Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Aralık 2003

SALI

Sayı : 25311

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

5005     Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5007     Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5008     Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5009     Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

5010     Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5011     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5012     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5013     Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5014     Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

TBMM Kararı

787     Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı AliCOŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair İşlem

 

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdoğan TEZİǒin Seçilmesi Hakkında Karar

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Seçme Kararı

— Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Erdoğan TEZİǒin Seçilmesi Hakkında Karar

 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı

— Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine,Üye Haşim KILIǒın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Devlet, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

— Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/4)

— Nevşehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/6)

 

Kurul Kararları

— Kamu İhale Kuruluna Ait Karar

— Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunun 538 Sayılı Kararı


8/12/22003 tarihli ve 25310 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Kristal-İş Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin, 60 Gün Süreyle Ertelenmesine Dair 2003/6479 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çeşitli Yerlere Yapılan Vali Atamalarına Dair 2003/6478 Sayılı Karar yayımlanmıştır.


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 5005

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 1739 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin madde başlığı "Okul yapıları ve taşınmazları" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Millî Eğitim Bakanlığı kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlardan gerekli görülenlerin, mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra; Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Satış bedelleri bütçeye gelir kaydedilir. Okul/derslik yapımı, onarımı ve donatımı ile ders araç ve gereçleri alımında kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek öngörülür.

MADDE 2. — 1739 sayılı Kanunun 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 55. - İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak kitaplar ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlama, inceleme ve redaksiyonunda görevlendirilenlere ücret ödenir.

Ders kitaplarına ilişkin yarışmalarda derece alanlara verilecek ödülün ödeme, usul ve esasları ile miktarı yönetmelikle belirlenir.

Özel kesimce hazırlanan ve okullarda ders kitabı olarak okutulmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserler ücret karşılığı incelenir.

Ders kitaplarının kabulü, uygunluk süresi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar; inceleme işlemleri ve alınacak inceleme ücreti miktarı; Millî Eğitim Bakanlığınca incelettirilecek eserler için ödenecek ücret miktarı; ders kitaplarının hazırlanması ve incelenmesinde aranacak kriterler ile ders kitabı üreten yayın evlerinde aranacak kriterler; ders kitabı dışındaki diğer kitap ve eğitim araçlarının kullanımı ve bunlardan hangileri için inceleme ücreti alınacağı ve ödeneceği ile ilgili esas ve usuller Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5007

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 1 Ekim 1996 tarihinde imzalanan "Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü’nün ekli bildirim ile" onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5008

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 26 Nisan 2002 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 5009

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 11 Mayıs 1955 tarihli "Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşma" (Paris Anlaşması)’nın, 19 Kasım 1996 tarihinde Ostende’da Batı Avrupa Birliği’nin bir alt organı olarak kurulan Batı Avrupa Silahlanma Örgütü (WEAO)’ne Türkiye’nin de eşit hak ve yükümlülüklerle katılmış olması nedeniyle, sadece adı geçen örgüte ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Türkiye’de uygulanması ve buna dair 19 Kasım 1996 tarihinde teati edilen mektupların onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5010

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 14 Haziran 2000 tarihinde New York’ta imzalanan "Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanı"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5011

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 8 Ağustos 2000 tarihinde Kişinev’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5012

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 12 Mart 2001 tarihinde Ankara’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5013

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 4 Nisan 1997 tarihinde imzaya açılmış olan "Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 5014

Kabul Tarihi : 3.12.2003

MADDE 1. — 8 Kasım 2001 tarihinde Atina’da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk-Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/12/2003

Sayfa Başı


TBMM Kararı

Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunun Araştırılarak,Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

Karar No. 787

Karar Tarihi: 2.12.2003

Kamu vakıfları ile kamu bünyesinde kurulu dernek ve yardımlaşma sandıkları konusunun araştırılarak, bu oluşumlardan kaynaklanan sorunların çözümü için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komisyonun 12 üyeden kurulmasına, Komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurulun 2.12.2003 tarihli 22 inci Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-18117

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9Aralık 2003 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-291-2003-1336

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-18117 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9Aralık 2003 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı: 2003/144

Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6. maddesinin b fıkrası uyarınca, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ seçilmiştir.

8 Aralık 2003

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı: 2003/145

Açık bulunan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 6.maddesinin c fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ seçilmiştir.

8 Aralık 2003

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne, Anayasa Mahkemesi’nin 08.12.2003 günlü toplantısında,Üye Haşim KILIÇ yeniden seçilmiştir.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5221

1 — Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Lütfi ELVAN’ın atanması, 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

8 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5222

1 — Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Cavit DAĞDAŞ’ın atanması, 2477 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

8 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5223

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Haşim ÖĞÜT’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

8 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5224

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Edirne İl Müdürlüğüne, Erdinç YAZICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

8 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5226

1 — Açık bulunan Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ziya ÖZEK’in atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

8 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5227

1 — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul XIV üncü Bölge Müdürü Ünal ÇALIŞKAN’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

8 Aralık 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/10/2000 tarihli ve 24194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavı : Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kontenjan Tespiti, Başvuru ve Kayıt-Kabul

Madde 23 — Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Hazırlık Sınıfına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen kontenjana göre alınacak öğrenciler, her yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile belirlenir. Kazananlardan kontenjanın doldurulamaması hâlinde okul yönetimince duyuru yapılarak sınava girenlerden puan sırası üstünlüğü esasına göre kontenjan doldurulmasına gidilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (e) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

"g) Sağlık durumlarının mesleğin öğretimine uygun olduğuna dair resmî sağlık kurumlarından doktor raporu almış olmak, (Okula kaydedileceklerin hangi sağlık şartlarını taşıması gerektiği hususları Genel Müdürlükçe belirlenir.)"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Kesin kaydı yapılacak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) İlköğretim diplomasının aslı,

b) Nüfus cüzdanı örneği,

c) Okulu kazananlardan kazanma belgesi, diğerlerinden sınav sonuç belgesi,

d) Açık başla ve önden çekilmiş (4,5 x 6 cm) ebadında 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf,

e) Sağlık raporu."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

"Meslekî Uygulama

Ek Madde 1 — Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıf öğrencilerinin meslekî bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmelerini, gerçek üretim şartları içinde yetişmelerini sağlamak ve pratik uygulamalarını artırmak amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra birimlerinde en az 20 iş günü meslekî uygulama yapmaları zorunludur. Meslekî uygulamalarını tamamlayamayan öğrencilerin bu uygulamalarını tamamlatma yoluna gidilir. Meslekî uygulamaları tamamlayamayan öğrencilere diploma düzenlenmez."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri belirler.

Bu amaçla;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması,

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve temsilcilerinin eğitimi, bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve dengeli katılımlarının sağlanması,

c) Yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebi ile özel olarak korunması gereken kişilerin çalışma şartları,

ile ilgili genel prensipler ve diğer hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

b) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi,

c) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenlerin Yükümlülükleri

Genel Hükümler

Madde 5 — İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür.

b) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluğu ilkesini etkilemez.

İşverenin Genel Yükümlülükleri

Madde 6 — İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.

İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.

b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır:

1) Risklerin önlenmesi,

2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,

3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,

4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metodlarının seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi,

5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,

6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi,

7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,

8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi,

9) İşçilere uygun talimatların verilmesi.

c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak;

1) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi, işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır.

2) Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik yönünden uygunluğunu göz önüne alır.

3) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş ekipmanının çalışma ortam ve koşullarına, işçilerin sağlığı ve güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede bulunur.

4) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır.

d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda işverenler, yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar, mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler.

e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler hiç bir şekilde işçilere mali yük getirmez.

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

Madde 7 — İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, işveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir.

b) Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler, işyerinde bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle hiçbir şekilde dezavantajlı duruma düşmezler. Bu kişilere, söz konusu görevlerini yapabilmeleri için yeterli zaman verilir.

c) İşyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, işveren dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır.

d) İşveren hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara, işçilerin sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel faktörler hakkında bilgi verir. Bu kişi veya kuruluşlar, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendinde sözü edilen işçiler ve bu işçilerin işverenleri hakkındaki gerekli bilgilere de ulaşabilmelidirler.

e) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere:

1) Görevlendirilen kişiler gerekli nitelik, bilgi ve beceriye sahip olacaktır.

2) Dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşlar gerekli kişisel beceri, mesleki bilgi ve donanıma sahip olacaktır.

3) Görevlendirilen kişiler veya dışarıdan hizmet alınan kişi veya kuruluşların sayısı; işyerinin büyüklüğü, maruz kalınabilecek tehlikeler ve işçilerin işyerindeki dağılımı dikkate alınarak, koruyucu ve önleyici çalışmaların organizasyonunu yapmaya ve yürütmeye yeterli olacaktır.

f) İşyeri içindeki veya dışındaki kişi veya kuruluşların bu maddede belirtilen sağlık ve güvenlik risklerini önleme ve risklerden korunma ile ilgili görev ve sorumlulukları açık olarak belirlenir. Bu kişi ve kuruluşlar gerektiğinde birlikte çalışırlar.

g) İşverenin yeterli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olması halinde, işyerinin büyüklüğü, işin niteliği ve işçi sayısı dikkate alınarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususların yerine getirilmesi sorumluluğunu kendisi üstlenebilir.

h) İş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet verecek kişi ve kuruluşların nitelikleri ve belgelendirilmesi ile işverenin sorumluluğu hangi hallerde üstlenebileceği ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike

Madde 8 — İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşveren;

1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.

2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.

c) İşveren;

1) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm işçileri, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir.

2) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar.

3) Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, işçilerden çalışmaya devam etmelerini istemeyecektir.

d) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden işçiler bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar görmeyecektir.

e) İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamak zorundadır.

İşçiler, kendi görevlerini yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu hareketlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemezler.

İşverenin Diğer Yükümlülükleri

Madde 9 — İşveren yukarıda belirtilen yükümlülükleri ile beraber aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) İşveren ;

1) İşyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar.

2) Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir.

3) Üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutar.

4) İşçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar.

b) (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen çalışmalar ve değerlendirmelerle ilgili kayıt ve dokümanların hazırlanması ile (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen belgelerin düzenlenmesi, işyerinin büyüklüğü ve yapılan işin niteliğine göre, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır.

İşçilerin Bilgilendirilmesi

Madde 10 — İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi için işçilerin bilgilendirilmesi esastır. Bu amaçla;

a) İşveren, işyerinin büyüklüğüne göre;

1) İşyerinin geneli ile işçinin çalışmakta olduğu bölümde veya yaptığı her işte yürütülen faaliyetler, sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında,

2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendine göre, işyerinde görevlendirilen kişiler hakkında,

işçilerin ve temsilcilerinin gerekli bilgiyi almalarını sağlamak zorundadır.

b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin de, (a) bendinde belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu işçilerin işverenlerine gerekli bilgileri verir.

c) İşveren, işyerinde sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görev ve sorumluluğu bulunan işçilerin veya temsilcilerinin bu görevlerini yürütebilmeleri için;

1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen risk değerlendirmesi ve alınan koruyucu önlemlere,

2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen iş kazası kayıtları ve raporlarına,

3) Sağlık ve güvenlikle ilgili denetim faaliyetlerinden, bu konuda sorumlu kişi ve kuruluşlardan, koruma ve önleme çalışmalarından elde edilen bilgilere,

ulaşabilmelerini sağlar.

İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

Madde 11 — İşveren sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar.

b) İşverence, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya temsilcilerinin özellikle aşağıdaki konularda dengeli bir şekilde yer almaları sağlanır veya önceden görüşleri alınır:

1) Sağlık ve güvenliği önemli derecede etkileyebilecek herhangi bir önlemin alınmasında.

2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendinde belirtilen işler ile 7 nci maddesinin (a) bendinde ve 8 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen kişilerin görevlendirilmesinde.

3) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendinde ve 10 uncu maddesinde belirtilen hususlarda.

4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen işyeri dışındaki uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınmasında.

5) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen eğitimin organizasyonu ve planlanmasında.

c) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcileri, tehlikenin azaltılması veya tehlikenin kaynağında yok edilmesi için işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir.

d) İş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevleri bulunan işçi veya işçi temsilcileri, bu görevlerini yürütmeleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürülemezler.

e) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda özel görevi bulunan işçi temsilcilerine, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü imkanı sağlar ve herhangi bir ücret kaybı olmadan çalışma saatleri içerisinde yeterli zamanı verir.

f) İşçiler veya temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işverence alınan önlemlerin ve sağlanan imkanların yetersiz olduğu kanaatine varmaları halinde Bakanlığa başvurma hakkına sahiptir.

İşçi temsilcileri, işyerinde yetkili makamlarca yapılan denetimler sırasında görüşlerini bildirme hakkına sahiptir.

İşçilerin Eğitimi

Madde 12 — İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilmesi için;

a) İşveren, her işçinin çalıştığı yere ve yaptığı işe özel bilgi ve talimatları da içeren sağlık ve güvenlik eğitimi almasını sağlamak zorundadır. Bu eğitim özellikle;

1) İşe başlanmadan önce,

2) Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

3) İş ekipmanlarının değişmesi halinde,

4) Yeni teknoloji uygulanması halinde,

yapılır.

Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere uygun olarak yenilenir ve gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanır.

b) İşveren, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen işçilerin yaptıkları işlerde karşılaşacakları sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimat almalarını sağlar.

c) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan işçi temsilcileri özel olarak eğitilir.

d) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eğitim, işçilere veya temsilcilerine herhangi bir mali yük getirmez ve eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşçilerin Yükümlülükleri

İşçilerin Yükümlülükleri

Madde 13 — İşçiler işyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) İşçiler, davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar.

b) İşçiler, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda, özellikle;

1) Makina, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmak,

2) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve kullanımdan sonra muhafaza edildiği yere geri koymak,

3) İşyerindeki makina, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,

4) İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde, işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek,

5) İşyerinde, sağlık ve güvenliğin korunması için teftişe yetkili makam tarafından belirlenen zorunlulukların yerine getirilmesinde, işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile işbirliği yapmak,

6) İşveren tarafından güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması ve kendi yaptıkları işlerde sağlık ve güvenlik yönünden risklerin önlenmesinde, işveren veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi ile mevzuat uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak,

ile yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sağlık Gözetimi

Madde 14 — İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür:

a) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır.

b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır.

Risk Grupları

Madde 15 — Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler ve diğer hassas risk grupları, özellikle bunları etkileyen tehlikelere karşı korunurlar.

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi

Madde 16 — İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi, işyerinde çalışan işçiler tarafından seçilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 17 — Bu Yönetmelik 12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 3/5/2001 tarihli ve 24391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "1475 sayılı" ibaresi "4857 sayılı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki " Uzman Mühendis belgesi" ibaresi çıkarılmış, Şube ve Vardiya Mühendisi tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şube: Kuruma ve Müesseselere bağlı destek ve hizmet birimlerini,

Vardiya Mühendisi: Vardiyalarda çalışan ve Servis Mühendisinin yardımcısı olan Mühendisi,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında belirtilen koşullar ile bu Yönetmelikte belirtilen hizmet koşullarına ek olarak, Kurumda en az 2 yıl çalışmış olmaları koşulu aranır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ile ilgili hükümleri uygulanır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kadro ve pozisyonlara atanacaklarda ya da söz konusu kadro ve pozisyonlar için görevde yükselme eğitimine alınacaklarda bu Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen genel koşulların yanı sıra, aşağıdaki özel koşullar da aranır.

A) Görevde yükselme eğitimi gerektirmeyen kadrolara atanacaklarda aranacak özel koşullar:

a) Servis Mühendisliği kadroları için; en az 5 yıl Vardiya Mühendisliği görevinde bulunmak ve Uzman Mühendis Belgesi almış olmak (İş Güvenliği Mühendisi olacakların ayrıca tahlisiyecilik yapabileceğine dair belge almış olması gerekir. Aynı boş kadroya birden fazla aday bulunması durumunda; öğrenim düzeyi, öğrenim düzeyinin aynı olması durumunda hizmet süresi, bunun da eşit olması durumunda son 3 yıllık sicil notu ortalaması fazla olanlar atanır. Hepsinin eşit olması durumunda da Müessese Müdürünce uygun görülenler atanır.),

b) Servis Teknikeri pozisyonu için; 7 yıl Vardiya Teknikerliği yapmış olmak (Aynı boş pozisyona birden fazla aday bulunması durumunda; hizmet süresi, hizmet süresinin eşit olması durumunda son 3 yıllık sicil notu ortalaması fazla olanlar atanır. Bunun da eşit olması durumunda Müessese Müdürünce uygun görülenler atanır.),

c) Uzman (İdari) pozisyonu için; Şef (İdari) pozisyonunda çalışmış olmak ya da Kurumda en az 12 yıl çalışmış olmak,

d) Teknik Uzman (Mühendis) pozisyonu için; Başmühendis veya Teknik Şef pozisyonlarında çalışmış olmak ya da Uzman Mühendis Belgesine sahip olup Kurumda en az 10 yıl mühendis olarak çalışmış olmak,

e) Teknik Uzman (Tekniker) pozisyonu için; Teknik Şef (Tekniker) pozisyonunda çalışmış olmak ya da Kurumda en az 15 yıl tekniker olarak çalışmış olmak,

f) Başuzman kadrosu için; İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İşletme Müdürü ya da Müessese Müdür Yardımcısı görevlerinden en az birini yapmış olmak veya Kurumda en az 15 yıl çalışmış olmak koşulu ile Teknik Uzman (Mühendis) görevini ifa etmiş olmak,

g) I. Hukuk Müşaviri kadrosu için; en az 3 yıl Hukuk Müşaviri olarak çalışmış olmak,

h) Müessese Müdür Yardımcısı kadrosu için; en az 2 yıl Şube Müdürlüğü ya da en az 1 yıl İşletme Müdürlüğü görevini yapmış olmak,

i) Daire Başkanı, Genel Sekreter, Müessese Müdürü kadroları için; Müessese Müdür Yardımcısı kadrosunda en az 1 yıl ya da İşletme Müdürü kadrosunda en az 2 yıl veya Şube Müdürü ya da Hukuk Müşaviri kadrosunda en az 3 yıl ya da Başmüfettiş-Müfettiş olarak en az toplam 10 yıl çalışmış olmak,

j) Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı kadrosu için; Müessese Müdürü, Daire Başkanı, Başmüfettiş (Teknik) ya da Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) kadrolarından en az birinde görev yapmış olmak,

k) Genel Müdür Müşaviri kadrosu için; Genel Müdür Yardımcılığı, Kurul Başkanlığı, Müessese Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik, Başmüfettiş ya da Müfettiş görevlerinden en az birini yapmış olmak,

B) Görevde yükselme eğitimine alınacaklarda aranacak özel koşullar:

a) Güvenlik Grup Şefi pozisyonu için; Kurumda en az 5 yıl Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

b) Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonu için; Kurumda en az 3 yıl Grup Şefi olarak çalışmış olmak,

c) Güvenlik Amiri pozisyonu için; Kurumda en az 2 yıl Güvenlik Amir Yardımcısı olarak çalışmış olmak,

d) Amir (Savunma) pozisyonu için; en az 8 yıl hizmeti bulunmak (4 yıldan az süreli yüksek okul mezunları için, eksik olan süreler hizmet süresine eklenir.),

e) Şef (İdari) pozisyonu için; en az 8 yıl hizmeti bulunmak (4 yıldan az süreli yüksek okul mezunları için, eksik olan süreler hizmet süresine eklenir.),

f) Başmühendis pozisyonu için; Kurumda Servis Mühendisliği pozisyonunda en az 3 yıl çalışmış olmak (Bu süre konusunda master yapmış olanlar için en az 2 yıl ve doktora yapmış olanlar için en az 1 yıldır.),

g) Teknik Şef pozisyonu için; Kurumda Servis Mühendisi olarak en az 3 yıl ya da 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olup Teknik Hizmetler Grubunda belirtilen unvanlarda en az 8 yıl çalışmış olmak,

h) Teknik Şef (Tekniker) pozisyonu için; Kurumda Vardiya Teknikeri pozisyonunda en az 7 yıl ve Servis Teknikerliği pozisyonunda en az 3 yıl görev yapmış olmak,

i) Baştabip pozisyonu için; en az 3 yıl Uzman Tabip ya da 6 yıl Tabip olarak çalışmış olmak,

j) Şube Müdürü kadrosu için; Kurumda Başmühendis, Şef (Teknik-İdari) ya da Uzman (Teknik-İdari) pozisyonlarında toplam en az 2 yıl görev yapmış olmak,

k) Şube Müdürü (Sağlık İşleri) kadrosu için; Baştabip ya da Tabip olarak en az toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

l) Hukuk Müşaviri kadrosu için; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen en az 10 yıl avukat olarak çalışmış olmak,

m) İşletme Müdürü kadrosu için; Kurumda Şube Müdürü ya da İşletme Müdür Yardımcısı ya da en az 3 yıl Başmühendis ya da Teknik Şef (Mühendis) olarak çalışmış olmak (Şube Müdürlüğü ya da İşletme Müdür Yardımcılığı kadrolarından, İşletme Müdürlüğü kadrosuna atanmalarda sınav ve eğitim şartı aranmaz.),

n) İşletme Müdürü (Bilişim Sistemleri) kadrosu için; Şube Müdürü (Veri İletişimi ve Teknik Destek, Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgi İşlem, Bilgisayar Koordinasyon) kadrolarından en az birinde çalışmış olmak,

o) Şube Müdürü, (Veri İletişimi ve Teknik Destek, Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgi İşlem) kadroları için; Kurumda bilişim sistemleri ya da bilgi işlem birimlerinde en az 2 yıl süre ile Şef olarak görev yapmış olmak ya da en az 2 yılı Kurumda olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının benzer birimlerinde en az 8 yıl süre ile Uzman, Uzman Programcı, Mühendis, Programcı ya da Çözümleyici (Sistem Analisti) kadrolarında çalışmış olmak."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki görevlerden V. ve daha alt basamaklardaki kadro/pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olanların, sınavdan önce, Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ortak ders konularında en az (30) (günde en fazla 7 saat), kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere, toplam en az (75) saat süreli görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır.

Kurum gerekli gördüğünde; görevde yükselme eğitimi, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak kadro/pozisyonlar ve eğitim programını bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının 2 katını geçemez.

Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının (2) katından fazla personelin başvurması durumunda eğitime katılacak personelin seçiminde öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri göz önünde tutularak düzenlenen EK-1’ deki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama sistemi uygulanır ve bu forma göre yapılacak değerlendirmede, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının (2) katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Atama yapılacağı duyurulan boş kadro/pozisyon sayısının iki katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır.

Atama yapılacak boş pozisyonlara ilişkin bilgiler ve/veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek bütün teşkilatlara ve personele eğitim tarihinden en az ( l ) ay önce, eğitim yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az ( 15 ) gün önce bildirilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadro/pozisyonlara başarı sırasına göre 6 ay içerisinde atanırlar. Sınav sonunda alınan puanların eşit olması halinde, ataması yapılacak personel, Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak belirlenir.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içinde boşalacak aynı kadro/pozisyonlar için son sınavda başarılı olup atananlardan sonra gelen başarılılar arasından, başarı sırasına uygun olarak atama yapılabilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personele, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kurumlardan yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — Açıktan atamalarda genel hükümler uygulanır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33 — Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, Kurumdaki aynı unvanlı kadro/pozisyonlara veya aynı grup ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadro/pozisyonlara atanabilir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.

"Vekaleten Atanan Personel

Madde 34 — Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da vekalet edilen kadro/pozisyon unvanı kazanılmış hak olarak sayılamayacağından, bunlar görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen kadro/pozisyona atanamaz."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 ilave edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Denizcilik Müsteşarlığından:

Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 2/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin değişik 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 —Kapsama dahil ürünleri piyasaya arz edecek olan üretici veya piyasaya arzdan sorumlu kişiler, 31/5/2004 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmeye zorunludurlar.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 3/12/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığından sorumlu Bakan yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 3 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çorum Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2003/4

Karar Tarihi : 30/4/2003

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 30.04.2003 tarihinde Vali Yrd. Yalçın BULUT başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- GENEL KURALLAR

İlimizde hava kirliliği probleminin yaşanmaması, toplum ve çevre sağlığının korunması için İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun aldığı 27.5.2002 tarihli ve 2002/5 sayılı Kararın yerine, diğer bir kurul kararına kadar geçerli olmak üzere, Valiliğimizce 2003-2004 yılı Kış sezonunda uygulanacak "Yakıt Programı" aşağıdaki şekildedir.

a) İlimiz sınırları içerisinde, ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli ve ithal kömürler iyileştirme ve paketleme işlemine tabi tutulduktan sonra halkın tüketimine sunulacaktır.

b) İlimiz merkezi mücavir alanı sınırları içerisinde yer alan tüm katı yakıtlı kaloriferli binalarda, sobalarda ve sanayi tesislerinde 17.05.1999 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-320-6260 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde, öngörülen 1. derece kirli iller için belirlenen özellikleri sağlayan yerli kömürler 2003-2004 yılı içinde konut ve işyerlerinin ısıtılmasında kullanılacaktır.

c) İlimiz sınırları içerisinde ısınma ve sanayi amaçlı olarak kullanılacak ithal kömürler Başbakanlık Genelgesinde öngörülen kömür özelliklerini sağlayacak olup, ithal edilen kömürlerde; Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayınlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ” (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği) hükümleri titizlikle uygulanacaktır.

d) İlimiz merkez mücavir alan sınırları dışındaki kırsal kesimlerde ve hava sirkülasyonunun uygun olduğu yerlerde; Başbakanlık Genelgesi’nde, 2 nci ve 3 üncü derece kirli iller için belirlenen özellikleri sağlayan yerli kömürler ısınma amaçlı olarak kullanılacaktır.

e) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak yerli ve ithal toz kömürler ile Başbakanlık Genelgesi’nde belirlenen boyutlar dışındaki kömürlerin kullanılması yasaklanmıştır. İlimizde kok kömürler de ısınma amacıyla kullanılmayacaktır.

f) İlimiz sınırları içerisinde (ilçe ve köyler dahil) ısınma amaçlı kullanılacak kömürler torbalı olarak satışa sunulacaktır. Hiçbir surette her ne miktarda olursa olsun açıkta ve torbasız kömür satmak ve kullanmak yasaktır.

g) Petrokokun ilimiz sınırları içerisinde ısınma amacıyla konutlarda, işyerlerinde ve sanayi tesislerinde bulundurulması, yakılması ve depolanması kesinlikle yasaklanmıştır.

h) Sanayi amaçlı ithal edilen petrokokun Çevre ve Orman Bakanlığı’nca izin verilen çimento ve modern teknoloji ile donatılmış kireç fabrikaları dışındaki diğer sanayilerde kullanılması yasaktır.

i) İlimizde petrokok, toz kömür ve kok kömürün ısınma amaçlı olarak açıkta ve /veya torbalı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerleri ve kullanıcılar hakkında herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın yasal işlem yapılacak olup, ilgililer hakkında hem Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, hem de savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır, ayrıca tespit edilen petrokok ve diğer kömürlere el konulacaktır. Bu bağlamda, kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen kriterleri sağlamaması durumunda meri mevzuat kapsamında gerekli yasal müeyyidelerin uygulanması ve Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen yerleşim yerleri dışına çıkarılarak gereken denetim sağlanarak kömür spektlerine uygun yerlerde satışının yapılmasını teminen sahibine iade edilecektir.

j) İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak, TÜPRAŞ tarafından üretilen %1,55 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 nolu kalorifer yakıtı kullanılacaktır.

k) İlimiz merkez ilçe mücavir alan sınırları içerisinde ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak yerli ve ithal kömürlerin ilimiz merkezine girişleri mevcut kömür kontrol noktalarından yapılacaktır.

2 –ISINMA AMAÇLI KULLANILACAK KATI YAKIT ÖZELLİKLERİ:

a) İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri (Satışa sunulan):

Isınma Amaçlı İthal Edilecek Kömürlerde Aranacak Özellikler (1 Eylül 2003’ten itibaren):

-Kükürt (kuru bazda)

: % 0.9 (max.)

-Alt Isıl Değer (orijinalde)

: 6200 Kcal/kg (min. )

-Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 10-28 (+2 tolerans)

-Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max.)

-Kül (kuru bazda)

: %14 (max) (+ %1 tolerans)

-Boyut

: 18 –150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için

 

max %10 tolerans) olarak düzenlenmiştir.

Başbakanlığın, 6260 sayılı Genelgesinde belirtilen diğer hususların aynen geçerliliğine, yukarıda belirtilen ısınma amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranan özellikler ile ilgili uygulamanın 01.09.2003 tarihinde başlayacağı, ancak daha önce Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış olan Kontrol Belgeleri kapsamında ithal edilen ve edilecek olan ısınma amaçlı kömürlerin 2003-2004 kış döneminde kullanılmasına devam edilecektir.

b) Yerli Linyit Kömürlerin Özellikleri (satışa sunulan):

(1) İlimiz merkez ilçe mücavir alan sınırları içerisinde kullanılacak kömürler:

-Alt Isıl Değer: En az 4000 Kcal/kg (-200 Kcal/Kg tolerans)

-Yanar Kükürt: En fazla % 1

-Boyut: 18-200 mm,

18 mm altı max % 10 tolerans

 

200 mm üstü % 10 tolerans

(2) İlimiz merkez ilçe mücavir alan sınırları dışındaki ilçe ve köylerde kullanılmak üzere il sınırları dışından getirilecek kömürler:

(a) -Alt Isıl Değer: 3500 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

-Yanar Kükürt: % 1,3 max (satışa sunulan)

-Boyut: 18-200 mm,

18 mm altı max % 10 tolerans,

 

200 mm üstü % 10 tolerans

b) -Alt Isıl Değer: 3000 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

-Yanar Kükürt: % 1,65 max (satışa sunulan)

-Boyut: 18-200 mm,

18 mm altı max % 10 tolerans

 

200 mm üstü % 10 tolerans

c) Briket Kömürlerin Özellikleri (satışa sunulan):

İlimiz sınırları içinde kullanılacak Briket Kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi – Isınmada Kullanılan" standartına uyulması gereklidir.

(1) Yerli linyit briket kömüründe aranacak özellikler:

-Alt Isıl Değer: En az 4000 Kcal/kg (-200 Kcal/Kg)

-Yanar Kükürt: En fazla % 1

-Yumurta biçimli briketlerde: 80 Kgf/cm2 (min)

-Tabanı düz biçimli briketlerde: 130 Kgf/cm2 (min)

(2) İthal linyit briket kömüründe aranacak özellikler:

-Alt Isıl Değer: En az 6000 Kcal/kg (-500 Kcal/Kg tolerans)

-Kükürt: En fazla % 1 (Kuru Bazda)+(%0.1 tolerans)

-Toplam Nem: En fazla % 10 + (%1 tolerans)

Bağlayıcı Madde: Briket kömürlerde, akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabirliği kabul edilmiş ve belgelenmiş, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan maddeler kullanılacaktır. Petrol ve petrol türevlerinden herhangi bir bağlayıcı madde, (petrol koku, benzen, atık yağ ve benzerleri) kullanılmayacaktır. Tespiti halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın yasal işlem yapılacak olup, hem Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, hem de kömür satış izin belgesi iptal edilecektir. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacak olup, tespit edilen kömürlere el konulacaktır.

İlimizde ısınma amaçlı kullanılacak ve yukarıdaki özelliklere uygun olarak üretilen kömürler, Ek-1’ de yer alan ifadelere ve boyutlara uygun olarak hazırlanan 25-40 kg.lık torbalar içinde olacak, torbaların ağzının dikimi sırasında Ek-2’de yer alan esaslara göre hazırlanmış "torba tanıtım kartı" monte edilecek ve her ayın ilk haftasında bir önceki ayın sevk programı (yakıt satılan yerin ismi, hangi seri nolu, hangi tür kömürü içeren torbaların verildiğini ve miktarını) İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilecektir.

Hiçbir surette her ne miktarda olursa olsun ısınma amaçlı açıkta ve torbasız yerli ve ithal kömür satmak yasaktır. Bununla birlikte torbalı olup, yukarıdaki özelliklere uymayan, isimsiz ve/veya üzerindeki bilgileri eksik, çift dikişli torbalarla satılan, Valiliğimizden üretim ve satış izin belgesi alınmamış kömürlerin getirildiği, taşındığı, üretildiği, depolandığı, satıldığı ve kullanıldığının tespiti halinde kaçak yakıt muamelesi yapılacaktır.

3- SIVI YAKIT ÖZELLİKLERİ:

İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak Tüpraş tarafından üretilen maksimum %1.55 kükürt içeren özel kalorifer yakıtı (kal-yak) kullanılacaktır. Bunun dışında ısınma amaçlı olarak hiçbir suretle 5 ve 6 nolu fuel-oil, atık yağ, atık çamur, değişik petrol ürünleri ve benzerlerinin kullanılması, satılması, depolanması ve yakılması yasaktır.

Meskun mahal sınırları içinde bulunan ve kükürtdioksit arıtma tesisi olmayan sanayi kuruluşları Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) izin almaları kaydıyla 5-6 nolu fuel-oil kullanabileceklerdir. Bunun için sözkonusu yörenin hava kirliliği ve meteorolojik özellikleri de gözönüne alınarak konu Valilikçe değerlendirilerek, Mahalli Çevre Kurulu’nda Karara bağlanacaktır.

4- İZİN VE TAAHHÜT

İlimize ısınma amaçlı olarak satılacak ve bu Kararda yer alan kriterleri sağlayan her türlü katı yakıt (yerli, ithal, briket, harman kömür) satışı Çorum Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) iznine tabidir.

Çorum İli sınırları içerisinde kömür iyileştirme, zenginleştirme, paketleme ve harmanlama tesisi kuracak olanlarla, kömür satışı yapacak firmalar Çorum Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)nden izin almakla yükümlüdürler.

a) İlimize ısınma amaçlı kömür satışı yapacak firmalar ile kömür iyileştirme, zenginleştirme, paketleme, harmanlama tesisi kuracak firmalar Ek-3’deki taahhütname ve aşağıda istenen belgeler ile noter tasdikli olarak Çorum Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’ne başvuracak "Kömür İyileştirme, Paketleme, Harmanlama İzni" ve/veya "Kömür Satış İzni" Belgesi alacaklardır.

b) Kömür satış izin belgesi başvurusundaki dilekçe ekinde;

1- Firma adı, adresi, irtibat telefonu, faks numarası, kömür temin edilecek ocağın ve tesisin adı, adresi,

2- İlgili meslek kuruluşlarından alınan ticaret sicil kaydına havi faaliyet belgesi, (Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği)

3- Ticaret sicil gazetesinin örneği,

4- Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imzalı sirküleri,

5- Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

6- Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler, (tesis için alınmış izin yada ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması ve benzerleri), torba örneği ve çizimi, torba tanıtım kartı,

7- Vergi levhası örneği,

8- TSE uygunluk belgesi,

9- Tesis ile ilgili bilgiler (kapasitesi, akım ve işletme şeması ve benzerleri) ve karar ekinde hazırlanan bilgileri içerir noterden tasdikli taahhütname, teminat mektubu,

olacaktır.

Otomasyon : Tercihen tesisler otomatik paketleme tesisi olacak, işçi marifetiyle torbalama yapılmayacaktır.

c) Yerli kömürler için ildeki Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Belediye Başkanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Üniversite, TSE elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak numunelerin menşeinde örnekleme metodu ile aldırılarak, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerinin akreditasyon sürecinde olan Üniversite, TSE, Tübitak, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarlarından herhangi ikisine yaptırılacaktır. Analiz sonuçları belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği takdirde şahit numune analizi yaptırılacaktır. Analiz neticesi standartları sağlaması halinde ilgili firmaya, numunenin alındığı ocak için Çorum Valiliği (Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından kömür satış izin belgesi verilecektir.

d) İlimiz merkezinde yapılan normal denetimlerde alınan kömür numunelerinin analizi ilimizde mevcut TSE belgeli bir laboratuvarda yaptırılacaktır.

e) İthal ve yerli kömür karışımından oluşturulan harmanlanmış kömür ve briket kömürler için de (c) bendinde verilen esaslar çerçevesinde bu amaca uygun tesislerin bulunduğunun belirlenmesi ve kömürlerde aranacak özelliklerin bulunması halinde satış izin belgesi verilecektir.

f) Çorum’da, ısınma amaçlı ithal kömürü satacak firmalar, Ek-3’deki taahhütname ile birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan kontrol / uygunluk belgesi, Bakanlık yazıları ve ekleri, (kontrol belgesi, proforma fatura, analiz belgesi, uluslararası gözetim firmalarınca alınan numuneye ait resmi analiz raporu, gümrük giriş beyannamesi ve benzeri) noter yada aslı gibidir onaylı olmak kaydıyla Çorum Valiliği’ne (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne) başvuracak "Kömür Satış İzin Belgesi" alacaklardır.

g) Şehir merkezi mücavir alan sınırları içerisinde ısınma amacıyla kullanılmak üzere kömür satışı yapacak bayiler, depocular, mahrukatçılar Çorum Belediyesi’nden ruhsat/izin belgesi alacaklardır.

h)Yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ana dağıtıcı firmadan katı yakıt almak isteyen kurum ve kuruluşlar Çorum Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)nden izin belgesi alacaklardır.

i) İlimize kömür satış izni bulunan firmalardan, ilimizde ruhsatlı depoculara kömür pazarlayacaklar, Ek-4 verilen taahhütname ile noter onaylı olmak kaydıyla Çorum Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)nden izin alacaklardır.

j) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden izin alan firmaların adı ve izin belgesi Valilik Makamı onay tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır.

k) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden daha önceden kömür satış izin belgesi alan firmalar hazırlanan yeni taahhütnameyi kabul ettiğine dair noter onayını İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Süresi içinde taahhütnamesini yenilemeyenlerin izin belgesi iptal edilecektir. 2003-2004 kış sezonu için verilmiş olan "Satış İzin belgeleri" 30.6.2004 tarihine kadar geçerli olacaktır.

l) İzin Belgesi alan firmaların;

1) İş kolunun değişmesi,

2) Firmanın isminde veya sahibinde değişiklik olması,

Durumlarından herhangi birisinin veya tamamının gerçekleşmesi halinde izin belgesi kendiliğinden iptal olmuş sayılacak ve firma yeniden izin başvurusu yapacaktır.

Kömür satıcısı firmaların adreslerinde değişiklik olması durumunda yeni işyeri açma ve çalışma ruhsatının getirilmesi ve analiz ücretinin yatırılması halinde izin belgesi üzerinde değişiklik yapılır.

5- SORUMLULUK

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’ nun 30.04.2003 tarihinde yapılan 2003/4 sayılı Kararında oluşturulan 2003-2004 Yılı Kış Sezonu Yakıt Programı’nın uygulanmasından, kömür satışı yapan firma, kömür işletmecisi, ithalatçı, pazarlayan, taşıyan, paketleme tesisi sahibi kişi yada firmalar ile perakende satış yapan mahrukatçılar müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

6- YETKİ

Bu Kararda öngörülen esas ve kuralların uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi amacıyla Valilikçe emirler çıkarılabilir. Ancak geniş kapsamlı veya detaylı düzenlemeler yapmaya Çorum İl Mahalli Çevre Kurulu yetkilidir.

7- DENETLEME VE ANALİZE AİT KURALLAR

a) Şehir merkezine giriş ve çıkış yollarında ve şehir içinde kömür satışı yapan yerlerde 24 saat esasına göre Belediye Başkanlığı Zabıtaları ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca denetim yapılacaktır. Gerektiğinde mali denetim için İl Defterdarlığı’ndan eleman görevlendirilecektir. Mücavir alan sınırları dışında İl Jandarma Komutanlığı’ndan görevlendirilecek ekipler aracılığıyla denetim yapılacaktır.

Denetim Ekibi ilçelerde Kaymakamlık koordinatörlüğünde Belediye Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşacaktır. Denetleme ekibine güvenliği sağlamak amacıyla Yerel Mülki Amir tarafından polis ve jandarmadan mevzuatına göre eleman görevlendirilecektir.

b) Çorum-Merkez ve ilçeleri mücavir alan sınırları içerisinde satışa sunulacak kömürler ile sıvı yakıtlar her aşamada denetlenecektir. (üretim yerinde, depoda, taşınırken, boşaltma ve tüketim esnasında) Denetimlerde gerektiğinde numune alınacak olup, alınan yakıt numune bedelleri ve analiz ücretleri satıcı ana bayii tarafından karşılanacaktır.

c) İlimiz merkezine ısınma amaçlı yakıt girişleri mevcut kontrol noktalarından yapılacak olup, buradaki kontrollerde yakıt menşei belgesi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi ilgililere verilecektir. (Bu belgeler üç nüsha olup, bir nüshası satıcı ana firmada kalacak, iki nüshası taşıyıcıya verilecektir. Bu belgeler kontrol noktasındaki girişlerde ilgiliye ibraz edilecek, menşei belgesine kontrol edildi damgası basılıp, bir nüshası imzalandıktan sonra sürücüye iade edilecektir.

d) Yakıt menşei belgesi, tesis ve ocak yetkililerince düzenlenecek olup, belgede ruhsat sahibi veya işletmecinin adı, adresi, telefon, faksı, araç sürücüsünün adı, nakliyat şirket ünvanı, aracın plaka nosu, yakıta ait bilgiler ile yakıtın ilimizde satıldığı firma adı ve yer belirtilecektir. Belgelerdeki bilgilerin gerçek dışı olduğunun belirlenmesi halinde belgeyi düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Kömür kantar fişinde de tonajın yanısıra torba adedi de belirtilecektir.

e) Denetim Ekibinin kontrolü sırasında, taşıma aracında, depoda, tüketim yerinde yapılan kontrollerde tespit edilen ve kararda belirtilen özelliklere uymayan katı ve sıvı yakıtlar yed-i emine alınarak yakılması önlenecek ve yasaklara riayetsizlikten dolayı kaçak yakıt muamelesi yapılıp, cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

f) Çorum il merkezi dışına transit geçişle sıvı ve katı yakıt nakliyesi yapan araçlar çevre yolunu kullanacaklardır. Bu araçların şehir içine girişleri ve geçişleri yasaktır.

g) Denetim Ekipleri tarafından yakıtın yed-i emine alınması durumunda Çorum Belediyesi’nce belirlenen depoda muhafaza işlemleri sırasında tahakkuk edecek işçilik, taşıma, park ve benzeri masraflar, Çorum Belediyesi’nce ilgilisinden tahsil edilecektir.

h) İsteğe bağlı analizler için ilgiliden ayrıca ücret alınacaktır.

8- CEZAİ YAPTIRIMLAR

Yukarıdaki önlemlerin uygulanabilmesi için taahhütname şartlarının caydırıcı olması esas alınmıştır.

a) Satış izin belgesi olmayan firmalardan getirilen ve/veya kömür kontrol noktasından girişi yapılmayan, kaçak kömürlerin ocakta, üretim tesisinde, satışa veya kullanıma hazır durumda depoda, konutlarda, işyerlerinde, araçta veya denetimlerde tespiti halinde, sözkonusu yakıtlara yed-i eminle el konulacak, ayrıca araç bağlanacaktır. Yed-i emine alınan yakıt gerektiğinde Çorum Belediyesi’nin göstereceği otopark ve/veya depoya nakil edilecektir.

b) Faturasız, belgesiz ve eksik belgeli kömür satan ve kullananlar ile açıkta dökülmüş olarak yakalanan yerli ve ithal kömürlerin sorumluları hakkında Çevre Kanunu’nun Kirletme Yasağına muhalefetten idari para cezası uygulanacaktır.

c) Denetimler esnasında, olumsuzlukların tespiti halinde, yükümlülüğün ihlaline göre, Çevre Kanunu gereğince, idari para cezası, yakıt satışının durdurulması, satış izin belgesinin iptali gibi cezalar uygulanacaktır.

d) Tüketiciler, ısınma amaçlı olarak yukarıda belirtilen vasıflara haiz kaliteli kömür almakla ve kullanmakla yükümlüdürler. Tüketiciler, ısınma amaçlı kullanılacak kömürleri izin belgeli/ruhsatlı mahrukatçılardan alacaklardır. Isınma amaçlı olarak kullanılacak kömürler hiçbir surette sanayi kurumlarından satın alınmayacaktır.

e) Tüketiciler, her ne miktarda olursa olsun açıkta, torbasız kömür almayacak ve depolarında bulundurmayacaktır.

f) Tüketiciler, satıcı firmalardan son tarihli fatura, satış fişi, kantar fişi, sevk irsaliyesi, kömür menşei belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdürler. Kantar fişinde kömürün tonajı ile birlikte torba adedi de yazdırılacaktır.

g) Kömürlerin yakımı esnasında torbalar kesinlikle kazana, sobaya atılmayacak, biriktirilerek ücreti mükabili yetkililere teslim edilecektir. Yapılacak denetimlerde torbaların eksik çıkması halinde yasal işlem uygulanacaktır.

h) Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Çorum İli Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan katı ve sıvı yakıt kullanan tüketicilere, Çevre Kanunu’nun Kirletme Yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacak ve yakıtlar yed-i emine alınacaktır.

i) Apartman ve iş yerlerinde ateşçi belgesi olmayan ehliyetsiz kaloriferci çalıştırmayacaktır.

j) Kaçak, kalitesiz, özelliklere uygun olmayan yakıt üreten, depolayan, satan, kömür/sıvı yakıt bayileri ile her türlü resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlara yasalarda belirtilmiş cezai işlemler aynen uygulanacaktır.

k) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç ve 11/C maddeleri uyarınca alınan bu tedbirlere riayet etmeyenler hakkında aynı kanunun 66 ncı maddesi, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerine göre yasal işlem uygulanacaktır.

l) Normal veya ihbar üzerine yapılan denetimler neticesinde, kömür satış izin belgesi olan firmalara ve pazarlamacılara uygulanacak cezai işlemler:

1) Birinci olumsuzlukta 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacaktır.

2) İkinci olumsuzlukta Çevre Kanunu’nun 23 üncü maddesi uyarınca idari para cezası katlanarak uygulanacak ve yakıt satış izin belgesi iptal edilerek, savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Şehir içinde bulunan tüm kömürler firma tarafından toplatılacak olup, toplatılmadığının tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca ayrıca işlem yapılacaktır.

m) İlimizde ruhsatlı kömür satışı yapan mahrukatçılara uygulanacak cezai işlemler:

1) Birinci olumsuzlukta 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerine göre idari para cezası uygulanacaktır.

2) İkinci olumsuzlukta idari para cezası ile birlikte ruhsat iptal edilerek, Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak, yakıt sezonu boyunca yakıt satışları durdurulacaktır.

n) Firmalara, pazarlamacılara ve mahrukatçılara uygulanan cezaların birinci ve ikinci olumsuzluklardan her biri uygulandıkları tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

o) Çorum dışındaki firmalara yaptırımlar aynen uygulanarak durum ilgili Valiliğine bildirilecektir.

p) Defterdarlıkça tahsil edilen idari para cezaları hakkındaki bilgiler bu kurum tarafından her ay Valilik Makamına ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

9- DİĞER KONULAR

a) Kış sezonu süresince hava kirliliğinde ortaya çıkabilecek ciddi tehlikelere karşı önceden önlem almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında sürekli iş birliği sağlayacak ve Meteoroloji Müdürlüğü’nden haftalık hava tahmin raporu alınacaktır.

b) Uyarı kademeleri ve kirlilik dereceleri konusunda Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 53/4 maddesine ve Kurulumuzun 15.01.2002 ve 21.01.2002 tarihlerinde alınan 2002/1 sayılı kararına aynen uyularak hava kirliliği değerleri uyarı kademelerine ulaştığında basın ve yayın yolu ile halka duyurulacaktır.

c) Isınma ve sanayi amaçlı olarak atık yağ, atık lastik, plastik malzemeler, plastik kömür torbaları, kırpıntı, üstübü, ve benzeri atık ve artıkların her ne suretle olursa olsun soba ve kalorifer kazanlarında yakılması yasaklanmıştır. Yakanların tespiti halinde uyarıya gerek kalmaksızın yasal işlem uygulanacaktır.

d) Gözle görülür siyah duman çıkmayacak şekilde, ilimizdeki kamu, kurum ve kuruluşları, iş yerleri ile meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleri yaptırılıp, periyodik temizlikleri sürdürülecektir.

e) Kış dönemi (Ekim – Mart) süresince soba ve kaloriferler, bina dışındaki hava sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır.

f) Kamu kurum ve kuruluşları binalarında iç ortam sıcaklığı 18 0C, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal binası, kreşler ve bütün meskenlerde iç ortam sıcaklığı 20˚C’den yukarı olmayacak şekilde yakılacaktır.

g) Kaloriferli bina ve apartmanlarda, noter tasdikli kontrol defteri bulundurulacak, defterin şekli ve kapsamı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce belirlenecek, bu defter yönetici tarafından ibraz edilecektir.

h) Hava kirliliği ile ilgili olarak Mahalli Çevre Kurulu’nca alınan Kararların kamuoyuna duyurulması ve vatandaşların bilgilendirilmesi için; İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce gerekli çalışmalar yapılacak, bunun için afiş, broşür, el ilanı ve kitapçık bastırılması, dağıtılması, yerel basın ve yayın organlarında çevre eğitimi çalışmaları yapılacaktır.

ı) Hava Kirliliği ölçüm sonuçları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) günlük olarak bildirilecektir.

10- İlimizde kurulu ve faaliyette bulunan Şeker Fabrikası’nın, Ankara asfaltı 9 uncu km’de kurulu bulunması ve meteorolojik özelliklerin de dikkate alınarak, hakim rüzgar yönünün Alaca istikametinde olması nedeniyle sözkonusu fabrikanın; Tüpraş Fuel-Oil (No:6) veya ilgili resmi kurumların komşu ülkelerden ithaline izin verdiği Tüpraş muadili Fuel-Oil (No:6) sanayi yakıtlarını, 2003-2004 yılı 13 üncü kampanya ve revizyon dönemi sonuna kadar kullanması için meskun mahal dışında değerlendirilecektir.

Oy çoğunluğu ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK-3 : Çorum ili sınırları içinde kömür satacak firmalar için taahhütname örneği:

 

1- 30.04.2003 tarih ve 2003/4 sayılı Çorum Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile bundan sonraki Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uyacağımı,

2- Çorum ili sınırları içerisinde 2003/4 sayılı Mahalli Çevre Kurulu’nda kabul edilen özellikteki kömürleri otomatik paketleme tesisi ile sadece torbalar halinde satışa sunacağımı, torbaların 25 – 40 kg’lık laminel çuval olacağını,

3- Çorum ili sınırları içinde satışa sunacağım,

................................................ kömürünü, .................. renkte torba ve ..................... marka ile, ............................................kömürünü, .................. renkte torba ve ........................ marka ile, ......................................... kömürünü, ................. renkte torba ve .................. marka ile,

satışa sunacağımı,

4- Çorum ili sınırları içinde satılacak kömür torbaları üzerinde "Çorum İlinde tüketilmek üzere üretilmiştir" ibaresi yazacağımı, şikayet durumunda firmamın adını, adresini ve telefonunun açık olarak yazıldığı "torba tanıtım kartını" monte edeceğimi,

5- Kömürlerin doldurulacağı torbalar üzerine; kömürlerin özelliklerini, üretici firma adını, takribi ağırlığını, % olarak kükürt ve kcal olarak kalori değeri ile briket kömürler için bağlayıcı madde cinsini ve kırılma mukavemetlerini kolayca okunacak şekilde yazacağımı,

6- Üretim tarihini ve seri numarasını kolayca okunacak şekilde etiket üzerine yazacağımı,

7- Çevre şikayetlerinin değerlendirildiği "Alo 181 Çevre" hattını okunacak şekilde torba üzerine yazacağımı,

8- Kömür satışı yapılacak tesiste karışımın homojen olması için otomatik olarak eleme, torbalama ve tartı sistemi olacağını,

9- Briket kömürde kullanılacak kömürlerin kalorisini (kcal) ve ebatlarını (mm) olarak yazacağımı,

10- Briket kömür imalatında bağlayıcı madde olarak resmi kurum laboratuvarlarından alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olmadığı ispatlanmış bağlayıcı maddeleri kullanacağımı ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildireceğimi,

11- İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi ve miktarını belirten listeyi) eksiksiz olarak vereceğimi, sevk programını eksik bildirmem halinde 2003/4 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

12- Çorum ili sınırları içinde sadece ruhsatlı mahrukatçılara ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden (Mahalli Çevre Kurulu’ndan) izin alan pazarlamacılara kömür satışı yapacağımı, doğrudan tüketiciye satış yapmayacağımı,

13- Sevk edilecek her parti kömür için, bayii ve tüketiciye verilmek üzere kantar fişi (kantar fişinde yakıt tonajı ile birlikte torba adedi de belirtilecektir.), sevk irsaliyesi ve kömür menşei belgesini ilgililere vermek üzere üç nüsha olarak hazırlayacağımı,

14- Kömür menşei belgesinde ruhsat sahibi veya işletmecinin adını, adresini, telefon ve faks numarasını, araç sürücüsünün adı, ünvanı, nakliye şirketi ünvanı, aracın plaka nosu, kömüre ait bilgiler ile kömürün satıldığı firma adı ve kömür sevkiyatı yapılan yerin adını yazacağımı,

15- Kalitesiz kömürlerden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağımı, zararı karşılamadıkça "Kömür İşleme ve Satış İzin Belge"min askıya alınıp, kömür sevkiyatımın durdurulmasını kabul edeceğimi,

16- Üretim yerinden, depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve tüketiciden alınan numunelerin analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde 2003/4 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının ilgili maddelerindeki müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi,

17- Mahalli Çevre Kurulu’nda belirlenen özelliklere uygun olmayan kömür gönderilmesinin tespiti halinde sözkonusu kömürleri taşıma masrafı ile birlikte geri alacağımı,

18- Satışa arz ettiğim kömürlerin analizleri için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce belirlenen miktar üzerinden ödemeyi yapacağımı, kendi isteğim üzerine şahit numunenin çalışılması durumunda, analiz ücreti olarak ayrıca belirlenen miktarı ödemeyi kabulleneceğimi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne her an için numune verebileceğimi ve numune alınırken zorluk göstermeyeceğimi,

19- Mahrukatçılardan ve tüketiciden alınan numune analiz bedellerini karşılayacağımı,

20- Kendi adıma veya mahrukatçı esnafına yaptığım torbadan doğacak her türlü yaptırıma razı olacağımı,

21- Çorum Valiliği’nden izin alınan yer dışında depolama ve torbalama işlemi yapmayacağımı,

22- Torba ağızlarının dikimi esnasında firmanın antetli kağıdını da birlikte dikeceğimi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü kömür ekibine torbayla birlikte bir örneğini vereceğimi, torbanın başkaları tarafından tekrar kullanılmasını önlemek için başka tedbirler alacağımı,

23- İthal kömür, yerli kömür ve briket kömür ile ilgili her biri için ayrı olmak üzere yakma kılavuzlarını hazırlayıp, tüketici ve bayilere vereceğimi,

24- Kömürleri torbalarken, üzerinde belirtilen kömür cinsine (portakal, ceviz, fındık ve benzeri) uygun kömürleri dolduracağımı, karışım olması halinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri ile Çevre Kanunu uyarınca uygulanacak yasal yaptırımı kabul edeceğimi,

25- Çorum ili sınırları içerisine ısınma ve sanayi amaçlı yapılacak kömür sevkiyatında, yakıt girişlerini Kömür Kontrol Noktası’ndan yapacağımı,

26- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Çorum Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak peşinen kabul edeceğimi,

 

Not : Bu taahhütnameyi kendi adına özelliklere uygun kömür üretimi yapmak isteyen üretici (fason üretici) ile tesis sahibi firma karşılıklı imzalayacaktır.

 

Taahhüt ederim.

 

 

Firma Ünvanı :

Yetkili İmza :

Tarih :

 

 

Firma Adresi :

Firmanın Bağlı Olduğu Vergi Dairesinin Adı :

Firmanın Vergi Sicil Numarası :

EK-4: Çorum ili sınırları içinde kömür pazarlayacaklar firmalar için taahhütname örneği:

 

1- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun 30.04.2003 tarih ve 2003/4 sayılı kararı ile bundan sonraki Kararlara uyacağımı,

2- Yalnızca, Çorum Valiliği’nden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) izinli firmalardan ilimizde ruhsatlı mahrukatçılara yerli ve ithal kömürleri pazarlayacağımı,

3- Mahrukatçıya verdiğim belgesiz, eksik belgeli, kaçak ve/veya Mahalli Çevre Kurulu’nca belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürlere ceza kesilerek el konulacağı ve tüketicinin zararını karşılayacağımı, aksi takdirde pazarlamacı belgemin iptalini kabul ettiğimi,

4- İlimiz mücavir alan sınırları içine sevk edilecek her parti kömür için Kömür Kontrol Noktası’nda kayıt yaptırarak bayi ve tüketiciye verilmek üzere üretici firma tarafından alınan kantar fişi, sevk irsaliyesi ve kömür menşei belgesini ilgililere vereceğime,

5- Kalitesiz kömürlerden dolayı tüketicinin göreceği zararı karşılayacağımı, denetimlerde alınan kömürlerin, numune analiz ücretlerini karşılayacağımı,

6- Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için Çorum Valiliği’nin (Mahalli Çevre Kurulu’nun) koyacağı yeni şartları tek taraflı olarak kabul edeceğimi,

 

 

Taahhüt ederim.

 

 

 

Firma Ünvanı :

Yetkili İmza :

Tarih :

 

 

 

Firma Adresi :

Firmanın Bağlı Olduğu Vergi Dairesinin Adı :

Firmanın Vergi Sicil Numarası :

—— • ——

Nevşehir Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No : 2003/6

Karar Tarihi : 7/10/2003

İl Mahalli Çevre Kurulu 7/10/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Ersin YAZICI Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Nevşehir İli 2003-2004 kış sezonunda uygulanacak temiz hava programı;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Valiliğimize hitaben yazmış olduğu İllerin Hava Kirliliği dereceleri ile ilgili yazılarında Nevşehir İlinin 2. Derece kirli iller kapsamında olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle Başbakanlığın 17.05.1999 tarihli ve 320-6260 sayılı Genelgesi ile 26/8/2003 tarihli ve 2003/05 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesindeki katı ve sıvı yakıtların standartları da dikkate alınarak Nevşehir İli sınırları içerisinde 2003-2004 yılı kış sezonunda aşağıda özellikleri belirtilen yakıtların kullanılmasına;

A) KATI YAKITLAR:

1) Yerli Kömürlerin Özellikleri (Satışa Sunulan):

Alt Isıl Değer

: 3500 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

Yanar Kükürt

: 1,3 max (satışa sunulan)

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max. altı ve 200 mm üstü için max. % 10 tolerans

 

– Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması durumunda daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 0,37 (satışa sunulan) değerini geçemez.

2) Isınmada Kullanılan İthal Kömürlerin Özellikleri (Satışa Sunulan):

Alt Isıl Değer (En Az) Kcal/kg

: 6200 Kcal/kg min

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0,9 (max.)

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: %10-28 ( ± 2 Tolerans)

Toplam Nem

: %10 (max.)

Kül (Kuru bazda)

: %14 (max) (+%1 Tolerans)

Boyut

: 18-150 mm arası 18 mm Altı ve 150 mm üstü için

 

max. % 10 tolerans

3) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri (Satışa Sunulan):

Alt Isıl Değer (En Az) Kcal/kg

: 6000 Kcal/kg min (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda) %

: 1 + (% 0,1 Tolerans)

Uçucu Madde (Kuru Bazda) %

: 36 + (% 1 Tolerans)

Toplam Nem %

: 10 + (% 1 Tolerans)

Boyut

: 0-50 mm arası

4) Biriket Kömürü:

Briket kömürde; TS 12055 "Kömür Briketi Isınmada Kullanılan" standardının uygulanmasına,

a) 27/5/1997 tarihli ve 1997/9 sayılı Çevre Bakanlığı Genelgesi ile teşhin (ısınma) amaçlı olarak kullanımı yasaklanan petrol kokunun İlimizde de kullanılmamasına, irsaliyesinde Çevre ve Orman Bakanlığı’nca petrol koku müsaade edilmemiş işletmeler (Çimento ve Kireç Fabrikaları) dışında kullanımın yasaklanmasına,

b) Petrol Kokunun ısınma amaçlı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerlerinin ve kullanıcılarının tespit edilmesi halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezasının uygulanmasına,

c) Merkez ve ilçelere bağlı belde belediye sınırları içerisinde, yine aynı özellikleri belirtilen kömürlerin dışında diğer kömürlerin girişi, satışı, depolanması ve yakılmasının yasaklanmasına,

d) Kömür torbalama tesislerini kurmak isteyen kömür satıcılarının yasal izinlerini almak şartıyla tesislerini meskun mahal dışında kurmalarına,

e) Kömür satıcılarının satacakları kömürler için Kömür Uygunluk Belgesi almalarına,

f) Kömürcü esnafının GSM ruhsatı almalarına (İl Sağlık Müdürlüğü),

g) Kömür Uygunluk Belgesi ve Kömür Satış İzinlerinin Valilikçe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce) verilmesine,

h) Kömür uygunluk belgesi için alınacak kömür numunelerinin, mühürlü olarak Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekiple alınarak, maddi yükümlülükleri sahibine ait olmak üzere laboratuar analizlerinin yaptırılmasına,

(1) Katı ve sıvı yakıt kükürt analizlerinin İlimize yakın illerin analiz laboratuarlarından herhangi birinde yaptırılmasına,

(2) İhtilaf halinde şahit analiz numunelerinin Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Referans Laboratuarına veya MTA Referans Laboratuarına ya da bu laboratuara denk diğer laboratuara yaptırılmasına,

ı) İlçelerde ve merkez belediye sınırları içinde, belirtilen kömür özelliklerine sahip olmayan kömür satıcıları, bu kömürleri mücavir alan içinden geçireceklerse önceden Nevşehir Belediye Başkanlığından izin almalarına ve ayrıca kömürlerin irsaliyede belirtilen adrese gelip gelmediğinin takibinin yapılmasına,

j) Tüketicilerle ilgili olarak;

(1) Tüketicilerin kömür satıcılarından fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi, kantar fişi ve Kömür Uygunluk Belgesi’nin onaylı bir suretini alarak, denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlü tutulmalarına,

(2) İşyeri ve konutlarda ateşçi/ kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına, çalıştıranlar hakkında yasal işlem yapılmasına,

k) Kömür satış noktalarında bulunan kömürlerin üzerine; kömürün cinsi, alınan firmanın ismi, kalori ve SO2 değerinin yazılı olduğu ve tüketicinin rahatlıkla okuyabileceği etiket levhasının asılmasına,

l) GSM ruhsatlı işyerleri ile sözleşmesi olmayan bürolar aracılığıyla kömür satışı yapılmamasına,

B) SIVI YAKITLAR:

1) Nevşehir ili, merkez ve ilçelere bağlı belde belediye sınırları içerisinde sıvı yakıtlı kazanlarda kükürt oranı düşük (%1,5) özel kalorifer yakıtı (KALYAK) kullanılmasına,

2) Şehrimizde kullanılmak üzere getirilen sıvı yakıtlardan, ordinosu, rapornevi ve çıkış belgesi olmayan tankerlerden yakıt alınmamasına,

3) Şüpheli tankerlerden numune alınmasına ve analiz yaptırılmak üzere laboratuarlara gönderilmesine,

4) Tesis ve resmi kurumlarca, sıvı veya katı yakıt alınırken ordino ve analiz raporlarının Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda standartlara uygunluğunun aranmasına,

5) Emisyon iznine tabi tesislerin, emisyon izni almalarına ve meskun mahal içerisinde 6 nolu Fuel-Oil kullanılmasının yasaklanmasına,

C) Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla, 12 Eylül 1994 yılında başlanarak devam ettirilmekte olan egzoz emisyon ölçümlerine devam edilmesine,

D) GENEL HÜKÜMLER

1) Bu kararda belirtilmeyen ancak daha sonra gerekebilecek ek bilgi ve belgelerin Mahalli Çevre Kurulunun onayı alındıktan sonra istenebileceğine,

2- a) 11/5/1994 tarihli ve 1994/1 nolu Mahalli Çevre Kurulu ve 27/10/1994 tarihli ve 1994/2 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen standartların dışındaki katı ve sıvı tüm yakıtların şehre girişinin yasaklanmasına, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılacak denetimler sonucu evsafa uymayan yakıtların satışının ve kullanılmasının engellenmesine,

b) Petrol koku ve petrol koku ürünlerinin ısınmada kullanılmasının önlenmesi, kömür nakleden araçlarda Kömür Menşei Belgesi bulundurulması, yapılan denetimlerde ve yol kontrollerinde Menşei Belgesi bulunmayan petrol koku ve ürünlerini nakleden araçların engellenmesi ile yasak kömürleri satan kişilerin tespiti halinde Nevşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi ve haklarında yasal işlemlerin yapılmasına,

c) Alınan bu kararların Nevşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Defterdarlık elemanlarının katılımıyla oluşturulacak denetim ekibinin şehrin uygun noktalarında kontrol yapması ve denetim sonuçlarının Belediye Başkanlığınca 30 günde 1 rapor halinde Valiliğe bildirilmesine;

3) Isınma ve sanayi amaçlı olarak, yanık yağ, lastik, plastik, kırpıntı ve benzeri atık ve artıkların her ne suretle olursa olsun yakılmasının yasaklanmasına,

4) İlimizde kamu kurum ve kuruluşları ile işyeri ve meskenlerin kalorifer tesisi ve bacalarının bakım ve temizliklerini kış sezonu öncesinde yaptırmalarına,

5) Müracaat olması halinde, yetkili kurumlarca açılacak kurslarda ateşçi olmak isteyenlerin eğitilmesine,

6) İlimizin meteorolojik verileri ve topografik yapısı dikkate alınarak sis inverziyonun şehir merkezindeki etkileşimi de göz önüne alınarak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalardaki kaloriferlerin tekniklerine uygun yakılmasına,

7) İlçelerde, Mahalli Çevre Kurulu kararında belirten esas ve usullere aykırı olmamak üzere, kömür pazarlamasının ilçelerin özel şart ve durumları göz önüne alınmak kaydıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesine,

8) Kış sezonu süresince hava kirliliğinde ortaya çıkacak ciddi tehlikelere karşı önceden önlem almak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Meteoroloji Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı arasında işbirliğinin sağlanmasına,

9) Hava kirliliği ile ilgili olarak Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararların kamuoyuna duyurulması ve vatandaşların bilgilendirilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığınca gerekli eğitim çalışmalarının yapılmasına, yerel basın ve yayın organlarında çevre eğitimiyle ilgili programların yer verilmesinin sağlanmasına,

10) Mahalle muhtarları, apartman yöneticileri ve kömür satıcılarına gerekli duyurularının yapılmasına,

11) Hava kirliliği ölçüm sonuçlarının kış sezonu buyunca günlük olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,

12) Uyarı kademeleri ile alınacak önlemlerle ilgili olarak İlimiz Mahalli Çevre Kurulunun 29/6/2001 tarihli ve 2001/04 nolu kararlarının uygulanmasına,

5442 sayılı İl İdare Kanununun 9/Ç ve 11/C maddeleri uyarınca alınan bu kararlara uymayanlar hakkında aynı Kanunun 66 ncı maddesi hükmüne istinaden Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 15, 20, 21 ve 23 üncü maddeleri ile 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Zabıta Yönetmeliğine göre işlem yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur. 

Sayfa Başı


Kurul Kararları

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Tütün Mamulleri İle İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu ve 15 inci Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı

Karar No : 538

Karar Tarihi : 20/11/2003

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- Tütün Mamulleri İle İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesi çerçevesinde 2004 yılı için geçerli olmak üzere ;

1- Tamamlanmış başvuruları ilgili mevzuat, toplum sağlığı gerekleri, işin rasyonel ölçütleri, projede öngörülen ürün kalitesi gözetilerek Kurum tarafından değerlendirilip uygun bulunanlara verilecek Fabrika Kurma İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

a) Sigara fabrikaları için yüzyirmibeş milyar Türk Lirası,

b) Diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için beş milyar Türk Lirası,

alınması ve bu tutardan başvuru sırasında alınan tutarların mahsup edilmesini,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde projesini gerçekleştirerek işletmesini üretime hazır hale getiren, teknik bir ekip marifeti ile fabrika kuruluş izninde aranan şartları taşıyıp taşımadığı hususu yerinde incelenen ve piyasaya sunum kalitesi deneme üretimi ile izlenerek rapora bağlanan ve anılan rapor değerlendirilerek durumu uygun bulunan firmalara verilecek Üretim İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

a) Sigara fabrikaları için ikiyüzelli milyar Türk Lirası,

b) Diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için on milyar Türk Lirası,

alınmasını,

3- Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca mevcut üretim kapasitesini teknolojik gelişmeler doğrultusunda değiştirecek şekilde makine değişimi yapacak veya ilave makine getirecek firmaların, projelendirdikleri değişikliğin teknik ve mali analizlerini içerir raporlarının değerlendirilmesi sonucu uygun bulunan projelerine verilecek Proje Tadilatı İzni Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için:

a) Sigara fabrikaları için on milyar Türk Lirası,

b) Diğer tütün mamulleri üretim tesisleri için bir milyar Türk Lirası,

B- Tütün Mamulleri İle İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde olmak üzere üretilen ve ithal edilen tütün mamullerinin piyasaya arzında, Kurumun gözetim, denetim ve uygunluğunu ifade ve işaret etmesi amacıyla kullanılan ve Kurumdan temin edilen bandrollerin her bir adedi için 2004 yılında geçerli olmak üzere basım maliyeti hariç 1000 Türk Lirası Kurum hizmet bedeli,

alınmasını ve bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Oybirliği ile kabul etmiştir.

Sayfa Başı