Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Ekim 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25272

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/6151 Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşması’nın ve “İşletme Anlaşması’nda Yapılan Değişiklik”in Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’e, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’e, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Kurul Kararları

— Rekabet Kuruluna Ait 5 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/6151

10/6/2003 tarihli ve 4878 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) Anlaşması”nın ve “İşletme Anlaşması’nda Yapılan Değişiklik”in onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 5/8/2003 tarihli ve UKGY/311614 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

Z. ERGEZEN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M. H. GÜLER

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16193

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-244-2003-1256

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16193 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16150

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-241-2003-1253

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16150 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına,Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16151

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-242-2003-1254

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16151 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

24 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-16152

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

24 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-243-2003-1255

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 24 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-16152 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ekim 2003 tarihinde Meksika’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esaslarıyla görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen:

 

Genel Müdür

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

 

Genel Müdürlük

: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

 

Kurum

: Türkiye İş Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatını,

 

Avukat

: Kadrolu ve sözleşmeli avukatları,

 

Hukuk Bürosu

: Hukuk Müşavirliğinin, evrak, kayıt, yazı ve dosya işlerinin yürütüldüğü büroyu,

 

Büro Personeli

: Şube Müdürü, Şef, Takip Memuru, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hukuk Müşavirliği Teşkilatı ve Görevleri

Teşkilat

Madde 4 — Hukuk Müşavirliği, Birinci Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve Büro Personelinden oluşur.

Görevleri

Madde 5 — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük ve diğer birimler ile taşra teşkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,

b) Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Kurum menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak,

c) Kurum adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Kurum menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak,

d) Kurum memurları hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Genel Müdür tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektiği takibat ve işlemleri ifa etmek,

e) Kurumca hazırlanan veya Bakanlık ile diğer Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,

f) Kurum leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmek,

g) Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek,

h) Adli ve İdari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

i) Genel Müdürlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

1. Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 — 1. Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurum hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen her hukuki konuda Genel Müdüre müşavirlik yapmak, Kurum birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmak,

b) Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,

c) Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve ilgililere bildirmek, Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

d) Sözleşmeli avukatların çalışmalarını denetlemek veya denetletmek,

e) Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak.

1. Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan Genel Müdüre karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 — Hukuk Müşavirinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Müşavirlik ile ilgili görevlerin yürütülmesinde 1. Hukuk Müşavirine yardımcı olmak, 1. Hukuk Müşavirinin görevlerinden bir kısmı kendisine verildiğinde bunları yürütmek,

b) Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve sonucunu 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

c) 1. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda 1. Hukuk Müşavirinin görevlerini yürütmek.

Hukuk Müşaviri kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yapmaktan 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

Avukatların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — Avukatların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurum leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek,

b) Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak,

c) Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Kuruma yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,

d) Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

e) 1. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi edilen dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak,

f) Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,

g) Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek,

h) Kurum personeli hakkında düzenlenen ve Genel Müdürlükçe havale olunan soruşturma dosya ve raporlarını incelemek ve kanuni kovuşturmalara ait işlemleri yapmak.

Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, safahatı ve o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile 1. Hukuk Müşavirine teslim ederler.

Avukatlar bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri ile 1. Hukuk Müşaviri ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

İl Müdürlüğü Avukatları

Madde 9 — İl Müdürlüğü Avukatları, dava ve icra takipleri ile ilgili dilekçe, layiha, form ve eklerinin bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderirler. Açılan dava ve takiplerin her duruşması ve safahatından Genel Müdürlüğe bilgi verirler.

İl Müdürlüklerinde görevli avukatlar, aleyhte olan kararların kanun yollarından geçirilmesinde menfaat görmezlerse kararın bir örneğini ivedi olarak Genel Müdürlüğe gönderirler ve kanun yollarına gidilmemesi konusundaki görüşlerini açıklayarak talimat isterler. Talimata cevap alınamadığı takdirde süresi içinde kanun yoluna gidilir.

İl Müdürlüğü Avukatları, bulundukları İl dışındaki davaları da Genel Müdürlüğün talimatı üzerine yerinde takip ederler.

Sözleşmeli Avukatlar

Madde 10 — Sözleşmeli Avukatlar, bu Yönetmelik ile kadrolu avukatlara verilen görev ve yetkilerin yanında sözleşme hükümlerine de uymak zorundadırlar.

Hukuk Bürosu

Madde 11 — Hukuk Bürosu; Şube Müdürü, şef, evrak ve dosya memuru, arşiv memuru, takip memuru ile veri hazırlama ve kontrol işletmeninden oluşur.

Hukuk Bürosu, 1. Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşavirinin gözetim ve denetimi altında çalışır.

Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 — Şube Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak,

c) Büro personelince hazırlanan her türlü evrakı kontrol etmek,

d) Büro personelinin mesaiye geliş gidişlerini kontrol etmek,

e) Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek,

f) Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

g) İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,

h) Kurum leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerini esas defterine, fihrist defterine ve takip föylerine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, defter ve föylerin düzgün ve günü gününe tutulmasını temin ermek,

i) İşlemi biten dava ve icra dosyalarının esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini sağlamak,

j) Hukuk Müşavirleri ve avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürü kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Avukatlara, Hukuk Müşavirine ve 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludur.

Şefin Görev ve Yetkileri

Madde 13 — Şef, Hukuk bürosundaki işlemlerin yürütülmesinde Şube Müdürüne yardımcı olmak ve kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Dosya ve Evrak Memurunun Görevleri

Madde 14 — Dosya ve Evrak Memurunun görevleri şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek 1. Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,

b) Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,

c) Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,

d) Her ayın ilk haftasında, gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak.

Takip Memurunun Görev ve Yetkileri

Madde 15 — Takip Memurunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu Avukata bildirmek, gerektiğinde haciz, tespit ve keşiflere iştirak etmek,

b) 1. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek,

c) Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Yetkileri

Madde 16 — Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak.

b) Gerektiğinde büro işlerine yardım etmek.

Büro Personelinin Sorumlulukları

Madde 17 — Şef, Takip Memuru, Dosya ve Evrak Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Şube Müdürüne, Avukatlara ve Hukuk Müşavirlerine karşı sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

 

İşlerin Hukuk Müşavirliğine İletilmesi

Madde 18 — Daire Başkanlıklarınca hukuki bir konu hakkında Hukuk Müşavirliğinin görüşünün alınmasına veya aynı konuda bir işlemin Hukuk Müşavirliğince yapılmasına gerek görüldüğü taktirde durum bir yazı ile Genel Müdürlük Makamına arz olunur.

Yazıda olay açıklanmakla beraber, görüş istenilen hususun ve yapılacak işlemin nelerden ibaret olduğu, ilgili birimin düşünceleri açıklanır ve gerekli yazı ve belgeler de yazıya eklenir.

Hukuk Müşavirliği, kendisine gelen dosya üzerinde görüşünü ve yapılan işlemin sonucunu Genel Müdürlük Makamına arz eder.

Hukuk Müşavirliğince, mütalaa istenilen konu ve yapılacak işlem hakkında tamamlayıcı bilgiye gerek görüldüğü takdirde, ilgili birimlerle doğrudan doğruya temas kurularak bilgi ve belge istenebilir.

Davaların Açılması ve İcra Takiplerinin Başlatılması

Madde 19 — Adli ve idari yargı mercilerine müracaat ile davaların açılması ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması, Hukuk Müşavirliğinin teklifi ve Genel Müdürün oluru veya Genel Müdürün doğrudan doğruya yazılı emri ya da merkez birimlerinin gerekçeli taleplerinin Genel Müdürlükçe havalesi üzerine yapılır.

Kurum Aleyhine Açılan Dava ve İcra Takipleri

Madde 20 — Kurum aleyhine açılan dava ve icra takipleriyle ilamların icraya konulmasına ilişkin işlemler doğrudan doğruya Hukuk Müşavirliğince yürütülür.

Kanun Yolları

Madde 21 — Davalar sonucu verilen Mahkeme kararlarının kanun yollarından geçirilmesi esastır. Ancak Karar Tashihi, Muhakemenin İadesi ve Yazılı Emir İle Bozma Yollarına, Hukuk Müşavirliğinin göstereceği lüzum üzerine Genel Müdürün onayı ile gidilir.

Kovuşturulmasında Kurum için yarar görülmeyen dava ve icra kovuşturmalarının açılmaması, henüz dava ve icra kovuşturması haline gelmemiş olan uyuşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovuşturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması, bunlara ait para ve malların terkini, Kurum leh ve aleyhine açılmış dava ve icra kovuşturmalarının uzlaşma yoluyla çözümü, Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır.

Davaya Müdahale

Madde 22 — Kurumun zarar gördüğü suçlarla ilgili kamu davalarına müdahale talebinde bulunulur. Kurumun menfaati olmayan hallerde kamu davalarına, Hukuk Müşavirliğinin görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile müdahale edilmeyebilir.

Avans

Madde 23 — Avukatlara davalar ile icra takiplerinin gerektirdiği giderleri karşılayacak miktarda avans verilir.

Vekalet Ücreti

Madde 24 — Kurum lehine sonuçlandırılan dava ve icra takiplerinden dolayı hükme bağlanan vekalet ücretlerinin Hukuk Müşavirliği Personeline dağıtımı hakkında 2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Evrakın Kaydı ve İşlerin Dağıtımı

Madde 25 — Hukuk Müşavirliğine gelen evrak, görevli büro personeli tarafından teslim alınır, kayıt işlemleri yapılır, varsa evveliyatı ile birleştirilerek, 1. Hukuk Müşavirine verilir. 1. Hukuk Müşaviri, evrakı gereği için ilgililere havale edilmek veya gereği yapılmak üzere Hukuk Müşavirine ya da ilgililere havale eder.

Her türlü yazı ile dava ve icra takibi ile ilgili dosya ve belgeler, avukat ve diğer görevlilere zimmet föyleriyle imzası alınmak suretiyle verilir.

Kendilerine havale yapılan avukatlar ve Büro personeli işlerin gereğini yaparlar. Acele ve süreli işler öncelikle yapılır. Mütalaayı gerektiren işlerde 1. Hukuk Müşavirinin uygunluk görüşü alınır.

Yazılar yazıldıktan sonra, hazırlayan tarafından parafe edilir ve imzaya gönderilir.

Dosyaların Açılması ve Dosyalara Konulacak Evrak

Madde 26 — Kurum leh ve aleyhine açılan davalar ve yapılan icra takipleri işlemleri için birer dosya açılır. İl müdürlüklerindeki dava ve icra dosyaları için de merkezde ayrı bir dosya bulunur. Dosyalara dava ve icra takiplerinin bütün safhaları işlenir. Davalar için tanzim olunan dilekçe ve lahiyalar ile ilgili diğer evrak, mektup ve telgrafların ve karşı tarafın verdiği evrak ve vesikaların birer kopyası ile yapılan masraflara ait belge örneklerinin Hukuk Müşavirliğinde dosyasına konulması zorunludur.

Dava ve icra dosyaları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan ihbarlar için ayrı ayrı defter tutulur. Açılan dava, icra ve savcılık dosyalarına bu defterlerden sıra numarası verilir. Sonuçlar bu defterlere özet olarak işlenir.

Çalışma Raporu

Madde 27 — Her yılın Ocak ayında bir önceki yıla ait kesin olarak sonuçlanmış ve devam etmekte bulunan bütün dava ve icra takipleri çeşit, değer ve durumlarına göre ayırıma tabi tutulmuş şekilde toplanarak yıllık çalışma raporu hazırlanır, dava ve icra dosyalarının devir, yeni açılma, devam ve sonuç durumlarını gösteren form düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 28 — 7/8/2001 tarihli ve 24486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 29 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü

Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Yönetmelik

 

MADDE 1 — 9/12/2000 tarihli ve 24255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine “Yönetmelik” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

"Kamu Personel Seçme Sınavı: 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 18 inci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"g) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda yeterli puanı almış olmak (Yeterli puan, her sınav dönemi için Genel Müdürlükçe tespit edilecek puanı ifade eder.)"

"Giriş sınavına, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının 20 katından fazla olmamak ve KPSS başarı sıralaması esas alınmak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen sayıda aday çağrılır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ ay/ yıl olarak doğum tarihine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) KPSS sonuç belgesi aslı ya da onaylı örneği,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"KPSS Puanlarının Kontrolü ve Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

Madde 24 — KPSS, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılır.

Genel Müdürlük giriş sınavına başvuran adayların KPSS numaraları, ad ve soyadları ile KPSS puanlarını ÖSYM’ye bildirir.

ÖSYM bu adayların KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol ederek sonucunu Genel Müdürlüğe bildirir.

ÖSYM tarafından sınav sonuç belgesinin tamamen sahte olduğu veya bu belgede tahrifat yapıldığı belirlenen adaylar giriş sınavına kabul edilmezler, sınava girmişler ise sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yazılı sınav sorularının hazırlanması, yazılı sınavın yapılış şekli, yazılı sınav kağıtlarının incelenip değerlendirilmesi ve yazılı sınav sonuçlarının duyurulması hususlarında aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Giriş sınavının yazılı kısmına ait sorular, sınav kurulunca önceden hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyelerince imzalandıktan sonra ayrı ayrı mühürlü zarflar içine konularak kurulca kararlaştırılan şekilde sınavın başlayacağı ana kadar saklanır. Sınav soruları her gruptan en az üç soruyu ihtiva etmek üzere adayların mümkün olduğu kadar bütün bilim dallarından bilgilerini yoklayacak şekilde düzenlenir. Soruların hazırlanmasında ve bunların saklanmasında gizlilik esastır.

b) Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

Yazılı sınavlar, Genel Müdür tarafından görevlendirilen Kontrolörler ile diğer görevlilerin gözetiminde yapılır. Adayların kimlikleri tespit edildikten sonra, mühürlü ve başlıklı soru zarfları bütün adaylara gösterilerek bunların sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bu tutanak adaylardan biri tarafından da imzalanır. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya Genel Müdürlük mührünü taşıyan kağıtlara önceden yazılmış sorular adaylara dağıtılır.

Cevaplar Bakanlıkça temin edilerek sınava girenlere dağıtılan mühürlü kağıtlara yazılır. Bu kağıtlar, köşelerine sınava girenin adı, soyadı ve aday numarası yazılarak, kapanacak şekilde düzenlenir. (Bu köşeler cevaplar değerlendirilinceye kadar açılmaz).

Sınav süresi sınav başlamadan önce adaylara duyurulur.

Yazılı sınav bitince sınav kağıtları kapalı zarflara konulup, zarflar salon görevlilerince imzalanarak Genel Müdürlüğe teslim edilir.

c) Yazılı Sınav Kağıtlarının İncelenip Değerlendirilmesi

Yazılı sınav kağıtları kurul üyeleri tarafından topluca veya teker teker incelenerek her grup 100 puan üzerinden değerlendirilmek suretiyle sınava girenlerin aldıkları puanlar tespit edilir.

Bir adayın yazılı sınavı kazanabilmesi için her gruptan en az 60 puan alması ve bütün sınav gruplarından alınan puanların ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sınav sonuçları bir tutanakla tespit olunur.

ç) Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Genel Müdürlükçe, sınavı kazanan adaylara durum birer yazı ile bildirilir. Bu yazıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir. Ayrıca yazılı sınavı kazananların listesi Bakanlıkta uygun görülecek yerlere asılmak suretiyle ilan edilir.

Yazılı sınavı kazanamayan adayların belgeleri talepleri halinde kendilerine iade edilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, Genel Müdürlükçe 15 gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM’ ye bildirilir."

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı