Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Eylül 2003

SALI

Sayı : 25245

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik

— Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

— Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

— TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2003-8)

— Hatay İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ile İlgili Güvenlik Kararı (No: 2003/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

29 Eylül 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-14637

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu III. Dönem Toplantısı”na katılmak üzere, 30 Eylül 2003 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

29 Eylül 2003

B.01.0.KKB.01-06-203-2003-1146

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29 Eylül 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14637 sayılı yazınız.

“Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu III. Dönem Toplantısı”na katılmak üzere, 30 Eylül 2003 tarihinde Tacikistan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

29 Eylül 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-14638

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Eylül 2003 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

29 Eylül 2003

B.01.0.KKB.01-06-204-2003-1147

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29 Eylül 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14638 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Eylül 2003 tarihinde İran’a gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

29 Eylül 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-14639

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Eylül 2003 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

29 Eylül 2003

B.01.0.KKB.01-06-205-2003-1148

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29 Eylül 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14639 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Eylül 2003 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı,Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının, mesleki ve yöneticilik ehliyetlerinin tespiti ile genel durum ve davranışlarının değerlendirilmesi yetkisi tanınan sicil amirlerini, ek sicil raporu verecek sicil amirini, bu amirlerin sorumluluklarını, sicil raporlarının doldurulmasını ve saklanmasını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik,Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi ile Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicile İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 4 —Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 121 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 18/10/1986 tarihli ve 19255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği uygulanır.

Yürürlük

Madde 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin

Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı,Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan devlet memurlarının disiplin işlerinde görevli ve yetkili disiplin amirlerini, bu amirlerin yetki ve sorumluluklarını tespit etmek ve uyulacak esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik,Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurları kapsar.

Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Disiplin Kurullarının Teşkili ile Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 —Disiplin kurullarının teşkili ile disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL

Tesisleri İşletme Başkanlığı Disiplin

Amirleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik,Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında çalışan personelin disiplin amirleri ile disiplin kurullarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtında çalışan 14 Temmuz 1967 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak görev yapan personeli kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3 —Bu Yönetmelik, 14 Temmuz 1967 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17 Eylül 1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 24 Ekim 1982 tarihli ve 17848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 13 Ocak 1986 tarihli ve 86/10286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin Amirleri

Madde 4 —Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra teşkilâtında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerine, EK-1 sayılı Cetvelde yer verilmiştir.

Disiplin Kurullarının Teşkili ile Disipline İlişkin Usul ve Esaslar Bakımından Uygulanacak Mevzuat

Madde 5 —Disiplin kurullarının teşkili ve disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 —Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Yönetmelik hükümlerini Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

 

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi ve

Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan

Öğrencilerden Alınacak Tazminata

Dair Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksek Okullar ve FYO’da okutulan öğrencilerden, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, kendi istekleriyle veya herhangi bir sebeple ilişiği kesilenlere ve bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde ayrılanlara, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının tazmin ettirilmesi esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ile FYO’da okutulan öğrencilerin, öğrenciliğe girişte tanzim edilecek taahhüt senedinin hazırlanmasını, her ne sebeple olursa olsun (Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç) okuldan ve mecburi hizmetle yükümlü olduğu süresi dolmadan sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple görevden ayrılmaları, istifa etmeleri ve ilişkilerinin kesilmesini gerektiren bir suç işlemeleri halinde öğrenciye velisine ve kefillerine ödettirilecek tazminatı kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Akademi: Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde Fakülte, Enstitü, Polis Meslek Yüksek Okulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumunu,

Enstitü: Akademi Başkanlığına bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren ve bir yüksek öğretim kurumu olan Güvenlik Bilimleri Enstitüsünü,

Fakülte: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan, kendisine birimler bağlanabilen ve bir yüksek öğretim kurumu olan Güvenlik Bilimleri Fakültesini,

FYO : Emniyet Genel Müdürlüğü adına okutulan öğrencilerin eğitim gördükleri diğer fakülte ve dört yıllık yüksek okulları,

FYO Öğrencisi: Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer fakülte ve yüksek okullarda okutulan öğrencileri,

Eğitim Kurumu: Polis Akademisine bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Polis Meslek Yüksek Okulları ile FYO’yu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Maliyete Esas Giderler, Tazminatın Hesaplanması,

Taahhütname ve Kefalet Senedi Miktarının Belirlenmesi

Tazminata Esas Alınacak Giderler

Madde 5 — Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksek Okullar ile FYO’da okuyacak öğrenciler için EK-1’de yer alan taahhütname ve kefalet senedi düzenlenir.

a) Enstitü öğrencileri için;

1) Enstitüye kayıt yaptıran öğrencilerden Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olanlar için, taahhütname ve kefalet senedine göre alınacak tazminatın belirlenmesinde (bu öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimleri sırasında zorunlu derslere devam süresince kurumlarınca izinli sayılacaklarından) izinli sayılacakları süre boyunca kendilerine Emniyet Genel Müdürlüğünce ödenen maaşın 1/4’ü esas alınır.

2) Enstitüde okuyan öğrenciler, eğitim ve öğretim için gerekli bütün giderleri kendileri karşılar. Ancak, Genel Müdürlüğün eğitim ve öğretim masraflarının tamamını veya bir kısmını öğrenci adına ödemeyi uygun bulması halinde, yukarıdaki miktara bu eğitim ve öğretim giderleri de ilave edilir.

b) Polis Akademisine bağlı Fakülte, Yüksek Okul ve FYO öğrencileri için;

Polis Akademisine bağlı Fakülte, Yüksek Okul ve FYO öğrencileri için kefalet ve yüklenme senedine göre alınacak tazminatın belirlenmesinde ise aşağıda başlıklar altında yapılan harcamalar esas alınır;

1) İaşe giderleri; öğrencilere yıl içerisinde sabah-öğle-akşam yemekleri için yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

2) Giyim-kuşam ve diğer istihkaklar; kılık-kıyafet ve istihkak yönetmelikleri gereğince öğrenciye istihkak olarak verilen tüm malzemelerin toplam bedelinin öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

3) Öğrenci harçlıkları ve FYO harçları; öğrencilere yıl içerisinde verilen toplam harçlık miktarı ile FYO öğrencileri için ödenen okul harçları,

4) Öğrenci taşıma gideri; öğrencilerin yıl içerisinde, hafta sonu ve diğer tüm izinleri ile her türlü sosyal, sportif ve uygulamalı faaliyetleri için yapılan toplam harcamanın ilgili öğrenciye pay olarak düşen kısmı,

5) Öğrenci ilaç ve tedavi giderleri; öğrencilerin okulda bulunduğu süre içerisinde kendilerine yapılan tüm ilaç ve tedavi bedeli,

6) Uygulamalı eğitim ve sınav giderleri; atış giderleri, ek ders ve sınav ücretleri toplamının öğrenci sayısına bölünmesi sonucu bulunacak kısmı,

7) Aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderleri; tesislerin tüm aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

8) Bakım ve onarım giderleri; tesislerde kullanılan tüm malzeme, makine ve teçhizatın bakım ve onarımı ile tesislerin boya-badana giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısmı,

tazminata dahil edilir.

Tazminatın Hesaplanması

Madde 6 — Her yıl sonunda, genel bütçeden 5 inci maddede belirtilen harcamaların miktarı bir merkezde toplanır. Yapılan yıllık harcama toplamının bir öğrenciye düşen kısmı hesaplanarak, bu kalemlere ait o yılın harcama miktarı belirlenir ve onay için Polis Akademisi Başkanlığına sunulur. Onaylanan bu miktar o yıla ait "tazminat miktarı" olarak öğrencilere duyurulur.

Tazminat miktarı; tazminatı hesaplanacak öğrencinin geçmiş yıllara ait tazminat miktarlarının toplanarak 4 (dört) ile çarpılması ile bulunur. Öğrencinin eğitime ilk başladığı yıla ait tazminat miktarı, öğrencinin eğitime devam ettiği gün sayısının tüm yıla oranlanmasıyla; öğrencinin eğitim kurumundan ayrıldığı yıla ait tazminat miktarı ise ayrıldığı tarihe kadar 5 inci maddede belirtilen kalemlerden yapılan harcamalardan kendi payına düşen miktarın hesaplanması ile bulunur.

Taahhütname ve Kefalet Senedi Miktarının Belirlenmesi

Madde 7 — Kefalet miktarının belirlenmesi; her yıl 5 inci maddedeki giderler hesaplanarak çıkan tazminat miktarı, her yıl için %10 oranında artış yapılmak suretiyle, eğitimin azami süresi de dikkate alınarak 4 (dört) katı hesap edilir. Akademi Başkanlığınca belirlenen miktar üzerinden hazırlanan taahhütname ve kefalet senedi, eğitim kurumlarına yeni alınacak öğrenci, velisi ve kefillerince imzalanıp notere tasdik ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tazminatın Ödenmesi

Madde 8 — Polis Akademisine bağlı Enstitü, Fakülte, Yüksek Okullar ile FYO olarak okutulan öğrencilerden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın, kendi isteğiyle veya herhangi bir sebeple eğitim kurumundan ayrılanlar ile bunlardan mecburi hizmetle yükümlü oldukları süre içerisinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonunca belirlenen sağlık sebepleri hariç, ilişiği kesilenlere, öğrenimleri süresince Devlet tarafından yapılan masrafların 4 (dört) katı, 5 inci maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplaması yapılarak; öğrencilere, velilerine ve kefillerine tazminat olarak ödettirilir.

Tahakkuk Öncesi İşlemler

Madde 9 — Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ve tazminat hesabının yapılması ile ilgili yönetim kurulu kararının ardından tazminat hesabı yapılarak, tahakkuk ettirilmek üzere Saymanlığa bildirilir.

Yürürlük

Madde 10 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

E K- 1

 

TAAHHÜT SENEDİ

 

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi gereğince Polis Akademisinde :

 

1- Eğitim süresinde veya mecburi hizmetle yükümlü olduğum süre içinde;

a) İstifa ettiğim veya ilişiğimin kesilmesini gerektiren bir suç işlediğim ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir nedenle okuldan, meslekten veya memuriyetten ayrıldığım taktirde;

b) Şahsıma atfı mümkün bir kusurdan dolayı eğitime devam edemediğim taktirde;

 

eğitimde bulunduğum müddet zarfında Devletçe ihtiyar olunan her türlü masrafın 4(dört) katını kanuni faizi ile birlikte ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın hazine emrine ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

 

2- Tahakkuk ettirilecek kanuni faizin başlangıç tarihinin şahsım için Devletçe ihtiyar olunan masrafların sarf tarihi olacağını;

3- Devlete karşı mecburi hizmet taahhüdümü halen yürürlükte bulunan veya yürürlüğe konulacak olan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin yüklediği veya yükleyeceği mükellefiyetlere uygun olarak yerine getireceğimi;

4- İş bu taahhütnamede yazılı tüm hususlar hakkında çıkabilecek ihtilafların çözümü için .........................................Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin salahiyetli olacağını kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı

Adresi              

 

 

 

KEFALETNAME

 

Polis Akademisi’ne bağlı................................(Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul veya FYO) öğrencisi olarak kabul olunan ............... ................... ................ ........................... tarafından yukarıda yazılı taahhüt senedi hükümlerine uyulmadığı taktirde kendisi için tahakkuk ettirilecek tazminat ve faizlerin (……………………………. TL) tamamını ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın talep vukuunda ödemeyi müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla taahhüt ederim.

 

 

 

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil

 

Adı-Soyadı ve Adresi

Adı-Soyadı ve Adresi

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin II numaralı bendinin (d) alt bendine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu maddenin (II) nolu bendinin (c) alt bendinde belirtilen özel işlerin yapımını yurt dışında üstlenen Türk müteahhitlerin yaptıkları işlerin tümünü sözleşme ile taahhütte bulunanlara sözleşme bedelinin % 50 sini geçmemek üzere, sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı, karne hesabına esas alınır. Sözleşmede bedel olmaması halinde karne hesabındaki iş tutarı aynı maddenin (c) alt bendine göre değerlendirilir. Karnenin alınabilmesi için; sözleşme, ilgisine göre Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi veya ilgili ülkenin yerel yönetimlerince tanzim edilmiş bu belgelere eş değer belgeler ile işin yapımına ait harcama belgelerinin (görüldükten sonra iade edilmek üzere fatura, bordro, hakediş, ve benzeri) o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Elçilikleri ve Konsolosluklarınca tasdikli aslı ve Türkçe tercümeleri başvuruya eklenecektir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/3/1990 tarihli ve 20456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlık kuruluş kanunu hükümleri saklı kalmak üzere ortak idarelerin istemleri halinde harita, plan, proje, keşif ve etüdleri yapmak veya yaptırmak,

Banka yıllık yatırım programında bulunan yapım işlerinin ihalesinin ise ortak idareler tarafından yapılması esas olup, talep halinde ihale sürecinde ortak idarelere her türlü teknik bilgi ve eleman desteği sağlamak, ortak idarelerin ihale yapamayacağı durumlarda ilgili Bakanlığın onayı ile ortak idareler adına ihale yapmak,

c) Ortak idarelerin veya diğer kurum ve kuruluşların, finansmanı kendilerince temin edilmiş işleri için, istemleri halinde teknik kontrolü ile denetim ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

d) Bankaca kredilendirilerek yapılan her türlü işlerden; yapım ve denetimleri Bakanlığa veya başka bir kamu kuruluşuna verilmiş olanlar dışında kalanların, Bankaca kontrollük veya izleme görevinin yapılması esas olmakla birlikte, idarelerle müştereken de teknik kontrol ve denetimini yapmak,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin Kredi Usul ve Esasları başlıklı Dördüncü Kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"DÖRDÜNCÜ KISIM

Kredi Usul ve Esasları

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzun Vadeli Krediler

 

Uzun Vadeli Kredilerin Şartları

Madde 12 — Uzun vadeli kredi;

a) Bankanın yatırım programında yer alan her türlü projeler için,

b) Bankanın yatırım programında yer almayıp, ortak idarelerin kendilerince yapılacak yada ihale yoluyla yaptıracakları işler için,

c) Yatırım programında yer alıp almadığına bakılmaksızın, ortak idarelerin kendilerince yapılacak ya da ihale yoluyla yaptıracakları işlerle ilgili veya ihtiyaç duydukları her türlü malzeme, ekipman, araç ve gereç alımları için,

verilir.

Uzun vadeli kredi verilebilmesi için; kapsam ve şekli Banka Yönetim Kurulunca tespit edilen ve mülki idare amirince tasdik edilmiş, belediyeler için belediye meclis kararı, il özel idareleri için ise borçlanmaya yetkili meclisin, diğer idareler için de yetkili organlarınca alınan borçlanmaya yetkili kararı gerekir.

Uzun Vadeli Kredilerin Vade, Limit ve Kullandırılması

Madde 13 — a) Uzun vadeli kredilerin vadesi; 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kredilerde azami 10 yıl, (b) bendinde belirtilen kredilerde azami 5 yıl, (c) bendinde belirtilen kredilerde azami 3 yıldır.

b) Ortak idarelere açılacak uzun vadeli kredinin miktarı, ortak idarenin yasal payı, diğer gelirleri ve kredinin geri dönüş kabiliyeti dikkate alınarak proje bazında Banka Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yıllık yasal payın hesabında; kredinin açıldığı yıldan bir önceki yılda beklenen ya da gerçekleşen yıllık geliri esas alınır. Ortak idarelerin Bankaya olan yıllık borç toplamları da kredi limitine esas olacak yıllık yasal paydan düşülür.

Kredilerin teminatı olarak yıllık yasal payı ve diğer gelirlerine ilave olarak, ortak idarelerin kamu hizmetine tahsis edilmemiş bulunan gayrimenkullerinin Bankaya ipotek olarak verilmesi durumunda gayrimenkulün satış kabiliyetinin bulunması şartıyla, yukarıda belirtilen kredi limitine sözkonusu gayrimenkulün Bankaca belirlenecek değerinin % 30 u oranında Yönetim Kurulunun kararı ile ek limit ilave edilebilir.

Kredi açıldıktan sonra o yıl veya ileriki yıllarda meydana gelecek ortak idare pay artışları karşılığında da yukarıda belirtilen şartlar dahilinde ilave kredi verilebilir.

Ortak idarelere Devletçe fon, hibe gibi sürekli bir şekilde ilave bir kaynak transferi halinde de bu tutar yıllık yasal paya eklenerek, ilave kredi tahsisi mümkündür.

c) Kredilerin kullandırılması;

12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde ifade edilen kredilerin kullandırılmasında Bankanın kontrollüğü veya izleme görevi esas olmakla birlikte, idarelerle müştereken de kontrollük yapılabilir.

12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için; kredi talebiyle birlikte, kredi konusu olan ve Banka tarafından kabul edilebilir bir projenin sunulması gerekir. Projenin Banka tarafından kabul edilebilir bulunması halinde kısmen ya da tamamen finansmanına karar verilir.

12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen malzeme, ekipman, araç ve gereç alımlarında ise; söz konusu alımların yasal ve teknik olarak usulüne uygun olduğunun, Banka yetkililerince tespitinden sonra, yapılacak alımlar kısmen veya tamamen kredilendirilir.

Uzun vadeli krediler defaten kullandırılabileceği gibi özellikle Banka yatırım programında bulunan işlerle, Banka yatırım programında olmamakla birlikte ortak idarelerce bir proje çerçevesinde yapacakları veya yaptıracakları yatırımların finansmanında, krediler dilimler halinde ve yatırım gerçekleştikçe kullandırılır.

Yatırımın gerçekleşme oranı ve miktarının Banka yetkililerince yerinde tespitinden sonra, kredi dilimleri serbest bırakılarak ödeme yapılır. Banka açtığı kredilere dair yatırımların gerçekleşmelerini, açılan kredilerin yerinde kullanılıp kullanılmadığını izler.

Açılan uzun vadeli kredinin, yatırımın gerçekleşme durumuna göre kaç dilim halinde kullandırılacağını ve diğer şartlarını belirlemeye Banka Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kontrollük hizmetleri ile izleme görevi ve malzeme kabullerinin ne şekilde yapılacağı ve bu hizmetler karşılığında alınacak ücret Banka Yönetim Kurulunca çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir.

Uzun vadeli kredi vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen azami limit ve vade içerisinde kredinin kullandırılmasına dair şartları belirler.

Programa Alınan İşlerin Kredilendirilmesi

Madde 14 — Bankanın yıllık yatırım programına alınan işlerin finansmanı, öncelikle 13 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda Banka kaynaklarından karşılanır. Bunun dışında kalan yatırımlar genel bütçe, fon ve Bankaca temin edilecek diğer kredi kaynakları ya da hibe olarak ilgili mevzuata göre Bankaya aktarılacak paralardan borçlanma veya hibe suretiyle karşılanır. Hibe yada fon yardımlarından sağlanan kaynaklar Bankaca yürütülen işler için tahsis edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kısa Vadeli Krediler

 

Kısa Vadeli Kredilerin Kaynağı ve Verileceği Haller

Madde 15 — Ortak idarelere finansman imkanlarına göre Banka kaynağından veya Bankanın diğer finans kurumlarından temin edeceği kaynaklardan Banka Yönetim Kurulu kararıyla;

Bankanın yıllık yatırım programında olup olmadığına bakılmaksızın ortak idarelerin kendilerince veya ihale yoluyla yaptıracakları işler konusunda çıkacak ek finans ihtiyaçlarının karşılanması, satın alınacak her türlü malzeme, ekipman ve araç-gereç bedelleri, kamu hizmetlerinin karşılanması,

amacıyla verilir.

Kısa vadeli kredi verilebilmesi için şekil ve kapsamı Banka Yönetim Kurulunca tespit edilen ve mülki idare amirince tasdik edilmiş, belediyeler için belediye meclis kararı, il özel idareleri için ise borçlanmaya karar vermeye yetkili meclis kararı, diğer idareler için de yetkili organlarının kararı gerekir.

Kısa Vadeli Kredilerin Limit ve Vadesi

Madde 16 — Kısa vadeli kredilerde azami vade 12 aydır.

Ortak idarelere açılacak kısa vadeli kredi limitinin tespitinde de 13 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen hususlar dikkate alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kefillik ve Aracılık İşleri

 

Kefillik ile Aracılık İşlerinde Limit ve Şartlar

Madde 17 — Ortak idarelerin finansman ihtiyaçlarının, ortak idarelerin bankası olan İller Bankasından karşılamaları esas olmakla birlikte; ortak idarelerin talepleri halinde, yasal paylarından Bankaya olan borçları düşüldükten sonra, kalan kısım ölçüsünde, 13 üncü maddenin (b) bendinde belirtilen limiti geçmemek üzere Banka Yönetim Kurulu Kararı ile kredilere kefil olabilir, teminat mektubu verebilir veya aracılık edebilir.

Bankanın kredilere kefalet ve aracılık işlerini yapabilmesi için, şekil ve kapsamı Banka Yönetim Kurulunca tespit edilen ve mülki idare amirince tasdik edilmiş, belediyeler için belediye meclis kararı, il özel idareleri için ise borçlanmaya karar vermeye yetkili meclis Kararı gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

 

Kredi Faizi ve Komisyon

Madde 18 — Ortak idarelere açılacak kredilerin faiz oranlarını, aracılık ve kefaletle alınacak komisyon oranlarını, Bankanın garantörlüğü nedeniyle ödemek zorunda kaldığı ortak idarelere ait kredi borçları için uygulanacak faiz oranını, kredi taksitleri ile komisyon borçlarını zamanında ödemeyen ve gecikmeye sebebiyet veren ortak idarelere uygulanacak gecikme faizlerini belirlemeye Banka Yönetim Kurulu yetkilidir.

a) Banka kaynağından kullandırılan uzun ve kısa vadeli kredilerin ana para ve faizi, eşit taksitler halinde kredinin kullandırıldığı aydan başlamak üzere, aylık olarak tahsil edilmeye başlanır. Kredinin vadesi içerisinde tamamen kapatılması esastır.

Banka Yönetim Kurulunca faiz oranlarında değişiklik yapıldığında, kredilere uygulanacak olan yeni kredi faiz oranı daha önce açılmış kredilere de uygulanır. Ay içerisinde yapılan faiz oranı değişikliklerinde, önceden açılmış kredilerde değişikliğin yapıldığı aydan başlamak üzere yapılacak aylık tahsilatlarda yeni kredi oranı uygulanmaya başlanır. Yeni faiz oranı ile kalan kredi borcu yeniden taksitlendirilir ve ortak idarelerin aylık ödeme planları hazırlanarak kendilerine gönderilir.

Diğer kuruluşlardan sağlanan finansmanlarla kullandırılan kısa vadeli kredilerin faiz ve diğer masrafları Bankanın temin ettiği kredilerin şartlarına (üç, altı ay veya yıllık faiz dönemleri) göre devre sonlarında kapitalize edilir.

b) Banka, ortak idarelerin kredilerine aracılık ettiğinde, aracılık komisyonu üçer aylık dönemlerin başında peşin olarak tahsil edilir. Ancak peşin tahsilin mümkün olmaması durumunda ortak idareye ödenecek ilk aylık yasal payından kesilmek üzere ortak idare hesabına borç kaydedilir.

Kredi vadesinden önce kapatılırsa tahsil edilen komisyon ödenmez.

c) Bankanın ortak idareler lehine verdiği kefalet veya kullandırdığı teminat mektubu kredilerinde, kefaletin verildiği veya teminat mektubunun kullandırıldığı tarihten başlamak üzere, üçer aylık dönemlerin başında komisyonun peşin tahsili esas olmakla birlikte tahakkuk ettirilen komisyonun anında tahsil imkanı bulunmaması halinde ise, ortak idarenin ilk aylık yasal payından kesinti ile tahsil edilir. Tahakkuk tarihi ile tahsil tarihi arasında geçen süre içinde kısa vadeli kredi faiz oranı uygulanarak faiz tahsilatı yapılır.

Komisyonun tahsilinden sonraki üç aylık süre zarfında krediye kefaletin sona ermesi veya teminat mektubunun iade edilmesi durumlarında ise tahsil edilen komisyon iade edilmez.

d) Ortak idarelere yurt dışından Bankaca veya Hazinece bulunan yada ortak idarelerin kendi imkanlarıyla buldukları kredilere kefillik veya aracılık edildiğinde; kredi tahsis şartı gereği olan dönemlerde faiz tahakkuk ettirilir ve her üç ayda bir peşin olarak komisyon alınır.

Faiz ve komisyon tahsilinde tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınır.

Kredinin vadesinden önce kısmen veya tamamen ortak idarece ödenmesi halinde ise Bankaca alınan komisyon iade edilmez.

Kredilerin Karşılığı

Madde 19 — Ortak idarelere verilecek krediler ile aracılık veya kefaletin teminatı yasal paylarıdır. Ortak idareler yasal paylarını kredilerin karşılığı olarak gösterirler. Bu idarelerin yasal payları dışında kalan diğer gelirlerinden de karşılık alınabilir.

Banka açacağı kredilere karşılık yasal paylara ilaveten ortak idarelerin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan gayrimenkullerini de teminat olarak alabilir. Teminat olarak alınacak gayrimenkuller karşılığında verilecek kredi, Bankaca gayrimenkulün tespit edilecek değerinin % 30 unu geçemez ve bu gayrimenkuller Banka lehine birinci derece ve sırada ipotek edilir. İpotek olarak alınan gayrimenkullerin ipotek müddeti boyunca Banka adına sigorta ettirilmesi şarttır. İpotek ve sigortaya ait her türlü masraflar ortak idarece karşılanır.

Sadece gayrimenkul ipoteği karşılığında kredi açılamaz.

Bankaca verilen krediye karşılık gösterilen yasal pay ve gelirler Kanunla kaldırılır veya kendiliğinden kalkar ise yasayla düzenlenecek ve her ne nam ve isim altında bunların yerine konulan gelir ve menfaatler aynı hükümlere göre ortak idarelerce karşılık gösterilmiş sayılır.

Ortak idarelere açılacak kredilerin yıllık itfa taksitleri ile karşılıkları, bunların bütçelerini inceleyip onamakla görevli Makamlara bildirilir. Bu Makamlar, itfa taksitlerini bütçelere koydurmak ve karşılık gösterilmiş olan gelirlerin başka yere harcanmamasını sağlamak ve denetlemekle görevlidir.

Toplanması ve dağıtılması; Devlete, ortak idarelere, sermayeleri Devlete ait veya sermayesinde Devletin veya ortak idarelerin ortaklığı bulunan kurumlara ait olan gelir ve hisselerin krediye karşılık gösterilmesi halinde, karşılığa konu olan borcun tamamı ödeninceye kadar bu gelir ve hisselerin Bankaya yatırılacağı ilgili idare ve kurumlar tarafından Bankaya karşı yüklenilir.

Kredilerin Tahsili, Ertelenmesi ve Diğer Hususlar

Madde 20 — Ortak idarelere Banka kaynağından açılan kısa ve uzun vadeli kredilerin vadelerinde taksitler halinde ödenerek kapatılması esastır.

Banka ortak idarelere aracılık ve kefaleti gereğince finans kurumlarına ödemek zorunda kaldığı kredi taksiti ve diğer masraflar tutarını, ilgili kuruluşa ödemenin yapıldığı aydan başlamak üzere, faizi ile birlikte borçlu idarenin yasal paylarından defaten keserek, yasal paylardan karşılanamayan taksitler ise müteakip aylarda tahakkuk eden yasal paylardan ve gerektiğinde ise kredi borçlusu idareden talep edilerek tahsil edilir.

Borçlu idarenin talebi üzerine krediler vadelerinden önce defaten veya kısmen ödenerek kapatılabilir.

Bankanın kefalet ve aracılık hizmetiyle ilgili tahakkuk ettirdiği komisyon ile kullandırılan kredi ile ilgili masraflar, üçer aylık dönemlerde peşin olarak borçlu idarenin yasal paylarından kesilerek tahsil edilir. Eğer bir aylık yasal payından tahsil imkanı bulunmuyor ise, borçlu idarenin yasal paylarından diğer aylarda da kesintiler yapılarak Banka alacağının tamamen tahsili sağlanır.

Uzun vadeli kredi taksitlerinin vadelerinde ödenmemesinin, olağanüstü hallerden ileri geldiğinin ilgili mülki idare amirince onaylanmış ortak idarenin yazılı talebine istinaden Banka Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde, kredinin ana para taksiti ertelenebilir. Ancak ertelemenin ne kadar süre olacağı sözkonusu halin durumuna göre faiz oranları hariç Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulu bu Yönetmelikte belirtilen ortak idarelere açılacak uzun ve kısa vadeli kredilerden, Genel Müdürce doğrudan kullandırılacak kredi limiti yetkisini her yıl için yeniden belirler.”

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan kredilerde, açıldığı tarihteki sözleşme ve mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Botaş (Ceyhan) Liman Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/3/1977 tarihli ve 15875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Botaş(Ceyhan) Liman Yönetmeliğinin değişik 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Botaş(Ceyhan) Limanı İşletme sınırları aşağıdaki koordinatlarla sınırlı deniz sahasıdır.

a) Kıyıda Enlemi:36° 52’ 03.27"N, Boylamı:35° 54’ 53.14" E olan (A) noktasından, denizde Enlemi:36° 51’ 38.58" N, Boylamı:35° 55’ 19.86"E olan (B) noktasına,

b) (B) noktasından, denizde Enlemi:36° 50’ 49.6"N, Boylamı:35°54’ 40.13"E olan (C) noktasına,

c) (C) noktasından, denizde Enlemi:36° 50’ 06.2" N, Boylamı: 35°55’ 12.68"E olan (D) noktasına,

d) (D) noktasından, denizde Enlemi:36°49’59.27"N, Boylamı:35°56’21.82"olan (E) noktasına,

e) (E) noktasından, denizde Enlemi:36° 51’ 30"N, Boylamı:35° 58’ 30"E olan (F) noktasına,

g) (F) noktasından, kıyıda Enlemi:36° 53’ 25"N, Boylamı:35° 56’ 41"E olan (G) noktasına,

çizilen hatlar ile (A) ve (G) noktaları arasındaki sahil şeridi içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.(EK-1)"

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Toplanma ve

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 5 inci maddesi gereğince oluşturulacak Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

Genel Kurul: Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunu,

Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü,

Başkan: Genel Kurul Başkanını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri, Üyelerin Bildirilmesi

 

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 4 — Genel Kurul Bakanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;

a) Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Hazine, Dış Ticaret, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlıkları, Devlet Personel, Özelleştirme İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi başkanlıkları, Milli Prodüktivite Merkezi, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurumdan iştirak edecek Genel Müdür düzeyinde birer,

b) Üye sayıları itibariyle en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki işçi konfederasyonlarınca üye sayıları oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye sahip işveren konfederasyonunca belirlenecek on, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden beş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan üç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan her özür grubunu temsilen birer olmak üzere toplam dört, Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden iki, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek dört öğretim üyesi, Kurumda temsil yetkisine sahip kamu görevlileri sendikasınca belirlenecek bir,

temsilciden oluşur.

Görevleri

Madde 5 — Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak, uygulanan politikalardaki dönem içindeki gelişmeleri değerlendirmek,

b) İstihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak,

c) Kurumun dönem faaliyet raporunu görüşmek, Kurumun hizmetlerini iyileştirici önerilerde bulunmak.

Genel Kurula Katılacak Üyelerin Bildirilmesi

Madde 6 — Bakanlık, her olağan toplantıdan en az 30 gün önce Genel Kurulun toplantı gün, saat ve yeri ile Genel Kurula gönderecekleri üye sayısını bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Bakanlık, kurum ve kuruluşlara yazıyla bildirir.

Genel Kurula temsilci gönderecek Bakanlık, kurum ve kuruluşlar, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Genel Kurula gönderecekleri üyelerin ve bunların yedeklerinin adlarını, mesleklerini, iş ve ikametgah adreslerini Bakanlığa yazı ile bildirirler.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yukarıdaki süreler 1/3 ‘e kadar indirilebilir.

Genel Kurul temsilcileri iki yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle bu görevleri sona erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren Bakanlık, kurum ve kuruluşlarca yeni temsilci görevlendirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları

 

Genel Kurul Toplantısı

Madde 7 — Genel Kurul, iki yılda bir Kasım ayı içinde Bakanın çağrısı üzerine olağan toplantısını yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Gündemin Hazırlanması ve Kapsamı

Madde 8 — Genel Kurulun gündemi Bakanlıkça hazırlanır.

Genel Kurul gündemi, çalışma raporu ve ilgili dokümanlar, Genel Kurul tarihinden en az 5 gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilir.

Ancak, Genel Kurul toplantısına katılan üye sayısının beşte birinin yazılı teklifi ile gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına Genel Kurul karar verebilir.

Gündemde bulunmayan ve Genel Kurulca da gündeme alınmayan hususlar müzakere edilmez.

Genel Kurul Başkanlığı

Madde 9 — Bakan, Genel Kurulun tabii Başkanıdır. Bakan uygun gördüğü takdirde görevlendireceği bir kişi Genel Kurula başkanlık eder.

Toplantının Açılışı ve Başkanlık Divanı

Madde 10 — Başkan, toplantıyı açmadan önce yoklama yaptırır. Aranan çoğunluk sağlanmışsa toplantıyı açar. Daha sonra bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip üyeden oluşacak Başkanlık Divanı üyelerinin seçimine geçilir. Bu üyeler, Genel Kurul üyeleri arasından Genel Kurulca açık oyla seçilir. Başkanlık Divanı üyelerinin en az yarısı sosyal taraflardan seçilir.

Genel Kurul Görüşmeleri

Madde 11 — Genel Kurul görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır:

a) Görüşmeler gündemdeki maddeler üzerinde ve gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemdeki maddelerin sırası Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

b) Divan Başkanı usul ve esas hakkında başvurma sırasına göre söz verir. Usul hakkında söz isteyenlerin öncelik hakları vardır.

c) Sırası geldiği halde toplantıda bulunmayan üyenin söz hakkı düşer.

d) Konuşmalar, kürsüden Genel Kurula hitap edilerek yapılır. Şahıslar hedef tutulamaz. Kısa bir sözü olduğunu belirten üyeye Başkan yerinden konuşma izni verebilir.

e) Gündemdeki bir madde hakkında müzakerenin yeterliliği üyelerden birinin önergesi ve Genel Kurulun kararı ile alınabileceği gibi Başkanlık Divanınca da karara bağlanabilir.

f) Bütün önergeler yazılı olarak Başkanlık Divanına verilir. Divan Başkanı, gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi, önergeyi doğrudan Genel Kurulun oyuna da sunabilir. Müzakere açılan önergelerde ilk ve son söz önerge sahibine aittir.

g) Müzakerelerde adı geçen veya kendisine söylendiğinden farklı bir fikir isnat edildiğini ileri süren üye, ne için söz almak istediğini bildirerek her zaman söz isteyebilir. Bu durumda söz verip vermemeye ve zamanı tayin ve tespite dair takdir hakkı Divan Başkanına aittir.

h) Başkanlık Divanı, benzerlik gösteren ve aynı şeyi ifade eden önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.

ı) Her üyenin bir oy hakkı vardır.

i) Çoğunluğun bulunamaması, gündem maddelerinin bitirilememesi veya Genel Kurul tarafından karar verilmesi halinde toplantı, Divan Başkanı tarafından takip eden ilk çalışma gününe ertelenir.

j) Üyelerin her biri, hakkı olmayan kimselerin Genel Kurul toplantısına iştirak ettiklerini veya oy kullandıklarını bildirerek, bu durumun önlenmesi talebinde bulunabilirler.

Çalışma Grupları ve Komisyonlar

Madde 12 — Genel Kurul çalışmalarının sağlıklı ve verimli geçmesi için, gerek görülmesi halinde, Genel Kurulda temsil edilen Bakanlık, kurum ve kuruluşların uzmanlarından, aralarından birisi başkan olarak belirlenmek üzere Genel Kurul tarihinden önce çalışma grupları kurulur. Bu gruplar yaptıkları çalışmaları raporlaştırarak ilgili komisyonlara ve/veya Genel Kurula sunarlar.

Genel Kurul tarafından gerek görülmesi halinde ihtisas gerektiren konuların incelenmesi için komisyonlar kurulur. Komisyonlar, Genel Kurula katılan temsilciler arasından, aralarından birisi başkan olarak belirlenmek üzere en az üç, en fazla yedi üyeden oluşur. Komisyonlar yaptıkları çalışmaların sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunar.

Oluşturulacak çalışma grupları ve komisyonlarda; kamu, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları ile meslek kuruluşlarının eşit sayıda temsilci ile temsil edilmeleri göz önünde bulundurulur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 13 — Genel Kurul toplantıları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz.

Genel Kurul kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı yönde karar verilmiş sayılır.

Kararlar

Madde 14 — Genel Kurul görüşmelerinin sonuçları raporla tespit edilir. Bu raporlar Divan Başkanlığınca imzalanarak, en geç iki ay içinde Bakanlığa ve Genel Kurul temsilcilerine gönderilir. Genel Kurul kararları, Kurum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların politika oluşturma ve uygulamalarında öncelikle dikkate alınır.

Kurum, alınan kararlarla ilgili olarak hazırlayacağı eylem planı doğrultusunda ve uygulanabilirliğini temin yönünde çalışmalarını sürdürür ve yapılan çalışmaları rapor halinde takip eden Genel Kurula sunar.

Divan Başkanlığına üyeler tarafından verilen önergeler ile her türlü belge, Divan Başkanlığınca tanzim ve imza olunacak bir tutanak ekinde Bakanlığa teslim edilir. Bu tutanak ve eki belgeler, Bakanlık tarafından bir sonraki Genel Kurula kadar muhafaza edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 15 — 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında

Uygulanacak Esas ve Usuller

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik İletim A.Ş.nin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi limitleri dahilinde yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, yurt içinden ve yurt dışından yapılacak istisna kapsamındaki mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 29/6/2001 tarihli ve 24447 sayılı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ana statüsü ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

Teşekkül: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ) ı,

Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,

Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,

Onay Mercii: Yetki limitleri itibariyle; Merkezde Satınalma ve İhale Organını, Müstakil Müdürü, Daire Başkanını, Genel Müdür Yardımcısını, Genel Müdür ve Yönetim Kurulunu, Taşrada; İlgili Müdürlüğün İta Amirini,

Merkez: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Taşra Teşkilatı: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olan İletim Tesis işletme topluluğunu,

Ünite: Teşekküle bağlı Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan müstakil birimi,

Talep Sahibi Ünite: Satınalma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi,

Satınalma ve İhale Organları: Satınalma ve ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen Teşekkül ünitelerini,

Satınalma ve İhale Komisyonları: Satınalma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere Genel Müdürlük Merkez ve Taşra ünitelerinin bünyelerinde oluşturulan komisyonları,

Satınalma ve İhale Komisyonları Kararı: Satınalma ve İhale Komisyonunca verilmiş olan kararı,

Mal: Teşekkülün işletme faaliyetleri için satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Hizmet: Teşekkülün işletme faaliyetleri için bakım ve onarım, işletme, taşıma, haberleşme, sigorta, gümrük, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Taşıma: Ambalajlama, yükleme, boşaltma, depolama ile bunlara ilişkin nakil işleri ve personel servis hizmetlerini,

Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimcileri,

Yüklenici: Teşekkülle sözleşme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri, ortak girişimleri,

Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

Satınalma: Mal ve hizmet alımlarını,

İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin (Onay Mercii) onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

Tahmini Bedel: İhale konusu işlerin tekliflerin alınmasından önce tahmin edilen bedeli,

İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımları işlerinin; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameleri, sözleşme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri,

Sözleşme: Teşekkül ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Teşekküle sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Belli istekliler arasında ihale usulü: Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Teşekkülün ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Teşekkül tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

İhale Yetkilisi: İhaleye ihale onayı veren ve ihale sonucunu onaylayan kişi ve kurullar ile yetki devri yapılmış görevlilerini,

ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5 — Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiş olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur.

İKİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Organları, Görevleri,Yetkileri

Satınalma ve İhale Organları

Madde 6 — Satınalma ve ihale organları aşağıda belirtilmiştir.

a) Merkezde;

1) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

2) İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3) İletişim Kontrol Otomasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

4) İletim Hatları ve Trafo Merkezleri Proje Tesis Dairesi Başkanlığı

5) Emlak Kamulaştırma ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

6) İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı

7) Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı

8) Elektrik Piyasa Hizmetleri ve Mali Uzlaştırma Dairesi Başkanlığı

9) Müstakil Müdürlükler

b) Taşrada;

1) Büyük Güç Trafo Onarım Tamir İşletme Müdürlüğü

2) Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü

3) Milli ve Bölgesel Yük Tevzi İşletme Müdürlükleri

4) Laboratuar Müdürlükleri

5) İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlükleri

6) Soma Elektrik Teknolojisi Geliştirme ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Satınalma Ve İhale Organlarının Görevleri

Madde 7 — Satınalma ve ihale organlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkezde satınalma ve ihale organlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

1) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri; Teşekkülün yatırım ve işletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzemelerin teminini, nakliye, sigorta, ithalat ve gümrük işlemlerini, Merkez ünitelerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruşat, büro malzemesi, demirbaş, kayda tabi malzeme, kırtasiye, tahaffuz ve iş güvenliği malzemeleri, temizlik hizmetleri ile Taşradaki birimlerin yetki limitlerini aşan her türlü hizmet ve malzeme alımları ile makine, teçhizat, araç, gereç, iş makinesi alımlarını ve Yayın kurulunca belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan cins ve miktarda her türlü kitap, dergi, ajans, bülten, reklam ve benzeri alımları; yurt içinden ve/veya yurt dışından yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde belirtilen diğer Daire Başkanlıkları ve Müstakil Müdürlüklerin görevleri; Teşekkülümüz Ana Statüsü ve Başkanlıklarının 06/02/2003 tarih 6-43 sayılı Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve işletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri içinde alım işlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

b) Taşradaki Satınalma ve İhale Organlarının görevleri; Teşekkülümüz Ana Statüsü ve kendilerine verilen Görev Yetki ve Sorumluluklar kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve işletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde alım işlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

Satınalma ve İhale Organlarının Yetkileri

Madde 8 — Satınalma ve ihale organlarının yetkileri aşağıda belirlenmiştir.

a) Alım Memurunun Yetkisi: Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satınalmalar, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iştigal eden en az üç firmadan, belgelenecek tarzda piyasa araştırması yaparak uygun bulduğu malı sözleşme yapmadan teminat almadan satın almaya yetkilidir.

Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa ve temin edilen fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonra işlemleri tamamlamak üzere evrakları dosyasına koyar ve alım işlemi tamamlanmış olur.

b) Daire Başkanının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satınalma ve İhale Komisyonlarınca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak Satınalma ve İhale Komisyonu karar verir. Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı Daire Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

c) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak Satınalma ve İhale Komisyonu karar verir. Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.

d) Genel Müdürün Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak Satınalma ve İhale Komisyonu karar verir. Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı Genel Müdür’ün onayı ile yürürlüğe girer.

e) Yönetim Kurulunun Yetkisi: Genel Müdürün yetkisini aşan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Talep sahibi ünitenin görüşü dikkate alınarak hazırlanan Satınalma ve İhale Komisyonu kararı; Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesince hazırlanan sunuş yazısı ekinde Genel Müdürce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

f) Taşradaki İta Amirinin (Müdürün) Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satınalmalar için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Satınalma ve İhale Komisyonunca işlem yapılır. Satınalma ve İhale Komisyonu Kararı İta Amirinin (Müdürün) onayı ile yürürlüğe girer.

Yetki Limitlerinin Değiştirilmesi

Madde 9 — Yetki limitleri günün şartlarına göre Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu onayıyla belirlenir.

Yetki Limitlerinin Aşılması

Madde 10 — Yetki limitleri hiç bir şekilde aşılamaz. Ancak limitlerin üzerindeki satınalma ve ihaleler ile ilk ihale onayı alınmasından sonra ihale devam ederken yetki limitlerinin aşılması durumunda Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir.

Yetki Devri

Madde 11 — Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde Teşekkül ünitelerine devredebilir.

Yetki devri tamamlanmadıkça satınalma ve ihalelerle ilgili hiçbir işleme geçilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Komisyonları, Kuruluşu,

Görevleri ve Çalışma Esasları

Satınalma ve İhale Komisyonları

Madde 12 — Satınalma ve ihale komisyonları aşağıda belirtilmiştir:

a) Merkez Satınalma ve İhale Komisyonu,

Onay Mercii: Genel Müdür veya Yönetim Kurulu,

Başkan: İlgili Genel Müdür Yardımcısı,

Üye: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı,

Üye: I.Hukuk Müşaviri,

Üye: İlgili Daire Başkanından teşekkül eder.

b) Daire Başkanlıkları Satınalma ve İhale Komisyonu,

1) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Satınalma ve İhale Komisyonları,

Onay Mercii: İlgili Genel Müdür Yardımcısı,

Başkan: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

Üye: Satınalma Müdürü veya Müdür Yardımcısı,

Üye: Talep Sahibi Ünitenin Müdürü,

Üye: Talep Sahibi Üniteden Müdür Yardımcısı veya Şef,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

Onay Mercii: Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanı,

Başkan: Satınalma Müdürü,

Üye: Müdür Yardımcısı veya Şef,

Üye: Talep Sahibi Ünitenin Müdürü,

Üye: Talep Sahibi Üniteden Müdür Yardımcısı veya Şef,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

2) Diğer Daire Başkanlıkları, Müstakil Müdürlükler Satınalma ve İhale Komisyonları

Onay Mercii: Genel Müdür Yardımcısı,

Başkan: Daire Başkanı, Müstakil Müdür,

Üye: İlgili Müdür, Müdür Yardımcısı,

Üye: Müdür Yardımcısı, Şef

Üye: Şef veya Baş Mühendis,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

Onay Mercii: Daire Başkanı, Müstakil Müdür,

Başkan: İlgili Müdür, Müdür Yardımcısı,

Üye: Müdür Yardımcısı,

Üye: Şef

Üye: Baş Mühendis veya Mühendis veya konunun uzmanı Memur,

Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığından en az şef düzeyinde bir elemandan teşekkül eder.

c) Taşra Üniteleri Satınalma ve İhale Komisyonu

Onay Mercii: İta Amiri (Müdür),

Başkan: İlgili Müdür Yardımcısı,

Üye: İlgili servis yetkilisi,

Üye: Makine İkmal veya Satınalma şefi,

Üye: Hukuk Müşaviri yoksa Avukat yoksa ilgili Baş Mühendis veya Mühendis veya konunun uzmanı Memur,

Üye: Muhasebe biriminden yetkili bir elemandan teşekkül eder.

Satınalma ve İhale Komisyonlarının Kuruluşu ve Toplanması

Madde 13 — Satınalma ve İhale Komisyonları, biri başkan olmak üzere, tek sayıda ve en az beş kişiden ve asil üye sayısı kadar yedek üyelerden oluşur ve ihale onayından hemen sonra ihale onay merciinin OLUR’u ile kurulur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır.

Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun Görevleri

Madde 14 — Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Müstakil Müdürlük ve Daire Başkanlıklarının ve Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aşan, Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinde olmasına rağmen Genel Müdür tarafından havale edilen ve/veya Yetki limitine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe havale edilen ihale ve satınalma konularında, İhale gün ve saati ile varsa, diğer şartları belirlemek ve vereceği karar ile ihaleyi sonuçlandırmaktır.

Merkez Satınalma ve İhale Komisyonunun sekreteryasını Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İlgili Müstakil Müdürlükler ve Daire Başkanlıklarınca yapılan ihalelerin sekreteryasını ilgili Müstakil Müdürlük ve Daire Başkanlığı yürütür.

Sekreteryanın Görevleri

Madde 15 — Sekreteryanın görevleri şunlardır:

a) Satınalma ve ihale komisyonu gündemini Komisyon Başkanının bilgisi dahilinde belirleyerek Komisyon üyelerine duyurmak.

b) Komisyonun toplanmasını sağlamak.

c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat mektuplarını ve teklif fiyatlarını zapta yazmak.

d) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak üzere İhale Komisyon toplantı bildirisi ile ihale dokümanının birer örneğini, ihale komisyonu üyelerine dağıtmak.

e) Tutulan tutanakları Komisyon üye ve Başkanına imzalatarak, aslını talep sahibi üniteye vermek fotokopilerini ise sırası ile bir dosyada saklamak.

Taşra Ünitelerindeki Satınalma ve İhale Komisyonunun Görevleri

Madde 16 — Taşradaki Satınalma ve İhale Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İta Amiri (Müdürü) tarafından havale edilen Satınalma ve İhale konularını inceleyerek, konuya ilişkin görüşlerini bir kararla Ünite Amirine sunmak.

b) İlgili birimce hazırlanmış mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca ilişkin görüşlerini bir kararla İta Amirine (Müdürüne) sunmak.

İhale Komisyonu sekreteryasını talep sahibi birim yürütür.

Komisyon Başkan ve Üyelerinin Bulunmaması

Madde 17 — Komisyon toplantılarına, Başkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; başkan ve üyelerin geçici görevli olarak görev mahalli dışında bulunmaları, sıhhı izin, yıllık izin ve 657 sayılı Kanundaki diğer kanuni izinleri kullanması hallerinde bulunmayanların yerlerine yedek üyelerden biri toplantıya katılır.

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararları

Madde 18 — Satınalma ve İhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla alınır. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. İhaleye çıkma ve teklif zarfları açma kararları hariç olmak üzere, diğer Satınalma ve İhale Komisyonu kararları yetki limitine göre ihale onayını veren merci onayı ile yürürlüğe girer.

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararlarının Yeniden İncelenmesi

Madde 19 — Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de gözönünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir ve onay merciine tekrar sunulur.

Satınalma ve İhale Komisyonlarına Yardımcı Alt İhtisas Komisyonu

Madde 20 — Satınalma ve İhale Komisyonları vereceği kararlar için istişari mahiyette çalışmalar yaptırmak üzere işin özelliğine göre, bir Alt Komisyona makul bir süre vererek alınan tekliflerin değerlendirilmesini isteyebilir.

Alt Komisyon Kurulması ve Çalışma Esasları

Madde 21 — Alt komisyon kurulması ve çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Alt Komisyonun Kuruluşu : Alt Komisyon talep sahibi ünite elemanlarından oluşturulur. Alt Komisyon Başkanı; Merkezde talep sahibi ünitenin ilgili Müdürü, Taşrada talep eden birimin Müdür Yardımcısıdır. Gerekli hallerde talep sahibi ünite, başka birimlerden ihtisas konuları ile ilgili olarak eleman talep edebilir.

b) Alt Komisyon Çalışmaları: Alt Komisyon, Satınalma ve İhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere intikal ettirilen teklifleri inceler. Alt komisyon, çalışmalarını Satınalma ve İhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler, bu mahallin dışına çıkamaz, Alt Komisyon çalışmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Alt Komisyon Başkan ve üyelerinin müşterek görev ve sorumluluğudur.

Alt Komisyon, firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz. Ancak, merkezde ilgili Genel Müdür Yardımcısının, Taşrada İta Amirinin (Müdürün) onayı ile firmaların iş mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden bedeli karşılığında görüş istenebilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum, Alt Komisyon Başkanının talebi doğrultusunda talep sahibi ünite yetkililerince bir yazı ile ilgili firmalardan istenebilir.

Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bilgi-belgeler Alt Komisyon raporunda belirtilir.

Alt Komisyon, firmaların ihale konusuyla ilgili belgelerini incelerken, daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları, aynı baza irca etme, kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari şartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler.

Yurt dışı alımlarda navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığından yazılı görüş alabilir.

Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı şekilde belirtilir.

Alt Komisyon, verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiş olan ihale dokümanlarını Satınalma ve İhale organına intikal ettirmek üzere Başkanlığına teslim eder.

Alt Komisyon çalışmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi, gerçekleri Satınalma ve İhale Komisyonuna doğru ve aynen yansıtmakla da mükellef olup, bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranışlarından sorumludurlar.

Alt Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Ancak bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde talep sahibi ünite kanalıyla Satınalma İhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunulabilir ve Satınalma ve İhale Komisyonu istenilen makul süreyi inceler, gerekli süreyi verir.

Alt Komisyonların bağlı bulunduğu Başkanlıklar, Alt Komisyon tarafından kendilerine intikal ettirilen raporları inceleyerek, rapor hakkındaki Başkanlık görüşleri ile birlikte bir yazı ekinde Satınalma ve İhale Komisyonu’na sunulması için ihaleyi yapan üniteye gönderir.

Satınalma ve İhale Komisyonlarının Gözönünde Bulunduracağı Hususlar

Madde 22 — Satınalma ve İhale Komisyonları, ilgili ünite tarafından bildirilen görüş doğrultusunda firmaların ticari durumu ve imkanları, Teşekkülle olan iş ilişkileri, taahhütlerine karşı bağlılıkları, genel olarak iş tutumları, yapılacak alımın fiyatı, kalitesi, teslim süresi, yeri, ödeme şartları, indirim oranı, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi Teşekkülün menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari şartnameye uygun olanlar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekliyi kararlarında belirtirler.

Satınalma ve İhale Komisyonu Kararlarının Saklanması

Madde 23 — İhale ile ilgili tüm çalışmaları içerecek şekilde hazırlanan Satınalma ve İhale Komisyonu kararları, sekreterya tarafından her yıl birden başlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır ve mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Satınalma ve İhale Komisyon Kararlarından istemeleri halinde birer suret İhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce, gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır.

Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü şahıslara verilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satınalma ve İhale İşlemleri

Temel İlkeler

Madde 24 — Satınalma ve İhale İşlerinin temel ilkeleri;

a) TEİAŞ, bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı, hizmet

alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

c) Yatırım ve/veya İşletme bütçesinde ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

d) Satınalma genel olarak birinci elden yapılır. Toptan satınalınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satınalma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz. Gıda ve tekel maddeleri için bu hüküm uygulanmayabilir.

e) Satınalma, toplu ve yıllık iş programına göre yapılır.

f) Satınalma süratle sonuçlandırılarak, alımı yapılan ihtiyaç maddeleri süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

g) Satınalma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satınalma da karlılık, fiyatta en ucuzun değil, gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır.

h) Dünya Bankası veya herhangi bir kredi kuruluşu tarafından temin edilen krediler kapsamında yürütülen satınalma ve ihalelerde kredi koşulları geçerlidir.

i) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri, bu Yönetmelikte belirtilen özel hallerde uygulanır.

Satınalma ve İhale Esasları

Madde 25 — Satınalmalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

Gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespitinde; fiyat, kalite, teslim müddeti, geri ödeme şartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon ve benzeri maddi külfetler göz önünde bulundurulur.

Satınalma ve İhale Programı

Madde 26 — Bu programda; yatırım programlarının kesinleşmesinden sonra, yıl içinde yapılacak ihaleler istisna kapsamındaki listeden belirlenir.

Satınalma programları , Teşekkül Bütçe esasları, Yatırım ve İşletme programı ödenekleri göz önüne alınarak hazırlanır.

Satınalma ve İhale Programlarının Uygulama Esasları

Madde 27 — Satınalma ve İhale programları uygulanırken aşağıdaki hususlar göz önünde tutulur.

a) Mali imkanlar.

b) Azami ve asgari stok durumu.

c) Mevsim ve piyasa durumu ile bunların üretim ve maliyet fiyatları üzerindeki tesirleri, alımlarda karlılık temini.

d) Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkeler veya kredi kuruluşları arasında yapılmış olan ikili ticari anlaşmalar ve kredi sözleşmeleri.

e) Dış ülkelerle olan ticari ilişkilerimiz ve dış alımların sebep olacağı zaman kayıpları dikkate alınarak bu piyasalarla ilgili siparişlerin zamanında verilmesi gibi alımlara tesir eden faktörler.

f) Satınalma işlerinin basiretli ve ileri görüşlü bir tacir anlayışıyla yürütülmesi.

Programda Olmayan İhtiyaçların Satınalınması

Madde 28 — Herhangi bir nedenle yatırım ve işletme bütçe programlarına girmemiş olup, sonradan çıkan ihtiyaçların, ödeneği ve onay merciin onayı sağlanmak suretiyle alımı yapılır.

İhtiyaç Talep Esasları

Madde 29 — Alımlar, talep sahibi ünitece düzenlenen ve gerekli olan tahmini bedel ile idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine göre onaylı ihtiyaç talep belgelerine dayanılarak satınalma ve ihale organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır.

Taşra birimlerinin programlarında yer alıp, Merkezce yapılması öngörülen Satın alma ve İhale İşleri usulüne uygun olarak tanzim edilen ihtiyaç talep belgesine göre yapılır.

Alım tutanaklarının bildirilen ödeneği aşacağının anlaşılması halinde alım yapılmaz ve ek ödenek sağlanması için durum, alımın yapılmasını isteyen üniteye bildirilir. Stok kontrolü Merkezden yapılan malzeme, araç, gereç ve teçhizat ile taşıt ve iş makinesi talepleri doğrudan Merkezce yapılır.

İhtiyaç Talep Belgelerinin Hazırlanması

Madde 30 — Talep sahibi ünite tarafından hazırlanan ihtiyaç talep belgeleri, ambar mevcudunun tespiti bakımından Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığınca, ödeneğinin tespiti bakımından ise, planlama ve muhasebe birimlerince incelenerek, yetki limitleri çerçevesinde ilgili merciince, Yönetim Kurulunun yetkisinde olan alımlar ise Genel Müdürün onayı ile Satınalma ve İhale organına intikal ettirilir.

Genel Müdürlük Merkez teşkilatı bünyesinde bulunan ünitelerin kırtasiye ve büro makinelerinin sarf malzemeleri ile bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parçalarının temini amacıyla ihtiyaç talep ünitesince düzenlenen ihtiyaç talep belgeleri, talep sahibi ünitelerce Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığı ve Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığının uygun görüşlerini müteakip doğrudan Satınalma ve İhale organına intikal ettirilir.

İhtiyaç Talep Belgelerinde Bulunması Gereken Bilgiler

Madde 31 — İhtiyaç talep belgelerinde, aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:

a) Talep sahibi ünitenin adı.

b) Talep edilen malzemenin; miktarı, karakteristiği (varsa kod numarası).

c) Stok durumu.

d) İhtiyaç yeri.

e) Proje numarası ve tutarı.

f) Ödenek durumu.

g) Teslim süresi.

h) Geçici teminat.

i) Tahmini tutar.

j) Finansman şekli.

k) İhale usulü.

l) Gerekli görülecek, diğer bilgiler.

Alınacak mal veya hizmetin özelliğine göre; şartname, plan, kopya, prospektüs, kroki, firma listesi ve bunun gibi belgeler eklenerek satınalma ve ihale organına aktarılır. Alımı yapılacak mal veya hizmetin özellikleri eksiksiz yazılır.

Bir ihtiyaç talep belgesine, yalnız aynı stok grubuna dahil ihtiyaç maddeleri yazılabilir. Ayrı stok grubuna dahil ve birbirleri ile ilgisiz ihtiyaç maddeleri, aynı sipariş belgesine yazılamaz. Talep sahibi üniteler alınmasını istediği malzeme ile ilgili özellikleri ihtiyaç talep belgesi ekinde açıkça belirtirler.

Tahmini Bedelin Tespiti

Madde 32 — Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihale yapılmadan önce, talep sahibi ünitece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere tahmini bedel belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir ve bu tahmin edilen bedelin ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliği korunur.

Tahmin edilen bedel talep sahibi ünite tarafından tespit edilir. Tahmin edilen bedel ve dayanakları ihale dosyasında saklanır.

İhale konusu işler için kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yetkili mercilerce tespit edilmiş birim fiyat varsa bunlar uygulanır. Tahmini bedelin tespitinde güçlük bulunan hallerde talep sahibi ünite tarafından ihale onay merciinden onay alınmak sureti ile tahmini bedel yapılmadan da ihale yapılabilir.

Mal ve hizmet alımlarında olduğu gibi bakım ve onarım işleri için de talep sahibi ünite tarafından tahmini bedel tespit edilir. Yukarıda belirtilen bilgileri noksan bulunan ihtiyaç talep belgeleri veya talep yazıları tamamlanmak üzere Satınalma ve İhale organlarınca, ihtiyaç bildiren birimlere iade edilir.

Tahmin edilen bedelin tespit edildiği tarih ile zarf açma tarihi arasında geçen süreçte, ihale konusu işin tahmini fiyatlarını etkileyen olayların ülkemizde ve/veya dünyada yaşanması halinde, tahmin edilen bedelin tespiti ilgili birimce yeniden yapılır ve ihale dosyasına konur.

Telefon veya Faksla Yapılacak Talepler

Madde 33 — Acil hallerde talep sahibi ünite, satınalma ve ihale organlarına, telefonla veya faksla ihtiyaç bildirebilirler. Ancak, aciliyet sebeplerinin, sonradan satınalma ve ihale organlarına süratle yazılı olarak bildirilmesi, telefon ve faks teyitlerinin aynı gün gönderilmesi şarttır.

Taleplerin Acele Kaydıyla Verilemeyeceği

Madde 34 — İhtiyaçların acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde, aciliyet sebeplerinin Satınalma ve İhale organına gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Satınalma ve İhale organı, ihtiyaç konusu malzemenin bulunamaması halinde, durumu, en kısa zamanda ihtiyaç sahibi birime bildirir.

Şartname Hazırlanması

Madde 35 — İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin Teşekkülce hazırlanması esastır. Ancak, sözkonusu mal veya hizmet alımı ile ilgili işinin özelliği nedeniyle, Şartnamesinin Teşekkülce hazırlanmasının mümkün olmadığının Onay merciince onaylanması kaydıyla, ilgili teknik şartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine göre işin uzmanı kişilere ve/veya kuruluşlara bedeli karşılığı hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile ilgili işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

Bu şartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Satınalma ve İhale organına ihtiyaç talep formu veya ihtiyaç talep yazısı ekinde verilecek şartnamelerin her sayfası ihtiyaç bildiren ünite tarafından parafe edilerek mühürlenir.

Şartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar

Madde 36 — İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir.

İdari Şartnamede, ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği adres.

d) İsteklilere talimatlar.

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

f) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği.

i) Ulaşım, sigorta, gümrük, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı.

j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

k) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar.

l) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

m) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

n) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu.

o) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Teşekkülün serbest olduğu ve isteklilerin bu nedenle Teşekkülümüzden herhangi bir parasal talepte bulunamayacağı.

p) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar.

r) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

s) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

t) Sözleşme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

u) Anlaşmazlıkların çözümü.

v) Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İhale İlân Süreleri ve Kuralları

Madde 37 — Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanımak esastır.

İhalenin yapılacağı yerde, gazete çıkmaması halinde; ilân, aynı süreler içinde, Teşekkül ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak ilanlar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

İhale tarihindeki Satınalma Memurunun yetkisini aşan (Araçlara akaryakıt ihaleleri hariç) tüm mal ve hizmet alımı ihaleleri için Resmi Gazete’de bir kez ilan yapılır.

İhale ilan tarihi ile tekliflerin alınma tarihi arasında en az 14 takvim günü verilir. İhale uluslar arası ise bu süreye 14 takvim günü ilave edilir.

İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 38 — İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

h) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

i) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

j) Teklif edilen bedelin en az % 3 ü oranında geçici teminat verileceği.

k) Tekliflerin geçerlilik süresi.

Ön Yeterlik İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar

Madde 39 — Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ön yeterlik ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Teşekkülün adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı.

c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer.

d) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi veya yapım süresi.

e) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

f) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak ana kriterler.

g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

h) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

i) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati.

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanlarının Verilmesi

Madde 40 — İhale ve ön yeterlik dokümanı Teşekkülde bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı (ihale dosyası) satın almaları zorunludur.

İhale dosya bedeli, ihaleyi yapan Komisyon tarafından belirlenir.

İhalelere Katılamayacak Olanlar

Madde 41 — Aşağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

Ayrıca bu durumun, tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi halinde bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Ortak Girişim

Madde 42 — Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ortak girişim oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verip veremeyecekleri teklif isteme dokümanlarında belirtilir. Ortak Girişim olarak teklif vermemeleri dokümanlarda belirtilmesine rağmen teklif veren Ortak Girişimin tüm teklifleri reddedilerek geçici teminatları iade edilecektir. Teklif vermeleri öngörülmüş ise Ortak girişimciler kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair beyannamelerini ve/veya konsorsiyum protokolünü pilot ortağın da belirtildiği şekilde Noter Tasdikli olarak teklif zarfı içerisinde vermek zorundadır. Ortaklık beyannamesinde ve/veya konsorsiyum protokolünde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

Alt Yükleniciler

Madde 43 — İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Teşekkülün onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi

Madde 44 — Teşekkülün gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ve para karşılığı şartname alanlara bir yazı ile yeni şartname alacaklara ise şartname satılmayarak duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Teşekkülden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri ve varsa eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

İhalenin iptal edilmesi halinde yatırılan şartname bedeli iade edilmez.

Yasak Fiil veya Davranışlar

Madde 45 — İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) Bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Firmalarla Ticari İlişkilerin Kesilmesi

Madde 46 — Bu Yönetmeliğin 45 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

İsteklilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 47 — Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, bu Yönetmeliğin 45 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar Kamu İhale Kanununun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Kamu İhale Kanununun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve bu Yönetmeliğin 46 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kamu İhale Kanunu’nun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.

Kamu İhale Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Görevlilerin Ceza Sorumluluğu

Madde 48 — İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; bu Yönetmeliğin 45 nci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Kamu İhale Kanununa aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, Kamu İhale Kanununun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

Kamu İhale Kanunu kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere ve bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.

Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı

Madde 49 — Kamu İhale Kanununun uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre bu Yönetmeliğin 46 ve 48 inci maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar

Madde 50 — Kamu İhale Kanununun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10 undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

b) Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine göre yapılacak onarım işleri, her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilebilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

d) İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

e) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla Kamu İhale Kanununda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabilir.

f) İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

g) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

h) Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için yetmiş altı milyar üç yüz seksen üç milyon lira olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.

i) Kamu İhale Kanununun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.

İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması

Madde 51 — İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek yapılması istenilen değişiklikler değişikliği talep eden ünite tarafından söz konusu değişiklikle ilgili zeyilname hazırlanır, ihale onay merciinden onay alınarak yapılan onaylı değişikliği üç gün içinde şartname satın alan ve alacaklara duyurulması için ihaleyi yapan üniteye intikal ettirilir.

Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yedi takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme kararı ilan edilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak yazılı açıklama talep edebilir. İdare talebi uygun görür ise cevaplar, uygun görmezse cevaplamaz.

Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

Madde 52 — Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan satınalma organının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması (farklı durumlarda yazılı olan esas alınır.), üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gereklidir. İhale dokümanında alternatif teklif verilemeyeceği belirtilmesine rağmen alternatif teklif veren isteklinin tüm teklifi reddedilerek geçici teminatı iade edilir.

İhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında belirtilen adrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Madde 53 — Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Geçici Teminat

Madde 54 — İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ü, danışmanlık hizmeti ihalelerinde ise, teklif edilen bedelin % 2 sinden az olmamak üzere geçici teminat alınır.

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

Madde 55 — Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası veya teklifindeki yabancı para birimi üzerinden nakit para.

b) Bankalar ve özel Finans Kuruluşları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Bu maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi isteklilere ait teminat mektupları ihaleden sonra bir yazı ile Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığına gönderilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise istemeleri halinde fotokopilerinin arkasına alındı imzası alınarak firma yetkililerine hemen iade edilir, alınmayanlar ise bir yazı ekinde ilgili Bankasına gönderilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci üçüncü teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, Teşekkülce alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Banka ve Özel Finans Kuruluşları Tarafından Verilen Teminat Mektupları

Madde 56 — Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle Teşekkül tarafından belirlenir.

Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Teklif Alınması

Madde 57 — Resmi Kurum ve Kuruluşların Teşekkülümüzün açmış olduğu mal ve hizmet alımı ihalelerine katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin de tabi olduğu şartları sağlamaları ve Geçici Teminat ile Kesin Teminat vermeleri zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satınalma ve İhale Usulleri Uygulaması

Uygulanacak İhale Usulleri

Madde 58 — Teşekkülümüzce yapılacak mal veya hizmet alımları niteliğindeki işlerin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

d) Doğrudan temin.

Açık İhale Usulü

Madde 59 — Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Madde 60 — Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları niteliğindeki işlerin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

Bu usule göre yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilânı yapılır.

Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale bu Yönetmeliğin 63 üncü maddesindeki şartlarla sonuçlandırılır.

Pazarlık Usulü

Madde 61 — Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan satınalma ve ihalelerin bir şekilde sonuçlandırılamaması,

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya Teşekkül tarafından tahmin edilemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) İhale konusu mal veya hizmet alımları niteliğindeki işlerin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. Ancak en az üç firma davet edilmesine rağmen üçten az teklif temin edilmesi halinde ihale sonuçlandırılır.

Bu Yönetmeliğin 37 inci maddesi kapsamı dışında olmak üzere yapılacak olan ihale ilanında, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılabilir.

İstekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Teşekkülün ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir.

Bu maddenin (a), (b), (c) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Doğrudan Temin

Madde 62 — Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için ilk alımı izleyen üç yıl içinde ihtiyaç duyulan yedek parça, ek malzeme veya hizmetin ilk alım yapılanın dışında başka gerçek veya tüzel kişiden temin edilememesi.

d) Alım memurunun yetki limitinde olan ihtiyaçlar.

e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanması.

f) İletim sisteminin işletilmesi sırasında karşılaşılabilecek arızi ve acil hallerde konu ile ilgili yeterliliği bilinen en az üç firmadan doğrudan kapalı teklif alınarak ve gerek görülmesi halinde açık eksiltme yapılarak ihale süratle sonuçlandırılır. Programlı işler bu kapsama girmez.

Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine göre, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla teknik şartlar ve fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

Bu maddenin (d) bendinin uygulanması halinde, Satınalma ve İhale Komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince (Onay Mercii) görevlendirilecek kişiler tarafından en az üç teklif temin edilerek alım yapılır. Bu maddenin (e) bendinin uygulanması halinde piyasada fiyat araştırması yapılır.

Üçten Az Teklif Temin Edilmesi Hali

Madde 63 — Açık İhale ve Belli İstekliler arasında yapılan ihale usullerinde üçten az teklif temin edilmesi halinde; ihale ikinci kez yapılmak üzere iptal edilir. Ancak, ikinci kez çıkılan ihalelerde üçten az teklif gelmesi halinde ise ihtiyacın temininde aciliyet varsa ve fiyatlar tahmini bedelin altında ise tekliflerin üçten az olmasına bakılmaksızın, fiyatlar tahmini bedelin üzerinde ise fiyatların tahmini bedel altına çekilmesi halinde ihale sonuçlandırılır. Bu şekilde ihale sonuçlandırılması halinde tüm hususlar satınalma ve ihale komisyonu kararında açıkça belirtilir.

Teklif gibi bir zarf içinde verilen teşekkür mektupları teklif olarak kabul edilemez.

Tekliflerin Alınması ve Açılması

Madde 64 — Teklifler, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gün ve saatine kadar ilanda belirtilen haberleşme birimine verilir. Haberleşme birimlerince alınan teklif zarfları Satınalma ve İhale Komisyonlarının sekreteryasını yürüten birimlere teslim edilir. İhale dokümanında belirtilen gün ve saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, zarfların açılıp açılmadığını ve tekliflerin kimlere ait olduğunu, evrak kayıt numarasını da belirterek bir tutanakla tespit eder. Dış zarflar açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır. Hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Teklif mektupları Komisyon üyelerince paraflanır. Teklif zarfları hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılır.

Geçici teminatların yeterli ve uygun olup olmadığı kontrol edilir. Geçici teminatı usulüne uygun olmayan ve teklif edilen fiyatın %3 ünden az olan Geçici Teminat tespit edilir ise firmanın teklif fiyatları okunmaz ihale dışı bırakılır ve bu firmanın teklifi tüm Komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve dosyasına konur. Usulüne uygun olmayan geçici teminat daha sonra firmaya iade edilir. Diğer isteklilerin teklif fiyatları huzurda okunur. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak Satınalma ve İhale Komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlatılamaz (Esasa taalluk etmeyen eksiklikler hariç olmak üzere). Teklifler ve değerlendirmeye esas belgeler Komisyon üyelerince parafe edilir ve saklanması için talep sahibi üniteye veya ihaleyi yapan üniteye Komisyon huzurunda teslim edilir ve tutanağa geçirilir.

Tekliflerin Değerlendirilmesi

Madde 65 — Satınalma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda, talep sahibi ünitece; tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak amacıyla bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi hükümleri kapsamında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak üzere, isteklilerden yazılı şekilde tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir.

Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar talep sahibi Daire bünyesinde kurulan komisyonca resen düzeltilir.

Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Tekliflerin Eşit Olması Hali

Madde 66 — Birkaç istekli tarafından aynı fiyatın teklif edilmesi ve bu tekliflerin uygun görülmesi halinde, aynı fiyat teklifinde bulunan isteklilerden ikinci bir kapalı teklif istenir ya da aynı fiyat teklifinde bulunan istekliler arasında, komisyonca kararlaştırılacak belli bir gün ve saatte açık eksiltme yapılır.

Açık Eksiltme Yapılması

Madde 67 — Teklifler, ilk açıldıkları hali ile geçerlidir. Kapalı zarfların Komisyon huzurunda açılmasından sonra, ihaleye katılanların kendiliğinden yapacakları indirim teklifleri dikkate alınamaz.

Açık ihale usulü ve/veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde, temin edilen ve huzurda açılan kapalı zarf teklif fiyat ve şartlarıyla, ihalenin sonuçlandırılamayacağının Satınalma ve İhale Komisyonunca belirlenmesi halinde, açık eksiltmeye gidilir.

Açık eksiltme; ihale konusu iş için, önceden bildirilen veya ilan edilen esaslara ve şartnamesinde yazılı şartlara uygun kimseler arasında, birbirini izleyen tekliflerle uygun fiyatın belli olması üzerine, en uygun teklifte bulunana ihalesidir.

Açık eksiltmeye, kapalı zarfla geçerli teklif vermiş firmalar arasından en düşük fiyatı veren ilk üç firma çağrılır ve en düşük fiyat üzerinden en az üç tur açık eksiltme yapılır. Komisyon, açık eksiltme turları sonucunda kalan firmalardan, yazılı nihai teklifi alır ve ihaleyi sonuçlandırır. Açık eksiltme yapılırken, her tur bazında çekilen firma, tutanağı imzalayarak mahalli terk eder.

Açık eksiltmelerde, isteklilerin rekabetini kıracak sözler söylenmesi veya istekliler arasında anlaşmaya daveti ima edecek işaretler veya hareketlerde bulunulması, eksiltmenin doğruluğunu bozacak şekilde görüşme ve konuşmalar yapılması yasaktır. Bu yasağa karşı gelenler, Komisyon Kararı ile eksiltme yapılan yerden uzaklaştırılır ve durumları bir tutanakla tespit edilir.

Aşırı Düşük Teklifler

Madde 68 — Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya Teşekkülün tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir.

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya tesis ve tesis niteliğindeki işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya tesis ve tesis niteliğindeki işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali

Madde 69 — İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, yetki limitleri dahilinde onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine Teşekkül, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Teşekkül bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, Teşekkül isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bütün isteklilere bildirir.

İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması

Madde 70 — Yapılan değerlendirmeler sonucunda; ihale, en uygun (ekonomik açıdan en avantajlı) teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. En uygun teklif; teklif fiyatı, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik üstünlükler gibi unsurlar dikkate alınarak belirlenir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bunu belirleyen unsurların açıkça ifade edilmesi zorunludur.

İhale dokümanında, yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

En düşük fiyatın, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihaleyi yetki limitlerine göre onaya sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

Onay mercii, ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi

Madde 71 — İhale sonucu, ihale kararlarının yetki limitlerine göre onaylandığı günü izleyen en geç yedi takvim günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci takvim günü kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye 14 takvim günü ilave edilir.

İhalenin iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

Sözleşmeye Davet

Madde 72 — Bu Yönetmeliğin 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç takvim günü içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on takvim günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu, iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci takvim günü kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Ancak, bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle de tebliğ edilebilir. Yabancı istekliler için bu süreye 14 takvim günü ilave edilir.

Sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

Kesin Teminat

Madde 73 — Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az % 6 oranında kesin teminat alınır.

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten en az % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Dış Alımlarda Teminat Mektuplarının Niteliği

Madde 74 — Dış alımlarda geçici ve kesin teminatın bir Türk bankasından alınması yeterlidir.

Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

Madde 75 — İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve hakkında bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır. Bu durumda, Teşekkül, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince (Onay Merciince) uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilir. Teşekkül son olarak ihale onay merciinin onayı ile üçüncü ucuz firma ile de aynı işlemleri yaparak sözleşme imzalayabilir.

Üçüncü firmanın da sözleşme imzalamaması durumunda Geçici Teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Sözleşme Yapılmasında Teşekkülün Görev ve Sorumluluğu

Madde 76 — Teşekkül, belirlenen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. Teşekkülün bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş takvim günü içinde, on takvim günü süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde, geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

Madde 77 — Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler, İhale Onay mercii ile yüklenici tarafından imzalanarak bedeli yükleniciye ait olmak üzere Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aşan ihaleler notere onaylattırılır ve tescil ettirilir. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Kesin Teminatın Geri Verilmesi

Madde 78 — İhale konusu işlerin sözleşme, şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı Teşekkülümüze herhangi bir borcunun olmadığının tespitinden sonra Malzeme ve Hizmet Alımları ile ilgili alınmış olan kesin teminat;

Malzeme alımlarında bir garanti süresinin öngörülmüş ise garanti süresi dolduktan sonra teminat mektubu Yüklenicinin o işle ilgili Teşekküle borcu ve taahhüdü olmadığı hallerde Talep Sahibi ünitenin görüşü alınarak Yükleniciye iade edilir.

Tip Sözleşmeler

Madde 79 — İhalelerde hazırlanan tek tip şartname ve sözleşme kullanılır.

Sözleşme İmzalama Usul ve Esasları

Madde 80 — Resmi kuruluşlardan, tek satıcı durumunda olan firma ve kuruluşlar ile derhal veya otuz takvim günü içerisinde teslimi öngörülen mal ve hizmet alımlarında işin garanti süresi bulunmuyorsa, yetki limitlerine göre onay merciin onayı ile sözleşme yapılmayabilir. Bunun dışında kalan mal ve hizmet alımlarında sözleşme yapılır.

Sözleşmeler, Merkezde satınalma ve ihale organı Daire Başkanı ile Müdür veya Müdür Yardımcısı, Taşrada, İta Amiri (Müdür) ve Müdür Yardımcısı tarafından imzalanır.

Dış alımlarda sözleşmeler, yabancı firmaların bizzat kendileri tarafından imzalanması esas olmakla birlikte, bu firmaların acentası olmayan hallerde, o firmanın Türk Elçiliğinden onaylı mümessil belgesine sahip ülkemizdeki temsilcileri tarafından da imzalanabilir.

İlave veya Eksik İş Verilmesi

Madde 81 — İhtiyaç duyulması halinde fiyat durumu yönünden aynı firma veya firmalardan alınmasında fayda görüldüğü takdirde ve ödeneğinin sağlanması kaydıyla, mevcut sözleşme koşulları aynen geçerli olmak üzere, sözleşme bedelinin maksimum % 30 u kadar ek sipariş ve bu sipariş için ek teslim süresi verilebilir.

Her ne sebeple olursa olsun, taahhüt konusunun devamına Teşekkülce gerek görülmemesi, amaca yönelik bulunmaması hallerinde veya zorunlu nedenlerle, sözleşme bedelinin % 30 u kadar eksik sipariş yaptırılabilir.

Yukarıda sayılan ilave siparişler ve eksiltme işlemleri için, yetki limitine bakılmaksızın İhale İlk Onay Merciinden olur alınması esastır.

Sözleşmenin Devri veya Sözleşmenin Feshi

Madde 82 — İhalesine karar veren Onay merciin onayı olmadıkça sözleşme konusu işin bir kısmı veya tamamı başkasına devredilemez.

Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumlarında gecikme otuz takvim gününü aştığı takdirde şartnamesine ve sözleşmesine göre verilmiş bir ceza varsa Teşekkül bu cezayı devam ettirmekte veya sözleşmeyi feshetmekte serbest olup sözleşmenin fesh edilmesi halinde sözleşme ve ekinde yer alan şartnamelerdeki ilgili hükümler uygulanır.

Fesih kararı, talep sahibi ünitenin talebi ve ihalesine karar veren Onay merciin onayı ile verilir ve karar karşı tarafa tebliğ edilir, ilgili Dairelere bildirilir.

Firmalarla Olan İlişkilerde Gözetilecek Esaslar

Madde 83 — Teşekkülün piyasada aranılan ve güvenilen müşteri durumunu muhafaza edebilmesi için, iş ilişkilerinde firmalara gereksiz külfet yüklememek, zorluk çıkarmamak, teslim ve tesellüm işlerini süratle sonuçlandırmak, firmalara yapılacak ödemelerde gereksiz gecikmelere sebebiyet vermemek esastır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Dosyalama İşlemleri

Madde 84 — Satınalma ve ihale organlarınca alım konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir. Her alım için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numarasına göre numaralandırılır.

Dosyalarda; alımla ilgili malzeme talep yazısı veya Oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, alım komisyonu tutanağı ve kararlarının asılları, Yönetim Kurulu, takrir ve kararlarıyla makam Olurları sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgelerin suretleri, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin fotokopi veya suretleri, alımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler ve yazışmalar tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra arşive kaldırılır.

Mevcut İhaleler

Madde 85 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olan mal ve hizmet alımı ihaleleri sonuçlanıncaya kadar, ihale tarihinde yürürlükte olan yönetmelik veya Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 86 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 87 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Makina Teknik Komitesinin Oluşumu

ve Görevlerine Dair Tebliğ

(Tebliğ No: SGM/2003-8)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

 

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğ, Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (98/37/AT) uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu komitenin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi amacı ile yayımlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, 4703 sayılı Kanuna dayanılarak 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yer alan konularda ve makinalar ile ilgili olabilecek diğer teknik mevzuat ve uygulamalarda karşılaşılabilecek sorunların çözümlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve makina sanayi temsilcilerinden oluşan Makina Teknik Komitesinin (MAKTEK) görevlendirilmesi ve çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve Makina Emniyeti Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

MAKTEK Oluşumu ve Çalışma Esasları

Madde 4 — MAKTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nü temsilen iki üye,

b) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı temsilen bir üye,

c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı temsilen bir üye,

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca seçilecek Üniversitelerin Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen bir üye,

e) Türk Standartları Enstitüsü'nü temsilen bir üye,

f) Makina İmalatçılar Birliği'ni temsilen bir üye,

g) Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçılar Birliği'ni temsilen bir üye,

h) Orta Anadolu İhracatçılar Birliği, Makina ve Aksamları İhracatçılar Birliği'ni temsilen bir üye,

ı) Takım Tezgahları İş Adamları Dayanışma Derneği'ni temsilen bir üye.

Komite üyeleri, Bakanlığın isteği üzerine 2 yıl için ilgili kuruluşlar tarafından belirlenir. Bir kuruluşu temsil eden üyenin ilgili kuruluşça değiştirilmesi halinde Bakanlığa bilgi verilir. Bu üye kalan süreyi tamamlayana kadar görev yapar. Komite toplantılarına üyelerin sürekli olarak katılması esastır.

Madde 5 — MAKTEK çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Komite, komite başkanının toplantı gündemini içeren yazılı daveti ile ve en az üye tam sayısının 2/3'ü ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır,

b) Komite, her takvim yılı için ilk oturumda, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer,

c) Komite'nin sekreterya hizmetleri Yetkili Kuruluş (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) tarafından yürütülür,

d) Toplantılar, komite tarafından belirlenen periyodik bir takvim uyarınca gerçekleştirilir,

e) Toplantıda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve kararın bir örneği komite sekreteryası tarafından, bir sonraki toplantı daveti ile birlikte üyelere gönderilir,

f) Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yer aldığı karar defteri sayfası üyelerce imzalanarak onaylanır,

g) Komitece gerek görüldüğü hallerde, ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler gözlemci olarak davet edilebilir,

h) Komite, sektör ve ilgili yönetmelikler temelinde alt çalışma grupları oluşturabilir. Bu çalışma gruplarına ilgili sektör ve kurum temsilcilerinin katılımını sağlar.

Madde 6 — Komitenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Makina Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT) kapsamında yer alan makina ve ekipmanı imal, ithal veya ihraç eden sektörün uyum süreci ile ilgili mevcut durumu tespit etmek,

b) Teknik mevzuat uyum sürecinde ve sonrasında ilgili yönetmelikler kapsamında yer alan sektörden bilgi akışını sağlamak,

c) İlgili yönetmelikler kapsamında yer alan, makina sanayine hizmet verecek, ülkemizde yerleşik "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu", "Onaylanmış Kuruluş" ve "Laboratuvar" ihtiyacını tespit etmek,

d) AB Komisyonu ve diğer uluslararası kurumlar ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara katılım sağlamak için ilgili kurum ve sektör temsilcilerini belirleyerek, Yetkili Kuruluşa öneride bulunmak,

e) Makina ile ilgili yönetmeliklerde yapılacak revizyon çalışmalarını ve makina sanayi ile ilgili hazırlanacak yeni yönetmelik taslaklarını inceleyerek, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini Yetkili Kuruluşa bildirmek,

f) Makina sektöründe karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm konusunda önerilerde bulunmak.

MAKTEK Kararlarının Değerlendirilmesi

Madde 7 — Komite kararları tavsiye niteliğinde olup, aldığı kararlar Yetkili Kuruluş tarafından değerlendirilir.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 — Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——

Hatay Valiliğinden:

Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalıştırılan Çocukların

Korunması ile İlgili Güvenlik Kararı

Karar No      : 2003/1

Karar Tarihi : 4/9/2003

Hatay İlinde sokakta yaşamak, çalıştırmak veya dilenmek zorunda bırakılan çocukların beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri tehlike içindedir. Bu çocuklar, fuhuş, alkollü içki kullanımı, bali-tiner gibi uçucu maddeleri kullanma alışkanlığı, cinsel tacize uğrama, hırsızlık, yaralama ve öldürme olaylarının içine itilmektedir. Bu durum büyük bir sosyal tehlike olarak günümüzü ve yakın geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu ağır sosyal tehlikeden herkesin çok zarar görmesi ihtimali vardır ve sonunda asayiş ile birlikte can ve mal güvenliğini ihlal etmektedir.

Bu nedenle Hatayİl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlemesinin önlenmesi amacıyla 4/9/2003 tarihinde ilimizde yapılan İl Emniyet Komisyon toplantısında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, park, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Madde 2 — 16 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; gemi, tren, otobüs gibi toplu taşım araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında, lokantalarda, barlarda ve diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde umuma açık ve benzeri yerlerde çalıştırılmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine okula devamları sağlanacaktır.

Bu hususların gerçekleştirilmesi veya takibi veli veya vasi veya aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

Madde 3 —Her ne suretle olursa olsun bali-tiner, derbey gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi ve uyuşturucu maddelerin amacı dışında satışı ve kullanılması yasaklanmıştır.

Çocuklar da yukarıda belirtilen maddeleri kullanmayacaklardır.

Madde 4 —1 ve 2 nci maddeler kapsamındaki yerlerde barındırdıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek, kalem ve benzeri) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 5 — 16 yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının ön gördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza ve kontrol altında bulundurulurlar.

Yukarıda belirtilen hususların ilçe kaymakamlıklarının, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda ilgili tüm kuruluşların (Mahalli idareler, emniyet, jandarma, sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük Mülki İdare amirinin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 6 —Yukarıda belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Madde 7 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 —Bu Kararı Hatay Valisi yürütür.

Sayfa Başı