Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

24 Eylül 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25239

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’e, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/6119 Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı Tarafından Yayınlanmış En Son İlçe Bazındaki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kriterleri, İlçelerin Sağlık Göstergeleri ile Coğrafi Konumları Dikkate Alınarak, Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2003/6121 Gümrük Müsteşarlığına Ait Bazı Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2003/6123 Polis Akademisine Bağlı  Olarak Polis Meslek Yüksek Okullarının Açılması Hakkında Karar

Yönetmelikler

2003/6102 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2003/6104 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/220/AT)

Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2003/88 Sayılı Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/76, (2918 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2003/80 Sayılı Kararı

DÜZELTME (Konya Valiliğine Ait 2003/05 Sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Eylül 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-14353

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Avrupa Birliği Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı”na katılmak üzere, 24 Eylül 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Eylül 2003

B.01.0.KKB.01-06-198-2003-1135

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Eylül 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14353 sayılı yazınız.

“Avrupa Birliği Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Gayriresmi Toplantısı”na katılmak üzere, 24 Eylül 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

23 Eylül 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-14354

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Eylül 2003 tarihinden itibaren İtalya ve Fransa’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

23 Eylül 2003

B.01.0.KKB.01-06-199-2003-1136

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 23 Eylül 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-14354 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Eylül 2003 tarihinden itibaren İtalya ve Fransa’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/6119

Başbakanlık Doğu ve Güneydoğu Eylem Planı, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yayınlanmış en son ilçe bazındaki sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçelerin sağlık göstergeleri ile coğrafi konumları dikkate alınarak, sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimlerinin ekli listedeki şekilde tespit edilmesi; Sağlık Bakanlığı’nın 3/9/2003 tarihli ve 115167 sayılı yazısı üzerine, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H. GÜLER

E. MUMCU

M.H. GÜLER

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6121

Gümrük Müsteşarlığına ait ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların derecelerinin, (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların sınıf, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 29/8/2003 tarihli ve 19246 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

     

Başbakan V.

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H. GÜLER

H. ÇELİK

M. H. GÜLER

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

KURUMU    : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

CETVEL       : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

      DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                                                                                            YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

     

KADRO

KADRO

DEĞİŞİKLİK

 

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

KADRO DERECESİ

 

GİH

BAŞKONTROLÖR

1

2

1

 

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

2

1

 

GİH

ŞUBE MÜDÜRÜ

1

3

1

 

GİH

UZMAN

2

2

1

 

GİH

GÜMRÜK UZMANI

14

6

5

 

GİH

AB UZMANI

5

5

3

 

GİH

ŞEF

2

4

3

 

GİH

ŞEF

1

5

3

 

GİH

VERİ HAZ VE KON. İŞL.

10

4

3

 

GİH

VERİ HAZ VE KON. İŞL.

6

5

3

 

GİH

VERİ HAZ VE KON. İŞL.

1

7

6

 

GİH

ŞOFÖR

1

7

6

 

SH

DAİRE TABİBİ

1

5

3

 

SH

HEMŞİRE

1

5

1

 

TH

MÜHENDİS

1

4

2

 

TH

TEKNİSYEN

1

5

3

 

TH

TEKNİSYEN

1

5

4

 

TH

TEKNİSYEN

1

9

7

 

TH

HABERLEŞME TEKN.

1

4

3

 

YH

HİZMETLİ

1

7

5

 

YH

HİZMETLİ

    2     

7

6

 

TOPLAM :

55

   

 

KURUMU    : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

CETVEL       : 3

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

 

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENİLEN KADROLARIN                                                                                                    YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN

     

KADRO

KADRO

DEĞİŞİKLİK

 

SINIFI

UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

KADRO DERECESİ

 

GİH

GÜMRÜK MUHAFAZA MÜD.

4

2

1

 

GİH

PROGRAMCI

2

4

3

 

GİH

ŞEF

20

4

3

 

GİH

MUAYENE MEMURU

20

4

3

 

GİH

MUAYENE MEMURU

6

7

3

 

TH

KAPTAN

1

5

4

 

TH

KİMYAGER

10

7

6

 

TH

KİMYAGER

5

8

6

 

TH

TEKNİSYEN

1

5

4

 

TH

HABERLEŞME TEKN.

1

4

3

 

TH

HABERLEŞME TEKN.

1

5

3

 

YH

HİZMETLİ

3

6

5

 

YH

HİZMETLİ

20

7

5

 

YH

HİZMETLİ

1

8

5

 

YH

BEKÇİ

1

7

5

 

YH

BEKÇİ

  1   

7

6

 

TOPLAM :

97

   

 

KURUMU    : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

CETVEL       : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                        – A –                                                                                                                                      – B –

              MEVCUT KADRONUN                                                                                      YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

 

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

 

GİH

GÜMRÜK MÜFETTİŞİ

3

2

GİH

HUKUK MÜŞAVİRİ

4

1

 

GİH

GÜMRÜK MÜFETTİŞİ

4

3

GİH

BAŞKONTROLÖR

1

5

GİH

STAJYER KONTROLÖR

8

3

GİH

GÜMRÜK MÜFETTİŞİ

7

10

GİH

GÜMRÜK UZMAN YRD.

8

15

GİH

GÜMRÜK UZMANI

4

9

GİH

GÜMRÜK UZMAN YRD.

9

31

GİH

GÜMRÜK UZMANI

6

37

GİH

PROGRAMCI YRD.

5

1

GİH

AB UZMANI

5

9

 

GİH

AB UZMAN YRD.

8

7

GİH

PROGRAMCI

5

1

GİH

AB UZMAN YRD.

9

2

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

3

12

GİH

MEMUR

5

9

GİH

VERİ HAZ. VE KON. İŞL.

4

8

GİH

MUAMELE MEMURU

5

15

TH

İSTATİSTİKÇİ

5

1

 

GİH

DAKTİLOGRAF

5

2

YH

DAĞITICI

5

1

GİH

DAKTİLOGRAF

6

1

       

GİH

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

3

2

       

TH

TEKNİSYEN

9

   1    

               
 

TOPLAM :

 

94

 

TOPLAM:

 

94

 

 

KURUMU    : GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

CETVEL       : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                        – A –                                                                                                                                      – B –

              MEVCUT KADRONUN                                                                                      YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

 

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRÜ

1

18

GİH

GÜM. VE MUH. BAŞM.

1

18

 

GİH

GÜM.MUHAFAZA BAŞMÜD.

1

18

GİH

GÜM. VE MUHF.BAŞM.YR.

1

47

GİH

GÜM.BAŞMÜDÜR YRD.

1

20

GİH

MUAYENE MEMURU

6

11

 

GİH

GÜM.MUH.BAŞMÜDÜR YRD.

1

31

GİH

MUHAFAZA MEMURU

6

11

GİH.

MUAMELE MEMURU

5

10

GİH

VERİ HAZ. VE KON.İŞL.

3

5

GİH VERİ HAZ. VE KON.İŞL.

4

5  

 

         

 

              

 

TOPLAM :

 

97

 

TOPLAM:

 97

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6123

Polis Akademisine bağlı olarak ekli listede adları yazılı polis meslek yüksek okullarının açılması; Maliye Bakanlığının görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığının 22/8/2003, 4/9/2003 tarihli ve 152707, 159829 sayılı yazıları üzerine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

C. ÇİÇEK

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı V.

O. PEPE

H. ÇELİK

G. AKŞİT

M. BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

A. GÜL

M. A. ŞAHİN

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı V.

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

M. H. GÜLER

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H. GÜLER

E. MUMCU

O PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

10/9/2003 Tarihli ve 2003/6123 Sayılı

Kararnamenin Eki

 

LİSTE

 

Sıra

 

 

No

Polis Meslek Yüksek Okulunun Adı

 

1 -

Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu

 

2 -

Afyon Polis Meslek Yüksek Okulu

 

3 -

İstanbul Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu

 

4 -

İzmir Bornova Polis Meslek Yüksek Okulu

 

5 -

Hatay Polis Meslek Yüksek Okulu

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/6102

Ekli “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 11/6/2003 tarihli ve 1465 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 31/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H. GÜLER

H. ÇELİK

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Madde 1 —6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin değişik 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci Bölgede hizmet yapma sırası gelen personelden, kalması veya tayin edilmesinde yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar teklif yapılabilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgeye ataması yapılacakların % 5’ini geçemez. Ancak; bu oran her yıl genel atama dönemine yönelik olarak; teşkilat ve ülke genelinde meydana gelebilecek ihtiyaç ve değişiklikler çerçevesinde Bakanlık onayıyla % 10 oranına çıkartılabilir. Her yıl tespit edilecek bu orana karşılık gelen personelin sayısı, ikinci bölgeye ataması yapılacakların, % 5’i birinci defa, % 3’ü ikinci defa, % 2’si üçüncü defa olmak üzere toplam % 10’unu geçemez.”

“Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme teklifi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanır. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler ve ikinci bölgeden birinci bölgeye dönecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.”

Madde 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6104

Ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 14/8/2003 tarihli ve 12581 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H. GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

        Anayasa Mahkemesi Başkanlığından :

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı