Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Aralık 2003

CUMA

Sayı : 25307

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’e, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— BURSAGAZ Bursa Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği

— Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik

— KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2001/116/AT ile Değişik 98/14/AT)

 

Tebliğler

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/91)

— 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Ekim Ayına Ait Yabancı Sermayeli Teşvik ve Yatırım İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

— Oyuncaklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/30)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/31)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17894

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“2003 Avrupa Özürlüler Yılı Kapanış Konferansı”na katılmak üzere, 5 Aralık 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan       

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

4 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-285-2003-1380

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17894 sayılı yazınız.

“2003 Avrupa Özürlüler Yılı Kapanış Konferansı”na katılmak üzere, 5 Aralık 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Atatürk Üniversitesinden:

Atatürk Üniversitesi Ağrı Sağlık Yüksekokulu Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Yüksek Öğretim Kurulu Kararları ve 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Ağrı Sağlık Yüksek Okulu lisans eğitim-öğretimi veren bir yükseköğretim kurumu olup, sağlık hizmetlerinin:

a) Hemşirelik

b) Ebelik

c) Sağlık Memurluğu

olmak üzere üç bölüm halinde eğitim-öğretimini sürdürür. Eğitim-öğretimin hedefi, toplumun değişen sağlık ihtiyacının ışığı altında her türlü tıbbi bakım ve hizmeti verebilecek, araştırma ve uygulama yapabilecek mesleki bilgi, beceri, anlayış ve davranış kazandırmaktır. Ayrıca Sağlık Meslek Liselerinde öğretmenlik, hastane ve diğer kuruluşlarda sahası ile ilgili işlerde çalışmak ve yöneticilik yapabilmek üzere bilgi, beceri ve davranışla donatılmış hemşire, ebe ve sağlık memuru yetiştirmektir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte kullanılan terimler aşağıda tanımlanmıştır.

a) İlgili Kurul: Ağrı Sağlık Yüksekokulu Kuruludur.

b) Yönetim Kurulu: Ağrı Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kuruludur.

c) Danışman: Danışman, öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere Müdür, ilgili bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. Bunların belirlenmesi ve görevleri ile ilgili esaslar bir yönerge ile düzenlenir.

d) Ders Kredisi: Haftada bir saat teorik ders uygulama, laboratuar, bitirme çalışması, seminer, klinik ve benzeri çalışmaların iki saati bir kredi saati ifade eder.

e) Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için önceki yarıyılda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması şartı aranılan derstir. Ön şartlı dersler ve ön şartlar, yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

f) Zorunlu Dersler: Öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir.

g) Ortak Zorunlu Ders: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleridir.

h) Seçmeli Dersler: Öğrencinin, danışmanının muvafakati ile ilgili kurullarca önerilen dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

ı) Lisans: Ortaöğretimden sonra, en az sekiz yarıyıllık veya 4 yıllık bir programı kapsayan yüksek öğretimdir.

i) Ara Sınavı: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavlardır.

j) Yarıyıl Sonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan sınavlardır.

k) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.

l) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere, sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydıyla, verilen iki sınav hakkıdır.

m) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak, tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı sınav dönemi sonunda kullanılmak üzere verilen sınav hakkıdır.

n) Muafiyet Sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden öğretim yılı başında açılan sınavdır.

o) Kısa Süreli Sınav: Yarıyıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

p) AGNO: "Ağırlıklı Genel Not Ortalaması" dır.

r) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyıl (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyıl (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Öğrenci İşleri

Madde 4 — Ağrı Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin kayıt yenileme, kayıt silme ve yatay geçiş işlemleri ile diğer yüksek öğretim kurumlarından gelenlerin kabulü, intibakların yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler konusunda yönetim kurulu yetkilidir.

Ağrı Sağlık Yüksekokulunda okumaya hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, kimlik kartlarının tanzimi ve tasdiki, öğrenci belgelerinin verilmesi ve dosyalarının tutulması ile diplomalarının düzenlenmesi işlemleri Yüksekokul Müdürlüğünce yürütülür.

Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Madde 5 — Ağrı Sağlık Yüksekokulunda eğitim öğretim süresi 8 yarıyıldır. Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl 14 haftadan az olamaz.

Gerekli görüldüğü durumlarda ilgili birimin yetkili kurullarının teklifi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz Okulu Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ağrı Sağlık Yüksekokuluna Giriş ve Kayıt Şartları

Madde 6 — Ağrı Sağlık Yüksekokuluna kayıt için aşağıdaki şartlar aranır.

a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak. Yabancı ülke liselerinden mezun olanlar için diploma denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak.

b) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı sonucunda, o öğretim yılında Ağrı Sağlık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Kayıt için ÖSYM tarafından hazırlanan sınav kılavuzunda belirtilen belgeleri sağlamak.Yüksekokula kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını bizzat yaparlar. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.

Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin sunduğu belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa, hangi yarıyılda olursa olsunlar, Yüksekokul ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler Yüksekokuldan ayrılmışlarsa kendilerine verilen tüm belgeler (diploma dahil) iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Harçlar

Madde 7 — Öğrencilerin ödeyecekleri her türlü öğrenim ücretleri ve harçlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde Bakanlar Kurulunun her yıl belirleyeceği miktarlar üzerinden alınır.

Ders Kayıtları

Madde 8 — Ders kayıtları, eğitim-öğretimin başlamasından önceki 5 iş günü içinde yapılır. Öğrenci bu süre içerisinde katkı payını ödeyerek ve danışmanının gözetiminde ders kayıt formunu doldurarak kaydını o yarıyılda alacağı bütün dersler için yaptırmak zorundadır.

Belirtilen sürelerde katkı payını yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, kanunda belirtilen öğretim süresinden sayılır. Ancak süresi içinde ders kaydını yaptırmayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencinin, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla ders kaydının yapılmasına ilgili yönetim kurulu karar verir. Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Birbirini izleyen iki yarıyıl, üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Öğretim Programları Uygulama ve Stajlar

Madde 9 — Dersler ve müfredatları ile dersleri verecek öğretim elemanları öğretim yılı başlamadan önce bilim ve ana bilim dalı kurullarınca belirlenir, bölüm kurullarında karara bağlanır ve ait olduğu öğretim yarıyılının başlama tarihinden en geç 3 hafta önce müdürlüğe bildirilir ve konu, ilgili kurullarda görüşülerek karara bağlanır.

Her programdaki toplam kredi miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, en çok 140’dır. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen paket programların kredi toplamı bu sınırlamanın dışında tutulur. Öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, laboratuar, klinik çalışma ve staj çalışmasından oluşur.

Staj zorunluluğu olan programlarda staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar yönergelerle belirlenir.

Öğretim programlarında belirlenen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır. Yükseköğretim Kurulunca kredisi sıfır olarak belirlenmiş seçmeli dersler hariç her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında yarıyıl sisteminde, teorik derslerde, haftalık ders sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için yarıyıl sisteminde haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Madde 10 — Bir ders saatinin süresi 50 (elli) dakikadır.

Dersler "zorunlu " ve "seçmeli" derslerden oluşur.

Zorunlu dersler öğrencilerin eğitim-öğretim programı gereğince almak zorunda oldukları derslerdir.

Öğretim programında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 25’ini geçmeyecek biçimde düzenlenir.

Seçmeli dersler meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakültelerde açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçilmiş dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 10’unu aşamaz.

Öğrenciler kendi öğretim dalı ile ilgili öğretim programının ön gördüğü zorunlu ve seçmeli dersleri, ilk defa almak kaydıyla danışmanının ve bölüm kurulunun teklifi, Yüksek Okul Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir Yükseköğretim Kurumundan ve/veya uzaktan eğitim kurumundan alabilir.

Ortak Zorunlu Dersler

Madde 11 — 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

Ders Alma ve Ders Bırakma

Madde 12 — Öğrenci yarıyıl başında öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersler için ders kaydı yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı ders veya derslerin ön şart durumunda olduğu dersleri alamaz. 1. sınıfı bitirmiş, tekrarı olmayan ağırlıklı genel ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler ön şartlı olmayan üst yarıyıl programlarına ait derslerden de alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin (ortak zorunlu dersler hariç) kredi toplamı ilgili kurullarca belirlenir.

AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci alt yarıyıldan (DD) ve (DC) aldığı derslerden en çok ikisini tekrar alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Öğrenciler ders kayıtlarını takip eden ilk iki hafta içerisinde almış oldukları dersleri danışman nezaretinde bırakabilirler. Bırakılan dersin yerine, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartı ile, yeni dersler alınabilir.

Diğer Yükseköğretim Programlarında Alınan Dersi Transfer Etme

Madde 13 — Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce devam ettikleri yüksek öğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yüksek öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre, ( M) muaf ile değerlendirilebilmesi için Müdürlüğe muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ile başvurması gerekir. Başvurular öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Muafiyet isteği ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 14 — Teorik derslerin, uygulamalar, laboratuar ve benzeri çalışmaların % 20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci başarısız sayılır.

Devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyılın son haftası içinde ilan edilir. Devamını almamış öğrenci sınavlara giremez, girmiş olsa dahi notu iptal edilir.

Öğrenci kaydını yaptırdığı derslere devam etmek zorundadır.

Öğrenci her ne sebeple olursa olsun başarısız olduğu dersleri tekrar eder.

İçinde bulundukları yarıyılda alınacak ders saatlerinin, tekrarlanacak ders saatleriyle çakışması halinde, öncelikle tekrara kaldıkları dersleri almak zorundadırlar. Çakışmalar sebebiyle derslere kayıt yaptıramama, eğitim-öğretim sürelerindeki üst sınırların işlemesini engellemez.

Sınavlar

Madde 15 — Sınavlar kısa süreli sınav, ara sınavı, yarıyıl sonu sınavı, ek tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ile mezuniyet AGNO Baraj Sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bütünleme sınavı yapılmaz.

Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinliklerinden yapmadıkları ya da katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

Öğrenciler yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu takdirde bir dersten yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirilebileceği yetkili kurullarca karara bağlanır. Ara sınavların ve varsa laboratuar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev ve kısa süreli sınavların ortalamasının ders notuna etkisi %50, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise % 50 dir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil derslerinde en az birer ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu derslerin sınavlarının katkı oranları eşit olarak alınır. Teorik dersler ile uygulamalı ve uygulaması olan derslerin, yarıyıl içi sınavları, derse bağlı diğer çalışmalar, yarıyıl sonu sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Uygulaması olan ders bir bütün olup bu derslerin herhangi bir kısmından başarısız olmuş olan öğrenci, dersin tamamından başarısız sayılır ve dersi bütün olarak tekrar eder.

a) Ara sınavı: Her ders için bir yarıyılda en az 2 ara sınavı yapılır. Ayrı ders niteliğindeki proje dersi ve seminer için ara sınavı yapılmaz. Ayrıca bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuar ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınavı yerine geçebilir. Puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları etkinliğin yapılma tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilan edilir. Yarıyıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması yarıyıl sonu sınavı döneminden önce ilan edilir.

b) Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sonu sınavları, derslerin bitiminden bir hafta sonra başlar. Ders kaydı yaptırarak devam şartlarını yerine getiren ve uygulamalarda başarılı olan öğrenciler bu sınavlara girebilir.

c) Ek Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için sınav koşulunu yerine getirmiş ancak tek dersten (F) alarak başarısız olmuş öğrenciler, dersin yarıyılına bakılmaksızın dilekçe ile baş vurmaları halinde Müdürlük kararı ile bu tek dersin ek tek ders sınavına girerler. Ek tek ders sınavı hakkını her öğrenci bir kez kullanabilir. Ek tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu yarıyıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaksızın sadece ek tek ders sınavında aldığı puana göre değerlendirilir.

d) Ek Sınav: Kanunlarla verilmiş azami süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere sınav şartlarını yerine getirmiş olma koşuluyla, dilekçe ile baş vurmaları halinde, ilgili Müdürlük kararı ile, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsam ve koşullarında iki ek sınav hakkı verilir.

Öğrenciler ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen sınav dönemleri sonunda uygun görülen bir sonraki dönem başlamadan önceki tarihlerde kullanırlar.

Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulunca belirlenir.

e) Mazeret Sınavı: Ara sınavlara ve yarıyıl sınavlarına ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler sınav haklarını ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihler arasında kullanırlar.

f) Muafiyet sınavı: Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu yabancı dil dersinden yarıyıl başında bir sınav açılır. Bu sınav Atatürk Üniversitesi Dil Muafiyet Sınavı Yönergesine göre yapılır.

g) Mezuniyet AGNO Baraj Sınavı: Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde AGNO ları 2,00’ın altına düşen öğrencilere son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten verilen birer sınav hakkıdır.

Sınav Programları

Madde 16 — Sınav programları (kısa süreli sınavlar hariç), Bölüm Başkanlıklarınca hazırlanır ve sınavlardan en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri Müdürlüğün bilgisi olmadan değiştirilemez. Milli ve Dini Bayramlar dışındaki Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.

Başarı Durumlarının İlanı

Madde 17 — Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları, yarıyıl sonu sınavının yapıldığı tarihi izleyen on gün içinde, ilgili Bölüm Başkanlığınca Müdürlüğe bildirilir. Sonuçlar Müdürlükçe duyurulur.

Bulundukları yarıyıl sonu itibariyle bütün derslerini almış ve başarmış olacak öğrencilerden, AGNO’su 3.00 -3.49 arasında olanlar yarıyıl "Onur Öğrencisi"; 3.50 - 4.00 arasında olanlar yarıyıl "Yüksek Onur Öğrencisi" sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonunda Müdürlük tarafından ilan edilir.

Sınav Evrakının Saklanması

Madde 18 — İlgili öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait başarı notlarının listesi ile beraber sınav evrakını da Bölüm Başkanlığına teslim eder. Müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı en az iki yıl tutmak zorundadır.

Sınav Sonucuna İtiraz

Madde 19 — Bir sınavın veya yarıyıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Yüksekokul Müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kağıtlarında, ilgili öğretim elamanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.

Sınavlarda Kopya

Madde 20 — Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan, kopya veren, kopya yapılmasına yardım eden veya sınav evrakının incelenmesi sırasında kopya yaptığı veya kopyaya yardım ettiği anlaşılan öğrenci, o sınavdan sıfır almış sayılır ve hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin kovuşturması açılır.

Başarı Notu

Madde 21 — Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde o derse ait yarıyıl içi çalışmalarından aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavında aldığı puanlar dikkate alınır.

Yarıyıl içi çalışmaların türleri (yarıyıl içi sınavları, derslere devam durumu, uygulama, ödev, proje, staj, seminer, laboratuar vb.) ve yarıyıl içi çalışmalarıyla yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranı 15 inci maddedeki sınırlar içinde yetkili kurullarca belirlenir.

Başarı Notunun Hesaplanması

Madde 22 — Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında "bağıl değerlendirme sistemi" kullanılır. Bu değerlendirmede, dersin öğretim elemanı yarıyıl sonu sınavlarına giren öğrencilerin, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu değerlendirmeleri sonunda aldıkları puanların aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımını dikkate alır. İstatistiksel dağılımın nasıl yapılacağı bir yönerge ile belirlenir. İlgili öğretim elemanı değerlendirme yaparken Değerlendirmeye Katma Limiti (DKL) altındaki puanları değerlendirmeye almaz. DKL yüz üzerinden 25’i geçemez. DKL uygulaması sonunda, değerlendirme dışı kalan öğrenci sayısı dersten devam alan öğrenci sayısının %30’nu aşamaz.

Ayrıca, kesin kalma - koşullu geçme sınırı (F-DD Sınırı) için belirlenmiş Alt Limit (AL) de göz önüne alınır. Ham başarı puanları AL altında kalan öğrenciler F olarak değerlendirilerek başarısız sayılırlar. Ancak puanları AL ve DKL arasında kalan öğrencilerin puanları birlikte istatistiksel değerlendirmeye katılır. AL’ nin değeri 30’dur.

Dersin sorumlu öğretim elemanı, bağıl değerlendirme sonunda yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen on gün içinde, frekans dağılımını, DKL’ yi ve AL’ yi de gösteren başarı notlarının listesini ve sınavlara ait kağıtları (sorular dahil) Bölüm Başkanlığına sunar. Yarıyıl sonu başarı notları Müdürlük tarafından ilân edilir. Yüksekokul yönetim kurulu gerekli gördüğünde gerekçesi ile birlikte bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden değerlendirilmesine karar verebilir.

Başarı notları ilan edildikten sonra, itiraz veya başka bir nedenle yapılan değişikler o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları şöyledir:

Sözel

Harfle

Ağırlık Katsayısı

Pekiyi

AA

4.00

-Pekiyi

BA

3.50

İyi

BB

3.00

-İyi

CB

2.50

Orta

CC

2.00

-Orta

DC

1.50

Başarısızlık sınırında

DD

1.00

Başarısız

F

0.00

Muaf

M

_

Geçer

G

_

Devamsızlık

D

_

a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları, bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısız öğrencilere verilir. (F) notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yılda tekrarlarlar.

c) (M) Bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri Yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibak eğitiminde aldıkları derslerin geçer notları (M) notu ile değerlendirilir.

Diğer Yükseköğretim Kurumlarında alınan derslere ait geçer notlara da M notu verilir.

d) (G) Ortak zorunlu dersler için kullanılır.

Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

e) (D) notu, AGNO hesabında (F) notu işlemi görür. (D) ile değerlendirilen ders verildiği ilk yarıyılda tekrar alınır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)

Madde 23 — Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, öğrencinin Yüksekokulda öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyılda dahil olmak üzere o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık kat sayısı ile - 22 nci maddede belirtildiği gibi - çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

Başarısızlık Durumu

Madde 24 — Başarısız öğrencilerin tanımı: Başarı baraj notu en az 2.00’dir. AGNO’su üst üste 2 yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Başarısız öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar. Ancak, daha önce başarısız ya da koşullu olarak başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra sıra ile (DD) ve (DC) aldıkları dersleri AGNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrarlarlar. Danışmanlar öğrencilerin ders alımında, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidirler. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen ve bu notun üstüne çıkaran öğrenciler normal statüde öğrenimlerine devam ederler. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.

Öğrenciler, (F) aldıkları dersleri tekrar ederler. Herhangi bir yarıyıl sonunda o zamana kadarki, AGNO’su başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarına yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurtdışı staj ve öğrencilerin yararlanabilecekleri burslara aday gösterilemez.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süreler

Madde 25 — Ağrı Sağlık Yüksekokulu öğrencilerine öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Ancak bu süre sonunda mezun olabilmek için sınav şartlarını yerine getirmiş olmak kaydı ile son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebi ile ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere son iki sınıfın diledikleri derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve I. sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları halinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Ek süre kullanan veya ara sınıflarda kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi etkinliklerden alınan puanlar dikkate alınmaksızın, sadece bu sınavın notuna göre belirlenir, bu öğrencilerin başarı notlarının, istatistiksel dağılım içerisinde nasıl değerlendirileceği bir yönerge ile belirlenir.

Öğrencilerin mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. (Bu Yönetmeliğin kayıt dondurmaya ilişkin hükümleri saklıdır). Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde yazılı haklı ve geçerli bir neden olmaksızın, bu Yönetmelikte yazılı şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin kaydı silinir.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 26 — Öğrencilerin yazılı olarak kayıtlarının silinmesini istemeleri dışında, aşağıda belirtilen hallerde yüksekokul yönetim kurulu kararı ile de kayıtları silinir.

a) Kanunun öngördüğü süreler içerisinde başarı sağlayamamak veya başarı sağlayamayacağı anlaşılmış olmak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre üniversiteden çıkarılma cezası almış olmak.

c) Mazeretsiz olarak süresi içerisinde iki defa üst üste ders kaydını yaptırmamış olmak.

d) Kanunla verilen sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç kullanmamış olmak.

e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen diğer haller.

Mazeretlerde Haklı ve Geçerli Nedenler

Madde 27 — Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde yüksekokul müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez.

a) Öğrencinin Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanesi raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendinin 3 üncü paragrafı uyarınca öğrenim aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece hısımların ölümü veya ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin, öğrenimine ara vermek zorunda olduğunun belgelenmesi ve yönetim kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle yönetim kurulunca, izinli olarak öğrencinin eğitim-öğretimine ara verilmiş olması,

f) Öğrencinin tutuklu veya gözlem altında olması,

g) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddelerine göre öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet halinin bulunması,

h) Yüksekokul yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer haller.

Madde 28 — Yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli mazeretlerle ilgili olarak, aşağıdaki esaslara göre işlem yapılır.

a) Haklı ve geçerli nedenlerle mazereti kabul edilen öğrencilerin öğrenim süreleri, Yüksekokul yönetim kurulları kararı ile dondurulur.

b) Öğrencinin devamsızlığının hesaplanmasında, mazereti (sağlık raporu dahil) dikkate alınmaz.

c) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz sayılır.

d) Mazeretleri kabul edilen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

Kayıt Dondurma

Madde 29 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular ders kaydı yaptırmış olmak koşuluyla yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Ancak sağlık raporuna dayalı kayıt dondurma işlemlerinde bu sınır geçerli değildir. Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Öğrenci kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami kanuni öğrenim süresi, kayıt dondurma süresi kadar artırılır.

İzin

Madde 30 — a) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Kültürel ve sportif faaliyetlere üniversite adına katılacaklar ile 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 uncu maddesi gereğince milletlerarası seviyede yurtiçi ve yurtdışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları Rektörlük tarafından uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar için izinli ve mazeretli sayılırlar.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 31 — Her türlü tebligat; öğrencinin üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak ve tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu yüksekokullarının ilgili birimlerine bildirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Öğrenciler Yüksekokul tarafından yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler usulüne uygun olarak yapılmış olan duyuruları görmediklerini ileri süremezler. Bu duyurular tebligat yerine geçer.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 32 — Yatay ve dikey geçişler Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

Üniversite İçi Bölüm ve Birim Değiştirme

Madde 33 — Öğrenciler Üniversite içinde benzer bölümler ve birimler arası geçiş yapabilirler. Geçişler Atatürk Üniversitesi Fakülteler/Yüksekokullar ve Bölümler Arası Yatay Geçiş Yönergesine göre yapılır.

Çift Ana Dal Lisans Programı ve Yan Dal Programı

Madde 34 — Bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı Yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölümüne konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimini, aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına "Çift-Ana Dal Programı " denir.

Kayıtlı oldukları lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla takip edecekleri program "Yan Dal Programı" olarak adlandırılır.

Çift Ana Dal Programı ve Yan Dal Programı ile ilgili kurallar Çift-Ana Dal Lisans Yönergesi ve Yan Dal Yönergesi ile belirlenir.

Dışardan Ders İzleme

Madde 35 — Yüksekokuldaki dersleri izlemesi uygun görülen kişiler ile diğer üniversite öğrencilerinin belirli konularda ilgilerini artırmak amacıyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde açılan dersleri izlemesine Yüksekokul Yönetim Kurulunca izin verilebilir. Bu öğrenciler kayıt yaptırdıkları ders için bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu statüdeki kişilere diploma verilmez, ancak istemeleri halinde ders katılım belgesi verilebilir.

Diğer Üniversitelere Kayıtlı Öğrencilerin, Yüksekokulumuzdan Ders Almaları

Madde 36 — Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler, ders almak istedikleri ilgili bölümün görüşü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile, gerekli koşulları yerine getirerek yüksekokulumuzda ders alabilirler. Bu öğrenciler ders kaydı yaptırdıkları Yüksekokulumuzun Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile diğer kurallarına uymakla yükümlüdürler. Bu statüdeki öğrencilere kayıt yaptırdıkları dersler için sadece not durum belgesi verilir.

Mezuniyet Tarihi

Madde 37 — Öğrencinin mezuniyet tarihi başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, bitirme ödevi, benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. Mezuniyetleri, müteakip akademik yıla taşan öğrenciler ise o yarıyılın da katkı payını öderler.

Diplomalar ve Verilme Koşulları

Madde 38 — Ağrı Sağlık Yüksekokulunun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamaları staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrencilere bu programın lisans veya ön lisans diploması verilir. AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler istedikleri ve önceden başarmış oldukları son iki yılın dersleri için öğrencilik haklarından yararlanmamak ve öğrenim harcını yatırmak koşuluyla açılacak dersleri tekrarlarlar.

Son yarıyılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2.00’ın altına düşen öğrenciler son iki yarıyılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını, takip eden yarı yıl başlangıcını ders kayıt haftasında kullanırlar. Bu sınava girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler ilgili yönetmelikle belirlenir.

Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek, diplomanın kaybından dolayı düzenlendiği belirtilen ve diploma bilgileri bulunan bir belge verilir.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyıl bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular her hangi bir süre ile sınırlı değildir. Ön lisans diploması alanların üniversiteyle ilişiği kesilmiş sayılır.

Yüksekokuldan Ayrılma

Madde 39 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Yüksekokul Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrenciye kayıt evrakı içinde verdiği diploma, isteği üzerine geri verilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

Yürürlük

Madde 40 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı Sağlık Yüksek Okulu Müdürü yürütür.

—— • ——

 

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kursların ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin açılış, işleyiş ve denetim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre açılabilecek özel kurslara ve 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun gereğince Türkiye’de eğitim ve öğretiminin yapılmasına Bakanlar Kurulunca karar verilen yabancı diller için açılan özel dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 30/7/2003 tarihli ve 4963 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla değiştirilen 14/10/1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Kurs: Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenildiği kursu,

c) Kursiyer: Kursa kayıt olan kursiyerleri,

d) Program: Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi belirtilmiş olan programı

ifade eder.

Kursun amacı

Madde 5 — Kursun ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olmayacak şekilde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için faaliyette bulunmaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Öğretime Başlama

Kurum açma ve öğretime başlama

Madde 6 — Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinlerinin verilmesine ilişkin koşulların yerine getirilmesi durumunda Bakanlıkça kursa, "Kurum Açma" ve "Öğretime Başlama" izinleri verilir.

Bakanlıktan daha önce kurum açma ve öğretime başlama izinlerini alan dil kurslarına, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre program ilâvesi yapılması hâlinde Türk vatandaşlarının, günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla derslerin oluşturulmasına izin verilir.

Görevlendirme

Madde 7 — Açılmasına izin verilen kursta; müdür, müdür yardımcısı, öğretmen veya usta öğretici ile diğer personel görevlendirilir. Açılmış olan dil kurslarında program ilâvesi ile ders oluşturulması hâlinde bu dersler için öğretmen veya usta öğretici görevlendirilir.

Farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi amacıyla kurslarda çalışma izni verilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinde belirtilen genel nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

Görevlendirilecek diğer personele 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre çalışma izni verilir.

Kayıt-kabul esasları

Madde 8 — Kurslara ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine, en az ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya orta öğretim kurumlarından ayrılan öğrencilerle yetişkinler alınır. İlköğretim çağında olduğu hâlde okula devam etmeyenler, kursa alınmaz.

Okul öncesi veya ilköğretim çağındaki engelli çocukların, yaş ve öğrenim durumlarına bakılmaz.

Kurslar arasında kursiyer nakli yapılmaz.

Kayıt-kabulde istenecek belgeler

Madde 9 — Kayıt kabulde istenecek belgelerde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim programı

Madde 10 — Kursta ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, Bakanlıkça uygun bulunan öğretim programları uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

Madde 11 — Denetim, Millî Eğitim bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Kılık-kıyafet

Madde 12 — Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen ve diğer personel hakkında; 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri, kursa ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerine devam eden kursiyerler hakkında ise resmî yaygın eğitim kurumlarına ilişkin hükümler uygulanır.

Karma öğrenim

Madde 13 — Kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla oluşturulan dil ve lehçe derslerinde, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma öğrenim yapılır.

Günlük çalışma saatleri

Madde 14 —Kurslar çalışmalarını 7.00 ile 24.00 saatleri arasında sürdürür. Bir ders saati süresi 45 dakikadır. Uygulamalı dersler blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir.

Kurslarda resmî bayram günlerinde öğretim yapılmaz.

Diğer hususlar

Madde 15 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 16 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 20/9/2002 tarihli ve 24882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 30/6/2003 tarihli ve 25154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, KOSGEB Destekleri Yönetmeliğinin 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''Madde 92 — İşletmelere, aşağıda yer alan oranlarda KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek sağlanır.

Ürün Sergileme Desteği: Her İşletmeye en az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmidört) m2 için metre kare başına katılım ücretinin en fazla 100 (yüz) ABD Dolar karşılığı Türk Lirası kısmına % 70 oranında destek sağlanır. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metre kare başına fuar katılım ücretine; stant kirası, stant konstrüksiyonu, standart stant dekorasyonu giderleri dahildir.''

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''Madde 95 — Fuarın toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stant alanı 1.500 (binbeşyüz) m2 ’yi geçmeyecek şekilde katılacak İşletmeler için destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonal Fuarı için bu koşul aranmaz. Bir İşletme, aynı Yurt İçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarına katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB’in bu desteğinden faydalanamaz.''

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin ON BEŞİNCİ BÖLÜMÜ başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

''ON BEŞİNCİ BÖLÜM

Yurt İçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği

Desteğin Konusu

Madde 97 — İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen ve her yıl Resmî Gazete’de duyurulan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan Yurt İçi Sanayi Fuarlarına katılımlarına destek sağlanmasıdır.

Desteğin Kapsamı

Madde 98 — İşletmelere, Yurt İçi Sanayi Fuarlarına katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.

Destek Unsurları ve Oranları

Madde 99 — İşletmelere, aşağıda yer alan oranlarda KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek sağlanır.

Ürün Sergileme Desteği: Her İşletmeye en az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmidört) m2 için metre kare başına katılım ücretinin en fazla 100 (yüz) ABD Dolar karşılığı Türk Lirası kısmına; Sanayi İhtisas Fuarları için % 60, Genel Sanayi Fuarları için % 50 oranında destek sağlanır. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metre kare başına fuar katılım ücretine; stand kirası, stand konstrüksiyonu, standart stant dekorasyonu giderleri dahildir.

Organizatör Kuruluşun Değerlendirilmesi

Madde 100 — KOSGEB tarafından Organizatör Kuruluşların değerlendirilmesinde fuar organizasyonu ile ilgili daha önceki performansları, İşletmelere yönelik yükümlülüklerini tam ve kusursuz olarak yerine getirmeleri ve katılımcı İşletmelerin beklentilerini karşılayabilmeleri gibi hususlar göz önüne alınır. Bu değerlendirme sonunda fuarın destek kapsamına alınıp alınmamasına karar verilir.

Başvuru ve Değerlendirme

Madde 101 — Bu desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır.

a) Başvuru: İşletmeler, destek talebi için aşağıdaki belgeler ile birlikte KOSGEB Birimine başvurur:

1) Başvuru Formu, Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Destek Bilgileri Formu ve eki ürün ve/veya İşletme tanıtım materyalleri,

2) İmza sirküleri.

b) Değerlendirme: İşletmenin katılım başvurusu değerlendirilir ve sonuç İşletmeye bildirilir.

Destek Şartları

Madde 102 — Destek şartları aşağıdaki şekildedir:

a) Sanayi İhtisas Fuarları için; fuarın toplam ürün sergileme alanının % 30’unu aşmamak kaydı ile; toplam stant alanı 1.000 (bin) m2 ’yi geçmeyecek şekilde katılacak İşletmeler için destek sağlanır.

b) Genel Sanayi Fuarları için; fuarın toplam ürün sergileme alanının %20’sini aşmamak kaydı ile; toplam stant alanı 600 (altıyüz) m2 ’yi geçmeyecek şekilde katılacak İşletmeler için destek sağlanır.

c) Bir İşletme, aynı Yurt İçi Sanayi İhtisas ve Genel Sanayi Fuarına katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB’in bu desteğinden faydalanamaz.

KOSGEB’in Destek Ödemesi

Madde 103 — Destek ödemesi aşağıda yer alan ödemeye esas belgeler tamamlandıktan sonra İşletmeye yapılır:

a) Destek ödeme talep yazısı,

b) Ürün sergileme kapalı faturası aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği,

c) Fuar katılım sözleşmesi aslının KOSGEB Birimince onaylı örneği,

d) İşletme tarafından KOSGEB adına düzenlenen destek tutarına eşit kapalı fatura,

e) Müşteri Memnuniyeti Anket Formu.”

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini KOSGEB Başkanı yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2003/91)

Madde 1 — Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

Madde 2 — 18/7/2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standart Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2001/80-81)” ile mecburi uygulamaya konulan TS EN 50088 “Oyuncaklar-Elektrikli-Güvenlik Kuralları” ve 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2002/7)” ile revize edilerek mecburi uygulamaya konulan TS 5217 EN 71-1 “Oyuncak güvenliği- Bölüm 1: Mekanik ve fiziksel özellikler” Standardları 17/11/2003 tarihinden itibaren mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

Madde 3 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

Oyuncaklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2003/30)

Madde 1 — 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’in 17 nci maddesi ile 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 2 nci maddesi uyarınca, 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamına girdiği Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen oyuncakların, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

Madde 2 — Oyuncakların, Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu Sağlık Bakanlığı adına Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilecek uygunluk yazısıyla belirlenir.

Madde 3 — Oyuncaklar için ithalatçı veya temsilcisi ekli başvuru formunu (Ek- 1) tanzim ederek, ürüne ilişkin uygunluk beyanı ve teknik dosya ile birlikte Türk Standardları Enstitüsü’ne başvurur.

Madde 4 — Türk Standardları Enstitüsü tarafından ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş teknik dosya ve CE İşareti’nin, Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine göre yapılacak değerlendirmenin olumlu olması halinde, ithalatçıya veya temsilcisine gümrük idarelerine ibraz edilmek üzere uygunluk yazısı verilir.

Ancak, ithalatçı veya temsilcisi tarafından gümrük idarelerine beyan edilen Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda, bu ürünler Türk Standardları Enstitüsü tarafından Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kontrole tabi tutulur.

Yapılan değerlendirme/kontrolün olumsuz olması halinde keyfiyet, red sebeplerini içeren bir yazıyla ilgili firmaya, gümrük idaresine, Sağlık Bakanlığı’na ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Madde 5 — Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş olan oyuncaklarda 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri aranmaz ve ilgili gümrük idarelerince bu ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir. Ancak gümrük idarelerince bu ürünlerin Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) bendinde belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturacağı yönünde şüpheli özellikler gösterdiğinin tespit edilmesi halinde 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri uygulanır.

Madde 6 — Aşağıdaki şartları haiz ürünlerde bu Tebliğ hükümleri aranmaz:

a) Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla, fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve gösterim amacıyla sergilenen ürünler,

b) Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçı ülkeden Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisine veya ithalatçıya gönderilen numuneler.

Madde 7 — Türk Standardları Enstitüsü ekli (Ek-2) aylık değerlendirme cetvelini düzenleyerek her ayın ilk on günü içerisinde Sağlık Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.

Madde 8 — Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Madde 9 — Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 10 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sayfa Başı