Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Ekim 2003

CUMA

Sayı : 25275

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/6223 Bitlis İli, Tatvan, Ahlat ve Güroymak İlçeleri Hudutları Dahilinde Bulunan Nemrut Kalderası Çevresindeki 4872 Hektarlık Alanın Orman Rejimine Alınması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Ortak Transit Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Genelge

— 2004 Yılının “Trafik Yılı” Olarak İlan Edilmesi Hakkında 2003/47 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Tebliğler

— Vakıf Taşınmaz Malların, Vakıf Arsaların ve Vakıf Arazilerin Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

— Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/16)

Kurul Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 224 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 2 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/6223

Bitlis İli, Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri hudutları dahilinde bulunan ve ekli haritada sınırları tespit edilen Nemrut Kalderası çevresindeki 4872 hektarlık alanın orman rejimine alınması; Milli Savunma, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri ve Kültür ve Turizm bakanlıklarının uygun görüşlerine dayanan Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 8/9/2003 tarihli ve 2116 sayılı yazısı üzerine, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

A. AKSU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

S. GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16424

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ekim 2003 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-249-2003-1271

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16424 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ekim 2003 tarihinde Suriye’ye gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in dönüşüne kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından:

Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 20/8/2000 tarihli ve 24146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Ankara’da bulunan ordu evleri, Genelkurmay Merkez Dairesi Başkanına bağlıdır. Merkez Dairesi Başkanı; mevcut kanun, yönetmelik, yönerge esaslarına ve yönetim kurulu kararlarına göre ordu evlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu, Genelkurmay Personel Başkanının başkanlığında;

1) Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanları,

2) Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı ve Maliye Dairesi Başkanı,

3) Genelkurmay Personel Dairesi Başkanı, Adlî Müşaviri ve Merkez Dairesi Başkanından,

teşekkül eder."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin; 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer verilen "Genelkurmay İkinci Başkanı" ifadeleri, "Genelkurmay Personel Başkanı"; 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer verilen "Genelkurmay Personel Başkanı" ifadeleri "Genelkurmay Merkez Dairesi Başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"b) Sermayelerinde görünen ve demirbaş hesabında yer verilen malzemeler

1) Kaydı silinecek malzemeler ön muayene raporu ile garnizon muayene komisyonuna sunulur. Bu komisyonun ayıklamasını takiben kayıt silmeye esas malzemeler belirlenir.

2) Kayıt silmeye esas malzemeler için Ordu Malı Kayıt Silme Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silme belgesi düzenlenir.

3) Kayıt silme belgesindeki birlik komutanı bölümünü, tesis müdürü imzalar.

4) Garnizon muayene komisyonu, ilgili bölümlerini imzalar.

5) Ankara garnizonunda Genelkurmay Merkez Dairesi Başkanının, diğer garnizonlarda ise garnizon komutanının imzası ve mührü ile kayıt silme gerçekleşir. Kaydı silinen malzemeler öncelikle askerî kisvesinden kurtarılarak toptan satışa sunulur ve satılırsa geliri sermayeye ilâve edilir. Bu malzemeler satılmadığı takdirde, ayıklamayı müteakip düzenlenecek bir imha tutanağı ile yakılarak, kırılarak, gömülerek veya benzeri usullerle imha edilir. Ayıklama neticesinde elde edilen malzemeler bir tutanakla sarf edilir ve hiçbir suretle başka amaç için kullanılamaz."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğe Ek’li EK-4 ve EK-15 Ek’te yer verildiği şekilde değiştirilmiş ve Yönetmeliğe Ek’teki EK-36 ilâve edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 — Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

 

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların sicil raporlarını dolduracak sicil amirlerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı memurlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri

Madde 4 — Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların memuriyet unvanlarına göre birinci, ikinci ve gerektiğinde görüşüne başvurulacak üçüncü sicil amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 — Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 19/4/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin

Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmelik kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiilin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 – Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilmiştir.

Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 – Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 6 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 19/4/2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Gümrük Müsteşarlığından:

Ortak Transit Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında

Yönetmelik

MADDE 1 —28/7/2003 tarihli ve 25182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 —Bu Yönetmelik, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71, 73, 84 ve 202-204 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"1.

a)

Havayolu,

   

b)

Boru hattı,

   

c)

Demiryolu ve

   

d)

Denizyolu

ile taşımalar için teminat aranmaz."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki ikinci bent eklenmiştir.

"Teminattan vazgeçme, referans tutarın % 10’u ile sınırlı olmak üzere uygulanır."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (ii) alt bendindeki "5 trilyon" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Lirası tutarında", 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının ilk bendindeki "indirilmiş tutarda kapsamlı teminat" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya teminattan vazgeçme", Ek 20’sindeki "30 trilyon" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Lirası tutarında" ve Ek 22’sindeki "5 trilyon" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Lirası tutarında", "30 trilyon" ibaresinden sonra gelmek üzere "Türk Lirası tutarında" ve "1.000 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil)" ibaresinden sonra gelmek üzere "eşya" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının son bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (d) bendindeki "Avrupa Topluluğu’nu" ibaresi "Avrupa Topluluğu", (g) bendindeki "ve" ibaresi "ile" ve (l) bendindeki "Gümrükler Başmüdürlükleri" ibaresi "Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri", 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki "32 no.lu" ibaresi "31 no’lu", 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (ii) alt bendindeki "diğer tutarlar" ibaresi "diğer yükler", aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun" ibaresi "4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu", 56 ncı maddesindeki "gerçekleştirilebilmesi" ibaresi "gerçekleştirebilmesi", 77 nci maddesindeki "32 no’lu" ibaresi "31 no’lu", 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü" ibaresi "Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü", 110 uncu maddesinin (b) bendindeki "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun" ibaresi "4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu", 113 üncü maddesinin beşinci fıkrasının beşinci bendindeki "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun" ibaresi "4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu", 121 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendindeki "nüshası" ibaresi "nüshasının", Ek 7’sindeki "Ek 20" ibaresi "Ek 21", Ek 10’undaki "7 no.lu" ibaresi "6 no.lu", Ek 12’sindeki "31 no.lu" ibaresi "32 no.lu", "25 no.lu" ibaresi "26 no.lu", "27 ve 28 no.lu" ibaresi "28 ve 29 no.lu" ve "29 no.lu" ibaresi "30 no.lu", Ek 20 ve Ek 22’sindeki "diğer tutarlar" ibaresi "diğer yükler", Ek 22’sindeki "100 (vazgeçme)" ibaresi "90 (vazgeçme)" ve "1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun" ibaresi "4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu", Ek 23’ündeki "%100/50/30’una" ibaresi "%100/50/30/10’una", "Ortak Transit Yönetmeliğinin 1 no.lu ekinde" ibaresi "1 no.lu ekte" ve "Ortak Transit Yönetmeliğinin 29 no.lu ekindeki" ibaresi "30 no.lu ekteki", Ek 27’sindeki "%100/50/30’u" ibaresi "%100/50/30/10’u" ve Ek 30’undaki "20 no.lu" ibaresi "21 no.lu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin Ek 29’u ekte olduğu gibi değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 8 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Muğla Üniversitesinden:

Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinin 31 inci Maddesinde Değişiklik

Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 24/8/1999 tarihli ve 23796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10/10/2002 tarihli ve 24902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ancak, bu süreler sonunda; son sınıf öğrencilerine kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmeleri için başarısız oldukları bütün derslerden iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız oldukları ders sayısını beşe indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise, yarıyıl ve ders kayıtları ile ilgili hükümleri yerine getirmeleri şartıyla, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Başbakanlıktan:

2004 Yılının “Trafik Yılı” Olarak İlan Edilmesi

Hakkında 2003/47 Sayılı Genelge

Ülkemiz, yüksek oranlarda ölümlü kazaların en fazla görüldüğü ülkelerden biridir. Her yıl binlerce vatandaşımız yaşamını kaybetmekte, on binlerce vatandaşımız yaralanmakta ya da sakat kalmakta ve kazalar nedeniyle oluşan ekonomik kayıplar çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır.

Ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde böylesine derin etkileri bulunan trafik sorunu, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte toplumun tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımasına rağmen kamuoyu gündeminde yeterli ilgiyi görememektedir. Halbuki, sorunun çözümü, konuyla görevli kurumların yanı sıra, diğer kamu kurum ve kuruluşları, basın-yayın organları ile özellikle sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin katılımı ve katkı sağlamasıyla mümkün olabilecektir.

Bu çerçevede; trafik konusunda kararlı önlemlerin alınması ve hızla uygulamaya konulması, konuyla ilgili alt yapının geliştirilmesi, eğitim desteğinin sağlanması, iletişim tekniklerine uygun olarak hazırlanmış uyarıcı ve eğitici materyallerin yurt çapında yaygın ve etkili bir şekilde kullanılarak kamuoyunun ilgisinin aktif tutulması, bireysel ve toplumsal duyarlılık ve trafik bilinci oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik etkinliklerin yaygın bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürekliliklerinin sağlanması amacıyla, 2004 yılının “Trafik Yılı” olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.

“2004 Trafik Yılı” boyunca yapılacak etkinliklerin, özellikle sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilmesi sağlanacak, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler ve üniversiteler bu faaliyetlere gereken katkıyı sağlayacaklardır. İçişleri Bakanlığı eşgüdümünde gerçekleştirilecek 2004 Trafik Yılı etkinlikleriyle ilgili hazırlanacak program anılan Bakanlıkça ayrıca bildirilecektir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakıf Taşınmaz Malların, Vakıf Arsaların ve Vakıf Arazilerin

Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğlerin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

MADDE 1 —14/10/1998 tarih ve 23493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Taşınmaz Malların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Eki Genel Şartname, 17/2/2000 tarih ve 23967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Arsaların Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Eki Genel Şartname ile 17/2/2000 tarih ve 23967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Arazilerin Kiralama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Eki Genel Şartname yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 —Vakıf taşınmaz malların, arazi ve arsaların kira artış oranları ile kiralama işlemleri hakkındaki usul ve esaslar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

MADDE 3 —Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 —Bu Tebliğ hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Aksaray Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi :18/8/2003

Karar No      : 2003/16

Mahalli Çevre Kurulu 18/8/2003 tarihinde, Vali Yardımcısı Bayram YILMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — İlimiz dahilinde hava kirliliğini önlemek ve hava kalitesini korumak amacıyla 2003-2004 kış döneminde kullanılacak yakıtların özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

Isınmada Kullanılan Yerli Kömürler;

 

Alt Isıl Değeri

: 3500 (-200) Kcal/kg en az (satışa sunulan)

 

Yanar Kükürt

: % 1.3 max (satışa sunulan)

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 Tolerans

 

200 mm üstü %10 Tolerans

Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları en az 3500 Kcal/kg olması durumunda, daha üst kalori için her 1000 Kcal/kg başına % 0,55 (satışa sunulan) değerini geçmeyecektir.

Isınma Amaçlı İthal Kömürlerin Özellikleri;

 

Alt Isıl Değeri

: 6200 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg Tolerans)

 

Toplam Kükürt

: %0.9 (Kuru Bazda) + (%0,1 Tolerans)

 

Uçucu Madde

: %12-22 (Kuru Bazda) + (%1 Tolerans)

 

Toplam Nem

: %10 (satışa sunulan) + (%1 Tolerans)

 

Boyut

: 18-200 mm 18 mm altı max % 10 Tolerans

   

200 mm üstü %10 Tolerans

Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerin Özellikleri;

 

Alt Isıl Değeri

: 6000 Kcal/kg (satışa sunulan) (-500 Kcal/kg Tolerans)

 

Toplam Kükürt

: %1 (Kuru Bazda) + (%0,1 Tolerans)

 

Uçucu Madde

: %36 (Kuru Bazda) + (%1 Tolerans)

 

Toplam Nem

: %10 (satışa sunulan) + (%1 Tolerans)

 

Boyut

: 0-50 mm

Briket Kömür

Briket kömürlerde TS 12055 no’lu "Kömür Briketi + Isınmada Kullanılan" standartlarına uygun olması gerekmektedir.

Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri;

 

 

Sınıf 1

Sınıf 2

 
 

Alt Isıl Değeri*

:

5000

4000

(Kcal/Kg) en az

 

Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı

:

0,8

1.0

% en fazla

 

Düşme Sağlamlığı

:

90

80

% en az

 

Aşınma Sağlamlığı

:

75

65

% en az

 

Kırılma Sağlamlığı

       
 

a) Yastık veya Yumurta Şeklindeki

:

80

60

Kgf

 

b) Tabanca Düz Geometrik Şekilli

:

130

100

Kg / cm2

 

Suya Dayanım**

:

70

70

%

 

Isı Verimi

:

75

75

%

 

Duman Emisyon Oranı

:

8

12

g / kg

* = Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

** = Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Yukarıdaki özellikleri taşımayan kömürlerin ilimize girişi, kullanılması ve satışı yasaktır. Evsafa uygun olmayan kömürleri ilimizde satan ve alan kişi, kurum ve kuruluşlar sorumludur. Torbalar halinde ambalajlanan pres ithal vb. gibi kömürlerin özelliklerini ihtiva eden bilgilerin torbalar üzerinde bulundurulmasına,

2 — Isınma amacıyla kullanımı 13/01/1995 tarih ve 1995/1, 23/11/1995 tarih ve 1995/10 sayılı Çevre Bakanlığı Genelgeleri ile yasaklanan petrol kokunun ilimiz ve ilçelere girişi, depolanması, satışı ve yakılmasının yasaklanmasına,

3 — Isınma amaçlı sıvı yakıt olarak % 1,5 kükürt içeren TÜPRAŞ 615 kalorifer yakıtının kullanılmasının sağlanmasına,

4 — Apartmanlarda ve kuruluşlarda bulunan ateşçilerin gerekli eğitimlerinin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda yapılmasına,

5 — Çöp, yanık yağ, lastik ve diğer atıkların bahçe, sokak ve caddeler vb. gibi yerlerde ve bu gibi atıkların uygun donanıma haiz yakma tesisleri dışında yakılmasının yasaklanmasına,

6 — Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri ile İlgili Olarak:

a) Dış ortam sıcaklığının gece ve gündüz 15 ºC’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

b) Kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 ºC, konutlarda ise 20 ºC’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

c) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlı ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığının 20 ºC’den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

7 — Tüketicinin Uyacağı Konularla İlgili Olarak:

a) Tüketicilerin, kömürlerini izin belgeli pazarlamacılardan almakla yükümlü olmasına,

b) Tüketicilerin, satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi, menşei belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ibraz etmelerine,

c) Tüketicilerin, satın aldıkları kömürlerin soba veya kaloriferde verimli yakılmasına ilişkin bilgileri içeren yakma kılavuzunu, satıcılardan talep etmelerine,

d) Tüketicilerin, dökme kömür almamaları, torbalanmış kömür almalarına (kaloriferli site-apartman kamu kurum ve kuruluşları hariç),

e) Tüketicilerin, baca ve kazan temizliğini ve bakımını kış sezonundan önce ve usule uygun olarak yaptırmalarına,

f) İşyerleri, kamu kurum ve kuruluşları ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına, aksi halde, işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılmasına,

8 — Şehir merkezine giriş ve çıkış noktalarında 24 saat esasına göre Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Asayiş Kolluk Kuvvetleri (Jandarma) temsilcilerinden denetim ekibi oluşturularak denetim yapılmasına, ayrıca şehir içinde kömür satışı yapan yerlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Ekiplerince ortaklaşa yapılmasına,

Ayrıca, kaymakamlıklar ve ilçe belediye başkanlıklarınca da denetim ekipleri oluşturularak denetim yapılmasına, bu denetimlere gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Defterdarlığından da destek sağlanmasına ve sonucundan Valiliğe bilgi verilmesine,

9 — İl Defterdarlığı vergi kontrol ekiplerince kömür taşıyan araçların kontrol noktalarında denetlenmelerine, belirtilen özellikler dışında kömür getirip, şehir merkezine sokmak isteyen araç sahiplerinin Valiliğe bildirilmesine,

10 — Kömür Satışı Yapanlarla İlgili Olarak:

a) Aksaray İl sınırları içerisinde ithal ve yerli kömür satışı yapacak olan bütün firmalar, Valilik İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden "Kömür Satış Belgesi" alacaklardır. Kömür satış izin belgesi almamış olan firmaların kömürlerinin il sınırları içerisinde satışına müsaade edilmemesine, kömür satış belgesinin bir yıl geçerli olacağına,

b) Kömür satış belgesini alan firmaların kendileri ile ilgili taahhütnameyi imzalayıp birer nüshasını Aksaray Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, Aksaray Belediye Başkanlığı ve kaymakamlıklara vermesine,

c) İlimiz sınırları içerisinde kömür satışı yapacak olan firmaların, kömür satış belgesi alabilmek için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekip marifetiyle, şahit numuneleri menşeinde örnekleme metodu ile alarak mühürledikten sonra maddi yükümlülükleri başvuru sahiplerine ait olmak üzere numune analizlerinin Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında yapılmasına,

Analiz neticesinin belirlenen sınırları sağlamaması durumunda, firma tarafından talep edildiği takdirde numune alınması işi aynı ekip marifetiyle bir kez daha tekrarlanmasına,

d) Analiz ücretlerinin firmaya ait olmasına ve numune alındığı gün ilgili hesaba yatırılmasına,

e) Yukarıda belirtilen şartlarda ve özelliklerde kömür satılmadığının tespiti halinde doğabilecek bütün idari ve parasal cezalar firmaya ait olacaktır. Belirtilen kükürt oranından daha yüksek oranda kükürtlü ve düşük kalorili kömür satan firmalar, hava kirliliğine neden olacağından dolayı 2872 sayılı Çevre Kanununa göre işlem yapılmasına,

Firmadan İstenilen Belgeler:

a) Müracaat dilekçesi,

b) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığına dair fotokopi,

c) Firmanın sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı,

d) Kömürün menşeini belirtir yazı,

e) Varsa analiz raporu,

f) Analiz için numune kömür,

g) Taahhütname,

h) İthal kömürler için Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen izin belgesinin fotokopisi.

11 — Aksaray İl sınırları içerisinde satışına izin verilen kömürlerin, satış esnasında ve şehir dışından nakli sırasında, Valiliğimizce verilen kömür satış izin belgesinin ve kömüre ait menşe-i belgesinin onaylı suretlerinin araçlar üzerinde bulundurulmasına,

12 — Kömür satışlarının il sınırları içerisinde Aksaray Belediye Başkanlığınca gösterilecek sabit satış yerlerinde yapılmasına, arsalarda vesair yerlerde kömür satışına izin verilmemesine,

13 — Aksaray İl merkezinde veya ilçelerinde faaliyet gösteren ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin EK-8 A ve B listesinde yer alan faaliyetlerin baca gazı emisyon kontrolleri yapılacak ve bu tesislerin Yönetmelik hükümleri gereği emisyon izni almalarının İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce sağlanmasına,

14 — Hava kalitesi ölçüm sonuçları İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından Valilik Makamına (İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne) günlük olarak bildirilmesine,

15 — Alınan kararların mahalle muhtarları, apartman yöneticileri, kömür ve sıvı yakıt satıcılarına Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından bildirilmesine, ayrıca çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak apartman yöneticileri, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının katılacağı bir bilgilendirme seminerinin Aksaray Belediye Başkanlığı koordinasyonunda yapılmasına,

16 — İlimizde tüketilen kömürlerin İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen şartlara uyup uymadığının kontrol edilerek, şartlara uymayan kömürlerin satışının engellenmesi amacıyla kömürlere el konulup (oto kantarlarında tartılacak), Aksaray Belediyesinin yed-i emin deposuna boşaltılarak muhafaza altına alınacak ve mahkeme kararına göre meskun mahal (il dışı) dışına çıkarılmasına,

17 — Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran motorlu taşıtların, şartlara uygun duruma getirilmesi, egzoz emisyon ölçümlerini düzenli olarak yaptırmalarının sağlanması ve uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde trafik ekipleri tarafından trafikten men edilmesine,

18 — Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14/06/1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları" standardı 14/06/2000 tarihinde mecburi olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binaların ısı yalıtımı için gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik"in uygulanması ve kamuoyunun bu yönetmelikler ve mecburi standarda riayet etmesi için teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına,

19 — Çevre ve toplum sağlığını korumaya yönelik olarak alınan yukarıda belirtilen kararlara uymayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 1580 sayılı Belediye Kanununa göre yasal işlem yapılmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Kurul Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul Kararı

 

Karar No: 224

Karar Tarihi: 27/10/2003

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 27/10/2003 tarihli toplantısında, 2004 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin olarak aşağıdaki Kararı almıştır:

Madde 1 — a) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin (h) fıkrası ve 10’uncu maddesinin (A) fıkrasının (e) bendi uyarınca 2004 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin iletim tarifesinin %0,5 (Binde beş)’i oranında belirlenmiştir.

b) İletim ek ücretleri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aylık olarak hesaplanır ve takip eden ayın 20 sine kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hesabına yatırılır.

Madde 2 — Bu Karar 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/4315

Karar : 2003/6899

Davacılar Feyza ve Ömer NadirTop ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Küçükçekmece 2.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 29.5.2002 günlü ve 2001/1551-2002/857 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 21.5.2003 gün ve Hukuk-75836 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 321. maddesi hükmüne göre, evlilik birliği içinde doğan çocuk ailenin yani babanın soyadını taşır. Ayrıca; 2525 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası da evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alacağı emredici kuralını getirmiştir. Babanın soyadı veya çocuk reşit olduktan sonra kendi soyadı usulüne uygun olarak açacağı bir dava sonunda verilecek kararla değişmedikçe çocuğun da soyadı değişmez. O halde velayete sahip ana ve baba bu hakka dayanarak, kişiye sık sıkıya bağlı kişilik haklarıyla ilgili çocuğun soyadının değiştirilmesi davasını açamaz. Bu sebeple; mahkemece, kendi soyadları baki kalmak üzere anne ve babanın velayetleri altındaki çocuklarının soyadının değiştirilmesi konusunda açtıkları davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yasanın emredici kurallarına aykırı olarak ve yerinde bulunmayan gerekçelerle kabulü doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 29.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/4316

Karar : 2003/6901

Davacı Ünzüle Çiftçi ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.2.2002 günlü ve 2001/762-2002/91 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 15.5.2003 gün ve Hukuk 62577 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1 — Nüfus Kanununun 46. maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda Cumhuriyet Savcısı ile nüfus müdürünün veya memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur.

Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan Cumhuriyet Savcısı ve nüfus idaresi temsilcisi yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.

2 — Davacı; dava dilekçesinde, evli olduğu ve bu evlilikten çocuğu bulunduğu halde nüfus kaydında bekar ve çocuksuz göründüğünü ileri sürerek evliliğinin ve bu evlilikten olma çocuğunun nüfusa tescilini istemiştir. Bu istek dikkate alındığında, evlenme akdinin ve doğum vukuatının nüfus kütüğüne tescilinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu cihetle,Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrası uyarınca dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 29.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı