Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

23 Ekim 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25268

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6198 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Van Şube Müdürlüğünün Bölge Müdürlüğüne Dönüştürülmesi ve Adı Geçen Başkanlığa Bağlı Bölge Müdürlükleri ile Bu Bölge Müdürlüklerine Bağlı İllerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2003/6254 8/1/2002 Tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/6288 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

Atama Kararları

— Milli Savunma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

— Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

— Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/25)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/26)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/27)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/24)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/ÖİB-K-26 Sayılı Kararı

— Bilecik Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003-9)

Kurul Kararları

— Rekabet Kuruluna Ait 5 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6198

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı taşra teşkilatında yer alan Van Şube Müdürlüğünün bölge müdürlüğüne dönüştürülmesi ve adı geçen Başkanlığa bağlı bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlüklerine bağlı illerin ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 17/9/2003 tarihli ve 547 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

K. UNAKITAN

M. AYDIN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

A. AKSU

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

C. ÇİÇEK

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6254

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 25/4/2003 tarihli ve 1317 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B.ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

E. MUMCU

S. GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

23/9/2003 Tarihli ve 2003/6254 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 — 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde 21 inci madde olarak eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları teselsül ettirilmiştir.

“Madde 21 — Sağlık Bakanlığına ait resmi ambulansların otoyol ve Boğaz Köprülerinden geçişlerinde, adı geçen Bakanlık 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6288

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2003 tarihli ve 042246 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

G. AKŞİT

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Milli Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5089

1 — Bu kararda kimliği yazılı üç (3) Hava Hakim Subayın hizasında belirtilen göreve atanması, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 10 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

22 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                    M. V. GÖNÜL

            Başbakan                             Milli Savunma Bakanı

 

MSB.As.Adl.İşl.Bşk.lığı (Staj) Emrinden ANKARA, Hv.Hak.Tğm., Kenan TAŞ, ŞANLIURFA, 2001-F-29, 30.11.2001, Hv.Eğt.K.As.Svc.lığı As.Svc.Yrdc.lığına İZMİR

MSB.As.Adl.İşl.Bşk.lığı (Staj) Emrinden ANKARA, Hv.Hak.Tğm., Özkan DOĞRU, KONYA, 2002-F-25, 30.06.2002, Hv.K.K.As.Svc.lığı As.Svc.Yrdc.lığına ANKARA

MSB.As.Adl.İşl.Bşk.lığı (Staj) Emrinden ANKARA, Hv.Hak.Tğm., Serhat BOZTAŞ, AFYON, 2002-F-26, 30.06.2002, 2 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına DİYARBAKIR

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5034

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Bağ-Kur Genel Müdürü Ferhan KAPTAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

22 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                               M. BAŞESGİOĞLU

           Başbakan                                  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 29/5/2002 tarihli ve 24769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (j), (l) ve (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (m) bendindeki "...ile bu eğitimi tamamlamış sayılanlar.. " ibaresi ile (p) bendinde yer alan "...ve/veya sözlü..." ibaresi çıkarılmış, (o) bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

"j) Hizmet süresi: 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,"

"l) Ön eleme sınavı: Görevde yükselme eğitimine alınacakların belirlenmesi için yapılacak yazılı sınavı,"

"n) Sözlü sınav: Genel Yönetmelik esaslarına tabi olmayan personel için, adayların bilgilerini, davranışlarını, becerilerini, kavrama, anlatım ve temsil yetenekleri ile yöneticilik özelliklerini ölçmek amacıyla sınav kurulu veya komisyonu tarafından yapılan sınavı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) üncü bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) ve (4) üncü bentleri yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler teselsül ettirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "...Mart ve Eylül aylarında..." ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin;

a) Atanılacak görevin bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerini taşıması,

b) Sicil raporu düzenlenen son 3 yılın sicil notlarının olumlu ve ortalamasının iyi dereceden aşağı olmaması,

gerekir.

Görevde yükselme eğitimine, aday memurlar, görevden uzaklaştırılanlar, aylıksız izinli olanlar, Bakanlık kadrolarında bulunmakla birlikte, başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar ve Bakanlık teşkilatında çalışmakla birlikte Bakanlık kadrosunda bulunmayanlar başvuramazlar ve katılamazlar.

Diğer kurum veya kuruluşların personeli, Bakanlıkça düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve Bakanlıkça açılan görevde yükselme sınavına giremezler. Bakanlık personeli, diğer kurum veya kuruluşlarca düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılamazlar. Kadrosu Bakanlığa ait olmamakla birlikte atamaları Bakanlıkça yapılan Saymanların görevde yükselme eğitimi ve sınavları hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Bir eğitim duyurusuna ilişkin en fazla üç unvanın görevde yükselme eğitimine başvurulabilir. Bunlardan; ön eleme sınavında başarılı olanlar, en fazla bir unvanın görevde yükselme eğitimine katılabilirler."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Görevde yükselme eğitimi, Genel Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ortak ders konularından en az (30), görev alanına giren mevzuat ve/veya atanılacak görev ile ilgili diğer konulardan en az (90) saat olmak üzere, toplam en az (120) saat olarak düzenlenir. Günlük ders süresi (7) saati aşamaz. Bu eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programının tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Yapılan değerlendirme sonucunda; eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşması halinde adaylar, birimlerce belirlenecek ve önceden ilan edilecek görev alanlarına ilişkin konularda ön eleme sınavına alınırlar. Ön eleme sınavında (100) tam puan üzerinden en az (60) puan alanlardan en yüksek puanlı olandan başlamak üzere ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının en fazla iki katına kadar aday başarılı sayılır ve eğitime alınır. Ancak, son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde bunlardan eğitime alınacak personel, EK-1’deki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Bu durumda dahi puanların eşit olması halinde, son sicil notu yüksek olan, eşitliğin yine devamı halinde ise hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.

Eğitime katılma başvurusunda bulunanların sayısı ilan edilen atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını aşmaması halinde durumu uygun olan adaylar, doğrudan görevde yükselme eğitimine alınırlar.

Herhangi bir nedenle eğitime katılmayanların yerine başka adaylar eğitime alınmaz.

Ön eleme sınav kurulu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ilgili sınav kurullarıdır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin son fıkrasındaki "...% 80..." oranı "...% 75..." olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(g) bendinde belirtilen konulara ilişkin ders notları eğitimde görevlendirilen eğiticiler tarafından hazırlanır ve eğitime katılanlara verilir. Hazırlanan ders notlarının birer nüshası ilgili birimlerce Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce de sınav sorularının hazırlanması amacıyla sınavı yapan kuruma (ÖSYM veya MEBÖDEM) gönderilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulları, başarı listesinin oluşturulması, sınav sonuçlarının ilan edilerek itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerden sorumludurlar."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir unvanın görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, sadece eğitimi düzenleyen birime ait aynı unvana dair açılacak görevde yükselme sınavına katılabilirler. Bir unvanın görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanan ancak bu sınava katılmayan veya katılıp başarısız olanlar veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar, yeniden ön eleme sınavını kazanarak görevde yükselme eğitimini tamamlamadıkça müteakip görevde yükselme sınavına katılamazlar."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Sınavı başarmış sayılabilmek için gerçekleştirilen yazılı sınavdan (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almak şarttır. Ancak, en yüksek puan alandan başlamak ve ilan edilen boş kadro sayısını aşmamak kaydıyla görevde yükselme sınavı tarihi itibariyle en fazla atama yapılabilecek boş kadro sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bunlardan ataması yapılacak personel, EK-1’deki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere tespit edilir. Bu durumda dahi puanların eşit olması halinde, son sicil notu yüksek olan, eşitliğin yine devamı halinde ise hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Görevde yükselme eğitimine katılma sınavı..." ibaresi "Ön eleme sınavı..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki "...yükselme sınavına..." ibaresi "...yükselme eğitimine..." şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olmayan personelden, görevde yükselme sınavı sonucu ataması yapılanlar, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri, daha önce bulundukları unvana atanmayı kabul etmeleri ve ilgili birimlerin uygun görmesi halinde mümkündür. Ancak, bu şekilde ataması yapılan personelin; feragat ettiği unvana tekrar atanabilmesi, atama yapılacak yerin ilk atamanın yapıldığı il olması kaydıyla mümkündür. Bu şekilde atananlar da atandıkları il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Araştırmacı (Özelleştirme), Uzman (Özelleştirme), Ayniyat Saymanı (Taşra), Raportör ve Şef unvanları (E) hizmet grubunda yer alır."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin son fıkrasındaki "...ve yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları..." ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin son fıkrasındaki "...uygulamalı sınava tabi tutularak..." ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) nci bendindeki "...birinci fıkrasının..." ibaresi, "...ikinci fıkrasının..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20 — Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin son fıkrasında yer alan "...sözlü..." ibareleri, "...yazılı...", üçüncü fıkrasında yer alan "...ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığındaki..." ibaresi, "...Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığındaki..." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 — Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "...ve/veya sözlü..." ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 22 — Aynı Yönetmeliğin "DÖRDÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM"ünün alt başlığı "Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Talepleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diğer Kurumlardan Naklen Atamalar ve Tekrar Görev Taleplerine İlişkin Usul ve Esaslar

Madde 42 — Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında Uzman Tabip, Tabip, Daire Tabibi, Tıbbi Teknolog, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Hemşire, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Şehir Plancısı, Tekniker, Harita Teknisyeni, Kadastro Teknisyeni, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Çözümleyici, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Eğitim Uzmanı, Memur veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında görev yapanlardan, aynı unvanla Bakanlık teşkilatına naklen atanacakların, askerlik hariç Devlet memuriyetinde en az 2, azami 12 yıl hizmetinin bulunması,

Uzman Tabip, Tabip ve Daire Tabiplerinin 40 yaşını, Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin 30 yaşını, diğerlerinin 35 yaşını geçmemesi, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olması,

gerekir.

Ayrıca;

a) Eğitim Uzmanı olarak atanabilmek için;

1) Eğitim Fakültesinden mezun olmak,

2) En az 3 yıl Eğitim Uzmanı olarak görev yapmış olmak,

b) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için; bu unvanı ÖSYM veya MEBÖDEM tarafından yapılmış sınavda başarılı olması sonucu ihraz etmiş olmak,

c) Memur olarak atanabilmek için; meslekle ilgili en az 4 yıllık yüksek öğrenimi bitirmiş olmak,

d) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmış veya askerlik görevini komando olarak yapmış olmak,

3) 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşıyor olmak,

gerekir.

Birinci fıkrada unvanları sayılanların dışında, Bakanlığa kurumlararası naklen atama yapılamaz. Ancak, Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan personelden, bu Yönetmeliğin (F), (G), (H), (İ) ve (J) hizmet grubunda sayılan unvanlarda bulunanlar ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlar, son 3 yıllık sicil raporlarının ortalamasının en az iyi derecede ve son sicilinin olumlu olması, herhangi bir nedenle adli veya idari bir ceza almamış olmaları halinde aynı unvanla Bakanlığa naklen atanabilirler.

İstifaen veya emeklilik nedeniyle görevinden ayrılan personelden yeniden atanma talebinde bulunanların, meslekle ilgili en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmaları, istifa veya emekli tarihinden itibaren geçen sürenin en az 1, en fazla 5 yıl olması durumunda kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeniden atanmaları mümkündür. Kariyer unvanlara ilişkin özel yönetmeliklerdeki hükümler saklıdır."

MADDE 24 — Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aynı Hizmet Grubunda Bulunanların Farklı Unvanların Sınavına Girmemesi

Madde 46 — Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara geçiş sınavına tabi tutulmak suretiyle atanabilecek olanlar, o unvanın görevde yükselme sınavına katılamazlar."

MADDE 25 — Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 "Değerlendirme Formu" eklenmiştir.

MADDE 26 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Maliye Kursu veya Mesleki Eğitim Kursu mezunları, bu Yönetmelikte yer alan diğer şartları (öğrenim şartı hariç) taşımaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ön eleme sınavına ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulmaksızın (D) ve (E) hizmet gruplarında yer alan unvanlara ilişkin görevde yükselme sınavına katılabilirler. Ancak, bunların (C) hizmet grubu için yapacakları başvurularında bu hüküm uygulanmaz."

MADDE 27 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 4 — Kadroları diğer kurumlara ait olup, atamaları Bakanlıkça yapılan ve çeşitli kanunların verdiği yetkiye istinaden kadroları Bakanlığa devredilen veya devredilecek olan saymanların (Döner Sermaye) bu unvanda geçen hizmet süreleri (D) Hizmet Grubunda geçmiş sayılır."

MADDE 28 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 6 ncı madde eklenmiş ve diğer geçici madde teselsül ettirilmiştir.

"Geçici Madde 6 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce yapılan görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, bu Yönetmelikte yer alan şartları taşımaları kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere, Yönetmelik kapsamında yapılacak olan ön eleme sınavına ve görevde yükselme eğitimine tabi tutulmaksızın görevde yükselme sınavına katılabilirler."

MADDE 29 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 7 — Bu Yönetmeliğin geçici 2, 3, 5 ve 6 ncı madde hükümleri 31/12/2004 tarihine kadar uygulanır."

Yürürlük

MADDE 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmelik; üretilen, ihraç edilen, ithal edilen ve klinik araştırması yapılan ürünler de dahil tüm beşeri tıbbi ürünlerin iyi imalat uygulamalarına uygun olarak imal edilmesi ve bu çerçevede farmasötik kalite güvence sisteminin uygulanmasına dair ilke ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; klinik araştırması yapılan ürünler de dahil beşeri tıbbi ürünlerin imalat ve ithalat ruhsatını talep eden imalatçı ve ithalatçılar için imalathanelerde, personel, donanım ve teçhizat, dokümantasyon, imalat, kalite kontrolü, fason işlem, şikayetler ve ürünün geri çekilmesi ile kendi kendini denetim esaslarına dayanan iyi imalat uygulamalarının temel ilkelerini ve bu doğrultuda uygulanması gerekli kılavuzlar ile bu işle iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Beşeri Tıbbi Ürün/Ürün: Hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek üzere insana uygulanabilen Bakanlıkça ruhsatlandırılmış her türlü madde veya maddeler kombinasyonunu,

c) İmalat: Klinik araştırması yapılan ürünler de dahil, bir farmasötik ürünün hazırlanmasında, hammaddelerin imal veya ithalatından, işlenerek ve ambalajlanarak bitmiş ürün halini alıp, satışa veya araştırmanın yapıldığı son noktaya sunumuna kadar yapılan işlemlerin ve bunlarla ilgili kontrollerin tümünü,

d) İyi İmalat Uygulamaları: Farmasötik ürünlerin kalite standartlarına ve amaçlanan kullanım şekline göre, ruhsatına esas bilgilerin veya ürün spesifikasyonunun gerekli gördüğü şekilde devamlı üretilmesini ve kontrol edilmesini güvence altına alan kalite güvencesinin bir parçasını,

e) İmalatçı ya da İthalatçı: Klinik araştırması yapılan ürünler de dahil, beşeri tıbbi ürünlerin imalat ya da ithalat yetkisini elinde bulunduran gerçek ya da tüzel kişiyi,

f) Mesul Müdür: Klinik araştırması yapılan ürünler de dahil, beşeri tıbbi ürünler hakkında gerekli temel bilimsel ve teknik birikimi ve tecrübesi olan, imalat sürecinde ilgili firma ve Bakanlık tarafından sorumlu olarak kabul edilen kişiyi,

g) Farmasötik Kalite Güvencesi: Ürünlerin beyan edilen amacına uygun olarak kullanımında gerekli olan kaliteyi temin etmek amacıyla düzenlenmiş uygulamaların toplamını,

h) Kalite Güvencesi Sorumlusu: Farmasötik kalite güvencesinin uygulanmasından sorumlu kişiyi,

ı) Kalite Kontrol Sorumlusu: Başlangıç maddelerinin temininde, kullanımında, tüm imalat sürecinde, satış ve dağıtımında ürünlerin uygun kalitede olduğuna dair karar verilmesini sağlayan örnekleme, spesifikasyon, test etme ve organizasyon, dokümantasyon ve serbest bırakma prosedürlerinden sorumlu kişiyi,

j) Araştırılan Ürün: Ruhsatlı olan, ancak ruhsatlı formundan farklı bir biçimde kullanılan ya da formüle edilerek veya ambalajlanarak bir araya getirilen ya da ruhsatlandırılmış bir endikasyonda kullanılan ya da ruhsatlı formu hakkında daha fazla bilgi edinilmek istenen ürünleri de kapsayan bir etken maddeyi veya test edilen plaseboyu veya klinik araştırmadaki referans ürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İmalat Yeri Sahipleri ve İmalathaneler

Başvuru

Madde 5 —Beşeri tıbbi ürünler sadece Bakanlıkça imalat yeri izni verilmiş yerlerde imal edilebilir. Beşeri tıbbi ürün imal edilen yerlerde başka hiçbir imalat yapılamaz. İmalat yeri izni almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bu Yönetmeliğin Ek I’inde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunur. İmalat yeri izni, imalat sürecinin tamamı veya bölme, ambalajlama ve sunuşla ilgili kısmi imalat süreçleri için verilebilir. Bu hüküm, yurtdışına ihracat amacı ile imal edilen ürünler için de geçerlidir.

Söz konusu izin, sadece eczanelerde ve eczacılar tarafından perakende arz için yapılan kısmi imalat süreçleri için aranmaz.

İthal edilen tıbbi ürünlerde, ithalatçı, söz konusu tıbbi ürünlerin bu Yönetmelik hükümleri ile düzenlenmiş iyi imalat uygulamaları standartlarını karşıladığına dair ilgili ülkenin yetkili otoritesi tarafından onaylanmış İyi İmalat Uygulamaları (Good Manufacturing Practice-GMP) belgesini Bakanlığa sunar. İthalatın devam etmesi durumunda, bu belge, her yıl yenilenir.

İmalat Yeri İzninin Verilmesi

Madde 6 —Bakanlık, başvurunun yapılmasını takip eden 90 işgünü içinde, kendi müfettişleri tarafından imalathanede gerçekleştirilen denetimlerle, başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunun kanıtlanmasından ve imalat yerinin gerekli şartlara sahip olduğunun tespitinden sonra imalat yeri iznini verir.

İmalat yeri izni, sadece başvuruda belirtilen imalat yeri ve aynı başvuruda belirtilen beşeri tıbbi ürünler ve farmasötik şekilleri için verilir. İmalat yerleri, iznin verilmesinden sonra Bakanlıkça yapılabilecek düzenlemelerin gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu işlemin yapılabilmesi için Bakanlıkça yeterli süre tanınabilir.

Başvuru Sahibinin Değişiklik Talebi

Madde 7 —Başvurunun değerlendirildiği aşamada, imal edilecek veya ithal edilecek ürünler ve bunların farmasötik şekillerinde veya imal ve/veya kontrol edileceği yerlerde değişiklik talep edilmesi durumunda, bu talep 90 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır.

Başvurunun Askıya Alınması

Madde 8 —Bakanlık, başvuru sahibinden, başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile mesul müdür hakkında daha fazla bilgi talep edebilir. Bu durumda, talep edilen bilgiler temin edilene kadar başvurunun değerlendirildiği 90 iş günlük süre durdurulur.

Temel Gerekler

Madde 9 —İmalat yeri izni sahibi; imalat ve kontrol işlemlerini yürütmek üzere bu Yönetmelik ve kılavuzlarda belirtilen gereklere uygun personeli istihdam etmek, kullanılabilir olmayan veya bu niteliğini yitirmiş ürünlerin ilgili mevzuata göre imhasını sağlamak, imalat yeri izni almak için başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgelerde değişiklik yapacağı durumlarda Bakanlığı önceden bilgilendirmek, mesul müdürün herhangi bir şekilde görevini sürdürememesi veya görevinden ayrılması durumunda Bakanlığı derhal bilgilendirmek, müfettişlerin imalat yerlerine yetki belgelerine istinaden istedikleri zaman girmelerine ve inceleme yapmalarına izin vermek, mesul müdürün görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm imkanları sağlamak, bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılacak olan iyi imalat uygulamaları kılavuzunun gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

İmalatçının İzin Aldıktan Sonra Sorumluluğu

Madde 10 —İmalatçı, ürün ruhsat başvurusunda Bakanlığa sunulan ve Bakanlıkça kabul edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda imalat faaliyetlerini sürdürmekle yükümlüdür.

İmalatçı, ürün imalat yöntemlerini, bilimsel ve teknik ilerlemeleri izleyerek, kendi uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirir. Bu kapsamda, ürünün pazarlama ruhsatı ile ilgili dosyada veya imalat yerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, değerlendirilmek üzere Bakanlığa sunulur ve uygun görülmesi halinde onaylanır.

Mesul Müdür

Madde 11 —İmalat yeri izni sahibi, eczacılık, tıp, kimya veya biyoloji bilim dallarında en az 4 yıl süreli lisans eğitimi almış ve Türkiye’de mesleğini icra etme yetkisine sahip olan bir kişiyi mesul müdür sıfatıyla tüm gün istihdam eder.

Beşeri tıbbi ürünlerde amaçlanan kalitenin sağlanması için mesul müdür, ürün imalat yeri iznine sahip bir veya birden fazla işletmede, ürünlerin kalite analizleri, aktif maddelerin kantitatif analizleri ve kontrollerine dair faaliyetlerde en az iki yıl uygulamalı deneyim sahibi olduğunu sigorta prim belgeleri ve işverenin beyanı ile belgelendirmelidir.

İmalat yeri izni sahibi, yukarıda belirtilen koşulları taşıması halinde mesul müdür sorumluluğunu bizzat kendisi yürütebilir.

Mesul Müdürün Sorumluluğu

Madde 12 —Mesul müdür, ürünlerin bu Yönetmelik, yürürlükteki diğer mevzuat ve ruhsat koşulları uyarınca imal ve kontrol edilerek, serilerin imalat kayıtlarının onaylanması ve bunların en az 5 yıl süre ile saklanarak talep halinde Bakanlık yetkililerinin denetimine sunulması, ithal ürünlerin üretim yerinin bu Yönetmelik ve kılavuzlarla uyumlu olduğunun taahhüt edilmesi, her serisinin tam kalitatif, en azından aktif bileşenleri bakımından kantitatif analizinden ve ürün ruhsatı çerçevesinde kaliteyi sağlamak üzere gerekli diğer test ve kontrollerden geçmiş olmasından sorumludur.

Tıbbi ürünlerin ithal edildiği durumlarda, bu Yönetmelik ve kılavuzları ile düzenlenen iyi imalat uygulamaları standartlarına uygun olduğunun belgelenmesi halinde mesul müdür bu kontrollerin yapılması sorumluluğunu yerine getirmeyebilir.

Denetim ve Sertifikalandırma

Madde 13 —Bakanlık, imalat yeri izni almış olan imalathaneleri bir program dahilinde önceden haber vermek suretiyle, ayrıca gerekli gördüğü her durumda haber vermeksizin denetler. Müfettişler, denetimin amacı kapsamında her türlü belgeyi incelemeye, gerekli gördüklerinde numune almaya yetkilidirler. Denetimler sonucunda, denetimi yapan müfettiş tarafından imalat yerinin bu Yönetmelikte yapılan düzenlemelere uygun olup olmadığı hakkında rapor hazırlanır. Raporda, denetimden geçmiş olan imalatçıya bildirilmesi gerekli görülen hususlar belirtilir ve bu hususlar Bakanlık tarafından duyurulur.

Bakanlık, ithal edilen ürünlerin imalat yerlerini de denetleyebilir.

İmalatçılar, imalat yerlerinin ve ürünlerinin, bu Yönetmelik ve eki kılavuzlara uygun olduğunun bir sertifika ile tescilini Bakanlıktan talep edebilir. Bakanlık bu sertifikaların düzenlenmesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarını dikkate alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İyi İmalat Uygulamaları İlkeleri

Kalite Yönetimi

Madde 14 —İmalatçı, farklı birimlerden gelen personel ve yönetimin aktif katılımı ile etkin bir farmasötik kalite güvence sistemini kurar ve uygular.

Personel

Madde 15 —Personel açısından imalat yerlerinde;

a) İmalatçı, her imalat alanında, farmasötik kalite güvencesinin amaçlarına ulaşmak için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel bulundurur,

b) İmalat uygulamalarını yerine getirmek ve işletmekle sorumlu kişiler de dahil, idare ve denetleme personelinin görevi, iş tanımında belirtilir. Çalışanların hiyerarşik ilişkisi organizasyon şemasında tanımlanır. Organizasyon şeması ve iş tanımları imalatçının iç prosedürüne göre onaylanır,

c) İmalat uygulamalarını yerine getirmek ve işletmekle sorumlu kişilere sorumluluklarını doğru bir biçimde yerine getirebilmeleri için yetki verilir,

d) Personel, kalite güvencesi ve iyi imalat uygulaması kavramlarının teorisi ve uygulamasını içeren başlangıç eğitimine ve sonrasında periyodik eğitimlere alınır,

e) Personelin sağlık, hijyen ve giyimi ile ilgili programlar oluşturulur ve uygulanmaları takip edilir.

Mesul müdür ve kalite güvence sorumlusu, üretim esnasında üretim yerinde bulunmak ve bu Yönetmelikte yer alan sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Mesul müdür üç günü aşan ayrılmalarında mahalli sağlık otoritesinden izin almak, görevde bulunmadığı sürelerde yerine vekalet edecek aynı nitelikleri haiz vekil görevlendirmek zorundadır.

Bina ve Donanım

Madde 16 —Bina ve donanım açısından;

a) Bina ve imalat donanımı, amaçlanan faaliyetlere uygun şekilde tasarlanır, inşa edilir, yerleştirilir, düzenlenir,

b) İmalat süreci, kontaminasyon, çapraz kontaminasyon ve genel olarak ürünün kalitesini etkileyebilecek herhangi bir olumsuz etkiyi önlemek, hata riskini en aza indirmek ve etkili bir temizlik ve bakımı temin etmek üzere tasarlanır ve düzenlenir,

c) Ürünün kalitesi açısından kritik olan üretim faaliyetleri için kullanılacak bina ve donanım, uygun nitelikleri taşır.

Dokümantasyon

Madde 17 —Dokümantasyon açısından aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) İmalatçının, spesifikasyon, imalat formülü, prosesi, ambalajlama talimatı, prosedürleri ve yapmış olduğu çeşitli imalat faaliyetlerinin kayıtlarını da kapsayan bir dokümantasyon sistemi olur. Dokümanlar açık, hatasız ve güncelleştirilmiş olarak saklanır. Genel imalat faaliyetleri ve koşulları için önceden oluşturulmuş olan prosedürler ile her seriye ait sepesifik imalat dokümanları birlikte bulunur. Bu dokümanların düzenlenmesi, her seri imalatın geçmişini izlemeyi mümkün kılar.

Seri ile ilgili olan dokümanlar, en az beş yıl ve serinin son kullanım tarihinden sonra en az bir yıl, ürün ruhsat aldıktan sonra güncellenen her doküman en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

b) İmalatçı, yazılı dokümanlar yerine elektronik, fotografik ya da diğer veri işleme sistemleri kullanıyorsa, öngörülen saklama süresi boyunca verileri uygun bir şekilde saklayacak sistemi valide eder. Bu sistemle toplanan veri, okunaklı bir şekilde elde hazır bulundurulur. Elektronik olarak toplanmış veri, verinin kaybolmasına ve zarar görmesine karşı kopyalamak, yedeklemek ya da başka bir saklama sistemine aktarmak suretiyle korunur ve veriler, talep edilmesi halinde yazılı olarak Bakanlığa sunulur.

İmalat

Madde 18 —Farklı imalat faaliyetleri, önceden oluşturulmuş bilgi ve prosedürler ile iyi imalat uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Uygun ve yeterli kaynaklar, proses içi kontrollerinde de sağlanmalıdır. Çapraz kontaminasyon ve diğer karışıklıkları önlemek için gerekli teknik ve kurumsal tedbirler alınır. İmalat sürecinde meydana gelen her yeni yöntem değişikliği veya önemli değişiklik valide edilir. Kritik aşamalar imalat sürecinde düzenli olarak tekrar valide edilir.

Kalite Kontrol

Madde 19 —Kalite kontrol aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılır:

a) İmalatçı, bir kalite kontrol biriminin kurulmasını ve faaliyetinin devam ettirilmesini sağlar. Bu birim, gerekli niteliklere sahip bir kalite kontrol sorumlusu tarafından yönetilir ve diğer birimlerden bağımsızdır.

b) Kalite kontrol biriminin emrinde, başlangıç, ara ve bitmiş ürün ile ambalaj malzemelerinin gerekli testlerini gerçekleştirecek uygun personel ve ekipman donanımı sağlanmış olan bir ya da daha fazla kalite kontrol laboratuarı bulunur. Bakanlık, imalatçılara ve ithalatçılara imalatın belli kontrollerini imalat yeri dışındaki laboratuarlarda yaptırabilmesi için, taraflar arasında karşılıklı ve Bakanlığa karşı sorumlulukların açık olarak belirtildiği, noter onaylı fason anlaşma yapılması şartıyla izin verir.

c) Kalite kontrol birimi, başlangıç madde ve malzemelerinden başlamak üzere, ürünlerin satış ya da dağıtımları için serbest bırakılmadan önce, analitik sonuçlara ek olarak, üretim koşulları, proses içi kontrol sonuçları, üretim dokümanlarının değerlendirilmesi ve bitmiş ürün ile ambalaj da dahil ürünlerin spesifikasyonlarına uygunluğu gibi önemli bilgileri de dikkate alarak, bitmiş ürünlerin son kontrollerini gerçekleştirir.

d) Her seriden bitmiş ürün örneği, son kullanım tarihinden sonra en az bir yıl muhafaza edilir. Çözeltiler, gazlar, sular haricindeki başlangıç maddelerine ait örnekler ürünün serbest bırakılmasından sonra en az iki yıl süreyle muhafaza edilir. Bu süre, eğer ürüne ait spesifikasyonda daha az olarak belirtilmişse kısaltılabilir.

Fason İşlem

Madde 20 —Fason işlemler aşağıdaki hususlar çerçevesinde yürütülür:

a) Fason yapılan bir imalat işlemi ya da imalatla ilgili herhangi bir işlem, taraflar arasında, karşılıklı ve Bakanlığa karşı sorumlulukların açık olarak belirtildiği noter onaylı bir sözleşme ile yapılabilir.

b) Sözleşme, fason imalatı talep eden ve yüklenen arasındaki sorumlulukları ve özellikle fason yüklenicisinin iyi imalat uygulamalarını yerine getirmesini ve her serinin serbest bırakılmasından sorumlu, nitelikli personelin görevi kapsamındaki sorumlulukları açık bir şekilde belirler.

c) Fason yüklenicisi, fason imalat talep edenin yazılı izni olmaksızın kendisine verilmiş herhangi bir iş için üçüncü bir taraftan fason imalat talep edemez.

d) Fason yüklenicisi, iyi imalat uygulamaları prensip ve ilkelerine uyar ve denetimle ilgili yükümlülükleri yerine getirir.

Şikayetler ve Ürünün Geri Çekilmesi

Madde 21 —İmalatçı, şikayetlerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ile birlikte ürünün herhangi bir anda piyasadan derhal geri çekilebileceği etkili bir dağıtım sistemi kurar. Şikayete konu olan hata, imalatçı tarafından kaydedilir ve araştırılır. Yapılan işlemler gecikmeksizin Bakanlığa bildirilir. Ürün diğer ülkelere ihraç edilmiş ise bu ülkelere ve Dünya Sağlık Örgütüne Bakanlık tarafından bildirilir.

Geri çekme işlemleri, Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme, Terkipler ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Kendi Kendine Denetim

Madde 22 —İmalatçı, iyi imalat uygulamaları kapsamında gerekli düzeltici önlemleri almak amacıyla, kalite güvence sisteminin bir parçası olarak kendi kendine denetim işlemini yürütür. Bu tür kendi kendine denetim işlemlerinin ve buna dayalı düzeltmelerin kayıtları tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller, Kılavuz ve Diğer Düzenlemeler

Madde 23 —Bu Yönetmelik, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde, kılavuzla birlikte uygulanır. Yönetmeliğin yürürlük tarihi ile birlikte mevcut İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu Bakanlık tarafından güncelleştirilerek yürürlüğe konulur.

Bu Yönetmelikte belirtilmemiş hallerde, uygulama 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda yer alan genel hükümler çerçevesinde, uluslararası kabul görmüş bilimsel ve teknik standartlar dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Cezalar

Madde 24 —Bakanlık, yapılan denetimler sonucunda, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen imalat yerlerinin izinlerini, aykırılıklar giderilinceye kadar tamamen veya kısmen, belirli formlar için askıya alabilir veya tamamen iptal edebilir.

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen imalat yerlerinin mesul müdürlerinin yetkileri askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir.

Homeopatik Tıbbi Ürünler

Madde 25 —Homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin düzenleme yapılması durumunda, söz konusu ürünlerin imalathaneleri ve iyi imalat uygulamaları bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 26 —Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin beşeri tıbbi ürünler ile ilgili mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, 91/356/EEC sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler İçin İyi İmalat Uygulamaları İlkeleri ve Kılavuzu hakkındaki direktifine ve 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 27 —1/11/1984 tarihli ve 18562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İspençiyari ve Tıbbi Müstahzar İmalathaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 28 —Bu Yönetmelik, 30/6/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

EK I

 

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde imalat yeri izni almak isteyenler, iyi imalat uygulamaları çerçevesinde imalat işlemlerini yürüteceklerine dair teminat içeren dilekçe ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar:

1. Mesul müdürün:

- Özgeçmişi,

- Görev ve sorumlulukları kabul ettiğine dair yazı,

- Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı,

- Deneyim sahibi olduğunu gösteren diğer belgeler,

- Altı aydan eski olmamak üzere onaylanmış nüfus cüzdanı örneği,

- Altı aydan eski olmamak üzere sağlık ve göz raporu,

- Altı aydan eski olmamak üzere sabıka kaydı,

- 2 adet vesikalık fotoğrafı,

- Bağlı olduğu meslek odasından alacağı oda kayıt belgesi (Varsa),

- Daha önce çalıştığı yerle ilişkisinin kesildiğine dair belge (Varsa).

2. Kalite kontrol sorumlusunun:

- Özgeçmişi,

- Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı,

- Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler,

3. Kalite güvencesi sorumlusu ve / veya ekibinin:

- Özgeçmişi,

- Noter onaylı diploma sureti veya fotoğraflı çıkış belgesinin aslı,

- Mesleki deneyimi ile ilgili diğer belgeler,

- Ekiple çalışılması durumunda, ekipte yer alan kişilerin isimleri, eğitim ve deneyimlerine ait bilgi ve belgeler.

4. İmalat yerinin:

- Açık adresi,

- Varsa şehir planındaki yeri,

- Bina ve yerleşim planları,

- İmalat akış şemalarını gösteren krokiler (havalandırma açısından sınıfı kroki üzerinde belirtilecektir)

- İmalat tesisinde yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler:

- İmalat konuları (beşeri tıbbi ürün kapsamına giren ilaç, kan ve kan ürünleri, radyofarmasötikler, tıbbi gaz ve tıbbi cerrahi malzeme gibi)

- Ayrılmış alanlarda imal edilmesi gereken tıbbi ürünler,

- Fason üretimi, analizi vs. yapılan ürünler,

- Fason olarak yaptırılan üretim, analiz vs. gibi faaliyetler

5. İmalat tesislerinde faaliyetleri düzenleyen tüm standart çalışma yöntemleri (üretim, kalite kontrol, depolama, temizlik, validasyon ve benzeri),

6. İmalat, kalite kontrol vb gibi faaliyetlerle ilgili makine, teçhizat ve aletlerin listesi,

7. Yapılan validasyon çalışmalarına ait raporlar,

8. Krokisiyle birlikte su ve havalandırma sisteminin özellikleri,

9. Gayri Sıhhi Müessese ruhsatının aslı veya noterlikçe onaylı sureti,

10. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, beşeri tıbbi ürünlerin rasyonel kullanımını temin etmeye yönelik olarak bu ürünlerin tanıtımında uyulması gerekli kuralları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetlerini ve bu faaliyetleri gerçekleştirecek, ruhsat ya da izin sahiplerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Kanun: 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununu,

c) Beşeri Tıbbi Ürün/ Ürün: Hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek üzere insana uygulanabilen Bakanlıkça ruhsatlandırılmış/izin verilmiş her türlü madde veya maddeler kombinasyonunu,

d) Tanıtım: Beşeri tıbbi ürünün ruhsat ya da izin sahipleri tarafından ürünün teminini, satışını, reçetelenmesini ve kullanımını artırmak için gerçekleştirilen bütün hatırlatma, bilgi verme faaliyetlerini; bu çerçevede firma tıbbi satış temsilcilerinin etkinliklerini, görsel/ işitsel basına, tıbbi ve mesleki dergilere verilen ilanları, doğrudan postalama yoluyla veya internet ortamında yapılan duyuruları, film, slayt, elektronik medya gibi görsel/ işitsel malzemenin kullanımını, bilimsel ve eğitsel toplantıları, gerçekleştirilen sergileme ve benzeri etkinlikler ile bedelsiz numune, hatırlatıcı tanıtım ve basılı tanıtım malzemesi kullanmak suretiyle yapılan faaliyetleri,

e) Tanıtım Malzemeleri: Beşeri tıbbi ürün hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, kitapçık, broşür gibi basılı materyalleri, film, slayt, elektronik medya gibi görsel/ işitsel malzemeleri, bedelsiz beşeri tıbbi ürün numunelerini, bloknot, kalem, kalemlik, takvim, mesleki etkinlikler sırasında kullanılabilecek parasal değeri mütevazi sınırlar içinde olan malzemeleri ve ilgili çevrelerde bilgi/ veri kaynağı olarak kullanabilecek ulusal, uluslararası yayınlar gibi hatırlatıcı ziyaret malzemelerini,

f) KÜB: Kısa ürün bilgisini,

g) Genel Ad: Uluslararası mülkiyete haiz olmayan isim (INN)

h) Sağlık Mesleği Mensupları: Hekim, eczacı ve diş hekimini,

i) Tıbbi Satış Temsilcisi: Hekim, eczacı ve diş hekimine doğrudan ziyaret yoluyla beşeri tıbbi ürünün tanıtımını yapan kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanıtım Faaliyetinin Kapsamı ve Temel Esasları

Tanıtım Faaliyetinin Kapsamı

Madde 5 —Beşeri tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri özellikle;

a) Reçetesiz satılan beşeri tıbbi ürünlerin topluma tanıtımını,

b) Reçete ile satılan beşeri tıbbi ürünlerin sağlık mesleği mensuplarına tanıtımını,

c) Tıbbi satış temsilcilerinin hekim ve diş hekimine yaptıkları ziyaretleri,

d) Numunelerin dağıtımını,

e) Sağlık mesleği mensuplarının katıldığı promosyon toplantılarının sponsorluğunu,

f) Sağlık mesleği mensuplarının katıldığı bilimsel kongrelerin sponsorluğu ve özellikle söz konusu kişilerin bu kongrelerle ilgili seyahat ve konaklama masraflarının ödenmesini,

kapsar.

Aşağıdaki hususlar tanıtım kapsamında değildir:

a) Etiket ve beraberindeki prospektüsler,

b) Belli bir tıbbi ürünle ilgili özel bir soruyu yanıtlamak üzere ihtiyaç duyulan ve beraberinde promosyonu yapılamayacak türde bir materyalin de konulabildiği yazışmalar,

c) Bilgilendirme ilanları ve ambalaj değişiklikleri, ürünle ilgili genel önlemlerin bir bölümü olarak advers

etkilere dair uyarılar, herhangi bir ürün talebi içermemek kaydıyla ticari kataloglar, fiyat listeleri ve benzerlerini içeren referans materyalleri

d) Dolaylı olsa bile, ürüne ait herhangi bir referans içermemek kaydıyla insan sağlığı veya hastalıklarına dair açıklamalar.

Temel Esaslar

Madde 6 —İlgili mevzuata göre ruhsatlandırılmamış ya da izin verilmemiş hiç bir tıbbi ürünün tanıtımı yapılamaz.

Bir tıbbi ürünün tüm kısımlarının tanıtımı güncel KÜB’de sıralanan ayrıntılara uygun olmalıdır.

Bir tıbbi ürünün tanıtımı, ürünün özelliklerini bilgilendirici, bilimsel gerçeklere uygun, güvenilir, nesnel ve açık olmalıdır.

Tıbbi ürünün tanıtımında, gereksiz kullanıma ve beklenmeyen riskli durumlara neden olabilecek yanıltıcı, abartılmış, ya da doğruluğu kanıtlanmayan bilgiler kullanılamaz.

Klima, buzdolabı, soğutucu, termos, otomobil aksesuarları, saç kurutma makinesi, video, televizyon, gibi bu Yönetmelik kapsam, amaç ve esaslarına uygun olmayan malzeme veya araçlar tanıtım malzemeleri olarak kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Topluma Tanıtım

Topluma Tanıtım

Madde 7 —Terkibi veya amaçları bakımından, bir hekim veya diş hekimi tarafından teşhis konulmasına, reçete yazılmasına veya tedavinin izlenmesine ihtiyaç olmayan durumlarda, bir eczacının bilgilendirme ve tavsiyesi ile kullanılabilecek şekilde üretilen Bakanlıkça ruhsat/izin verilmiş ürünlerin topluma tanıtımı yapılabilir.

Reçete ile satılan ürünler ile 1961 tarihli Uyuşturucu Maddelere Dair Birleşmiş Milletler Tek Sözleşmesi ve 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında olan psikotrop ve narkotik maddeleri içeren ürünlerin topluma tanıtımı yapılamaz.

Bakanlık tarafından onaylanan aşılama kampanyalarında kullanılan ürünlere yukarıdaki yasaklar uygulanmaz.

Tüberküloz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, ciddi enfeksiyon hastalıkları, kanser ve diğer tümör kaynaklı hastalıklar, kronik uykusuzluk (insomnia), şeker hastalığı ve diğer metabolik hastalıklarda kullanılan ürünlerin topluma yönelik tanıtımı yapılamaz.

Geri ödemesi yapılan tıbbi ürünlerin halka tanıtımı yapılamaz.

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi gereğince reçete ile satılan beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımı televizyonlar ve radyolar aracılığı ile yapılamaz.

Hiç bir tıbbi ürün promosyon amacıyla halka doğrudan dağıtılamaz.

Topluma Tanıtımın Temel İlkeleri

Madde 8 —Tıbbi ürünün topluma her türlü tanıtımında; mesajın, bir tanıtım mesajı olduğu açıkça ifade edilir ve tanıtımı yapılan ürünün bir beşeri tıbbi ürün olduğu açık bir şekilde belirtilir.

Tanıtım malzemeleri, tanıtımı yapılan beşeri tıbbi ürünün ismini, birden fazla aktif madde içermesi halinde genel adını, tıbbi ürünün doğru kullanımı için gerekli olan bilgiyi, prospektüsündeki veya duruma göre dış ambalajındaki talimatların okuması için dikkat çeken okunaklı bir uyarıyı içerir.

Beşeri tıbbi ürünlerin topluma tanıtımında:

a) Özellikle mektupla bir teşhis veya tedavi önermek suretiyle, bir tıbbi konsültasyon veya cerrahi operasyonun gereksiz olduğu izlenimini vermek,

b) Ürünü kullanmanın sonuçlarının garantili olduğunu, yan etkiye sahip olmadığını veya bir başka tedavi ya da tıbbi üründen daha iyi veya ona eşdeğer fayda sağladığını iddia etmek,

c) Kişinin sağlığının ürünü kullanarak düzeleceğini ima etmek,

d) Kişinin ürünü kullanmadığı takdirde sağlığının etkileneceği telkininde bulunmak,

e) Sadece veya özellikle çocuklara yönelik etkinlikte bulunmak,

f) Bilim adamları, sağlık personeli veya bu iki kategoride bulunmamakla birlikte, meşhur olmalarından dolayı tıbbi ürünlerin tüketimini teşvik edebilecek kişilerce yapılan bir tavsiyeye veya bu tavsiyeye atıfta bulunmak,

g) Tıbbi ürünün bir yiyecek, kozmetik veya diğer bir tüketim ürünü olduğunu ima etmek,

h) Tıbbi ürünün güvenli ve etkili olmasının doğal olmasından kaynaklandığını ima etmek,

i) Bir vaka hikayesi tanımlanması veya ayrıntılı olarak sunulması yoluyla kullanıcının kendi başına yanlış bir teşhis koymasına yol açmak,

j) Uygunsuz, panik yaratan ve yanlış yönlendiren ifadelerle iyileştirme iddiasında bulunmak,

k) Hastalığın veya yaranın insan vücudunda sebep olduğu değişiklikleri veya tıbbi ürünün insan vücudunda veya vücudun bölümlerindeki etkisini uygunsuz, panik yaratan veya yanlış yönlendiren ifadelerle ya da resimlemelerle anlatmak,

l) Tıbbi ürüne Ruhsat verildiğinden bahsetmek,

m) İlaçların farmakolojik etki gücünü, etkililik anlamında kullanarak yanıltıcı mukayese yapmak,

n) Belirli bir endikasyonda tedavinin toplam maliyetini ya da kronik hastalık tedavisinde olduğu gibi günlük, aylık veya benzeri bir süredeki tedavi maliyetini gözardı ederek, farklı ilaçların, veya aynı ilacın farmasötik eşdeğer müstahzarlarının, tek bir farmasötik formu veya kutu bedeli üzerinden yanıltıcı / yanlış yönlendirici mahiyette fiyat veya maliyet karşılaştırması yapmak,

o) Yeterli bir örneklem büyüklüğüne ve ayrıntılı bir incelemeye dayanmayan, bilimsel sağlamlığı yetersiz bir çalışma ile kesin hükümlerde bulunmak,

yasaktır.

Basılı malzemeler kullanılarak verilen tanıtım bilgileri tamamen okunaklı, okuyan kişide herhangi bir tereddüt yaratmayacak nitelikte ve anlaşılır dilde olmalıdır. (d) bendinde belirtilen husus, Bakanlık tarafından yürütülen aşılama kampanyaları için geçerli değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Mesleği Mensuplarına Tanıtım

Sağlık Mesleği Mensuplarına Tanıtım

Madde 9 —Beşeri tıbbi ürünlerin, sağlık mesleği mensuplarına tanıtımında;

a) Güncel kısa ürün bilgilerine uygun gerekli bilgiler,

b) Bu bilgilerin hazırlandığı ve son güncellendiği tarih,

c) Tıbbi ürünün sunum sınıfı,

yer alır.

Bakanlık bu tür tanıtımlarda, ürünün ve / veya farklı doz, form ve ambalajlarının satış fiyatları ile sosyal güvenlik kurumlarının geri ödeme koşullarının bulunmasını isteyebilir.

Hatırlatıcı nitelikte basılı tanıtım malzemeleri üzerinde, herhangi bir iddia içermeden, ürüne yönelik sadece aşağıdaki bilgiler yer alır :

a) İlacın ticari ismi,

b) Etkin madde veya maddelerin INN ya da onaylanmış jenerik isimleri,

c) Gerektiğinde başvurularak, daha geniş bilginin sağlanabileceği üretici, ithalatçı ya da ruhsat sahibinin adı ve adresi.

Sağlık Mesleği Mensuplarına Tanıtımın İlke ve Esasları

Madde 10 —Bir ürünün, sağlık mesleği mensuplarına tanıtımında kullanılacak tüm bilgiler, sağlık mesleği mensuplarının söz konusu ürünün terapötik değeri hakkında kendi görüşlerini oluşturabilmesi için doğru, kanıtlanabilir ve yeterli olmalıdır.

Tanıtım dokümantasyonda yer alan her türlü bilgi, alıcının söz konusu tıbbi ürünün terapötik değeri hakkında kendi görüşünü oluşturabilmesi için doğru, kanıtlanabilir ve yeterli olmalıdır.

Sunulan dokümantasyonda kullanılmak üzere tıp dergilerinden veya diğer bilimsel çalışmalardan yapılan alıntılar, tablolar ve diğer görsel materyaller aslına sadık kalınarak ve kaynakları tam olarak belirtilmek suretiyle kullanılır.

Ürünlerin, sağlık mesleği mensuplarına tanıtımı yapılırken, herhangi bir nakdi veya ayni avantaj sağlanamaz, teklif edilemez ve söz verilemez.

Promosyonel faaliyetlerde konukları ağırlama, her zaman makul bir düzeyde ve toplantının asıl amacına nazaran ikincil önemde olmalı ve sağlık çalışanları dışındaki kişileri kapsamamalıdır.

Sağlık mesleği mensuplarına, şans oyunu aracılığı ile herhangi bir tanıtım yapılamaz ve hizmet sunulamaz.

Sağlık mesleği mensupları, yukarıda belirtilenlerin aksine herhangi bir teşviki kabul veya talep edemezler.

Sadece sağlık meslek mensuplarına dağıtılanlar hariç olmak üzere, gazete, dergi ve benzeri yazılı medya araçları ile tanıtım yapılamaz. Bakanlığın izni ile yapılan ve ürünün pazara arz edildiğini duyuran ilan bu hüküm kapsamı dışındadır. Ruhsat sahipleri, topluma tanıtımı yasaklanmış ürünleri ile ilgili olarak, yazılı medya araçlarında yayınlanan tanıtım mahiyetinde haberlerin düzeltilmesi için gerekli işlemleri yapar ve Bakanlığa bildirir.

Bilimsel ve Eğitsel Faaliyetler

Madde 11 —İlaç tanıtımı ile ilgili bilimsel ve eğitsel faaliyetler, var olan tıbbi bilgileri aktarmak veya yeni bilgileri sunmak amacı dışında kullanılamaz.

Ruhsat sahipleri, bilgilerin iletilmesi ve tartışılması için yararlı olan kongre, seminer, sempozyum, bilimsel, eğitsel toplantı düzenleyebilir veya bu tür faaliyetlere bilimsel / finansal katkıda bulunabilir.

Ruhsat sahipleri, bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki kişilerin katılımı konusunda finansal katkıda bulunamazlar. Toplantılara katılanlar için yapılacak ağırlama / kabul etkinlikleri toplantı amacını ikinci plana itecek nitelikte olamaz.

Bu gibi toplantılar uygun yer, biçim ve düzeyde olur. Yıl içinde düzenlenecek veya katkıda bulunulacak kongre, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetler, önceki yıl içinde ruhsat sahipleri tarafından yıllık program halinde; programda oluşabilecek değişiklikler toplantı öncesinde Bakanlığa bildirilir. Toplantılara sağlık meslek mensupları dışındaki kişiler davet edilemez. Bu toplantılara katılanların listeleri ile katılımcılara sunulan bilgiler ve dokümanların örnekleri Bakanlığın talebi halinde sunulmak üzere muhafaza edilir.

Bedelsiz Numune

Madde 12 —Bedelsiz numuneler sadece hekim, eczacı ve diş hekimlerine aşağıdaki koşullarda sağlanır:

a) Talep edilmesi halinde Bakanlık yetkililerine bildirilmek ve belgelenmek üzere, ruhsat sahibi firmalar bedelsiz ürün tanıtım numunelerinin imalat, ithalat ve dağıtımına yönelik olarak yeterli bir kayıt, kontrol sistemini kurar, sorumluları belirler,

b) Her numune pazardaki en küçük sunumundan azaltılmış bir biçimde sunulur. Ancak, farmasötik şekilleri nedeniyle azaltılamayacak ürünlerin numunelerinde azaltılmış olma özelliği aranmaz.

c) Ambalajları üzerinde "bedelsiz tanıtım numunesidir - satılamaz" ibaresi yer alır,

d) Tanıtım numunesi KÜB özeti ile sunulur,

e) 1961 tarihli Uyuşturucu Maddelerle Dair Birleşmiş Milletler Tek Sözleşmesi ve 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında olan psikotrop ve narkotik maddeleri içeren ürünlerin numuneleri verilemez.

Tıbbi Satış Temsilcileri

Madde 13 —Tıbbi satış temsilcilerine çalıştıkları firma tarafından temel ve gerekli hizmet içi eğitimler verilir. Tıbbi satış temsilcileri, tanıtımını yaptıkları tıbbi ürünler hakkında tam ve yeterli bilgi verebilmek için gerekli bilimsel bilgiye ve veriye sahip olmalıdırlar.

Tıbbi satış temsilcileri, tanıtımlarında kullandıkları bilgileri, sağlık mesleği mensuplarına tanıtım malzemeleri aracılığı ile tam ve doğru olarak iletirler.

Tıbbi satış temsilcileri, tanıtımını yaptıkları tıbbi ürünün kullanımı, özellikle ziyaret ettikleri kişiler tarafından kendilerine rapor edilen advers etkiler ile ilgili bilgileri, 14 üncü maddede belirtilen bilim servisine iletirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ruhsat yada İzin Sahibinin Sorumluluğu

Ruhsat ya da İzin Sahibinin Sorumluluğu

Madde 14 —Ruhsat sahibi, kendi kuruluşu bünyesinde aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışacak, pazara sunduğu tıbbi ürünler hakkındaki bilgilerden sorumlu bir bilim servisini kurar ve bu faaliyetlerle ilgili bir sorumlu belirler. Ruhsat sahibi;

a) Ruhsatına sahip oldukları ürünlerin tanıtımının bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olmasını sağlar,

b) Bünyesinde istihdam edilen tıbbi satış temsilcilerinin yeterli eğitimden geçtiklerini ve 13 üncü maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiklerini belgelendirir.

c) Bakanlığın talebi halinde tanıtım faaliyetleri ile ilgili gereken her türlü bilgi, belge sağlar.

d) Bakanlıkça tıbbi ürünlerin tanıtımı konusunda alınan kararların derhal ve tamamen uygulanmasını sağlar.

Tanıtım faaliyetinin başlatılmasından önce, hedef kitle ve ilk duyuru tarihini belirten başvuru Bakanlığa sunulur. Kullanılması planlanan tüm tanıtım malzemelerinin birer örneği, talep edilmesi halinde Bakanlığa sunulmak üzere beş yıl saklanmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Denetim

Madde 15 —Bakanlık, tanıtım faaliyetleri ile bunlarda kullanılan her türlü malzeme ve yöntemi denetler. Resen veya şikayet üzerine, bu Yönetmelikte belirlenen ilkelere uymayan veya kamu sağlığı yönünden uygunsuz bulunan tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasını, iptalini ya da bu tanıtımla sunulan bilgilerin düzeltilmesini ruhsat sahibinden talep edebilir. Bakanlığın bu yöndeki talepleri gecikmeksizin yerine getirilir.

Cezalar

Madde 16 —Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere aykırı tanıtım faaliyetinde bulunan ruhsat sahibi hakkında genel hükümlere göre adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun,

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun ve diğer mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Homeopatik Tıbbi Ürünler

Madde 17 —Homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin düzenleme yapılması durumunda, söz konusu ürünlerin tanıtım faaliyetleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 18 —Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği’nin beşeri tıbbi ürünler ile ilgili mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, 2001/83/EC sayılı beşeri tıbbi ürünler hakkındaki direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 19 —7/9/1990 tarihli ve 20628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Beşeri İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20 —Bu Yönetmelik 1/12/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 8/6/1995 tarihli ve 22307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği"nin değişik eki (EK-1) no’lu liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Ek-1

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

SİCİL AMİRLERİ LİSTESİ

 

Sicil Raporu Düzenlenecek

     

Personelin Unvanı

1. Sicil Amiri

2. Sicil Amiri

3. Sicil Amiri

1) BAŞKANLIK

     

a) Enstitü Başkanı

Bakan

   

b) Özel Büro Personeli,

     

Sekreter, Diğer Personel

Enstitü Başkanı

   
       

2) BAŞKAN YARDIMCILIĞI

     

a) Enstitü Başkan Yardımcısı

Enstitü Başkanı

   

b) Sekreter

Enstitü Başkan Yardımcısı

   
       

3) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

     

a) I.Hukuk Müşaviri

Enstitü Başkanı

   

b) Hukuk Müşaviri, Avukat

I.Hukuk Müşaviri

Enstitü Başkanı

 

c) Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Enstitü Başkanı

       

4) DAİRE BAŞKANLIĞI

     

a) Daire Başkanı

Enstitü Başkan Yardımcısı

Enstitü Başkanı

 

b) Şube Müdürü, APK Uzmanı,

     

Araştırmacı, Daire Tabibi

Daire Başkanı

Enstitü Başkan Yardımcısı

Enstitü Başkanı

c) Patent ve Marka Uzmanı,

     

Uzman Yardımcısı, Uzman,

     

Mühendis, Mütercim,

     

Kütüphaneci, Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Enstitü Başkan Yardımcısı

d) Hemşire

Daire Tabibi

Daire Başkanı

Enstitü Başkan Yardımcısı

       

5) SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

     

a) Sivil Savunma Uzmanı

Enstitü Başkanı

Sivil Savunma Genel Müdürü

 

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

     

Diğer Personel

Sivil Savunma Uzmanı

Enstitü Başkanı

 

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 19/4/1999 tarihli ve 23671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği"nin değişik eki (EK-1) no’lu liste ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Ek-1

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

Memurun Unvanı

Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

1-BAŞKANLIK

   

a) Enstitü Başkanı

Bakan

 

b) Özel Büro Personeli,

   

Sekreter, Diğer Personel

Enstitü Başkanı

 
     

2-BAŞKAN YARDIMCILIĞI

   

a) Enstitü Başkan Yardımcısı

Enstitü Başkanı

 

b) Sekreter

Enstitü Başkan Yardımcısı

Enstitü Başkanı

     

3-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

   

a) 1.Hukuk Müşaviri

Enstitü Başkanı

 

b) Hukuk Müşaviri, Avukat

1.Hukuk Müşaviri

Enstitü Başkanı

c) Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

4-DAİRE BAŞKANLIĞI

   

a) Daire Başkanı

Enstitü Başkan Yardımcısı

Enstitü Başkanı

b) Şube Müdürü, APK Uzmanı,

   

Araştırmacı, Daire Tabibi

Daire Başkanı

Enstitü Başkan Yardımcısı

c) Patent ve Marka Uzmanı,

   

Uzman Yardımcısı, Uzman,

   

Mühendis, Mütercim,

   

Kütüphaneci, Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

d) Hemşire

Daire Tabibi

Daire Başkanı

     

5-SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

   

a) Sivil Savunma Uzmanı

Enstitü Başkanı

Sivil Savunma Genel Müdürü

b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

   

Diğer Personel

Sivil Savunma Uzmanı

Enstitü Başkanı

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 3/11/ 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 — Dağıtım lisansı alan şirket, lisans yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. Bu sermaye oranı, bedeli defaten ve peşin ödenmek kaydıyla en fazla yüzde yirmi oranına kadar artırılabilir.

Belediye veya belediye şirketinin hisse almaması veya bir yönetim kurulu üyeliğine hak kazanamayacak oranda hisse alması halinde, şirket durumu Kuruma bildirir. Kurum, şirketten Türk Ticaret Kanununun 275 inci maddesine göre, belediyeye şirket yönetim ve denetim kurullarında temsil hakkı verecek düzenlemelerin yapılmasını isteyebilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler (a), (b), (c) olarak teselsül ettirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —06/10/2001 tarihli ve 24545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin; birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (C) bendinin (d) alt bendinde "Eğitim Uzmanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Ekonomist ve Mütercim" ibaresi; (D) bendinin (c) alt bendinde yer alan "Laborant" ibaresinden sonra gelmek üzere "Çocuk Eğiticisi" ibaresi eklenmiş; (G) bendinde yer alan "Çocuk Eğiticisi" ibaresi çıkarılmış ve (H) bendi eklenmiştir.

"Kurumun merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmeliğe tabi kadrolar "Yönetim Hizmetleri", "Denetim Hizmetleri", "Hukuk, Araştırma ve Planlama Hizmetleri", "Mesleki Hizmetler", "Teknik Hizmetler", "Bilgi İşlem Hizmetleri", "İdari Hizmetler" , "Yardımcı Hizmetler" grubu olarak sekiz hizmet grubuna, hizmet grupları da alt hizmet gruplarına ayrılmıştır."

"H- YARDIMCI HİZMETLER

Bakıcı Anne, Terzi, Aşçı, Berber, Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Hizmetli."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8- Görevde yükselecek personelin, son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak, görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi personelin, ortak ders konularında en az 30, kurumsal konularda en az 56 saat olmak üzere toplam 86 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Kurumun hizmet alanına ilişkin konular:

1) 2828 sayılı SHÇEK Kanunu, ilgili yönetmelik, yönerge ve genelgeler,

2) Sosyal hizmet model ve uygulamaları,

3) Medeni Hukuk (Miras, aile, şahıs),

4) Kurumun görev alanlarıyla ilgili olarak Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve diğer yazılı metinler,

5) Aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve özürlüler ile ilgili konular,

6) Bütçe, Devlet Muhasebesi, Ayniyat, Satın alma, İhale mevzuatı ve uygulama,

7) Atama yapılacak görevin nitelikleri ile ilgili konular."

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitimin tarihi, programı ve yeri ise eğitime katılacaklara eğitime başlama tarihinden en az 15 gün önceden bildirilir."

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İtirazlar, eğitime katılacakların listesinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde yapılır ve itiraz tarihinden sonraki 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır."

MADDE 8 —Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (G) ve (H) bentlerinde belirtilen görevler için yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavları için Görevde Yükselme Sınav Kurulu, Eğitim Merkezi Başkanın başkanlığında ve aynı Daireden bir Şube Müdürü ile Personel Daire Başkanlığında bir Şube Müdürü ve Ana Hizmet Birimlerinde görevli Şube Müdürleri arasından Genel Müdür tarafından seçilecek iki üyeden oluşturulur."

"Sekreterya hizmetleri Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından yerine getirilir."

MADDE 9 —Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 20- Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari süreler dikkate alınarak görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

b) Sınav yapacak kurumlara teslim edilmek üzere yazılı sınav sorularının sorulacağı soru bankasını hazırlamak,

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak."

MADDE 10 —Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından boş kadroya üç ay içerisinde atanırlar."

MADDE 11 —Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (A) bendinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (j) alt bentleri; (C) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (F) bendinin başlığı "İDARİ VE MESLEKİ HİZMETLER" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

"a) 1. Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için; Hukuk fakültesi mezunu olmak,

b) Ana Hizmet Birimi Daire Başkanlıkları olan; Genel Sosyal Hizmetler, Ailenin Bütünlüğünün Korunması, Aile ve Çocuk Hizmetleri, Yetiştirme Yurtları, Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlıklarına atanabilmek için; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, tıp, eğitim alanlarındaki fakülte veya dört yıllık yüksek okulların birinden mezun olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Danışma ve Yardımcı Hizmet Birimi Daire Başkanlıklarından;

1) Araştırma Planlama ve Koordinasyon, Personel Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,

2) Yapı İşleri Daire Başkanı olarak atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okulların mimarlık veya mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmak,

3) Sosyal Hizmetler Eğitim Merkezi Başkanı olarak atanabilmek için; sosyal hizmetler, psikoloji, çocuk gelişimi ve eğitimi, eğitim alanlarındaki fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrosuna atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,

e) İl Müdürü olarak atanabilmek için; Kurumda en az bir yıl İl Müdür Yardımcısı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

f) Merkez teşkilatındaki şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için; ilgili Daire Başkanlıkları ( Yapı İşleri Daire Başkanlığı hariç) için gerekli eğitim şartlarını taşımak kaydıyla Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

Yapı İşleri Daire Başkanlığındaki Şube Müdürlüğü kadrolarının en az iki tanesinin fakülte veya yüksek okulların Mimarlık veya Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olanlardan atanması esastır.

g) İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; en az bir yıl İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü, taşra teşkilatında Şube Müdürü, Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

h) İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü veya Şube Müdürü (taşra) kadrolarına atanabilmek için en az bir yıl Kuruluş Müdürü, Kuruluş Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olmak veya Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak,

j) İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birinden mezun olmak,

şartları aranır."

"C/a) Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukat olmak,"

MADDE 12 —Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-a,b,c,e) bentlerinde yer alan kadrolara başka bir şarta gerek olmaksızın genel hükümler çerçevesinde,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-f,h,i,j,k,m) bentlerinde ve (C-a) bendinde sayılan unvanlara;

Diğer kurum ve kuruluşlarda asaleten bu görevlerde bulunmuş olmak,

Bu Yönetmelikte, ilgili unvanlar için belirlenmiş eğitim şartlarını taşımak,

kaydıyla, aynı veya istekleri halinde daha alt görevlere genel hükümler çerçevesinde,

3) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (A-ö) bendinde (C-b) bendinde, (D-a,b,c) bentlerinde; (E-a,b,c) bentlerinde; (F-a,b) bentlerinde (G) ve (H) bentlerinde sayılan unvan ve sınıftaki kadrolara görevde yükselme niteliğinde olmaması kaydıyla aynı unvana veya aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda bulunan unvandaki kadrolara,

kurumlar arası naklen geçiş yapılabilir."

MADDE 13 —Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 32 - Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarına, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımı tarihinde görevde bulunan personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt düzeyi uygulanır."

MADDE 14 —Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 34 - Kurum personeli olup, daha önceki görevleri sırasında bu Yönetmelikle belirlenmiş unvan ve görevlere atanmış olanlar; boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda merkez veya taşrada aynı unvan ve görevlere tekrar atanabilirler."

Yürürlük

MADDE 15 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 16/10/2003

 

Karar No

: 2003/25

 

İşyeri

: Paksil Organizasyon Turizm Otel Hizmet San.ve Tic.Ltd.Şti.

   

Koşuyolu Cenap Şehabettin Sk.No:54/3

   

Kadıköy/İSTANBUL

 

B.M. Dosya No

: 422037.34-627163.34-455039.34

 

Tespiti İsteyen 

: Tez Koop-İş Sendikası

İnceleme : Paksil Organizasyon Turizm Otel Hizmet San.ve Tic.Ltd.Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede, şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinde amaçlarının "Teknik Güvenlik, Temizlik, Turizm ve İnşaat İşleri, Ticari İşler....." olarak belirtildiği, şirket tarafından, sözleşme karşılığında alt işveren olarak, Okmeydanı Eğitim Hastanesi, Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Şubeleri, HSBC Bank A.Ş. tüm şubeleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Hava Yolları A.O. işyerlerinin sadece temizlik işlerinin yapıldığı, başka herhangi bir ticari faaliyetin bulunmadığı, bu nedenle şirket tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar: Paksil Organizasyon Turizm Otel Hizmet San.ve Tic.Ltd.Şti. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 28 sıra numaralı "Genel İşler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 16/10/2003

 

Karar No

: 2003/26

 

İşyeri

: Örteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş.

   

Organize Deri Yan Sanayi Bölgesi

   

Aydınlıkköy-Tuzla/İSTANBUL

 

B.M. Dosya No

: 335908.34

 

Tespiti İsteyen

: Petrol-İş Sendikası

İnceleme : Örteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, işyerinin İmalat ve İdari Kısım olmak üzere iki bölümden oluştuğu, İmalat Bölümünde, ara mamul niteliğindeki suni deri üretildiği, üretilen suni derinin konfeksiyon ve tekstil sektörlerinde ağırlıklı olmak üzere ihracatının ve ithalatının yapıldığı, İdari Bölümde yer alan Laboratuar kısmında pvc, poliüretan ve diğer yardımcı kimyasallarla birlikte bez ve kumaşın üzerine kaplanmak suretiyle suni derinin imal edildiği ve ara mamul niteliğindeki suni derinin ayakkabı, çanta, kemer, cüzdan, koltuk döşemeleri, konfeksiyon ve tekstil üretiminde kullanıldığı imalat bölümünde kimyevihane ve kesimhane olmak üzere 2 ara bölümün bulunduğu, kimyevihane bölümünde petrol yan ürünü olarak pvc ve poliüretan hamurunun yapıldığı, kesimhane bölümünde ise, transfer kaplama ve direkt kaplama olarak adlandırılan makinaların yer aldığı, bu makinalarda poliüretan ve pvc malzemelerinin yanı sıra kumaşlara ve bezlere belirli aşamalardan geçerek sun'i derinin kaplandığı bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar: Örteks Tekstil San.ve Tic.A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

 

Karar Tarihi

: 16/10/2003

 

Karar No

: 2003/27

 

İşyeri

: Tetpak Plastik Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.

   

Arslanbey Köyü Kuruçayır Sk. 2518 Parsel

   

KOCAELİ

 

B.M. Dosya No

: 44940.41

 

Tespiti İsteyen

: Lastik-İş Sendikası

İnceleme                  : Tetpak Plastik Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, işyerinin üretim ve yönetim olmak üzere 2 bölümden oluştuğu, Yönetim bölümünde, üretimin planlanması, kontrolü, satışı, muhasebesi v.b. işlerin yürütüldüğü ve asıl işin bütünleyicisi durumunda olduğu, Üretim bölümünde de polistren ve talk hammaddelerinden ekstrüzyon yöntemi ile nihai ürün olarak, plastik kökenli ambalaj gereci ile gıda ambalaj kutularının üretildiği, bu nedenle yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.

Karar: Tetpak Plastik Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra numaralı "Petrol, Kimya ve Lastik" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete'de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH           : 16/10/2003

KARAR NO : 2003/ÖİB-K-26

KONU           : Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Gayrimenkul Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Bakanlar Kurulu'nun 27.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden özelleştirme programına alınmış sayılan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (Şirket)'ye anılan Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu'nca onaylanan ihaleler sonucunda;

1 — Ankara İli, Sincan İlçesi, Kale Önü Mevkii, 635 ada, 6 numaralı parselde bulunan 708 m2 arsanın 44.000.-(kırkdörtbin) ABD Doları peşin bedelle Mehmet KARADUMAN'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Recep GEMİCİ'ye 43.500.-(kırküçbinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

2 — Ankara İli, Sincan İlçesi, Kale Önü Mevkii, 639 ada, 5 numaralı parselde bulunan 650 m2 arsanın 34.000.-(otuzdörtbin) ABD Doları peşin bedelle Suat ACAR'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Ali KÖR'e 32.500.-(otuzikibinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

3 — Ankara İli, Sincan İlçesi, Kale Önü Mevkii, 639 ada, 12 numaralı parselde bulunan 615 m2 arsanın 43.200.-(kırküçbinikiyüz) ABD Doları peşin bedelle Orhan ATAK'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Muammer İSKENDER'e 43.000.-(kırküçbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

4 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 35 numaralı Lojman Dairesinin 47.500.- (kırkyedibinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle Kenan ERCAN'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Nihat TUNALI'ya 46.000.-(kırkaltıbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

5 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 41 numaralı Lojman Dairesinin 52.500.-(elli ikibinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle Binali ÇAĞIN'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Nihat KARABIYIK'a 52.000.-(elliikibin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

6 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 47 numaralı Lojman Dairesinin 48.000.-(kırksekizbin) ABD Doları peşin bedelle Mehmet ALPTEKİN'e satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Kenan AĞGÜL'e 47.500.-(kırkyedibinbeşyüz) ABD Doları bedelle vadeli olarak satılmasına,

7 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 48 numaralı Lojman Dairesinin 55.000.-(ellibeşbin) ABD Doları bedelle vadeli olarak Celal ŞENGEZ'e satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren İlci İnşaat'a 54.200.-(ellidörtbinikiyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

8 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 53 numaralı Lojman Dairesinin 50.000.-(ellibin) ABD Doları peşin bedelle İlci İnşaat'a satışının yapılmasına, anılan firmanın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Erkan ALTINDAĞ'a 46.000.-(kırkaltıbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

9 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 54 numaralı Lojman Dairesinin 60.000.-(altmışbin) ABD Doları bedelle vadeli olarak Celal ŞENGEZ'e satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren İlci İnşaat'a 56.000.-(ellialtıbin) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

10 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 59 numaralı Lojman Dairesinin 47.000.-(kırkyedibin) ABD Doları peşin bedelle Nihat TUNALI'ya satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Erkan ALTINDAĞ'a 45.500.-(kırkbeşbinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

11 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 60 numaralı Lojman Dairesinin 50.000.-(ellibin) ABD Doları bedelle vadeli olarak Celal ŞENGEZ'e satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Musa KARABIYIK'a 49.500.-(kırkdokuzbinbeşyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

12 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 65 numaralı Lojman Dairesinin 41.000.-(kırkbirbin) ABD Doları bedelle vadeli olarak Kenan AĞGÜL'e satılmasına,

13 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 72 numaralı Lojman Dairesinin 51.200.-(ellibirbinikiyüz) ABD Doları bedelle vadeli olarak Celal ŞENGEZ'e satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Kenan AĞGÜL'e 51.000.-(ellibirbin) ABD Doları bedelle vadeli olarak satılmasına,

14 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 78 numaralı Lojman Dairesinin 45.000.-(kırkbeşbin) ABD Doları peşin bedelle İbrahim SARI'ya satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Musa KARABIYIK'a 44.200.-(kırkdörtbinikiyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

15 — İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 83 numaralı Lojman Dairesinin 43.600.- (kırküçbinaltıyüz) ABD Doları peşin bedelle Erkan ALTINDAĞ'a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Musa KARABIYIK'a 43.400.-(kırküçbindörtyüz) ABD Doları peşin bedelle satılmasına,

16 — Vadeli satış bedellerinin %50'sinin sözleşme imza tarihinde peşin olarak ödenmesi şartıyla, bakiye borcun ise 6 aylık eşit taksitler halinde tahsil edilebilmesi için vade tanınmasına,

17- Vadeye bağlanan bakiye satış bedellerine ABD Doları bazında yıllık %10 oranında basit faiz uygulanmasına,

18 — Alıcıların satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatlarının Şirket tarafından irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

19 — Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazların alıcılara devri hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

20 — Mardin İli, Merkez Çubuk Mahallesi, Diyarbakır Yolu Mevkii, 18 ada, 31-32ha pafta, 12 numaralı parselde bulunan 2.000 m2 arsa ve Erzincan İli, Çayırlı İlçesi, Harmantepe Köyü, Taşönü Mevkii, i.44.a.17.a pafta, 912 numaralı parselde bulunan 403.350 m2 tarla ile İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 84 numaralı Lojman Dairesi ve İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, 1 inci Bölge Zeytinlik Mahallesi, 59 ada, 50/2 pafta, 7 numaralı parselde bulunan 113,43 m2 ve 89 numaralı Lojman Dairesi için alınan tekliflerin düşük olması nedeniyle ihalelerinin iptal edilmesine,

karar verilmiştir.

—— • ——

Bilecik Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 30/9/2003

Karar No      : 2003-9

İl Mahalli Çevre Kurulu 30/9/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Tayfur ELBASAN başkanlığında toplanarak;

Bilecik ilinde hava kirliliğine sebebiyet vermemek için, gerekli önlemleri almak amacıyla Başbakanlığın 17/5/1999 tarihli ve 320-6260 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 24/7/2001 tarihli ve 11158 sayılı yazısı ve 26/8/2003 tarihli ve 1365-13134 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı yazısına istinaden illerin hava kirliliği dereceleri sınıflandırılarak, Bilecik ili hava kirliliğinde 2 nci derecede değerlendirmeye alınmış olup; bu illerde kullanılması gereken kömürlerin nitelikleri belirlenmiştir.

A – YAKIT ÖZELLİKLERİ

1) Bilecik merkez ve tüm ilçelerde ısınma amacıyla kullanılacak yerli kömürlerde aranacak özellikler;

 

- Alt Isıl Değer

: 3500 (-200) Kcal/Kg en az (Satışa sunulan)

 

- Yanar Kükürt

: %1.3 max. (Satışa sunulan)

 

- Boyut

: 18-200 mm. 18 mm altı max. %10 Tolerans

   

                      200 mm üstü %10 Tolerans

 2) Tüm il genelinde ısınma amaçlı ithal kömürlerde (satışa sunulan) aranacak özellikler;

 

- Kükürt (Kuru Bazda)

: %0.9 (max.)

 

- Alt Isıl Değer (Orijinalde)

: 6200 Kcal/Kg (min.)

 

- Uçucu Madde (Kuru Bazda)

: %10-28 (±2 tolerans)

 

- Toplam Nem (Orijinalde)

: %10 (max.)

 

- Kül (Kuru Bazda)

: %14 (max.) (+%1 tolerans)

 

- Boyut

: 18-150 mm. (18 mm. altı ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)

3) Sanayi amaçlı ithal kömürlerde aranacak özellikler;

Alt Isıl Değer

: 6000 Kcal/Kg (Satışa Sunulan) (500 Kcal/Kg Tolerans)

Toplam Kükürt (Max.)

: %1 (Kuru Bazda) + (%0.1 Tolerans)

Uçucu Madde (Max.)

: %36 (Kuru Bazda) + (%1 Tolerans)

Toplam Nem (Max.)

: %10 (Satışa Sunulan) + (%1 Tolerans)

Boyut

: 050 mm.

 4) Briket Kömür Özellikleri; Briket kömürlerde TS 12055 no’lu "Kömür briketi-ısınmada kullanılan" standardına uyulması gerekmektedir.

Entegre demir çelik tesislerinde uçucu madde ve ebat serbest bırakılmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığından izin almış tesisler hariç, petrokok kullanımı yasaktır.

Bilecik merkez ve tüm ilçelerin sanayi alanlarında ve ilçe merkezlerinde yer alan Gayri Sıhhi Müesseselerde sıvı yakıt olarak 6 nolu fuel oil kullanılması yasaktır.

Sıvı yakıt olarak kalorifer yakıtı kullanılabilecektir.

Kok kömürlerinin ısınma amaçlı kullanımı yasaktır.

B – GENEL ESASLAR

Bilecik ilinde hava kirliliğine sebep olmamak için, aşağıdaki tedbirlerin ilgililerce yerine getirilmesi gerekmektedir.

1 – Kalorifer kazanları ve sanayi kazanlarının ehliyetli ateşçilik belgesi bulunan kişilerce yakılması, belgesi olmayanların kış sezonu girinceye kadar kursa tabi tutulmaları zorunludur. Belgesiz ateşçilerin tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır.

2 – Binaların kalorifer bacalarının senede en az bir defa (kış sezonu öncesi) temizletilmesi gerekmektedir.

3 – Kalorifer kazanları alev-duman borularının; Kömürlü kazanlarda haftada en az iki defa, sıvı yakıtlı kazanlarda en az bir defa temizlenmesi gerekmektedir.

4 – Kalorifer kazanlarında tam yanma sağlanmalıdır. Bina bacalarından siyah duman ve yoğun toz çıkışı gözlenmemelidir.

Kömürlü kalorifer kazanlarında yerli kömür kullanılması halinde "Yana Yastıklama Metodu" ile yakılması, alev uçları turuncu (portakal sarısı) olmalı, siyah renkli olmaması gerekmektedir. Konutların kalorifer kazanlarında, 2 nci İklim Bölgesi Dış Hava Sıcaklığı ve Kazan Suyu Sıcaklığı bağlantısını sağlayan sıcaklık cetveline uyum sağlanacaktır.

5 – Soba ve kaloriferlerin bina dışı hava sıcaklığı, 15°C üzerinde olması halinde yakılması yasaktır. Bina dışı hava sıcaklığı 12-15°C arasında olması halinde ise, kalorifer ve sobaların kısıtlı olarak yakılması uygundur.

6 – Konutlarda, işyerlerinde ve Gayri Sıhhi Müesseselerde tekniğine uygun yakma sistemleri dışında ve açık alanlarda açıkta, çöp, yağ, lastik vesaire maddelerin yakılması yasaklanmıştır. Özellikle küçük sanayi tesisleri ve atölyelerde, yanmış yağın bu amaçla kullanımı denetlemelerle engellenecektir.

7 – İlimizde kömür nakleden vasıtaların, kömür menşei belgesi ve irsaliye ibraz etmeleri mecburidir.

8 – Kömür satış depoları ve bağımsız satış yapan nakliyecilerin, Valilikten (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) satış izni almaları şartı ile İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen vasıfları taşıyan kömür satışı yapacaklarına dair noterden tasdikli taahhütname istenecektir. Kömür satışı yapanların bu belgeyi almaları zorunludur.

9 – İlimizde daha ekonomik ve kaliteli kömür temini için aranılan parametrelere uygunluğun denetiminin kolay ve düzenli olabilmesi için Belediyenin satış yapacağı kömür hakkında, resmi kurum ve kuruluşlara bilgi vermesi, irtibat kurması uygun görülmektedir.

10 – Kışlık kömür ihtiyacını kendi temin eden tüm resmi kurumlarda ve kuruluşlarda yukarıda bahsedilen uygunluğu gösteren kömür kullanılması zorunludur. Kullanacakları kömürlerin analiz sonuçlarını denetim yapan görevlilere ibraz etmek zorundadır. Kömür alımı yapan resmi kurumların, kömür alımı yapmak için oluşturulan muayene komisyonunun çalışmalarına esas olmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden yakıt hakkında görüş almak zorundadırlar.

11 – İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü elemanları tarafından ilimiz sınırlarının giriş noktalarında, bir program dahilinde yakıt kontrolleri yapılacaktır.

12 – Sanayi tesisleri, toplu konut alanları, müstakil yerleşim alanları, resmi kurum ve kuruluşları aynı kategoride değerlendirmeye alınacak olup, denetimler Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında yapılacaktır. Bu nedenle yukarıda bahsi geçen yakıt kullanıcılarının istenilen parametrelere uygunluk gösteren yakıtları almaları ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimlerde uygunluk belgelerinin ibraz edilmesi zorunluluğu vardır. Ayrıca bu tesislerde baca gazı ölçüm cihazı ile yapılan denetimlerde gerekli iyileştirmeler ve uyarılar yapılacak ve analiz sonuçları ile uygunluk göstermediği tespit edilmesi halinde cezai işlemler uygulanacaktır.

Ayrıca kömür satışı yapan depolar ve bağımsız satış yapan nakliyecilerin bu belgelerin yanı sıra kömür maden ocağından alınmış, satışa sunulan kömürlerin analiz raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca gerek görülmesi halinde, ilimize giriş yapan yakıtlardan numune alıp, Çevre Referans Laboratuvarına veya TÜBİTAK BUTAL’a (Bursa) gönderilip analiz yapılarak, analiz sonucuna göre satışının yapılıp, yapılmamasına karar verilecektir.

Denetim amacıyla alınan sıvı ve katı yakıtların (kömürlerin) analiz ücretleri tespit tutanağında belirlenen muhatap tarafından karşılanacaktır.

Analiz için alınan resmi yakıt numunelerinin analiz ücretlerinin, yapılacak resmi tebligat işleminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde analiz ücretlerini ödemeyen yakıt satış yerlerinin faaliyetlerine son verilecektir.

C – DİĞER HUSUSLAR

1 – İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından, toplu konut yöneticileri ile kömür satışı yapanlara ve sanayi tesislerine bilgilendirme toplantısı düzenlenecek olup, toplantı; Bilecik merkez, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli ilçelerinde Belediye yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilecektir.

2 – Isınma amaçlı kömürlerin denetimleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları, Zabıta ekipleri ve İl Sağlık Müdürlüğü (İlçelerde Sağlık Ocakları Tabiplikleri) ile gerekli koordinasyon sağlanarak yapılacaktır.

3 – Bilecik ilinde 2003-2004 kış sezonunda ısınma amaçlı kullanılacak sıvı ve katı yakıtlarla ilgili İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

4 – Satışına, depolanmasına ve kullanılmasına izin verilmeyen ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olmayan yakıtların, yerleşim birimlerine nakliyesini yapan, depolayan ve halka satanlar hakkında, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

Oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


—— • ——

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı