Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

17 Eylül 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25232

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/6066 Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/6072 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nde Yapılan Ekli Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar

2003/6077 Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onaylanması Hakkında Karar

2003/6080 Türkiye ile Bulgaristan Arasında Enerji ve Altyapı Projeleri Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma Tutanağının Onaylanması Hakkında Karar

2003/6083 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan,Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/6087 Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan,Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2003/6069 11 No’lu Protokol ile Değişik, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Koruma Avrupa Sözleşmesi’ne Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Ek 6 No’lu Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

 

Tebliğler

— Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (No: 2003/63)

— Amasya İli Sınırları İçerisinde Spor Müsabakaları Nedeniyle Meydana Gelebilecek Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar (No: 2003/1)

— Sinop İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar (No: 2003/1186-1)

— Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/4)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Tebliğler

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 12/09/2003

SAYI : 2003/63

KONU : SEKA Aksu İşletmesi’nin Özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22.08.2003 tarih ve 7344 sayılı yazısına istinaden,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 15.07.1998 tarih ve 98/51 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan ve özelleştirme stratejisi belirlenen SEKA - Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.’ne ait Aksu İşletmesi’nin varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihale neticesinde;

1. Aksu İşletmesi’nin 3.500.000.-(üçmilyonbeşyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Milda Mecmua Gazete Dağıtım Pazarlama Sanayii ve Ticaret Limited Şirketine ihale şartları çerçevesinde satılmasına, Milda Mecmua Gazete Dağıtım Pazarlama Sanayii ve Ticaret Limited Şirketinin İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Aksu İşletmesi’nin 3.350.000.-(üçmilyonüçyüzellibin) ABD Doları bedelle ikinci sırada yer alan Bintaş Bilumum İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.’ne ihale şartları çerçevesinde satılmasına, Bintaş Bilumum İhtiyaç Maddeleri Pazarlama A.Ş.’nin İdare tarafından verilecek süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya ihale şartları belgesinde yer alan diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Aksu İşletmesi ihalesinin iptal edilmesine,

2. Bu Karar çerçevesinde varlık satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın yetkili kılınmasına,

—— • ——

Amasya Valiliğinden:

Spor Müsabakaları Nedeniyle Meydana Gelebilecek Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar

Karar Tarihi : 3/9/2003

Karar No : 2003/1

Amasya’da faaliyette bulunan ülkemizde ve uluslararası alanlarda önemli başarılar elde etmiş spor kulüplerimiz, gerek kendi alanlarında ve gerekse yurt içinde veya yurt dışındaki muhtelif organizasyonlar kapsamında müsabakalar yapmaktadırlar. Ancak, bu müsabakaların öncesinde ve müsabaka esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm neticesi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı, kesici veya delici maddelerin kullanıldığı, şiddet olayları ve kişi hukukuna aykırı maddi veya manevi değerlere yönelen küfür veya aşağılayıcı sloganların yer aldığı, sporculuk ahlakına, spor ilke ve kurallarına uymayan her türlü kötü tezahüratın teşebbüslerine veya eylemlerine münferiden de olsa rastlanmaktadır.

Bu nedenle; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 27 ve 66 ncı maddeleri uyarınca, Amasya İli mülki hudutları içerisinde bulunan tüm açık ve kapalı spor müsabaka alanlarında huzur ve güvenliğin temini, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması için mevcut hukuki düzenlemelere ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Buna göre;

Madde 1 — Spor müsabakalarının yapıldığı açık alanlar veya kapalı tesisler (Salon veya stadlar dahil) ile bu yerlerin en az 200 metre yakınına her türlü silah, kesici ve delici alet, sis ve ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile taş, sopa, metal çubuk gibi sert cisim veya tehlike arzedebilecek diğer maddeler ile alkollü içeceklerin sokulması, taşınması veya bu maddelerin kullanılması yasaktır.

Madde 2 — Müsabakalar öncesinde ve her durumda kişilerin üstlerinin, araçlarının, özel kağıt ve eşyalarının aranmasını gerektirecek durumların ortaya çıkabileceği hallerde, açık ve kapalı saha ve tesislerinin bulunduğu Mülki İdare Amirliği tarafından gerekçeleri ile birlikte mahkeme kararı alınır ve mahkeme kararına göre işlem yapılır.

Hiçbir kimse müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında; spor alanlarında ve mekanlarında, yakın çevresinde, yolda, meydanda, cadde ve benzeri yerlerde, toplu taşıma araçlarında, umuma açık diğer mekanlarda veya buna benzer yerlerde, seyirciye ayrılmış yerlerde, ferdi veya toplu olarak sözlü veya yazılı hakaretle aşağılayıcı veya tahrik edici küfür, kötü söz veya sloganla çirkin tezahüratta bulunamaz veya buna liderlik edemez.

Bu yasaklara uymayanlar hakkında;

a) Bu fiili, müsabaka alanının seyirciye ayrılmış yerlerinde gerçekleştirenler, şartlar müsait olduğu takdirde, güvenlik görevlilerince müsabaka alanı dışına çıkarılır ve yasal işlemler başlatılır.

b) Bu fiili gerçekleştirenlerden, müsabaka alanı dışına çıkarılmasına şartlar ve konumu nedeniyle imkan olmadığı anlaşılanlar hakkında; her türlü kamera, fotoğraf makinesi gibi teknik araçla, tanıkla veya diğer belgelerle delillendirme yapılarak yasal işlemlere başlanılır.

c) Açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü veya keyif verici madde kullanılarak gelenler müsabaka alanına kesinlikle alınmaz. Bunu ihlal edenler güvenlik görevlileri tarafından derhal müsabaka alanı dışına çıkarılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Madde 3 — 1 ve 2 nci maddelere uymayan kişilerin ilgili kimlik bilgileri; müsabakanın yapıldığı İl veya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından fotoğraflı olarak özel bir kayıt işlemine tabi tutulur ve bu kayıtlardaki kişiler iki yıl boyunca devamlı olarak bu konuda takip edilir.

Ayrıca; İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı ve bu suçların işlendiği mahallin en büyük Mülki İdare Amiri onayıyla, üç aydan bir yıla kadar; kararda gösterilecek kapalı veya açık spor alanlarına (salon veya stadlara) seyirci veya başka bir sıfatla girmeleri yasaklanabilir. Bu kararın yazılı olarak kendilerine tebliğ edilmesini müteakip, bu kişiler kararda belirtilen süre içerisinde ve belirtilen mahallerde yapılacak hiçbir spor müsabakalarına giremezler.

Madde 4 — Stadlarda veya müsabaka yapılan diğer alanlarda, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasında tel, duvar, bariyer gibi fiziki engellerin konulması esastır. Bunlardan mevcut olanlar geliştirilerek muhafaza edilecektir. İlgili güvenlik biriminin (bölgesine göre Polis veya Jandarma) olumlu görüşü ve İl Spor Güvenlik Kurulunun bu doğrultudaki kararı olmaksızın fiziki engeller hiçbir şekilde kaldırılamaz.

Bu husus, müsabakanın yapıldığı tesisin yönetimi ile ilgili ve sorumlu olanlar tarafından takip edilir ve uygulanır.

Madde 5 — Açık alanlarda yapılan spor müsabakaları, çevrede bulunan duvar, ağaç, direk gibi tehlike arzeden yerler ile yapıların teras, çatı, duvar üstü gibi bölümlerinden seyredilemez.

Madde 6 — Müsabakanın yapıldığı mekan çevresinde bu iş için ayrılmış yerler dışında ve görevliler haricinde hiç kimse tarafından bilet satışı yapılamaz.

Madde 7 — Görevli olmayan hiç kimse müsabakaların başlangıcından müsabaka sonrası seyircilerin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede müsabakanın yapıldığı alana giremez. Spor ahlakına aykırı ve tahrik edici, aşağılayıcı, birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyici veya bu mahiyette benzeri afiş veya pankartlar müsabaka alanı ile yakın çevresine veya Amasya’nın başka bir yerine asılamaz.

Madde 8 — Spor kulübü yöneticileri, idari veya teknik personel ile sporcular; medyaya, rakipleri veya taraftarları tahrik edici veya aşağılayıcı şekilde bilgi veya demeç veremezler.

Madde 9 — Amasya Valiliğince alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen Karar veya tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler ile riayet etmeyenler hakkında hareketi ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uygulanır.

Madde 10 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 11 — Bu Kararı Amasya Valisi yürütür.

—— • ——

Sinop Valiliğinden:

Sokakta Yaşayan veya Çalıştırılan Çocukların Korunması Suretiyle Kamu Esenliğinin Sağlanması ile İlgili Karar

Karar Tarihi : 11/8/2003

Karar No : 2003/1186-1

Sinop’ta sokakta yaşamak, çalıştırılmak veya dilenmek zorunda bırakılan veya ebeveynleri tarafından emeği kiralanmak suretiyle çalıştırılan çocukların beden, ruh ve ahlaki gelişmeleri ve şahsi güvenlikleri tehlike içindedir. Bu çocuklar; fuhuş, alkollü içki kullanımı, hırsızlık ve yaralama olaylarının içine itilmektedir. Bu durum büyük bir sosyal tehlike olarak günümüzü ve yakın geleceğimizi tehdit etmektedir. Bu ağır sosyal tehlikeden herkesin çok zarar görmesi ihtimali vardır. Bu sorun asayiş ile birlikte can ve mal ve güvenliğini ihlal etmektedir.

Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca Sinop İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlığının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1 — Sokak, cadde, meydan, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethaneler müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacı ile kullanılmayacaktır.

Madde 2 — Onsekiz yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; otobüs gibi toplu taşım araçlarında, nikah salonlarında, bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde ve umuma açık yerlerde çalıştırılmayacaktır.

Çocuklar sağlık ve gelişimlerine, öğrenimden faydalanma kabiliyetlerine zarar verecek şekilde, aile ve ikametgahından süreli olarak uzaklaşarak tarımsal faaliyetlerde çalıştırılmayacaktır.

Tarımsal faaliyetlerde çocuk emeği kiralanmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine, okula devamları sağlanacaktır.

Bu hususların gerçekleştirilmesi ve takibi veli veya vasi veya aile başkanları tarafından sağlanacaktır.

Madde 3 — Her ne suretle olursa olsun uyuşturucu veya psikotrop maddelerin amacı dışında satışı ve kullanılması yasaklanmıştır.

Madde 4 — 1 ve 2 nci madde kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek, sakız ve benzeri) veya hizmet (tartı ve benzeri) satın alınmayacaktır.

Madde 5 — Onsekiz yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler; yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmasına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezlerinde veya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Çocuk Bakım Ünitelerinde muhafaza veya kontrol altında bulundurulurlar.

Yukarıda belirtilen hususlar, İlçe Kaymakamlıklarının, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev sorumluluğunda, ilgili tüm kuruluşlar (Jandarma, Emniyet, Sağlık, Mahalli İdareler gibi) ve gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği yetki belgesini haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 6 — Yukarıda belirtilen tedbirler hilafına davranan sorumlular hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre cezai işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilecektir.

Madde 7 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 — Bu Kararı Sinop Valisi yürütür.

—— • ——

Uşak Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 28/4/2003

Karar No : 2003/4

İl Mahalli Çevre Kurulu Vali Ali Fuat GÜVEN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

1) YAKIT ÖZELLİKLERİ

Yerli Kömürlerin Özellikleri (Satışa Sunulan):

Alt Isıl Değer

(En Az) Kcal/kg

: 4000 (-200 Kcal/kg)

Yanar Kükürt

(En Çok) %

: 1

Boyut

 

: 18-200 mm arası 18 mm Altı ve 200 mm

 

 

Üstü % 10 Tolerans

Isınmada Kullanılan İthal Kömürlerin Özellikleri (Satışa Sunulan):

Alt Isıl Değer (En Az) Kcal/kg

 

: 6000 (-500 Kcal/kg)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda) %

 

: 1 + (% 0,1 Tolerans)

Uçucu Madde (Kuru Bazda) %

 

: 12-22 + (% 1 Tolerans)

Toplam Nem %

 

: 10 + (% 1 Tolerans)

Boyut

 

: 18-200 mm arası 18 mm Altı ve 200 mm Üstü % 10 Tolerans

Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömür Özellikleri (Satışa Sunulan):

Alt Isıl Değer (En az) Kcal/kg

 

: 6000 (-500 Kcal/kg)

Toplam Kükürt (En Çok, Kuru Bazda) %

 

: 1 + (% 0,1 Tolerans)

Uçucu Madde (Kuru Bazda) %

 

: 36 + (% 1 Tolerans)

Toplam Nem %

 

: 10 + (% 1 Tolerans)

Boyut

 

: 0-50 mm arası

Briket Kömür Özellikleri :

 

 

 

I. Sınıf

II. Sınıf

Alt Isıl Değer (En Az) Kcal/kg

5000

4000

Kükürt Oranı (En Çok) %

0,8

1

Briket kömürde; TS 12055 “Kömür Briketi Isınmada Kullanılan” standardına uyulmalıdır.

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kullanacağı Kömür Özellikleri:

Alt Isıl Değer (En Az) Kcal/kg

 

: 6000 (-500 Kcal/kg)

Toplam Kükürt (Kuru Bazda) %

 

: 1 + (% 0,1 Tolerans)

Uçucu Madde (Kuru Bazda) %

 

: 12-22 + (% 1 Tolerans)

Toplam Nem %

 

: 10 + (% 1 Tolerans)

Boyut

 

: 18-200 mm arası 18 mm Altı ve 200 mm Üstü % 10 Tolerans

– Kalorifik değerlerin önerilen sınırlardan daha yüksek olması halinde yanar kükürt oranları fazla her 1000 Kcal/kg için % 0,25’den fazla artırılamaz.

Sıvı Yakıt:

Konutlarda ve sanayide % 1,5’den fazla kükürt içeren 5-6 nolu fuel-oil’in kullanılmamasına, % 1,5 kükürt içeren kalorifer yakıtı (Tüpraş 615) kullanılmasına,

2) GENEL KURALLAR

a) Uşak İli Merkez İlçe Belediye sınırları içerisinde bulunan (Bölme Beldesi dahil) sanayi kuruluşları, mesken, ticari işletmeler ve kamu kurum ve kuruluşlarında İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan katı ve sıvı yakıtların tüketilmesi, depolanması ve pazarlanmasının yasaklanmasına,

b) Hava Kirliliği ihtimali olan ilçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları göz önüne alınarak, alınan bu kararlar çerçevesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının oluşturularak uygulanmasına,

c) Isınma ve sanayi amaçlı olarak petrokok kullanımının yasaklanmasına,

d) 1 inci maddede belirtilen standartlara uymayan katı ve sıvı yakıtlar ile yanık yağ, lastik, çöp, plastik, elyaf artığı ve benzeri hava kirliliğine neden olabilecek maddelerin yakılmasının yasaklanmasına,

3) KÖMÜR SATIŞI VE TÜKETİMİ YAPACAKLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

a) İlimizde 31/5/2004 tarihine kadar ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak, kriterlere uygun yerli, ithal ve briket kömür satışı yapacak olan firmaların;

(1) Uşak Valiliğine müracaat ederek İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Sağlık Müdürlüğü elemanlarından oluşan bir komisyon marifetiyle satacakları kömürün menşeinden usulüne uygun numuneler aldırmalarına,

(2) Kendilerine teslim edilen numunelerin analizlerini Çevre ve Orman Bakanlığı Referans Laboratuvarlarında yaptırmalarına,

(3) Komisyon giderleri ile analiz giderlerinin müracaatçı tarafından karşılanmasına,

(4) Komisyonca numune analiz sonuçlarının değerlendirilmesine ve MÇK kararlarına uygun olan yakıtlar için Uşak Valiliğince “Uygunluk Belgesi” verilmesine, uygun görülmeyenlerin talebinin reddedilmesine,

b) İthal kömürler için Çevre ve Orman Bakanlığından ithal izni alan firmaların, noter onaylı olmak kaydıyla gerekli evraklarını (Bakanlık yazısı ve ekleri, kontrol belgesi, proforma fatura, analiz sertifikası, gümrük giriş beyannamesi, uluslar arası gözetim firmalarınca numunesi alınan MTA veya TÜBİTAK analiz raporu) vererek satış izin belgelerini Uşak Valiliğinden almalarına,

c) Uşak iline izin belgesi almadan yerli, ithal ve ithal tozdan üretilen briket kömürlerin getirilmemesine, izin belgesi alma talebinde bulunan firmaların analiz sonuçları belirlenmeden Uşak iline sevkiyat yapmamalarına,

d) Yukarıda kriterleri belirlenen katı ve sıvı yakıtların dışında yakıt kullanmak isteyen sanayi kuruluşlarının yakma teknolojileri ve arıtma sistemleri ile ilgili gerekli belgeleri yetkili merciye vermeleri, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri aşmamak üzere yetkili makamdan izin belgesi almalarına,

e) Yakıt kriterlerine bakılmaksızın Valilikten satış izin belgesi almamış firmaların Uşak İli Merkez İlçe Belediye sınırları içerisinde yakıt satışına izin verilmemesine,

f) Sanayi kuruluşlarının ve diğer kurumların kendi ihtiyaçları olan katı ve sıvı yakıtları, 3. Bölüm (a) bendinde belirtilen komisyonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde izin almak kaydıyla temin edebilmelerine,

g) Tüketicilerin kömürlerini satış izin belgesi olan bayilerden almalarına, aldıkları kömüre ait irsaliye, fatura ve/veya perakende satış fişi almalarına ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlü olmalarına,

h) İlimiz Merkez Belediye sınırları içerisinde kömür satışı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin belirlenen belgelerle Uşak Valiliğinden “Kömür Satış İzni” almak üzere müracaat etmelerine,

i) İlimiz Merkez İlçe Belediye sınırları içerisinde kömür satışı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Uşak Valiliğinden “Uygunluk Belgesi” alan firmalardan kömür getirmelerine,

j) Briket kömür satıcılarının, üreticinin kullandığı kömür tozunu, cinsini, özelliklerini, kullanılan bağlayıcı türünü, bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini üretici firmadan temin etmelerine ve denetimlerde ibraz etmelerine,

4) DENETİM

a) Uşak İline izinsiz kömür (ısınma ve sanayi amaçlı) giriş-çıkışlarını kontrol etmek üzere Belediye Başkanlığınca sabit kontrol noktaları kurulmasına ve 24 saat esasına uygun çalışmak üzere Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre Müdürlüğü ve Defterdarlık tarafından personel görevlendirilmesine,

(1) Şehir içi ve şehir dışı yollarda; Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gezici denetim ekibi oluşturulmasına ve 24 saat esasına göre denetimlerin yapılmasına,

(2) Isınma ve sanayi amaçlı katı ve sıvı yakıt nakliyesi yapan araçlardan;

— Menşei belgesi

— Kantar fişi

— Sevk irsaliyesi veya fatura istenmesine,

Bu belgelerin kontrol noktalarında denetlenerek menşei belgesine “Kontrol Edilmiştir” kaşesi vurulmasına, tarih ve saat yazılarak araç şoförüne verilmesine, “Kontrol Edilmiştir” kaşesi vurulmamış evrakla ilimize giren kömürlere kaçak yakıt muamelesi yapılmasına,

(3) Transit geçiş yapacak araçlardaki menşei belgesine “Transit Geçiş” kaşesi vurulmasına, tarih ve saat yazılmasına, “Transit Geçiş” kaşeli araçların şehir merkezinde yakalanması halinde yasal işlem yapılmasına,

b) Kalorifer ateşçisinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluştan ve/veya Makine Mühendisleri Odası tarafından ateşçi diplomasını haiz olmasına, en fazla 2 apartmana (birbirine komşu) ait kaloriferi yakmasına, yapılan denetimlerde aksi tespit edildiğinde apartman yönetimi ve kaloriferci (ateşçi) hakkında yasal işlem uygulanmasına,

c) Isı Yalıtım Yönetmeliği uygulamaları konusunda Belediye Başkanlığı ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Koordinatörlüğünde Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından işbirliği yapılmasına,

5) DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER

Sıcaklık şartları ve yakma şartları ile ilgili olarak;

a) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 150C’nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

b) Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 180C, konutlarda 200C’den yukarı olmayacak şekilde yakılmasının sağlanmasına,

c) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzlerin yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 200C’den fazla olmayacak ve hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,

d) İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarına, işyerlerine ve meskenlere ait bacaların bakım ve temizlikleri ile kalorifer kazanlarının bakımlarının 1 Ekim tarihine kadar yaptırılmasına,

e) İhbarda bulunmak isteyenlerin;

Alo Zabıta 153

Polis İmdat 155

Jandarma İmdat 156

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 2273724

nolu telefonları aramalarına,

f) 2003-2004 dönemi için verilen “Satış İzin Belgeleri”nin 31/5/2004 tarihine kadar geçerli olmasına,

6) CEZAİ İŞLEMLER

a) Normal veya ihbar üzerine yapılan denetimler neticesinde, satış izni belgesi olup cezai işlemin uygulanmasını gerektiren bir durumun tespiti halinde, söz konusu firmaya idari para cezası ve satış izni belgesinin iptali yaptırımlarının uygulanmasına,

b) Belediye Başkanlığınca; oluşturulan sabit denetim istasyonları ve mobil ekipleri tarafından kontrol edilen katı ve sıvı yakıt taşıyan araçlardan istenen belgelerin bulunmaması veya kullanımına müsaade edilmeyen katı veya sıvı yakıtın tespiti halinde, ilgilisi hakkında yasal işlemler yapılıncaya kadar araçların otoparka çekilmesine, işlem sonucunda araçların şehir dışına çıkışının sağlanmasına, bu süre içerisinde otopark, analiz ve diğer gider masraflarının araç sahibi tarafından sağlanmasına,

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği yasal işlem yapılmak üzere, belediyelerce tanzim edilecek tutanak ve evrakların İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine,

d) Yasaklanmış katı ve sıvı yakıtları toptan ve perakende depolayan, satışını yapan kişi ve kuruluşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi gereği yasal işlem yapılmasına,

e) Yasaklanmış katı ve sıvı yakıt kullanan veya depolayan ve ateşçi belgesi olmayan kaloriferci çalıştıran apartman ve/veya site yönetimi hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı