Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Kasım 2003

SALI

Sayı : 25293

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4999 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6399 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2003/6400 Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Ulaştırma ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Oryantiring Müsabaka Yönetmeliği

— Oryantiring Hakem Yönetmeliği

— Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Satınalma ve İhale Yönetmeliği

— Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM) Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

Tebliğler

— Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 84)

— İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 183/2003/10)

— Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Orman Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4999                                                                                                            Kabul Tarihi : 5.11.2003

MADDE 1. — 31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun l inci maddesinin ikinci fıkrasının (H) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

H) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;

MADDE 2. — 6831 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu madde hükümleri; muhafaza ormanı, millî park alanları, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlık alanlar ve 3 üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde bu niteliklerinin devamı süresince; yanan orman sahalarında ise hiçbir şekilde uygulanmaz.

MADDE 3. — 6831 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2 nci madde uygulamaları ile ilgili olarak kadastrosu kesinleşmiş yerlerde tespit edilen fennî hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılır.

Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyelerine ödenecek tazminat ve harcırah miktarları her yıl bütçe kanunu ile belirlenir. Arazi çalışmalarının atama merkezleri dışında yapılması halinde arazi tazminatı yerine yurt içi gündelikler ödenir.

Orman kadastro komisyonlarınca ormanların kadastrosu ve Devlet ormanlarında yapılacak 2 nci maddenin (B) bendi uygulamaları resen, 2 nci maddenin (A) bendi uygulamaları müracaatın değerlendirilmesi ve Bakanlığın onayı ile bedelsiz olarak, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ve hususi ormanlarda 2 nci maddenin (B) bendi uygulamaları ise bu ormanların sahiplerinin müracaatı üzerine bedeli karşılığında yapılır.

MADDE 4. — 6831 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları ve haritalar Orman Genel Müdürlüğünce yapılır veya yaptırılır.

Orman tahdidi veya kadastrosu yapılıp ilân edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında aplikasyon, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fennî hatalar tespit edildiğinde, bu hatalar Orman Genel Müdürlüğünün bilgisi ve denetimi altında orman kadastro komisyonlarınca düzeltilir. Düzeltme, 10 uncu maddeye göre ilân olunur. İlân tarihinden itibaren otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması amacıyla sulh hukuk mahkemesine dava açılmadığı takdirde yapılan düzeltme kesinleşir. Düzeltmelerde 11 inci maddedeki hak düşürücü süre aranmaz.

MADDE 5. — 6831 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işlerinde yetki ve sorumluluk harita ve kadastro mühendislerine aittir. Kadastro teknik standartlarına uygun olarak üretilen bu haritalar, harita ve kadastro mühendisinin kontrolünden sonra komisyon başkanınca tasdik olunur.

MADDE 6. — 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11. — Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilânı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak, harita ve kararlara karşı askı tarihinden itibaren altı ay içinde kadastro mahkemelerine, kadastro mahkemesi olmayan yerlerde kadastro davalarına bakmakla görevli mahkemeye müracaatla sınırlamaya ve 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler itiraz edebilir. Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararları kesinleşir. Bu süre hak düşürücü süredir. Ancak, tapulu gayrimenkullerde tapu sahiplerinin, on yıllık süre içerisinde dava açma hakları mahfuzdur.

Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü, 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğüdür.

Orman Genel Müdürlüğünce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile Çevre ve Orman Bakanlığıdır.

Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu sicil müdürlüklerince hiçbir harç, vergi ve resim alınmaksızın orman vasfı ile, 2 nci maddeye göre orman sınırları dışına çıkarılan yerler halihazır vasfı ile kaydında belirtme yapılarak Hazine adına tapuya tescil olunur.

Bu Kanunun;

a) 20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi,

b) 23.9.1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi,

Uygulamaları ile orman sınırları dışına çıkarılan, ancak fiilen orman olduğu Orman Genel Müdürlüğünce tespit edilen yerler, talep üzerine Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Tahsisi yapılan bu yerler Hazine adına tapuya orman vasfıyla tescil edilir.

Sınır noktaları ile ölçü işinde kullanılan tüm noktalardaki taş, beton kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdürlüğünce korunur. Noktaların tahribatı veya yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

MADDE 7. — 6831 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Orman kadastro komisyonları için lüzumlu olan taşıt araçları ile her türlü demirbaş donanımları, görevlilerin kanunî yollukları ve her türlü giderler Orman Genel Müdürlüğünce sağlanır.

Orman kadastrosu ve 2 nci madde uygulamaları yapılıp kesinleşmiş ormanlarda, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca orman sınırlarının arazi üzerine aplikesi talepleri her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Çevre ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenen tarifeler üzerinden ücreti karşılığı yapılır.

MADDE 8. — 6831 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu Kanuna bağlı levhada tespit edilmiştir. Bu çekiçlerin yetkililerden başkası tarafından kullanılması yasaktır.

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek esaslara göre damgaya tâbi iken damgasız, nakliye tezkeresine tâbi iken nakliye tezkeresiz, faturaya tâbi iken faturasız veya sevk irsaliyesiz olan orman emvali kaçak sayılır. Fatura veya sevk irsaliyesinin nakliye tezkeresi yerine geçerli sayılabilmesi için dayandığı nakliye tezkeresinin asgari olarak cilt, sayfa ve tarih bilgilerini taşıması gerekir.

MADDE 9. — 6831 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Herhangi bir suretle satışı yapılmış orman emvali, bedeli ödenmeden veya karşılığı banka teminat mektubu veya Devlet tahvili temin edilmeden, damgaya tâbi olanlar damgalanmadan ve gayri mamûl orman emvali nakliye tezkeresi alınmadan, yarı mamûl ve mamûl orman emvali fatura veya sevk irsaliyesi olmaksızın nakledilemez. Bunlar için düzenlenecek belgelerde emvalin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan geçerlilik süresi gösterilir.

Orman emvali; adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, bedeli, hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibarıyla ibraz olunan nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesine uyduğu ve damgaya tâbi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen yüzde on ve veznen yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için, nakliye tezkeresi, fatura veya sevk irsaliyesinde yazılı satış bedeli üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır.

MADDE 10. — 6831 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Orman içinde yapılacak nakliyat, orman idaresinin göstereceği yollardan yapılır. Nakliye tezkereleri ile fatura veya sevk irsaliyeleri veya diğer taşıma belgeleri daima taşıyanların üzerinde bulunur ve ilgili memurlar tarafından istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.

Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan orman emvali şehir içinde fatura veya sevk irsaliyesi ile taşınabilir. Bu belgelerin taşıma araçlarında bulundurulması zorunludur.

MADDE 11. — 6831 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 58. — Orman rejimine dahil veya yeniden orman tesis edilecek yerlerde havza bazında yapılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ekosistemlerin korunup geliştirilmesi ve havzada yaşayan insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleri, Çevre ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla birlikte hazırlanan entegre projeler halinde uygulanır.

Ancak, Devlet ormanı içinden geçen mevcut demiryolu, karayolu ve köy yollarının tamiri, tahkimi ve bakımı orman idaresine bilgi verilerek ilgililer tarafından yapılır.

MADDE 12. — 6831 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

41 inci maddeye aykırı olarak her çeşit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya tâbi olanları damgasız olarak nakledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılır.

MADDE 13. — 6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (B) bendinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(Ç) ve (E) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendindeki şehir mezarlıklarından, (H) bendindeki her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden (kızılağaçlıklar ile aşılı kestanelikler, fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç), sahipleri her türlü zâti ihtiyaçları ve pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan kesim ve taşıma yapabilir.

Kızılağaçlıklar ile aşılı kestaneliklerin sahiplerinin her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları ile pazar satışları için yapacakları kesimler; keşif, damga ve nakliye işlemlerine tâbi olmayıp köy muhtarlığınca düzenlenecek belge ile yapılır.

MADDE 14. — 6831 sayılı Kanunun;

a) 91 inci maddesinin altıncı fıkrasındaki "onbin lira" ibaresi "yüzmilyon lira", "yüzbin lira" ibaresi "birmilyar lira",

b) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "beşyüzbin lira" ibaresi "beşmilyar lira",

c) 94 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "yüzbin lira" ibaresi "birmilyar lira", ikinci fıkrasındaki "onbin lira" ibaresi "yüzmilyon lira",

d) 95 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "beşyüz lira" ibaresi "beşmilyon lira", "ikiyüz lira" ibaresi "ikimilyon lira", "yüz lira" ibaresi "birmilyon lira", ikinci fıkrasındaki "binbeşyüz liradan" ibaresi "onbeşmilyon liradan",

e) 96 ncı maddesindeki "onbin lira" ibaresi "yüzmilyon lira",

f) 97 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "beşbin lira" ibaresi "ellimilyon lira",

g) 99 uncu maddesindeki "beşbin lira" ibaresi "ellimilyon lira",

h) 100 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki "yüzbin lira" ibaresi "birmilyar lira", "ellibin lira" ibaresi "beşyüzmilyon lira",

ı) 101 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "beşyüzbin lira" ibaresi "beşmilyar lira", ikinci fıkrasındaki "birmilyon lira" ibaresi "onmilyar lira",

j) 102 nci maddesinin birinci fıkrasındaki "beşyüzbin lira" ibaresi "beşmilyar lira",

k) 103 üncü maddesindeki "yüzbin lira" ibareleri "birmilyar lira", "üçyüzbin lira" ibaresi "üçmilyar lira",

1) 107 nci maddesindeki "yirmibin lira" ibaresi "ikiyüzmilyon lira",

Olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15. — 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 7. — Bu Kanunun 95 ve 97 nci maddelerinde yer alan para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

MADDE 16. — 6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 8. — Bu Kanun ile 9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tâbi alanlarda bulunan yerler ile bu yerler üzerindeki yapı ve tesisler, yirmidokuz yıla kadar kiraya verilebilir. Ancak, kiracının Çevre ve Orman Bakanlığınca belirlenen yerlerde; kiralanan alan miktarının 5 (Beş) katı kadar ağaçlandırma yapması zorunludur.

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/11/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6399

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu kanunlar gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2002 tarihli ve 2002/5001 sayılı Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 10/11/2003 tarihli ve 033390 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Kanunun 98 inci ve 2925 sayılı Kanunun 39 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

A. AKSU

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

K. UNAKITAN

M. H. GÜLER

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

12/11/2003 Tarihli ve 2003/6399 sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6400

Ekli “Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 14/11/2003 tarihli ve 5693 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/11/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

K. UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 —14/9/2003 tarihli ve 2003/6199 sayılı Kararnamenin eki “Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar”ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen “14/11/2003” ibaresi “5/12/2003” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2 —Bu Karar 14/11/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17349

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Kasım 2003 tarihinde İsveç’e gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-265-2003-1322

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17349 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Kasım 2003 tarihinde İsveç’e gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17350

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Kasım 2003 tarihinde Mısır’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-266-2003-1323

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17350 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Kasım 2003 tarihinde Mısır’a gidecek olan Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

 

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5105

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Bandırma 5 inci Bölge Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza YÜCEULU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

17 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         B. YILDIRIM

          Başbakan                                      Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5114

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Metin ÖZBEN’in atanması,

657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

17 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        O. PEPE

          Başbakan                               Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Oryantiring Müsabaka Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; oryantiring müsabakalarını ülke düzeyinde disiplin altına almak ve uluslararası kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak ulusal ve uluslararası, resmi ve özel müsabakalara katılacak sporcular ile Genel Müdürlükçe tescili yapılmış olan kulüpleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Dağcılık Federasyonunu,

İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

IOF: Uluslararası Oryantiring Federasyonunu,

İl Temsilcisi: Federasyon il spor dalı temsilcisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Müsabaka Çeşitleri

Madde 5 — Müsabakalar;

a) Resmi müsabakalar; Genel Müdürlük, Federasyon veya il müdürlükleri tarafından düzenlenir ve yürütülür.

b) Özel müsabakalar; resmi müsabakalar dışında kalan müsabakalardır.

c) İzne bağlı müsabakalar; spor kulüpleri, takımlar, kuruluşlar veya şahıslar yabancılarla yapacakları özel müsabakalar için Federasyondan izin alırlar. İzin verilen müsabakalar için, yurt dışından gelecek özel anlaşma ve müsabaka teklifleri ile kendilerinin yapacakları benzeri teklifleri, müsabakaya katılması düşünülen yönetici ve sporcuların isimlerini Federasyona bildirmek zorundadırlar. Federasyon tarafından onaylanan sporcu, antrenör ve idareci listesinde Federasyondan izin alınmadıkça herhangi bir değişiklik yapılamaz. İzinsiz değişiklik yapıldığı tespit edildiğinde o ilgililer Ceza Kuruluna sevk edilir. Federasyonun idareci, antrenör ve sporcu kadrosunda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Federasyon bu tür müsabakalara masrafları ilgili kuruluşlara ait olmak üzere bir temsilci gönderebilir.

Yabancı ülkelerde yapılacak milli ve temsili müsabakalara katılmak üzere Federasyon tarafından seçilmiş olan antrenör ve sporcular bu çağrıya uymak zorundadırlar.

Müsabaka Kategorileri

Madde 6 — Müsabaka kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Küçükler

: Erkek-bayan ;15 yaşından küçükler,

 

Yıldızlar

: Erkek-bayan ;15, 16 ve 17 yaşında olanlar,

 

Gençler

: Erkek-bayan ; 18, 19 ve 20 yaşında olanlar,

 

Büyükler

: Erkek-bayan ; 21 yaşından gün alanlar,

 

Veteranlar

: 1 inci grup ; 40 – 49 yaş arası,

 

Veteranlar

: 2 nci grup ; 50 yaş ve üstü.

Veteranlar hariç diğer kategoriler bir üst kategoride müsabakaya katılabilirler.

Müsabaka Türleri

Madde 7 — Müsabakalar aşağıdaki türlerde yapılır;

a)Yapılış şekline göre;

1) Koşarak,

2) Kayakla,

3) Bisikletle,

4) Diğer şekillerde.

b) Yapılış zamanına göre;

1) Gündüz,

2) Gece.

c) Müsabakanın çeşidine göre;

1) Ferdi,

2) Takım (Sporcuların çıkış sıralarına göre bireysel koşmasıyla),

3) Bayrak (Üç takım sporcusunun aynı anda veya birbirini takiben koşmasıyla).

d) Müsabaka sayısına göre;

1) Tek müsabaka (bir yarış),

2) Birçok müsabaka (iki veya daha fazla müsabakanın sonucuna göre),

3) Seçme müsabakaları (birçok müsabakadan sonra asıl müsabakaya seçilmek için yapılan müsabakalar).

e) Kontrol noktalarını bulma sırasına göre;

1) Düzenli sıra (belirlenen sıra dahilinde hedefleri bulma),

2) Düzensiz sıra (istedikleri sıra dahilinde hedefleri bulma).

f) Müsabakanın uzunluğuna göre;

1) Kısa mesafe sürat,

2) Orta mesafe,

3) Uzun mesafe.

Müsabakaların Uygulama Şekli

Madde 8 — Müsabakalar; arazi, parkur, pusula, fener, harita, toplanma bölgesinde verilecek bilgiler, çıkış, varış ve sıralama esasları gibi konularda IOF’nin belirlemiş olduğu kurallar uygulanır. Müsabakalara lisanssız sporcu katılamaz.

Takım müsabakalarında takımlara ait sporcu, idareci ve antrenörlerin isimlerinin yazılı olduğu liste ve sporcuların lisansları ile birlikte, müsabakadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıda ilgililere verilmesi, istek ve itiraz halinde de kulüplerin yetkili temsilcilerine gösterilmesi şarttır. Liste ve lisansları teknik toplantıda ibraz etmeyenler ile toplantıya geç katılanlar müsabakalara alınmazlar.

Teknik toplantıda ayrıca ekiplere müsabaka arazisi, parkur ve katılacak ekipler hakkında bilgi verilir. Bilgi kartlarındaki yardımcı bilgileri içeren örnek listeler takım yetkililerine dağıtılır.

Tertip Kuruluna verilecek takım listelerinin kulüp antetli, kulüp veya kuruluş başkanları veya yetkilisi tarafından imzalı ve mühürlü, ilgili il müdürlüğünce onaylanmış olması şarttır. Tertip kurulu liste ve lisansları müsabaka süresince muhafaza eder.

Takım listelerinde yapılacak değişiklik istekleri ilk sporcunun çıkış saatinden en az 30 dakika önce müsabaka baş hakemine yapılır.

Sporcular gerektiğinde müsabakadan önce yapılacak lisans kontrollerine katılmak zorundadırlar.

Müsabaka Tertip Kurulu

Madde 9 — Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için tertip kurulu oluşturulur. Kurul başkanı, Federasyonca görevlendirilen kişidir. Başkan yardımcısı ise o ilin il temsilcisidir. Tertip kurulunda müsabaka başhakemi ve iki hakem de görev alır.

Müsabaka tertip kurulu, müsabakanın belirlenen yer, tarih, plan, program ve uluslararası kuralları doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur. Müsabaka ile ilgili itiraz halinde, müsabaka ve sonuçlarıyla ilgili kesin karar vermeye yetkilidir.

İl Tertip Kurulu

Madde 10 — İl Tertip Kurulu, il temsilcisinin teklifi ve il başkanının onayı ile iki yıllığına seçilir. İl Tertip Kurulu, ilinde en az bir yıl oryantiring faaliyetinde bulunmuş kulüplerin temsilcileri arasından başkan hariç 3 üyeden oluşur. İl temsilcisi, il tertip kurulunun başkanıdır. İl tertip kurulu; Ankara, İstanbul ve İzmir’de başkanla birlikte en az iki üye, diğer illerde ise başkanla birlikte bir üyenin katılması ile toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Toplantıya özürsüz olarak üst üste üç defa katılmayan, yüz kızartıcı suçlardan ceza alan veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almış üye, tertip kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine, il temsilcisinin teklifi ile yenisi atanır.

İl Tertip Kurulunun Görevleri

Madde 11 — İl Tertip Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Federasyon tarafından planlanan ve genel programın paralelinde, kendi ilinin yıllık faaliyet programlarını düzenlemek ve organizasyonlarını sağlamak,

b) Müsabakaların yapılacağı bölgeyi seçmekte yardımcı olmak,

c) İllerinde düzenlenecek Federasyon faaliyet programında yer alan müsabakalara yardımcı olmak,

d) Federasyonun ve il temsilcisinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Sporcuların Uyması Gereken Kurallar

Madde 12 — Sporcuların uyması gereken kurallar şunlardır:

a) Sporcular, müsabaka süresince kendilerine diğer sporculardan farklı her hangi bir avantaj sağlayamazlar,

b) Sporcular, dışarıdan yardım alamaz, beraber koşamaz veya başka bir sporcunun becerisinden yararlanmak için onun arkasından veya onunla birlikte kasıtlı olarak koşamaz,

c) Müsabakalardan önce müsabaka alanının yerini bulmak veya saptamaya çalışmak ve bu alan içinde ön araştırma yapmak yasaktır. Böyle bir durum söz konusu ise, o sporcu ve takımı diskalifiye edilir,

d) Sporcu; diğer sporculardan, müsabaka görevlilerinden veya seyircilerden müsabaka süresince bilgi edinemez,

e) Sporcular parkur üzerinde izlenmesi mecburi istikametler bulunduğu takdirde işaretli yolu takip ederler,

f) Sporcular, kontrol noktalarına sıra numaralarına riayet ederek giderler, varış kontrol hakemleri sporcuların bu sıraya uyup uymadıklarını kontrol ederler,

g) Bir kontrol noktası atlandığında veya kontrol noktalarının yanlış sıra ile geçildiği tespit edildiğinde, o sporcu diskalifiye edilir,

h) Kontrol noktası atlandığında sporcu, o kontrol noktasına geri giderek tekrar sırayı takip ettiği taktirde diskalifiye edilmeyip sporcunun koştuğu parkur ve zamanı geçerli sayılır,

ı) Kontrol kartında işaret olmaması sporcunun hatası değilse, kontrol noktasında mühür yoksa veya kontrol cihazı bozuksa ve sporcunun, o kontrol noktasına uğradığı kontrol hakemi veya baş hakem tarafından onaylanırsa derecesi kabul edilir,

i) Sporcular, bitiş çizgisini geçtikten sonra varış hakeminin izni olmadan bir daha müsabaka alanına giremezler,

j) Müsabakayı bırakan sporcu kontrol kartını ve haritasını bitiş yerine geldiğinde teslim eder. Müsabakalara hiç bir etkide bulunamaz ve diğer sporculara yardım edemez,

k) Sporcular, müsabaka parkurundaki şahıs ve kamu malına zarar veremez, müsabaka alanında sigara içemez ve yanıcı madde kullanamaz.

Müsabaka Parkurunun ve Sporcuların Denetlenmesi

Madde 13 — Müsabakaların sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için müsabaka tertip kurulu parkur kontrol hakemleri vasıtasıyla sporcuları ve müsabaka alanını denetler.

Elektronik Kontrol Sistemi kullanılmıyorsa kontrol noktalarında sporcuların kontrol noktasından geçiş zamanını ve göğüs numaralarını kaydedecek parkur kontrol hakemi bulundurulur. Aksi takdirde parkur kontrol hakemi bulunmayabilir.

Kontrol hakemleri, sporcuya karışamaz, alıkoyamaz, zaman, mevki veya herhangi bir hususta bilgi vermez, sessiz kalır ve dikkat çekmeyen bir elbise giyerler.

Parkur kontrol hakemleri müsabaka alanındaki uygun yerlerden, hakim tepelerden video–kamera veya dürbünle sporcuların birbirleri ile yardımlaşıp yardımlaşmadıklarını denetler. Yardımlaşan sporcuların göğüs numaralarını tespit ederek müsabaka sonunda baş hakeme bildirirler. Hakemler tarafından yardımlaştığı tespit edilen sporcu diskalifiye edilir.

Baş hakem ve parkur kontrol hakemleri her zaman müsabaka alanında parkuru ve sporcuları denetleyebilir. Yardımlaşan sporcuları tespit ettiklerinde bu sporcular diskalifiye edilirler.

Baş hakemin ve parkur kontrol hakemlerinin tespitleri kesindir, itiraz edilemez.

Sporcuların Diskalifiye Nedenleri

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen diskalifiye sebeplerinin yanında sporcular aşağıdaki nedenlerden dolayı da diskalifiye edilirler;

a) Kontrol noktasını atlamak,

b) Kontrol noktalarına yanlış sırayla gitmek,

c) Tespit edilen parkur bitirme zamanından daha geç dönmek,

e) Aynı takım veya ayrı ayrı takım sporcuları arasında yardımlaşmak,

f) Sürekli başka bir sporcuyu takip etmek,

g)Yarışmacı olarak hedeflerin yerini değiştirmek, saklamak veya hedefi söküp atmak,

h) Müsabaka süresince kurallara uymamak.

İtiraz

Madde 15 — Takım veya sporcu ile ilgili itiraz müsabakadan bir gün önce yapılacak teknik toplantıda yazılı olarak yapılması gerekir. Teknik toplantıda itiraz karara bağlanır.

Müsabaka sırasında ortaya çıkacak itirazların anında, yarışma sonuçları ile ilgili itirazların resmi ilandan itibaren 30 dakika içerisinde yazılı dilekçe ile yetkili idareci veya sporcu tarafından sporcu harcırahının 20 katı tutarındaki meblağı müsabaka tertip kuruluna tutanak karşılığı vermek suretiyle başhakeme yapılması gerekmektedir. Başhakem itiraz halinde adil bir karara varabilmek için gerek duyduğunda film veya video kayıtlarından veya varsa bunlardan elde edilen fotoğraflardan yararlanabilir. Başhakem yapılacak itirazları kendisi karara bağlayabileceği gibi konuyu müsabaka tertip kuruluna havale edebilir. İtiraza ilişkin kararı başhakem verirse itiraz edenin müsabaka tertip kuruluna başvurma hakkı saklıdır. Müsabaka tertip kurulunun kararları kesindir. İtirazın haklı çıkması halinde itiraz bedeli iade edilir. Aksi takdirde Genel Müdürlük hesabına yatırılır.

Müsabakanın İptali

Madde 16 — Müsabakalar aşağıdaki hallerde iptal edilir;

a) Haritada işaretli kontrol noktalarından birine fener işareti koymamak,

b) Feneri haritada işaretli bölgenin dışına koymak.

Fener, harita üzerinde işaretli 5 mm. çapındaki dairenin kapsadığı alan içerisine konmuş ise, yarışma iptal edilmez. Ancak, fener bu dairenin orta noktasını ifade eden arazideki yerine konur.

Hakemlik ve müsabaka yönetimi hususunda uluslararası yarışma kurallarının ihlal edildiği anlaşılırsa olay yarışma jürisince incelenir ve karara bağlanır. İhtilaf halinde İl Hakem Kurulunun inceleme kararına gidilir, burada da netice alınmazsa konu Merkez Hakem Kurulunda görüşülmek üzere Federasyona intikal ettirilir.

Ceza

Madde 17 — Müsabakalarda, bu Yönetmelik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Sponsorluk

Madde 18 — Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil eden kulüpler ile milli takım, 13/9/2001 tarihli ve 24522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği hükümlerine göre sponsor bulabilirler.

Ödül

Madde 19 — Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Bakanlar Kurulunun 26/9/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde IOF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Oryantiring Hakem Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; oryantiring müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, resmi ve özel müsabakalarda çıkabilecek teknik aksaklıkların giderilmesi ile Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlerin derece ve terfi ile gözlemci ve temsilcilere dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Dağcılık Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Dağcılık Federasyonu Başkanını,

İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını,

İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Federasyon İl spor dalı temsilcisini

IOF: Uluslararası Oryantiring Federasyonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Hakem Kurulları

Madde 5 — Hakem kurulları, merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulundan oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu; Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur. Merkez Hakem Kurulu başkanı, Federasyon Başkanıdır. Kurul; başkan hariç, 5 üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, kurul işlerini yürütmek üzere bir as başkan ve bir sekreter seçer. Kurul toplantılarına, Federasyon Başkanının bulunmadığı durumlarda as başkan başkanlık eder.

Merkez Hakem Kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile Kurulun görev süresi sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski Kurul göreve devam eder.

Merkez Hakem Kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer.

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi,

c) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdür onayı ile üyeliğin düşürülmesi.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar

Madde 7 — Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Ulusal veya uluslararası oryantiring hakemi olmak,

b) Kendi branşında spor kulüpleri yönetim kurullarında üye, idareci, antrenör veya faal sporcu olarak görevli bulunmamak,

c) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı

Madde 8 — Federasyon Başkanı veya Kurul as başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Başkan gerekli göreceği toplantılara Federasyon Genel Sekreterinin de katılmasını sağlar, ancak; Federasyon Genel Sekreterinin oy kullanma yetkisi yoktur.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 9 — Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Uluslararası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumları, konu ile ilgili yayınları en kısa zamanda hakemlere duyurmak,

b) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda görev yapacak hakemleri tespit etmek,

c) Hakemlerin yönettiği müsabakalarda görülen noksanlıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,

d) Hakemleri denetlemek ve gözlemci raporlarına göre değerlendirmek,

e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek,

f) Hakemlerin dilek ve şikayetlerini inceleyerek cevaplandırmak,

g) İllerden gelecek her kategorideki hakem terfi tekliflerini inceleyerek terfi işlemleri için gerekli işlemleri yapmak,

h) Kurs öğretmenliği yapabilecek hakemleri belirlemek ve yetişmelerini sağlamak,

ı) İllerden gelecek hakem kurs tekliflerini incelemek, uygun görülecek yerlerde kurslar açmak üzere kurs tarihlerini belirleyerek kurs öğretmenlerini tayin etmek,

i) Ulusal ve uluslararası seminerlere katılacak eğitmen hakem ve hakemleri tespit ve teklif etmek,

j) Açılacak olan aday hakem kursları ile terfi sınavlarının yazılı, sözlü sorularını hazırlamak ve uygulamalı sınav şeklini belirlemek,

k) Hakemlerin dosyalarının tutulması, hakem bilgileri ve terfi işlemlerinin düzenli bir biçimde kütüklere işlenmesini sağlamak,

l) Hakemlerin kıyafetlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

m) İllerde yapılacak resmi ve özel müsabakalarda gerektiğinde jüri üyeliği, gözlemcilik, müsabaka direktörlüğü veya başhakemlik yapmak.

Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi

Madde 10 — Merkez Hakem Kurulunun il hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır;

a) İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek,

b) İl hakem kurullarınca gönderilen teknik anlaşmazlıkları incelemek ve karara bağlamak,

c) İl hakem kurulunca gönderilen il, ulusal ve uluslararası hakemlik terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak.

İl Hakem Kurulunun Kuruluşu

Madde 11 — İl hakem kurulunun başkanı il temsilcisidir. Kurul, başkan hariç 5 üyeden oluşur. Kurulun 3 üyesi hakemler tarafından aşağıda belirtilen usule göre, diğer 2 üyesi il müdürlüğünün teklif edeceği 4 aday arasından Merkez Hakem Kurulunca seçilir. Kurulun görev süresi iki yıldır.

İl temsilcisi, bir sezon önceki müsabakalarda görev almış faal hakemlere (aday hakemler hariç), il müdürlüğü kanalıyla seçimden en az 15 gün önce tebligat yapar. Bu tebligatta; hakem kurulu seçiminin yapılacağı gün, saat ve yer, çoğunluğun olmaması halinde ikinci seçimin yapılacağı gün, saat ve yerin bildirilmiş olması şarttır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz, seçim sonunda oy sıralamasına göre belirtilen sayı kadar asil ve yedek üyeler seçilir.

İl Hakem Kurulunun Çalışma Usulleri

Madde 12 — İl hakem kurulu, ilk toplantısında aralarından bir as başkan ve sekreter seçer. İl temsilcisi veya as başkan kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.

Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler

Madde 13 — İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Uluslararası veya ulusal hakem olmak, (Yeterli sayıda uluslararası veya ulusal hakem bulunmaması halinde, il hakemi kurulda görev alabilir.)

b) Faal oryantiring sporcusu olmamak,

c) Kendi branşıyla ilgili spor kulüpleri yönetim kurulunda üye, yönetici veya antrenör olmamak.

İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 14 — İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İllerde düzenlenecek yarışmalarda görev alacak hakemleri belirlemek, (il hakem kurulu olmayan illerde bu görev il temsilcisi tarafından yapılır.)

b) İllerde kayıtlı hakemleri, görevlendireceği gözlemcilerle denetletmek,

c) Merkez Hakem Kurulunun izni ile hakemlik konusunda konferanslar düzenlemek, geliştirme kursları açarak hakemleri yarışmalara hazırlamak,

d) Hakem kursu açılması için Federasyona talepte bulunmak,

e) İllerde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, aday hakemlerin il hakemliğine, il hakemliğinden ulusal hakemliğe ve ulusal hakemlikten uluslararası hakemliğe terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek,

f) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, bu karara itiraz halinde kesin sonuca bağlanmak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

g) Kendi içerisinde ihtilafa düşmesi halinde Merkez Hakem Kurulunca yapılacak ilk toplantıya gözlemci olarak bir üyenin katılmasını talep etmek,

h) Hakemlerin müsabaka yönetiminden geçici veya sürekli kısıtlanmasını gerektiren hallerinde, sebebini ilgili hakeme duyurmak ve hakemin bir hafta zarfında yapacağı itirazı, il hakem kurulunun düşünceleri ile birlikte kesin karar verilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,

ı) Hakem kıyafetlerinin yazlık ve kışlık kullanılmasını sağlamak,

i) Federasyon tarafından verilen görevleri yapmak,

j) Faal hakem lisanslarını her yıl en geç 31 Aralık tarihine kadar Merkez Hakem Kuruluna göndermek.

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 15 — İl hakem kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Kurulun görev süresinin bitmesi,

b) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

c) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya katılmaması,

d) Üye olma şartlarından birinin kaybedilmesi,

e) İl temsilcisinin gerekçeli teklifi ve İl Başkanının onayı,

f) Bu Yönetmeliğe veya Merkez Hakem Kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi, bu aykırılığın Federasyonca onaylanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Hususlar

Hakem Olabilme Şartları

Madde 16 — Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,

d) Sağlık durumu hakemlik yapmaya elverişli olmak,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

g) Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.

Hakemlik Kategorileri

Madde 17 — Hakem kategorileri şunlardır;

a) Aday Hakem: Merkez Hakem Kurulunca açılacak kursların sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden 100 üzerinden 70 puan alarak başarılı olanlar, aday hakem olarak illerinde görev yaptırılarak denemeye tabi tutulurlar. Aday hakemler illerinde yapılacak resmi ve özel müsabakalarda başhakemlik ve parkur hazırlama hakemliği dışında diğer hakemlik görevlerini yapabilirler. Aday hakemlik süresi en az l yıl, en çok 2 yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemliğin İl Müdürlüğüne tebliğ tarihidir. Aday hakemlik süresini tamamlayanlar, il hakem kurulu tarafından, kurulu olmayan illerde il temsilcisi tarafından il hakemliğine terfileri için aşağıdaki belgeler ile Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler.

1) İl hakem kurulu terfi teklifi karar örneği,

2) İki adet fotoğraf,

3) Nüfus cüzdanı sureti,

4) En az iki gözlemci raporu,

5) Görev aldığı en az iki müsabakanın başhakemi tarafından onaylı hakem isim listesi.

İki yıl içerisinde terfi etme yeterliliğini elde edemeyen aday hakemler hakkında il hakem kurulunca karar defterine terfi edememe nedenleri ile ilgili alınan karar örneği bir yazı ile Merkez Hakem Kuruluna gönderilir.

b) İl Hakemi: Teklif edilen aday hakemler, Merkez Hakem Kurulu kararı ile il hakemliğine terfi edilirler. İl hakemi illerindeki müsabakalarda veya Merkez Hakem Kurulunca görevlendirildikleri takdirde her türlü müsabakalarda başhakemlik ve parkur hazırlama hakemliği dışındaki hakemlik görevlerini yapabilirler.

İl hakemliğinden ulusal hakemliğe terfide; il hakem kurulunca her yıl Mayıs ayı sonuna kadar il hakemliğinde aralıksız 3 sezon faal hakemlik yapmış ve 40 yaşından gün almamış il hakemleri için aşağıda yazılı belgelerle birlikte Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunulur. Merkez Hakem Kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda 100 üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olanlar ulusal aday hakem olurlar. Merkez Hakem Kurulunca ulusal aday hakemlere verilecek iki müsabakada olumlu gözlemci raporu alanlar Merkez Hakem Kurulu kararı ile ulusal hakemliğe terfi edilir. İki defa sınava tabi tutularak başarı gösteremeyen il hakemleri il hakem kurulunca üçüncü defa terfi sınavı için teklif edilemez ve ulusal hakem olamazlar.

Ulusal hakemliğe terfi sınavına katılabilmek için gerekli belgeler:

1) İl hakem kurulu terfi teklif kararı,

2) Görev aldığı iki müsabakanın başhakemi tarafından onaylı görevli isim listesi,

3) İki adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı sureti,

5) İl hakemliği lisansı fotokopisi.

c) Ulusal Hakem: İllerindeki müsabakalarında veya Merkez Hakem Kurulunca verilecek tüm resmi ve özel müsabakalarda her türlü hakemlik görevlerini yapabilirler.

En az üç faaliyet sezonu aralıksız ulusal hakemlik yapanlardan seçtiği İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde yeterli başarıyı gösterenler ve IOF’nin belirlediği şartları taşıyanlar arasından Merkez Hakem Kurulu kararı, Federasyonun teklifi ile IOF’ye teklif edilirler. Uluslararası kursta başarı gösteren adaylar, uluslararası aday hakem olurlar. Adaylık süresince uluslararası müsabakalarda başarı gösterenler, IOF tarafından uluslararası hakemliğe terfi ettirilirler.

Yukarıda belirtilen dillerden birinde başarılı olabilmek için;

1) Kamu Personeli Dil Sınavından veya Üniversite Dil Sınavından en az 30 puan almak.

2) Söz konusu sınavlara girme hakkı olmayanlar için Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu veya benzeri resmi kurumlar tarafından (özel dershaneler hariç) Kamu Personeli Dil Sınavı ve Üniversite Dil Sınavı seviyesinde yapılan sınavda başarılı olmak.

d) Uluslararası Hakem: İllerinde, Merkez Hakem Kurulunca veya IOF’ca verilecek tüm müsabakalarda başhakemlik, jüri üyeliği ve parkur hazırlama hakemliği görevlerini yapabilirler.

Hakemlik Görevleri

Madde 18 — Müsabakalarda hakemlere derece ve kademeleri de dikkate alınarak müsabakanın özelliğine göre aşağıdaki görevler verilir.

a) Baş hakem: Müsabakada görevli hakemlerin başkanıdır. Müsabakanın adil bir biçimde ve aksaksız yürütülmesinden sorumludur. Yapılan itirazları inceler, sonuçlandırır, gerektiğinde jüriye havale eder.

b) Parkur hazırlama hakemi: Başlangıç, harita değişimi, bitiş, telsiz irtibatı, içecek yerleri ile kontrol noktalarının yerlerini tespit ederek düzenler, parkurları ve yarışma haritalarını hazırlar ve bilgi kartlarını işler.

c) Anons hakemi: Çıkış listelerine ve zamanlarına göre sporcuları çıkış yerine çağırır.

d) Çıkış kontrol hakemi: Göğüs numarası ve elektronik kart numaralarını kontrol eder.

e) Çıkış masa hakemi: Çıkış sırasına göre sırası gelen sporcuya parkur haritalarını verir.

f) Çıkış hakemi: Çıkışı kontrol eder ve kronometre tutar.

g) Parkur kontrol hakemi: Parkur içerisinde sporcuların müsabaka kurallarına uygun tarzda hareket edip etmediklerini kontrol eder. Müsabaka süresince ilk yardım, emniyet ve içecek ikmal noktalarının faaliyetini kontrol ederek eksikliklerin tamamlanmasını sağlar.

h) Harita değişim hakemi: Harita değişim noktasında sporcuların koştuğu parkurun haritasını alır ve bir sonraki parkurun haritasını verir.

ı) Varış hakemi: Sporcuların varış noktasına gelişlerini kontrol ederek kronometre tutar.

i) Varış kontrol hakemi: Varış yerinde sporcuların kontrol noktalarına sırası ile uğrayıp uğramadıklarını kontrol eder.

j) Varış kayıt hakemi: Sporcuların varış zamanlarını kayıt eder.

k) Sonuç yayım hakemi: Müsabaka süresince kesinleşmemiş yarışma sonuçlarını yayınlar.

Hakemlerin Müsabaka Öncesi ve Sonrası Görevleri

Madde 19 — Hakemler müsabakadan bir gün önce müsabaka mahallinde olacaklar ve yapılacak olan teknik toplantıya katılacaklardır.

Hakemlerin müsabaka öncesi ve sonrası görevleri şunlardır;

a) Bütün hakemler teknik toplantı sonrası bir araya gelerek başhakem tarafından kendilerine verilen görevleri yapmak,

b) Parkur hazırlama hakemi olarak görevlendirilen hakemler tarafından hedeflerin yerleştirildiği ve parkurun müsabakaya hazır olduğunu başhakeme bildirmek,

c) Sporcuların müsabaka yasaklarına uyup uymadıklarını toplanma alanında uyarmak ve kontrol etmek,

d) Müsabakaya katılacak takım ve ferdi sporculara varsa tahditli alanlar, göstermek ve gerekli tedbirleri almak,

e) Gizliliğe gereken önem gösterilerek yarışma ve parkur hakkında başhakemin yaptığı açıklamanın dışında açıklama yapmamak.

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

Madde 20 — Aday hakemlerin lisansları, terfi eden il ve ulusal hakemlerin lisansları bir ay içerisinde Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanarak hakemlerin illerine yazı ile gönderilir.

İl hakemlerinin lisansları Merkez Hakem Kurulu veya yetki verildiğinde il hakem kurulları tarafından 2 yılda bir vize edilir. Ulusal hakemlerin lisansları Merkez Hakem Kurulu tarafından 2 yılda bir vize edilir.

Yabancı ülkelerde kaldıkları süre içerisinde, o ülke federasyonlarından oryantiring hakem lisansı alan T.C. Vatandaşlarının Türkiye’ye döndüklerinde hakemlik yapmak istemeleri halinde lisanslarının hangi hakemlik kategorisine girdiğine veya geçerli olup olmadığına Merkez Hakem Kurulunca karar verilir ve lisans tanzim edilir.

Yurt dışındaki Ülkemiz oryantiring hakemleri, Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede hakemlik görevi yapabilirler.

Açılan kurs ve seminerlere mazeretsiz olarak katılmayan hakemlerin lisansları vize edilmez ve o sezon hakemlik görevi verilmez.

Hakem Lisanslarının İptali

Madde 21 — Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir;

a) Hakemlikten istifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Müsabakalarda kasıtlı olarak uluslararası müsabaka kurallarını ihlal etmek,

d) Gerçeğe uymayan rapor tanzim etmek veya gerçeği gizlemek ya da sporculardan maddi veya manevi bir çıkar temin etmek,

e) Mazeretsiz olarak iki yıl hakemlik yapmamak.

Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi

Madde 22 — Lisansları vize edilmeyen veya iptal edilen hakemlere durumları Federasyonca tebliğ edilir. Bu durumda olan hakemler; tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Federasyona yazılı itirazda bulunabilirler. İtiraz, Merkez Hakem Kurulunca bir ay içerisinde incelenerek kesin karara bağlanır ve ilgililere bilgi verilir.

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi

Madde 23 — Hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, mazeretlerini beyan eden dilekçelerini il hakem kurulu aracılığıyla Merkez Hakem Kuruluna gönderirler. Bunlar hakkında Merkez Hakem Kurulunca verilen karar, hakemin dosyasına işlenir. Bu durumdaki hakemlere, o sezon için hakemlik görevi verilmez. Tekrar hakemlik yapmak isterlerse, yeniden sınava tabi tutulurlar. Başarılı olanlar hakemliğe ara verdikleri kategoriden hakemliğe devam ederler. Aralıksız iki yıldan fazla hakemliğe ara verenlerin lisansları vize edilmez.

Bulundukları yerlerde oryantiring müsabakası olmaması nedeniyle hakemlik yapmayanların mazeretleri üç yıl için geçerlidir. Hakemler faal oldukları sürece verilen görevleri yapmaya mecburdur. Yıl boyunca verilen görevler için en çok iki defa geçerli mazeret beyan edilebilir. Sürekli mazeret beyan edenler, o sezon faal hakem listesinden çıkartılır ve sicillerine işlenmek üzere Federasyona bildirilir.

Hakemlikten İstifa

Madde 24 — Hakemlikten istifa edip, istifasını geri alan hakemlere, o sezon müsabakalarda görev verilmez. İstifanın tekrarı halinde ise, lisansları vize edilmez.

Hakem Kıyafetleri

Madde 25 — Hakem kıyafetleri, Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. Bütün hakemler, müsabakalar için belirlenen kıyafetleri giymek ve hakem kategorilerine göre belirlenen amblemleri takmak zorundadırlar.

Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Usuller

Madde 26 — Hakemlere verilecek cezalar; 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Hakemlerin Rapor Verme Zorunluluğu ve Süresi

Madde 27 — Başhakem yönettiği müsabakaların sonuç raporlarını iki gün içerisinde Merkez Hakem Kuruluna göndermek zorundadır.

Yurt dışında müsabaka yöneten veya kursa katılan hakemler; görüşlerini bildiren bir raporu yurda dönüş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak Federasyona göndermek ve açılan hakem kurs ve seminerlerde öğretmenlik görevini yapmak zorundadırlar.

Bu hükme uymayan hakemlere, Merkez Hakem Kurulu tarafından uygun görülen süre kadar yurt dışında görev verilmez.

Gözlemci ve Temsilci

Madde 28 — Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen müsabakalarda; gözlemci ve temsilci görevlendirilir. Gözlemci ve temsilciler açılacak kurs ve seminerlerden sonra belirlenir.

Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların gözlemcileri Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilir. Merkez Hakem Kurulu her faaliyet sezonu başında gözlemci listelerini tespit eder. Zorunlu durumlar olmazsa sezon içersinde bu listede değişiklik yapılmaz.

Müsabakalarda görev alacak temsilciler, Federasyon Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

Gözlemci ve temsilciler, açılacak kurs ve seminerlere katılmak zorundadırlar.

Listede isimleri bulunmayan kişilere, gözlemcilik ve temsilcilik görevi verilmez.

Gözlemci ve temsilcilere ait bilgileri içeren özlük dosyası Federasyon tarafından tutulur.

a) Raporlarını kasıtlı ve süresinde vermeyen,

b) Müsabakaya ait bilgileri eksik ve gerçeğe aykırı veren,

c) Müsabaka mahalline mazereti olmaksızın gitmeyen, geç giden veya gitmeden rapor düzenleyen,

d) Müsabaka ile ilgili beyanda bulunan veya raporlarını açıklayan,

gözlemci ve temsilciler 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza Kurullarına sevk edilir. Gerek duyulduğunda belirlenen listeden çıkartılarak bir daha görev verilmez.

Gözlemci ve Temsilci Olacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 29 — Gözlemci veya temsilciler için Merkez Hakem Kurulu üyesi olacaklarda aranacak şartların yanında aşağıdaki şartlar da aranır;

a) Türk spor mevzuatını bilmek ve açılacak seminerlere katılmış olmak,

b) 66 yaşından gün almamış olmak.

Federasyon Başkanı, Federasyon kurulları üyesi veya Merkez Hakem Kurulu üyesi olanlar da gözlemci veya temsilci olarak görevlendirilebilir.

Gözlemcinin Görev ve Yetkileri

Madde 30 — Gözlemcinin görev süresi; teknik toplantının başlangıcından yarım saat önce başlar ve müsabakayı yöneten hakemlerin müsabaka alanını terk etmelerine kadar devam eder. Gözlemci; müsabaka süresince hakemlere ve müsabaka tertip kuruluna herhangi bir şekilde müdahale edemez ve tartışmaya girmez. Müsabakayla ilgili düzenleyeceği raporu müsabakanın bitiminden itibaren 48 saat içinde Federasyona göndermek zorundadır.

Gözlemcinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Hakemlerin uluslararası müsabaka kurallarına uyup uymadıklarını takip etmek,

b) Federasyonca tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden müsabakaların yönetimini izlemek,

c) Müsabakaya katılan idareci ve sporcuların hareketlerini izlemek,

d) Müsabaka alanının iç ve dış olaylarını tespit ve takip etmek.

Hakemlerin sezon sonuna kadar yönettikleri müsabakalarda gözlemci tarafından verilmiş raporlar incelenir. Bu raporlara göre, hakemlerin başarı durumları belirlenir. Merkez Hakem Kurulu gözlemci raporlarındaki esasları belirler.

Temsilcinin Görev ve Yetkileri

Madde 31 — Temsilcinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyonun düzenleyeceği müsabakalarda Federasyonu temsil etmek, teknik toplantıya katılmak ve gerekli ara kararları almak,

b) Görevli, sporcu, yönetici ve seyircilerin müsabaka sırasında ve sonrasındaki tutumlarını tespit etmek,

c) Müsabakadan önce alınması gerekli tedbirleri sağlamak,

d) Mevcut mevzuat ve talimat hükümlerine aykırı durumları tespit etmek ve düzeltilmesini sağlamak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 32 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, IOF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda, Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürlük onayı ile uygulanır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklar saklıdır. Kurul üyeliğinden, hakemlikten istifa edenler ile ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 — Merkez Hakem Kurulu iki yıl süre ile aday hakemlerden de teşekkül edebilir.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek temel gerekleri, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Temel Gerekler: Oyuncakların; insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını,"

"j) 1) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde ismi yayımlanan standardı,

2) Uyumlaştırılmış Ulusal Standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen ve gerektiğinde Bakanlıkça her yıl listesi tebliğler halinde yayımlanan standartları,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) CE işaretinin oyuncağa usulsüz şekilde iliştirildiğinin Bakanlık tarafından tespit edilmesi halinde üretici, oyuncağı, CE işareti ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hale getirmek ve Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde usulsüz kullanıma son vermekle yükümlüdür. Bakanlık bu hallerde Kanunun 5, 11 ve 12 nci maddelerinin hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve işlemleri yapar, neticeyi Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinin ikinci fıkralarında yer alan "... veya üreticinin Türkiye’de olmaması halinde yetkili temsilcisi," ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

 

—— • ——

Maltepe Üniversitesinden:

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleriyle sınav ve değerlendirme esaslarında uygulanacak ilke ve hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanarak hazırlanan ilke kararları doğrultusunda Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin düzenlenmesini, sınav ve değerlendirmelerinin yapılma şartlarını, stajların ve aile hekimliğinin gerçekleştirilme şeklini, diploma, unvan ve diğer öğretim çalışmaları ile mezuniyet çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile, 4282 sayılı Kanun ve Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan:

Üniversite: Maltepe Üniversitesini

Mütevelli heyet: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini

Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü

Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu

Üniversite Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu

Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu

Fakülte Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu

Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını

Entegre Sistem: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde derslerin, anabilim dalları tarafından, konulara göre bir arada verilmesini

Dönem: Bir ders yılını

Ders Kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde belirli bir organ sisteminin değişik disiplinler tarafından belirli bir süre içinde incelendiği dersler grubunu

Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde teorik dersler yanında, ağırlıklı olarak pratik uygulamaların yaptırıldığı eğitim programını

Koordinatörler Kurulu: Dekanın atadığı Genel Koordinatör başkanlığında, iki Genel Koordinatör Yardımcısı, her dönemin Koordinatör ve Koordinatör Yardımcısı, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan kurulu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul-Kayıt Şartları, Öğrencilerin Özellikleri

Öğrenci Kontenjanları

Madde 5 — Tıp Fakültesine, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre öğrenci kabul edilir ve kayıt-kabul işlemleri Rektörlük tarafından yapılır. Zamanında başvurmayan veya istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder.

Madde 6 — Her yıl alınacak öğrenci sayısı Fakülte Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe bildirilir. Aday öğrencilerde hekimlik mesleğini gereğince yapmalarını engelleyecek ruhsal ve bedensel bir özür bulunmaması koşulu aranır.

Madde 7 — Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesine yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yenilemiş ve ücretini zamanında yatırmış olması gereklidir.

Her öğretim yılının başında, öğrencinin bir önceki dönem başarısına göre ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden kaydı yapılır. Kaydını zamanında yaptırmayan ve ücretini yatırmayan öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Kayıt İşlemleri

Madde 8 — Tıp Fakültesinin eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri ile kayıt yenileme işlemleri, yatay geçiş yoluyla kayıt kabul, öğrenim ücretlerinin belirlenmesi ve tahsili Yükseköğretim Kurulu tarafından konulan kurallara ve Maltepe Üniversitesi Öğrenci Kayıt ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır

Yabancı uyruklu öğrencilerin Tıp Fakültelerine kayıt ve kabulü ile ilgili işlemler 2922 sayılı Türkiye’de Öğretim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Özellikleri

Eğitim-Öğretim Dili

Madde 9 — Hazırlık sınıflarında öğretim dili İngilizce’dir. Seçmeli ve zorunlu mesleki İngilizce dersleri dışında öğretim dili Türkçe’dir.

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 10 — Eğitim-öğretim ders yılı (dönem) esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir ders yılından (dönemden) ibarettir. Fakülte Kurulu gereken hallerde dönemlerin sürelerini uzatmaya ve ders kurullarının sürelerini değiştirmeye yetkilidir.

Öğretime Başlama Tarihi

Madde 11 — Fakültede öğretim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dönemlerde Eylül ayı içinde, altıncı dönemde 1 Ağustosta başlar. Fakülte Kurulu bu tarihleri değiştirebilir. Hazırlanan akademik takvim, Üniversite Senatosunun onayına sunulur.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

Madde 12 — Tıp Fakültesine giriş hakkını kazananlar İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Yabancı dil sınavından yeterli puan alanlar doğrudan birinci sınıfa başlarlar. Sınavda başarısız olanlar bir ders yılı Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Hazırlık sınıfında İngilizce dil öğrenimine devam ederler. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin derslere devamı, sınavları ve ilişik kesilmesi ile ilgili durumları Hazırlık Okulu Yönetmeliği hükümleri ile belirlenir. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe dil sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler birinci dönem eğitimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfında bir yıl süre ile Türkçe eğitimine tabi tutulurlar.

Koordinatörler Kurulu

Madde 13 — Koordinatörler Kurulu Dekanlığın hazırladığı yönergeye göre çalışır.

Eğitim ve Öğretim Süresi

Madde 14 — Tıp Fakültesinin eğitim ve öğretim süresi toplam 6 (altı) ders yılıdır. Tıp Fakültesi öğrencisi 6 (altı) ders yıllık eğitimlerini en fazla 9 (dokuz) ders yılında tamamlamak zorundadır.

Bu süre içinde eğitimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacak durumda olan öğrencilerin fakülte ile ilişkisi kesilir.

Eğitim ve Öğretim Düzeyleri

Madde 15 — Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim düzeyleri.

Tıp Doktorluğu Eğitimi: Tıp Fakültesinde Tıp Doktorluğu eğitimi üç aşamadan oluşur.

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Eğitimi (Birinci ve ikinci dönemler)

Her biri bir ders yılını kapsayan iki dönemden oluşur. Bu dönemleri başarı ile tamamlayanlar Klinik Bilimler lisans kademesinde eğitim-öğrenimlerine devam edebilirler.

b) Klinik Bilimler Eğitimi (Üçüncü, dördüncü, beşinci dönemler)

Bazı temel tıp bilimleri ile klinik, poliklinik vb. uygulamaları, laboratuar çalışmalarını içine alan ve her biri bir ders yılını kapsayan üç dönemden oluşur.

c) Aile Hekimliği Eğitimi (Altıncı dönem)

Klinik, poliklinik ve saha çalışmalarını kapsayan 12 (on iki) aylık süreyi kapsar.

Kurul Dışı Dersler

Madde 16 — Kurul dersleri dışında kalan tüm dersler kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bunlarda Mesleki İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri olup zorunludur. Anılan derslerden başarılı olunması Tıp Fakültesinden mezuniyet için ön şarttır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri birinci dönemde okutulur. Mesleki İngilizce dersi birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, toplam altı yarıyıl olmak üzere, haftada dört saat okutulur.

Birinci dönem ve/veya ikinci dönemde Fakülte Kurulu kararı ile ek ders/dersler konulabilir ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir. Öğrenci, birinci yarıyıl sonunda danışmanı ve Dönem Koordinatörünün rehberliğinde en fazla iki adet olmak üzere seçmeli ders alabilir.

Ön-Koşul ve Dönem Tekrarı

Madde 17 — Tıp doktorluğu düzeyinde her dönem, bir sonraki dönemin ön koşuludur. Bu nedenle bir dönemi yani ders kurulları veya staj sonu sınavlarını geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez ve başarısız olduğu dönemi veya stajı / stajları tekrar eder. Kurul dışı derslerde ise ders geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan öğrenci ikinci döneme devam edebilir ancak ikinci dönemin sonunda bu dersleri başarmak zorundadır. Aksi halde bir üst döneme geçemez.

Devam Zorunluluğu ve Değerlendirme

Madde 18 — Tıp Fakültesi öğrencileri kayıtlı olduğu öğretim yılının bütün derslerini almak zorundadır. Laboratuvar, tartışma, seminer, alan, klinik çalışmaları ve benzeri gibi pratik derslere ve teorik derslere devam zorunludur.

Pratik dersler

a) Pratik derslerinin %20 sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders kurulunun veya stajın hiçbir sınavına alınmaz ve “F’’ notu almış sayılır.

b) Pratik derslere devamsızlığı %20 yi geçmediği takdirde öğrenci devam etmediği pratik çalışmalarını, Anabilim/Bilim Dalının imkanları dahilinde Anabilim/Bilim dalı başkan veya yetkili kılınan öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatlerde telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci, o staj veya ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve "F" notu alır.

Teorik dersler

Teorik derslerin %30 undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o staj veya ders kurulunun hiçbir sınavına alınmaz ve “F’’ notu alır. Teorik derslerin %30 undan fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci mazeretli sayılır ve öğrenciye yeni bir kurul sonu sınav hakkı verilir. Kurul sonu sınavına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenciye yeni bir kurul sonu sınav hakkı verilmez ve sınavdan sıfır (0) alır.

Mazeretler

Madde 19 — Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden veya tatil ve acil hallerde bu mümkün olmadığında herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gereklidir. Bunlar dışındaki raporlar işleme konulmaz.

Sağlık mazereti Kurulca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre takdire bağlı olarak kabul veya ret edebilir.

Sağlık Nedeni ile İlişik Kesilmesi

Madde 20 — Tıp Fakültesi öğrencilerinin aldığı sağlık kurulu raporlarında "Sağlık nedeniyle hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine dair" hüküm bulunması halinde öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile ilişik kesilme işlemi Dekanlık tarafından Rektörlüğe sunulur.

İzinli Sayılma

Madde 21 — Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunmak üzere Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu izin akademik yıl başlamadan en geç yedi (7) gün önce istenmelidir. İzin süresi Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar

Sınavların Şekli ve Uygulaması

Madde 22 — Tıp Fakültesinde uygulanan sınavların şekil ve uygulamasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekir.

a) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak ilgili kurulların kararı ile değiştirilebilir.

b) Sınavlar teorik (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve pratik olarak yapılır.

c) İlgili Anabilim Dalının uygun gördüğü hallerde pratik sınavı yapılmayabilir.

d) Her anabilim dalı sınavı nasıl yapacağını Fakülte Kuruluna bildirir.

e) Pratik sınavlar teorik sınavlardan önce yapılır. Bir ders için açılan pratik sınavına girmeyenler, o dersin teorik sınavına da giremezler.

f) Öğretim üyeleri ve görevlileri daha önceden haber vererek veya vermeden pratikler esnasında bazı öğrencileri veya bütün sınıfı birarada sınava alabilirler. Pratik sınavı da sözlü, yazılı veya hem sözlü hem yazılı olarak yapılabilir.

g) Öğrenciler ders kurulu, staj ve bütünleme sınavları için saptanan gün ve saatte sınava girmek zorundadırlar. Sınava zamanında girmeyen öğrenci "0" puan alır.

h) Meslek dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle zamanında giremeyenler için Yüksek Öğretim Kurumları Ara Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ders Kurulu ve Staj Sonu Sınavları

Madde 23 — Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda, dördüncü ve beşinci dönemlerde her staj sonunda sınav yapılır.

Ders kurulu sınavı o ders kurulunda okutulan tüm dersleri kapsar; geçme notu 100 üzerinden 60’tır.

Ders kurullarındaki pratik sınavlarının puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşmayacak şekilde belirlenir.

Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girdiğinin tespit edilmesi halinde o sınavda aldığı not iptal edilir.

Mazeret Sınavı

Madde 24 — Ders kurullarına ve stajlara devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden 7 (yedi) gün içerisinde bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrenciler "mazeret sınavına" girerler. Bütünleme sınavına mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavı akademik yılın bitiminden sonra yapılır.

Dönem Sonu Bütünleme Sınavı

Madde 25 — Bir veya daha fazla Ders Kurulunun yıl içindeki sınavında başarısız olan öğrencilere, başarısız oldukları ders kurulları için bütünleme sınavı açılır.

Yıl sonu bütünleme sınavı dönem sonu (final) sınavı bitiminden en erken on beş (15) gün sonra yapılır.

Bütünleme sınavı/sınavlarında başarısız olan öğrenci 14 üncü maddede belirtilen süreler elverdiği takdirde o dönemi tekrarlar.

Ders Kurulu sınavına girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi durumunda dönem sonu puanı "0" olur.

Staj Sınavları

Madde 26 — Dördüncü ve beşinci sınıf klinik staj dönemidir. Stajlar pratik ders olarak kabul edilir. Stajlarda, her ne şekilde olursa olsun, devamsızlıkları olan öğrenciler, sınava girebilmek için stajı tekrarlamak veya devamsızlıklarını tamamlamak zorundadırlar.

Dördüncü ve beşinci dönemlerde her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınav, teorik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) ve pratik (yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır. Not takdirinde öğrencinin staj süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

Staj Bütünleme Sınavı

Madde 27 — Dördüncü ve beşinci dönemlerdeki stajların bir veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına o akademik yılın son stajının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra alınır.

Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye bu staj veya stajları bir sonraki akademik yılda bir defa daha tekrarlama hakkı verilir. Sınavda yine başarı gösteremeyen öğrenci en son katıldığı stajın bitiminden en erken 15 gün sonra kaldığı staj veya stajların bütünleme sınavlarına alınır.

Öğrenciler bir dönemin stajlarını tamamlayıp staj sınavlarını başarmadan bir üst dönemin stajlarına başlayamazlar.

Staj Notu

Madde 28 — Staj notu, staj sonunda yapılan sınavda veya bütünleme sınavında alınan nottur. Başarı notu 100 üzerinden 60’tır.

Sınavın Derslerinin Sonuca Etkisi

Madde 29 — Bir "Ders Kurulu" sınavının içerdiği bütün derslerden elde edilen puanların toplamı, o ders kurulu sınavının başarı notunu oluşturur. Ancak ders kurulu ve bütünleme sınavında öğrenci o sınavın içerdiği derslerin bir veya bir kaçından %50’nin altında not alır ise, baraj uygulanır.

Baraj uygulaması şu şekilde yapılmaktadır. Ders kurulu sınavının bütününün içerdiği ders veya derslerden herhangi birisinde doğru cevap sayısı %50 den az olduğu takdirde, %50’nin altında kalan puan farkı, o ders kurulu sınavından elde edilen toplam puandan düşürülür ve ders kurulu sınav sonucu olarak ilan edilir.

Sınav toplam puanında oluşan 0.5 veya üstündeki ondalıklı fark bir üst puana tamamlanır.

Soru sayısı (puanı) 7’den daha az olan dersler birleştirilerek bir baraj oluşturulur.

Dönem Sonu Notu

Madde 30 — Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, ders kurulu sonu sınav notlarının ortalamasıdır.

Dördüncü ve beşinci dönemler ile Aile Hekimliği (Altıncı dönem) kademesinde dönem sonu notu, staj notlarının ortalamasıdır.

Kurul dışı derslerde ise ara sınav notlarının ortalamasının %40’ı ile dönem sonu genel sınav notunun veya dönem sonu bütünleme sınav notunun %60’ının toplamının verdiği sayıya karşılık olan nottur. Başarı notu, 32 nci maddedeki tabloda gösterilen harflerle ifade edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 31 — Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, ilgili öğretim üyeleri tarafından gözden geçirilir ve ancak maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilmez.

Notların Değerlendirilmesi

Madde 32 — Sınav değerlendirmeleri 100 (yüz) puan üzerinden yapılır. Dönem notu, ders kurulu sınavı, bütünleme sınavı, staj sonu veya staj bütünleme sınavı notu 60’tan aşağı olduğu takdirde öğrenci başarısız olur.

Alınan notların puan, not ve derece karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

 

Puanı

Sayısal Değeri

Harf Değeri

Sözel Değeri

 

4.0

90-100

A

Pekiyi

 

3.5

80-89

B

İyi

 

3.0

70-89

C

Orta

 

2.5

60-69

D

Geçer

 

2.0

50-59

E

Zayıf-Geçmez

 

0.0

0-49

F

Başarısız

 Yatay Geçiş

Madde 33 — Eşdeğer eğitim yapan Tıp Fakültelerinden yatay geçişler için, boş kontenjan bulunması halinde "Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Ancak adayların İngilizce Yeterlilik Sınavı ile Tıbbi İngilizce sınavını başarmış olmaları gerekir. Eğitimine ara verenler ve bir yüksek öğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Aile Hekimliği

Aile Hekimliği

Madde 34 — Aile Hekimliği döneminde öğrenciler, her Anabilim veya Bilim Dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, teorik bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak “başarılı’’ veya “başarısız’’ olarak değerlendirilirler ve 100 (yüz) tam puan üzerinden not alırlar. Başarı için en az 60 (Altmış) puan alınması gerekir.

Notlar mezuniyet derecesinin değerlendirilmesinde hesaba katılır.

Aile Hekimliği kademesindeki stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, kabul edilen süre içinde kalmak üzere bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet Derecesi

Madde 35 — Öğrencilerin mezuniyet dereceleri dönem başarı notlarının ortalamasıdır. Bu Genel Başarı Notu olup öğrencinin mezuniyet notudur.

Diploma ve Unvanlar

Madde 36 — Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar verilir

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Kademesini (Birinci ve ikinci dönem) en çok dört (4) yılda başarı ile tamamlayanlara, üniversiteden ayrılmaları veya belirlenen süre içinde Tıp Fakültesini tamamlamalarının mümkün olmadığı hallerde "Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması" verilir. Bu işlemler, Yüksek Öğretim Kurulunun hazırladığı yönetmelik esaslarına göre yapılır.

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Hipokrat yemini yaptırılarak "Tıp Doktorluğu Diploması" verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 37 — Bu Yönetmelikte yer almayan veya eksik yer alan hususlarda Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan her türlü mevzuat ve Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri ve Yönergeleri hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 38 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

—— • ——

 

Okan Üniversitesinden:

Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezi (OKSEM) Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — OKSEM'in amacı genellikle üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi gereğince Okan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş bulunan Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine (OKSEM) ilişkin esasları düzenler.

Çalışma Alanı

Madde 3 — OKSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — OKSEM aşağıdaki organlardan oluşur;

– Danışma Kurulu

– Yönetim Kurulu

– OKSEM Müdürü

Danışma Kurulu

Madde 5 — OKSEM Danışma Kurulu, ticaret ve iş alemi ile toplumda kendi alanında temayüz etmiş kişilerden Mütevelli Heyeti tarafından seçilecek 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

Danışma Kurulu, OKSEM Müdürünün çağrısı üzerine yılda iki kere toplanır. Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, OKSEM Müdürünün başkanlığında üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından atanan dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri atanır.

Yönetim Kurulu, OKSEM Müdürünün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulu, OKSEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirler ve Üniversite Senatosuna önerir.

OKSEM Müdürü

Madde 7 — OKSEM Müdürü Rektör tarafından üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir.

OKSEM Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — OKSEM Müdürü, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular çalışmaları denetler.

Yönetimi altındaki birimleri OKSEM faaliyetleri doğrultusunda yönetir.

Her faaliyet dönemi sonunda, OKSEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve Yönetim Kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Rektör, OKSEM Müdürünün teklifi üzerine en fazla iki öğretim elemanını Müdür Yardımcılığına atar.

Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde Müdüre vekalet eder.

Müdürün daveti üzerine, Müdür Yardımcıları Yönetim Kurulu toplantısına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

MADDE l — 29/7/2003 tarihli ve 25183 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 — 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik 29/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Yıldız Teknik Üniversitesinden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik

Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 —Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezinin temel amacı Türkiye’nin sosyal ve ekonomik tarihini yeni bir anlayış çerçevesinde dinamik kavramlar ve yöntemlerle araştırmak, incelemek ve anlatmaktır. Toplumun yarına hazırlanmasında sosyal bilimlere düşen görev, toplumda neyin niçin ve nasıl değiştiğini ve nelerin varolmakta devam ettiğini araştırmak, incelemek ve anlamak olduğundan; araştırma merkezimizde, sosyal ve ekonomik tarih araştırmalarını temel görevi kabul ederek, multidisipliner bir anlayış içerisinde, düne ve bugüne geniş bir açı içerisinde yaklaşmayı öngörmekte ve toplumumuzun yarınlara hazırlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamakta ve ummaktadır. Başka bir deyişle merkezimiz statik ve pasif bir eğitim ve araştırma anlayışı yerine dinamik, çok yönlü, ileriye dönük bir tarih ve toplum felsefesini düstur edinerek Türkiye’nin sorunlarının çözümüne yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Türk ekonomik ve sosyal tarihine dair bugüne dek yapılmış olan araştırmalar önemli ve çarpıcı sonuçlar ortaya koymuş ve bugünün anlaşılmasında tarih araştırmalarının ne kadar önemli bir işleve sahip olabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla bu tür araştırmaların yeni konu, kavram ve yöntemlerle devam ettirilebilmesi fevkalade önem taşımaktadır. Merkezimiz bu çalışmalara yeni bir hız ve canlılık getirebilmek için kendine düşen görevleri yerine getirecek ve bu amaçla çok yönlü araştırma ve çalışmaların yürütülebilmesi için altyapıyı ve entelektüel ortamı hazırlayacaktır. Bu amaçla kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel, konferans şeklinde çeşitli toplantılar düzenlemek ve bunların sonuçlarını yaymak ve yayınlamak merkezin temel işlevlerinden biri olacaktır. Bunların yanı sıra merkezimiz önemli konuların araştırılmasına önayak olacak ve bunların sonuçlarını monografiler halinde yayınlayacaktır. Merkezimiz yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliğine gidecek ve ortak projeler geliştirerek Yıldız Teknik Üniversitesinin bu alanlarda önemli bir çekim merkezi haline gelmesini sağlayacaktır. Müstakil ve sürekli bir yayın organını faaliyete geçirerek araştırma ve inceleme sonuçlarının gecikmeden akademik çevrelerce paylaşılmasını sağlamak ve böylece üniversitemizdeki entelektüel ortamın canlı tutulmasına katkıda bulunmak merkezin temel amaçlarından biri olacaktır.

Türk sosyal ve ekonomik tarihinin ve onunla bağlantılı diğer konuların temel kaynaklarını saptamak ve bu kaynakların bir araya getirilebilmesini sağlamak Merkez faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Bu itibarla, zaman içerisinde bir uzmanlık kütüphanesi ile arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturarak Yıldız Teknik Üniversitesini araştırıcıların vazgeçilmez bir uğrak yeri haline getirmek Merkezimiz amaçlarından bir diğeridir.

Kuruluş

Madde 2 —"Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi" Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bir araştırma merkezidir. Merkez, 2547 ve 2880 sayılı Kanunlara ve üniversite senatosunun kararlarına uygun olarak kurulmuş olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde faaliyet gösterir.

Organlar

Madde 3 —Araştırma merkezinin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur.

Müdür

Madde 4 —Müdür, Yıldız Teknik Üniversitesinde tam gün görevli ve uzmanlık alanı araştırma merkezinin faaliyet alanı ile uyumlu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdürün rektörce yeniden görevlendirilmesi mümkündür.

Müdür, merkezin Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür yardımcısının yerine getireceği görevler Müdür tarafından belirlenir. Müdürün görev başında bulunamaması durumunda Müdür Yardımcısı Müdüre vekalet eder. Müdüre vekalet süresi üç ayı geçemez.

Müdürün Görevleri

Madde 5 —Müdürün görevleri şunlardır:

a) Araştırma Merkezini temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez faaliyetlerinin kuruluş amacına uygun biçimde yürümesini sağlamak,

d) Merkezin fiziksel alt yapısının amaçlara uygun biçimde gelişmesini sağlamak,

e) Merkezde görevli personelin merkez amaçlarına uygun biçimde sürekli çalışmasını sağlamak ve gözetmek,

f) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

g) Danışma Kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

h) Yıl sonlarında faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 —Yönetim Kurulu müdür dahil olmak üzere üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyeler, uzmanlık alanları araştırma merkezinin faaliyet alanı ile uyumlu öğretim üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve görevlendirilmelerinde şu prosedür izlenir:

Merkez müdürü her üye için üniversite senatosuna iki aday önerir, senatoca seçilen isimler rektörce onaylanır.

Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 7 —Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir toplanarak gündemindeki konuları görüşür, acil hallerde Müdür Yönetim Kurulunu derhal toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili kararları alır. Yıl sonlarında yıllık faaliyet raporunu değerlendirir ve gelecek yılın çalışma programını belirleyerek rektörlüğe iletilmek üzere karara bağlar.

Danışma Kurulu

Madde 8 —Danışma Kurulu, üniversite içinden ve dışından merkez konuları ile ilgili kişiler arasından seçilen en çok yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunun önereceği isimlerin Rektörce onaylanması sonucunda belirlenir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez toplanarak merkezin çalışmalarını gözden geçirerek görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları ve konuları hakkında önerilerde bulunur. Araştırma Merkezinin faaliyet ve toplantılarında etkinlik göstermeyen üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile düşer ve yerlerine yenileri görevlendirilir.

Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Danışma Kurulu üyelerinden biri "Baş Danışman" sıfatıyla görevlendirilebilir. Merkez faaliyetleriyle ilgili konularda Müdür Baş Danışman ile sürekli istişarede bulunur.

Kadrolar

Madde 9 —Merkezin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli akademik, uzman, idari, teknik ve hizmetli personel 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektörce görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

(Seri No: 84)

 

—— • ——

İzmir Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 30/10/2003

Karar No      : 183/2003/10

İzmir genelinde kullanılacak yakıtlar için 2003-2004 yılı içinde diğer bir kurul kararına kadar geçerli olmak üzere ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar da dikkate alınarak ve 28.8.2002 gün ve 168/2002/08 sayılı Kararın yerine kaim olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:

2003-2004 Kış Sezonu Yakıtlarla İlgili Uygulamalar

1 — İzmir il sınırları içinde yer alan tüm katı yakıtlı kaloriferli binalarda, sobalarda aşağıdaki özellikleri sağlayan yerli kömürler ile Çevre Bakanlığının 24/5/1993 tarihli, 1040-3401 sayılı Genelgesine ve 18/8/2003 tarihli, 11835 sayılı talimatına uyan ithal kömürlerin kullanılmasına;

a) Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler;

 

Alt Isıl Değeri (Satışa Sunulan)

: En az 4000 Kcal/kg

(-200 Kcal/kg)

 

Yanar Kükürt Oranı (Satışa Sunulan)

: En Fazla % 1

 
 

Boyut

: 18-200 mm. 18 mm altı max .%10 tolerans

 
 

: 200 mm. üstü %10 tolerans

 

b) İthal Kömürlerde Aranacak Özellikler;

 

Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: 6200 Kcal/Kg

(min)

 

Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 10-28 arası

(± 2 tolerans)

 

Kükürt (kuru bazda)

: % 0,9

(max.)

 

Toplam Nem (orijinalde)

: % 10

(max.)

 

Kül (kuru bazda)

: %14

(max.) (+ %1 tolerans)

 

Boyut

: 18-150 mm.

(18 mm. altı ve 150 mm.

     

Üstü için max. %10 tolerans)

c) İthal Linyit Briket Kömüründe Aranacak Özellikler;

 

Alt Isıl Değeri

: En az 6000 Kcal/Kg

(-500 Kcal/Kg)

 

Kükürt (%)

: Kuru bazda en çok 1

(+0.1)

 

Toplam Nem (%)(satışa sunulan)

: En fazla10

(+1)

 

d) Yerli Linyit Briket Kömüründe Aranacak Özellikler;

   
 

Alt Isıl Değeri(satışa sunulan)

: En az 4000 Kcal/kg

(-200 Kcal/kg)

 

Yanar Kükürt Oranı (satışa sunulan)

: En fazla % 1

 

2 — Uygunluk Belgesi : İzmir İl sınırları içinde kullanılması talep edilen kömürler için ocak sahibi ve/veya ithalatçı ve/ veya harman kömür tesisi sahibi ve/veya briket kömür tesisi sahibi firmaların kömürlerine uygunluk belgesi alabilmek için Çevre İl Müdürlüğüne yapacakları başvurularda ve bu başvuruların değerlendirilmesinde,

a) Yerli Kömürler İçin, Çevre İl Müdürlüğüne müracaat ederek, Çevre İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle mühürlü olarak şahit numunelerini menşeinde örnekleme metodu ile aldırmalarına, maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere alınan numune analizlerinin MTA Genel Müdürlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği takdirde numune alınması işinin, aynı komisyon marifetiyle sadece bir kez daha tekrarlanmasına,

MTA Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, TSE Manisa Bölge Müdürlüğü Laboratuvarı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarlarından gelen analiz neticelerinin standartları sağlaması halinde ilgili firmaya numunenin alındığı ocak için Çevre İl Müdürlüğü tarafından uygunluk belgesi verilmesine,

b) İthal ve yerli kömür karışımından oluşturulan harmanlanmış kömür ve briket kömürler için de, madde 2/a bendinde yer alan esaslar çerçevesinde bu amaca uygun yeterli tesislerin bulunduğunun belirlenmesi ve "Yerli kömürlerde aranacak özelliklerin" bulunması halinde, uygunluk belgesi verilmesine,

Briket kömür üreticilerinin kullandıkları kömür tozunun cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini dilekçelerine eklemelerine,

Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılırlığı bilimsel olarak kabul edilen diğer maddelerin de bağlayıcı olarak kullanılabileceğine,

c) İthal kömürler için Çevre ve Orman Bakanlığından ithal izni alan firmaların, noter ya da "Aslı Gibidir" onaylı olmak kaydıyla ithal edilen kömüre ilişkin gerekli evrakları (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, proforma fatura, analiz sertifikası, uluslararası gözetim firmalarınca alınan numuneye ait resmi analiz raporu, gümrük giriş beyannamesi) vererek uygunluk belgesini Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden almalarına,

d) Stokerli sistemlerin bulunduğu apartmanların kullandığı pirinç ve toz kömürlerin de uygunluk belgesi almış olan ocaklardan ve torbalanmış şekilde kullanıcı tarafından alınmasına,

e) Uygunluk belgesi bulunmayan firmaların kömürlerinin niteliği uygun olsa dahi İzmir İl sınırları içinde satışına izin verilmemesine,

3 - Satış İzin Belgesi

a) Resmi ve özel kömür işletmeleri ve bu işletmelerden satmak üzere Valilik tarafından uygunluğu onaylanmış dökme kömür ve/veya ithal kömür ve/veya biriket kömür ve/veya harman kömür alacak olan pazarlamacılar ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firmaların da Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen şekilde izin sistemine tabi olarak "Satış İzin Belgelerini" alıp, temin ettikleri kömürleri halka torbalayarak satmalarına, bu durumda torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen özelliklere uygunluğundan kömür işletmecisi, ithalatçı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firmaların ve bayilerin müştereken ve müteselsilen sorumlu olmalarına,

b) Uygunluk belgesi almış olan bütün kömürlerin en azından eleme işleminden geçirilerek, paketlenmesine,

c) Yeni kurulacak kömür paketleme tesislerinin meskûn mahal dışında kurulmasına; kurulu olan paketleme tesislerinin çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek şekilde çalıştırılmasına, tesisler kurulmadan önce tüm yasal izin ve ruhsatları almış olmalarına (izin ya da ruhsat belgeleri müracaat sırasında ibraz edilecektir),

d) Satış İzin Belgesi Başvurusu: Kömür torbalaması yapanların satış izin başvurusunu Çevre ve Orman İl Müdürlüğüne verecekleri dilekçe ile yapmalarına,

- Başvuru dilekçesinde;

Firma adı, adresi ve irtibat telefonu, faks numarası, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adresinin yer almasına;

- Dilekçe ekinde;

1 — İlgili meslek kuruluşundan alınma Ticaret Sicil Kaydına havi faaliyet belgesi(Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği),

2 — Ticaret sicil gazetesinin örneği,

3 — Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden tasdikli imza sirküleri,

4 — Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

5 — Torbalama tesisi ile ilgili tanıtıcı bilgiler (Tesis için alınmış izin ya da ruhsat belgeleri, tesisin özellikleri, kapasitesi, akım şeması ve benzeri)

6 — Vergi levhası örneği

7 — Ek-1’e uygun hazırlanmış "Torba Örneği" ve çizimi

8 — Ek-2’ye uygun hazırlanmış "Torba Tanıtım Kartı"

9 — Valilikçe onanmış Ek-3’de yer alan noter onaylı taahhütname

2002- 2003 kış sezonu için İzmir Valiliğinden alınmış "Satış İzin Belgesi" bulunan ve 2003-2004 sezonu için belgesini yenilemek isteyen firmaların müracaatlarını, Valilik tarafından aksi belirtilmediği takdirde geçen yıl hazırlanan müracaat dosyalarında bulunan belgelerdeki değişiklikleri bildirerek (imza sirküleri, bayi listesi ve benzeri) ve eksiklikleri tamamlayarak (Ek-1’e uygun torba örneği, Ek-2’ye uygun torba tanıtım kartı, Ek-3’e uygun noter onaylı taahhütname ve benzeri) yapmalarına,

e) Torbalama tesisi sahiplerinin Valiliğe verecekleri taahhütnamenin EK-3’de yer alan şekilde hazırlanmasına,

4 - Bu kararda belirtilmeyen, ancak başvuru aşamasında yetkili makamca gerekli görülen ek bilgi ve belgelerin Valilik Olur’u alındıktan sonra usulüne göre işleme konulmasına,

5 - Uygunluk ve satış izin belgelerini denetimler esnasında ibraz etmeyenlere, yasal işlem uygulanmasına,

6 - Torbalanmamış, açık haldeki kömürlerin kullanımının ve satışının kesinlikle yasak olmasına,

7 - Kömür satışlarının il sınırları içinde sabit satış yerlerinde yapılmasına, arsalarda, taşıma aracında ve sair yerlerde kömür satışına izin verilmemesine,

8 - Başvuru Süresi: Yerli ve ithal kömürlerde " Uygunluk Belgesi" almak üzere en son 15/11/2003, "Satış İzin Belgesi" almak üzere 20/11/2003 tarihine kadar müracaat edilmesine,

a) Belgelerin Geçerlilik Süresi : 2003-2004 kış sezonu için düzenlenecek olan Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin 31/7/2004 tarihine kadar geçerli olduğuna,

b) Torbalarla ilgili olarak: Kömür torbalarının Ek-1’de yer alan ifadelere ve boyutlara uygun olarak hazırlanmasına, Torbaların ağzının dikimi sırasında Ek-2’de yer alan esaslara göre hazırlanmış" Torba Tanıtım Kartını"nda monte edilmesine ve her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programının (Yakıt satılan yerin ismi, hangi seri no’lu hangi tür kömürü içeren torbaların verildiğini ve miktarını) Çevre İl Müdürlüğüne bildirilmesine, sevk programını eksik bildirilmesi durumunda bu kararın 9 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

9 - Denetim:

a) Şehir içinde kömür taşıyan araçların, binaların ve depoların denetiminin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere metropol alandaki her İlçe Belediyesinden görevlendirilecek bir eleman ile talep edildiği takdirde İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilecek ekipler aracılığıyla,

b) Bütün şehir girişlerinde ise ayda en az birer kez olmak üzere kömür taşıyan araçların denetiminin Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve ilgili Kaymakamlığından alınacak Emniyet gücünden oluşan ekip ile yapılmasına, denetim programının ve yapılan çalışmaların sürekli olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenerek Valiliğe (Çevre İl Müdürlüğü) bildirilmesine, lüzumu halinde İl Çevre Müdürlüğünce çalışmalara destek sağlanmasına,

Ayrıca; şehir girişlerinde kömür kamyonlarının İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce durdurularak Sevk İrsaliyesi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen izin belgelerinin kontrol edilerek Sevk İrsaliyesinin "görülmüştür" onayı ile onaylanmasına,

- Uygunluğu olan ve satış izin belgeli firmalara ait kömür olduğunun tespit edilmesi durumunda kömürlerden gerekli görülmesi halinde kontrol numunesi alınmasına,

- Uygunluk ve/veya satış izin belgesi bulunmayan kömürün tespit edilmesi durumunda aracın şehir dışına çıkartılmasına,

c) Yerli kömürlere Uygunluk Belgesi verilmesinin ardından İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Odun ve Kömür Satıcıları Odası Başkanlığınca zaman zaman ocaklara gidilerek menşeinden kontrol numuneleri alınmasına,

- Numune sonucunun olumsuz çıkması durumunda ocak işletmecisine Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

10 - Cezai Yaptırım:

a) "Satış İzin Belgesi" olmadan kömür satışının yapılması veya denetim anında belge ibraz edilememesi durumunda,

Torbalama yapan firmaya;

- Birinci tespitte Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

- Sonradan yapılacak olan tüm tespitlerde Çevre Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca idari para cezasının katlanarak uygulanmasına;

Satıcılara;

- Birinci tespitte Çevre Kanununun 8/1. maddesi gereğince aynı kanunun 20/a maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

- Tekrarının tespitinde Çevre Kanununun 8/2 maddesi gereğince aynı kanunun 20/a maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

b) Uygunluk ve satış izin belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune sonuçlarının değerlendirilmesinde satışa sunulan ibaresine karşılık "havada kuru baz" değerinin esas alınmasına,

c) Mahalli Çevre Kurulu Kararının 7 nci maddesinde geçen kömür sevk programının Çevre İl Müdürlüğüne eksik iletilmesi ya da iletilmemesi ya da Valilik ve/veya Büyükşehir Belediyesinin istediği ilave bilgilerin iletilmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

d) Bu karara aykırı davranan tüketicilere; 2872 sayılı Çevre Kanununun 8/1 maddesi gereğince aynı kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,

e) Torba tanıtım kartı bulunmayan ya da torbaları ve tanıtım kartları bu karara aykırı olan firmalara 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci maddesi uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

11 - Sanayi sektöründen gelen ve toplam kirlilik içinde yaklaşık % 25-30 civarında payı bulunan sanayi kirliliğinin azaltılması için;

a) Konut ve sanayide mevcut sıvı yakıtlı kazanlarda kükürt oranı düşük (% 1.5) olan 4 no’lu fuel-oil veya başka bir deyişle özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, 6 nolu fuel-oıl kullanan tesislerin desülfürizasyon tesisi kurmasına,

b) Sanayide üretim amaçlı olarak uygunluk belgesi almış olan ocak ya da ithalatçılara ait kömürlerin kullanılmasına,

12 - Kömürler ile ilgili alınan bu kararların Metropol alan dışındaki ilçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları dikkate alınarak Kaymakamlar tarafından uygulanmasına,

13 - Metropol alan içinde bulunan tüm resmi kurumlarda da alınan bu karar doğrultusunda yakıt kullanılmasına,

14 - Yakma saatleri ile ilgili olarak;

Soba ve kaloriferlerin bina dışındaki hava sıcaklığının 15 derecenin üzerinde olduğu durumlarda yakılmamasına, 15 derecenin altına düştüğü durumlarda aşağıda yer alan koşulları sağlayacak şekilde yakılmasına,

a) Kapı numaraları çift olan daire ve apartmanlarda sabahları 5.30’da, akşamları 16.00’da, tek olan daire ve apartmanlarda sabahları 6.30’da akşamları 17.00’de yakılmasına,

b) Kalorifer kazanlarının ve sobaların, yanma saatinden itibaren sabahları 5 saat, akşamları 6 saat yanar vaziyette tutulmasına,

c) İç ortam sıcaklığı konut, hastane, kreş, yurt, okul vb. yerlerde 20 derece, diğer resmi kurum ve kuruluşlarda ise 18 dereceyi geçmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılarak konunun sorumlu kişilerce takip edilmesine,

d) İşyerlerinde sabahları 07.00’de yakılmasına ve çalışma saatlerine bağlı olarak gün içerisindeki toplam yanma süresi 6 saati geçmeyecek şekilde yanar vaziyette tutulmasına,

e) Yaz sezonu boyunca, sıcak su temini amacıyla, haftada iki günü geçmeyecek şekilde kalorifer kazanlarının yakılmasına,

f) Gözle görülür siyah duman çıkmayacak şekilde baca ve kazan bakımlarının yapılmasına aksi takdirde yönetimler hakkında kararın 9/c maddesi uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

15 - Tüketicilerle ilgili olarak;

- Tüketicilerin kömürlerini izin belgeli satıcılardan almakla yükümlü olduklarına,

- Tüketicilerin satıcılardan fatura veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi alarak denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlü olduklarına,

- İşyerlerinde ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına;

- Tüm binaların baca temizliklerinin her yıl düzenli olarak yapılmasına,

- Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulu’nca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür kullanan, kömür torbalarını yaktığı belirlenen ve yakma saatlerine uymayan, kazan bakımlarını ve en az yılda bir kez baca temizliğini yaptırmayan tüketicilere Çevre Kanununun kirletme yasağına ilişkin 8 inci maddesine muhalefet nedeniyle idari para cezasının kararın 9/c maddesinde belirtildiği şekilde uygulanmasına,

16 - Isı yalıtımı ile ilgili olarak;

Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14/6/1999 tarih ve 23725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı 14/6/2000 tarihinde mecburi olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda gerekli tedbirler alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde bu standardın ve 8/5/2000 tarihli "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin başta Belediyeler olmak üzere Bayındırlık Müdürlükleri gibi ilgili kuruluşlarca titizlikle uygulanması ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına,

17 - Bu Kararla ilgili olarak doğacak ihtilafların hallinde İzmir Mahkemelerinin yetkili olduğuna,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

EK: 3

İZMİR VALİLİĞİ’NE

 

İl Mahalli Çevre Kurulunun 28/2/2003 tarih ve 174/2003/02 sayılı kararı çerçevesinde İzmir İli sınırları içerisinde................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................kömürü satışı ile ilgili olarak;

1- Kömürlerimizi torbalayarak ve İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak satacağımı,

2- İzmir İlinde satışa sunacağım, ......................................kömürünü,................renkte torba ve.............marka .................................. kömürünü, ..............renkte torba ve .........................marka............... kömürünü, ..............renkte torba ve.................marka ile, satışa sunacağımı,

3- İzmir İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömür satış bayilerimizde ve depolarında torbalanmış kömür dışında kömür bulundurmayacağımı,

4- Kömürlerimi, yasal olarak gerekli izinleri almış, kendi tesisimiz ya da noter onaylı fason anlaşması yaptığımız tesislerde torbalamasını yapacağımı,

5- Valilikçe hazırlanan "Satış İzin Belgesi"ni İl Çevre Müdürlüğünden teslim alacağımı, belgemi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,

6- Kömür verdiğim her bayi ve tüketiciye Valilikçe hazırlanmış "Satış İzin Belge"min bir örneğini vererek satış yapacağımı,

7- Yeni sözleşme yapılan veya sözleşmesi iptal edilen bayilerimi en geç sözleşme tarihini takip eden gün içinde Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildireceğimi,

8- İzmir İli sınırları içerisinde kullanılmak üzere müşteri sıfatıyla kamyon sahip ve sürücülerine kömür satmayacağımı,

9- Valilik, ilgili Kaymakamlık veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,

10- Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımı,

11- İzmir İline sevk edilecek her parti kömür için bayi ve/veya tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi,

12- Belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,

13- Satacağımız kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede Kömür menşeini açıkça belirteceğimi,

14- Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen, kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı,

15- İzmir İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen esasları sağlayacağını ve torba üzerine kömür cinsi, üretici ve pazarlamacı firmanın adı veya tescilli markası, ağırlığı, Uygunluk Belgesi verilmesine esas olan analiz sonuçlarına uygun kükürt ve kalori değerleri, briket kömür için bağlayıcı cinsinin yazılı olacağını, karara aykırı şekilde torbalarla kömür sevkiyatı yapmayacağımı,

16- Kömür torbasının ağzı dikilirken Mahalli Çevre Kurulu kararına uygun olan ve torbanın seri numarasını, dolum tarihini, "İzmir İli Merkezinde tüketilmek üzere torbalanmıştır" ifadesini, şikayet durumunda "441 46 46", Firmamın adını, adresini ve telefonunun açık olarak yazıldığı, dış etkilere karşı dayanımlı malzemeden hazırlanmış "Torba Tanıtım Kartını" monte edeceğimi,

17- Torba üzerindeki bilgiler ile torba tanıtım kartı üzerinde yer alan bilgiler arasında farklılık olmayacağını,

18- Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,

19- Çevre İl Müdürlüğüne her ayın 5’i ile 10’u arasında bir önceki ayın sevk programını (Yakıt satılan yerin ismi, hangi seri no’lu hangi tür kömürü içeren torbaların verildiğini ve miktarını) eksiksiz olarak bildireceğimi, sevk programını eksik bildirmem durumunda Mahalli Çevre Kurulu Kararı uyarınca yasal işlem uygulanmasını kabul edeceğimi,

20- İthal ettiğimiz her parti kömüre ait Çevre Bakanlığınca düzenlenmiş kontrol belgesini, uluslar arası gözetim firmasınca alınmış Resmi Analiz Raporunu, Boşaltım Limanını ve Gümrük Giriş Beyannamesi örneğini vereceğimi (ithalatçı firmalar için),

21- Bağlayıcı olarak melas ve nişasta kullanacağımı; ancak Valiliğe bilgi verip onayını almak kaydıyla akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş benzer maddeleri de kullanabileceğimi, üretimde başka bağlayıcı kullanmayacağımı, aksi takdirde kömür satış belgemin iptal edileceğini (briket kömür üreticileri için),

22- Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından,satış yerinden bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde;

a) 1. Olumsuzlukta Çevre Kanunu’nun 8/2 maddesi gereğince, aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesini,

b) 2. Olumsuzlukta idari para cezasının Çevre Kanunu’nun öngördüğü biçimde tekerrür kuralı uygulanarak verilmesini ve Kömür Satış İzin Belgemin iptal edilmesini bu durumda şehir içerisinde bulunan tüm kömürlerin tarafımca toplanacağını ve toplatılmadığının tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılmasını,

23- Bu Kararla ilgili olarak doğacak ihtilafların hallinde İzmir Mahkemelerinin yetkili olduğuna,

24- İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, Taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8/2 maddesi gereği, 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesini,

 

 

KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDERİM.

 

 

 

 

İMZA

YETKİLİ ADI

FİRMA ADI/KAŞE

—— • ——

Zonguldak Valiliğinden:

Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya

Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin

Sağlanmasına Dair Karar

İl Merkezi ve İlçelerimizde yapılmakta olan spor müsabakalarında kamu düzeninin sağlanması amacıyla; sportif faaliyetlerden başta futbol müsabakaları olmak üzere, müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında veya sonrasındaki şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm neticesi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı, kesici, delici ve her türlü zarar verici maddelerin kullanıldığı şiddet olayları ile kişi hukukuna, ailevi ve manevi değerlere yönelen küfür, aşağılayıcı sloganların yeraldığı, sporculuk ruhuna, spor ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahürat teşebbüsü veya eylemlerine zaman zaman rastlanılmaktadır.

Bu nedenle;

Madde 1 — Spor müsabakalarının yapıldığı kapalı mekanlar veya açık alanlar ile bu yerlerin yakınına her türlü kesici, delici alet, sis veya ses bombası, maytap, meşale gibi patlayıcı, parlayıcı veya yakıcı maddeler ile taş, metal gibi veya fırlatılabilecek sert cisimler, saha içerisine atıldığında yakabilen veya müsabakanın oynanmasını engelleyebilen konfeti veya tehlike arz edebilecek diğer maddeler ile alkollü içeceklerin sokulması, taşınması veya bu maddelerin kullanılması,

Madde 2 —Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında, müsabaka yerinde, yakın çevresinde, yolda, meydanda, caddede veya benzeri yerlerde, toplu taşım araçlarında, umuma açık diğer mekanlarda ve müsabakalarda seyirciye ayrılmış yerlerde, ferdi veya toplu olarak söz veya hakaretlerle aşağılayıcı veya tahrik edici küfür, kötü söz veya sloganlarla çirkin tezahüratta bulunulması veya buna liderlik edilmesi,

Madde 3 —Spor ahlakına aykırı tahrik edici, aşağılayıcı, birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyici veya benzeri afiş veya pankartların müsabaka alanına, çevresine veya Zonguldak’ın başka bir yerine asılması,

Madde 4 —Açık alanda yapılan spor müsabakalarının, çevrede bulunan duvar, ağaç ve direk gibi tehlike arz eden yerler ile özel mülkiyet kapsamında kalmayan yapıların teras, çatı, duvar üzerleri gibi bölümlerinden seyredilmesi,

Madde 5 —Görevli olmayan hiç kimsenin müsabakaların başlangıcından, müsabaka sonrası seyircilerin tamamının tahliyesine kadar geçecek sürede müsabaka yapılan alana sokulmaması,

Madde 6 —Spor kulübü yöneticilerinin, idari veya teknik personel ile sporcuların medyaya, rakipleri veya taraftarları tahrik edici veya aşağılayıcı şekilde bilgi ve demeç vermesi, yasaklanmıştır.

Madde 7 —Bu yasaklara uymayanlar hakkında;

a) Eylemi müsabakanın seyirciye ayrılmış yerlerinde gerçekleştirenlerin, şartlar müsait olduğu takdirde yetkililer veya güvenlik kuvvetlerince müsabaka alanının dışına çıkarılması ve yasal işlemlere başlanılması,

b)Eylemi gerçekleştirenlerden müsabaka alanı dışına çıkarılmasına şartlar ve konumu nedeni ile imkan olmadığı anlaşılanların her türlü kamera, fotoğraf makinası gibi teknik araçlarla, tanıkla, belge ve tutanakla belirlenmesi, delillendirilmesi ve yasal işlemlere başlanılması,

c)Alkollü veya keyif verici madde kullananların müsabaka alanına alınmaması, bunun ihlal edilmesi halinde yetkililer veya güvenlik kuvvetleri tarafından müsabaka alanı dışına çıkarılarak yasal işlemlere başlanılması,

Madde 8 —Yasaklara uymayan kişilerle ilgili kimlik bilgilerinin güvenlik kuvvetlerince fotoğraflı olarak özel kayıt işlemine tabi tutulması ve bu kayıtlardaki kişilerin 2 yıl boyunca devamlı olarak takip edilmesi, ayrıca bu suçların işlendiği mahallin en büyük mülki idare amirince alınacak kararla 3 aydan 1 yıla kadar, kararda gösterilecek açık veya kapalı spor alanına seyirci veya başka bir sıfatla girmelerinin yasaklanması, bu kararın yazılı olarak kendilerine tebliğ edilmesine müteakip bu kişilerin belirtilen süre zarfında, belirtilen mahalde yapılacak spor müsabakalarına girmemeleri için, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 27 nci maddeleri uyarınca, karar alınmıştır.

Madde 9 —Zonguldak Valiliğince alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen karar veya tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkilat gösterenler ile riayet etmeyenler hakkında, hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanır.

Madde 10 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 —Bu Kararı Zonguldak Valisi yürütür.

 Sayfa Başı