Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Aralık 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25324

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6431 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2003/6477 Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

— Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

— Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (No: 2003/44)

— Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ (2004/1-2)

— Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Tebliğ

— Aydın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 87)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

— Yüksek Seçim Kurulunun 1223 Sayılı Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 1266 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

19 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-18817

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye-İran Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısı”na katılmak üzere, 22 Aralık 2003 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN

Başbakan V.      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

19 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-300-2003-1450

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 19 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18817 sayılı yazınız.

“Türkiye-İran Karma Ulaştırma Komisyonu Toplantısı”na katılmak üzere, 22 Aralık 2003 tarihinde İran’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/5/1997 tarihli ve 22976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 — Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilir.”

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesinden:

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve

Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinin

5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/2/1993 tarihli ve 21490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 — Rektör tarafından, Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan Tıp Doktoru Profesör ve Doçentler arasından, Dekanın görüşü alınarak 3 yıl için atanır. Başhekim, süresi bitmeden Rektör tarafından görevinden alınabilir. Başhekim, Tıp Fakültesinde devamlı statüde görev yapan tıp doktorları arasından (öncelikle Profesör ve Doçent) en fazla 5 kişiyi yardımcı olarak atanmasını Rektöre önerir. Başhekim yardımcılarının görev süresi, başhekim görev süresinin bitimi ile sona erer. Başhekim, yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre öneride bulunabilir.”

Yürürlük

MADDE2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1 — İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde, Rektörlüğe bağlı olarak "İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi" adında bir merkez kurulmuştur (Bundan sonra "Merkez" biçiminde kısaltılarak anılacaktır.)

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı, insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

Hukuksal Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin değişik 2 nci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Görev ve Yetki

Madde 4 — Merkez, 2 nci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için şu faaliyetlerde bulunur:

a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak;

b) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;

c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütlerle merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak;

d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, insan hakları kavramının önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek;

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda, yüksek öğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;

f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanında ulusal ve uluslararası düzeyde verilen mahkeme kararlarını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak;

g) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, merkeze ait bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak;

h) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Organları

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

d) Merkez Müdürü.

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 6 — Genel Kurul, Merkez Müdürünün başkanlığında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bağlı Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat ve İletişim Fakültelerinin merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi, ilgili dekanın olumlu görüşü üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanan birer üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

Genel Kurulun Toplanması

Madde 7 — Genel Kurul, her yıl Kasım ayı içinde Merkez Müdürünün daveti üzerine ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

İlk davet üzerine toplantı çoğunluğu sağlanamazsa; aynı usulle, on beş gün içinde toplanılmak üzere ikinci toplantı daveti yapılır. Bu iki halde de toplantı çoğunluğu sağlanamazsa, gündemdeki konular Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin Yönetim Kurulu üyelerini seçmek;

b) Merkezin yıllık çalışma raporunu incelemek ve karara bağlamak;

c) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Danışma Kurulu üyelerini seçmek;

d) Merkezin faaliyetleri konusunda öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 9 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Genel Kurul tarafından, merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürü tarafından önerilecek altı aday arasından üç yıl için seçilecek üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 10 — Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Arka arkaya üç kez veya bir yıllık bir dönem içinde toplam altı kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmayan üyelerin görevine Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından son verilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 11 — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanan amaç çerçevesinde, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek;

b) Genel Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak ve mevzuat gereğince Yönetim Kurulunca yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulunun Oluşumu

Madde 12 — Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bağlı Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat ve İletişim Fakültelerinin Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi, ilgili dekanın olumlu görüşü üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanan birer üye;

b) İnsan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi konusundaki faaliyetleri ve çalışmaları nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görüldüğüne Yönetim Kurulu tarafından karar verilerek veya bu nitelikteki kurum ya da örgütleri temsilen, bunlar tarafından belirlenerek Rektör tarafından atanan kişiler.

Yabancı uyruklular da Danışma Kurulu üyesi olarak atanabilir.

Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir dönem için atanır. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

Danışma Kurulunun Toplanması, Görev ve Yetkileri

Madde 13 — Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulu, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanan amaç doğrultusunda, merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini Merkez Müdürüne sunar.

Merkez Müdürünün Atanması

Madde 14 — Merkez Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir dönem için Rektör tarafından atanır.

Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 15 — Müdür’ün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek;

b) Bu Yönetmelikte öngörüldüğü biçimde, merkez organlarını toplantıya çağırmak.

c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yürütülmesini sağlamak;

e) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak. Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlayıcı girişimlerde bulunmak. Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede, yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bu sayede, ulusal ve uluslararası zeminde mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

Müdür Yardımcısı

Madde16 — Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim üyeleri arasından bir kişiyi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak atanmak üzere seçebilir.

Merkez Müdürü olmak için aranan nitelikler Müdür Yardımcısı için de geçerlidir.

Müdür Yardımcısı, en fazla üç yıl için atanabilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya her hangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir.

Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 17 — Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürünün görevlerini yerine getirmek;

b) Görevlerini yerine getirmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak;

c) Merkez Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde, merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

            Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının

Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi

Hakkında Tebliğ

(2004/1-2)

—— • ——

—— • ——

Aydın Valiliğinden:

İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 21/11/2003

Karar No      : 87

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği hükümlerine istinaden, 2003-2004 kış sezonunda uygulanmak üzere ilimiz sınırları içinde kullanılacak yakıtlar ve yakma sistemleri ile ilgili, Çevre Bakanlığının 07/12/2001 tarih 4174-16483 sayılı, hava kirliliği kontrolü konusundaki 2001/22 nolu Genelgesinde belirtilen hususlarda göz önüne alınarak, aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

1) Aydın ili sınırları içinde yer alan tüm katı yakıtlı binalarda, sobalarda ve sanayi tesislerinde aşağıdaki özellikleri sağlayan yerli kömürler ile Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/05/1999 tarih ve 320-6260 sayılı yazısında belirtilen özelliklere sahip yerli ve ithal kömürler kullanılacaktır.

Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerde/Yerli Linyit Briket Kömürlerde Aranan Özellikler:

 

Alt Isıl Değeri

: 3500 (- 200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

 

Yanar Kükürt

: % 1,3 Max. (satışa sunulan)

 

Boyut

: 18-200 mm (18 mm altı max. % 10 tolerans, 200 mm üstü

   

% 10 tolerans)

 Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde, en az 3500 Kcal/kg olması durumunda, Yanar kükürt oranı, daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 0,37 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.

Isınma amaçlı kullanılacak briket kömürlerde "TS 12055 Kömür Briketi–Isınmada Kullanılan" standardı sağlanacaktır.

İthal Kömürlerde/İthal Linyit Briket Kömürlerde Aranan Özellikler:

 

Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (Orijinal Bazda) (- 500 Kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt

: Max. % 1 (Kuru Bazda) (+ % 0.1 tolerans)

 

Uçucu Madde

: % 12-22 (Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

 

Toplam Nem

: % 10 (Orijinal Bazda) (+ % 1 tolerans)

 

Boyut

: Alt Sınır 18 mm (- % 10 tolerans)

   

Üst Sınır 200 mm (+ % 10 Tolerans)

 01/9/2003 tarihinden önce ithal edilmiş ve edilecek ısınma amaçlı kömürlerde yukarıda belirtilen kömür özellikleri 2003-2004 yılı için geçerli olacaktır. 01/9/2003 tarihinden sonra ithal edilecek ısınma amaçlı kömürlerde ise aşağıda belirtilen özelliklere sahip ithal kömürlerin satışına izin verilecektir.

Isınma Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aranan Özellikler:

 

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0,9 (max.)

 

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: 6200 Kcal/kg (min.)

 

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 10-28 ( ± 2 tolerans)

 

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (max.)

 

Kül (Kuru Bazda)

: % 14 (max.) (+ % 1 tolerans)

 

Boyut

: 18 – 150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans)

Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürde Aranan Özellikler:

 

Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (Orijinal Bazda) (- 500 Kcal/kg tolerans)

 

Toplam Kükürt

: Max. % 1 (Kuru Bazda) (+ % 0.1 tolerans)

 

Uçucu Madde

: % 36 (Kuru Bazda) (+ % 1 tolerans)

 

Toplam Nem

: % 10 (Orijinal Bazda) (+ % 1 tolerans)

 

Boyut

: 0-50 mm

2) İllerde kullanılmasına izin verilen kaliteli kömürlerin temini, kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi, kömür üreticisinin bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanması, kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını önlemek ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı önlemek açısından ilimiz sınırları içerisinde dökme kömür kullanılması yasak olup (sanayi tesisleri dışında) il sınırları içerisinde kullanılan bütün kömürlerin torbalanarak satılması ve kullanıcılar tarafından, “Torbalama ve Satış İzin Belgesi” bulunan torbalı kömür kullanılması gerekmektedir.

3) Uygunluk Belgesi: Aydın ili sınırları içinde kullanılması talep edilen kömürler için ocak sahibi ve/veya ithalatçı ve/veya harman kömür tesisi sahibi ve/veya briket kömür tesisi sahibi firmaların kömürlerine Uygunluk Belgesi alabilmek için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yapacakları müracaatta ve bu müracaatların değerlendirilmesinde;

a) Yerli Kömürler İçin: İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile alınması, maddi yükümlülüğü başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerinin MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Hıfzıssıhha Enstitüsü, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarlarına denk diğer Laboratuvarlardan her hangi birine yaptırılması,

- Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda firmanın talebi doğrultusunda numune alma işleminin yinelenmesi,

- Adı geçen Laboratuvarlardan gelen analiz neticelerinin standartları sağlaması halinde ilgili firmaya numunenin alındığı ocak için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Uygunluk Belgesi verilecektir.

- Uygunluk Belgesi alan ocakların, torbalanması amacıyla açıkta kömür verdikleri torbalama tesislerini Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bildirmeleri gerekmektedir.

- Aydın il sınırları dışındaki üretimi yapılan kömürlerin ilimiz sınırlarındaki tüketimine ilişkin müracaatlarında, bağlı bulundukları İl Çevre ve Orman Müdürlükleri tarafından verilen Uygunluk Belgesinde yer alan kriterler, Valiliğimizce belirlenen kriterleri sağlıyorsa, sunulan Uygunluk Belgesi ve Uygunluk Belgesi’ne esas olan Kömür Analiz Raporu ile birlikte Valiliğimize sunulması halinde, ilgili kömürün ilimiz sınırları içerisinde de satışı için Uygunluk Belgesi verilecektir. Ayrıca menşei başka bir İlde bulunan ve "Uygunluk Belgesi" olmayan kömür müracaatlarında, müracaata esas olan kömürün menşeinin bulunduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılacak yazışmalar ile söz konusu kömürden numune alınarak yukarıda belirtilen laboratuvarlardan birine gönderilmesi ve sonucunun Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) sunulmasının sağlanmasını müteakip raporda yer alan parametrelerin, ilimizde kabul edilen değerleri sağlaması durumunda "Uygunluk Belgesi" verilecektir.

b) İthal ve Yerli Kömür Karışımından Oluşturulan Harmanlanmış Kömür ve Briket Kömürler İçin: (a) bendinde yer alan esaslar çerçevesinde bu amaca uygun yeterli tesislerinin bulunduğunun belirlenmesi ve "Yerli Linyit Kömürlerde Aranan Özellikler"in bulunması halinde uygunluk belgesi verilecektir.

Briket kömür üreticilerinin kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü (melas ve nişasta), bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneği dilekçelerine eklenecektir.

Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddelerin de bağlayıcı olarak kullanılabilmesine izin verilecektir.

c) İthal Kömürler İçin: Çevre ve Orman Bakanlığından ithal izni alan firmaların noter veya "Aslı Gibidir" onaylı olmak kaydıyla ithal edilen kömüre ilişkin gerekli evrakları (Bakanlık yazısı ve ekleri, Kontrol Belgesi, Proforma Fatura, Analiz Sertifikası, Uluslararası gözetim firmalarınca alınan numuneye ait Resmi Analiz Raporu, Gümrük Giriş Beyannamesi) İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunmaları halinde uygunluk belgesi verilecektir.

d) İlimiz sınırları içerisinde kömür satışının yapılabilmesi için Kömür Uygunluk ile Torbalama ve Satış İzin Belgesinin alınması zorunlu olup, bu belgeler bulunmaksızın ilimiz sınırları içerisinde kömür satışının yapılması yasaktır.

4) Torbalama ve Satış İzin Belgesi:

a) Resmi ve özel kömür işletmeleri ve bu işletmelerden satmak üzere Valilik tarafından uygunluğu onaylanmış dökme kömür ve/veya ithal kömür ve/veya briket kömür ve/veya harman kömür alacak olan torbalama tesisi sahibi kişi veya firmaların da Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtildiği şekilde izin sistemine tabi olarak "Torbalama ve Satış İzin Belgesi"ni alıp, temin ettikleri kömürleri torbalayarak satacaklardır.

Bu durumda, torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklere uygunluğundan ve Satış İzin Belgesi olmayan kömürlerin satışından, kömür işletmecisi, ithalatçı ve torbalama tesisi sahibi kişiler veya firmalar ve bayiler müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

b) Uygunluk belgesi almış olan bütün kömürlerin en azından eleme işleminden geçirilerek torbalanmış olması gerekmektedir.

c) Yeni kurulacak kömür torbalama tesislerinin, meskûn mahal dışında kurulması, kurulu olan torbalama tesislerinin ise, çevreye gürültü ve toz emisyonu ile rahatsızlık vermeyecek şekilde faaliyet göstermeleri, tesisler kurulmadan önce tüm yasal izin ve ruhsatlarını almış olmaları ve müracaat sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.

d) Satış İzin Belgesi Başvurusu: Kömür torbalaması yapanların satış izin başvurusu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verecekleri dilekçe ile yapılacaktır.

Başvuru Dilekçesinde;

Firma adı, adresi ve irtibat telefonu, faks numarası, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adresinin yer alması gerekmektedir.

Dilekçe ekinde;

- İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydına havi faaliyet belgesi (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) veya Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,

- Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden Tasdikli Taahhüt Belgesi,

- Ana bayilerin varsa ana bayiler vasıtasıyla satış yapan tali bayilerin adı, adresi,

- Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler (tesis için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması ve benzerleri),

- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış ve 2003 yılında vergi mükellefi olduğunu gösterir belge aslı ya da tasdikli sureti,

- Torbalanacak kömüre ait uygunluk belgesinin bir örneği eklenecektir.

e) Torbalama Tesisi Sahiplerinin Valiliğe Verecekleri Taahhütnamenin;

- Kömürlerin ilimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak ve torbalayarak satılacağı,

- Aydın iline dökme kömür sevk etmeyeceğini, kömür satış bayilerinde ve depolarda torbalanmış kömür dışında kömür bulundurulmayacağı,

- Kömürlerin yasal olarak gerekli izinleri alınmış, kendi tesisleri ya da noter onaylı fason anlaşması yaptığımız tesislerde torbalanmasının sağlanacağı,

- Valilikçe hazırlanan "Satış İzin Belgesi"ni teslim almadan kömür satışı yapılmayacağı,

- Kömürün sadece sözleşmeli bayilere veya doğrudan konutlara ve sanayide kullanıcılara satılacağı,

- Kömürün verildiği her bayi ve tüketiciye Valilikçe hazırlanmış "Satış İzin Belgesi" nin bir örneği verilerek satış yapılacağı,

- Yeni sözleşme yapılan veya sözleşmesi iptal edilen bayilerin en geç sözleşme tarihini takip eden üç gün içinde Valiliğe bildirileceği,

- Valilik, ilgili Kaymakamlık veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste, üretimi ve çalışmaları denetleyebileceği, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceği, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağı,

- Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağı,

- Aydın iline sevk edilecek her parti kömür için bayi ve/veya tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi ve sevk irsaliyelerinin nakil aracına verileceği,

- Satılacak kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömür menşeinin açıkça belirtileceği,

- Aydın iline sevk edilecek kömür torbalarının Satış İzin Belgesine esas torbalardan farklı olmayacağı ve torba üzerine kömür cinsi, üretici ve pazarlamacı firmanın tescilli markası, ağırlığı, uygunluk belgesi verilmesine esas olan analiz sonuçlarındaki kükürt (S) ve kalori değerleri, briket kömür için bağlayıcı madde cinsinin yazılı olacağı,

- Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirlerin alınacağı,

- İthal edilen her parti kömüre ait Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenmiş Kontrol Belgesinin, uluslararası gözetim firmasınca alınmış Resmi Analiz Raporunun, boşaltım limanının ve Gümrük Giriş Beyannamesi örneğinin verileceği (İthalatçı firmalar için),

- Bağlayıcı madde olarak melas ve nişasta kullanılacağı, ancak Valiliğe bilgi verip onayını almak kaydıyla akademik kuruluşlarca bağlayıcı madde olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş benzer maddeleri de kullanabileceği, üretimde başka bağlayıcı madde kullanmayacağı, aksi takdirde Kömür Satış Belgesinin iptal edileceği (Briket kömür üreticileri için),

- Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince yasal işlem yapılacağı ibarelerinin yer aldığı ve Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) alınacak taahhütname örneğinin noter onaylı olarak sunulması gerekmektedir.

5) Kömür satışları bayi sözleşmesi olanlar tarafından il sınırları içerisinde sabit ve ruhsatlı satış yerlerinde yapılacak, arsalarda, taşıma aracında ve sair yerlerde kömür satışı yapılmayacaktır.

6) Belgelerin Geçerlilik Süresi :

2002-2003 Kış sezonu için verilmiş olan "Uygunluk Belgesi" ve "Satış İzin Belgeleri" bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçersiz olacaktır. Bu karar doğrultusunda verilen "Uygunluk Belgesi" ve "Satış İzin Belgeleri" ise yakıtlarla ilgili olarak 2004 yılı içerisinde alınacak Mahalli Çevre Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçerli olacaktır.

7) Denetim:

Şehir içinde kömür taşıyan araçlar, binalar, depolar ve satış yerleri, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünden birer elemanın katılımıyla oluşturulan ekip tarafından denetlenecek, gerekli olduğu takdirde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından yardım alınacaktır.

Alınan bu kararın ilçelerde Kaymakamlık koordinasyonu marifetiyle uygulanması ve denetimin sağlanması gerekmektedir.

8) Sanayi sektöründen gelen ve toplam kirlilik içinde yaklaşık % 25-30 civarında payı bulunan sanayi kirliliğinin azaltılması için konut ve sanayide mevcut sıvı yakıtlı kazanlarda kükürt oranı düşük (% 1,5) olan 4 nolu fuel-oil veya başka bir deyişle Özel Kalorifer Yakıtı (Tüpraş 615 kalorifer Yakıtı) kullanılması zorunludur.

Desülfirizasyon tesisini kurmadan 6 nolu fuel-oil kullanılması yasaktır.

9) Çöp, yanık yağ, lastik ve diğer atıkların uygun donanıma haiz yakma tesisleri dışındaki sanayi tesislerinde ısınma maksatlı olarak hanelerde, bahçe, sokak, cadde ve benzeri yerlerde yakılması yasaktır.

10) Çevre Bakanlığının 13/01/1995 tarih ve 95/1, 23/11/1995 tarih ve 95/10 ile 01/02/2001 tarih ve 2001/4 nolu genelgeleri ile Petrol Kokunun, kullanımına izin verilen tesisler dışında kullanılmaması ve ısınma amaçlı kullanımının yasaklanmasına yönelik denetimler yoğunlaştırılarak devam ettirilecektir.

11) İlimiz sınırları içerisinde bulunan tüm resmi kurumlarda da alınan bu kararlar doğrultusunda yakıt kullanılacaktır.

12) Kömür Torbalama ve Satış İzin Belgesi müracaatında bulunan firmaların bayilikler verirken, ilgili meslek odası kayıtlarına ilişkin belge aranacaktır.

13) Sıcaklık Şartları ile İlgili Olarak:

a) Soba ve kaloriferlerin bina dışındaki hava sıcaklığının 15 °C’nin üzerinde olduğu durumlarda yakılmaması, 15 °C’nin altına düştüğü durumlarda aşağıda yer alan koşulları sağlayacak şekilde yakılması,

b) İç ortam sıcaklığı konut, hastane, kreş, yurt, okul ve benzeri yerlerde 20 °C, diğer resmi kurum ve kuruluşlarda ise 18 °C’yi geçmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılarak konunun sorumlu kişilerce takip edilmesi,

c) Gözle görülür siyah duman çıkmayacak şekilde baca ve kazan bakımlarının yapılması zorunludur, aksi takdirde yönetimler sorumlu tutulacaktır.

14) Tüketicilerle İlgili Olarak;

- Tüketicilerin kömürlerini izin belgeli satıcılardan almakla yükümlü oldukları,

- Tüketicilerin, satıcılardan fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlü oldukları,

- İşyerlerinde ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına, aksi halde işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılması,

- İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararı doğrultusunda, ilimiz sınırları dahilinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için TSE Standartlarına uygun soba ve kalorifer kazanlarının kullanılması,

- Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesi, bacaların periyodik temizliğinin yapılması hususlarına dikkat edilecektir.

- Yapılacak denetimlerde istenen belgeler ibraz edilecektir. Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlerin kullanılması, kömür torbalarının yakılması yasaktır.

15) Isı Yalıtımı ile İlgili Olarak:

Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14/06/1999 tarih ve 23725 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı 14/06/2000 tarihinde mecburi olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda, gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde, bu standardın ve 08/05/2000 tarihli "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarih ve 18580 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı İle Yakıt Tasarrufu Sağlanması Ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin, başta Belediyeler olmak üzere Bayındırlık Müdürlüğü gibi ilgili kuruluşlarca titizlikle uygulanması ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

16) Cezai Yaptırım:

Bu kararda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince yasal işlem yapılacaktır.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı