Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Aralık 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25319

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

5006 İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5017 Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

TBMM Kararları

788 Bakanlıkları Sırasında İlgili Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Almayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına Sebep Oldukları, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

789 Bakanlığı Sırasında Enerji ve Doğalgaz Anlaşmalarında Türkiye Aleyhine Anlaşma ve Uygulamaların Yapılmasına Yol Açtığı, Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırdığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile Ayrıca Bakanlıkları Sırasında Uyguladıkları Yanlış ve Usulsüz Enerji Politikalarında İlgili Kurum ve Kuruluşların Uyarılarını Dikkate Almayarak Kamuyu Zarara Uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde Usulsüz Uygulamalara Onay Verdikleri ve Bu Suretle Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Fiillerini İşledikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

790 Türkbank İhalesi Sürecinde Malın Satımında ve Değerinde Fesat Oluşturacak İlişki ve Görüşmelere Girdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6379 Türkiye-Tunus VI. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2003/6384 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Terörle Mücadele Alanında Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2003/6442 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında 6 Temmuz 1999 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşmeler

2003/6370 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

2003/6457 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

2003/6470 Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

2003/6471 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/6412 İstanbul İli,Çatalca İlçesi, Hadımköy Belediye Başkanlığının, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Mahmut METE’nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/149)

Atama Kararları

— Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

Yönetmelikler

— Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

— İstanbul Kültür Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/41)

— Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 32)

— Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 73)

— Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 74)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/84 (4758 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/89 Sayılı Kararı

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

— Yüksek Seçim Kurulunun 1191 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara

Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Kanun

 

Kanun No. 5006

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "otuzbeşini" ibaresi "kırkını" olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz.

MADDE 2. — 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda yer alan "cami" ibareleri "ibadet yeri" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/12/2003

—— • ——

Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel

Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 5017

Kabul Tarihi : 10.12.2003

MADDE 1. — 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 16 ncı maddesinin son fıkrası, 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "gizli olup," ibaresi ve 21 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen "«Gizli» gizlilik dereceli" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

16/12/2003

Sayfa Başı


TBMM Kararları

Bakanlıkları Sırasında İlgili Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek

ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Almayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle

Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına Sebep Oldukları, Usulsüz İşlemlerin

Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun

230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet

Eski Bakanı Recep Önal Haklarında Meclis

Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

 

 

Karar No. 788

Karar Tarihi: 9.12.2003

Bakanlıkları sırasında ilgili kuruluşların raporlarının gereğinin yapılmasını geciktirerek ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak görevlerini yerine getirmemek suretiyle Türkiye Halk Bankasının zarara uğramasına sebep oldukları, usulsüz işlemlerin yapılmasına imkan sağladıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesinin ikinci fıkrasına uyduğu iddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.12.2003 tarihli 25 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

—— • ——

Bakanlığı Sırasında Enerji ve Doğalgaz Anlaşmalarında Türkiye Aleyhine Anlaşma ve

Uygulamaların Yapılmasına Yol Açtığı, Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırdığı ve Bu

Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Enerji

ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile Ayrıca Bakanlıkları

Sırasında Uyguladıkları Yanlış ve Usulsüz Enerji Politikalarında İlgili Kurum ve

Kuruluşların Uyarılarını Dikkate Almayarak Kamuyu Zarara Uğrattıkları,

DSİ Genel Müdürlüğünde Usulsüz Uygulamalara Onay Verdikleri ve

Bu Suretle Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Fiillerini İşledikleri ve

Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı Maddelerine

Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları

Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan Haklarında

Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

 

 

Karar No: 789

Karar Tarihi: 9.12.2003

Bakanlığı sırasında enerji ve doğalgaz anlaşmalarında Türkiye aleyhine anlaşma ve uygulamaların yapılmasına yol açtığı, Devlet alım satımına fesat karıştırdığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile ayrıca bakanlıkları sırasında uyguladıkları yanlış ve usulsüz enerji politikalarında ilgili kurum ve kuruluşların uyarılarını dikkate almayarak kamuyu zarara uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde usulsüz uygulamalara onay verdikleri ve bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma fiillerini işledikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı maddelerine uyduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.12.2003 tarihli 25 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

—— • ——

Türkbank İhalesi Sürecinde Malın Satımında ve Değerinde Fesat Oluşturacak İlişki ve

Görüşmelere Girdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci

Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve

Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Haklarında Meclis

Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

 

Karar No: 790

Karar Tarihi: 9.12.2003

Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik Komisyonun iki aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinde başlamasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.12.2003 tarihli 25 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Milletlerarası Sözleşmeler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/6412

İstanbul İli,Çatalca İlçesi, Hadımköy Belediye Başkanlığının, yeni belediye başkanı seçilinceye kadar mansup belediye başkanınca yönetilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 20/10/2003 tarihli ve 58427 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

B.ATALAY

K. TÜZMEN

S.GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

M.A. ŞAHİN

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

16 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-18642

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 2003 tarihinde Kosova’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-296-2003-1426

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 16 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18642 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Aralık 2003 tarihinde Kosova’ya gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/149

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Malatya 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 05.11.1998 günlü, Esas No: 1998/73, Karar No: 1998/123 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Erzincan İl’i, Tercan İlçesi, Şengül Köyü, Cilt No: 72, Hane No: 15, Birey Sıra No: 39’da nüfusa kayıtlı, İsmail ve Azime’den olma, 30.04.1971 doğumlu, 27508633486 T.C. Kimlik Numaralı Mahmut METE’nin kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 25.08.2003 günlü, A.T.No:130/04082003/043780/5594-5336 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5244

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Gaziantep Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ahmet TAN’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                     B. ATALAY

            Başbakan                                                   Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5245

1 — Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Gümrük Müfettiş Yardımcıları Gökhan TERZİ, İbrahim Halil ÖZTÜRK, Mustafa GÜMÜŞ, Muhammet Ali BAYLAN, Önder GÖÇMEN, Muhammet KAYA, Murat KAHRAMAN, Samet ÖZTÜRK, Ahmet METİN, Hayriye AĞZIBÜYÜK, Selim ERİNCİK, Ayhan IŞIK, Nihat ÖZAY, Erkan ERTÜRK ve Ömer AĞZIBÜYÜK’ün açık bulunan 7 nci dereceli Gümrük Müfettişliklerine, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 67 nci ve 76 ncı maddeleri  ile 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi gereğince atanmaları uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                           K. TÜZMEN

            Başbakan                                          Devlet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5248

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Yardımcısı Mehmet SAZCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            K. UNAKITAN

              Başbakan                                           Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5251

1 — Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan;

1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Müfettiş Tahir ARGÜN’ün atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Doç. Dr. H. ÇELİK

              Başbakan                                      Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5252

1 — Çorum Milli Eğitim Müdürü Aziz YAVAŞ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                  Doç. Dr. H. ÇELİK

            Başbakan                                 Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5253

1 — Iğdır Milli Eğitim Müdürü Cemil ÖZTÜRK’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                     Doç. Dr. H. ÇELİK

         Başbakan                                       Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5256

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Samsun Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Münir BÜYÜKSALİH’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                          Z. ERGEZEN

              Başbakan                            Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5269

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tunceli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Mehmet Ali ARGUǒun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            O. PEPE

            Başbakan                               Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5271

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Muammer TORAMAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            O. PEPE

            Başbakan                               Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5272

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Iğdır İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Nazim KOCAKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

16 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                            O. PEPE

            Başbakan                               Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Şeker Fabrikaları merkez ve taşra teşkilatının, serbest rekabet ilkeleri göz önünde tutularak yönetmelik kapsamındaki işlerin en iyi şekilde, en uygun şartlarla ve ekonomik gereklere uyularak yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türkiye Şeker Fabrikaları merkez ve taşra teşkilatının her türlü kaynaktan karşılanan ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun, 3 üncü maddesinin (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

İdare: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin ihaleyi yapan merkez veya taşra teşkilatını,

Merkez: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

Taşra teşkilatı: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimlerini,

Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine ait olan Anonim Şirketi statüsündeki kuruluşları,

İhale yetkilisi: Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulunca belirlenen idarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi ve kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılan görevlilerini,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 — İdare, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

Yetki limitlerinin altında kalmak amacıyla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz eden mal ve hizmet alımları kısımlara bölünemez.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Komisyonları, Kuruluşu ve Çalışma Esasları

İhale Komisyonları

Madde 6 — İhale yetkilisi;

a) Merkezde;

Başkan: Satınalma Dairesi Başkanı,

Üye: İhale konusu işin uzmanı iki kişi,

Üye: Muhasebe ve Mali İşlerden sorumlu personel,

Üye: İhaleyi yapan birimden personel.

b) Taşrada;

Başkan: Fabrikajdan Müdür Yardımcısı,

Üye: İhale konusu işin uzmanı iki kişi,

Üye: Diğer Fabrika Müdür Yardımcısı,

Üye: İhaleyi yapan birimden personel.

olmak üzere en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyelerde dahil olmak üzere görevlendirir.

İhale konusu işle ilgili yeterli sayı ve nitelikte personel olmaması halinde ihale yetkilisi merkezden komisyona üye talep eder.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Komisyonların Toplanması

Madde 7 — Komisyonlar, ilgili birimce hazırlanan bir gündemle toplantıya çağrılır. Gündemde toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile görüşülecek konular belirtilir.

Yaklaşık Maliyet

Madde 8 — Mal veya hizmet alımları ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Onay Yetkisinin Devri

Madde 9 — Acilen işe başlanılması gereken hallerde veya komisyon kararlarının onaya sunulmasının zaman ve şekil bakımından mümkün olmadığı yahut işin yapılmasını zorlaştıracağı ihalelerde veya onay yetkilisince gerekli görülen durumlarda, onaya yetkili merci bu yetkisini daha alt mercilere devredebilir.

İhale Dokümanının Verilmesi

Madde 10 — İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyenlerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyeti de göz önüne alınarak rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir. İdare gerektiğinde ihale dokümanını bedelsiz olarak ta verebilir.

İhaleye Katılma Belgesi

Madde 11 — Gerektiğinde, ihaleye girmek isteyenlerin bu Yönetmeliğe göre istenilen belgelerden başka, ihaleye katılabilecekleri hakkında idarece verilmiş bir katılma belgesi de istenebilir. Bu katılma belgesinin ne suretle verilebileceği şartnamede belirtilir.

Katılma belgesi verilmemesinden doğacak anlaşmazlıklar ihaleden önce ilgili komisyon tarafından karara bağlanır.

İhaleye Katılamayacak Olanlar

Madde 12 — Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

g) İhale konusu işin yüklenicileri ile danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler,

h) Bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler,

i) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Şartnameler

Madde 13 — İhale konusu mal ve hizmet alımı işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır.

İhale konusu mal ve hizmet alımlarının teknik kriterlerine, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.

Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır.

Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirlenemez ve belirli bir marka ve modele yönelik özellik ve tanımlara yer verilmez.

Ancak, teknik veya sözleşmeden doğan zorunluluklar nedeni ile yapılacak alımlar ile belli bir marka makine, araç veya cihaza yedek olarak alınacak parçaların alımları bu kuralın dışındadır.

Şartnamelere, isteklinin idaremize taşıt, makine, teçhizat veya demirbaş vereceği, vakıflara ve derneklere teberruda bulunacağı, ücreti istekli tarafından ödenmesi kaydıyla personel istihdam edileceği gibi ihale konusu işin yerine getirilmesi için zorunlu olmayan hükümler, konulamaz.

Dış mal ve hizmet alımlarında şartnameler ve diğer gerekli belgeler yabancı dilde de düzenlenebilir.

Şartnamelerde Yer Alması Gerekli Hususlar

Madde 14 — Şartnamelerde, işin niteliğine göre özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da belirtilmesi gereklidir:

1) İşin adı, niteliği, miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

2) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

3) İhale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

4) Tekliflerin hangi tarihten itibaren kaç gün opsiyonlu olacağı,

5) İsteklilerde aranan koşullar ve belgeler, özel ve tüzel kişileri temsilen ihaleye katılacak olanların noterden tasdikli temsil yetki belgelerini göstermeleri gerektiği,

6) Şartname ve eklerinin okunup, incelendiği ve bütün hükümlerinin aynen kabul edildiği anlamını taşımak üzere her sayfasının isteklinin kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanarak ihale evrakına ekleneceği,

7) İhale karara bağlandıktan sonra veya komisyon tarafından talep edilmediği halde ihale saatinden sonra yapılacak indirim taleplerinin kabul edilmeyeceği,

8) Şartname eki örneğe uygun geçici teminat miktar ve oranı, geçerlilik süresi ve teminat olarak kabul edilebilecek değerler,

9) İhale kesinleşip karar tebliğ edildikten sonra sözleşme akdi geçici teminatın kesin teminata çevrilmesi ve idarece gerek duyulan hallerde mal bedeli karşılığı teminatın ibrazı için tanınacak süreler ve bu sürelere uyulmadığı takdirde geçici teminatın gelir kaydedileceği ve ayrıca nam ve hesaba ihaleye çıkılarak her türlü zarar ve ziyanın talep edileceği,

10) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekli ve şartları,

11) İşe başlama ve işi bitirme tarihleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar ve süre uzatımında göz önüne alınacak hususlar,

12) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

13) Kesin teminat ve varsa mal bedeli karşılığı teminat oran ve miktarları ile şartları ve bunların ne şekilde iade edileceği,

14) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar,

15) İhalenin yabancı isteklilere de açık olup olmadığı,

16) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

17) Malzeme, yakıt veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle bir fiyat farkı ödenecek ise fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

18) Program veya güzergah değişikliği halinde ne şekilde işlem yapılacağı,

19) Yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi,

20) Şartname hükümlerine uyulmadığı ve/veya işin tamamlanamayacağı kanısı doğduğu takdirde, protesto keşidesine, hüküm istihsaline veya herhangi bir yasal girişime gerek duyulmaksızın idarece sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edilebileceği ve fesih halinde yapılacak işlemler,

21) İdarece uygun görülecek durumlarda, sözleşmenin feshine gidilmeyerek taahhüdün yapılmayan kısmının istekli nam ve hesabına başka istekliye veya isteklilere yaptırılabileceği ve doğacak fiyat farkı ile her türlü zarar ve ziyanın faizleriyle birlikte istekliden talep ve tahsil edileceği,

22) Fesih hallerinde ve gerekse feshe gidilmeden, istekli nam ve hesabına yapılacak ihalelerde hangi ihale usulünün uygulanacağını tespite idarenin yetkili olacağı,

23) İş, sosyal sigortalar, vergi, resim ve harç mevzuatı ile ilgili her türlü sorumluluğun kime ait olacağı,

24) İsteklinin taahhüt ettiği işi veya tahakkuk etmiş alacaklarını idarenin yazılı olurunu almadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemeyeceği,

25) Taahhüt konusu işle ilgili her türlü işlem ve uyumsuzluklarda idarenin belge, kayıt ve hesaplarının taraflarca tek esas ve delil kabul edileceği,

26) Tarafların sözleşmenin akdinden sonraki yazışmalarının sözleşmeyi değiştirmeyeceği ve sözleşme hükümlerinin aksine tarafları bağlamayacağı, sözleşmelerin ancak karşılıklı olarak gönderilecek birbirine uyan açık ve yazılı irade beyanları veya değişikliği kapsayan bir belgenin birlikte imza edilmesi suretiyle değiştirilebileceği,

27) Forsmajör kabul edilecek haller,

28) İşin ifasında aksamalar olduğu takdirde uygulanacak diğer cezai şartlar,

29) Denetim muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

30) Kısmi teklif kabul edilip edilmeyeceği,

31) Anlaşmazlık hallerinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı,

32) İş bu şartname konusu mal ve hizmet alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı ve Teşekkülün ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbest olduğu,

33) Mal ve hizmet alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, garanti süresi kadar taahhütname verileceği,

34) İdarece gerekli görülen diğer hususlar.

Dış alım şartnamelerinde, uluslararası kural ve esaslar da göz önünde bulundurulur.

Sözleşmeler

Madde 15 — Sözleşmeler şartnamelere paralel olarak düzenlenir. Şartnamede ve isteklinin teklif mektuplarında yer almayan hususlar ancak karşılıklı mutabakat halinde sözleşmelerde yer alabilir.

Sözleşmeler ihaleyi yapan idare ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu olduğu durumlarda sözleşmeler ilgili Genel Müdür Yardımcısı ile Genel Müdür tarafından imzalanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İlanı, Usulleri, Teklifler

İhalenin İlanı

Madde 16 — İhaleye konulacak iş, her türlü işlemleri tamamlandıktan sonra uygulanacak ihale usulü, ilan gerektiriyorsa Merkezde Resmî Gazete’de, taşra teşkilatında ise Resmî Gazete’ye ilave olarak gerekli görülmesi halinde mahalli bir gazetede de ilan edilir.

Yarar umulduğu takdirde internet, Belediye yayın araçları, ilan tahtası ve benzeri gibi diğer ilan usullerine başvurulur.

Ayrıca ihale konusu işle ilgilendiği bilinen repertuara kayıtlı kişi ve kuruluşlara da mektupla duyuru yapılabilir.

Gazete ilanları;

a) Yurt içi mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce,

b) Yurt dışı mal ve hizmet alım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmi gün önce,

ilan edilerek duyurulur.

Yurtdışı ihalelerde 20 günlük ihale süresini 10 güne kadar kısaltmaya Genel Müdür yetkilidir.

Gazete ilan limitleri her yıl Merkezce tespit edilerek duyurulur.

İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 17 — İhale dokümanında bulunmayan hususlara ilanlarda yer verilmez.

İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

b) İhalenin adı, niteliği ve miktarı,

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

d) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

e) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

f) Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

g) Tekliflerin geçerlilik süresi,

h) Mezkur alımın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmadığı.

Düzeltme İlanı

Madde 18 — İlan yapıldıktan ve şartnameler isteklilere verilmeye başlandıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılması zorunlu olursa, bu değişiklikler yeniden ve aynı yollarla ilan edilir. Gerektiğinde düzeltme ilanında ihale tarihi yeniden belirlenir.

Yabancı Ülkelerde Yapılacak İlanlar

Madde 19 — İdarece yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesinde yarar görülen ihaleler ile yurt dışında ilan yolu ile yapılacak ihalelerde yeterli rekabeti sağlamak için yabancı ülkelerde de ilan verilebilir. İlk ilanın, ihale tarihinden en az 20 gün önce yayınlanmasına dikkat edilir. İlanlar o ülkenin dili ile yapılır. Yabancı ülkelerdeki ilanlar Merkezce verilir.

Yasak Fiil ve Davranışlar

Madde 20 — İhalelerde aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek,

e) 12 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu tür eylem ve davranışlara komisyonca engel olunur. Engel olunamaz ise bu kimseler ihaleden çıkarılır. Bu da sağlanamazsa toplantıya son verilir. Olay komisyon kararında belirtilir.

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 21 — İdarelerde mal ve hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Açık ihale usulü,

b) Sınırlı ihale usulü,

c) Açık eksiltme usulü,

d) Pazarlık usulü.

Yukarıdaki usullerden hangisinin uygulanacağı konusunda ihale yetkilisi karar verir.

Yönetim Kurulunun onay yetkisine giren işlerin ihale şekli, ilgili Genel Müdür Yardımcılarının uygun mütalaası ile Genel Müdür tarafından tespit edilir.

Şartnamede belirtilen nitelikler ve şartları aynen muhafaza etmek şartı ile bir ihalede bu usullerden birkaçı birden uygulanabilir.

Açık İhale Usulü

Madde 22 — Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde ihale duyurusu ilan yoluyla yapılır. İlan yapıldıktan sonra gerek görülmesi durumunda ihaleye katılımın arttırılması amacıyla isteklilere her türlü yöntemle ihale ilanı konusunda bilgi verilebilir.

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılma şartı olarak istenen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

Yukarıdaki hususlar şartnamelerde ayrıca belirtilir.

Teklif zarfları ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler, uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Teklif fiyatlarını kapsayan zarfların açılmasından sonra bir açılış zaptı düzenlenir. Açılış zaptında aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

a) İhalenin tarihi,

b) İhalenin konusu,

c) Teklifte bulunanların isim veya unvanları,

d) Teklif mektubunun haberleşme kayıt tarihi ve numarası,

e) Verilen teminatın cinsi ve tutarı,

f) Üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunan tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu,

g) Değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin hangi isteklilere ait olduğu ve reddedilme sebebi,

h) Komisyon üyelerinin adı, soyadı, unvanı ve imzaları.

Sınırlı İhale Usulü

Madde 23 — Mal ve hizmet alımı ile ilgili işlerden yetenek, güç, deneyim ve iş bilgileri denenmiş kişi, kuruluş ve isteklilere ihalesi uygun görülenlerle, acil işler komisyon kararını onaylamaya yetkili merciin oluru alınmak suretiyle yapılarak ihalelerde, sınırlı ihale usulü uygulanır. Bu durumda en az üç istekliden şartname gönderilerek teklif mektubu istenir.

Sınırlı ihale usulü için alınan teklifler açık ihale usulünde olduğu gibi işlem görür ve sonuçlandırılır.

Genellikle acil işler sınırlı ihale usulü ile ihale edileceğinden gazete ile ilan şartı aranmaz.

Açık Eksiltme Usulü

Madde 24 — Açık ihale usulü veya sınırlı ihale usulü ile yapılan ihalelerde tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması veya ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde, ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye açık eksiltme usulü ile devam edilir.

Bu usule göre yapılacak ihalelerde daha önce yazılı olarak sunulmuş tekliflerdeki en düşük fiyattan başlamak üzere, ihale komisyonu önünde sıra ile ve sözlü olarak pey sürmek suretiyle yapılır.

İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi, son ve kesin pey olarak kabul edilir.

Açık eksiltmeye katılacak olanlar, sıra ile pey sürmeye davet edilir. Sürülen ilk peyler ihale kağıdına yazılır ve pey sahipleri tarafından imzalanır. İlk peyler bu suretle belirlendikten sonra komisyon başkanı mektupla veya faksla yapılmış teklifler varsa bunları okuyarak bu teklifleri de ihale kağıdına yazar. Bundan sonra istekliler sıra ile pey sürmeye devam ederler. Pey sürmekten çekilen isteklilerin bu durumu ihale kağıdına yazılır ve kendilerine imza ettirilir.

İlgilinin imzadan çekinmesi halinde ihale kağıdına açıklama yapılır.

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

Peyler sürüldüğü sırada, yapılan indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa, pey sürmekte olan isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirilmeleri istenir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

Son pey veya yazılı son tekliflerin alınmasından sonra ihale konusu işin isteklilere ihale edilip edilemeyeceği komisyonca karara bağlanır.

Onay ile ilgili hükümler saklıdır.

Açık eksiltme usulü ile devam edilen ihalelerde teşekkül eden en son teklif, opsiyon süresi de belirtilmek suretiyle ve ihale günü itibariyle teklif sahibine yazılı olarak teyit ettirilir.

Pazarlık Usulü

Madde 25 — Pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alım ihalelerinde teklif alınması belli bir kurala bağlı olmadığı gibi gazete ile ilan ettirilmesi şartı da aranmaz.

Bu ihaleler işin nitelik ve gereğine göre ihale komisyonu veya bu komisyonca yetkili kılınan görevliler tarafından bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alınmak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

Aşağıda belirtilen işler pazarlık usulü ile yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya sınırlı ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması,

b) Sözleşmenin feshi üzerine acil yapılması gereken işler veya şartname ve sözleşme gereğince, sözleşme feshedilmeden idarenin istekli adına ve hesabına işi dilediğine yaptırılabileceğinin sözleşmeye konulmuş bulunduğu işler,

c) Acil yapılması gereken ve açık ihale usulü, sınırlı ihale usulü ile yapmaya zaman bakımından elverişli olmayan işler,

d) Tek kişi veya isteklinin elinde bulunan taşınır veya taşınmaz mal, hak ve hizmetlerin alımı veya kiralanması ve ilgili birimlerin ihtiyaç göstermesi halinde, gelişmiş teknolojileri Sanayiimize kazandırabilmek veya kişi ve kurumların talebi üzerine Sanayiimizce üretilecek makine ve tesislerle ilgili olarak Patent veya Know-How satın alınması veya kiralanması,

e) Özellikleri nedeniyle ancak belirli uzman veya sanatçılara yaptırılabilecek eğitim, araştırma, proje, keşif, planlama, montaj, onarım, danışmanlık, kontrol, muayene, fotoğraf, film, baskı ve sergileme gibi hizmetlerle, güzel sanatlara ilişkin çalışmayı ve düşünsel çalışmaları gerektiren işler,

f) Belirli bir kimse veya istekli tarafından üretilmekte olup yerine diğer bir malın konulmasında yarar bulunmayan ve taşıdığı teknik nitelikleri nedeni ile benzerlerinden üstünlüğü belirgin olan mallar ile spesiyal malların alımı,

g) Yönetim kurulunca yetki verilecek diğer işler,

h) Diğer ihale usulleri ile sonuçlandırılamayan işler.

Doğrudan Temin ve Mutemetler Aracılığı ile Temin

Madde 26 — Merkezde ve taşra teşkilatımızda devamlılık göstermeyen müteferrik mal ve hizmet alımları, yetkililerce görevlendirilen mutemetler aracılığı ile ve Kamu İhale Kurumunca saptanacak sınırlar ve esaslar içerisinde kalmak kaydı ile piyasadan doğrudan doğruya hiçbir şekle bağlı olmadan sağlanabilir.

Fabrika merkezinde bulunan Ziraat Bölge Şeflikleri müteferrik ihtiyaçlarını fabrikadan sağlarlar.

İhtiyaçların İhale Usulleri Dışında Temini

Madde 27 — İdarenin ihtiyacı olan mal ve hizmetlerden,

a) Hükümetçe temel mal ve hizmet olarak ilan edilen mal ve hizmetler,

b) Fiyatları hükümetçe belirlenmiş olan mal ve hizmetler,

c) Aşağıda sayılan;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının,

2) Belediyelerin,

3) Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamu sektörüne ait kurum ve kuruluşlar ile bunlara ait birimlerinin,

4) Özel kanun ve kararnameler ile kurulmuş kurum ve kuruluşların,

ürettikleri mal ve hizmetler yetki limitlerine bağlı olmaksızın ve ihale komisyonlarından geçirilmeden, hükümetçe saptanmış fiyatlar üzerinden veya bu şekilde saptanmış bir fiyat yoksa pazarlık usulü ile sağlanabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Süreci ile İlgili Hükümler

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 28 — İhale komisyonu, teklif mektuplarını inceleyerek ihaleyi şartnameye en uygun ve en düşük teklif sahibine verebilir. Onay ile ilgili hükümler saklıdır.

Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde;

a) İsteklilerden eksiltme isteğinde bulunulması,

b) İhaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi veya,

c) Görülen lüzum üzerine alımdan vazgeçilmesi,

durumunda ihalenin iptaline karar verir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, ihale komisyonu tarafından, öncelikle belgelerin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olmadığının tespit edildiği durumlarda, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge ve bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 29 — İhale komisyonu verilen teklifleri bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerle ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu, yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 30 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Yabancı isteklilerinde katılabileceği ihalelerde teminat mektupları döviz cinsinden de verilebilir.

Geçici Teminat

Madde 31 — İhalelerde, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

Kamu kurum ve kuruluşları, sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası kamuya ait bulunan kurum ve kuruluşlar, Belediyeler, özel kanun ve kararnameler ile kurulmuş kuruluşlar ile fiyatları Hükümetçe saptanan mal ve hizmetleri üretip satan kuruluşlarla yapılacak işlerde geçici teminat aranmayabilir.

Ayrıca mal ve hizmet alımlarında derhal ve çok kısa zamanda yapılması gereken işlerde geçici teminatın aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.

İhale kendisinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları, kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra iade edilir.

Kesin Teminat

Madde 32 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan isteklilerden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde geçici teminatın aranmayabileceği belirtilen durumlarda kesin teminatın da aranmamasına ihale yetkilisi karar verebilir.

Yüklenici, ihale kararının tebliğinden itibaren kendisine tanınan süre içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmek zorundadır.

Mal Bedeli Karşılığı Teminat

Madde 33 — Hizmet alımı ihalelerinde, naklettirilecek malın değerinin nakliye ücretinden çok fazla veya işlenmek üzere verilen malzeme için ödenecek işleme ücretinin malzeme bedeline oranla çok düşük olması gibi durumlarda, mal veya malzemenin teslim edilmemesi, zarara uğratılması, bozulması gibi durumlarda kesin teminatın mal veya malzeme bedelini karşılamasının mümkün olmaması halinde, ihaleyi alan yükleniciden kesin teminattan ayrı olarak mal bedeli karşılığı teminat alınıp alınmayacağına, alınacaksa ne miktarda alınacağına ihale yetkilisi karar verir ve ihale şartnamesinde belirtilir.

İşin bitiminde yüklenici aldığı malı tam olarak teslim etmiş ise mal bedeli karşılığı teminat Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi beklenmeksizin iade edilir.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 34 — Kesin teminat;

a) Taahhüt konusu işin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlandığı, (malzeme alımlarında, işin bir garanti süresi bulunmakta ise, sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla, garanti süresi kadar taahhütname alındıktan sonra, kesin teminat iade edilecektir)

b) Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun bulunmadığı,

c) Yüklenicinin işi bitirip idare ile ilişkisini kesmesi ve taahhüt konusu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği belirlendikten sonra işçi çalıştırılması durumunda,

Genel Müdürlükte Satınalma Dairesi Başkanı veya bulunmadığı takdirde ilgili şube müdürleri, taşrada ise Fabrika İdari Müdür Yardımcısının oluru ile geri verilir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 35 — İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararda isteklilerin adları veya ticaret unvanları teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya gerekçelerini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları, ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler.

Genel Müdür veya Yönetim Kurulunun yetki limitleri içindeki kararlar, ilgili Genel Müdür Yardımcılarının uygun görüşü alındıktan sonra onaya sunulur.

Yetki limitleri Merkez tarafından belirlenir.

Kararların Kaydedilmesi

Madde 36 — Komisyon kararları onaya sunulmadan önce karar defterine kaydedilerek kayıt günü itibariyle tarih ve numara alınır.

Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet

Madde 37 — İhale kararının onaylanmasından sonra ve opsiyon süresi içinde ihale kendisinde kalan teklif sahibine;

a) İşin şartname ve teklif esasları dahilinde kendisine ihale edildiği,

b) Şartnamede belirtilen süreler içinde sözleşme yapmak üzere gelmesi ve kesin teminatı getirmesi,

taahhütlü mektup, telgraf, faks veya hukuken geçerli bir yolla bildirilir.

İhale sonucu ihaleye teklif veren bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir.

Muayene ve Teslim Alma Esasları

Madde 38 — Satın alınan mal ve hizmetler gerekli hallerde sözleşmede belirlenen teslim yerinde muayene edilerek teslim alınır. Gerektiğinde muayeneler idarenin dışındaki uzman kuruluş veya laboratuarlara da yaptırılabilir.

Mal veya hizmetin sözleşmedeki niteliklere ve sevk kağıdındaki miktara uygun olduğu anlaşılırsa muayene ve teslim alma kurulları ambar giriş raporlarını ve düzenleyecekleri teslim alma protokollerini imza eder.

Yerlerinde alınması gereken mal veya hizmetin kesin tesellümlerinin bu yerlerde yapılmasının mümkün olmaması halinde (bazı kimyasal ve fiziksel analizlerin gerekmesi gibi) tesellüm işlemi teslim alma yerinde idare tarafından görevlendirilen kişi veya kişilerce geçici olarak yapılır ve durum orada düzenlenecek bir geçici muayene protokolü ile belirlenir. Kesin tesellüm ise mal veya hizmetin sevk edildiği taşra birimlerinde ve gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılır.

Satın alınan mal veya hizmetin şartname ve sözleşmeye uymaması halinde durum ayrıntılı bir raporla tespit edilerek görevliler tarafından imza edilir. Yüklenici veya yetkili temsilcisine de imza ettirilir. Yüklenici veya temsilcisinin imzadan kaçınması halinde durum bir tutanakla tespit edilir.

Kabul ve tolerans sınırları dışında olup, reddedilmesine karar verilen mal veya hizmetlerle ilgili red işlemleri yasal süreleri içerisinde mutlaka tamamlanır.

Uyuşmazlık konusu mal veya hizmetler uyuşmazlıkların çözümüne kadar ambar kayıtlarına alınmayıp, emin bir yerde saklanır veya ilgili yerlere teslim edilir.

Dış alımlarda uluslararası kurallar göz önünde bulundurulur.

Yüklenici veya yetkili temsilcisi muayene ve analiz sonuçlarına itiraz ettiği takdirde bu işlemler taraflarca kabul edilecek uzman bir kuruluşta tekrarlanır. Gerektiğinde bu işlemler yurt dışında da yaptırılabilir.

Teslim alma protokol ve tutanakları, mal ve hizmetin ödemesini yapacak olan Merkez veya taşra birimlerine bekletilmeden gönderilir. Merkezce siparişe bağlanan mal ve hizmetlere ait teslim alma protokol ve tutanaklarının birer kopyası ödeme nerede yapılırsa yapılsın Merkeze gönderilir.

Yurtdışı İhaleler

Madde 39 — Sadece yurtdışından yapılacak mal ve hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilanın şekil ve şartları ihale yetkilisince belirlenir.

Şartnameler ile diğer gerekli belgeler yabancı dilde de düzenlenebilir. Gerektiğinde şartnameler bedelsiz verilebilir. Şartnameler ve diğer ihale dokümanları ile ödeme, muayene ve teslim alma, taşıma işlemlerinde uluslararası kural ve esaslar göz önünde bulundurulur.

Yurtdışı ihaleler sadece Merkez tarafından yapılır.

Teminat olarak bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen değerlere ilaveten idare hesaplarına yatırılacak nakit konvertibl dövizler ile yüklenicinin ülkesindeki muteber bir bankanın kontr-garantisine istinaden bir Türk Bankası tarafından konvertibl döviz cinsinden düzenlenen teminatlar da kabul edilir.

Yüklenicinin Ölümü

Madde 40 — Yüklenicinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı varsa sair alacakları, borçları düşüldükten sonra varislere verilir. Bu durumda varislerden veraset ilamı istenir.

İdare varislerden istekli olanlara, kesin teminat verilmek şartı ile sözleşmeyi devredip etmemekte serbesttir.

Ceza ve Yasaklama

Madde 41 — Bu Yönetmelikte belirtilen mal ve hizmet alımlarında ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen hükümler uygulanır.

Yönetmeliklerde Hüküm Bulunmayan Konular

Madde 42 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki hükümler ile Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilanı yapılmış işler ilgili kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 43 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

İstanbul Kültür Üniversitesinden :

İstanbul Kültür Üniversitesi Yandal

Programı Yönetmeliği

Tanım ve Amaç

Madde 1 — İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak anadal öğrenimlerini sürdüren bir bölümün başarılı öğrencileri, ilgi duydukları başka bir lisans öğreniminden bilgi sahibi olmak amacıyla ders alabilirler. Bu eğitim-öğretim programına, "Yandal Programı" denir.

Yandal Programının Oluşturulması

Madde 2 — Yandal programı, programı oluşturmak isteyen bölümlerin başvurusu, ilgili fakülte kurulunun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. Yandal programı, ortak dersleri kapsamaz ve en az 18 krediden oluşur. 18 kredi içinde, iki ders zorunlu olarak belirtilir.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 3 — İlgili bölüm, her yarıyıl başında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur.

Öğrenciler, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılı başında yandal programına başvurabilirler.

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalaması en az 2.50 olmalıdır. Başvuru koşullarını, ilgili bölümler belirler. Yandal programına katılmak için başvurular, akademik takvime uygun olarak, ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır. Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Yandal Programının Uygulanması

Madde 4 —Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

Yandal programındaki derslerin alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, ilgili bölüm başkanı tarafından bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü, öğrencilerin lisans program danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir.

Başarı Durumu ve Yandal Sertifikası

Madde 5 — a) Yandal programından ayrılmak isteyen öğrenci, yandal yaptığı bölümün kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal programından çıkarılır.

b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.

c) Yandal programında, izin almadan iki yarıyıl üstüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

d) Anadal programında genel not ortalaması 2.00'nin altına düşen öğrenci, izleyen yarıyılda yandal programından ders alamaz.

e) Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki yarıyıl üstüste 2.00’nin altında kalan öğrencinin yandal programıyla ilişiği kesilir.

f) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

g) Herhangi bir yandal programından her ne nedenle olursa olsun çıkarılan ya da çıkan öğrenci, yeniden aynı yandal programına başvuramaz.

h) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

i) Anadal programlarının mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için bir yarıyıl süre tanınır. Bu süre, özel durumlarda, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl daha uzatılabilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını bitirmese bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.

j) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

k) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

Ücret

Madde 6 — Yandal eğitimi ücretli olup, tutarı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin

Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2003/41)

MADDE 1 — 13/02/2002 tarih ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TürkGıda Kodeksi- Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği’ne “Yürürlükten kaldırılan mevzuat” başlığı altında 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere 11 inci madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Yürürlüktenkaldırılan mevzuat

Madde 11 — Bu Tebliğle; 03/06/1976 tarihli ve 15605 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1946 Hekzan (Gıda Maddelerinde Kullanılan)Standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.”

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı ve Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı