Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

20 Ağustos 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25205

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5991 Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Boş Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 26 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

— İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 4’üne Bir Kısım Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

 

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kuruluna Ait 20 Adet Karar

 

Genelge

— Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2003/2)

 

Tebliğler

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 267)

— Vergi İadesi Genel Tebliği (Seri No: 7)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5991

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait boş kadrolarda ekli cetvelde belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 4/8/2003 tarihli ve 5703 sayılı yazısı üzerine, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

 

 

KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

CETVEL : 4

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

– A –

MEVCUT KADRONUN

- B -

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

SINIFI

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

KÜLTÜR VE TURİZM UZM.

1

50

GİH

KÜLTÜR VE TURİZM UZM.

3

20

GİH

MEMUR

5

1

GİH

KÜLTÜR VE TURİZM UZM.

5

20

 

 

 

 

GİH

KÜLTÜR VE TURİZM UZM.

6

10

 

 

 

 

SH

DİŞ TABİBİ

6

1

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM :

 

51

 

TOPLAM :

 

51

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4731

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Hüseyin ERDEM’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

19 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2003/4732

1 — Açık bulunan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına aynı yer Genel Müdür Müşaviri Bahattin SEKKİN’in atanması, 4456 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

19 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. A. ŞENER

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4733

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Atila KARAKURT’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Erzurum Bölge Müdürlüğüne DİE Uzmanı Nejdet ÇALIŞ’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

19 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. B. ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4736

1 — Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Trabzon 10. Bölge Müdürlüğüne aynı Genel Müdürlük Konya 3. Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir RENKLİBAY’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

19 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4746

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Memet Yaşar BARAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4747

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Abdullah GÜVEN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

19 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

E. MUMCU

Başbakan

Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 26 ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 6/3/2003 tarihli ve 25040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 26 ncı maddesinin (A) fıkrasının (i) bendinin (2) nolu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Daktilograf, Memur, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni ve Şoför kadroları arasındaki unvan değişikliklerinde ve Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan üst hizmet grubundan alt hizmet grubuna atamalarda sınav ve diğer şartlar aranmaz.

Ancak; Tekniker, Teknisyen kadrolarına atamalarda teknik okul mezunu, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atamalarda Milli Eğitim Bakanlığınca veya bu Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almış olmak ve Şoför kadrolarına atamalarda ise (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

şarttır.”

MADDE2 — Aynı Yönetmeliğin 6/3/2003 tarihli ve 25040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, Daire Başkanı ve İl Gençlik ve Spor Müdürü kadrolarına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından naklen atama yapılabilir. Diğer unvanlar için ise görevli personelin bulunduğu görev unvanına eşdeğer bir göreve ilgili mevzuat çerçevesinde naklen atanabilir.”

Yürürlük

MADDE3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığını,

Genel Müdürlük : Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

Kanun : 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi İsteme

Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak İstatistiki Bilgiler

Madde 4 — Müsteşarlık; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder.

Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları,

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak "Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi"nin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen "Ortaklar Listesi" veya "Hazirun Cetveli"nin bir nüshasını,

Müsteşarlığa gönderirler.

Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler

Madde 5 — a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler;

1) Sermayelerine ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-1) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu" çerçevesinde yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar,

2) Sermaye hesabına yapılan ödemelere ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-2) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formu" çerçevesinde, ödemeyi takip eden 1 ay içinde,

3) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde,

Genel Müdürlüğe bildirirler.

b) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde hisse devirlerine ilişkin bilgileri Yönetmelik ekinde (EK-3) yer alan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu" çerçevesinde ve hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İrtibat Büroları

İrtibat Bürosu Kuruluşu

Madde 6 — Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi / belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir.

Müracaatta Aranacak Belgeler

Madde 7 — Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilir:

a) Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi aslı,

b) Ana şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

c) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı,

d) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekaletname aslı.

İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler

Madde 8 — İrtibat bürolarının işleyişinde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe gönderirler. Bürolar, adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe bildirirler.

b) İrtibat bürolarınca, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, Yönetmelik ekinde (EK-4) yer alan "İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu" doldurularak Müsteşarlığa gönderilir. Bu müracaatlara, büronun geçmiş yıl harcamalarının yurt dışından gönderilen dövizlerle karşılandığına ilişkin belgeler eklenir.

c) İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında, geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak, her defasında azami 3 yıl olmak üzere süre uzatımı verilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

e) Müsteşarlık, mevzuata aykırı davrandığı tespit olunan irtibat bürolarının kuruluş izinlerini iptal edebilir ve iptal kararını ilgili mercilere bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Şirket Türleri

Madde 9 —Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlerdir.

Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini taşımayan ortaklıklar, Kanun’un uygulanması bakımından adi şirket sayılırlar.

Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşları

Madde 10 — Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun’un uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Bilgi Formlarında Değişiklik

Madde 11 — Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Geçici Madde 1 — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım İzin Belgeleri üzerinde işlem yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 4 üne Bir Kısım Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 9/3/1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin (EK-4)’ünde yer alan "SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER" başlıklı bölüme, dördüncü kısımda yer alan "PAKETTE KEBAP VE YEMEK SATIŞ YERLERİ"nden sonra gelmek üzere aşağıdaki "GEZİCİ PİLİÇ, KÖFTE VB. SATIŞ YERLERİ" başlıklı kısım eklenmiştir.

"GEZİCİ PİLİÇ, KÖFTE VB. SATIŞ YERLERİ

Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhi müesseselerin sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır.

Gezici satış aracı için aranacak nitelikler:

1) Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.

2) Kasa yüzde yüz paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

3) Yeterli büyüklükte buzdolabı bulunacaktır.

4) Araçta jeneratör bulunması zorunludur.

5) Normlara uygun 200 litreden fazla çift tank gaz tesisatı olmalıdır.

6) Sıcak ve soğuk su tertibatı olmalıdır.

7) Araç ortamı hijyenik ve sağlığa uygun olmalıdır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı