Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

8 Aralık 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25310

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına,Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Vatandaşlık Kararları

— 3185 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilmesi Hakkında Karar

— 60 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

 

Tebliğ

— Batman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/8)

 

Kurul Kararları

— Rekabet Kuruluna Ait 6 Adet Karar

— Kamu İhale Kuruluna Ait 38 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17945

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

8’inci Uluslararası Havacılık Gösterisi etkinliklerine katılmak üzere, 8 Aralık 2003 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-288-2003-1384

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17945 sayılı yazınız.

8’inci Uluslararası Havacılık Gösterisi etkinliklerine katılmak üzere, 8 Aralık 2003 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17946

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 2003 tarihinde Sudan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-289-2003-1385

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17946 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 2003 tarihinde Sudan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17970

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 2003 tarihinde Mısır’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-290-2003-1386

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17970 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Aralık 2003 tarihinde Mısır’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


Tebliğ

Batman Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 9/10/2003

Karar No : 2003/8

Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Ahmet YILMAZ Başkanlığında; 9/10/2003 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

2003-2004 Kış Sezonu Yakıt Programı

1 – Gerekçe

Bu yakıt programı; Batman İlinde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi toplum ve çevre sağlığının korunması için, 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak yürürlüğe konulan "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesi ile valiliklere verilen yetkiye dayanarak, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17.5.1999 tarihli ve 320-6260 sayılı emirleri ile Çevre Bakanlığının 7/12/2001 tarihli ve 4174-16483 sayılı 2001/22 nolu genelgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Batman İli, Çevre ve Orman Bakanlığının 26/8/2003 tarihli ve 1365-13184 sayılı (2003/5) numaralı Genelgesinde belirttiği üzere, hava kirliliği açısından 2 nci derece kirli iller arasında yer almaktadır.

2 – Genel Kurallar

a) İlimiz sınırları içerisinde ilçe ve köy yerleşim alanları dışında, tüm yerleşim birimlerinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürler, iyileştirme (eleme) işlemlerine tabi tutulduktan, ithal kömürler ise iyileştirme ve paketleme işlemlerine tabi tutulduktan sonra halkın tüketimine sunulacaktır.

b) İlimiz sınırları dahilinde 17.51999 tarihli ve 320-6260 sayılı Başbakanlık Genelgesinde 2 nci derece kirli iller için belirlenen özellikleri sağlayan kömürler konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılacaktır.

c) İlimiz sınırları içerisinde ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak ithal kömürler, Başbakanlık Genelgesinde ön görülen kömür özellikleri sağlayacak olup, ithal edilen kömürlerde Çevre Bakanlığınca hazırlanan ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği)" hükümleri titizlikle uygulanacaktır.

d) İlimiz sınırları içerisindeki tüm yerleşim birimlerinde, ısınma amaçlı olarak yerli ve ithal toz kömürlerin kullanılması yasaklanmıştır.

e) Batman Belediyesi sınırları içerisinde, geçen yıllarda olduğu gibi 1/9/2003 tarihinden itibaren ısınma amaçlı kömür getiren, satan, depolayan (odun ve kömür satıcıları), üretici/satıcı firma taşıyıcı ve tüketicilere gerekli belgeleri (sevk irsaliyesi, kantar fişi, fatura, satış fişi, kömür menşei belgesi vb.) ibraz edememeleri durumunda "Kaçak Yakıt" muamelesi yapılacaktır.

f) 1/9/2003 tarihinden önce kömür için bağlantı, anlaşma ve ihale yapan ve/veya satın alan kömür depo ve satıcıları ile tüketicileri satın aldıkları kömürlerin tespiti ve menşei-nin belirlenmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları ve kömürlerinin menşeini belgelemeleri gerekmektedir.

g) Batman ili sınırları içinde ısınma amaçlı petrokok briketleri ve kok kömürleri kullanılamaz. Ancak; sanayi amaçlı petrokok ve petrokok briketleri Çevre ve Orman Bakanlığı iznine tabi olarak kullanılabilir.

h) İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları içinde sanayi amaçlı kullanılmak üzere getirilen ithal ve yerli kömürlerin, ısınma amacı ile kömür satışı yapan mahrukatçıların depolarına yığılması ve satılması kesinlikle yasaktır.

ı) İlimizde belediye ve mücavir alan sınırları içinde, ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak Tüpraş tarafından üretilen % 1.5 kükürt içeren Tüpraş 615 nolu kalorifer yakıtı kullanılacaktır.

j) Tüketiciler ısınma amaçlı olarak bu yakıt programında belirtilen vasıflara haiz kömür almakla ve kullanmakla yükümlüdürler. Isınma amaçlı olarak kullanılacak kömürler, hiçbir şekilde sanayi tesislerinden satın alınmayacaktır.

k) Tüketiciler sıvı ve katı yakıt satıcı firmalarından; son tarihli fatura, satış fişi, sevk irsaliyesi, sıvı ve katı yakıt menşei belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdürler. Kantar fişine sıvı ve katı yakıt tonajı yazdırılacaktır.

l) Apartman ve işyerlerinde ateşçi belgesi olmayan, ehliyetsiz kaloriferci çalıştırılmayacaktır.

3 – İlimizde Isınma ve Sanayi Amaçlı Kullanılacak Olan Yakıt Özellikleri;

a) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri:

Yanar Kükürt

: % 1.3 max. (satışa sunulan)

Alt Isıl Değer

: 3500 (-200)kcal / kg en az (satışa sunulan)

Boyut

: 18-200 mm 18mm altında max.% 10 tolerans

 

200 mm üstü % 10 tolerans

NOT: Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları 2 nci derece illerde en az 3500 Kcal/Kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 Kcal/Kg başına % 0,37 (satışa sunulan) değerlerini geçmeyecektir.

b) Isınmada Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0.9 (max.)

Alt Isıl Değeri (Orijinalde)

: 6200 kcal/kg (min.)

Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: % 10-28 (± 2 tolerans)

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (max.)

Kül (Kuru Bazda)

: % 14 (Max.) (+ 1 tolerans)

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans)

c) Sanayide Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri

Toplam Kükürt

: %1 kuru bazda (%0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer

: 6000 kcal/kg (satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Uçucu Madde

: %36 kuru bazda (+%1 tolerans)

Toplam Nem

: %10 satışa sunulan (+%1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

d) Briket Kömür

Briket kömürlerde TS 12055 nolu "Kömür Briketi – Isınmada Kullanılan Standartlarına” uyulması gerekmektedir.

İthal edilen kömürlerle ilgili olarak 7/2/1999 tarihli ve 23604 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 99/3 sayılı "Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği" titizlikle uygulanacaktır.

Çevre Bakanlığınca 13/11/1995 tarihli ve 1995/1 sayılı genelge ile ısınma amaçlı petrokok kullanımı yasaklanmıştır.

e) Isınma ve Sanayide Kullanılacak Sıvı Yakıt Özellikleri

İlimiz sınırları içerisinde ısınmada ve sanayide max %1.5 kükürt içeren ve en az 10000 kcal/kg ısıl değerde olan kalorifer yakıtı (KALYAK) sıvı yakıt olarak kullanılacaktır. Bunun dışında ilimizde ısınma amaçlı olarak hiçbir suretle 5 ve 6 nolu fuel-oil, atık yağ, atık çamur, değişik ve menşei belli olmayan petrol ürünlerinin kullanılması, satılması, depolanması ve yakılması yasaktır.

Akaryakıt olarak adlandırılan benzin, gaz yağı, motorin, fuel-oil gibi petrol ürünlerinin, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bunlara bayilik sistemi ile bağlı bayiler vasıtası ile pazarlanması esastır. Bu nedenle, ilimizde sıvı yakıt satışı yapan bayilerin mutlaka bir dağıtım şirketine bağlı ve onun gözetiminde çalışması esastır.

İlimizde sıvı yakıt adı altında satışa sunulan gaz yağında kükürt ve su miktarı TS 3355’e motorinde ise kükürt ve su miktarı TS 3082’ye uygun olacaktır.

4 – İzin ve Taahhüt

İlimizde her tür katı yakıt (kömür) ve sıvı yakıt satışı, Batman Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) iznine tabidir. İlimizde kömür ve sıvı yakıt pazarlaması yapacak olan ithalatçı firmalar ve üreticilerle, kömür depo sahipleri ve sıvı yakıt bayileri aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

Kömür ve sıvı yakıt depolayan ve satanlar, Batman Valiliğinden "Kömür/Sıvı Yakıt Uygunluk Belgesi" almak zorundadırlar.

1 – "Kömür Satış Uygunluk Belgesi" almak için Batman Valiliğine dilekçe ile başvurarak, dilekçe ekinde:

a) Firmanın Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) İmza sirküleri,

c) Vergi levhası,

d) Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (kömür ithalatçıları için),

e) Kömürün menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

f) Belediyeden alınmış açılış ruhsatı,

g) Noter tasdikli taahhütname,

bulunmalıdır.

Taahhütname;

- Doğrudan veya sözleşmeli olarak bayiler aracılığıyla pazarlayacakları kömürler ile briket kömürlerin Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olacağını,

- Valiliklerce görevlendirilmiş personelin ve kurulun tesiste üretimi ve laboratuvar çalışmalarını denetleyeceğini, istenilen bilgi ve belgelerle satılan kömürlerin listesini vereceğini,

- Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağını,

- Satış ve pazarlanmasını yaptığı kömürlerin nakliyesini mutlaka üzeri branda örtülü araçla yapacağını,

- Sevk edecekleri her parti kömür için bayi ve tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, kömür tesis/depo çıkış belgesi, kömürün menşeini belirtir yazıyı nakil aracına vereceğini,

- Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada el konulmasını kabul ettiğini, tüketiciye intikal etmiş olup ta el konulan kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılamayı kabul edeceğini,

- Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde üç kez menşei belirsiz, kantar fişsiz, faturasız ve kömür satış uygunluk belgesi örneği olmadan kömür sevki yapıldığı tespit edildiği takdirde kömür satış uygunluk belgesinin iptalini kabul edeceğini,

- Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden türetilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanmayıp, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği belgelenmiş, insan ve çevre sağlığına zararı olmayan benzer maddeleri kullanacağı hususlarını içermesi gerekmektedir.

2 – "Sıvı Yakıt Satış Uygunluk Belgesi" almak için Batman Valiliğine dilekçe ile başvurarak; dilekçe ekinde:

a) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığına dair belge,

b) Vergi levhası ve imza sirküleri,

c) Bayilik belgesi,

d) Çevre Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (yakıt ithalatçıları için),

e) Varsa işletmeye kayıtlı taşıma aracı (tanker) sayısı veya taşıma aracı kiralama taahhüdü,

f) Tesis ile ilgili kapasite ve iş akım ve işletme şeması,

g) İşyeri açma ruhsatı veya GSM Belgesi,

h) Pazarladıkları yakıta ilişkin spesifikasyonları gösterir analiz raporu Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösteren belge,

i) İthalat izin belgesi,

j) Sıvı yakıtın menşeini belirten belge,

k) Noterden tasdikli taahhütname,

bulunmalıdır.

Taahhütname;

- Doğrudan veya sözleşmeli olarak bayiler aracılığıyla pazarlayacakları sıvı yakıtın Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olacağını,

- Depolama yerinden, taşıma aracından, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağını,

- Sevk edecekleri her parti sıvı yakıt için bayi ve tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, yakıtın menşeini belirtir yazıyı nakil aracına vereceğini,

- Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan sıvı yakıtlara her aşamada el konulmasını kabul ettiğini, tüketiciye intikal etmiş olup da el konulan sıvı yakıt olduğunda tüketicinin zararını karşılamayı kabul edeceğini,

- Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde üç kez menşei belirsiz, kantar fişsiz, faturasız ve sıvı yakıt satış uygunluk belgesi örneği olmadan sıvı yakıt sevki yapıldığı tespit edildiği taktirde sıvı yakıt satış uygunluk belgesinin iptalini kabul edeceğini,

- Sıvı yakıtlar kesinlikle TÜPRAŞ rafinerilerinde üretilen Özel Kalorifer yakıtı olarak bilinen ve halk arasında KAL-YAK denilen yakıttan başka sıvı yakıtı, ısınma amaçlı satmayacağını hususlarını içermesi gerekir.

Batman Valiliği’nden alınacak olan sıvı ve katı yakıt satış uygunluk belgeleri 1 (bir) yıl için geçerlidir.

5 – Denetleme ve Analize Ait Kurallar

İlimizde yakıt satış ve pazarlaması yapılan iş yerleri, yakma sistemleri, hem satışa sunulan yakıtların incelenmesi, hem de yakma sistemlerinde yakma birimi ve yakma kusurlarının belirlenmesi amacıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve elemanlarından oluşacak "Hava Kirliliği Denetim Ekibi" marifetiyle denetleneceklerdir.

Yapılacak Denetimlerde;

1 – Belediyelerce idari sınırlar içindeki yakma sistemlerinin bacalarının temizletilip/ temizletilmediği, binalarda ısı yalıtımına dikkat edilip/ edilmediğine,

2 – Yakma sistemlerinin ekipmanlarının tam olup/olmadığına, yanmanın verimli olup/olmadığına, yakma sistemlerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılıp/yapılmadığına,

3 – Yakma sistemlerinin ehliyetli usta ateşçiler tarafından yakılıp/yakılmadığına,

4 – Yakma saatlerine ve yakmanın dış ortam sıcaklığına bakılarak yapılıp/ yapılmadığına,

5 – Yakıtların belirtilen evsafta olup/olmadıklarına bakılacaktır.

6 – Cezai Yaptırımlar

İlimiz sınırları içinde yapılan denetimlerde Mahalli Çevre Kurulumuzca kabul edilen yakıt programında belirtilen konulara uymayanlar hakkında;

- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç ve 11/C maddeleri uyarınca aynı kanunun 66 ncı maddesine göre,

- Kirlenmenin tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendince, yine aynı Kanunun 20/a’sına göre,

- Kirlenme ihtimalinin bulunduğu ve ilgililerin kirlenme ihtimalini önlememesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendince, yine aynı Kanunun 20/b’sine göre,

- Gerek ‘5442 sayılı İl İdaresi’ gerekse ‘2872 sayılı Çevre Kanunda belirtilmemiş eylemleri işleyenler hakkında kamu sağlığını tehdit etmek, Valilik emirlerine uymamak nedeni ile 765 sayılı TürkCeza Kanunun 526 ncı maddesine göre idari, adli işlemler uygulanacaktır.

7 – Kalorifer ve Soba Yakma Saatleri

1- Batman il merkezinde 2002-2003 kış sezonunda ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacı ile kış sezonunda kalorifer yakma saatleri ve tarihlerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına;

Konutlarda

: sabah

04.30- 08.00

 

: akşam

16.00- 22.00

Resmi kurum ve kuruluşlarda

: sabah

07.00- 10.00

 

: akşam

14.00- 16.00

İş merkezlerinde

: sabah

08.00- 10.00

 

: akşam

14.00- 16.00

Hastane, okul, yurt, kreş ve benzeri gibi yerler kalorifer yakım kurallarına uymak şartıyla; kalorifer yakım saatleri dışında tutulacaktır. 2002-2003 kış sezonunda ilimizde kalorifer yakımına 1/11/2003 tarihinde başlanacak, 31/3/2003 tarihinde sona erecektir.

Dış ortam sıcaklığının 15 0C’nin altında olması halinde kalorifer ve sobalar yakılabilecek, iç ortam sıcaklığı işyerlerinde 18 0C, konutlarda 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde düzenlenecek, oluşabilecek olağanüstü hava şartlarında Valiliğin belirleyeceği saatlere riayet edilerek, bu konuda duyuru yerel basın ve Belediye Başkanlığınca yapılacaktır.

2- İlimizde 2003-2004 kış sezonunda hava kalitesinin korunması amacı ile uyarı kademeleri (hava kalitesi sınır değerleri) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda hazırlanarak uygulanacak uyarı kademeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

Hava Kalitesi Sınır Değerleri

 

 

 

SO2 (µg/m3)

PM (µg/m3)

——————

—————

KISA VADELİ SINIR DEĞERLER

400

300

KIŞ DÖNEMİ ORTALAMASI DEĞERLERİ

250

200

UZUN VADELİ SINIR DEĞERLERİ

150

150

UYARI KADEMELERİ

 

 

 

SO2 (µg/m3)

PM (µg/m3)

 

——————

—————

I. KADEME

700

400

II. KADEME

1000

600

III. KADEME

1500

800

IV. KADEME

2000

1000

Batman İlinde Uygulanacak Uyarı Kademeleri

I. KADEME 24 saatlik ölçüm ortalamaları 700 µg/m2 SO2

400 µg/m3 pm olduğu zaman.

a) 2 ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler % 50 kapasitede çalışacaklar.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız 2 defa 4’er saat yakılacak.(05.00-09.00

ve 17.00-21.00)

II. KADEME 24 saatlik ortalama 1000 µg/m3 SO2 ve 600 µg/m3 olduğunda,

a) - 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler % 50 Kapasite çalışacaklar.

b) - Kalorifer ve sobalar günde yalnız 2 defa 3’er saat yakılacak (05.00-08.00

ve 17.00-20.00)

III. KADEME 24 saatlik ortalama 1500 µg/m3 ve 1000 µg/m3 olduğunda,

a) - 1, 2 ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessesler ve emisyon yayan bütün

işyerlerinin faaliyetleri tamamen durdurulacak.

b) - İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecek.

c) - Tek ve çift plaka uygulamasına gidilecek.

IV. KADEME 24 saatlik ortalama 2000 µg/m3 ve 1000 µg/m3 olduğunda,

1, 2 ve 3. Kademe önlemlerine ek olarak,

a) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren

işyerleri dışında tüm işyerlerinin faaliyetleri durdurulacaktır.

b) Tüm okul, işyerleri ve resmi daireler tatil edilecektir.

c) Askeri, emniyet, itfaiye, sağlık, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan

araçlar, kordiplomatik otolar ve taksiler hariç bütün motorlu araçlar

trafikten men edilecektir.

d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecektir. Hastane benzeri

halk sağlığını ilgilendiren kuruluşlar elektrikli ısınma cihazlarını

kullanacaktır.

e) Tüm kamu ve özel hastaneler, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, ilaç

ve levazımatı hazır bulunduracaklardır.

f) Özel ve resmi ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine

verilecektir.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Kurul Kararları 

 

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 1

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-623

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Hedef İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.,

Büklüm Sokak, 22/14 Kavaklıdere/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü - TOKAT

Başvuru tarih ve sayısı:

25.09.2003 / 25094

Başvuruya konu ihale:

Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım İnşaatı İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 26/08/2003 tarihinde yapılan Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım İnşaatı ihalesine ilişkin olarak, Hedef İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 16/09/2003 tarihinde idareye yapılan başvurunun, idarece 23/09/2003 tarihli karar ile reddedilerek ihale sürecine devam kararı alınması ve bu kararın 27/09/2003 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 01/10/2003 tarih ve 06.00.0130/2003 – 7 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda, 07/10/2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/97.1 sayılı Kurul Kararı ile, ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kurumun 07/10/2003 tarih ve 622-14360 sayılı yazısıyla idareden istenilen ihale dosyası 08/10/2003 tarih ve 1902-5166 sayılı yazı ekinde Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 24/10/2003 tarih ve 06.00.0130/2003-10 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusuna ilişkin olarak düzenlenen 01/10/2003 tarihli ön inceleme raporu üzerine ihale sürecinin durdurulması kararı verildiği, gerekli tebligatın yapılması üzerine, ilgili idareden ihale dosyasının istenildiği ve dosya üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırılık tespit edildiği, idarece tesis edilen söz konusu işlemdeki mevzuata aykırılığın, düzeltici işlemle giderilebileceği anlaşıldığından, anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak idareye bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

24.10.2003 tarih ve 06.00.0130/2003 - 10 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Şikayetçi tarafından, 16/09/2003 tarihli dilekçeyle, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 26/08/2003 tarihinde yapılan Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım İnşaatı ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen MEG Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Birol Çiçek’in iş deneyim belgesi yerine geçmek üzere mezuniyet belgesi sundukları, ancak mevzuatta mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi yerine geçeceğinin belirtilmediği, ayrıca mezuniyet belgelerinin, iş deneyim belgeleri gibi, son on beş yıla ait olma bakımından aynı zaman kısıtlamasına tabi tutulması gerektiği, iş deneyim belgelerinin bir tüzel kişiliğe devrine ilişkin yönetmelik maddesinde, mezuniyet belgesinin sayılmadığı, aşırı düşük teklif verdiği idarece de kabul edilen söz konusu isteklilerin, işi alt yüklenicilere yaptıracağı iddia edilerek idareye yapılan başvurunun, idarece 23/09/2003 tarihli karar ile reddedilerek ihale sürecine devam kararı alınması üzerine, aynı iddialarla Kuruma “İtirazen Şikayet” başvurusunda bulunulmuştur.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü’nce 26/08/2003 tarihinde yapılan Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım İnşaatı ihalesine teklif veren isteklilerden Nur iş Prefabrik Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ve Şükrü Gençay ile Kadıoğlu İnş. Tic. A.Ş. ortak girişiminin teklifinin, uygun sayılmayan belgeler nedeniyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca 08/09/2003 tarihinde, MEG Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, Birol ÇİÇEK’in teklifinin ise, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, söz konusu kararın aynı gün ihale yetkilisince onaylandığı, anılan isteklilerin teklifleri kapsamında, benzer iş (Prefabrik Bina İnşaatı İşleri) kapsamı dışında bulunan işlere ilişkin olan ya da 15 yıldan daha önceki dönemlere ait iş deneyim belgelerinin yanı sıra, mezuniyet belgesi de sundukları, MEG Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sunduğu mezuniyet belgesinin, şirketin % 97 oranında hissesine sahip ortağına ait olduğu, kesinleşen ihale sonuçlarının bildirilmesi üzerine isteklilerden Hedef İnşaat Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nin 16/09/2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun idarece, şikayet konusu işlemlerde mevzuata belirgin bir aykırılık tespit edilemediği nedeniyle reddedildiği ve ihale sürecinin devamına karar verildiği, ihaleye ilişkin olarak sözleşme imzalanmamış olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

1. 4734 sayılı Kanunun 62/h maddesi, denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, mezuniyet belgelerini iş deneyim belgesi olarak kullanmasına imkan verdiğinden; mezuniyet belgesinin iş deneyim belgeleri arasında sayılmaması nedeniyle anılan belgeler yerine geçmek üzere kullanılmaması gerektiği iddiası yerinde görülmemiştir.

2. Anılan Kanunun 10 uncu maddesinde, yapım işleri ihalelerinde isteklilerce sunulacak iş deneyim belgelerinin son on beş yılda gerçekleştirilen, yönetilen veya denetlenen işlere ait olması gerektiği yolunda bir düzenleme yer almakta olup, mezuniyet belgelerinin iş deneyim belgesi olarak kullanılması durumunda aynı zaman kısıtlamasına tabi tutulması gerektiği yolunda bir düzenleme bulunmadığından şikayetçinin bu konuya ilişkin iddiası da yerinde görülmemiştir.

3. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahiplerinin aşırı düşük teklif değerlendirmesi kapsamında yaptıkları açıklamalardan, işi alt yüklenicilere yaptıracaklarının anlaşıldığı belirtilerek, anılan teklif sahiplerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ileri sürülmekte ise de, söz konusu teklif sahiplerinin piyasadan aldıkları güncel fiyatlar ile teklif fiyatlarına ulaşıldığı, anılan isteklilerin tekliflerinin unsurlarını açıklama kapsamında diğer firmalardan fiyat teklifi almalarının işi alt yükleniciye yaptıracaklarını göstermediği, ayrıca anılan isteklilerin alt yüklenici çalıştıracaklarına ilişkin olarak herhangi bir taahhütte bulunduklarını gösteren bilgi ve belge bulunmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

4. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55/c maddesi, mezuniyet belgelerinin, gerçek kişiler tarafından iş deneyim belgesi olarak kullanılmasına imkan tanımakta, tüzel kişiler tarafından iş deneyim belgesi olarak kullanılmasına ise imkan vermemektedir. Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan tüzel kişinin ortağına ait mezuniyet belgesinin, tüzel kişi tarafından iş deneyim belgesi olarak kullanılması ve bu belgeyi kullanan şirketin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesinde anılan Yönetmelik maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhale kararının iptaline,

2- Mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi yerine kullanılmasına ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, teklifler yeniden değerlendirilerek ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlem olarak bildirilmesine,

4- İdareye Kurul Kararının gerektirdiği işlemleri kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve yapılan uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 2

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-624

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Mahir İz Cad. No:52 Altunizade Üsküdar / İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Beşiktaş Belediyesi / İSTANBUL

Başvuru tarih ve sayısı:

23.09.2003 /24721

Başvuruya konu ihale:

Hukukçular Sitesi Yanı Yer Altı Katlı Otopark İksa Sistemi Yapım İşi.

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Beşiktaş Belediyesi tarafından 27.08.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Hukukçular Sitesi Yanı Yer Altı Katlı Otopark İksa Sistemi Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.09.2003 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun, 15.09.2003 tarih ve 137903/226 sayılı işlem ile reddi üzerine, 23.09.2003 tarih ve 24721 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 29.09.2003 tarih ve 06.0119/2003-7 sayılı Ön İnceleme Raporunun müzakeresi sonucu, Kamu İhale Kurulunun 07.10.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/95.1 sayılı kararıyla ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar üzerine idareden yapılacak incelemeye esas olmak üzere ihale işlem dosyasının onaylı bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve idarenin 10.10.2003 tarih ve 141562/146 sayılı yazısı ekinde ihale işlem dosyasının bir örneği Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 30.10.2003 tarih ve 06.00.0119/2003-7 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusuna ilişkin olarak düzenlenen 29.09.2003 tarihli ön inceleme raporu üzerine ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği, gerekli tebligatın yapılması üzerine, ilgili idareden ihale işlem dosyasının istenildiği ve dosya üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata aykırılıkların tespit edildiği, idarece tesis edilen  söz konusu işlemlerdeki mevzuata aykırılıkların, düzeltici işlemle giderilebileceği düşünüldüğünden, anılan Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak idareye bildirilmesine, 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 06.00.0119/2003-7 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Şikayetçi tarafından, Beşiktaş Belediyesinin Hukukçular Sitesi Yanı Yer Altı Katlı Otopark İksa Sistemi Yapım İşi ihalesine şirketlerince teklif verilirken, İş Deneyim Belgesinin noter tasdikli suretinin ibraz edildiği, ihale sırasında komisyonca İş Deneyim Belgesinin aslının istenildiği, ancak o an yanlarında bulunmayan belgenin aslının aynı gün içinde idareye getirildiği, daha sonra iş deneyim belgesinin aslının başka bir ihalede kullanılmak üzere 03.09.2003 tarihli tutanak ile İhale Komisyonu Başkanı tarafından “aslı görüldü iade edildi” ibaresi düşüldükten sonra kendilerine iade edildiği, söz konusu belgenin aslının teklifin değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmadığı, ihale komisyonunun, iş deneyim belgesinin sonradan tamamlattırılabilecek belgeler arasında olmadığı nedeniyle, tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, şirketlerinin en düşük teklifi vermesine rağmen ihalenin başka bir firma üzerinde kaldığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından 27.08.2003 tarihinde gerçekleştirilen Hukukçular Sitesi Yanı Yer Altı Katlı Otopark İksa Sistemi Yapım İşi ihalesine Ece Tur. İnş. Tic. ve Mağ. İşl. A.Ş., ZMG Müh. Proje Enst. Tic. ve İnş. Ltd. Şti., Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş., Oyaş İnş. Tic. ve San. A.Ş., Çakır Yapı San. ve Tic. A.Ş., Pramit İnş. Tur. Fid. San. ve Tic. Ltd. Şti., Eser İnş. San. ve Tic. A.Ş., Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere sekiz isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edildiği, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile Ece Tur. İnş. Tic. ve Mağ. İşl. A.Ş.nin sunduğu iş deneyim belgelerinin asıl olmaması, Oyaş İnş. Tic. ve San. A.Ş.nin teklif mektubu ekinde birim fiyat teklif cetveli bulunmaması ve sunduğu iş bitirme belgesinin ihale ilanı ve idari şartnamede yer alan benzer iş tanımına uygun olmaması, ZMG Müh. Proje Enst. Tic. ve İnş. Ltd. Şti.nin dosyasında hiçbir belge bulunmaması ve sadece teşekkür mektubu verilmiş olması nedeniyle tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı, Pramit İnş. Tur. Fid. San. ve Tic. Ltd. Şti.' nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı, ihale kararının 05.09.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, sözleşmenin imzalanmadığı anlaşılmıştır.

A-Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde;

İdarenin 27.08.2003 tarihinde yapmış olduğu ihalede, tekliflerin açıldığı gün belge kontrolünden sonra en düşük teklif sahibi Cengiz İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ne ait iş deneyim belgesinin asıl olmadığı, noter onaylı olduğunun belirlendiği, söz konusu belgenin aslının istekli tarafından idareye sunulmasına rağmen tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınmadığı, ihale komisyonunca anılan belgenin aslının tamamlattırılma yoluna gidilmeden teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlarla ilgili olarak;

1- Şikayetçi firma tarafından ibraz edilen geçici teminat mektubu kapsam ve şeklinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan KİK029.0/Y nolu Geçici Teminat Mektubu standard formuna uygun olmaması 4734 sayılı Kanunun 35 nci, maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesine aykırıdır.

2- İsteklilerden Ece Tur. İnş. Tic. ve Mağ. İşl. A.Ş ’nin iş deneyim belgesinin asıl veya idarece aslı görülen sureti olmadığı nedeniyle, istekliye tamamlattırılma yoluna gidilmeden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması anılan Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

3- 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararın bütün aday ve isteklilere bildirileceği hükmüne yer verilmiş olup, ihale dosyasında, şikayetçi firmanın başvurusu üzerine idarece alınan kararın aday ve isteklilere bildirildiğine ilişkin bir belge bulunmadığından, bu durum anılan Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırıdır.

4- İş deneyimi olarak değerlendirilmek üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ihale ilanında yer verilmesine rağmen, idari şartnamede, iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin hangi işler olacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiş olması, anılan Kanunun 10 uncu maddesi ile anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aykırılık yanında, ihaleye katılan veya katılması muhtemel istekliler için belirsizliğe neden olup, bu durum ihaleye katılımı ve rekabeti sınırlayabilecek ve ihale sürecini etkileyebilecek nitelikte bir düzenlemedir.

Öte yandan, ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmesi, anılan Kanunun 24 üncü maddesine aykırılık teşkil etmekte olup, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine uygun bulunmayan ilanın, anılan Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca geçerliliği bulunmamaktadır.

5- Söz konusu işe ilişkin ihale ilanı ve idari şartnamede, isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler ile makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelerle ilgili olarak teknik personel taahhütnamesi ile makine ve ekipman taahhütnamesinin genel nitelikte verilmesi gerektiği belirtilmiş olup, idarece ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen personel, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait bilgi ve belgeler istenilirken, bu hususlardaki asgari kriterlerin belirlenmemesi, anılan Yönetmeliğin 42 ve 43 üncü maddesine aykırılık teşkil etmekte, ihaleye katılan veya katılması muhtemel istekliler açısından belirsizlik oluşturmaktadır.

Açıklanan nedenlerle,

1- İdarece tesis edilen söz konusu işlemlerin Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olması nedeniyle ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

2- İdareye Kurul Kararının gerektirdiği işlemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve yapılan uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 3

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-625

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

İstanbul Kırtasiye Temizlik Gıda İnş.Paz.Taah.ve Nakl.Tic Ltd. Şti.

Ortacamii Mah. Ortacamii Sok. No:3 TEKİRDAĞ

İhaleyi yapan idare:

Lüleburgaz Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği- KIRKLARELİ

Başvuru tarih ve sayısı:

23.09.2003/24749

Başvuruya konu ihale:

Lüleburgaz Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Temizlik İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Kırtasiye Temizlik Gıda İnş.Paz.Taah.ve Nakl.Tic Ltd. Şti., Lüleburgaz Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Baştabipliği’nin 18.08.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Lüleburgaz Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Temizlik İhalesi” ile ilgili olarak İdareye yaptığı şikayet başvurularının İdarenin 12.09.2003 tarih ve 484 sayılı yazı ile reddi üzerine, 19.09.2003 tarihli dilekçesiyle itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Kuruma yapılan itirazen şikayete ilişkin başvuru dilekçesinde;

18.08.2003 tarihinde yapılan Lüleburgaz Doğumevi ve Çocuk Bakımevi temizlik ihalesine 6 firma katıldığı; 6 firmadan, dört tanesinin teklifinin normal işçi maliyetinin altında kaldığı;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 ve 9 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (a) fıkrasına göre maliyet hesabı yapıldığında ilk dört teklifin geçersiz sayılması gerektiği,

Tekirdağ SSK İl Müdürlüğünden almış oldukları 19.09.2003 tarih ve 047142 sayılı yazıda temizlik işlerinde ilaçlama işi mevcut ise tehlike derecesinin II ve prim nispetinin 2 olması gerektiği;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirce yapılan ve Tekirdağ SSK İl Müdürlüğünce tasdik edilen maliyet hesaplamasına göre Lüleburgaz Doğumevi ve Çocuk Bakımevi Hastanesi temizlik ihalesinde İdarece yanlış karar verildiği,

Sonuç olarak Kanuna aykırı olarak verilen ihale kararının iptal edilerek en uygun teklif olan firmalarının teklifine işin verilmesi gerektiği,

İddia edilmektedir.

İstanbul Kırtasiye Temizlik Gıda İnş.Paz.Taah.ve Nakl.Tic. Ltd. Şti.’nin 23.09.2003 tarih ve 24749 sayı ile Kurum kayıtlarına giren dilekçesi üzerine 29.09.2003 tarih ve 08.0109/2003-1 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş, bu raporun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 02/10/2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/325.1 sayılı karar uyarınca esasının incelenmesine geçilmesine ve ihale sürecinin durdurulması konusunun dosya İdareden geldikten sonra değerlendirilmesine karar verilmiş; anılan karar uyarınca 13.10.2003 tarih ve 08.0109/2003-2 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş ve 16/10/2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/325.2 sayılı karar uyarınca, incelenen ihalede ihalenin sözleşmeye bağlandığı anlaşıldığından bu aşamada ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

02/10/2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/325.1 sayılı Kurul Kararı uyarınca ihale dosyasının onaylı bir suretinin Kuruma gönderilmesi istenilmiş ve İdarenin 06.10.2003 tarih ve 549 sayılı yazısı ekinde ihale işlem dosyasının bir örneği Kuruma gönderilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 22.10.2003 tarih ve 08.0109/2003-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusuna ilişkin olarak düzenlenen 02.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/325.1 sayılı Ön İnceleme Raporu üzerine esasın incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulması kararı verildiği, İdareden ihale işlem dosyasının istenildiği ve dosya üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata aykırılıklar, düzeltici işlemle giderilebileceğinden, anılan Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca düzeltici işlem olarak İdareye bildirilmesine,

Kararı verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile şikayet dilekçesi ve İdareden gelen yazı ve ekindeki ihale dosyasının  incelenmesi sonucunda;

A- Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde;

İhale komisyonunun aşırı düşük olan teklifleri tespit yetkisini kullanırken ilaçlama işinin de içinde olduğu temizlik ihalesinde yürürlükteki mevzuatına göre hesaplanması gereken asgari işçi maliyetinin altında teklif veren firmalara 4734 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca yazılı olarak aşırı düşük fiyat sorgulamasında bulunduğu; ayrıca, firmalardan gelen cevapların İdare tarafından yapılan değerlendirmede makul ve kabul edilebilir bulunduğu anlaşıldığından somut olayda İdarenin bu işlemi 4734 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmemektedir.

B- Başvuranın iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlarla ilgili olarak;

1- Şikayet dilekçesinde idarenin red kararının 18.09.2003 tarihinde şikayetçiye tebliğ olduğunun belirtildiği, öte yandan şikayetçinin Kuruma itirazen şikayet başvurusunun Kurum kayıtlarına alınma tarihinin 23.09.2003 olduğu hususu da dikkate alındığında; İdarece 4734 sayılı Kanun’un 55. maddesine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40. maddesine göre gerekli süreler beklenmeden sözleşme imzalanmıştır. Bu yönüyle sözleşme 4734 sayılı Kanuna ve Yönetmeliğin 40. maddesine aykırı olarak düzenlenmiştir.

2- İhale dosyasından; ilan,İdari Şartname ve teklif edilen bedeller ile taraflarca imzalanan Sözleşmenin süre ve bedel açısından farklı olmasının nedeninin, ihale işlemlerinin başlangıçta öngörülen 01.09.2003 tarihinde tamamlanamaması nedeniyle sözleşmenin 29.09.2003 tarihinde imzalanması olduğu anlaşılmakla; gerek ihale işlemlerinin öngörülen tarihte tamamlanamaması; gerekse ihaleyi kazanan firmanın da sözleşmedeki 3 aylık süreyle ilgili olarak şikayeti olmaması nedeniyle bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

3- İhale yetkilisince ihale kararı onaylanmadan önce, İdari Şartnamenin 10. maddesinin, Yönetmeliğin ise 53. maddesinin (a),(b),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına dair belgeler ile ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olmadığına dair Teyit Belgesinin aranması gerektiği halde bunların ihale yetkilisinin onayından sonra tamamlanma yoluna gidilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53. ve 77. maddelerine aykırılık teşkil etmekte ise de, bu aykırılık sonradan giderildiği anlaşıldığından,ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

4- İhale ilanında yeterlik kriterlerine “Şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri” şeklinde genel bir atıfta bulunulup bunların neler olduğunun ilanda belirtilmemesi 4734 sayılı Kanun’un 24. maddesinin (e) ve (f) bendleri uyarınca bir eksiklik teşkil etmekte ise de,bu durum ihalenin esasını etkileyici nitelikte görülmemiştir.

5- a) İhale İlanında ihaleye sadece yerli isteklilerin katılabileceği belirtilmekle birlikte İhale Onay Belgesinde bu konuda herhangi bir belirleme yapılmaması, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Standart Form düzenlemesine; idarece hazırlanan İdari Şartnamenin “İhalenin Yabancı İsteklilere Açıklığı” başlıklı 8. maddesinin ilgili dipnot hükmüne aykırı olarak boş bırakılması da 4734 sayılı Kanun’un 27. maddesinin (l) bendine aykırılık teşkil etmekte ise de,dosya kapsamından, bu durum nedeniyle mağdur olduğunu veya zarara uğradığını iddia eden olmadığı anlaşıldığından, bu aykırılık sonuca etkili görülmemiştir.

b) İdarece hazırlanan İdari Şartname’de İhaleye katılanlardan yerli istekli olup olmadığına ilişkin beyan ve belgelerin isteneceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, yine ihale dosyasında yer alan Belge Kontrol Tutanağı’nda da anılan belgelerin istendiğine dair bir belirleme bulunmamakta olup, bu husus ihale tarihinde yürürlükte olan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Ancak 10.09.2003 tarih ve 25225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/12 no’lu Kamu İhale Tebliği’nde belirtilen; 4964 sayılı Kanunun yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen veya yazılı olarak duyurulan ve işlemleri devam eden ihalelerle ilgili olarak  15.08.2003 tarihi itibariyle ihale sürecinin bulunduğu aşamadan itibaren geçerli olmak üzere  ilan veya duyuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin 4964 sayılı  Kanuna aykırı hükümlerinin uygulanmayacağı hususu ile 15.08.2003 tarihinde yayımlanan 4964 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanun’un “yerli istekli” tanımı değiştirilmesi hususu birlikte değerlendirildiğinde; İhale dosyasında ihaleye katılanlar arasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmamış bir tüzel kişiliğin yer aldığına ilişkin bir tespit de olmadığından bu yönüyle eleştirilecek bir husus bulunmamaktadır.

6- İdarece hazırlanan İdari Şartnamenin 2. maddesinde, işin fiziki miktarı ve türü bölümünde 3000 metrekare temizlik işi için 14 kişi alınacağı belirtilmekle ve İhale İlanında Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı ile ilgili olarak Temizlik Hizmeti belirlemesi yapılmakla ve işin süresinin de 4 ay olduğu belirtilmekle birlikte; ihale ilanında işçi sayısı ve kaç metrekare olduğu hususlarına yer verilmemesi konusu bu yönüyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Eki Standart Formdaki Hizmetin Niteliği, Türü ve Miktarı kısmı açısından eksiklik teşkil etmekte ise de, bu aykırılık ihalenin sonucunu etkiler nitelikte bulunmamıştır.

7- 30.07.2003 tarihli ihale onay belgesinde yaklaşık maliyetin ek dosyada zarf İçinde gizli olduğu belirtilmiş, ancak kullanılabilir ödenek tutarı belirtilmemiştir. Buna karşılık, Bütçe Tertibi 2003 yılı 740/19 olarak gösterilmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 1 no’lu ekindeki ihale onay belgesinde (Standart form KİK001.0/H) kullanılabilir ödenek tutarının bulunması gerektiği belirtilmekte olup; bu bilginin ihale onay belgesinde belirtilmemiş olması ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

8- a) İdari Şartnamenin 7.2.2 maddesinde isteklinin, ihale yapıldığı yıldan önceki son iki yıla ait yıl sonu bilançosu yeterlik kriterleri arasında sayılmış; buna karşılık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca bilanço istenmesi durumunda aynı maddede sayılan oranların yeterlik kriterleri olarak öngörüleceği ve sayılan üç kriterin birlikte aranacağı hükmüne ilişkin olarak İdari Şartnamede bir belirleme yapılmamıştır.

Öte yandan İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde, isteklinin ihalenin yapıldığı önceki son iki yıl içinde bitirmiş oldukları ve halen yükümlülükleri altında bulunan hizmet işlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları işleri gösterir belgeleri yeterlik kriterleri arasında sayılmakla birlikte, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesi uyarınca “Bu belgelerin istenildiği durumlarda; yıllık ortalama değerlerin toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 10 - % 20’ si aralığında, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 8 - % 15’ i aralığında idarece öngörülecek bir oranda olması, asgari yeterlik kriterleri olarak belirlenir. İdarece yeterlik kriteri olarak her iki ciro değeri birlikte istenir ve isteklilerin öngörülen bu kriterlerden birini sağlamaları yeterli kabul edilir.” hükmü çerçevesinde gerekli belirlemelere idarece hazırlanan İdari Şartnamede yer verilmemiştir.

Yukarıdaki hususlar Kanun’un 10 uncu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 ve 42 nci maddelerine aykırı olmakla birlikte,bu aykırılık ihalenin sonucunu esastan etkiler nitelikte görülmemiştir.

b) İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesi ile Teknik Şartnamenin 11/1. maddesinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak istenen belgeler, istenen personeli taahhüt edilerek temin etmeye ilişkin belge verme konusundaki seçme hakkının ihlal edilmesine neden olup; bu nedenle anılan husus Kanunun 10 uncu maddesine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 ve 45 inci maddelerine aykırı olmakla birlikte ihalenin sonucunu etkilemeyeceği anlaşılmıştır.

9- 30.07.2003 tarihli İhale Onay Belgesinde, Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı bölümünün “Asgari Ücret artışına göre ödenecektir” şeklinde doldurulduğu görülmektedir. Taraflarca 29.09.2003 tarihinde imzalanan sözleşmenin 15.2 maddesi boş bırakılmıştır. Öte yandan İdari Şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Şartları” başlıklı 48’inci maddesinin de boş bırakıldığı görülmektedir.

Buna göre, İhale dosyasında yer alan bilgilerden, İdarenin fiyat farkı verip vermeyeceği hususunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki “Tip İdari Şartname” ve “Tip Sözleşme” ile “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”daki belirlemelere aykırı hareket edildiği anlaşılmakta ise de,bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

10- İdari Şartnamede ve ihale ilanında, yine İdari Şartnamenin 7.2.1 maddesinde belirtilen “benzer işle” ilgili tanım yapılmamış olup; anılan husus Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44. maddesinin 5. fıkrasına aykırıdır. Bununla birlikte şikayet konusu ihalede isteklilerin benzer iş konusunda bir tereddütlerinin olmadığından ve bu konuda 4734 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesine göre İdareden açıklama isteğinde bulunmamalarından dolayı, benzer iş tanımının yapılmamış olması rekabeti engellememiş ve ihalenin sonucunu etkilememiştir.

11- İdarenin makine ve ekipmanın bir kısmı için kendi malı olma şartını koyması, piyasadan temin edilebilecek olan bu makine ve ekipmana sahip olmayan, ancak bunları taahhüt yoluyla temin edebilecek istekli adaylarının ihaleye katılımını engelleyebilecek nitelikte bir husus olup, bu durum Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 46 ncı maddesine aykırı olmakla birlikte ihalenin sonucuna etkili olmamıştır.

12- İhale dosyasındaki bilgi ve belgelere göre, İdareye yapılan şikayet üzerine İdarece alınan karar, Şikayetçiye bildirilmiş ancak diğer aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirimde bulunulmamıştır. Bu husus, 4734 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına aykırı olmakla birlikte,ihalenin sonucunu etkilememiştir.

Açıklanan nedenlerle;

İdarenin aşırı düşük bedel sorgulaması yapması ve mevcut olayda yapılan açıklamaları uygun görmesi hususlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca şikayetin uygun bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 4

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-626

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Bilinmemektedir.

İhaleyi yapan idare:

TRT Genel Müdürlüğü ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

15.08.2003 / 21581

Başvuruya konu ihale:

14 Adet Servis Aracı Kiralaması İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

TRT Genel Müdürlüğünce 14.08.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 14 Adet Servis Aracı Kiralaması İşi İhalesi ile ilgili olarak 15.08.2003 tarih ve 21581 sayı ile kayda alınan dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuru dilekçesinde, 14 Adet Servis Aracı Kiralaması İşi ile ilgili hizmet alım ihalesinde iş bitirme belgesi olarak bir kamu kuruluşunda 2002 yılında en az 300 kişi kapasiteli taşıma yaptığına dair iş bitirme belgesi istendiği, Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinde ise “...son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenmesi zorunludur” hükmü bulunduğu, İdari Şartnamede bu hususun sözleşme bedeline yönelik olması ve özel sektördeki iş deneyiminin kabul edilmesi gerekirken, kamu kuruluşunda 2002 yılında en az 300 kişi kapasiteli taşıma yaptığına dair iş bitirme belgesi istendiği iddia edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 20.08.2003 tarih ve 08.0161/2003-5 sayılı Ön İnceleme Raporunun müzakeresi sonucunda alınan 26.08.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/269.1 sayılı Kurul Kararıyla, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi uyarınca, aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre aykırılığı tespit edilen hususlar giderilerek Kurumumuza başvurulması gerektiğinin şikayetçiye bildirilmesine karar verilmiş ve ilgili firmanın 17.09.2003 tarih ve 24376 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile 15.08.2003 tarihli şikayet dilekçesinin firmalarına ait olmadığını bildirmesi üzerine hazırlanan 24.09.2003 tarih 08.0161/2003-5.1 sayılı Ön İnceleme Raporunun müzakeresi sonucunda alınan 01.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/269.2 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 15.08.2003 tarihli dilekçenin işlemden kaldırılmasına, iddiaların ciddi nitelikte olması nedeniyle iddiaların incelenmesine geçilmesine ve anılan Yönetmeliğin 39 ncu maddesi gereğince Kurul Kararı ve dilekçenin bir örneğinin ilgili idareye gönderilmesine karar verilmiştir.

İlgili İdarenin 14.10.2003 tarihli yazısı, 22.10.2003 tarih ve 28367 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmış ve 28.10.2003 tarih ve 08.0161/2003-5E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu raporda;

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince İhale Komisyonunun 14.08.2003 tarih ve 2003/62 sayılı kararı ile söz konusu ihalede Kanunun 24 üncü maddesinin (f) bendi, 26 ncı maddesi ve 10 uncu maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine aykırılıklar olduğunun belirlenmesi üzerine ihalenin iptaline karar verilmesi nedeniyle, konusuz kalan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

28.10.2003 tarih ve 08.0161/2003-5E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

TRT Genel Müdürlüğünce 14.08.2003 tarihinde yapılan 14 Adet Servis Aracı Kiralaması İşi ihalesinin İhale Komisyonu Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle,

İhalenin iptal edilmesiyle konusuz kalan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 5

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-627

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Uzay Tur Turizm İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Hançerli Mah. Çifte Hamam Cad. No:30/2 SAMSUN

İhaleyi yapan idare:

Trabzon TRT Bölge Vericiler Müdürlüğü

Adnan Kahveci Bulvarı No:53/1 Söğütlü / Akçaabat TRABZON

Başvuru tarih ve sayısı:

06.10.2003 / 26164

Başvuruya konu ihale:

Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Km. Hesabı Hizmetleri İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Trabzon TRT Bölge Vericiler Müdürlüğünce 08.07.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Kilometre Hesabı Hizmetleri İşi ihalesine katılan Uzay Tur Turizm İnş. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şirketinin 22.09.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 24.09.2003 tarih ve 2055 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 06.10.2003 tarih ve 26164 sayı ile kayda alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuru dilekçesinde, söz konusu ihaleye ait İdari Şartnamede “kiralanacak araç yaşının 0-5 yaş olacağı araç bulunmaması halinde 6-10 yaş arası araç kiralanacağı” hükmü olmasına rağmen ihtiyaç kadar 0-5 yaş arası müracaat olduğu halde 2. gruba ait (6-10 yaş) teklif zarfı açılarak iki farklı yaş grubundaki araç birbiriyle yarıştırılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine aykırı işlem yapıldığı, kesinleşen ihale kararına itirazen 22.09.2003 tarihli dilekçe ile İdareye başvuruda bulunulduğu, İdarenin 24.09.2003 tarihli yazısı ile cevap verildiği, İdare tarafından bu cevap şirketlerine tebliğ edilmeden Recep Şahin ile sözleşme imzalandığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu,

İddia edilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Daire Başkanlığının 10.10.2003 tarih ve 08.03.52/2 sayılı onayı ile esasın incelenmesine geçilmiş ve hazırlanan 10.10.2003 tarih ve 08.0161/2003-8 sayılı Ön İnceleme Raporunun, Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.H2003/352.1 sayılı Karar ile söz konusu ihaleye ait sözleşme imzalandığından ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihale dosyası idareden istenmiş ve idarenin gerekli bilgi ve belgeleri göndermesiyle 30.10.2003 tarih ve 08.0161/2003-8E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Söz konusu raporda;

Tekliflerin değerlendirilmesinde, şikayete konu ihalede 0-5 yaş araç için teklif olduğu halde bu tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak 6-10 yaş arası teklif veren Recep Şahin’in teklifinin açılması suretiyle en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesinin, İdari Şartnamenin ilgili hükümlerine aykırı olduğu,

İdareye yapılan şikayetin 24.09.2003 tarih ve 2055 sayılı işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin ve ivedilik ve kamu yararı kararı alınmadan 25.09.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı ve bu haliyle Kurum incelemesine ilişkin Kanun hükümlerine aykırı işlem yapıldığı,

4734 sayılı Kanuna göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 4 üncü maddesine aykırı olarak, aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan hususlara uyulmaksızın İdare tarafından hazırlanan EK:2 tabloda belirtilen zam farkı hesabına göre fiyat farkı ödenmesinin Fiyat Farkı Kararnamesine aykırı olduğu,

İhale ilanı ve İdari Şartnamede son teklif verme saati 10.30, ihale saati ise 11.00 olarak belirtildiği, ihale saati ile son teklif verme saatinin aynı olması gerekirken farklı olarak düzenlenmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu,

Kısmi teklif verilemeyen söz konusu ihalede 6 ayrı iş için teklif alındığı ve her bir iş ve araç için ayrı ayrı sözleşme imzalandığı dikkate alındığında tek bir İdari Şartname ile 6 ayrı işin birarada ihale edilmesi işlemi usule aykırı bir işlem olmakla birlikte, şikayete konu Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Kilometre Hesabı Hizmetleri İşi dışındaki diğer işlere ilişkin şikayet olmadığı ve bu işlere ait sözleşmelerin sürelere uyularak usulüne uygun olarak imzalandığı, ancak şikayete konu Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Kilometre Hesabı Hizmetleri İşine ait şikayet olduğu halde sürelere uyulmadan Kanuna aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı ve tespit edilen aykırılıklar nedeniyle şikayete konu Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Kilometre Hesabı Hizmetleri İşine ait ihale işlemlerinin iptal edilmesinin uygun olacağı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 08.0161/2003-8E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleriyle ihale dosyası incelendi:

Başvuru dilekçesinde, söz konusu ihaleye ait İdari Şartnamede “kiralanacak araç yaşının 0-5 yaş olacağı araç bulunmaması halinde 6-10 yaş arası araç kiralanacağı” hükmü olmasına rağmen ihtiyaç kadar 0-5 yaş arası araç için müracaat olduğu halde 2. gruba ait (6-10 yaş) teklif zarfı açılarak iki farklı yaş grubundaki araç birbiriyle yarıştırılarak Kanunun 12 nci maddesine aykırı işlem yapıldığı, kesinleşen ihale kararına karşı 22.09.2003 tarihli dilekçe ile İdareye başvuruda bulunulduğu, İdarenin 24.09.2003 tarihli yazısı ile cevap verildiği, İdare tarafından bu cevap şirketlerine tebliğ edilmeden Recep Şahin ile sözleşme imzalandığı, bu durumun Kanunun 55 inci maddesine aykırı olduğu iddiaları yer almaktadır.

A)Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

1) Teknik Şartnamenin 2 nci maddesi ”Kiralanacak araçların yaşları 2003 yılı itibari ile öncelikle 0-5 yaşları arasında olacaktır. Bu yaşlar arasında araç bulunamaması halinde 6-10 yaş arasındaki araçlardan kiralama yapılacaktır. 10 yaş (2003 yılı itibari ile 1994 modelden yukarı olanlar) üzeri araçlar ihaleye katılamazlar. Teklif fiyatlarının eşit olması durumunda model yüksekliği göz önünde bulundurulacaktır. Motor modeli başka, şasi modeli başka ise şasi modeli kabul edilecektir.” ve İdari Şartnamenin 2.2 nci maddesi son paragrafı “Kiralanacak 10 adet aracın yaşı 2003 yılı itibariyle öncelikle 0-5 yaşları arasında olacak. Bu yaşlar arasında araç bulunamaması halinde 6-10 yaş arasındaki araçlardan kiralama yapılacaktır. 10 yaş (1994 modelden yaşlı) üzerindeki araçlar ihaleye katılamazlar,” şeklinde düzenlenmiştir.

İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde;

36.1 İhalede öncelik 2003 yılı itibariyle 0-5 yaşları arasında (1999-2003) model 4*4 araçlara ait ihale zarfı değerlendirmeye alınacak, Ancak değerlendirme en ucuz (uygun) teklif veren istekliden başlanarak yapılacaktır.

36.2.Fiyatların eşit olması durumunda, modeli en yüksek (yeni) olan araç kiralanacaktır.

36.3 0-5 yaşlar arası yeterli araç bulunamaması durumunda 6-10 yaş arasındaki araçlardan, model yüksekliği öncelikli olmak üzere zarflar değerlendirmeye alınacak, fiyat eşitliğinde modeli yüksek (yeni) olan araç tercih edilecektir.

36.4 İhaleye iştirak eden araçların motor modeli başka, şasi modeli başka ise şasi modeli kabul edilecektir.

36.5 En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı taktirde, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde şartnamenin 36.1-36.2-36.3 maddesindeki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Hükümleri bulunmaktadır.

Samsun (merkez) Radyo TV Müdürlüğü hizmetleri için günlük 80 Km. üzerinden çalışacak 2 adet araç için ihaleye çıkıldığı, bu işe ait 3 teklif geldiği, iki teklif zarfının üst bilgileri ihale için istenilen 0-5 yaş arasında olması nedeniyle öncelikle bu zarfların açıldığı, ancak tekliflerin İdare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle uygun görülmediği, ihaleye 6-10 yaş arası aracı ile katılan 3 üncü teklif sahibi Recep Şahin’in teklif zarfı açılarak ihalenin Recep Şahin üzerinde bırakıldığı, söz konusu işe ait uygun tek teklif olduğu için sadece 1 aracın kiralanabildiği anlaşılmıştır.

İdare tarafından yaklaşık maliyet hesaplaması yapılırken 0-5 ve 6-10 yaş grubu araçlar için ayrı yaklaşık maliyet hesabı yapılması gerekirken, her iki grup için tek bir maliyet hesabı yapılarak tüm tekliflerin bu hesaba göre değerlendirilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesinde şikayete konu işe ait 0-5 yaş arası araç için teklif olduğu halde bu tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak 6-10 yaş arası teklif veren Recep Şahin’in teklifinin açılarak en avantajlı teklif olarak değerlendirilmesi, ilgili mevzuata ve İdari Şartname hükümlerine aykırıdır.

2) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.Kuruma itiraz edilmiş olması, sözleşme imzalanması dışındaki karar gereklerinin yerine getirilmesini engellemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrasında “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz.” hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, şikayetin 24.09.2003 tarih ve 2055 sayılı işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin ve ivedilik ve kamu yararı kararı alınmadan 25.09.2003 tarihinde sözleşme imzalanmış ve bu haliyle Kurum incelemesine ilişkin Kanun hükümlerine aykırı hareket edilmiştir.

B) İhale işlem dosyasının İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 nci maddesi uyarınca, iddialardan bağımsız olarak re’sen incelemesi neticesinde:

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 4 üncü maddesi, “İdarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edecekleri hizmet alımlarında fiyat farkı hesaplayabilmeleri için, söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine bu esaslarda yer alan hükümleri koymaları zorunludur.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde fiyat farkının hesaplanma formülü gösterilmiş ve bu formüldeki sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve bire (1) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dökümanında gösterilmesi zorunlu kılınmıştır.

İhale onay belgesinde fiyat farkının ödenip ödenmeyeceğine dair bir hükme yer verilmemiştir. İdari Şartnamede fiyat farkının düzenlendiği 48 inci maddesi “…..Hükümetçe akaryakıta zam veya indirim yapıldığında oranı nispetinde Şartname ekindeki tabloda belirtilen zam farkı hesabına göre, fark ödenecektir.” ve sözleşmenin 15.2 nci maddesi “ Hükümetçe akaryakıta zam veya indirim yapılması halinde bu artış EK-2 tabloya göre, fazla çalışılan sefer sayısı, sefer sayısı ücretine göre hesaplanarak ödenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 4 üncü maddesine aykırı olarak, aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan hususlara uyulmaksızın idare tarafından hazırlanan tabloda belirtilen zam farkı hesabına göre fiyat farkı ödenmesi Fiyat Farkı Kararnamesine aykırıdır.

2) 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceğinin ilanlarda belirtilmesi zorunlu tutulmuş, 30 ve 36 ncı maddelerde de tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verileceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 numaralı eki olan Standart Formlardan KİK004.0/H kodlu Açık İhale Usulünde Uygulanacak İhale İlan Formunun 7 nci maddesi ve aynı Yönetmeliğin 2 numaralı eki olan Açık İhale Usulü İle İhale edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5 inci maddesinde de ihale saati ile son teklif verme saatinin aynı olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Kanuna ve Yönetmeliğe aykırı olarak ihale saati ile teklif verme saati farklı olarak belirlenmiştir.

İncelenen ihalede, ihale ilanı ve İdari Şartnamede son teklif verme saati 10.30, ihale saati ise 11.00 olarak belirtilerek son teklif verme saati ile ihale saati farklı belirlenmiştir. Aktarılan haliyle 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine uygun bulunmayan ilan aynı Kanunun 26 ncı maddesi hükmü uyarınca geçersiz bulunmaktadır.

3) Kısmi teklif verilemeyen söz konusu ihalede 6 ayrı iş için teklif alındığı ve her bir iş ve araç için ayrı ayrı sözleşme imzalandığı dikkate alındığında tek bir İdari Şartname ile 6 ayrı işin birarada ihale edilmesi işlemi usule aykırı bir işlem olmakla birlikte, şikayete konu Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Kilometre Hesabı Hizmetleri İşi dışındaki diğer işlere ilişkin şikayet olmadığı ve bu işlere ait sözleşmelerin sürelere uyularak usulüne uygun olarak imzalandığı görülmüştür.

Ancak şikayete konu Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Kilometre Hesabı Hizmetleri İşine ait şikayet olduğu halde ivedilik ve kamu yararı kararı alınmadan yasada öngörülen onbeş günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin 25.09.2003 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İdare tarafından şikayet başvurusuna yanıt verildikten sonra başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet süresi beklenilmeksizin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığına,

2- İdare tarafından yapılan şikayete konu Samsun Radyo TV Müdürlüğü İşletme Bakım (80) Kilometre Hesabı Hizmetleri İşi ihalesinde yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıklar 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan bu işe ait ihale işlemlerinin iptaline,

3- Ayrıca, İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.

Bu şikayetler;

a. Sözleşme imzalanmamışsa

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde; 55 inci maddede belirtilen hallerde ve sürede (idarece şikayetin reddedilmesinden veya 30 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonraki 15 gün içinde) Kuruma “sözleşme imzalanmadan” önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması yasaklanırken, Kanunun 41 inci maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması belirli bir süreye, 55 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre de şikayet sunulduktan sonra sözleşme imzalanması belirli usul ve esasa bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, Kanun kendi içerisinde bir sistematik kurmuş ve sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkını güvenceye almıştır.

Kanunun bütün maddelerinin tam olarak uygulanmadığı durumlarda bu sistematik bozulmaktadır. Şöyle ki; ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması durumunda ilgililerin sözleşme imzalanmadan şikayette bulunma hakları fiilen ellerinden alınmış olmaktadır. Böyle bir durumda ortada usulüne uygun olmasa bile imzalanmış bir sözleşme bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde sözleşmenin imzasından sonra yapılan şikayetlerin Kurulca değerlendirmeye alınmayacağı hükme bağlanmış olduğundan, sözleşmenin bir şekilde imzalandığı durumlarda yapılan şikayetler üzerine Kamu İhale Kurumunun, Kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu itibarla; sözleşmenin imzalandığı 25.09.2003 tarihinden sonra 06.10.2003 tarihinde Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmü çerçevesinde herhangi bir karar alınması mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptali yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

H.Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 6

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-628

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Öztaş-Yurdsa Ortak Girişimi Ortakları:

1- Öztaş İnşaat Taahhüt, Taşımacılık, Turizm, Kuyumculuk ve İletişim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Talatpaşa Cad. No:213 Gültepe/İSTANBUL

2- Yurdsa İnşaat Taahhüt, Temizlik Turizm Özel Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ortabahçe Cad. No:55/10 Beşiktaş/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü

34340 Zincirlikuyu/İSTANBUL

Başvuru tarih ve sayısı:

30.09.2003/25549

Başvuruya konu ihale:

İstanbul 1. ve 2. Çevreyolu ve Bağlantı Yollarında Yol Yüzeyinin, Şevlerinin, Sahalarının ve Sanat Yapılarının Temizliği ve Müteferrik İnşaat İşlerinin Yapılması

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünce 03.09.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan İstanbul 1. ve 2. Çevreyolu ve Bağlantı Yollarında Yol Yüzeyinin, Şevlerinin, Sahalarının ve Sanat Yapılarının Temizliği ve Müteferrik İnşaat İşlerinin Yapılması ihalesine katılan Öztaş-Yurdsa Ortak Girişiminin 15.09.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 22.09.2003 tarih ve 18287 sayılı yazısıyla reddi üzerine 30.09.2003 tarih ve 25549 sayı ile kayda alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak Daire Başkanlığının 07.10.2003 tarih ve 08.03.43/1 sayılı onayı ile esasın incelenmesine geçilmiş ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri uyarınca 07.10.2003 tarih ve 08.0120/2003-14 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir. Raporun Kurulca müzakeresi sonucu 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/343.1 sayılı karar gereğince şikayetçinin iş deneyimi ihale ilanındaki benzer iş tanımı niteliğinde olmadığından ihale süreci durdurulmamıştır.

Kurumun 08.10.2003 tarih ve B.62.0.KİK.0.08.03.43/2-688-14448 sayılı yazısıyla İdareden ihale işlem dosyası istenmiş ve İdarenin gerekli bilgi ve belgeleri göndermesiyle düzenlenen 27.10.2003 tarih ve 08.0120/2003-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek ve şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Karar:

27.10.2003 tarih ve 08.0120/2003-14E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede en avantajlı teklifin firmaları tarafından verildiği, tekliflerin değerlendirme aşamasında 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki hüküm gereğince İdare tarafından 12.09.2003 tarihinde eksik belge ve bilgilerin tamamlanmasının istendiği, firmalarının eksik belge ve bilgileri tamamlayarak aynı tarihte İdareye verdiği, ancak tekliflerinin şaibeye neden olacak şekilde değerlendirme dışı bırakıldığının İdarenin 16.09.2003 tarihli iadeli taahhütlü yazısından anlaşıldığı, İdareye yapılan 15.09.2003 tarihli şikayetleri üzerine iş bitirme belgelerinin yetersiz olduğunun bildirildiği, ihale komisyonunun idareyi ve kamuyu zarara uğratarak ihaleyi teklifi en yüksek olan firmaya verdiği ve mağduriyetlerinin giderilmesi için belge ve bilgilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerinin düzenlendiği 44 üncü maddesinde “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir. Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü doğrultusunda İdare tarafından iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler, ihale ilanının 4.12 maddesinin (b) bendinde ve İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde “otoyollarda,devlet ve il yollarında veya şehir içi, şehir dışı diğer yollarda yol yüzeyinin, sahalarının ve sanat yapılarının temizliği ve müteferrik inşaat işlerinin yapılması veya bu tür yollarda her türlü sanat yapısı yapımı, bakımı, onarımı benzer iş olarak değerlendirilecektir.” olarak düzenlenmiştir.

İhale ilanı ve İdari Şartnamede yer alan ihale konusu işin niteliği ve türü ile yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde; 425 km. otoyol ve bağlantı yolundaki refüj, banket, toprak kanal ve toprak hendeklerin temizlenmesi, tünel iç yüzeyinin yıkanması, drenaj bacalarının kontrolü ve temizliği, hendeklerin temizliği, beton bordür yapılması, trafik işaretlerinin yapılması ve yerine konulması ve müteferrik inşaat işlerinin yapılması gerektiği görülmektedir. Öztaş-Yurdsa Ortak Girişiminde pilot ortak olarak yer alan Öztaş İnşaat Taahhüt, Taşımacılık, Turizm, Kuyumculuk ve İletişim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin iş deneyim belgesinde hizmet tanımı “otoyol kaba çöp temizliği” olarak bahsedilmekte ve iş deneyim belgesindeki hizmetin ihale dokümanlarında işlerle benzerlik göstermemekte olup şikayetçinin iş tanımının sınırlı olduğu, sanat yapıları, yapım, bakım, işaretleme ve inşaat işlerini kapsamadığı İdarece yapılan iş tanımının sadece bir kısmını kapsadığından İdarenin bu yönde tesis ettiği işlem yerinde olup şikayetçinin bu yöndeki iddiaları uygun bulunmamıştır.

Diğer taraftan itirazen şikayet konuları dışında dosya muhteviyatında yapılan re’sen inceleme sonucunda hukuka aykırı herhangi bir husus tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayetin uygun bulunmadığına,

2- Kararın taraflara bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 7

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-629

 

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Özsan Tem. Gıda.Tıbbi Mlz.Güv.Pet.Ür.Bil.Tur. İnş. Ve Tic. Limited Şirketi,

Gazi Cad. Kılıççı İşhanı 1/6 DİYARBAKIR

İhaleyi yapan idare:

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

28.08.2003 / 22628

Başvuruya konu ihale:

Temizlik İşi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı tarafından 18.08.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Temizlik İşi ihalesine ilişkin olarak Şikayetçi, 20.08.2003 ve 22.08.2003 tarihlerinde idareye yaptığı şikayet başvurularının idarece 26.08.2003 tarihli işlemle reddedilmesi üzerine 28.08.2003 tarihli dilekçeyle Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Şikayetçinin 28.08.2003 tarihinde 22628 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan şikayet dilekçesi üzerine hazırlanan 03.09.2003 tarih, G013/2003-6 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurul tarafından değerlendirilmesi sonucunda, 09.09.2003 tarih, 2003/AK.H-2003/293.1 sayılı karar ile; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendi gereğince dilekçenin aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan şekil unsurlarına aykırılığın giderilmesine karar verilmiş olup, başvuru sahibinin belirtilen süre içerisinde eksikliklerini gidermesi üzerine düzenlenen 09.10.2003 tarih, 08.G013/2003-6.1 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.H/2003-293.2 sayılı kararı ile; İhalenin sözleşmeye bağlandığı anlaşıldığından bu aşamada ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verilmiş, Daire Başkanlığının 09.10.2003 tarihli onayları ile esasın incelenmesine geçilmiştir.

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile ihale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen 28.10.2003 tarih ve 08.G013/2003-6 E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusuna ilişkin olarak Daire Başkanlığının onayı ile esasın incelenmesine geçilmesi üzerine, İdareden ihale dosyasının istenildiği ve ihale dosyası üzerinde bir bütün olarak detaylı bir şekilde yapılan inceleme sonucunda; 4734 sayılı Kanunun ve ilgili diğer mevzuata aykırılıkların tespit edildiği, Şikayetçinin itirazen şikayeti yerinde olmakla birlikte, İdare tarafından usulüne uygun sözleşme imzalandığı için iptal kararı verilmesinin mümkün bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleriyle ilgili olarak gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun ilgili idareye bildirilmesine ve başvuru sahibine bilgi verilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

28.10.2003 tarih ve 08.G013/2003-6 E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile başvuru dilekçesi ve ihale dosyasının incelenmesi sonucunda;

Şikayetçi tarafından TSK Rehabilitasyon Merkezi Başkanlığınca 18.08.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan temizlik işi ihalesine ilişkin olarak 20.08.2003 ve 22.08.2003 tarihli dilekçeler ile idareye başvurulduğu, idarenin 26.08.2003 tarihli yazı ile “Benzer iş deneyim belgelerinin şartnameye uygun olduğu, ulaşım ücretinde Ankara ili şehir içi toplu taşıma ücretinin baz alındığı, 3 ve 4 üncü sıradaki teklif sahibi firmaların belge ve teminatlarının iade edildiği, en düşük teklifi veren firmanın yol ücretinden KDV hariç fiyat verdiği bu açıklamanın da komisyon tarafından kabul edildiği, esasa ilişkin olmayan belgelerin aynı gün firmalara tamamlatıldığı, ihalenin sonuçlandırılmasına engel bir durumun olmadığı,” belirtilerek başvurunun reddedilmesi ve ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre ihale işlemlerine devam edilmesine ve 03.09.2003 tarihinde sözleşmenin imzalanmasına karar verildiğinin tebliğ edilmesi üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Şikayetçi 28.08.2003 tarihli dilekçesinde; “18.08.2003 tarihinde yapılan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı temizlik İhalesinde, maliyet kalemlerine uygun olarak fiyat teklifinde bulundukları, İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanında ve ihale öncesi komisyonda görevli bir uzman tarafından maliyet kalemlerinde belirtilen hususların altına düşülmeyecek şekilde teklif verileceği beyan edilerek, firmaların yönlendirildiği, bu şartlara göre tekliflerini verdikleri, ancak NK A.Ş. tarafından maliyet kalemlerinin altında teklif verilmesi suretiyle mağdur olmalarına neden olunduğu, idare tarafından da yapılan duyurunun 1 işçinin asgari ücret toplamının altında teklif verilmemesi gerektiği ve yönlendirme niteliğinde olmadığı cevabının verildiği, ancak yapılan duyuruda idare tarafından yemek, yol giyim ücretlerinin açıkça ifade edildiği,

İdari Şartnamenin 7.3.1 ve 7.3.2 maddesinde istenen iş deneyim belgelerinde her iki ortağında benzer işe (hastane temizliği) ait iş deneyim belgeleri vermeleri gerekirken, NK A.Ş.’nin ortağı Süpervizör Ltd.Şti’nin belirtilen hükümlere aykırı olarak hastane değil TODAİE’ne ait iş deneyim belgesi verdiği,

İdari Şartnamenin ekinde verilen açıklamada yol ücreti olarak 3.000.000.-TL belirtilmesine rağmen, tekliflerin değerlendirilmesinde EGO bilet fiyatları üzerinden yapılan açıklamaların komisyon tarafından kabul edildiği,

İhale sonuçlanmadan 3 üncü ve 4 üncü sıradaki teklif sahibi firmaların belgelerinin iade edildiği,

Komisyonun Şartnamede ve İlanda yazmadığı ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde istenen evrakların ihale esnasında yanlış uygulamayla tamamlattığı, tekliflerde idare adresini yanlış yazan firmalara düzeltme yaptırıldığı,

Kendilerine tebliğ edilmeden 03.09.2003 tarihinde İdare tarafından sözleşme yapılmasının karara bağlandığı, teklif fiyatlarının incelenmesinden sonra, Komisyonca firmalardan tekliflerinin açıklamasının aynı saatte istendiği, aşırı düşük teklif yok denmesine rağmen NK A.Ş. firmasından ayrıntılı fiyat açıklaması istendiği,”

İddiaları ileri sürülmüştür.

İdare tarafından 18.08.2003 tarihinde yapılan ihaleye beş firmanın teklif verdiği, İhale Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; en avantajlı teklif sahibi olarak NK A.Ş. ve Ortağının seçildiği ve ihalenin bu ortak girişim üzerine bırakıldığı, 03.09.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

A-Şikayetçinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

1-) İlanın (r) Mesleki ve teknik yeterliliğine ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde ”Benzer iş olarak hastane temizliği işi kabul edilecektir.” hükmü getirilmiş olmasına rağmen, en avantajlı teklif sahibi olarak seçilen firmalardan ortak firma Süpervizor Ltd Şti.nin sunduğu TODAİE genel temizlik hizmetlerine ilişkin iş durum belgesinin hastane temizliği kapsamında olmadığı, ihale tarihi itibariyle yürürlükteki Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirtilen “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” hükmünde belirtilen şartlar değerlendirildiğinde, rehabilitasyon merkezinin temizlik standartlarında belirtilen Dezenfeksiyon Alanları, Kanlı Efekte Alan Temizliği, Hijyenik ve Radyoloji alanları Temizliği, Tıbbi Atıkların Temizliği hususlarının TODAİE temizlik işi ile aynı nitelik, büyüklük ve usulde olmadığından, İhale Komisyonu tarafından İdari Şartname ve belirtilen Yönetmelik hükümlere aykırı olarak ihale işlemlerinin yapıldığı anlaşılmıştır.

2-) İhale sırasında 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen “....eksik bilgi ve belgelerin tamamlatılması yazılı olarak istenir” hükmü dikkate alınarak işlem yapılması gerekirken, gönderilen ihale dosyasının incelenmesinde, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen eksik belge tamamlatılması aşamasının, ihale komisyonu tarafından yazılı olarak istenmeden yapıldığı, bu hususta idarenin 26.08.2003 tarihli başvuru sahibine verdiği cevapla da “eşitlik ilkesi çerçevesinde ihale esnasında dosyasında bulunmayan bütün firmalara anında tamamlattığı ve bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı” yanıtını vermek suretiyle, bu hususu kabul ettiği anlaşıldığından İhale Komisyonu tarafından Kanunun 37 nci maddesine aykırı olarak ihale işlemlerinin yapılması yanında, bu durumun şikayete konu olduğu da dikkate alındığında aynı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği...... sağlamakla sorumludur.” hükmünde belirtilen temel ilkelere de aykırı davranılmıştır.

3-) Yol ücreti hususunda NK A.Ş tarafından yapılan açıklamada, KDV’nin ayrıca ödenmesi nedeniyle KDV hariç tutularak hesaplama yapıldığı, İdari Şartnamenin 26.3 maddesinde KDV’nin ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde ödeneceği hükmü ile birlikte değerlendirildiğinde ihale komisyonunun yaptığı değerlendirmede hata bulunmamaktadır.

4-) Başvuru sahibinin kendilerine tebliğ yapılmadan sözleşme imzalandığı iddiasının incelenmesinde;

İdarenin 26.08.2003 tarihli ihale sürecinin devamına ilişkin kararının 26.08.2003 tarihinde şirket yetkilisi Şahin Köroğlu’na elden tebliğ edildiği ve sözleşmenin 03.09.2003 tarihinde tebliğden 8 gün sonra imzalandığı, bu suretle sözleşmenin, Kanunun 55 ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 maddesine uygun olarak imzalandığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

B-) Şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlemlerinin re’sen incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlarla ilgili olarak;

1-) İdari Şartnamenin 7.2.2 maddesinin (a) bendinde düzenlenen “Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) son iki yıllık ortalama değerinin en az 0, 10 olması.” şartının Yönetmeliğin 41 inci maddesinde aynı konuyu düzenleyen (a) bendinde belirtilen “0,50” olması hükmüne aykırı olarak “0,10” olarak düzenlendiği, ancak bu aykırılığa rağmen en avantajlı teklif sahibinin 0,50 kriterini sağladığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından 03.09.2003 tarihinde usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması nedeniyle ve 4734 sayılı Kanundaki esas ve usullere uyulmadan sonuçlandırılan ihalelerle ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun 56. maddesi uyarınca iptal kararı verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemleri ile ilgili olarak konunun, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 8

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-630

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Medi-Tem İnş. Med. Mak. Sos. Hiz. Elk. Güv. Sağ. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Gevran Cad. Rızvanağa Sok. No:3 DİYARBAKIR

İhaleyi yapan idare:

TEDAŞ Ağrı Elektrik Dağıtım Müessesesi

Erzurum Yolu SSK Yanı AĞRI

Başvuru tarih ve sayısı:

01.10.2003 / 25823

Başvuruya konu ihale:

Hizmet Binası Müştemilatı ve İlçe İşletme Müdürlüklerinin Temizlik Kalorifer ve Yemekhane Hizmetleri İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Medi-Tem İnş. Medikal Makine Sosyal Hiz. Elektrik Özel Güv. Hiz. Sağlık Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından, Ağrı Tedaş Müessese Müdürlüğü’nce 18.07.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hizmet Binası Müştemilatı ve İlçe İşletme Müdürlüklerinin Temizlik Kalorifer ve Yemekhane Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak 15.09.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.09.2003 tarih ve 17-120 sayılı yazısıyla reddi üzerine 01.10.2003 tarih ve 25823 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve 06.10.2003 tarih ve 08.0170/2003-8 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

06.10.2003 tarih ve 08.0170/2003-8 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/345.1 sayılı karar gereğince işin esasının incelenmesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına, karar verilmiştir.

Kurumun 09.10.2003 tarih ve 14475 sayılı yazısıyla istenen ihale dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 28.10.2003 tarih ve 08.0170/2003-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda; şikayetin uygun bulunmadığına, idare tarafından şikayet başvurusuna yanıt verildikten sonra başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet süresi beklenilmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığına, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

28.10.2003 tarih ve 08.0170/2003-8E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Kurul üyesi H. Hüseyin GÜRHAN’ın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemler sonucunda onaylanan ihale kararı ile imzalanan sözleşmenin hükümsüz sayılacağı yönündeki ayrışık oyuyla işin esasına geçildi.

Şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde yer alan “ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük teklif esasına göre belirlenecektir” hükmü ile anılan Şartnamenin 26 ncı maddesinin Teklif Fiyata dahil Olan Masraflar bölümünde yer alan “Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç giderleri teklif fiyata dahildir” hükmüne rağmen, en düşük fiyatı (asgari maliyet, yol, yemek) teklif eden firmalarının ve diğer firmalara ait tekliflerinin uygun bulunmadığı, ihalenin beher eleman aylık 510.000.000 TL bedel teklif veren Yeğenler Tem. San. Tic. Ltd. Şti’ne verilmesi ile devletin 2.141.666.460 TL zarara uğratıldığı, ihalenin asgari maliyeti teklif eden firmalarına verilmesi” talep edilmiştir

A- İtirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen iddialar değerlendirildiğinde;

İdare tarafından, başvuru sahibi Medi-Tem Ltd. Şirketinden 23.08.2003 tarih ve 15/84 sayılı yazı ile 89.658.333.540 TL tutarındaki teklifine ilişkin yazılı açıklama istenildiği,

Başvuru sahibi Medi-Tem Ltd. Şirketi tarafından teklifini oluşturan bileşenlerle ilgili olarak; işçilik maliyeti=429.565.853 TL, yol bedeli=20.800.000TL, yemek bedeli=47.736.000 TL olmak üzere kişi başı aylık toplam 498.101.853 TL olduğuna ilişkin 24.07.2003 tarihide yazılı açıklamada bulunulduğu,

İdare tarafından; İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen “Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç giderleri teklif fiyata dahildir” hükmünün maliyet arttırıcı hüküm olması nedeniyle tekliflerinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirildiği” belirtilerek başvuru sahibinin 24.07.2003 tarihli yazılı açıklaması uygun bulunmayarak, firmaya ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi ile İdari Şartnamenin 34 üncü maddesinde yer alan “……diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. Yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hüküm doğrultusunda; İdare’ce başvuru sahibi firmanın, işçilik maliyeti, yol bedeli ve yemek bedelinden oluşan teklifinde İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerine yer verilmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin, İdari Şartnamenin 34 üncü maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesine uygun olduğu, bu nedenle konuya ilişkin başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

B- Re’sen yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Anılan ihaleye teklif veren Taş-Tem Ltd. Şti. tarafından da İdareye şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu şikayet dilekçesinde özetle; “…ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin işçilik maliyeti, yol, yemek, giyim bedeli, temizlik ve ilaçlama hizmetlerinde kullanılacak malzeme ve makine amortisman bedeli ile sözleşme ve karar pulu giderleri dikkate alındığında asgari maliyetin altında kaldığı, söz konusu giderler doğrultusunda bir yıllık hizmet bedelinin ihale üzerinde bırakılan firmanın 91.800.000.000 TL bedelli teklifinin üzerinde ve yaklaşık 100.000.000.000 TL tutarında olduğu, bu nedenle ihale kararının yeniden değerlendirilerek ihalenin en uygun teklifi veren firmalarına verilmesinin” talep edildiği,

İdarenin şikayet dilekçesine vermiş olduğu 16.09.2003 tarih ve 01472 sayılı cevabi yazısında; “…ihalede idarece belirlenen yaklaşık maliyete en yakın teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği, dilekçede belirtilen maliyet hesapları idarece önceden belirlenen yaklaşık maliyet hesapları ile örtüştüğü” belirtilerek şikayet başvurusu reddedilmiştir.

İdare tarafından; ihale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için tespit edilen yaklaşık maliyetin 91.392.468.398 TL olduğu, İdari Şartnamenin eki teklif isteme Teknik Şartnamesinin 2/ı maddesinin “yüklenici çalıştırdığı işçilere öğle yemeği karşılığı asgari ücretin bürüt tutarının %0.6 (bindealtı)sı oranında TL/Gün yemek bedeli ile ulaşım gideri karşılığı günlük iki adet otobüs bilet ücretini net olarak ödeyecektir.” şeklinde düzenlendiği, ayrıca Sözleşme taslağının 36.3/b maddesi gereği; temizlik malzemesi ile makine ve ekipmanın istekli tarafından temin edileceğinin belirtildiği, anılan Şartnamenin 26 ncı maddesi ile “Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin teklif fiyata dahil olacağı ve sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin diğer giderlerin yükleniciye ait olduğunun” belirtildiği,

İhale konusu iş 15 kişi ile 12 aylık süre için yapılacağı ve İdari Şartnamede yer verilen yukarıda belirtilen hükümler dikkate alındığında hizmetin gerçekleşmesi için asgari maliyetin;

1-İhalede son teklif verme tarihi itibarıyla yürürlükte olan asgari ücret ve SSK taban aylığı 427.275.774 TL olduğu ,

İşçilik maliyeti 427.275.774TLx15kişix12ay =76.909.639.320TL

2-İdari Şartnamenin eki teklif isteme teknik şartnamesinin 2/ı maddesi gereğince;

Yol bedeli 400.000TLx2x26günx15kişix12ay=3.744.000.000TL

Yemek bedeli 306.000.000TLx%0.6x26günx15kişix12ay=8.592.480.000TL olarak toplam tutarın 89.246.119.320TL olduğu,

Makine ve ekipman amortisman gideri ile İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil olacak Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç giderleri (damga vergisi %07.5, harç %01.8 ve diğer masraflar %01.0) de bu rakama eklenildiğinde, ihale üzerinde bırakılan Yeğenler Ltd. Şti.’ne ait 91.800.000.000TL tutarındaki teklifin, hizmetin yerine getirilmesi için gereken asgari maliyeti karşıladığı görülmüştür.

İdare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 37 ve 38 nci maddelerine göre değerlendirme yapılarak ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Yeğenler Ltd. Şirketinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

2) 4734 sayılı Kanunun “idare tarafından inceleme” başlıklı 55 inci maddesinde yer alan “ ….idareye yapılan şikayet üzerine belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan bu kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen on beş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. Şikayet sunulduktan sonra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikayette bulunan aday ve istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere dikkate alınarak bildirir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmüne rağmen,

İdare tarafından; teklifleri değerlendirilmeye alınan başvuru sahibi Medi-Tem Ltd. Şti., Beyaz Tem Ltd Şti. ve Taş-Tem Ltd. Şti.’nin ihale kararına ilişkin idareye yapmış oldukları şikayet başvurularına 16.09.2003 tarihinde cevap verildiği, başvuru sahibi tarafından İdarenin cevabi yazısının 23.09.2003 tarihinde tebellüğ edildiği, ancak İdare tarafından ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmaksızın ve başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin, 4734 sayılı Kanunun 55 nci maddesine aykırı olarak 01.10.2003 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı görülmüştür.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 nci maddesi uyarınca, ihale sürecine ilişkin başvurular üzerine idareler ve Kurum tarafından başvuranın iddialarından bağımsız olarak re’sen inceleme yapılmaktadır. Bu haliyle anılan Kanunun 55 inci maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak sözleşme imzalandığına ilişkin re’sen tespit edilen husus, ihalenin sonucuna etki eden ve iptali veya düzeltici işlem gerektiren bir aykırılık nedeni olarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayetin uygun bulunmadığına,

2- Kararın taraflara bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 9

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-631

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan : O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II.Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

KİTTAŞ Kahramanmaraş İnşaat Temizlik Turizm A.Ş.

İsmet Paşa Mah. Öğretmenler Cad. Yıldız İşhanı Kat:2/12 KAHRAMANMARAŞ

İhaleyi yapan idare:

Kahramanmaraş Belediyesi

Başvuru tarih ve sayısı:

9.10.2003 / 26680

Başvuruya konu ihale:

2004 Yılı Çevre temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma İşi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

KİTTAŞ Kahramanmaraş İnşaat Temizlik Turizm A.Ş. tarafından, Kahramanmaraş Belediyesi’nce 11.09.2003 tarihinde açık ihale usulü yapılan “2004 Yılı Çevre temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma İşi” İhalesine ilişkin olarak 26.09.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, İdarenin 30.09.2003 tarih ve 122 sayılı işlemle reddi ve 09.10.2003 tarih ve 26680 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine Daire Başkanlığının 13.10.2003 tarihli onayı ile esasın incelenmesine geçilmiş ve 13.10.2003 tarih ve 08.0065/2003-22 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

13.10.2003 tarih ve 08.0065/2003-22 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/3700.1 sayılı karar gereğince ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kurumun B.62.0.KİK.0.08.00.00/741-14671 sayılı yazısıyla istenilmesi üzerine idare tarafından ihale dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 27.10.2003 tarih ve 08.0065/2003-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İşe ait İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesindeki “İsteklinin son beş yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde ihale konusu iş veya benzer hizmet işine ait tek sözleşmeye ilişkin, ihale konusu işte öngörülen 400 adet işçi sayısının en az % 75’i oranında işçiyi 1 dönem çalıştırdığına dair 4 aylık SSK prim bordrosunun aslı veya SSK’dan tasdikli örneği sunulacaktır. (Bordrolu bir dönemde; 300 adet işçinin kesintisiz olarak 120 gün çalıştırılması gerekir)” hükmünün Kanunun temel ilkeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aykırı olduğu, İdarenin Kanuna ve mevzuata aykırı bu işleminin ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin iptal edilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Karar:

27.10.2003 tarih ve 08.0065/2003-22E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Şikayet dilekçesinde özetle; Kahramanmaraş Belediyesi tarafından 11.09.2003 tarihinde yapılan Çevre temizliği, Çöp Toplama ve Taşıma İşi ihalesinde en düşük teklifin kendileri tarafından verildiği halde, aşırı düşük teklif olduğu gerekçesiyle ihalenin diğer şirkete verildiği, yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı, işin diğer şirkete verilmesi için yaklaşık maliyetin değiştirildiği, ihaleyi kazanan şirketin teklif belgelerinin eksik olduğu, İhale Şartnamesinde 10 adet kamyonun kendi malı şartı olma koşulu getirilerek rekabetin engellendiği bu nedenle ihaleye sadece iki firmanın katılabildiği, İdarenin ihale komisyonunun çalışmalarına müdahale ettiği iddiaları ile söz konusu ihale işlemlerine itiraz edilmektedir.

KİTTAŞ Kahramanmaraş İnşaat Temizlik Turizm Anonim Şirketinin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Şikayetçinin 26.09.2003 tarihinde İdareye yaptığı şikayet başvurusu, İdarenin 30.09.2003 tarih ve 122 sayılı işlemi ile uygun bulunmamış ve işin ivediliği ve kamu yararı bulunması sebebiyle ihale işlemlerine devam kararı alınmıştır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme yapılabilmesine karar verilebilmesi için şikayetin İdarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olması koşulunun gerçekleşmesi ve alınacak ivedilik kararında bu koşulun maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi gerekmektedir.

Şikayet konusu ihalede, idarenin şikayet konusu hakkında inceleme yaparak 30.09.2003 tarihinde kararını verdiği ve ihale konusu işin başlama tarihinin 01.01.2004 olduğu dikkate alındığında; Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükmündeki koşul gerçekleşmemiş olduğundan alınan ivedilik kararı İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesine aykırı bulunmuştur.

2) Şikayetçi, işe ait İdari Şartnamede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır denildiği ve şirketinin teklif ettiği fiyat diğer isteklinin fiyatından 545.000.000.000 TL daha düşük olduğu halde ihalenin yüksek fiyat veren şirketin üzerinde bırakıldığı, yaklaşık maliyetin olduğundan yüksek gösterilerek tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle reddedildiği, diğer firmanın teklifinin de aşırı düşük olduğu ancak işin diğer firmaya verilmesi için yaklaşık maliyet cetveli üzerinde değişiklik yapıldığını iddia etmektedir.

İhale komisyonu şikayetçinin ve diğer isteklinin teklifini aşırı düşük olarak değerlendirerek teklif sahiplerinden açıklama talebinde bulunmuştur.

Şikayetçi teklifinin bileşenleri hakkında verdiği yazılı açıklamada, işin maliyetinin 2.483.874.746.761 TL. olduğu, verdiği teklifin 2.430.000.000.000 TL olmasına rağmen aradaki 53.874.746.761 TL farkın kendileri tarafından karşılanabilecek bir meblağ olduğu belirtilmiştir.

Şikayetçinin bu açıklaması ihale komisyonunca yeterli görülmeyerek teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olup Şikayetçinin teklifinin neden değerlendirmeye alınmadığına ilişkin olarak 24.09.2003 tarihli yazısına İdarenin 24.09.2003 tarihli cevabında; şikayetçinin verdiği teklif ile aşırı düşük sorgulamasına verilen cevapta belirtilen maliyet arasında 53.874.746.761 TL zarar gösterildiği ayrıca komisyon tarafından işin asgari maliyet analizinin yapıldığı, bu analize göre teklifin aşırı düşük olduğundan reddedildiği belirtilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde:

“…. İhale komisyonu;

 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almakta olup, Şikayetçinin teklifinin bileşenleri ile ilgili açıklamasında, 53.874.746.761 TL tutarındaki maliyeti Kanunda öngörülen şekilde belgelendirmek suretiyle açıklayamaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında, Kanuna bir aykırılık bulunmadığından şikayetçinin bu konudaki şikayeti uygun görülmemiştir.

Diğer yandan; Kanunun yaklaşık maliyet ile ilgili 9 uncu maddesinde: “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. …” denilmekte, 62 nci maddenin (d) bendinde ise: “İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.” hükmü yer almaktadır. Kanunun aktarılan hükümleri çerçevesinde, idarelerce ihale konusu alım yapılmadan önce her türlü fiyat araştırması yapılmak suretiyle alımın maliyetinin gerçekçi olarak belirlenmesi gerekmektedir. Şikayet konusu ihalede ihale komisyonunca aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kıstas alınmak üzere işin asgari maliyetinin hesaplandığı; ancak işe ait yaklaşık maliyet hesap cetvelindeki asgari ücrete dayalı işçilik maliyeti ile araç başına akaryakıt sarfiyatının asgari maliyet hesabında farklı olduğu; dolayısıyla işe ait iki farklı maliyet hesabı yapılarak tekliflerin değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan İdarenin şikayetçinin teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçesinin bildirildiği 24.09.2003 tarihli yazısı ekinde işe ait asgari maliyet cetvelini de şikayetçiye gönderdiği anlaşılmıştır. Asgari maliyet cetveli her ne kadar yaklaşık maliyet ile örtüşmemekte ise de, cetvelde maliyet kalemlerinin her biri için verilen tutarlar, işin yaklaşık maliyetinin hesaplanmasında kullanıldığından dolayı söz konusu asgari maliyetlerin şikayetçiye bildirilmesi işlemi, Kanunun 9 uncu maddesindeki “….Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmüne aykırıdır.

3) İtirazen şikayetçi başvurusunda işe ait şartnamede on adet çöp kamyonunun ihaleye girecek isteklilerin kendi malı olması şartının konulduğu bunun ise rekabeti önleyici bir unsur olduğu; bu nedenle ihaleye sadece iki şirketin girebildiği iddia edilmektedir.

İşe ait İdari Şartnamenin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin 7.3.3 maddesinde; “Çevre temizliği, çöp toplama ve taşıma işinde toplam 40 adet araç görev yapacaktır. Teknik şartnamenin (4.1) bendi ve idari şartnamenin (7.3.3 bendi) ne göre çalıştırılması gereken hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarının tamamı sekiz yaşından büyük olmamalıdır. Bahse konu araçların en az %50’sinin kendi malı olması zorunludur. Kendi malı olan araçların 5 adedi 7 metreküp, 5 adeti ise 11 metreküp ve yukarısı olacaktır. Diğer makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaz. …” denilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 6 ncı alt bendinde, isteklilerin mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesinde; ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenebileceği hükme bağlanmış ve bu hükmün uygulanma şeklini belirleyen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin konuyla ilgili 44 üncü maddesinde ise, tesis, makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu belirtilmiştir. Makine ve ekipmanın kendi malı olma şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin niteliği ve hacmi, idarenin ihtiyacının zamanında karşılanması, isteklilerin ihale konusu hizmet alanında etkin olarak faaliyette bulunduklarını göstermesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak makine ve ekipmanın bir bölümünün kendi malı olma şartının idarece aranması mümkündür. Ancak ekipmanın kendi malı olma şartı için tespit edilen bu oranın rekabeti ve katılımı engellemeyecek makul bir oranda olması gerekmektedir.

4) Şikayetçi, ihale üzerinde kalan isteklinin dosyasında sahip olduğu araçlara ait fatura, amortisman veya tespit tutanağı olmadığı sadece araç ruhsatlarının bulunduğu ayrıca ihale üzerinde kalan firmanın sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgelerin K.Maraş SSK’dan alındığı ancak şirketin merkezinin Ankara’da olduğundan bu belgenin Ankara SSK’dan alınmasının gerektiği iddia edilmektedir.

Yapılan incelemede ihale üzerinde kalan istekliye ait söz konusu belgelerin ihale işlem dosyasında bulunduğu tespit edildiğinden şikayetçinin bu konudaki iddiası varit bulunmamıştır.

5) Şikayetçinin ihale komisyonuna yaptığı müracaatların ihale komisyonu başkanı yerine Belediye Başkanı tarafından cevap verildiği konusundaki şikayet ise ihale işlemlerine ilişkin isteklilerce yazışma yetkisi idareye ait olduğundan yerinde görülmemiştir.

İhale işlem dosyasının İhalelere Karşı Yapılacak idari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca başvuranın iddialarından bağımsız olarak re’sen incelenmesi neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartnamenin 7.3.1 maddesinde: “isteklinin son beş yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde teklif edeceği bedelin % 45’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.”

7.3.2 maddesinde “İsteklinin son beş yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında kamu ve özel sektörde ihale konusu iş veya benzer hizmet işine ait tek sözleşmeye ilişkin, ihale konusu işte öngörülen 400 adet işçi sayısının en az % 75’i oranında işçiyi 1 dönem çalıştırdığına dair 4 aylık SSK prim bordrosunun aslı veya SSK’dan tasdikli örneği sunulacaktır. (Bordrolu bir dönemde; 300 adet işçinin kesintisiz olarak 120 gün çalıştırılması gerekir)” denilmektedir. İdari Şartnamenin bu hükmü, teklif edilen bedelin % 45’i oranında iş deneyimini sağladığı halde, ihaleden önceki son beş yıl içinde bir dönemde en az 300 işçiyi çalıştırdığına dair belgeyi sunamayan isteklilerin ihalelere katılımını engelleyen bir düzenleme olduğundan 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…” hükmüne aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhale sürecinde yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

2) Kararın taraflara bildirilmesine,

3) Ayrıca İdareye Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve yapılan uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 10

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-632

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Şe-Ka Müteahhitlik Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Özerler Mh. Fındıklı Sk. No:1 Kat:2 Lüleburgaz / TEKİRDAĞ

İhaleyi yapan idare:

Elektrik Üretim A.Ş.Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı - İnönü Bulvarı No:27 Kat:13 Bahçelievler / ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

24.09.2003/24996

Başvuruya konu ihale:

Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait Kazan Türbin Elektrik Bakım Elektronik (Otomasyon) Mekanik ve Revizyon İşleri İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şe-Ka Müteahhitlik Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nca 18.07.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait Kazan Türbin Elektrik Bakım Elektronik (Otomasyon) Mekanik ve Revizyon İşleri” ihalesine ilişkin olarak 28.08.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurunun, idarenin 08.09.2003 tarihli yazısıyla reddi üzerine 24.09.2003 tarih ve 24996 sayı ile kayda alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve 29.09.2003 tarih ve 08.0017/2003-31-1 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda alınan 07.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/290.1 sayılı karar gereğince işin esasının incelenmesine geçilmesine, sözleşme imzalanmış olması sebebiyle bu aşamada ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

Kurumca İdareden istenilen ihale işlem dosyasının idare tarafından gönderilmesi sonucunda düzenlenen 28.10.2003 tarih ve 08.0017/2003-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve itirazen şikayet dilekçesinde belirtilen iddialar yerinde görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendine göre şikayetin uygun bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Karar:

28.10.2003 tarih ve 08.0017/2003-31E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Şikayet dilekçesinde özetle; Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından firmaları adına verilen iş deneyim belgesinin geçersiz olduğunun ihale tarihinden sonra kendilerine bildirilmesi suretiyle firmalarının mağdur edilerek ve ihale dışı kalmalarına sebep olunduğu ve şikayet dilekçelerine 08.09.2003 tarihinde olumsuz olarak cevap verildiği, ancak 01.09.2003 tarihinde üçüncü teklif veren firma ile sözleşme imzalanarak, 4734 sayılı Kanuna aykırı işlem yapıldığı belirtilerek, ihale işlemlerine itiraz edilmektedir.

Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti.’nin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

Başvuru sahibi firmanın söz konusu ihaleye en düşük teklifi verdiği, ihale komisyonu tarafından şikayetçiye ait teklif dosyasının değerlendirilmesinde, şikayetçi tarafından sunulan ve Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nden alınan 03.07.2003 tarihli iş deneyim belgesinin sadece şikayetçi adına düzenlendiği yine aynı Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünce tarafından düzenlenen ve söz konusu ihaleye katılan Tekinsan Ltd. Şti.’ne verilen 15.07.2003 tarihli iş deneyim belgesinin ise Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. ile Tekinsan Lt.d Şti. ortak girişimi adına düzenlenmiş olduğunun anlaşılması üzerine, E.Ü.A.Ş. Malzeme Yönetim ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından, Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne gönderilen 25.07.2003 tarih ve 3963 sayılı yazı ile 03.07.2003 tarihli Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. adına, 15.07.2003 tarihli Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. ile Tekinsan Ltd. Şti. ortak girişimi adına verilen iş deneyim belgeleri arasındaki çelişki nedeniyle, Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. tarafından sunulan 03.07.2003 tarihli iş deneyim belgesinin teyidinin istenildiği,

Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından İdareye gönderilen 25.07.20003 tarih ve 2242 sayılı yazıda, Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. adına verilen 03.07.2003 tarihli iş deneyim belgesinin sehven verildiği, İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, Kazan Türbin Elektrik Bakım Elektronik. (Otomasyon) Mekanik ve Revizyon hizmet alımı işinin halen Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şirketi ile Tekinsan Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından gerçekleştirildiğinin belirtildiği,

Başvuru sahibi isteklinin, Şe-Ka Müteahhitlik / Tekinsan Ltd. Şti. ortak girişiminin “Kazan Türbin Elektrik Bakım Elektronik (Otomasyon) Mekanik ve Revizyon Hizmet Alımı” işini, 22.07.2002 tarihinden itibaren pilot ortak Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. olmak üzere ortak girişim olarak bir yıl süre ile yaptığı ve bu iki firma arasında 19.07.2002 tarihinde noterden yapılan ortak girişim beyannamesinde ortaklık oranının belirtilmediği,

Şikayetçi Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. tarafından 352.980.000.000.-TL. teklif verildiği ve 188.419.558.679.-TL.tutarında ortak girişime ait iş deneyim belgesinin sunulduğu, ancak başvuru sahibi firmanın pilot ortak olmasına rağmen, ortak girişim beyannamesinde ortaklık oranının belirtilmemesi nedeniyle açık ihale usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak Tip İdari Şartnamenin ortak girişimi düzenleyen 17.5 maddesindeki “İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır.Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilmelidir” hükmü gereğince, Şe-Ka Müteahhitlik ile Tekinsan Ltd. Şti. ortak girişiminde pilot ortak olan şikayetçi firmanın ortaklık oranının (iş deneyim belgesinde ortaklık oranının belirtilmemesinden dolayı) %50’den fazla olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı,

Bu sebeple şikayetçi firma tarafından sunulan iş deneyim belgesindeki tutarın İdari Şartnamenin 7.2.3 maddesinde belirtilen % 40 oranını karşılamamasından dolayı ihale komisyonu tarafından teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu,

Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti.’nin ihale sonucuna ilişkin olarak İdareye 28.08.2003 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin aynı gün 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre ivedilik ve kamu yararı bulunması sebebiyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar aldığı, ancak alınan bu kararı sözleşme imzalanmadan en az 7 gün önce istekliye tebliğ edilmesi gerekirken, karar şikayetçiye tebliğ edilmeden ve Kuruma 3 gün içinde itirazen şikayet süresi beklenilmeksizin ihale üzerinde bırakılan istekli ile 01.09.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı, bahse konu bu durumun 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve sözleşmeyi hükümsüz kıldığı, ancak ihale sürecindeki şikayet başvurusu üzerine Kurum tarafından anılan Yönetmelik hükmü uyarınca ihale dosyası üzerinde başvuranın iddialarından bağımsız olarak ve re’sen değerlendirme yapıldığından ve yapılan bu değerlendirme sonucunda ihale süreci ile ilgili olarak Kanuna ve buna bağlı olarak düzenlenen dokümanlara başkaca aykırılık tespit edilmediğinden, bu ihlalin ihalenin sonucuna etki eden iptali veya düzeltici işlemi gerektiren bir aykırılık nedeni olarak görülmediği,

2002-2003 dönemi için 22.07.2002 tarihinde sözleşmesi imzalanan Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün Kazan Türbin Elektrik Bakım Elektronik. (Otomasyon) Mekanik ve Revizyon Hizmet Alımı işinin 226.416.000.000.-TL. sözleşme bedeli üzerinden Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. ile Tekinsan Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından yapıldığı, ancak Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü tarafından pilot ortak olan Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. adına verilen 03.07.2003 tarihli iş deneyim belgesinin sehven düzenlendiği, 25.07.2003 tarih ve 2242 sayılı yazı ile E.Ü.A.Ş.Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetim ve Ticaret Dairesi Başkanlığına bildirilmesine rağmen; yine pilot ortak olan Şe-Ka Müteahhitlik Ltd. Şti. adına; Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürü İ.Hakkı Kurt ve İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Turgut Altuğ tarafından imzalı 19.02.2003 tarih ve 498 sayılı yazı ile 217.878.422.200.-TL belge tutarlı yine İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcıları Turgut Altuğ ve Lokman Pınar tarafından imzalı 04.04.2003 tarihli 226.416.000.000.-TL. belge tutarlı iş deneyim belgeleri verilerek, görevlerini mevzuata aykırı yaptıkları anlaşılan personel hakkında ilgili mevzuatları gereğince inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun, Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına bildirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1) Başvuru sahibinin iddiaları yerinde olmadığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına,

2) İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak iş deneyim belgesi düzenleyen Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü personeli hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma yapılmak üzere konunun idarenin ilgili olduğu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bildirilmesine ve başvuru sahibine bilgi verilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 11

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-633

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN, Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Özsan Tem. Gıda Tıbbi Mlz. Güv. Pet. Ür. Bil. Tur. İnş. ve Tic. Limited Şirketi

Gazi Cad. Kılıççı İşhanı 1/6 DİYARBAKIR

İhaleyi yapan idare:

Ankara Telokom İl Müdürlüğü

Türk Telekom Hizmet Binası A Blok 8. Kat 06104 Ulus/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

28.08.2003/22627 - 25.09.2003/25151

Başvuruya konu ihale:

149 Adet Vasıfsız Temizlik Elemanı 2 Adet Berber, 2 Adet Bayan Kuaförü İle Genel Müdürlük Kampüsü, Macunköy Yemek Fabrikası, Ar-Ge ve Gölbaşı Sosyal Tesis Binaları İle Otomasyon Sistemleri Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevrelerinin Malzemeli Olarak Genel Temizliğinin Yapılması İşi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Özsan Tem. Gıda Tıbbi Mlz. Güv. Pet. Ür. Bil. Tur. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, Ankara Telokom İl Müdürlüğü’nce açık ihale usulü ile 21.07.2003 tarihinde yapılan “149 Adet Vasıfsız Temizlik Elemanı 2 Adet Berber, 2 Adet Bayan Kuaförü İle Genel Müdürlük Kampüsü, Macunköy Yemek Fabrikası, Ar-Ge ve Gölbaşı Sosyal Tesis Binaları İle Otomasyon Sistemleri Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası ve Çevrelerinin Malzemeli Olarak Genel Temizliğinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak 19.08.2003 tarih ve 39722 sayı ile İdare kayıtlarına alınan şikayet başvurusunun, İdarenin 22.08.2003 tarih ve 78 sayılı yazısıyla reddi üzerine 28.08.2003 tarih 22627 sayı ve 25.09.2003 tarih 25151 sayı ile kayda alınan dilekçelerle ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

10.10.2003 tarih ve 08.0141/2003-13.1 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.H/2003-292.2 sayılı karar gereğince sözleşme imzalandığından ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

Kurumun 10.10.2003 tarih ve 14594 sayılı yazısıyla istenen ihale dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 30.10.2003 tarih ve 08.0141/2003-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihalede tespit edilen aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihale işlemlerinin iptal edilmesine, İdare tarafından şikayet başvurusuna yanıt verildikten sonra başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet süresi beklenilmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 08.0141/2003-13E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Kurul Üyesi H. Hüseyin GÜRHAN’ın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemler sonucunda onaylanan ihale kararı ile imzalanan sözleşmenin hükümsüz sayılacağı yönündeki ayrışık oyuyla işin esasına geçildi.

Şikayet dilekçesinde özetle; 21.07.2003 tarihinde yapılan 149 adet vasıfsız temizlik elemanı 2 adet berber, 2 adet bayan kuaförü ile genel müdürlük kampüsü, Macunköy yemek fabrikası, Ar-Ge ve Gölbaşı sosyal tesis binaları ile otomasyon sistemleri merkezi müdürlüğü hizmet binası ve çevrelerinin malzemeli olarak genel temizliğinin yapılması işi ihalesinde,

1-İhale saatinde NK A.Ş. firmasının teklif dosyası ihale dosyalarının teslim saati geçmesine rağmen, teslim alındığı,

2-İdare tarafından hazırlanan İdari Şartnamesinin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil olan masraflar bölümünde belirtilen rakamların altında fiyat verilemiyeceği, İdari Şartnamenin 36 ncı maddesinde ise yine bu rakamların (ihale tarihi itibariyle bir eleman için belirlenen asgari ücret ve işverence karşılanması gereken SSK pirimi, işsizlik primi diğer vergiler ile yol, yemek, giyim ücretleri dahil resmi maliyetin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır) denmesine rağmen ihale komisyonunun işi maliyet kalemlerinin altında fiyat veren istekli üzerinde bırakıldığı,

İdareye yapmış oldukları itiraz dilekçesine cevaben, İdarenin 22.08.2003 tarih ve TTŞ.4.06.00.077865 sayılı tebligatıyla açıklamada bulunduğu, en düşük teklif veren firmanın kişi başı fiyatının içerisinde İdarece belirlenen yaklaşık maliyet cetvelinde yer alan resmi maliyetlerin (asgari ücret, SSK işveren payı, SSK taban matrağı farkı, işsizlik sigortası, işveren payı) yer aldığı, bir başka ifadeyle en düşük teklif veren firmanın teklifinin bu maliyetlerin altında kalmadığının kendilerine bildirildiği, ancak bu durumun idare tarafından hazırlanan İdari Şartnameye ters düştüğü,

İddialarıyla 25.08.2003 tarih ve 22627 sayı ve 25.09.2003 tarih ve 25151 sayı ile kayda alınan dilekçelerle itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Özsan Tem. Gıda Tıbbi Mlz. Güv. Pet. Ür. Bil. Tur. İnş. ve Tic. Ltd. Şti.nin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1-İhale üzerinde kalan NK A.Ş.’nin ihale teklif zarfı saat 9:55'te teslim alınmıştır. İhaleye son başvuru saati 10:00 olduğundan, şikayetçinin NK A.Ş. firmasının teklif dosyasının teslim son başvuru saatinden sonra teslim alındığına ilişkin iddiası uygun görülmemiştir.

2-4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan NK Anonim Şirketinin teklifinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunarak, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istenmiş, firma tarafından yapılan yazılı açıklama ihale komisyonunca yeterli bulunarak, teklifi kabul edilmiştir. İhale üzerine bırakılan firmanın yaptığı açıklamada makine ve ekipman temizlik malzemesi dışındaki asgari maliyetleri karşıladığı, ancak Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinin (a) ve (b) bendinde belirtilen makine ve ekipman temizlik malzemelerinin bedelsiz olarak karşılayacağını beyan etmesi ve İdarenin bu açıklamayı yeterli bularak teklifi geçerli kabul etmesi 4734 sayılı Kanunun 5 ve 38 inci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Re’sen yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1-İdari Şartnamenin 48 ve Sözleşme Tasarısının 15.1 maddesindeki fiyat farkına ilişkin hükümlerin, 31.12.2002 tarih ve 24980/3 üncü Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 nci maddesine aykırı olduğu görülmüştür. Söz Konusu Esasların 7 inci maddesinde fiyat farkının hesaplanma formülü gösterilmiş ve bu formüldeki sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplam bire (1) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin zorunlu olduğu, bu sabit katsayıların sözleşmelerin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Fiyat Farkı Kararnamesindeki hükümler, hizmeti oluşturan bileşenlerin hizmetin toplam değeri içindeki oranının hesaplanması ve bu oranların ilgili formülde kullanılması yoluyla fiyat farkı ödenmesi esası üzerine kurulmuştur. Bu nedenle sabit katsayıların, temsil ettikleri bileşenlerin hizmetteki oranlarının dikkate alınması suretiyle idarece belirlenmesi ve fiyat farkının da bu formüle göre hesaplanması gereklidir. İhale konusu işte temizlik malzemesi ve makine-ekipmanın yüklenici tarafından temininin öngörülmüş olması nedeniyle verilecek hizmetin bileşenlerine dahil olan bu iki unsurun hizmet içindeki payının da hesaplanması ve söz konusu fiyat farkı formülüne göre işlem yapılacağının İdari Şartnamede ve Sözleşme tasarısında belirtilmesi zorunludur.

2-İhale onay kararının Özsan Tem. Gıda. Tıbbi Mlz. Güv. Pet. Ür. Bil. Tur. İnş. ve Tic. Litd. Şti.ne 13.08.2003 tarihinde tebliğ edildiği, firma tarafından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi kapsamında İdareye yapılan 19.08.2003 tarihli itirazı İdarece 22.08.2003 tarih ve 78 sayılı yazı ile reddedilerek anılan firmaya 26.08.2003 tarihinde tebliğ edildiği, ivedilik ve kamu yararı kararı alınmadığı, Kanunda öngörülen onbeş günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin 28.08.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1-İdare tarafından şikayet başvurusuna yanıt verildikten sonra başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin 4734 sayılı Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığına,

2-İdare tarafından yapılan ihalede Yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıkların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

3- Ayrıca, İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-634

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Elektronik Sistem San. Tic. Ltd. Şti.

Esat Cad. Akay Yokuşu 22/22 Bakanlıklar/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

01.10.2003/25733

Başvuruya konu ihale:

GATA K.lığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Malzemelerinin 365 Takvim Günlük Parçalı (parça dahil) Bakım Onarımın Yapılması Hizmet Alımı İşi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Elektronik Sistem San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığınca açık ihale usulü ile 15.08.2003 tarihinde yapılan “GATA K.lığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Malzemelerinin 365 Takvim Günlük Parçalı (parça dahil) Bakım Onarımın Yapılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak 29.08.2003 tarih 23279 sayı ile İdare kayıtlarına alınmış şikayet başvurusunun, İdarenin 22.09.2003 tarih ve 5048-494-2003 sayılı yazısıyla reddi üzerine 01.10.2003 tarih ve 25733 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

13.10.2003 tarih ve 08.0141/2003-15 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu 16.10.2003 tarih ve 2003/AK.H/2003-344.1 sayılı karar gereğince ihale sürecinin durdurulmasının sözleşme imzalandığından mümkün olmadığına karar verilmiştir.

Kurumun 09.10.2003 tarih ve 14476 sayılı yazısıyla istenen ihale dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 30.10.2003 tarih ve 08.0141/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihalede tespit edilen aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihale işlemlerinin iptal edilmesine, İdare tarafından şikayet başvurusuna yanıt verildikten sonra başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet süresi beklenilmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığına, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 08.0141/2003-15E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Kurul Üyesi H. Hüseyin GÜRHAN’ın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemler sonucunda onaylanan ihale kararı ile imzalanan sözleşmenin hükümsüz sayılacağı yönündeki ayrışık oyuyla işin esasına geçildi.

Şikayet dilekçesinde özetle; ihale sonunda verdikleri 134.400.000.000 TL bedelle en düşük fiyatı veren firma olduklarını, tekliflerinin idare tarafından aşırı düşük bulunarak açıklama istendiğini, ayrıca mevcut iş bitirme belgelerinin benzer iş kapsamına alınmadığını, ihale konusu olan 3.867 adet cihazdan sadece 5 (Beş) adet XEROX fotokopi ile 666 adet çeşitli modellerdeki IBM Bilgisayarların parçalarının teminini nasıl gerçekleştireceklerini açıklayacak yazılı belge istenildiği, belgelerin 19.08.2003 Salı günü saat 11:00’e kadar temin ederek komisyona sunulmasının istendiği,

Firmalarının bunun üzerine aşırı düşük teklif açıklamasını yazılı olarak verdiği, bunun yanında benzeri işe ait 1 Adet İş Bitirme belgesini ve XEROX firmasının kendisinden alınmış ve idareye hitaben yazılmış yazılı belgede ürünlerin kendileri tarafından ücreti mukabili firmalarına vereceklerine dair taahhüt yazısı verdiği, ayrıca IBM Türkiye Yetkili Servisi olan Probil Bilgisayar A.Ş. tarafından yine kurum adına hitaben yazılan yazıda IBM Pentium I, II, ve III model cihazların orijinal yedek parçalarının firmaları üzerinden temin edileceğini bildiren taahhüt yazıları ile birlikte 19.08.2003 tarihinde saat 09:30 da idareye teslim edildiği,

Firmaları iş bitirme belgesinde yazılı olan bilgisayar sistemleri ve yazıcılarının parça dahil bakım onarım işinin neden benzer iş kapsamına sokulmadığını, ayrıca firmalarının EPSON ürünlerin Yetkili Servis Merkezi olmasına rağmen ve ihale konusu işin içinde 359 adet EPSON ürün geçmesine rağmen neden EPSON ürün temininin ne şekilde ya da 410 adet HP cihazlar olmasına rağmen sadece IBM ve XEROX ürünlerinin ne şekilde temin edileceğinin sorulduğu,

İdare tarafından verilen itiraza cevap yazısında, bu ürünlerin parça problemlerinin olduğu yazıldığı, ve bu tür güçlükler daha önce karşılaşıldığının yazıldığı, firmalarının bir yıl önce sözkonusu olan İdarenin yine şartnamede olan ceza kuralları içinde sorunsuz olarak tamamladıklarını ve herhangi bir uyarı ya da ceza almadan başarı ile bitirdiklerini, dolayısıyla bu tip bir sorunun olmasının söz konusu olmadığı, iddialarıyla 01.10.2003 tarih ve 25733 sayı ile kayda alınan dilekçeyle itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Elektronik Sistem San. Tic. Ltd. Şirketinin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1-İdarenin 15.08.2003 tarih ve 434-03 sayılı yazıyla, şikayetçinin 134.400.000.000 TL.’ lik teklifini aşırı düşük bularak, açıklama istediği yazısında aynı zamanda şikayetçinin verdiği iş durum belgelerinin 2 adedi hariç teklif ettiği bedelin %50 sinin altında kaldığı ve bu 2 adet belgenin ise ihale konusu işe veya benzer işe ait olmadığının ihale komisyonunca tespit edildiği belirtilerek, şikayetçi firmadan MEBS malzemeleri bakım onarımına ait yeni bir iş deneyim belgesinin ibrazı istenmiş ve 19.08.2003 tarihli ihale komisyon tutanağında, şikayetçi firmanın açıklaması ekinde verdiği iş deneyim belgesinin de İdari Şartnamenin 7.2.4 maddesine atıfta bulunarak benzer işlere uymadığı belirtilmiş, ancak İdari Şartnamenin bu maddesinde benzer iş tanımının yapılmadığı tespit edilmiştir.

İşin kapsamında yeralan Sözleşme Tasarısının 5 inci maddesinde belirtilen 250 adet terminal, 1050 adet kişisel bilgisayar, 900 adet yazıcı, 63 adet CD tarayıcı ve sayfa tarayıcısı, 91 adet tepegöz ve projeksiyon aleti, 61 adet video projeksiyon cihazı, 30 adet faks cihazı, 146 adet slayt makinesi, 900 adet televizyon, 216 adet müzik seti ve radyosu, 110 adet videolar (VCD-DVD dahil), 45 adet fotoğraf makinesi ve 5 adet fotokopi makinesinden oluşan muhabere ve elektronik sistemlerinin 365 günlük parçalı (parça dahil) bakım-onarım işinin ihale ilanında ve İdari Şartnamede benzer iş tanımı yapılmadan ihale edilmiştir. Bu durumda isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak idarenin benimsediği kriterlerin belirlenmediği veya belirlenmiş olsa bile bu hususun isteklilere açıklanmadığı, idarenin hangi işlere ilişkin deneyimlerin değerlendirileceğine dair belirleme yapma zorunluluğunun, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ilk fıkrasının (b) bendinin 2 nci alt bendindeki ihale konusu iş veya benzer işlere ait deneyimin aranmasına ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bu konuyu düzenleyen hükümlerine ve özellikle iş deneyim belgelerini düzenleyen 44 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki; “Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarelerce tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmünden kaynaklandığı ve benzer iş tanımının yapılmamasının bu hükümlere aykırı olduğu tespit edilmiştir.

2-İdare tarafından 15.08.2003 tarih ve 43403 sayılı yazıyla, şikayetçi firmanın teklifini aşırı düşük bularak, açıklama istediği yazıda aynı zamanda XEROX renkli fotokopi makinelerinin ve IBM Pentium I, II, III model bilgisayarlarının orijinal yedek parça teminini Teknik Şartnamede belirtilen kıstaslara göre nasıl temin edeceklerini belgelendirmek suretiyle kanıtlamalarını istemiştir.

İşin kapsamında yeralan Sözleşme Tasarısının 5 inci maddesinde belirtilen 250 adet terminal, 1050 adet kişisel bilgisayar, 900 adet yazıcı, 63 adet CD tarayıcı ve sayfa tarayıcısı, 91 adet tepegöz ve projeksiyon aleti, 61 adet video projeksiyon cihazı, 30 adet faks cihazı, 146 adet slayt makinesi, 900 adet televizyon, 216 adet müzik seti ve radyosu, 110 adet videolar (VCD-DVD dahil), 45 adet fotoğraf makinesi ve 5 adet fotokopi makinesinden oluşan muhabere ve elektronik sistemlerinin 365 günlük parçalı (parça dahil) bakım-onarım işiyle ilgili olarak XEROX renkli fotokopi makinelerinin ve IBM Pentium I, II, III model bilgisayarlarının orijinal yedek parça teminini Teknik Şartnamede belirtilen kıstaslara göre nasıl temin edeceklerini sorgulamış ve teknik şartnamenin 2.2.5 ve 2.2.6 maddelerine atıfta bulunarak istediği markalarla ilgili olarak şikayetçinin getirdiği belgelerin sadece parça teminini sağladığı ve değiştirme ve bakım yetkisi olmadığından kabul edilmediği 19.08.2003 tarihli ihale komisyon tutanağında belirtilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde ”İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek düzenleyen her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.........” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur..........” denilmektedir.

İdarenin ihale konusu iş kapsamındaki sadece XEROX renkli fotokopi makinelerinin ve IBM Pentium I, II, III model bilgisayarlarının orijinal yedek parça teminini Teknik Şartnamede belirtilen kıstaslara göre nasıl temin edeceklerini sorgulaması ve diğer muhabere elektronik sistemlerle ilgili olarak bu şartların aranmaması, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin rekabet ve eşit muamele ilkesine aykırıdır.

Re’sen yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1.İhale ilanının İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler İle Yeterlik Kriterleri başlıklı 4 üncü maddesinin i bendinde “Tip İdari Şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddelerinde belirtilen şekli içeriği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik belgeleri” denilmektedir.

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işin hizmet işi olması ve İhale ilanının İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler İle Yeterlik Kriterleri başlıklı 4 üncü maddesinin i bendinde Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlilik kriterlerinin aranması 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine aykırıdır.

1.İhale onay kararının Elektronik Sistem San. Tic. Ltd. Şirketine 28.08.2003 tarihinde tebliğ edildiği, firma tarafından 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi kapsamında idareye yapılan 29.08.2003 tarihli itirazı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığının 22.09.2003 tarih ve 494 sayılı yazısı ile reddedilerek anılan firmaya 23.09.2003 tarihinde elden tebliğ edildiği, ihalenin iş deneyim belgesi sunan firmalar arasında avantajlı fiyat teklifinde bulunan firma tarafından yürütülmesinin 4734 sayılı İhale Kanunundaki esas ve usule uygun olduğuna ilişkin bu karardan başka ivedilik ve kamu yararı kararı alınmadığı, yukarıda anılan yasada öngörülen onbeş günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin 07.10.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1.İdare tarafından şikayet başvurusuna yanıt verildikten sonra başvuru sahibinin Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi beklenilmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığına,

2.İdare tarafından yapılan ihalede yukarıda tespit edilen mevzuata aykırılıkların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

3.Ayrıca, İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 13

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-635

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

İstanbul Kırt. Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nak. Tic. Ltd. Şti.

Ortacami Mah. Ortacami Sok. No: 3 TEKİRDAĞ

İhaleyi yapan idare:

İstanbul Polis Hastanesi Başhekimliği

Başvuru tarih ve sayısı:

06.10.2003 / 26359

Başvuruya konu ihale:

Temizlik Hizmeti Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Kırt. Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nak. Tic. Ltd. Şti. tarafından, İstanbul Polis Hastanesi Başhekimliğince açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak 14.09.2003 tarihli şikayet başvurusunun, İdarenin 22.09.2003 tarih ve 358 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 06.10.2003 tarih ve 26359 sayı ile kayda alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Daire Başkanlığının 10.10.2003 tarihli oluru ile esas incelemeye geçilmiş, başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 10.10.2003 tarih ve 08.0092/2003-11 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/356.1 sayılı Kararla, ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihale dosyası idareden istenmiş ve gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesiyle 28.10.2003 tarih ve 0092/2003-11.E sayılı Esas inceleme Raporu düzenlenmiştir. Söz konusu raporda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihalede tespit edilen aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihale işlemlerinin iptal edilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Karar:

28.10.2003 tarih ve 0092/2003-11.E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan İstanbul Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin teklifinde, işçilik maliyetinin asgari ücretin altında kaldığı, bir işçinin aylık maliyeti 427.275.774.-lira olduğundan 25 işçinin toplam maliyetinin 32.045.683.050.-lira olduğu, ancak ilgili firmanın 32.044.196.375.-lira teklif verdiği, işçilik maliyetinin altında kalan tekliflerin geçersiz sayılması gereğine uyulmayarak, kanunen geçersiz sayılan bir teklife işin verilmesinin yasal olmadığı, dolayısıyla ihale kararının iptal edilerek ihalenin kendilerine verilmesi, hususları şikayet ve talep edilmektedir.

İstanbul Kırt. Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin, Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale komisyonunca 08.09.2003 tarihinde alınan kararda işin, İstanbul Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’ne 32.044.194.375.-liraya ihale edilmesine, ihalede ikinci avantajlı teklifin 32.045.683.050.-liralık teklif ile İstanbul Kırt. Tem. Gıda İnş. Paz. Taah. ve Nak. Tic. Ltd. Şti.’ne ait olduğu hususlarına yer verilmiş olup, söz konusu İhale Komisyon Kararının 09.09.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı görülmüştür.

Çalıştırılacak işçilere yol, yemek ve giyecek gibi giderlerin istekli tarafından ödenmesinin öngörülmediği ihalede, yaklaşık maliyetin 45 milyar lira olarak belirlendiği, dolayısıyla ilgili firmaca sunulan teklifin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle sorgulandığı, yapılan sorgulama sonucunda ilgili firmanın yaptığı açıklamanın yeterli görüldüğü ve teklifin bu haliyle kabul edildiği,

Diğer taraftan en düşük fiyatı teklif eden firma ile birlikte sırasıyla düşük fiyat veren diğer üç firmanın tekliflerinin de bu şekilde aşırı düşük olduğu gerekçesiyle sorgulandığı, şikayetçi firmanın da bu konu ile ilgili olarak idareye bir açıklama gönderdiği,

Ancak, ihale üzerine bırakılan İstanbul Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin asgari ücretin aylık brüt tutarını 427.275.774.-lira yerine, 427.255.925.-lira olarak dikkate aldığı,

Bu durumda şikayetçi firmanın da iddia ettiği üzere,

Sunulan Teklif : (427.255.925.-lira*25 işçi*3 ay=) 32.044.194.375.-lira

Asgari İşçilik Maliyeti : (427.275.774.-lira*25 işçi*3 ay=) 32.045.683.050.-lira

Eksik Kalan Tutar : (F A R K) 1.488.675.-lira

İhale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu teklif fiyatında, işçilik maliyetinin olması gereken asgari işçilik maliyetine nazaran, 1.488.675.-lira eksik hesaplanmış olduğu, dolayısıyla söz konusu teklifin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gereğine uyulmadığı, Şikayetçinin iddia ettiği hususların doğru ve yerinde olduğu belirlenmiştir.

Re’sen inceleme sonucunda ise aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

İstanbul Polis Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı Yönetmeliğinin (R.G. 09.02.1986- 19014) giderlere ait 7 nci maddesinde, harcama kalemleri açık ve net olarak sayılmış olduğu halde, temizlik işine ait gider kaleminin sayılmadığı, aynı zamanda 2003 yılına ait bütçe onayında temizlik işine ait ilgili gider tertibinin yer almadığı, dolayısıyla söz konusu temizlik işi için bütçede böyle bir harcama öngörülmediğinden ödenek aktarımının da mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ancak, Hizmet alımlarına ait ödenek miktarının 2002 yılı esas alınarak 2003 yılı için 30 milyar lira olduğu, buna karşılık söz konusu temizlik ihalesinin 2003 yılı içinde planlanmış olması nedeniyle, 2003 yılı Döner Sermaye Saymanlık Bütçesinin 300/390 hizmet alımları tertibinde kullanılmak üzere, 300/370 tertibinden 50 milyar liralık ödeneğin, yine 300/390 hizmet alımları tertibine aktarımının 04.08.2003 tarihinde Başhekimlikçe onaylandığı belirlenmiştir.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

İhale üzerinde bırakılan firma tarafından sunulan teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, dolayısıyla bu teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, onaylanmış bulunan ihale kararının iptal edilmesi ve kalan tekliflerin yeniden değerlendirilmek üzere ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlem olarak bildirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 14

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-636

 

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Fatma Aydın, 100.Yıl Bulvarı 42/A Sok. No:4 Ostim/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Başvuru tarih ve sayısı:

07.10.2003 / 26385

Başvuruya konu ihale:

T.C. HBH 47525 Seri Nolu BELL 222 UT. Tipi Helikopterin 1 yıllık sigortasının yaptırılması ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Fatma Aydın tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açık ihale usulü ile yapılan “T.C. HBH 47525 Seri Nolu BELL 222 UT. Tipi Helikopterin 1 yıllık sigortasının yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak 11.09.2003 tarihli şikayet başvurusunun, İdarenin 15.09.2003 tarih ve 705 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 07.10.2003 tarih ve 26385 sayı ile kayda alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Daire Başkanlığının 10.10.2003 tarihli oluru ile esas incelemeye başlanılmış, başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 10.10.2003 tarih ve 08.0092/2003-12 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/363.1 sayılı Kararla, ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihale dosyası idareden istenmiş ve idarenin gerekli bilgi ve belgeleri göndermesiyle 30.10.2003 tarih ve 0092/2003-12.E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir. Söz konusu raporda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve söz konusu Geçici Teminat Mektubundaki önemsiz bir bilgi yanlışlığı niteliğini taşıyan hatanın belirlenecek sürede giderilmesinin Kanunun 37 nci maddesi gereğince yazılı olarak istenmesi, şikayetçinin teklifinin yeniden değerlendirilmesi için kesinleşen ihale kararının iptal edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlem olarak bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 0092/2003-12.E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Şikayet dilekçesinde özetle; 26.08.2003 tarihli T.C. HBH 47525 Seri Nolu BELL 222 UT. Tipi Helikopterin 1 (bir) yıllık sigortasının yaptırılması ihalesine 88 milyar lira ile en düşük teklifi kendisinin verdiği, ihaleye katılan firmaların tamamına yakınının evrakı eksik olduğu için ihale sonuçlanmadan eksik evraklar için haber verileceği söylenmesine karşılık yazılı veya sözlü olarak herhangi bir davet almadığı, ihale evrakı içerisinde vermiş olduğu geçici teminat mektubunda helikopterin tipi yazılırken sadece bir harfin banka tarafından sehven yanlış yazıldığı, bu yanlışı ihale salonunda öğrendiği, araştırmaları sonucunda helikopterin yazılan şekilde bir tipinin bulunmadığı, dolayısıyla bu hata ihaleye teşkil eden fiyatı da etkilemediğinden düzeltme hakkı için davet beklediği, işin kendi verdiği tekliften 9 milyar lira daha fazla teklif veren Anadolu Sigorta acentesi Boğaziçi Sigortaya verildiği, bu şartlar altında ihaleye katılmak için verdiği evrakların gözden geçirilmesi için gereğinin yapılması, hususları talep ve şikayet edilmektedir.

Fatma Aydın’ın, Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Finansbank A.Ş. Ostim Şubesi tarafından Fatma Aydın lehine düzenlenen 22.08.2003 tarihli 3 (üç) milyar liralık Geçici Teminat Mektubunda, işin adının “T.C. HBH 47525 Seri Nolu BELL 222 UT. Tipi Helikopterin 1 yıllık sigortasının yaptırılması” şeklinde yazılması gerektiği halde, ilgili Banka tarafından helikopter tipinin “T.C. HBH 47525 Seri Nolu BELL 222 VT.” şeklinde hatalı olarak yazıldığı,

Ancak, söz konusu bir harf hatası dışında Geçici Teminat Mektubunun diğer unsurlarının mevzuata uygun olduğu, 4734 sayılı Kanunun (Değişik: 4964/20 md.) 33 üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmayan bir tutar için de düzenlenmiş olduğu belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 4734 Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” ile ilgili 37 nci maddesinde belirtilen, “Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla, belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenmesi gerekir.” şeklindeki amir hüküm uyarınca, ilgili Geçici Teminat Mektubunda helikopterin tipi ile ilgili olarak, “U” harfi yerine “V” harfinin yazılmış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir hata olmadığı, dolayısıyla önemsiz bilgi eksikliği niteliğini taşıyan bu hatanın belirlenecek sürede giderilmesinin yazılı olarak istenmesi gereğine uyulmayarak, 4734 sayılı Kanunun ilgili 37 nci maddesine ve 5 inci maddesinde “İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanarak, kaynakların verimli kullanılması gerektiği” şeklinde öngörülen hükmüne aykırı hareket edildiği ve bu suretle de hak kaybına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Re’sen inceleme sonucunda ise aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

4734 sayılı Kanunun “İhalenin sözleşmeye bağlanmasını” düzenleyen 46 ncı maddesinde, yapılan tüm ihalelerin bir sözleşmeye bağlanması, sözleşmelerin idarelerce hazırlanarak ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanması ve notere onaylattırılıp tescil ettirilmesi zorunlu kılınmıştır.

22.07.2003 tarihinde onaylanan ve 30.07.2003 tarihli Resmi Gazetede ilanı yayınlanan ihaleye ilişkin, İdari Şartnamenin 45 inci maddesinde “İhalenin Sözleşmeye Bağlanması” hususu düzenlenmiş olup, ilgili maddenin devam eden 2 nci fıkrası uyarınca da hazırlanan sözleşmenin, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanarak, notere onaylattırılması ve tescil ettirilmesi gerektiği öngörülmüştür.

Bu hüküm gereğince, ihale üzerinde bırakılan Boğaziçi Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. ile 08.10.2003 tarihinde sözleşme imzalamak üzere, adı geçen firmaya 26.09.2003 tarihinde tebligat yapıldığı, bunun üzerine Ankara 1. Noterliği’nce, 08.10.2003 tarihinde sözleşmenin onaylanarak tescil işleminin gerçekleştirildiği, ancak onay işlemini müteakip, “harç ve damga vergisi yönünden hatalı masraf alınması, fazla ödenmesi gereken tutarın ilgili şirket tarafından ödenmeyeceğinin beyanı” neden gösterilmek suretiyle, gerçekleştirilmiş bulunan söz konusu sözleşme onay ve tescilinin aynı gün adı geçen noterlik tarafından iptal edildiği, dolayısıyla bu durumda Sözleşme Tasarısının notere tescil ve onayının yaptırılmamış olduğu, bu aşamadan sonra idare tarafından Sözleşme Tasarısındaki noter onay ve tescil noksanlığının giderilmesi yönünde herhangi bir işlemin yapılmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, İdare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında “Hava Taşıtları Sigorta Poliçesinin” 25.09.2003 tarihinde imzalanıldığı, söz konusu poliçe uyarınca sigorta süresinin 06.09.2003 tarihi itibariyle başladığı ve 97.3 milyar liralık sigorta priminin ise ödendiği,

Bu çerçevede, İdarece hazırlanmış bulunan Sözleşme Tasarısının, taraflarca imzalanmak suretiyle notere onay ve tescilinin yaptırılmadığı anlaşıldığından, söz konusu helikopter sigorta ihalesinin, usulüne uygun bir şekilde sözleşmeye bağlanılmayarak, Kanunun 46 ncı maddesine aykırı hareket edildiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle;

1- İlgili Geçici Teminat Mektubunda helikopterin tipi ile ilgili olarak, “U” harfi yerine “V” harfinin yazılmış olmasının, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir hata olmadığı, dolayısıyla önemsiz bir bilgi yanlışlığı niteliğini taşıyan bu hatanın, Kanunun 37 nci maddesi gereğince belirlenecek sürede giderilmesinin yazılı olarak istenmesi gerektiğinden, onaylanmış bulunan ihale kararının iptal edilmesi ve tekliflerin yeniden değerlendirilmek üzere ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince düzeltici işlem olarak bildirilmesine,

2- İncelenen ihalede yukarıda tespit edilen mevzuata aykırı ihale işlemleriyle ilgili olarak değerlendirme ve gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturulmasını temin etmek üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

3- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca Kararın Resmi Gazetede yayımlanması ve 5 gün içinde taraflara bildirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 15

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-637

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Betur Turizm Taşımacılık Limited Şirketi

Bağdat cad. No:16/A 06200 Demetevler / ANKARA

İhaleyi yapan idare:

T.C. Diyarbakır Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü DİYARBAKIR

Başvuru tarih ve sayısı:

07.10.2003 / 26539

Başvuruya konu ihale:

Taşımalı Eğitim İşi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Betur Turizm Taşımacılık Limited Şirketi, Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 03.09.2003 tarihinde, açık ihale usulü ile yapılan taşımalı ilköğretim ihalesine, 10.09.2003, 11.09.2003 ve26.09.2003 tarihli şikayet dilekçeleri ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu itiraz dilekçelerinin tamamı 29.09.2003 tarihli 27822 sayılı yazısı ile reddedilmesi üzerine, 07.10.2003 tarih 26539 sayı ile kayda alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Daire Başkanlığının 10.10.2003 tarih ve 08.03.61/2 sayılı onayı ile esasın incelenmesine geçildiği,

10.10.2003 tarih ve 08.G016/2003-9 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu, İdari Şartnamede benzer iş tanımını yapmayarak, ihale kararını onaylaması, şikayetçinin ibraz ettiği, iş deneyim belgesinin, benzer iş olarak kabul edilmemesi, ihale konusu iş’in, (aynısını) iş deneyim belgesi şeklinde şarta bağlaması, Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 42 inci maddesine aykırı olup, ayrıca idarenin 29.09.2003 tarih 27823 sayılı yazısı ile 4734 sayılı Kanunun 55/7 inci fıkrası gereğince ivedilik ve kamu yararı bulunması sebebiyle aldığı bu kararın İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkrası gereğince bu kararın ihaleye teklif veren İsteklilere bildirimden itibaren 7 gün geçmeden idarenin sözleşme imzalamayacağı hükme bağlandığından, 4734 sayılı Kanun’un 55/7 nci fıkrasının amir hükmüne açıkça aykırılık bulunması sebebiyle, Kurul tarafından yapılan müzakere sonucu 14.10.2003 tarih 2003/AK.H-2003/361.1 sayılı kararla ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kurumun 14.10.2003 tarih 14877 sayılı yazısıyla istenen ihale dosyasının gönderilmesiyle düzenlenen 30.10.2003 tarih ve 08.G016/2003-9E sayılı esas inceleme raporunda;

Şikayet başvurusunda yer alan iddialar ve bu iddialardan bağımsız olarak re’sen yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve şikayete konu ihalede tespit edilen aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından ihale işlemlerinin iptal edilmesine, idarenin 29.09.2003 tarih 27823 sayılı yazısı ile 4734 sayılı Kanunun 55/4 üncü fıkrası gereğince ivedilik ve kamu yararı bulunması sebebiyle aldığı bu kararın, ihaleye teklif veren isteklilere bildirimden itibaren 7 gün geçmeden idarenin sözleşme imzalamayacağı hükme bağlanmış olmasına rağmen İdarenin anılan Kanunun amir hükmüne uymayarak sözleşme imzalaması sebebiyle, sözleşmenin 4734 sayılı Kanunun 55/4 fıkrası gereğince hükümsüzlük hali taşıdığının tespitine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 08.G016/2003-9E sayılı Esas inceleme raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Şikayet dilekçesinde özetle; Diyarbakır Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 05.09.2003 tarih ve 25671 sayılı yazısında İhale Komisyon başkanlığına sunulan, Ankara Özel Yükseliş Koleji Eğitim ve Öğretim Tesisleri Limited Şirketinin 03.06.2003 tarih ve 174 sayılı İş deneyim belgesinde sözleşme tarihinin 31.12.1999 olduğu, kabul tarihinin 30.06.2003 olduğu ve sözleşmenin devr edilmediği belirtilmesine rağmen, yapılan inceleme neticesinde iş deneyim belgesinin alındığı okulun 01.07.1999 tarihinde Eğitim-Öğretime kapalı olduğundan, İhale Komisyonu Başkanlığına sunulan belgelerin,doğruluğunu belgeleyen bilgi ve belgelerle 08.08.2003 tarihi mesai bitimine kadar bu belgelerin idareye ulaştırılmasının talep edildiği, söz konusu tebligatın 08.09.2003 tarihinde ulaşmasına rağmen, aynı gün istenilen belgelerin tamamlanarak, 08.09.2003 tarih ve 31540 sayılı evrak kayıt ile Ankara özel Yükseliş Koleji Eğitim ve Öğretim Tesisleri Limited Şirketinden alınan 1999 yılına ait İş Bitirme belgelerinin idareye sunularak, 10.09.2003 tarihli yazı ile uyarıldığı,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğünün 03.09.2003 tarihinde yapmış olduğu Taşımalı İlköğretim İhalesine usulüne uygun bir şekilde iş deneyim belgesinin ibraz edildiği halde İhale Komisyonu Başkanlığının iş deneyim belgesini benzer iş kapsamında değerlendirmediğini, personel taşıma işinin benzer iş kabul edilmemesi ihale edilen işin, aynısının idarenin 24.09.2003 tarihli yazısı ile kendilerine bildirildiği, Özel Yükseliş Kolejine ait ilk iş deneyim belgesinin gerçeği yansıttığı, 08.09.2003 tarihinde idarenin yazısı üzerine dosyaya ibraz edilen ikinci iş deneyim belgesinin de ihale şartnamesine uygun olduğunun bildirildiği,

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin, 16 ıncı maddesine göre, 11.09.2003 tarihinde İdareye yapılan başvuruya rağmen, ihale işlemlerinin durdurulmasına karar verilmeyerek, ihale işlemlerine devam edildiği, ihale dosyasının onay için Sayıştay Başkanlığına gönderildiği, aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince, ihaleye devam kararının 29.09.2003 tarihinde alındığı, bu kararın 06.10.2003 tarihinde tebliğ edildiği, bu işlemin usul ve yasaya aykırı olduğu,

İhale işlemlerinin yürütülmesinin durdurulması ve ihalenin Dikkan Hafriyat İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ine verilmesine ilişkin 09.09.2003 tarih 25929 sayılı ihale kararının iptaline karar verilmesi İddialarıyla, itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Betur Turizm Taşımacılık Limited Şirketi’nin Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddiaların değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) 4734 Sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinde "İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları" başlığı ile düzenlenen, (b) fıkrasının 2 nci bendi gereğince, "isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son onbeş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya % 50'si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler," istenebileceği, yine Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 inci maddesinin, 1 inci fıkrası gereğince "....İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50 si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur."

Yine Yönetmeliğin, 42/1 maddesinde fıkrası "iş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25'inden az ve %50'sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir." Yine aynı yönetmeliğin 42/4 üncü fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesi ile iş denetleme ve iş yönetme belgesidir." ve 5 inci fıkrasında düzenlenen benzer iş tanımı "İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir." düzenlemeleri bulunmaktadır.

İdari Şartnamenin, 36.3.1 maddesinde “son 5 yıl içinde yurt içinde ve dışında kamu kurumlarına gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş (öğrenci taşıma) ile ilgili iş deneyim ve iş bitirme belgesinin kapasitesi göz önüne alınacaktır.” düzenlemesi 4734 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesindeki benzer iş tanımına uymadığı gibi İdare ihaleye çıkılan öğrenci taşıma işinde benzer iş tanımı yapmamıştır. İhaleye çıkılan işin bizzat kendisini, iş deneyimi şeklinde şarta bağlaması, kamu yararına, rekabet ve eşit muamele ilkelerine aykırı biçimde işlem tesis edildiği, ayrıca Yönetmeliğin 35 inci maddesinde düzenlenen “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…” hükmüne aykırı olduğu, Yönetmeliğin, 42/5 inci maddesinde, ifade edilen benzer iş tanımına uymadığı, zira personel taşıma işinin öğrenci taşıma işi ile benzer iş olmadığının kabulü Yönetmeliğin zikredilen bu fıkrasına da açıkça aykırılık teşkil etmektedir

Bu mevzuat hükümlerine göre ihaleye çıkılan iş ile ilgili olarak personel taşımacılığının benzer İş kabul edilmemesi, ihale edilen iş'in, "Kendisini" Benzer İş kabul etmesi buna ilişkin belgelerin, iş deneyim belgesi olarak kabul edileceğinin İdari Şartnamede düzenlenmesi, yukarıda belirtilen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme yapılabilmesine karar verilebilmesi için şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olması koşulunun gerçekleşmesi ve alınacak ivedilik kararında bu koşulun maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi alınan kararın en az 7 gün önce şikayette bulunana ulaşacak şekilde tebliğ edilmesi gerektiği, şarta bağlanmış, somut ihale işlem dosyası incelendiğinde alınan bu kararın isteklilere ve şikayetçiye tebliğ edilmeden, sözleşmenin imzalandığı, zira ivedilik ve kamu yararı kararı 29.09.2003 tarihinde alınmış bu karar şikayetçiye 06.10.2003 tarihinde tebliğ edilmiş 30.09 2003 tarihinde sözleşme imzalanmış, 4734 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince “………… alınan kararın sözleşme imzalanmadan en az 7 gün önce şikayette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir.idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. ” Kanunun bu amir hükmü açıkça ihlal edilmiştir.

Re’sen yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlenen söz konusu şartların gerçekleşmesi durumunda isteklilerin ihale dışı bırakılacağı kayıt altına alınmıştır. Anılan Kanunun 10. uncu maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 53 üncü maddesine göre İhaleye katılan tüm isteklilerden (a), (b), (e) ve (g), bentlerinde sayılan durumda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin istenmesi, ihale üzerinde kalan istekliden ise, ihale yetkilisinin onayından önce (a), (b), (e), (g), bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerin istenilmesi zorunlu olduğu düzenlenmiş, buna rağmen İdare, istenmesi gereken belgeleri, anılan Kanunun 10 uncu ve Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aykırı olarak, ilgili belgeler tamamlatılmadan, ihale komisyonunca esasa ilişkin görülmeyen eksik belgelerin yazılı bildirim ile tamamlattırılması ve sonucuna göre ihale kararının açıklanması gerekirken sözleşmenin imzalanması ve 30.09.2003 tarihinden sonra ihale üzerinde kalan Dikkan Hafriyat İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nden, eksik olan belgeleri tamamlatılması işlemi anılan Kanun hükümleri yanında eşit muamele ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.

2) 4734 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesinin (d) bendinde düzenlenen ihale ilanlarında bulunması zorunlu unsur olan “ihale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi” ihale ilanın yayınlandığı 23 Temmuz 2003 tarih 25177 sayılı Resmi Gazetede belirtilmediği, ayrıca, Kanun’un 26 ncı maddesinde “ilanın uygun olmaması” başlığı altında ifade edilen düzenlemeye göre, 13, 24 ve 25 inci maddelere uygun olmayan ilanların geçersiz olduğu, bu durumda ilan bu maddelere uygun yenilenmedikçe ihale veya ön yeterliğin yapılamıyacağı, 24 ve 25 inci maddelere uygun olmayan hatalar olması durumunda ilanın yayımını takibeden 10 gün içinde düzeltme ilanın yapılması hükme bağlanmış, 10 günlük düzeltme ilan süresi geçirildiğinden ihalenin yapılamayacağı Kanun’un bu amir hükmünde kayıt altına alınmış olduğundan düzeltici işlemle yapılan hatanın giderilmesi mümkün olmadığından, ilan edilen ihale Kanun’un bu emredici hükmüne aykırılık taşımaktadır.

3) Onaylanan ihalede ikinci en avantajlı teklif sahibi Aslanlar Nak. Gıda Tic.Ltd.Şti. İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde düzenlenen “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerine ilişkin hiçbir belge ibraz etmemiş teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, aksine değerlendirmeye alınarak ihalede eşit muamele ilkesine aykırı hareket edildiği gibi Yönetmeliğin 37 nci maddesine göre idareler “…ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin noter onaylı asıllarının, ihale üzerinde kalan istekli tarafından idareye ibrazı zorunludur.” Hükmüne aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme yapılabilmesine karar verilebilmesi için şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olması koşulunun gerçekleşmesi ve alınacak ivedilik kararında bu koşulun maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi alınan kararın en az 7 gün önce şikayette bulunana ulaşacak şekilde tebliğ edilmesi gerektiği, hüküm altına alınmış olup, İdare alınan kararı 7 gün önce şikayette bulunana ulaşacak şekilde tebliğ etmeden sözleşmeyi imzaladığından, imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanun’un 55 inci maddesi 4 üncü fıkrası gereğince hükümsüzlük hali taşıdığının tespitine;

2) Sözkonusu ihalede tespit edilen mevzuata aykırı işlemlerin 4734 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilmesi mümkün olmadığından, ihale işlemlerinin iptal edilmesine,

3) İdareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55. maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.

Bu şikayetler;

 1. Sözleşme imzalanmamışsa,

 2. Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 3. idarece dikkate alınır” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu tarafından İnceleme” başlıklı 56. maddesinde; 55. maddesinde belirtilen hallerde ve sürede ( idarece şikayetin reddedilmesinden veya 30 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonraki 15 gün içinde) Kuruma “sözleşme imzalanmadan” önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

  4734 sayılı Kanunun 55. ve 56. maddeleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması yasaklanırken, Kanunun 41. maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, Kanun kendi içerisinde bir sistematik kurmuş ve sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkını güvenceye almıştır.

  Kanunun bütün maddelerinin tam olarak uygulanmadığı durumlarda bu sistematik bozulmaktadır. Şöyle ki; ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41.maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması durumunda ilgililerin sözleşme imzalanmadan şikayette bulunma hakları fiilen ellerinden alınmaktadır. Böyle bir durumda ortada usulüne uygun olmasa bile imzalanmış bir sözleşme bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde sözleşmenin imzasından sonra yapılan şikayetlerin Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını hükme bağlamış olduğundan, sözleşmenin bir şekilde imzalandığı durumlarda yapılan şikayetler üzerine Kamu İhale Kurumunun Kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle sözleşmenin imzalandığı 30.09.2003 tarihinden sonra 7.10.2003 tarihinde Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesi hükmü çerçevesinde herhangi bir değerlendirme yapılması mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptali yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

  H.Hüseyin GÜRHAN

  Kurul Üyesi

  —— • ——

  Kamu İhale Kurumundan:

  Kamu İhale Kurulu Kararı

  Toplantı No : 2003/105

  Gündem No : 16

  Karar Tarihi : 03.11.2003

  Karar No : 2003/UK.Z-638

  Toplantıya Katılan Üyeler:

  Başkan: O. Sener AKKAYNAK

  Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

  Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

  Şikayetçi:

  UTT Uluslararası Temsilcilik İnşaat Ticaret Ltd. Şti.

  Halaskargazi Cad. Alp Palas No:79/19 34367 Harbiye/İSTANBUL

  İhaleyi yapan idare:

  Elektrik Üretim A.Ş. - İstanbul Ticaret Müdürlüğü/ İSTANBUL

  Başvuru tarih ve sayısı:

  19.09.2003 / 24557

  Başvuruya konu ihale:

  6 Adet Yüksek Basınçlı Fueloil Pompası İhalesi.

  Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

  07.041.2003 tarih ve 07.041/2003-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

  Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul Ticaret Müdürlüğünce 13.08.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 6 Adet Yüksek Basınçlı Fueloil Pompası ihalesine katılan UTT Uluslararası Temsilcilik İnşaat Ticaret Ltd. Şti. tarafından;

  Söz konusu ihalede, firmaları tarafından 6 Adet PDHU 70/4 NR 22-A 42B31 tipi fueloil pompası için üç ayrı ürüne ait alternatif teklif verildiği, idare tarafından hazırlanan idari şartnamenin 22 nci maddesinde alternatif teklif verilemeyeceğine ilişkin hüküm bulunduğu gerekçe gösterilerek firmalarının teklifinin değerlendirmeye alınmadığı, idari şartnamenin 22 nci maddesinde alternatif teklif verilemeyeceğine ilişkin hüküm konulması nedeniyle rekabetin engellendiği iddialarıyla, 02.09.2003 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 08.09.2003 tarih ve 1375 sayılı yazısı ile şikayetin uygun bulunmadığının bildirilmesinin ardından 19.09.2003 tarih ve 24557 sayı ile kayıtlarımıza alınan dilekçeyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde idarece belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenmesine ilişkin açık hüküm bulunmasına karşın idarenin belli bir marka ürüne ait tip numarasının yanına “veya dengi” ifadesi koymak suretiyle fırsat eşitliğini ve rekabeti engellediği, tip numarası verilen pompanın son derece kaliteli Alman pompası olduğu, dengi olarak sunulan ürünlerin ise çeşitli ülkelerden getirilen kalitesi düşük ürünler olduğu, Alman malı pompayı teklif eden firmalarının, bu teklifin yanında eşdeğer teknik özelliklere sahip daha düşük bedelli bir başka ürünün sunulmasına engel olunarak Kanunun özüne aykırı davranıldığı iddialarıyla, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine, Kamu İhale Kurulunca 02.10.2003 tarih ve AKM-2003/272.1 sayı ile esasın incelenmesine ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına Karar verildiği,

  Anılan Karar uyarınca esasın incelenmesi sonucunda; şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, diğer yandan re’sen incelemede mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, ihale sürecini esastan etkileyecek nitelikte olmadığı gibi ihale sonucuna da etkili olmaması nedeniyle ihalenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmadığı, sözleşmenin imzalanmış olması dikkate alınarak, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için düzeltici işlem önerilmesine de gerek bulunmadığına, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

  hususlarına yer verilmiştir.

  Karar:

  Şikayet dilekçesi ve Esas İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda;

  Söz konusu ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusunda, 6 Adet PDHU 70/4 NR 22-A 42B31 tipindeki fueloil pompasının için üç ayrı ürüne ait alternatif teklif verildiği, idare tarafından idari şartnamenin 22 nci maddesinde alternatif teklif verilemeyeceğine ilişkin hüküm bulunduğu halde alternatif teklif verilmesi gerekçe gösterilerek firmalarının ihale dışı bırakıldığı, idari şartnamenin 22 nci maddesinde alternatif teklif verilemeyeceğine ilişkin hüküm konulması nedeniyle rekabetin engellendiği iddiaları yer almaktadır.

  A) Şikayet konusu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

  1) İhale komisyonunca, 14.08.2003 tarihinde düzenlenen ve ihale yetkilisi tarafından 15.08.2003 tarihinde onaylanan ihale komisyonu karar tutanağında, şikayetçinin teklifi ile ilgili “… idari şartnamemizde alternatif teklif verilmeyecektir hükmü bulunmasına rağmen alternatif teklif verildiğinden değerlendirilmemiştir.”,denildiği; idare tarafından hazırlanarak isteklilere verilen idari şartnamenin 22 nci maddesinde “alternatif teklif kabul edilmeyecektir” hükmü bulunduğu, idari şartnamede yer alan bu hükme rağmen alternatif teklif verilmesi halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

  2) Alternatif teklife izin verilmeyerek rekabetin engellendiği iddialarıyla ilgili olarak; 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta alternatif teklif istenilmesine ilişkin haller sayılmamıştır. Anılan Kanunun tekliflerin hazırlanması ve sunulması başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde “… Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmünden de alternatif teklif verilmesi konusunun ihale dokümanında düzenlenmesi şartına bağlandığı, ihale dokümanında alternatif teklife izin verilmesinin tamamıyla idarenin takdirine bırakıldığı göz önüne alındığında, söz konusu ihalede alternatif teklife izin verilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  3) Şikayetçinin, teknik şartnamede belli bir markanın teknik özelliklerinin verildiği, veya dengi ifadesi ile aynı teknik özelliklere sahip düşük kaliteli ürünlerin ihaleye katılmalarına sebep olunduğu iddialarıyla ilgili olarak; 4734 sayılı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde “Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” ; aynı Kanun maddesinin son fıkrasında ise “Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü bulunduğu; idarece söz konusu model için “veya dengi” ifadesi konularak 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmünün uygulandığı ve aynı teknik özelliklere sahip başka markalı ürünlerin ihaleye teklif edilmesine imkan tanınarak rekabetin sağlanması amaçlandığından, yapılan düzenlemede 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  B) Şikayet konusundan bağımsız olarak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca re’sen yapılan incelemede;

  1) İdarece şikayetçinin 22.08.2003 tarihli başvurusuna, 25.08.2003 tarih ve 1299 sayılı yazı ile cevap verildiği ve ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde öngörülen süreler beklenilmeksizin 26.08.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmakta ise de, bu aykırılık ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

  2) Sözleşmenin, ödeme koşulları ve zamanı başlıklı 13.2 nci maddesi ve ödeme belgelerinin düzenlenmesi başlıklı 28.4 üncü maddesinde, EÜAŞ ödeme planına göre ödeme yapılacağı şeklinde düzenleme yapıldığı, ancak ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Mal Alımı İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin 35.4 üncü maddesinde bu sürenin 30 gün olarak düzenlendiği, sözleşmenin, tip sözleşmeye aykırılık içerdiği, ancak yüklenicinin aleyhine durum oluşturabilecek nitelikteki bu düzenlemeye karşı herhangi bir şikayet bulunmadığı ve sözleşmenin imzalandığı tespit edildiğinden, söz konusu aykırılık ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

  3) İdari şartnamede, teklif verme saatinin 14.00; ihale saatinin ise 14.30 olarak belirtildiği tespit edilmiştir. 4374 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde “ Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.”; 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında da, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir….” hükmü bulunduğu, bu hükümler karşısında teklif verme saati ile ihale saatinin farklı belirlenmesinin 4734 sayılı Kanunun 30 ve 36 ncı maddelerine aykırı olduğu; ancak, söz konusu aykırılık nedeniyle ihaleye teklif verilemediği veya mağdur olunduğuna ilişkin dosyada herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığından, bu aykırılık ihalenin sonucuna etkili görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle; 

  1- 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayetin uygun bulunmadığına,  

  Esasta oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

   

  Farklı Gerekçe:

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55. maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.

  Bu şikayetler;

 4. Sözleşme imzalanmamışsa,

 5. Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 6. idarece dikkate alınır” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” başlıklı 56. maddesinde; 55. maddesinde belirtilen hallerde ve sürede (idarece şikayetin reddedilmesinden veya 30 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonraki 15 gün içinde) Kuruma “sözleşme imzalanmadan” önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

  4734 sayılı Kanunun 55. ve 56. maddeleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması yasaklanırken, Kanunun 41. maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, Kanun kendi içerisinde bir sistematik kurmuş ve sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkını güvenceye almıştır.

  Kanunun bütün maddelerinin tam olarak uygulanmadığı durumlarda bu sistematik bozulmaktadır. Şöyle ki; ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41. maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması durumunda ilgililerin sözleşme imzalanmadan şikayette bulunma hakları fiilen ellerinden alınmaktadır. Böyle bir durumda ortada usulüne uygun olmasa bile imzalanmış bir sözleşme bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde sözleşmenin imzasından sonra yapılan şikayetlerin Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını hükme bağlamış olduğundan, sözleşmenin bir şekilde imzalandığı durumlarda yapılan şikayetler üzerine Kamu İhale Kurumunun Kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.

  Açıklanan nedenlerle sözleşmenin imzalandığı 26.08.2003 tarihinden sonra 19.09.2003 tarihinde Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmü çerçevesinde herhangi bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki karara bu gerekçe ile katılmıyorum.

  H.Hüseyin GÜRHAN

  Kurul Üyesi

  —— • ——

  Kamu İhale Kurumundan:

  Kamu İhale Kurulu Kararı

  Toplantı No : 2003/105

  Gündem No : 17

  Karar Tarihi : 03.11.2003

  Karar No : 2003/UK.Z-639

  Toplantıya Katılan Üyeler:

  Başkan: O. Sener AKKAYNAK

  Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

  Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

  Şikayetçi:

  Okur Bilgi İşlem Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

  Rasimpaşa Mah. Uzunhafız Sok. No:39 Kadıköy/İSTANBUL

  İhaleyi yapan idare:

  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü - İdari ve Mali İşler Başkanlığı- BURSA

  Başvuru tarih ve sayısı:

  18.08.2003/13510

  Başvuruya konu ihale:

  Bilgisayar, Bilgisayar Malzemeleri ve Makine Teçhizat Alımı İhalesi

  Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

  27.10.2003 tarih ve 07.041/2003-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 26.06.2003 tarihinde yapılan Bilgisayar, Bilgisayar Malzemeleri ve Makine Teçhizat Alımı İhalesine firmaları tarafından teklif verildiği, ihalenin 6 grup halinde tek ilanla ve aynı saatte gerçekleştirildiği, firmalarının bütün gruplar için de teklif verdiği, bunlardan A grubu için üç firmanın teklif verdiği ve bu tekliflerden en düşük teklifin 1.077.000.000 TL bedelle firmalarına ait olduğu, ikinci teklifin 1.088.000.000 TL bedelle ikinci sırada yer alan Yönsis Bilgisayar firmasına ve üçüncü teklifin de 1.148.000.000 TL bedelle Ümran Bilgisayar firmasına ait olduğu, ihalenin Açık İhale Usulüne göre yapıldığı halde ihale komisyonunca isteklilerin fiyat eksiltmeye davet edildiği ve bu konuda yapılan itirazlarının dikkate alınmadığı, ihalenin 975.000.000TL bedelle Yönsis Bilgisayar firmasına bırakıldığı, bu uygulama ile tekliflerin hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği hükmünün ihlal edildiği, ayrıca ihale usulü ve teknik şartname ile ilgili zeyilnamelerin ihaleden on gün önce gönderilmesi gerektiği halde bu süreye uyulmadığı, zeyilnamenin usulüne uygun gönderilmediği, isteklilerce verilen ilk teklif mektuplarının fotokopilerinin istenilmesine rağmen ihale komisyonunca taraflara verilmediği, ihaleden önce teslim edilen numune bilgisayar için teslim tesellüm belgesi verilmediği ve teklifin verilmesi aşamasında idarece firmalarına karşı zorluklar çıkarıldığı; diğer yandan, başvuru dilekçesinde ihalenin tek ilanla, 6 grup olarak yapıldığı ve idare yetkililerinin her bir grubun ayrı ihale olduğu, her bir grup için ayrı teklif verilmesi ve şartname bedeli ödenmesi gerektiği yönündeki açıklamaları doğrultusunda, her bir grup için 30.000.000.TL şartname bedeli ödenerek bütün gruplara teklif verildiği iddialarıyla, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

  Kamu İhale Kurulunca 02.10.2003 tarih ve AKM-2003/211.2 sayı ile esasın incelenmesine Karar verildiği,

  Anılan Karar uyarınca esasın incelenmesi sonucunda, 4734 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümlerine aykırılığı tespit edilen işlemler nedeniyle,

  1) İdare tarafından, şikayet başvurusu hakkında cevap verilmeden sözleşme imzalandığı, sözleşme imzalandıktan sonra istekliye ihalede “kamu yararı bulunduğu dikkate alınmıştır.” ifadesiyle, başvuru konularına değinilmeksizin cevap verildiği, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin yedinci fıkrasında hükme bağlanan sözleşme imzalanabilmesi için gerekli işlemler yerine getirilmeden Kanuna aykırı olarak sözleşme imzalandığına,

  2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak tesis edilen ihale işlemlerinin iptaline, 

  karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

  Karar:

  Şikayet dilekçesi ve Esas İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda;

  Söz konusu ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusunda, ihaleye firmaları tarafından teklif verildiği, ihalenin 6 grup halinde tek ilanla ve aynı saatte gerçekleştirildiği, firmalarının bütün gruplar için de teklif verdiği, bunlardan A grubu için üç firmanın teklif verdiği ve bu tekliflerden en düşük teklifin 1.077.000.000 TL bedelle firmalarına ait olduğu, ikinci teklifin 1.088.000.000 TL bedelle ikinci sırada yer alan Yönsis Bilgisayar firmasına ve üçüncü teklifin de 1.148.000.000 TL bedelle Ümran Bilgisayar firmasına ait olduğu, ihalenin Açık İhale Usulüne göre yapıldığı halde ihale komisyonunca isteklilerin fiyat eksiltmeye davet edildiği ve bu konuda yapılan itirazlarının dikkate alınmadığı, ihalenin 975.000.000TL bedelle Yönsis Bilgisayar firmasına bırakıldığı, bu uygulama ile tekliflerin hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği hükmünün ihlal edildiği, ayrıca ihale usulü ve teknik şartname ile ilgili zeyilnamelerin ihaleden on gün önce gönderilmesi gerektiği halde bu süreye uyulmadığı, zeyilnamenin usulüne uygun gönderilmediği, isteklilerce verilen ilk teklif mektuplarının fotokopilerinin istenilmesine rağmen ihale komisyonunca taraflara verilmediği, ihaleden önce teslim edilen numune bilgisayar için teslim tesellüm belgesi verilmediği ve teklifin verilmesi aşamasında idarece firmalarına karşı zorluklar çıkarıldığı; diğer yandan, başvuru dilekçesinde ihalenin tek ilanla, 6 grup olarak yapıldığı ve idare yetkililerinin her bir grubun ayrı ihale olduğu, her bir grup için ayrı teklif verilmesi ve şartname bedeli ödenmesi gerektiği yönündeki açıklamaları doğrultusunda, her bir grup için 30.000.000.TL şartname bedeli ödenerek bütün gruplara teklif verildiği iddiaları yer almaktadır.

  A) Şikayet konusu ile ilgili olarak yapılan incelemede;

  1) Başvuru sahibinin, A grubu 60 Adet bilgisayar için en düşük teklif firmalarına ait olduğu halde, ihale komisyonunca teklifler üzerinde pazarlık yapılmak suretiyle ilk teklif bedellerinin değiştirildiğine ilişkin iddialarını tevsik edecek bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

  A grubuna ait ihale işlem dosyasında yer alan, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanakta; Okur Bilgi İşl. Tekn. San ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin uygun bulunmamasına, TSE Belgesinin bulunmaması ve her grup için ayrı teklif verilmesi gerekirken 6 gruba toplu teklif verdiği gerekçe gösterilmiştir.

  A grubu kişisel bilgisayar alımı için, Yönsis Ltd. Şti.’nin 58.500.000.000TL (975.000.000TL/adet), Ümran Ltd.Şti. nin 68.800.000.000 TL (1.148.000.000TL/adet) ve Okur Ltd. Şti.nin 64.636.800.000TL (1.077.280.000TL/adet) bedelle teklif verdiği, Okur Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve en düşük teklifin Yönsis Ltd.Şti.’ne ait olduğunun tutanak altına alındığı tespit edilmiştir.

  Yapılan tespitler sonucunda, ihale komisyonunca pazarlık yapılmak suretiyle tekliflerin değiştirildiği yönündeki iddiaları tevsik edecek bilgi ve belgeye ulaşılamadığından bu iddia yerinde görülmemiştir.

  2) İdarece hazırlanan idari şartnamede, ihale konusu Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemeleri ve Makine Teçhizat alımı işinin A,B,C,D,E ve F grubu olarak 6 gruba ayrıldığı, idari şartnamenin 21.1 inci maddesinin “ Her grup için ayrı teklif verilecektir.” ; Teklif mektubunun şekli ve içeriği başlıklı 24 üncü maddesine de (e) bendi eklenmek suretiyle “Her grup için ayrı teklif mektubu verilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

  İdari şartnamenin tekliflerin sunulma şekli başlıklı 23.1 inci maddesinde “ Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır…” hükmü bulunmaktadır.

  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Tip İdari Şartnamenin kısmi teklifler başlıklı 21 inci maddesinde (7) nolu dipnot ile, idarece ihalede kısmi teklif verilip verilemeyeceğine ilişkin hüküm konulmasının; (8) nolu dipnot ile de, kısmi teklif verilmesi halinde istekli tarafından teklifin işin tamamını mı bir kısmını mı kapsadığının teklif mektubunda açıkça belirtilmesi gerektiğinin 21.2 madde numarasıyla idare tarafından düzenlenmesi gerektiği açıklanmaktadır.

  İdarece, Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine ilişkin (8) nolu dipnot hükmünün göz ardı edildiği, (7) nolu dipnota göre sadece ihalenin kısmı tekliflere açık olup olmadığının yazılması gerekirken, her grup için ayrı teklif verilmesi gerektiği şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu düzenleme ile ihalenin kısmi tekliflere açık olduğu anlaşılmasına rağmen, tekliflerin sunuluş şeklini düzenlemeye yönelik bir düzenleme haline getirilmiştir. Halbuki tekliflerin sunuluş şekline ilişkin hükümler Tip İdari Şartnamenin 23 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Birim Fiyat Teklif Mektubu (KİK.019.0/M Numaralı standart form) incelendiğinde, teklifin işin tamamına/bir kısmına verildiğini ve teklifin bedelini içeren 8 inci maddesinin düzenlenmesine ilişkin (3) nolu dipnotta; ihale dokümanında kısmi teklif verilebileceği belirtilen ihalelerde her bir kısım için teklif edilen bedelin 8 inci maddenin devamı olarak ayrı ayrı yazılması gerektiği hükmü yer almaktadır.

  Bu hüküm uyarınca, bütün gruplar için aynı teklif zarfı ile başvurulması halinde dahi her bir kısım için ayrı teklif mektubu düzenlenmesi istenemeyeceği, isteklinin teklif verdiği kısımların ve teklif bedelinin aynı teklif mektubunda belirtmesinin gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmıştır.

  İdarece hazırlanan idari şartnamenin 21.1 inci maddesi ve bu maddeye göre yapılan işlemler, aynı şartnamenin 23.1 inci maddesinde yapılan düzenlemeye aykırı olduğu, diğer yandan idarece tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi sürecinde her bir kısmı ayrı ihale şeklinde değerlendirmesi sonucunda tesis edilen işlemlerin, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan teklif mektubunun hazırlanması ve tekliflerin sunulmasına ilişkin düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilmiştir.

  Bu aykırılıkların, tekliflerin sunulmasında ve değerlendirilmesinde ihale sonucunu etkileyecek sonuçlar doğurduğu ve düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

  3) Başvuru dilekçesinde her grup için ayrı doküman bedeli istenildiği ve ayrı ayrı ihale gibi işlem yapıldığı iddialarına yer verilmiştir. İdarece ihale ilanında doküman bedelinin 30.000.000.TL olarak belirtildiği, her bir grubun tekliflerinin ayrı ihale teklifi şeklinde teslim alındığının belirlendiği, ancak her grup için ayrı ihale dokumanı bedeli tahsil edildiğine ilişkin belgeye ulaşılamadığı, isteklilerce ihale dokümanı alındığına dair makbuzun her grup için verilen teklifin içine konulduğu, ayrıca bütün gruplara ait ihale dosyasına konulan ihale dokümanı satın alanlara ilişkin formun aynı olduğu, bu formda yer alan bilgilerden de her isteklinin sadece 30.000.000.TL ihale dokümanı bedeli ödediği tespit edildiğinden bu konudaki iddia yerinde bulunmamıştır.

  4) Şikayet başvurusunda, idari şartnamenin 21 inci maddesinde değişiklik yapılarak her grup için ayrı ayrı teklif verilmesine ilişkin hüküm konulduğu, ancak bu değişikliğin idari şartnamenin zeyilname yapılmasını düzenleyen 14.2 nci maddesine aykırı olarak süre ve tebligat usulüne uyulmaksızın yapıldığı iddialarına idarece cevap verilmediği, kurumumuza gönderilen belgeler arasında da idari şartnamenin 21 inci maddesinin son halini gösterir şartnamenin gönderildiği anlaşıldığından idareden bu konuda açıklama istenilmesi üzerine, idarenin 21.10.2003 tarih ve 20991 sayılı yazısı ile idari şartnamenin 21.1 inci maddesinde yer alan “ihale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.” hükmünün “ her grup için ayrı teklif verilecektir.” şeklinde değiştirildiği ve yapılan bu değişikliğin 20.06.2003 tarihinde (ihale tarihinden 6 gün önce) şikayetçiye faks ile gönderildiği belirtilmiştir.

  İhale dokümanında değişiklik yapılması hakkında, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde “ …İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

  Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir…” hükmü bulunmaktadır.

  4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen usul ve süreye aykırı olarak ihale dokümanında değişiklik yapıldığı, ihale usulünün uygulanması ve teklif verme şeklini düzenleyen bu değişikliğe karşı istekli tarafından ihaleye teklif vermeden önce herhangi bir şikayet olmadığı, ancak yapılan değişikliğin sonuçlarının ihale kararından sonra ortaya çıkması nedeniyle, ihale komisyonu kararına karşı şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

  4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde zeyilname düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırı olarak faks ile değişiklik yapılması, yapılan değişiklikten bağımsız olarak, ihalenin iptaline neden olacak nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

  5) İtirazen şikayet başvurusunda A grubu dışında diğer gruplar için de teklif verildiği halde diğer gruplara ilişkin ihale sonucunun bildirilmediği iddialarına yer verildiği, ancak idarece her grup için ayrı ayrı dosyalar halinde hazırlanarak Kurumumuza gönderilen belgelerden, Okur Bilgi İşl. Tekn. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin bütün gruplar için ayrı ayrı hazırlanan teklif mektuplarını aynı zarf içinde idareye teslim ettiği, ihale komisyonunca teklif zarfının A grubu için alınan tekliflerle birlikte değerlendirilmesi sonucunda “TSE Belgesinin bulunmaması ve her grup için ayrı teklif verilmesi gerekirken 6 gruba toplu teklif verilmesi” nedeniyle ihale dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

  İhale komisyonunca şikayetçinin bütün gruplara birlikte teklif verdiği tutanak altına alınmışken, istekli ihale dışı bırakılsa dahi bütün gruplara ilişkin ihale sonucunun bildirilmesi gerektiği, ancak bildirilmeyerek 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ihale sonucunun tebliğine ilişkin hükümlerine aykırı davranılmıştır.

  B) Şikayet konusundan bağımsız olarak İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca re’sen yapılan incelemede;

  1) İhale ilanının 8 inci maddesinin, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde düzenlenerek isteklilerin tekliflerini hangi usulle vereceği ve sözleşme türünün açıkça yazılması gerekirken, ilanın ihale dokümanında yer alan hükümlere uygun olarak düzenlenmediği, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (k) bendinde teklif ve sözleşme türünün ilânlarda bulunması zorunlu hususlar arasında sayıldığı, ancak ihale ilanında teklif ve sözleşme türünün, ihale dokümanına uygun olarak düzenlenmemesi nedeniyle; ihale ilanının, 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı düzenlendiği tespit edilmiştir.

  2) İdari şartnamenin teklife dahil olması öngörülen masrafların düzenlendiği 26.1 maddesinde “Bütün masraflar teklif veren firmaya aittir.”, şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin Tip İdari Şartnamede 26.1 maddenin düzenlenmesine ilişkin (11) nolu dipnotta yer alan “idareler, sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim harç ve benzeri gideriler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderlerinden hangilerinin teklif fiyata dahil edileceğini belirteceklerdir.”, hükmüne aykırı düzenlendiği tespit edilmiştir.

  3) İdarece tekliflerin gruplara göre tasnif edilerek değerlendirmeye alınması nedeniyle A grubu dışında kalan diğer gruplara ilişkin ihale dokümanında yapılan incelemede, A grubunda tespit edilen mevzuata aykırılıklardan farklı olan hususlar;

  a) E grubuna teklif veren Stüdyo Uludağ-İbrahim KARA’nın teklif mektubunda istekli tarafından doldurulması zorunlu olan kısımlar boş bırakıldığı, söz konusu teklifin içerik bakımından mevzuata aykırı olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, anılan Kanun hükmüne aykırı olarak teklifin değerlendirmeye alındığı tespit edilmiştir.

  b) F grubu; bu grupta sadece Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd.Şti.nin teklif verdiği ve 1.400.010.000 TL bedelle 24.07.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. Diğer yandan teklifi A Grubunda değerlendirilen ancak F Grubuna ait teklifi değerlendirmeye alınmayan Okur Bilgi İşlem Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’nin F Grubuna ait teklifinin, F grubu için verilen teklifler arasında en düşük bedelli teklif olduğu, diğer gruplar için verilen tekliflerin ise ihale üzerinde bırakılan isteklilerin teklifinden yüksek olduğu tespit edilmiştir.

  4) İhale komisyonunca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından incelenmesinde; teklif geçerlilik süresi, teklife dahil olan masrafların şartnameye uygun olarak yazılmaması, teklif edilen toplam bedel yerine birim fiyatın yazılması gibi mevzuat hükümlerine göre şekil ve içerik bakımından aykırılıklar içeren teklif mektuplarının değerlendirmeye alındığı; ihalenin kısmi tekliflere açık olması, idarece ihale usulünün uygulanmasında izlenen yöntem ve kısmi tekliflere açık ihalelere göre düzenlenmiş teklif mektuplarının isteklilere verilmemiş olması nedeniyle, bütün isteklilerin tekliflerinin bu yönüyle kısmen veya tamamen mevzuatta yer alan hükümlere aykırılık içerdiği tespit edilmiştir.

  Açıklanan nedenlerle; 

  1- Sözleşmenin kanuna aykırı olarak imzalandığına, 

   2- Yukarıda belirtilen mevzuata aykırı ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlemle giderilemeyecek şekilde bu Kanun’a ve ilgili mevzuata aykırı işlemler niteliğinde olduğundan ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,         

  3- Ayrıca, idareye bu Kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları, uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kurum’a bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine, 

   oyçokluğuyla karar verildi.

  Karşı Oy:

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55. maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.

  Bu şikayetler;

 7. Sözleşme imzalanmamışsa,

 8. Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

idarece dikkate alınır” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” başlıklı 56. maddesinde; 55. maddesinde belirtilen hallerde ve sürede (idarece şikayetin reddedilmesinden veya 30 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonraki 15 gün içinde) Kuruma “sözleşme imzalanmadan” önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55. ve 56. maddeleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması yasaklanırken, Kanunun 41. maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, Kanun kendi içerisinde bir sistematik kurmuş ve sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkını güvenceye almıştır.

Kanunun bütün maddelerinin tam olarak uygulanmadığı durumlarda bu sistematik bozulmaktadır. Şöyle ki; ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41. maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması durumunda ilgililerin sözleşme imzalanmadan şikayette bulunma hakları fiilen ellerinden alınmaktadır. Böyle bir durumda ortada usulüne uygun olmasa bile imzalanmış bir sözleşme bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde sözleşmenin imzasından sonra yapılan şikayetlerin Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını hükme bağlamış olduğundan, sözleşmenin bir şekilde imzalandığı durumlarda yapılan şikayetler üzerine Kamu İhale Kurumunun Kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle sözleşmenin imzalandığı 24.07.2003 tarihinden sonra 21.08.2003 tarihinde Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmü çerçevesinde herhangi bir değerlendirme yapılması mümkün olmadığından ihale işlemlerinin iptali yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

H.Hüseyin GÜRHAN Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 18

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-640

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Kıvanç Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cemal Yener Tosyalı Caddesi Koza Han. No:29/1 34470 Vefa/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü.

Başvuru tarih ve sayısı:

01.10.2003/25753

Başvuruya konu ihale:

1000 M3 Seri Filtre Kumu Temini İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünce 30.06.2003 tarihinde ihalesi yapılan 1000 M3 lük filtre kumu alımı ihalesine katılan Kıvanç Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin idareye yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.09.2003 tarihli yazısıyla reddi üzerine, 01.10.2003 tarih ve 25753 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. 

Başvuruya ilişkin olarak düzenlenen 07.10.2003 tarih ve 07.G017/2003-12 sayılı Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucu 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/299.1 sayılı Kurul kararı ile, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesiyle belirlenen ön inceleme konuları bakımından aykırılık bulunmadığı tespit edildiğinden İtirazen Şikayet Başvurusunun Esasının İncelenmesine Geçilmesine, ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Kurumumuzun 09.10.2003 tarih ve 1030-14471 sayılı yazısı ile istenilmesi üzerine idare tarafından 10.10.2003 tarih ve 13570/97599 sayılı yazı ekinde ihale dosyasının gönderilmesiyle 23.10.2003 tarih ve 07.G017/2003-16E sayılı Esas İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Başvuru sahibi firmanın başvuru konusu şikayet dilekçesinde özetle; 30.06.2003 tarihinde idarece ihalesi yapılan 1000 M3 lük filtre kumu alımı işine firmalarının en avantajlı teklifi vermiş olmasına rağmen idari şartnamenin 10. maddesinin (f) fıkrası (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen ihale dışı bırakılır) hükmü gereğince firmalarının ihale dışı bırakıldığının belirtildiği, ihale dışı bırakılmalarının haklı nedenlere dayanmadığı iddia edilerek Kurum kayıtlarına 01.10.2003 tarihinde giren dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Karar

23.10.2003 tarih ve 07.G017/2003-16E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihaleye teklif verdikleri, ancak ihale komisyonu tarafından, firmalarının en avantajlı teklifi vermiş olmasına rağmen idari şartnamenin 10. maddesinin (f) fıkrası (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen ihale dışı bırakılır) hükmü gereğince firmalarının ihale dışı bırakıldığının belirtildiği, kendi firmalarının uzun yıllardır İSKİ’ye filtre kumu gibi malzemeler vererek hizmet ettiği, ancak 16.11.1999 tarihli sözleşme konusu 2000m3'lük seri filtre kumu firmalarının kuruluşundan itibaren bütün gayretlerine rağmen süresi içerisinde tamamını veremedikleri tek iş olduğu, zira ellerinde olmayan iklim şartları ve teknik nedenler sebebiyle taahhüdün tamamının yerine getiremedikleri, firmalarının ihale dışı bırakılmalarının dayanaktan yoksun olduğu, filtre kum ve çakılı alanında faaliyet gösteren firmalarının sektördeki bütün belgeleri tam olarak aldıkları belirtilerek ihalenin kendi firmalarına verilmesi gerekirken, daha pahalı fiyat veren firmaya verilmesinin idareyi zarara uğrattığı, firmalarının ihale dışı bırakılmasının usulsüz olduğu iddia edilerek konunun Kurum tarafından düzeltilmesi talep edilmektedir.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; idare tarafından 30.06.2003 tarihinde yapılan 1000 M3 lük filtre kumu alımı İhalesine, Siltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş., Kıvanç Kimya San. ve Tic. A.Ş., Doğu Madencilik San. ve Tic., Öztem Taahhüt Pazarlama ve Dah. Tic. Ahmet Özden, Akar İnş. Madencilik Hafriyat San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere 5 isteklinin katıldığı, 16.07.2003 tarihli ihale komisyonu kararı ile, Siltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş.’nin en avantajlı teklifi vermiş olduğu, Doğu Madencilik San. ve Tic. Firmasının teklif zarfının yapıştırma yerinde imzasının bulunmaması nedeniyle; Akar İnş. Madencilik Hafriyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifini Tip İdari Şartnamenin 24.2 maddesine aykırı olarak (Standart form KİK019.0/M’a uygun olmayarak) hazırlanması nedeniyle; Öztem Taahhüt Pazarlama ve Dah. Tic. Ahmet Özden Firmasının teklif mektubunda teslim süresini Tip İdari Şartnamenin 49.2 maddesine aykırı olarak 360 takvim günü vermesi nedeniyle; Kıvanç Kimya San. Ve Tic. A.Ş.’nin de 01.03.2001 tarih ve 2001/132 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile aynı konuda (filtre kumu temini) taahhüdünü yerine getirmediğinden sözleşmenin feshedilmesi, teminatının irad kaydedilmesi ve gecikme cezasına maruz bırakılması kararı uyarınca Tip İdari Şartnamenin 10. maddesi (f) bendinde yer alan “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen” ihale dışı bırakılır hükmü gereğince de başvuran firmanın ihale dışı bırakıldığı görülmektedir.

İhale Komisyon kararının İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu tarafından 29.07.2003 tarihinde onaylandığı ve 1000 M3 lük filtre kumunun 285.000.000.000 TL. + KDV bedelle Siltaş Silis Kumları San. ve Tic. A.Ş.’den teminine dair İhale Komisyonu Kararının onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 08.08.2003 tarihinde İhaleye Katılan isteklilere tebliği amacıyla postaya verildiği, 25.08.2003 tarihli dilekçe ile şikayetçi firma tarafından tekliflerinin hangi gerekçelerle uygun görülmediğinin bildirilmesinin talep edildiği, İdarece; 01.03.2001 tarih ve 2001/132 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile aynı konuda (filtre kumu temini) taahhüdünü yerine getirmediğinden sözleşmenin feshedilmesi, teminatının irad kaydedilmesi ve gecikme cezasına maruz bırakılması kararı uyarınca Tip İdari Şartnamenin 10. maddesi (f) bendi hükmü gereğince ihale dışı bırakıldıklarının firmaya bildirildiği, bunun üzerine 03.09.2003 tarihinde idare şikayet başvurusunda bulunulduğu, firmanın idareye yaptığı itiraz neticesinde durdurulan ihale sürecinin, ihale konusu alımın acil ihtiyaç ve su arıtmada kullanılan ana malzemelerden olması, genel sağlık açısından telafisi zor ve imkansız zararların doğabileceği nedenleriyle ihale sürecinin devamına ve sözleşmenin imzalanmasına idarece 25.09.2003 tarihinde karar verildiği, bu kararın isteklilere bildirildiği ve Kıvanç Kimya San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 01.10.2003 tarih ve 25753 sayı ile Kurum kayıtlarına giren dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

A- Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

İdarece, firmanın 01.03.2001 tarih ve 2001/132 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı ile aynı konuda (filtre kumu temini) taahhüdünü yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilmesi, teminatının irad kaydedilmesi ve gecikme cezasına maruz bırakılmasına yönelik karar verildiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesi son fıkrasının (f) bendi ve şikayete konu ihaleyle ilgili Tip İdari Şartnamenin 10. maddesi (f) bendinde yer alan “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen” isteklilerin ihale dışı bırakılacağı hükümleri gereğince, firmanın ihale dışı bırakılması işleminde hukuka herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

B- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1- İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde, “ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi, resim, harç v.b. giderler ile ulaşım nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olup, benzeri giderlerden amaçlananın vergi, resim, harç benzeri bir gider olduğu, Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26.1. maddesi gereğince bu giderlerin açıkça yazılması gerektiği, diğer belirtilmeyen giderler şeklinde muğlak ifadelere yer verilmemesi gerekmektedir.

2- İdari Şartnamenin İhaleye İlişkin bilgiler başlıklı 3 üncü maddesinde ihale tarihinin yazılmadığı, anılan maddenin (c) bendinin boş bırakıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 27 nci maddesinin (c) bendine göre; idari şartnamede, ihale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceğinin belirtilmesi gerektiği, bu eksikliğin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 29 uncu maddesine göre ve süresinde Zeyilname düzenlenmek suretiyle giderilmesi gerekmesine rağmen süresinde bu eksikliğin giderilmediği anlaşılmaktadır.

Her ne kadar ihale sürecinde yukarıda anılan mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ise de, bu aykırılıkların ihale sürecini esastan etkilemediği ve ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşıldığından, bu hususlar bir iptal nedeni olarak görülmemiştir.  

ıklanan nedenlerle;

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayetin uygun bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 19

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-641

 

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Datateknik Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.

Şehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy İş Merkezi No:4 K:14 Mecidiyeköy/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

07.10.2003/26533

Başvuruya konu ihale:

100 Adet Bilgisayar Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.10.2003 Tarih 07.0162/ 2003-28.E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce 26.08.2003 tarihinde yapılan 100 adet bilgisayar alımı ihalesine katılan Datateknik Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından;

Kesinleşmiş ihale kararının 15.09.2003 tarihinde posta yolu ile taraflarına tebliğ edildiği, ihalenin Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne verildiği, ikinci en avantajlı teklif sahibinin de Sentim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. olduğunun öğrenildiği, ancak her iki firmanın da idari şartnamenin 7.3.4. maddesine istinaden vermesi gereken TSE ve TSEK belgelerinin olmadığının Türk Standartları Enstitüsünün 11.09.2003 tarihinde güncellenen web sitesinden öğrenildiği ayrıca, her iki firmanın da şartnamede talep edilen kasayı veremeyeceğinin anlaşıldığı ve bu hususlarda idareye şikayet dilekçelerini verdikleri, idarenin firmanın İmalata Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmasının yeter şart olduğunu bildirdiği, böylece söz konusu belgenin teklif dosyasında olmamasının bir eksiklik olarak görülmediğinin anlaşıldığı, bu hususun da 4734 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerine aykırı olduğu, itiraz konusu diğer husus ile ilgili olarak da ürünlerin teslim alınmadan yapılacak bir işlemin olmadığının bildirildiği, idarenin böylece Kanunun 5 inci maddesine de aykırı davrandığı belirtilerek şikayetleri ile ilgili inceleme yapılıp karar verilmesi talep ve iddialarıyla 07.10.2003 tarih ve 26533 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvurunun incelenmesi sonucunda hazırlanan 13.10.2003 tarih ve 07.0162/2003-24 sayılı ön inceleme raporu üzerine alınan 14.10.2003 tarih 2003/AK.M-2003/308.1 sayılı kurul kararı ile, başvuruya konu ihalenin incelenen kısmında mevzuata aykırı hususların bulunduğu, bu haliyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulması yönünde verilen karar idareye bildirilerek idareden ihale dokümanları istenildiği,

İdareden temin edilen ihale işlem dosyasında bulunan belgelerin detaylı bir şekilde incelenmesinden;

1-Başvuru sahibinin iddialarının yerinde bulunduğu,

2-İhale kararının iptal edilerek ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince idare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek nitelikte olması nedeniyle, ihale dokümanlarında istenen şartları sağlayan isteklilere ait teklifler için düzeltici işlem tesis edilmesi,

Sonucuna ulaşıldığı bildirilmiştir.

Karar:

28.10.2003 tarih ve 07.0162/2003-28E sayılı Esas inceleme raporu ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde özetle;

Kesinleşmiş ihale kararının taraflarına tebliğ edilmesi ile ihalenin Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne verildiğini, ikinci en avantajlı teklif sahibinin de Sentim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş. olduğunun öğrenildiği, ancak her iki firmanın da idari şartnamenin 7.3.4. maddesine istinaden vermesi gereken TSE ve TSEK belgelerinin olmadığının Türk Standartları Enstitüsünün 11.09.2003 tarihinde güncellenen web sitesinden öğrenildiği, ayrıca, her iki firmanın da şartnamede talep edilen kasayı veremeyeceğinin anlaşıldığı ve bu hususlarda idareye şikayet dilekçelerini verdikleri, idarenin; firmanın İmalata Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmasının yeter şart olduğunu bildirdiği, böylece söz konusu belgenin teklif dosyasında olmamasının bir eksiklik olarak görülmediğinin anlaşıldığı, bu hususun da 4734 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerine aykırı olduğu, itiraz konusu diğer husus ile ilgili olarak da ürünlerin teslim alınmadan yapılacak bir işlemin olmadığının bildirildiğini, idarenin böylece Kanunun 5 inci maddesine de aykırı davrandığı belirtilerek şikayetleri ile ilgili inceleme yapılıp karar verilmesi talep ve iddiaları yer almaktadır.

A- Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde;

Datateknik Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.’nin, kendilerine tebliğ edilen ihale kararındaki ekonomik açıdan en avantajlı ve ikinci en avantajlı olarak belirtilen her iki firmanın, idari şartnamenin 7.3.4. maddesine istinaden vermesi gereken TSE veya TSEK belgelerinin olmadığı, ayrıca, “satın alınacak olan bilgisayarların kasasının plastik yapıda ve içi metal sheild ile ekranlanmış olması” şartının da her iki firma tarafından yerine getirilemeyeceği yönündeki iddiası üzerine yapılan incelemede;

İdare tarafından hazırlanan açık ihale usulü ile ihale edilen mal alımlarında uygulanacak idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde “satışı yapılması düşünülen cihaza ait TSE veya TSEK belgesi verilecektir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde ise “satışı yapan firmanın teknik bakım ve desteğini TSE veya TSEK hizmet yeterlilik belgesi ile kanıtlamalıdır.” şartı aranmıştır.

Yine idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “istekli imalatçı ise imalatçılık belgesi ve/veya kapasite raporu verilecektir.” şeklinde hüküm de bulunmaktadır.

İhale üzerinde kalan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi TSEK belgelerini ihale dokümanları arasında idareye sunmuş ancak sunulan belgenin satışı yapılacak cihaza ait olmadığı tespit edilmiştir.

İdare, başvuru sahibine şikayet konusu ile ilgili olarak, “İçeriğindeki parçaların seçimini teknik komisyonun hazırladığı bir bilgisayara ait TSE Kalite Uygunluk Belgesi olmaması doğaldır. Firmalar TSE Kalite Uygunluk belgelerini de yeni çıkan işlemci (CPU) ve kendi dizaynlarına göre almaktadır. Sonuç olarak burada dikkat edilecek husus; bu parçalardan müteşekkil bilgisayarı toplayıp, çalışır hale getirecek firmanın İmalata Yeterlilik Belgesi, ISO 9001 Belgesi ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması yeter şarttır.” şeklinde cevap vermiştir.

İdari şartnamenin 7.3.2, 7.3.3 ve 7.3.4 maddeleri ile ayrı ayrı istenilen ve verilmesi zorunlu koşulan belgelerden sadece 7.3.2 ve 7.3.3 maddelerinde istenilen “İmalata Yeterlilik Belgesi”, “ISO 9001 Belgesi” ve “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” verilmesi yeterli görülmüş, 7.3.4 maddesi ile istenilen belgeler aranmamıştır.

Oysa, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Açık ihale usulünde yeterlik” başlıklı 43 üncü maddesinde, “Açık ihale usulünde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Buna göre; idare, ihale dokümanlarında verilmesi zorunlu koşulan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerini değerlendirme dışı bırakması gerekirken değerlendirmeye almıştır.

Bu haliyle başvuru sahibinin, şikayet ile ilgili iddiası yerinde bulunmuştur.

 1. İhale işlem dosyası üzerinde yapılan resen incelemede;

1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. Tic Ltd. Şti. “Götürü Bedel Teklif Mektubu” adı altında “Birim Fiyat Teklif Mektubu” sunmuş, 4 üncü istekli konumunda olan Aidata Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. Ltd. Şti. ise “Birim Fiyat Teklif Mektubu” sunmuş, idare teklif fiyatı değiştirilmeksizin teklif mektuplarının değiştirilmesini isteklilerden talep etmiş, Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. Tic Ltd. Şti. söz konusu değişikliği yapmış, ancak Aidata Bilgisayar Sistemleri Tic. ve San. Ltd. Şti. ise değişikliği yapmamıştır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde, “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

 1. Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

 2. Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

 3. Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Buna göre; idare, isteklilere ait teklif mektubunu değerlendirme dışı bırakması gerekirken teklif mektuplarını düzeltmeye gitmiştir.

2- 15.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4734 sayılı Kanunda değişiklik getiren 4964 sayılı Kanunun geçici teminata ilişkin maddesinde, isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceği hüküm altına alınmış, 4734 sayılı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37 nci maddesinde ise geçici teminatın usulüne uygun olmadığı tespit edildiğinde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı da hüküm altına alınmışken teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat mektubu veren istekliye ait teklif idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmayarak ihale kararı bu istekli üzerine alınmıştır.

3- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teminat mektubu, 30.09.2003 tarihinde serbest bırakılmıştır. Oysa ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihale yetkilisinin uygun görmesi şartıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabileceği de düzenlendiğinden, sözleşme imzalanmadan geçici teminat mektubunun serbest bırakılması mümkün değildir.

4- İdare tarafından ihale dokümanları arasında ihale konusu işin niteliğine uygun olarak belirlenen standart formlar arasında “Başvuru Mektubu” da istenmiştir. Oysa başvuru mektubu açık ihale usulünde aranan bir belge olmayıp belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlilik veya pazarlık usulünde yeterlik başvuru mektubu olarak kullanılan bir belgedir.

5- Teklif mektubunda kazıntı ve silinti olduğu için değerlendirme dışı bırakılan 2 nci istekli konumunda olan Ak-Fa Bilgisayar Sistemleri Elektronik ve Mühendislik Tic. ve San.Ltd. Şti. için idare tarafından “Yeterlilik değerlendirilmesi sonucu yeterli bulunmayan adaylara bildirim” yazısı ile bildirim yapılmış, dolayısıyla kesinleşen ihale kararı bu istekliye gönderilmemiştir. Oysa söz konusu belge de açık ihale usulünde kullanılan bir belge olmayıp, değerlendirme dışı bırakılan istekliye ait bilgiler ile gerekçelerin ihale komisyon karar tutanağında açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla ihale üzerinde kalan Yönsis Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idare tarafından istenilen ve ihale dokümanları arasında yer alan satışı yapılacak cihaza ait TSE veya TSEK belgelerinden herhangi birisini ihale komisyonuna teslim edemediği gibi yukarıda 1 inci ve 2 nci maddelerdeki aykırılıklardan dolayı da değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

ıklanan nedenlerle;

1- İhale kararının iptaline,

2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi gereğince ihale dokümanında istenilen şartları sağlayan istekliler ile ihale işlemlerinin sonuçlandırılmasının düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-642

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

OSEM Otomotiv Sanayi Endüstri Mamülleri Pazarlama-Hüseyin ATEŞOĞLU, Yeni Sanayi Çarşısı, Demir Cad. No:38/2 ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 nolu İhale Komisyonu Başkanlığı

Başvuru tarih ve sayısı:

22.09.2003/24704 ve 30.09.2003/25561

Başvuruya konu ihale:

9 Kalem Landrover Aracı Emme ve Egsoz Subapları İşi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

OSEM Otomotiv Sanayi Endüstri Mamülleri Pazarlama-Hüseyin ATEŞOĞLU firmasının 22.09.2003 tarihli başvuru dilekçesi üzerine 29.09.2003 tarih ve 07.0078/2003-30 sayılı Ön İnceleme Raporu düzenlenmiş, Kamu İhale Kurulunun 02.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/279.1 sayılı Kurul Kararı ile başvurunun şekil unsurlarına aykırılığının giderilmesi başvuru sahibine bildirilmiştir.

Anılan firmanın 30.09.2003 tarihli dilekçesi üzerine Mal Alımları İhaleleri İnceleme ve Düzenleme Dairesi Başkanlığının 07.10.2003 tarih ve 07.00.279/6 Sayılı kararı ile esas incelemesine geçilmesine ve 07.10.2003 tarih ve 07.0078/2003-32 sayılı Ön İnceleme Raporu üzerine 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/279.2 sayılı Kurul Kararı ile ihale süreci sözleşme imzalanarak tamamlandığından ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verilmiştir.

Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığınca gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi üzerine Esas İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, söz konusu raporda özetle; Türkak onay belgesinin tamamlattırılacak belgeler kapsamında bulunmadığı ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu halde, idarece Oto Özdal firmasına bu belgenin tamamlattırılması için süre tanındığı iddiasının, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve tip idari şartnamenin 32.1 inci maddesi gereğince haksız bulunduğu, İdarenin şikayet başvurusunu nihai kararla sonuçlandırmadan ihale işlemlerine devam ettiği iddiasının ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca haklı bulunduğu, bununla birlikte söz konusu aykırılığın ihale sonucuna etkili olmadığı, yapılan re’sen incelemede; İdare tarafından alınan gerekçeli kararın şikayetçiye bildirimi tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi ve Kurum kararı beklenilmeksizin sözleşme imzalanmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine aykırı olduğu ancak söz konusu aykırılığın da ihale sürecini esastan etkilemediği ve ihale sonucuna etkili olmadığı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

27.10.2003 tarih ve 07.0078/2003-36 sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı tarafından 21.08.2003 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 9 Kalem Landrover Aracı Emme ve Egsoz Subapları işi ihalesine ilişkin olarak OSEM Otomotiv Sanayi Endüstri Mamülleri Pazarlama-Hüseyin ATEŞOĞLU tarafından;

İhale idari şartnamesinin 7.3.1 maddesinde açıkça ISO belgesi ile birlikte TÜRKAK’tan alınacak onay belgesinin yeterlikte aranılacak belgeler arasında sayılmasına ve tekliflerin açılması sırasında ihaleye katılan diğer firma olan Oto Özdal firmasının teklifinde TÜRKAK’tan alınacak onay belgesinin eksik olduğu görülmesine rağmen, Oto Özdal firmasına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve idarece bu belgenin tamamlattırılması için anılan firmaya süre tanındığı, diğer askeri kurum komisyonlarında yapılan uygulamalara bakıldığında ihalenin seyrini değiştirmeyecek daha basit bilgi ve belge eksikliklerinde firmaların ihale dışı bırakıldığı görüldüğünden ihaleye ait idari şartnamenin 31.2.3 maddesinin 2 nci bendine göre TÜRKAK onay belgesinin teklifin esasını değiştirmeyecek ve tamamlattırılacak belgeler kapsamında olmadığı kanaatine varıldığı ve bu kanaatlerinin idareye bir itiraz dilekçesi ile bildirilmesine karşın henüz bir cevap alamadan ihale komisyonunca ihalenin Oto Özdal firması adına onaylandığının taraflarına bildirildiği, idarenin şikayete ilişkin 17.09.2003 tarihli kararında 31.2.3 maddede tamamlattırılacak belgeler arasına TÜRKAK belgesinin dahil olup olmadığı konusuna bir açıklık getirilmediği, iddialarıyla Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 1. Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi sonucunda yapılan tespitlerle ilgili olarak;

1) İhale idari şartnamesinin 7.3.1 maddesinde açıkça ISO belgesi ile birlikte TÜRKAK’tan alınacak onay belgesinin yeterlikte aranılacak belgeler arasında sayılmasına ve tekliflerin açılması sırasında Oto Özdal firmasının teklifinde TÜRKAK’tan alınacak onay belgesinin eksik olduğu görülmesine rağmen, Oto Özdal firmasına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve idarece bu belgenin tamamlattırılması için anılan firmaya süre tanındığı, diğer askeri kurum komisyonlarında yapılan uygulamalara bakıldığında daha basit bilgi ve belge eksikliklerinde firmaların ihale dışı bırakıldığı görüldüğünden ihaleye ait idari şartnamenin 31.2.3 maddesinin 2 nci bendine göre TÜRKAK onay belgesinin teklifin esasını değiştirmeyecek ve tamamlattırılacak belgeler kapsamında olmadığı iddiası ileri sürülmüştür.

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde; “Subap ve Subap Gaytlarının üretimine ait; Türk Standartları Enstitüsünden alınan TS EN ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Belgesi veya Milli Savunma Bakanlığınca verilen AQAP Belgesi(Aslı veya aslına uygunluğunun Noter tarafından tasdiklenmiş sureti) veya Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Belgesi (Ulusal Akreditasyon Forumu IAF Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9000 Serisi Kalite Sistem Belgesi) IAF Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğu, istekli firma tarafından Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan alınan bir yazı ile doğrulanacak ve bu yazı ISO belgesi ile birlikte ihale komisyonuna ibraz edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

21.08.2003 tarihinde yapılan ihalede Oto Özdal Yedek Parça Tic.Ltd.Şti. ve Osem Oto.San.End.Mam.Paz-Hüseyin ATEŞOĞLU firmaları tarafından sunulan belgelerin kontrolü esnasında, Oto Özdal Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.’nin idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesi gereğince sunduğu ISO 9000 serisi Kalite Sistem Belgesinin Ulusal Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından verilen belge olduğuna ilişkin TÜRKAK’tan alınacak teyit yazısının bulunmadığı ve Osem Oto.San.End.Mam.Paz-Hüseyin ATEŞOĞLU firmasının idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesi gereği verdiği yetki belgesinde; “…üretici firmanın ürünlerini…” satmaya ifadesinin bulunmadığı tespit edilerek, idarenin 21.08.2003 tarih ve 6048-408-03/(774) sayılı yazısı ile eksikliği tespit edilen bilgi ve belgelerin 29.08.2003 tarihine kadar tamamlanması aksi takdirde tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı her 2 firmaya da tebliğ edilmiştir.

29.08.2003 tarihinde yapılan ihale komisyonu toplantısında her 2 firmanın da eksik bilgi ve belgeleri tamamlaması üzerine en düşük fiyat esası uyarınca teklifler değerlendirilerek, ihalenin Oto Özdal Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.nde bırakılmasına ilişkin komisyon kararının alındığı belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Değerlendirilmesi başlıklı 37 nci maddesi; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır

İhaye ait idari şartnamenin 32.1 inci maddesi; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31.2.3 üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.”

İhaleye ait idari şartnamenin Diğer Hususlar Başlıklı VI ncı bölümü 60.1 inci maddesi; “Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla teklif mektubu ve teminat mektubu hariç, diğer belgelerden eksik olanlar ile önemsiz bilgi eksikliği bulunan belgeler ihale komisyonunca belirlenecek süre içerisinde tamamlattırılacaktır.” hükümleri gereğince,

İdare tarafından TÜRKAK’tan alınacak teyit yazısı noksanlığının teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte bilgi ve belge eksikliği olarak kabul edilmesi ve eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için ihale üzerinde kalan istekliye 29.08.2003 tarihine kadar süre tanınması ve eksik bilgi ve belgelerini tamamlayan isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve tip idari şartnamenin 32.1 inci maddesi hükmüne uygun olup, şikayetçinin bu husustaki iddiası haksız bulunmuştur.

2) TÜRKAK onay belgesinin teklifin esasını değiştirmeyecek ve tamamlattırılacak belgeler kapsamında olmadığı gerekçesiyle idareye bir itiraz dilekçesi verilmesine karşın henüz bir cevap verilmeden ihale komisyonunca ihalenin Oto Özdal firması adına onaylandığının taraflarına bildirildiği, iddiasında bulunulmuştur.

Osem Oto.San.End.Mam.Paz-Hüseyin ATEŞOĞLU firmasının 27.08.2003 tarihli şikayet dilekçesinin aynı tarih ve 7983 sayı ile idare kayıtlarına intikal ettiği,

Bununla birlikte idarece şikayete ilişkin gerekçeli bir karar alınmadığı halde ihale işlemlerine devam edilerek, 29.08.2003 tarihinde ihale komisyonu kararı ile ihalenin Oto Özdal Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.’nde bırakıldığı ve 03.09.2003 tarihinde ihale yetkilisinin onayı üzerine kesinleşen ihale kararının 04.09.2003 tarihinde Osem Oto.San.End.Mam.Paz-Hüseyin ATEŞOĞLU’na iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği,

İdarenin şikayete ilişkin gerekçeli kararının yer aldığı 17.09.2003 tarihli yazının idare tarafından posta yoluyla 18.09.2003 tarihinde gönderildiği ve şikayet sahibine 20.09.2003 tarihinde ulaştığı belirlenmiştir.

İdarenin 27.08.2003 tarihinde yapılan şikayet başvurusunu nihai kararla sonuçlandırmadan ihale işlemlerine devam etmesi; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İhale İşlemlerinin Yürütülmesi” başlıklı 17 nci maddesi; “İdareye yapılan şikayet başvurusu, ihale işlemlerinin yürütülmesini kendiliğinden durdurur. Başvuru nihai kararla sonuçlandırılmadan veya ihale işlemlerine devam yönünde İhale Yetkilisince karar alınmadan ihale işlemleri yürütülemez ve sözleşme imzalanamaz.” hükmüne aykırı ve şikayet sahibinin bu konudaki iddiası haklı bulunmuştur.

İdarenin şikayet başvurusunu nihai kararla sonuçlandırmadan ihale işlemlerine devam etmesi, anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olmakla birlikte; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ve ihalenin en düşük fiyat teklifini veren istekli üzerinde bırakıldığı ihalede, söz konusu aykırılığın ihale sonucuna etkili olmadığı belirlenmiştir.

B) Şikayet konuları dışında ihale işlemlerine ilişkin yapılan re’sen inceleme sonucunda yapılan tespitlerle ilgili olarak;

1) Osem Oto.San.End.Mam.Paz-Hüseyin ATEŞOĞLU firmasının 27.08.2003 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece alınan gerekçeli kararın, 17.09.2003 tarih ve 6048-4537-03/İk.ve Bak.D.Ord.Ş.(2283)(17809) sayılı yazı ile bildirildiği,

18.09.2003 tarihinde adi posta yoluyla gönderilen kararın şikayetçiye 20.09.2003 tarihinde ulaştığı ve kararın bildirimi tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresinin dolması beklenilmeden idare tarafından 03.10.2003 tarihinde Oto Özdal Yedek Parça Tic.Ltd.Şti. ile sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından alınan kararın şikayetçiye bildirimi tarihinden itibaren 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresi ve Kurumun kararı beklenilmeksizin sözleşme imzalanmasının;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi; “…İdare, şikayetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikayet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday ve isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir…”

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükümlerine aykırı olduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte; ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakıldığından ve 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen 15 günlük Kuruma itirazen şikayet süresi ve Kurumun kararı beklenilmeksizin sözleşme imzalanmasının ihale sürecini esastan etkilemeyen ve ihalenin sonucuna etkisi olmayan aykırılıklar olduğu anlaşıldığından ve şikayet konusu ihaleye ilişkin sözleşmenin 03.10.2003 tarihinde imzalandığı hususunun da değerlendirilmesi suretiyle, mevzuata aykırı hususlar iptal nedeni olarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 21

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-643

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H. Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aliemiri 2. Sokak Altın 1 Apt. No:3 / DİYARBAKIR

İhaleyi yapan idare:

Şanlıurfa Devlet Hastanesi - ŞANLIURFA

Başvuru tarih ve sayısı:

23.09.2003/24718

Başvuruya konu ihale:

24.700 Test Kit Karşılığı Eliza Cihazı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Girişim Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, Şanlıurfa Devlet Hastanesince açık ihale usulü ile 13.08.2003 tarihinde yapılan 24.700 Test Kit Karşılığı Elisa Cihazı İhalesine ilişkin olarak 03.09.2003 tarihli yazıyla ihale dışı bırakılma nedeni konusunda açıklama talebinde bulunduğu, idarenin 05.09.2003 tarih ve 9420 sayılı yazı ile ihale dışı bırakılma nedenini firmaya bildirdiği, firmanın 08.09.2003 tarihli şikayet dilekçesi ile idareye başvurduğu, idarenin 10.09.2003 tarih ve 9716 sayılı yazı ile şikayetin reddedildiğini firmaya bildirmesi üzerine firmanın 23.09.2003 tarih ve 24718 sayı ile kayıtlara alınan 19.09.2003 tarihli şikayet dilekçesi ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

Şikayet hakkında düzenlenen 28.09.2003 tarih ve 07.0165/2003-19 sayılı Ön İnceleme Raporu üzerine 02.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/277.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile esasın incelenmesine geçilmesine, 10.10.2003 tarih ve 07.0165/2003-27 sayılı Ön İnceleme Raporu üzerine 14.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/277.2 sayılı Kurul Kararı ile de ihale sürecinin durdurulmasının mümkün olmadığına karar verildiği,

İdarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesi üzerine düzenlenen 23.10.2003 tarih ve 07.0165/2003-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda; başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddiaların detaylı olarak incelendiği, bu iddiaların yerinde olmadığının tespitinin yapıldığı, ayrıca, ihale dosyasının iddialardan bağımsız ve bir bütün olarak incelenmesi sonucunda ihale sonucunu etkileyecek derecede mevzuata aykırı bir işleme rastlanmadığı belirtilerek şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

23.10.2003 tarih ve 07.0165/2003-27E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde; 13.08.2003 tarihinde yapılan ihalede teknik şartnameye uygun teklif verdikleri halde üzerine ihale bırakılan firma da dahil diğer üç firmanın teknik şartnameye uygun olmayan teklif vererek haksız rekabete neden oldukları, konunun 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik uyarınca incelenmesi talep edilmiştir.

İhale dosyasının incelenmesinden; ihaleye katılmak üzere toplam 4 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, ihale dokümanı satın alan Tuna Med. Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 102.695.000.000.-TL, Diyar Med. Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 114.820.000.000.-TL, Şanlı Med. Tıbbi Cih. Araçlar’ın 123.047.500.000.-TL ve Girişim Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 149.790.000.000.-TL teklifte bulunduğu, 13.08.2003 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tuna Med. Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci, Diyar Med. Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifte bulunduğuna karar verildiği ve ihale kararının 13.08.2003 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereği bütün isteklilere 02.09.2003 tarihinde elden tebliğ edildiği,

Girişim Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 03.09.2003 tarihli dilekçe ile teknik şartnameye tamamen uygun teklifte bulundukları, ihaleye katılan diğer üç firmanın teknik şartnameye uygun olmayan teklifte bulunarak haksız rekabete neden oldukları, bu durumun dikkate alınarak ihalenin teknik şartname yönünden yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunulduğu,

İdarece, nadir kullanılan 2 test için ihaleye katılımı artırmak amacıyla ikinci cihazın teklif edilebilmesine imkan sağlandığı, teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde herhangi bir özellik belirtilmemesinin laboratuarlarında herhangi bir aksaklık yaratmayacağı, her iki cihazın birbirini tamamlayarak firmanın teklif ettiği cihazdan daha rantabl olduğu sonucuna varıldığı, ihale sonucunda %50 oranında kazanç sağlandığı, teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde ikinci cihazla ilgili bir özellik belirtilmediği halde ikinci cihazla ilgili itirazda bulunulduğu ancak bunun ihale sonucunu etkileyecek bir eksiklik olmadığı hususlarının 05.09.2003 tarih ve 9420 sayılı yazı ile Girişim Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne bildirildiği,

Girişim Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce 08.09.2003 tarihli dilekçeyle, teknik şartnameye tamamen uygun teklif verdikleri, üzerine ihale bırakılan firma da dahil diğer firmaların teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı, teknik şartnamenin 16 ncı maddesinde eklenecek ikinci cihazın özelliğinin belirtilmediği, bu durumda teknik şartnamenin 1 – 15 maddelerinde belirtilen özelliklerin tamamına uyan ikinci bir cihaz teklifinin yapılabileceği, teklif edilen ikinci cihazın teknik şartnameye uymadığı, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırı olduğu, firmalarının da teknik şartnameye uygun olmayan bir cihazı daha düşük bir fiyatla teklif edebilecekken ihale prosedürüne aykırı olduğundan ve idari şartname gereği alternatif teklif verilemeyeceğinden bu yola başvurmadıkları, ihaleye teknik şartnameye uygun tek teklifi kendilerinin verdiği, bu durumun gözetilerek ihale kararının düzeltilmesi talebiyle idareye şikayette bulunulduğu,

İdarece 10.09.2003 tarih ve 9716 sayılı yazıyla, duyarlığı yüksek olan makro eliza yönteminin tercih edildiği, cihazın 10 parametre ile çalıştırılmak istenildiği, eksik parametre için teknik şartnamenin 16 ncı maddesine ikinci cihaz eklenebilir şartının eklendiği, ihaleye katılan hiçbir firmanın ikinci cihaz olan mikro eliza cihazı için teklif vermediği, eksik parametrenin kan merkezinin duyarlığı ve yüksek çalışma sistemiyle ilgili olmadığı, amaçlarının %50 gibi yüksek fiyat farkının ortadan kaldırılarak ihaleye katılımın artırılmasını sağlamak olduğu, teklif edilen cihazların değişik hastanelerde kullanıldığı, bu çerçevede ihalenin iptalinin doğru olmadığı hususlarının şikayetçiye bildirildiği,

İhaleyi kazanan Tuna Med. Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 10.09.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmenin aynı tarihte Notere onaylatılarak tescil edildiği, ihale sonucunun idarece 20.09.2003 tarihli Resmi Gazete’de ve ayrıca yazılı olarak ilan edildiği,

Anlaşılmaktadır.

A - Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesinden ;

4734 sayılı Kanunun Şartnameleri düzenleyen 12, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 ve 19 uncu maddelerinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

İhale teknik şartnamesinin 1 - 15 inci maddesinde eliza cihazının teknik özellikleri, şartnamenin 16 ncı maddesinde ise eksik parametreli cihaz için 2 nci cihazın eklenebileceği belirtilmektedir. Ancak, idarece, eklenecek 2 nci cihazın özelliklerine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır.

Girişim Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti., teklif ettiği cihazın ihale listesinde belirtilen bütün parametreleri çalıştığını beyan etmiştir. Eksik parametreler için Tuna Med. Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. Mini Vidas Cihazını, Diyar Med. Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. RD/Cobas Core-II İmmunoloji Analizör sisteminin verileceğini, Şanlı Med. Tıbbi Cih. Araçlar ise ikinci bir cihaz verileceğini ancak hangi cihazın verileceğini belirtmemiştir.

İhaleye katılan firmaların teklif ettikleri cihazların teknik şartnameye uygunluk belgeleri ve taahhütlerinin teknik şartname maddeleri ile bire bir karşılaştırılması sonucunda; teklif edilen cihazın özelliklerinde teknik şartnameye aykırılık bulunmamaktadır.

Girişim Sağ. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. sözkonusu ihaleye en yüksek fiyatla teklif veren isteklidir. İhale en düşük fiyat teklifi veren Tuna Med. Tıbbi Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde kalmıştır. Başvuru sahibinin 149.790.000.000.-TL olan teklif fiyatı ile üzerine ihale bırakılan firmanın 102.695.000.000.-TL olan teklif fiyatı arasında yaklaşık %46’lık bir fiyat farkı bulunmaktadır.

İdarenin 05.09.2003 ve 10.09.2003 tarihli yazılarında da belirtildiği üzere, nadir kullanılan 2 test için ihaleye katılımı artırmak amacıyla ikinci cihazın teklif edilebilmesine imkan sağlamıştır. İhale sonucunda hem iki cihazın birbirini tamamlayarak firmanın teklif ettiği cihazdan daha rantabl fayda, hem de ihale sonucunda yaklaşık %46 oranında bir kazanç sağlanmıştır.

Yapılacak ihalelerde; saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması 4734 sayılı Kanunun temel ilkesidir. İdare ihtiyacını, daha yüksek fiyatlı tek bir cihazla gidermek yerine, birbirini tamamlayan daha düşük fiyatlı iki cihazla gidermeyi tercih ederek Kanunun temel ilkesine uygun hareket etmiştir.

Başvuru sahibinin, üzerine ihale bırakılan firmanın teklif ettiği Beckman Access cihazının eksik parametrelerinin olması nedeniyle teknik şartnameye uygun olmadığı iddiası, teknik şartnamede eksik parametreli cihaz için ikinci bir cihazın eklenmesine imkan sağlanması, üzerine ihale bırakılan firmanın teknik şartnamenin bu maddesine dayanarak cihazının eksik parametreleri için ikinci bir cihaz teklif etmesi nedenleriyle bu iddia yersiz bulunmuştur.

B - Öte yandan, başvurudan bağımsız olarak ihale işlem dosyasının re’sen incelenmesi sonucunda;

1 - İdari şartnamenin 7.2.1 maddesinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler olduğu halde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge olarak istenilmesi 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendine aykırıdır.

2 - İdari şartnamenin 51 inci maddesinde; gecikme halinde uygulanacak ceza oranın belirlenmemesi, tip idari şartnamenin 51 inci maddesine aykırıdır.

3 - İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde; garanti, bakım ve onarım ile ilgili hususların belirtilmemesi, tip idari şartnamenin 53 üncü maddesine aykırıdır.

4 - Sözleşmenin 10 uncu maddesinde; sözleşme süresinin takvim günü olarak belirtilmesi gerekirken 10.09.2003 tarihinde başlayıp malın tümünün teslim tarihinde biteceğinin belirtildiği görülmekte olup, bu durum Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin 10 uncu maddesine aykırıdır.

5 - Sözleşmenin 17.3 maddesinde; 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Tip Sözleşmenin 17.3. maddesinin dip notunda belirtildiği şekilde, gecikme ihtarının yükleniciye tebliğinden itibaren 20 günü geçtiği takdirde idarece, sözleşmenin fesh edilebileceği belirtilmesi gerektiği halde bu süre 10 gün olarak belirlenmiştir.

6 - 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği hükme bağlanmıştır.

Kanunun amir hükmüne rağmen, ihale yetkilisince 13.08.2003 tarihinde onaylanması ile kesinleşen ihale kararı, isteklilere 02.09.2003 tarihinde elden tebliğ edilmiştir.

7 - 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; ihalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulacağı, bu şikâyetlerin idarece; sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacağı,

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya isteklilerin, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde de; idarenin, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildireceği, son bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getireceği hükmü bulunmaktadır.

Firmanın 08.09.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu, idarece 10.09.2003 tarihinde reddedilerek aynı tarihte ihale üzerinde kalan firma ile, yukarıda anılan süreler beklenilmeksizin sözleşme imzalandığı anlaşılmaktadır.

Her ne kadar ihale sürecinde yukarıda anılan mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ise de, bu aykırılıkların ihale sürecini etkilemediği ve ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşıldığından, bu hususlar bir iptal nedeni olarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

Kamu İhale Kurulu Üyesi H. Hüseyin GÜRHAN’ın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde öngörülen usul ve esaslara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemler sonucunda onaylanan ihale kararı ile imzalanan sözleşmenin hükümsüz sayılacağı yönündeki görüşüyle 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince şikayetin uygun bulunmadığına,

Esasta oybirliğiyle, gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.

Farklı Gerekçe:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İdare tarafından inceleme” başlıklı 55. maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikayette bulunulur.

Bu şikayetler;

 1. Sözleşme imzalanmamışsa,

 2. Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

idarece dikkate alınır” hükmüne yer verildikten sonra, aynı Kanunun “Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme” başlıklı 56. maddesinde; 55. maddesinde belirtilen hallerde ve sürede (idarece şikayetin reddedilmesinden veya 30 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonraki 15 gün içinde) Kuruma “sözleşme imzalanmadan” önce şikayette bulunulabileceği, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan şikayetlerin Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı kurala bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 55. ve 56. maddeleriyle sözleşme imzalandıktan sonra ihale süreciyle ilgili olarak ihaleyi yapan idareye ve sonrasında Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itirazen şikayet yoluna başvurulması yasaklanırken, Kanunun 41. maddesinde kesinleşen ihale kararından sonra sözleşme imzalanması da belli bir süreye bağlanmıştır. Böylece, ihale işlemleriyle ilgili olarak yapılabilecek şikayetler için tanınan süre içinde sözleşme imzalanması engellenerek, Kanun kendi içerisinde bir sistematik kurmuş ve sözleşme imzalanmadan önce ilgililere ihale işlemleriyle ilgili olarak tanınan şikayet hakkını güvenceye almıştır.

Kanunun bütün maddelerinin tam olarak uygulanmadığı durumlarda bu sistematik bozulmaktadır. Şöyle ki; ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41. maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşme imzalanması durumunda ilgililerin sözleşme imzalanmadan şikayette bulunma hakları fiilen ellerinden alınmaktadır. Böyle bir durumda ortada usulüne uygun olmasa bile imzalanmış bir sözleşme bulunmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinde sözleşmenin imzasından sonra yapılan şikayetlerin Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını hükme bağlamış olduğundan, sözleşmenin bir şekilde imzalandığı durumlarda yapılan şikayetler üzerine Kamu İhale Kurumunun Kanuna aykırı olduğunu tespit ettiği ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verme yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle sözleşmenin imzalandığı 10.09.2003 tarihinden sonra 23.09.2003 tarihinde Kurum nezdinde başlatılan itirazen şikayet başvurusu hakkında 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükmü çerçevesinde herhangi bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Şikayetin uygun bulunmadığı yönündeki karara bu gerekçe ile katılmıyorum.

H.Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 22

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-644

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Afiyet Tıbbi Malzeme Sağlık Turizm Hizm. ve Tic. Ltd. Şti.

Fevzi Paşa Cad. Feyzullah Efendi Sk. No:6/2 Fatih/ İSTANBUL

İhaleyi Yapan İdare:

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabibliği /ADANA

Başvuru Tarih ve Sayısı:

29.09.2003 / 25488

Başvuruya Konu İhale:

231 Kalem Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.10.2003 tarih ve 07.0027/2003-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 01.07.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 231 kalem Tıbbi sarf malzemeleri alımı ihalesine katılan Afiyet Tıbbi Malzeme Sağlık Turizm Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından;

231 kalem Tıbbi sarf malzemeleri alımı ihalesinde, 146 ncı kalem ürün için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmaları tarafından verildiği, teklif edilen ürüne ait ISO-9001-EN 46001, CE ve FDA kaite belgelerinin mevcut olduğu, buna karşın ihalenin daha yüksek fiyat teklifi veren firmanın üzerinde bırakıldığı, bu durumda ihaleyi yapan idarenin zarara uğrayacağı, ihale şartnamesinde istenilen belgelerin tam ve noksansız olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmaları tarafından verilmesine rağmen. daha yüksek fiyat teklifi veren firmaya ihalenin verilmesinin araştırılması ve incelenmesi talebiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu; idareye yapılan başvurunun idare tarafından 15.09.2003 tarih ve 4159 sayılı karar ile reddi üzerine, aynı iddialarla 29.09.2003 tarih ve 25488 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Afiyet Tıbbi Malzeme Sağlık Turizm Hizm. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.09.2003 tarihli başvuru dilekçesi üzerine Ön İnceleme Raporu düzenlenerek, 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/293.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına karar verildiği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 25 inci maddesi uyarınca esas incelemeye geçildiğinin idareye bildirildiği ve idareden ihale işlem dosyasının istenildiği,

İdarenin 13.10.2003 tarih ve 372 sayılı yazı ekinde gönderdiği ihale işlem dosyasında bulunan belgelerin incelenmesinden;

Başvuru sahibinin 146 ncı kalem ürüne ait teklifinin idarece düzenlenen teknik şartnameye uygun olmadığı, dolayısıyla şikayetin yersiz olduğu ve şikayetle ilgili olarak idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olduğu, ihale işlemleri ile ilgili olarak yapılan resen inceleme sonucunda; ihalenin kısmi teklife açıldığı, bu çerçevede bazı mal kalemleri için teklif veren Ak Medikal Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif geçerlik süresinin idarece düzenlenen idari şartnamenin 25.1 inci maddesine aykırı düzenlendiği, idareye yapılan şikayet üzerine alınan kararın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca tüm isteklilere bildirilmediği,

Şikayet konusu 146 ncı kalem ürünün ihalesinin Gelişim Medikal Tic. Ltd. Şti.’nin üzerine bırakıldığı ve anılan firma ile 03.10.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı,

başvuru sahibinin şikayeti ile ilgili olarak idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olduğu, ihale sürecindeki ihale işlemleri ile ilgili olarak idarece yapılan eksik ve hatalı işlemlerin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırı işlem olmakla birlikte ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte işlemler olmadığı değerlendirildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 07.0027/2003-27E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

Başvuruya konu şikayet dilekçesinde özetle; Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince 01.07.2003 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 231 kalem Tıbbi sarf malzemeleri alımı ihalesinde, 146 ncı kalem ürün için ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmaları tarafından verildiği, teklif edilen ürüne ait ISO-9001-EN 46001, CE ve FDA kaite belgelerinin mevcut olduğu, buna karşın ihalenin daha yüksek fiyat teklifi veren firmanın üzerinde bırakıldığı, bu durumda ihaleyi yapan idarenin zarara uğrayacağı, iddialarıyla Kurumumuza İtirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 1. Başvuru sahibinin iddiasının incelenmesi sonucunda;

1) İhale tarihinde yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartnameler” başlıklı 19 uncu maddesinde; “gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dökümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur….” hükmüne yer verildiği, ayrıca anılan Yönetmeliğin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katologları, fooğrafları” başlıklı 43 üncü maddesinde; “idarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katologların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesinin istenebileceği…” hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlerden hareketle idarece her bir ürün için teknik şartname hazırlandığı ve Tıbbi Malzeme Teknik Şartnamesinin 6 ncı maddesinde “ihale komisyonu gerekli gördüğü takdirde tekliflerin değerlendirilmesi sırasında örnek isteyebilir” ifadesine yer verildiği, ayrıca idari şartnamenin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.3.6 ncı bendinde; “ihale komisyonunun lüzum görmesi halinde karar aşamasında isteklilerden komisyonun belirleyeceği miktarlarda mal örnekleri isteneceği”, aynı ifadelere ihale ilan metninin 4.3.6 ncı maddesinde de yer verildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde; idarenin 14.07.2003 tarih ve 2626 sayılı yazısı ile başvuru sahibi firmadan teklif zarfında bulunmayan eksik belgelerin tamamlanması ve teklif edilen ürünlere dair ihale komisyonuna birer adet numune getirilmesinin talep edildiği, şikayete konu 146 ncı kalem ürüne ait numunenin ihale komisyonunda görevli ilgili uzman kişilerce teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesi sırasında, numunenin katlama sırasında çatladığının tutanakla tespit edildiği, ihale komisyonunca söz konusu tutanak esas alınarak 146 ncı kalem ürünün teknik şartnameye uygun olmadığının karar altına alındığı, dolayısıyla idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olduğu belirlenmiştir.

B) Şikayet konuları dışında ihale işlemlerine ilişkin yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1) 231 kalem tıbbi sarf malzemesi ihalesinin kısmi teklife açık olduğu, idarece düzenlenen idari şartnamenin “Tekliflerin geçerlilik süresi” başlıklı 25 inci maddesinin 25.1 inci bendinde; “Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 183 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.” hükmüne yer verildiği, buna karşın ihaleye teklif veren firmalardan Ak Medikal Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda teklif geçerlik süresinin 30 (01.08.2003 tarihine kadar) gün olarak düzenlendiği, anılan firmanın teklifinin ihale komisyonunca değerlendirmeye alındığı ve üzerine 6.183.800.000 TL. (Altımilyaryüzseksenüçmilyonsekizyüzbin TL.) tutarında ihale bırakıldığı ve 29.09.2003 tarihinde sözleşme imzalandığı, anılan firma tarafından teklif geçerlik süresinin idari şartnamede belirtilen süreye uygun verilmemesine rağmen idarenin bazı mal kalemleri için sözleşme yapma talebini kabul ederek sözleşmenin imzalanmış olması sebebiyle anılan firmaca teklif geçerlik süresinin idari şartnamede yer verildiği şekliyle kabul edildiği belirlenmiştir.

2) Afiyet Tıbbi Malzeme Sağlık Turizm Hizm. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunun idarece değerlendirildiği ve bir karar alındığı, alınan kararın anılan firmaya ve Baştabiplik Makamına bildirildiği, ancak 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin üçüncü fıkrası “… Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen 7 gün içinde bildirilir.” hükmüne rağmen idarece alınan kararın tüm isteklilere bildirilmediği tespit edilmiştir.

Bu tespitler çerçevesinde; başvuru sahibi firmanın teklif etmiş olduğu şikayete konu 146 ncı kalem ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı, ihale sürecinin re’sen incelendiği ve ihale sonucunun esasına etkili, mevzuata aykırı bir işlem tespit edilemediği, tespit edilen aykırılıkların usule ilişkin olduğu, ihalede rekabeti engellemediği ve ihalenin sonucunu değiştirmediği gibi, usule ilişkin bu aykırılıkların, tek başına başvurunun kabulü ve iptal veya düzeltici işlem belirleme nedeni olarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 23

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-645

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II Başkan Bilal KARACA, V.Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Renka Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Sedir Mah. Zambak Cad. No: 30/5 ANTALYA

İhaleyi Yapan İdare:

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi - K.MARAŞ

Başvuru Tarih ve Sayısı:

29.09.2003 / 25507

Başvuruya Konu İhale:

7 Kalem Diyaliz Sarf Malzemesi Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Renka Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından, Kahramanmaraş Devlet Hastanesince açık ihale usulü ile 30.07.2003 tarihinde yapılan 7 Kalem Hemodiyaliz Sarf Malzemesi alımı İhalesine ilişkin olarak 22.08.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.09.2003 tarihli gerekçeli kararıyla reddi üzerine, 29.09.2003 tarih ve 25507 sayı ile kayıtlarımıza alınan aynı tarihli dilekçe ile Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, 

Mal Alımları İhaleleri İnceleme ve Düzenleme Dairesi Başkanlığının 07.10.2003 tarih ve 07.00.291/2 Sayılı kararı ile esas incelemesine geçildiği,

Şikayet hakkında düzenlenen 08.10.2003 tarih ve 07.0171/2003-15 sayılı Ön İnceleme Raporu ile ilgili 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/291.1 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında;  

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde öngörülen koşulları taşımadığı belirlendiğinden ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönünde karar verildiği,

İdarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesi üzerine düzenlenen 27.10.2003 tarih ve 07.0171/2003-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda; 

İddiaya konu belgeler, Mısır menşeli ürünlere ait olup, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkeye ait olmadığı, bu durumda apostille kaşesi taşımasının olanak dışı olduğu, dolayısıyla Mısır Türk Konsolosluğu tarafından da onaylanan söz konusu belgelerin geçerli belge kabul edilmesi gerektiği, İdarenin ihale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu belgeleri kabul ederek, ihaleyi üzerinde bırakması yerinde olup, şikayet uygun bulunmadığından,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

27.10.2003 tarih ve 07.0171/2003-23E sayılı Esas İnceleme Raporu görüşüldü.

Başvuru şikayet dilekçesinde özetle; İdari Şartnamenin 7.1. m maddesinde “Yerli ve Yabancı İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlemiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, -Apostille-Kaşesi taşıması gerekmektedir” denildiği, ancak, İntertek firması söz konusu belgeyi ibraz edemediği halde, teklifinin değerlendirmeye alındığı, ayrıca Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinde de “Türkçe dışındaki belgelerin Apostille Kaşesi taşıması gerekir” denildiğinden İntertek firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

İhale dosyasının incelenmesinden, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Baştabipliğince, 7 Kalem Hemodiyaliz Sarf Malzemesi ihtiyacının açık ihale usulü ile alınmasının 24.06.2003 tarihli onay ile uygun bulunduğu ve ihale ilanının onay doğrultusunda ilan edildiği, ihaleye katılmak üzere 9 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve bu firmaların ihaleye teklif verdiği, ihale komisyonunun yapılan ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İntertek San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgesinin olmadığı, Vaksan Tic. San. A.Ş.’nin de iş deneyim belgesinin asıl olmaması nedeniyle eksikliklerin giderilmesi için yazılı olarak her iki firmaya süre tanındığı, ihalenin birinci ve ikinci kalemlerinin Vaksan Sağlık Hizmetleri Tic. San. A.Ş.’ne, üçüncü, beşinci ve altıncı kalemlerinin İntertek San. ve Tic. Ltd. Şti.ne, dördüncü kaleminin Met-Har Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ne bırakıldığı, yedinci kalemine teklif verilmediğinden pazarlık usulü ile alınmasına karar verildiği, ihaleye ilişkin 14.08.2003 tarihli İhale Komisyonu Kararının ihale yetkilisince onaylandığı ve ihale kararı, posta yoluyla ihaleye katılan firmalara gönderildiği,  Renka Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından 22.08.2003 tarihinde İdareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, İdarece şikayetin reddedildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

İhalenin ilan aşamasında ve gerçekleştirilmesi aşamasında yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen 32 nci maddesinde; “Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “Apostille” kaşesi taşıması (standart form KİK031.0/M) ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak verilmesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan standart formun dipnotunda ise “05.10.1961 tarihli Lahey Sözleşmesi, 27.07.1984 tarih ve 84/8373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16 Eylül 1984 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 29.09.1985 tarihinden itibaren Türkiye bakımından yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sözleşmenin 2 nci Maddesi; “Akit Devletlerden her birinin, bu sözleşmenin uygulama alanına giren ve kendi ülkesinde kullanılacak olan belgeleri tasdik işleminden bağışık tutacağını öngörmüştür. Tasdik şerhi, bizzat belgenin veya belgeye eklenecek bir kağıdın üzerine konulacak ve en az 9 cm kenarlıklı bir kare biçiminde olacaktır.Tasdik şerhi, düzenleyen makamın resmi dilinde yazılabileceği gibi bu tasdik şerhinde yer alan kayıtlar ikinci bir dilde de olabilecektir. Ancak, Tasdik şerhinin,” Apostille Convention de La Haye du 5 Octobre 1961’’ başlığı Fransızca olarak belirtilmelidir.” açıklaması bulunmaktadır.

Yönetmelik metninde, ihalelerde yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin “Apostille” kaşesi taşıması gerektiği hükmü bulunmakta ise de, yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılmasına ilişkin Lahey Sözleşmesinin 2 nci maddesinden, Türkçe dışındaki belgelerin “Apostille” kaşesi taşıması şartının söz konusu sözleşmeye taraf ülkeleri bağladığı açıktır. Bu nedenle anılan Yönetmeliğin Türkçe dışındaki belgelerin “Apostille” kaşesi taşıması gerektiği hükmü, sadece Lahey Sözleşmesine taraf ülkeler tarafından düzenlenen resmi belgeler için aranması gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır. Kaldı ki söz konusu sözleşmeye taraf olmayan bir ülkeden temin edilen mal ile ilgili olarak “Apostille” kaşesi taşıyan belgenin temini de hukuken ve fiilen imkansızdır.  

İddiaya konu belgeler, Mısır menşeli ürünlere ait olup, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkeye ait değildir. Bu durumda apostille kaşesi taşıması olanak dışıdır. Dolayısıyla Mısır Türk Konsolosluğu tarafından da onaylanan söz konusu belgelerin geçerli belge kabul edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, idarenin ihale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu belgeleri kabul etmesi yukarıda anılan mevzuata uygun olup, başvuru yerinde görülmemiştir.

İhale dosyası üzerinde re’sen yapılan incelemede, ihalenin esasını etkileyecek herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 31 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 24

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-646

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II Başkan Bilal KARACA, V.Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

T.C. Erbaa Kaymakamlığı S.Y.D.V. Erbim Tekstil Atölyesi Erbaa/TOKAT

İhaleyi Yapan İdare:

Karayaka Başaralar Yatılı İlköğretim Okulu, Erbaa/TOKAT

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.09.2003 / 24997

Başvuruya Konu İhale:

Giyim Kuşam İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Erbaa Kaymakamlığı S.Y.D.V. ERBİM Tekstil Atölyesi tarafından, Karayaka Başaralar Yatılı İlköğretim Okulunca Pazarlık usulü ile 11.09.2003 tarihinde yapılan Giyim Kuşam alımı ihalesine ilişkin olarak 24.09.2003 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.09.2003 tarih ve 130/842 sayılı yazısıyla reddi üzerine, 24.09.2003 tarih ve 24997 sayı ile kayıtlarımıza alınan tarihsiz dilekçe ile Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 

Mal Alımları İhaleleri İnceleme ve Düzenleme Dairesi Başkanlığının 09.10.2003 tarih ve 07.00.286/4 Sayılı kararı ile esas incelemesine geçildiği,

Şikayet hakkında düzenlenen 09.10.2003 tarih ve 07.0171/2003-21 sayılı Ön İnceleme Raporu üzerine 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/286.2 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinde ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen koşulların oluşması nedeniyle ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği,

İdarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesi üzerine düzenlenen 27.10.2003 tarih ve 07.0171/2003-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda; 

Karayaka Başaralar Yatılı İlköğretim Okulunun giyim kuşam ihtiyacının Pazarlık Usulü (21/f) ile alınmasının 10.09.2003 tarihli onay ile uygun bulunduğu ve ihaleye davet mektuplarının onay doğrultusunda 5 firmaya gönderildiği, idarece yapılan yazışmalar ile yaklaşık değer tespitinin yapıldığı,

İhaleye katılmak üzere 4 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve bu firmaların ihaleye teklif verdiği,

İhalenin en uygun teklif sahibi Sümer Manifatura Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihaleye ilişkin 11.09.2003 tarihli İhale Komisyonu Kararının ihale yetkilisince aynı gün onaylandığı ve ihale kararı, ihaleye katılan firmalara tebliğ edildiği,

Erbaa Kaymakamlığı S.Y.D.V. ERBİM Tekstil Atölyesi tarafından 15.09.2003 tarihinde İdareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu şikayet İdare tarafından 130/842 sayılı yazıyla reddedildiği,

Bunun üzerine, İhaleye teknik şartname hazırlanmadan çıkıldığı, geçici teminat tutarının 650.000.000,-TL olarak belirtildiği, ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesine karşın tekliflerin kapalı zarflarla alındığı, ihale komisyonunda ihale konusu maldan anlayan kimsenin bulunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 6, 9, 12, 20, 21 inci maddelerine aykırı hareket edildiği iddialarıyla 24.09.2003 tarihinde Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

İddialara ilişkin yapılan incelemelerde, İhaleye davet mektuplarında, geçici teminata ilişkin olarak, Mal müdürlüğüne yatırılacak 650.000.000,-TL lik geçici teminat makbuzu istenilmesinin, 4734 sayılı Yasanın 33 üncü maddesine,

ihale komisyonun oluşumundan sonra, İdarece 15.09.2003 tarih ve 130/842 sayılı şikayetçiye verilen cevabi yazıda “İhale konusu mal henüz teslim alınmamıştır. Teslim alınma safhasında Erbaa M.Y.O. Tekstil bölümünden ilgili teknik bilirkişi istenecektir.” denildiğinden, ihale konusu maldan anlayan kimsenin bulunmadığı, dolayısıyla 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine,

aykırılık bulunduğu,

Ancak, İhalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesine rağmen tekliflerin kapalı zarfla alındığına yönelik iddianın yerinde olmadığı,

İddialardan bağımsız olarak yapılan incelemelerde,

Geçici teminat miktarının açıklanması, ihalenin yaklaşık maliyetini de açıklamak anlamına geldiğinden 4734 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı” başlıklı 61 inci maddesine,

aykırı olduğu anlaşıldığından, İdarece tesis edilen söz konusu işlemlerin, anılan Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması nedeniyle ihale işlemlerinin iptal edilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

27.10.2003 tarih ve 07.0171/2003-24E sayılı Esas İnceleme Raporu görüşüldü.

Başvuru dilekçesinde özetle; İhaleye teknik şartname hazırlanmadan çıkıldığı, geçici teminat tutarının 650.000.000-TL olarak belirtildiği, ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesine karşın tekliflerin kapalı zarflarla alındığı, ihale komisyonunda ihale konusu maldan anlayan kimsenin bulunmadığı, 4734 sayılı Kanunun 6, 9, 12, 20, 21 inci maddelerine aykırı hareket edildiği iddia edilmektedir.

İhale dosyasının incelenmesinden; Karayaka Başaralar Yatılı İlköğretim Okulu Müdürlüğünce, Giyim-Kuşam alımı ihtiyacının Pazarlık usulü ile alınmasının 11.09.2003 tarihli onay ile uygun bulunduğu ve ihale için davet mektuplarının gönderildiği, ihaleye katılmak üzere 4 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve bu firmaların ihaleye teklif verdiği, ihalenin en uygun teklif sahibi Sümer Manifatura Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihaleye ilişkin 11.09.2003 tarihli İhale Komisyonu Kararının ihale yetkilisince aynı gün onaylandığı ve ihale kararı, ihaleye katılan firmalara tebliğ edildiği, Erbaa Kaymakamlığı S.Y.D.V. ERBİM Tekstil Atölyesi tarafından 15.09.2003 tarihinde İdareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu şikayet İdare tarafından 130/842 sayılı yazıyla reddedildiği anlaşılmıştır.

 1. Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesinden;

İhaleye davet mektuplarında, geçici teminata ilişkin olarak, “Mal müdürlüğüne yatırılacak 650.000.000-TL’lik geçici teminat makbuzu” istenilmesi, 4734 sayılı yasanın 33 üncü maddesinde yer verilen; “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmüne aykırıdır.

B- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1- İhale Komisyonun oluşumundan sonra İdarece 15.09.2003 tarih ve 130/842 sayılı şikayetçiye verilen cevabi yazıda; “İhale konusu mal henüz teslim alınmamıştır. Teslim alınma safhasında Erbaa M.Y.O. Tekstil bölümünden ilgili teknik bilirkişi istenecektir.” şeklindeki cevabi yazısından, ihale konusu maldan anlayan kimsenin bulunmadığı anlaşılmış olup, bu durum ihale komisyonunun oluşumunu düzenleyen 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki “İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.” hükmüne aykırıdır.

2- Geçici teminat olarak sadece mal müdürlüğüne 650.000.000-TL geçici teminat bedeli yatırıldığını gösterir makbuz istenilmesi, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde “ Tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler” şeklinde sayılan teminat olarak kabul edilecek değerler teminat türlerine sınırlandırma getirilmesi anlamına gelir ki, bu durum anılan Kanun maddesine aykırıdır.

3- Geçici teminat miktarının açıklanması, ihalenin yaklaşık maliyetini de açıklamak anlamına geldiğinden, 4734 sayılı Kanunun 9 uncu ve “Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı” başlıklı 61 inci maddesine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İdarece tesis edilen söz konusu işlemlerin, anılan Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması nedeniyle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2- İdareye Kurul Kararının gerektirdiği işlemleri kararın bildirim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve yapılan uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine, 

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 25

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-647

 

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II Başkan Bilal KARACA, V.Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Sibel Süner - Işıl Giyim Mağazası Şehoğlu Pasajı No: 15 ANTAKYA

İhaleyi Yapan İdare:

İl Sağlık Müdürlüğü - HATAY

Başvuru Tarih ve Sayısı:

03.09.2003 / 23149

Başvuruya Konu İhale:

Giyim Kuşam İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünce 18.08.2003 tarihinde yapılan Giyim Kuşam İhalesine katılan Sibel Süner’in 22.08.2003 tarihinde idareye yaptığı başvurunun, 25.08.2003 tarihli yazısıyla reddi üzerine, 03.09.2003 tarih ve 23149 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur. 

Başvuruya ilişkin olarak 09.10.2003 tarihinde Daire Başkanının onayı ile Esas incelemeye geçilmiş, 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/226.2 sayılı Kurul Kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinde ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen koşulların oluşması nedeniyle ihale sürecinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Kurumumuzun 09.10.2003 tarih ve 1033-14510 sayılı yazısı ile İdareden ihale işlem dosyası istenilmiş, 13.10.2003 tarih ve 12990 sayılı yazı ekinde ihale işlem dosyasının göndermesiyle düzenlenen 30.10.2003 tarih ve 07.G011/2003-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Başvuru sahibinin iddialarının yerinde görüldüğü, ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar çerçevesinde; sözleşmenin kanuna aykırı olarak imzalandığına, mevzuata aykırılığı saptanan ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğundan ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

30.10.2003 tarih ve 07.G011/2003-35E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi.

Başvuru konusu şikayet dilekçesinde özetle; Hatay İl Sağlık Müdürlüğünce 18.08.2003 tarihinde yapılan Giyim Kuşam İhalesine teklif verdikleri, Kıratlar firmasının prim borcu olmadığına dair belgesinin eksik olduğunun ihale sırasında anlaşıldığı, var olan belgelerin değerlendirilmesi için Komisyon üyeleri tarafından oturumun hemen kapatılması gerekirken anılan firmanın eksiklikleri tamamlaması için bir buçuk saat süre verildiği, kendi tekliflerinin ekonomik yönden en avantajlı teklif olduğu halde ihalenin, teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olmasına rağmen mağaza koleksiyonu, hesap bilançoları, banka kayıtları, teknik şartnameye uygunluğu ve personelin avantajı gerekçesi ile Kıratlar firmasına verildiği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırı olduğu iddiaları yer almaktadır.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünce 18.08.2003 tarihinde yapılan Giyim Kuşam İhalesine 6 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından; Şahin İnşaat firmasının ihale dışı bırakıldığı, isteklilerden Kıratlar Giyim ve Ahmet Hakan Dal’a ait vergi borcu olmadığına dair belgelerin eksik olduğunun anlaşıldığı, eksik belgelerin tamamlattırılması üzerine aralarında başvuru sahibi firmanın da bulunduğu 5 isteklinin teklifleri değerlendirilerek; Işıl Giyimin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Kıratlar Giyimin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu, Kıratlar Giyimin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olmasına rağmen mağaza koleksiyonu, hesap bilançoları, banka hesapları ve muhasebe kayıtları incelenerek alınacak malları temin etme konusunda daha güvenilir ve numune malzemelerinin teknik şartnameye daha uygun olduğu gerekçesi ile ihalenin bu firmaya verildiği yönünde 21.08.2003 tarihinde ihalenin karara bağlandığı, 22.08.2003 tarihinde ihale yetkilisi tarafından ihale kararının onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 22.08.2003 tarih ve 10840 sayılı yazı ile firmalara gönderildiği, ancak isteklilere tebliğ edildiğine dair ihale dosyası içerisinde tebliğ evrakı bulunmadığı, başvuru sahibinin 22.08.2003 tarihli dilekçe ile tekliflerinin kabul edilmeme gerekçesini sorduğu, İdarece 25.08.2003 tarih ve 10905 sayılı yazı ile; ihaleyi kazanan firmanın teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olmasına rağmen mağaza koleksiyonu, hesap bilançoları, banka kayıtları, teknik şartnameye uygunluğu ve personelin avantajı nedeniyle ihalenin bu firmaya verildiği, Kamu İhale Kanununun 37 nci maddesi gereğince eksik belgelerin tamamlattırılabileceği gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği, 25.08.2003 tarihli firmaya elden tebliğ edilen yazı ile ihaleyi kazanan firmanın sözleşme imzalamaya davet edildiği, sözleşmenin 10.09.2003 tarihinde imzalandığı, başvuru sahibinin 03.09.2003 tarihli dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ön inceleme aşamasında sözleşmenin imzalandığına dair bir belge ya da bilgi bulunmadığından 09.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/226.2 sayılı Kurul Kararı ile ihale sürecinin durdurulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

A- Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde,

İdari Şartnamede ihale tarih ve saatinin 18.08.2003 – 10.00 olduğunun belirtildiği, tekliflerin belirtilen saate kadar alınarak ihale saatinde tekliflerin değerlendirilmesine geçildiği, isteklilerden Kıratlar Giyim ve Ahmet Hakan Dal’a ait vergi borcu olmadığına dair belgelerin eksik olduğunun anlaşılması üzerine aynı gün saat 11.00’da ihale komisyon ara karar tutanağı ile eksik belgelerin tamamlanması için isteklilere yarım saat süre verildiği, belgelerin tamamlanmasından sonra tekliflerin değerlendirildiği, ayrıca, Işıl Giyim firmasının teklifi ekonomik yönden en avantajlı teklif olduğu halde ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olmasına rağmen Kıratlar firmasına verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiaları yerinde görülmüştür.

B- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca şikayetçinin iddialarından bağımsız olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan re’sen inceleme sonucunda;

1- Başvuru sahibinin 22.08.2003 tarihli dilekçe ile tekliflerinin kabul edilmeme gerekçesini sorduğu, İdarece 25.08.2003 tarih ve 10905 sayılı yazı ile; başvuruya yönelik nihai kararı da içerecek şekilde başvurunun reddine karar verildiği, başvuru sahibi tarafından 03.09.2003 tarihinde Kuruma itirazen şikayette bulunulduğu, ivedilik ve kamu yararı kararı olmaksızın veya Kurulun nihai kararı beklenmeksizin sözleşmenin 10.09.2003 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddelerine aykırı olarak imzalandığı anlaşılmaktadır.

2- İdari Şartnamenin 7.1. maddesinde, kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) içinde alınmış belgenin istenildiği belirtilmesine karşın ihale ilanında; kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önce (2003 yılına ait belge) ifadesine yer verilerek çelişki yaratılmıştır. Bu çelişkinin 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 24 üncü maddelerindeki usulle düzeltme ilanı yapılarak giderilmesi gerekirken ilan yapılmadığı görülmektedir.

3- Kıratlar Giyim firmasının teklif mektubunda teklif geçerlilik tarihinin yazılmadığı, firmanın teklif mektubunun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde bulunan birim fiyat teklif mektubu standart forma uygun olmadığı, bu hususun ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında irdelenmediği anlaşılmaktadır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

4- 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; teklifler verildikten sonra İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulacağı ve hemen ihaleye başlanacağı, 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarfların bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayacağı, zarfların isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılacağı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği, istekliler ile teklif fiyatlarının açıklanacağı, bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanağın ihale komisyonunca imzalanacağı, bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemeyeceği, bu işlemlerden sonra tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturumun kapatılacağı hükme bağlanmıştır.

Şahin İnşaat firmasının teklifinin ihale saati olan saat 10.00’da evrakların aslını ibraz etmediği, geçici teminat yatırmadığı ve teklif mektubu vermediği gerekçesi ile reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi, Tip İdari Şartnamenin 31.2.4. ve 31.2.5. maddelerine aykırıdır.

5- 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde; “Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İhale Komisyonu tarafından 19.08.2003 tarihinde Işıl Giyim ve Kıratlar Giyim firmalarının numune malzemeleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, bilirkişi inceleme tutanağında Işıl Giyim firmasının malzemelerinin teknik şartnameye uygun olmadığı, Kıratlar Giyim firmasının malzemelerinin teknik şartnameye uygun olduğunun rapor edilmesi üzerine 21.08.2003 tarihli ihale komisyon kararı ile Işıl Giyimin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Kıratlar Giyimin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğu belirlendikten sonra ihalenin Kıratlar firmasına verildiği görülmektedir.

İhale komisyonu tarafından; numune malzemeleri teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen Işıl Giyim firmasının teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırıdır.

Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinde; ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmelerin ihale komisyonu tarafından yapılacağı hükmü yer almasına karşın İhale Komisyonu tarafından 19.08.2003 tarihinde Işıl Giyim ve Kıratlar Giyim firmalarının numune malzemeleri üzerinde teknik şartnameye uygunluk yönünde terzi ve ayakkabı ustalarından oluşan bir kurul tarafından bilirkişi incelemesi yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 6 ncı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 20 nci maddelerine aykırıdır.

6- Kesinleşen ihale bildirim kararının standart forma uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

7- 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde; “ İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.”hükmü yer almaktadır. İhalenin yaklaşık maliyetine göre ihale üzerinde kalan Kıratlar Giyimin teklifinin aşırı düşük olduğu, İhale komisyonunun aşırı düşük teklif sorgulaması yapması gerekirken yapmadığı anlaşılmaktadır.

8- 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları hükme bağlanmasına karşın idarece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığına ilişkin teyit alınmaksızın ihale kararının onaylandığı belirlenmiştir.

9- Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Alternatif Teklifler” başlıklı 22 ve “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar” başlıklı 52 nci maddelerine İdari Şartnamede yer verilmemiştir.

10- Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin “Sözleşmenin Türü ve Bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinin 8 no’lu dip notundaki düzenlemeye aykırı olarak Sözleşmenin 6 ncı maddesinde “Muhammen bedel 29.926.764 ( Yirmidokuzmilyar dokuzyüzyirmialtımilyon yediyüzaltmışdörtbin TL.’dir.” ifadesine yer verildiği görülmektedir.,

11- Mal Alım İhalelerine Ait Tip Sözleşmenin 7.1. maddesinde sözleşme bedeline; ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin dahil olacağının belirtilmesi gerektiği hükmüne rağmen Sözleşmenin 7.1. maddesinde “Sözleşme bedeline muhammen bedel teklif birim fiyat dahildir.” hükmüne yer verildiği,

Sözleşmenin “Teminata İlişkin Hükümler” başlıklı 12.1. maddesinin boş bırakıldığı, Tip Sözleşmenin 17 ve 18 inci dip notlarına göre doldurulması gerekirken doldurulmadığı,

İdari Şartnamenin 18.1. maddesinde; ihale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı hükme bağlanmasına karşın Sözleşmenin “Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları” başlıklı 16.1. maddesinde dip not 24’e aykırı olarak; “ Bu işte her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.” hükmüne yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bu hususlar Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 18 inci maddesine aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle; 

1- Kurul Üyesi H.Hüseyin GÜRHAN’ın 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesindeki usul ve esaslara uyulmadan imzalanan sözleşme ve ihale kararının hükümsüzlüğü yönündeki görüşüne karşın, sözleşmenin Kanuna aykırı olarak imzalandığına, 

2- Yukarıda belirtilen mevzuata aykırı ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin (g) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptaline,

3- Ayrıca idareye bu Kurul Kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri Kararın bildirimi tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yapmak ve bu uygulamaları uygulama tarihinden itibaren 5 gün içinde Kuruma bildirmek zorunda olduğunun bildirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/105

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 03.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-648

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Özen İş Elbiseleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Namık Kemal Caddesi No:47 SAMSUN

İhaleyi yapan idare:

Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun 7. Bölge Müdürlüğü - SAMSUN

Başvuru tarih ve sayısı:

08.09.2003/23826

Başvuruya konu ihale:

Giyim eşyası alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.10.2003 tarih ve 38 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nce 25.07.2003 tarihinde yapılan giyim ihalesine katılan Özen İş Elbiseleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından; 08.09.2003 tarih ve 23826 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvuruya ilişkin ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda;

İdarece, ihaleye ilişkin tip idari şartnamenin 7.2. nci maddesinde, ekonomik ve mali yeterlik için “isteklinin teklif edeceği bedelin %5 inden az % 20 sinden fazla olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini” gösterir belge istenildiği, tip idari şartnamenin 7.3. üncü maddesinde mesleki ve teknik yeterlik için “imalatçılık belgesi veya kapasite raporu” istenildiği,

Koloğlu Ltd. Şti.’nin, Ticaret Sicil Gazetesi, kullanılmamış banka teminat mektubu veya kullanılmamış nakit kredisi belgesi ile imalatçılık veya kapasite raporu belgesinin eksik olduğu,

İdare tarafından firmaya 07.08.2003 tarihli yazı ile eksik olan belgeleri bildirerek tamamlaması için 5 gün süre verildiği,

Koloğlu firmasının eksik olduğu bildirilen belgeleri verilen süre içerisinde idareye teslim ettiği, ancak Koloğlu firmasının verdiği Kapasite Raporunda raporun geçerlilik süresinin 22.12.2002 olarak belirtildiği, Koloğlu firmasının 20.08.2003 tarihi ile 21.08.2006 tarihi arasında geçerli olan bir kapasite raporunu sonradan idareye verdiği, fakat bu kapasite raporu ihale tarihinden sonra alınmış yeni bir kapasite raporu olduğundan Koloğlu firmasının ihale tarihinde geçerli olan bir kapasite raporunun bulunmadığı,

Diğer taraftan idarenin, yaklaşık maliyeti Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak belirlemediği, % 5 ile % 20 oran aralığında kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi ile kapasite raporu istenilmesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin rekabeti engelleyici şekilde belirlenemeyeceği ilkesine aykırı belirlendiği, böylece 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ilkesinin yerine getirilmediği, yeterlik değerlendirmesi için istenilen belgelerin ihale ilanında belirtilmediği, ihale üzerinde kalan firmanın yasaklı olup olmadığına ilişkin teyit alınmadan ihale kararının onaylandığı, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen süreye uymadan sözleşme imzalandığı görüldüğünden ihale işlemlerinin iptali gerektiği,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Esas İnceleme raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’nce 25.07.2003 tarihinde yapılan giyim ihalesine katılan Özen İş Elbiseleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından; yazlık giyim eşyası ihalesine katıldıkları, ihaleye toplam 4 firmanın iştirak ettiği, firmalarının bütün evraklarının tam olduğu, belgeleri eksik olan iki firmanın ihaleden çekildiği, böylece ihaleye sadece Yaşar Koloğlu ve kendi firmalarının katıldığı, 27.08.2003 tarihinde kapasite raporu olmamasına rağmen ihalenin Koloğlu firmasında bırakıldığının bildirildiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin kendi firmalarına ait olduğu, idareye Koloğlu firmasının kapasite raporu olmaması nedeniyle itiraz ettikleri, ancak idarenin kendilerine; Koloğlu firmasının 22.12.2003 tarihine kadar geçerli kapasite raporu olduğunu bildirdiği, ancak Samsun Ticaret ve Sanayi Odasından aldıkları 08.09.2003 tarihli yazıda Koloğlu firmasının 22.12.2003 tarihine kadar geçerli bir kapasite raporu olmadığının belirtildiği, ayrıca firmanın bu belgeyi zamanında idareye vermediği iddia edilerek, ihalenin bu firmaya verilmemesi ve en iyi ikinci teklif olan firmalarına ihalenin verilmesi talebiyle 08.09.2003 tarih ve 23826 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

İhale işlem dosyasının incelenmesinden; ihaleye, Çağrı İş Elbiseleri Ltd. Şti. 17.397.800.000TL, Erbay Konfeksiyon Ltd. Şti. 27.180.200.000TL, Koloğlu Giyim Sanayi Tic.Ltd.Şti. 31.192.400.000TL, Özen İş Elbiseleri 51.335.000.000TL teklif fiyat verdiği, Çağrı Ltd. Şti., Erbay Ltd. Şti. ve Koloğlu Ltd. Şti. firmalarının kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi belgesi ile imalatçılık belgesi veya kapasite raporu belgesinin eksik olduğu, Çağrı Ltd. Şti. ile Erbay Ltd. Şti. firmalarının bu eksik belgeleri tamamlayamayacaklarını beyan ettikleri için ihale dışı bırakıldığı, Koloğlu Ltd. Şti.’nin ise eksik belgeleri tamamladığı anlaşılmaktadır.

 1. Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda;

 2. İhale üzerinde kalan firmanın kapasite raporu olmadığı iddia edilmekte ise de; tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında eksik olduğu tespit edilen bu belge ihale komisyonunca Koloğlu Ltd. Şti.’nden istenilmiş olup, anılan belgenin süresi içerisinde idareye teslim edildiği ve firmanın 20.08.2003 tarihi ile 21.08.2006 tarihi arasında geçerli olan bir kapasite raporu olduğu anlaşıldığından şikayetçi firmanın bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 3. İhale dosyası üzerinde yapılan re’sen incelemede;

1- % 5 ile % 20 oran aralığında kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisi ile kapasite raporu istenilmesi hususu; ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine göre, teklif edilen bedelin % 5’inden az % 20’sinden fazla olmamak üzere, işin niteliğine göre idarece belirlenecek bir oran aralığında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir belge ile anılan Yönetmeliğin ikinci bölümünde düzenlenen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerden hangisinin istenileceği konusunda idarelere takdir yetkisi tanındığından, bu husus ihalenin sonucuna etkili olarak görülmemiştir.

2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince, ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi gerekmekte iken bunun yapılmadığı görülmekte ise de, Kurumumuzca yapılan incelemede; ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olmadığı anlaşıldığından, anılan Kanunun 40 ıncı maddesine aykırı olan bu durumun, ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar ihale sürecinde yukarıda anılan mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ise de, bu aykırılıkların ihale sürecini esastan etkilemediği ve ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşıldığından, bu hususlar bir iptal nedeni olarak görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayetin uygun bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 5

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-649

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Aze Ticaret ve Giyim Pazarlama Ltd. Şti.- Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Nal Sok. Kılıç Han No: 3/5 Kat:2/8-9 Kadıköy/İSTANBUL

İhaleyi Yapan İdare:

Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü- ARTVİN

Başvuru Tarih ve Sayısı:

18.09.2003 / 24510

Başvuruya Konu İhale:

Giyim-Kuşam İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.10.2003 tarih ve 07.0174/2003-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Artvin Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nce 11.09.2003 tarihinde yapılan Giyim İhalesine katılan Aze Ticaret ve Giyim Pazarlama Ltd. Şti. tarafından,

Anılan ihaleye katıldıkları, geçici teminatın makbuzda Kadıköy Mal Müdürlüğünce sehven arttırma eksiltme ihale temini olarak yazılmasından dolayı ihale dışı bırakıldıkları, yanlışlığın düzeltilerek ihale komisyonuna 11.09.2003 tarih saat 11:00 da faks çekildiği, ancak ihale saati 10:00 olduğundan faksın geçersiz olduğunun bildirildiği iddialarıyla, 18.09.2003 tarih ve 24510 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesiyle düzenlenen 26.09.2003 tarih ve 07.0174/2003-18 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulda görüşülmesi sonucu; başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına karar verildiği ve 02.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/264.1 sayılı Kurul Kararının 13.10.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği, ancak süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun reddine,

Ayrıca başvuru dilekçesindeki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle iddiaların incelenmesine gerek olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarihli ve 25249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 9 uncu maddesinde, başvuruların İdare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idare ve adresinin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği,

  Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de gösterileceği ve kararın bir örneğinin başvuru dilekçesine ekleneceği, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmek zorunda olduğu, başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu, aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamayacağı, birden fazla kişinin aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramayacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 18.09.2003 tarihinde Kurum kayıtlarına giren şikayet dilekçesine; şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihinin, şirket imza sirkülerinin, vekaletnamenin, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, başvuranın talebine ilişkin görerek dilekçesine eklediği bilgi ve belgelerin aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmadığı, Kuruma başvuru bedelinin ödendiğine ilişkin belgenin eklenmediği hususlarında eksiklikler tespit edilmiş ve 02.10.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/264.1 sayılı Kurul Kararıyla eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar verilerek anılan karar 13.10.2003 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiş, ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- Başvuru sahibi tarafından süresinde aykırılıklar giderilmediğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 6

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z -650

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. Ltd. Şti.

K.Karabekir Cad. No:39/31 ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Emniyet Genel Müdürlüğü/ ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

06.10.2003 / 26117

Başvuruya konu ihale:

24 kalem kağıt malzemeleri ile 150.000’er adet zarf ve etiket alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.10.2003 tarih ve 07.0027/2003-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 21.08.2003 tarihinde yapılan 24 kalem kağıt malzemeleri ile 150.000’er adet zarf ve etiket alımı ihalesine katılan Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından;

Söz konusu ihaleye teklif verildiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmalarına rağmen ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin geçersiz sayıldığı, ihale konusu malların daha pahalı olmasına rağmen Akpınar şirketinden alınmasına karar verildiği, tekliflerinde yazım hatası olduğu, rakam hatası olmadığı, eki teklif cetvelinde ayrıntılı fiyatların doğru olarak verildiği iddiaları ile ihalenin incelenmesi talebiyle, 06.10.2003 tarih ve 26117 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesi sonucunda; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 9 uncu maddesine aykırılıklar taşıdığı tespit edildiğinden anılan Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca şikayetçiye aykırılığın giderilmesi hususu bildirilmiştir. Ayrıca anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca başvuru bedelinin ödenmediği tespit edildiğinden başvuru bedelinin 3 gün içinde ödenmesi için şikayetçiye bildirimde bulunulduğu, ancak öngörülen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı, bu sebeple İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddi gerektiği,

Ayrıca başvuru dilekçesindeki iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmaması sebebiyle anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 9 uncu maddesinde,

Başvuruların İdare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idare ve adresinin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar ile sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği,

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ve bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de belirtileceği ve kararın bir örneğinin başvuru dilekçesine ekleneceği, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmek zorunda olduğu, başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçesine ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu ve aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamayacağı ve birden fazla kişinin aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin (c) bendinde; "Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden; dilekçede, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterilmediği, idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak başvuru tarihi ile idarece bir karar alınmış ise kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin dilekçeye eklenmediği ve başvuru sahibinin dilekçesine eklediği bilgi ve belgelerin aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmadığı tespit edildiğinden, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 25 inci maddesi uyarınca eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar verilerek şikayetçiye bildirimde bulunulduğu, anılan kararın başvuru sahibine tebliğ edildiği, ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1-) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2-) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 9

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-651

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Dostel Alüminyum Sülfat Sanayi A.Ş.

Türegün Mh. No:1 Şaphane/ KÜTAHYA

İhaleyi yapan idare:

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.(SEKA) İzmit İşletme Müdürlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

24.09.2003 / 25011

Başvuruya konu ihale:

100 Ton Alüminyum Sülfat Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.10.2003 tarih ve 07.0172/ 2003-1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Dostel Alüminyum Sülfat Sanayi A.Ş. tarafından, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. İzmit İşletme Müdürlüğünün 01.09.2003 tarihli 100 Ton Alüminyum Sülfat Alımı İhalesinde Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesi gereğince, ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygunluk aranması gerektiği, halbuki TSE’siz alım yapılmak suretiyle haksız rekabete sebebiyet verildiği iddialarıyla 24.09.2003 tarih ve 25011 sayılı dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesiyle düzenlenen 09.10.2003 tarih ve 07.00.0282/1 sayılı Ön İnceleme Tutanağının sonucunda, başvuruda İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına karar verildiği ve 09.10.2003 tarihinde eksikliklerin giderilmesi hususu şikayetçiye tebliğ edildiği, ancak süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı, bu nedenle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerektiği,

Ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar :

Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 9 uncu maddesinde,

Başvuruların İdare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idare ve adresinin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği,

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de gösterileceği ve kararın bir örneğinin başvuru dilekçesine ekleneceği, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örnekleri eklenmek zorunda olduğu, başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu, aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamayacağı, birden fazla kişinin aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramayacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde ise, süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanının gösterilmediği, başvuru dilekçesine şirket imza sirkülerinin, vekaletnamenin, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, başvuranın talebine ilişkin görerek dilekçesine eklediği bilgi ve belgelerin aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmadığı, başvuru bedelinin yatırılmadığı tespit edilerek, anılan eksikliklerin, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi gereğince başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuşsa veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde 9 uncu maddeye aykırılığın giderilmesi gerektiği yolunda alınan Daire Başkanlığı kararı şikayetçiye tebliğ edilmesine rağmen Kurumumuza tekrar başvuru yapılmadığı ve anılan eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003106

Gündem No : 11

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-652

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Çukurova İth. İhr. Türk A.Ş.

Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak No:55 / ANTALYA

İhaleyi yapan idare:

Mavikent Belediye Başkanlığı /ANTALYA

Başvuru tarih ve sayısı:

14.10.2003 / 27303

Başvuruya konu ihale:

1 Adet 4x4 Lastik Tekerlekli Kanal Kazıcı - Yükleyici İş makinesi ile bu iş makinesine monte edilir 1 Adet Kırıcı İş makinesi Alımı İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.11.2003 tarih ve 07.0175/2003-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda:

Mavikent Belediye Başkanlığı tarafından 08.09.2003 tarihinde yapılan 1 Adet 4x4 Lastik Tekerlekli Kanal Kazıcı - Yükleyici İş makinesi ile bu iş makinesine monte edilir 1 Adet Kırıcı İş makinesi Alımı İhalesi ile ilgili olarak, Çukurova İth. İhr. Türk A.Ş.tarafından,

İhale üzerinde bırakılan Borusan Makine Servis ve Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği makinenin teknik şartnameye uygun ürün olmadığı, şartnamenin G2 maddesine uymadığı ve 1.1.1.2 Beko Kepçe kazma kuvveti şartını yerine getirmediği,

iddialarıyla, 14.10.2003 tarih ve 27303 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle, Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvuruya ilişkin dilekçenin incelenmesi sonucunda;

Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş.’nin, 13.10.2003 tarihli başvuru dilekçesine istinaden İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen şekil unsurlarına aykırılık tespit edilerek 21.10.2003 tarih ve 1141-15201 sayılı yazı ile eksikliklerin giderilmesi hususu başvuru sahibine bildirilmesi üzerine 27.10.2003 tarih ve 29120 sayı ile Kurumumuz kayıtlarına intikal eden dilekçe ve eklerinin incelenmesinden;

 1. Başvuru dilekçesine başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği,

 2. İdarenin nihai kararının 19.09.2003 tarihinde tebliğ edilmesi sebebiyle 14.10.2003 tarihinde Kurumumuza başvuruda bulunulmuş olması sebebiyle 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresinin geçirildiğinin,

tespit edildiği, dolayısıyla;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendi gereğince başvurunun reddi gerektiği,

2) Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan koşullar oluşmadığından, başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Ön İnceleme Raporu ve başvuru dilekçesinin incelenmesi sonucunda;

Mavikent Belediye Başkanlığı tarafından 08.09.2003 tarihinde yapılan 1 Adet 4x4 Lastik Tekerlekli Kanal Kazıcı – Yükleyici İş makinesi ile bu iş makinesine monte edilir 1 Adet Kırıcı İş makinesi Alımı İhalesi ile ilgili olarak,

İhale üzerinde bırakılan Borusan Makine Servis ve Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği makinenin teknik şartnameye uygun ürün olmadığı, şartnamenin G2 maddesine uymadığı ve 1.1.1.2 Beko Kepçe kazma kuvveti şartını yerine getirmediği, iddiaları ile Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Dosyanın incelenmesinden, Mal Alımları İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığının 21.10.2003 tarih ve 1141 sayılı yazısı ile, dilekçede eksik olduğu tespit edilen eksikliklerin giderilmesi gerektiğine karar verilmiş olup, anılan kararın 24.10.2003 tarihinde şikayetçi firmaya tebliğ edildiği, firma tarafından 27.10.2003 tarihli dilekçe ile Kurumumuza yeniden başvuru yapıldığı anlaşılmıştır.

İlk başvuru dilekçesinde, Çukurova ith. İhr. Türk A.Ş.’nin satış müdürü sıfatıyla dilekçeyi imzalayan Ahmet Ergün’ün şirketi temsile yetkili olup olmadığı anlaşılmadığı için, tespit edilen bu aykırılığın giderilmesi hususu, firmaya tebliğ edilmesine rağmen anılan eksikliğin giderilmediği görülmüştür.

Her ne kadar dosyada anılan şirket adına Yüksel Günay ve Özkan Önder tarafından, Ahmet Ergün’e vekalet verilmiş ise de, bu vekaletnamenin genel vekaletname olmayıp özel vekaletname olduğu, bu vekaletname ile de, Kamu İhale Kurumu’na başvuru yapılacağına ilişkin yetki verilmediği, ayrıca anılan konuda yetki verilmiş olsaydı dahi, dosyada Ahmet Ergün’e ait imza sirküleri bulunmadığından, dilekçenin altındaki imzanın anılan şahsa ait olup olmadığı hususu tespit edilememiştir.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen şikayetçinin ehliyetinden, şirket adına başvuru yapmaya ehliyetli olunduğuna dair sübjektif ehliyet ile ihaleye girilmiş veya doküman satın alınmış olunması nedeniyle objektif ehliyet anlaşılmaktadır. Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, başvuru dilekçelerinde ehliyete ilişkin her iki koşul bir arada aranmaktadır.

Dosya kapsamından, şikayetçi firmanın 1 adet 4X4 lastik tekerlekli kanal kazıyıcı-yükleyici iş makinesi ile bu iş makinesine monte edilir 1 adet kırıcı iş makinesi ihalesine ilişkin doküman satın aldığı, dolayısıyla objektif ehliyet kriterini taşıdığı anlaşılmakta ise de, dilekçenin altında imzası bulunan kişinin dosyada imza sirkülerinin bulunmaması, ayrıca adına düzenlenen vekaletnamenin Kuruma başvuru yetkisini içermediği anlaşıldığından subjektif ehliyet kriterini taşımadığı görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (a) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddine,

2) Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan koşullar oluşmadığından, başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığa,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-653

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Data Bilgisayar Elektronik Kont. Sist. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:12 No: 1819-1820 Okmeydanı/ İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

12.08.2003 / 21218

Başvuruya konu ihale:

El Terminali, Yazıcısı, Uygulama Programları ve Çevre Birimlerinin Temini İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.11.2003 tarih ve 07.G014/2003-29 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 17.06.2003 tarihinde yapılan el terminali, yazıcısı, uygulama programları ve çevre birimlerinin temini ihalesine katılan Data Bilgisayar Elektronik Kont. Sist. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından;

Söz konusu ihaleye katıldıkları, teknik ve idari şartnameleri incelemeleri sonucu, istenilen özelliklerin tek bir markayı gösterdiği bu nedenle ihaleye birden fazla yüklenicinin iştirak etmesinin ve temin edilmesi istenilen el terminali, yazıcı ve el terminali yazılımından oluşan 33 adet setin 3 iş günü içinde teslim edilmesinin mümkün olmadığı ve yapılan ihalenin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddialarıyla ihalenin iptali talebiyle itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesiyle düzenlenen 15.08.2003 tarih ve 07.G014/2003-9 sayılı Ön İnceleme Raporunun görüşülmesi sonucu; başvuruda anılan tarihte yürürlükte olan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına karar verildiği ve 20.08.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/182.1 sayılı Kurul Kararının 01.09.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği, ancak süresinde aykırılıklar giderilmediğinden 04.10.2003 tarihli, 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

Ayrıca anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan koşullar oluşmadığından, başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön inceleme raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 9 uncu maddesinde,

Başvuruların, idare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı,

Dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idare ve adresinin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği,

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de gösterileceği ve kararın bir örneğinin başvuru dilekçesine ekleneceği,

Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmesinin zorunlu olduğu,

Başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu,

Aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamayacağı, birden fazla kişinin aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramayacağı,

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde;

" Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 20.08.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/182.1 sayılı Kurul Kararıyla, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe göre, 11.08.2003 Kurum kayıt tarihli başvuru dilekçesinde; şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterilmediği, idareye yapılan şikayet üzerine idarenin aldığı kararın bildirim tarihinin ve başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanının belirtilmediği, başvuru dilekçesine şirket imza sirkülerinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, başvuranın talebine ilişkin görerek dilekçesine eklediği bilgi ve belgelerin aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmadığı tespit edilerek Kurul Kararı başvurana 01.09.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- Başvuru sahibi tarafından süresinde aykırılıklar giderilmediğinden, 04.10.2003 tarihli, 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan koşullar oluşmadığından, başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 13

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-654

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Phonomed Sağlık Danış. Hizm. ve İlaç Tıbbi Malz. Tic. San. A.Ş.

Bulgurlu Mah. İzzettin Bey Cd. Ekşioğlu Mehmet Sit. G Bl. D:6

Üsküdar/ İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

SSK Eskişehir Bölge Hastanesi

Başvuru tarih ve sayısı:

   1. / 24192

Başvuruya konu ihale:

Kanal İçi, Hafif Dereceli,Çok İleri Dereceli İşitme Cihazı Alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.11.2003 tarih ve 07.G014/2003-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

SSK Eskişehir Bölge Hastanesi tarafından 13.08.2003 tarihinde yapılan Kanal İçi, Hafif Dereceli,Çok İleri Dereceli İşitme Cihazı Alımı İhalesine katılan Phonomed Sağlık Danış. Hizm. ve İlaç Tıbbi Malz. Tic. San. A.Ş. tarafından;

En düşük fiyat veren şirketlere ihalenin verilmediği, diğer firmaların itirazları üzerine kendilerinden görüş sorulmadığı, ihalenin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddialarıyla 15.09.2003 tarih ve 24192 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenmesiyle düzenlenen 19.09.2003 tarih ve 07.G014/2003-17 sayılı Ön İnceleme Raporunun görüşülmesi sonucu; başvuruda anılan tarihte yürürlükte olan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına karar verildiği ve 23.09.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/256.1 sayılı Kurul Kararının 06.10.2003 tarihinde başvurana tebliğ edildiği, ancak süresinde aykırılıklar giderilmediğinden 04.10.2003 tarihli, 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

Ayrıca anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan koşullar oluşmadığından, başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığına,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön inceleme raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 04.10.2003 tarih ve 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişik 9 uncu maddesinde,

Başvuruların, idare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı,

Dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idare ve adresinin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği,

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ile bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de gösterileceği ve kararın bir örneğinin başvuru dilekçesine ekleneceği,

Şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmesinin zorunlu olduğu,

Başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu,

Aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamayacağı, birden fazla kişinin aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramayacağı,

hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde;

" Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden, 23.09.2003 tarih ve 2003/AK.M-2003/256.1 sayılı Kurul Kararıyla, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe göre, 15.09.2003 Kurum kayıt tarihli başvuru dilekçesinde; başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanının, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin, idareye başvuruda bulunulup bulunulmadığının, eğer idareye başvuruda bulunulmuşsa şikayet tarihinin ve şikayet konusunda bildirilmişse idarenin kararı ile kararın bildirim tarihinin gösterilmediği, başvuru dilekçesine şirket imza sirkülerinin, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği tespit edilerek Kurul Kararı başvurana 06.10.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- Başvuru sahibi tarafından süresinde aykırılıklar giderilmediğinden, 04.10.2003 tarihli, 25249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan koşullar oluşmadığından, başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesine gerek bulunmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 14

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-655

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Tunay Harita Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

G.M.K. Bulvarı Onur İşhanı 12/121 Kızılay/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

10.09.2003 / 23829

Başvuruya konu ihale:

Sayısal harita üretimi işleri ihaleleri

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.10.2003 tarih ve 08.0134/2003-10.1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Tunay Harita Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin İller Bankası Genel Müdürlüğünce 14/07/2003 – 01/08/2003 tarihleri arasında yapılan Sayısal harita üretimi işleri ihaleleri ile ilgili olarak 10.09.2003 tarihinde Kurum kaydına alınan başvuru dilekçesinde;

İller Bankası Genel Müdürlüğünün 14/07/2003 - 01/08/2003 tarihleri arasında yapılan değişik illerdeki 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayısal harita üretimi işleri ihaleleri Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak ihaleye çıkarıldığı, bahsi geçen ihaleler devam ederken, 30/07/2003 tarihinde 4734 sayılı Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapılarak yasadaki Hizmet Alımı tanımının değiştirilmiş olduğu ve mühendislik- mimarlık, harita ve kadastro hizmetlerinin de bu kapsama alındığı, bu nedenle de harita alımı işlerinin Danışmanlık Hizmeti olarak değil, Hizmet Alımı kapsamında yapılması gerektiğinin iddia edildiği,

Şikayetçi firmanın Kurumumuza yaptığı başvuruda, harita alımı işleri ihalelerinin iptal edilerek Hizmet Alımı kapsamında tekrar ihaleye çıkartılmasının sağlanmasının talep edildiği,

Tunay Harita Müh. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin başvurusuna istinaden düzenlenen 15.09.2003 tarih ve 08.0134/2003-10 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda; başvuru konusu ihalede, idareye şikayet başvurusunda bulunup bulunulmadığı, idareye başvuruda bulunulmuşsa idareye yapılan şikayet tarihi ve bildirilmişse şikayet konusunda idarenin kararı ve kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru ehliyetine sahip yetkili tarafından imzalanıp imzalanmadığının tespiti için gerekli olan başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin dilekçe ekinde yer almadığı ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince Kurum hesaplarına yatırılması gereken başvuru bedelinin de yatırılmadığı eksiklikleri tespit edilmiş ve 18/09/2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/308.1 sayılı Kurul Kararının 01.10.2003 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığının anlaşıldığı,

Şikayetçi tarafından İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin (c) bendinde; "Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir." hükmü çerçevesinde başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği,

Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ile iddiaların incelenmesinin kabul koşullarının düzenlenmiş olduğu, anılan maddenin (b) bendinde başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması gerektiği düzenlemesine yer verildiği, başvuru dilekçesi üzerinde yapılan incelemede, idarenin söz konusu ihaleleri 14.07.2003 – 01.08.2003 tarihleri arasında yaptığı söz konusu tarihlerde yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde ihalelerin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yapılmasının kanuna uygun olduğunun anlaşıldığı, zira 4964 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ‘‘4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda bu Kanunla yapılan değişikliklerden dolayı yeniden düzenlenmesi gereken standart ihale dokümanı, Tip Sözleşme ve yönetmelikler, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kurum tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur. 4734 sayılı Kanundaki parasal limitlerde bu Kanunla yapılan değişiklikler ve yeni eklenen parasal limitler, 22.1.2002 tarihinde geçerli kabul edilerek 1.1.2003 tarihine göre 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesindeki esaslar dahilinde Kurum tarafından güncellenir. Bu düzenlemelerin yürürlüğe konulmasına kadar, idareler, mevcut usul, esas ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam ederler’’ şeklinde olduğu, şikayete konu ihalede ilgili idarenin de mevcut yönetmelik hükümlerine göre hareket ettiğinin anlaşıldığı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda;

1) Başvuru sahibi tarafından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılıkların süresi içinde giderilmediği anlaşıldığından anılan Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine, 

2) Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olmadığı kanısına varıldığından iddiaların incelenmesine gerek olmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 15

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-656

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Çağrı Tur Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Turgut Özal Bulvarı İskitler Cad. No: 72/4 İskitler/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Başvuru tarih ve sayısı:

17.09.2003 / 24371

Başvuruya konu ihale:

Personel taşıma işi ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.11.2003 tarih ve 08.0134/2003-11.1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Çağrı Tur Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 08.09.2003 tarihinde yapılan Personel taşıma işi ihalesi ile ilgili olarak 17.09.2003 tarihinde Kurum kaydına alınan başvuru dilekçesinde;

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 08.09.2003 tarihinde yapılan personel taşıma işi ihalesine teklif verdiklerini, ihalede en düşük teklifi veren firmanın gerekli donanımı ve tecrübesi olmadığı, bu firmanın ihaleye verdiği yeterlilik belgelerinin eksik ve sahte olabileceği bu belgelerin alındığı kuruluşlara teyit edilmesi gerektiği, söz konusu hususların aydınlatılmasının kamu vicdanı yönünden gerekli olduğunun iddia edildiği,

Çağrı Tur Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ nin başvurusuna istinaden düzenlenen 25.09.2003 tarih ve 08.0134/2003-11 sayılı Ön İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucunda; başvuru konusu ihalede, idareye şikayet başvurusunda bulunup bulunulmadığı, idareye başvuruda bulunulmuşsa idareye yapılan şikayet tarihi ve bildirilmişse şikayet konusunda idarenin kararı ve kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru ehliyetine sahip yetkili tarafından imzalanıp imzalanmadığının tespiti için gerekli olan başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin dilekçe ekinde yer almadığı ayrıca İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince Kurum hesaplarına yatırılması gereken başvuru bedelinin de yatırılmadığı eksikliklerinin tespit edildiği ve 25/09/2003 tarih ve 2003/AK.H-2003/317.1 sayılı Kurul Kararının 03.10.2003 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, ancak belirlenen sürede başvuru sahibi tarafından eksikliklerin tamamlanmadığının anlaşıldığı,

Şikayetçi tarafından İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesinin (c) bendinde; "Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir." hükmü çerçevesinde başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği,

Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ile iddiaların incelenmesinin kabul koşullarının düzenlenmiş olduğu, anılan maddenin (b) bendinde başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması gerektiği düzenlemesine yer verildiği, başvuru dilekçesi üzerinde yapılan incelemede şikayetçi firmanın iddialarının ciddi ve somut nitelikte olmadığının anlaşıldığı,

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda;

1) Başvuru sahibi tarafından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılıkların süresi içinde giderilmediği anlaşıldığından anılan Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine, 

2) Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi gereğince başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olmadığı kanısına varıldığından iddiaların incelenmesine gerek olmadığına,

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 16

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-657

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Şikayetçi Vekili : Av. Mahmut T. BİRSEL, Av. Hakan OZDURAN, Av. Gülay KARAN,

Şehit Ersan Caddesi No 32/15 Çankaya/ANKARA

Şikayetçi : GTECH Avrasya Teknik Hizmetler ve Müşavirlik A.Ş.,

3. Sokak No 1/4 Balgat/ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü,

Nenehatun Caddesi No 40 Gaziosmanpaşa/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

19.09.2003/24562

Başvuruya konu ihale:

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının risk yönetimi merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.10.2003 tarih ve 0016/2003-28.1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Şikayetçinin, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün 25.09.2003 tarihinde ihalesi yapılan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının risk yönetimi merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi ihalesi ile ilgili olarak 19.09.2003 tarihli dilekçeyle Kurumumuza başvurduğu ve şikayet dilekçesinde özetle;

Şikayete konu ihale dokümanında 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine açıkça aykırı hususların yer aldığının tespit edildiği, Kurumun nihai kararına kadar ihale sürecinin durdurulmasının, ihalenin iptali suretiyle şikayetleri doğrultusunda gerekli incelemenin yapılmasının talep edildiği,

Şikayet dilekçesi ve ekleri ile Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün 07.10.2003 tarih ve 1681 sayılı yazısı ve ekleri ile Hukuk Danışmanlığının 20.10.2003 tarihli mütalaası birlikte değerlendirildiğinde;

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının risk yönetimi merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi ihalesi işini açık ihale usulü ile ihaleye çıkardığının,

Şikayetçinin 18.08.2003 tarihinde ihale dokümanını satın aldığının, 26.08.2003 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğunun,

Daha önce 26.06.2003 tarihinde yapılacağı ilan edilen şikayete konu ihalenin İdare tarafından 25.06.2003 tarihinde iptal edildiğinin; anılan ihaleye ilişkin olarak Kuruma ulaşan iki şikayet hakkında 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan ihaleye karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda 12.06.2003 tarih 2003/UK.T-137 sayılı ve 03.07.2003 tarih 2003/UK.Z-201 sayılı iki adet Kurul Kararı istihsal edildiğinin,

Belirlendiği;

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle belirlenen kapsamda yer alan idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceğinin belirtildiği,

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen “her türlü kaynak” ibaresinin, Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların tasarrufunda bulunan ve kamu harcaması yapılmasını gerektiren kaynakları ifade ettiği, şikayet konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin yüklenici tarafından yapılacak hizmetler karşılığında sabit ihtimalli bahis oyunları hasılatından pay verilmesi olduğunun belirtildiği, hasılattan pay verilmesi karşılığı iş yaptırılmasının kamu harcaması yapılmasını gerektirmediği,

Ayrıca 4734 sayılı Kanunun;

- 4 üncü maddesinde teklif’in “ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlandığı,

- 5 inci maddesinde “ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmünün yer aldığı,

- 9 uncu maddesinde yaklaşık maliyetin parasal ölçüye bağlı olarak tespit edileceğinin belirtildiği,

- 8 ve 13 üncü maddelerinde, eşik değerler ve ilan kurallarının parasal tutarlara bağlandığı,

- 33 ve 43 üncü maddelerinde geçici ve kesin teminat tutarlarının fiyat teklifine ve sözleşme bedeline oranlandığı,

- 40 ıncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat tekliflerinin değerlendirileceği,

Belirtilmekte olup şikayet konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin Teklif ve Sözleşme Türü başlıklı 18 inci maddesinde “Firmanın yerine getireceği yükümlülüklere karşılık olmak üzere, sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilecek genel hasılattan ÖİV, EKP, KDV ve çıkabilecek yasal sair vergiler çıktıktan sonraki kalan meblağ üzerinden verilecek pay yüzdesidir. … İhaleye katılacak firmalar tekliflerinde işletme süresi boyunca hasılat üzerinden talep edecekleri “oran” miktarını, yüzde oran (%) bazında ve yıllar için farklı komisyon oranları önerilmeyecek şekilde belirteceklerdir” denildiği, buradan söz konusu ihalede isteklilerden bir fiyat teklifi değil, hasılattan pay yüzdesi teklifi istendiğinin anlaşıldığı,

2003/5 sayılı Kamu İhale Tebliğinde bütçe gideri oluşturan ve harcama gerektiren iş ve işlemlerin Kamu İhale Kanununun konusunu oluşturduğunun, Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almadığının açıklandığı,

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünce düzenlenen 07.08.2003 tarihli ihale onay belgesinin yaklaşık maliyet satırında “%12 (yüzde on iki)” ifadesine yer verildiği, kullanılabilir ödenek tutarı satırının boş bırakılmış olduğu,

İhaleyi kazanan İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Tic. A.Ş. ile İdare arasında 02.10.2003 tarihinde imzalanan sözleşmenin Sözleşmenin Türü ve Bedeli başlıklı 6. maddesinde “Bu sözleşmenin toplam bedeli sözleşme süresi boyunca, sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilecek genel hasılattan ÖİV, EKP, KDV ve çıkabilecek yasal sair vergiler çıktıktan sonraki kalan meblağ üzerinden firmaya ödenecek %12 (yüzde on iki) pay yüzdesidir” ifadesinin yer aldığı, benzer bir ifadenin Ödeme Yeri ve Şartları başlıklı 13. maddesinin ikinci fıkrasında da bulunduğu,

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından 02.10.2003 tarihinde imzalanan sözleşmenin tescil edilebilmesi için “Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü bütçesinden her hangi bir ödenek ayırmayı gerektirmeyen ve gelire yönelik bir iş kapsamında olan … ihalemiz sonuçlanmış olup” ifadesine yer verilen 03.10.2003 tarih ve 1663 sayılı yazı ekinde Sayıştay Başkanlığına gönderildiği; Sayıştay Başkanlığının Spor Toto Teşkilat Müdürlüğüne hitaben yazılmış 03.10.2003 tarih ve Söz.Tes.veKay.Grb.03/5533 sayılı yazısı ile tescili istenen sözleşme ile yapılacak işin gelir getirici nitelikte olduğu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 uncu maddesi gereğince Sayıştayın tescil görevini harcamaya ilişkin olarak akdedilmiş bağıt ve sözleşmeler üzerinden yapmakta olduğu, bu nedenle de yapılacak bir işlem bulunmadığının bildirildiği,

Hukuk Müşavirliğinin mütalaasında ise “futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzenlenmesi ve yönetilmesi hususunda tekel hakkına sahip olan Beden Terbiyesi Spor Genel Müdürlüğü, bu işlevini bağlı birimi olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü kanalıyla yerine getirmekte, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ise; kamu hizmeti alanında toplumsal ihtiyaçları karşılayacak bu hizmetin üretimini sözleşme ile özel kişilere gördürme yetkisine sahip bulunmaktadır.

Bu nedenle; konusu, “Sanal Ortam Bayileri ve “Sabit Bayiler” aracılığı ile Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının çoklu erişimli elektronik ortamlar ve terminaller üzerinden oynatılması için oluşturulan Teşkilata ait merkezi sisteme bağlı olarak çalışacak risk yönetim merkezinin kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi olarak tanımlanan iş, 4046 sayılı Kanunla özel olarak düzenlenen katma bütçeli idare statüsündeki Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı hizmet üretim birimi olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünce “futbol müsabakalarında müşterek bahis düzenlenmesi ve yürütülmesi” faaliyetinin özel kişilere gördürülmesi ile ilgili bir ihale olup, bu ihaleye ilişkin şikayetin incelenmesi ve sonuçlandırılmasının, 4734 sayılı Kanunla getirilen şikayet ve inceleme istemli idari başvurular için öngörülen sistem içerisinde, idarelerin ve Kurumumuzun görevleri arasında bulunmadığı düşünülmektedir” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.

Hasılattan pay verilmesi modeliyle yapılacak olup kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen söz konusu işin 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almadığının ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun, 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandıracağının hükme bağlandığı tespit edilmiştir.

Belirtilen bu nedenlerden dolayı, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almayan söz konusu ihaleye ilişkin şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi;

7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; Türkiye’de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek futbol müsabakalarında “müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak ve salahiyeti”nin bu Genel Müdürlüğe ait olduğu belirtilmiş; 2 nci maddesinde ise Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bu hak ve salahiyetini ancak denetimi altında ve “umumi, hususi, mülhak bütçeli veya mütedavil sermaye veya İktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş veya kurulacak” bir kuruma verebileceği hüküm altına alınmıştır.

7258 sayılı Kanunun aktarılan hükümleriyle münhasıran Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilen futbol müsabakalarına ait müşterek bahislere ilişkin usul ve esaslar ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce müşterek bahis işlerini yürütmek üzere kurulacak teşkilat; 26.02.1965 tarih ve 11939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğü”nde düzenlenmiştir.

Öte yandan, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz olarak yapılandırılan Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde “Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzenlemek, yönetmek” Genel Müdürlüğün görevleri arasında, 14 üncü maddesinde “Spor-Toto ve Spor-Loto’dan alınacak hisseler” Genel Müdürlüğün gelirleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 4 üncü maddesinde ise Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı birimi olarak gösterilmiştir.

İhale üzerinde kalan yüklenici, Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Oynatılması İçin Risk Yönetimi Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine İlişkin Şartnamenin anılan 2 nci maddesinde belirtilen faaliyetler karşılığında sabit ihtimalli bahis oyunları hasılatından pay alacaktır.

Başvuruya konu ihaleyle yaptırılacak işin tanımı ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin konusunun; 7258 sayılı Kanunla münhasıran Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen ve 7258 sayılı Kanunun 2. maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde Genel Müdürlük bünyesinde ve Genel Müdürlüğe bağlı birim olarak kurulan Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünce yürütülen “futbol müsabakalarında müşterek bahis düzenlenmesi ve yürütülmesi” faaliyetlerinin özel kişilere gördürülmesi olduğu anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesine göre; maddede gösterilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülecektir. Kanunun 53 üncü maddesinde de Kamu İhale Kurumunun görevleri, bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak ve bu çerçevede belirlenmiştir.

Aktarılan mevzuat karşısında; 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan ve 4046 sayılı Kanunla özel olarak düzenlenen katma bütçeli idare statüsündeki Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı hizmet üretim birimi olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün yürüttüğü “futbol müsabakalarında müşterek bahis düzenlenmesi ve yürütülmesi” faaliyetinin özel kişilere gördürülmesine ilişkin ihaleye yönelik şikayetin incelenmesi ve sonuçlandırılması, 4734 sayılı Kanunla şikayet ve inceleme istemli idari başvurular için öngörülen sistem içerisinde idarelerin ve Kurumun görevleri arasında bulunmamaktadır.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmayan ihaleye karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, kararın başvurana ve ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy Gerekçesi:

Karara konu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayetin Kamu İhale Kurulu’nda yapılan müzakeresi neticesinde;

gerekçeleri ile “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında bulunmayan ihaleye karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı” kararı verilmiştir.

İlgili idare tarafından daha öncede benzer ihale dokümanı ile ihale işlemleri başlatılan, ancak daha sonra iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılan söz konusu işin, her iki ihale dokümanında yer alan hükümlerin de 4734 sayılı Kanunun ilgili maddelerine ve bu Kanunla getirilen temel ilkelere aykırı olduğu ve bu kanun esas alınarak mevcut ihalenin sonuçlandırılamayacağında tereddüt bulunmamaktadır.

Ancak, tereddüt bulunmayan bir diğer husus da, idarenin hazırladığı ihale dokümanının temel unsurlarından biri olan ve yüklenicinin üstleneceği yükümlülükler olarak tanımlanan işlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan hükümlere uygun olarak yapılabileceğidir.

Yani, İdare bu yükümlülükleri tanımlamak suretiyle;

ihaleye çıkabilir ve hiçbir sorun olmaksızın bu esaslara göre çıktığı ihaleyi, yine mevzuata uygun olarak sonuçlandırabilecektir. Böyle bir ihale sonrasında yüklenici firmaya yapılacak ödemelerin de idarenin bütçesinden yapıldığı ve kamu harcaması niteliğinde olduğunda tereddüt kalmayacak, işin tamamlanmasından sonra ise kurulan sistemi idare kendisi işletecektir.

Karara konu ihalenin diğer unsuru olan kurulacak sistemin işletmeciliği ve başbayiliği ise 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla ilgilendirilmeksizin; idarenin kendi mevzuatından kaynaklanan yetkisi bulunuyor ise ayrı bir ihale konusu yapılarak hasılattan belli bir pay verilmesi karşılığında 3 üncü şahıslara gördürülebilecek, böyle bir yetkisi bulunmuyor ise, kendisine imtiyaz olarak verilen bu işlerin 3 üncü şahıslara gördürülebilmesi sadece 4046 sayılı Kanuna göre belirlenecek birimler tarafından, bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslara göre yapılabilecektir.

Ancak İdare, bazı mal ve hizmetleri satın alma ile hasılattan belli bir pay verilmesi karşılığında işletmeciliğe ilişkin başbayilik verme işlemlerini içeren bir ihale yapmak istemektedir. Bu kapsamda bir ihalenin 4734 ve 4735 sayılı kanunlar kapsamında yapılabilirliği ilgili idare tarafından öncelikle yetki bakımından irdelenmeli, yetkisizliğin tespiti durumunda bu işlemlere hiçbir şekilde başlanılmamalıdır. Şayet bu irdeleme yapılmış ve yetkili olunduğu sonucuna varılmış ise, ihale işlemlerinin söz konusu kanunlara uygun bir şekilde yürütülmesi zorunludur.

Bu itibarla, ihale dokümanı ve ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayandırılan, ancak gerek ihale dokümanı, gerekse diğer ihale işlemlerinin anılan kanunlara aykırılığında tereddüt bulunmayan şikayete konu ihalenin Kurul tarafından iptal edilmesi, ilgili kanunlarda yer alan amir hükümlere aykırı işlem yapılması nedeniyle de konunun değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek veya soruşturulmak üzere İdarenin bağlı bulunduğu bakanlığa bildirilmesi gerektiği görüşü ile “başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı” yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Muzaffer EREN

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 17

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-658

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Şikayetçi Vekilleri : Av. Ahmet YUM, Av. Ramazan YAVUZ, Av. Yılmaz ÇİÇEK, Av. Mehmet SARI, Av. Erkul BULUT, Av. Durali KUTLU, Av. Hümeyra ERCAN, Av. Mahmut ÖZMEN, Av. Osman GÖKÇEBAŞ,

Nispetiye Caddesi No 30 B Blok Gürel Apartmanı Daire 31 Etiler/İSTANBUL

Şikayetçi : Reklam Dep. Bas. Yay. Pro. Yap. Dan. Ve Tic. Ltd. Şti.,

Manastır Yolu Caddesi No 62 Tuzla/İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü,

Nenehatun Caddesi No 40 Gaziosmanpaşa/ANKARA

Başvuru tarih ve sayısı:

22.09.2003/24701

Başvuruya konu ihale:

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının risk yönetimi merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi ihalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.10.2003 tarih ve 0016/2003-29.1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Şikayetçinin, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün 25.09.2003 tarihinde ihalesi yapılan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının risk yönetimi merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi ihalesi ile ilgili olarak 22.09.2003 tarihli dilekçeyle Kuruma başvurduğu ve şikayet dilekçesinde özetle;

Şikayete konu ihale dokümanında 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine açıkça aykırı hususların yer aldığının tespit edildiği, Kurumun nihai kararına kadar ihale sürecinin durdurulmasının, ihalenin iptali suretiyle şikayetleri doğrultusunda gerekli incelemenin yapılmasının talep edildiği,

Şikayet dilekçesi ve ekleri ile Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün 07.10.2003 tarih ve 1681 sayılı yazısı ve ekleri ile Hukuk Danışmanlığının 20.10.2003 tarihli mütalaası birlikte değerlendirildiğinde;

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının risk yönetimi merkezi kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi ihalesi işini açık ihale usulü ile ihaleye çıkardığının,

Şikayetçinin 21.08.2003 tarihinde ihale dokümanını satın aldığının, 05.09.2003 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğunun,

Daha önce 26.06.2003 tarihinde yapılacağı ilan edilen şikayete konu ihalenin İdare tarafından 25.06.2003 tarihinde iptal edildiğinin; anılan ihaleye ilişkin olarak Kuruma ulaşan iki şikayet hakkında 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan ihaleye karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda 12.06.2003 tarih 2003/UK.T-137 sayılı ve 03.07.2003 tarih 2003/UK.Z-201 sayılı iki adet Kurul Kararı istihsal edildiğinin,

Belirlendiği;

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle belirlenen kapsamda yer alan idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceğinin belirtildiği,

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen “her türlü kaynak” ibaresinin, Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların tasarrufunda bulunan ve kamu harcaması yapılmasını gerektiren kaynakları ifade ettiği, şikayet konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin yüklenici tarafından yapılacak hizmetler karşılığında sabit ihtimalli bahis oyunları hasılatından pay verilmesi olduğunun belirtildiği, hasılattan pay verilmesi karşılığı iş yaptırılmasının kamu harcaması yapılmasını gerektirmediği,

Ayrıca 4734 sayılı Kanunun;

- 4 üncü maddesinde teklif’in “ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgiler” şeklinde tanımlandığı,

- 5 inci maddesinde “ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmünün yer aldığı,

- 9 uncu maddesinde yaklaşık maliyetin parasal ölçüye bağlı olarak tespit edileceğinin belirtildiği,

- 8 ve 13 üncü maddelerinde, eşik değerler ve ilan kurallarının parasal tutarlara bağlandığı,

- 33 ve 43 üncü maddelerinde geçici ve kesin teminat tutarlarının fiyat teklifine ve sözleşme bedeline oranlandığı,

- 40 ıncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde fiyat tekliflerinin değerlendirileceği,

Belirtilmekte olup şikayet konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin Teklif ve Sözleşme Türü başlıklı 18 inci maddesinde “Firmanın yerine getireceği yükümlülüklere karşılık olmak üzere, sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilecek genel hasılattan ÖİV, EKP, KDV ve çıkabilecek yasal sair vergiler çıktıktan sonraki kalan meblağ üzerinden verilecek pay yüzdesidir. … İhaleye katılacak firmalar tekliflerinde işletme süresi boyunca hasılat üzerinden talep edecekleri “oran” miktarını, yüzde oran (%) bazında ve yıllar için farklı komisyon oranları önerilmeyecek şekilde belirteceklerdir” denildiği, buradan söz konusu ihalede isteklilerden bir fiyat teklifi değil, hasılattan pay yüzdesi teklifi istendiğinin anlaşıldığı,

2003/5 sayılı Kamu İhale Tebliğinde bütçe gideri oluşturan ve harcama gerektiren iş ve işlemlerin Kamu İhale Kanununun konusunu oluşturduğunun, Kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen ve bütçeden ödenek kullanımı söz konusu olmayan işlerin 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almadığının açıklandığı,

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünce düzenlenen 07.08.2003 tarihli ihale onay belgesinin yaklaşık maliyet satırında “%12 (yüzde on iki)” ifadesine yer verildiği, kullanılabilir ödenek tutarı satırının boş bırakılmış olduğu,

İhaleyi kazanan İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Tic. A.Ş. ile İdare arasında 02.10.2003 tarihinde imzalanan sözleşmenin Sözleşmenin Türü ve Bedeli başlıklı 6. maddesinde “Bu sözleşmenin toplam bedeli sözleşme süresi boyunca, sabit ihtimalli bahis oyunlarından elde edilecek genel hasılattan ÖİV, EKP, KDV ve çıkabilecek yasal sair vergiler çıktıktan sonraki kalan meblağ üzerinden firmaya ödenecek %12 (yüzde on iki) pay yüzdesidir” ifadesinin yer aldığı, benzer bir ifadenin Ödeme Yeri ve Şartları başlıklı 13. maddesinin ikinci fıkrasında da bulunduğu,

Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından 02.10.2003 tarihinde imzalanan sözleşmenin tescil edilebilmesi için “Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü bütçesinden her hangi bir ödenek ayırmayı gerektirmeyen ve gelire yönelik bir iş kapsamında olan … ihalemiz sonuçlanmış olup” ifadesine yer verilen 03.10.2003 tarih ve 1663 sayılı yazı ekinde Sayıştay Başkanlığına gönderildiği; Sayıştay Başkanlığının Spor Toto Teşkilat Müdürlüğüne hitaben yazılmış 03.10.2003 tarih ve Söz.Tes.veKay.Grb.03/5533 sayılı yazısı ile tescili istenen sözleşme ile yapılacak işin gelir getirici nitelikte olduğu, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 uncu maddesi gereğince Sayıştayın tescil görevini harcamaya ilişkin olarak akdedilmiş bağıt ve sözleşmeler üzerinden yapmakta olduğu, bu nedenle de yapılacak bir işlem bulunmadığının bildirildiği,

Hukuk Müşavirliğinin mütalaasında ise “futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzenlenmesi ve yönetilmesi hususunda tekel hakkına sahip olan Beden Terbiyesi Spor Genel Müdürlüğü, bu işlevini bağlı birimi olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü kanalıyla yerine getirmekte, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ise; kamu hizmeti alanında toplumsal ihtiyaçları karşılayacak bu hizmetin üretimini sözleşme ile özel kişilere gördürme yetkisine sahip bulunmaktadır.

Bu nedenle; konusu, “Sanal Ortam Bayileri ve “Sabit Bayiler” aracılığı ile Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından futbola dayalı sabit ihtimalli bahis oyunlarının çoklu erişimli elektronik ortamlar ve terminaller üzerinden oynatılması için oluşturulan Teşkilata ait merkezi sisteme bağlı olarak çalışacak risk yönetim merkezinin kurdurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi olarak tanımlanan iş, 4046 sayılı Kanunla özel olarak düzenlenen katma bütçeli idare statüsündeki Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı hizmet üretim birimi olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünce “futbol müsabakalarında müşterek bahis düzenlenmesi ve yürütülmesi” faaliyetinin özel kişilere gördürülmesi ile ilgili bir ihale olup, bu ihaleye ilişkin şikayetin incelenmesi ve sonuçlandırılmasının, 4734 sayılı Kanunla getirilen şikayet ve inceleme istemli idari başvurular için öngörülen sistem içerisinde, idarelerin ve Kurumumuzun görevleri arasında bulunmadığı düşünülmektedir” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir.

Hasılattan pay verilmesi modeliyle yapılacak olup kamu harcaması yapılmasını gerektirmeyen söz konusu işin 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almadığının ve 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun, 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandıracağının hükme bağlandığı tespit edilmiştir.

Belirtilen bu nedenlerden dolayı, 4734 sayılı Kanun kapsamında yer almayan söz konusu ihaleye ilişkin şikayet hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi;

7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; Türkiye’de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenecek futbol müsabakalarında “müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak ve salahiyeti”nin bu Genel Müdürlüğe ait olduğu belirtilmiş; 2 nci maddesinde ise Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün bu hak ve salahiyetini ancak denetimi altında ve “umumi, hususi, mülhak bütçeli veya mütedavil sermaye veya İktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş veya kurulacak” bir kuruma verebileceği hüküm altına alınmıştır.

7258 sayılı Kanunun aktarılan hükümleriyle münhasıran Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne verilen futbol müsabakalarına ait müşterek bahislere ilişkin usul ve esaslar ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce müşterek bahis işlerini yürütmek üzere kurulacak teşkilat; 26.02.1965 tarih ve 11939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tüzüğü”nde düzenlenmiştir.

Öte yandan, Başbakanlığa bağlı, merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz olarak yapılandırılan Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3289 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde “Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzenlemek, yönetmek” Genel Müdürlüğün görevleri arasında, 14 üncü maddesinde “Spor-Toto ve Spor-Loto’dan alınacak hisseler” Genel Müdürlüğün gelirleri arasında sayılmış, aynı Kanunun 4 üncü maddesinde ise Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı birimi olarak gösterilmiştir.

İhale üzerinde kalan yüklenici, Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Oynatılması İçin Risk Yönetimi Merkezi Kurdurulması ve İşletmeciliği Başbayiliği Verilmesine İlişkin Şartnamenin anılan 2 nci maddesinde belirtilen faaliyetler karşılığında sabit ihtimalli bahis oyunları hasılatından pay alacaktır.

Başvuruya konu ihaleyle yaptırılacak işin tanımı ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda, ihalenin konusunun; 7258 sayılı Kanunla münhasıran Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen ve 7258 sayılı Kanunun 2. maddesiyle tanınan yetki çerçevesinde Genel Müdürlük bünyesinde ve Genel Müdürlüğe bağlı birim olarak kurulan Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünce yürütülen “futbol müsabakalarında müşterek bahis düzenlenmesi ve yürütülmesi” faaliyetlerinin özel kişilere gördürülmesi olduğu anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesine göre; maddede gösterilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülecektir. Kanunun 53 üncü maddesinde de Kamu İhale Kurumunun görevleri, bu Kanuna göre yapılacak ihaleler ile ilgili olarak ve bu çerçevede belirlenmiştir.

Aktarılan mevzuat karşısında; 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan ve 4046 sayılı Kanunla özel olarak düzenlenen katma bütçeli idare statüsündeki Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı hizmet üretim birimi olan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğünün yürüttüğü “futbol müsabakalarında müşterek bahis düzenlenmesi ve yürütülmesi” faaliyetinin özel kişilere gördürülmesine ilişkin ihaleye yönelik şikayetin incelenmesi ve sonuçlandırılması, 4734 sayılı Kanunla şikayet ve inceleme istemli idari başvurular için öngörülen sistem içerisinde idarelerin ve Kurumun görevleri arasında bulunmamaktadır.

Açıklanan gerekçe ve nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmayan ihaleye karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, kararın başvurana ve ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

oyçokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy Gerekçesi:

Karara konu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayetin Kamu İhale Kurulu’nda yapılan müzakeresi neticesinde;

gerekçeleri ile “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında bulunmayan ihaleye karşı yapılan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı” kararı verilmiştir.

İlgili idare tarafından daha öncede benzer ihale dokümanı ile ihale işlemleri başlatılan, ancak daha sonra iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılan söz konusu işin, her iki ihale dokümanında yer alan hükümlerin de 4734 sayılı Kanunun ilgili maddelerine ve bu Kanunla getirilen temel ilkelere aykırı olduğu ve bu kanun esas alınarak mevcut ihalenin sonuçlandırılamayacağında tereddüt bulunmamaktadır.

Ancak, tereddüt bulunmayan bir diğer husus da, idarenin hazırladığı ihale dokümanının temel unsurlarından biri olan ve yüklenicinin üstleneceği yükümlülükler olarak tanımlanan işlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda yer alan hükümlere uygun olarak yapılabileceğidir.

Yani, İdare bu yükümlülükleri tanımlamak suretiyle;

ihaleye çıkabilir ve hiçbir sorun olmaksızın bu esaslara göre çıktığı ihaleyi, yine mevzuata uygun olarak sonuçlandırabilecektir. Böyle bir ihale sonrasında yüklenici firmaya yapılacak ödemelerin de idarenin bütçesinden yapıldığı ve kamu harcaması niteliğinde olduğunda tereddüt kalmayacak, işin tamamlanmasından sonra ise kurulan sistemi idare kendisi işletecektir.

Karara konu ihalenin diğer unsuru olan kurulacak sistemin işletmeciliği ve başbayiliği ise 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla ilgilendirilmeksizin; idarenin kendi mevzuatından kaynaklanan yetkisi bulunuyor ise ayrı bir ihale konusu yapılarak hasılattan belli bir pay verilmesi karşılığında 3 üncü şahıslara gördürülebilecek, böyle bir yetkisi bulunmuyor ise, kendisine imtiyaz olarak verilen bu işlerin 3 üncü şahıslara gördürülebilmesi sadece 4046 sayılı Kanuna göre belirlenecek birimler tarafından, bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslara göre yapılabilecektir.

Ancak İdare, bazı mal ve hizmetleri satın alma ile hasılattan belli bir pay verilmesi karşılığında işletmeciliğe ilişkin başbayilik verme işlemlerini içeren bir ihale yapmak istemektedir. Bu kapsamda bir ihalenin 4734 ve 4735 sayılı kanunlar kapsamında yapılabilirliği ilgili idare tarafından öncelikle yetki bakımından irdelenmeli, yetkisizliğin tespiti durumunda bu işlemlere hiçbir şekilde başlanılmamalıdır. Şayet bu irdeleme yapılmış ve yetkili olunduğu sonucuna varılmış ise, ihale işlemlerinin söz konusu kanunlara uygun bir şekilde yürütülmesi zorunludur.

Bu itibarla, ihale dokümanı ve ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa dayandırılan, ancak gerek ihale dokümanı, gerekse diğer ihale işlemlerinin anılan kanunlara aykırılığında tereddüt bulunmayan şikayete konu ihalenin Kurul tarafından iptal edilmesi, ilgili kanunlarda yer alan amir hükümlere aykırı işlem yapılması nedeniyle de konunun değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek veya soruşturulmak üzere İdarenin bağlı bulunduğu bakanlığa bildirilmesi gerektiği görüşü ile “başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı” yönündeki çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

Muzaffer EREN

Kurul Üyesi

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 22

Karar Tarihi : 06.10.2003

Karar No : 2003/UK.Z-661

Toplantıya Katılan Üyeler

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Detay Yemek Üretim Temizlik Hiz. Tur. ve Gıda San. Ltd. Şti. adına Haluk BAŞER - Karaoğlanoğlu Cad. Başkır Sok. No: 3/A Kağıthane / İSTANBUL

İhaleyi yapan idare:

Güngören Belediye Başkanlığı/ İSTANBUL

Başvuru tarih ve sayısı:

19.09.2003 / 24567

Başvuruya konu ihale:

Güngören Belediyesi Aşevinden muhtaçlara günde bir öğün iki kap yemek verilmesi hizmeti alımı

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.11.2003 tarih ve 08.00.25/2003- 22.1 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Detay Yemek Üretim Temizlik Hiz. Tur. ve Gıda San. Ltd. Şti. adına Haluk BAŞER tarafından,

Güngören Belediyesince yaptırılacak olan aşevinden muhtaçlara günde bir öğün iki kap yemek verilmesi işinin ihalesine teklif verdikleri, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, ihale komisyonu tarafından İhale ilanında yer alan yeterlik değerlendirmesine ilişkin (i) maddesinin 2. bendine uygun iş deneyim belgesi vermedikleri gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki Kamu İhale Kanununun 37. maddesine göre İdarenin kendilerine süre vererek bu eksikliği tamamlatması gerektiği, bu durumu şikayet konusu yaparak İdareye başvurdukları, ancak İdarenin 4734 sayılı Kanunun 10 ve 37. maddeleri ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ve 7. bölümlerinin ilgili maddeleri göz önüne alındığında şikayetin kabulünün mümkün olmadığı ve bu aşamada herhangi bir düzeltici önlem alınamayacağını belirterek olumsuz cevap verdiği ve ihale komisyonunun bu kararı ile devlet hazinesinin zarara uğratıldığı,

İddialarıyla, 19.09.2003 tarih ve 24567 sayıyla kayda alınan dilekçeyle Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucu;

Başvuranın talebine ilişkin görerek dilekçesine eklediği belgelerden bir kısmını, belgenin üzerine aslının aynıdır şerhi koyarak imzalamadığının tespit edildiği ve 01.10.2003 tarih ve 2003/AK.H.-2003/320.1 sayılı Kurul kararı ile anılan Yönetmelik gereğince başvuru dilekçesinde yer alan bu aykırılığın süresi içerisinde giderilmesi için başvuru sahibine bildirimde bulunulmasına ve bu karar başvuru sahibine 13.10.2003 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen kararda belirtilen süre içerisinde sözkonusu aykırılığın giderilmediği anlaşıldığından, aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine ve dilekçede yer alan iddiaların somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle iddiaların incelenmesine geçilmesine yer olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;  

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde,  “Başvuruların İdare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idarenin ve adresinin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar ile sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği, 

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ve bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de belirtileceği ve kararın bir örneğinin başvuru dilekçesine ekleneceği, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmek zorunda olduğu, başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçesine ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu ve aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği,” hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında; başvuru dilekçesinde 9 uncu maddeyle ilgili aykırılık tespit edilirse şikayetçiye aykırılığın giderilmesi hususunun bildirileceği, başvuru süresinin dolmasına 3 gün ve daha fazla süre kalmışsa bu süre içinde, başvuru süresi dolmuş veya 3 günden daha az bir süre kalmışsa 3 gün içinde; şikayetçi tarafından aykırılığın giderileceği,  

Yine aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinde; "Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuruya konu dosyanın incelenmesinden; Başvuranın talebine ilişkin görerek dilekçesine eklediği belgelerden bir kısmını, belgenin üzerine aslının aynıdır şerhi koyarak imzalamadığı ve 01.10.2003 tarih ve 2003/AK.H.-2003/320.1 sayılı Kurul kararı ile Yönetmelik gereğince başvuru dilekçesinde yer alan bu aykırılığın süresi içerisinde giderilmesi için başvuru sahibine bildirimde bulunulmasına ve bu karar başvuru sahibine 13.10.2003 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen kararda belirtilen süre içerisinde sözkonusu aykırılığın giderilmediği,

Başvuru dilekçesinde yer alan, usulüne uygun olmayan iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun uyarınca tamamlattırılmasının zorunlu olduğu iddia edilmiş olmakla birlikte;

4734 sayılı Kanunun konuyu düzenleyen 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. ” hükmü ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi gereğince özel sektöre taahhüt edilen işlerde iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşmeyle ilgili olarak düzenlenen fatura veya serbest meslek makbuzu suretleri, varsa sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler ile ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesinin, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine eklenerek ihale komisyonuna sunulması zorunluluğu karşısında, ancak kamuya taahhüt edilen işlerde ve idaresince düzenlenmiş ve yetkili makam tarafından onaylanmış olması halinde kullanılması mümkün olan iş deneyim belgesinin özel sektöre taahhüt edilen bir iş için düzenlenmesi ve sunulması, ayrıca idarenin cevabında belirtilmiş olduğu gibi, bu belge üzerinden bir değerlendirme yapılması halinde dahi iş deneyim belgesinin en önemli unsurlarından olan sözleşme bedeline yer verilmemesinin önemsiz bilgi eksikliği olarak kabul edilemeyeceği ve İdarenin de bu hususu teklifin esasını değiştirecek nitelikte gördüğü anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle ;

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (c ) bendi gereğince başvurunun reddine,

2) Anılan Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına, 

oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Kamu İhale Kurumundan:

Kamu İhale Kurulu Kararı

Toplantı No : 2003/106

Gündem No : 25

Karar Tarihi : 06.11.2003

Karar No : 2003/UK.Z-662

Toplantıya Katılan Üyeler:

Başkan: O. Sener AKKAYNAK

Üyeler : II. Başkan Bilal KARACA, V. Arif ŞİMŞEK, Muzaffer EREN,

Hakkı USTAÖMER, Namık DAĞALP, Adnan ZENGİN,

H.Hüseyin GÜRHAN, K. Nejat ÜNLÜ

Şikayetçi:

Yılmaz Şentürk İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ziya Bey Cd. 6. Sk. No: 4/1 Balgat /ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü -BURSA

Başvuru tarih ve sayısı:

02.09.2003/ 22982

Başvuruya konu ihaleler:

Hizmet Evi Binası G Blok Güçlendirilmesi ve Onarımı İnşaatı İşi İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.10.2003 tarih ve 06.00.0105/2003-8 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan Hizmet Evi Binası G Blok Güçlendirilmesi ve Onarımı İnşaatı İhalesine ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiklerini ancak idarenin 26.08.2003 tarih ve 1105 sayılı yazısıyla ihalenin Selen İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinin bildirilmediği iddialarıyla, şikayetçi tarafından Kuruma şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Başvurunun ön inceleme konuları bakımından incelenerek düzenlenen 04.09.2003 tarih ve 06.00.0105/2003-8 sayılı Ön İnceleme Raporunun görüşülmesi sonucunda; Kamu İhale Kurulunun 05.09.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/67-1 sayılı Kararı ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27/d maddesi uyarınca, öncelikle 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen şekilde idareye başvurulması ve bu süreç tamamlandıktan sonra, dilekçede İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aykırılığı tespit edilen eksikliklerin giderilerek Kuruma başvurulması gerektiğinin şikayetçiye bildirilmesine karar verildiği ve bu Kararın 12.09.2003 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği ancak süresi içerisinde eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşıldığından;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

Başvuru dilekçesindeki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olmaması nedeniyle iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Başvuru dilekçesi ile Ön İnceleme Raporu ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda;

 17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde,

Başvuruların İdare veya Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılacağı, dilekçelerde;

a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresinin,

b) Başvuru konusu ihalenin,

c) İhaleyi yapan idarenin,

d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konular ile sebepleri ve dayandığı delillerin,

e) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin gösterileceği,

Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikayet tarihi ve bildirilmişse kararın bildirim tarihinin de belirtileceği, şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerine, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmek zorunda olduğu, başvuranın, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçesine ekleyebileceği, belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanmasının zorunlu olduğu, aynı kişinin bir ihaleye ilişkin birden fazla konu hakkında tek dilekçeyle şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamayacağı ve birden fazla kişi aynı ihaleye yönelik olarak tek dilekçeyle başvuramayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendinde;

"Süresi içinde 9 uncu maddeye aykırılık giderilmemiş veya eksik başvuru bedeli yatırılmamış ise başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Başvuru konusu ihaleye ilişkin dosyanın incelenmesinden, Kamu İhale Kurulunun 05.09.2003 tarih ve 2003/AK.Y-2003/67-1 sayılı kararında tespit edilen aykırılıkların 12.09.2003 tarihinde yapılan tebliğe rağmen şikayetçi tarafından giderilmediği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

2- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

oybirliği ile karar verildi.

 

Sayfa Başı