Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Aralık 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25331

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

— Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

— 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

Kurul Kararları

— Rekabet Kuruluna Ait 4 Adet Karar


28/12/2003 Tarihli ve 25330 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Osmangazi Üniversitesinden:

Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — a) Bu Yönetmelik, Osmangazi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimi düzenler.

b) Lisansüstü eğitim ve öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Tanım

Madde 2 — Osmangazi Üniversitesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programı uygulanır.

Bir anabilim dalındaki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Öğrenci Kabulü

Madde 3 — a) İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Yüksek lisans programına öğrenci kabulü için;

- LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının en az 45 olması ve bu puanın %50’si,

- Lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i,

- KPDS/ÜDS sınavından en az 30 puan alınması ve bu puanın %25’i,

Giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

c) Enstitüler, alt yapısını hazırlamak koşulu ile yabancı dil destekli veya yabancı dilde öğretim yapan program açabilirler. Bu durumda öğrenci kabulü ve öğretimine ait gerekli düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun onayı ile yapılır. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçen süre, öğrenim süresinden sayılmaz.

Ders Yükü

Madde 4 — a) Yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

b) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim dalı ve başka anabilim dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Öğrencinin alacağı derslerden en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir.

c) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıldaki haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

d) Öğrencinin, özel öğrencilik ve daha önceki yüksek lisans programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülmesi koşulları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Süre

Madde 5 — a) Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Öğrenci, yüksek lisans programının gereklerini yerine getirdiği takdirde bu süreden önce de mezun olabilir. Ancak bu tür mezuniyet üç yarıyıldan önce olamaz. Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca başarılı olamayacağı kesinleşen öğrencinin ilişiği süre gözetmeden kesilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan ve 3.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ve 3.00 genel not ortalamasını sağlayan, ancak tez çalışmasını toplam dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile, tez savunması amacıyla en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması ve Tez Çalışması

Madde 6 — a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir danışman ve tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin de görüşünü alarak enstitüye önerir. Danışman anabilim dalındaki, diğer anabilim dallarındaki ya da başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlileri arasından önerilebilir. Danışman önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Danışman, ilgili enstitü yönetim kurulunun düzenleyeceği esaslara göre yönettiği tez çalışmasını değerlendirerek enstitüye bildirir. Tez çalışması üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olarak değerlendirilen öğrencinin ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 7 — a) Öğrenci yüksek lisans tezini, ilgili enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de tezin konusu ile ilgili başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, varsa ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak salt çoğunlukla verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da, tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 8 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az üç kopya olmak üzere, enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını, tez sınavını izleyen bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, "Yüksek Lisans Diploması" verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan yazılır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Madde 9 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda, yeterlik sınavı uygulanabilir.

İkinci lisansüstü öğretim programlarında, sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Bu programa öğrenci kabulu için;

- LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının en az 45 olması ve bu puanın %50’si,

- Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i,

- KPDS/ÜDS sınavından en az 30 puan alınması ve bu puanın %25’i,

Giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

Danışman Atanması

Madde 10 — Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, en geç birinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitü yönetim kuruluna önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Süre

Madde 11 — Programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili maddeler uyarınca başarısız olan öğrencinin ilişkisi, bu süreden önce de kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 12 — a) Kredili derslerini başaran, 3.00 genel not ortalamasını sağlayan ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine "Yüksek Lisans Diploması" verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Madde 13 — Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir.

a) Birleştirilmiş Lisans artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans, artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler, ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler, ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kadedeme, iki yarıyıla eşdeğer süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere, ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir.

Bu tür yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için;

- LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının en az 45 olması ve bu puanın %50'si,

- Lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si,

giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

DOKTORA PROGRAMI

Tanım

Madde 14 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1 - Bilime yenilik getirme,

2 - Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3 - Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Öğrenci Kabulü

Madde 15 — a) Doktora programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına öğrenci kabulü için;

- LES (Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanının en az 45 (lisans diplomasıyla başvuranlar için 55) ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü için Temel Tıp puanının en az 50 olması ve bu puanın % 50'si,

- Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının (lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamasının) % 25'i,

- KPDS/ÜDS/Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Tıp Bilimleri alanında doktora programlarına başvuracak adaylar için, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Yabancı Dil puanının en az 40 olması ve bu puanın % 25'i,

giriş sınavı puanını oluşturmada kullanılır.

c) Yabancı dilde öğretim yapılan programlarda, yabancı dil bilgisi sınavına ilişkin ek düzenlemeler getirilebilir. Bu düzenlemeler, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından yapılır ve genel ilanda duyurulur.

Ders Yükü

Madde 16 — a) Doktora Programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az kırkiki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, kredisi sayılmak koşulu ile yedi adet yirmibir kredilik dersi yüksek lisans programı derslerinden seçebilir.

b) Dersler öğrencinin de görüşü alınarak ilgili anabilim dalı veya başka anabilim dallarında açılan dersler arasından danışman tarafından belirlenir ve enstitü anabilim dalı başkanının onayı ile enstitüye bildirilir. Danışman atanıncaya kadar enstitü anabilim dalı başkanı geçici danışmanlık görevini yürütür. Ayrıca danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en çok oniki kredisi sayılmak koşulu ile ders seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

c) Bir dersin yarıyıldaki kredi değeri, dersin o yarıyıl haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamıdır.

d) Öğrencinin daha önce katılmış olduğu doktora programında aldığı ve başarılı olduğu derslerin kabul edilme ve zorunlu toplam krediden düşülme koşulları, bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Süre

Madde 17 — a) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Öğrenci doktora programının gereklerini yerine getirdiği takdirde, bu süreden önce de mezun olabilir. Ancak bu tür mezuniyet, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıldan önce olamaz. Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca, başarılı olamayacağı anlaşılan öğrencinin ilişkisi süre gözetmeden kesilir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için, dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için, altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar, Lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için, on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması ve Tez Çalışması

Madde 18 — a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını öğrencinin de görüşünü alarak, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar belirler ve enstitüye önerir. Danışman, anabilim dalındaki ya da başka yükseköğretim kurumlarındaki aynı veya eşdeğer anabilim dalı öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanın doktora derecesine sahip olması gerekir.

b) Enstitü anabilim dalı başkanlığı danışmanın belirlediği bir tez konusunu, öğrencinin aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladığı ve 3.00 genel not ortalamasını sağladığı yarıyılın sonunda enstitüye önerir.

Yeterlik Sınavı

Madde 19 — a) Yeterlik sınavı, öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve 3.00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır.

b) Yeterlik sınavları, yılda iki kez, (Nisan-Mayıs ve Kasım-Aralık) ayları içinde yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın) sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Doktora yeterlik sınavı, enstitülerin her anabilim dalı için anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla; öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da yeterli olmadığı takdirde, doktora yapmış olan öğretim görevlilerinden oluşan sınav jürileri kurabilir. Sınav jürilerine başka yükseköğretim kurumlarından en az bir öğretim üyesinin katılması zorunludur.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin, yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

e) Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları ilgili Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu programın süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğretim süresine dahil edilmez.

f) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

g) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

h) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, Madde l7-b'de öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersleri altıncı yarıyılın sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için sekizinci yarıyıl sonuna) kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

ı) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Ancak, öğrencinin yüksek lisans programının geri kalan yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile, ilgili Anabilim Dalı Başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 20 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile, bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

b) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 21 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verir.

b) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda ikikez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 22 — a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini ilgili enstitüce belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü ilgili tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Bu sınav dinleyicilere açıktır.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden, savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

Doktora Diploma

Madde 23 — a) Tez savunma sınavında başarılı olan, doktora tezinin enstitü yönetim kurulunca belirlenen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez savunma sınavını izleyen bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye "Doktora Diploması" verilir.

b) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ORTAK HÜKÜMLER

Başvurular

Madde 24 — a) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği senato tarafından belirlenir.

b) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, kontenjanları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar senato tarafından ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Kayıt

Madde 25 — Lisansüstü öğrenciliği hakkını kazananların kayıt işlemleri, "Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır ve enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür. Gerekli hallerde, enstitü yönetim kurulu ek düzenlemeler getirebilir ve ilan eder.

Yabancı Uyruklu Adaylar

Madde 26 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hüküm bulunan hallerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmaksızın lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Gerekli görülen hallerde, bunların dil ve bilgi seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir. Eksikleri belirlenenlere bu eksiklikleri tamamlatılır.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 27 — a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenci de asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadır. Araştırma görevlileri özel öğrenci olamazlar.

b) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olması durumunda; özel öğrenci iken başardığı lisansüstü derslerinden, kendi anabilim veya bilim dalı ile ilgili olanlardan aldığı krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ve anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 28 — a) Osmangazi Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Tez aşamasında yatay geçiş yapılmaz.

b) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı danışmanın görüşü alınarak ayrıca belirtilir.

c) Hangi anabilim dalından, hangi anabilim dalına yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları, enstitü anabilim dallarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile her ders yılı başında belirlenir ve duyurulur.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 29 — a) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve yüksek lisans derecesinden birini veya ikisini, başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilerle, lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan, yüksek lisans ve doktora adaylarına uygulanan bir uyum programıdır.

b) Bu Yönetmelikle belirlenen koşulları sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen ve bu programa alınacak öğrenciler, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından, adayların lisans, yüksek lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans, yüksek lisans programlarının yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bilimsel hazırlık programı toplam onsekiz krediyi geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili değerlendirme, başarı ve diğer hususlar için ders alınan programın yönetmelik hükümleri uygulanır.

e) Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yoktur ve başarısız olunan dersin yerine başka bir ders alınamaz. Alınan derslerin tamamını öğretim yılı sonunda başaramayan öğrencinin ilişiği kesilir.

f) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre akademik izin dışında uzatılamaz. Programda geçirilen süre, yüksek lisans veya doktora programı süresinden sayılmaz.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 30 — a) Lisansüstü programlarında devam zorunludur. Derse devam oranı teorik derslerde yüzde yetmişin, uygulamalı derslerde yüzde seksenin altında kalan öğrenci o dersten dönem sonu sınavına giremez ve başarısız sayılır.

b) Öğrencinin başarı düzeyi, yarıyıl içinde yapılacak çalışmalar ve ara sınavlarla birlikte yarıyıl sonunda yapılacak sınavlarla ölçülür.

c) Her ders için yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notuna hangi oranlarda katılacağı öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirlenir ve ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

d) Lisansüstü öğrencilerin ve Madde 28 gereğince yatay geçiş yapan öğrencilerin ve başka üniversitede alınan derslerin başarı notları aşağıdaki dönüşüm tablosuna göre harf notuna dönüştürülür.

 

Başarı Notu

Harf Notu

Katsayı

 

90 - 100

AA

4.00

 

80 - 89

BA

3.50

 

75 - 79

BB

3.00

 

70 - 74

CB

2.50

 

65 - 69

CC

2.00

 

60 - 64

DC

1.50

 

50 - 59

DD

1.00

 

49 ve altı

FF

0.00

e) – (DZ) notu, Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. Öğrenci DZ notu aldığı dersi tekrar eder.

- (İZ) notu, Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalamasına katılmaz. Öğrenci İZ notu aldığı dersi tekrar eder.

- (YT) notu, Bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ve senatonun onayı ile

not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir.

- (YZ) notu, Not ortalamasına katılmayan kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

- (MU) notu, İlgili yönetim kurulu kararıyla muafiyet sınavı yapılan ve başarılı olunan dersin notudur.

- (TN) notu, Öğretim elemanın kabul edeceği mazeret nedeniyle; proje, uygulama ve bunun gibi gerekli çalışmalarını zamanında tamamlamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süre bitmeden öğretim elemanı tarafından öğrencinin başvurması ve ilgili yönetim kurulunun onayı durumunda öğrenciye ek süre verilebilir. Eksiklerini verilen süre sonunda tamamlamayan öğrencinin TN notu FF notuna dönüşür.

- (GM) notu, Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.

- (EK) notu, Girmediği sınavı nedeni ile GM notu bulunan öğrencinin devamsız veya akademik izinli olmadığı durumda başarı notu değerlendirmesi için verilir. Mazeret sınavı sonunda aldığı not girmediği sınavlardan dilediği birinin yerine sayıldıktan sonra, varsa diğer GM notları sıfır olarak değerlendirilerek EK notu öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı harf notuna dönüştürülür.

f) Genel Not Ortalaması

Not ortalaması, öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her dersten alınan harf notunun katsayısı ile, o dersin kredi değeri çarpımları toplamının derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında "Genel Not Ortalaması" elde edilir. Bir ders yerine başka bir ders tekrarlanıldığında sadece en son alınan dersin notu, genel not ortalamasına katılır. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

Ders Tekrarı

Madde 31 — Derslerden başarılı olma koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, başarısız olduğu dersleri (FF, YZ) azami ders alma süresi içinde tekrarlamak veya o dersin yerine aynı kredi değerinde ve enstitü anabilim dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Ancak yerine alınan ders, tekrar ders olarak sayılır. Tekrar edilen dersten de başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

Öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile genel not ortalamasını yükseltmek için başarılı dersleri de tekrar alabilir. Tekrar alınan dersin en son alınan notu geçerlidir.

Akademik İzin

Madde 32 — Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 33 — Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi, “Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu”nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünde, yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler.

Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 34 — 21/5/1997 tarihli ve 22995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)’ne bağlı Meslek Yüksekokulunda önlisans eğitim ve öğretimi, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrencilerin Meslek Yüksekokulu bölümlerinden diploma alabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen ilkelere uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavlarını başarmaları gerekir.

Öğrenci İşleri

Madde 2 — Öğrencilerin Meslek Yüksekokuluna kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, not işleri ve benzer her türlü işlemleri, kayıt oldukları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılır. Bunlardan gerekli görülenler, Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

Öğrenci sorunları için bölümüne başvurur, karar Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca (MYK) verilir. MYK kararına itirazlar Üniversite Yönetim Kurulunda (ÜYK) sonuçlandırılır.

Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.

Öğrenci Katkı Payı

Madde 3 — Öğrenci katkı payı ilgili mevzuata uygun olarak alınır.

Akademik Takvim

Madde 4 — Öğretimin başlama ve bitiş tarihleri, kayıt yenileme, sınav ve kayıt tarihleri Üniversite Senatosunca belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Kayıt

Girişle İlgili İlkeler ve Üniversiteye Kesin Kayıt

Madde 5 — Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar içinde YTÜ Meslek Yüksekokuluna bağlı bölümlerde önlisans öğrenimi görmeye hak kazanan aday öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca ilan edilen süre ve esaslar çerçevesinde kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır. Yükseköğretim Kurumları arasında yatay ve dikey geçişlerle ilgili hükümler saklıdır.

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen kayıt işlemlerini tamamlayan aday öğrenci YTÜ öğrencisi olur ve mevzuatın öngördüğü tüm öğrencilik haklarından yararlanır.

Süresi içinde Meslek Yüksekokuluna kesin kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, YTÜ öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Geçerli mazereti bulunan öğrenci adayları, kesin kayıtlarını yukarıdaki ilkelere uymak koşulu ile yetkili kıldıkları yakınları aracılığıyla yaptırabilirler.

Yatay Geçişler

Madde 6 — Bir başka Yükseköğretim Kurumunun önlisans programlarından YTÜ Meslek Yüksekokulunun önlisans programlarına yapılacak her türlü yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

Yatay geçişlere ilişkin kontenjanlar Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca önerilir ve Senatoca kararlaştırılır. Bölümlerde yapılan intibak işlemleri "Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi" hükümlerine göre yapılır. İntibak kurallarında açıklanmayan durumlar Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Bu madde uyarınca intibakları yapılan öğrencilere en az 2 yarıyıl süre ile kayıtlı öğrenci olarak öğrenim yapmadan diploma verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim

Öğretim Yılı

Madde 7 — Bir öğretim yılı her biri en az ondört haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl süresini değiştirebilir.

Üniversite Senatosu kararı ile ‘Yaz Öğretimi’ açılabilir. Yaz öğretimi açılma ve uygulama ilkeleri ayrı bir yönerge ile belirlenir.

Yabancı Dil Öğretimi

Madde 8 — Üniversite Senatosunca belirlenen programlarda "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde zorunlu yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi yapılır. Meslek Yüksekokulunun hangi bölümünün hangi programında ve hangi dilde yabancı dil hazırlık öğretimi yapılacağına, ilgili Bölüm Kurulunun önerisi ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Üniversite Senatosunca karar verilir.

Yabancı dil hazırlık öğretimi; önlisans eğitim-öğretimine başlamadan önce ve iki yarıyıl süreyle yapılır.

Hazırlık öğrenimini başarı ile tamamlayanlara bir sertifika verilir.

Yabancı dil hazırlık öğretimi ile ilgili usul ve esaslar Üniversite Senatosunca çıkarılan ayrı bir yönetmelik ile belirlenir.

Öğretim Biçimi

Madde 9 — Öğretim "birinci" ve "ikinci" öğretim olarak yapılabilir. Öğretim saatleri Üniversite Senatosunca belirlenir.

Öğretim Süresi

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak öğretimin normal süresi 2 yıl (4 yarıyıl) dır. Ancak öğrenci, öğrenimini, en çok 4 yıl (8 yarıyıl) da tamamlamak zorundadır.

Yabancı dil hazırlık öğrenimi için öngörülecek süre, yukarıda anılan sürelerin dışındadır.

Öğretim Planları

Madde 11 — Öğretim planları teorik dersler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, seminerler, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

Üniversite senatosunun belirlediği genel çerçeveye göre hazırlanan ‘Program Öğretim Planları’ program yürütücülerinin önerisi, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

Program öğretim planlarının yükü kredi birimi ile saptanır. Teorik derslerin haftalık bir saati bir kredi, uygulama ve laboratuvar çalışmasının haftalık iki saati bir kredi olarak değerlendirilir. Programların ders planlarında yer alan mezuniyet toplam kredisinin sınırları Senato kararı ile belirlenir.

Öğretim planında belirtilen bütün çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Her dersin toplam kaç ders saatinden oluştuğu ve dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Her bir dersin yapılacağı yer, gün ve saatler haftalık ders programında gösterilir.

Dersler

Madde 12 — Öğretim planlarında dersler birer yarıyıllık, "zorunlu" ve "seçimlik" dersler olarak planlanır.

Zorunlu dersler; öğretim planında yer alan ve ilgili öğrencilerin başarmak zorunda olduğu derslerdir.

Seçimlik dersler, öğrencinin öğretim programı içerisinde önerilen derslerden seçerek alabileceği derslerdir. Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından Meslek Yüksekokulu veya üniversite seviyesinde açılan dersler de olabilir.

Belli bir dersin başarılmış olması, başka bir dersin alınabilmesinin önkoşulu olabilir. Hangi ders ya da derslerin bir başka dersin önkoşulu olduğu ilgili öğretim planında belirtilir.

Dersler "bölüm dersi" "yüksekokul dersi" ve "üniversite dersi" olarak üç gruptan oluşur. Bölüm dersleri meslek dersleridir. Yüksekokul dersleri; yüksekokulun en az iki bölümünde zorunlu ders olarak verilen derslerdir. Üniversite dersleri; üniversitedeki tüm öğrencilerin alması zorunlu veya tüm öğrencilerin seçerek alabilecekleri derslerdir. Bu derslere yazılabilecek öğrenci sayıları, ilgili birimin önerisi, Yüksekokul Müdürlüğünün onayı üzerine, Senatoca belirlenir.

Öğrenciler; kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanının da olurunu alarak, Üniversitenin herhangi bir biriminin öğretim planında yer alan herhangi bir dersi ‘serbest seçimlik’ ders olarak alabilir. Bu seçimlik dersin kredili veya kredisiz olmasına ilgili bölümün önerisi, yüksekokulun onayı ile Senato karar verir.

Kayıt Yenileme ve Derse Yazılma

Madde 13 — Kayıt yenileme ve derse yazılma işlemleri, YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

Danışmanlık ve Rehberlik

Madde 14 — Her öğrenci için ilgili program yürütücüsü tarafından bir öğretim üyesi veya öğretim görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması ve yenilenmesi sırasında, öğrenci, kaydını, danışmanla birlikte yapmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

Danışmanlık, Senatonun onayladığı bir yönergeye göre yürütülür.

Stajlar

Madde 15 — Stajlar, 2547 sayılı Kanunun ek-24 üncü maddesine istinaden, 4702 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"e dayanılarak; "Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi"nde belirtilen ilkeler çerçevesinde yaptırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 16 — Derse devam zorunluluğu konusunda, YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümler geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Değerlendirmesi, Mezuniyet

Başarı Değerlendirmesi ve Başarı Notu

Madde 17 — Başarının ölçülmesinde ve başarı notunun hesaplanmasında Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri aynen uygulanır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 18 — Ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri geçerlidir.

Sınavların Düzenlenmesi

Madde 19 — Derslerin ve uygulamalı çalışmaların sınavları, bunların yapıldığı yarıyıl sonunda açılır. Sınavlar, Üniversite Senatosunun saptadığı tarihler arasında Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan sınav programlarına göre yapılır.

Sınavların düzenlenmesi, sınav kağıtlarının korunması ve sınav sonuçlarına itiraz ile ilgili hususlar Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

Diploma ve Derece

Madde 20 — Meslek Yüksekokulunda uygulanan öğretim programlarından birini bu Yönetmeliğe uygun olarak başarıyla tamamlayanlara programın adının belirtildiği önlisans diploması verilir.

Diplomalarda yer alacak unvanlar Üniversite Senatosunca belirlenir.

Öğrenimlerini bitirenlere diplomanın yanı sıra öğrenimleri süresi içinde aldıkları her türlü dersi ve bunlardan aldıkları başarı notlarını, öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını ve bölümlerini belirten bir "Öğrenim Belgesi" de verilir.

Diploma derecesi ile ilgili esaslar; YTÜ Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değişik Hükümler

İzinli Sayılma

Madde 21 — Öğrenciye, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenime devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

İzne gerekçe olan nedenlerin sürmesi halinde, Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin iki yarıyıl daha uzatılabilir.

İzinli sayılmaya ve izinli sayılma halinde hakların saklı tutulmasına ilişkin uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlişik Kesme

Madde 22 — Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullarda öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir.

2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri de dikkate alınarak öğrencinin ilişiğinin kesilmesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

Öğrenime Yeniden Devam Etme

Madde 23 — Öğrenci katkı payını belirlenen süre içinde yatırmama, üst üste iki yarıyıl izinsiz ve mazeretsiz kayıt yaptırmama ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak için dilekçe ile başvurması nedenleriyle üniversite ile ilişikleri kesilen öğrenciler;

a) İlişkilerinin kesildiği eğitim-öğretim yarıyılında öğrenimlerine devam etmek için başvurduklarında; tüm öğrenci katkı paylarını yatırmış olmaları kaydıyla, devam etmedikleri yarıyıl öğrenim sürelerine sayılmak suretiyle bir sonraki yarıyıldan başlatılarak,

b) İlişkilerinin kesildiği tarihten itibaren dört eğitim-öğretim yılı içinde öğrenimlerine devam etmek için başvurduklarında; erkek öğrenci ise, askerliğini yapmış olmak veya muaf olduklarını belgelemek koşuluyla, başvurdukları yıl geçerli olan öğrenim programına intibakları yapılarak öğrenimlerine devam etmek üzere yeniden kaydedilirler.

Bu öğrencilerin toplam öğrenim süreleri, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde öngörülen süreleri aşamaz ve ilişkilerinin kesik olduğu yarıyıllar için öğrenci katkı payı alınmaz.

Azami öğrenim süresi içinde mezun olamamış öğrencilere, 2547 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Azami öğrenim süresini doldurmuş, yalnızca stajı eksik öğrencilerin kaydı silinir, başvurduklarında kayıtları açılır, staj süresi kadar süre verilir.

Muafiyetler

Madde 24 — Daha önce başka bir Yükseköğretim Kurumunda okuyan öğrenciler, sözü geçen kurumda başarılı oldukları derslerden, kesin kayıt oldukları programın ders planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından uygun olanlardan muaf tutulmasını isteyebilir. Muafiyet işlemleri, Meslek Yüksekokulu Önlisans Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

Yönerge

Madde 25 — Meslek Yüksekokulu bu Yönetmelikte belirtilen ilkeler çerçevesinde uygulamaya yönelik ayrıntıları Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile düzenleyebilir.

Madde 26 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kriterleri esas alınır.

Uygulama

Madde 27 — Yüksekokul, bu yönetmelikte belirtilen ilkeler çerçevesinde, uygulamaya yönelik ayrıntıları, ilgili Yüksekokul Kurulu kararı ve Senato onayı ile düzenleyebilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma, Yürürlülük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 28 — 08/09/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YTÜ Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılı öncesi girişli öğrencilere, kazanılmış haklar ve öğretim bütünlüğü ilkeleri göz önünde tutularak uygulanır. Öğrencilerin bu madde uyarınca intibaklarının sağlanmasına ilişkin uygulama esasları Üniversite Senatosu’nca karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı