Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

13 Ağustos 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25198

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/5858 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine İlişkin 2002/1 sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliklerine Seçme Kararı

— Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümleri Asıl ve Yedek Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 324)

 

Atama Kararı

— Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Adalet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5858

“Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması”na ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3’ün değiştirilmesine ilişkin ekli 2002/1 sayılı Ortak Komite Kararının onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 16/6/2003 tarihli ve ABEY/246281 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sayfa Başı


Uyuşmazlık Mahkemesi Üyeliklerine Seçme Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

K. Tarihi : 08.07.2003

K. No : 324

1- a) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Asıl Üyeliklerine, Yargıtay Üyeleri Atalay Özdemir ve Mustafa Lütfi Üçkardeşler,

b) Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Yedek Üyeliklerine, Yargıtay Üyeleri Coşkun Öztürk ve Ahmet Velioğlu,

2- a) Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Asıl Üyeliklerine, Yargıtay Üyeleri Hamdi Yaver Aktan, Muvaffak Tatar ve Süleyman Özcan,

b) Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümü Yedek Üyeliklerine, Yargıtay Üyeleri İhsan Akçin, Mehmet Yalçın ile Nuri Yılmaz.

2247 sayılı Yasa’nın 4 üncü maddesi ile aynı Yasanın 2592 sayılı Yasa ile değişik 2 nci maddesinin 6 ve 7 nci fıkraları gereğince seçilmişlerdir.

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4635

1 — Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Başbakanlık Temsilcisi) Günaydın ÇALIŞKAN’ın atanması, 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4667

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Ekonomik ve Mali İşler Başkanı Murat SÖZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2003/4668

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Turgut BOZKURT’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2003/4637

1 — Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Burak’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

M.A.ŞAHİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4638

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Malatya Bölge Müdürü Mehmet TORUN’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Malatya Bölge Müdürlüğüne İstatistikçi Şemsettin ÖZCAN’ın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4639

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Zonguldak Bölge Müdürü Aslan UZUNŞİMŞEK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Zonguldak Bölge Müdürlüğüne İstatistikçi Şeref DEMİRTAŞ’ın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4640

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Yusuf TÜRKOĞLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Muğla Bölge Müdürlüğüne DİE Uzmanı Dr. Mehmet AKYOL’un atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4641

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Süleyman BOYLU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Konya Bölge Müdürlüğüne İstatistikçi Nurettin KAYA’nın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4642

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Kars Bölge Müdürü Settar KAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

Bu suretle boşalan 1. derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Kars Bölge Müdürlüğüne DİE Uzmanı Zeki BOSTANCI’nın atanması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.B.ATALAY

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4669

1 — Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine) Recep ÇETİN’in bu görevinden alınması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. ve 8. maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. BABACAN

Başbakan

Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4671

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, aynı yer Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı Uz. Dr.Faruk AŞICIOĞLU’nun atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4672

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, aynı yer Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyesi Doç. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR’ın atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4673

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, aynı yer Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanı Uz. Dr. Cemal Yalçın ERGEZER’in atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4674

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, Denizli Adlî Tıp Şube Müdürü Uz. Dr. Gökhan ERİŞ’in atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4675

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, aynı yer uzmanı Uz. Dr. Koray KAPTANOĞLU’nun atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4676

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, aynı yer uzmanı Uz. Dr. Hüseyin SARI’nın atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4677

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, aynı yer adlî tıp şube müdürü Uz. Dr. Şinasi UMUT’un atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4678

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine, aynı yer uzmanı Prof. Dr. Bener ŞEN’in atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4679

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Üçüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, aynı yer uzmanı Uz. Dr. Ahmet Sadi ÇAĞDIR’ın atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4680

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, aynı yer uzmanı Uz. Dr. Fatma Nuray CANSUNAR’ın atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4681

1 — Açık bulunan 1. derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, aynı yer uzmanı Uz. Dr. Mehmet KORKUT’un atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

C. ÇİÇEK

Başbakan

Adalet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4685

1 — Açık bulunan Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Erdoğan SÜLEYMANİYE’nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4649

1 — Karaman Milli Eğitim Müdürü Mazlum ALTUNKAYA’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H.ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4650

1 — Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul 1 inci Bölge Müdürü Hikmet ÇERİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4651

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Sağlık Eğitimi Genel Müdür Yardımcılığına, Cevat TUNǒun atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4652

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Fehmi AYDINLI’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4687

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Dt. Yavuz YENİDÜNYA’nın atanması, 657 sayılı Kanun’un değişik 71 ve 76. maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4654

1 — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ömer GÖNÜL’ün atanması, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

B.YILDIRIM

Başbakan

Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4655

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Nebi ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4656

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yayın Dairesi Başkanlığına, Celal SEMİZ’in atanması, 657 sayılı Kanun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4657

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Tunceli İl Müdürlüğüne, Muammer SANCAR’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4689

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Erkan YILDIRIMKAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4690

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına, İsmail Hakkı SAYIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4691

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Sedat KARAKAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4692

1 — Nevşehir İl Müdürü Mustafa TİTREK’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr.S.GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4659

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Kudret İNAĞ’ın atanması; 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4693

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Nihat LOĞOĞLU’nun atanması; 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4598

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Abdülkerim YÖRÜKOĞLU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

11 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4698

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Elmas Yaşar BOSTANCI’nın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4699

1 — Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Feyzullah TOPRAK’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4700

1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer ÜNVER’in, Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini tamamlaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4701

1 — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Köksal MUCUK’un, Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini tamamlaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4702

1 — Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Bahri MANCAR’ın, Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresini tamamlaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4704

1 — Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Necdet ŞENSOY’un atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Dr. M. H.GÜLER

Başbakan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4662

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Zonguldak Meteoroloji Bölge Müdürü Kemal CEBECİK’in, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

—— • ——

Çevre ve Orman Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4663

1 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Meteoroloji Bölge Müdürü Mehmet Nadir SUCU’nun, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

12 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

O. PEPE

Başbakan

Çevre ve Orman Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/6/1998 tarihli ve 23379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Yönetmeliği”nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Yönetim Kurulu

Madde 5 — Rektörün Başkanlığında, Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi, Başhekim Yardımcılarından oluşur. Rektörün bulunmadığı zamanlarda Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlık eder. Raportörlüğünü oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Danışma Kurulu

Madde 6 — Hastane Danışma Kurulu; Rektörün Başkanlığında, Hastaneden sorumlu Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekanı, Hastane Başhekimi ve Tıp Fakültesi Kurulunca 2 (iki) yıl için seçilen, en az 2 (iki)’si tam gün çalışan 3 (üç) Profesör, en az 1 (bir)’i tam gün çalışan 2 (iki) Doçent ve 1 (bir) Yardımcı Doçentten oluşur. Rektörün bulunmadığı zamanlarda Rektör Yardımcılarından biri ya da Tıp Fakültesi Dekanı Kurula Başkanlık eder. Kurulun raportörlüğünü Başhekim, sekreterliğini oy hakkı olmaksızın Hastane Başmüdürü yürütür. Danışma Kurulu yılda en az 2 (iki) kere toplanır. Başkanın veya en az 2 (iki) üyenin gündemi belirten yazılı ya da sözlü başvurusu halinde, 2 (iki) gün içinde olağanüstü toplantı yapılır. Danışma Kurulu Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüşlerin açıklanıp tartışılması yeni çalışma konularının gündeme getirilmesi ve sorunların çözüme bağlanmasına yönelik öneriler getirebilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Hastane Yönetim Kurulu; Hastane ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin ve Hastane Danışma Kurulunun alacağı istişari kararların ışığında, hastanenin yönetimi için gerekli kararları alır. Hastanede faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin ve kurulan yeni ünitelerin rasyonel çalışması için yerleşimini Tıp Fakültesi Dekanının önerileri doğrultusunda yapar.

Hastane Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) defa toplanır. Başkanın veya en az 2 (iki) üyenin gündemi belirten yazılı başvurusu halinde, 2 (iki) gün içinde olağanüstü toplantı yapar. Toplantılar üye tam sayısının çoğunluğu ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar Rektöre sunulur.”

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l —12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Akdeniz Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği"nin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 —Hazırlık eğitim-öğretimi programları, Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

Hazırlık eğitim-öğretimine devam edecek öğrenciler, seviyelerine uygun bir hazırlık eğitim-öğretimi programına alınırlar.

Hazırlık eğitim-öğretimi her biri en az 16 hafta süreli güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve yıl esasına göre yürütülür. Bir yarıyılda ve/veya yılda eğitim-öğretim süresi Yabancı Diller Bölümü Bölüm Kurulunun önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır ve Üniversite Akademik Takviminde ayrıca belirtilir. Bu sürenin hesabında hafta sonu tatilleri ile Resmi Bayram tatilleri dikkate alınmaz.

Hazırlık eğitim-öğretimi süresince dersler, öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24 (yirmidört) saat olarak düzenlenir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"a) Yeterlik Sınavı

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını veya önkaydını yaptıran ve kontenjan dahilinde l (bir) yıl süreli hazırlık eğitim-öğretimi isteyen öğrencilerin hazırlık eğitim-öğretiminden muafiyetini veya hazırlık eğitim-öğretiminde devam edeceği seviye gruplarını belirleyen bir sınavdır. Bu bağlamdaki öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler.

Yeterlik sınavı, eğitim-öğretim yılı başında iki aşamalı (yazılı ve sözlü) olarak yapılır. Birinci aşama yazılı olup okuma, kelime bilgisi, dil bilgisini kapsar. Sınavın ikinci aşaması sözlü olup, bu sınava birinci aşamadan 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) 59 (ellidokuz) arası puan alan öğrenciler katılır. Bu öğrencilerin muafiyet hakkını kazanabilmeleri için, sözlü sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları gereklidir.

Yazılı sınavdan 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) ve üzeri alanlar, isteğe bağlı hazırlık programından muaf olurlar ve birinci sınıfa kayıtları yapılır.

Yeterlik sınavının yazılı sınav sonuçları, aynı zamanda hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin, yabancı dil seviyelerini tespit eden bir sınavdır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve öğrenciler başarı düzeylerine göre A (İleri), B (Orta) ve C (Başlangıç) olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Ayrıca bu gruplar, kendi içlerinde farklı gruplara ayrılabilirler.

Yeterlik sınavına girmeyen bir öğrenci, doğrudan doğruya hazırlık eğitim-öğretimi programının C grubuna kayıt olur.

Yeterlik sınavı, eğitim-öğretim yılının başında yapılır ve bu sınavın genel başarı notuna herhangi bir etkisi yoktur.

Gerektiğinde hazırlık eğitim-öğretimi programında yeterlik sınavından başka, seviye tespit sınavları da yapılabilir."

"c) Yıl Sonu Genel Sınavı

Yıl sonu genel sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir.

Yıl sonu genel sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Birinci aşama yazılı olup okuma, kelime bilgisi, dil bilgisini kapsar. Sınavın ikinci aşaması sözlü olup, bu sınava birinci aşamadan 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) 59 (ellidokuz) arası puan alan öğrenciler katılır. Bu öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavdan yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları gerekir. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan ve üzerinde not alan öğrenciler, başarılı sayılır ve 1 inci sınıfa kayıtları yapılır. Yıl sonu genel sınavının genel başarı notuna etkisi % 40'dır."

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gaziantep Üniversitesinden:

Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/8/1999 tarihli ve 23780 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Süresi ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin değişik 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek Süre ve Ek Sınav

Madde 17 —Öğrencilere önlisans öğrenimleri süresince, en geç ertesi yarıyıl kayıt tarihine kadar eksikliklerini tamamlamak veya en çok üç sınav hakkı kullanmak üzere ek bir süre verilir. Öğrenimleri süresince öğrenciler bu üç ek sınav hakkını, istediği ders veya derslerde kullanırlar. Aynı dersten kullanılacak ek sınav haklarını ayrı ayrı yarıyıl sonlarında kullanırlar. Farklı derslerden ise bir defada veya ayrı ayrı yarıyıl sonlarında kullanırlar. Ek sınavda alınan not, yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer ve öylece değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı durumu, ek sınav sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Ek süre ve ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, yarıyıl sonu ders notlarının ilanından sonraki bir hafta içinde, ek sınava girmek istediği dersleri de belirten bir dilekçe ile, kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvururlar. İlgili Bölüm, öğrencinin durumunu inceledikten sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile mutabakat sağlayarak, öğrenciye ve ilgili birimlere, hangi derslerden ek süre ve ek sınav hakkı tanındığını bildirir. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bu öğrencilerden azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İstanbul Üniversitesinden:

İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/9/1999 tarihli ve 23811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden yazıldığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye Yüksekokul tarafından bir öğrenci dosyası açılır (öğrenci dosyasına öğrencinin devam edeceği dersler ve öğrenimi ile ilgili diğer çalışmalar kaydedilir) ve Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından bir kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarındaki fotoğraflar, "önden", "başı ve boynu açık", öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ve son altı ay içinde çekilmiş olacaktır. Kimlik verilebilmesi için kayıt yaptıran veya yenilemek isteyen öğrenci 45 inci maddede belirtilen şartlara uymak zorundadır. Üniversiteden ayrılan, yükseköğretim kurumundan çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için kaybın yerel bir gazete ile ilan edilmesi ve bu ilanla birlikte emniyet makamlarından alınacak yazının öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Yeniden alınan bu belgeye gerekli bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılır ve onaylanır.

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birini almak kaydıyla, 2 yarıyılda birer saat okutulur."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Öğrenci ilk kez yazıldığı, devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı veya başarısız olduğu teorik derslerin en az yüzde yetmişine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının yüzde seksenine devam etmek zorundadır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 — Aynı yönetmeliğin 27 nci maddesinin yedinci fıkranın (2) nolu alt bendi ile sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) notları; bu dersin "koşullu" olarak başarıldığını belirtir. (F) notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak, madde 16 hükümlerine göre derse devam zorunluluğunu yerine getirmek ve bu dersin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar."

"Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) hesabında öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) hesabında ise ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir. Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar vb. gibi dersler, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına alınmaz."

"Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) not aldığı dersleri öncelikle almakla yükümlü olup ayrıca alt yarıyıllardan (DD) ve (DC) aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mazeretsiz olarak girilmeyen sınav notu "sıfır" sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yüksekokul Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyenler mazeret ara sınavına alınmazlar."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"İlgili yükseköğretim kurumu öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine ilgili yükseköğretim kurumunun lisans diploması verilir.

Lisans diplomaları fotoğraflı olarak hazırlanır. Diploma fotoğrafının kılık kıyafet genelgelerine uygun, bayanlar için başı açık, erkekler için başı açık, sakalsız, ceketli ve kravatlı, kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde ve son altı ay içinde çektirilmiş olması zorunludur."

Yürürlük

MADDE 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü yürütür.

—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 – Öğrenimlerini yönetmeliklerde belirlenen esaslara göre başarı ile tamamlayanlara aşağıda belirtilen diploma ve sertifikalar verilir.

a) Meslek Yüksekokulu Diploması: İlgili meslek yüksekokulu müdürü, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin bölümü ve varsa programı belirtilir.

b) Ön Lisans Diploması: Lisans programı uygulayan fakülte/yüksekokullarda ön lisans diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda Dekan, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının imzaları bulunur. Bu şekilde verilen diplomalarda öğrencinin görmüş sayıldığı öğrenim süresi belirtilir.

c) Lisans Diploması: Dekan, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından imzalanır. Diploma üzerinde öğrencinin fakültesi/yüksekokulu, bölümü ve varsa programı belirtilir.

d) Çift Ana Dal Diploması: Çift ana dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde çift ana dal diploması almaya hak kazananlara verilen diplomalarda, Dekan, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının imzaları bulunur. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu çift ana dal programının adı belirtilir.

e) Yan Dal Sertifikası: Yan dal programı uygulayan fakülte/yüksekokul bölümlerinde yan dal sertifikası almaya hak kazananlara verilen sertifikalarda ilgili Bölüm Başkanı, Dekan ve Rektör’ün imzaları bulunur. Sertifika üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu yan dal programının adı belirtilir.

f) Lisansüstü Diploması: İlgili Enstitü Müdürü, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından imzalanır. Lisansüstü diplomalarda öğrencinin enstitüsü, enstitü ana bilim dalı ve izlemiş olduğu programın adı bulunur.

Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili Dekan/Müdür ve Öğrenci İşleri Müdürünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Diplomanın kaybı halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi, gerekli ücretin yeniden ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile, yeni bir diploma verilir. Bu taktirde diploma üzerine "İkinci Nüsha" ibaresi konulur."

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 — Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dahil hangi gerekçeyle olursa olsun bir dersin, Üniversite Senatosunca belirlenen oranda devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Öğrenciler ara sınav ve çalışmalarından başka bir de dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınav tarihleri Bölüm/Program Başkanlıkları/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler Bölüm/Program Başkanı/Yüksekokul Müdürü onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu, dönem içi ve dönem sonu sınavı sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esaslar dikkate alınarak Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kabul edilen haklı ve geçerli görülen bir nedenle dönem sonu sınavına girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili Bölüm/Program Başkanlığı/Yüksekokul Müdürlüğünce saptanarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuvarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuvara ayrı ayrı uygulanır.

Dönem sonu ders notu ilgili Bölüm Başkanlıklarınca/Yüksekokul Müdürlüğünce Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verildiği anda kesinleşir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 — Bir sınavın sonucuna, ilanı tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 — Genel not ortalaması 2.00’nin altında olan lisans öğrencileri başarısız sayılırlar.

İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1.80’nin altında olan öğrenciler “Sınamalı”; iki dönem üst üste genel not ortalamalarını 1.80’e çıkartamayan öğrenciler “Koşullu Sınamalı” sayılırlar. “Sınamalı” ve “Koşullu Sınamalı” öğrenciler, genel not ortalamalarını 1.80’e çıkartıncaya kadar daha önce aldıkları dersleri tekrarlar. Ancak, istedikleri takdirde notu CC ve daha yüksek olan dersleri tekrar almayabilirler. Bu öğrenciler, ilgili yarıyılda aldığı derslerden notu CC ve üstünde olanların sayısı kadar daha önce hiç almadığı alt ve/veya bir üst sınıfa ait dersi normal ders yükünü aşmamak kaydıyla Danışmanının onayı ile alabilirler.

Danışmanlarının onayı ile sınamalı ve koşullu sınamalı öğrenciler normal ders yükünden daha az ders alabilirler.

Sınamalı ve koşullu sınamalı öğrenciler, dönem öğretim ücretlerini tam olarak ödemekle yükümlüdürler.

Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir. Koşullu sınamalı öğrencilere, azami öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlayabilecekleri süre kadar öğrenim hakkı tanınır.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlişik Kesilmesi

Madde 16 — Üniversitede öğretim gören öğrencilerden;

a) 15 inci maddenin son fıkrası uyarınca tanınan süre içinde devam ettiği “Koşullu Sınamalı” dönem sonunda genel not ortalamasını 1.80’e çıkaramayanların,

b) Azami öğrenim süresini tamamladığı halde mezun olmak için 5’ten fazla hiç almadığı dersi kalanların,

c) 18 nci maddede belirtilen sınav haklarını kullandıktan sonra mezun olmak için 5’ten fazla dersi kalanların,

d) 20 inci madde kapsamında tanınan ek süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayanların,

e) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal ve bedensel rahatsızlık nedeniyle azami öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden alınacak sağlık raporunun incelenmesi sonucunda öğrenimlerine devam edemiyeceklerine karar verilenlerin,

f) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda “Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma” cezası alanların,

g) Kendi isteği ile kaydının silinmesini talep edenlerin,

Üniversite ile ilişkisi kesilir.

Birinci fıkranın “a” bendi uyarınca ilişkisi kesilen öğrencilerden:

a) Birinci sınıfta ilişkisi kesilen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla bir dersten FF veya FD notu alanlara bu dersten üç yıl içinde kullanılmak üzere en fazla üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrenciler, FF veya FD notu bulunmaması halinde, bu haklarını DD veya DC notu aldıkları bir ders için kullanabilir.

b) İkinci ve daha yukarı sınıflarda ilişkisi kesilen ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması koşulu ile en fazla üç dersten FF veya FD notu alanlara bu derslerden üç yıl içinde kullanılmak üzere en fazla üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı elde eden öğrenciler, FF veya FD notu bulunmaması ya da FF veya FD notu bulunan derslerin sayısının üçten az olması halinde, bu haklarını en çok üç derse tamamlamak üzere aynı koşullarda son iki dönemlerinde DD veya DC notu aldıkları dersler için kullanabilir. Bu sınavlarda alınan not tek başına değerlendirilir ve öğretim elemanı tarafından harf notu takdir olunur. Harf notunun belirlenmesinde yönetmelikteki not sistemi esas alınır. Girdikleri sınavlar sonucunda yönetmelik hükümlerine göre ilişik kesilme durumundan kurtulanlar öğrenimlerine, yürürlükteki esaslara göre mali yükümlülüklerini de yerine getirerek bıraktıkları yerden devam ederler.”

Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 1/8/2002 tarihli ve 24833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 — Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersleri de alabilir. Derslerde en son alınan not geçerlidir.

Yaz öğretimine devam eden öğrencilerin izleyen dönemde alacakları derslerin tespitinde, yaz öğretimi sonundaki genel not ortalamaları dikkate alınır ve buna göre tabi oldukları ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15 — Son dönemde başarısız olan öğrenciler ile azami öğretim süresi sona eren öğrenciler, ilgili yönetmeliklerde belirtilen koşullar kapsamında verilen sınav haklarını yaz öğretiminde de kullanabilirler ve yaz öğretimine katılarak gereken dersleri başarılı olarak tamamlayıp yeterli genel not ortalamasını sağladıkları takdirde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 ve 21 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —23/1/2002 tarihli ve 24649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 – Bir sınavın sonucuna, ilanı tarihinden itibaren en çok 7 (yedi) gün içinde itiraz edilebilir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan, dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların, en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir."

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 21 – a) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerini tamamlama süresi en çok 4 yarıyıldır.

b) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye, tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanır. Tez danışmanları, öğretim üye veya görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EADB tarafından yürütülür.

d) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, daha kısa sürede programı tamamlayabilirler. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını 4 üncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için iki yarıyıl ek süre verilir.

e) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak, bu dersler ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılmaz.

f) Öğrenci, EADB’nin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere İEÜ dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

g) EADB tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin, alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir."

Yürürlük

MADDE 3 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —1/10/2001 tarihli ve 24540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 —Derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 80’den az olmamak üzere Yüksekokul Yürütme Kurulunca belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdürler. Raporlar devamdan sayılmaz. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 8/7/1999 tarihli ve 23749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı