Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Kasım 2003

SALI

Sayı : 25279

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6213 Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Doğu-Batı Enerji Koridorunun Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

2003/6328 Türkiye-Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/6339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/76 Sayılı Kararı

— Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

— Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 22)

— Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)

 

Kurul Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 16 Adet Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/112 (2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile İlgili), K: 2003/33 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hesap Yönetimi sigorta şirketlerinin, Kanunun 108 inci maddesi (c) bendi kapsamındaki haller nedeni ile rücu etmelerinden kaynaklanan talepleri ile ilgili olarak topluca değerlendirme yapmak suretiyle bu şirketlerle hesap kapatmaya ve hesabın kapatılmasına yönelik anlaşmalar yapmaya yetkilidir. Bu takdirde, hangi sigortalılar için ödeme yapıldığı, sigortalı adı ve soyadı, poliçe numarası, hasar tutarı, hangi şirketten rücu edildiği bir liste halinde tutulur. Bu durumda, rücu eden şirketçe, listede yer alan sigortalılara rücu çerçevesinde yapılmış olan icrai ve yasal takipler derhal kaldırılır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —31/10/1987 tarihli ve 19620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağ-Kur Personel Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 31/10/2003

KARAR NO : 2003/76

KONU : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Dikili ve Trabzon Limanlarının özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)'nın 24/09/2003 tarih ve 8621 sayılı yazısı dikkate alınarak;

Kurulumuzun 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı Kararı çerçevesinde, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (TDİ)'ye ait Dikili ve Trabzon Limanları'nın 30 yıl süreyle "işletme hakkı verilmesi" ve limanların envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının ise "satış" yöntemiyle birlikte özelleştirilmesi amacıyla İdare tarafından yapılan ihaleler sonucunda;

1. Dikili Limanı'nın 30 yıllık işletme hakkının en yüksek teklifin sahibi Dikili Liman İşletmeciliği Ortak Girişim Grubu'nun İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e, limanın envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının satış bedeli de dahil 4.250.000.- (Dörtmilyonikiyüzellibin) ABD Doları bedelle verilmesine,

Dikili Liman İşletmeciliği Ortak Girişim Grubu'nun veya bu Ortak Girişim Grubunun kuracağı Anonim Şirket'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi veya İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatın irad kaydedilmesine ve Dikili Limanının 30 yıllık işletme hakkının ikinci teklif sahibi Royal Caribbean Cruises Ltd.-Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.-Avrasya Yatırım Holding A.Ş.-Ege Ticaret Ltd.Şti.-Marvel Investments S.A. Ortak Girişim Grubu'nun İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e, limanın envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının satış bedeli de dahil 4.150.000.- (Dörtmilyonyüzellibin) ABD Doları bedelle verilmesine,

Royal Caribbean Cruises Ltd.-Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.-Avrasya Yatırım Holding A.Ş.-Ege Ticaret Ltd.Şti.-Marvel Investments S.A. Ortak Girişim Grubu'nun veya bu Ortak Girişim Grubunun kuracağı Anonim Şirket'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi veya İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatın irad kaydedilmesine ve Dikili Limanının 30 yıllık işletme hakkının üçüncü teklif sahibi Maruf Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e, limanın envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının satış bedeli de dahil 3.500.000.-(Üçmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle verilmesine,

Maruf Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin veya bu Şirketin kuracağı Anonim Şirket'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatın irad kaydedilmesine ve Dikili Limanı ihalesinin iptal edilmesine,

2. Trabzon Limanı'nın 30 yıllık işletme hakkının en yüksek teklifin sahibi Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'nin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e, limanın envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının satış bedeli de dahil, 22.400.000.- (Yirmiikimilyondörtyüzbin) ABD Doları bedelle verilmesine,

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'nin veya bu Şirketin kuracağı Anonim Şirket'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi veya İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatın irad kaydedilmesine ve Trabzon Limanının 30 yıllık işletme hakkının ikinci teklif sahibi Abdioğlu Trabzon-Abdioğlu Malatya Ortak Girişim Grubu'nun İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e, limanın envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının satış bedeli de dahil 22.300.000.-(Yirmiikimilyonüçyüzbin) ABD Doları bedelle verilmesine,

Abdioğlu Trabzon-Abdioğlu Malatya Ortak Girişim Grubu'nun veya bu Ortak Girişim Grubunun kuracağı Anonim Şirket'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi veya İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatın irad kaydedilmesine ve Trabzon Limanının 30 yıllık işletme hakkının üçüncü teklif sahibi Bayteks Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e, limanın envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının satış bedeli de dahil 21.500.000.-(Yirmibirmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle verilmesine,

Bayteks Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin veya bu Şirketin kuracağı Anonim Şirket'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmemesi veya İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatın irad kaydedilmesine ve Trabzon Limanının 30 yıllık işletme hakkının dördüncü teklif sahibi Arkas-Akfen-Trabzonspor Sportif A.Ş. Ortak Girişim Grubu'nun İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracağı Anonim Şirket'e, limanın envanterinde kayıtlı makina, ekipman, teçhizat, alet, edevat ve bunların fiili teslim tarihindeki yedek parçaları ile limanlarda pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak bulunan deniz vasıtaları ve kara taşıtlarının satış bedeli de dahil 19.530.000.-(Ondokuzmilyonbeşyüzotuzbin) ABD Doları bedelle verilmesine,

Arkas-Akfen-Trabzonspor Sportif A.Ş. Ortak Girişim Grubu'nun veya bu Ortak Girişim Grubu'nun kuracağı Anonim Şirket'in ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya İşletme Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi halinde İdare'ye vermiş olduğu geçici teminatın irad kaydedilmesine ve Trabzon Liman ihalesinin iptal edilmesine,

3. İşletme hakkı verilmesine konu limanlarda satış dahil işletme hakkı bedellerinin, İhale Şartları Belgesinin "Teklif Bedeli ve Ödeme Şartları" Başlıklı 14. Maddesi çerçevesinde ödenmesine,

4. Vadeye bağlanan bakiye ödemeler için İhale Şartları Belgesinin "Teminat" Başlıklı 15. Maddesi çerçevesinde teminat mektubu alınmasına,

5. Limanlarda çalışmakta olan kapsam içi personelin 4046 sayılı Kanun ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden doğan bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte işleticiye devredilmesine ve devir tarihi itibariyle birikmiş kıdem tazminatı tutarlarının TDİ tarafından üstlenilmesine,

6. İşletme hakkı verilmesine konu tüm limanlarda daha önce TDİ tarafından kiraya verilmiş bulunan tesis ve gümrüksüz mağazalarla ilgili tüm hak ve yükümlülüklerin kira sözleşmelerinin bitim tarihine kadar TDİ'ye ait olmasına, kira sözleşmelerinin bitim tarihinden sonra bu yerlerle ilgili kiralamaya ilişkin tasarruf hakkının işleticiye geçmesine,

7. İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri’nin, ihaleyi kazanan teklif sahiplerinin İhale Şartları Belgesi çerçevesinde kuracakları Anonim Şirket ile TDİ ve İdare arasında imzalanmasına,

8. Bu Karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare'nin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: VII, No: 22)

MADDE l — 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendinin (i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"i) Devamlı olarak, portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fonlar "LİKİT FON",

Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur."

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 45'inci maddesinin (b) bendinin (iv) alt bendi yürürlükten kaldırılmış, maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Bunlar dışında kalan sermaye piyasası araçları piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir."

GEÇİCİ MADDE l — Bu Tebliğin yayım tarihinden önce kurulan likit yatırım fonları, portföy yapılarını ve içtüzüklerini 2 ay içinde bu Tebliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Bartın Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 29/8/2003

Karar No : 7

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, Vali Ali GÜNGÖR Başkanlığında 29/8/2003 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Yakıt Programı

1 – Dayanak

Bu yakıt programı; Bartın ilinde, özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi toplum ve çevre sağlığının korunması için, 2872 sayılı Çevre Kanununa bağlı olarak yürürlüğe konulan "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin" 53 üncü maddesi ile valiliklere verilen yetkiye dayanarak, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı emirleri, Çevre ve Orman Bakanlığının 26/8/2003 tarihli ve 2003/5 nolu genelgesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün 12/8/2003 tarihli ve 2730 sayılı genelgelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Bartın ilinde bugüne kadar hava kalitesi ölçümleri yapılmadığı, kirlilik derecesi belirlenmediği için il, 3 üncü derecede kirli iller arasında değerlendirilmiştir.

2 – Genel Kurallar

a) İlimiz sınırları içerisinde köy yerleşimleri dışındaki tüm yerleşim birimlerinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak yerli kömürler, iyileştirme (eleme) işlemine tabi tutulduktan, ithal kömürler ise iyileştirme ve paketleme işlemine tabi tutulduktan sonra halkın tüketimine sunulacaktır.

b) İlimiz sınırları dahilinde 17/5/1999 tarih ve 320-6260 sayılı Başbakanlık Genelgesinde 3 üncü derece kirli iller için belirlenen özellikleri sağlayan kömürler, konut ve işyerlerinin ısıtılmasında kullanılacaktır.

c) İlimiz sınırları içinde ısınma ve sanayi amaçlı olarak kullanılacak ithal kömürler, Başbakanlık Genelgesinde öngörülen kömür özelliklerini sağlayacak olup, ithal edilen kömürlerde Çevre ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği)" hükümleri titizlikle uygulanacaktır.

d) İlimiz sınırları içerisindeki tüm yerleşim birimlerinde ısınma amaçlı olarak, yerli ve ithal toz kömürlerin kullanılması yasaklanmıştır.

e) İlimiz Merkez Bartın Belediye sınırları içerisinde, geçen yıllarda olduğu gibi 1/9/2003 tarihinden itibaren ısınma amaçlı kömür getiren, satan, depolayan (odun ve kömür satıcıları), üretici/satıcı firma taşıyıcı ve tüketicilere gerekli belgeleri (Sevk İrsaliyesi, Kantar Fişi, Fatura, Satış Fişi, Kömür Menşei Belgesi ve benzeri) ibraz edememeleri durumunda "Kaçak Yakıt" muamelesi yapılacaktır.

f) 1/9/2003 tarihinden önce kömür için bağlantı, anlaşma ve ihale yapan ve/veya satın alan kömür depo ve satıcıları ile tüketicilerin, satın aldıkları kömürlerin tespiti ve menşeinin belirlenmesi için, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları ve kömürlerinin menşeini belgelemeleri gerekmektedir.

g) Bartın ili sınırları içerisinde ısınma amaçlı petrokok briketleri ve kok kömürleri kullanılamaz. Ancak; sanayi amaçlı petrokok ve petrokok briketleri, Bartın Kireç ve Bartın Çimento Fabrikalarında Çevre ve Orman Bakanlığı iznine tabi olarak kullanılabilir.

h) İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak Tüpraş tarafından üretilen % 1.5 kükürt içeren Tüpraş 615 nolu kalorifer yakıtı kullanılacaktır.

ı) İlimiz belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde sanayi amaçlı kullanılmak üzere getirilen ithal ve yerli kömürlerin, ısınma amacıyla kömür satışı yapan mahrukatçıların depolarına yıkılması ve satılması kesinlikle yasaktır.

j) Tüketiciler ısınma amaçlı olarak, bu yakıt programında belirtilen vasıflara haiz kömür almakla ve kullanmakla yükümlüdür. Isınma amaçlı olarak kullanılacak kömürler, hiçbir şekilde sanayi kurumlarından satın alınmayacaktır.

k) Tüketiciler satıcı firmalarda son tarihli fatura, satış fişi, sevk irsaliyesi, kömür menşei belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdürler. Kantar fişine kömür tonajı yazdırılacaktır.

l) Yerli ve ithal kömür pazarlamacıları sadece izinli kömürleri satacak, analiz ücreti kömür üreticileri tarafından ödenmek üzere, kömür satış yerleri ile apartmanlardan kömür numuneleri alınarak analizler yaptırılacak ve analiz sonucu olumsuz çıkan kömür üreticilerinin izin belgeleri iptal edilecek, analiz bedelleri vatandaşlara yansıtılmayacaktır.

m) Apartman ve işyerleri, ateşçi belgesi olmayan, ehliyetsiz kaloriferci çalıştırmayacaktır.

n) Okullarda ve resmi binalarda ısınma amaçlı olarak sıvı yakıt kullanılıyorsa, Tüpraş 615 kalorifer yakıtı kullanılacaktır.

3 – İlimizde Isınma ve Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yakıt Özellikleri

a) Isınmada Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri

Yanar Kükürt

: % 1.65 max (satışa sunulan)

Alt Isıl Değer

: 3000 kcal/kg en az (satışa sunulan)

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altında max % 10 tolerans

 

200 mm üstü % 10 tolerans

b) Briket Kömür Özellikleri

Briket kömürlerde TS 12055 no’lu Kömür Briketi – Isınmada Kullanılan Standartlarına uyulması gerekmektedir.

Yanar Kükürt

: % 1 (+ 0,1) satışa sunulan

Alt Isıl Değer

: 4000 kcal/kg (-200 kcal/kg)

Yumurta Biçimli Briketlerde

: 80 kgf/cm2 (min) (satışa sunulan)

Tabanı Düz Biçimli Briketlerde

: 130 kgf/cm2 (min) (satışa sunulan)

Bağlayıcı Madde : Petrol ve petrol türevlerinden her hangi bir bağlayıcı madde kullanılmayacaktır. Akademik kuruluşlarda bağlayıcı olarak kullanılabilirliği kabul edilmiş ve belgelenmiş, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan maddeler kullanılacaktır. Bağlayıcı madde olarak petrol koku kesinlikle kullanılmayacaktır. Tespiti halinde bir yasal uyarıya gerek kalmaksızın yasal işlem yapılacak olup, hem Çevre Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, ilgili firmanın kömür satış izin belgesi iptal edilecektir. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Isınmada Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri

Toplam Kükürt

: % 0,9 kuru bazda (max)

Alt Isıl Değer

: 6200 kcal/kg (satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Uçucu Madde

: % 10-28 kuru bazda (± % 2 tolerans)

Toplam Nem

: % 10 satışa sunulan (+ % 1 tolerans)

Boyut

: 18-150 mm 18 mm altında max % 10 tolerans

 

150 mm üstü max % 10 tolerans

Yukarıda belirtilen ısınma amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranan özellikler ile ilgili uygulama, 1/9/2003 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, daha önce alınmış olan kontrol belgeleri kapsamında ithal edilen ve edilecek olan ısınma amaçlı kömürlerin 2003-2004 kış döneminde kullanılması Bakanlığımızca uygun görülmektedir.

Diğer taraftan, yakıt ithal yapacak olan firmalara/şirketlere Çevre ve Orman Bakanlığımızca geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Lisans Belgesi verilecektir.

d) Sanayide Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri

Toplam Kükürt

: % 1 kuru bazda (% 0,1 tolerans)

Alt Isıl Değer

: 6000 kcal/kg (satışa sunulan) (-500 kcal/kg tolerans)

Uçucu Madde

: % 36 kuru bazda (+ % 1 tolerans)

Toplam Nem

: % 10 satışa sunulan (+ % 1 tolerans)

Boyut

: 0-50 mm

İthal edilen kömürlerle ilgili olarak 27/12/2002 tarihli ve 24976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/3 sayılı “Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” titizlikle uygulanacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığınca ısınma amaçlı petrokok kullanımı yasaklanmıştır. İlimizde sadece Bartın Çimento ve Öztüre Kireç Fabrikalarında petrokok kullanımına izin verilmiştir.

e) Isınma ve Sanayide Kullanılacak Sıvı Yakıt Özellikleri

İlimiz sınırları içerisinde ısınmada ve sanayide max % 1.5 kükürt içeren ve en az 1000 kcal/kg ısıl değerde olan kalorifer yakıtı (KALYAK) sıvı yakıt olarak kullanılacaktır. Bunun dışında ilimizde ısınma amaçlı olarak, hiçbir suretle 5 ve 6 nolu fuel-oil, atık yağ, atık çamur, değişik ve menşei belli olmayan petrol ürünlerinin kullanılması, satılması, depolanması ve yakılması yasaktır.

Akaryakıt olarak adlandırılan benzin, gaz yağı, motorin, fuel-oil gibi petrol ürünlerinin akaryakıt dağıtım şirketleri ve bunlara bayilik sistemi ile bağlı bayiler vasıtası ile pazarlanması esastır. Bu nedenle, ilimizde sıvı yakıt satışı yapan bayilerin de mutlaka bir dağıtım şirketine bağlı ve onun gözetiminde çalışması gerekmektedir.

İlimizde sıvı yakıt adı altında satışa sunulan gaz yağında kükürt ve su miktarı TS 3355’e motorinde kükürt ve su miktarı TS 3082’ye uygun olacaktır.

4 – İzin ve Taahhüt

İlimizde her tür katı yakıt (kömür) ve sıvı yakıt satışı Bartın Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) iznine tabidir. İlimizde kömür ve sıvı yakıt pazarlaması yapacak olan ithalatçı firmalar ve üreticilerle, kömür depo sahipleri ve sıvı yakıt bayileri aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

Kömür ve sıvı yakıt depolayan ve satanlar, Bartın Valiliğinden “Kömür/Sıvı Yakıt Uygunluk Belgesi” almak zorundadırlar.

a) Kömür satış uygunluk belgesi almak için, Bartın Valiliğine dilekçe ile başvurarak dilekçe ekinde;

(1) Firmanın Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

(2) İmza sirküleri,

(3) Vergi levhası,

(4) Varsa bayilerin adı, adresi,

(5) Depo yerini ve kapasitesini gösterir belge,

(6) Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (kömür ithalatçıları için),

(7) Kömürün menşeini belirtir yazı, analiz raporu,

(8) Belediyeden alınmış açılış ruhsatı,

(9) Noter tasdikli taahhütname,

bulunacaktır.

b) Kömür ve sıvı yakıt depolayan ve satanların Bartın Valiliğine verecekleri Taahhütnamede aşağıdaki hususlar bulunacaktır.

(1) Doğrudan veya sözleşmeli olarak bayiler aracılığıyla pazarlanan kömürler ve briket kömürler Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olacaktır.

(2) Valilikçe görevlendirilmiş personel ve kurul tesiste üretim ve laboratuvar çalışmalarını denetleyebilecek, yapılacak denetimlerde istenilen bilgi ve belgelerle satılan kömürlerin listesi verilecektir.

(3) Üretim yerinden, taşınma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacaktır.

(4) Satış ve pazarlamasını yaptığı kömürlerin nakliyesini, mutlaka üzeri branda ile örtülü araçlarla yapacaktır.

(5) Sevk edecekleri her parti kömür için, bayi ve tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, kömürün tesis/depo çıkış belgesi, kömürün menşeini belirtir yazıyı nakil aracına verecektir.

(6) Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere, her aşamada el konulmasını kabul edecek, tüketiciye intikal etmiş olup ta el konulan kömür olduğunda, tüketicinin zararını karşılamayı da kabul edecektir.

(7) Yapılacak denetimlerde bir ay içerisinde üç kez menşei belgesiz, kantar fişsiz, faturasız ve kömür satış uygunluk belgesi örneği olmadan, kömür sevki yapıldığı tespit edildiği takdirde, kömür satış uygunluk belgesinin iptalini kabul edecektir.

(8) Briket kömür üretiminde, bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden türetilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanmayıp, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği belgelenmiş, insan ve çevre sağlığına zararı olmayan benzer maddeleri kullanacaktır.

c) Sıvı yakıt satanlar bayilik belgesi, aylık sevk programı, tesis ile ilgili kapasite, iş akım ve işletme şeması, tesis kuruluş izni, noter tasdikli imza sirküleri, meslek kuruluşlarından alınan ticaret sicil kaydı, pazarladıkları yakıta ilişkin spesifikasyonları gösterir analiz raporu ve taahhütname ile Bartın Valiliğine başvuracaklardır.

İlimizin de içinde bulunduğu Türkiye Taş Kömürlerinin satılmasında, TTK ve TTK’ya bağlı müesseselerden taahhütname istenmeyecektir.

5 – Denetleme ve Analize Ait Kurallar

İlimizde yakıt satış ve pazarlaması yapan iş yerleri, yakma sistemleri, hem satışa sunulan yakıtların incelenmesi, hem de yakma sistemlerinde yakma birimi ve yakma kusurlarının belirlenmesi amacıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilgili Belediye, Sanayi Ticaret Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma elemanlarından oluşturulacak “Hava Kirliliği Denetim Ekibi” marifetiyle denetleneceklerdir.

Yapılacak denetimlerde;

(1) Belediyelerce idari sınırları içindeki yakma sistemlerinin bacalarının temizletilip/temizletilmediği, binalarda ısı yalıtımına dikkat edilip/edilmediğine,

(2) Yakma sistemlerinin ekipmanlarının tam olup/olmadığına, yanmanın verimli olup/olmadığına, yakma sistemlerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılıp/yapılmadığına,

(3) Yakma sistemlerinin ehliyetli usta ateşçiler tarafından yakılıp/yakılmadığına,

(4) Yakma saatlerine ve yakmanın dış ortam sıcaklığına bakılarak yapılıp/yapılmadığına bakılacaktır.

6 – Cezai Yaptırımlar

İlimiz sınırları içerisinde yapılan denetimlerde Mahalli Çevre Kurulumuzca kabul edilen yakıt programında belirtilen konulara uymayanlar hakkında;

– 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç ve 11/C maddeleri uyarınca aynı kanunun 66 ncı maddesine göre;

– Kirlenmenin tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendince, aynı Kanunun 20/a’sına göre,

– Kirlenme ihtimalinin bulunduğu ve ilgililerin kirlenme ihtimalini önlememesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinin (b) bendince aynı Kanunun 20/b’sine göre,

5442 sayılı İl İdaresi, 2872 sayılı Çevre Kanunlarında belirtilmemiş eylemleri işleyenler hakkında kamu sağlığını tehdit etmek, valilik emirlerine uymamak nedeni ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinde belirtilen idari ve adli işlemler uygulanacaktır.

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı