Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Eylül 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25242

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Programı Yönetmeliği

— Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliği

— Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği

Tebliğler

— Türk Gıda Kodeksi Glutensiz Gıdalar Tebliği (No: 2003/33)

— Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği (No: 2003/34)

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/79 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/84 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/85 Sayılı Tebliğ

— Mecburi Standard: ÖSG-2003/86 Sayılı Tebliğ

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/4)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/12)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/13)

— Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 69)

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-22 Sayılı Kararı

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-23 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Atama Kararı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanlığından:

İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1 — 6/1/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent ilave edilmiştir.

"r) İhracatçı Birlikleri Onayı/Kaydı; ihracatçı birlikleri tarafından gümrük beyannamesi onay/kayıt işlemleri ile ilgili olarak verilecek onay, kayıt ve/veya elektronik onayı/kaydı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Madde 19 — Otomasyona geçmiş gümrük idareleri, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin elektronik ortamda oluşturdukları Birlik Onay Kodu’nu ararlar. Birlik Onay Kodu doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılamaz.

Otomasyona geçmemiş gümrük idareleri ise, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesi üzerinde ihracatçı birliklerinin onayını/kaydını ararlar. İhracatçı birliği onayı/kaydı bulunmayan gümrük beyannamelerine istinaden mal çıkışı yapılamaz.

Gümrük idareleri, fiili ihracatı müteakip durumu ilgili ihracatçı birliğine bildirirler.

Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı/kaydı veren ihracatçı birliğine, aracı bankaya, kambiyo müdürlüğüne ve Devlet İstatistik Enstitüsüne bildirilir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik 1/10/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Sabancı Üniversitesinden:

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Programı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — a) Bu Yönetmelik, Sabancı Üniversitesi (SÜ) Temel Geliştirme Programında (TGP) yürütülecek öğrenimi düzenler.

b) TGP, aşağıda belirtilen iki ana programdan oluşur:

1) İngilizce Programı: SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda kabul edildikleri lisans programlarına başlamak için yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencileri diploma programlarındaki dersleri İngilizce olarak izleyebilecek düzeye getirmeyi amaçlamaktadır.

2) Türkçe Programı: Öğrencilerin anadillerinde belli bir yetkinlik düzeyinde anlama, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

c) SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda kabul edildikleri lisans programlarına başlamak için gereken İngilizce bilgisine sahip olmadığı belirlenen öğrenciler, TGP’na devam ederler.

Akademik Yıl

Madde 2 — a) TGP’nda bir akademik yıl, her biri 16 haftalık Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinden oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile Yaz öğretimi açılabilir.

b) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde başvuru, kayıt, ücretler ve sınavlara, ilişkin tarihler belirtilir ve öğrenciler ile çalışanların bu tarihlere uymaları gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Geliştirme Programına Kabul ile İlgili Hükümler

 

Öğrenci Kabulü

Madde 3 — TGP’na, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile Sܒ ne yerleştirilen lisans öğrencilerinden İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayanlar kayıt yaptırabilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 4 — TGP Direktörlüğü tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, TGP tarafından sunulan dersleri özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir "Programa Katılım Belgesi" verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz. Özel öğrenciler SÜ öğrencisi sayılmazlar ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. SÜ diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamazlar.

İngilizce Dil Ölçme Sınavı

Madde 5 — a) SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler girer;

1) Lisans diploma programlarına Üniversite Giriş Sınavı ile kabul edilen tüm öğrenciler.

2) SÜ tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından yeterli notu alamayan ve Kabul Jürileri tarafından İngilizce yeterliliğini kanıtlaması istenen lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler.

3) SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yolu ile kabul edilen ve SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girmesi gereken öğrenciler.

4) TGP’nda kayıtlı iken "İleri" düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler.

b) İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayan lisans öğrencileri, lisans diploma programına kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. Bu sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan veya bu sınava girmeyen lisans öğrencileri, TGP’na kayıt yaptırırlar.

c) İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayan lisansüstü öğrencileri, lisansüstü diploma programına kayıt yaptırma hakkı kazanır. Bu sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler ise lisansüstü programa kayıt hakkını kaybeder.

d) SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yolu ile kabul edilen ve İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı olması gereken öğrencilerden, bu sınavda yeterli başarıyı sağlayamayanlar, yatay geçiş haklarını kaybederler.

e) İngilizce Dil Ölçme Sınavları sonuçları, ‘SL (Yeterli)’ ve ‘UL (Yetersiz)’ notları ile açıklanır. ‘SL’ notu alan öğrenciler, lisans veya lisansüstü programlarına başlamaya hak kazanır.

f) İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı sayılma sınırı TGP Direktörlüğü tarafından belirlenir.

g) SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı sonuçları 2 yıl süresince geçerlidir. SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olan öğrenciler bu sınav tarihinden itibaren 2 yıl içinde SÜ'nde kayıt hakkı elde ederse yeniden İngilizce Dil Ölçme Sınavı'na girmeleri gerekmez.

h) Akademik yılın başında verilen İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı sayılma sınırına çok yakın bir not ile başarısız olan öğrenciler, TGP tarafından açılan hızlandırılmış İngilizce kursu sonunda yapılacak İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde lisans veya lisansüstü programlarına başlamaya hak kazanır. Hızlandırılmış İngilizce kursuna ücreti karşılığı katılma seçimi öğrenciye aittir.

i) İngilizce Dil Ölçme Sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

Düzey Tespiti

Madde 6 — a) Öğrencilerin TGP’na hangi düzeyde başlayacakları, İngilizce Dil Ölçme Sınavı sonuçlarına göre belirlenir. TGP’nda öğrenim; "Temel", "Orta" ve "İleri" düzey olmak üzere üç ayrı düzeyde düzenlenir.

b) "Temel" ve "Orta" düzey öğrencileri, öğrenim gördükleri düzeyi başarı ile tamamladıktan sonra bir ileri düzeyde öğrenim görürler.

c) TGP’nı tamamlayarak, lisans programına başlamak için başarılması gereken en son düzey "İleri" düzeydir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ile İlgili Hükümler

 

Dönem Kayıtları

Madde 7 — Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, dönem kayıtlarını bizzat yaptırmakla yükümlüdürler.

Danışmanlık

Madde 8 — TGP’na kabul edilen öğrenciye, Üniversiteye ilk kaydını yaptırdıktan sonra lisans öğreniminin ikinci yılı sonuna kadar görev yapacak bir Kişisel Danışman atanır. Kişisel Danışman’ın görevi, öğrencinin, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, öğreniminin devamında izleyeceği diploma alanını bilinçli olarak seçmesi konusunda yol göstermek, akademik durumunu izlemek, kayıt işlemlerine rehberlik etmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Hükümler

 

Ders Programları

Madde 9 — a) TGP’nda İngilizce ve Türkçe adları altında iki temel ders bulunur.

b) TGP’nda sunulan derslerin ve düzeylerin haftalık ders saatleri ile düzey değiştirme kuralları her akademik yıl başında TGP Direktörünün önerisi ve Rektör’ün onayı ile atanmış TGP Kurulu tarafından belirlenir.

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 10 — TGP’nda sunulan dersler kredisizdir.

Sınavlar

Madde 11 — a) Öğrenciler, her ders için düzenlenen ders içi çalışmaları ve sınavları ile ara sınav(lar) dışında, dönem sonu sınavına da girmek zorundadırlar.

b) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ders içi çalışmaları ve sınavları ile ara sınav(lar) ve dönem sonu sınavlarına ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim görevlileri tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

c) TGP Kurulu tarafından geçerli görülen bir nedenle, herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

d) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

e) Dönem sonu sınavı, son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı verilmez.

f) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle TGP Direktörlüğü’nde saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 12 — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren; İngilizce Dil Ölçme Sınavı için en geç 3 gün içinde, ara sınav veya dönem sonu sınavı için en geç 15 iş günü içinde, yazılı olarak TGP Direktörlüğü’ne başvurarak, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. TGP Direktörlüğü, dilekçenin alınmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde, sınav kağıdını inceleyerek sonucu Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, Madde 15 çerçevesinde gerçekleştirir.

Değerlendirme ve Notlar

Madde 13 — TGP’nda sunulan derslerin sınavlarına ilişkin değerlendirme esasları TGP Kurulu tarafından belirlenir. Dersin değerlendirme esasları, dönem çalışması ile dönem sonu sınavlarının ağırlığı, dönem başında öğrenciye bildirilir.

TGP’nda sunulan dersler için en az geçer not ‘S’dir. Öğrencilere aldıkları her ders ve İngilizce Dil Ölçme Sınavı için aşağıdaki notlardan biri verilir.

 

Not :

 
 

S

Yeterli

 

SL

İngilizce Dil Ölçme Sınavında Başarılı

 

P

Devam eden

 

U

Yetersiz

 

UL

İngilizce Dil Ölçme Sınavında Başarısız

 

I

Eksik

 

NA

Devamsız

‘S’ notu, TGP’nda başarılı olunan dersler için verilir.

‘SL’ notu, "İleri" düzey İngilizce dersini başarı ile tamamlayıp, İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayan veya Üniversiteye ilk kabulü sırasında girdiği İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayan öğrencilere verilir.

‘P’ notu, TGP’nda sunulan Türkçe dersi için Sonbahar dönemi sonunda verilir.

‘U’ notu, TGP’nda başarısız olunan dersler için verilir.

‘UL’ notu, "İleri" düzey İngilizce dersini başarı ile tamamlayıp, İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayan veya Üniversiteye ilk kabulü sırasında girdiği İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere verilir.

‘I’ notu, derste başarılı olduğu halde, dönem sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde, TGP Direktörlüğü’ne verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak, hastalık veya bir başka nedenle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci ‘I’ notu aldığı dersten, akademik takvimde "notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün" olarak belirtilen tarihten sonraki 15 gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde ‘I’ notu, ‘U’ notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim görevlisinin başvurusu üzerine bu süre, TGP Kurulu tarafından, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatılabilir. Bu şekilde verilen ‘I’ notunun en geç izleyen kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir.

‘NA’ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. ‘NA’ notu, ‘U’ notu gibi işlem görür.

Notların Açıklanması ve Not Belgeleri

Madde 14 — Öğretim görevlileri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’nün sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır.

Notlarda Maddi Hata

Madde 15 — İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim görevlisinin başvurusu üzerine TGP Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların, en geç izleyen dönemin kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Devam Zorunluluğu

Madde 16 — Öğrencilerin, aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etmeleri zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim görevlisi tarafından izlenir.

Başarı Değerlendirmesi

Madde 17 — a) Bir düzeyin başarı ile tamamlanması için öğrencinin o düzeydeki ders içi çalışmalarında, sınav(lar), ara sınav(lar) ve dönem sonu sınavında başarılı olması ve derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir.

b) TGP'nda kayıtlı öğrencilerin başarı değerlendirmesi, "İleri" düzeyin tamamlanmasını izleyen Sonbahar dönemi ile İlkbahar dönemi sonunda ve izleyen akademik yılın başında olmak üzere yılda üç kez düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavları ile belirlenir. İlgili öğrencilerin Madde 5/h’deki hakkı saklıdır.

c) Başarı değerlendirmesine esas olan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na, "İleri" düzeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler girebilir.

d) Sonbahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayan öğrenciler, İlkbahar döneminde lisans diploma programına başlamaya hak kazanırlar.

e) Sonbahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, isterlerse İlkbahar döneminde "İleri" düzey İngilizce derslerine devam edebilirler.

f) İlkbahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, isterlerse TGP Yaz öğretimine katılabilirler. Yaz öğretimini başarı ile tamamlayan öğrenciler izleyen akademik yıl başında yapılacak olan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girer. Bu sınavda başarılı olanlar lisans diploma programına başlamaya hak kazanır.

g) Türkçe dersinden ‘U’ notu alan öğrencilerin bu dersi verildiği ilk dönemde tekrarlamaları gerekir. Aynı şekilde, İlkbahar döneminde lisans programına başlamaya hak kazanan ve Türkçe dersinin son notu ‘P’ olan öğrencilerin de bu dersi verildiği ve kayıtlı oldukları ilk dönemde almaları gerekir. TGP’nın İngilizce programında başarılı olup lisans programına başlayan ancak Türkçe dersinin son notunun ‘S’ olması koşulunu sağlayamayan öğrenciler lisans diploma programından mezun olamazlar.

İlişki Kesilmesi

Madde 18 — a) Aynı düzeyi üst üste tekrar ettiği halde yine başarısız olan,

b) Bir akademik yıl içinde birden fazla düzeyi tekrar durumuna gelen,

c) Bir yıl sonunda başarısız olan ve Sܒndeki kaydını sildiren,

d) İkinci yıl sonunda girdiği İngilizce Dil Ölçme Sınavlarında yeterli başarıyı sağlayamayan,

e) Madde 19 çerçevesinde tanınan ek süreler sonunda yeterli başarıyı sağlayamayan,

TGP öğrencilerinin Üniversite ile ilişkileri kesilir. Üniversite ile ilişkisi kesilen öğrencilerin ücret ödemeleri ile ilgili uygulanacak hükümler Madde 20/b’de belirtilmiştir.

Öğrenim Süresi ve Ek Sınav Hakları

Madde 19 — a) TGP’nda normal öğrenim süresi her biri 16 haftadan oluşan iki dönemdir (bir yıl). Öğrenciler, bir akademik yıl içinde aynı düzeyi en fazla bir kez tekrar edebilirler. Tekrar ettikleri düzeyde ikinci kez başarısız olan veya birden fazla düzeyi tekrar etme durumuna gelen öğrencilerin Üniversite ile ilişkisi kesilir.

b) TGP'nda öğrenim gördükten sonra İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilerin izleyen akademik dönemi/ yılı izinli olarak Üniversite dışında veya TGP'na yeniden devam ederek geçirme isteklerini bir dilekçe ile TGP Direktörlüğü’ne iletmeleri gerekir.

TGP'na devam etmek isteyen öğrencilerin ilgili akademik dönem/yıl için gerekli ücretleri ödeyerek kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin başarı değerlendirmesine esas olacak sınav, kayıt yaptırdıkları dönemin sonunda yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’dır. Öğrenciler bu sınavın sonucuna göre lisans programına başlamaya hak kazanabilir veya bir dönem daha TGP’nda devam ederek İlkbahar dönemi sonunda ve izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavlarına girmeleri gerekir.

TGP’na devam etmeyerek izin alan öğrenciler izin aldıkları dönemin/yılın sonunda düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilirler. Öğrenciler bu sınavın sonucuna göre lisans programına başlamaya hak kazanabilir veya İlkbahar dönemi sonunda ve izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavlarına girmeleri gerekir.

c) TGP’nda daha önce bir yıl öğrenim görüp başarısız olan ve ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile SÜ diploma programlarına yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kabul edildikleri akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavlarına girebilirler. Bu sınavlar sonunda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrencilere uygulanacak hükümler Madde 19/b’de belirtilmiştir.

d) TGP’nda daha önce öğrenim görüp başarısız olduktan sonra bir yıl ek süre kullanan ve ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile SÜ diploma programlarına yeniden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, TGP’na devam edemezler. Bu durumdaki öğrenciler, kabul edildikleri akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girebilirler. Bu sınav sonunda yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler kabul edildikleri diploma programına kayıt hakkını kaybederler.

e) Derslere devam koşullarını yerine getirdiği halde, yeterli akademik başarıyı sağlayamadığı için Üniversiteden ilişkisi kesilen öğrencilere ilişkisinin kesildiği tarihi izleyen üç yıl içinde kullanacakları her akademik yıl başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavlarına girme hakkı verilir. Bu sınavlara giremeyenler için mazeret sınavı verilmez. Sınavlara girme hakkı elde edebilmek için öğrencinin ilişkisinin kesildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü'ne yazılı olarak başvuru yapması gerekir. Bu maddede açıklanan durumdaki öğrenciler, ek süre aldıkları sürelerde Üniversitenin sağladığı olanaklardan ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Üniversiteden Ayrılma ve Kayıt Sildirme

Madde 20 — Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak, Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere ücret ödemeleri ve kayıtlı oldukları dersler ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve/veya Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretler talep edilmez. Ödeme yapılmış ise, öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Derslerin başladığı haftayı takip eden 4. haftanın son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin % 25’ini ödemesi gerekir. Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin % 25’inden fazlasını ödemişse fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir. Bu aşamada, ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda veya Üniversite ile ilişki kesilmesi durumunda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür. 4. haftadan sonra, Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler ve notları öğrencinin kayıtlarına geçirilir.

d) Üniversiteden kendi isteği veya ilişki kesilmesi gibi nedenlerle ayrılan öğrencilerin, belgelerini alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini tamamlamaları gerekir.

e) Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Üniversiteye girişte alınan lise diplomasının aslı, arkasına öğrencinin Üniversiteden ayrılış tarihi ve nedenini belirten bilgiler yazıldıktan sonra, bir kopyası Üniversitedeki dosyasında saklanmak üzere iade edilir.

İzinli Sayılma Gerekçeleri

Madde 21 — Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle akademik yıl izni için başvurabilirler. Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu yetkili makamlar tarafından bildirilen öğrenciler, izin için başvuramazlar; ancak tutukluluk durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yapabilirler.

İzin Süreleri

Madde 22 — TGP’nda lisans öğrencilerine aşağıdaki koşullarda izin verilebilir:

a) "İleri" düzey İngilizce dersini başarı ile tamamlamış fakat İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda yeterli başarıyı sağlayamamış öğrenciler dışında TGP öğrencilerine dönem izni verilmez, akademik yıl için izin verilebilir ve izin süresi en fazla 1 akademik yıldır.

b) Üniversitede öğrenime başlamadan, bir yıl için izinli sayılan öğrencilerin, izin bitimini izleyen akademik yılın başında düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavlarını yeni öğrencilerle birlikte almaları gerekir. Bu sınavlarda yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler, TGP’na devam edebilirler, başarılı olanlar ise, lisans programlarına kayıt yaptırırlar.

İzin Başvurusu

Madde 23 — İzin almak isteyen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, TGP Direktörlüğü’ne başvururlar. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İzin talebi, TGP Kurulu tarafından yapılan inceleme ve alınan karar ile sonuçlandırılır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, TGP Kurulu karar tarihi izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

İzinli Ayrılma

Madde 24 — a) Derslerin başlamasından itibaren, 4. haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için söz konusu akademik dönem/yıl için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25'inin ödendiğini gösteren banka dekontunun Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmesi, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Ödemelerde, izin başvurusunun yapıldığı tarihteki SÜ ödemeleri için belirlenmiş olan döviz kuru esas alınır. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan fazla ise, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin izin aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönemlere mahsup edilmez. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir. Bu aşamada, ödemekle yükümlü olunan öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

b) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

c) İzinli sayılan öğrenciler, Üniversitenin sağladığı olanaklardan ve öğrencilik haklarından izinli sayıldıkları sürede yararlanamazlar.

İzinden Dönüş

Madde 25 — Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

Disiplin İşlemleri

Madde 26 — Öğrencilerin disiplin durumu, YÖK tarafından ilan edilen "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" çerçevesinde, SÜ tarafından belirlenen kurallara göre izlenir. Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler için, uzaklaştırma süresi azami öğrenim süresine katılmaz. Ancak, bu öğrencilerin izinli öğrenciler gibi, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Burslar

Madde 27 — Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör’ün atadığı Komite tarafından Sܒnce düzenlenen kurallara göre gerçekleştirilir.

Ücretler

Madde 28 — Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 29 — 21 Eylül 1999 tarihli ve 23823 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Sabancı Üniversitesinde kayıtlı TGP öğrencilerine tümüyle uygulanır. Ancak, 2003-2004 akademik yılından önce Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler, 2003-2004 akademik yılı ikinci dönemi sonuna kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyebilirler. Daha sonraki dönemlerde gelen isteklere yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin isteklerini yazılı olarak Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirmeleri gerekir.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sabancı Üniversitesinden:

Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik Sabancı Üniversitesi (SÜ) Fakültelerince yürütülecek lisans öğrenimini düzenler. Lisans programları ilgili Fakülte Kurullarının önerisi, Akademik Kurul’un uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) onayı ile açılır veya kapatılır.

Öğrenim Dili

Madde 2 — Sܒnde öğrenim dili İngilizce’dir, ancak Akademik Kurul tarafından onaylanan dersler Türkçe olarak sunulur.

Akademik Yıl

Madde 3 — a) Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinden oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dahil değildir. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile yaz dönemi açılabilir. Yaz döneminin süresi 7 haftadır.

b) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde başvuru, ücretler, kayıt, sınavlar, mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirtilir ve öğrenciler ile çalışanların bu tarihlere uymaları gerekir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Kabul ile İlgili Hükümler

 

Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Üniversitenin diğer organlarından birine devredebilir.

b) SÜ lisans diploma programlarının ilk yılına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile öğrenci kabul edilir.

c) SÜ lisans diploma programlarına yatay geçiş yolu ile kabul, YÖK ve SÜ tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleşir.

d) Üniversiteye öğrenci kabulü ile ilgili başvurular, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, SÜ Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne yapılır.

Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü

Madde 5 — a) Diğer yükseköğretim kurumlarından veya Sܒnin bir diğer lisans diploma programından gelen yatay geçiş başvuruları, YÖK tarafından hazırlanan yönetmelikler, SÜ tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde ilgili Fakülte Kurulları tarafından değerlendirilir.

b) SÜ ile eşdeğer eğitim programları uygulayan ve YÖK tarafından tanınan diğer yükseköğretim kurumlarından Sܒne yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ek olarak, aşağıdaki koşulları da sağlaması gerekir:

1) Başvuru sırasında yükseköğretim kurumunda aktif öğrenci statüsünde kayıtlı ve herhangi bir nedenle ilişkisi kesilmemiş olmak.

2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce bilmeleri gerekir. Bu öğrencilerin İngilizce dil bilgisi düzeyi SÜ tarafından yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı ile belirlenir. Öğrenim dili tümüyle İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler ile SÜ tarafından yapılan İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda daha önce başarılı olan ve sınavı takip eden 2 yıl içinde yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’ndan muaf tutulurlar.

3) SÜ lisans diploma programlarından birisine yatay geçiş koşullarını sağlayan, ancak İngilizce dil bilgisi yeterli bulunmayan öğrenciler, yatay geçiş hakkını elde edemezler.

c) SÜ içinde fakülteler ve diploma programları arası yatay geçişlerde öğrencilerin "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ek olarak aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

1) Temel Geliştirme yılı hariç en az ikinci sınıfı tamamlamış olmak ve başarısız dersi olmamak.

2) Üniversite ile ilişkisi kesilmemiş olmak.

3) Yatay geçiş yapmak istediği program tarafından belirlenen diğer koşulları (varsa) sağlamak.

d) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri hesabına daha önce öğrenim gördüğü süreler de katılır. Toplam sürenin, azami öğrenim süresini aşmaması gerekir.

e) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği Fakülte Kurulu kararında belirtilir. SÜ içinde fakülteler ve diploma programları arası yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin daha önceki programda aldığı derslerin kredileri ve notları yeni programda aynen geçerli olur.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 6 — İlgili Fakülte tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, lisans programlarında verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilirler. Sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanları Üniversite tarafından belirlenir ve ilan edilir. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgili Fakültenin İngilizce düzeyine ilişkin belirlediği koşulları yerine getirmiş olmaları gerekir. Bu öğrencilere, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir "Programa Katılım Belgesi" verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz. Özel öğrenciler SÜ öğrencisi sayılmazlar ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. SÜ diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamazlar.

İngilizce Dil Ölçme Sınavı

Madde 7 — SÜ lisans diploma programlarına Üniversite Giriş Sınavı ile kabul edilen tüm öğrenciler, SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’na girerler. Bu sınavda yeterli başarıyı gösteremeyen veya bu sınava girmeyen öğrenciler, bir yıl süreli Temel Geliştirme Programına kayıt yaptırırlar. Yatay geçiş yolu ile kabul edilen, ancak SÜ İngilizce Dil Ölçme Sınavı’nda başarılı olamayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybeder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ile İlgili Hükümler

 

Üniversiteye İlk Kayıt İşlemleri

Madde 8 — Lisans diploma programlarına kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliği kabul edilenler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne teslim ederek Üniversiteye ilk kayıt işlemini yaptırmak zorundadırlar. Kayıt için gereken belgeler SÜ tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işlemini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların, herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile ilişkisi kesilmiş olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Dönem Kayıtları

Madde 9 — a) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle, dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat yaptırmakla yükümlüdürler.

b) Sonbahar ve İlkbahar dönem kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırmak mümkün değildir. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren 2 haftadan fazla geçmemiş olması koşulu ile Fakülte Kurulu kararı ve Rektör’ün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

c) Yaz dönemi haricinde herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, Fakülte Kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Aksi takdirde öğrencilik haklarını tamamıyla kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem azami öğrenim süresi hesabına katılır.

d) Herhangi bir dönemde Üniversiteden ilişkisi kesilmiş olan öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar.

Ders Ekleme-Bırakma

Madde 10 — Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadırlar. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca Fakülte Kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile mümkündür. Ders ekleme-bırakma işlemleri madde 15’deki "Ders Yükü" kuralları çerçevesinde yapılır. Yaz döneminde ders ekleme-bırakma yapılamaz.

Danışmanlık

Madde 11 — Her öğrenciye, Üniversiteye ilk kaydını yaptırdıktan sonra bir Kişisel Danışman atanır. Kişisel Danışman’ın görevi, öğrencinin, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkartmak, öğreniminin devamında izleyeceği diploma alanını bilinçli olarak seçmesi konusunda yol göstermek, akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemlerine rehberlik etmektir. Üçüncü sınıfın başında ise, her öğrenciye bir de Akademik Danışman atanır. Kişisel Danışman’ın sürdürdüğü akademik destek ve diğer işlevleri devralan Akademik Danışman, öğrenciye mezuniyetine kadar devir aldığı konularda rehberlik eder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Hükümler

 

Ders Programları

Madde 12 — a) Lisans ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler her dönem başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Her bir lisans diploma programı için, Dekan tarafından görevlendirilen Program Koordinatörleri, yapılacak değişikliklerin öğrencinin programını nasıl etkileyeceğine ve daha önce alınan derslerin denkliğine karar verirler.

b) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak, Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır.

c) Lisans diploma programlarında kayıtlı öğrenciler mezuniyet yılında olmaları koşulu ile en fazla 3 adet lisansüstü derse danışmanın onayı ile kayıt yaptırabilir. Bu şekilde kayıt yaptırılan derslerden lisans programındaki ders yüküne sayılmayacak olanlar, lisans ders yüküne ek olarak alınabilir ve danışman tarafından belirlenerek ders kayıtları sırasında Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirilmelidir. Lisans programı ders yüküne sayılan lisansüstü dersler, ileride lisansüstü programının ders yüküne sayılamaz.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön Şart Dersleri

Madde 13 — Lisans diploma programlarında verilen dersler zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları diploma programının zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir. Ön şartı bulunan bir dersin alınabilmesi için ön şart dersinin başarılmış olması yada dersi veren öğretim üyesinin onayı ve Fakülte Kurul kararı gerekir. Ön şart dersleri, ilgili Fakülte tarafından belirlenir.

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 14 — Bir lisans dersinin kredi değeri, haftalık ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisans derslerinin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği, ilgili Fakülte Kurulu tarafından saptanır. Yaz döneminde her ders için Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Ders Yükü

Madde 15 — Sonbahar ve İlkbahar dönemlerindeki, en fazla ders yükünün, "Sınamalı" ve "Devam Eden Sınamalı" durumdaki öğrenciler için 16, "Başarılı" durumdaki öğrenciler için 17 ve "Çok Başarılı" durumdaki öğrenciler için 20 krediden fazla olmasına izin verilmez.

Sınavlar

Madde 16 — a) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav(lar) dışında, dönem sonu sınavına da girmek zorundadırlar.

b) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğrenciye proje de yaptırılabilir.

c) Her ders için öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav ve dönem sonu sınavlarına ilişkin bilgiler, dönem başında öğretim üyesi tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır.

d) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

e) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

f) Bir öğrenciye aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilemez.

g) Dönem sonu sınavı, ders için son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı verilmez.

h) Öğretim üyeleri, ilgili Dekanın onayını almadan dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.

i) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda öğretim üyesi tarafından ilgili ders için ‘I’ notu verilir. ‘I’ notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili madde 18 hükümleri uygulanır.

j) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle Fakültede saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 17 — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 15 iş günü içinde, yazılı olarak Fakülte Dekanı’na başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Dekan tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu Dekan’a bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, madde 21 çerçevesinde gerçekleştirilir.

Değerlendirme ve Notlar

Madde 18 — Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, dönem içi sınav ve çalışmaları ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre, ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Dersin değerlendirme esasları, dönem çalışması ile dönem sonu sınavlarının ağırlığı, dönem başında öğrenciye bildirilir. Dersler SÜ Lisans Öğrenimi Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir. Kredili dersler için en az geçer not ‘D’, kredisiz dersler için ise ‘S’dir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler ‘F’, kredisiz dersler ‘U’ notu olarak işlem görür. Notlarda yapılacak düzeltme, madde 21 çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Harf Notu

Katsayı

 

A

4.0

 

A-

3.7

 

B+

3.3

 

B

3.0

 

B-

2.7

 

C+

2.3

 

C

2.0

 

C-

1.7

 

D+

1.3

 

D

1.0

 

F

0

I=Eksik P=Devam eden S=Yeterli U=Yetersiz T=Transfer W=Çekilmiş NA=Devamsız

‘I’ notu, derste başarılı olduğu halde, dönem sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak, hastalık veya bir başka nedenle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci ‘I’ notu aldığı dersten, akademik takvimde "notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün" olarak belirtilen tarihten sonraki 15 gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde ‘I’ notu, kredili dersler için ‘F’, kredisiz dersler için ‘U’ notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, Fakülte Kurulu, bu süreyi, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen ‘I’ notunun en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce harf notuna dönüştürülmesi gerekir.

‘P’ notu, kredisiz dersleri başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

‘S’ notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

‘U’ notu, kredisiz derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

‘T’ notu, Üniversiteye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan veya ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere, daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen dersler için veya SÜ'nde kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde almış oldukları ve eşdeğerliliği Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen dersler için verilir. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı bulunmadığı sürede özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin, bu derslerinin eşdeğerliliği kabul edilmez.

‘W’ notu, öğrencinin Sonbahar ve İlkbahar dönemleri için derslerin başlamasından itibaren en geç 10. haftanın son iş gününe kadar, öğretim elemanının görüşü ve danışmanının izni ile, çekilmesine izin verilen dersler için kullanılır. Bir öğrenciye bir dönemde en çok 1 dersten ve öğrenimi süresince en çok 6 dersten çekilme izni verilir. Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, ‘W’ notu aldığı derslerden ve yaz döneminde kayıtlı olduğu derslerden çekilemez.

‘NA’ notu derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. ‘NA’ notu ortalama hesaplarında kredili dersler için ‘F’, kredisiz dersler için ‘U’ notu gibi işlem görür.

‘P’ , ‘S’, ‘U’, ‘T’ ve ‘W’ notları ortalama hesaplarına katılmaz.

Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı ilgili Fakülte Kurulu tarafından yapılır.

Not Ortalamaları

Madde 19 — Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem Not Ortalaması (DNO) hesabında, ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Genel Not Ortalaması (GNO), öğrencinin Sܒ ne girişinden itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Notların Açıklanması ve Not Belgeleri

Madde 20 — Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Direktörlüğünün sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. Sܒnde öğrenim gören tüm öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 21 — İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Fakülte Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların, en geç izleyen dönemin kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Devam Zorunluluğu

Madde 22 — Öğrencilerin, aldıkları ders, uygulama ve proje çalışmalarının tümüne devam etmeleri zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.

Başarılı öğrenciler

Madde 23 — Herhangi bir dönem sonunda GNO’ sı en az 3.00 olan öğrenciler ’Çok Başarılı’, 2.00-2.99 arasında olan öğrenciler ‘Başarılı’ sayılır. Herhangi bir dönem sonunda en az 15 kredilik ders yükü ve ‘F’,’U’ veya ‘NA’ notu almamış olmak koşulu ile DNO’ sı 3.00-3.49 arasında olanlar ‘Onur’ öğrencisi, 3.50 ve daha fazla olanlar ‘Yüksek Onur’ öğrencisi sayılır.

Başarısız Öğrenciler

Madde 24 — a) Herhangi bir dönem sonunda GNO’ları 2.00’nin altında olan öğrenciler ‘Sınamalı’ sayılırlar.

b) İki veya daha fazla dönem üst üste GNO’sı 2.00 ’ın altında olan öğrenciler "Devam Eden Sınamalı" sayılırlar.

c) "Sınamalı" ve "Devam Eden Sınamalı" öğrenciler öğrenci kulüplerinde ve spor takımlarında aktif görev alamaz.

d) "SınamaIı" öğrencilerin normal ders yükünün altında ders aldıkları dönemler Madde 29’da açıklanan azami süre hesabına katılır.

İlişki Kesilmesi

Madde 25 — a) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde, mezun olmak için 5’ten fazla hiç almadığı dersi kalan,

b) Madde 29’da belirtilen sınav haklarını kullandıktan sonra mezun olmak için 5’ten fazla dersi kalan,

c) Madde 29 çerçevesinde tanınan ek süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan, Öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

d) Yaz dönemi sonunda akademik başarısızlık nedeniyle ilişki kesme işlemi yapılmaz.

Derslerden Muafiyet

Madde 26 — Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Giriş Sınavı ile Sܒ ne kayıt yaptıran öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili Fakülteye başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen ‘T’ notu, GNO ve DNO hesabına katılmaz. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de Fakülte Kurulu kararında belirtilir.

Ders Tekrarı

Madde 27 — Birinci sınıfta verilen Üniversite derslerinden ‘F’, ‘U’, ‘NA’ veya ‘W’ notu alan öğrencilerin, bu dersleri verildiği ilk dönemde almaları gerekir. Bu dersler seçmeli yada sonradan programdan çıkartılan dersler ise, öğrenciler, bu derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alırlar. Kayıtlı olduğu diploma programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve diğer mezuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrenciler için bu şart aranmaz. Öğrenciler daha önce ‘C-’, ‘D+’ veya ‘D’ notu aldıkları dersleri, dersten geçer not aldıkları dönemi izleyen en çok 3 dönem içerisinde tekrarlayabilirler. Dönem sayısı hesabına öğrencinin izinli olduğu dönemler katılmaz. Notu ‘C’ veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz. Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı, GNO hesaplamalarına katılır, ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Ders Saydırma

Madde 28 — Aynı kod ile alınan dersler, ders tekrarı esasları çerçevesinde, otomatik olarak sayılır ve bu konuda öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Farklı kod ile alınan seçmeli dersler ile sonradan programdan çıkartılan dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki kurallar çerçevesinde birbiri yerine saydırılabilir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka derse karşılık gelebilir.

b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbiri yerine sayılamaz.

c) Son alınan ders, daha önceki dönemlerde alınan bir başka ders yerine saydırılabilir.

d) Ders saydırma, ancak seçmeli dersler ya da programdan çıkarılan dersler için olabilir. Zorunlu dersler yerine ders saydırılamaz.

e) ‘C’ veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırmak mümkün değildir. Diğer Üniversitelerden ‘T’ notu ile transfer edilen dersler, ders saydırma işleminde kullanılmaz. Ancak not yükseltmek amacıyla ‘T’ notu ile muaf tutulan derslerin yerine ders alınabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yapması gerekir.

f) Diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınan derslerin Sܒndeki programa sayılması için, öğrencinin ders(ler)i aldığı tarihi izleyen dönemin ders kayıtlarının son gününe kadar kayıtlı olduğu Fakülte’ye başvuruda bulunması gerekir. Eşdeğerliği Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen dersler ‘T’ notu ile öğrencinin Sܒndeki programına sayılır.

g) Diğer yükseköğretim kurumlarında kayıtlı iken Sܒnde daha önce özel öğrenci statüsünde ders alan öğrencilerin "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayarak Sܒne yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları derece programında kabul edilen ve transkriptlerinde yer alan dersleri ‘T’ notu ile Sܒndeki programına sayılır.

h) ‘C-', ‘D+’ veya ‘D’ notu alınan bir ders yerine, bu notun alındığı dönemi izleyen en çok 3 dönem içerisinde başka bir ders saydırılabilir. Dönem hesabına izinli bulunulan dönemler katılmaz.

ı) Kayıtlı bulunulan dönemde alınan bir ders daha önceki dönemlerde alınan bir ders yerine saydırılabileceği gibi, kayıtlı bulunulan dönemden önceki dönemlerde alınan dersler de birbiri yerine saydırılabilir.

i) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanına iletir ve onaylandığı takdirde, bu istek, işlem yapılmak üzere öğrenci tarafından Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilir. Ders saydırma istekleri, derslerin başlamasını takip eden 11. haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının son günü arasındaki zaman aralığında Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmelidir.

j) Ders saydırma işlemleri, daha önce alınmış olan dersin toplam puanının GNO hesaplarından düşürülüp en son dersin toplam puanının bu hesaba katılması suretiyle, kayıtlı bulunulan dönem GNO hesaplanmasında kullanılır; daha önceki dönemlere ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Öğrenim Süresi

Madde 29 — a) Sܒnde lisans öğreniminin normal süresi 4 akademik yıldır. Tüm mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler, daha kısa sürede de mezun olabilirler.

b) Lisans programlarını tamamlamak için tanınan azami öğrenim süresi 7 akademik yıldır (yaz dönemi hariç 14 dönem). Bu süre sonunda belli sayıda dersi kalan öğrencilere, derslerini tamamlayabilmeleri için, aşağıdaki koşullarda ek süre verilebilir:

1) Mezun olmak için 4 veya 5 dersi kalan öğrencilere 4 dönem ek süre verilir.

2) Mezun olmak için 3 ve daha az dersi kalan öğrencilere sınırsız ek süre verilir.

3) Mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde, GNO’ları 2.00’den az olan öğrencilere de, 3 ve 4. sınıf derslerine kayıt olmaları için sınırsız ek süre verilir.

4) Mezun olmak için 5’ten fazla dersi kalan öğrencilere, daha önce alıp başarısız oldukları dersler için bir sınav ve bir bütünleme hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını en fazla 5’e indiren öğrencilere 3 dönem ek süre verilir.

c) Bu madde kapsamındaki öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadırlar.

Lisans Diploması

Madde 30 — a) Lisans öğrencileri ikinci sınıfı tamamladıkları dönem sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, mezun olmak istedikleri diploma programlarını seçmek ve Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler Üniversiteye ilk kayıt sırasında belirttikleri programlara yerleştirilirler. Kendi Fakültesi dışındaki bir diploma programını seçmek isteyen öğrencilerin talepleri ‘SÜ İçinde Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü’ esaslarına göre değerlendirilir.

b) Kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki tüm dersleri herhangi bir dönem sonunda başarı ile tamamlayan ve GNO’ları en az 2.00 olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet isteklerini Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvuru yaparak bildirirler. Mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen öğrencilere ‘SÜ Lisans Diploması’ verilir.

c) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Lisans programına ait onaylanmış meslek unvanı varsa, bu bilgi öğrencinin isteği üzerine ayrıca yazılı olarak kendisine bildirilir.

d) Sܒnden lisans diploması alabilmek için, öğrencinin yaz dönemi dışında en az son iki dönemini SÜ lisans programlarında tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş olması gerekir.

e) Kayıtlı olduğu lisans diploma programını tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, YÖK tarafından hazırlanan "Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik" esasları yanı sıra SÜ tarafından belirlenen aşağıdaki kurallar çerçevesinde mümkündür:

1) Ön lisans diploması almak için, diploma programı seçimini gerçekleştirmiş olmak ve ilk iki yılda tamamlanması gereken kredili derslerden en az ‘D’ ve kredisiz derslerden ‘S’ notu alınmış olması gerekir.

2) Ön lisans diploması başvurusu, ilgili Fakülte Kurulu tarafından uygun bulunan öğrencilere, başvuru yaptığı tarihte kayıtlı olduğu Fakültenin bünyesindeki ilk iki yıl için geçerli olan program adı ile ön lisans diploması verilir.

3) Lisans programlarını tamamlamadan ayrılan öğrencilerin meslek yüksek okulu programlarına intibakı, ilgili meslek yüksek okulu yönetmelikleri çerçevesinde yapılır.

Diploma Kaybı ve Yeni Diploma Hazırlanması

Madde 31 — Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversiteye başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare konur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Üniversiteden Ayrılma ve Kayıt İptali

Madde 32 — Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya 7 haftalık yaz dönemi kaydının iptali talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere ücret ödemeleri ve kayıtlı oldukları dersler ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar ve İlkbahar dönemleri için akademik takvimde belirtilen ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve/veya Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretler talep edilmez. Ödeme yapılmış ise, öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Sonbahar ve İlkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık yaz dönemi için derslerin başladığı haftayı takip eden 2. haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’ini ödemesi gerekir. Öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inden fazlasını ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar ve İlkbahar dönemleri için derslerin başlamasını takip eden 10. haftanın son iş gününe kadar Üniversiteden ayrılma, 7 haftalık Yaz dönemi için derslerin başlamasını takip eden 2. haftanın son iş gününe kadar yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler dönem kaydından düşürülür. Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda öğrencinin kayıtlı olduğu dersler ve notları kayıtlarına geçirilir.

d) Üniversiteden mezuniyet, kendi isteği veya ilişki kesilmesi gibi nedenlerle ayrılan öğrencilerin, belgelerini alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini tamamlamaları gerekir.

e) Üniversiteden ayrılan öğrencilere, Üniversiteye girişte alınan lise diplomasının aslı, arkasına öğrencinin Üniversiteden ayrılış tarihi ve nedenini belirten bilgiler yazıldıktan sonra, bir kopyası Üniversitedeki dosyasında saklanmak üzere iade edilir.

f) Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, Üniversiteye tekrar dönmek istemeleri halinde, tüm yeni öğrenciler gibi, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabullerine ilişkin koşulları sağlamaları gerekir.

İzinli Sayılma Gerekçeleri

Madde 33 — Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu yetkili makamlar tarafından bildirilen öğrenciler, izin için başvuramazlar; ancak tutukluluk durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yapabilirler.

İzin Süreleri

Madde 34 — Lisans öğrencilerine bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu ile toplam 4 dönem izin verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte ilgili Fakülteye iletilir. Fakültenin uygun görmesi üzerine öğrenci izinli sayılır. İzinli geçen süreler öğrenim sürelerine katılmaz.

İzin Başvurusu

Madde 35 — İzin almak isteyen öğrenciler, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile derslerin başlamasını takip eden 10. haftanın son iş gününe kadar, ilgili Fakülte Dekanlığı’na başvururlar. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İzin talebi, Fakülte Kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, Fakülte Kurulu tarafından kararın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Yaz dönemine kayıtlı öğrenciler izin talebinde bulunamazlar, ancak derslerin başladığı haftayı takip eden 2. haftanın son iş gününe kadar bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne başvurarak yaz dönemi kaydının iptal edilmesi talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere ücret ödemeleri ve ders notları ile ilgili uygulanacak hükümler madde 32 ‘de belirtilmiştir.

İzinli Ayrılma

Madde 36 — a) Derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için, bir dönem izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin % 25’inin, bir akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin % 25’inin ödendiğini gösteren banka dekontunun Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmesi, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Ödemelerde, izin başvurusunun yapıldığı tarihteki SÜ ödemeleri için belirlenmiş olan döviz kuru esas alınır. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan fazla ise, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin dönem izni aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir. Bu aşamada ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

b) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

c) İzinli öğrenciler, Üniversitenin sağladığı olanaklardan ve öğrencilik haklarından izin süresince yararlanamazlar.

İzinden Dönüş

Madde 37 — Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen öğrencinin ders kayıtları başlamadan önce Fakülte Dekanlığı’na bir dilekçe ile başvurması gerekir. Fakülte Kurulu’nun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin izinli sayılacağı dönem için ödemiş olduğu ücret kayıt yaptırdığı dönem, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Disiplin İşlemleri

Madde 38 — Öğrencilerin disiplin durumu, YÖK tarafından ilan edilen "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" çerçevesinde, SÜ tarafından belirlenen kurallara göre izlenir. Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler için, uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılmaz. Ancak, bu öğrenciler izinli öğrenciler gibi, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Burslar

Madde 39 — Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör’ün atadığı Komite tarafından Sܒnce düzenlenen kurallara göre gerçekleştirilir.

Ücretler

Madde 40 — Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 41 — 3/8/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisans Öğrenimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Sܒnde kayıtlı lisans öğrencilerine tümüyle uygulanır. Ancak, 2003-2004 akademik yılından önce Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler 2003-2004 akademik yılı ikinci dönemi sonuna kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyebilirler. Daha sonraki dönemlerde gelen isteklere yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin isteklerini yazılı olarak Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne bildirmeleri gerekir.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Sabancı Üniversitesinden:

Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Sabancı Üniversitesi (SÜ) Enstitülerince yürütülecek lisansüstü öğrenimini düzenler. Lisansüstü öğrenim, yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar. Yüksek lisans ve doktora programları ilgili Enstitü Kurullarının önerisi, Akademik Kurulun uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır veya kapatılır.

Öğrenim Dili

Madde 2 — Sܒnde öğrenim dili İngilizcedir, ancak Akademik Kurul tarafından onaylanan dersler Türkçe olarak sunulur.

Akademik Yıl

Madde 3 — a) Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinden oluşur. Bazı lisansüstü programlarda 13 haftalık Yaz dönemi de bulunabilir. Dönem sonu sınavları belirtilen sürelere dahil değildir. Ayrıca, Akademik Kurulun onayı ile açılacak 7 haftalık Yaz döneminde de lisansüstü dersler verilebilir.

b) Akademik Kurul tarafından onaylanan akademik takvimde başvuru, kayıt, ücretler, sınavlar, mezuniyet işlemlerine ilişkin tarihler belirtilir ve öğrenciler ile çalışanların bu tarihlere uymaları gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üniversiteye Kabul ile İlgili Hükümler

 

Kontenjanlar ve Öğrenci Kabulü

Madde 4 — a) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Üniversitenin diğer organlarından birine devredebilir.

b) Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora programına kabul edilebilmesi için yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

c) SÜ Enstitülerinde lisansüstü programların koordinasyonu, ilgili Enstitü Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile her bir Enstitü için atanacak bir Enstitü Kurulu tarafından yürütülür.

d) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili Enstitü Müdürü tarafından en az 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşan bir Kabul Jürisi kurulur.

e) Jüri, adayların geçmiş akademik başarı düzeylerini, ÖSYM tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonuçlarını, gerekli görüldüğünde yapılacak mülakat, yazılı bilim sınavı ve/veya ilgili alanda Üniversite tarafından belirlenebilecek uluslar arası lisansüstü kabul sınavlarında (GMAT/GRE) alınan puanları değerlendirerek adayların programa kabulü konusundaki önerileri oluşturur. Kesin kabul, jürinin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur. Tezli ve tezsiz olarak sunulan yüksek lisans programlarına kabul aşamasında adayın hangi programa (tezli veya tezsiz) kabul edildiği kesin kabul kararında belirtilir.

f) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran öğrencinin, Sܒnin düzenlediği ve sınav sonucunun geçerliliği iki yıl olan İngilizce Dil Ölçme Sınavında başarılı olması yada Üniversitece eşdeğer olarak görülen uluslar arası düzeyde bir İngilizce Dil Sınavından SÜ tarafından tespit edilecek yeterli puanı almış olması gereklidir.

g) SÜ mezunları, mezuniyetlerini takiben iki yıl içinde SÜ lisansüstü programlarına kabul edilirse İngilizce Dil Ölçme Sınavından muaf tutulur.

h) Yüksek lisans programını Sܒnde üstün başarı ile bitirenler jüri kararı ile doktora programına kabul için gereken bilim sınavından muaf tutulabilirler. Bunun için adayın doktora programına süresi içinde başvurmuş olması gerekir.

ı) Yabancı uyruklu adaylarla, yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların kabulünde, LES’na ilişkin ilgili yönetmeliklerce belirlenen muafiyetler saklı kalmak üzere aynı esaslar uygulanır.

Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü

Madde 5 — Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi başarıyla tamamlamış ve başvuru sırasında aktif öğrenci statüsünde kayıtlı olan öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Yurt dışından alınmış lisans/yüksek lisans diplomasının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatay geçiş yolu ile kabul edilmek için 4 üncü maddenin (d) bendinde tanımlanan Kabul Jürisinin olumlu kararı ve Enstitünün onayı gerekir. Kabul Jürisi, farklı Üniversiteden gelen öğrencinin kredi eşdeğerlilik değerlendirmesini yapar ve öğrencinin ilgili kurumdaki başarısının derecesini ve İngilizce dil bilgisini olumlu karar almakta temel kıstas olarak alır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin, öğrenim süreleri hesabına daha önce öğrenim gördükleri süreler de katılır. Toplam sürenin, azami öğrenim süresini aşmaması gerekir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 6 — İlgili Enstitü tarafından belirlenmiş başvuru koşullarına sahip bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci olarak alabilirler. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgili Enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin belirlediği kıstasları yerine getirmiş olması gerekir. Bu öğrencilere kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir "Programa Katılım Belgesi" verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz. Sunulan derslerdeki özel öğrenci kontenjanları Üniversite tarafından lisansüstü programı kontenjanında açık kalan kontenjana göre belirlenir ve ilan edilir. Özel öğrenciler SÜ öğrencisi sayılmazlar ve öğrenci haklarından yararlanamazlar. SÜ diploma programlarında kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrencilik statüsünde ders alamazlar.

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 7 — a) Kabul edildikleri lisansüstü programı izleyebilmek için eksiklikleri olduğu belirlenen adaylar Bilimsel Hazırlık Programına alınır. Bilimsel Hazırlık Programı süresi iki dönemi aşamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü programlardaki süreler dışındadır.

b) Bilimsel Hazırlık Programını süresi içinde tüm derslerden en az D notu ve 2.50 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlayan öğrenci lisansüstü programa başlayabilir.

c) Adayın Bilimsel Hazırlık Programı için aldığı derslerin kredileri, öğrencinin kabul edildiği lisansüstü programda kullanılamaz.

d) Bilimsel Hazırlık Programı sırasında öğrenci, Enstitü Kurulu kararı ile, kabul edildiği lisansüstü programa yönelik dersler alabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ile İlgili Hükümler

Üniversiteye İlk Kayıt İşlemleri

Madde 8 — Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile, özel öğrenciliği kabul edilenler akademik, takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne teslim ederek Üniversiteye ilk kayıt işlemini yaptırmak zorundadırlar. Kayıt için gereken belgeler SÜ tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, dosya açtırma olarak adlandırılan ilk kayıt işlemini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Dönem Kayıtları

Madde 9 — a) Öğrenciler her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücreti ile Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle, dönem kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat yaptırmakla yükümlüdürler. 7 haftalık Yaz döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

b) Sonbahar, İlkbahar ve 13 haftalık Yaz dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırmak mümkün değildir. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren 2 haftadan fazla geçmemiş olması koşulu ile, Enstitü Kurulu Kararı ve Rektör’ün onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri de yerine getirmeleri zorunludur.

c) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, Enstitü Kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Aksi takdirde öğrencilik haklarını tamamıyla kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem, azami öğrenim süresi hesabına katılır.

d) Herhangi bir dönemde Üniversiteden ilişkisi kesilmiş olan öğrenciler, ders kaydı yaptıramazlar.

Ders Ekleme-Bırakma

Madde 10 — Sonbahar, İlkbahar ve 13 haftalık Yaz dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini bizzat yapmak zorundadırlar. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca Enstitü Kurulunun, öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile mümkündür. 7 haftalık Yaz döneminde ders ekleme-bırakma yapılamaz.

Danışmanlık

Madde 11 — Her öğrenciye, programa kabulünden itibaren Enstitü Müdürü tarafından bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın görevi, öğrencinin kişisel gelişimi yanında, akademik durumunu izlemek, kayıt, ders ekleme-bırakma işlemlerinde rehberlik etmektir. Ayrıca, tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için ikinci dönem, doktora programında kayıtlı öğrenciler için üçüncü dönem başına kadar Enstitü Müdürü tarafından bir tez danışmanı atanır. Her iki danışmanın görevini aynı kişi yerine getirebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Hükümler

 

Ders Programları ve Ders Yükü

Madde 12 — a) Lisansüstü ders programlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, her dönem başında Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, öğrencinin akademik danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır.

b) Öğrencilerin 7 haftalık Yaz döneminde alabilecekleri en fazla ders yükü 7 kredidir.

Derslerin Kredi Değerleri

Madde 13 — Bir lisansüstü dersin kredi değeri, haftalık ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerinin kredi değerleri, hangi derslerin kredisiz verileceği ilgili Enstitü Kurulu tarafından saptanır. Yedi haftalık Yaz döneminde her ders için Sonbahar ve İlkbahar dönemlerinde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

Sınavlar

Madde 14 — a) Öğrenciler, her ders için düzenlenebilecek ara sınav(lar) dışında, dönem sonu sınavına da girmek zorundadırlar.

b) Dönem sonu sınavı yerine, öğretim üyesinin isteği ve dersin niteliğine göre öğrenciye proje de yaptırılabilir.

c) Dersin öğretim üyesince geçerli görülen bir nedenle, herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

d) Bir öğrenciye, aynı günde ikiden fazla dönem sonu sınavı verilemez.

e) Dönem sonu sınavı, ders için son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı verilmez.

f) Öğretim üyeleri, ilgili Enstitü Müdürünün onayını almadan, dönem sonu sınavının zamanını ve tarihini değiştiremez.

g) Dönem sonu sınavı yerine düzenlenecek mazeret sınavı, izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar yapılabilir. Bu durumda, öğretim üyesi tarafından ilgili ders için ‘I’ notu verilir. ‘I’ notunun harf notuna çevrilmesi ile ilgili madde 16 hükümleri uygulanır.

h) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle Enstitüde saklanır ve ikinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 15 — Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 15 iş günü içinde, yazılı olarak Enstitüye başvurarak, ara sınav veya dönem sonu sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Enstitü tarafından dilekçenin kendisine iletilmesinden itibaren en geç 5 iş günü içinde, ilgili öğretim üyesi, sınav kağıdını inceleyerek sonucu Enstitü Müdürüne bildirir. Notlarda yapılacak düzeltme, madde 19 çerçevesinde gerçekleştirir.

Değerlendirme ve Notlar

Madde 16 — Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları, dönem içi sınav ve çalışmaları ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre, ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenir. Dersler SÜ Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir. Öğrenciye dersin ne şekilde değerlendirileceği, dönem çalışması ile dönem sonu sınavlarının ağırlığının ne olacağı, o dönemin başında bildirilir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir. Bir dersten başarılı sayılmak için en az geçer not, kredili dersler için ‘C’, kredisiz dersler için ‘S’dir. Akademik takvimde belirtilen sürede öğretim üyesi tarafından not takdir edilmeyen kredili dersler ‘F’, kredisiz dersler ‘U’ notu olarak işlem görür. Notlarda yapılacak düzeltme, madde 19 çerçevesinde gerçekleştirir.

 

Harf Notu

Katsayı

 

A

4.0

 

A-

3.7

 

B+

3.3

 

B

3.0

 

B-

2.7

 

C+

2.3

 

C

2.0

 

C-

1.7

 

D+

1.3

 

D

1.0

 

F

0

I=Eksik, P=Devam eden, S=Yeterli, U=Yetersiz, T=Transfer, NA=Devamsız

‘I’ notu, derste başarılı olduğu halde, dönem sonu sınavı tarihinden itibaren 3 iş gününde, dersi veren öğretim üyesine verilecek belgelerin kabulüne bağlı olarak, hastalık veya bir başka nedenle, ders için gerekli çalışmaları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Bir öğrenci ‘I’ notu aldığı dersten, akademik takvimde "notların öğrenci bilgi sistemine girişi için son gün" olarak belirtilen tarihten sonraki 15 gün içinde, eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde ‘I’ notu, kredili dersler için ‘F’, kredisiz dersler için ‘U’ notuna dönüşür. Ancak öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması durumunda, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine, Enstitü Kurulu bu süreyi izleyen dönemin kayıt süresinin başlangıcından bir gün öncesine kadar uzatabilir. Bu şekilde verilen ‘I’ notunun en geç kayıt süresinin başlangıcından bir gün önce, harf notuna dönüştürülmesi gerekir.

‘P’ notu, kredisiz ders ve tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

‘S’ notu, kredisiz derslerde ve tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

‘U’ notu, kredisiz derslerde ve tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir.

‘T’ notu, Üniversite’ye diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilere veya Sܒnde lisansüstü programa başlamadan önce bir yükseköğretim kurumunda ders almış öğrencilere daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Kabul Jürisi tarafından kabul edilen dersler için verilir.

‘NA’ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. ‘NA’ notu ortalama hesaplarında kredili dersler için ‘F’, kredisiz dersler için ‘U’ notu gibi işlem görür.

‘P’ , ‘S’, ‘U’ ve ‘T’ notları ortalama hesaplarına katılmaz.

Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı ilgili Enstitü Kurulu tarafından yapılır.

Not Ortalamaları

Madde 17 — Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin kredisi ile aldığı notun katsayısının çarpımı ile elde edilir. Dönem Not Ortalaması (DNO) hesabında, ilgili dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin kredi toplamına bölünür. Genel Not Ortalaması (GNO), öğrencinin Sܒne girişinden itibaren kayıt yaptırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. GNO hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son not dikkate alınır. Öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Notların Açıklanması ve Not Belgeleri

Madde 18 — Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Öğrenci Kaynakları Direktörlüğünün sorumluluğunda olan öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi ile açıklanır. Sܒnde öğrenim gören tüm öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdıkları tarihten başlayarak, öğrenimleri süresince aldıkları dersler, notları ve akademik durumları transkript üzerinde gösterilir ve öğrencinin talebi üzerine Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenir.

Notlarda Maddi Hata

Madde 19 — İlan edilmiş olan bir ders notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim üyesinin başvurusu üzerine Enstitü Kurulu tarafından karara bağlanır. Belli bir dönemde yer alan tüm maddi hataların en geç izleyen dönemin kayıt süresi başlamadan düzeltilmiş olması gerekir.

Devam Zorunluluğu

Madde 20 — Öğrencilerin, aldıkları bütün lisansüstü ders, seminer ve proje çalışmalarına devam etmeleri zorunluluğu vardır. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.

Başarı Denetimi

Madde 21 — Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması (GNO) en az 3.00 olan öğrenciler, ‘Başarılı’, GNO’sı 3.00’ın altında olan öğrenciler ‘Sınamalı’ sayılır.

İlişki Kesilmesi

Madde 22 — a) Herhangi bir dönem sonunda GNO’sı 2.00’den az olan,

b) Tez çalışması ile ilgili ders notu, üstüste iki kez ‘U’ olan,

c) GNO’sı iki dönem üst üste 2.50’nin altında olan,

d) Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ders programını her dersten en az geçer not alarak tezli yüksek lisans ve doktora programında 4, tezsiz yüksek lisans programında 6 dönemde tamamlayamayan ve/veya ilgili programın süresi sonunda GNO’sı 3.00’ün altında olan,

e) Bilimsel hazırlık programında, Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ders yükünü her dersten en az geçer not alarak verilen süre sonunda tamamlayamayan ve/veya süre sonunda GNO’sı 2.50’nin altında olan,

f) Jüri tarafından tezi reddedilen,

g) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen,

h) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan,

i) Doktora tez önerisi ikinci kez reddedilen,

j) Programı süresi içinde tamamlayamayan,

k) Doktora yeterlik sınavını tamamladıktan sonra fazladan aldığı dersleri 6. dönem sonuna kadar tamamlayamayan öğrencilerin,

Üniversite ile ilişkileri kesilir.

l) Yedi haftalık Yaz dönemi sonunda akademik başarısızlık nedeniyle ilişki kesme işlemi yapılmaz, ancak aldığı notlar ile başarısız olup ilişki kesilme durumuna gelen öğrencilerin akademik durumu "Sınamalı" olarak düzeltilir.

Derslerden Muafiyet

Madde 23 — Daha önce bir yükseköğretim programında ders almış olan öğrenciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin, Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, transkriptleri ve bir dilekçe ile ilgili Enstitüye başvurmaları gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumunda alınmış olması gerekir. Öğrencilerin daha önce almış oldukları ve eşdeğerliliği Kabul Jürisi tarafından kabul edilen derslerden, muafiyet için verilen ‘T’ notu, GNO ve DNO hesabına katılmaz. Bu şekilde muaf olunan ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği de Kabul Jürisinin kararında belirtilir.

Ders Tekrarı

Madde 24 — Lisansüstü programlarda bir dersten ‘F’, ‘U’, ‘NA’, ‘D’, ‘D+’, ‘C-‘ notu alan öğrencilerin, bu dersi, tekrar almaları gerekir. Bu dersler seçmeli yada sonradan programdan çıkartılan dersler ise, öğrenciler, bu derslerin yerine danışmanları tarafından uygun görülen başka dersleri alırlar. Kayıtlı olduğu programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve diğer mezuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrenciler için bu şart aranmaz. Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, GNO hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı , GNO hesaplamalarına katılır, ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir. Notu ’B’ veya daha yüksek olan dersler tekrarlanamaz.

Ders Saydırma

Madde 25 — Aynı kod ile alınan dersler, ders tekrarı esasları çerçevesinde, otomatik olarak sayılır ve bu konuda öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Farklı kod ile alınan seçmeli dersler ile sonradan programdan çıkartılan dersler yerine alınan dersler, aşağıdaki kurallar çerçevesinde birbiri yerine saydırılabilir:

a) Ders saydırma işleminde bir ders, yalnızca bir başka derse karşılık gelebilir.

b) Aynı dönem içinde alınan dersler birbiri yerine sayılamaz.

c) Son alınan ders, daha önceki dönemlerde alınan bir başka ders yerine saydırılabilir.

d) Ders saydırma, ancak seçmeli dersler yada programdan çıkarılan dersler için olabilir. Zorunlu dersler yerine ders saydırılamaz.

e) Yüksek lisans programında kayıtlı iken daha sonra doktora programına saydırılmak üzere alınan dersler, dönem kayıtlarından önce Enstitü Kurulu kararı ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne bildirilmelidir.

f) "B" veya daha yüksek not alınmış dersler yerine ders saydırmak mümkün değildir. Diğer Üniversitelerden T notu ile transfer edilen dersler, ders saydırma işleminde kullanılmaz. Ancak not yükseltmek amacıyla ‘T’ notu ile muaf tutulan derslerin yerine ders alınabilir. Bu durumdaki öğrencilerin ders saydırma işlemlerini yapması gerekir.

g) Diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınan derslerin Sܒndeki programa sayılması için, öğrencinin ders(ler)i aldığı tarihi izleyen dönemin ders kayıtlarının son gününe kadar kayıtlı olduğu Enstitü’ye başvuruda bulunması gerekir. Eşdeğerliği Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen dersler, ‘T’ notu ile öğrencinin Sܒndeki programına sayılır.

h) Kayıtlı bulunulan dönemde alınan bir ders daha önceki dönemlerde alınan bir ders yerine saydırılabileceği gibi, kayıtlı bulunulan dönemden önceki dönemlerde alınan dersler de birbiri yerine saydırılabilir.

ı) Öğrenci, ders saydırma isteğini danışmanına iletir ve onaylandığı takdirde, bu istek, işlem yapılmak üzere öğrenci tarafından Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilir. Ders saydırma istekleri, derslerin başlamasını takip eden 11. haftanın başı ile dönem sonu sınavlarının son günü arasındaki zaman aralığında Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü’ne iletilmelidir.

i) Ders saydırma işlemleri, daha önce alınmış olan dersin toplam puanının GNO hesaplarından düşürülüp en son dersin toplam puanının bu hesaba katılması suretiyle, kayıtlı bulunulan dönem GNO hesaplanmasında kullanılır; daha önceki dönemlere ait GNO ve DNO hesaplarına etki etmez. Ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler transkriptte gösterilir.

Diplomalar

Madde 26 — a) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde mezuniyet isteklerini Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne başvuru yaparak bildiren ve mezuniyet için gerekli koşulları sağladığı belirlenen yüksek lisans öğrencilerine SÜ Yüksek Lisans diploması, doktora öğrencilerine SÜ Doktora Diploması verilir.

b) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Programının adı bulunur. Lisans diplomasını aldığı dalda yüksek lisans programını tamamlayan öğrencinin meslek unvanını belirten yazılı belge öğrencinin isteği üzerine kendisine verilir.

c) Sܒnden lisansüstü diploması alabilmek için öğrencinin en az son iki dönemini Sܒnde tam zamanlı öğrenci olarak geçirmiş olması gerekir. Yedi haftalık Yaz dönemi son iki dönem tanımlaması dışındadır.

d) Kayıtlı olduğu doktora programında sunulan dersleri başarı ile tamamlamış, ancak herhangi bir nedenle doktora programını tamamlayamayan öğrencilerin bir tezsiz yüksek lisans programına intibak ettirilmeleri ilgili Enstitü Kurulu‘nun onayı ile mümkündür. Enstitü Kurulu kararında öğrencinin hangi derslerinin yüksek lisans programına sayılacağı ve öğrenim süresinden kaç dönem harcamış kabul edileceği belirtilir.

Diploma Kaybı ve Yeni Diploma Hazırlanması

Madde 27 — Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan verilmesi, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Üniversite’ye başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ilişkin ibare konur.

Tezli Yüksek Lisans

 

Program Gerekleri ve Süreler

Madde 28 — a) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet kredili ders, kredisiz ders ve tez çalışmasından oluşur.

b) Programdaki kredili ve kredisiz dersleri tamamlama süresi 7 haftalık Yaz dönemi hariç en fazla 4 dönemdir. Bu süre sonunda ders başarı koşullarını yerine getiren öğrencinin tez eksikliklerini tamamlamak için süreye gereksinimi olması durumunda, öğrenciye Enstitü Kurulu tarafından en fazla 2 dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır.

c) Yüksek lisans programını tamamlayabilmek için öğrencinin GNO’sının en az 3.00 olması ve tezinin başarılı bulunması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer gerekli koşulları da sağlaması gerekir.

d) Öğrenci, Enstitü Kurulu kararı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, en çok iki adet lisans dersi alabilir. Ayrıca, öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir.

Tez

Madde 29 — a) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci Yüksek Lisans derecesini hak etmek için bir tez hazırlayıp sunmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin 3. dönemden itibaren tez derslerine kayıt yaptırmaları gerekir.

b) Yüksek Lisans Tez Jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile atanır. Tez Jürisi biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri SÜ içindeki farklı bir alandan veya diğer yükseköğretim kurumlarından öğretim üyeleri arasından olmak üzere 3 veya 5 kişiden oluşur. Tez Jürisi’nin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, yüksek lisans programına başlarken aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce yazmak ve jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

d) Tez danışmanınca tezi onaylanan öğrencinin tezinin ciltlenmemiş 5 kopyası tez danışmanının onayı ile birlikte tez danışmanınca ilgili Enstitüye iletilir.

e) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak tez ile ilgili raporlarını hazırlar ve Enstitüye sunar. Jüri tercihen toplantı günü veya en geç 3 gün içinde öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

f) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri, alınan kararı en geç 3 gün içinde ilgili Enstitüye yazılı tutanak ile bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu öğrenciler uzatma aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır.

g) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen yüksek lisans tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans

 

Program Gerekleri ve Süreler

Madde 30 — a) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 adet kredili ders ile kredisiz dönem projesi dersinden oluşur.

b) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi 7 haftalık Yaz dönemi hariç en fazla 6 dönemdir.

c) Öğrencinin programın süresi sonunda GNO’sının en az 3.00 olması ve kredili dersleri ile dönem projesi dersini başarı ile tamamlaması gerekir.

d) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki Üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

e) Öğrenci dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

f) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, Enstitü Kurulu kararı ile en çok iki adet lisans dersi alabilir.

g) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer gerekli koşulları da sağlayan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

 

Tezsiz Ortak Yüksek Lisans

 

Amaç

Madde 31 — Birbirini tamamlar nitelikte iki dalda yüksek lisans derecesi alma imkanı verecek bütünleşik olarak tasarımlanmış "tezsiz ortak yüksek lisans programları" açılabilir.

Tezsiz Ortak Yüksek Lisans Programı Açılması

Madde 32 — Tezsiz Ortak yüksek lisans programı, ilgili Enstitü Kurullarının önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile açılır.

Program Gerekleri ve Süreler

Madde 33 — a) Tezsiz Ortak yüksek lisans programı, toplam 60 krediden az olmamak koşulu ile her iki diploma programından 10’ar adet ders olmak üzere toplam 20 adet kredili ders ve kredisiz proje çalışmasından oluşur.

b) Tezsiz Ortak yüksek lisans programının tamamlanma süresi 7 haftalık Yaz dönemi hariç en fazla 6 dönemdir.

c) Öğrencinin programın süresi sonunda, her iki diploma programının GNO’larının en az 3.00 olması ve kredili dersleri ile dönem projelerini başarı ile tamamlaması, ayrıca varsa programdan mezun olmak için diğer koşulları da sağlaması gerekir.

d) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki Üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

e) Öğrenci, dönem projesinin alındığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

f) Sܒnde lisans diploma programlarında kayıtlı öğrenciler, mezuniyet yılında olmaları koşulu ile, Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programına kabul edildikleri takdirde, en çok 3 adet lisansüstü ders alabilir. Bu şekilde lisans ders yüküne ek olarak alınan dersler, ancak Enstitü Kurulu kararı ile öğrencinin Tezsiz Ortak Yüksek Lisans programına başladıktan sonra bu programdaki ders yüküne sayılabilir.

g) Tezsiz ortak yüksek lisans programın herhangi bir aşamasında, diploma programlarının birisinden ayrılmak isteyen öğrencinin, Üniversitede sunulan diğer yüksek lisans programlarına intibakı veya Üniversite ile ilişkisinin kesilmesi Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir.

 

Doktora

 

Program Gerekleri ve Süreler

Madde 34 — a) Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet kredili ders, doktora yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

b) Doktora programında ders tamamlama süresi, 7 haftalık Yaz dönemi hariç en çok 4 dönem, doktora programını tamamlama süresi 8 dönemdir. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede mezun olabilirler. Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 8 dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, tezini jüri önünde savunması için Enstitü Kurulu tarafından en fazla 4 dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler, ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır.

c) Öğrencinin derslerini tamamladığı süre sonunda GNO’sının en az 3.00 olması, program süresinin sonunda kredili derslerini, doktora yeterlik sınavını ve tezini başarı ile tamamlaması gerekir.

d) Öğrenci, danışmanının önerisi üzerine Enstitü Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere SÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de alabilir.

e) Enstitü tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin, alacağı fazla dersler GNO’sına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

f) Öğrencinin programı sırasında alacağı fazla dersler, her dönem kayıtlarından önce Enstitü Kurulu kararı ile belirlenerek Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne bildirilir.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 35 — a) Doktora derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler, 7 haftalık Yaz dönemi hariç ilk 5 dönem içinde doktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

b) Doktora yeterlik sınavına girmek için öğrencinin, aşağıda belirtilen İngilizce sınavlarından birisinden yeterli puan almış olması gerekir:

1) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60,

2) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 60,

3) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az yeni değerlendirme sistemine göre 213, eski değerlendirme sistemine göre 550,

4) International English Language Testing System (IELTS) sınavından her bölümden en az 6.0.

c) Doktora yeterlik sınavları, Enstitü Kurulu tarafından atanan Sܒnde sürekli görev yapan 5 kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere Doktora Yeterlik Komitesi tarafından Sܒnin fakülte ve enstitülerinin öğretim üyeleri arasından belirlenen 3 kişilik Jüri tarafından yapılır.

d) Doktora Yeterlik Komitesi, jürinin önerilerini ve sınav sonuçlarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna, sınav tarihinden itibaren en geç üç gün içinde salt çoğunlukla karar verir.

e) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Sınavın yazılı veya sözlü kısımlarından herhangi birisinde başarılı olan öğrenci, bir sonraki dönemde sadece başarısız olduğu kısımdan sınava alınır.

f) Doktora Yeterlik Komitesi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan derslerin alındığı süreçte, her dönem sonunda en az 2.00 GNO’sı sağlanması, 6. dönemin sonunda her dersten en az ‘C’ notu alınmış olarak en az 3.00 GNO’sı ile sürecin tamamlanması gereklidir.

Tez İzleme Komitesi ve Tez Önerisi Savunması

Madde 36 — a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, bir ay içinde Enstitü Kurulu kararı ile, Sܒnin Fakülte ve Enstitülerinin öğretim üyelerinden 3 kişilik bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. Tez İzleme Komitesi, öğrencinin tez danışmanı, SÜ içinden aynı programın bir öğretim üyesi ile SÜ içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının farklı programından bir öğretim üyesinden oluşur.

b) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, bu konuda hazırlayacağı yazılı raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

c) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin, sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve verilen karar Enstitüye yazılı tutanakla bildirilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

Tez

Madde 37 — a) Doktora tez önerisi savunmasında başarılı olan öğrenci, en az bir dönem sonra doktora tez savunmasına girer. Öğrenci, aksi belirtilmemiş ise, tezini İngilizce olarak yazmak ve jüri önünde İngilizce olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora Tez Jürisi ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Jüri, Tez İzleme Komitesindeki üç öğretim üyesi en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ve diğeri Sܒnin fakülte ve enstitülerinin öğretim üyelerinden bir kişi olmak üzere 5 kişiden oluşur. Ayrıca iki de yedek üye belirlenir.

c) Tez savunması, hazırlanan tezin jüriye teslim edilmesinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır. Tez savunma tarihi ve yeri Enstitü tarafından tez savunma tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir ve tez Enstitüde öğretim üyeleri tarafından incelemeye açık tutulur. Tez savunması tez çalışmalarının takdimi ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

d) Tez savunmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla "Kabul", "Red" veya "Düzeltme" kararı verir ve bu kararı yazılı tutanakla Enstitüye tez savunmasını izleyen üç gün içinde bildirir. Tez savunması kabul edilen öğrenci, mezun olmaya hak kazanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde tezini jüri tarafından önerilen şekilde düzelterek aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin uzatma aldığı dönemde kayıt yaptırması gerekir.

e) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, kabul edilen doktora tezinin jüri üyelerince imzalanmış ve ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Üniversiteden Ayrılma ve Kayıt İptali

Madde 38 — Öğrenciler, istedikleri zaman bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne başvurarak, Üniversiteden ayrılma veya 7 haftalık Yaz dönemi kaydının iptali talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere, ücret ödemeleri ve kayıtlı oldukları dersler ile ilgili uygulanacak hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Sonbahar, İlkbahar ve 13 haftalık Yaz dönemleri için ders kayıtlarının son gününe kadar Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücreti ve/veya Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödemesi gereken ücretler talep edilmez. Ödeme yapılmış ise, öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

b) Sonbahar, İlkbahar ve 13 haftalık Yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar Üniversite’den ayrılma başvurusu veya 7 haftalık Yaz dönemi için derslerin başladığı haftayı takip eden 2. haftanın son iş gününe kadar, Yaz dönemi kaydının iptal edilmesi talebini yapan öğrencinin, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin % 25’ini ödemesi gerekir. Öğrenci, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin % 25’inden fazla ödemişse, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Eksik kalan kısım var ise, öğrenciden talep edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

c) Sonbahar, İlkbahar ve 13 haftalık Yaz dönemleri için derslerin başlamasını takip eden 10. haftanın son iş gününe kadar Üniversite’den ayrılma veya 7 haftalık Yaz dönemi için derslerin başlamasını takip eden 2. haftanın son iş gününe kadar Yaz dönemi kaydının iptal edilmesi başvurusu yapan öğrencinin, ilgili dönemde kayıt yaptırmış olduğu dersler, dönem kaydından düşürülür. Bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda, öğrencinin kayıtlı olduğu dersler ve notları kayıtlarına geçirilir.

d) Üniversiteden mezuniyet, kendi isteği veya ilişki kesilmesi gibi nedenlerle ayrılan öğrencilerin, belgelerini alabilmeleri için kayıt sildirme işlemini tamamlamaları gerekir.

e) Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, Üniversiteye tekrar dönmek istemeleri halinde, tüm yeni öğrenciler gibi, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabullerine ilişkin koşulları sağlamaları gerekir.

İzinli Sayılma Gerekçeleri

Madde 39 — Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik ani olaylar gibi nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu yetkili makamlar tarafından bildirilen öğrenciler, izin için başvuramazlar; ancak tutukluluk durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yapabilirler.

İzin Süreleri

Madde 40 — Lisansüstü öğrencilerine, bir defada en çok bir akademik yıl olmak koşulu ile, toplam 4 dönem izin verilebilir. İzin istekleri gerekçeli olarak ve belgeleri ile birlikte ilgili Enstitüye iletilir. Enstitünün uygun görmesi üzerine öğrenci izinli sayılır. İzinli geçen süreler, öğrenim sürelerine katılmaz.

İzin Başvurusu

Madde 41 — İzin almak isteyen öğrenciler, izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, derslerin başlamasını takip eden 10. haftanın son iş gününe kadar ilgili Enstitü Müdürlüğü’ ne başvururlar. Bu tarihten sonra gelen izin talepleri değerlendirmeye alınmaz. İzin talebi, Enstitü Kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır. İzin talebinin uygun görülmesi halinde, Enstitü Kurulu tarafından kararın onaylandığı tarih, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir. Yedi haftalık Yaz dönemine kayıtlı öğrenciler, izin talebinde bulunamazlar, ancak derslerin başlamasını takip eden 2. haftanın son iş gününe kadar bir dilekçe ile Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne başvurarak Yaz dönemi kaydının iptal edilmesi talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrencilere, ücret ödemeleri ve ders notları ile ilgili uygulanacak hükümler, madde 38’de belirtilmiştir.

İzinli Ayrılma

Madde 42 — a) Derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar izin başvurusu yapan ve başvurusu kabul edilen öğrencinin, izninin işleme konulabilmesi için, bir dönem izin aldıysa o döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin %25’inin, bir akademik yıl izin aldıysa o akademik yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’inin ödendiğini gösteren banka dekontunun, Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne iletilmesi, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Ödemelerde, izin başvurusunun yapıldığı tarihteki SÜ ödemeleri için belirlenmiş olan döviz kuru esas alınır. Öğrencinin ödemiş olduğu ücret; ödemekle yükümlü olduğu miktardan fazla ise, fazla olan kısım öğrenciye iade edilir. Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için SÜ tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir. Öğrencilerin dönem izni aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. Bu maddede belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda ücret iadesi mümkün değildir. Bu aşamada ödemekle yükümlü olunan dönem öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi gerekir.

b) İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin, ilgili dönemde almış olduğu dersler dönem kaydından düşürülür.

c) İzinli öğrenciler, Üniversitenin sağladığı olanaklardan ve öğrencilik haklarından izin süresince yararlanamazlar.

İzinden Dönüş

Madde 43 — Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bunun yanında, izni devam ederken Üniversiteye dönmek isteyen öğrencinin, ders kayıtları başlamadan önce ilgili Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurması gerekir. Enstitü Kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin, izinli sayılacağı dönem için ödemiş olduğu ücret kayıt yaptırdığı dönem, ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Disiplin İşlemleri

Madde 44 — Öğrencilerin disiplin durumu, YÖK tarafından ilan edilen "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" çerçevesinde, SÜ tarafından belirlenen kurallara göre izlenir. Disiplin cezası nedeni ile Üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler için, uzaklaştırma süresi, azami öğrenim süresine katılmaz. Ancak, bu öğrencilerin izinli öğrenciler gibi, uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretini ödemeleri gerekir.

Burslar

Madde 45 — Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların dağıtımı, Rektör’ün atadığı Komite tarafından Sܒnce düzenlenen kurallara göre gerçekleştirilir.

Ücretler

Madde 46 — Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir. Öğrenim ücretini ve Üniversitenin olanaklarından yararlanmak için ödenmesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 47 — 3/8/1999 tarihli ve 23775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Öğrenimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Sܒnde kayıtlı lisansüstü öğrencilerine tümüyle uygulanır. Ancak, 2003-2004 akademik yılından önce Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler, 2003-2004 akademik yılı ikinci dönemi sonuna kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyebilirler. Daha sonraki dönemlerde gelen isteklere yürürlükten kaldırılan hükümler uygulanmaz. Bu durumdaki öğrencilerin isteklerini yazılı olarak Öğrenci Kaynakları Direktörlüğüne bildirmeleri gerekir.

Yürürlük

Madde 48 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sabancı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,Açığa Satış ve

Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Seri: V, No: 69)

MADDE 1 — 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 37 — Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 2 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı