Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Aralık 2003

PAZAR

Sayı : 25309

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğ

— Toplu Konut Yapımcılarına Kredi Açılmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17943

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Aralık 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan       

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-286-2003-1382

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17943 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Aralık 2003 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

5 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17944

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Aralık 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-287-2003-1383

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 5 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17944 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7Aralık 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından yürütülecek ulusal ve uluslararası alanlardaki faaliyetleri kapsar.

Merkezin Amaçları

Madde 2 —Merkezin amacı aşağıda belirlenen konularda araştırma, uygulama ve işbirliği yapmak, projeler hazırlamaktır.

a) Yurtiçi ve yurtdışı göçün beraberinde getirdiği politik, ekonomik, sosyal, hukuki ve kültürel sorunlara ilişkin konularda teorik ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak,

b) Araştırma ve incelemeleri yürütebilmek için, Zonguldak Karaelmas Üniversitesine ve diğer üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarıyla, yerli ve yabancı uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Yurtiçi ve yurtdışı göç sorunları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek,

d) Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı göçe ilişkin her konuda danışma ve proje taleplerini karşılamak,

e) Yurtdışı göç sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak,

f) Yurtiçi ve yurtdışı göç sorunlarına ilişkin sosyal bilim dalında yüksek düzeyde bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, bu konuda bilgi ve verileri toplamak ve bu konuda her türlü yayın yaparak çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak.

Merkezin Organları

Madde 3 —Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

Madde 4 —Merkez Müdürü, Üniversitede sosyal bilimler alanında görev yapan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten müdür tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya iki müdür yardımcısı seçer. Merkez Müdürü görev başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcısı kendisine vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse Rektör tarafından yeni bir müdür görevlendirilir.

Merkez Müdürünün Görevleri

Madde 5 —Merkez Müdürünün görevleri;

a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez Yönetim Kurulunun görüşlerini almak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, merkez içinde düzenli çalışmayı sağlamak,

c) Merkezin çalışmalarını yürütmek ve denetlemek,

d) Merkezin çalışmaları ve merkezde yürütülen araştırmalar hakkında yıllık faaliyet raporunu Ocak ayının 2 nci haftasına kadar Rektörlüğe sunmaktır.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6 — Merkez Yönetim Kurulu doğal üye olan müdür dahil 5 kişiden oluşur. Diğer 4 üye çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Yönetim Kurulu çoğunluk ile toplanır. Oylamalar kapalı oy ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla verilir.

Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7 —Merkez Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplara atanacak adaylar ile ilgili merkez müdürünün önerilerini incelemek, karara bağlamak,

c) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamaktır.

Destek Hizmetleri

Madde 8 —Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 9 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 —Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı