Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Aralık 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25305

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

— Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim  Şirketi Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliği

— Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

 

DÜZELTME (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

2 Aralık 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17762

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“NATO Dışişleri Bakanları Sonbahar Dönem Toplantısı”na katılmak üzere 3 Aralık 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan       

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

2 Aralık 2003

B.01.0.KKB.01-06-284-2003-1364

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 2 Aralık 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17762 sayılı yazınız.

“NATO Dışişleri Bakanları Sonbahar Dönem Toplantısı”na katılmak üzere 3 Aralık 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 26 Eylül 1995 tarih ve 22416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinin 23/8/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 18 inci maddesinin (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda 1 yıl içerisinde üretim prosesinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname, (Taahhüdüne uymayan işletmeler hakkında bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uygulanır.)”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Uygulama, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken elektrik tesisat projelerinin hazırlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki kuvvet, aydınlatma, reaktif güç kompanzasyonu tesisleri, koruma, haberleşme, yangın haber verme, güvenlik ve benzeri sistemlerinin teknik gereksinimlere uygun yapılabilmesi için hazırlanması gereken elektrik tesisatı proje hizmetlerini kapsar.

Kararnameler, tüzükler, yönetmelikler ve ilgili Türk Standartları bu Yönetmelikte dikkate alınır. Yönetmelikte bulunmayan standartlar ve hükümler için; EN, HD, IEC, VDE ve DIN standartları geçerlidir. Çelişme durumunda yukarıda belirtilen öncelik sırası göz önüne alınır.

Uygulama

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yer alan tesisler için hazırlanacak olan projelerin düzenlenmesine ilişkindir. Bu Yönetmelik kapsamında yer alan konularda öncelikle bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu Yönetmelik, yeni kurulacak tesislere veya kurulu tesislerde değişikliğe uğrayacak ya da genişletilecek kısımlara uygulanır. Bu Yönetmeliğin herhangi bir maddesinin uygulanmasıyla, yerel koşullar nedeniyle zorluklar ya da teknik gelişmeyi önleyecek durumlar ortaya çıkarsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına gerekçeli başvuru yapılması durumunda, Bakanlık yalnızca o başvuru için, uygun görülmesi halinde söz konusu maddenin uygulanmamasına izin verir.

Bu Yönetmelikte yer alan kesin proje ve son durum projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ya da yasaların yetkili kıldığı kuruluşların onayından sonra geçerlidir. Projenin onayına yetkili kılınmış kuruluş dilerse bunların dışındaki projeleri de ister. Diğer proje aşamaları işveren ile proje müellifi arasındaki sözleşme ile geçerlilik kazanır.

Dayanak

Madde 4 — Bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte geçen;

1 - İşveren: Projelendirilecek tesisin projesinin yapımına ait hizmet ihalesini yapan, idare (kamu, kurum ve kuruluşları) veya tesis sahibi (sahipleri) ya da sahibinin (sahiplerinin) hukuki temsilcisini,

2 - Elektrik işleri yüklenicisi: Elektrik iç tesisini verilen projesine göre işverene karşı sorumlu olarak, imal ve inşa eden gerçek veya tüzel kişiyi ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan grubu,

3 - Proje müellifi: İlgili yasalar ve yönetmeliklere göre elektrik iç tesis projesini hazırlama yetkisine sahip gerçek kişiyi,

4 - Onay yetkilisi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının veya yasaların yetkili kıldığı kuruluşların, projeleri incelemek ve onaylamakla görevlendirdiği elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisini,

5 - Elektrik tesisleri projeleri: Elektrik tesislerinin yapılış şeklini gösteren ve her türlü ana ve yardımcı donanımın miktarının belirlenebildiği çizim, hesap ve şartnameleri,

6 - Etüt-öneri raporu: Genel olarak, hazırlanacak projenin esaslarına ilişkin açıklamaları, bu esasların kabulü için zorunlu nedenlerle, teknik ve ekonomik hesapları gösteren raporu,

7 - Ön proje: Tesisin hangi gereçlerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan projeyi,

8 - Kesin proje: Ön projede belirtilen tesis gereçleri ve kabul edilmiş ilkelere uygun nitelikteki ayrıntılı açıklama, şema, plan ve resimlerle bunların düzenlenmesine dayanak olan teknik özellikler, hesap, keşif (metraj listesi) ve şartnamelerden oluşan projeyi,

9 - Uygulama projesi (Yapım çizimleri ve hesapları): Tesisin yapımına başlanmadan önce, onaylanmış kesin projesine göre, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacak projeyi,

10 - Son durum projesi (Yapıldı projesi): Uygulama aşamasında, varsa yapılan değişikliklerin işlendiği elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacak, tesisin geçici kabule esas son (gerçek) durumunu gösteren projeyi,

11 - Metraj listesi: Proje kapsamında yapılacak her iş kaleminin miktarını gösteren listeyi,

12 - Prensip şeması: Yardımcı devre ve bölümler belirtilmeksizin elektrik ana tesis bağlantılarını gösteren çizimleri,

13 - Akım yolu şeması: Bir bağlantı düzeninin çalışma prensibini, kontrol ve kumanda devrelerini belirtmek amacıyla hazırlanan çizimleri,

14 - Montaj resimleri: Cihazların bulundukları yerlere bağlantısını gösteren çizimleri,

15 - Detay resimleri: Yapılacak özel imalatı veya tesis elemanlarının birbirleri ile ilgisini etraflı bir şekilde anlatmak için plan, kesit, görünüş şeklinde hazırlanmış büyük ölçekli çizimleri,

16 - Güç dağıtım tesisatı: Bina içinde veya bina grupları arasında, alçak gerilimli enerjinin tüketicilere ulaştırılması için yapılan tesis bölümünü,

17 - Yedek güç kaynağı: Özel veya tüzel bir kişinin mülkiyet sınırları içindeki tesislerini, elektrik enerjisinin kesilmesi halinde, can ve mal kaybına yol açmamak, güvenliği aksatmamak maksadı ile, beslemek üzere tesis ettiği elektrik enerjisi üretim teçhizatını,

18 - Yedek güç sistemi: Yedek güç kaynağı ve bunun beslediği iç tesislerin tümünü,

19 - Kurulu güç: Bir tesiste bulunan elektrik enerjisi tüketicilerinin anma (etiket) güçlerinin toplamını,

20 - Talep edilen maksimum güç: Tüketici tarafından talep edilen gücün maksimum değerini,

21 - Eşzamanlılık katsayısı (g): Belirli bir zaman aralığında tüketicilerin veya elektrikli cihazların bir grubunun eş zamanlı (aynı andaki) maksimum talep gücünün, onların aynı zaman aralığı içerisindeki maksimum bireysel talep güçlerinin toplamına oranını (Değeri 1 veya 1’den küçüktür.),

22 - Farklı zamanlılık katsayısı (diversite faktörü) (d): Eş zamanlılık faktörünün tersini (d=1/g),

23 - Talep katsayısı: Belirli bir zaman aralığında bir tesisin veya tesisler grubunun maksimum talep gücünün, bu tesis(ler)in toplam kurulu gücüne oranını,

24 - Ana dağıtım tablosu: Girişi enerji kaynağına bağlı olan, yapı veya yapı grubu içindeki dağıtım tablolarını beslemek üzere yeterli sayıda çıkışı bulunan, giriş ve çıkışlarında koruma ve kumanda için gerekli cihazları bulunan tabloyu,

25 - Ölçme tablosu: Elektrik enerjisinin ölçülmesi için gerekli cihazları taşıyan; üzerindeki bağlantılara ve cihazlara izinsiz müdahaleyi imkansız kılacak şekilde korunmuş, mühürlenebilir tabloyu,

26 - Dağıtım tablosu: Elektrik enerjisinin, yapı veya yapı grubunun belli bir bölgesinde dağıtılmasını sağlamak maksadı ile tesis edilmiş; yerine göre tüketicilerin kontrol, koruma ve kumanda cihazlarını da taşıyan tabloyu,

27 - Aydınlık düzeyi (Lux): Bir yüzeye düşen ışık akısının o yüzeyin alanına bölümünü,

28 - Aydınlatma kontrol sistemi: Aydınlatma düzeyinin istenen şartlara göre azaltılmasını veya çoğaltılmasını, otomatik olarak temin etmek üzere yapılacak tesisatı,

29 - Acil durum aydınlatması: Elektrik enerjisinin kesilmesi halinde, insanların yapı veya yapı gruplarından çıkış yollarını aydınlatmak üzere, enerjisini kendi özel kaynağından sağlayan aydınlatma sistemini,

30 - Yıldırımdan koruma sistemi (YKS): Bir yapının yıldırım etkilerinden korunması için kullanılan, dış ve iç koruma sistemlerinin her ikisini de ihtiva eden komple sistemi,

31 - Dış YKS: Yakalama uçları sistemi, iniş iletkenleri sistemi ve toprak bağlantı sisteminden oluşan bölümü,

32 - Yakalama ucu sistemi: Dış YKS’nin atmosferik kaynaklı elektrik deşarjlarını tutması amaçlanan bölümünü,

33 - İndirme iletkenleri sistemi: Yıldırım akımını, yakalama uçları sisteminden topraklama sistemine geçirmesi amaçlanan bölümünü,

34 - Toprak bağlantı sistemi: Dış YKS’nin, yıldırım akımını toprağa topraklayıcı ile ileten ve dağıtan bölümünü,

35 - İç YKS: Korunacak hacim içinde yıldırım akımının elektrik ve manyetik etkilerini azaltan bütün tamamlayıcı tertibatı,

36 - Aşırı gerilim: Genellikle kısa süreli olarak faz iletkenleri veya faz iletkenleri ile toprak arasında oluşan, işletme geriliminin izin verilen en büyük sürekli değerini aşan, fakat işletme frekansında olmayan gerilimi,

37 - Aşırı gerilim koruma cihazı: İşletme gerilimi altındaki iletkenlerde oluşacak aşırı gerilimleri toprağa iletmek üzere imal edilmiş cihazları,

38 - Aşırı akım koruma cihazı: Elektrik akımını, öngörülen bir sınır değeri aşması durumunda kendiliğinden kesen cihazları,

39 - İletişim sistemi: Haber ve bilgilerin (örneğin ses, görüntü ve işaretlerle ölçü değerleri, ihbarlar ve komutlar gibi kontrol ve kumanda bilgileri) taşınması ve işlenmesi için gerekli düzenleri,

40 - Yangın algılama ve alarm sistemi: Yapı ve tesislerde oluşabilecek bir yangını erken aşamalarında algılayarak, bina ya da tesiste bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için sesli ve ışıklı uyarıların yapılması, yangın mücadele ekiplerine ve/veya itfaiyeye alarm durumunun iletilmesi, yangın başlangıç yerinin belirlenmesi, varsa basınçlandırma, duman tahliye ve yangın söndürme sistemlerini aktive edilmesi işlevlerini yerine getiren komple sistemi,

41 - Güvenlik sistemi: Yapı ve tesislerin kötü maksatlı davranışlara karşı korunması için düzenlenen ya da bina içinde oluşacak tehlikeli durumları algılayıp ihbar veren sistemleri,

42- Harmonikli yük: Şebeke frekansının katı frekanslarda akım ve gerilim üreten tüketicileri,

ifade eder.

Diğer tanımlar için, Kamu İhale Kanunu ve bu kanuna bağlı ikincil mevzuat ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler ve tebliğlerdeki ifadeler esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelerin Onaylanması ve Sorumluluklar

Projelerin Onaylanması

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren elektrik iç tesislerine ait rapor ve projeleri elektrik mühendisleri, ya da elektrik-elektronik mühendisleri inceler ve onaylar.

Bir elektrik iç tesisine ilişkin ve elektrik mühendisliği konusu dışındaki öteki proje bölümlerini uzmanlık konularına göre ilgili mühendisler, elektrik mühendisleri veya elektrik-elektronik mühendisleri ile birlikte inceler ve onaylar.

Proje üzerinde, projeyi onaylayanların adları soyadları, imzaları, meslek ünvanları, diploma numaraları, tarih ve sayı, proje onay geçerlilik süresi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendisler dışındaki mühendisler için ilgili oda kayıt sicil numaraları bulunur.

Proje Onay Geçerlilik Süresi

Madde 7 — Tesise başlama müddeti onay tarihinden itibaren 3 yıldır. Bu müddet zarfında tesise başlanmadığı takdirde onaylanan proje hükümsüz sayılır. Ayrıca proje onay tarihinden itibaren tesise başlanıp da herhangi bir sebeple başlama müddeti ile birlikte 5 yıl içinde bitirilmediği takdirde yine onaylanan proje hükümsüz sayılır ve yeniden proje çizdirilir. Ancak, mevcut projeye göre yapılan tesiste ve enerji alınacak noktada hiçbir değişiklik olmaması durumunda onay yetkilisi tarafından kontrol edilerek yeni proje gibi tekrar onaylanır.

Sorumluluklar

Madde 8 — Elektrik iç tesislerine ilişkin etüt-öneri raporu, ön proje, kesin proje, uygulama projesi ile varsa, son durum projeleri elektrik mühendisi veya elektrik-elektronik mühendisleri ya da yetkileri dahilinde elektrikle ilgili fen adamları tarafından hazırlanır ve tüm proje nüshalarındaki açıklama yazıları, metraj listeleri, raporlar, şemalar, resimler, planlar ve hesaplar imzalanır.

Projelendirilen tesiste %20’lik alan veya güç değişimi olması durumunda tadilat projesi, kesin projeyi hazırlayanlar tarafından yapılır. Proje müellifinin yazılı oluru olmadan tadilat yapılmaz.

Yönetmelik kapsamındaki rapor ve projeleri hazırlayan mühendisler veya elektrikle ilgili fen adamları tarafından, imzaları bulunan yerlere adları, meslek unvanları, bağlı bulundukları meslek odalarının kayıt numaraları ve diploma numaraları yazılır. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli çalışan mühendisler hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümleri uygulanır. Ayrıca özel olarak çalışan mühendisler veya üçüncü şahıslara ait rapor ve proje hazırlamak üzere kurulmuş tüzel kuruluşlarda ortak veya ücretli çalışan mühendisler, söz konusu Kanun gereğince bağlı bulundukları mühendis odalarından alacakları serbest mühendis olduklarını belirten belgeyi, kendi şirketlerine ait tesisler için rapor ve proje üreten mühendisler ilgili meslek odasına üye olduklarını belirten belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendisler ise ilgili kurum ve kuruluşta çalıştıklarına dair belgeyi projeye ekleyeceklerdir. Elektrikle ilgili fen adamları ise, benzer şekilde ilgili meslek odasına üye olduklarını gösteren belge ile serbest çalıştıklarına dair ilgili meslek odasından alacakları belgeyi projeye ekleyeceklerdir.

Rapor ve projeleri hazırlayanlar, bunların amaca, ilgili yönetmeliklere, standartlara, tebliğlere ve tekniğe uygun olup olmamasından, rapor ve projelere esas alınan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Projenin onay yetkilisi tarafından onaylanması proje müellifini sorumluluktan kurtarmaz.

Onay yetkilisi tarafından istenen değişikliklerin, proje müellifi tarafından uygun görülmemesi halinde, onay yetkilisinin yazılı talimatı alınarak istenen değişiklikler yapılır ve projeye bu talimatın tarih ve numarası işlenir. Bundan doğacak sorumluluklar onay yetkilisine aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Hazırlanmasında Göz Önünde Tutulacak Hususlar

Tesisat Çeşitleri

Madde 9 — Aşağıda belirtilen sistemlere ve tesislere ait çizimler ve hesaplar proje hizmetlerinin içeriğini oluşturur. Bu sistemlerin hepsi veya bir kısmı yapı cinsine, kullanım amacına göre geçerli yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, işverenin istekleri de dikkate alınarak projelendirilir.

a) Güç dağıtım tesisatı;

1) Alçak gerilim güç dağıtımı,

2) Priz tesisatı,

3) Mekanik tesisat için güç dağıtımı – motor beslemeleri.

b) Yedek güç sistemleri;

1) Dizel – jeneratör grubu,

2) Kesintisiz güç kaynağı,

3) Merkezi akümülatör grubu.

c) Aydınlatma;

1) Genel aydınlatma,

2) Çıkış/bilgi/yönlendirme aydınlatması,

3) Acil durum aydınlatması,

4) Dış aydınlatma (çevre aydınlatması),

5) Özel aydınlatma,

6) Aydınlatma kontrolü - karartma,

ç) Reaktif güç kompanzasyonu

d) Koruma sistemleri;

1) Topraklama tesisi,

2) Yıldırımdan koruma sistemi,

3) Aşırı gerilimden koruma,

4) Aşırı akımdan koruma,

5) Artık akım koruması,

6) Dolaylı dokunmaya karşı koruma,

e) İletişim sistemleri;

1) Telefon,

2) Bilgi iletişim ağı,

3) TV sistemleri,

4) Müzik yayın – anons sistemi,

5) Çağrı sistemi,

6) Merkezi saat sistemi,

7) Intercom,

Bu sistemler, yapı veya yapı grubunun kullanım şekline göre belirlenir. Sistemlere ilaveler gelebilir.

f) Yangın algılama ve alarm sistemleri

g) Güvenlik sistemleri;

1) Kapalı devre TV sistemi,

2) Hırsız alarm sistemleri,

3) Geçiş kontrol sistemi,

4) Elektronik bekçi tur ve kontrol sistemi,

5) Gaz algılama sistemi,

6) Su basması algılama ve alarm sistemi,

Bu sistemler, yapı veya yapı grubunun kullanım şekline göre belirlenir. Sistemlere ilaveler gelebilir.

ğ) Özel sistemler;

1) Kongre – konferans sistemleri,

2) Simültane tercüme sistemi,

3) Ses ve görüntü sistemleri,

4) Tıbbi çağrı sistemleri,

5) Elektronik sıra çağrı sistemleri,

6) Bilgi (informasyon) sistemleri,

7) Bina otomasyon sistemleri,

8) Yapısal kablolama.

Proje Aşamaları

Madde 10 — Elektrik tesisleri proje hizmetleri aşağıda belirtilen içerikte hazırlanacaktır.

a) Etüt-öneri raporu: Projelendirilecek yapının veya tesisin işletme fonksiyonlarını sağlayacak sistemler seçilerek ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. Projelendirilecek sistemlerle ilgili alternatif çözümler, enerjinin nereden ne şekilde sağlanacağı belirtilerek yapılabilirlik ve ekonomiklik açısından etüt edilecektir. Bu raporda seçilecek sistemlerle ilgili, en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir:

1) Güç dağıtım tesisleri;

i) Tüketici gruplarının analizi,

ii) Dağıtım şeklinin seçimi ve karşılaştırılması,

iii) Yaklaşık güç hesabı,

2) Yedek güç sistemleri;

i) Yedek güç temini ve dağıtım şeklinin belirlenmesi,

ii) Yaklaşık güç hesabı,

3) Aydınlatma;

i) Değişik alanlar için aydınlık düzeylerinin ve lamba tiplerinin belirlenmesi,

ii) Özel aydınlatma konularının belirlenmesi,

4) Reaktif güç kompanzasyonu;

i) Güç faktörü düzeltme şeklinin belirlenmesi.

5) Koruma sistemleri;

i) Sistem seçimi ve öneriler,

6) İletişim sistemleri;

i) Sistem seçimi ve öneriler,

ii) Yaklaşık kapasite hesapları.

7) Yangın algılama ve alarm sistemleri;

i) Sistem seçimi ve öneriler,

ii) Yaklaşık kapasite hesapları,

iii) Yangın algılama ve alarm bölgelerinin listesi,

8) Güvenlik sistemleri;

i) Sistemlerin seçimi ve öneriler,

ii) Yaklaşık kapasite hesapları,

9) Özel sistemler;

i) Sistemlerin seçimi ve öneriler,

ii) Yaklaşık kapasite hesapları,

b) Ön proje: Seçilecek sistemlerle ilgili olarak ön projede en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir:

1) Güç dağıtım tesisleri;

i) Talep gücünün belirlenmesi,

ii) Alçak gerilim dağıtım şeklinin kesinleştirilmesi ve mimari planlar üzerinde gösterilmesi,

iii) Ana tablo ve dağıtım tablolarının konumlarının mimari planlar üzerinde gösterilmesi,

iv) Priz ve motorların konumlarının mimari planlar üzerinde gösterilmesi,

2) Yedek güç sistemleri;

i) Yedek güç kaynakları yaklaşık güç hesabı,

ii) Sistem tek hat şeması (ön çalışma),

iii) Ana tablo ve dağıtım tablolarının konumlarının mimari planlar üzerinde gösterilmesi,

iv) Yedek güç kaynakları genel konum planları,

3) Aydınlatma tesisleri;

i) Değişik mahaller için aydınlık düzeyinin belirlenmesi,

ii) Aydınlatma hesaplarının (konutlar için isteğe bağlı) yapılması,

iii) Aydınlatma armatürlerinin tiplerinin ve konumlarının belirlenmesi,

iv) Aydınlatma kontrol sisteminin seçimi,

v) Acil durum aydınlatması ve çıkış/bilgi/yönlendirme armatürlerinin yerleşim yerlerinin belirlenmesi,

4) Reaktif güç kompanzasyonu;

i) Reaktif güç kompanzasyonu sistemi tek hat şeması,

ii) Kullanılacak aygıtların belirlenmesi - genel konum planları,

5) Koruma sistemleri;

i) Topraklama tesisi,

i.1) Temel topraklaması planı,

i.2) Sistem şeması,

ii) Yıldırımdan koruma sistemi, yakalama ucu sistemi yerleşim planları.

6- İletişim sistemleri;

i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi,

ii) Sistem şemalarının çizilmesi (ön çalışma),

7) Yangın algılama ve alarm sistemleri;

i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi, tanımlarının yapılması,

ii) Sistemlerin şemalarının çizilmesi,

8) Güvenlik sistemleri;

i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi, tanımlarının yapılması,

ii) Sistemlerin şemalarının çizilmesi.

9) Özel sistemler;

i) Mimari planlar üzerine kullanılacak sistemlerle ilgili aygıtların yerleştirilmesi, tanımlarının yapılması,

ii) Sistemlerin şemalarının çizilmesi,

c) Kesin proje: Elektrik tesislerinin ön projede belirlenen sistemlere uygun nitelikte nasıl yapılacağını detaylı olarak tarif eden açıklama, çizimler, teknik özellikler, hesaplar ve şartnameler ile tamamlayıcı dokümanlardan oluşur,

Kesin projeler belirli bir markaya göre yapılmayacak, en yaygın kullanılan sistemler göz önünde tutulmalıdır. Kesin projede en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir:

1) Güç dağıtım tesisleri;

i) Elektrik güç ihtiyacı hesabı (kurulu güç - talep gücü),

ii) Alçak gerilim tek hat şeması,

iii) Alçak gerilim dağıtım sistemi planları,

iv) Kablo yolları planları (kablo tavaları - kanal sistemleri vb.),

v) Dağıtım elemanları (ölçme tabloları, ana tablo, dağıtım tabloları) yerleşim planları, kesit ve görünüşleri,

vi) Tesisat şekli, ortam sıcaklığı, gruplandırma ve harmonik akımları göz önüne alınarak yapılacak olan iletken, kablo ve busbar akım taşıma hesapları,

vii) Kısa devre hesapları,

viii) İşletme cihazlarının tek fazlı kısa devreye göre seçimi,

Dolaylı temasa karşı korumada akım taşıyıcılarının koruma cihazının açma koşullarını sağlaması için;

viii.1) TN sistemlerde, I"k1min (en küçük kısa devre akımı) hesabı, Lmax (en uzun kablo boyu) hesabı ve Zs (çevrim empedansı değeri) hesabı yapılacak, tek hat şemasında belirtilecektir.

viii.2) TT sistemlerde; Ra (toprak direnci) hesabı ; I’’k1 (tek fazlı arıza akımı) hesabı yapılacaktır.

viii.3) IT sistemlerde; Ra (toprak direnci); Zs (hat empedansı), If (hata akımı) hesabı yapılacaktır. Bu sistemde 2. hata için de gerekli hesaplar yapılmalıdır.

ix) Akım taşıyıcılarının aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruma kontrolu,

x) Gerilim düşümü hesapları,

xi) Dağıtım tablolarına ait yükleme cetveller,

xii) Gerektiğinde tipik akım yolu şemalarının verilmesi,

xiii) Selektivite sağlanması ve gerektiğinde hesapları,

xiv) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması,

2) Yedek güç sistemleri;

i) Yedek güç kaynağı güç hesabı,

ii) Yedek güç dağıtım sistemi planları,

iii) Sistem tek hat şeması,

iv) Yerleşim planı, kesit ve görünüşler,

v) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması,

3) Aydınlatma;

i) Aydınlatma armatürleri yerleşimleri ve tesisat planları,

ii) Acil durum aydınlatması, çıkış / bilgi / yönlendirme armatürleri yerleşimleri ve tesisat planları,

iii) Aydınlatma kontrol sistemleri kullanıldığında sistem modülleri ve kumanda tabloları açınımları,

iv) Aydınlatma armatürlerinin tiplerinin belirlenmesi,

v) Aydınlatma hesapları (konutlar hariç),

vi) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması,

4) Reaktif güç kompanzasyon tesisi;

i) Kompanzasyon hesabı,

ii) Harmonikli yükler için toplam yük akımı hesabı,

iii) Rezonans frekans hesabı ve reaktör / kapasitör oranının belirlenmesi,

iv) Kompanzasyon panosu tek hat şeması,

v) Kompanzasyon üniteleri (kondansatör, pano vb.) yerleşim planı, kesit ve görünüşleri,

vi) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması.

5) Koruma sistemleri;

i) Topraklama tesisi;

i.1) Toprak özdirenci (projeye başlamadan önce belirlenmelidir.),

i.2) Temel topraklaması planları,

i.3) Koruma topraklaması ve potansiyel dengeleme planları,

i.4) Topraklama tesisi şeması,

i.5) Toprak direncinin hesaplanması,

i.6) Topraklama ve koruma iletkenleri kesitlerinin belirlenmesi.

ii) Yıldırımdan koruma sistemi;

ii.1) Yakalama ucu sistemi yerleşim planları,

ii.2) İndirme iletkenleri, topraklama bağlantısı planları,

ii.3) Kesit - detay ve görünüşler.

iii) Aşırı gerilimden koruma sistemi;

iii.1) Parafudrlar, darbe koruma düzenleri ve diğer aşırı gerilim sönümleyici cihazların seçimi,

iii.2) Seçilen cihazların tek hat şemasında belirtilmesi.

iv) Artık akım koruma sistemi;

iv.1) Artık akım koruma cihazlarının seçimi,

iv.2) Seçilen cihazların yükleme cetvelleri ve tek hat şemasında belirtilmesi,

6) İletişim sistemleri;

i) Tesisat planları,

ii) Sistem tek hat şemaları,

iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması,

7) Yangın algılama ve alarm tesisleri;

i) Tesisat planları,

ii) Sistem şemaları,

iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması,

8) Güvenlik sistemleri;

i) Tesisat planları,

ii) Sistem şemaları,

iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması,

9) Özel sistemler;

i) Tesisat planları,

ii) Sistem şemaları,

iii) Kablo güzergahlarında elektromanyetik uyumluluk açısından kritik devrelerin ve güzergahların belirlenmesi, bu noktalara dair uyarıların yapılması ve gerekirse detaylandırılması,

10) Detay resimleri: Kesin projede belirlenmiş tesisatlara ait özel imalatlarla ilgili prensip resimlerini içermektedir. Detay resimleri yapım projelerine yardımcı nitelikte olacaktır. Bu aşamada hiçbir imalatçı belirtilmediği veya birden fazla imalatçı belirtildiği için detay resimleri ancak yol gösterme anlamındadır.

11) Enerji odası, kablo bacası (kablo şaftı) ve sayaç pano detayı: Enerji odası ve kablo bacası (Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşaat ruhsatı alacak olan yapılarda) gerekli projelerde gösterilecektir. Enerji odası ile kablo bacasının ölçü ve detayları ve uygulama alanlarına ilişkin esaslar, enerji veren yetkili kuruluş tarafından belirlenir.

Sayaç panosu detayları da projede gösterilecektir.

Not: Elektrik tesislerinin nasıl yapılacağını açıklamak, kullanılacak malzemeleri tanımlamak ve miktarlarını belirtmek için hazırlanacak olan ve içeriğinde, teklif alma şartnamesi, özel idari şartname, özel teknik şartname, özel birim fiyat tarifleri ve metraj listesi de bulunan ihale dosyasının hazırlanması, işveren ile yapılacak anlaşmaya bağlıdır.

ç) Uygulama Projesi (Yapım çizimleri ve hesapları): Tesisin yapımına başlanmadan önce, imalatçı firmaların seçilen cihazlarının tip ve ölçüleri kullanılarak elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacak projelerdir.

Elektrik iç tesislerinde kullanılacak seçilmiş cihazların son yerleşimi ve kesin boyutlandırılması ancak bu hesaplar ve çizimlerle mümkün olur.

Aşağıda belirtilen işler bu aşamada elektrik işleri yüklenicisi tarafından yapılacaktır;

1) Kesin proje aşamasında, seçimine karar verilen cihaz ve malzemelerin boyut, tip ve teknik değerlerinde işin gereği sonucu (işverenden veya diğer bağlı disiplinlerden kaynaklanan) ortaya çıkan değişiklikler,

2) Tipi, boyutu, teknik değerleri kesinleşmiş olan cihazlara göre kesin projede verilemeyen hesap, yerleşim, detay ve benzeri,

3) Elektrik cihazlarının deprem kuvvetlerine göre tahkiki için gereken tüm verilerin statik projelendirmeyi yapan inşaat mühendislerine verilmesi, (Seçilen cihazların deprem kuvvetlerine göre tahkiki inşaat mühendislerince yapılacaktır.),

4) Tablo imalat resimleri,

5) Tablo görünüşleri,

6) Tablo üç faz şemaları,

7) Tablo tek hat şemaları,

8) Bağlantı ucu (klemens) ve kablo bağlantı şemaları,

9) Akım yolu şemaları,

10) Tablo ısınma hesapları,

11) Seçilen cihazların yatay ve düşey deprem kuvvetlerine göre tahkiki.

Elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanan uygulama projesi, (yapım çizimleri ve hesapları), kesin projeyi hazırlayan elektrik proje müellifi ile mutabakata varıldıktan sonra uygulamaya geçirilecektir.

d) Son durum (yapıldı) projesi: İmalat ve montajı tamamlanarak işletmeye alınma aşamasına gelmiş olan ve elektrik tesislerinin tamamlanmış durumunu gösteren projedir. Bu proje uygulama projesi (yapım çizimleri ve hesapları) esas alınarak hazırlanacaktır. Projelendirilen tesislerle ilgili işletme ve bakım kitapçıkları bu projelerin ekidir. Bu proje elektrik işleri yüklenicisi tarafından hazırlanacaktır.

Plan, Şema ve Resimlerin Düzenlenmesi

Madde 11 — Projelerin düzenlenmesinde, her aşamada, o aşama için belirtilen hususlar ile birlikte aşağıdaki genel hükümlere de uyulacaktır.

Her paftaya ait başlıkta, en azından proje ismi, pafta ismi, proje aşaması, projeyi yapan, çizen ve kontrol edenin isimleri, tarih, ölçek (vaziyet planları için en az: 1/1000 - 1/500, kat planları için en az: 1/200 – 1/100 - 1/50 ve detay resimleri için en az: 1/50 - 1/20 – 1/10) ve pafta numarası bulunacaktır. Paftaların numaralandırılmasında ilgili sistemin adı belirtilecektir.

Semboller

Madde 12 — Projelerde yürürlükteki Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğindeki "Kuvvetli Akım İşaret Listesi" ve "Zayıf Akım İşaret Listesi" veya EN 60617 serisi standartlarda yer alan semboller kullanılacaktır. Çelişkiler durumunda EN 60617 serisi standartlara öncelik verilecektir.

Projelerin Dosyalanması

Madde 13 — Kesin proje, tesise başlanmadan önce, uygun şekilde dosyalanmış olarak, 1 takımı elektronik ortamda olmak üzere 4 takım halinde onaylanmak üzere enerji veren yetkili kuruluşa teslim edilecektir. Onaylama işleminden sonra, elektronik ortamdaki takım da dahil toplam 2 nüsha enerji veren yetkili kuruluşta kalacak, 2 takımı ise (1 takımı denetim kuruluşu için olmak üzere) iade edilecektir.

Tesisin bitirilmesini takiben, (geçici) kabul yapılmadan önce, varsa değişiklikleri içeren son durum projesi de söz konusu kuruluşa, kesin projede olduğu gibi, 4 takım halinde teslim edilecektir. Benzer şekilde, onaylama işleminden sonra, elektronik ortamdaki takım da dahil toplam 2 nüsha enerji veren yetkili kuruluşta kalacak, 2 takımı ise (1 takımı denetim kuruluşu için olmak üzere) iade edilecektir.

Yetkili Kuruluş, yapının sınıfı, kullanım amacı, projelerin özellikleri, yerleşim yerlerindeki yerel şartları vb. kriterleri dikkate alarak bazı projeleri elektronik ortamda istemeyebilir.

Diğer hususlar

Madde 14 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar için Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna bağlı mevzuat ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

I – GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı lisansüstü eğitim veren Ankara Üniversitesi enstitüleri tarafından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi düzenlemektir.

Lisansüstü eğitim yüksek lisans, doktora öğretimi ile sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur.

Lisansüstü programlar Enstitünün Anabilim ve Anasanat Dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile, bir Enstitü Anabilim veya Anasanat Dalında o Enstitü Anabilim veya Anasanat Dalından değişik bir ad taşıyan bir Enstitü programı da açılabilir.

Enstitülerde Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile, lisansüstü öğretim yapmak üzere, bir Fakülte, Bölüm veya Anabilim Dalından değişik bir ad taşıyan, Disiplinlerarası bir Enstitü Anabilim Dalı kurulabilir. Bu tür bir Enstitü Anabilim Dalının Başkanı, ilgili Dekanlıkların görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından 3 yıl süre ile atanır.

Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalara ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılamaz.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte sözü edilen terim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

a) Enstitü: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Türk İnkilap Tarihi ve Biyoteknoloji Enstitülerini ifade eder.

b) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Anabilim ve Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan Kuruldur.

c) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürü Başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Kurulu tarafından 3 yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kuruldur.

ç) Anabilim Dalı ve/veya Anasanat Dalı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a), (b), (e) ve (d) bentlerine göre tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan akademik birimlerdir.

d) Anabilim Dalı Başkanı ve/veya Anasanat Dalı Başkanı: Bu maddenin (ç) bendinde belirtilen akademik birimin başkanıdır.

e) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim Dalının lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent ünvanlı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşan kuruldur.

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı lisansüstü eğitim gören öğrencilere rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesidir.

g) İkinci Danışman: Lisansüstü eğitim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği gereği olarak Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Ankara Üniversitesinde ya da başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesidir.

ğ) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az 70 çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresidir.

h) Yaz Dönemi: Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince, güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim öğretim sürecidir.

ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere Enstitüye kayıtlı olan lisans ya da yüksek lisans mezunu olanlardır.

i) Lisansüstü Eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimini ve sanat dallarında sanatta yeterlik eğitimini ifade eder.

j) Tez: Yüksek lisans ya da doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

k) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmadır.

m) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri tarihleri belirtir.

n) Kredi Sistemi: 1 saat teorik ders veya 2 saat uygulama karşılığı 1 kredi olan ulusal kredi sistemi ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesidir. Kredilendirme, yönerge ile belirlenir.

o) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik öğrencinin derinliğini değerlendiren sınavdır.

ö) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komitedir.

Öğrenci Kabulü

Madde 3 — Lisansüstü programlara Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuçları ve lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre başvuru kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programları dışında, adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır.

LES puanı ve puan türü programı açan Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

1) Diploma ve mezuniyet not ortalaması: Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 65 (altmışbeş) olmalıdır.

2) LES puanı: Adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) başvurdukları programın puan türünde en az 45 (kırkbeş) standart puan almış olmalıdırlar. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde değerlendirilebilir. En az 45 LES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlayan adaylardan, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde LES koşulu aranmaz.

3) Yabancı Dil Sınavı: Adaylar başvuruda Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan lisansüstü Yabancı Dil sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ya da Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yabancı dil sınavı koşulu aranabilir.

Yabancı dil sınavının öngörüldüğü durumlarda adaylar bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendi çerçevesinde yabancı dil sınavından muaf tutulabilirler. TÖMER tarafından sınavı yapılamayan diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

4) Değerlendirme: Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde LES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede LES puanının % 60'ı, lisans not ortalamasının %10'u ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak Anabilim Dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 55 (ellibeş) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Mülakatta öğrencinin başvuruda sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyon dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

b) Doktora programlarına başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

1) Diplomalar ve mezuniyet not ortalaması: Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına, sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli (5 yıl) lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler, bu adayların lisans not ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmışbeş) olması gerekir. Tezli yüksek lisans yapanların yüksek lisans not ortalaması 100 (yüz) tam not üzerinden en az 75 (yetmişbeş) olmalıdır.

2) LES veya TUS puanı: Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl (5yıl) süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip, Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunu adaylar Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) başvurdukları programın puan türünde en az 45 standart puan almış olmalıdırlar. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınav sonuçları bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak, Tıp Fakültesi mezunu olup Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına başvuranların Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 (elli) Temel Tıp puanına sahip olmaları gerekir; Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Temel Tıp Bilimleri II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Lisans diploması ile doktora programına başvuran adaylar Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) den başvurdukları programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar.

3) Yabancı Dil Sınavı: Doktora programlarına başvuran adayların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Lisansüstü Yabancı Dil Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendi çerçevesinde adaylar Yabancı Dil sınavından muaf tutulabilirler. TÖMER tarafından sınavı yapılamayan diller için yabancı dil sınavları Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

4) Değerlendirme: Doktora programına öğrenci kabulünde LES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Temel Tıp Bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için LES veya TUS Temel Tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede LES veya TUS Temel Tıp puanının % 60'ı, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla toplam en az 60 (altmış) puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Mülakatta, öğrencinin başvuruda sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyon dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların doktora programlarına başvurabilmeleri tezsiz yüksek lisans programını 100 tam not üzerinden en az 75 (yetmişbeş) ortalama ile bitirmiş olmaları, tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını sağlamış olmaları, önce tezli yüksek lisans programına alınmaları ve bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ile mümkündür.

ç) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (LES) Sözel türde en az 45 standart puana sahip olmaları gerekir.

Hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili Anasanat Dalı Akademik Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb koşullar aranabilir. LES puanının katkısının % 50’den az olmaması koşuluyla, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo incelemesi sonucunun katkısının ne oranda olacağı ilgili Anasanat Dalı Akademik Kurulu Önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

d) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları ilgili Enstitü Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar I. ve II. öğretim programlarına kaydolabilirler. Yabancı uyruklular ilke olarak II. öğretime kabul edilebilirler. Yabancı uyruklu adayların Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Türkçe Diploma sınavını başarmaları gerekir; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen muafiyetler saklıdır.

Yabancı uyruklular, ilgili Anabilim Dalının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen koşullar çerçevesinde açılacak bilim sınavına girerler.

Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen veya Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla yerleştirilen yabancı uyruklular Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değerlendirme dışı kaydedilirler.

e) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilir.

f) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine, lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji Enstitüsünün önerisi, "Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu"nun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile Ankara Üniversitesinin belirleyeceği koşullara göre lisansüstü öğrenim yapmak üzere görevlendirilebilirler.

Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

2) Lisans derecesini Ankara Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Ankara Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

4) Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

b) Bilimsel Hazırlık Programına 3 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu yönetmelik uygulanır.

d) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

Özel öğrencilerin, 4 yarıyılı geçirmemek kaydıyla, asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 6 — İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Enstitü Anabilim veya Anasanat dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusu, ilgili Anabilim ya da Anasanat Dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak Senatoca belirlenen kabul koşullarına uygunluğu incelenir ve Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta tez aşamasında, doktorada yeterlik sınavından sonra yatay geçiş yapılmaz.

Lisansüstü Programlara Başvuru

Madde 7 — Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurarak girmek istedikleri programı belirtirler ve başvuruda LES sonuç belgesini, yabancı dil belgesini ve Enstitünün isteyebileceği diğer belgeleri verirler.

Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar dilekçelerine lisans; doktora programları için yüksek lisans ve eşdeğer lisans diploması ile diplomaya esas teşkil eden not çizelgesini eklerler. Yüksek lisans not çizelgelerinde programın tezli ve tezsiz olduğu bildirilmelidir. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi alınır.

Lisansüstü programlara aday kaydı yaptıranlardan ayrıca dilekçelerine referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapmak istediklerine dair kompozisyon gibi açıklayıcı belge ve bildirimler eklemeleri de istenebilir.

Muafiyetler:

a) LES Puanı: Uluslararası geçerliği olan "Graduate Record Examination" (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 950, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile "Graduate Management Admission Test" (GMAT) sınavında en az 550 puan alan adayların puanları LES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların LES karşılığı Ankara Üniversitesi Enstitülerinin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

b) Yabancı Dil: Enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı dil/dillerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar:

1 — Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunanlar,

2 — Son iki yıl içinde, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından açılan Lisansüstü Yabancı Dil sınavında en az 60 (altmış) puan almış olan yüksek lisans adayları ile en az 70 (yetmiş) puan almış olan doktora adayları,

3 — Ortaöğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda yapmış olan veya son iki yıl içinde Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) Türkçe Kursu diploma sınavını başarmış olan yabancı uyruklular.

Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü Yabancı Dil sınavına eşdeğer sayılabilir. Ayrıca Enstitü Yönetim Kurulu ilgili Anabilim ve Anasanat Dallarının özelliğini dikkate alarak hangi koşullarda adayların Yabancı Dil sınavından muaf tutabileceğine karar verebilir ve ilan ederler.

Yabancı Dil sınavından muaf olmak isteyen adaylar ilgili belgelerin onaylı bir örneğini aday kaydı sırasında verirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Madde 8 — Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat yapmak üzere, Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından Enstitü Yönetim Kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki kriterleri dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir. Kayıt hakkı kazanan adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Kesin Kayıt

Madde 9 — Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar, Enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Adayların başvuru sırasında aslını veya onaylı örneğini teslim etmiş bulunduğu belgeler kesin kayıt için geçerlidir.

Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

a) Türk uyruklular:

1) Yüksek lisans programına veya en az 8 yarıyıl (4 yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden tezli yüksek lisans diplomasının onaylı örneği; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diploması ve ilgili yetki belgesi,

Yabancı ülkelerden alınan diplomalar için Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi,

2) LES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi; Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından ilgili TUS belgesi,

3) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan not çizelgesi (transkript),

4) İlgili programlarda lisansüstü yabancı dil sınavı veya eşdeğer sınav sonuç belgesi,

5) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

6) Yeni tarihli ikamet belgesi,

7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),

8) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

9) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz; bir kurum adına burslu okuyan veya mecburi hizmetli olanlardan ilgili belge,

10) Ankara Üniversitesi veya diğer Üniversitelerde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.

b) Yabancı uyruklular:

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de yapmış olanlardan (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler,

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi,

2) Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş not çizelgesi (transkript); yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) İlgili öğrencilerden TÖMER'den Türkçe Kursu Diploma sınavı sonuç belgesi,

4) Bilim sınavı sonuç belgesi,

5) "Öğrenim Vizesi" bulunan pasaportun fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi,

6) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi,

7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 12 adet fotoğraf (renkli gözlük takılmayacak, baş açık olacak, erkekler sakallı olmayacaktır),

8) Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrenci katkı payı veya İkinci Öğretim ücreti makbuzu,

9) İlgili mevzuat ve kararlar çerçevesinde burslu okuması öngörülenler için gerekli belgeler.

Kayıt için adaylar Enstitü Müdürlüğünce duyurulan diğer işlemleri tamamlarlar. Yabancı uyruklu adaylara, (5), (6) ve gerekiyorsa (9) numaralı alt bentlerdeki belgelerini tamamlamak için Enstitü Müdürlüğünce uygun süre tanınır.

Kayıt Yenileme

Madde 10 — Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler güz ve bahar yarıyılları başında, duyurulan tarihlerde, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen katkı payı veya İkinci öğretim ücretini ödemek ve ilgili Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya İkinci öğretim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belge verilmez.

Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Tez aşamasında ise, danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu hallerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır. İki defa kayıt yenilemeyen öğrencilere bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (i) bendi uygulanır.

Lisansüstü Sınav ve Değerlendirme

Madde 11 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) gibi kredilendirme sistemleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70 ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin %80' ine başarı ile devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararı ile arasınav başarı koşulu da aranabilir.

Derslerde Başarının Değerlendirilmesi

Madde 12 — Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve arasınavlar ile bunların dönem sonu sınavına nasıl katılacağı Anabilim Dalı Akademik Kurullarınca düzenlenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu dönem sonu sınav notuna katılır.

Lisansüstü derslerin dönem sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş), doktora öğrencilerinin ise en az 75 (yetmişbeş) puan almaları gerekir.

Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir.

Puanlar Enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki değerler dikkate alınarak harf notu haline çevrilir.

Puan

Dönem Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kullanılacak ise; Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

Derse devam yükümlülüklerini veya, ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere Başarılı (BŞ), başarı ile sürdüremeyen öğrencilere Başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme Tez İzleme Komitesi raporlarına , yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır. Ayrıca, uzmanlık alan dersleri de başarılı (BŞ) ya da başarısız (BŞZ) olarak değerlendirilir.

DZ, BŞ notları genel not ortalamalarına katılmaz. Yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde bu harf notları, sırası ile, (NA "notapplicable", S "satisfactory") olarak yazılır.

Not Ortalamaları

Madde 13 — Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları Enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı dönem ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir ağırlıklı dönem notu ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Dönem notu ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren yönetmelikte belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Dönem not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel not ortalaması 3,75 in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Program Dışında Alınan Derslerin Kabulü

Madde 14 — Öğrencilerin Yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kayıt Silme

Madde 15 — a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.00'den az olan öğrencilerin,

b) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünü tezli yüksek lisans programında 4 (dört), tezsiz yüksek lisans programında 6 (altı), İkinci öğretimde tezsiz yüksek lisans programında 8 (sekiz) ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerden doktora programında 4 (dört) yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenlerden doktora programını 6 (altı) yarıyılda tamamlayamayan öğrencilerin,

c) KPDS, ÜDS veya ilgili yabancı dil yeterlik sınavında bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde başarılı olamayan doktora öğrencilerinin,

ç) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

d) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

e) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili dersten veya uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,

f) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

h) Programını süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerin,

ı) Tez İzleme Komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,

i) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki defa yerine getirmeyen öğrencilerin,

j) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinde iki kez başarısız olan öğrencilerin,

k) Yüksek lisans diploması ile doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde 5 yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen ya da lisans derecesi ile doktoraya başvuran ve koşullarını yerine getirdiği halde yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen doktora öğrencilerinin kaydı silinir.

Yüksek Lisans Programları

Madde 16 — Yüksek Lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı ilke olarak İkinci öğretimde açılır. Bu programların hangi Enstitü Anabilim dallarında açılacağı, Anabilim Dalının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni Anabilim Dallarının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurullarınca verilir. Tezli yüksek lisans programından tezsize geçmek için ek kredilerin tamamlanması, tezsiz yüksek lisans programından tezliye geçmek için yabancı dil koşulunun yerine getirilmesi gerekir. Her iki halde de öğrenciye geçiş yaptığı programların işlemlerini tamamlaması ve öngörülen diğer koşulları yerine getirmesi için maksimum süreyi aşmamak üzere 2 (iki) yarıyıl ek süre tanınır. Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, Anabilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Geçiş için başvuruların dördüncü yarıyılın sonuna kadar yapılması gerekir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

II. TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam

Madde 17 — Tezli yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması zorunludur.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar verebilir.

Süre

Madde 18 — Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir.

Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin kaydı dört yarıyıldan önce de silinebilir.

Kredili derslerini ve seminerini ilk 2 yarıyıl içinde başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 19 — Tezli yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı, Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri, başka Anabilim Dalı ya da başka yükseköğrenim kurumlarındaki öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü Anabilim Dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Danışman, tez projesinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alanı Dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 20 — Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü Yönetim Kurulları tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş veya üç kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması halinde, varsa, ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 21 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

III. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam

Madde 22 — Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ilke olarak İkinci öğretimde yürütülür. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem projesinin kapsamı, koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Dönem projesi "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda Enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü Anabilim Dalının önerisi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile bir yeterlik sınavı da yapılabilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

İlgili Anabilim Dalı veya Anasanat Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun Kararı ile, tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Danışman Atanması

Madde 23 — Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü Anabilim Dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alanı Dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Süre

Madde 24 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıl, İkinci öğretim programlarında en fazla sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Madde 25 — Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa, meslek unvanı yazılır.

IV. DOKTORA ÖĞRETİMİ

Amaç ve Kapsam

Madde 26 — Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile Enstitü Kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar verebilir. Her yarıyılın ilk iki haftası içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma yapılabilir.

Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora programları yurtiçi ve yurtdışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Ankara Üniversitesi Senatosunun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu'nun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir.

Süre

Madde 27 — Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciye ilişkin düzenlemeler ilgili Lisansüstü Eğitim Yönergesindeki ilkelere göre yapılır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

ksek lisans derecesi ile doktora programına başlayan ve kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile doktora programına başlayan kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 28 — Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu her öğrenci için öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl sonuna kadar atanır.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Danışman atanmasında, bir danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı Enstitü Anabilim Dalının özelliği dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Tez danışmanları tercihan profesör ve doçent ünvanlı öğretim üyeleri arasından seçilir.

Danışman, tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alan Dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Yeterlik Sınavı

Madde 29 — Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavın tarih ve saati Anabilim Dalının bildirimi ile Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

Kredilerini ve seminerini/lerini tamamlayan, yabancı dil koşulunu ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

Doktora yeterlik sınavına girebilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) veya, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'nda 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak gerekir. TOEFL ve benzeri uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde, Enstitü Yönetim Kurulunca lisansüstü yabancı dil sınavına eşdeğer kabul edilebilir.

Yabancı uyruklular kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava girerler. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınav esaslarına göre bu öğrencilerin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az 50 (elli) puan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) en az 50 (elli) puan, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinin (TÖMER) yabancı uyruklu doktora öğrencileri için açtığı sınavda en az 50 (elli) puan, veya uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından eşdeğer puan almaları gerekir. KPDS kapsamında olmakla birlikte TÖMER'in sınav açamadığı dillerde, Üniversite Yönetim Kurulu en az biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere üç kişilik bir jüri oluşturur.

Yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora öğrencilerine başarısız olduklarını belgelemeleri koşuluyla, bir takvim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda ilgili yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin "başarılı" veya "başarısız" olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu Yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değerlendirilme koşullarını belirleyebilir.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, ya da koşullarını yerine getirdiği halde yeterlik sınavına girmeyen öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava alınır, bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış, 21 kredi almış ve en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla tez aşamasından devam edebilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 30 — Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde, özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 31 — Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir.

Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere en az yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 32 — Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Enstitüler tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

Tez sınavında jüri üyeleri biniş giymek zorundadır.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tez sınavında başarılı olan öğrenciye, jüri başkanı tarafından Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim veren ilgili Enstitünün binişi giydirilir.

Doktora Diploması

Madde 33 — Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve Enstitü Yönetim Kurulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, Doktora Diploması almaya hak kazanır.

Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

V. SANATTA YETERLİK ÇALIŞMASI

Amaç ve Kapsam

Madde 34 — Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ve uygulamalar ile sergi, proje, resital, konser, temsil veya ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı Akademik Kurulunun önerdiği, Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı diğer çalışmalardan oluşur.

Lisansüstü dersler ilgili Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 35 — Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

Kredili derslerini ve uygulamalarını yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci dört yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci altı yarıyılda başarı ile bitirdiği halde, tez veya sergi veya proje çalışmasını yüksek lisans ile kabul edilen öğrenci sekiz yarıyıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 36 — Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulu, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalarının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini Enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Danışman en geç birinci yarıyıl sonunda atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliği gerektiriyorsa ikinci danışman da atanabilir.

Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir.

Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyıl, danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak "Uzmanlık Alan Dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

Madde 37 — Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için öğrencinin girmesi gereken yabancı dil sınavı 29 uncu maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen esaslara göre yapılır ve değerlendirilir. Yabancı dil sınavında başarısız olan sanatta yeterlik öğrencilerine bir takvim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.

Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yabancı dil sınav yükümlülüğünü yerine getirmiş olan sanatta yeterlik adayı yaptığı sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak ve söz konusu çalışmayı sanat dalının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

Jüri, ilgili Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

Jüri üyeleri, söz konusu eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren engeç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur; süresi 60-120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyiciye kapalı olarak sergi, proje, resital konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını, mümkünse, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 38 — Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen bir diploma verilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 39 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 28/11/1996 tarihli ve 22831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 40 — Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" nin 26/3/1997 tarihli ve 22945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar" başlıklı Ek Maddesine uygun olarak açılır.

Geçici Madde 1 — 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından önce lisansüstü programlarından herhangi birine başlamış bulunan öğrencilerin bu Yönetmeliğe intibaklarıyla ilgili uygulamalar Enstitü Yönetim Kurullarınca karara bağlanır.

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No

: 2003/12276

Karar No

: 2003/14053

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Afyon 1.A.H.

Tarihi

: 7/11/2002

Numarası

: 2002/243-2002/459

Davacı

: Muzaffer Sekkin

Davalı

: Türkan Sekkin

Dava Türü

: Soybağının Reddi

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Muzaffer Sekkin'in 26.4.2002 tarihli dava dilekçesinde, davalı Türkan Sekkin ile 20.4.2000 tarihinde boşandıktan sonra dünyaya gelen ve nüfusuna kaydedilen Tuğba'nın babası olmadığından bahisle, soybağının reddine karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün menfaatinin çatışması halinde, küçüğe kayyım tayin edileceğini hükme bağlamıştır. Soybağının reddi istenilen Tuğba 11.11.2000 doğumludur, küçüktür. Davanın özelliği itibariyle yararı annesininki ile çelişki içersindedir. Mahkemece Tuğba'ya kayyım tayin ettirilmesi, husumetin kayyıma yöneltilmesi, gösterdiği takdirde delillerinin toplanılması, sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan husus üzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 22.10.2003

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2003/7231

Karar No : 2003/8379

Davacı Hülya Demir ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 13.8.2002 günlü ve 2002/205-391 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 4.9.2003 gün ve Hukuk-111356 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Hülya ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 1.1.1982 doğumlu Ayten arasında düzeltilen doğum tarihine göre 2 ay 22 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır. Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların diğerleri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak kararlar vermemelidir. Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine, 30.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


DÜZELTME

2/12/2003 tarihli ve 25304 sayılı Resmî Gazete’nin 29 uncu sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan, “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. maddesinin son satırında “... , sahiplerinin dilekçe ile isteği üzerine,” şeklinde yer alan ibare; İçişleri Bakanlığı’nın 2/12/2003 tarihli ve B050APK0060003/14.7.6/2760 sayılı yazısı üzerine; “... , sahiplerinin dilekçe ile isteği üzerine, muayeneye tabi tutulmadan” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı