Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Aralık 2003

PAZAR

Sayı : 25323

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

2003/6449 Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği

— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği

Tebliğ

— Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 31)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/6449

Ekli “Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 1/10/2003 tarihli ve 2340 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

B. ATALAY

K. TÜZMEN

S. GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

A.AKSU

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Baka

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 — 19/10/1999 tarihli ve 99/13681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden "Barmen/Barmeid", "Çalışma İzni", "Çalışma İzin Belgesi", "Garson", "Komi", "Konsomatris" ve "Masör/Masöz", "Sahne Sanatçısı", "Tellak" tanımları çıkartılmış ve "internet kafe" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İnternet kafe: İçerisinde bulunan internet bağlantılı bilgisayarlar sayesinde müşterilere uluslararası bilgi-iletişim ağını kullanma imkanı sunan, alkolsüz içeceklerle birlikte hafif yiyeceklerin de verildiği ticari amaçla işletilen umuma açık yeri,"

Madde 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

Madde 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,"

Madde 4 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair resmi hekimden alınacak sağlık raporu"

"İçkili yerin devri halinde yeni işletici şahıs hakkında yapılacak tahkikatla birlikte tapu kayıtlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve kira kontratının usulüne göre yapılıp yapılmadığı incelenir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme ruhsat sahibinin sorumluluğundadır."

Madde 5 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) 18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak."

Madde 6 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair resmi hekimden alınacak sağlık raporu"

"İçkisiz istirahat ve eğlence yerinin devri halinde, yeni işletici şahıs hakkında yapılacak tahkikatla birlikte tapu kayıtlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve kira kontratının usulüne göre yapılıp yapılmadığı incelenir. Devir işlemlerinde, devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme ruhsat sahibinin sorumluluğundadır."

Madde 7 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlaka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterimi ya da internet üzerinden yayın yapılan yerler haline gelip gelmediği,"

Madde 8 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Mesul müdür belgesi

Ek Madde 1 — İçkili veya içkisiz istirahat ve eğlence yerine mesul müdür olarak atanacakların kendisi veya işletme sahibi bir dilekçe ile mahallin en büyük mülki amirine başvurur.

İşletme sahibi; gerçek kişi ise, kişi veya ortakları tarafından düzenlenecek mesul müdür atanmasına ilişkin noter tasdikli yetki belgesi, özel hukuk tüzel kişisi ise, mesul müdür atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgeler, başvuru dilekçesine eklenir.

Mesul müdürler için kolluk tarafından hazırlanan soruşturma dosyası kolluk amirinin görüş yazısı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirinin onayına sunulur. Mülki amir tarafından izin verilmesini müteakip kollukça mesul müdür belgesi düzenlenir."

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 9 — Aynı Yönetmeliğin ikinci kısmının üçüncü bölümü ile üçüncü kısmının ikinci bölümü ve 30 uncu maddenin birinci fıkrasının (j) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı