Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Ağustos 2003

CUMA

Sayı : 25207

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

— Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Avukat Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM’ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2003/127)

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Şahin AKSOY'un Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/128)

 

Yönetmelikler

— Askeri Müzeler Yönetmeliğinin 16 ncı ve 35 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Rekabet Kurulu Kararları

— Rekabet Kurulunun 00-45/477-262 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 01-24/228-58 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-27/258-73 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 00-52/669-272 Sayılı Kararı

 

Sirkülerler

— Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

— Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 35/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/127

2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 6. maddesi uyarınca boşalan Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146. maddesi ve 2949 sayılı Yasa’nın 3., 4. ve 10. maddeleri uyarınca, Avukat Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM seçilmiştir.

21 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/128

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak ve meskûn yere patlayıcı madde atmak suçlarından, İstanbul 4 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 17.12.1997 günlü, Esas No: 1994/443, Karar No: 1997/621 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 168/2., 55/3. ve 59/2. maddeleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddesi ve Türk Ceza Yasası’nın 264/6-8., 55/3., 59/2., 71., 72. ve 74. maddeleri gereğince 8 yıl 4 ay ağır hapis ve 12 yıl 33 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 33. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Mardin İl’i, Dargeçit İlçesi, Sümer Köyü, Cilt No: 94, Hane No: 37, Birey Sıra No: 54’de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Fahriye’den olma, 01.04.1978 doğumlu, 63661086264 T.C. Kimlik Numaralı Şahin AKSOY’un kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 30.05.2003 günlü, A.T.No: 130/30042003/024417/3145-3505 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

21 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Millî Savunma Bakanlığından:

Askerî Müzeler Yönetmeliğinin 16 ncı ve 35 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 30/9/1984 tarihli ve 18531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Müzeler Yönetmeliğinin 21/5/2000 tarihli ve 24055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16 — Birinci sınıf askerî müze statüsünde olup, halka açık müzeler niteliğini taşıyan Anıtkabir Müzesi, Askerî Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi (Beşiktaş-İstanbul ile Çanakkale) ve Hava Müzesi (Yeşilyurt-İstanbul ile Etimesgut-Ankara) Komutanlıkları, 15 inci maddede belirtilen malzemeleri toplamak, korumak ve sergilemekle yükümlüdürler.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan Deniz Müzesi (Beşiktaş-İstanbul) ve Çanakkale Deniz Müzesi.”

Yürürlük

MADDE 3 — Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ile Kültür ve Turizm Bakanları yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Komite; Bakanlık Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü başkanlığında; Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilcilerinden oluşur. Komite üye sayısı ile yukarıda adı belirtilen kuruluşlardan komiteye alınacak üye sayısını Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü belirler. Komite başkanlığı ve sekreteryası, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Daire Başkanlığınca yürütülür."

"e) Raportörlük; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü temsilcileri arasından seçilen sekreter üye tarafından yürütülür."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi; Bakanlık Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, İhracatçı Birlikleri, sivil toplum örgütleri ile Komitenin toplantı gündemiyle ilgili görüşlerinin alınmasında yarar gördüğü kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Organik Tarım Ulusal Ticaret Komitesi; Bakanlık Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü başkanlığında, Dış Ticaret Müsteşarlığının İhracat Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin konu uzmanları ile Tüm Gıda İthalatçıları Derneği, Tüm Gıda İhracatçıları Derneği ile Komitenin toplantı gündemiyle ilgili görüşlerinin alınmasında yarar gördüğü kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Organik Tarım Proje ve Araştırmaları Ulusal Komitesi; Bakanlık Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü başkanlığında ve toplantı gündemine göre; Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi ile bu kuruluşların araştırma ve proje birimleri, Bakanlığa bağlı araştırma enstitüleri, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu, Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Üniversitelerin ilgili fakültelerinin organik tarım konusunda uzmanlaşmış temsilcilerinden oluşur."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı