Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Kasım 2003

SALI

Sayı : 25286

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/6264 Türkiye-Kamerun Ekonomik, Teknik ve Ticari İşbirliği Komisyonu I. Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/6271 İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Krokide Yer ve Sınırları İşaretlenen Alanın, İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’ne Dahil Edilmesi Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelikler

— Okan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/6264

7 Ağustos 2003 tarihinde Yaunde’de imzalanan ekli “Türkiye-Kamerun Ekonomik, Teknik ve Ticari İşbirliği Komisyonu I. Dönem Toplantısı Tutanağı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 9/9/2003 tarihli ve İEGY/364711 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

A. BABACAN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

B. ATALAY

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/6271

2/3/1992 tarihli ve 92/2778 sayılı Kararnameye ektir.

İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli krokide yer ve sınırları işaretlenen alanın, İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’ne dahil edilmesi; Devlet Bakanlığı’nın 7/10/2003 tarihli ve 50606 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16976

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 07.11.2003 gün ve B.02.0.PPG.012-305-16860 sayılı yazımız.

b) 07.11.2003 gün ve B.01.0.KKB.01-06-257-2003-1298 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinden itibaren Yunanistan ve Almanya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Adalet Bakanı Cemil Çiçek yoğun programı nedeniyle, Yunanistan ve Almanya’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06/C-13-2003-1303

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : (a) 07.11.2003 gün ve B.02.0.PPG.012-305-16860 sayılı yazınız.

(b) 07.11.2003 gün ve B.01.0.KKB.01-06-257-2003-1298 sayılı yazımız.

(c) 10.11.2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16976 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Kasım 2003 tarihinden itibaren Yunanistan ve Almanya’ya gidecek olan Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in dönüşüne kadar; Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK yoğun programı nedeniyle, Yunanistan ve Almanya’ya gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Kasım 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16977

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“World Travel Market 2003” Turizm Fuarına katılmak üzere, 11 Kasım 2003 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan        

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Kasım 2003

B.01.0.KKB.01-06-259-2003-1304

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10 Kasım 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16977 sayılı yazınız.

“World Travel Market 2003” Turizm Fuarına katılmak üzere, 11 Kasım 2003 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Okan Üniversitesinden:

Okan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile sınavlarda uyulacak genel esasları ve öğrenci işlerinde uygulanacak ortak kuralları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçeve ilke ve kararlarına göre Okan Üniversitesinde uygulanan ön lisans ve lisans öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve başarının nasıl belirleneceğine, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlara devamlı ya da geçici ayrılma işlemlerine, staj, bitirme çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin ortak hükümleri kapsar. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Okan Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ek ve değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — "Yasa": 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, ek ve değişikliklerini,

"Mütevelli Heyet": Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

"Üniversite": Okan Üniversitesini,

"Rektör": Okan Üniversitesi Rektörünü,

"Senato": Okan Üniversitesi Senatosunu,

"Yönetim Kurulu": Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

"İlgili Kurul": Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokul kurulunu,

"İlgili Yönetim Kurulu": Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

"Eğitim-Öğretim Programı”: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin üniversite senatosunca kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili kurullarca hazırlanan ve senatoca onaylanan eğitim-öğretim çalışmalarının tümünü,

"Eğitim-Öğretim Çalışmaları": Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, proje, ödev, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,

"Eğitim-Öğretim Yılı": Yarıyıl sonu sınavları ve kayıt dönemi hariç, en az 14’er haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan iki yarıyılı veya fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokulunun ihtiyaç ve özelliklerine göre, yarıyıl tatili hariç en az 28 haftadan oluşan tek öğretim yılını,

"Yaz Yarıyılı": İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun eğitim amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyi ve Öğrenim Dili

Ön Lisans Eğitim ve Öğretimi

Madde 5 — Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık bir eğitim ve öğretim programı içeren ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak ön lisans eğitim ve öğretimi yapılır.

Lisans Eğitim ve Öğretimi

Madde 6 — Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıllık bir süreyi kapsayan ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen koşullara uygun olarak lisans eğitim ve öğretimi yapılır.

Lisans öğrenimini tamamlamayanların ya da tamamlayamayacakları anlaşılanların istemeleri durumunda ön lisans diploması alabilmeleri veya meslek yüksekokullarına intibakı hususunda Yükseköğretim Kurulunca bu konuda hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak öğrencilerin ön lisans diploması alabilmeleri için, yabancı dil hazırlık programı dışında Üniversitede en az iki yıl öğretim görmüş ve aldığı derslerin hepsini başarmış olmaları gerekir.

Eğitim–Öğretim Dili

Madde 7 — Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Yükseköğretim Kurulunca yabancı dilde eğitim-öğretim yapılmasına izin verilen programlarda bir yıl süre ile zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programında geçen süre genel öğrenim süresi dışındadır.

Yabancı Dil Hazırlık Programı

Madde 8 — Üniversitenin herhangi bir ön lisans veya lisans programına kaydolan öğrenciler, ilgili yabancı dilde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarı gösteren öğrencilerle, sınav tarihinden geriye doğru iki takvim yılı içinde eşdeğerliliği senatoca kabul edilen bir ulusal ya da uluslararası yabancı dil sınavında başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler yabancı dil yeterlik sınavından ve hazırlık programından muaf tutulurlar.

Madde 9 — Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl süreli hazırlık programına devam ederler. Hazırlık programı sonunda da başarılı olamayan öğrenciler bu programda devam koşulunu yerine getirmek kaydıyla ön lisans ya da lisans öğrenimlerine devam ederler. Ancak mezun olabilmeleri için hazırlık programını başarma koşullarını yerine getirmek zorundadırlar.

Madde 10 — Yabancı Dil Hazırlık programı eğitim-öğretim esasları "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Senatoca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

Madde 11 — Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci Kabulü

Madde 12 — Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Ancak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında yapılacak yetenek sınavı sonucuna göre üstün nitelikli olduğu belirlenen öğrenciler ilgili sanat dalına eğitim yapmak üzere kabul edilir.

Kesin Kayıt

Madde 13 — Üniversitenin birimlerinden birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen ya da yasal vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere Rektörlüğe başvurur. Yetenek sınavı ile kabul edilen öğrenciler için bu süre Senatoca belirlenir. Kayıt için gerekli belgeler ÖSYM ve Rektörlükçe belirlenir.

Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir. Bu belgelere dayanılarak elde edilen tüm haklar geçersiz sayılır.

Akademik Kayıt

Madde 14 — Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Akademik kaydını yaptırmayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik Kayıt Süresi

Madde 15 — Tüm öğrenciler akademik kayıtlarını gerekli ücretlerini ödeyerek bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyetçe belirlenir. Mazeretleri nedeniyle bu tarihler içinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır.

Bir öğrencinin kayıt tarihi Akademik Takvimde belirtilen öğretime başlama tarihinin iki haftasını geçemez.

Yabancı Öğrenci Kabulü

Madde 16 — Yabancı Uyruklu Öğrenciler hakkında "Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre işlem yapılır.

Üniversite Dışından Yatay Geçiş Yoluyla Kabul ve İntibak

Madde 17 — Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Üniversiteye bağlı birimlere yapılacak yatay geçişlerde "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Başvurular öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin ders intibakı bölüm ya da program yöneticisinin önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca yapılır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerinin hesabında öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre yasa ile belirlenen azami süreyi aşamaz.

ÖSYM Sınavına girerek üniversitenin birinci sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, son üç takvim yılı içinde önceki yükseköğretim kurumunda başardıkları derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. Bu takdirde her 24 kredi saatlik muafiyet için azami öğrenim süresinden bir yarıyıl düşülür.

Üniversite İçinden Yatay Geçiş Yoluyla Kabul ve İntibak

Madde 18 — Kayıtlı bulundukları akademik programdan üniversite içinde başka bir programa geçiş yapmak isteyen öğrencinin yatay geçiş başvurusunda bulunabilmesi için kayıtlı bulunduğu programda:

a) Hazırlık hariç en az iki yarıyıl öğretim görmüş olması,

b) Bulunduğu programda almış olduğu derslerin genel not ortalamasının en az 3.00 olması,

c) Bulunduğu programda başarısız dersinin olmaması,

d) Daha önce disiplin cezası almamış olması,

gerekir.

Ayrıca yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin girdiği yıla ait aynı puan türündeki YÖSS puanı başvurduğu programın o yıl ki taban puanından az olmamalıdır.

Geçiş yapmak isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen kayıt süresi içinde geçiş yapmak istediği fakülte ya da yüksekokula dilekçe ile başvurur. Başvurular yatay geçiş yapılacak birimin kontenjanı ve yukarıda belirtilen koşullar dikkate alınarak sıralanır ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır.

Dikey Geçiş Yoluyla Kabul

Madde 19 — Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişlerde, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yandal – Çift Anadal Programları

Madde 20 — Yandal ve Çift Anadal Programlarına ilişkin esaslar ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

Kimlik

Madde 21 — Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite Öğrenci İşleri tarafından o akademik yıla ait ve üzerinde geçerlik süresi belirtilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir. Bu kart süresi dolduğunda öğrencinin durumuna göre yenisi ile değiştirilir. Kaybedilen ya da yıpranan kartların yenisi verilir, kayıp halinde ise gazete ilanı ile birlikte verilecek dilekçe üzerine kart yenilenir.

Kıyafet

Madde 22 — Üniversitede çağdaş kıyafet giyilmesi zorunlu olup bina ve eklentilerinde başın açık olması gerekir.

Adres Bildirimi ve Tebligat

Madde 23 — Öğrenciler bütün öğrenim süreleri boyunca ilgili yönetmelik, yönerge ve diğer düzenleyici hüküm, ilke ve esasları bilmek; bunları öğrenmek için kendilerinden beklenen ilgi ve özeni göstermek; öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Yönetim tarafından yapılan yazılı duyuruları ilgi ve özenle izlemekle yükümlüdürler.

Öğrenciler posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en çok bir hafta içinde Öğrenci İşlerine yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

Bir hakkın doğmasına veya kaybına esas teşkil edebilecek nitelikteki her türlü tebligat öğrencinin Öğrenci Bürosuna en son bildirdiği adresine konuyu belirten iadeli-taahhütlü bir mektup gönderilmek ve aynı husus ayrıca, 15 (on beş) gün süre ile Öğrenci Bürosu duyuru panosunda ilan edilmek sureti ile yapılır. Bu iki işlem iadeli-taahhütlü mektubun öğrencinin eline geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın tebligat yerine geçer ve öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

İadeli-taahhütlü mektubun adresine ulaşmış olması halinde PTT iadeli kartı üzerindeki tarih, aksi halde konu hakkında ilgiliye yapılan ilanın Öğrenci İşleri duyuru panosuna konulduğu günü izleyen 15 (on beş) gün sonraki tarih, tebliğ tarihi sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim ile İlgili Hususlar

Akademik Takvim

Madde 24 — Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlükçe hazırlanır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadırlar.

Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir.

b) Bir yarıyıl öğretim süresi en az on dört haftadır.

c) Yarıyıl sonu sınavları ve kayıt dönemi öğretim süresine dahil edilemez.

d) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz yarıyılı açılabilir.

Eğitim – Öğretim Kapsamı

Madde 25 — Eğitim – öğretim programı bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan eğitim - öğretim çalışmalarından oluşur.

Lisans ve ön lisans programlarında yıllara veya yarıyıllara göre yer alacak dersler ve uygulamalar, bunların haftalık saatleri ve toplam saat sayıları, zorunlu ya da seçmeli olup olmadıkları gibi hususlar ve gerekli eğitim-öğretim çalışmalarının esasları bölüm önerileri temel alınarak fakülte ya da yüksekokul kurullarınca belirlenir ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

Öğrenci Ders Programının Belirlenmesi ve Akademik Danışman

Madde 26 — Öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders programları kayıtlı bulundukları bölüm başkanı tarafından belirlenir. Öğrencilere eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak için ilgili bölüm başkanınca yeteri kadar akademik danışman görevlendirilir ve bu isimler ilgili fakülte dekanlığı ve yüksek okul müdürlüklerine bildirilir.

Ders Yükü

Madde 27 — Ön lisans ve lisans öğrencilerinin normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik programların özelliklerine bağlı olarak bir yarıyılda en az 16, en çok 26 kredi saattir. Zorunlu hallerde senato kararı ile normal ders yükü değişebilir.

Devam

Madde 28 — Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuar çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Ancak teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Minimum derse devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Hazırlık programında devam durumu ilgili yönetmeliğinde düzenlenir.

Öğrenim Süreleri

Madde 29 — Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süre, iki yıllık ön lisans eğitimi için dört, dört yıllık lisans eğitimi için yedi yıldır. Bu sürelere Yabancı Dil Hazırlık programında geçen süreler katılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 30 — Her dersin ya da eğitim – öğretim çalışmasının öğretim elemanı yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu ara sınavlar, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı ya da sözlü olarak duyurur. Yarıyıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı %40’dan az %70’den fazla olamaz. Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yıl / yarı yıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuar vb. derse bağlı çalışmalar ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur.

Yarıyıl sonu sınavları, normal eğitim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Proje ve laboratuar dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonu sınavı yapılır.

Normal programı takip eden başarılı öğrencilere bir günde ikiden fazla yarıyıl sonu sınavı verilemez. Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

Sınav Esasları

Madde 31 — Yarıyıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca belirlenerek sınavlardan en geç bir hafta önce ilan edilir.

Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarihlerde ve yerlerde girmek; sınava girerken yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ya da yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.

Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç yedi iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. İmza ve/ veya muhteviyat tasdiki de olsa özel doktor veya özel hastane ve kliniklerden alınan raporlar; aciliyeti belgelenmedikçe kabul edilemez.

Aksi halde öğrenciler o sınavdan sıfır (0) not almış sayılırlar.

Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, ara ve yarıyıl sonu sınav haklarını ilgili Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte kullanırlar.

Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Yarıyıl sonu sınavlarına katılabilmek için;

a) O derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin %70 ine katılmış olmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80 ine katılmış olmak,

d) Uygulamalarda başarılı olmak, varsa verilen projeleri tamamlamış olmak gerekir.

Sınavların Yapılışı

Madde 32 — Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise Bölüm Başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır.

Bir sınavda soruların ağırlıkları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı, öğrencilere sınavdan önce bildirilir.

Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir.

Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.

Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan ve başka bir yol ile kimliğini belirleme imkanı da olmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptir.

Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır.

Sınav Düzenini Bozucu Hareketler

Madde 33 — Her türlü sınav, uygulama, laboratuar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır (0) not almış sayılır.

Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır (0) not almış sayılır.

Yukarıda belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır.

Ek Sınav Hakkı

Madde 34 — Azami süreler içinde kayıtlı olduğu programdan mezun olacak son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere üç yarıyıl, ek sınavlara girmeden beş derse kadar başarısız olanlara dört yarıyıl (yıl esasına göre öğretim yapılan programlarda iki öğretim yılı) sınav hakkı tanınır. Birinci ek sınav hakkı dönem sonu sınavlarını izleyen iki hafta içinde verilir.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde yıl içi ya da yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için üniversite ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız sayılan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde yarı yıl veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın üniversitece, her eğitim- öğretim döneminin başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Sınırsız Sınav Hakkı

Madde 35 — Öğrenim süreleri dolmakla birlikte kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için üç ya da daha az dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları derslerden açılacak yarıyıl sonu ya da yıl sonu sınavlarına girme hakkı tanınır.

Bu öğrencilerin uygulamalı dersler ve daha önce alınmamış dersler dışında kalan derslere devam mecburiyeti yoktur.

Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim – öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Sınırsız sınav hakkına sahip olup derse devam zorunluluğu olmayan öğrenciler sınav dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Tek Ders Sınavı

Madde 36 — Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilere o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını takip eden iki ay içinde tek ders sınavı açılır.

Tek ders sınavında alınan son not geçerli olur.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 37 — Ara sınavlar ve yarıyıl / yıl sonu sınav sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir.

Ders Notları ve Başarı Durumu

Madde 38 — Bir öğrencinin bir dersteki başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi yarıyıl sonu sınavında aldığı not dikkate alınarak sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak isimlendirilen bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bu değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından başarı derecesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

49 ve aşağısı

FF

0.00

 

Ortalamaya Katılmayan Notlar

Geçici Notlar

Y – Yetersiz

D – Devamsız

B – Başarılı

E – Eksik

M– Muaf

 

(D) notu derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(B) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(Y) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(E) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde notların ilgili öğretim elemanı tarafından teslim tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (E) notu (FF) notu haline dönüştürülür.

(M) notu, öğrencinin başka üniversitelerden daha önce almış olduğu ve denklikleri kabul edilen dersler için ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir.

Başarı

Madde 39 — Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 37 nci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretimin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 37 nci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO) ve yarıyıl not ortalaması (YNO) hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

Bir öğrencinin daha önce almadığı derslere kayıt olabilmesi için dördüncü ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibari ile en az 4.00 üzerinden 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş olması ve öğrenimini başarı ile bitirerek mezun olabilmesi için de genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

Buna göre her yarıyılda (FF) ve (FD) notu alınan dersler, eğer ders açılıyorsa bir sonraki yarıyılda veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır.

Ayrıca 2.00 genel not ortalama barajını dördüncü yarıyıl sonunda aşamamış öğrenciler genel not ortalamalarını en az 2.00 ye yükseltmedikçe daha önce almadığı derslerini alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını öngörülen değere yükseltmek için öncelikle (FF) veya (FD) aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir.

Burslu kontenjandan üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin burslarının devamı için başarılı olmaları şarttır. İki yarıyıl üst üste genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrencilerin bursları kesilir. Genel not ortalamasını 2.00 nin üzerine çıkardıkları tarihten itibaren bursluluk haklarından yararlanmaya başlarlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 40 — Öğrenciler ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar. İtiraz ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa / yüksekokul müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.

İtiraz dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde yeniden incelenir. İnceleme sonucu yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Bitirme Çalışmalarına İlişkin Esaslar

Bitirme Çalışması

Madde 41 — Bitirme çalışması öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır.

İlgili fakülte - yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato, hangi birimlerde bitirme çalışması yapılacağını ve esaslarını karara bağlar.

Staj

Madde 42 — Staj öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır.

İlgili fakülte - yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Senato, hangi birimlerde staj yapılacağını ve esaslarını karara bağlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet

Madde 43 — Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programda yer alan ders ve stajların her birinden başarılı olması gerekir.

Madde 44 — Bir yarıyıl süren bir dersin "kredisi" o ders için haftalık teorik ders saati miktarına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir.

Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere "onur", 3.50’nin üzerinde olan öğrencilere ise "yüksek onur" listesine geçtiklerini belirten bir belge verilir.

Diploma

Madde 45 — Girdikleri programda eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan ve diğer mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere diploma verilir. Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararıyla belirlenir.

Lisans Eğitimi ve Öğretimi sonunda verilen diplomalarda Dekan veya Yüksekokul Müdürü ile Rektörün, Ön lisans eğitim ve öğretim sonunda verilen diplomalarda Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilk dört yarıyıl sonunda almış oldukları bütün derslerden başarılı iseler, talep ettikleri taktirde, ilgili yönetim kurulu kararı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar içinde "ön lisans diploması" alabilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

Kayıt Sildirme / İlişik Kesme

Madde 46 — Aşağıdaki durumlarda öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) Kaydının silinmesini istemiş olmak,

c) Mali yükümlülüklerini ilgili mevzuata göre yerine getirmemiş olmak,

d) Bu Yönetmelikte öngörülen hakları kullandığı halde mezuniyet için gerekli bütün dersleri başarıyla tamamlayamamış olmak,

e) Üst üste iki yarıyıl kayıt yaptırmamış olmak,

Yukarıda söz edilen herhangi bir nedenle kaydı silinen öğrencilerin kendi istekleri ile üniversiteye geri dönme hakları yoktur.

Geçici Ayrılma

Madde 47 — Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla bir yarıyıl ya da bir yıl öğrenimine ara vermesine izin verilebilir.

a) Öğrencinin sağlık kurumlarından heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması,

b) Daimi ikametgahının bulunduğu yörenin tabii afete uğradığının yörenin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelendirilmesi,

c) Eşinin veya birinci derecede kan ya da sıhri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,

d) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması,

e) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali,

f) Hükmün içeriği ve sonuçları bakımından Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin bu sıfatının kaldırılmasını ya da Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

g) Öğrencinin öğrenci değişim programları uyarınca, geçici olarak yurtdışında bir üniversiteye girmesi,

h) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen benzeri nedenler.

Birden fazla geçici ayrılma isteminde bulunulabilir. Ancak, geçici ayrılma süresi toplam iki öğretim yılından fazla olamaz. Bu süre öğrenim sürelerinin hesabına katılmaz.

Yukarıda belirtilen nedenlerle geçici ayrılmalarına izin verilen öğrencilerden yönetim kurulu kararı ile öğretim bedelinin en az yarısı alınmaya devam edilir.

Geçici Ayrılmanın Sona Ermesi

Madde 48 — Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda ya da dilekçe ile başvurmaları halinde süresi içinde usulüne göre yarıyıl / yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

Ancak, hastalık nedeniyle ayrılmalarına izin verilenler öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını resmi kurumlardan alınan sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 49 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50 — Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Okan Üniversitesinden:

Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık programı ile ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitim öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Amaç

Madde 2 — Yabancı dil hazırlık programının amacı, öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, öncelikle kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçe'ye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme ve mesleki, kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan yabancı dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

Yasal Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Programa Kabul

Madde 4 — Okan Üniversitesine kabul edilen öğrenciler için, Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılır. Bu sınav her yarıyıl başında ve öğretim yılının sonunda düzenlenir.

Sınava Okan Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrenciler katılır. Yabancı dil düzeyi yeterli olmayan öğrenciler Düzey Belirleme Sınavına katılırlar. Bu program sonunda, başarılı olamayan, ancak devam şartını yerine getiren öğrencilerin izleyen eğitim öğretim yılı başında açılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılma hakları vardır. Bu sınavdan 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencileri için başarı notu 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş)’tir.

Okan Üniversitesi tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda Üniversite Senatosunca kabul edilir puanları almış olan öğrenciler, aradan iki takvim yılı geçmemek şartıyla başarılarını belgelendirmeleri durumunda, hazırlık öğretimi almaksızın doğrudan kendi bölümlerine kaydolurlar.

Programın Süresi ve Devam Zorunluluğu

Madde 5 — Yabancı dil hazırlık programındaki eğitim öğretim süresi en az 28 haftadır. Bu süre ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim sürelerine dahil değildir. Yabancı Dil Hazırlık Programına %90 devam şartı aranır. Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmazlar. Bu gibi öğrenciler hazırlık programını tekrarlamak zorundadırlar.

Sınavlar

Madde 6 — Yabancı dil hazırlık programında öğrencilerin yıl içi çalışmaları, ara ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenerek, her eğitim öğretim yılının ilk ayı içinde sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Başarı Notu

Madde 7 — Yıl sonu başarı notu mutlak not sistemine göre tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirilir. Öğrencinin yabancı dil hazırlık programını başarı ile tamamlamış sayılması için yıl sonu sınavından en az 50 (elli) alması ve yıl sonu başarı notunun en az 60 (altmış) olması gerekir.

Kurlar Arası Geçiş

Madde 8 — Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, eğitim öğretim yılı içerisinde başarı ve devam durumlarına göre alt ve üst kurlara veya gruplara geçebilirler. Kurlar ve gruplar arası uyum sağlamak amacı ile öğrencilere eğitim programları dışında ek olarak Rektörün onayı ile destek programları uygulanabilir.

Özel Öğrenci

Madde 9 — Okan Üniversitesinin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından birine kaydolmayan, ancak yabancı dil öğrenmek isteyen ve koşulları yetkili kurullarca belirlenen, en az lise mezunu kişiler özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde yabancı dil hazırlık programına devam eden kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenciler normal programdaki öğrenciler gibi devam, sınav, ödev ve benzeri yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde, hazırlık programından başarı notu almaya hak kazanırlar ve bu durum Okan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından istek üzerine belgelenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön lisans ile lisans programındaki

Yabancı Dil Eğitim Öğretimi

Madde10 — Okan Üniversitesinde ön lisans ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler eğitim sürelerince açılan kredili yabancı dil derslerine devam ederler.

Değerlendirme

Madde 11 — Ön lisans ile lisans programındaki yabancı dil derslerinin değerlendirilmesi, mazeret sınavları ve sınav sonuçlarına itiraz Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Öğrencilerin Mali Sorumlulukları

Madde 12 — Yabancı dil hazırlık programına kaydolan öğrenciler, Mütevelli Heyetçe belirlenen öğrenim harcını belirlenen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Konular

Madde 13 — Bu Yönetmelikle düzenlenmeyen konularda Okan Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı