Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Kasım 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25276

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliği

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Okan Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliği

Tebliğ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/ÖİB-K-27 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile İlgili), K: 2003/4 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (4839 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İlgili), K: 2003/12 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/383 (4691 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/16 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16527

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 2003 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-250-2003-1272

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16527 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 2003 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

31 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16528

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Küba Türk Filmleri Haftası’na katılmak üzere, 1 Kasım 2003 tarihinde Küba’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

31 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-251-2003-1273

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 31 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16528 sayılı yazınız.

Küba Türk Filmleri Haftası’na katılmak üzere, 1 Kasım 2003 tarihinde Küba’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından:

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari

Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile

Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, sivil hava araçları üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasının ticari olarak temin edilemeyen kısmının Devlet garantisi ile karşılanmasına ilişkin uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabının idaresi, Devlet garantisi bedelinin tahsil edilmesi, toplanan kaynakların nemalandırılması, Devlet garantisi kapsamındaki ödemelerin yapılması, risk transferi için yapılabilecek ödemeler ve gerekli görülen hizmetlerin ve hizmet bedelinin belirlenmesi, rizikonun gerçekleşmesi halinde uğranılan zararın beyan ve tespiti ve Hesabın tasfiye sürecine girmesi halinde, tasfiyeye ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 26/6/2003 tarihli ve 4911 sayılı Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) Hesap: Müsteşarlık adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabını,

d) Hesap İdarecisi: Hesabın idare ve işleyişinden sorumlu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

e) Risk Transferi: Devlet garantisi ile üstlenilmiş olan rizikonun, sigorta ve reasürans piyasalarına devrolunmasını,

ifade eder.

Hesabın İdaresi

Madde 5 — Hesap İdarecisi, Hesabın oluşturulduğu tarihten, tasfiyesinin tamamlanmış olacağı tarihe kadar Hesaba yatırılan Devlet garantisi bedeli, Hesapta biriken meblağın nemalandırılması sonucu elde edilen gelir ve Hesaptan yapılan ödemelerle ilgili kayıtları tutar, bu Yönetmelikle belirlenen süreler itibarıyla Müsteşarlığa bildirir. Hesap İdarecisi, Hesaba ilişkin kayıtları, Hesabın tasfiyesinin tamamlanacağı tarihten başlamak üzere on yıl süreyle muhafaza eder.

Devlet Garantisi Bedeli ve Tahsili

Madde 6 — Devlet garantisi bedeli, Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakan tarafından ABD Doları cinsinden belirlenir, gereği halinde değiştirilebilir. Devlet garantisi bedelinin belirlenmesinde, Devlet garantisinin üst sınırı ve uçuş yapılan merkezler göz önüne alınmak suretiyle bedel farklılaştırmasına gidilebilir.

Devlet garantisi bedeli, Devlet garantisi verilen ticari hava taşıma işletmeleri ve yerleşik servis sağlayıcılarından, bu maddenin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında belirtilen usuller göz önünde bulundurularak tahsil edilir.

Devlet garantisi bedelinin tahsil edileceği mevcut ve yeni kurulan hava taşıma işletmeleri ve yerleşik servis sağlayıcılarının ticari ünvanları ile, bu işletmeler için verilmiş olan ruhsatların mahiyetinde ve işletmelerin faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Müsteşarlığa bildirilir.

Ücretli ve ücretsiz olarak seyahat eden yolcu başına alınacak Devlet garantisi bedeli, ilgili ticari hava taşıma işletmesi tarafından her bir yolcu itibarıyla ve uçuş belgeleriyle ilişkilendirilmek suretiyle izlenir. Ticari hava taşıma işletmeleri, ait olduğu ay sonundan itibaren yirmibeş gün içinde Devlet garantisi bedelini ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden Hesaba yatırır ve söz konusu aya ilişkin olarak taşıdıkları yolcu sayısını Hesap İdarecisine bildirir.

Yerleşik servis sağlayıcıları tarafından ödenecek Devlet garantisi bedeli, söz konusu bedelin Bakan tarafından belirlenmesini takiben, müteakip ayın yirmibeşine kadar ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden Hesaba yatırılır.

ABD Doları cinsinden belirlenen Devlet garantisi bedelinin Türk Lirasına çevrilmesinde, bedelin Hesaba yatırıldığı tarihten bir gün önceki Resmî Gazete’de yayımlanan gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınır.

Ticari hava taşıma işletmeleri ve yerleşik servis sağlayıcıları, Devlet garantisi bedeli ve tahsiline ilişkin her türlü belgeyi on yıl süreyle muhafaza eder.

Hesap İdarecisi, her ay itibarıyla her bir ticari hava taşıma işletmesi ve yerleşik servis sağlayıcısı tarafından Hesaba yatırılan Devlet garantisi bedelini ve taşınan yolcu sayısını bir sonraki ayın sonuna kadar Müsteşarlığa bildirir.

Nemalandırma

Madde 7 — Hesapta biriken meblağın değerini kaybetmemesi amacıyla Hesap İdarecisi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye nakledilmek suretiyle nemalandırılması sağlanır.

Bu amaçla, ticari hava taşıma işletmeleri ve yerleşik servis sağlayıcıları tarafından Hesaba yatırılan Devlet garantisi bedeli; tahsili müteakip en geç bir iş günü içinde Hesap İdarecisi tarafından ABD Dolarına çevrilerek T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılacak döviz tevdiat hesaplarına aktarılır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hesap İdarecisi tarafından aktarılan Devlet garantisi bedelinin nemalandırılması sonucu elde edilen geliri ve bakiyeyi, her ayın 24’ü itibarıyla Hesap İdarecisi’ne bildirir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. bu işlemlere ilişkin kayıtları on yıl süreyle muhafaza eder.

Hesapta biriken meblağ ve bu meblağın nemalandırılması sonucu elde edilen gelir, Hesap İdarecisi tarafından her ayın sonunda Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık tarafından istenilmesi halinde, Hesap İdarecisi bu bilgileri ay sonunu beklemeksizin Müsteşarlığa bildirir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye aktarılan Devlet garantisi bedeli ve bu bedelin nemalandırılması sonucu elde edilen gelir, yalnızca Hesabın amaçları doğrultusunda kullanılabilir.

Hesaptan Yapılacak Ödemeler

Madde 8 — Devlet garantisi kapsamında bulunan rizikoyla ilgili olarak risk değerlendirmesi, risk modellemesi ve benzeri hizmetlerin satın alınması için yapılacak ödemeler Hesaptan karşılanır.

Bakan tarafından gerekli görülmesi halinde, Devlet garantisi kapsamındaki rizikonun tamamının ya da bir kısmının uluslararası sigorta ve reasürans piyasalarına transfer edilmesi mümkündür. Bu çerçevede, rizikonun, uluslararası sigorta ve reasürans piyasalarında oluşan şartlara göre belirli süreler itibarıyla veya Devlet garantisi süresinin sona ereceği 31.12.2005 tarihine kadar transfer edilmesi mümkündür. Bakan, bu amaçla, uluslararası sigorta ve reasürans piyasalarında fiyat ve şerait araştırması yapılmasını ve müzakerelerde bulunulmasını teminen, gerekli görülen hizmetlerin alımını yapmaya yetkilidir. Risk transferine ilişkin bedel ve her türlü masraf Hesaptan karşılanır.

Devlet garantisi ile teminat altına alınmış olan rizikonun gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminat Hesapta biriken meblağdan karşılanır. Hesapta biriken meblağın ve risk transferi sonucunda temin edilecek olan teminatın tazminat ödemelerinde yetersiz kalması durumunda, ihtiyaç duyulacak nakit genel bütçeden karşılanır.

Bakan, Devlet garantisi ile teminat altına alınmış olan rizikonun gerçekleşmesi halinde, uğranılan zararın tespiti ve müzakeresi ile ilgili olarak ve zarar gören üçüncü şahıslar tarafından hukuki yollara başvurulması halinde, her türlü savunmanın yapılması amacıyla ve tazminat ödemesi gerçekleştirildikten sonra T.C. Devleti adına açılacak rücu davalarında gerekli görülen hizmetlerin alımını yapmaya yetkilidir.

Yapılacak sözleşmelerle ilgili ödemeler ve Hesaptan yapılacak her türlü ödeme için Bakan yetkilidir. Söz konusu ödemeler, Hesap İdarecisi tarafından gerçekleştirilir.

Zararın Beyanı ve Zamanaşımı

Madde 9 — Üçüncü şahısların uğramış oldukları zararın beyan edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile buna ilişkin süre kısıtlamaları konusunda, uluslararası teamüllere göre sigorta ve reasürans piyasaları nezdinde geçerli olan uygulamalar, Devlet garantisi kapsamında yapılacak tazminat ödemeleri için de geçerlidir.

Zarar Görenlerin Çokluğu

Madde 10 — Tazminat ödenmesine sebep olan olayda zarar gören üçüncü şahıslara ödenecek tazminat tutarı, olaya karışan ticari hava taşıma işletmesi ve yerleşik servis sağlayıcısı için belirlenen Devlet garantisi üst sınırından fazla ise, zarar görenlerden veya hak sahiplerinden her birinin Hesap İdarecisine yöneltebileceği talepler, söz konusu üst sınırın tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur.

Zarar Görenlerin Talepleri ve Müteselsil Sorumluluk

Madde 11 — Kanunda belirtilen haller dolayısıyla üçüncü şahısların uğrayacağı zararların dışına çıkılmaması ve mükerrer tazminat talebi, mükerrer sorumluluk ve mükerrer tazminat ödemesi gibi sonuçlara yol açmaması kaydıyla; Devlet garantisi kapsamında gerçekleşecek riskler dolayısıyla zarara uğrayan üçüncü şahıslar tarafından, ticari hava taşıma işletmeleri ve yerleşik servis sağlayıcılarıyla aralarında sivil hava taşımacılığı faaliyeti nedeniyle müteselsil sorumluluk ilişkisi bulunan ve bu kapsamda kendilerine de tazminat talebi yöneltilebilecek gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu tazminat talepleri ile kısıtlı olmak üzere ve Türk ticari hava taşıma işletmeleri ve yerleşik servis sağlayıcılarına yöneltilebilecek tazminat taleplerini aşmamak kaydıyla Devlet garantisi kapsamındadır.

Tasfiye

Madde 12 — Hesap, Bakanlar Kurulunca Devlet garantisi verilmesinden tümüyle vazgeçilmesine karar verilmesi halinde Bakanlar Kurulu kararıyla ya da Devlet garantisinin yürürlükten kalkacağı 31.12.2005 tarihinden sonra tasfiye edilir.

Her iki halde de Hesabın tasfiyesinin sonuçlandırılabilmesi için; Hesaba aktarılacak Devlet garantisi bedelinin tamamının tahsil edilmiş ve Hesaptan yapılacak muallak veya kesinleşmiş tazminat ödemeleri ile hizmet alımı, risk transferi ve benzeri amaçla yapılması gereken ödemelerin tamamlanmış olması şartları aranır.

Hesabın tasfiyesi neticesinde hesapta kalan meblağ genel bütçeye gelir kaydedilir.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan müştereken yürütür.

—— • ——

—— • ——

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 3/1/1999 tarihli ve 23572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir. Deprem, sel, savaş ve benzeri olağanüstü hallerde yurt ücreti alınmamasına Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilebilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"Ayrıca, yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini (yaz ayları için ise yaz aylarına ait yurt ücretlerini) ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Okan Üniversitesinden:

Okan Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — Okan Üniversitesi, İstanbul Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfı tarafından 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uyarınca kurulan ve 4488 sayılı Kanunla kamu tüzel kişiliği kazanmış, merkezi İstanbul’da bulunan bir Yüksek Öğretim Kurumudur.

Tanımlar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte yer alan terimlerden;

 

Kurucu Vakıf

: Okan Üniversitesinin kurucusu olan İstanbul Okan Kültür Eğitim ve Spor Vakfını,

 

Üniversite

: Okan Üniversitesini,

 

Mütevelli Heyet

: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

 

Başkan

: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

 

Senato

: Okan Üniversitesi Senatosunu,

 

Yönetim Kurulu

: Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 

Rektör

: Okan Üniversitesi Rektörünü,

 ifade eder.

Genel Hükümler

Madde 3 — Mütevelli Heyeti, üniversitenin çağdaş ve bilimsel eğitim-öğretim esaslarına dayanan, ulusun ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan yetiştirilmesi ve akademik çalışmaların en üstün düzeyde yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları izlemekle görevli yasal organdır.

Öğretim elemanlarının seçimi, seçilenlerin uygun görülen akademik unvanlarla görevlendirilmeleri, yürürlükteki kanun ve yönetmelik hükümlerine ve Mütevelli Heyetince kabul edilecek esaslara göre yapılır.

Öğretim elemanlarının seçiminde ve atanmasında, Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilaveten Mütevelli Heyetince kabul edilecek diğer şartlara da uyulur.

Üniversite güvenlik yönünden, Devlet eliyle kurulan yüksek öğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.

Mütevelli Heyet

Madde 4 — Mütevelli Heyeti, üniversitenin en yüksek karar organı olup, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

a-) Kuruluş ve İşleyişi;

Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf Mütevelli Heyeti veya yönetim kurulu tarafından 4 yıl için seçilen kanun ve yönetmeliklerde ön görülen koşulları taşıyan en az 7 kişiden oluşur. Kurucu Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı veya görevlendireceği temsilcisi ile Rektör veya görevlendireceği vekili, Mütevelli Heyetin doğal üyesi olup; bu sayının dışındadır.

Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden mütevelli heyette görev alacakların sayısı üçü geçemez.

tevelli Heyet üyelerinin adları, seçildikleri tarihi izleyen 15 gün içinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir.

Mütevelli Heyetteki her üyenin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir üyenin süresinin bitmesi veya başka nedenlerle ayrılması halinde seçilecek üye yine 4 yıl için seçilir. Mütevelli Heyet üyelerinden her hangi birinin süresi bitmeden görevden alınabilmesi için, Kurucu Vakıf Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının en az üçte ikisinin öneri lehindeki oyları ile karar verilmesi gerekir. Birbirini izleyen üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Mütevelli Heyet, üyeleri arasından 4 yıl için bir başkan seçer. Başkan süresi bittiğinde yeniden seçilebilir.

Mütevelli Heyetin doğal üyesi olan Rektör, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez. Rektör kendisi ile ilgili özlük işlerinin görüşüldüğü toplantılara katılamaz.

Mütevelli Heyet yılda en az iki defa olağan olarak toplanır. Başkan Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Heyet üye sayısının çoğunluğu ile toplanır, toplantı mevcudun çoğunluğu ile karar alır. Her üye oyunu kabul veya ret şeklinde vermekle yükümlüdür. Çekimser oy kullanılamaz.

Mütevelli Heyet üniversitenin temsili dahil; yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü miktar ve süre ile Rektöre veya üniversitenin diğer organlarına devir edebilir.

b-) Görevleri;

Üniversiteyi temsil etmek,

Rektörü bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslara göre tayin eder,

Üniversitede hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının ve akademik birimlerin kurulması, kapatılması veya birleştirilmesi, uygulama ve araştırma merkezleri kurulması hususundaki önerisini Yükseköğretim Kuruluna sunar.

Üniversitenin yetkili organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönerge taslaklarını inceleyerek karara bağlamak,

Hazırlanan sözleşmeleri, atama, terfi ve görevden alınmaları onaylamak,

Üniversitenin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını denetlemek, imza ve temsil yetkilerini belirlemek, her yıl üniversiteye alınacak öğrenci sayılarını, yöntemlerini, öğrencilerden alınacak ücretleri ve burs kontenjanlarını tespit ve kabul etmek,

Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Başkan

Madde 5 — Üyeler arasından 4 yıl için seçilir. Süresi biten başkan yeniden seçilebilir. Başkan Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senato

Madde 6 — Senato, Devlet üniversiteleri senatoları için kanunda öngörülen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

a-) Kuruluş ve İşleyişi

Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcısı, dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü taktirde Senatoyu toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörü üniversite genel sekreteridir.

b-) Görevleri;

Senato;

Üniversitenin akademik organı olup eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar alır,

Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları verir ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlar,

Mütevelli Heyete üniversite hazırlık okullarının, meslek yüksekokullarının, akademik birimlerin kurulmasına, kapatılmasına veya birleştirilmesine, maddi ve idari yönden özel statülü uygulama ve araştırma merkezleri kurulmasına ilişkin önerilerde bulunur,

Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — a-) Kuruluş ve İşleyişi;

Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında oy hakkı olmaksızın rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senatoca 4 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır.

Rektör Yardımcıları, Yönetim Kuruluna oy hakları olmaksızın katılırlar.

Yönetim Kurulu raportörü Üniversite Genel Sekreteridir.

b-) Görevleri;

İdari faaliyetlerde yardımcı bir organ olup Senato kararlarının ve Mütevelli Heyetçe belirlenen plan ve programların uygulanmasında Rektöre yardım eder.

Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarına itirazları karara bağlar. Kanun ve yönetmelikle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Rektör

Madde 8 — a-) Seçimi ve Atanması;

Mütevelli Heyet tarafından 4 yıl süre ile atanır.

Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir.

Mütevelli Heyet Rektör seçimi için kendi içinde oluşturduğu bir komite vasıtasıyla aday belirler. Komite Rektör adaylarını tercih sırasına göre Başkana bildirir. Başkan, aday veya adayları Mütevelli Heyete sunar. Mütevelli Heyetçe seçilen rektör adayı, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından atanır.

Rektörün görevinin sona ermesi ve henüz bir yenisinin atanmamış olması halinde, Mütevelli Heyet rektör yardımcılarından birini geçici bir süre için rektör vekili tayin eder ve bu durumu Yükseköğretim Kuruluna bildirir. Rektörlüğün vekaleten yönetilmesi altı aydan fazla olamaz.

b-) Görevleri;

Rektör üniversitenin en üst düzey yöneticisidir,

Mütevelli Heyet tarafından alınan kararlar ve belirlenen politikaların uygulanmasını sağlar.

Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğretim elemanları ve öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yüksek öğrenimden beklenen ilke ve hedefler doğrultusunda yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasında ve görevlerinin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Rektör Yardımcıları

Madde 9 — a) Seçim ve Atanmaları;

Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin tam zamanlı profesörleri arasından en fazla 3 rektör yardımcısı seçebilir.

Rektör Yardımcılarının görev süreleri en fazla 4 yıl olup atamaları Başkanın onayı ile gerçekleşir. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektörün görevi başında bulunmadığı hallerde, bir rektör yardımcısını yerine vekil bırakır.

b) Görevleri;

Akademik ve idari konularda Rektöre yardım etmek,

Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

Genel Sekreter

Madde 10 — a) Seçimi ve Atanması;

Genel Sekreterin tayini ve görevden alınması Rektör’ ün önerisi ve Mütevelli Heyetin kararı ile olur.

b) Görevleri;

Genel Sekreter üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmalarını sağlar.

Senato ve Yönetim Kurulunda oy hakkı olmaksızın raportörlük görevini yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlar.

Genel Sekreterlik, bir genel sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

Fakülte Organları

Dekan

Madde 11 — a) Atanması;

Rektör, üniversite içinden veya dışından dekan adaylarını tespit eder. Uygun görülen aday veya adayları Mütevelli Heyetine sunar. Mütevelli Heyetin onayıyla dekan atanması kesinleşir.

Dekanın görev süresi 3 yıldır. Süresi sona eren dekanın, her seferinde 3 yıl için yeniden atanması mümkündür. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakülteden aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları da en çok 3 yıl için atanır. Dekan görev başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir Dekan atanması gerekir.

b) Görev, yetki ve sorumlulukları;

Fakülte kurullarına başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak rektörlüğe bildirmek,

Öğrencilere gerekli sosyal hizmetleri sağlamak, gerekli güvenlik önlemlerini almak,

Dekan, fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün bu faaliyetlerin gözetim, denetim, takip ve kontrolünde Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapar.

Fakülte Kurulu

Madde 12 — a) Kuruluş ve İşleyişi;

Dekan başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve 3 yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarında seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte Kurulu olağan olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.

Dekan, dilediğinde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırabilir.

b) Görevleri;

Fakülte Kurulu akademik bir organdır.

Fakültenin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları plan ve programları tespit eder.

Fakülte Yönetim Kurulunun üyelerini seçer.

Fakülte Yönetim Kurulu

Madde 13 — a) Kuruluş ve İşleyişi;

Fakülte Yönetim Kurulu dekanın başkanlığında Fakülte Kurulunun 3 yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.

b) Görevleri;

Fakülte Yönetim Kurulu idari bir organdır.

Fakülte Kurulunun tespit ettiği faaliyetlerin uygulanmasında Dekana yardım etmek,

Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği işlerde karar almak,

Fakültenin, yatırım, program ve bütçesini hazırlamak,

Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar almak.

Enstitüler

Madde 14 — Organlar

a) Enstitü Müdürü;

Enstitü Müdürü ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Dekana ait görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

b) Enstitü Kurulu;

Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalları başkanlarından oluşur. Fakülte Kuruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

c) Enstitü Yönetim Kurulu;

Enstitü Müdürü Başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürce gösterilecek adaylar arasında Enstitü Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur,

Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokullar

Madde 15 — Organlar;

a) Yüksekokul Müdürü;

3 yıl için ilgili Fakülte Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır.

Müdürün yardımcılarını seçmesi, Müdüre vekalet ve görevleri dekanlarda olduğu gibidir.

b) Yüksekokul Kurulu;

Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

c) Yüksekokul Yönetim Kurulu;

Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından 3 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Bölüm Başkanları

Madde 16 — Bir fakülte ya da yüksekokulda aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunmaz. Bölüm, Bölüm Başkanı tarafından yönetilir.

Bölüm Başkanı, Dekanın belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından atanır. Bölüm başkanlarının görev süresi 3 yıldır. Süresi sona eren Bölüm Başkanının her seferinde 3 yıl için yeniden atanması mümkündür.

Öğretim Elemanları

Madde 17 — a) Atanmaları;

Tam zamanlı öğretim üyelerinin atanma süreleri 1 yıldır. Sürenin bitiminden en az bir ay önce taraflarca aksi bildirilmedikçe görev süresi her defasında 1 yıl uzatılmış sayılır.

b) Görevleri;

Ön lisans, lisans, lisansüstü düzeylerde eğitim, öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak, proje hazırlamak ve seminerleri yönetmek,

Bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak,

Öğrencilere gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve rehberlik etmek,

Yetkili organlarca verilen görevleri yerine getirmek.

Araştırma ve Geliştirme Projelerine Danışmanlık Hizmetleri

Madde 18 — Üniversiteye doğrudan gelen veya öğretim elemanlarının ve yöneticilerin girişimleri ile elde edilecek araştırma-geliştirme proje ve danışmanlık hizmetleri ilgili Dekanın tavsiyesi ve Rektörün onayı ile oluşturulur.

Tam zamanlı öğretim elemanlarının üniversite dışında danışmanlık yapmaları veya çalışmaları Rektörün önerisi üzerine Başkanın iznine bağlıdır.

Tam zamanlı personelin proje danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirden ne ölçüde yararlanacaklarına dair esaslar Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe tespit edilir.

Mali Hükümler

Madde 19 — Üniversitenin Gelir Kaynakları:

Kurucu vakıfça yapılan yardım ve bağışlar,

Üniversitenin yatırım ve işletmelerinden elde edilecek gelirler,

Araştırma, geliştirme ve danışmanlık projeleri ile yayınlardan elde edilecek gelirler,

Öğrencilerden alınacak ücretler,

Devlet bütçesinden ve kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak yardımlar,

Bağış, vasiyet ve diğer gelirlerdir.

Üniversiteye veya Üniversiteyi oluşturan birimlere yapılacak bağış, yardım ve vasiyetlerin kabulü için Mütevelli Heyet Başkanının onayı şarttır.

Madde 20 — Üniversitenin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkiyi uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine devredebilir.

Ana Yönetmelikte Değişiklikler

Madde 21 — Bu Yönetmelikte yapılacak değişiklikler veya yeni madde ve hükümlerin eklenmesi Mütevelli Heyetinin onayı ile olur.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelikte kurulması öngörülen kurulların seçimine ve teşkiline kadar geçecek sürede kurulların görev alanına giren ve nitelikleri itibarı ile bu yoldan karara bağlanmaya elverişli olan iş ve işlemlere ilişkin kararlar, Rektör ve dekanlar tarafından alınır ve uygulanır.

Yürürlük

Madde 22 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı