Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Ekim 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25254

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4973 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

4974 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4975 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4976 Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4977 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4978 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4979 Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4980 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4981 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/6157 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, “Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6105 Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2003/6125 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar

2003/6169 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

2003/6189 Kütlü Pamukların Kirlenmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere Dair Karar

2003/6191 2003/2004 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Ayrılan Kotanın, Sakaroz Kökenli Şekerler İçin Ayrılan Kotayla İlgilendirilmeksizin % 50 Oranında Artırılması Hakkında Karar

2003/6196 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/6199 Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar

 

Atama Kararları

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait 25 Adet Karar

 

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Ait Üç Adet Karar

 

Yönetmelikler

— İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

— Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

— Ağaçlandırma Yönetmeliği

— Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

— Malatya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/5)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Karar


8/10/2003 Tarihli ve 25253 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de; 782 Nolu TBMM Kararı yayımlanmıştır.


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Kanun No. 4973

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1970 yılında Cenevre’de yapılan 55 inci oturumunda kabul edilen “Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 sayılı Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4974

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 21/8/1998 tarihinde Santiago’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4975

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 8 Nisan 1997 tarihinde Rabat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4976

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 22 Şubat 1999 tarihinde Manila’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Filipinler Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4977

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 22 Mart 1995 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4978

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 9 Ekim 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4979

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 19 Şubat 2001 tarihinde Lizbon’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma” ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4980

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 2 Mart 2001 tarihinde Belgrad’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

—— • ——

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4981

Kabul Tarihi : 2.10.2003

MADDE 1. — 7 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/10/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Ekim 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-15154

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Ekim 2003 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Ekim 2003

B.01.0.KKB.01-06-220-2003-1195

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Ekim 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-15154 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Ekim 2003 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6105

Ekli “Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 29/7/2003 tarihli ve 009395 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun değişik 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Madde 1 —14/1/1993 tarihli ve 93/3983 sayılı Kararnamenin eki Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Karar’ın (I) numaralı maddesinin “A) HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6125

Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 20/8/2003 tarihli ve 7509 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı: 2003/6169

4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar’da değişiklik yapılması hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 27/8/2003 tarihli ve 17977 sayılı yazısı üzerine, 4761 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ve geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6189

Ekli “Kütlü Pamukların Kirlenmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirlere Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 1/9/2003 tarihli ve 2003/36 sayılı Raporu üzerine, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 2/E maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. COŞKUN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

O. PEPE

H. ÇELİK

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

R. AKDAĞ

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6191

2003/2004 pazarlama yılında nişasta kökenli şekerler için Şeker Kurulu tarafından ayrılan kotanın, sakaroz kökenli şekerler için ayrılan kotayla ilgilendirilmeksizin % 50 oranında artırılması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13/8/2003 tarihli ve 1338 sayılı yazısı üzerine, 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

Z. ERGEZEN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

M. H. GÜLER

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6196

Ekli “Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 21/8/2003 tarihli ve 12632 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

A. COŞKUN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

O. PEPE

H. ÇELİK

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

R. AKDAĞ

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı V.

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6199

Ekli “Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/9/2003 tarihli ve 4563 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

Z. ERGEZEN

A. COŞKUN

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı V.

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2003/5019

1 — Açık bulunan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Genel Müdürlük Müşaviri Esengül CİVELEK’in atanması, 4456 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.A. ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2003/5026

1 — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Cevdet YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

8Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr.A.ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5027

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Trabzon Bölge Müdürlüğüne DİE Uzmanı Sebahattin SARI’nın atanması; 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5044

1 — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Dr.Erdem BAŞÇI’nın atanması, 1211 sayılı Kanunun değişik 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/5045

1 — Bu Kararda kimliği yazılı bir askerî hâkim subayın, Askeri Yargıtay Başsavcılığına, bir askeri hâkim subayın da Askerî Yargıtay 2 nci Başkanlığına atanmaları, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M. V. GÖNÜL

Başbakan

Millî Savunma Bakanı

Askeri Yargıtay 3 üncü Daire Bşk.lığından, Hak.Kd.Alb., Seyfettin YALÇIN, BİTLİS, 1969-Yd.10, 30.08.1989, Askeri Yargıtay Başsavcılığına.

Askerî Yargıtay 4 üncü Daire Bşk.lığından, Hak.Kd.Alb., İsmail Zeki ÇAĞATAY,ÇORUM, 1970-Yd.9, 30.08.1990, Askerî Yargıtay 2 nci Bşk.lığına.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5020

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adıyaman Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Ahmet KIRILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5029

1 — Burdur Bayındırlık ve İskan Müdürü Erhan KUBİLAY’ın başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5030

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Ardahan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne, Kamuran ÇİLOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5031

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kırşehir Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne Abdüllatif GÖKMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5021

1 — Malatya Köy Hizmetleri 6 ncı Bölge Müdürü Bilal DEĞİRMENCİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Malatya 6 ncı Bölge Müdürlüğüne,Ankara 1 inci Bölge Müdürlüğünde Makine Mühendisi Ahmet Turan KARACA’nın atanması;

657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5032

1 — Açık bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı SAYIN’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5033

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Baş İş Müfettişi Güngör BAŞARAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.BAŞESGİOĞLU

Başbakan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5035

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet DEMİREL’in atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4703

1 — Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Mete GÜREL’in Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini tamamlaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5036

1 — Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O.Genel Müdür Yardımcılığına, Murat ALTIPARMAK’ın atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr.M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4919

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Mustafa ÇALTI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E.MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4920

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Aydınİl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Halil İbrahim AKTEMUR’un atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E.MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5022

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Fikret ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B), 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E.MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5037

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcılığına, Günay GÖRMEZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E.MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5038

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,Ali Bülent GÖÇMEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E.MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5039

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Mustafa Kemal KARATATAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E.MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5040

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Songül GÖKSU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E.MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5041

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet ULUBAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5042

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Zonguldak Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Kadir SANLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5043

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Isparta Meteoroloji Bölge Müdürü Orhan YILDIZ’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Isparta Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne Ramazan GÜR’ün atanması,

657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5046

1 — Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Kireç Bucağına bağlı Işıklar Köyünün, aynı ilin Kepsut İlçesi,Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5047

1 — Çorum İli, İskilip İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Akkaya Köyünün, aynı ilin Dodurga İlçesi, Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/5048

1 — İzmir İli, Torbalı İlçesi, Dağkızılca Bucağına bağlı Doğancılar Köyünün, aynı ilin Buca İlçesi, Merkez Bucağına bağlanması; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

8 Ekim 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli memurları ile il özel idare müdürlerinin niteliklerini, görevde yükselme esaslarını, naklen, yer değiştirme ve görevde yükselme suretiyle atanma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri; Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı, yerel yönetimler, bağlı ve ilgili kuruluşlar personeli ile mahalli idareler kontrolörleri hariç olmak üzere, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan devlet memurları ile il özel idare müdürü ve sivil savunma uzmanı olarak atanacak personeli kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 27 ve 35 inci maddeleri ile ilgili diğer maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 ve 30 uncu maddeleri ile ilgili diğer maddeleri, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun ilgili maddeleri, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; İçişleri Bakanlığını,

b) Bakan; İçişleri Bakanını,

c) Yönetmelik; İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevde Yükselme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği,

d) Bakanlık Encümeni; İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3152 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen Müsteşarın başkanlığında, Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığın Ana Hizmet Birimlerinin Genel Müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen meydana gelen kurulu,

e) İçişleri Personeli; İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli personeli,

f) Birim; Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimleri,

g) Birim Başkanı; Bu maddenin (f) bendinde bahsedilen birimlerin başkanlarını,

h) Kurum; İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,

ı) Kurum içi personel; Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen İçişleri personelini,

i) Kurum dışı personel; Mahalli idareler, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları personelini,

j) Görevde Yükselme Eğitimi; Görevde yükselmeye ilişkin olarak Bakanlık veya valiliklerce görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

k) Görevde Yükselme Sınavı; "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine göre görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

l) Sınav Kurulu; Bakanlık merkez ve illerde yapılacak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden kurulu,

m) ÖSYM; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) MEBÖDEM; Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezini,

o) Yer Değiştirme Suretiyle Atanma; Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde sayılan personelin, Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine, belirli sürelerde görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ö) Hizmet Bölgesi; Bu Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen illerin gruplarını,

p) Hizmet Alanı; Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

r) Zorunlu Çalışma Süresi; Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Nitelikler ve Görevde Yükselme Esasları

Nitelikler

Madde 5 — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında bulunan personelin bu maddede yer alan unvanların, kurum dışı personelin ise (İ/b) ve (T) bentlerinde yer alan unvanların görevde yükselme eğitim ve sınavına katılabilmeleri için aşağıdaki nitelikler aranır:

A) Şoför olabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) (E) tipi sürücü belgesine sahip olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

B) Teknisyen olabilmek için;

1) En az endüstri meslek lisesi veya dengi diğer teknik liselerden mezun olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

C) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni olabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

D) Programcı olabilmek için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

E) Çözümleyici olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan alacağı bir belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,

F) Şef olabilmek için;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında, fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunları için en az dört yıl, diğer yüksekokul mezunları için en az altı yıl süre ile çalışmış olmak,

G) Koruma ve Güvenlik Şefi olabilmek İçin;

1) Fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl süre ile çalışmış olmak,

H) Öğretmen (Sivil Savunma Koleji) olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az sekiz yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Pedagojik formasyon eğitimi aldığını belgelemek,

I) Eğitim Uzmanı veya Uzman olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef olmak üzere en az sekiz yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

İ) Sivil Savunma Uzmanı olabilmek için;

a) Kurum içinden;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

b) Kurum dışından;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak veya emniyet hizmetleri sınıfı mensubu, uzman, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetim elemanı ve öğretmen olarak en az on yıl hizmeti olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

J) Sivil Savunma Kolej Müdür Yardımcısı olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile sivil savunma kolej öğretmeni olarak en az 3 yıl, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

K) Sivil Savunma Kolej Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile sivil savunma kolej müdür yardımcısı olarak en az beş yıl, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

L) İlçe Yazı İşleri, İlçe Nüfus ve İlçe Sivil Savunma Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya eşdeğer veya daha üst unvanlı bir kadroda en az on yıl süre ile çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

M) İl Yazı İşleri Müdürü, İl Mahalli İdareler Müdürü, İl İdare Kurulu Müdürü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

N) Şube Müdürü ve İşletme Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

O) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerinde sivil savunma uzmanı olarak en az beş yıl, sivil savunma arama kurtarma birlik müdürlüklerindeki şefler için en az on yıl bu unvanlarda çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Memleketin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında, özellikle savaşta, afetlerde ve kazalarda, arama, kurtarma, ilk yardım, sosyal yardım ve yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye her hangi bir engeli olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Ö) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü olabilmek için;

1) Ekonomi, maliye, hukuk, idari bilimler, işletme ve istatistik konularında en az dört yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bakanlıkta, APK uzmanı veya il planlama uzmanı olmak veya son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

P) İl Sivil Savunma Müdürü olabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

S) İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü olabilmek için;

1) Üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bu dallarda eğitim yapan, yükseköğretim kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya en az dört yıl süreli yüksekokullardan mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az iki yılı APK veya il planlama uzmanı, sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, şef veya daha üst unvanlı bir kadroda olmak üzere en az on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

T) İl Özel İdare Müdürü olabilmek için;

1) Siyasal bilgiler, hukuk ve mühendislik-mimarlık fakülteleri ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi ve iş idaresi bölümleri ile bu dallarda eğitim yapan en az dört yıl süreli yüksekokulların birisinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibari ile il ve ilçe özel idare müdürlüklerinde en az on yıl veya il özel idaresi bünyesindeki müdürlükler ile ilçe özel idare müdürü veya il özel idare müdür yardımcısı olarak en az beş yıl veya son müracaat tarihi itibariyle Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında il mahalli idareler kontrolörü, APK uzmanı, il planlama uzmanı veya en az iki yılı şef veya daha üst unvanlı bir görevde olmak üzere asgari on yıl çalışmış olmak,

3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

4) Görev yaptığı birim amiri veya il valisinin il özel idare müdürlüğü yapabileceği hususunda olumlu görüşü bulunmak,

5) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim şartlarında görev yapabileceğini sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

gerekir.

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihi itibarıyla görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar ile, 18/4/1999 tarihinde görevde bulunmuş olmak kaydıyla bu tarihten itibaren on yıl içinde iki yıllık bir yüksek okulu bitirenler, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (E), (I), (İ/a), (J), (L), (M), (N) bentlerinde sayılan unvanlar için bu bentlerde aranan diğer niteliklere sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim şartı aranmaksızın görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat edebilirler.

18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve en az sekiz yıl süre ile Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışan lise veya dengi okul mezunu personel, 5 inci maddenin (F) bendinde sayılan diğer nitelikleri taşımak kaydıyla şeflik,

Son müracaat tarihi itibariyle, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az sekiz yıl süre ile koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan lise veya dengi okul mezunu personel, 5 inci maddenin (G) bendinde sayılan diğer nitelikleri taşımak kaydıyla koruma ve güvenlik şefliği,

görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat edebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Görevde Yükselme Eğitimi, Görevde Yükselme Sınavı, Sınav Kurulları ve Atanma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavının Duyurusu ve Başvuru

Madde 7 — Bu Yönetmelikte geçen ve atamaları sınava tabi bütün unvanlar için görevde yükselme eğitimi ve sınavı valilikler ve/veya birimlerin talepleri, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakan Onayı ile yapılır. Ayrıca Bakanlığın ihtiyaçları doğrultusunda valilikler ve/veya birimlerden herhangi bir talep olmaksızın da Bakanlık, görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılmasına karar verebilir.

Görevde yükselme eğitiminin ve sınavının yapılabilmesi amacıyla Personel Genel Müdürlüğünce boş bulunan unvanlı kadrolar tespit edilerek ilan hazırlanır.

Hazırlanan ilanda; görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, boş kadro sayısı, eğitime katılacak personel sayısı, başvuru yeri ve tarihleri ile verilecek eğitim süreci hakkında bilgiler yer alır. Hazırlanan bu ilan Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az 15 gün önce bildirilir.

Personel Genel Müdürlüğünce; görevde yükselme eğitimi ve sınavının açılmasına dair hazırlanan ilan, merkez ve taşra teşkilatına duyurulur. İlanda belirtilen yer ve tarihler arasında unvanlı boş kadrolar için aranılan niteliklere sahip adayların başvuruları kabul edilir. Adaylar ancak bir unvanın görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvurabilirler. Başvurular merkezdeki boş kadrolar ile ataması Bakanlığa ait olan unvanlar için Personel Genel Müdürlüğüne, taşra teşkilatında ilgili valiliklere yapılır.

Görevde Yükselme Eğitimine Katılamayacak Personel

Madde 8 — Görevde Yükselme Eğitimi başvuruları süresince; aşağıda belirtilen maddelerdeki durumları haiz olanlar, o dönemdeki Görevde Yükselme Eğitimine ve sınavına katılamazlar.

a) Aday memur olanlar,

b) Görevden uzaklaştırılanlar,

c) Aylıksız izinli olanlar,

d) Bakanlık personeli olmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur statüsünde olmayanlar,

f) Kadroları başka kurumlarda olup Bakanlıkta geçici görevde bulunanlar,

g) Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamı dışındakiler.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınacakların Seçimi

Madde 9 — Merkez ve/veya taşra teşkilatında başvurular tamamlandıktan sonra sınav kurulları; müracaat eden her adayın, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hükümleri taşıyıp taşımadıklarını tespit eder. Durumu uygun olmayan adaylar değerlendirmeye alınmazlar. Değerlendirmeye alınan adayların sayısı boş kadro sayısının en fazla 2 katı ise nitelikleri uygun olan bütün adaylar görevde yükselme eğitimine çağırılır.

Değerlendirmeye alınan adayların sayısı unvanlı boş kadroların 2 katından fazla olması halinde sınav kurulları; bu yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 değerlendirme formundaki kriterlere göre adayları puanlamaya tabi tutar.

Yapılan puanlama sonucunda toplam puanı en fazla olan adaydan başlamak üzere boş kadro sayısının 2 katı aday görevde yükselme eğitimine çağırılır.

Puanların eşitliği halinde adayların, görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat ettikleri anda talip olunan unvanın bir alt unvanında hizmeti fazla olan adaylara öncelik tanınır. Bu da eşitse eğitime katılacak aday ad çekme ile tespit edilir.

Ancak il özel idare müdürlüğü görevde yükselme eğitimine alınacak adayların tespiti Bakanlık merkez sınav kurulu tarafından ön eleme sınavı (yazılı ve/veya mülakat) ile yapılır. Başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

Ön eleme sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alan adayların sayısının münhal bulunan kadroların iki katından fazla olması halinde il özel idare müdürlüğü görevde yükselme eğitimine katılacaklar ön eleme sınavından 70 ve yukarı puan alan adaylar arasından bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına göre tespit edilir.

Daha Önce Aynı veya Benzer Görevde Yükselme Eğitimi Almış Olanlar

Madde 10 — Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar ataması yapılmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmek için görevde yükselme eğitimine alınılmasına ilişkin 8 ve 9 uncu maddeler de belirtilen bütün usul ve esaslara tabi tutulur. Belirtilen usul ve esaslara tabi tutularak görevde yükselme eğitimine katılmayı hak eden ve daha önce bu eğitimi almış olan adaylar, o unvanın görevde yükselme eğitimine yeniden katılmak zorundadırlar.

Görevde Yükselme Eğitimi

Madde 11 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak konulardan en az 30 ve (g) bendindeki konulardan en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu sürelerden fazla süreyi kapsayan eğitim programı da düzenlenebilir.

Görevde yükselme eğitimi; il ve ilçe sivil savunma müdürleri, sivil savunma kolej müdür ve yardımcıları, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürleri, öğretmenler, sivil savunma uzmanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanları için Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, diğer unvanlar için merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Eğitim Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ise ilgili valilikler tarafından yapılır.

Eğitim Dairesi Başkanlığı, eğitim konularını içeren ders notlarını, taşra teşkilatına ve Devlet Personel Başkanlığına eğitim sürecinden en az bir ay önce göndermekle ve koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

Görevde yükselme eğitimini yapacak birimler; ortak konuları kapsayan ders notları ile her unvanla ilgili mesleki konuları kapsayan ders notlarının temin edilmesinden, güncelleştirilmesi ve eğitim sürecinde adaylara verilmesinden, eğitim programının uygulanmasından, eğiticilerin seçiminden, programın günlük sürecinin ve eğitim ortamının adayların etkin olarak öğrenmesini ve sürece katılmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasından ve eğitim tamamlandıktan sonra her unvan için eğitime katılan adaylara ait listeleri ve tutanakları Personel Genel Müdürlüğüne göndermekten sorumludur.

Eğitim Dairesi Başkanlığı; eğitim veren diğer birimler ve taşra teşkilatı ile koordinasyonu sağlayarak bir sonraki yıla ait düzenlemeyi planladıkları görevde yükselme eğitim programlarını, o yılın Aralık ayı sonuna kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

a) T.C. Anayasası,

-Genel esaslar,

-Temel hak ve ödevler,

-Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dilbilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular,

Eğitim programında bu maddenin (g) bendinde belirtilen eğitimin ağırlığı % 60’ın altında olamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Esaslar

Görevde Yükselme Sınavı

Madde 13 — Görevde yükselme sınavının yapılması amacıyla, görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasından sonra en geç iki ay içinde Personel Genel Müdürlüğünce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine başvurulur. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde görevde yükselme sınavına tabi tutulurlar.

Görevde yükselme sınavında, görevde yükselme eğitim konuları esas alınır.

Sınav Kurulları ve Görevleri

Madde 14 — Görevde yükselme eğitimi ve sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere; Bakanlık ve illerde sınav kurulları teşekkül ettirilir. Sınav kurulları başkan dahil beş üyeden oluşur.

a) Bakanlık Merkez Sınav Kurulu; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile Personel Genel Müdürü veya genel müdür yardımcısının başkanlığında, Sivil Savunma, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Mahalli İdareler ve Personel Genel Müdürlüklerinden seçilecek birer üyeden,

b) İl Sınav Kurulu; valinin onayı ile vali yardımcısının başkanlığında valinin uygun göreceği üyelerden,

oluşur.

Sınav kurulu üyeleri, görevde yükselme eğitimi ve sınavına alınacak personelden, öğrenim veya ihraz ettikleri unvanlar itibari ile daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye görevlendirilir.

Bakanlık merkez sınav kurulu; Bakanlıkça yapılacak görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin iş ve işlemler ile görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılmasına dair görevler ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütür.

İl sınav kurulları; illerinde görevde yükselme eğitimine alınacakların bu Yönetmelik kapsamında tespit etmek, görevde yükselme eğitimine alınacaklarla ilgili itirazları karara bağlamak, illerine ait başarı listelerini düzenleyerek ilan etmek ve ilgililere tebliğini sağlamak ile bu Yönetmelik kapsamında verilen diğer işleri yürütmekle görevlidir.

Bakanlık merkez sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğü; il sınav kurullarının sekreterya hizmetleri ise, il yazı işleri müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

Başarı Notu ve Başarı Listesi

Madde 15 — Görevde yükselme sınavında başarılı olabilmek için yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

Görevde yükselme sınavından en yüksek puan alan adaydan başlanarak alınan puana göre her unvan için ayrı ayrı başarı listesi düzenlenir.

İl sınav kurulları, Personel Genel Müdürlüğünce gönderilen görevde yükselme sınav sonuçlarına göre, kendilerine müracaat ederek sınava girenlerin başarı listesini en yüksek puandan başlamak üzere her unvan için ayrı ayrı düzenler. Valilikler, il sınav kurullarınca düzenlenen bu başarı listelerini atama yapılmadan önce bakanlığa gönderir.

Sınavda başarılı olanlardan puanları eşit adayların atanmalarına esas sıralamaları, ilgili sınav kurullarınca; eşit puan alan her aday için Ek-1 değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre puanlama yapılarak aldıkları toplam puana göre tespit edilir.

Değerlendirme formundaki kriterlere göre yapılan puanlama sonucunda puanları eşit olan adaylardan görevde yükselme eğitimi ve sınavına müracaat ettikleri anda talip olunan unvanın bir alt unvanında hizmeti fazla olan adaylara atama esnasında öncelik tanınır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Sınavların Geçerlilik Süresi

Madde 16 — Görevde yükselme yazılı sınavı, sonuçların ÖSYM veya MEBÖDEM tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde ilan edilir. Ayrıca başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

İl sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerinde yer alan adaylara sınav sonuçları ilgili valiliklerce duyurulur.

Ayrıca; Bakanlık merkez ve il sınav kurullarınca, adayların adı, soyadı ve aldıkları puanlar yer alacak şekilde her unvan için ayrı ayrı hazırlanan başarı listeleri ilan panolarına asılır.

İlan edilen sınav sonuçları aynı unvanlı görevler için açılacak müteakip görevde yükselme eğitimi ve sınav ilanına kadar geçerlidir.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ilanı ile birlikte, bu ilanda yer almayan unvanlar da dahil olmak üzere, bir önceki görevde yükselme sınavını kazanarak atanmak için bekleyen adayların bulunduğu bütün unvanlara ait başarı listeleri geçersiz hale gelir.

İtiraz

Madde 17 — Sınav kurullarının kararları kesindir.

Ancak sınav kurullarına; görevde yükselme eğitimine ilişkin iş ve işlemler ve/veya sınav sonuçları ile ilgili olarak yazılı itiraz yapılabilir. Görevde yükselme eğitimine katılacakların tespitine ilişkin itirazlar listelerin ilanından itibaren iki iş günü içinde ilgili sınav kurullarına, görevde yükselme sınavı sonuçlarına yapılacak itirazlar ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile bizzat Bakanlık merkez sınav kuruluna yapılır. Sınav kurulları, görevde yükselme eğitimine ilişkin itirazları, intikalinden itibaren en geç üç gün içinde, Bakanlık merkez sınav kurulu ise görevde yükselme sınavı sonucuna ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla görüşerek en geç iki ay içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurullarınca verilecek kararlar kesindir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 18 — Sınavlarda başarı gösteren adayların sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce bir sonraki görevde yükselme eğitimi ve sınavına kadar saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Sonucunda Yapılacak Atanmaya İlişkin Esaslar

Madde 19 — Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, görevde yükselme sınav sonuçlarına göre Bakanlık merkez veya il sınav kurullarınca hazırlanan başarı listelerindeki sıralamaya göre en geç üç ay içinde atanırlar.

Ancak; başarı listelerindeki sıralamaya göre yapılan atamalar tamamlandıktan sonra kadroların doldurulamaması veya emeklilik, nakil ve benzeri nedenlerle sonradan kadrolarda boşalmaların olması halinde, atamaya yetkili merciin uygun görmesi şartıyla boş bulunan kadro unvanının görevde yükselme sınavını kazanarak atamayı bekleyen ve Bakanlık veya valiliklerde müracaatı bulunan adaylar arasından puan sıralamasına göre de atama yapılabilir.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavı neticesinde sınavı kazananlar, atama onay tarihinden itibaren kanuni süresi dahil en geç iki ay içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Görevde yükselme sınavını kazandığı halde atamaları yapılmadan önce atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

Bu maddenin üç ve dördüncü fıkralarında bahsi geçen personel aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme sınavını kazanmadıkça atanma hak ve talebinde bulunamazlar. Bu kadrolara, müteakip sınav tarihine kadar, o unvanda yapılan sınavı kazanan adaylar arasından bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki esaslara göre atama yapılır.

Sınavda başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

Görevde yükselme sınavını kazanan adaylardan; atanma aşamasında görevden uzaklaştırılmış olanlar, haklarında herhangi bir disiplin soruşturması devam edenler ile 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun" hükümlerine göre ön inceleme veya hazırlık soruşturması altında bulunanlar, bu uzaklaştırmanın, disiplin soruşturmasının, ön incelemenin veya hazırlık soruşturmasının atanmalarına engel teşkil etmeyecek şekilde sonuçlanmasına kadar atanamazlar.

Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar.

Bir göreve vekaleten atanan personel, gerekli nitelikleri taşımış olsa da, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan vekalet edilen unvana asaleten atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalara İlişkin Genel Esaslar

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Personel

Madde 20 — İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürleri yer değiştirme suretiyle atanmaya tabidir.

Hizmet Bölgeleri

Madde 21— Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak gelişmişlik sırasına göre dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri bu Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 22 — Zorunlu çalışma süreleri hizmet bölgeleri itibari ile aşağıda gösterilmiştir.

Hizmet Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

1

5

2

5

3

4

4

3

20 nci maddede belirtilen il müdürlerinin yer değiştirme suretiyle atamalarında her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Her grup hizmeti için tespit edilen zorunlu hizmet süresi, o grup içindeki illerden birisinde geçirilebileceği gibi birden çok ilde de geçirilebilir.

İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, bu Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde gösterilen dördüncü hizmet bölgesindeki illerde göreve başlarlar.

Dördüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi üç yıl olup tamamlayanlar sırasıyla üçüncü hizmet bölgesinde en az dört yıl, ikinci hizmet bölgesinde en az beş yıl ve birinci hizmet bölgesinde en az beş yıl görev yaparlar. Alt bölge hizmeti bitmeden bir üst hizmet bölgesine atama yapılamaz.

Ancak 20 nci maddede belirtilen il müdürlüklerine ilk defa atanacaklar, dördüncü hizmet bölgesindeki illerde yeterli boş kadro olmadığı takdirde, boşalacak dördüncü hizmet bölgesindeki illere nakledilmek üzere üçüncü hizmet bölgesindeki illerde göreve başlatılabilirler. Bu şekilde atananların üçüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini geçen sürelerinin yarısı dördüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. Dördüncü ve üçüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan ikinci hizmet bölgesindeki illere atama yapılamaz.

Bununla birlikte üst grup illere atanmak üzere bulunduğu grup hizmetinde süresini tamamlamış il müdürü bulunmaması ve Bakanlıkça duyulacak ihtiyaç ve hizmet gereklerine binaen; bulunduğu grup illerinde en az iki yıl çalışan ve valiler ve/veya mülkiye müfettişlerince yapılan değerlendirmelerde üstün başarılı olarak değerlendirilen il müdürleri bir üst hizmet bölgesindeki illere atanabilirler. Bu şekilde, atanan il müdürlerinin bu ildeki hizmet süresi, bir alt bölgede eksik yaptığı süre kadar uzatılır.

Birinci hizmet bölgesindeki beş yıllık süreyi tamamlayan il müdürleri, hizmet bölgesi gözetilmeksizin Bakanlıkça alt hizmet bölgesindeki illere de atanabilirler.

Ancak hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararı uygulaması, müfettiş raporları veya valilikler ile birim başkanlıklarının gerekçeli teklifleri üzerine Bakanlık, bu maddede belirtilen il müdürlerini bölge hizmeti gözetimi yapmaksızın başka il emrine veya merkez teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atayabilir.

İstek Üzerine Daha Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 23 — Yer değiştirmeye tabi personel; istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla, bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgelerine atanabilirler.

Yer Değiştirme Zamanı

Madde 24 — Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararı uygulaması, müfettiş raporları veya valilikler ile birim başkanlıklarının gerekçeli teklifleri dışında il müdürleri arasında yer değiştirmeler yılda bir defa yapılır. Yer değiştirme kararnamesi yer değiştirecek il müdürlerinin en geç eylül ayı içerisinde yeni yerlerinde görevlerine başlayacak şekilde düzenlenir.

İl Müdürlüğü Unvanlarının Kaybedilmesi

Madde 25 — Valiler veya mülkiye müfettişlerince yapılan soruşturma ve/veya değerlendirmeler neticesinde düzenlenen soruşturma veya değerlendirme raporlarında, müdürlük yapamayacağı tespit edilen il sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürleri Bakanlıkta boş bulunan uzman kadrolarına, il mahalli idareler kontrolörlüklerine veya ataması valiliklerce yapılan Bakanlık kadrolarına dahil il müdürlüklerine bu Yönetmelikte öngörülen eğitim ve sınav şartı aranmaksızın Bakanlıkça atanabilirler.

Bu madde hükmü uyarınca il nüfus ve vatandaşlık, il özel idare, il sivil savunma ve il planlama ve koordinasyon müdürlüğü unvanını kaybedenlerden, yargı kararları hariç olmak üzere tekrar aynı unvanlı il müdürlüklerine atanma talebinde bulunanların, atamalarının yapılabilmesi için; 5 yıllık bir sürenin geçmesi, il müdürlüğü yapabileceklerine dair mülkiye müfettişlerinin değerlendirme raporları, görev yaptıkları il valisinin veya birim amirlerinin olumlu görüşlerinin alınması ile boş müdürlük kadrosunun bulunması şarttır. Bu şekilde tekrar atanacak il müdürleri, kaybettikleri unvanlarda geçen hizmet sürelerine uygun hizmet bölgesindeki illerden göreve başlatılırlar.

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya Tabi Diğer Personel

Madde 26 — Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürleri ve personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki sivil savunma uzmanlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına dair hususlar bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Personel Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönergeyle düzenlenir.

BEŞİNCİ KISIM

Naklen, Terfian ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalara İlişkin Esaslar

Bakanlıkca Yazılı ve Mülakat Sınavları Yapılarak Atanılabilecek Unvanlar

Madde 27 — Genel idare hizmetleri sınıfından daire başkanı ve hukuk müşaviri unvanlarına Bakanlıkça aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yapılacak yazılı ve mülakat sınavları sonucuna göre atama yapılır.

a) Daire Başkanı Olabilmek İçin;

1) İl sivil savunma müdürü, kolej müdürü, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürü, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında şube müdürü olarak en az 3 yıl, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında APK veya il planlama uzmanı olarak en az 10 yıl çalışmış olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası almamış olmak,

4) Yöneticilik ehliyeti konusunda birim amirinin ve/veya il valisinin olumlu görüşü bulunmak,

5) Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre ve/veya başka bir şekilde müdürlük unvanlarını kaybetmemiş olmak,

b) Hukuk Müşaviri Olabilmek İçin;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

3) Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında en az on yıl çalışmış olmak,

4) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası almamış olmak,

5) Görev yaptığı birim amirinin hukuk müşaviri olabileceğine dair olumlu görüşü bulunmak,

gerekir.

c) Sınavlar;

Bakanlıkça açılacak daire başkanlığı ve hukuk müşavirliğine geçiş sınavları yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamada yapılır.

Sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemler; Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve bakan onayı ile bir başkan dört üyeden teşekkül eden sınav kurulunca yürütülür.

Sınava müracaat eden adayların dosyaları incelenerek, sınava katılabileceklere yazılı tebligatla sınav yeri ve günü bildirilir. Yazılı sınavın ne şekilde yapılacağına sınav kurulu karar verir.

Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar Bakanlık sınav kurulunca tespit edilecek yer ve zamanda mülakata çağırılır.

Mülakat sınavında adayların başarılı olması için kurul üyelerinin aday hakkında ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 100 üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

Başarı listesi adayların mülakatta aldıkları puanlara göre düzenlenir ve adaylar başarı listesindeki sıralamaya göre atanır.

Atanma Usulleri

Madde 28 — 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun hükümleri uyarınca;

a) İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il nüfus ve vatandaşlık, il özel idare müdürleri, şube müdürleri, işletme müdürü, hukuk müşaviri ve daire başkanları Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık encümeninin kararı üzerine Bakan onayı ile,

b) (a) bendi dışında kalan Bakanlık merkez teşkilatı personeli, sivil savunma uzmanı, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürleri ve personeli, öğretmenler, ilçe sivil savunma müdürleri ilgili genel müdürlüğün veya birim başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık onayı ile,

c) Bakanlık taşra teşkilatında görevli il basın ve halkla ilişkiler müdürü, basın ve halkla ilişkiler müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idareler müdürü, il yazı işleri müdürü, şube müdürü, müdür, uzman, şef, mütercim, kütüphaneci, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, çözümleyici, programcı, memur, şoför, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil personel ile diğer personel ilgili vali yardımcısının teklifi ve vali onayı ile,

d) İlçe yazı işleri müdürü, kaymakamın teklifi ve valinin onayı ile,

e) İlçe teşkilatlarında görevli veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, şoför ve diğer personel, ilgili birim amirinin teklifi üzerine kaymakamın tayini ve valinin tasdiki ile,

f) Özel kalem müdürleri vali onayı ile,

g) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanların dışında kalan ilde görevli personel, istekleri halinde ilgili valiliklerin muvafakatı ve onayı ile iller emrine,

h) Bakanlık merkez teşkilatında görevli personel, istekleri halinde Bakanlığın muvafakatı ve ilgili valinin onayı ile iller emrine,

ı) İllerde görevli diğer personel istekleri halinde valiliğin muvafakatı ve Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile merkez teşkilatı emrine,

naklen, terfian veya yer değiştirme suretiyle atanırlar.

Kurum Dışından Naklen Atamalar

Madde 29 — Kurum dışından Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında münhal bulunan; sivil savunma memurluğu kadroları hariç veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ile eşdeğer kadrolar ve alt unvanlı kadrolara naklen atanacaklar için 40, eğitim öğretim hizmetleri, teknik hizmetler (sivil savunma arama ve kurtarma teknisyenliği kadrosu hariç) ve sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolar ile şef veya daha üst unvanlı kadrolara naklen atanacaklar için ise 45 yaşını doldurmamış olmak, üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak ve atanacağı unvanın bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerini taşıyor olmak şartları aranır.

Kamu kurum ve kuruluşlarından koruma ve güvenlik şefliği kadrolarına naklen atanacaklarda 40 yaşını doldurmamış olmak, en az üç yıl koruma ve güvenlik şefi olarak çalışmış olmak, yüksekokul mezunu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak şartı aranır.

Diğer personel kanunlarına tabi olanların Bakanlık merkez veya taşra teşkilatındaki kadrolara naklen atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Naklen Atama Yapılmayacak Unvanlar

Madde 30 — İl sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare, il nüfus ve vatandaşlık, sivil savunma arama ve kurtarma birlik, il yazı işleri, il idare kurulu, il mahalli idareler, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler, ilçe sivil savunma, ilçe nüfus müdürlükleri ve merkez teşkilatındaki şube müdürlüklerine (daha önce bu görevlerde bulunup başka kurumlara geçiş yapanlar hariç olmak üzere) Bakanlık dışından hiçbir şekilde naklen atama yapılamaz.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Kadrolarına Naklen Atamalar

Madde 31 — a) Öğretmen (Sivil Savunma Koleji) Kadrolarına Naklen Atanabilmek İçin;

1) Öğretmen olarak en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

2) Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 veya üzeri olmak,

3) Bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşıyor olmak,

b) Sivil Savunma Memurluğu Kadrolarına Naklen Atanabilmek İçin;

1) Fakülte veya iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memleketin her ikliminde iş görmeye ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olmak,

3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında en az iki yıl, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Başvuru tarihinde otuz beş yaşından gün almamış olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

c) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Teknisyeni Kadrolarına Naklen Atanabilmek İçin;

1) Endüstri meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik lise mezunları ile meslek yüksekokullarının teknik programlarından mezun olmak,

2) Memleketin her yerinde ve her türlü iklim şartlarında özellikle savaşta, afetlerde ve kazalarda, arama, kurtarma, ilkyardım, sosyal yardım ve yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engelinin bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında memur veya teknisyen olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

4) Başvuru tarihinde otuz yaşından gün almamış olmak, en az B sınıfı şoför ehliyeti olmak, erkek olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve üzeri olmak,

şartları aranır.

İstisnai Kadrolarda Görev Yapanların Naklen Atanmaları

Madde 32 — İlk defa devlet memurluğuna istisnai kadrolara atanarak başlayanlar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadroları dışında görevde yükselme sınavına tabi diğer kadrolara naklen atanamazlar.

Üst Unvanlı Görevlere Yapılacak Naklen Atamalar

Madde 33 — Bakanlık dışında veya kurum içinde üst unvanlı görevlerde belli bir süre çalıştıktan sonra istisnai görevlere veya diğer kadrolara atananlar; görevde yükselme sınavı sonucunda düzenlenen başarı listelerinde o unvan için atama sırasını bekleyen adayların olmaması, Bakanlığın uygun görmesi ve boş kadro olması kaydıyla, daha önce ihraz ettikleri unvanlara görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.

Kaymakamların İstekleri Halinde Diğer Unvanlara Atanmaları

Madde 34 — Kaymakamlık unvanını ihraz etmiş bulunanlar istekleri halinde il sivil savunma, il planlama ve koordinasyon, il özel idare ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine atanabilirler.

16/7/1986 tarihli ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin (b) bendi ile 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun değişik 3 üncü maddesinin (A) bendinin son paragrafı hükümleri uyarınca İçişleri Bakanlığı memurluklarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen nitelik ve şartlar aranmaz.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 35 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme uygulamaları Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Görevde Yükselme Eğitim ve Sınav Sürecinde Naklen Atama Yapılmayacak Haller

Madde 36 — Görevde yükselme eğitimi ve sınav sürecinde, görevde yükselme eğitimine alınacakların tespitinden sonra boşalan kadrolar ile eğitime alınanların sayısından fazla olan münhal kadrolar hariç olmak üzere, görevde yükselme eğitimi ve sınavı yapılması ilan edilen kadrolara sınav sonucuna göre kazananların atanmaları tamamlanmadan Bakanlık içinden veya dışından naklen atama yapılamaz.

İstisnai Durumlar

Madde 37— Hizmet gerekleri, ihtiyaç, idari zaruretler, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve idari yargı kararları uygulaması, valilikler ile birim başkanlıklarının gerekçeli teklifleri veya mülkiye müfettişlerince yapılacak değerlendirme üzerine Bakanlık; valiliklerde her kademede görevli memurları diğer iller emrine veya merkez teşkilatına, merkez teşkilatında görevli her kademedeki memurları iller teşkilatı emrine naklen atayabilir.

Unvanlar arası Geçiş Hükümleri

Madde 38 — a) Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar Bakanlığın takdiri, Bakanlık mahalli idareler kontrolörleri ise istekleri ve Bakanlığın uygun görmesi halinde hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il özel idare müdürlüğüne,

b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında daire başkanı olarak görev yapanlar bakanlığın takdiri ile hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,

c) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar Bakanlığın takdiri ile hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde daire başkanı olarak görev yapanlar Bakanlığın takdiri ile hizmet bölgesi gözetimi yapılmaksızın il sivil savunma müdürlüğüne, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüğüne, sivil savunma kolej müdürlüğüne, sivil savunma uzmanlığına,

atanabilirler.

e) Görevde yükselme sınavını kazanarak atanmak için sırada bekleyen personel bulunmaması şartıyla;

1) Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde 5 yıl şube müdürü veya sivil savunma kolej müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesinde bulunan illerden başlamak üzere il sivil savunma müdürlüğüne veya arama kurtarma birlik müdürlüğüne,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde en az 5 yıl şube müdürü olarak görev yapanlar en fazla ikinci hizmet bölgesindeki illerden başlamak üzere il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne,

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde en az 5 yıl şube müdürü olarak görev yapanlar il yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler ile il planlama ve koordinasyon müdürlüğüne,

2) İl sivil savunma müdürleri ile arama kurtarma birlik müdürleri bu kadrolarda en az 5 yıl çalışmak şartıyla Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne veya sivil savunma kolej müdürlüğüne,

İl nüfus ve vatandaşlık müdürleri bu kadrolarda en az 5 yıl çalışmak şartıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde bulunan şube müdürlüğüne,

İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler, basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşrada bulunan şube müdürleri ve il planlama ve koordinasyon müdürleri bu kadrolarda en az 5 yıl çalışmak şartıyla Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü dışındaki birimlerde bulunan şube müdürlüklerine,

3) İl sivil savunma müdürleri, arama ve kurtarma birlik müdürleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde görev yapan şube müdürleri ile sivil savunma kolej müdürü; sivil savunma kolej müdür yardımcılığına, kolej öğretmenliğine ve sivil savunma uzmanlığına,

4) Beş yıl sivil savunma uzmanı olarak görev yapanlar ilçe sivil savunma müdürlüğüne, ilçe sivil savunma müdürleri sivil savunma uzmanlığına, pedagojik formasyonu olanlar kolej öğretmenliğine,

5) İlçe müdürleri merkez teşkilatındaki eğitim uzmanı ve uzmanlıklarına,

6) İl yazı işleri, il mahalli idareler, il idare kurulu, il basın ve halkla ilişkiler ve basın ve halkla ilişkiler müdürleri ile taşra kadrolarında bulunan şube müdürleri kendi aralarında,

7) Merkez kadrolarında bulunan şube müdürleri ile işletme müdürleri kendi aralarında,

8) Merkez teşkilatında görev yapan uzman ve eğitim uzmanları kendi aralarında,

9) Hizmetli, teknisyen yardımcısı ve dağıtıcılar kendi aralarında,

10) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur ve daktilograf kadrolarında görev yapanlar kendi aralarında,

11) Endüstri meslek veya teknik lise mezunu veya bu alanlarda yüksekokul mezunu olup veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni olarak görev yapanlar istekleri halinde teknisyen kadrosuna,

12) Şef olarak görev yapanlar istekleri halinde çözümleyici ve programcı kadrolarına;

Yönetmelikte bu unvanlar için istenilen niteliklere sahip olmaları, en az belirtilen süreler kadar bulundukları kadrolarda asaleten görev yapmaları ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi şartıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan naklen atanabilirler.

Bu maddede sayılan hallerdeki atamalar ile Yönetmeliğin 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34 ve 37 nci maddelerine göre yapılacak atamalar ve 3046 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yer alan hiyerarşik unvanlardan üst unvanlarda bulunanların alt unvanlara atanmaları hariç olmak üzere unvanlar arası geçişlerde, o unvanın görevde yükselme sınavını kazanmış olmak şartı aranır.

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bakanlık Tasarrufu Altındaki Kadrolar

Madde 39 — Bakanlıkça atama yapılacağı önceden bildirilen il ve ilçe teşkilatı kadrolarına valiliklerce, açıktan veya naklen atama yapılamaz ve bu kadrolar Bakanlık tasarrufu için açık tutulur.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 40 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 41 — 27/10/1999 tarihli ve 23859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Memurlarının Nitelikleri ve Atanma Usulleri İle Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık Kurulu ve Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı’nca yürütülmekte olan beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırma sonrası işlemlerinde bilimsel danışmanlık yapmak üzere, uzmanlardan oluşan danışmanlık kurul listesinin teşkil edilmesi ve bu kuruldan belirlenecek komisyonların çalışma esaslarını, görevlerini ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve ruhsatlandırma sonrası işlemlerinde danışma görevi yapacak bilimsel danışmanlık kurulunu, bu kuruldan seçilecek komisyonları ve komisyonların görev tanımlarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünü,

c) Beşeri Tıbbi Ürün: Hastalığı tedavi etmek veya hastalıktan korumak, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek üzere insana uygulanabilen Bakanlıkça ruhsatlandırılmış her türlü madde veya maddeler kombinasyonunu,

d) Ruhsat: İthal veya imal beşeri tıbbi ürün ruhsatını,

e) Kurul: Genel Müdürlük bünyesindeki komisyonlarda görev almak üzere Sağlık Bakanının onayı ile görevlendirilerek teşkil edilen uzmanlar topluluğunu,

ifade eder.

Kurulun Teşkil Edilmesi

Madde 5 — Kurul, Üniversiteler, Eğitim Hastaneleri ile diğer kamu kurumları veya özel kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan bilim dallarında konusunda uzman, bilim adamı ve konu ile ilgili bürokratlar ile meslek birlikleri ve sektör sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı ile seçilen en az elli kişiden teşkil edilir.

Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan sıklıkta, uzmanlık alanındaki komisyonlarda görev almak üzere uygun görülenler Genel Müdürlüğe davet edilir.

Bakanlık Müsteşarı, ilgili Müsteşar Yardımcısı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı Kurulun daimi üyeleridir.

Komisyonlar

Madde 6 — Aşağıda belirtilen ve ihtiyaç duyulacak diğer komisyonlar, kurul listesinden gerekli görülen sayıda Genel Müdürlükçe teşkil edilir. Ruhsatlandırma sürecinde etkin ve süratli işleyişi sağlamaya yönelik olarak, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılmasında danışsal görüş veren komisyonlar eş zamanlı faaliyet gösterebilirler. Komisyonların teşkilinde uyulacak asgari şartlar aşağıda belirlenmiş olup, ihtiyaç halinde Genel Müdürlükçe komisyon ve/veya üye sayısı değiştirilir.

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu: Bakanlıkça ruhsatlandırılacak veya ruhsatı iptal edilecek ya da uyuşturucu, psikotrop veya kontrole tabi ilaçlar listesine alınacak, listeden çıkarılacak beşeri tıbbi ürünlerle ilgili görüş veren danışma komisyonudur. Beşeri tıbbi ürünü eş zamanlı olarak klinik yönden de inceleyerek ruhsatlandırmaya esas görüş verir. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İlaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü temsilcisi, iki klinisyen, bir farmasötik teknolog, bir farmakolog ve Bakanlık temsilcisi olmak üzere en az altı üyeden teşekkül eder.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İlaç ve Kozmetik Araştırma Müdürlüğü temsilcisi dosyayı analize gidecek numunenin analizi esnasında gerekli olan bilgi ve belgeler yönünden inceler ve görüş bildirir.

Farmakoekonomi Danışma Komisyonu: Beşeri tıbbi ürünleri maliyet-etkinlik, maliyet-yarar, maliyet-minimizasyon, maliyet-kullanım gibi farmakoekonomik verilere göre değerlendiren ve analizlerini yapan danışma komisyonudur. Bir klinik farmakolog, bir farmakolog, bir klinisyen, bir istatistik uzmanı, Maliye Bakanlığı temsilcisi ve Bakanlık temsilcisi olmak üzere en az altı üyeden teşekkül eder.

Teknoloji-Farmakoloji Danışma Komisyonu: Ruhsat başvurusunda bulunulan beşeri tıbbi ürünü galenik yönden, prospektüslerini de farmakolojik yönden inceleyen danışma komisyonudur. İki farmakolog, iki farmasötik teknolog ve Bakanlık temsilcisi olmak üzere en az beş üyeden teşekkül eder.

Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Değerlendirme Komisyonu: Beşeri tıbbi ürünlerin biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarını değerlendiren danışma komisyonudur. Bir farmasötik teknolog, iki farmakolog, bir istatistik uzmanı ve Bakanlık temsilcisi olmak üzere en az beş üyeden teşekkül eder.

Radyofarmasötik Danışma Komisyonu: Ülkemizde üretilen veya ithal edilen radyofarmasötik ürünleri değerlendiren danışma komisyonudur. Bir radyofarmasi uzmanı, bir nükleer tıp uzmanı, bir farmasötik teknolog, bir farmakolog, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından görevlendirilen bir radyasyon korunması uzmanı ve Bakanlık temsilcisi olmak üzere en az altı üyeden teşekkül eder.

Komisyonların Toplanma ve Çalışma Esasları

Madde 7 — Komisyonlar, Genel Müdürlükçe belirlenecek zamanlarda toplanır. Her komisyon toplantısı için gerekli sayıdaki üye, toplanacak Komisyon için öngörülen özelliklere sahip Kurul üyeleri arasından Genel Müdürlükçe belirlenir. Toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Her komisyon ilk toplantısında başkanını seçer. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyici olur. Komisyon kararları tavsiye niteliğinde olup, Bakanlık uyup uymamakta serbesttir.

Yasaklar ve Gizlilik

Madde 8 — Komisyon üyeleri, Komisyon üyeliği süresince Bakanlığın izin, ruhsat, denetim görev ve yetki alanına giren sahalarda faaliyet gösteren kuruluşlara ortak olamaz, ücretli veya ücretsiz olarak bu kuruluşlarda herhangi bir statüde görev kabul edemezler. Komisyon üyeleri, görevleri gereği edindikleri gizlilik taşıyan bilgileri ve belgeleri ve görevleri sırasında öğrendikleri kurum ve kuruluşların ticari, bilimsel ve teknik sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine veya aleyhine kullanamazlar, kullandıramazlar.

Yolluk ve Ücretler

Madde 9 — Komisyon üyelerine 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 inci maddesi çerçevesinde Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre ücret ödenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 10 — a) 6 Şubat 1990 tarihli ve 20425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "İlaç Ruhsatlandırma Danışma Komisyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik";

b) 23 Aralık 1993 tarihli ve 21797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Radyofarmasötik Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi;

c) 20 Mayıs 2002 tarihli ve 24760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik" in 25 inci maddesi

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Ağaçlandırma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık, enerji ormanı tesisi ve imar ihya çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri;

a) Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına,

b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu, karma orman, enerji ormanı, imar-ihya ve orman fidanlığı kurma çalışmalarına,

ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun genel hükümleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 3302 sayılı Kanunla değişik 57, 61 ve 63 üncü maddeleri ve bu Kanuna 2896 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddesi hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakanlık : Çevre ve Orman Bakanlığını,

Genel Müdürlük : Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğünü,

Orman İdaresi : Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

Orman : 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesindeki "orman" tanımını,

Ağaç : Ormanda tabii olarak yetişen ve Orman Kadastrosu Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "En az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen, kökü, gövdesi, tepesi olan odunsu bitkilere yaşı, çapı ne olursa olsun ağaç denir." tanımını,

Ağaççık : Ormanda tabii olarak yetişen ve Orman Kadastrosu Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "Yan dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan, uzun ömürlü odunsu bitkilere çapı ne olursa olsun ağaççık denir." tanımını,

Topluluk ve Yerleri : Orman tanımındaki "topluluk" kelimesi Orman Kadastro Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin aşağıdaki esaslara göre beraberce bulundukları saha üzerinde tabii olarak 0,1 ve daha fazla kapalılık teşkil etmesi halidir.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, orman kapsamı içinde bulunan bir sahada kapalılık 0,1 den aşağı bulunursa ve hatta çeşitli sebeplerle üzerindeki orman örtüsü (vejetasyonu) tamamen kaldırılmış olsa da bu sahalar yine de orman sahası olarak muhafaza edilir. Bir yerin orman olup olmadığının tayininde, topluluk unsuru diğer unsurlarla birlikte mütalaa edilir.

Ormandan beklenen teknik, ekonomik ve müşterek faydaları asgari şekilde dahi olsa yerine getirebilen ve ormancılık bilim ve tekniği bakımından devamlı şekilde veya muayyen dönemlerde teknik müdahaleyi icap ettiren ağaç ve ağaççıkların bir arada bulunması topluluk halidir" tanımını,

Orman tanımındaki "yerleri" kelimesi Orman Kadastro Yönetmeliğinin 20 nci maddesindeki "Ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin kapladığı yerler ile ağaç ve ağaççıkları tabii ve sun’i etkilerle kaldırılmış sahalardır" tanımını,

Ağaçlandırma : Yetişme muhiti verileri dikkate alınarak, toprağı en iyi ve en ekonomik şekilde değerlendirmek, ekonomiye girdi sağlamak amacıyla; Bakanlık birimlerince onaylanan projesine dayalı ağaç, ağaççık ve alt tabakasında otsu bitkilerin yer aldığı yeni tesis ile bu türlere biyolojik bağımsızlıklarına kavuşuncaya kadar yapılan bakım işlerini içine alan orman kurma çalışmalarını,

Fidanlık : Fidanların üretildiği fidanlıkları,

Enerji Ormanı : Mevcut kök sistemleri itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta özellikle meşe türleri ile kaplı bozuk baltalık alanların canlandırma kesimi, meşe tohumu ekimi, fidan dikimi yolu ile iyi baltalığa dönüştürülmüş orman tipini,

İmar-İhya : Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan veya bulunmayan bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesini,

Karma Orman : Ormanların korunmasını sağlamak, ormanlardaki sosyal baskıyı azaltmak, orman köylüsünün gelirini artırıp refah seviyelerini yükseltmek amacıyla; ağaçlandırmaların altında, onaylı projesine uygun şekilde, aynı veya birbirini takip eden zamanlarda, ağaçlandırmaya zarar vermeyen yıllık veya çok yıllık bitkilerle geçici olarak tesis edilen, kombine arazi kullanımını sağlayan orman tipini,

Asli Orman Ürünü : Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen odun emvalini, (Tomruk, Direk, Sanayi odunu, Kağıtlık odun, Lif-Yonga odunu, Sırık, Çubuk, Yakacak odun ve benzerlerini)

Odun Dışı Orman Ürünü : Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden elde edilen balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan, yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri,

Kıyı Kenar Çizgisi : Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevre ve Orman Bakanlığınca Yapılacak Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolu, Mera Islahı, Ağaç Islahı, Tohum Üretimi, Fidanlık ve İmar İhya

Devlet Ormanlarında

Madde 5 — Orman amenajman planlarında yer alan bozuk orman alanlarında, gerektiğinde verimli ormanlarda ve orman içi açıklıklarda; ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmaları Genel Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve sun’i gençleştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan orman ağacı fidanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişiliklerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında, park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağacı fidanları ile süs bitkisi fidanlarını üretmek amacıyla; Genel Müdürlükçe fidanlık kurulur.

Bu fidanlıkların kurulma esaslarını, üretilen fidanların değerlendirme usullerini Genel Müdürlük belirler.

Hazine Arazilerinde

Madde 6 — Orman alanını arttırmak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık adına tahsis olunan arazilerde ağaçlandırma, erozyon kontrolu, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmaları Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kamu Tüzel Kişilerine Ait Sahalarda

Madde 7 — Köy, kasaba, şehirler ve civarında Devlete veya kamu tüzel kişilerine ait arazilerde, ilgili kuruluşun talebi halinde; bakım, koruma işlerini üstlenmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından, öncelik sırasına ve imkanlara göre ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve imar ihya yapılabilir. Bu sahaların proje hazırlama ve uygulama masrafları ilgili kuruluş tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yapılacak Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolu, Enerji Ormanı Kurma ve İmar-İhya Çalışmalarında; Tespit - İzin, Başvuru - Projelendirme, Saha Teslimi, İzin Önceliği ve Saha Büyüklüğü

Devlet Ormanlarında Tespit ve İzin

Madde 8 — Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanına konu yerlerin tespit ve izin işlemlerinde esas alınacak hususlar:

a) Amenajman planında bozuk orman alanı olarak yer alan sahalar ile ağaçsız orman toprakları ve çeşitli nedenlerle tarım alanları içerisinde gösterilen ağaçlandırmaya elverişli, mülkiyet problemi bulunmayan alanlar ile açma ve işgal suretiyle orman sayılan yerlerde kurulu fındık ve çay bahçelerinin sökümü neticesi meydana gelen arazide talep sahiplerine; özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı izni verilebilir.

b) Turizm alanı olarak ilan edilen yerler, tarihi arkeolojik ve birinci derece doğal sit alanları, deniz kıyı kenar çizgisi içerisinde ve bitişiğinde kalan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen yerler ile amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar ve verimli orman bütünlüğü içinde kalan 10 hektardan küçük orman içi açıklıklar ve bozuk orman alanları özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışmalarına konu edilemez.

Hazine Arazilerinde Tespit ve İzin

Madde 9 — Hazineye ait olup Maliye Bakanlığınca kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen ve orman kurmaya elverişli olan (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirlenecek idare sürelerine göre, asli ve odun dışı orman ürünü veren türler kullanılarak gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma yapılabilir.

Hazineye ait olup, Maliye Bakanlığınca kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen (I - IV) sınıftaki araziler üzerinde; kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ve ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, iğde, menengiç, harnup v.b. türler ile gerçek ve tüzel kişilerce özel ağaçlandırma yapılabilir.

Sahipli Yerlerde Tespit ve İzin

Madde 10 — Gerçek ve tüzel kişiler kendi arazilerinde, giderleri kendileri tarafından karşılanmak üzere herhangi bir izne gerek olmaksızın ağaçlandırma yapabilirler.

Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin bu yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisi yapmak istemeleri halinde, söz konusu sahanın en az yarım hektar büyüklüğünde olması gerekir.

Başvuru ve Projelendirme

Madde 11 — Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışması yapmak üzere saha tahsisi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;

Devlet ormanlarından talep edecekleri saha için; sahanın yeri, mevkii ve varsa coğrafi koordinatlarını gösterir harita veya krokiyi ekleyerek bir dilekçe ile orman idaresine,

Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden talep edecekleri saha için; en son duruma göre düzenlenecek tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının bir örneğini, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden talep edecekleri saha için; sahaya ait kroki veya haritayı dilekçeye ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara,

Sahipli arazilerinde kredili özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ise; arazinin geçerli sahiplilik belgesinin onaylı örneğini dilekçeye ekleyerek orman idaresine,

başvururlar.

Tapulu yerler dışında kalan, zilyetlikle sahiplenilen yerlerde özel ağaçlandırma yapılabilmesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713 üncü maddesi gereğince zilyed tarafından açılacak tescil davasında mahkemece verilecek karar ile mümkündür.

Ön etüt raporuna konu saha;

Orman ise; Orman Bölge Müdürlüğünce oluşturulan; Orman İşletme Müdürü veya Yardımcısı başkanlığında, ilgili Orman İşletme Şefi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde Etüt Proje veya Ağaçlandırmada görevli bir orman mühendisinin katılacağı heyet marifetiyle,

Hazine arazisi veya sahipli arazi ise; İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde Etüt Proje veya Ağaçlandırmada görevli bir orman mühendisi, tarafından 30 gün içinde; özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya veya özel enerji ormanı ön etüt raporu düzenlenir.

Ormanlık alanlar için düzenlenen ön etüt raporu, Orman Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce de Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe onaylanan rapor, saha tahsis izni verilmesi için Orman Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir. İzin ile ilgili işlemler Orman Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak izin oluru Genel Müdürlüğe ve Orman Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

Hazine arazileri için ön etüt raporu Maliye Bakanlığınca verilen ön izne dayanılarak ön izin süresi içinde tanzim edilir.

Sahipli ve Hazine arazileri için düzenlenen ön etüt raporları, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce onaylanır ve ilgilisine teslim edilir.

Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisine konu sahaya ait uygulama projesi, izin sahibi tarafından Genel Müdürlükçe belirlenen tip projeye uygun olarak, ön etüt raporunun onaylandığının ilgilisine tebliğinden itibaren üç aylık süre içinde, serbest orman mühendisine düzenlettirilir. Üç aylık süre içinde projenin teslim edilmemesi durumunda yazılı ikazla iki ay ek süre verilir. Bu süre içinde de projenin teslim edilmemesi durumunda, herhangi bir bildirime gerek kalmadan özel ağaçlandırma izni iptal edilir.

Köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve özel imar-ihya uygulama projesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, özel enerji ormanı uygulama projesi ise Orman Bölge Müdürlüğünce aynı süre içinde yapılır.

Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde, belde belediyeleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin uygulama projeleri de idarece yapılabilir.

Özel ağaçlandırma çalışmalarında, teknik ve ekonomik nedenlerden dolayı uygulamanın yapılabilirlik durumuna göre proje yıllık dilimlere bölünebilir ve bu durumda krediye esas yatırım giderleri cetveli, projesindeki iş programında belirtilen uygulamanın yapıldığı yılın birim fiyatına göre, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yeniden düzenlenip, onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

Maliye Bakanlığınca, Hazineye ait araziler için kira sözleşmesi veya saha tahsisi onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.

Projenin yatırım giderleri ile krediye esas yatırım giderleri hesabında Genel Müdürlük birim fiyatları kullanılır.

Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu ve özel imar-ihya uygulama projeleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce, özel enerji ormanı uygulama projeleri ise Orman Bölge Müdürlüğünce onaylanır.

10 hektardan küçük sahalar için ön etüt raporuna göre uygulama yapılır. Ayrıca uygulama projesi düzenlenmez.

Uygulama projesinde belirtilen türler dışındaki herhangi bir türle özel ağaçlandırma yapılmasının uygun olduğunun veya hukuki, idari, teknik ve sosyal nedenlerle proje sahasının tamamında veya bir kısmında çalışılamadığının İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce tespit edilmesi durumunda, Genel Müdürlüğün onayı alındıktan sonra, saha tahsis revizyonuna veya proje revizyonuna gidilebilir. Orman alanlarındaki saha tahsis revizyonu heyetine işletmesinden bir teknik elemanın katılması zorunludur.

Saha Teslimi

Madde 12 — Orman alanları, Hazine arazileri ve sahipli arazilerde tesis edilecek özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanına ait onaylı uygulama projesinin veya uygulama projesi yerine geçen ön etüt raporunun onaylandığının ilgilisine tebliğinden sonra idarece noter onaylı taahhüt senedi alınır. Taahhüt senedinin 30 gün içinde idareye teslimi zorunludur.

Saha üzerinde değerlendirilebilir orman emvali varsa, 60 gün içinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğünce 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri doğrultusunda değerlendirilip, "saha teslim tutanağı" düzenlenerek gerçek ve tüzel kişilere saha teslimi yapılır.

Hazineye ait arazilerde kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen sahaların ilgilisine teslimi mahalli Milli Emlak Müdürlüğünce yapılır.

Saha tesliminin yapılmasını müteakip, saha teslimini yapan kurum, saha teslim tutanağının bir nüshasını İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderir.

İzin Önceliği ve Saha Büyüklüğü

Madde 13 — Ormanlık sahalarda saha tahsisi öncelikle;

a) Sahanın mülki hudutları içerisinde bulunduğu köy, belde veya belediye tüzel kişiliklerine,

b) Köy halkının hane sayısının en az %51 inin üye olduğu tarımsal kalkınma kooperatiflerine,

c) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturan gerçek kişilere,

d) Asli ve odun dışı orman ürününü hammadde olarak tüketen en yakın sanayi kuruluşuna,

e) 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik Kanunu ile ağaçlandırma yapmak sorumluluğu verilen kamu kurum ve kuruluşlarına,

f) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı halk tarafından kurulan ve o yerlerin yararına faaliyet gösteren dernek, vakıf ve gönüllü kuruluşlara,

g) Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturmayan gerçek kişilere,

h) Diğer gerçek ve tüzel kişilere,

verilir.

Sahipli arazilerde 0,5 hektar, orman alanlarında 3 hektar, Hazine arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisine konu edilemez.

Ancak, Hazine arazilerinden imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2 hektar saha büyüklüğü aranmaz.

Orman alanlarında ve Hazine arazilerinde gerçek ve tüzel kişiliklere bir defada en fazla 300 hektar saha için özel ağaçlandırma izni verilebilir.

Maden sahalarının ağaçlandırılması ile asli ve odun dışı orman ürünü işleyerek faaliyetlerini sürdüren kurum, kuruluş ve tüzel kişiliklerin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması amacıyla yapacakları ağaçlandırma, erozyon kontrolu, imar-ihya çalışmalarında yukarıda belirtilen saha büyüklüğü sınırlamaları uygulanmaz.

Açma ve işgal suretiyle orman sayılan yerlerde kurulu fındık ve çay bahçelerinin sökümü neticesi meydana gelen arazide yapılacak; özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve özel enerji ormanı tesisinde saha miktarı ile ilgili alt ve üst sınır aranmaz.

Yukarıda belirlenen miktarları aşmamak ve aynı İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün çalışma sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, Hazine arazilerinde ilçe, orman alanlarında Orman İşletme Şefliği sınırları esas alınarak, birden fazla parçalı arazinin tahsisi yapılabilir ve bunlar için idari şartlar uygun olması halinde tek bir uygulama projesi düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolu, Enerji Ormanı, İmar-İhya, Fidanlık ve Karma Orman Tesisinde Uyulacak Esaslar

Özel Ağaçlandırma ve Özel Erozyon Kontrolu Tesisinde Uyulacak Esaslar

Madde 14 — Asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türleri ile saf veya karışık olarak yapılacak ağaçlandırmalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Devlet ormanı sayılan yerlerde, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde ise asli ve odun dışı orman ürünü veren türler ile özel ağaçlandırma ve özel erozyon kontrolu çalışmalarına izin verilebilir.

b) Devlet ormanı sayılan yerlerde, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla oluşturulan tesislerin altında, projesinde belirtilmek kaydıyla ikincil tür olarak odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilebilir.

Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde ise asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklarla oluşturulan tesislerin altında projesinde belirtmek kaydı ile odun dışı orman ürünü veren türlerin yanında diğer tarım ürünleri yetiştirilebilir.

c) Devlet ormanı sayılan yerlerde, projesinde belirtilmek kaydıyla, yetişme muhiti özellikleri yönünden asli orman ürünü veren türlerle ağaçlandırmaya uygun olmayan sahalarda tam alanda odun dışı orman ürünü veren türlerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

Özel Enerji Ormanı ve Özel İmar-İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar

Madde 15 — Enerji ormanı tesis etmek amacıyla; bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde enerji ormanı tesisi talebinde bulunanlara, mevcut kök sistemleri itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan yapraklı türlerle, özellikle meşe ile kaplı bozuk baltalık sahalarını, canlandırma kesimi veya ekim ve dikim yoluyla iyi baltalık sahalarına dönüştürmeleri için izin verilebilir.

İmar-ihya amacıyla talepte bulunanlara; bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan veya bulunmayan alanların canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine izin verilebilir.

Asli ve odun dışı orman ürünü veren ağaç, ağaççık türleri ile yapılan özel ağaçlandırma alanlarında onaylı uygulama projesinde belirtilmek şartıyla karma orman tesisine izin verilebilir. Özel Orman Fidanlığı Tesisinde Uyulacak Esaslar

Madde 16 — Devlet ormanlarında özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmez.

Sahipli arazilerde ve Hazine arazilerinde özel orman fidanlığı kurulabilir. Fidanlık kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fidanlık kuracakları arazinin mevkiini, alanını, üretecekleri fidan türlerini belirttikleri dilekçelerine, arazinin harita veya krokisini ekleyerek, Hazine arazilerinde valilik veya kaymakamlıklara, sahipli arazilerde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne başvururlar.

Müracaat üzerine, toprak ve su analiz raporları dikkate alınarak serbest orman mühendisi tarafından 3 ay içinde "özel fidanlık kuruluş raporu" düzenlenir. Bu rapor Genel Müdürlükçe onaylanır.

Özel orman fidanlıkları 1 hektardan küçük olamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Ağaçlandırılacak Sahaların Tabi Olacağı Hükümler, Çalışmaların Yürütülmesi, İzleme ve Denetim, Özel Ağaçlandırma İzninin Kaldırılması

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen orman alanlarında;

a) Mülkiyeti Hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde 0,3 hektarı geçmemek üzere, proje sahası yatay alanının % 0,1 (binde bir)’ine kadar,

b) Sahipli arazilerde proje sahası yatay alanının % 6’sına kadar,

ağaçlandırma, bakım ve koruma hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ve ağaçlandırma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik sosyal amaçlı yapılaşma izni verilebilir.

c) Devlet ormanlarında yapılaşmaya izin verilmez. Ancak, B tipi ulaşım yolu, koruma ve üretim amaçlı taşınabilir konteynır, karavan ile sulama şartı öngörülen ağaçlandırma sahalarının su ihtiyacının karşılanması amacıyla taşınabilir su deposu veya toprak sulama havuzu, su isale hattı, su kuyusu ve elektrik tesisleri yapılmasına izin verilebilir.

Uygulama, İzleme ve Denetim

Madde 18 — Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya, özel enerji ormanı ile özel fidanlık tesis çalışmaları, izin verilen gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilir. Ancak, masrafları kendilerince karşılanmak şartı ile talepleri halinde köy tüzel kişilikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve belediyelerin özel ağaçlandırma uygulamaları idaremizce yapılır veya yaptırılabilir.

Proje uygulamasına saha teslim tarihinden itibaren idarece kabul edilebilir bir sebep dışında 30 gün içinde başlanır.

Özel ağaçlandırma çalışmalarında idarece kabul edilebilir bir mazeret dışında, onaylı uygulama projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.

Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis edilen sahalarda ilgilisine ait olan faydalanma hakları ipotek edilemez.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya, özel enerji ormanı ve özel fidanlık tesisi ile ilgili iş ve işlemler İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yürütülür.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan ve üç teknik elemandan meydana gelen denetleme komisyonu tarafından tüm sahalar yılda bir defa kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona göre düzenlenecek "uygulama izleme cetveli" her yıl sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir.

Onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği komisyonca tespit edilenler, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğinin idarece kabul edilebilir bir sebep dışında 6 ay içinde yerine getirilmesi zorunludur.

Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, fidanlık, imar-ihya ve enerji ormanı tesisi çalışmalarına ilişkin teknik esaslar yürürlükteki mevzuata aykırı olamaz.

Özel Ağaçlandırma İzninin Kaldırılması

Madde 19 — Denetim komisyonunca yapılan denetim sonucu, uygulama projesine uygun olmadığı tespit edilen hususların giderilmesi için İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılan ikazın gereğini, idarece kabul edilebilir mazeret dışında 6 ay içinde yerine getirmedikleri tespit edilenlerin denetim komisyonunun teklifi üzerine, saha tahsisi / kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

İdarece geçerli bir mazeret dışında ;

Proje onayının ilgilisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde noter onaylı taahhütnameyi idareye vermedikleri,

Tahsise konu sahayı işletmesince boşaltılmasını takiben 30 gün içinde teslim almadıkları,

Sahanın teslim alınmasından itibaren 30 gün içinde işe başlamadıkları,

Tesis edilen ormanı, amacına göre belirlenen süre sonuna kadar orman olarak devam ettirmedikleri,

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce tespit edilenler, yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yerine getirmeyenlerin saha tahsisi / kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Planlama, Faydalanma ve Kredilendirme Esasları, Devir, Sahaların Korunması ve Suçların Takibi

Planlama ve Faydalanma Esasları

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan sahalar, dispozisyonu Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen, serbest orman mühendisinin tanzim edeceği işletme planına göre işletilir. İşletme planları Orman İşletme Müdürlüğünce tasdik edilir. Köy tüzel kişiliklerince ağaçlandırılan sahaların işletme planları, Orman İşletme Müdürlüğünce yapılır ve onaylanır.

İşletme planına göre elde edilen her türlü orman ürünü hak sahibi tarafından değerlendirilir.

Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder. Ancak, mirasçıların bu haktan istifade edebilmeleri, ölen kişinin yükümlülüklerini aynen kabul etmeleri şartına bağlıdır.

Kredilendirme Esasları

Madde 21 — Bu Yönetmelik esaslarına göre; ağaçlandırma, erozyon kontrolu, enerji ormanı tesisi, imar-ihya yoluyla kurulan özel ormanlar ve özel orman fidanlıkları için talep halinde, Genel Müdürlükçe yayımlanmış olan "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usuller"e uygun olarak kredi verilebilir.

Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan sahaların izin irtifak hakları; Bakanlıkça uygun görülmesi ve orman olarak statüsünün devamını sağlamak üzere noterden onaylı taahhütname verilmesi kaydıyla, üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir. Devredilen sahalarda tahsis işlemleri ilk tahsisin yapıldığı yıldan başlatılır. Kullandırılan kredi iki muteber müşterek ve müteselsil kefil tarafından imzalanacak borç senedi veya banka teminatı veya gayrimenkul ipoteği verilmesi koşuluyla devredilebilir. Ek kredi tahsisi yapılmaz.

Sahaların Korunması ve Suçların Takibi

Madde 23 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan, erozyon kontrolu, enerji ormanı tesis edilen ve imar-ihya çalışması yapılan sahalarda işlenen orman suçlarının takibi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Özel ağaçlandırma, erozyon kontrolu, özel imar-ihya ve enerji ormanına konu sahaların korunması Devletin kontrol ve denetimi altında sahipleri tarafından yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Talimat Hazırlanması

Madde 24 — Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 25 — 23/2/1998 tarihli ve 23267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce özel ağaçlandırma sahası olarak kurulan ancak, karma orman tesisi esaslarına uygun olduğu tespit edilen sahalarda proje revizyonu yapmak ve ek taahhütname alınmak şartıyla karma orman tesisi izni verilebilir.

Yürürlük

Madde 26 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——

Celal Bayar Üniversitesinden:

Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — a) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 65 inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan ve 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" uyarınca hazırlanmış olup Celal Bayar Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitimi düzenler.

b) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora programlarından oluşur.

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — a)Yüksek lisans programlarına; ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde 45 standart puandan az olmamak üzere puana sahip bulunanlardan lisans başarı düzeyleri 100 üzerinden en az 55 (ya da 4 üzerinden en az 2,20) olanlar başvurabilirler.

Adayların yüksek lisans programlarına kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 65 (altmış beş) puan olması gerekir. Başarı notu hesap edilirken; ilgili LES notu 0,5 ile, Enstitü tarafından yazılı olarak yapılan bilim sınav notu 0,3 ile, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon notu 0,1 ile ve adayla yapılan mülakatta verilen notu 0,1 ile çarpılır, bu dört sayının toplanması sonucu yüksek lisans programı başarı notu hesaplanır.

Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programlarına; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen programlardan birinden lisans diploması almış olan ve LES notu başvurduğu programın puan türünde 45 ve üzeri puan olan adaylar başvurabilirler. Adayların ortaöğretim alan öğretmenliği, tezsiz yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için başarı notunun en az 60 (altmış) puan olması gerekir. Başarı notu hesap edilirken; ilgili LES notu 0,5 ile, lisans not ortalaması 0,3 ile, mülakat notu 0,2 ile çarpılır, bu üç sayının toplanması sonucu ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı başarı notu hesaplanır.

b) Doktora programlarına LES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 alan lisans mezunları veya en az 45 standart puan alan bilim veya tıp doktorları; 100 üzerinden en az 70 (ya da 4 üzerinden en az 2,80) başarı düzeyi ile yüksek lisans derecesi almış olanlar (yüksek lisans derecesi ile mezun olan fakülte mezunları dahil) ve fakülte başarı düzeyleri 100 üzerinden en az 65 (ya da 4 üzerinden en az 2,60) olup Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre, bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanan fakülte mezunları başvurabilirler.

Temel tıp bilimlerinde doktora programına LES yerine 50 puandan az olmamak üzere temel tıp puanına sahip olan tıp doktorları da başvurabilirler. Temel tıp puanı Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılıp, bu iki sayının toplanması ile elde edilir.

LES notunun veya temel tıp notunun 0,5 ile, Enstitü tarafından yazılı olarak yapılan bilim sınavı notunun 0,3 ile, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon notunun 0,1 ile ve adayla yapılan mülakatta verilen notun 0,1 ile çarpılıp, bu dört sayının toplanması sonucu en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

c) Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programında, yabancı dil sınavı yoktur. Diğer yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, bilim sınavı öncesinde yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmaları şarttır. Yüksek lisans ve doktora programlarında yabancı dilden başarılı olmak için, 100 üzerinden değerlendirilen sınavda en az 70 puan almak gerekir. O yabancı dilden Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 alanlar yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavları, yabancı dilde yazılmış 200 kelimelik (yüzde 10 eksik veya fazlası) başvurulan programla ilgili bir metnin 2 saat içinde Türkçe’ye tercüme edilmesi suretiyle yapılır.

d) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların bilim, kompozisyon ve mülakat sınavlarını yapacak jüri, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen üç asil, bir yedek öğretim üyesinden oluşur. Jüri, birisi anabilim dalı başkanı olmak üzere, ilgili anabilim dalından seçilir. İlgili anabilim dalında 2 öğretim üyesi bulunması durumunda, bir asil ve yedek üye o anabilim dalına yakın diğer anabilim dalı öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Anabilim dalında tek öğretim üyesi olması durumunda, kalan iki asil jüri üyesinden en az birisi diğer yükseköğretim kurumlarındaki aynı adı taşıyan anabilim dalı öğretim üyelerinden seçilir.

e) Yüksek lisans ve doktora programları, yabancı dil jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından öğretim üyeleri arasından seçilen üç asil ve bir yedek üyeden oluşturulur.

f) Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinde yapılır. Ancak, ilgili anabilim dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile, sayılan yabancı dillerin yerine başka bir yabancı dilde de sınav yapılabilir.

g) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı hariç, yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Üniversite Senatosu, belirlenen programlar dışından da, öğrenci kabulüne karar verebilir.

h) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurabilmeleri için, yurt dışından almış oldukları diplomalarının denkliğinin mevzuatta belirtildiği şekilde onaylanmış olması gerekir. Bunlar, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan şartlar yanında 2-c ve 2-e’deki esaslara göre ayrıca Türkçe’den de sınava tabi tutulurlar.

ı) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve aranan özel koşullar ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

j) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul’un görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

k) Üniversite kadrolarına atanan araştırma görevlileri, Üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir başka üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünde, yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi Üniversite bilimsel araştırma projeleri fonlarından öncelik verilmek suretiyle desteklenir.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 3 — a)Yüksek lisans ve doktora programlarına madde 2 de belirtilen esaslara göre kabul edilenlerden nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksiklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini Celal Bayar Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Celal Bayar Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

4) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar,

b) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programından dersler de alabilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programı sırasında öğrenciler almış oldukları lisans dersleri ile ilgili olarak "Celal Bayar Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği"ne, lisansüstü dersler bakımından bu Yönetmeliğe tabidirler.

d) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 4 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler, sınav dışında bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Bir enstitünün başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında, en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş öğrenci kontenjanları, her yarıyıl başında ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır ve Rektörlükçe ilan edilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin, daha önce almış oldukları derslerden başarılı olmaları ve madde 2’de belirtilen koşulları taşımaları gerekir. Yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısının ilan edilen kontenjandan fazla olması durumunda, bu öğrencilerin önceden aldıkları derslerin notlarının, kredi sayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak ağırlıklı ortalamalarına göre sıralama yapılır. Yatay geçiş yoluyla alınan öğrenciler için özel ders açılmaz. Bunlar diğer öğrenciler için (bilimsel hazırlık programı uygulanıyorsa bu dersler dahil olmak üzere) açılan dersleri alarak o lisansüstü program için öngörülen derslerin tümünü başarmak zorundadırlar.

Lisansüstü Programlara Kayıt

Madde 6 — Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, başvuru sırasında verilmesi gerekli olan diploma, LES veya TUS sonuç belgesi ve transkript dışında, nüfus hüviyet cüzdanı sureti, ikametgah belgesi, öğrenci katkı payı yatırıldığına ilişkin belge, 8 adet fotoğraf ve erkek öğrenciler için askerlik belgesinin ilgili enstitüye teslimi gerekir.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 7 — a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar bakımından "Celal Bayar Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği"ne tabidirler. Ancak derslerde başarı notu yüksek lisans için 65, doktora için 70 olup, bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için ara sınav not ortalamalarının en az 50 olması gerekir. Diploma derecesi en yakın tam sayıya çevrilmiş ağırlıklı ortalama değerlerine göre aşağıdaki şekilde belirlenir.

Ağırlıklı ortalama

Dereceler

90 - 100

Pekiyi

80 - 89

İyi

70 - 79 (Doktora için)

Orta

65 - 79 (Yüksek lisans için)

Orta

Yüksek Lisans Programı

Madde 8 — a) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olup; orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı, tezsiz yüksek lisans kapsamında yürütülür. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin verilmez.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 9 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Dersler en az iki yarıyılda tamamlanır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, derslerini tamamladıktan sonraki yarıyılın başından itibaren her yarı yıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 10 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, o derslerin açıldığı ilk yarıyılda tekrar aynı dersleri almak zorundadır. İkinci kez aldığı derslerin birinden bile başarısız olan öğrencinin dört yarıyılı tamamlamadan enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 11 — a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanın önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Ancak bir öğretim elemanı, en çok 3 yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yapabilir.

c) Öğrenci, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez tez danışmanının belirleyeceği tarihte yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez danışmanı tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 12 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri enstitü içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 13 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve 500-600 kelimelik özetini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin, izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve "bilim uzmanı" unvanı bulunur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 14 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile, dönem projesi dersinden oluşur. Dersler en az üç yarıyılda tamamlanır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman Atanması

Madde 15 — Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora yapmış öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Dönem projesine danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Ancak, bir öğretim elemanı en çok 10 tezsiz yüksek lisans öğrencisinin dönem projesine danışmanlık yapar.

Süre

Madde 16 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıldır. Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, o derslerin açıldığı ilk yarıyılda tekrar aynı dersleri almak zorundadır. İkinci kez aldığı derslerin en az birinden başarısız olan öğrencinin, altı yarıyılı tamamlamadan enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 17 — a) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve "bilim uzmanı" unvanı bulunur.

c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlara, o alanda orta öğretim öğretmeni olarak çalışabileceklerine dair yüksek lisans diploması verilir.

Doktora Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 18 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırkiki krediden az olmamak koşuluyla ondört adet ders, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

d) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

e) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usül ve esasları, Üniversitenin teklifi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 19 — a) Doktora programını tamamlama süresi lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz yarıyıldır. Ancak derslerini üç yarıyılda başarıyla bitiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci doktora programını altı yarıyılda tamamlayabilir. Bir yarıyılda en fazla 4 farklı ders alınabilir. Aldığı derslerden başarısız olan öğrenci, o derslerin açıldığı ilk yarıyılda tekrar aynı dersleri almak zorundadır. İkinci kez aldığı derslerin en az birinden başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler altıncı yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler dördüncü yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlamadıkları takdirde enstitü ile ilişikleri kesilir.

c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 19/a maddesinde belirtilen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 20 — a) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için, tez danışmanını ve danışmanın belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciye, üçüncü yarıyıla başlamadan önce tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının, doktora derecesine sahip olması gerekir. Ancak, bir öğretim üyesi en çok 2 doktora öğrencisine birinci tez danışmanlığı yapabilir.

Yeterlik Sınavı

Madde 21 — a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç beşinci, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise, yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden birinden veya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin, yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

g) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, madde 19-b’de öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.

h) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrencinin başvurması halinde; anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile, yüksek lisans programına intibakı yapılabilir.

ı) Yüksek lisans programına devam etmekte olan bir öğrencinin, lisans derecesine sahip olanların doktora programına kabul edilme koşullarını sağlaması durumunda ve başvurması halinde; anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programına intibakı yapılabilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 22 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 23 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci için, yeni bir danışman ve/veya tez konusu önerilebilir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 24 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Diploması

Madde 25 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve 500-600 kelimelik özetini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, Doktora Diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora Diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 26 — 9/5/1997 tarihli ve 22984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

MADDE 1 — DSD Deri Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.’ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü verilmesine ilişkin 13/1/1999 tarih ve 23582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

MADDE 1 — 4/4/2003 tarih ve 25069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesine aşağıdaki şirket eklenmiştir.

“

 

 

 

 

NO

ŞİRKETİN ÜNVANI

ADRESİ

TELEFON

FAKS

53

DSD DERİ SANAYİCİLERİ DIŞ TİCARET A.Ş.

Telsiz Mahallesi 71. Sok. No: 22-23 Zeytinburnu 34760/İstanbul

(212) 546 06 76

(212) 546 03 08

 

 

 

 

”

MADDE 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

MADDE 1 — 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 96/39” sayılı Tebliğ uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiştir.

FİRMA ADI:

ADRES:

TEL:

FAKS:

KOBİSAD Dış

Ticaret ve

Pazarlama A.Ş.

Emirgazi Cad. Elmas İş

Merkezi A. Blok K/4

D:11

Okmeydanı/İSTANBUL

0.212-220 52 02

0.212-220 54 14

MADDE 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

Malatya Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 28/5/2003

Karar Sayısı : 2003/5

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Yardımcısı Ali FİDAN Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1) YAKIT ÖZELLİKLERİ:

Malatya Belediyesi hudutları, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Belediye hudutları ile Merkez İlçe Belde Belediyelerinden Dilek, Hanımınçiftliği, Konak, Orduzu, Topsöğüt ve Şahnahan; Battalgazi İlçesi Belde Belediyelerinden Hatunsuyu ve Hasırcılar; Yeşilyurt İlçesi Belde Belediyelerinden Bostanbaşı, Gündüzbey ve Yakınca Belediye hudutlarında kullanılacak sıvı ve katı yakıt özellikleri:

A - KATI YAKIT ÖZELLİKLERİ

a) Isınma Amaçlı ithal Linyit ve Taş Kömürü özellikleri:

Alt ısıl değeri (Orijinalde)

6200 Kcal (min)

Kükürt (kuru bazda)

% 0,9 max

Uçucu madde (kuru bazda)

% 10-28 ( ± % 2 Tolerans)

Toplam nem (Orijinalde)

% 10 max

Kül (Kuru bazda)

% 14 (max) (+ % 1 Tolerans)

Ebat

18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 Tolerans)

b) Sanayi Amaçlı ithal Linyit ve Taş Kömürü özellikleri:

Alt ısıl değeri (Satışa sunulan):

6000 Kcal (-500 Kcal/kg tolerans)

Toplam kükürt :

%1 (kuru bazda) + (%0.1 Tolerans)

Uçucu madde :

%36 (kuru bazda) + (%1 Tolerans)

Toplam nem :

%10 (satışa sunulan) + (%1 Tolerans)

Ebat

0-50 mm

c) Yerli Kömürlerin Özellikleri:

 

Alt ısıl değeri (Satışa sunulan):

4000 Kcal (-200 Kcal/kg tolerans)

Yanar kükürt :

%1 (kuru bazda) + (%1 Tolerans)

Uçucu madde :

%12-22 (kuru bazda) + (%1 Tolerans)

Ebat (Üst sınır)

200 mm

Ebat (Alt sınır)

18 mm

d) Briket Kömürleri:

 

 

Özellik

1. Sınıf

2.Sınıf

Alt Isıl Değeri1 Kcal/kg (en az)

5.000

4.000

Baca gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, en fazla

% 0.8

%1

Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az

90

80

Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az

75

65

Kırılma Sağlamlığı

 

 

Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kg/cm2), en az

80

60

Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm2), en az

130

100

Suya Dayanım2 (%), en az

70

70

Isı Verimi (%), en az

75

75

Duman Emisyon Oranı (g/kg), en az

8

12

1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Briket Kömür için TS 12055 "Isınmada Kullanılan Kömür Briketi Standardına" uyulması gerekmektedir. Bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı madde kullanılmamasına, nişasta, melas veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği kabul edilmiş, belgelenmiş, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan benzer maddeler ile ithal linyit kömürü tozundan üretim yapılmasına;

B - SIVI YAKIT ÖZELLİKLERİ

a) Yukarıda belirlenen alanlar içinde konut ve sanayi tesislerinde sıvı yakıt olarak TÜPRAŞ’ın ürettiği ve kükürt oranı en fazla %1.5 olan kalorifer yakıtının (KAL-YAK) kullanılmasına; yakıt temin edilen merkezlerden analiz belgesinin alınmasına,

b) Çevre Bakanlığı Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 13/9/2002 tarihli ve 4423-14206 sayılı yazılarına istinaden TÜPRAŞ tarafından ithal edilen %1 kükürt ihtiva eden fuel-oil lightın ön ısıtma sistemi bulunan konutlar ve sanayi tesislerinde kullanılmasına,

2) YAKITLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

a) Sıvı yakıt satışı yapacak olan, kömür ithal eden, paketleme ve pazarlama yapan gerçek ve tüzel kişilerin; kömür veya sıvı yakıt satış izni alabilmeleri için Malatya Belediye Başkanlığı’na (Ek-1) de istenilen bilgi ve belgelerle müracaat etmelerine, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün görüşü de alınarak, Belediye Başkanlığı tarafından uygun bulunan firmalara (Ek-2) de örneği verilen izin belgesinin düzenlenerek katı veya sıvı yakıt satışına izin verilmesine, bu uygulamanın 28/5/2003 tarihinden itibaren geçerli olmasına,

b) İl sınırları dahilinde kurulması planlanan torbalama tesisleri için; faaliyet sahibince mücavir alan sınırları içerisinde Belediye Başkanlığına, mücavir alan sınırları dışında İl Çevre Müdürlüğüne müracaat edilmesine; Belediye Başkanlığı, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden birer elemanın katılımı ile oluşturulan komisyonca ilgili yerin inceleme yapılarak karar verilmesine;

c) Torbalı kömür satışlarında kömür torbaları üzerinde aşağıdaki bilgilerin bulunmasına;

Ön yüz

Arka yüz

-Firma ismi

-Kömür analiz sonuçları

-Kömürün ithal kaynağı

-Belediye Başkanlığınca verilen izin belge no.

-Kömürün cinsi

-Ku1lanılmasında ve saklanmasında uyulması gereken öneriler

 

 

-Paketleme tarihi

 

-Miktarı

Parti No:

Seri No :

NOT: Etiket bilgileri okunabilir, torbaların zıt renklerinde ve büyük puntolarla yazılacaktır.

d) Torbalanan tüm kömürlerin Mahalli Çevre Kurul Kararlarında belirtilen özelliklere uygunluğu konusunda pazarlama zincirinde yer alan üretici, torbalayıcı ve satıcı firmaların müştereken sorumlu olmalarına,

e) 1 inci maddede belirtilen standartlar dışında ısınma, sanayi ve enerji üretimi amaçlı kömürlerin dağıtımının ve satışının yasaklanmasına, açıkta, paketsiz, etiketsiz faturasız kömür satışının yapılmamasına, uymayanların tespiti halinde verilen izin belgelerinin iptal edilmesine,

f) Isınma amacıyla kullanımı 13/1/1995 tarihli ve 1995/1 sayılı ve 23/11/1995 tarihli ve 1995/10 sayılı Genelgeler ile yasaklanan petrol kokunun tüketiminin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasına,

g) Transit geçiş yapan araçlar için standart dışı kömürler ile belgesiz, eksik belgeli, brandasız, mühürsüz İl dışına çıkış izni verilmiş olup da şehir içerisinde seyreden veya kömür pazarlayan araçlardaki kömürlere, belgeleri eksik ise tamamlaması için süre verilmesi, bu süre içerisinde mücavir alan sınırları içerisinde Malatya Belediye Başkanlığınca belirlenen yerde, mücavir alan sınırları dışında ise İl Jandarma Komutanlığı tarafından belirlenen yerde bekletilmesine, analiz sonucuna göre yasal işlem yapılmasına ve bu işlemler tamamlandıktan sonra kömürlerin il dışına çıkartılmasına izin verilmesine,

h) Katı ve sıvı yakıtları taşıyan, depolayan, satan kişi ve kuruluşların söz konusu yakıtların vasıflarını gösteren belgeleri (analiz raporu, eksiksiz doldurulmuş irsaliye belgesi, fatura ve benzeri) denetimlerde ibraz etmek üzere hazır bulundurmalarına; ayrıca kömür satan kişi ve kuruluşların satışa arz ettikleri kömürler için her kömürün vasıflarını (kalori, kükürt, rutubet ve kül oranları) gösteren belgeyi müşterilerin görebileceği biçimde işyerlerine asmalarına,

ı) Şehir giriş kontrolleri sırasında ve şehir merkezindeki kaloriferli binalar ve sitelerle sanayi kuruluşlarında kullanılan sıvı yakıt numunelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü elemanlarınca alınmasına, kararlarımıza uygun olmayan yakıtların tespiti halinde yasal işlemler yapılmak üzere İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yakıt alımlarında yakıt analiz belgesinin istenilmesine,

i) Şehir girişindeki denetim noktaları ile şehir içi denetimlerinde kömür numunelerinin Malatya Belediyesi ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce alınmasına,

j) Denetimler sırasında gerekli hallerde alınacak yakıt numunelerinin analiz giderlerinin yakıt sahipleri tarafından ödenmesine,

k) Kalorifer ve sobaların ilk yakış saatlerinin, İnönü (İstasyon), Atatürk (Kışla) ve Hastane Caddelerinin güneyinde kalan bölgede sabah : 5.00-5.30 arası, akşam : 15.30 – 16.00 arası; bu caddelerin kuzeyinde kalan bölgelerde ise sabah 5.30 – 6.00; akşam : 16.00 – 16.30 arası şeklinde belirlenmesine; dış ortam sıcaklığının 12 derecenin üzerine çıktığı günlerde akşam ilk yakma saatlerinin bir saat sonra başlatılmasına; dış ortam sıcaklığı 15 derecenin üzerinde olması durumunda kalorifer ve sobaların yakılmamasına ve bu hususun bina yöneticileri tarafından titizlikle takibine,

l) Kamu kurum ve kuruluş binalarının kalorifer ve sobalarının, bürolarda iç ortam sıcaklığının 18 derece, konutlarda ise 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde yakılmasına,

3) DENETİM:

a) Bu Kararda belirtilen hususlara uyulup uyulmadığının denetimi için şehir giriş ve çıkış noktalarında İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün sorumluluğunda, İI Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve gerektiğinde Defterdarlık, Sanayi İl Ticaret Müdürlüğü elemanlarından, şehir dışında üç ayrı noktada İl Jandarma Komutanlığı ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü elemanlarından oluşan ekipler tarafından her aşamada denetim yapılmasına,

b) Şehir içi denetimlerin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Başkanlığında, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve gerektiğinde Defterdarlık elemanlarından oluşan mobil ekip tarafından yapılmasına,

c) Denetim ekiplerine ait araçların (Şoförleri ile birlikte) Belediye Başkanlığı’nca temin edilmesine,

d) Bir haftalık yapılan denetimlere ait tutanakların, değerlendirilmek üzere pazartesi günleri İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine,

e) Mahalli Çevre Kurulu kararları ile ilgili uygulamanın, İlçe Merkezlerinde takibin Kaymakamlıklarca yapılmasına; denetim ekibinin, Sağlık Grup Başkanlıkları, İlçe Belediye Başkanlığı ve gerektiğinde İlçe Emniyet Müdürlükleri veya İlçe Jandarma Komutanlıkları ile diğer kamu kurum ve kuruluş elemanlarından oluşturulmasına, gerekli yasal işlemlerin Kaymakamlıklarca yapılmasına, yapılan işlemler hakkında Kaymakamlıklarca özet rapor düzenlenerek aylık olarak Valiliğe (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü) bilgi verilmesine,

f) Denetim sırasında Belediye Başkanlığı tarafından verilen ithal kömür paketleme, sevk ve satış izin belgesi, transit geçiş belgesi, sevk irsaliyesi, kantar fişi, araç ruhsatı, kimlik bilgilerinin tutanakla tespit edilmesine, gerekli durumlarda stok miktarları dikkate alınarak usulüne uygun en az 15 kg alınacak kömür numunelerinin en kısa zamanda Çevre Referans Laboratuvarı veya resmi kurum-kuruluşlara ait laboratuvarlara gönderilmesine, numunelerin analiz ücretlerinin firmalar tarafından karşılanmasına,

g) Transit geçişlerde; denetim ekiplerince, şehir giriş ve çıkış noktalarında "araç plakası, kantar fişi, sevk irsaliyesi ve benzeri" kontrollerinin yapılmasına, Ayrıca Ek-3 te belirtilen Transit Geçiş Belgesinin şehir giriş noktalarındaki denetim ekiplerince düzenlenmesine,

h) Transit geçişlerde açık kömür veya tozumaya neden olacak malzeme yüklü kamyonların geçişlerinin trafik ekiplerince engellenmesine,

i) İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlar nedeniyle artan talepler ve Malatya Belediye Başkanlığı’nın 06/5/2003 tarihli ve 264-1464 sayılı yazısına istinaden;

İl Merkezinde yeni yapılacak kaloriferli binaların ısı sistemlerinin sıvı yakıtlı olarak inşa edilmesine 25/12/1990 tarihli ve 1990/10 sayılı Mahalli Çevre Kurulu’nda, mevcut sıvı yakıtlı kalorifer sistemlerinin ise kömüre dönüştürülmesine izin verilmemesine, 27/4/2000 tarihli ve 2000/4 sayılı Mahalli Çevre Kurulu’nda karar verilmiştir. Bu iki kararın değiştirilerek bundan böyle İlimizde konut ve iş yerlerinde yukarıda belirtilen özelliklerdeki katı-sıvı yakıtların kullanılması şartıyla, sıvı yakıt sisteminden katı yakıt sistemine dönüşmek isteyen konutlara izin verilmesine, yeni inşa edilecek yapılarda katı yakıtlı tesisat projelerinin uygulanabilmesine ve bu durumun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı’nca takip edilmesine,

j) Kaloriferli binaların bacalarını her yıl temizletmeleri zorunluluğu söz konusu olup, bu durumun bina sahip ve sorumlularınca belgelendirilmesine ve denetimlerde ibraz edilmek üzere yönetici tarafından muhafaza edilmesine,

k) Kaloriferli bina ve işyeri yöneticilerinin kalorifer kazan ve ısı sistemlerinin tekniğe uygun ve hava kirliliğini en aza indirecek bir şekilde yakılmasından sorumlu tutulmalarına,

l) Her türlü kaloriferli binalar ile ısı sistemlerinde Ateşçi Ehliyet Belgesi olmayanların çalışmalarına izin verilmemesine, ateşçilerin gerekli eğitimlerinin Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda yapılmasına, bir ateşçinin en fazla iki apartmanda çalışmasına daha fazla sayıdaki apartmanda çalışan ateşçiler ve çalıştıran apartman yöneticileri hakkında yasal işlem yapılmasına,

m) Oluşturulan mobil ekip elemanları tarafından binaların kaloriferli bölümlerinde;

(1) Yakıtın menşei belgesi,

(2) Yakıtın fiziksel özellikleri,

(3) Müsaade edilen yakıtın dışında, yakıtın bulunup bulunmadığı,

(4) Kazan yakma talimatnamesi,

(5) Kalorifer kazanı ve bacası,

(6) Ateşçilere ait Ateşçi Belgesinin,

kontrol edilmesine,

n) Katı yakıt sistemi bulunan konut ve iş yerlerinin hava kirliliğini önlemek amacıyla bina yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

ö) Meskun mahaller, organize sanayi bölgesi ve sanayi sitelerinde ısınma, enerji veya imha amacıyla; yanık yağ, çöp ve benzeri atık ve artıkların açıkta, sobalarda veya kalorifer kazanlarında yakılmamasına ve bu hususların Belediye ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce denetlenmesine,

p) Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14/6/1999 tarihli ve 23725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının, 8/5/2000 tarihinde yayımlanan Isı Yalıtım Yönetmeliği ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevcut Binalarda Isı Yalıtım İle Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanması ve kamuoyunun bu Yönetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi için teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına,

r) Hava kirliliğini olumsuz etkileyen araçlardaki egzoz gazlarının ölçümlerinin daha dikkatli yapılabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından araçların egzoz emisyon pulu denetimlerinin artırılmasına,

4) ACİL ÖNLEM:

Hava Kirliliğinin Korunması Yönetmeliği 53/4 maddesinde belirtilen uyarı kademelerine ulaşıldığında, acil önlemlerin alınmasına, gerektiğinde İl Mahalli Çevre Kurulu’nun acilen toplanmasına,

5) Uygulanacak Mevzuat ve İdari İşlemler:

Mahalli Çevre Kurulu’nca alınan bu kararlara uymayan kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında;

a) 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9, 11 ve 56 ncı maddeleri hükümleri,

b) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı madde hükümleri,

c) 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri,

d) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili madde hükümleri,

e) 1580 sayılı Belediye Kanunu hükümleri,

f) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri,

g) 9/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" hükümleri,

h) 3/11/1977 tarihli ve 16102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılması Yönetmeliği" hükümlerine göre yasal ve cezai işlemlerin yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK-1

Kömür satış izni başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler:

1 - Çevre Bakanlığı ithalat izni (Noter onaylı),

2 - Gümrük giriş izinleri,

3 - Uluslararası kabul edilmiş laboratuvarlar analiz sonuçları veya Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ile diğer Resmi Kuruluşlara ait laboratuvarlarda yapılan analiz sonuçları,

4 - Bağlı olduğu oda sicil kaydı, vergi numarası ve vergi dairesi,

5 - Gerçek veya tüzel kişilerin veya şirket yetkililerinin imza sirküleri,

6 - Kömür ithalatı, taşıma, depolama, paketleme ve stoklarla ilgili açıklamalı kapasite raporu,

7 - Kırma, eleme işlemi yapacak olan firmalar için "ÇED Gerekli Değildir Kararı",

8 - Kira kontratı veya tapu fotokopisi,

9 - Taahhütname,

10 - Kömür Satış İşletmeleri dağıtım kapasiteleri, adres, deponi alanları, personel sayısı, ve benzeri,

11 - Ana depolara ait stok alanlarını gösterir onaylı yerleşim planı veya krokisi,

12 - Kalorifer yakıtı satanların bayilik belgesi ve/veya GSM ruhsatlarını gösterir belge,

13 - Gerekli görüldüğünde istenecek diğer bilgi ve belgeler.

Not: 1 inci maddedeki yerleşim alanları içerisinde kaçak kömür satmalarından dolayı fiili ceza almış olan gerçek veya tüzel kişilerin başvuruları kabul edi1meyecektir.

Sıvı Yakıt Satış İzni başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler:

1 - Uluslararası kabul edilmiş laboratuvarlar analiz sonuçları veya Çevre Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı ile diğer Resmi Kuruluşlara ait laboratuvarlarda yapılan analiz sonuçları,

2 - Bağlı olduğu oda sicil kaydı, vergi numarası ve vergi dairesi,

3 - Gerçek veya tüzel kişilerin veya şirket yetkililerinin imza sirküleri,

4 - Stoklarla ilgili açıklamalı kapasite raporu,

5 - Bayilik Belgesi ve/veya GSM ruhsatlarını gösterir belge,

6 - Gerekli görüldüğünde istenecek diğer bilgi ve belgeler,

7 - İl Çevre Müdürlüğünün görüşü.

EK-2

İthal Kömür İşleme ve Satış İzin Belgesi

 

BELGE NO: VERİLDİĞİ TARİH: GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Tesis Sahibi Ve/Veya İşletmecinin

Adı Soyadı :

Unvanı :

Adresi :

Tel. No. :

Tesisin Adresi :

Tesisin Tel. No. :

Vergi Numarası :

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :

Torbalanmış İthal Kömürün Analiz Sonuçlar (Çevre Referans Lab.)

Kömürün Markası :

Top. Rutubet (S.S) :

Kül (Kuru) :

Toplam Kükürt (Kuru) :

Uçucu Madde (Kuru)

Üst Isıl (Kuru):

Alt Isıl (Kuru) :

Boyut (S.S) :

KÖMÜR KAYNAĞI VE CİNSİ :

..................................Firması tarafından satışı yapılacak olan torbalanmış kömürün Çevre Referans Laboratuvarı ve diğer Resmi Kuruluşlara ait laboratuvarlarda yapılan analiz sonuçları, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının ....................... tarih ve ......................sayılı kararında belirtilen standartlara uygunluğu tespit edilen ve yukarıda özellikleri belirtilen standartlarda kömürü izin süresince sürekli sağlayacağı taahhüt ettiğinden işbu belge düzenlenmiştir.

Not: Denetimlerde; yukarıdaki analiz sonuçlarının ve İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen özelliklerin dışında kömür tespiti halinde belge iptal edilecektir.

EK-3

Transit Kömür Geçiş Belgesi

BELGE NO: VERİLDİĞİ TARİH: GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yüklenici Firma ve/veya İşletmecinin

Adı Soyadı :

Unvanı :

Adresi :

Tel. No. :

Tesisin Tel. No. :

Tesisin Adresi :

İkametgah Adresi :

Araç Plaka Numarası :

Araç Tonajı :

Vergi Numarası :

Kömür Giriş : Noktası/Tarihi/Saati

Kömür Çıkış : Noktası/Tarihi/Saati

 

Firması tarafından ............................................ yerden ..................................yere taşınması konusunda ............................................ Firmasına ait .....................................araç plakalarına izin verilmiştir.

Not: Belge denetim elemanlarınca 3 suret düzenlenecektir. 1 inci suret şehir girişinde, 2 nci suret şehir çıkışında denetim elemanları tarafından alınacaktır.

Taahhütname

Malatya Belediyesi hudutları, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediye hudutları ile Merkez İlçe belde belediyelerinden Dilek, Hanımınçiftliği, Konak, Orduzu, Topsöğüt ve Şahnahan Battalgazi İlçesi belde belediyelerinden Hatunsuyu, Hasırcılar, Yeşilyurt İlçesi belde belediyelerinden Bostanbaşı, Gündüzbey ve Yakınca Beldeleri Belediye Hudutlarında;

1) Doğrudan pazarlayacağım ithal linyit ve briket kömürlerinin Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen standartlarda olacağına, belirtilen standartlar dışında kömür paketlemeyeceğime, açıkta paketsiz, etiketsiz (kireç ocakları ve çimento fabrikaları hariç) kömür satışı yapmayacağıma,

2) Kömür satışlarını doğrudan tüketiciye yapacağıma,

3) İl sınırları içerisinde Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereği oluşturulan denetim elemanlarınca her aşamada yapılacak kontrollerde tüm bilgi ve belgeleri ibraz edeceğime, denetim sırasında, yeteri kadar numuneyi bedelsiz vereceğime, numunelerin analiz ücretlerini karşılayacağıma,

4) Sevk edilecek her parti kömür için tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, fatura veya perakende satış fişini vereceğime,

5) Paketli kömürlerin torbaları üzerinde Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen etiket bilgilerini bulunduracağıma,

6) Briket kömür üretimi yapılıyor ise; ithal kömür tozundan üretilmesi, bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanmayacağıma, bağlayıcı olarak nişasta/melas veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanabilirliği ispatlanmış veya belgelenmiş, insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan benzer maddeleri kullanacağıma,

7) Kömür ithalatından itibaren, tüketime arz edilinceye kadar her aşamada; stok ve satışlarla ilgili bilgileri; günlük, haftalık ve aylık olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve Belediye Başkanlığına bildireceğime,

8) İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından gerekli tüm önlemleri alacağıma,

9) Kömür deposu, eleme, paketleme ve briket kömür üretme tesisine Emisyon, deşarj, GSM ve diğer izinleri alacağıma,

Yukarıda maddeler halinde belirlenen hususlar ile Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen diğer koşullara uyacağımı, aksi bir uygulamamın tespit edilmesi durumunda izin belgemin iptal edilerek teminatımın irat kaydedilmesi konusu da dahil olmak üzere tüm hukuki işleri ve cezai sorumlulukların tarafıma ait olacağını, ayrıca 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu Hükümleri uyarınca uygulanacak tüm cezai yükümlülükleri kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Sayfa Başı