Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Ekim 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25263

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/38)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/ÖİB-K-24 sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/ÖİB-K-25 sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

14 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15560

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Uluslararası İş Forumu Toplantısı”na katılmak üzere, 18 Ekim 2003 tarihinde İran’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

14 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-227-2003-1218

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15560 sayılı yazınız.

“Uluslararası İş Forumu Toplantısı”na katılmak üzere, 18 Ekim 2003 tarihinde İran’a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES), yabancı dil ve mülakat ya da sanat yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Yüksek lisans öğrenimi yapmak isteyenlerin, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan almaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Öğrencinin yüksek lisans giriş başarı notu; lisans başarı notunun % 20’si ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) sonucunun, 100 tam nota dönüştürüldükten sonra hesaplanan, % 50’si ile yüksek lisans mülakat veya yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun % 30’nun toplamıdır. KOܒde yapılan yüksek lisans mülakat veya yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir. Yüksek lisans giriş başarı notu olarak 60 ve üstünde not alan adaylar, aldıkları not sırasına göre en yüksek nottan başlayarak başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans öğrenciliğine kabul edilirler. Yüksek lisans giriş başarı notu eşit olanlarda, yüksek lisans mülakat veya yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu, yüksek olana öncelik verilir. Yine eşitlik bozulmazsa LES notu yüksek olana öncelik tanınır. KOܒde yapılan yabancı dil sınavında 100 tam not üzerinden 60 ve üstünde not alanlar yabancı dilden başarılı sayılır. Ayrıca, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda 100 tam not üzerinden 50 ve üstünde not alanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yüksek lisans programlarına kayıt hakkı kazandığı halde yabancı dil sınavında başarısız olanlar, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kabul edilebilirler. Yabancı dil hazırlık programı kontenjanının sınırlı olması halinde, kayıtlı bulundukları sıraya göre kontenjan doluncaya kadar yerleştirilirler. Giriş yabancı dil sınavında başarısız olanlar, bu sınav dönemini takip eden bir yıl içinde KOܒde yapılan yabancı dil sınavlarında 100 tam not üzerinden 60 ve üstünde not almaları veya diğer muafiyet koşullarını yerine getirmeleri halinde yabancı dilden başarılı sayılırlar. Bu süre sonunda yabancı dil sınavından başarılı olamayan öğrencilerin KOÜ ile ilişkileri kesilir. Yabancı dil barajını aşan kadar geçirilen ve en fazla 1 yıl olan bu süre, yüksek lisans programı süresine dahil edilemez."

"b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES), başvurduğu programın puan türünde en az 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 55) standart puan almaları gerekir. Yurt dışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır. Doktora öğrenciliğine kabul sınavı, yabancı dil ve mülakattan oluşur. Adayın doktora giriş başarı notu; yüksek lisans başarı notunun % 20’si, ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (LES) sonucunun, 100 tam nota dönüştürüldükten sonra hesaplanan, % 50’si ile doktora mülakat sonucunun % 30’nun toplamıdır. KOܒde yapılan doktora mülakat sonucunun 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir. Doktora giriş başarı notu olarak, 70 ve üstünde not alan adaylar, aldıkları not sırasına göre en yüksek nottan başlayarak başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile doktora öğrenciliğine kabul edilirler. Doktora giriş başarı notu eşit olanlarda, doktora mülakat sonucu yüksek olana öncelik verilir. KOܒde doktora için gerekli olan yabancı dil ile ilgili esaslar, bu maddenin (a) bendinde belirtildiği gibidir."

"c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (LES) sözel kısmından 45 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 55) standart puan almaları gerekir. Sanatta yeterlilik programlarına öğrenci kabul sınavı, yabancı dil ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesinden oluşur. Adayın ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (LES), sözel kısmından en az 45 (lisans diplomasıyla başvuranlar 55) standart puan alması gerekir. Adayı sanatta yeterlik giriş başarı notu; yüksek lisans başarı notunun % 20’si ve Lisansüstü Eğitime Giriş sınavı (LES) sonucunun, 100 tam nota dönüştürüldükten sonra hesaplanan, % 50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun % 30’nun toplamıdır. KOܒde yapılan mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucunun 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir. Sanatta yeterlik giriş başarı notu olarak, 70 ve üstünde not alan adaylar, aldıkları not sırasına göre en yüksek nottan başlayarak başvurdukları programlara kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sanatta yeterlik öğrenciliğine kabul edilirler. Sanatta yeterlik giriş başarı notu eşit olanlarda, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu yüksek olana öncelik verilir. KOܒde sanatta yeterlik için gerekli olan yabancı dil ile ilgili esaslar, bu maddenin (a) bendinde belirtildiği gibidir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (a) bendinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4) Lisans ve yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora ve sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar."

MADDE3 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, anabilim dalının ders programında bulunması koşuluyla en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için , en az 42 kredilik 14 adet ders, anabilim dalının ders programında bulunması koşuluyla en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Tez süresi en az 2 yarıyıl olmak üzere bir doktora programı en erken 4 yarıyılda tamamlanabilir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir."

MADDE5 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine (d) bendi eklenmiştir.

"d) Enstitü tarafından doktora tez danışmanı olarak atanan öğretim üyeleri (2. danışmanlar dahil), danışmanlığını yaptığı öğrencilere alanlarındaki güncel gelişmeleri aktarmak üzere "Uzmanlık Alan Dersi" adı altında haftada 3 saatlik teorik ders açabilirler.

Bu dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olmayıp ilgili öğrencilere kredi sağlamaz. Bu dersler öğretim üyelerinin izinli ve görevli olduğu günler dışındaki yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin değişik (b) bendi ile (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek (h) bendi eklenmiştir.

"b) KOÜ doktora yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, kredili dersleri başarıyla tamamladıktan ve yabancı dil koşulunu da sağladıktan sonra yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi yeterlik sınav dönemlerinden önce enstitü müdürlüğüne verir."

"g) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, Madde 19-b) de öngörülen sürelerden sonra da, ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders veya dersleri, yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler için altıncı yarıyılın, lisans diploması ile kabul edilen öğrenciler için sekizinci yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir."

"h) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, isterse, danışmanının, anabilim dalı doktora yeterlik komitesinin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 8 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıldır. Ders ve uygulamalarını 2 yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların süresi 2 yarıyıldan kısa olmamak üzere, sanatta yeterlik çalışmasını, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az 4, lisans diploması ile kabul edilenler en az 5 yılda bitirebilirler. Bu yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

b) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna, (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla 4 yarıyıl ek süre verilebilir

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 31 — KOÜ ve dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin not dönüşümleri aşağıdaki bağıntı ve tabloya göre yapılır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar

Ek Madde 1 — Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla en çok üç yarı yıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir."

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/38)

MADDE 1 —26/7/2003 tarihli ve 25180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliği (Tebliğ No: 2003/25)"nin 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2 —Bu Tebliğ 26/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı