Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Kasım 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25288

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/6283 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararı

— Maliye Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

 

Yönetmelik

— ESGAZ Eskişehir Şehir İçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/11)

— Mersin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/7)

— Tekirdağ Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9)

— Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 6)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/6283

11 Kasım 1998 tarihinde İzmir’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/9/2003 tarihli ve KOYT/362731 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

12 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-17136

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2003 tarihinde Letonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan      

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

12 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-262-2003-1309

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 12 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-17136 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Kasım 2003 tarihinde Letonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4998

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelirler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Daire Başkanı Mehmet Ali ÖZYER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

12 Kasım 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K. UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


Tebliğler

Erzincan Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 11/9/2003

Karar No : 2003/11

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 11/9/2003 tarihinde, Vali Yardımcısı Faruk IŞIK başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 1 ve 3 üncü maddelerinde öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda 8, 9, 10, 11, 12, ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" hükümlerine göre; İlimiz hudutları içerisinde yapılacak uygulamaların bir Tebliğ ile belirlenmesine,

Erzincan İli Hudutları İçerisinde Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Tebliğin kabulüne,

Bu tarihten önce katı ve sıvı yakıtlarla ilgili olarak çıkartılan karar ve tebliğlerin yürürlükten kaldırılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

Erzincan İli Hudutları İçerisinde Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Tebliğ (2003-2004)

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Erzincan ili hudutları içerisinde atmosfere yayılan is, duman, gaz vb. emisyonları kontrol altına almak, insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Tebliğde yer alan terimlerden;

Hava Kirleticiler: Havanın tabii bileşimini değiştiren is, duman, toz, gaz, ve aerosol halindeki kimyasal maddeleri,

Hava Kalitesi: İnsan ve çevresi üzerinde etki eden hava kirliliğinin göstergesi olan çevre havasında mevcut hava kirleticilerin artan miktarıyla azalan kaliteleri,

Emisyonlar: Yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve bu gibi diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri,

Yönetmelik: 2/11/1986 gün ve 19269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği"ni,

İzin: Yer Seçimi İzni, Deneme İzni, Tesis İzni, Açılma İzni ve İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Emisyon Kısmi İzni, Emisyon Ön İzni, Emisyon İznini,

Ateşçi: Ateşçi yetiştirme kurslarında eğitim alarak bir yakma sistemini işletebilecek şekilde ateşçi ehliyeti almış kişileri.

Satıcı, Pazarlayıcı: Yakıt satan veya pazarlayanları,

Tüketici: Isınma veya sanayi amaçlı olarak yakıt tüketen kişi, kurum ya da kuruluşları,

Yetkili Merci: Bu Kurul kararında belirtilen kanun ve yönetmeliklere göre izin, onay, ruhsat, denetim, koordinasyon veya kanuni işlemleri yapan merciileri,

ifade eder.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3 — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 12/8/2003 tarih ve 13052 sayılı "İllerin Hava Kirliliği Dereceleri" konulu yazısında ilimiz 2002-2003 kış dönemi itibariyle ikinci derece kirli il olarak belirlenmiştir.

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarih, 320-6260 sayılı yazısı ile Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 7/12/2001 tarih ve 16483 sayılı (2001/22) Genelgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak;

1) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri;

A) 2 nci Derece Kirli İller İçin;

-Alt Isıl Değeri

: 3500 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

-Yanar Kükürt

: % 1.3 max ( satışa sunulan)

-Boyut

: 18-200 mm (18 mm altı max % 10 Tolerans

200 mm üstü max % 10 Tolerans)

 

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları, alt ısıl değeri üzerindeki her 1000 Kcal/kg başına % 0,37 (satışa sunulan) oranında arttırılır. (Ör: Alt Isıl Değeri 4500 Kcal olan bir kömürün max yanar kükürt oranı % 1,3 + % 0.37= % 1.67 dikkate alınır). Satışa sunulan kömürler elenmiş olmalıdır.

B) 3 üncü Derece Kirli İller İçin;

-Alt Isıl Değeri

: 3000 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

-Yanar Kükürt

: % 1.65 max (satışa sunulan)

-Boyut

: 18-200 mm (18 mm altı max % 10 Tolerans

200 mm üstü max % 10 Tolerans)

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde; yanar kükürt oranları, alt ısıl değeri üzerindeki her 1000 Kcal/kg başına % 0,55 (satışa sunulan) oranında arttırılır. (Ör: Alt Isıl Değeri 4000 Kcal olan bir kömürün max yanar kükürt oranı % 1,65 + % 0.55= % 2,20 dikkate alınır). Satışa sunulan kömürler elenmiş olmalıdır.

NOT : Erzincan ili merkezinde ısınmada 2 nci derece kirli iller için belirlenen nitelikte yerli kömürün dışında kömür kullanılmayacaktır. Kırsal kesimlerde ve hava sirkülasyonunun uygun olduğu yerlerde ise, ısınmada 3 üncü derece kirli iller için belirlenen nitelikte yerli kömür kullanılabilecektir.

2) Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri;

-Alt Isıl Değeri (orijinalde)

: 6200 Kcal/kg (min)

-Kükürt (kuru bazda)

: % 0,9 (max)

-Uçucu Madde (kuru bazda)

: % 10-28 (±2 Tolerans)

-Toplam Nem (orijinalde)

: % 10 (max)

-Kül (kuru bazda)

: % 14 (max) (+%1 Tolerans)

-Boyut

: %18-150 mm (18 mm altı max % 10 Tolerans

 

150 mm üstü max % 10 Tolerans)

3) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömür Özellikleri;

Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (500 Kcal/kg Tolerans)

Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru Bazda)+(%0.1 Tolerans)

Uçucu Madde

: % 36 (Kuru Bazda)+(%1 Tolerans)

Toplam Nem

: % 10 (satışa sunulan)+(% 1 Tolerans)

Boyut

: 0 - 50 mm

4) Kömür Tozundan Üretilen Briket Kömür Özellikleri;

Biriket kömürler de TS 12055 no’lu "Kömür Briketi+Isınmada Kullanılan" standartlarına uygun olması gerekmektedir.

Not: Petrol türevi olmayan ve bilimsel olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirlenen maddeler de bağlayıcı olarak kullanılabilir.

5) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen yukarıdaki özelliklere haiz olmayan kömürlerin Erzincan ili sınırları içerisinde pazarlanması, üretilmesi ve tüketimi yasaktır.

6) Erzincan ili sınırları içerisinde ocaklarda üretilen yerli kömürler, ancak kömür iyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde iyileştirme yapılarak standartlara uygun hale getirilerek satışa sunulur.

7) Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01/02/2001 tarih ve 1374 sayılı (2001/4) Genelgesi gereği ısınma amaçlı petrol kokunun kullanılması yasaklanmıştır. Petrol koku sadece çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperansyonlu) kireç fabrikalarında kullanılabilir. Petrol kokunun ısınma amaçlı olarak toptan veya perakende satışını yapan, bulunduran işyerleri, kullanıcıları, herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın haklarında yasal işlem yapılır.

8) Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 16/4/2003 tarih ve 5633 sayılı (2003/4) Genelgesi gereği pirinanın ısınma amaçlı kullanımı yasaklanmıştır.

Sıvı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 4 — Erzincan Belediyesi mücavir alan sınırları içinde (5) ve (6) nolu fuel-oilin ısınma ve sanayi amaçlı kullanımı yasaklanmış olup, bunların yerine kükürt içeriği maksimum % 1,5 olan Özel Kalorifer Yakıtı (TÜPRAŞ 615) kullanılır. Ayrıca sıvı yakıtların fatura ve sevk irsaliyelerinde yakıtın cins ve numarasının açık bir şekilde yazılması istenir.

Özel kalorifer yakıtı sadece Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin İzmit, İzmir ve Kırıkkale Rafinerilerinde üretilebildiğinden, bunun dışındaki kaynaklardan (Batman, Doğu Beyazıt ve benzeri) ilimize gelecek kalorifer yakıtlarının Erzincan Şehir Merkezine girişi yasaktır. Bu amaçla Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin tüm girişlerinde, Belediye Zabıta Ekipleri de şehir içinde gerekli denetlemeleri yapar.

Tespit edilecek TÜPRAŞ kaynaklı olmayan kalorifer yakıtları ile her türlü (5) ve (6) nolu kalorifer yakıtlarına el konulur. Gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilir.

Transit geçiş yapan (5) ve (6) nolu fuel-oil tankerleri ile kömür kamyonlarının, Merkez İlçe mücavir alan sınırları dışına kadar anılan ekiplerin nezaretinde çıkışına müsaade edilir.

İlimizde hava kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde;

1) Gerek duyulduğunda veya şüpheli her türlü yakıttan her noktada (Üretim, taşıma, satış, tüketim aşamalarında) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve/veya Çevre Koruma Vakfı Personeli tarafından numune alınıp, uygunluğunun tespiti için yetkili laboratuvarlarda analizleri yaptırılır. Numune alımından analiz raporunun teminine kadar ki süreçte yapılan tüm masraflar yakıt sahibi tarafından karşılanır.

2) Analiz için alınan numunelerin; yetkili laboratuvara gönderilmesi, analiz ücretlerinin yakıt sahibinden tahsili, ilgili laboratuvara ödenmesi gibi iş ve işlemler İlimiz Çevre Koruma Vakfı tarafından yapılır.

Bu iş ve işlemler için yapılacak kargo, haberleşme ve benzeri masrafların karşılanması maksadıyla analiz ücretinin; ilgiliden % 25 fazlasıyla tahsil edilir.

3) Her tanker, bina ve tesiste en az 1 metre sapı olan numune alma kepçesi (kaşığı) bulundurulur. Numunelerin mümkünse tanker, bina ve tesis depolarının üst kapağından ve bütün bölümlerinden alınması, numunenin alınacağı yer hakkında tanker bina ve tesis sorumlu ve yöneticiler şoför ya da görevli personelini eğitir, bilgilendirir. Düzenlenen tutanaklara numunenin alındığı yerin (Pot depo, üst kapak, seviye hortumu, tanker boşaltım vanası v.s.) mutlaka yazılır. Bina, tanker ya da tesis adına hazır bulunan personelin imzası alınır. Bina ve tesis depolarının tahliye vanasından numune alınmaması, numunenin alınma yeriyle ilgili olarak yapılacak itirazların aynı tarih dışında ve analiz yapıldıktan sonra kabul edilmemesi gerekir,

4) Özellikle sıvı yakıtlarda, inceltici ve kükürt oranını düşürmek amacıyla çeşitli yabancı maddeler kullanıldığında bu yakıtların rafinelerce belirlenmiş standartların değişebildiği tespit edilmiştir. Bu standartlardan alevlenme noktası düştüğünde yakıtın parlama ve patlama ihtimali gündeme gelmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliği açısından, şüpheli durumlarda kalori ve kükürt değeri normal olsa dahi, yapılan analizde alevlenme noktası (Flash Point) düşük olduğu tespit edilen yakıta el konulur ve derhal yasal işlem yapılır.

5) Tanker sahiplerinin 6 nolu fuel-oil getirdikleri tankerlerle KAL-YAK getirmemeleri aksi durumda ordinosunda KAL-YAK yazmasına rağmen, kükürt oranı % 1.5 dan fazla çıkan yakıt hakkında yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

6) Bina ve tesis yöneticisi ve sorumluları yaz sezonu içerisinde depolarını temizlettirir. Aksi durumda KAL-YAK aldıklarını belgelendirseler dahi depolarından alınan numunenin kükürt oranı %1.5 dan fazla çıktığı takdirde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

Yakıt Uygunluk Belgesi

Madde 5 — İlimizde yakıt satışı yapanların Erzincan Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden "Yakıt Uygunluk Belgesi" almaları zorunluluğu getirilmiştir.

Yakıt Uygunluk Belgesi almak için dilekçe ve ekinde;

(1) Firmanın Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2) İmza sirküleri,

(3) Vergi levhası,

(4) Varsa bayilerinin adı-adresi,

(5) Depo yerini ve kapasitesini gösterir belge,

(6) Çevre ve Orman (Çevre) Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (Yakıt ithalatçıları için),

(7) Yakıtın menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

(8) Belediyeden alınmış açılış ruhsatı,

(9) Ek I ve II’de örneği sunulan noterden tasdikli taahhütname ile beraber Erzincan Valiliğine başvuruda bulunulur.

Tüketicilerin ve bayilerin, tüketim ve/veya pazarlama maksadıyla ihtiyaç duydukları yakıtların; Yakıt Uygunluk Belgesi almış satıcılardan alma ve yapılan kontrollerde fatura-perakende satış fişi, sevk irsaliyesi, yakıtın menşei belgesini ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir.

Yakıtların Tüketimi İle İlgili Esaslar

Madde 6 — Sıcaklık şartları ve yakma sistemleri ile ilgili olarak;

1) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 0C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmaz.

2) Kalorifer ve sobaların, işyerlerinde bina içi ortam sıcaklığı 18 0C, konutlarda ise 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde yakılır.

3) Hastaneler, yatılı veya gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlı ve güçsüzler yurtları, kreşler terminaller ve kolluk binalarında kalorifer ve sobalar iç ortam sıcaklığı 20 0C’den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılır.

Isı merkezlerinde, yakıtla ilgili olarak fatura sevk irsaliyesi, kantar fişi ateşçi belgesi ile ısı merkezlerinde hava sıcaklığının sürekli kontrolü için santigrat (0C) cinsinden ölçüm yapan bir termometre bulundurulur. Kontrol ekibi tarafından ısı merkezlerine verilen sıcaklık cetveli ile "Kaloriferli Binaların Uyması Gereken Hususlar" hakkındaki uyarıların dikkatle uygulanması ve kalorifer dairelerinde sürekli görülebilen bir yere asılması gerekir. Bu uyarılar İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilip dağıtılır.

Denetim, Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Esaslar

Madde 7 — 1) İlimize giren her türlü yakıtın (fuel-oil, kalorifer yakıtı, ithal–yerli kömür, briket kömürü ve diğer fosil yakıtların) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Erzincan Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Koruma Vakfı elemanlarından oluşan bir ekiple periyodik olarak denetlenir. (İhtiyaç halinde emniyet ve jandarma görevlilerinden yardım istenir.)

Denetimlerin sağlıklı yapılabilmesi için satıcılar tarafından yapılan her parti yakıta ait sevk irsaliyesi ve faturanın arka yüzüne "satışı yapılan …………. yakıt, …………. adresinden çıkarılmış/temin edilmiş olup, Erzincan Valiliğinden almış olduğum …………. tarih ve …………. nolu ………..….. "Yakıt Uygunluk Belgesi"nde belirtilen özelliklere haizdir." metnine yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. (Bu madde, şüpheli durumlarda yakıtların analiz edilmesine engel teşkil etmez.)

2) Denetim tutanağında "uyulması istenen kaide"ler bölümünde yer alan;

- Yakma talimatnamesine uyulmadığı,

- Yakma işleminin dış ortam sıcaklığına uygun olarak yakılmadığı,

- Yıllık bina baca temizliği yapılmadığı,

- Kazan yakımında teknik usullere uyulmadığı,

- Kazanların bakım ve temizliğinin yapılmadığı,

- Yakma talimatnamesinin görünür bir yere asılmadığı,

Fiillerinden herhangi biri tespit edilmişse, denetime yetkili mercii tarafından bildirim yapılarak, tespiti yapılan aykırılık ya da ihlalin 15 (on beş) gün süre verilerek giderilmesi istenir.

Verilen süre sonunda yapılacak denetimde daha önce tespit edilen aykırılık ya da ihlalin giderilmediğinin tespiti halinde, ayrıca bildirim yapılmayarak "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği”nin 9 uncu maddesine göre yetkili mercii tarafından cezai işlem uygulanır.

3) Kaloriferli konut ve işyerlerinde yapılacak ikinci veya daha sonraki denetimlerde denetim tutanağının hangi bölümünde yer alırsa alsın;

- Mahalli Çevre Kurulu kararlarına aykırılık ya da ihlalin tespiti halinde aykırılık ya da ihlalin 2 nci ve/veya daha sonraki tekrarında ayrıca bildirim yapılmayarak,

- Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre yetkili mercii tarafından cezai işlem uygulanır.

4) Sanayi tesislerinde yapılacak ilk denetimde; Denetim tutanağında "İbraz Edilecek Belgeler" bölümünde yer alan;

- Belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde, denetim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde eksik olduğu tespit edilen belgelerin denetime yetkili mercie ibraz edilir. Söz konusu belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde ise,

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak Çevre Kanununa göre ya da Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre yetkili mercii tarafından cezai işlem uygulanır.

5) Sanayi tesislerinde 2 nci veya daha sonra yapılacak denetimde;

– Mahalli Çevre Kurulu kararlarına aykırılık ya da ihlalin 2 nci ve/veya daha sonraki tekrarında ayrıca bildirim yapılmayarak,

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak Çevre Kanununa göre ya da Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre yetkili mercii tarafından cezai işlem uygulanır.

6) İlimizden başka bir ile gitmek üzere transit geçecek açık kömür veya tozumaya neden olacak malzeme yüklü kamyonların branda ile örtülü olması gerekir. Brandasız kamyonların geçişleri Bölge Trafik Müdürlüğünce engellenir.

7) Hava kirliliğinin önlenmesine ve enerji tasarrufuna büyük katkılar sağlandığından, ısı yalıtımı kurallarının ve konuya ilişkin imar mevzuatı hükümlerinin kesinlikle ve müsamahasız uygulanması gerekir. Sorumlu ve yetkili kuruluşlar (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı) sıkı bir şekilde denetler.

8) İlimizdeki tüm ısı merkezleri belediye teknik personelince sıkı bir şekilde denetlenir.

9) Erzincan il merkezi ve mücavir alan sınırları içerisinde yapılan denetimlerde gerektiğinde numune alınarak tahlile gönderilir. Tahlil sonucu alınmasına kadar kömür veya sıvı yakıt yediemine verilir.

Tahlil neticesinde uygun olmayan yakıtlar, Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen yerleşim yerleri dışına çıkarılır. Yetkililerce (zabıta, emniyet, jandarma ve benzeri) gereken denetim sağlanarak yakıt limitlerine uygun yerlerde satışının yapılmasını teminen sahibine iade edilir. Aksine durumlarda ilgiliye 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesini ihlal ettiğinden aynı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası ile cezalandırılır.

10) Resmi kurum ve kuruluş ile işyerleri ve meskenlerin özel talepleri doğrultusunda istenen "Baca Gazı Ölçüm Raporları" (Yakıt kalitesi ve benzeri amaçlarla) İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Çevre Koruma Vakfı tarafından karşılanır. Bu amaçla yapılan ölçümlere ait ücretler her yıl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenerek, Çevre Koruma Vakfı tarafından tahsil edilir. 2003-2004 yılı için Baca Analiz Ölçüm Ücreti; 50.000.000 (Ellimilyon) TL.dir.

Genel Esaslar

Madde 8 — 1) Kamuya ve özele ait tüm binalarda ateşçi belgesi olmayan kalorifercilerin çalıştırılması yasaktır.

2) Tüketiciler, kömürlerini izin belgeli pazarlamacılardan almakla yükümlüdürler.

3) Resmi kurum ve kuruluş ile işyerleri ve meskenlere ait bacalar temizlettirilir. Baca temizliği yaptırmayanların tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uygulanır.

4) Bu yakıt programının uygulanmasında; kömür üretimi yapan, pazarlayan, taşıyan, perakende satış yapan kömür satıcıları, apartman yöneticileri ve kaloriferciler ile tüketiciler müteselsilen sorumludur.

5) Kömür satışlarının bayi sözleşmesi olanlar tarafından, il sınırları içerisinde sabit satış yerlerinde yapılması gerekir. Arsalarda ve sair yerlerde kömür satışı yasaktır.

6) Yanık yağ, lastik, çöp, plastik ve benzeri havayı yüksek oranda kirleten maddelerin yakılması yasaktır.

Uyarı Kademelerinde Alınacak Önlemler ve İş Organizasyonu

Madde 9 — Hava kirliliğinin çok hızlı artış gösterdiği durumlarda, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinde belirtilen uyarı kademeleri uygulanacaktır. Bu amaçla, 24 saatlik meteorolojik durumda bir düzelme beklenmemesi halinde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirlenen uyarı kademeleri için aşağıda belirtilen önlemler Valilik tarafından alınır.

 

Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri

 

SO2 (µg/m3)

Havadaki Asılı

Partikül Madde (µg/m3)

1. Kademe

700

400

2. Kademe

1000

600

3. Kademe

1500

800

4. Kademe

2000

1000

Nispi nem miktarının % 90 ın üstüne çıkması halinde yukarıdaki değerler % 10 eksiğiyle uygulanır. SO2 ve duman miktarının hızla artma eğilimi göstermesi halinde, Çevre ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak bir sonraki kademe önlemleri veya özel önlemler uygulanır.

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değerlere ulaşması halinde uyarı planı uygulanır.

1) Birinci Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, 24 saat ortalaması SO2 = 700 ve duman 400 µg/m3 ise,

a) Kömür kullanan kalorifer ve sobaların ilk yakış işlemi 05:00-06:00 ve 14:00-15:00 saatleri arasında olacaktır. Bu saatler dışındaki yanmalar ise kamu bina ve tesislerin iç hacimlerinde 18 0C, konut ve özel işyerlerinde 20 0C’yi aşmayacak şekilde ayarlanır.

b) Tatil günlerinde (hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, yaşlı ve güçsüzler yurtları, terminaller, kolluk binaları hariç) tüm kamu, bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında kömür kullanan kalorifer ve sobaların yakılmaması, teknik bakımdan söndürülmesi mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının en az düzeyde yakılır.

c) Mevzuata göre egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan ve egzozundan kesif duman, atık yağ veya yanmamış gaz çıkaran araçların trafikten men edilir.

d) Çöp ve diğer atık maddelerin bahçe, sokak ve caddelerde yakılması yasaklanır.

2) İkinci Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre 24 saat ortalaması SO2 = 1000 ve duman = 600 µg/m3 ise

a) Birinci kademedeki önlemlere ilave olarak 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden kesif duman emisyonlarını %50 azaltacak şekilde çalışmaları ayarlanır.

b) Kömür kullanan kalorifer ve sobaların günde yalnız iki defa toplam 6 saat, söndürülmesi mahsurlu görülen kalorifer ocaklarının en az düzeyde yakılması sağlanır.

3) Üçüncü Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, 24 saat ortalaması SO2 = 1500, duman = 800 µg/m3 ise bir ve ikinci kademelerdeki önlemlere ilaveten,

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift numara ile biten özel otoların, haftanın tek sayılı günlerinde plakalarının son rakamı tek sayı ile biten özel otolar sefere çıkar.

b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilir.

c) Birinci sınıf GSM’ lerin faaliyetleri %50 azaltılır.

d) Kalorifer ve sobaların günde bir defa, üç saat süre ile yakılır.

4) Dördüncü Kademe Uyarı Planı ve Alınacak Önlemler;

Hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre, 24 saat ortalaması SO2 = 2000, duman = 1000 µg/m3 ise bir, iki ve üçüncü kademelerdeki önlemlere ek olarak,

a) Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilir.

b) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans, ve taksiler hariç olmak üzere, tüm motorlu araçlar trafikten men edilir.

c) Zaruri ihtiyaç maddeleri üreten ve halkın sağlığı ile direkt ilgili bulunan işyerleri dışındaki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM’ ler tatil edilir.

d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülür.

Tüm özel ve kamu hastaneleri ile tedavi kurumlarında kullanılmak üzere dumandan hasıl olabilecek rahatsızlıkların tedavisi için gerekli yatak, ilaç ve malzemeler baştabiplerce sağlanır.

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar

Madde 10 — 1) Motorlu kara taşıtlarının sahipleri, taşıtlarının egzoz emisyonlarını belirlenmiş standartlara uygun olmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Buna göre,

Bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere, taşıtların sahipleri her yıl düzenli olarak egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmak ve uygun ölçüm sonucunu belgeleyen geçerli egzoz emisyon ölçüm pullarını yapılacak kontrollerde göstermek üzere taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.

Periyodik veya denetimlerde yapılacak ölçüm işlemi sonucu egzoz emisyonu belirlenen standartlara uygun çıkmayan araç sahipleri taşıtlarının gerekli bakımını ve emisyon ölçümünü yaptırmakla yükümlüdürler. Bu süre ölçüm yapan kuruluşça bir belgeye dayandırılır.

2) İl sınırları dahilinde motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının oluşturduğu hava kirliliğinin önüne geçmek ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri, çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ve gürültü çıkaran taşıtların uygun duruma getirilmesi ve uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde taşıtların trafikten men edilmesi konusunda yetkili kılınmıştır.

3) Süresi içerisinde bakım ve ölçüm yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen taşıt sahiplerine, 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasına aykırı davranıştan dolayı aynı Kanunun 20 nci maddesi (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

Tebliğde Bulunmayan Hususlar

Madde 11 — Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Yönetmelik ve ilgili mevzuattaki hükümler uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Kararlar

Madde 12 — Bu Tebliğden önce katı ve sıvı yakıtlarla ilgili olarak çıkartılan kararlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Cezai Hükümler

Madde 13 — Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler, işyeri ve apartman sahipleri/yöneticileri hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi ve ilgili mevzuat gereğince kanuni işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Karar hükümlerini Erzincan Valisi yürütür.

EK-1

 

 

VALİLİK MAKAMINA

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

ERZİNCAN

 

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

1. Erzincan ili sınırları içerisinde satacağımız kömürlerin, …/…/200… tarih ve 200…/… karar nolu İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklere haiz olacağını,

2. Valilikçe görevlendirilmiş personelin/kurulun istemesi halinde, kömürün tesiste üretimini ve laboratuvar çalışmalarını izleyip, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vereceğimizi,

3. Yetkililerce istenmesi durumunda; satışını yaptığımız kömürün, her aşamada istenilen süre içerisinde laboratuvara göndererek analizlerini yaptırmaya, analizler sonuçlanıncaya kadar bekletmeye ve analiz neticesinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun çıkmayan yakıtlar ile bayii-tüketiciye intikal etmiş olup da denetim ve/veya analizler sonrasında Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşımadığı tespit edilen kömürleri geri alacağımıza, bayii ve tüketiciden iade olunan kömür ile kendi iş yerlerimizdeki (depo, ocak, satış noktaları vs.) kömürleri satışa sunmayacağımızı ve bundan dolayı bayii-tüketicinin zararlarını karşılayacağımızı,

4. İhtiyaç hissedilmesi durumunda üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerimizden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderlerin tarafımızdan karşılanacağını,

5. Sevk edilecek her parti kömür için bayii ve/veya tüketiciye iletilmek üzere fatura, sevk irsaliyesi, kömürün tesis-depo çıkış belgesi, kömürün menşeini belirtir yazıyı yakıt nakil aracına vereceğimizi,

6. Satışını yaptığımız her parti kömüre ait sevk irsaliyesi ve faturanın üzerine "Satışını yaptığımız kömür …………….………. sahadan/bölgeden çıkarılmış olup, …./…./……….. tarih ve ……… nolu "Yakıt Uygunluk Belgesi"nde belirtilen özelliklere haizdir." metnine yer vereceğimizi,

7. Kömür deposunu "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" hükümlerine göre ruhsatlandıracağımızı,

8. Satışını yaptığımız her parti kömürün nakliyesinin mutlaka üzeri branda ile örtülü araçlarla yapılmasının sağlanacağını,

9. Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde 2 (iki) kez menşei belgesiz, sevk irsaliyesiz, faturasız veya Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan kömürü sattığımız, naklettiğimiz veya başka kişi/kuruluşlara naklettirdiğimiz tespit edildiğinde, "Yakıt Uygunluk Belgesi"nin iptalini itirazsız kabul edeceğimizi,

10. Yukarıda belirtilen maddelerin tarafımıza yapılmış tebliğ ve uyarı niteliğinde olduğunu, kabul ve taahhüt ederiz.

 

Kişi/Şirket Kaşesi

Ad Soyad-İmza

 

 

 

EK-2

 

VALİLİK MAKAMINA

(İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)

ERZİNCAN

 

TAAHHÜTNAME

1. Erzincan ili sınırları içerisinde satacağımız sıvı yakıtların, …/…/200… tarih ve 200…/… karar nolu İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklere haiz olacağını,

2. Valilikçe görevlendirilmiş personelin/kurulun istemesi halinde, yakıtın tesiste üretimini ve laboratuvar çalışmalarını izleyip, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vereceğimizi,

3. Yetkililerce istenmesi durumunda; satışını yaptığımız yakıtın, her aşamada istenilen süre içerisinde laboratuvara göndererek analizlerini yaptırmaya, analizler sonuçlanıncaya kadar bekletmeye ve analiz neticesinde Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygun çıkmayan yakıtlar ile bayii-tüketiciye intikal etmiş olup da denetim ve/veya analizler sonrasında Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özellikleri taşımadığı tespit edilen yakıtları geri alacağımıza, bayii ve tüketiciden iade olunan yakıt ile kendi iş yerlerimizdeki (depo, satış noktaları vs.) yakıtı satışa sunmayacağımızı ve bundan dolayı bayii-tüketicinin zararlarını karşılayacağımızı,

4. …./…./200… tarih ve 300…/… karar nolu İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen özelliklere haiz olmadığı tespit edilen sıvı yakıtı lisanslı geri kazanım tesislerine göndereceğimizi,

5. İhtiyaç hissedilmesi durumunda üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerimizden, bayilerden, tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderlerin tarafımızdan karşılanacağını,

6. 12/07/1998 tarih ve 23400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "TS 1446 Sıvılaştırılmış LPG Depolama Kuralları" ile "TS 1449 LPG Doldurma ve Boşaltma Kuralları" ve 23/10/2000 tarih ve 24269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Dağıtım Şirketleri ile Yetkili Bayilerin ve Tüketicilerin Uymaları Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ"e uyacağımızı,

7. Sıvı yakıtların üretimini/dolum tesislerini/depolama işlemlerini, "Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" hükümlerine göre ruhsatlandıracağımızı,

8. Sevk edilecek her parti yakıt için bayii ve/veya tüketiciye iletilmek üzere fatura, sevk irsaliyesi, yakıtın tesis-depo çıkış belgesi, yakıtın menşeini belirtir yazıyı yakıt nakil aracına vereceğimizi,

9. Satışını yaptığımız her parti yakıta ait sevk irsaliyesi ve faturanın üzerine "Satışını yaptığımız yakıt ……………….…………………………………..………. şirketinden alınmış olup, …./…./……….. tarih ve ……… nolu "Yakıt Uygunluk Belgesi"nde belirtilen özelliklere haizdir." metnine yer vereceğimizi,

10. Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde 2 (iki) kez menşei belgesiz, sevk irsaliyesiz, faturasız veya Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen özelliklere uygun olmayan yakıtı sattığımız, naklettiğimiz veya başka kişi/kuruluşlara naklettirdiğimiz tespit edildiğinde, "Yakıt Uygunluk Belgesi"nin iptalini itirazsız kabul edeceğimizi,

11. Yukarıda belirtilen maddelerin tarafımıza yapılmış tebliğ ve uyarı niteliğinde olduğunu, kabul ve taahhüt ederiz.

 

Kişi/Şirket Kaşesi

Ad Soyad-İmza

—— • ——

Mersin Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 17/09/2003

Karar No : 2003/7

Mahalli Çevre Kurulu; 17/09/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Reşat ÖZDEMİR başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

A — KATI YAKITLARIN ÖZELLİKLERİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

1 — 2003-2004 kış dönemi için Mersin ilinde satılmasına ve kullanılmasına müsaade edilen katı yakıtların özelliklerinin aşağıdaki gibi olmasına,

a) Satışa sunulan ısınma amaçlı yerli linyit kömürlerinin özellikleri;

Alt ısıl değeri

kcal/kg

min

:

3000

(-200)

Satışa sunulan

Yanar kükürt

%

max

:

1.65

*

Satışa sunulan

Ebat

Boyut

mm

:

18-200

±(%)10

 

* Her +1000 kcal için % 0.55 yanar kükürt oranı ilave edilecektir.

b) Satışa sunulan ısınma amaçlı ithal kömürlerin özellikleri;

Kükürt

(Kuru bazda)

:

%

0.9

 

(max)

Alt ısıl değer

(Orijinalde)

:

kcal/kg

6200

(min)

 

Uçucu madde

(Kuru bazda)

:

%

10-28

(± 2)

(tolerans)

Toplam nem

(Orijinalde)

:

%

10

 

(max)

Kül

(Kuru bazda)

:

%

14

(+1)

(max-tolerans)

Boyut

 

:

mm

18-150

 

***

*** 18 mm altı ve 150 mm üstü için max. % 10 tolerans

c) Sanayi amaçlı ithal edilen kömürlerin özellikleri;

Alt ısıl değeri

kcal/kg

min

:

6000

(-500)

Satışa sunulan

Toplam kükürt

%

max

:

1.0

(%)0.1

Kuru bazda

Nem

%

max

:

10

(%)1

Satışa sunulan

Ebat

mm

min

:

0-50

 

Boyut

Uçucu madde

%

 

:

36

(%)1

Kuru bazda

d) Satışa sunulan briket kömürlerin özellikleri;

Parametre

Birim

Sınıf 1

Sınıf 2

Alt ısıl değeri(1)

kcal/kg (en az)

5000

4000

Bacagazına geçen kükürt oranı

(%) mm. en fazla

0.8

1.0

Düşme sağlamlığı

(%) mm. en az

90

80

Aşınma sağlamlığı

(%) mm. en az

75

65

Kırılma sağlamlığı

 

 

 

Yastık ve yumurta şeklinde

kgf (en az)

80

60

Tabanı düz.geo. şeklinde

kgf (en az)

130

100

Suya dayanımı(2)

% (en az)

70

70

Isıl verim

% (en az)

75

75

Duman emisyon oranı

g/kg (en fazla)

8

12

(1) Bu özellik orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

(2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

* Briket kömürlerinde TS 12055 kömür briketi-ısınmada kullanılan standardına uyulmalıdır.

2 – İthal ve yerli linyit kömürlerinden yapılan ve briket kömürlerine katılan bağlayıcı maddelerin insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen maddelerden olmamasına ve % 8’den fazla katılmamasına,

3 – Briket kömürlerine % 4 oranında kireç katılmasına ve belirtilen limit değerlere uymayan kömürlerin satışının ve kullanılmasının yasaklanmasına,

4 – İlimiz sınırları dahilinde ısınma amaçlı olarak pazarlanan tüm kömürlerin ocak işletmelerinde veya torbalama tesislerinde torbalandıktan sonra satış noktalarında satışa sunulmasına,

5 – Mersin İlinde kömür satışında bulunmak isteyen işletmelerin aşağıdaki belgeleri Mersin Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’ne sunarak kömür satışı için uygunluk izni almasına;

a) Mersin Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) tarafından hazırlanan ve kömür satışında bulunmak isteyen firmalar tarafından sunulması gerekli taahhütname (Örneği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecektir.)

b) Kömüre ait Çevre Bakanlığı Merkez Referans Laboratuvarı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi veya MTA Kömür Analiz Laboratuvarında yapılmış 2002, 2003 veya 2004 yılı analiz raporu (Tercihen en son analiz raporu yeterli olacaktır).

c) Fabrika, kömürünü ana veya tali bayileri aracılığı ile satıyorsa bayilik listesi (Örneği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden temin edilecektir)

d) Satışa sunulacak kömür, briket kömürü ise 2002, 2003 veya 2004 yılı içinde vizeli TSE standartlarına uygunluk belgesi veya TSE imalatta yeterlilik belgesi,

6 – Yakma sistemlerinin; ehliyetli kişiler tarafından kullanımının sağlanmasına ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Makine Mühendisleri Odası ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün işbirliği ile kış dönemi boyunca "Ateşçi Eğitim Kursu" düzenlenmesine,

7 – Çevre Bakanlığınca uygun görülüp, her yıl tahsisat miktarları tayin edilen çimento fabrikaları ile yakma sistemleri uygun olan kireç fabrikaları hariç olmak üzere petrokok kullanımının; uygun bacagazı arıtım sistemi ile partikül madde tutma üniteleri olan fabrikalar ve % 1 veya daha aşağı düzeyde kükürt oranlı 6 no’lu fuel-oil kullanan fabrikalar hariç olmak üzere, kükürt oranı yüksek 6 no’lu fuel-oil’in sanayi ve ısınma amaçlı olarak kullanımının yasaklanmasına (24/06/2003 tarihli MÇK.nın 1. No.lu gündem maddesi kapsam haricidir.),

8 – Gerek sanayi sitesi ve özel işyerleri veya gerekse de seralar gibi tarımsal ürünler üretilen yerlerde yanık yağ, hurda lastik, plastik ve benzeri yanıcı maddelerin ısınma veya başka maksatlı olarak kullanılmasının yasaklanmasına, (bilimsel olarak çevreye zarar vermediği ispatlandığı, Çevre Bakanlığı ile diğer birimlerden gerekli izinleri alındığı ve uygun yakma sistemleri olduğu takdirde, bunlar kapsam dışı tutulacaktır.),

9 – İlgili birimlerce hava kalitesinin korunması ve yakıt programlarının uygulanması kapsamında yapılacak denetimlerde, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem yapılması gerekli durumlarda tutanak tutulması, tutulan tutanak ve düzenlenen raporların bir nüshasının İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulmasına ve verilecek cezaların Çevre ve Orman Bakanlığınca her yıl tespit edilen para cezaları genelgesi doğrultusunda uygulanmasına,

10 – Katı, sıvı ve gaz yakıtlardan; analiz değerleri ilimiz için uygun görülen limitlere uyan, fakat satıcısı tarafından sevk ve irsaliye fişi, fatura ve tonaj fişi, uygunluk belgesi, menşei belgesi olmayanlara temin etmeleri için süre verilmesine ve zamanında teslim etmeyenler için para cezalarının 2872 sayılı Çevre Kanunu, bağlı Yönetmelikleri ve ilgili genelge maddeleri doğrultusunda uygulanmasına,

B — SIVI VE GAZ YAKITLARIN ÖZELLİKLERİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

2003-2004 kış dönemi için Mersin İlinde satılmasına ve kullanılmasına müsaade edilen sıvı yakıtların özelliklerinin aşağıdaki gibi olmasına,

Satışa sunulacak sıvı yakıtların özellikleri;

Parametre

Birim

Miktar

Kalori miktarı (min)

kcal/kg :

10.000

Kükürt* (max)

% :

1.5

* İstenen kükürt oranı 4 No.lu fuel-oil olan KALYAK içindir.

Gazyağı için kükürt ve su miktarının TS 3355’de ve motorin (mazot) için ise kükürt ve su miktarının TS 3082’ye uygun olmasına ve bu özelliklere uymayan sıvı yakıtların temin, satış, dağıtım ve kullanımının yasaklanmasına,

C — DENETİM

1 – 2003-2004 ısınma dönemi için İlimizde kullanılmasına müsaade edilen sıvı, katı ve gaz yakıtların tespit, temin, dağıtım ve satışında denetimde bulunmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü veya Mersin İli dahilinde diğer birimlerin personelinden komisyon oluşturulmasına,

2 – Mersin İl Merkezi ve girişlerinde kontrol ağı kurulması ve ekiplerin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Maliye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediyeler veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun görülen diğer birim ve teşkilatlardan denetim ekiplerinin oluşturulmasına,

3 – İlimizde ocak veya ithalatçı firmalardan alınıp açık bir şekilde torbalanmadan nakili yapılan kömürlerin analizi yapılmadan ve satıcıya uygunluk belgesi verilmeden satışının yasaklanmasına ve il içerisine girişinin önlenmesine,

4 – Denetim sırasında alınarak analize gönderilecek numunenin Mersin İli Merkez İlçesindeki ana veya tali bayilerinden birinden Mersin Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı personeli eşliğinde veya İlçelerde ilgili Belediye Başkanlığı ile Sağlık Grup Başkanlığı ya da diğer uygun görülen birimler nezaretinde alınmasına ve analiz ücretinin Kömür Satış İzin Belgesi’nde belirtilen ruhsat sahibi veya işletmecisi tarafından karşılanmasına,

5 – İl dışından kamyonlar veya herhangi bir araçla ilimize getirilen katı veya sıvı yakıtları nakledenlerin, naklini yaptıkları yakıtın menşeini belirten, üreticiden tasdikli belgeyi araçta taşımak ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü kılınmasına ve gerektiğinde nakledilen yakıtlardan analiz amacıyla numune alınmasına,

6 – Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere apartman site ve işyerlerinde bulunan kalorifer kazanlarında kalitesiz yakıt kullanımının önlenmesi için alınacak numune sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlem yapılması ile takibatının ve diğer tüm işlemlerinin İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü tarafından yürütülmesine,

7 – Ticari amaçla katı, sıvı ve gaz yakıt satan şahıs veya kuruluşlar sattıkları yakıtların menşeini belirten, üretici tarafından tasdikli belgeleri muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle mükellef kılınmasına ve cezaların, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde her yıl Çevre ve Orman Bakanlığınca tespit edilen para cezaları genelgesi doğrultusunda uygulanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Tekirdağ Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 12/09/2003

Karar No : 09

İlimizde 2003-2004 kış döneminde özellikle ısınma amaçlı yakıtların kullanımından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yakıt programı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A- GENEL KURALLAR

1) Hava kirliliği ile mücadele konusunda önlemler alınırken, kömür spesifikasyonları çalışmalarında Tekirdağ Merkez, Çorlu ve Çerkezköy ilçe sınırları içinde aşağıda özellikleri belirtilen kömürlerin kullanılmasına,

a) Isınma Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri;

- Alt Isıl Değer

: 4000 (-200)

Kcal/kg.

min. (satışa sunulan)

- Yanar Kükürt

: % 1

max.

(satışa sunulan)

- Boyut

: 18-200 mm.

18 mm. altı max.

% 10 tolerans

 

200 mm. üstü

% 10 tolerans

Kalorifik değer baz alınması durumunda, yukarıda belirtilen boyutların aynı kalması ve alt ısıl değerin 4000 Kcal/kg. üzerinde olması kaydıyla, yanar kükürt; 1 inci derece kirli iller için belirlenen 1000 Kcal başına % 0.25 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.

1/9/2003 tarihinden önce kontrol belgesi kapsamında ithal edilen ve edilecek olan;

b) Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri;

- Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/kg.

(satışa sunulan)

(-500 Kcal/kg. tolerans)

- Toplam Kükürt

: % 1

(kuru bazda)

+ (% 0.1 tolerans)

- Uçucu Madde

: % 12-22

(kuru bazda)

+ (% 1 tolerans)

- Toplam Nem

: % 10

(satışa sunulan)

+ (% 1 tolerans)

- Boyut

: 18-200 mm.

18 mm. altı max.

% 10 tolerans

 

 

200 mm. üstü

% 10 tolerans

1/9/2003 tarihinden sonra kontrol belgesi kapsamında ithal edilen ve edilecek olan;

c) Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri;

- Kükürt (kuru bazda)

: %0.9 (max.)

- Alt Isıl Değer (orjinalde)

: 6200 kcal/kg (min.)

- Uçucu Madde (kuru bazda)

: %10-28 (± 2 tolerans)

- Toplam Nem (orjinalde)

: %10 (max.)

- Kül (kuru bazda) (max.) (+%1 tolerans)

: %14

- Boyut

: 18-150 mm. (18mm. altı ve 150mm. üstü

 

için max. %10 tolerans)

d) Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömür Özellikleri;

- Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/kg.

(satışa sunulan)

(-500 Kcal/kg. tolerans)

- Toplam Kükürt

: % 1

(kuru bazda)

+ (% 0.1 tolerans)

- Uçucu Madde

: % 36

(kuru bazda)

+ (% 1 tolerans)

- Toplam Nem

: % 10

(satışa sunulan)

+ (% 1 tolerans)

- Boyut

: 0-50 mm.

 

 

e) Briket Kömür Özellikleri;

Briket kömürlerde TS 12055 no’lu "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardına uyulması gerekmektedir.

2) İlimiz Merkez, Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri haricinde kalan yerleşim bölgelerinde ısınma amaçlı kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri;

- Alt Isıl Değer

: 3000 (-200)

Kcal/kg en az (satışa sunulan)

- Yanar Kükürt

:%1.65 maksimum

(satışa sunulan)

- Boyut

: 18-200 mm

18 mm altı maksimum %10 tolerans

 

 

200 mm üstü %10 tolerans

En az 3000 Kcal/kg olması durumunda daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına %0.55 (satışa sunulan) değerleri geçmeyecektir.

3) İlimiz Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerin Tekirdağ ili sınırları içerisinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesinin yasaklanmasına,

4) Yerli, ithal ve briket kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını, tozumayı önlemek amacıyla kömürlerin torbalanarak tüketime sunulmasına, torbalama işleminin Tekirdağ Merkez, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uygulanmasına,

Torba Kömür Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler;

a) Kömürlerin, ağırlık olarak 25 ve/veya 40 kg’lık torbalarda satışa sunulmasına,

b) Ambalajların ikinci kez kullanılmayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılmasına,

(c) Ambalajlar üzerinde;

(1) İthal kömürde ithalatçı firmanın, yerli kömürde üretici firmanın ünvanı ve tesis adresi,

(2) Dolum tarihi (yıl olarak),

(3) Ağırlık (Kg olarak) (+%2),(-%2),

(4) Kömürün cinsi ve menşei,

(5) Alt ısıl değeri (Kcal/kg),

(6) Toplam/yanar kükürt miktarı,

(7) Uçucu madde miktarı,

(8) Tane boyutu (mm) yazılmasına,

d) Etiket bilgilerinin okunabilir, torbalara zıt renkte ve büyük puntolarla yazılmasına,

e) Torba üzerinde kömür ambalaj torbasının (kağıt hariç) yakılmaması için uyarı yazısının bulunmasına,

f) Briket kömürlerde de torba kriterlerinin, yukarıda belirtilen torba standartlarına uygun olmasına, ayrıca bağlayıcı cinsinin belirtilmesine,

5) Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliği Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01/02/2001 tarihli 456-1374 sayılı 2001/4 nolu genelgesi ile ısınma amaçlı olarak yasaklanmış petrol kokunun ilimiz sınırları içerisinde kullanımının yasaklanmasına, yalnızca çimento fabrikaları ve modern teknoloji ile çalışan (reküperasyonlu) kireç fabrikalarında kullanılmasına taahhütlü olarak izin verilmesine,

6) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan yerlerde kömür satışı yapılmamasına,

B- KÖMÜR ÜRETİMİ VE İTHALATI YAPAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1) Yerli kömür ve ithal kömür pazarlamasını yapan gerçek ve tüzel kişiler, Tekirdağ İli sınırları içinde kömür satışı yapmak istedikleri takdirde, Tekirdağ Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) Kömür Uygunluk Belgesi almalarına, il sınırları dışındaki ocak sahiplerinin ilimiz sınırları içerisinde kömür satışı yapmak istedikleri takdirde, Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilen Laboratuvarlara ait analiz raporu ile birlikte müracaat etmelerine, yakıt kriterleri uygun ise gerekli belgenin Valiliğimizce verilmesine, değil ise iptaline,

2) İthal kömür için Çevre ve Orman Bakanlığından ithal izni alan firmaların, noter onaylı olmak üzere evrakını (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, proforma faturası, analiz sertifikası, uluslararası gözetim firmalarınca numunesi alınan kömüre ait Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından analizleri kabul edilen laboratuvarlara ait analiz raporu, gümrük giriş beyannamesi) dilekçe ekinde vererek, Tekirdağ Valiliğine (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) müracaat etmelerine,

3) İzin (Kömür Uygunluk Belgesi) başvurusunun; Tekirdağ Valiliğine ( İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) verilecek dilekçe ile yapılmasına, Başvuru dilekçesinde; firma adı, adresi, kömürün temin edildiği ocağın ve tesisin adresinin yer almasına,

Dilekçe ekinde;

a) İlgili meslek kuruluşlarından alınma Ticaret Sicil Kayıt Belgesi,

b) Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,

c) Belgeleri imzalamaya yetkili olanların noterden imza sirküleri,

d) Sözleşmeli bayilerin adı, adresi,

e) Tesis ile ilgili tanıtıcı bilgileri, (tesisin özellikleri, kapasitesi, akım işlem şeması ve benzeri)

f) Bu kararda belirlenmiş esaslara uygun olarak, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce hazırlanmış ve Valilikçe onaylanmış örneğine uygun noter tasdikli taahhütname bulunmasına,

4) Analiz ücretinin kömür üreticileri tarafından ödenmek üzere, kömür satış yerleri ile apartmanlardan kömür numuneleri alınarak analizlerinin yaptırılmasına ve analiz sonucu olumsuz çıkan kömür üreticilerinin izin belgelerinin iptal edilmesine, analiz bedellerinin vatandaşlara yansıtılmamasına,

Kömür üretimi ve ithalatı yapacak ocak sahipleri veya rödevansların verecekleri taahhütnamede yer alacak hususlar;

a) Doğrudan veya sözleşmeli bayiler aracılığı ile pazarlayacakları kömürlerin İl Mahalli Çevre Kurulunun 29/07/2003 tarihli ve 07 no’lu Kararı çerçevesinde belirlenen özelliklere sahip olacağını,

b) İyileştirme ve zenginleştirme tesislerinde, ocaklarda, depolarda vesaire de yapılacak denetimlerde ve numune alımlarında, Valilikçe görevlendirilmiş yetkili denetim ekibinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağını,

c) Tesisten, depodan, taşıma araçlarından, satış yerinden, mahrukatçı kullanım yerinden, tüketiciden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin, numune alma ve analiz ücretini karşılayacağını,

d) Şehire sevk edilecek her parti kömür için pazarlamacı ya da tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesi ve Kömür Uygunluk Belgesini nakil aracına vereceğini,

e) Kömürlerin doldurulduğu torbaların üzerinde I-Genel Kurallar başlığının 4 üncü maddesinde yer alan değerlerin yazılı olacağını,

f) Kömürü taşıyan araçların denetim ekiplerine kontrollerini yaptıracağını, satışına izin verilen kömür belgelerine "Kontrol Edilmiştir" kaşesi vurduracağını, yetkililerce imzalanıp, kaşe ve imzası olmayan evrakla Tekirdağ iline giren kömüre, uygun olmayan kömür muamelesi yapılacağını,

g) Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.12.2001 tarihli ve 4174-16483 sayılı (2001/22) Genelgesinin yakıtlarla ilgili 1 inci maddesinde ilimizde ısınma amaçlı kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını önlemek ve bu işlemlerde oluşacak tozumayı engellemek açısından, kömürlerin torbalanarak tüketime sunulmasının önem arz etmekte olduğu belirtilmiş olup, Tekirdağ Merkez, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde torba kömür satacağını,

5) Yukarıdaki maddelerde yazılı hususları ihtiva eden taahhütnamenin noterlikçe düzenlenmiş olmasına, taahhütnamede yazılan hususları kabul etmediği takdirde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacağının ilgiliye tebliğ edilmesine,

C- KÖMÜR SATIŞI YAPAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1) Kömür satışı yapacak olan üretici, ithalatçı ve bunların anlaşmalı, sözleşmeli bayilerinin ve tüm kömür satıcılarının "Kömür Satış İzin Belgelerini" Tekirdağ Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) almalarına,

2) Kömür Satış İzin Belgesi almak için müracaat edecek gerçek ve tüzel kişilerin dilekçe ekinde bulunması gereken evrakların Tekirdağ Valiliğince (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) belirlenmesine,

3) Kömür kamyonlarından satış yapan kişilerin satış yerlerinin Tekirdağ Belediyesince belirlenmesine, başka bir alanda kömür satışı yapılmamasına,

Kömür satıcılarının verecekleri taahhütnamede yer alacak hususlar;

a) İl Mahalli Çevre Kurulunun 29/07/2003 tarihli ve 07 no’lu Kararı çerçevesinde Tekirdağ ili sınırları içerisinde belirlenen özelliklere sahip kömür satacağını,

b) İşyeri veya depolarda yapılacak denetimlerde ve numune alımlarında, denetim ekibinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağını,

c) Tüketiciye pazarlanacak kömüre ait kantar fişi, sevk irsaliyesi, fatura ve Tekirdağ Valiliğinden (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) alınmış Kömür Uygunluk Belgesinin bir örneğini vereceğini,

d) Kontrol noktasında, kontrol edilmeden geçen kömürü kabul etmeyeceğini,

e) Depodan, taşıma aracından, satış yerinden ve kullanım (tüketim) yerinden alınan numunenin analiz sonuçlarının bozuk çıkması halinde, bir olumsuzluk olarak değerlendirileceğini, kabul, beyan ve taahhüt etmesine,

4) Yukarıdaki maddelerde yazılı hususları ihtiva eden taahhütnamenin noterlikçe düzenlenmiş olmasına, taahhütnamede yazılan hususları kabul etmediği takdirde, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulanacağının ilgiliye tebliğ edilmesine,

D- TÜKETİCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1) Tüketicilerin kömürlerini "kömür satış izin belgesi" olan satıcılardan almalarına,

2) Tüketicilerin, kömür satıcılarından fatura ve/veya perakende satış fişi almalarına ve denetleme esnasında ibraz etmelerine,

3) Resmi kurum ve kuruluşların kömür satıcılarından fatura ve/veya perakende satış fişi almalarına, söz konusu firmaya ait kömür uygunluk belgesi ve firma ile yapılan sözleşme gibi belgeleri denetleme sırasında ibraz etmelerine,

4) Tüketicilerin, satın aldıkları kömürlerin soba ve kaloriferlerde verimli yakılmasına ilişkin bilgileri ihtiva eden "verimli yakma kılavuzu"nu satıcılardan talep etmelerine,

5) Tüketicilerin kararımızın düzenleyici hükümler başlığı altında toplanan maddelerine riayet etmelerine,

6) İl ve ilçedeki okullara, hastahanelere, askeri birlik ve resmi kurum ve kuruluşlara belirtilen özelliklere sahip yerli ve ithal kömürlerin torbalanmadan dökme olarak satılabileceğine,

7) Yerli linyit ve taş kömürü üreticileri, şayet yakıtı harmanlama yaparak satacaksa, karışım için kullanılacak kömür cinsini, karışım oranını ve yöntemini belirtir belgeyi dilekçe ekinde hazırlayarak Valiliğimize (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)’ne sunmalarına,

E- DENETLEME VE YAPTIRIMLARA AİT KURALLAR

1) İl’e giriş yapan kömür yüklü araçların kontrolünde, satın alınan kömüre ait fatura, kantar fişi, sevk irsaliyesi, kömür uygunluk belgesi gibi belgelerin denetim esnasında yetkililere ibraz edilmesine,

2) Denetim esnasında denetim ekibince kömür menşei belgesine "kontrol edilmiştir" kaşesinin vurularak şoföre verilmesine, kontrol kaşesi vurulmamış evrakla ilimize giriş yapan kömürlere kaçak yakıt muamelesi yapılmasına,

3) İlimize izinsiz kömür girişini kontrol etmek amacıyla İl Merkezi giriş ve çıkış noktalarına Belediye Başkanlığınca sabit denetim istasyonları kurulmasına, denetimlerin bu istasyonlarda 24 saat aralıksız devam etmesine,

4) Bu istasyonlarda Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına denetim yetkisi verilerek, denetim için yeteri kadar personel görevlendirilmesine ve müştereken denetim yapılmasına, denetimlerde kullanılacak araç gerecin denetimle yetkilendirilmiş kurumlardan temin edilmesine,

5) Tekirdağ Belediyesi sınırlarında yürütülen denetim hizmetlerinde, Tekirdağ Belediye Başkanlığı Koordinatörlüğünde E-4 üncü madde de belirtilen kurum ve kuruluşlara "mobil denetim ekiplerini" müştereken kurma yetkisi verilmesine, denetim için yeterli personel istihdam edilmesine, denetimlerde kullanılacak araç ve gerecin ilgili kurumlardan temin edilmesine, Belediye mücavir alan sınırı dışında ise, bağlı jandarma komutanlığına "mobil denetim ekibi" kurma yetkisinin verilmesine,

6) Tüketicilerden, apartman ve sitelerden, işyeri veya depolardan, satış yapan kamyonlardan yapılacak denetimler ve numune alma işlemlerinin, denetim yetkisi verilen denetim ekiplerince yapılmasına, alınan numunelerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarı veya Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından analizleri kabul edilen laboratuvarlara gönderilmesine,

7) İlçelerde de Kaymakamlarca ilçe giriş ve çıkış noktalarına denetim istasyonlarının kurulması ve mobil ekiplerin oluşturulmasının sağlanmasına, denetimlerin İlçe Belediye Başkanlıkları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına müştereken denetim yapma yetkisinin verilmesine,

8) Denetim esnasında kömür uygunluk belgesi ve/veya kömür satış izin belgesi olmayan ya da kömür uygunluk belgesi ve/veya kömür satış izin belgesi olup, Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklere sahip olmayan kömürlerin pazarlanması ve tüketimine izin verilmemesine, satışın yapıldığının tespiti halinde ilgili kurum tarafından yasal işlem uygulanmasına,

9) Denetim ekipleri tarafından taşıma aracında, kullanıcılar ve satıcıların depolarında tespit edilen Mahalli Çevre Kurulu kararında belirtilen şartlara uymayan katı yakıtların yakılmasının önlenmesine, uygun olmayan yakıtların il dışına çıkarılmasında tahakkuk edecek işçilik, taşıma ve her türlü masrafların araç sahibi, kullanıcılar ve satıcılar tarafından karşılanmasına, bu mümkün olmadığı takdirde yakıtın uygun şekilde bertaraf edilmesine,

10) Denetim ekiplerince mesken, ticari işletmeler, kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut kalorifer kazanlarının denetlenmesine, işyeri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kişilerin çalıştırılmaması, görevlilerin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak hizmet içi eğitim kursuna alınmalarına aksi takdirde işyeri sahibi, yöneticiler ve kaloriferciler hakkında yasal işlem yapılmasına,

11) Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rasgele yerlere dökülmemesine, döküldüğünün tespiti halinde yasal işlem yapılmasına,

12) Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı işletmelerde yapılacak yakıt ihalelerinde kömür uygunluk belgesi ve/veya kömür satış izin belgesi olması şartlarının aranmasına,

F- DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER

Sıcaklık şartları ve yakma şartları ile ilgili olarak;

a) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 150C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

b) Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 180C, konutlarda 200C’den fazla olmayacak şekilde yakılmasına,

c) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler ve diğer binalarda kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 220C’den fazla olmamasına ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

d) İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri ve meskenlerin, bacalarının bakım ve temizlikleri ile ilgili çalışmalarını kış sezonuna girmeden yapmalarına,

e) Hava kirliliğinin azaltılması için resmi dairelerle, tüm kaloriferli bina ve işyerlerinin kalorifer tesisat bakımlarını kış sezonuna girmeden yaptırmalarına,

f) İhbarda bulunmak isteyenlerin İlde Valilik, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Tekirdağ Belediyesine, İlçelerde Kaymakamlıklara ve ilgili Belediyelere başvurmalarına,

g) Mahalli Çevre Kurulunca karara bağlanan yakıt programları çerçevesinde kullanılacak kömürlerin, daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında TSE standartlarına uygunluğun aranması ve gerekli denetimlerin yapılmasına,

h) Plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların soba ve kalorifer kazanlarında yakılmasının yasaklanmasına,

i) Okullarda ve resmi binalarda, değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesine ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılmasına,

j) Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmasına,

k) Okullarda ve resmi binalarda kullanılmayan odaların radyatör vanalarının kapatılmasına,

G- CEZAİ İŞLEMLER

1) Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince yasal işlem yapılmak üzere, denetim ekiplerince tanzim edilen tutanak ve evrakların İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine ve cezai işlemlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına,

2) Yasaklanmış olan yakıtları depolayan, satışını yapan kişi ve kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereğince yasal işlem yapılmasına,

3) Yasaklanmış yakıtları kullanan veya depolayan ateşçi belgesi olmayan kalorifercileri çalıştıran apartman veya site yöneticileri hakkında Çevre Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

—— • ——

Trabzon Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 26/6/2003

Karar No : 06

Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Mehmet YILDIRIM başkanlığında 26/6/2003 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl sınırları içerisinde hava kirliliğinin azaltılması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan yakıt programının aşağıdaki hususları içermesine;

A – SANAYİ AMAÇLI KULLANILACAK YAKITLARDA;

1 – İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, atılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

2 – İthal kömürlerde aranacak özellikler;

Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Toplam Kükürt

: % 1 (Kuru bazda) + (% 0,1 tolerans)

Uçucu Madde

: % 36 (Kuru bazda) + (% 1 tolerans)

Toplam Nem

: % 10 (Satışa sunulan) + (% 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

3 – Yerli kömürlerde aranacak özellikler;

Alt Isıl Değeri

: En az 3000 kcal/kg

Toplam Kükürt

: En çok % 1.3 (+ 0,1)

Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliğinde belirtilen emisyon sınır değerlerin de sağlanması gerekmektedir.

4 – 6 nolu fuel-oilin 2001/22 sayılı genelge doğrultusunda çay fabrikalarında kullanılmasına, ilçe merkezlerinde kalan sanayi tesislerinde kış sezonunda kullanılmamasına,

B – ISINMA AMAÇLI KULLANILACAK YAKITLARDA;

1 – İlimiz sınırları dahilinde petrokok yakıtının kullanılması, atılması ve depolanmasının yasaklanmasına,

2 – İthal kömürlerde aranacak özellikler;

Kükürt (Kuru Bazda)

: % 0.9 (max)

Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: 6200 kcal/kg (min)

Uçucu Madde

: % 10-28 (± 2 tolerans)

Toplam Nem (Orijinalde)

: % 10 (max)

Kül (Kuru Bazda)

: % 14 (max) (+ % 1 tolerans)

Boyut

: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max

 

% 10 tolerans)

3 – Sıkıştırılmış (pres) kömürlerde aranacak özellikler;

Alt Isıl Değeri

: 5000 kcal/kg (satışa sunulan)

Toplam Kükürt

: % 1 + (% 1 tolerans)

Toplam Nem

: En çok % 15 (satışa sunulan)

Kömür briket kömürler için getirilen TS 12055 "Kömür Briketi-Isınmada kullanılan" standardına uyulması gerekmektedir.

4 – Yerli kömürlerde aranacak özellikler;

Alt Isıl Değeri

: 3500 (-200) kcal/kg en az (satışa sunulan)

Yanar Kükürt

: % 1.3 max (satışa sunulan)

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı ve 200 mm üstü % 10 tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranı daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 0.37 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.

Sıvı yakıtlarda;

a-) Sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen % 1.5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtı kullanılmasına,

b-) 6 nolu fuel-oilin ısınma amaçlı kullanımının önlenmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Trabzon Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü elemanlarından oluşturulacak komisyon tarafından gerekli denetimlerin yapılması, site sahiplerinin almış oldukları yakıtın kalorifer yakıtı olduğu ile kimden alındığına dair irsaliye ve faturanın denetim elemanlarına ibraz edilmesine,

c-) Petrol Ofisi A.Ş. Bölge Müdürlüğü 4 ve 6 nolu fuel-oili satmış oldukları şirket isimleri miktarının aylık olarak Trabzon İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bir rapor halinde sunmasına,

6 – a)– Yurt içinden Trabzon Limanı ve iskelelere getirilen ısınma ve sanayi amaçlı kömürlerin boşaltılmadan önce Liman İşletme Müdürlüğü ve Liman Başkanlığının İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yazılı başvurusu üzerine İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Belediyesi elemanlarından oluşan bir komisyonca numune alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarında analiz ettirilip Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili tebliğlerine ve Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğunun ibraz edilmesine,

İlimiz sınırları içindeki liman ve iskelelere gelen ve başka illerdeki İl Özel İdare Müdürlükleri Çaykur Genel Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarına tahsisli yerli kömürlere analizlerin yapılmamasına,

b)- Ana bayiler getirdikleri her cins kömürü satışa sunmadan önce İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat ederek İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü elemanlarınca oluşturulacak komisyon tarafından alınan numunelerin Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarında analiz ettirilip Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili tebliğlerine ve Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğu tespit edildikten sonra satışa sunulması ve 2 ayda bir bu analizlerin tekrarlanmasına,

c)- Kömür satıcılarının her cins kömürün Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarında yapılmış olan analiz raporunu ve nereden temin edildiğine dair belgenin denetim elemanlarının ve vatandaşların görebileceği uygun bir yere asmasına,

d)- Sitelerin il dışından getirip kullanacakları kömürleri kullanıma sokmadan önce İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaatı ile numune aldırarak Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarında analiz ettirilip Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygunluğu tespit edildikten sonra kullanılmasına, İl içindeki satıcılardan alınan kömürlerin belge ve analiz raporlarının ibraz edilmesine,

e)- Isınmada kullanılan yakıtın "Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesi"ne uygun olarak yakılmasına, bu konuda görevli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Belediyesi elemanlarınca ortaklaşa hava kirliliğine yol açmayacak şekilde faaliyet göstermesinin temini ve denetlenmesine,

f)- Konutlarda ve endüstride kullanılan yakma sistemlerini işleten personelin gerekli eğitimlerini Trabzon Valiliği, Trabzon Belediyesi ve MMO işbirliği içerisinde sağlanması, kalorifer ve sanayi kazanlarını işleten ve ateşçi belgesi bulunmayan personelin çalıştırılmaması için sürekli ve etkin denetimler yapılmasına,

g)- Tüm resmi kurum ve kuruluşlar ısınma amaçlı yakıt satın alma ihale şartnamelerinde 2003-2004 yılı kış dönemi için yakıtlarla ilgili en son Mahalli Çevre Kurulu Kararını göz önünde bulundurulmasına,

h)- Kaliteli kömür kullanımının teşvik edilmesine,

ı)- Merkezi ısıtma sistemli yerlerden kaynaklanan kömür küllerini ağzı kapalı kap veya poşet vasıtasıyla çevreyi kirletmeyecek şekilde çöp alım yerleri veya Belediyenin gösterdiği uygun yerlere bırakılmasına,

7 – Bacalara toz tutucu filtre takılmasına 2003-2004 yılı kış döneminde de devam edilmesine,

8 – Denetimler esnasında aksi durum tespit edildiğinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ile ilgili hükümlerin uygulanmasına,

karar verilmiştir.

C – UYARI KADEMELERİ VE KİRLİLİK DERECELERİ

 

SO2 (µgr/m3)

PM (µgr/m3)

1. kademe

700

400

2. kademe

1000

600

3. kademe

1500

800

4. kademe

2000

1000

(Nispi nem miktarının % 90’ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler % 10 eksiğiyle uygulanacaktır.)

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde uyarı kademeleri planı uygulanacaktır.

1. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 700 ve Duman 400 ise genel tedbirlere ek olarak;

a) Kalorifer ve sobaların yakma saatleri 09.00-10.00, öğle 14.00-15.00 arasıdır.

b) Tatil günlerinde (Hastaneler, Yatılı Okullar, Öğrenci Yurtları, Huzur Evi, Terminal, Güvenlik Kuvvetleri v.b. hariç) tüm kamu bina ve tesisler ile özel iş hanlarında kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır.

2. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 1000 ve duman 700 ise genel tedbirler ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 1., 2., 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler yoğun duman emisyonları % 50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlayacaktır.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3’er saat yakılacak. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer ocakları yine en az düzeyde yakılacaktır.

3. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 1500 ve duman 800 ise gene tedbirler ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkabilecektir.

b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.

c) Kalorifer ve sobalar günde bir defa 3’er saat ile yakılacaktır.

4. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 2000 ve duman 1000 ise genel tedbirler ile 1., 2. ve 3. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilecektir.

b) Resmi makam otoları, Askeri, Emniyet, İtfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans ve taksiler hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.

c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığıyla direkt ilgisi bulunan işyeri dışındaki tüm 1., 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler tatil edilecektir.

d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecektir, Hastane ve benzeri halk sağlığıyla ilgili kurumlar kendi bünyelerinde gereli önlemleri alacak, elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanılacaklardır.

e) Tüm özel, kamu hastaneleri ile diğer tedavi kurumlarında baştabiplerce ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemeler hazır bulundurulacaktır.

f) Trabzon Belediyesi sınırları içinde özel ve resmi tüm ambulanslar derhal İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilecektir.

g) Zorunlu olmadıkça bina pencereleri açılmayacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı