Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Ağustos 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25196

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/5900 İstanbul’da İmzalanan Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu’nun Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/5924 Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/5944 Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

Milletlerarası Sözleşmeler

2003/5923 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar

2003/5937 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5958 645 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

— 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

 

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-11984

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ağustos 2003 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06-161-2003-997

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11984sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ağustos 2003 tarihinde Brezilya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı CemilÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Ağustos 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-11985

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ağustos 2003 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen’in dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan           

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Ağustos 2003

B.01.0.KKB.01-06-162-2003-998

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Ağustos 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11985sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ağustos 2003 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN’in dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim,

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesinin lisans programlarındaki kayıt, eğitim–öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesine bağlı Fakülteler ve Yüksekokullarda uygulanacak kayıt, eğitim–öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulları, Devlet Konservatuarı ve Meslek Yüksekokullarında yapılan eğitim ve öğretim ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.

Öğretim Yılı

Madde 3 — a) Bir öğretim yılı (akademik yıl) güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal süresi 75 (yetmiş beş) öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

b) Her öğretim yılının akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

c) Üniversite Senatosu gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir ve bu hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

d) Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim Süresi

Madde 4 — Bu Yönetmelik uyarınca Trakya Üniversitesinde yapılan dört yıllık lisans öğretiminin normal süresi sekiz, beş yıllık Orta Öğretim Alan Öğretmenliği programlarının ise on yarıyıldır. Bu süreye yabancı dil hazırlık süresi dahil değildir. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamladıktan sonra genel not ortalaması yüksek olan başarılı öğrenciler, daha kısa sürede mezun olabilirler. Öğrenciler, normal öğretim süresi 4 yıl olan programları en fazla 14 yarıyılda, 5 yıl olan programları 16 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteye devamdan men edilme cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Madde 5 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirlenen azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, öğretim yılı başında, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu sınavlar sonunda, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını dört veya beş derse indirenlere, bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan, dört veya beş dersten başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan, uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Üç veya dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınan öğrenciler, yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ödeyerek ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süreler içinde, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını üç derse indirenlere, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak, toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde bir dersten başarısızlıkları nedeni ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı öğrencilerine, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, başvurmaları halinde her öğretim yılı başında açılan sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler programa kayıt yaptıramazlar, sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ancak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler.

Kabul Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci kayıt işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

Yabancı Dilde Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 7 — Trakya Üniversitesinin bazı bölümlerinde eğitim ve öğretimde bazı meslek dersleri, toplam ders kredisinin %30’unu aşmayacak oranda yabancı bir dilde yapılabilir. Dersleri, belirtilen oranda yabancı bir dilde gerçekleştirecek olan bölümler ile derslerin hangi yabancı dilde gerçekleştirileceği, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır.

Madde 8 — Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim–öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar, Senato tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 9 — Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili görevlendirdiği birim veya bölüme kayıt yaptırırlar ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilerin Trakya Üniversitesi ile ilişkileri kesilir.

Öğretim Şekli

Madde 10 — Lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili Akademik Bölüm Kurulunun veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim–öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk dört yarıyılda veya iki yarıyıla toplanmış olarak okutulur. Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu ve kredili olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir. Bir lisans programında okutulan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam 14 krediden az ve toplam 26 krediden fazla olamaz. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dahil değildir.

Madde 11 — Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu dersleri tanımlar. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin Trakya Üniversitesi’nde bu Yönetmelik kapsamındaki başka lisans programlarından da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren derslere, ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili Akademik Bölüm Kurulu veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim–öğretim koordinatörlüklerinin önerisi ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 12 — Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için kredi değeri belirlenmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

Madde 13 — Trakya Üniversitesinde öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır. Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları Fakülte veya Yüksekokulun öğrenci katkı payına eşit katkı payını veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı paylarını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 3843 sayılı İkili Öğretim Kanununun 7 nci maddesi gereğince öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğrenim ücretinin ikinci taksidini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin ilgili Fakülte veya Yüksek-

okul Yönetim Kurulu kararı ile ilişkisi kesilir. Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Kayıt Yenileme

Madde 14 — Trakya Üniversitesi öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıt yenileyebilirler. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Danışman

Madde 15 — Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili Akademik Bölüm Kurulu veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim–öğretim koordinatörlükleri tarafından her sınıf için öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

Ders Kaydı ve Derslere Devam

Madde 16 — Fakülte veya Yüksekokula kayıt olan her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır ve bu öğrenciler, ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadırlar. Takip eden yarıyıllarda, önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, danışmanlarının ve Bölüm Başkanı’nın veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim-öğretim koordinatörünün onayını almak kaydıyla, ortak zorunlu dersler hariç bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ve ders saatleri örtüşmeyecek şekilde en fazla toplam 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Gerekli durumlarda bir yarıyılda bir lisans programında kayıt yaptırılacak derslerin kredi üst sınırı, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile düşürülebilir.

Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler, genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrenciler arasında ilk %10 içinde (kesirli sayılar bir üst tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 30 krediyi aşmamak şartıyla, ders saatleri örtüşmeyecek şekilde bir üst sınıftaki derslere de yazılabilirler.

Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili Bölüm Başkanlığı veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim–öğretim koordinatörlüğü aracılığı ile ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.

Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; kurumun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak her öğretim yılı başlamadan önce ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

Sınavlar

Madde 17 — Öğretimde öngörülen sınavlar ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı–sözlü veya uygulamalı ya da yazılı–sözlü–uygulamalı olarak yapılabilir.

Madde 18 — Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen 15 gün içinde Dekan veya Müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeni ile Resmi Kurumlar dışında kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan raporlar Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kuruluna getirilir.

Madde 19 — Yarıyıl sonu sınavları, sona eren yarıyıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir. Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvuran ve ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler, bu sınav haklarını dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanabilirler veya yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler. Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sonu mazeret sınavında başarılan bir dersin başarı notu en fazla BB olabilir. Sağlık nedeni ile Resmi Kurumlar dışında kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan raporlar Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kuruluna getirilir.

Madde 20 — Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 21 — Ek sınavlar, Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 22 — Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili Bölüm Başkanlığı veya programın tek bir Bölüm tarafından yürütülmemesi durumunda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından görevlendirilen eğitim–öğretim koordinatörlüğü aracılığı ile ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki haftalık süreyi aşmadan ilgili Dekanlık veya Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

Madde 23 - Sınavlar tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 30’u ile yarıyıl sonu sınavında alınan notun % 70’inin toplamıdır ve toplam, hesaplama sonucunda ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 veya 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek, öğrenciye aşağıdaki tablo uyarınca bir harf notu verilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

Başarı Notu

Harf Notu

Katsayı

 

90–100

AA

4.00

 

80–89

BA

3.50

 

70–79

BB

3.00

 

65–69

CB

2.50

 

60–64

CC

2.25

 

50–59

DD

2.00

 

30–49

FD

1.00

 

0–29

FF

0.00

 

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) BA ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılırlar ve başarı notu, katsayısı 2.0 (iki nokta sıfır) olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış derslerde başarı notu, eski yarıyıl içi çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

Ayrıca not belgesinde; aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

DZ (devamsız) notu: Ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve "FF" notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

BL (başarılı) notu: Ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

BZ (başarısız) notu: Ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

MF (muaf) notu: Yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

TR (transfer) notu: Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders Tekrarı

Madde 24 — Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

Öğrenciler DB ve CC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere not yükseltmek amacı ile tekrarlayabilirler. Ancak ilk iki yarıyıl dersleri, dördüncü yarıyıldan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun, ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredi toplamı, ortak zorunlu dersler hariç 26 krediyi aşmamalıdır.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme

Madde 25 — Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili Dekanlığa veya Müdürlüğe yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Dekan veya Müdür, sınav evrağını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı’na incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde Dekan veya Müdür, Yönetim Kurulu’nun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrağını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Not Ortalaması

Madde 26 — Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait "Yarıyıl Not Ortalaması" (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait "Genel Not Ortalaması" (GNO) hesaplanarak belirlenir. Her hangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Öğrenci İşleri

Madde 27 — Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Fakülte veya Yüksekokul ile ilişkilerinin kesilmesi hakkında ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne itiraz edebilirler ve itirazları Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt Dondurma ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 28 — Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Üniversite Hastaneleri veya diğer Resmi Hastanelerin Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretler.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

d) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve ilgili Fakülte veya Yüksekokulun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

e) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

f) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

g) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

h) Öğrencinin tutukluluk hali.

ı) Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili Dekanlık veya Müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde ilgili Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Dekanlığa veya Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 29 — Diğer Yükseköğretim Kurumlarından, Trakya Üniversitesine yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumları Arası Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler anılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından yapılır.

Madde 30 — Meslek Yüksekokul Mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve kayıtları, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 31 — Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken bölümlere yatay ve dikey geçiş yapacak öğrenciler, Trakya Üniversitesi Senatosu’nun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’nı başarmak zorundadır. Bu belgeleri sunamayan veya sınavı başaramayan öğrencilerin, Trakya Üniversitesi’ne geçiş işlemleri yapılamaz.

İntibak

Madde 32 — Bir Fakülte veya Yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıda listelenen esaslar geçerlidir:

a) Bir Fakülte veya Yüksekokulun 1. sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yükseköğretim Kanunu’nun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptırdığı Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak geçilmiş derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, Yükseköğretim Kanunu’nun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilir.

Stajlar

Madde 33 — Öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edilen ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan staj yönergeleri ile belirlenir. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Bitirme Çalışması

Madde 34 — İlgili Yönetim Kurulu kararı ile mezun olacak öğrenciye, öğrenim süresi içinde, bitirme çalışması adı altında çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmanın esasları, ilgili kurullarca kabul edilerek, Üniversite Senatosu’nca düzenlenen yönergeler ile belirlenir. Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken programlarda, öğrencinin istemesi ve bitirme çalışmasının yürütücüsünün uygun görmesi durumunda, bitirme çalışması yabancı dilde hazırlanabilir.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 35 — Öğretim programlarındaki öğrenimlerini tamamlayan ve ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili Dekan veya Müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde ilgili yönetmelik gereği bir duplikata (ikinci nüsha) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenebilir.

İlişik Kesme ve Kayıt Alma

Madde 36 — Bir öğrencinin; öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamaması, kurumdan çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası alması, mazeretsiz olarak süresi içinde üç yarıyıl arka arkaya ders kaydı yaptırmaması, Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeni ile öğrenimine dört yarıyıl ara vermesi ve bu süre sonunda sağlık durumunun öğrenime devam edebilmesi için uygunluğunu belgeleyememesi, azami öğrenim süresi sonunda devam şartını sağlayamadığı ve/veya hiç alınmamış ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda girdiği ek sınavlar sonucunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda tanınan üç veya dört yarıyıl sınava girme hakkı sonunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısı toplamı 4 (dört) veya daha fazla olması durumlarında ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkisi kesilir.

Madde 37 — Üniversiteye ve kaydoldukları birimlere sahte veya kendine ait olmayan belgeler verdikleri anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Madde 38 — Kendi isteği ile üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri Fakültenin Dekanlığına veya Yüksekokulun Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse Fakülte veya Yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta fakülte veya yüksekokula teslim ettiği diploması verilir.

Ön Lisans Diploması

Madde 39 — Bir lisans programının en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde, ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimlerine devam edemezler.

Meslek Yüksekokullarına İntibak

Madde 40 — Lisans öğrenimlerini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

Davranış Biçimi

Madde 41 — Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinin, dershane, laboratuvar ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde genel görünüş, giyiniş ve davranışları ile ilgili esaslar ayrı bir yönerge ile belirlenir. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile üniversitenin yönergelerindeki konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin İşleri

Madde 42 — Disiplin soruşturma ve cezaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ek Hükümler

Madde 43 — Bu Yönetmeliğin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kurullar; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı düşmemek ve Üniversite Senatosunun onayından geçirmek kaydı ile gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Madde 44 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan öğrencilerin önceki notları ve başarı durumları aynen kabul edilerek 23 üncü madde uyarınca harf notlarına çevrilir ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulları karar verir.

Madde 45 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezuniyetlerine ilgili Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrencilerin notları ve başarı durumları not belgelerinde aynen korunur.

Madde 46 — Bu Yönetmeliğin; 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında açıklanan başarılı öğrencilerin üst sınıftan ders alması, 23 üncü maddesinde tanımlanan DD notlarının yüksek ortalamalı öğrenciler için başarılı sayılması ve 24 üncü maddesinde belirtilen not yükseltme amacı ile ders tekrarlaması uygulamalarına, 2003–2004 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başında başlanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 47 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 19/8/1999 tarihli ve 23791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 48 — Bu Yönetmelik 2003–2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden :

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans dönemi kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları tespit etmektir.

Öğrenci Statüsü

Madde 2 — Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı lisans düzeyinde ortaöğretime dayalı dört yıllık eğitim-öğretim programını, Yükseköğretim Kurumu ve Üniversitelerarası Kurul’un belirlediği temel ilkelere uygun olarak sürdürür. Konservatuvar’da tam zamanlı ve gündüzlü öğrencilik esastır. Konservatuvar’a dinleyici ve özel öğrenci kabul edilmez.

Öğretim Yılı

Madde 3 — Öğretim yılının akademik takvimi Konservutavar Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır. Bir öğretim yılı güz (I. yarıyıl) ve bahar yarıyılı (II. yarıyıl) olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyıl ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil yetmiş beş (75) eğitim-öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir.

Gerekli hallerde Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Kontenjan

Madde 4 — Sanat dalları itibarı ile Konservatuvara alınacak öğrenci sayısı Konservatuvar Kurulunun önerisi ile Üniversitesi Senatosunca belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

Öğretim Süresi

Madde 5 — Konservatuvarda lisans düzeyi için normal öğrenim süresi dört (4) yıldır. Ancak sınıf atlama sınavında başarılı olanlar 3 yılda da mezun olabilirler.

Öğrenciler dört yıllık öğrenim süresini en çok yedi (7) yıl sonunda tamamlamak zorundadırlar.

Bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında; 25 inci maddede belirtilen kayıt dondurmada kabul edilebilecek nedenlerle Konservatuvar Yönetim Kurulunca verilen kayıt dondurma süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

Konservatuvara devamdan "men edilme cezası" alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu Konservatuvardan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerden devam koşulunu yerine getirmiş olanlara başarısız oldukları tüm dersler için toplam iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını dört (4) veya beş (5) derse indirenlere bu beş ders için dört (4) yarıyıl, ek sınavları almadan dört (4) veya beş (5) derse kadar başarısız olan öğrencilere üç (3) yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları dersten sınav hakkı tanınır.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler. Ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kabul Sınavları ve Kesin Kayıt

Madde 6 — ÖSYM’nin kayıt ve kabul şartlarını taşıyan adaylar ile Konservatuvar Lise mezunları, Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmek için Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca belirlenen sınav komisyonları tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak zorundadırlar. Sınavlar Trakya Üniversitesi Senatosu’nca kabul edilen Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lisans Dönemi Ön Kayıt ve Yetenek Sınavları Yönergesine göre yürütülür.

Konservatuvara kayıt hakkını kazanan adaylar, kayıt işlemleri için ilan edilen tarihler arasında yönergede belirtilen belgelerle kayıt bürosuna başvururlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayanların hakları kaybedilmiş sayılır.

Öğretim Şekli

Madde 7 — Konservatuvarda dersler; Konservatuvar Kurulunca önerilen ve Trakya Üniversitesi Senatosunca kabul edilen esas meslek, yardımcı meslek ve ortak zorunlu derslerden oluşur. Haftalık ders saati on dört (14) saatten az yirmi altı (26) saatten fazla olamaz.

Konservatuvar öğrencilerinin öğrenimleri sırasında alacakları dersler, gruplara göre;

a) Esas Meslek Dersi (Sanat dalı çalgı dersi)

b) Yardımcı Meslek Dersleri (Ana sanat ve sanat dalının gerektirdiği esas meslek dersi dışı dersler)

c) Ortak Zorunlu Dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimi)

olarak ayrı ayrı eğitim-öğretim programlarında belirlenir.

Derslere Devam Zorunluluğu ve Devamın Denetlenmesi

Madde 8 — Öğrencilerin derslere, konserler ve hazırlık çalışmalarına, koro ve hazırlık çalışmalarına, öğrencilerin bilgi görgü ve deneyimlerini artırmak amacıyla yapılacak gezi ve incelemelere katılmaları zorunludur.

Öğrenciler esas meslek ve yardımcı meslek derslerine en az % 80, ortak zorunlu derslerine en az % 70 oranında devam etmek zorundadırlar. Ders devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin onaylı listesi ilgili öğrenim elemanı tarafından derslerin bitiminden itibaren üç gün içinde Konservatuvar Müdürlüğü’ne teslim edilir.

Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse veya sınava giremezler. Her ne şekilde olursa olsun bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin devam yönünden derse girdiği saatler veya sınav sonuçları geçersiz sayılır.

Rapor süresi bitmeden derslere veya sınavlara girebilmesi için öğrencinin sağlık durumunun düzeldiği yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hükümler saklıdır.

Sınavlar

Madde 9 — Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, ek sınavlar, sınıf atlama ve mezuniyet sınavlarıdır. Sınavların yer, gün ve saatleri akademik takvime uygun olarak Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca tespit edilir ve sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir.

Yazılı sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

Öğrenciler sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile yönetimce istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret yoktur.

Sınavlar, yazılı veya sözlü, veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir.

Ara Sınavlar

Madde 10 — Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Bir günde ilgili eğitim-öğretim programının aynı yıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir. Öğrenciler her yarıyılda açılan ara sınavlara katılmak zorundadırlar. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın herhangi bir ara sınavına katılmamış olan öğrenci o ara sınavından sıfır (0) not almış sayılır.

Mazeret Sınavı

Madde 11 — Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeni ile ara sınavlara katılmayan öğrenciler mazeretinin bitiminden itibaren (3) üç iş günü içinde başvurdukları takdirde bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını Konservatuvar Yönetim Kurulu tespit ve ilan eder. Açılan bir mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınavı açılmaz.

Yarıyıl Sonu Sınavları

Madde 12 — Bir öğretim yılında okutulan her ders için her yarıyıl sonunda açılan sınavlardır. Esas meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavı, ilgili bölüm, anasanat ve sanat dalı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az üç (3) üyeden oluşan komisyon tarafından yapılır. Yardımcı Meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavı, öğretim yılı başında Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı takdirde ilgili bölüm, anasanat dalı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az üç (3) üyeden oluşan komisyon tarafından, karar alınmadığı takdirde ise dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Ortak zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavı, dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Lisans 4. sınıf esas meslek dersinin II. yarıyıl sonu sınavı, mezuniyet sınavıdır. Mezuniyet sınavı, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile dinleyiciye ve izleyiciye açık olarak yapılabilir.

Ek Sınav

Madde 13 — Ek sınavlar, 5’inci maddenin beşinci fıkrasında belirlenen son sınıfa gelmiş ve devam koşulunu yerine getirmiş olanlara verilen toplam iki (2) sınav hakkıdır.

Sınıf Atlama Sınavı

Madde 14 — Sınıf atlama sınavı; öğrencinin bulunduğu sınıfı başarı ile tamamlaması halinde, 1. sınıf sonunda 3. sınıfa, 2. sınıf sonunda 4. sınıfa başlayabilmesi ve ara sınıfı başarmış kabul edilmesi için yapılan sınavdır.

Esas meslek dersinden yıl sonu başarı notu en az doksan (90) olan lisans öğrencileri, ders sorumlusunun önerisi ve II. yarıyıl sonu sınav komisyonunun kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere ve öğrenimlerinin son yılı hariç ana sanat dalında "Sınıf Atlama Sınavı"na girebilirler. Sınıf atlama sınavları bir sonraki eğitim öğretime başlamadan önceki on beş (15) gün içinde yapılır.

Sınıf atlamak isteyen öğrenciler, atlayacakları sınıfın bütün derslerinden sınıf atlama sınavına girmek zorundadırlar. Bu sınavlarda başarı notu esas meslek dersi için yüz (100) tam not üzerinden doksan (90), diğer dersler için altmış (60) nottur. Ancak bu sınavlarda esas meslek dersinden başarılı olup, yardımcı meslek derslerinden bir tanesi ile ortak zorunlu derslerden başarılı olamayanlar bir üst sınıfta bu dersleri başarmak zorundadırlar. Sınıf atlama sınavına girmek isteyen öğrenciler, II. yarıyıl sonu sınav komisyonu raporu ve sanat dalı öğretim sorumlusunun olumlu görüşünü kapsayan bir dilekçe ile Konservatuvar Müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

Sınavların Uygulanması

Madde 15 — Ortak zorunlu derslerin sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır.

Yardımcı meslek derslerinin ara sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Yardımcı Meslek derslerinin yarıyıl sonu sınavları, öğretim yılı başında Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından karar alındığı takdirde ilgili bölüm, anasanat dalı öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az üç (3) üyeden oluşan komisyon tarafından, karar alınmadığı takdirde ise dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır.

Esas meslek dersinin ara sınavları dersin öğretim sorumlusu tarafından yapılır. Esas meslek dersinin yarıyıl sonu, sınıf atlama, mezuniyet sınavları ilgili bölüm, ana sanat ve sanat dalı başkanları ile sanat dalı esas meslek dersi öğretim elemanları arasından Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca seçilecek, en az üç (3) üyeden oluşan sınav komisyonlarınca yapılır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 16 — Sınav sonuçları en geç en son sınav tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde Konservatuvar Müdürlüğünce öğrencilere ilan edilir.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

Madde 17 — Öğrencinin bir derste sağladığı "başarı notu", o dersi başarmış olup olmadığının tespitinde ve diploma derecesinin belirlenmesinde esas alınacak nottur.

Başarı notu, I. dönem notunun % 30’u (otuzu) ve II. dönem notunun % 70’inin (yetmişinin) toplamıdır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonunda madde 19’ye göre harf ve katsayı verilir.

Dönem notu, söz konusu yarıyılda yapılan ara sınav notu veya ara sınav notlarının ortalamasının % 30’u (otuzu) ile yarıyıl sonu sınav notunun % 70’inin (yetmişinin) toplamıdır.

Esas meslek derslerinin II. yarıyıl sonu sınavlarından yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70), yardımcı meslek ve ortak zorunlu derslerinin II. yarıyıl sonu sınavlarından yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) almak, başarılı sayılabilmek için zorunludur.

Esas meslek dersinden başarılı sayılmak için başarı notunun yüz (100) tam puan üzerinden (70) yetmiş, yardımcı meslek ve ortak zorunlu derslerin yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) olması gerekir.

5 inci maddenin beşinci fıkrasına göre; ek sınav hakkı verilen öğrenciler, yıl içi notlarına bakılmaksızın, ek sınavlarda yardımcı meslek-ortak zorunlu derslerinde yüz (100) üzerinden en az altmış (60) alması, esas meslek dersinde yetmiş (70) alması halinde o dersi başarmış sayılır.

Sınıf Geçme ve Derste Başarısızlık

Madde 18 — Eğitim-öğretim programlarında belirtilen, sınıfın tüm derslerinden başarılı olan bir öğrenci bir üst sınıfa geçer.

Bir sınıfın esas meslek dersinden başarılı olamayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez.

Bir yılda almak zorunda olduğu derslerin yıl sonu başarı notu hesaplaması sonucunda esas meslek dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil 1 dersleri hariç, bir tek dersten başarısız, fakat diğer derslerin tümünden başarılı olan bir öğrenci, başarısız olduğu derste devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak kaydı ile o yıldaki başarılı olduğu derslerin ağırlıklı ortalamasının en az yetmiş (70) olması ve bir dilekçe ile başvurması halinde tekrarlamak zorunda olduğu bu dersi, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile başarmış sayılabilir. Notu değiştirilmez. Not belgesine başarılı yazılır. Bir öğrenci, bu madde hükümleri uyarınca, bir dersten ancak bir defa başarılı sayılabilir.

Esas meslek dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil 1 dersleri hariç, sınıfında okutulan yardımcı meslek derslerinin birinden ve ortak zorunlu derslerin birinden başarılı olamayanlar, başarısız bulundukları bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Bu durumdaki öğrenciler takip eden öğretim yılı sonunda sorumlu bulundukları derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenciler, aksi halde bir üst sınıfa devam edemezler. Bu derslerde başarılı olan bir öğrenci alt sınıfta başarısız olduğu dersleri de başarmış sayılır. Öğrenciler, üst sınıfta devamı olmayan dersler için, II. yarıyıl sonunda açılacak sınava girerler ve bu sınavdaki notları başarı notu olarak kabul edilir, başarılı olmadıkları takdirde bulundukları sınıfın bir üstüne devam edemez, sınıf tekrarı yaparlar.

Notlar ve Dereceler

Madde 19 — Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tüm sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Notlara karşılık olan harfler ve katsayılar aşağıdaki gibidir.

 

Puan

Başarı Notu (Harf Notu)

Katsayı

 

95-100

AA

4,00

 

90-94

BA

3,50

 

80-89

BB

3,00

 

70-79

CB

2,50

 

60-69

CC

2,25

 

50-59

DD

2,00

 

30-49

FD

1,00

 

0-29

FF

0,00

a) Esas meslek dersi için başarı notu yüz (100) tam not üzerinden en az yetmiş (70) (CB, kat sayı 2,50) olmak zorundadır.

b) Yardımcı meslek dersleri ve ortak zorunlu dersler için başarı notu yüz (100) tam not üzerinden en az altmış (60) (CC, katsayı 2,25) olmak zorundadır.

c) 18 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre bir üst sınıfa devam hakkı kazanan öğrencinin dersinin karşısına BL (başarılı) yazılır, notu değiştirilmez.

d) 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre bir üst sınıfa borçlu olarak geçen öğrencinin dersinin karşısına BR (borçlu ) yazılır.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme

Madde 20 — Sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Konservatuvar Müdürlüğü’ne dilekçe ile yapılır. İtiraz Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından seçilen (3) üç öğretim elemanından oluşan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonucu, Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren en geç on beş (15) gün içinde öğrenciye bildirilir.

Komisyon tarafından yapılan sınavlara itiraz edilemez.

Ağırlıklı Ortalama

Madde 21 — "Ağırlıklı Ortalama" öğrencinin başarı derecesi sayısal olarak değerlendirilen her derste almış olduğu başarı notunun dersin ağırlık katsayısı (haftalık ders saati sayısı) ile çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, derslerin ağırlıklı katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra bir basamak yürütülür. Başarılı ve başarısız şeklinde değerlendirilen dersler ağırlıklı ortalama hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Öğrenci Katkı Payı

Madde 22 — Konservatuvara kayıtlı öğrencilerin katkı payları, Bakanlar Kurulu’nca belirlenen esaslara göre alınır. Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesi gereğince usulüne uygun olarak tespit edilen öğrenci katkı paylarını ödemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi Konsevatuvar Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde öğrenci katkı payları iade edilmez.

Kayıt Yenileme

Madde 23 — Devlet Konservatuvarı öğrencileri Akademik Takvim kapsamında belirlenen tarihlerde kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yaptırmayan öğrenciler, devam etme hakkını kaybetmiş olur. Bu şekilde kaybedilen yıl öğrenim süresinden sayılır.

Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan veya yeniletmeyen öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenebilir.

Yatay Geçişler

Madde 24 — Diğer yükseköğretim kurumlarından Devlet Konservatuvarına yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılır.

Bir sonraki öğretim yılı başında her bölüm veya öğretim programı ve her sınıf için yatay geçişi yapılabilecek öğrenci sayıları Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayına sunulur.

Kayıt Dondurma

Madde 25 — Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ile bir defada bir öğretim yılı kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yılda sınavlara giremez.

Kayıt dondurulması istenmesi halinde, öğrencinin olayın meydana çıkmasından en geç on beş gün içinde Konservatuvar Müdürlüğü’ne başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar, geç sunulan raporlar işleme konulmaz.

Ekonomik ve Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek diğer nedenlerle kayıt dondurma ancak öğretim yılı başında yapılabilir. Bu takdirde, kayıt dondurma için başvuru nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin, kayıt işlemleri tamamlandıktan itibaren on beş gün içinde yapılması zorunludur.

Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yıl süresi içinde de kayıt dondurabilir. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortayı çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci ayrıldığı öğretim yılı başından öğrenimine devam eder.

Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, kayıt dondurulduğu tarihten itibaren geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Bir öğrencinin öğretim süresince toplam olarak en çok iki yıl kaydı dondurabilir. Ancak 4 üncü paragrafta yer alan nedenlerin devamı halinde, Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir. Verilen kayıt dondurmalar kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurmada kabul edilebilecek mazeretler aşağıda sıralanmıştır:

a) Öğrencinin Üniversite Hastaneleri veya diğer Resmi Hastanelerin Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucu doğacak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmesi,

e) Ekonomik nedenlerle Konservatuvar Yönetim Kurulunca öğrencinin eğitim ve öğretimine kayıt dondurma suretiyle ara vermiş olması,

f) Hüküm muhtevası bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarı ile öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

g) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

h) Öğrencinin tutukluluk hali,

ı) Konservatuvar Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer hallerdir.

İlişik Kesme ve Kayıt Silme

Madde 26 — Aşağıdaki durumlarda Konservatuvar Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencilerin kaydı silinebilir:

a) Yükseköğretim Kanununda belirtilen süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması.

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre kurumdan çıkarma cezası alınması.

c) Özürsüz olarak süresi içerisinde iki yıl üst üste ders kaydı yaptırılmaması veya yaptırılmasına rağmen iki yıl üst üste derslere devam edilmemesi.

d) Hastalık nedeni ile öğrenimine iki yıl ara vermek zorunda kalınması ve bu süre sonunda da derslere devam edemeyeceğinin Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi.

e) Bir başka Yükseköğretim Kurumunda asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edilmesi.

f) 5 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca kendisine verilen 2 (iki) yıl ek süre sonunda öğrencinin başarısız olduğu toplam ders sayısının üç (üç) dersten fazla olması.

g) 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sınırsız sınav hakkının kaybedilmesi.

Kayıt Alma

Madde 27 — Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye girişte teslim ettiği diploması verilir ve bu husus diplomanın arkasında belirtilir.

Disiplin İşleri

Madde 28 — Disiplin soruşturma ve cezaları, Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Not Belgesi

Madde 29 — Öğrenciye isteği üzerine öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri o derslerdeki başarı notlarını ve ağırlıklı not ortalamasını gösteren bir "Not Belgesi" verilir.

Diploma ve Diploma Derecesi

Madde 30 — Öğretim programındaki öğrenimlerini tamamlayıp Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca mezuniyetlerine karar verilenlere, bölüm ve program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar Rektör ve Konservatuvar Müdürü tarafından imzalanır.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere diplomasını alırken iade etmeleri şartıyla geçici bir "Mezuniyet Belgesi" verilir. Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde yenisi verilmez, ancak diploma yerine geçecek "kayıptan dolayı" verildiğini içeren fotoğraflı bir duplikata düzenlenir. Bu belge Rektör veya Konservatuvar Müdürü’nce imzalanır.

Eğitim–Öğretim programını tamamlayan öğrenciye verilecek diplomada, diploma derecesi belirtilmez, sadece başarılı olduğu yazılır.

İzinler

Madde 31 — Öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Konservatuvar Müdürü’nün önerisi, Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun kararı ve Rektör’ün onayı ile izin verilebilir. Bu şekilde verilen izinler bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. İzinli olduğu süre içindeki eğitim öğretim başarısı, bu süreyi geçirdiği kurumun düzenlediği eğitim-öğretim ile ilgili belgeler göz önüne alınarak Konservatuvar Kurulu tarafından değerlendirilir ve izin süresinin öğretim süresinden sayılıp sayılmayacağı karara bağlanır.

Ayrıca öğrencilere öğretim yılı içinde verilecek yurtiçi, ve yurt dışındaki festival, yarışma, konser ve benzeri durumlardaki izinler Konservatuvar Müdürü’nün önerisi, Konservatuvar Yönetim Kurulu kararı ve Rektör’ün onayı ile belirlenir. Bu tür izinler de eğitim-öğretim süresi içinde toplam 30 (otuz) günü aşamaz. Öğrencilere, bu süre içinde girmediği sınavlar için mazeret sınav hakkı tanınır.

Yetki

Madde 32 — Bu Yönetmelikte yer almayan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin diğer konular; Konservatuvar Kurulu’nun kararı ve Trakya Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile düzenlenebilir.

Madde 33 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan öğrencilerin önceki notları ve başarı durumları aynen kabul edilerek 19 uncu madde uyarınca harf notlarına çevrilir ve öngörülmeyen durumlarda Konservatuvar Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 34 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezuniyetlerine Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrencilerin notları ve başarı durumları not belgelerinde aynen korunur.

Madde 35 —Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 11/3/1998 tarihli ve 23283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Konservatuvara bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce kayıt yaptıran öğrenciler, kaldırılan yönetmeliğin ilgili maddesine göre bütünleme sınavına alınırlar. Ancak bu öğrenciler, devam ettikleri öğretim programlarındaki dersleri çeşitli nedenlerden dolayı 2003-2004 ve daha sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte almaları durumunda, 2003-2004 öğretim yılında uygulanacak bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar ve kendilerine bu dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.

Yürürlük

Madde 36 — Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden :

Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokullarındaki kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektedir.

Öğretim Yılı

Madde 2 — Bir öğretim yılı, (akademik yıl) güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal süresi 75 (yetmiş beş) öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

Her öğretim yılının akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Üniversite Senatosu gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir ve ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim Süresi

Madde 3 — Bu Yönetmelik uyarınca Trakya Üniversitesinde yapılan dört yıllık lisans öğretiminin normal süresi sekiz yarıyıldır. Genel not ortalaması yüksek olan başarılı öğrenciler, daha kısa sürede mezun olabilirler. Öğrenciler, normal öğretim süresi 4 yıl olan programları en fazla 14 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteye devamdan men edilme cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Madde 4 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirlenen azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun, olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, öğretim yılı başında, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili, ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu sınavlar sonunda, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını dört veya beş derse indirenlere, bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan, dört veya beş dersten başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan, uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Üç veya dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınan öğrenciler, yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri ödeyerek ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süreler içinde, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış derslerde dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını üç derse indirenlere, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak, toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Kabul Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Sağlık Yüksekokullarına girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 6 — Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili görevlendirdiği birim veya bölüme kayıt yaptırırlar ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili Yönetim Kurulu kararı ile lisans öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilerin, Trakya Üniversitesi ile ilişkileri kesilir.

Öğretim Şekli

Madde 7 — Lisans öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili, olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk dört yarıyılda veya iki yarıyıla toplanmış olarak okutulur. Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu ve kredili olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir. Bir lisans programında okutulan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam 14 krediden az ve toplam 30 krediden fazla olamaz. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dahil değildir.

Madde 8 — Öğretim programları; dersler, uygulamalar, laboratuvar çalışmaları, pratik çalışmalar, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu dersleri tanımlar. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğretim programları, öğrencilerin Trakya Üniversitesinde bu Yönetmelik kapsamındaki başka lisans programlarından da ders alabilecekleri şekilde düzenlenebilir.

Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren derslere, ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 9 — Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar ve uygulama haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için, kredi değeri belirlenmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

Madde 10 — Trakya Üniversitesinde öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı paylarını ödemeyenlerin, kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğrenim ücretinin ikinci taksidini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilişkisi kesilir. Her ne sebeple olursa olsun, kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Kayıt Yenileme

Madde 11 — Trakya Üniversitesi öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, kayıt bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıt yenileyebilirler. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Danışman

Madde 12 — Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından her sınıf için öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

Ders Kaydı ve Derslere Devam

Madde 13 — Yüksekokula kayıt olan her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır ve bu öğrenciler, ikinci yarıyılda ön koşulu yerine getiremedikleri için alamadıkları ön koşullu derslerin dışında kalan tüm dersleri almak ve ders kaydı yaptırmak zorundadırlar. Takip eden yarıyıllarda, önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuvar ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ortak zorunlu dersler hariç en fazla toplam 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

Önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları dersleri bulunmayan başarılı öğrenciler, genel not ortalamalarının kendi sınıflarındaki diğer başarılı öğrenciler arasında ilk %10 içinde (kesirli sayılar tam sayıya tamamlanarak) yer alması durumunda, varsa derslere ait ön koşulları sağlamak ve ortak zorunlu dersler hariç toplam 30 krediyi aşmamak şartıyla, bir üst sınıftaki derslere de yazılabilirler.

Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin %70’ine, ders uygulamaları ve laboratuvarların % 80'ine, devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.

Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; kurumun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak her öğretim yılı başlamadan önce ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

Sınavlar

Madde 14 — Öğretimde öngörülen sınavlar ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü veya uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

Madde 15 — Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın başladığı günü izleyen 15 gün içinde Müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeni ile resmi kurumlar dışında kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan raporlar Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kuruluna getirilir.

Madde 16 — Yarıyıl sonu sınavları, sona eren yarıyıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir. Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvuran ve ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler, bu sınav haklarını dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanabilirler veya yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler Rektör onayı ile ülkemizi veya üniversitemizi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sonu mazeret sınavında başarılan bir dersin başarı notu en fazla BB olabilir.

Madde 17 — Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 18 — Ek sınavlar, Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup, mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 19 — Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanı tarafından ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki haftalık süreyi aşmadan ilgili Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

Madde 20 — Sınavlar tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavında alınan notun % 60'ının toplamıdır ve toplam, hesaplama sonucunda ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 veya 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek, öğrenciye aşağıdaki tablo uyarınca bir harf notu verilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir:

 

Başarı Notu

Harf Notu

Katsayı

 

90-100

AA

4.00

 

80-89

BA

3.50

 

70-79

BB

3.00

 

65-69

CB

2.50

 

60-64

CC

2.25

 

50-59

DD

2.00

 

30-49

FD

1.00

 

0-29

FF

0.00

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) BA ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılırlar ve başarı notu, katsayısı 2.0 (iki nokta sıfır) olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış derslerde başarı notu, eski yarıyıl içi çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

Ayrıca not belgesinde; aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

DZ (devamsız) notu: Ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve "FF" notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

BL (başarılı) notu: Ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

BZ (başarısız) notu: Ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

MF (muaf) notu: Yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

TR (transfer) notu: Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders Tekrarı

Madde 21 — Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

Öğrenciler DB ve CC almış oldukları derslerden en çok altısını, ilgili dersten geçer not aldıkları yarıyılı izleyen dört yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere not yükseltmek amacı ile tekrarlayabilirler. Ancak ilk iki yarıyıl dersleri, dördüncü yarıyıldan sonra tekrarlanamaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Her ne sebeple olursa olsun, ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredi toplamı, ortak zorunlu dersler hariç 30 krediyi aşmamalıdır.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme

Madde 22 — Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili Müdürlüğe yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrağını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde, öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Not Ortalaması

Madde 23 — Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait "Yarıyıl Not Ortalaması" (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait "Genel Not Ortalaması" (GNO) hesaplanarak belirlenir. Her hangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü, dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar, öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Öğrenci İşleri

Madde 24 — Öğrencilerin kayıt yaptırmaları, kayıt dondurmaları, yatay ve dikey geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Yüksekokul ile ilişkilerinin kesilmesi hakkında ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne itiraz edebilirler ve itirazları Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt Dondurma ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 25 — Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Üniversite Hastaneleri veya diğer Resmi Hastanelerin Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretler.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısı ile Öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

d) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve ilgili Yüksekokulun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

e) Ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

f) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

g) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

h) Öğrencinin tutukluluk hali.

ı) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl basından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde ilgili Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay ve Dikey Geçişler

Madde 26 — Diğer Yükseköğretim Kurumlarından, Trakya Üniversitesine yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumları Arası Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler anılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından yapılır.

Madde 27 — Meslek Yüksekokul Mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve kayıtları, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

İntibak

Madde 28 — Yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıda listelenen esaslar geçerlidir:

a) Yüksekokulun 1 inci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptırdığı Yüksekokul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak geçilmiş derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilir.

Stajlar

Madde 29 — Öğretim programlarının özelliklerine göre zorunlu görülecek meslek stajları, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından kabul edilen ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan staj yönergeleri ile belirlenir. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 30 — Öğretim programlarındaki öğrenimlerini tamamlayan ve ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili Müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde ilgili yönetmelik gereği bir duplikata (ikinci nüsha) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenebilir.

İlişik Kesme ve Kayıt Alma

Madde 31 — Bir öğrencinin; öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamaması, kurumdan çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası alması, mazeretsiz olarak süresi içinde üç yarıyıl arka arkaya ders kaydı yaptırmaması, Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeni île öğrenimine dört yarıyıl ara vermesi ve bu süre sonunda sağlık durumunun öğrenime devam edebilmesi için uygunluğunu belgeleyememesi, azami öğrenim süresi sonunda devam şartını sağlayamadığı ve/veya hiç alınmamış ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda girdiği ek sınavlar sonucunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda tanınan üç veya dört yarıyıl sınava girme hakkı sonunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere başarısız ders sayısı toplamı 4 (dört) veya daha fazla olması durumlarında, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkisi kesilir.

Madde 32 — Üniversiteye ve kaydoldukları birimlere sahte veya kendine ait olmayan belgeler verdikleri anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı île üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Madde 33 — Kendi isteği ile üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri Yüksekokulun Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta yüksekokula teslim ettiği diploması verilir.

Ön Lisans Diploması

Madde 34 — Bir lisans programının, en az ilk dört yarı yılının bütün derslerinde başarılı olan öğrencilere başvurmaları halinde, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile "Ön Lisans Diploması" verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması alan öğrenciler, mezun öğrenci kabul edilirler ve lisans öğrenimlerine devam edemezler.

Davranış Biçimi

Madde 35 — Yüksekokul öğrencilerinin, dershane, laboratuvar ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde genel görünüş, giyiniş ve davranışları ile ilgili esaslar ayrı bir yönerge ile belirlenir. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile üniversitenin yönergelerindeki konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin İşleri

Madde 36 — Disiplin soruşturma ve cezaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ek Hükümler

Madde 37 — Bu Yönetmeliğin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kurullar; bu Yönetmelik hükümlerine aykırı düşmemek ve Üniversite Senatosunun onayından geçirmek kaydı ile gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Madde 38 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan öğrencilerin önceki notları ve başarı durumları aynen kabul edilerek 20 nci madde uyarınca harf notlarına çevrilir ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları karar verir.

Madde 39 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, mezuniyetlerine ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrencilerin notları ve başarı durumları not belgelerinde aynen korunur.

Madde 40 — Bu Yönetmeliğin; 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında açıklanan başarılı öğrencilerin üst sınıftan ders alması, 20 nci maddesinde tanımlanan DD notlarının yüksek ortalamalı öğrenciler için başarılı sayılması ve 21 inci maddesinde belirtilen not yükseltme amacı ile ders tekrarlaması uygulamalarına, 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılı başında başlanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 41 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 17/8/1998 tarihli ve 23436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trakya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Trakya Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Yüksekokullarına bu Yönetmeliğin yayınlanmasından önce kayıt yaptıran öğrenciler, kaldırılan yönetmeliğin ilgili maddesine göre bütünleme sınavına alınırlar. Ancak bu öğrenciler, devam ettikleri öğretim programlarındaki dersleri çeşitli nedenlerden dolayı 2003-2004 ve daha sonraki öğretim yıllarında kayıt yaptıran öğrencilerle birlikte almaları durumunda, 2003-2004 öğretim yılında uygulanacak bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar ve kendilerine bu dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Trakya Üniversitesinden:

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarındaki eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek-okullarında uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Öğretim Yılı

Madde 3 — Bir öğretim yılı (akademik yıl) güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal süresi 75 (yetmiş beş) öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

Her öğretim yılının akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Üniversite Senatosu gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir ve bu hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim Süresi

Madde 4 — Meslek Yüksekokullarında yapılan öğretimin normal süresi dört yarıyıldır. Bu süreye yabancı dil hazırlık süresi dahil değildir. Öğrenciler takip ettikleri programları en fazla 8 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteye devamdan men edilme cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Madde 5 — Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirlenen azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, öğretim yılı başında, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu sınavlar sonunda, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını dört veya beş derse indirenlere, bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan, dört veya beş dersten başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan, uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Üç veya dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınan öğrenciler, yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerini ödeyerek ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süreler içinde, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını üç derse indirenlere, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak, toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Kabul Esasları ve Kesin Kayıt

Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Meslek Yüksekokullarının öğrenci kayıt işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

Yabancı Dilde Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Madde 7 — Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar, Senato tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 8 — Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili görevlendirdiği birim veya bölüme kayıt yaptırırlar ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Meslek Yüksekokulu öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilerin Trakya Üniversitesi ile ilişkileri kesilir.

Öğretim Şekli

Madde 9 — Meslek Yüksekokulu öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk iki yarıyıla toplanmış olarak okutulur. Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu ve kredili olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir. Programlarda okutulan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam 14 krediden az ve 28 krediden fazla olamaz. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dahil değildir.

Madde 10 — Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.

Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir.

Bazı derslerin uygulamaları ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara denk özel kuruluşlarda da yapılabilir. Uygulamalar yetkili Yüksekokul Öğretim Elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren derslere, ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 11 — Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için kredi değeri belirlenmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

Madde 12 — Meslek Yüksekokullarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır. Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulunun öğrenci katkı payına eşit katkı payını veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı paylarını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 3843 sayılı İkili Öğretim Kanununun 7 nci maddesi gereğince öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğrenim ücretinin ikinci taksitini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilişkisi kesilir. Her ne sebeple olursa olsun, kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Kayıt Yenileme

Madde 13 — Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde kayıt yenileyebilirler. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Danışman

Madde 14 — Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından her sınıf için öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

Ders Kaydı ve Derslere Devam

Madde 15 — Yüksekokula kayıt olan her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır. Takip eden yarıyıllarda, önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ortak zorunlu dersler hariç en fazla toplam 28 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin teorik derslerin % 70`ine, ders uygulamaları ve laboratuarların % 80`ine devamları zorunludur. Sağlık raporları,devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.

Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; kurumun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak her öğretim yılı başlamadan önce ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

Sınavlar

Madde 16 — Öğretimde öngörülen sınavlar ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir.

Madde 17 — Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen 15 gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeni ile Resmi Kurumlar dışında kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan raporlar Trakya Üniversitesi Hastanesi tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kuruluna getirilir.

Madde 18 — Yarıyıl sonu sınavları, sona eren yarıyıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl sonu sınav programları, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını yerine getirmiş olmak gerekir. Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvuran ve ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri kabul edilen öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarını izleyen hafta içerisinde yapılacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilirler. Rektör onayı ile Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sonu mazeret sınavında başarılan bir dersin başarı notu en fazla BB olabilir.

Madde 19 — Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 20 — Ek sınavlar, Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 21 — Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı ile ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu

Madde 22 — Sınavlar tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının % 30`u ile yarıyıl sonu sınavında alınan notun % 70`inin toplamıdır ve toplam, hesaplama sonucunda ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5`ten küçük ise bir alt tamsayıya, 5 veya 5`ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek, öğrenciye bir harf notu verilir. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir: Başarı notlarının ifade ettikleri başarı puanları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Puan

Başarı Notu

Katsayı

 

(Harf Notu)

 
 

90-100

AA

4.00

 

80-89

BA

3.50

 

70-79

BB

3.00

 

65-69

CB

2.50

 

60-64

CC

2.25

 

50-59

DD

2.00

 

30-49

FD

1.00

 

0-29

FF

0.00

Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) BA ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılırlar ve katsayısı 2.0 (iki nokta sıfır) olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde bu çalışmaların ara sınavları hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı sınavlarının nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış derslerde başarı notu, eski yarıyıl içi çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmaksızın, sadece yarıyıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.

Ayrıca not belgesinde; aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:

DZ (devamsız) notu: Ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve "FF" notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.

BL (başarılı) notu: Ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.

BZ (başarısız) notu: Ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.

MF (muaf) notu: Yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.

TR (transfer) notu: Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders Tekrarı

Madde 23 — Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme

Madde 24 — Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili Müdürlüğe yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Müdür, sınav evrakını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili Bölüm Başkanına incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde Müdür, Yönetim Kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Not Ortalaması

Madde 25 — Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait "Yarıyıl Not Ortalaması" (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait "Genel Not Ortalaması" (GNO) hesaplanarak belirlenir. Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlandığı derslerin kredi saatlerinin 22 nci maddede belirtilen başarı notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıtlandığı tüm derslerin kredi saatlerinin 22 nci maddede belirtilen başarı notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.

Genel not ortalaması (GNO) ve yarıyıl not ortalaması (YNO) hesabında yalnız kayıtlanan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Öğrenci İşleri

Madde 26 — Öğrencilerin kayıt dondurmaları, yatay geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Yüksekokul ile ilişkilerinin kesilmesi hakkında ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne itiraz edebilirler ve itirazları Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt Dondurma ve Hakların Saklı Tutulması

Madde 27 — Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile, öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Üniversite Hastaneleri veya diğer Resmi Hastanelerin Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretler.

b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.

c) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve ilgili Yüksekokulun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.

d) Ekonomik nedenlerle, öğrencinin öğrenimine devam edememesi.

e) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.

f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.

g) Öğrencinin tutukluluk hali.

h) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.

Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren, en geç on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de, kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde, ilgili Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.

Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden, birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay Geçişler

Madde 28 — Diğer Yükseköğretim Kurumlarından, Trakya Üniversitesine yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumları Arası Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler, anılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından yapılır.

Madde 29 — Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken bölümlere yatay geçiş yapacak öğrenciler, Trakya Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarmak zorundadır. Bu belgeleri sunamayan veya sınavı başaramayan öğrencilerin, Trakya Üniversitesine geçiş işlemleri yapılamaz.

İntibak

Madde 30 — Bir Yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında, aşağıda listelenen esaslar geçerlidir:

a) Bir Yüksekokulun 1 inci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.

b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptırdığı Yüksekokul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak geçilmiş derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilir.

Stajlar

Madde 31 — Stajlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Stajların öğrenim süresi içinde yerine getirilmesi zorunludur. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Bitirme Çalışması

Madde 32 — İlgili Yönetim Kurulu kararı ile mezun olacak öğrenciye, öğrenim süresi içinde, bitirme çalışması adı altında çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmanın esasları, ilgili kurullarca kabul edilerek, Üniversite Senatosunca düzenlenen yönergeler ile belirlenir. Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken programlarda, öğrencinin istemesi ve bitirme çalışmasının yürütücüsünün uygun görmesi durumunda, bitirme çalışması yabancı dilde hazırlanabilir.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 33 — Öğretim programlarındaki öğrenimlerini tamamlayan ve ilgili Yüksek-okul Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle Meslek Yüksekokulu diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili Müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde, ilgili yönetmelik gereği bir duplikata (ikinci nüsha) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenebilir.

İlişik Kesme ve Kayıt Alma

Madde 34 — Bir öğrencinin; öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamaması, kurumdan çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası alması, mazeretsiz olarak süresi içinde iki yarıyıl arka arkaya ders kaydı yaptırmaması, Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeni ile öğrenimine iki yarıyıl ara vermesi ve bu süre sonunda sağlık durumunun öğrenime devam edebilmesi için uygunluğunu belgeleyememesi, azami öğrenim süresi sonunda devam şartını sağlayamadığı ve/veya hiç alınmamış ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda girdiği ek sınavlar sonucunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda tanınan üç veya dört yarıyıl sınava girme hakkı sonunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısı toplamı 4 (dört) veya daha fazla olması durumlarında, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkisi kesilir.

Madde 35 — Üniversiteye ve kaydoldukları birimlere sahte veya kendine ait olmayan belgeler verdikleri anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler, üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Madde 36 — Kendi isteği ile üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri Yüksekokulun Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse Yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta Yüksekokula teslim ettiği diploması verilir.

Davranış Biçimi

Madde 37 — Yüksekokul öğrencilerinin, dershane, laboratuar ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde genel görünüş, giyiniş ve davranışları ile ilgili esaslar ayrı bir yönerge ile belirlenir. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile üniversitenin yönergelerindeki konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin İşleri

Madde 38 — Disiplin soruşturma ve cezaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Madde 39 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan öğrencilerin önceki notları ve başarı durumları aynen kabul edilerek 22 nci madde uyarınca harf notlarına çevrilir ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları karar verir.

Madde 40 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezuniyetlerine ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrencilerin notları ve başarı durumları not belgelerinde aynen korunur.

Madde 41 — Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde tanımlanan DD notlarının yüksek ortalamalı öğrenciler için başarılı sayılması uygulamasına 2003-2004 öğretim yılı Bahar Yarıyılı başında başlanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 42 — Bu Yönetmeliğin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kurullar: bu Yönetmelik hükümlerine aykırı düşmemek ve Üniversite Senatosunun onayından geçirmek kaydı ile gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 43 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 19/8/1999 tarihli ve 23791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 44 — Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

Sayfa Başı