Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

31 Ağustos 2003

PAZAR

Sayı : 25215

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Demirbaş Eşya Yönetmeliği

— Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (No: TAU/2003-001)

— Türk Gıda Kodeksi – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 30)

— Hindistan Menşeli Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin (2003/6) Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/8)

— Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

— Kamu İhale Tebliği (No: 2003/8)

— Kamu İhale Tebliği (No: 2003/9)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-13183

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 2003 tarihinden itibaren Fransa ve Almanya’ya gideceğimden, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06/A-13-2003-1054

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13183 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Ağustos 2003 tarihinde Fransa ve Almanya’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

29 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-13124

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 6. Taraflar Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Ağustos 2003 tarihinde Küba’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

  Başbakan               

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

29 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06-168-2003-1052

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13124 sayılı yazınız.

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 6. Taraflar Toplantısı’na katılmak üzere, 20 Ağustos 2003 tarihinde Küba’ya gidecek olan Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE’nin dönüşüne kadar; Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından:

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL

Tesisleri İşletme Başkanlığı Demirbaş Eşya Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı teşkilâtında demirbaş eşya ve mefruşatın yükümlü bir memur zimmetine verilmesi, demirbaş eşya malzemelerinin takip edilmesi, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait kıymetlerin dikkatli bir şekilde muhafaza ve kaydının yapılması ile numaralandırılmasında standart bir usulün uygulanmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında görevli olup bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlü personeli ve demirbaş eşya ile ilgili bütün işlemleri kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 12 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Demirbaş Eşya : Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez ve taşra ünitelerinde kullanılmakta olan veya satın alınacak, imal edilecek möble ve mefruşat ile bilumum büro malzemelerini, yazı, hesap ve fotokopi makinaları ile telsiz, bilgisayar, video, kamera, televizyon, modem, çoğaltıcı ve benzeri elektronik cihazları, emniyet ve yangın söndürme cihazlarını, ölçü ve tartı aletlerini, atölyelerdeki takım ve avadanlıklarını, görevleri icabı personele verilecek eşyaların ve diğer demirbaş adı altında uzun ve kısa sürede kullanmak üzere verilen malzemeyi,

b) Amortismana Tâbi Olan Demirbaş Eşya : Her ne şekilde olursa olsun yıllık iş programları esasına göre satın alınarak, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı ünitelerine tahsis edilen ve değerleri 350.000.000.-TL.(Üçyüzellimilyon TL.dahil)'nin üstünde olan eşyayı,

c) Amortismana Tâbi Olmayan Demişbaş Eşya : Her ne şekilde olursa olsun yıllık iş programları esasına göre satın alınarak, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı ünitelerine tahsis edilen ve değerleri 350.000.000.-TL.(üçyüzellimilyon TL.dahil)'nin altında olan eşyayı,

d) HEK : Hurda, eski, köhne kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmiş şeklini,

e) NAY : Normal, aşınma ve yıpranma kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmiş şeklini,

ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5 — Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı teşkilâtında hizmet gören taşıt araçları ile özel güvenlik personelinin kullanımındaki silâhların işlemleri, Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıt'aları Grup Komutanlığına bağlı olmaksızın, Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı mevzuatına göre yürütülür.

Demirbaş eşyanın muhafazası ve kayıtlarının tutulması sorumluluğu bakımından aşağıdaki hususların uygulanması gerekmektedir.

a) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri işletme Başkanlığı merkez teşkilâtında malzeme şefi merkez mutemedi durumundadır. Ancak demirbaşların muhafaza ve takibi bakımından şubelere teslim edilen demirbaşlardan hükümlü olacak birer kişi şube müdürlüklerinden seçilir ve bunlara asıl görevlerine ilave görev olarak şube müdürlüğü mal mutemedi görevi verilir.

b) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürlüklerinde malzeme ikmal şube müdürleri, bütün bölgenin mal saymanı durumundadır. İşletme müdürleri, depo müdürleri ve bölge merkezlerinde bu maksatla görevlendirilecek mutemetler; saymana karşı, demirbaşların muhafaza, takibi ve bakımı ile yükümlüdürler.

Ancak; her türlü demirbaş kayıtlarının tutulması ve demirbaşların muhafazası ve ilgili diğer işlemlerin ikmali için, işletme ve depo müdürlükleri merkezinden asıl görevlerine ilave görev olarak birer kişi seçilerek, bunlara işletme ve depo müdürlüğü mal mutemedi görevi verilir.

Aynı maksatla, bölge merkezlerinde kullanılan her türlü demirbaş eşyanın kayıtlarını ve işlemlerini takip etmek için, asıl görevlerine ilave görev olarak bölge merkezi personelinden birer kişi seçilerek bölge merkezi mal mutemedi olarak çalıştırılır.

Amortismana Tâbi Olan ve Olmayan Demirbaşlar

Madde 6 — Demirbaş eşya, amortismana tâbi olan veya olmayan demirbaş eşya sınıflarına ayrılır. Amortismana tâbi olan demirbaşlar "Amortismana Tâbi Olan Demirbaş Eşya Kayıt Defteri"nde takip edilir. Amortismana tâbi olmayan demirbaşlar, doğrudan masraf kaydedilir ve bu demirbaşların bütün hareketleri sarfa tâbi büro malzemeleri "Amortismana Tâbi Olmayan Demirbaş Eşya Kayıt Defteri"nin sonuna raptedilmek suretiyle kontrol ve takip edilir.

Yukarıdaki belirtilen parasal limitler her yılın Ocak ayında Devlet istatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan bir önceki yıla ait "Yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi"nin artış oranı nispetinde güncelleştirilerek hesaplanan limitler Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Demirbaş Eşyaların Kayıt ve Numara İşleri

Madde 7 — İktisap bedelleri ne olursa olsun bütün eşya ve mefruşat mal saymanlarının zimmetindedir. Mal Saymanları bu malzemeyi cins ve özelliklerine göre isimlendirip, numaralandırıp, amortismana tâbi olan ve amortismana tâbi olmayan şeklinde EK-A'da belirtilen demirbaş eşya kayıt defterine kaydederler.

Mal saymanlarınca verilen demirbaş eşya ve mefruşatın numaraları değiştirilemez; bozulan kırılan numaralar ilgililerce zamanında yenilenir.

Demirbaş eşya ve mefruşatın kaydedilmesinde kullanılacak defterler Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı İşletme ve Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Malzeme İkmal Şubesi Müdürlüğü tarafından standart bir şekilde hazırlanıp Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı teşkilâtına dağıtılır.

Kaydı silinen demirbaşın numarası başka bir demirbaşa verilemez.

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teşkilâtlarında Demirbaşlar İçin Tutulacak Kayıtlar

Madde 8 — Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı teşkilâtlarında demirbaşlar için tutulacak kayıtlar aşağıda belirtilen usullere göre yapılır:

a) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez mutemetliğinde (Malzeme şefliği) amortismana tâbi olan veya olmayan demirbaş eşya kayıt defteri tutulur. Merkez şube müdürlükleri mal mutemetlerine demirbaşları senetle teslim edeceğinden her şube için özel bir senet dosyası tutulur.

b) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürlüklerinde malzeme ikmal şube müdürlüklerinde (Bölge mal saymanlığı) bütün bölge için amortismana tâbi olan veya olmayan demirbaş eşya defteri tutulur.

Bölge merkezi mal mutemetlerinde demirbaş eşya kayıt defteri tutulur.

Servislerde ve merkez atölyelerinde kullanılacak her çeşit demirbaşlar ve avadanlık-teçhizatlar bu işyeri yükümlülerine EK-B'de belirtilen teslim ve tesellüm senedi ile teslim edilir.

Her servis ve merkez atölyelerindeki sorumlular için tanzim edilen demirbaşlarla ilgili senetlerin ayrı birer senet dosyasında muhafazası gerekir.

Bölge, işletme ve depo müdürlükleri mal mutemetliklerinde amortismana tâbi olan ve tâbi olmayan demirbaş eşya kayıt defteri tutulur.

İşletme ve depo müdürlükleri bünyesindeki tank çiftlikleri, meydan ikmal şeflikleri, pompa istasyonu baş teknisyenlikleri ve kurulacak diğer üniteler yükümlülerine her çeşit demirbaşlar senetle teslim edileceğinden senetler için ayrı birer senet dosyası tutulur.

Bölge merkezi atölye baş teknisyenliklerinde başteknisyenler her türlü demirbaş eşyayı bölge merkezi mal mutemetlerinden senetle teslim alırlar. Bu senetlerin muhafazası için bir senet dosyası tutulur.

Demirbaşlar, kullanılması için lüzum hasıl oldukça ihtiyaç gösteren ekiplere veya şahıslara EK-C'de belirtilen geçici dağıtım senedi ile verilir. Geçici dağıtım senetlerinin birinci nüshası özel bir dosyada muhafaza edilir. İkinci nüshası demirbaşı kullanmak için alana verilir. Üçüncü nüshası demirbaşların muhafaza edildiği yere konur. Demirbaşlar kullandıktan sonra iade edilince geçici dağıtım senetlerinin demirbaşlarla ilgili nüshaları imha edilir.

Demirbaş Eşya Kayıt Defterine Yapılacak Kayıtlar

Madde 9 — Demirbaş eşya kayıt defteri 7 nci maddede belirtilen sayman ve mal mutemetlerince tutulur.

Demirbaşlar 5 inci maddede belirtilen esaslara göre amortismana tâbi olan ve olmayan adıyla iki gruba ayrılır ve her grup için ayrı defter tutulur. Demirbaşların miktarı az ise defterin yarısı amortismana tâbi olan demirbaşlar için yarısı da amortismana tâbi olmayan demirbaşlar için kullanılabilir.

Demirbaşlar defterdeki açıklamalara cevap verecek ve istenen bilgileri ihtiva edecek şekilde kayıt edilir.

Her demirbaş kendisine verilen demirbaş numarası ile kaydedilir. Ancak komple tamir takımları, anahtar ve avadanlık takımları gibi demirbaşlara takım olarak demirbaş numarası verileceğinden, bu gibi demirbaşların sandık veya kutu muhteviyatı da deftere kaydedilir. Bu takdirde; iktisap bedeli hanesine yalnız takımın bedeli geçirilir. Muhteviyatı hanesine her hangi bir fiyat yazılmaz ve muhteviyata demirbaş numarası verilmez.

Takım ve cihazların teferruatı muhteva olarak kaydedilirken, defterin demirbaş kaydına ayrılmış düz çizgileri kurşun kalemle ikiye ayrılmak suretiyle takımın parçalarının kayıtları örneğine EK-D'de yer verildiği şekilde yapılır.

Demirbaş Eşyaya Numara Tahsisi ve Numaralama

Madde 10 — Demirbaş malzemeden amortismana tâbi olanlarla, olmayanlara mal saymanlığınca ayrı ayrı numara verilir.

a) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez mal saymanlığında (Malzeme şefi);

Amortismana tâbi olmayan demirbaşlara (1-5000)'e kadar numara verilir,

Amortismana tâbi olan demirbaşlara (5001-10.000)'e kadar numara verilir.

b) Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürlükleri mal saymanlıklarında:

Amortismana tâbi olmayan demirbaşlara (1-40.000)'e kadar numara verilir,

Amortismana tâbi olan demirbaşlara (40.001-80.000)'e kadar numara verilir.

c) Kaydı silinen veya bir saymanlıktan diğer bir saymanlığa transfer edilen demirbaş eşyanın numarası yeni alınmış başka bir eşyaya verilmez.

d) Saymanlara tahsis edilen numaralar kafi gelmezse ilgili saymana verilen en büyük numaradan başlamak üzere aynı oranda numaralara göre demirbaşlar numaralanır.

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkez mutemedi (Malzeme şefliği) için böyle bir durum meydana gelirse amortismana tâbi olmayanlar (10.001-15.000) ve amortismana tâbi olanların (15.001-20.000) numaralarla kayıtlarına devam edilmek suretiyle işlem yürütülür.

e) Amortismana tâbi olmayıp, masraf kaydedilen ve kısa zamanda kullanılmayacak duruma gelebilecek malzemelerin deftere kayıtlarına lüzum yoktur. Bu malzemeler tanzim edilecek bir liste ile demirbaş eşya defterinin sonuna rapdedilmek suretiyle kontrol ve takibi yapılır.

Bu malzemeler; su kovası, kürek, kazma, yangın merdiveni, yangın çengeli, tel zımba, masa takvim altlığı, sümen, delik zımba, kağıt makası, ıstampa, kaşeler, bardak, fincan, tabak, çay kaşığı, tuzluk, kürdanlık, biberlik, peçete, havlu, masa örtüsü, cam sürahi, vazo, sigara tablası, şekerlik, çöp kutusu ve benzeri demirbaşlardır.

f) Amortismana tâbi olmayan fakat uzun zaman kullanılması mümkün olabilecek demirbaşlar usulüne uygun olarak deftere kaydedilir ve bu malzemelere de aynı şekilde demirbaş numarası verilir.

Bu malzemeler, her çeşit stilo kalem takımı, kalem açma makinaları, çatal-kaşık-bıçak takımı, yemek tepsi takımı gibi demirbaşlardır. Takım olarak kayda geçecek bu çeşit demirbaşlara bir numara verilir. Takımın içeriği muhteviyat olarak yazılır ve muhteviyata ayrıca numara verilmez.

Demirbaş eşya defterine kayıt edilen amortismana tâbi olan demirbaşlarla, amortismana tâbi olmayan demirbaşların numaralama işlerinde şu hususlar göz önünde bulundurulur;

a) Masa ve benzerleri 4,5 cm. uzunluğunda ve 1,5 cm. genişliğinde örneğine EK-E'de yer verilen alüminyum plâka ile numaralanır. Plâkalar demirbaşın değer ve zarafetine zarar vermeyecek göze çarpmayacak şekilde ön cepheden bakıldığına göre sağ taraflarına takılır veya yapıştırılır.

b) Sandalye ve koltuklara plâkalar, arkalığın alt kısmına çakılacak veya yapıştırılacaktır.

c) Plâkalar; bilgisayar, hesap makinaları ve benzeri malzemelerin hizmeti aksatmayacak bir yerine, mesela ön cepheye veya arka cepheye burgulanır veya yapıştırılır.

d) Küçük el aletleri tabak, çatal, bıçak, cep telefonu ve sair demirbaşlara plâka takılmayacaktır.

e) Perde ve benzerleri için (demirbaş numaraları) plâkalar perdenin sağ alt köşesine takılacaktır.

f) Halılar için, plâkalar halının alt kısmına ve bir köşesine tutturulacaktır. (Bu kısım masa ve sandalye altında kalmayacaktır.)

Kutular ve takım sandıkları içersinde bulunan demirbaşlara: Pergel takımı, pafta takımı, anahtar takımı ve benzerlerine verilen demirbaş numaraları kutularına çakılır veya yapıştırılır, mümkün değilse yağlı boya ile yazılır.

Demirbaş Malzeme Verilen Personelin Yükümlülüğü

Madde 11 — Mal saymanları ve mal mutemetleri demirbaş malzemeyi günü gününe defterlere, bilgisayara ve senet dosyalarına işleyerek durumlarını devamlı olarak takip ve kullanılır durumda muhafaza etmek zorundadır. Ünite amirleri bu hususun takibini sağlarlar. Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri işletme Başkanlığı teşkilâtında kendilerine hizmet esnasında kullanılmak üzere senetle veya senetsiz olarak verilmiş olan miatlı eşya veya demirbaş eşyayı kaybeden, hasara uğratan veya değiştiren personele eşyanın o günkü rayiç bedeli tazmin ettirilir.

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının yazılı emri olmadan hiçbir personele senetsiz eşya verilemez.

Gördükleri hizmetten dolayı kendilerine demirbaş eşya verilen personel bu görevden ayrıldıkları takdirde zimmetlerinde bulunan demirbaş eşya, mefruşat ve miatlı müteferrik eşyayı teslim aldıkları personele iade ederek senetlerini geri almakla yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi uygulanır.

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı teşkilâtında bir üniteden diğer bir üniteye atanan ve zimmetinde demirbaş malzeme, mefruşat ve miatlı müteferrik eşya bulunan personel, bu maddede açıklandığı şekilde hareket eder.

Bürolara Tahsis Edilen Demirbaş Eşya ve Mefruşat

Madde 12 — Büro ve iş yerlerine tahsis edilecek demirbaş eşya ve mefruşat büro ve iş yerlerinde çalışan memur, unvan ve iş özelliğine veya kadrolara göre standart bir şekle sokulur.

Kaybolan veya Hasara Uğrayan Demirbaş Eşya ve Mefruşat İçin Yapılacak İşlem

Madde 13 — Herhangi bir kasıt ve ihmal olmadan hasara uğrayan veya kaybolan demirbaş eşya ve mefruşat için görgü tanıkları arasında tutanak düzenlenir. Kayıt Silme Yönetmeliği gereğince demirbaşın kayıttan düşülmesi için bu tutanak ilgili mal saymanına verilir.

Kasıt ve ihmal yüzünden hasara uğrayan veya kaybolan demirbaş eşya ve mefruşat rayiç bedelleri üzerinden müsebbiplerine tazmin ettirilir.

Ünitelerin Lağvı Halinde Demirbaş Eşya ve Mefruşat Hakkında Yapılacak İşlem

Madde 14 — Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri işletme Başkanlığı Yönetim Kurulu kararına göre lağvedilen ünitenin mal mutemedi üniteye ait demirbaş eşya ve mefruşat ile miatlı eşyayı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının vereceği talimata göre bağlı bulunduğu mal saymanına teslim eder ve tahsis edilen diğer üniteye gönderir.

Mal mutemedi her hangi bir sebeple bu teslim veya gönderme işini yapamadığı hallerde bu işlem ünite personeli arasından seçilecek üç kişilik bir heyet marifetiyle yapılır. Tanzim edilecek devir teslim senetleri veya sevk tutanakları ile mal mutemetlerine ait zimmet kayıtları arasında noksan veya hasarlı demirbaş eşya veya miatlı eşya varsa bunlar duruma göre suçlu bulunan mal mutemedine veya ilgili personele ödettirilir.

Lojmanlara Tahsis Olunan Demirbaş Eşya ve Mefruşat

Madde 15 — Görev evleri ve misafirhaneler için verilecek demirbaş eşya, ilgili mal mutemedi tarafından lojmanda oturan personele veya misafirhane sorumlusuna eşyanın durumunu belirten bir tutanakla senet mukabili teslim edilir. Lojmanda oturanın değişmesi halinde mal mutemedi bu eşyayı senet muhteviyatına ve tutanaktaki durumuna göre teslim alır, lojmana yeni taşınan personele yine tutanak ve senetle teslim eder. Tutanakla tespit edilen durumlarına nazaran normal kullanmadan dolayı olacak değişiklik ve yıpranmalar hariç herhangi bir hasar veya miktarlarında eksiklik olan eşya (Eşyanın o hâle gelmesine ait zamanında görgü tanıkları tarafından kimsenin kusuru olmadığına dair bir tutanak tutulmamışsa) lojmanda oturana tanzim ettirilir.

İş Yerlerine Asılacak Demirbaş Eşya ve Mefruşat Listeleri

Madde 16 — Ünitelerin muhtelif servis ve işyerlerinde bulunan demirbaş eşya ve mefruşat ile miatlı müteferrik eşya adlarını, cinslerini, demirbaş numaralarını gösteren ünite demirbaş mutemedi ile servis veya işyeri amirinin müştereken imzaladıkları ve örneğine EK-F'de yer verilen demirbaş eşya listesi çerçevelettirilerek, servis veya işyerinin görülebilecek bir yerine asılır.

Bu malzemenin muhafazası, bakımı ve değiştirilmemesi ile listeyi imzalayan servis veya işyeri amiri yükümlüdür. Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı merkezinde bu listeler malzeme şefi ve şube mal mutemetlerince imzalanır.

Ünite amir ve yardımcıları bu yükümlülüğe dahil değildir. Bu gibi personelin odalarındaki demirbaş eşya, mefruşat ve miatlı müteferrik eşyanın her türlü durumunu takiple, Ünite demirbaş mal mutemedi yükümlüdür.

Tedarik Edilen Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Zimmete Alınması

Madde 17 — Merkezce veya taşra ünitelerince satın alınan veya atölyelerde imal edilen demirbaş eşya ve mefruşat giriş fişi ve fişe ekli malzemenin isimlerini, dağıtılmışsa kimlere verildiğini gösteren bir liste ile birlikte ilgili mal saymanına bildirilir. Bu malzemeler mal saymanlarınca numaralanır, demirbaş eşya defterine ve bilgisayara kaydedilir ve tanzim edilecek çıkış fişi belgeleri malzemelerin dağıtıldığı ünitelere gönderilir. Ünite mal saymanından gelen ambar çıkış fişlerine göre kendisine tahsis edilmiş olan malzemeyi demirbaş eşya defterine kaydeder. Satın alınan veya atölyelerimizde imal edilip mal saymanlığına uğramadan tahsis ve dağıtımı yapılan demirbaş eşyanın zimmete alınması işlemi bu suretle tekemmül eder.

Bir mal saymanlığı adına satın alınan veya imal ettirilen demirbaşlar, satın alındıktan veya imalinden sonra giriş fişi ile mal saymanı deposuna alınır. Bilahare cari usullere göre dağıtılır. Mal saymanlarınca ünitelerin kullanması için ambarlardan çıkarılan bu vasıftaki malzeme "Demirbaş" vasfını alır. Bundan dolayı numaralanır. Numaralanan demirbaşlar bir liste halinde muhasebe ve mali işler şube müdürlüğüne bildirilir. Giriş fişi olmayan ve numara verilmeyen demirbaş eşya ve mefruşat ilgili hesaba alınmaz.

Demirbaş malzeme sayımları, oluşturulacak sayım ekiplerince her yılın Aralık ayında yapılır ve malzemelerin envanteri çıkarılır.

Yıl sonlarında; mal mutemetleri, mal saymanları ile; mal saymanları ise, muhasebe ve malî işler şube müdürlüğü ile mutabakat sağlamak zorundadır.

Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Yerinin Değiştirilmesi

Madde 18 — Kesin zorunluluk olmadığı hâllerde, ünite içerisinde, demirbaş eşya ve mefruşat tahsis edildiği yerden başka bir yere verilemez. Demirbaş eşya ve mefruşatın ünite içerisinde başka bir servise nakledilmesi ünite amirinin takdirine bağlıdır. Ünite amirinin bu tür değişikliği lüzum gördüğü hâllerde mal mutemedi üzerindeki zimmet kaydında düzeltme yapar.

Kullanılması Özel İlgi İsteyen Demirbaş Eşya

Madde 19 — Hesap ve yazı makinaları, teksir, bilgisayar, fotokopi, fotoğraf makinası, printer, ozalit makinası, elektrikli ölçü aletleri, telsiz, video, kamera, torna ve planya tezgahları, komple seyyar tamirhaneler, enjeksiyon pompa ayar ve test cihazları ve benzeri demirbaşlar mal mutemetleri ve mal saymanlarınca bunları kullanacak personele senetle teslim edilir.

Bu gibi özel demirbaşları kullanan personel ihtisasları icabı demirbaşları usulüne göre kullanacaklardır. Bu cihazları kullanmasını bilmeyen personelin anılan demirbaşı kullanmalarına müsaade edilmez. Duruma göre ilgili personel özel hizmet için eğitime tâbi tutularak bu konuda gerekli teorik ve pratik bilgi ile bilgilendirildikten sonra bu demirbaşlar teslim edilir.

Bu çeşit demirbaşları teslim alan personel cihazları kullanmadığı zamanlarda bunların kılıflarını ve örtülerini örtmek, mümkün oldukça kilitli yerlerde muhafaza etmek, günlük periyodik bakımını sağlamak ve devamlı çalışmaya hazır durumda bulundurmak yükümlülüğünü taşır.

Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Kayıtlarının Silinmesi

Madde 20 — Demirbaş eşya ve mefruşatın kayıtlarının silinmesi için, bu malzemenin hizmette kullanılmayacağına dair mal mutemetlerinin de katılacağı ve ünite amirlerinin tayin edeceği üç kişilik bir heyet tarafından rapor verilmesi şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı hasara uğrayarak, hizmette kullanılmayacak hâle gelmiş demirbaş eşya ve mefruşatın kaydının silinmesi, görgü tanıklarının bu hususta düzenleyecekleri tutanağa istinaden yapılır. Tutanakta hata ve ihmal belirlendiği takdirde müsebbipleri hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır ve malzeme bedeli sorumlu personelden tahsil edilir.

Kayıt silme işlemleri Kayıt Silme Yönetmeliğine göre yapılır. Kayıt silme işlemi tamamlanan demirbaş eşya ve mefruşat değeri 50.000.000.-TL.'nın üzerinde olanlar hesaptan çıkarılıp mahsubu tanzim edildikten; 50.000.000.-TL.'nın altında olanların demirbaş eşya kayıtlarının ilgili hanesine gerekli açıklama yazıldıktan sonra HEK malzeme ambarına iade edilir. Bu malzemelerin satışı için fiyat taktirleri HEK malzeme ile beraber yapılır.

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teşkilâtından Ayrılan Personelin Demirbaş Eşya Mefruşat ve Miatlı Eşya İlişkisinin Kesilmesi

Madde 21 — Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı teşkilâtından ayrılan personel; ayrılmadan evvel zimmetindeki demirbaş eşya, mefruşat ve miatlı mütefferik eşyayı, ünite mal mutemedi veya mal saymanına teslim ederek senedini geri alır. Zimmetinde demirbaş eşya mefruşat ve miatlı eşya bulunmadığına dair bağlı bulunduğu mal mutemedi veya saymandan resmî yazı getirmeyen personelin muhasebe ile ilişkisi kesilmez. Aksi halde ayrılan personelin zimmetinde kalan eşyanın bedeli rayiç fiyat üzerinden ilgili personelden tahsil edilir.

Demirbaş Eşyanın Transferi

Madde 22 — Verilen emre göre bir mal saymanından diğer mal saymanına transfer edilen demirbaş eşya ve mefruşatın evsafı, fiyatı, ilk kullanılmaya başlandığı tarih, yani demirbaş defterindeki bilgiler transfer edildiği saymana bildirilir. Bundan sonra söz konusu demirbaş ile ilgili kayıtlara transfer emrinin ve çıkış fişinin tarih ve numarası mal saymanına gönderilmek suretiyle kayıttan düşürülür ve aynı transfer işlemini yapması için durum çıkış fişi ve bir yazı ile muhasebe ve mali işler şube müdürlüğüne bildirilir. Eşyayı alan mal saymanı bu eşyayı amortismana tâbi olup olmadığına ve yeniden vereceği sıra numarasına göre kaydeder ve karşısına hangi mal saymanlığından geldiğini, giriş fişini, tarih ve numarasını demirbaş için bildirilen diğer bilgileri yazar.

Demirbaş Eşya ve Mefruşatın Maliyet Bedelleri

Madde 23 — Satın alınan demirbaş eşya ve mefruşatın maliyet bedeli; satın alma bedeline komisyon ve nakliye bedelleri ilave edilmek suretiyle bulunur.

Atölyelerde imal edilen demirbaş eşya ve mefruşatın maliyet bedelleri; imal giderlerine işçilik, demirbaş eşya ve mefruşatın hizmet yerine nakliyesine ait masraflar ilâve edilmek suretiyle tespit edilir.

Demirbaş Eşya Sayımı

Madde 24 — Her yılın Aralık ayında demirbaş eşya sayımı yapılır.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

 

—— • ——

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine

Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 14/7/1996 tarihli ve 22696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Ek Madde 1 — Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken, alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitimi üzerinde tereddüt hasıl olan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yapılan Seviye Tespit Sınavında başarılı olması gerekmektedir.” şeklinde şerh konulur.Öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavı sonucunda başarılı olanların denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi verilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

 

 

Sayfa Başı