Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

28 Ağustos 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25213

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5950 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/6031 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Birimlerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2003/6061 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çorum ve Kastamonu İllerinde Birer Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/6062 11/8/2003 Tarihli ve 2003/5990 Sayılı Kararnamede Yer Alan “Genel Kurul Delege Seçimlerinin” İbaresinin, “Organları Seçimlerinin, Yapılması Gereken Tarihlerden İtibaren” Şeklinde Değiştirilmesi Hakkında Karar

Atama Kararı

— İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

— Sağlık Bakanlığı-Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmelik

— Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)

— Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2003/3)

— 97/9 Sayılı Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/4)

DÜZELTMELER (37 Seri No.lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği ile İlgili) (27/8/2003 Tarihli ve 25212 Sayılı Resmî Gazete’nin “İçindekiler” Bölümünde Yer Alan "Vatandaşlık Kararı" ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-12961

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Medeniyetler Arası Diyalog Forumu”na katılmak üzere, 28 Ağustos 2003 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06-165-2003-1046

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12961 sayılı yazınız.

“Medeniyetler Arası Diyalog Forumu”na katılmak üzere, 28 Ağustos 2003 tarihinde Makedonya’ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

27 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-12962

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ağustos 2003 tarihinde Rusya Federasyonu (Tataristan Cumhuriyeti)’na gidecek olan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

27 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06-166-2003-1047

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 27 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-12962 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Ağustos 2003 tarihinde Rusya Federasyonu (Tataristan Cumhuriyeti)’na gidecek olan Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif  ŞENER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5950

Özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 8/7/2003 tarihli ve 029194 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R.AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6031

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan ekli (I) sayılı listede isimleri belirtilen il tarım müdürlüklerine bağlı bazı müdürlükler ile ekli (II) sayılı listede ismi belirtilen doğrudan merkeze bağlı müdürlüğün kaldırılması ve ekli (III) sayılı listede yer alan birimlerin isimlerinin karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesi; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan adı geçen Bakanlığın 1/8/2003 tarihli ve 4026 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

M. A. ŞAHİN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

A. COŞKUN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6061

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çorum ve Kastamonu illerinde birer Fen-Edebiyat Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 12/8/2003 tarihli ve 20919 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/6062

11/8/2003 tarihli ve 2003/5990 sayılı Kararnamede yer alan “genel kurul delege seçimlerinin” ibaresinin “organları seçimlerinin, yapılması gereken tarihlerden itibaren” şeklinde değiştirilmesi; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 25/8/2003 tarihli ve 006806 sayılı yazısı üzerine, 8/3/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Sayfa Başı


Yönetmelikler

Sağlık Bakanlığından:

Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim

Esasları Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin, klinik ve laboratuvar şefliği, şef yardımcılığı ve başasistanlık kadrolarına ataması yapılacak personelin niteliklerini ve bunların atama ve nakilleri ile bu kadrolar için yapılacak sınavlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin klinik ve laboratuvar şef, şef yardımcısı ve başasistanlarını ve bu kadrolara aday olan uzman tabipleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12 nci ve 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Bakan: Sağlık Bakanı’nı,

c) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nü,

d) Tüzük: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nü,

e) Eğitim Personeli: Kurumlarda uzmanlık eğitimi veren klinik ve laboratuvar şef, şef yardımcısı ve başasistanı,

f) Kurum: Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerini,

g) Birim: Kurumların belirli bir uzmanlık dalında tıpta uzmanlık eğitimi veren klinik ve laboratuvarlarını,

h) Şef: Birimlerin sorumlusu ve birimi yöneten uzmanı,

ı) Şef Yardımcısı: Şef’e yardımcı olan uzmanı,

i) Başasistan: Şef ve şef yardımcıları yönetiminde asistan yetiştirmeye yardımcı olan uzmanı,

j) Uzman: Tüzüğe Ek Çizelge’de dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda mesleğini uygulama hakkı ve uzman unvanını kullanmak yetkisini kazanan tabipleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Personelinin Nitelikleri

Başasistan Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Madde 5 — Başasistan olabilmek için;

a) İlgili dalda uzman olmak,

b) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,

c) Açıktan hizmete girebilmek için, kamu görevlisi olabilme niteliğini taşımak,

d) Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birisinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yabancı dil sınavı başarı belgesine sahip olmak,

e) 1- Uzmanlıkta bir yılını tamamlamayanların, başasistan olmak istenilen dalda yayınlanmış en az (3) adet makalesi bulunduğu,

2- Uzmanlıkta bir yılını tamamlamış olanların, başasistan olmak istenilen daldaki yayınlarından uzman olarak geçirilen her yıl başına Ek-1’de belirtilen kriterlere göre en az 10 ve üzerinde puan aldığı,

Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından tespit edilmiş olmak,

f) Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulunca yapılacak sınavda başarılı olmak,

şarttır.

Şef Yardımcısı Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Madde 6 — Şef yardımcısı olabilmek için;

a) Şef yardımcısı olmak istenilen dalda uzman olmak,

b) Sınav tarihi itibariyle;

1) Ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda beş yıl uzman veya üç yıl başasistan olarak çalışmış olmak veyahut profesör veya doçent olmak,

2) Yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda üç yıl uzman olarak çalışmış bulunmak veyahut profesör veya doçent olmak,

c) Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,

d) Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olma niteliğini taşımak,

e) Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri uyarınca yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,

şarttır.

Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda profesör unvanına sahip olanların, münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak atanmalarında, bu maddenin (e)bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.

Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda doçent unvanına sahip olanların, aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde münhal bir kadroya şef yardımcısı olarak atanmalarında, bu maddenin (e) bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.

Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ataması yapılacak olan doçentlerin bilimsel çalışma ve yayınlarına ait dosyaları, Bakanlıkça eğitim kurumlarının klinik şeflerinden veya laboratuvar şeflerinden oluşturulacak (3) kişilik bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının tespiti bakımından incelenir. Şef yardımcısı kadrolarına atanmaya hak kazanabilmek için adayın:

1) Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yabancı dil belgelerinden birisine sahip olması,

2) Birisi birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere yurt dışı Science Citation Indeks (SCI) veya SCI Expended’e kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (3) yayınının bulunması,

3) Ek-1’de belirtilen kriterlere göre ana dalda uzman olduktan sonra geçirilen her yıl başına en az 40 ve üzerinde puan alması,

şarttır.

Ancak sınavsız olarak atananların sayısı, şef yardımcısı kadrolarının %35’ini geçemez.

Şef Olabilmek İçin Gereken Nitelikler

Madde 7 — Şef olabilmek için:

a) Şef olmak istenilen dalda uzman olmak,

b) Sınav tarihi itibariyle;

1) Ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda on yıl uzman veya beş yıl şef yardımcısı olarak çalışmış olmak veyahut profesör veya doçent olmak,

2) Yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda altı yıl uzman veya üç yıl şef yardımcısı olarak çalışmış olmak veyahut profesör veya doçent olmak,

c) Kamu görevlileri için, terfiine engel hali bulunmamak,

d) Açıktan hizmete girecekler için kamu görevlisi olma niteliğini taşımak,

e) Bu Yönetmeliğin şef ve şef yardımcılığı sınavları ile ilgili maddeleri gereğince yapılacak sınavlarda yeterli puan almak,

şarttır.

Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda profesör unvanına sahip olanların, münhal bir kadroya şef olarak atanmalarında, bu maddenin (e)bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.

Tüzüğe göre ilgili dalda uzman olanlardan, aynı dalda doçent unvanına sahip olanların, aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde münhal bir kadroya şef olarak atanmalarında, bu maddenin (e)bendindeki sınavlara girme şartı aranmayabilir.

Bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ataması yapılacak olan doçentlerin bilimsel çalışma ve yayınlarına ait dosyaları, Bakanlıkça eğitim kurumlarının klinik şeflerinden veya laboratuvar şeflerinden oluşturulacak (3) kişilik bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının tespiti bakımından incelenir. Şef kadrolarına atanmaya hak kazanabilmek için adayın:

1) Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birinde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen yabancı dil belgelerinden birisine sahip olması,

2) Birisi birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere yurt dışı Science Citation Indeks (SCI) veya SCI Expended’e kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (5) yayınının bulunması,

3) Ek-1’de belirtilen kriterlere göre ana dalda uzman olduktan sonra geçirilen her yıl başına en az 50 ve üzerinde puan alması,

şarttır.

Ancak sınavsız olarak atananların sayısı, şef kadrolarının %35’ini geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Sorumluları Sınavlarına İlişkin Esaslar

Yabancı Dil Seviyesi

Madde 8 — Şef, şef yardımcısı ve başasistan olabilmek için adayın yabancı dil sınavından başarı belgesinin bulunması şarttır.

Tüzük’de belirtilen yabancı dillerden birisinde, Kamu personeli yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavında (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Dil Sınavında (ÜDS) şeflik için 100 üzerinden en az 65, şef yardımcılığı ve başasistanlık için en az 60 puan alanlar başarılı kabul edilirler.

Meslekî Bilgi, Beceri ve Yetenek ile Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği Sınavına girebilmek için, yabancı dil sınavı başarı belgesinin en geç, bu sınavın yapılacağı tarihten (5) gün önce Genel Müdürlük kayıtlarına girmiş olması zorunludur.

Yabancı dil sınavı başarı belgesi, bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren (5) yıl süre ile geçerlidir.

Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları ve Jürilerinin Teşkili

Madde 9 — Şef ve Şef Yardımcılığı sınavlarının birinci kademesi, yayınların değerlendirilmesi, ikinci kademesi ise Meslekî Bilgi, Beceri ve Yetenek ile Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği’nin ölçülmesidir.

Adayların yayınlarını değerlendirmek ve meslekî bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneklerine dair mülakat ve pratik sınavlarını yapmak üzere; bu Yönetmeliğe tabi kurumlardaki ilgili dal şeflerinden olmak üzere, Bakanlık tarafından her dal için beşer kişilik jüri oluşturulur. Sınava girecek adayların sayısına göre, aynı dal için birden fazla jüri kurulabilir. Ayrıca, her uzmanlık dalı için aynı şekilde üç yedek üye seçilir.

Ana ve yan dallarda bu Yönetmeliğe tabi kurumlarda şef sayısı jüriyi oluşturabilecek sayının altında ise, eksik üyeler tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin profesörleri arasından Bakanlıkça tamamlanır.

Jüri üyelerinin görev süreleri ilgili sınav ile sınırlıdır. Ancak bunlar, müteakip sınavlarda yeniden jüri üyesi olarak görevlendirilebilirler. Jüriler, Ankara, İstanbul ve İzmir’ deki eğitim kurumlarında toplanırlar.

Yayınların Değerlendirilmesi

Madde 10 — Ek-1 de belirtilen kriterlere göre, ana dalda uzman olduktan sonra geçirilen her yıl başına:

a) Şeflik için, en az 20 ve üzerinde,

b) Şef yardımcılığı için, en az 15 ve üzerinde,

puan aldıkları jüriler tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen adayların yayınları değerlendirmeye alınır. Ön inceleme sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

Ön incelemede başarılı olan adayların, uzmanlık dalındaki poliklinik, servis, laboratuvar, müdahale ve ameliyat gibi çalışmalarına ait olmak üzere son üç yıllık istatistik bilgi ve veri listeleri jüriler tarafından incelenerek değerlendirilir. Bu bilgi ve veri listelerinin geçerli sayılabilmesi için, belgelerinin ilgili kurum amirlerince tasdik edilmiş olması gerekir. Serbest çalışanlar, mesleklerini herhangi bir kurum veya kuruluşta uygulamamışlarsa, bunların muayenehane kayıtları ve faaliyetleri dikkate alınır.

Bu inceleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını, Bakanlığın tespit edeceği tarihe kadar, dosyalanmış olarak altı nüsha halinde Bakanlığa teslim etmeleri gerekir. Bakanlık, adayların bu dosyalarını, uygulama sınavından en az 60 gün önceden jüri üyelerine teslim eder, jüriler adayların yayınlarını değerlendirerek yayınların kabul edilip edilmediğine dair sonuçları en geç 30 gün içinde Genel Müdürlüğe iletir. Bakanlık uygulama sınavlarından 15 gün önce sonuçları adaylara ve jüri üyelerine bildirir.

Mesleki Bilgi, Beceri ve Yeteneğin Değerlendirilmesi

Madde 11 — Yayınları kabul edilen adayların, Bakanlıkça tespit edilen bir eğitim kurumunda, jüriler tarafından mesleki uygulama, teorik, pratik bilgi ve becerileri ile yetenekleri değerlendirilir. Laboratuvar dallarında ise, jürinin seçtiği konularda, pratik çalışmalar yaptırılarak, aynı değerlendirmelerde bulunulur.

Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneğinin Değerlendirilmesi

Madde 12 — Jüriler; aday tarafından seçilen bir konuda, adayın anlatış, sunuş, tahlil, sentez, teşhis, sonuçlandırma, eğitim ve öğretim yapabilme yeteneğini değerlendirir.

Meslekî bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavları için her adaya en az 45, en fazla 90 dakika süre ayrılır.

Değerlendirme, Puanlama ve Sonuçlar

Madde 13 — Jüriler; mesleki bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında; meslekî bilgi, beceri ve yetenek için 75, eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği için 25 puan üzerinden değerlendirmede bulunur.

Jüri üyeleri, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı değerlendirmeleri ayrı, ayrı ve gizli olarak yapar ve sonuçlandırır. Bu değerlendirmeler (A) formuna geçilir; sonra, bunların ayrı, ayrı ortalamaları alınarak (B) formuna işlenir. Ortalama puan küsürlü ise, aday lehine bir üst puan olarak yazılır.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede, meslekî bilgi, beceri ve yetenek ile eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği sınavlarında başarılı sayılabilmek için (B) formundaki toplam üzerinden şeflik için en az 75 puan, şef yardımcılığı için ise en az 70 puan almak şarttır.

Sınav sonucunda başarılı olan adayların sayısı, ilan edilen kadrodan fazla ise, sınav sonuç puanı yüksek olan aday sınavı kazanmış olur. Puanların eşitliği halinde, yabancı dil puanı yüksek olan aday, yabancı dil puanlarının da eşit olması halinde yayınların değerlendirilmesi ön inceleme puanı yüksek olan aday sınavı kazanmış olur. Bütün puanların eşit olması halinde ise kazanan aday; jüri üyeleri tarafından, hazır bulunan adayların huzurunda, kur’a işlemi ile belirlenir. Adayların sınav sonuç puanları (C) formundaki tutanakla tespit edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Sorumlularının Atama ve Nakilleri

Şef ve Şef Yardımcılarının Atama ve Nakilleri

Madde 14 — Yapılan sınavlar sonucunda, ilan edilen kadroyu kazanan adayların kazanmış oldukları kadrolara atamaları, Bakanlık tarafından yapılır. Sınavlar sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen kadro için geçerli olup, bu sonuçlar başka kurumlar ve birimlerde daha sonra boşalan kadrolara atanmak için herhangi bir hak vermez.

Yapılan sınav sonucunda, ilan edilen kadroya tayin edilmeye hak kazananların Bakanlıkça atamaları yapıldıktan sonra göreve başlamamaları halinde, bunlar şef ve şef yardımcılığı unvanlarını alamayacakları gibi; daha sonra açılacak veya münhal hale gelecek olan kadrolara da şef ve şef yardımcısı olarak tayin edilemezler. Bu durumda olanların açılacak sınavlara yeniden girip başarılı olmaları şarttır.

Şef ve Şef Yardımcılığı Sınavları Sonucunda Boş Kalan Kadrolara Yedekten Atama

Madde 15 — Yapılan sınavlar sonucunda tercih ettiği kadroya atanmaya hak kazandığı halde ataması herhangi bir nedenle yapılamayan veya atandığı halde göreve başlamayanlardan boş kalan kadrolara; bu sınavlarda o kadroyu tercih ederek, başarılı olan adaylardan puanı yüksek olandan başlanmak üzere tercihleri doğrultusunda yedekten atama yapılabilir.

Başasistanların Atama ve Nakilleri

Madde 16 — 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyanların, münhal kadro bulunan eğitim kurumlarına başasistan olarak atanma talepleri, atanacakları birimin klinik şefi ve kurum amirinin uygun görüşleri ile Bakanlığa veya ilgili kuruluşlara bildirilir.

Eğitim Kurumları tarafından yapılan teklifler; Bakanlık veya ilgili kuruluşlar tarafından 5 inci maddede belirtilen kriterler ve kadro imkanları yönünden incelenir. Durumu uygun görülenler, atanacağı birim şefinin de katıldığı kurumların Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulları tarafından yaptırılacak sınavda başarılı olmaları halinde başasistanlığa atanmaya hak kazanırlar.

Bu yolla başasistanlığa atananların, başasistanlık süreleri, bu göreve başladıkları tarihten itibaren üç yıldır. Yıllık kanunî izin dışında, fiilen başasistanlıkta geçmeyen süreler başasistanlık süresinden sayılmaz.

Başasistanlıkta üç yılını tamamlayanlardan, bu süre içerisinde;

a) Uzmanlık dalı ile ilgili olarak meslekî yayın organlarında en az beş yayın yapmış,

b) Hastane ve klinik içi eğitim programlarına yıllık olarak en az % 70 devamlılıkla katılmış,

c) Bu etkinliklerde yılda en az üç seminer veya panel ve konferansta görev almış ve en az on beş literatür sunumu yapmış,

olmak şartıyla; bu çalışmalarını şef veya koordinatör şef ve kurum amirinin tasdiki ile belgelendirmiş bulunanların, asistan eğitiminde bilgi ve görgülerinden faydalanılması amacıyla, ilgili klinik şefinin teklifi ve bu şefin de katılacağı Eğitim Plan ve Koordinasyon Kurulunun kararı üzerine, Bakanlık tarafından başasistanlık süreleri üç defadan fazla olmamak kaydıyla üçer yıllık dönemler halinde uzatılabilir. Her 3 yıllık uzatma döneminde yukarıdaki fıkranın, (a), (b) ve (c) bendlerindeki şartlar aranır.

Başasistanlık süresini tamamlamış olanların ve sürelerinin uzatılması uygun görülmeyenlerin isimleri, kurum amirlerince Bakanlığa ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Süreleri bitenler aynı veya başka bir sağlık kurum veya kuruluşuna uzman olarak atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tekrar Atama

Madde 17 — Başasistanlık görevi hariç olmak üzere, daha önce Yönetmelik kapsamındaki görevlerde bulunup bu görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmış olanlardan tekrar aynı unvan veya göreve atanmak isteyenler, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları unvana tekrar atanabilirler.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 18 — Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda genel hükümler uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 19 — 22/05/1974 tarihli ve 14893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nin ‘Eğitim Personeli’ başlıklı IV. Bölümü hükümleri ile aynı Yönetmelik eki, (A), (B) ve (C) formları ve 28/04/2001 tarihli ve 24386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

—— • ——

 

Telekomünikasyon Kurumundan:

Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılacak yayınların hazırlanışı, basımı, dağıtımı ile Kurumun amaçlarına uygun olarak kurum dışında yürütülen yayın faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Telekomünikasyon Kurumu tarafından yapılacak yayınların hazırlanması, basımı ve dağıtımı ile ilgili hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2813 sayılı Telsiz Kanununun 4502 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişik 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

Başkan: Telekomünikasyon Kurulu Başkanını,

Telif eser: Doğrudan meydana getirilmiş olan fikir ve sanat ürünlerini,

Tercüme eser: Bir dilden başka bir dile aynen çevrilen yazılı eserleri,

Derleme: Belirli bir maksada göre ve özel bir plan dahilinde seçme ve toplama eserleri,

İtibari sayfa: Basılmış bir eserin 200 kelimeden meydana gelen kısmını,

İnceleme ücreti: Basılmak üzere hazırlanmış bir eserin Yayın Komisyonu kararıyla alanında uzmanlığı kabul edilen kişilerce incelenmesi karşılığında ödenecek ücreti,

Editörlük ücreti: Kurum tarafından yayınlanan hakemli bilimsel dergideki editörlüğü üstlenen kişi veya kişilere ödenecek ücreti,

Koordinatörlük ücreti: Bir telif eserinin birden fazla kişinin çalışmasını gerektirmesi durumunda çalışmaları koordine etmekle görevli olana ödenecek ücreti,

Hakem ücreti: Hakemli dergi olarak belirlenen süreli yayınlarda yer alması düşünülen makaleleri inceleyenlere ödenecek ücreti,

Bilirkişi ücreti: Kurum dışında hazırlanan ve yayınlanması talep edilen eserlerin, Yayın Komisyonunca konusunda uzmanlığı kabul edilen kişilere incelettirilmesi durumunda inceleyenlere ödenecek ücreti,

Ajans: Dergileri yayına hazırlamayı, basımını ve dağıtımını yüklenen firmayı

ifade eder.

Yayın Türleri

Madde 5 — Kurum yayınları;

a) Süreli yayınlar (Telekomünikasyon Ekseni ve Turkish Journal of Telecommunications ve benzeri yayınlar),

b) Faaliyet raporları,

c) Kitaplar,

d) Araştırma projeleri raporları,

e) Bilimsel eserler,

f) Tanıtıcı yayınlar (bültenler, broşürler, kataloglar, haritalar ve benzeri yayınlar),

g) Bilimsel toplantı tebliğ ve dokümanları,

h) Her nevi diğer bilimsel, teknik veya edebi mahiyette görsel ve enformatik tasarım ürünleri,

ı) Kurum dışında yaptırılacak çeviri ve telif eserler,

i) Kurum personeli tarafından yapılan uzmanlık tezleri, bilimsel incelemeler, araştırmalar ve derlemeler ile Kurum dışından basılması için teklif edilen çalışmalardan yayımlanması Yayın Komisyonu tarafından uygun görülen yayınlardan oluşur.

Yayın Komisyonu

Madde 6 — Yayın Komisyonu, Başkan veya görevlendireceği Kurum Başkan yardımcılarından birinin başkanlığında, Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşaviri ile Başkan tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Komisyon üye salt çoğunluğu ile toplanır ve komisyon kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Komisyon çalışmalarını tutanağa bağlar. Yayın Komisyonunun sekreterya hizmetleri Basın ve Tüketiciler ile İlişkiler Müşavirliğince yürütülür. Yayın komisyonunun kararı Kurul Başkanının onayıyla kesinleşir.

Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Yayın Komisyonu;

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen türde yayınlarla ilgili ilkeleri ve çalışma esaslarını,

b) Kurum dışından gelen yayın önerilerini Kurum’un bütçe imkanları, görev alanları ve ilkeleri ışığında değerlendirerek yayınlanacak olanları,

c) Yabancı dilde yayınlanmış eserlerden Türkçe'ye, Türkçe yayınlardan diğer dillere tercümesi yapılacak yayınları,

ç) Yayın amaçlarına uygun görülerek süreli yayınlarda yer alacak makaleleri inceleyecek olan alanında tanınmış uzman kişiler ile editörleri, redaktörleri ve tercümanları,

d) Kurum tarafından yayımlanan hakemli bilimsel dergide yer alacak makaleleri inceleyecek uzman olarak değerlendirme yapacak hakemleri,

e) Yayınlanacak eserin Kurum’un görev ve ilkelerini gerçekleştirmeye ve Kurum menfaatlerine uygunluğunu,

f) Yayınlanacak eserin baskı adedini,

g) Eser sahiplerine, hakemlere, editörlere, redaktörlere, bilirkişi, koordinatör ve tercümanlara ödenecek itibari sayfa ücretlerini,

h) Sipariş üzerine yaptırılan çalışmalarda ödenecek ücretleri,

i) Ücretli satılması konusunun karara bağlanması için Kurul onayına sunulacak yayınları

belirler.

Yayın Haklarının Kuruma Devri

Madde 8 — Yayınlanan eserlerin telif ve tercüme ücretleri ile yayın haklarının Kuruma devri, hak sahipleri ile Kurum arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Ödemelerin ne suretle yapılacağı Kurul tarafından tespit edilir.

Telif, Tercüme ve Diğer Ücretler

Madde 9 — Yayınlanan eserler için ödenecek her türlü telif ve tercüme ücreti ödemelerinin ne suretle yapılacağı Kurul tarafından belirlenir.

Bu Yönetmelik kapsamında sayılan yayınlar karşılığında ödenecek telif, tercüme, hakemlik ve diğer ücretlerin hesabında itibari sayfa sayısı esas alınarak, ücretler her yıl için Kurul tarafından belirlenir.

İtibari sayfanın belirlenmesi için eserin çeşitli yerlerinden metin ile tam dolu beş sayfa seçilerek kelimeler sayılır ve toplanır. Bu toplam beşe bölünerek bir sayfadaki ortalama kelime sayısı bulunur. Eserin tamamındaki metinle dolu sayfalar sayılır, bir sayfadaki ortalama kelime sayısı ile çarpılıp 200’e bölünerek eserin itibari sayfa sayısı belirlenir. Kaynakça, içindekiler, önsöz, dizin ve dipnot bölümleri metinden sayılır. Yazılı metin dışında kalan kısımlarla ilgili olarak tablo, çizelge ve şekillerin basıldıktan sonraki yüzölçümlerinin santimetrekaresinde 2, grafik, harita, fotoğraf ve motiflerin santimetrekaresinde 4 kelime varsayılır.

Bilimsel nitelikli süreli yayınlarda editörlük ücreti, her yıl için aylık olarak Kurul tarafından belirlenir. Editör/editörlere bu görevde bulunduğu süre hesap edilerek yayın çıktıktan sonra ödeme yapılır. Editör yardımcılarının görevlendirilmesi durumunda, bunlara editörlük ücretinin yarısı kadar ücret aynı şekilde ödenir.

Telif veya tercüme ücretleri ödenerek Kurum tarafından yayınlanmış olan bir eserin internet ya da başka araçlar üzerinden tamamen veya kısmen yayınlanması durumunda ek bir ödeme yapılmaz. Süreli yayınlar hariç olmak üzere, eserin her yeni baskısı için yukarıda belirtilen tutarların % 10’u oranında ücret ödenir.

Sipariş üzerine hazırlanan bir eserde redaksiyon veya sadeleştirme gerekli görülürse bu işlem için ödenen ücret eser sahibine verilecek ücretten düşülür. Bir telif eserin birden fazla kişinin çalışmasını gerektirmesi durumunda bu eser için hesaplanan ücret çalışmaya katılanlar arasında paylaştırılır, koordinatörlük ücreti ayrıca hesaplanarak ödenir.

Tebliğ ve bilimsel konferanslara bir eser sunulması suretiyle katılanlara ödenecek ücret, konferans metninin itibari sayfa sayısına göre hesaplanır. Bilimsel konferansların ücreti, Yayın Komisyonunun önerisi üzerine Kurul kararıyla iki katına kadar artırılabilir. Tebliğ ve konferansların yayımlanması halinde ayrıca telif ücreti ödenmez.

Telif ücreti Kurum tarafından ödenerek yayımlanan eserler Kurumdan yazılı izin alınmaksızın aynen veya değiştirilerek veya kısmen başka yerde yayımlanamaz.

Kurum Personeline Telif ve Tercüme Ücreti Ödenmesi

Madde 10 — Kurum personelinin görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sonunda hazırladıkları eserler için telif ve tercüme ücreti ödenmez. Ancak, personelin asli görevleri ve çalışma saatleri dışında yaptıkları çalışmalara ücret ödenebilir. Bu durumu Yayın Komisyonunun önerisi üzerine Kurul karara bağlar.

Dağıtım

Madde 11 — Kurum yayınları, Yayın Komisyonunun önerisi doğrultusunda ücretli ve/veya ücretsiz olarak dağıtılır. Ücretli olarak dağıtılacak eserlerin satış bedeli Kurul tarafından belirlenir. Ücretli dağıtılan yayınlardan elde edilen gelirler Kurum bütçesine gelir kaydedilir.

Kurum Faaliyetlerine Uygun Yayınların Desteklenmesi

Madde 12 — Kurumun görev alanına giren konularda kurum dışında yapılan ve Yayın Komisyonu tarafından desteklenmesi önerilen eserler, Kurumun ilkelerine aykırı olmayacak şekilde Kurul kararıyla desteklenebilir. Kurumun yayınlara vereceği bu desteğin miktarı ve şeklini Kurul karara bağlar.

Kurumun Yayın Politikası

Madde 13 — Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki yayınları yayımlarken ve desteklerken, faaliyet gösterdiği alanda aşağıdaki ilkeleri öncelikle gözetir:

Türkçe kullanılmasının yaygınlaştırılması, korunmasını ve geliştirilmesi,

Uluslararası etkinliklerin izlenmesi,

Doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanında yayınların desteklenmesi,

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılması,

Kurumun ve çalışmalarının doğru tanıtılması.

Hüküm Bulunmayan Hususlar

Madde 14 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Kurul kararına göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim

ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 29/8/1999 tarihli ve 23801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4/10/1999 tarihli ve 23836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişen 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimi, haftalık saatleriyle ayrıntılı dökümü verilen zorunlu dersler ile zorunlu derslerin en çok yüzde kırkı oranında seçimlik derslerden oluşan bir programla yürütülür."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4/10/1999 tarihli ve 23836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişen 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Bütün dersler, birer yarıyıllıktır. Her yarı yılda alınması zorunlu derslerin toplamı, haftada en az on sekiz saattir. Öğrenci, ayrıca her yarıyıl en az dört saatlik seçimlik ders almak zorundadır.

Her yarıyıla ait ve öğrencilerin almakla yükümlü oldukları zorunlu ve seçimlik dersler şunlardır:

I. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

H/S. (Kredi)

Bölüm

 

Anayasa Hukuku I

4

Kamu Hukuku

 

Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler Hukuku)

5

Özel Hukuk

 

Hukuk Başlangıcı

3

Kamu Hukuku

 

İktisat

2

Mali Hukuk

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

Kamu Hukuku

 

Türk Dili I

2

 
 

Yabancı Dil I

2

 
 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

22

 

 

Seçimlik Dersler

   
 

Sosyoloji

 

Kamu Hukuku

 

Siyasi Tarih

 

Kamu Hukuku

 

Roma Kurumları

 

Özel Hukuk

 

Karşılaştırmalı Medeni Hukuk

 

Özel Hukuk

II. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

   
 

Anayasa Hukuku II

5

Kamu Hukuku

 

Medeni Hukuk II (Aile Hukuku)

4

Özel Hukuk

 

Roma Hukuku

5

Özel Hukuk

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

Kamu Hukuku

 

Türk Dili II

2

 
 

Yabancı Dil II

2

 
 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

22

 

 

 

Seçimlik Dersler

 

 

 

Çocuk Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Siyaset Bilimi

 

Kamu Hukuku

 

Uygarlık Tarihi

 

Kamu Hukuku

 

Karşılaştırmalı Roma Hukuku

 

Özel Hukuk

III. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

   
 

Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler)

4

Özel Hukuk

 

Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)

5

Kamu Hukuku

 

İdare Hukuku I

4

Kamu Hukuku

 

Devletler Umumi Hukuku I (Genel Esaslar)

3

Kamu Hukuku

 

Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi

4

Kamu Hukuku

 

Güzel Sanatlar I

1

 
 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

23

 

 

 

Seçimlik Dersler

   
 

Adalet Psikolojisi

 

Kamu Hukuku

 

Kriminoloji

 

Kamu Hukuku

 

Kitle Haberleşme Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Demokrasi Kuramı

 

Kamu Hukuku

 

İntikal Hukuku

 

Özel Hukuk

IV. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

   
 

Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)

4

Özel Hukuk

 

Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)

3

Kamu Hukuku

 

İdare Hukuku II

4

Kamu Hukuku

 

Devletler Umumi Hukuku II (Genel Esaslar)

2

Kamu Hukuku

 

Vergi Hukuku

5

Mali Hukuk

 

Türk Hukuk Tarihi

2

Kamu Hukuku

 

Güzel Sanatlar II

1

 
 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

23

 

 

 

Seçimlik Dersler

   
 

Yerel Yönetimler Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Askeri Ceza Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Doğal Kaynaklar Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Hukuk Metodolojisi

 

Kamu Hukuku

V. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

   
 

Eşya Hukuku I

3

Özel Hukuk

 

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)

4

Özel Hukuk

 

Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme, Kıymetli

   
 

Evrak Hukuku)

5

Özel Hukuk

 

Medeni Usul Hukuku I

4

Özel Hukuk

 

Genel Kamu Hukuku

4

Kamu Hukuku

 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

22

 

 

 

Seçimlik Dersler

   
 

İnsancıl Hukuk

 

Kamu Hukuku

 

İmar Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Çevre Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Uluslararası Örgütler

 

Kamu Hukuku

 

Tüketici Hukuku

 

Özel Hukuk

VI. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

   
 

Eşya Hukuku II

4

Özel Hukuk

 

Ticaret Hukuku II (Ortaklıklar Hukuku)

5

Özel Hukuk

 

Medeni Usul Hukuku II

4

Özel Hukuk

 

Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

3

Kamu Hukuku

 

Devletler Umumi Hukuku III

2

Kamu Hukuku

 

İnsan Hakları Hukuku

2

Kamu Hukuku

 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

22

 

 

Seçimlik Dersler

   
 

Ekonomik Suçlar

 

Kamu Hukuku

 

Uluslararası Ceza Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Atipik Sözleşmeler Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Hava ve Uzay Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Rekabet Hukuku

 

Özel Hukuk

VII. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

   
 

Devletler Özel Hukuku I

3

Özel Hukuk

 

Deniz Ticaret Hukuku

4

Özel Hukuk

 

İcra-İflas Hukuku I (İcra Hukuku)

4

Özel Hukuk

 

İş Hukuku I

3

Özel Hukuk

 

Ceza Usul Hukuku I

4

Kamu Hukuku

 

İdari Yargılama Hukuku

2

Kamu Hukuku

 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

22

 

 

 

Seçimlik Dersler

   
 

Avrupa Birliği Özel Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Fikri Mülkiyet Hukuku

 

Özel Hukuk

 

İslam Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Sermaye Piyasası Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Kooperatif Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Teminat Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Vergi Yargılaması ve İcra Hukuku

 

Mali Hukuk

VIII. YARIYIL

 

Zorunlu Dersler

   
 

Devletler Özel Hukuku II

3

Özel Hukuk

 

Sigorta Hukuku

2

Özel Hukuk

 

İcra-İflas Hukuku II (İflas Hukuku)

2

Özel Hukuk

 

İş Hukuku II

3

Özel Hukuk

 

Miras Hukuku

4

Özel Hukuk

 

Ceza Usul Hukuku II

2

Kamu Hukuku

 

Sosyal Güvenlik Hukuku

2

Özel Hukuk

 

Adli Tıp

2

Kamu Hukuku

 

Seçimlik Ders

2

 
 

Toplam

22

 

 

Seçimlik Dersler

   
 

İnfaz Hukuku

 

Kamu Hukuku

 

Banka Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Avukatlık Hukuku

 

Özel Hukuk

 

Taşıma Hukuku

 

Özel Hukuk

 

İnşaat Hukuku

 

Özel Hukuk

Dış Ticaret Hukuku Özel Hukuk

Fakülte Yönetim Kurulu, seçimlik ders açmaya, kapamaya ve bu derslere kaydolacak öğrenci sayısına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Öğrenci, haklı gerekçelerinin bulunması, Fakülte Kurulunun bu yolda ilke kararı alması ve danışmanının da uygun bulması koşuluyla, seçimlik ders veya dersler yerine İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakültesi dışında bir lisans programından ders alabilir. Bu durumda Hukuk Fakültesi dışındaki lisans programından alacağı dersin kredisi, alınmayan seçimlik dersin kredisinden daha az olamaz. Hukuk Fakültesi dışındaki lisans programından alınan dersin kredisinin, yerine alındığı seçimlik dersin kredisinden fazla olması halinde, bu dersin kredisi seçimlik derse eşit kabul edilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İlk defa alınan dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse yazılmış ve derslerin % 70’ine katılmış olmak zorunludur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 4/10/1999 tarihli ve 23836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk tümcesi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO), ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımların toplanması ve toplam kredi saatine bölünmesi sonucu bulunan değerdir."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Maliye - Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(Seri No: 36)

Bilindiği gibi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun1 4751 sayılı Kanunla2 değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa ve arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve tüzük uyarınca emlak vergisine esas olmak üzere 2004 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

1 11/08/1970 gün ve 13576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 09/04/2002 gün ve 24721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


DÜZELTME

27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’nin "İçindekiler" bölümünün “Vatandaşlık Kararı” başlığının altında “3161 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Karar” şeklinde yer alan ibare (Resmî Gazete Sayfa: 384), “3161 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar” olarak düzeltilmiştir.

—— • ——

DÜZELTME

26/8/2003 tarihli ve 25211 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 37)” nin 3 üncü maddesinin (c) bendinden sonra “ilgili mevzuatında öngörülmüş olması halinde, bu kapsamda bulunanlardan yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere bu belge karşılığı yapılan ödemeler bir buçuk katın hesabında dikkate alınmayacaktır.” şeklinde yer alan ibare (Resmî Gazete Sayfa: 7); Maliye Bakanlığı’nın 27/8/2003 tarihli ve B.07.0.BMK.0.17.520-233/17983 sayılı yazısı üzerine, “d) Yurt içi ve yurt dışı gündelik ödemeleri, emsali Devlet memurlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca yapılan gündelik ödemelerinin bir buçuk katını geçemeyecek, ilgili mevzuatında öngörülmüş olması halinde, bu kapsamda bulunanlardan yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere bu belge karşılığı yapılan ödemeler bir buçuk katın hesabında dikkate alınmayacaktır.” olarak düzeltilmiştir.

Sayfa Başı