Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

7 Ağustos 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25192

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4962 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun

4963 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4966 Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/5925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5970 Çevre ve Orman Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan; İl Müdürlükleri ve Bu Müdürlüklere Bağlı Şube Müdürlüklerin ile Doğrudan Merkeze Bağlı Müdürlüklerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Mehmet Salih ARIĞTEKİN’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/122)

— Hükümlü Ali ÖZEN’inKalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/123)

Atama Kararları

2003/5974 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Kalan Süreyi Tamamlamak üzere, Ahmet ŞİRİN’in Atanmasına Dair Karar

— Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararı

— Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

Yönetmelikler

2003/5928 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2003/5959 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

— Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 4 ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yaz Yarıyılı Öğretimi Yönetmeliği

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kurulunun 22/07/2003 Tarih ve 2003/UK.Z-256, 2003/UK.Z-257, 2003/UK.Z-258, 2003/UK.Z-259, 2003/UK.Z-260, 2003/UK.Z-261, 2003/UK.T-262, 2003/UK.Z-264, 2003/UK.Z-265, 2003/UK.Z-266 Nolu Kararları

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/71)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/72)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2003/73)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara 

Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4962       

 

Kabul Tarihi : 30.7.2003      

 

MADDE 1. - 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4. Vergi beyannameleri ile bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgilerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya,

MADDE 2. - 21.7.1953  tarihli  ve  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesinin;

a) İkinci fıkrasına (4) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (5) numaralı bent eklenmiş,

5. Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle,

b) Üçüncü fıkrasına "Bankalarca tahsil edilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı karşılığı olarak ödenmesi gereken" ibaresi, "azami 7," ibaresinden sonra gelmek üzere "kredi kartı ile yapılan ödemelerde, işlem tarihini takip eden günden itibaren azami 20," ibaresi eklenmiş,

c) Dördüncü fıkrası "Maliye Bakanlığı bu süreyi aşmamak üzere alacak türleri ve/veya bankalar itibarıyla farklı süreler tayin etmeye yetkilidir." şeklinde değiştirilmiş,

d) Beşinci fıkrasına "Bankalarca tahsil edilen" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı karşılığı olarak ödenmesi gereken" ibaresi eklenmiş,

e) Altıncı fıkrasına "Tahsilatı yapan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımından dolayı ödeme yapması gereken" ibaresi eklenmiş,

f) Yedinci fıkrasına "Tahsilatı yapan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ödemede bulunması gereken" ibaresi eklenmiş,

g) Son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bankalar amme alacaklarının kredi kartı ile ödenmesi sırasında amme borçlusundan komisyon alabilirler. Maliye Bakanlığı, kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemelerde komisyon ödenmemesi için amme alacağının vade tarihinden (bu tarih dahil) azami 20 gün öncesine kadar belirlenecek bir sürede ödeme yapılması şartını getirmeye, ödemelerin; komisyonsuz veya komisyon karşılığı yapılma şekillerinden birini veya her ikisini birlikte kullandırmaya yetkilidir.  

MADDE 3. - 6183 sayılı  Kanunun 107 nci maddesinin sonuna  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Kanunun 41 inci maddesine göre amme alacağını tahsil yetkisi verilen kuruluşlara, yapacakları tahsile yönelik bilgilerin verilmesi sırrın ifşaı sayılmaz. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 4. - 6183 sayılı  Kanunun ek 1 inci maddesine (5) numaralı bendinden  sonra gelmek üzere aşağıdaki (6) numaralı bent eklenmiştir.

6. Bu Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle komisyonsuz yapılan ödemelerde, bu madde hükmüne göre indirim uygulamasına esas alınacak ödeme tarihi, paranın alacaklı tahsil dairesi hesabına geçtiği gündür.

MADDE 5. – 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının  9.4.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan (14) numaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

14. Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;

MADDE 6. - 193 sayılı  Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

MADDE 7. - 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendine aşağıdaki (c) alt bendi eklenmiştir.

c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi,

MADDE 8. -  4760 sayılı Kanunun 8  inci maddesinin (1) numaralı fıkrası  aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir;

1. Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan  tahsil edilir. Ancak,  tecil  edilen  verginin  213  sayılı  Vergi  Usul  Kanununda  belirtilen mücbir   sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

MADDE 9. -  4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine (3) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki   (4) numaralı fıkra  eklenmiştir.

4. (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin 2 nci fıkrasının  (a) bendi uyarınca, Bakanlar Kurulu tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı teminat istemeye ve bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

MADDE 10. - 4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu maddenin yayımı tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmaz.

5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) bu indirimden yararlanmazlar.

Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.

Hurdaya çıkartılacak taşıtın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hurdaya çıkartılan taşıttaki hisseleri nispetine göre bulunur.

Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye, kanunî tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 11. - Ekli  listede yer alan G.T.İ.P. numaraları ile isimleri yazılı ürünler,  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli  (I) sayılı listenin  (A) cetvelinden çıkarılarak,  aynı listenin (B) cetveline eklenmiştir.

MADDE 12. - 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "I-Resmi işlerle ilgili kağıtlar" başlığı altında yer alan "C) Kişilerden resmi dairelere verilen kağıtlar:" bölümüne aşağıdaki (17) numaralı fıkra ile aynı  tablonun "IV- Ticarî ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:" başlıklı bölümüne aşağıdaki (26), (27) ve (28) numaralı fıkralar eklenmiş ve (1) sayılı tablonun "III- Ticarî İşlemlerde kullanılan kağıtlar:" başlıklı bölümünün 1/a fıkrası tablo metninden çıkarılmıştır.  

17. Gümrük kapılarından bir gece konaklamayı kapsayan sürede giriş-çıkış yapan taşıtlarla ilgili olarak alınan Taşıt Giriş-Çıkış Formu eki taahhütnameler.

26. Kişiler ile bankalar arasında düzenlenecek kredi kartı üyelik sözleşmeleri.

27. Yükseköğretim kurumlarınca yaptırılan bilimsel araştırma projeleriyle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar.

28. 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa  10.5.1990 tarihli  ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.

MADDE 13. - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinden sonra gelmek üzere (l) bendi eklenmiştir.

l) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili.

MADDE 14. - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesine (u)  fıkrasından  sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) fıkrası   eklenmiştir.

v) Doğalgaz, ham petrol ve bunların ürünlerinin nakli ve dağıtımı amacıyla kullanılan boru hatları ile bunların ayrılmaz parçası olan istasyonlar (Pompa, kompresör, basınç düşürme ve ölçüm, hat vana grupları, haberleşme, pik, katodik koruma gibi),

MADDE 15. - 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin son fıkrasına  aşağıdaki cümle  eklenmiştir.

Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır.

MADDE 16. - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (4)  numaralı bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4. Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta sözleşmelerine ait karşılıklar (Hayat Sigorta Şirketlerinde matematik karşılıklardan, temettü ve faizleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısma ait faizler, giderler meyanında gösterilemez),

Sigorta teknik karşılıkları;

1. Muallak hasar karşılıkları,

2. Kazanılmamış prim karşılıkları,

3. Hayat matematik karşılıklarından ibarettir.

Teknik karşılıklar bilanço gününde geçici pasif hesaplara geçirilmek suretiyle aşağıdaki esaslara göre hâsılattan indirilir:

a) Muallak hasar karşılıkları, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş fiili tazminat bedellerinden veya bu hesap yapılmamışsa  tazminatın ve tazminat ile ilgili tüm masrafların tahmini değerlerinden reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutardır.

b) Kazanılmamış prim karşılıkları yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerden komisyonlar düşüldükten sonra  kalan tutarın  gün esasına göre bilanço gününden sonraya sarkan kısmından, reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu tutar, nakliyat emtea sigortalarında, yıllık primin komisyon düşüldükten sonra kalanının % 25'ini geçemez. Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi uygulanabilir.

c) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar her sözleşme üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

d) Bir bilanço döneminde ayrılan bu teknik karşılıkların ertesi bilanço döneminde aynen kâra nakledilmesi şarttır.

MADDE 17. - A) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

a) 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki "Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir." ibaresi, "Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." şeklinde,

b) 413 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "en kısa bir zamanda" ibaresi "yazı ile veya sirkülerle" şeklinde,

c) Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde  yer alan "banka veya benzeri finans kurumlarınca" ibaresinin, "banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince" şeklinde,

B) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun;

a) 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "Çek veya münakale emrinin" ibaresi, "Çek veya münakale emrinin veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemenin" şeklinde,

b) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan" paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı," ibaresi, "paranın bankaya veya postaneye yatırıldığı, banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar ile yapılan ödemelerde işlemin kartla yapıldığı," şeklinde,  

C) 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "devir ve bölünmeleri" ibaresi "devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri" şeklinde,

D) 30.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendinin parantez içi hükmünün “(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)” şeklinde,

E) 30.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "okul" ibaresi, "okul, sağlık tesisi" şeklinde,

F) 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan "okul" ibaresi, "okul, sağlık tesisi" şeklinde,

Değiştirilmiştir.

MADDE 18. - 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanununun Geçici 1 inci maddesinin (E) fıkrasının birinci bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Hazinece üstlenilip tasfiye olunan bu tutarlar, gelir hesaplarına intikal ettirilmeksizin bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında izlenir ve bu fon gelir-gider menfi farklarının karşılanmasında kullanılır.

MADDE 19. - 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun değişik 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yıllık bütçesinden harcanmayan tutar yıl sonunda, yurt içinde kültür ve tabiat varlıklarının, yurt dışında Türk kültür varlıklarının korunması ve ihyası amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır. Bu tutar bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilir. Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilen bu tutardan, gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına aktarma yapılabilir ve harcamalar için kullanılabilir. Bu tutardan yılı içinde harcanmayan kısım, ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydedilir. Harcamalara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev’i itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınabilir.

Bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetleri,  birinci fıkrada öngörülen yöntemle kaldırılabilir. 

MADDE 21.- 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tâbi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile yine bu Kanunun yayımı tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, anılan Kanundaki tarifelerde ilgili taşıt cinsi için belirlenmiş olan 2003 yılı tutarları kadar, taşıt vergisine tâbidir.

Taşıt vergisi; taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından bu Kanunun yayımı tarihinde, bu tarihten 31.12.2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

Taşıt vergisinin mükellefi, bu Kanunun yayımı tarihinde ve bu tarihten 31.12.2003 tarihine kadar adlarına taşıt kayıt ve tescil edilen veya bu Kanunun yayımı tarihinde noter satış sözleşmesi ile bu taşıtın sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar, taşıt vergisi için de uygulanır. Ayrıca, Bingöl merkez ve ilçelerinde depremin meydana geldiği 1.5.2003 tarihi itibarıyla Bingöl trafik sicilinde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu tarihte ikametgahının buralarda bulunduğunu tevsik edenler adına aynı tarih itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar da (bu tarihten sonra belirtilen yerler dışındakilere satışı yapılan taşıtlar hariç) taşıt vergisinden müstesnadır.

Taşıt vergisi bir defada ödenir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin taşıt vergisi, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, bu Kanunun yayım tarihi ile 31.12.2003 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin taşıt vergisi ise, kayıt ve tescilin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Ödeme dönemi içerisinde ilişik kesme işlemi yapıldığı takdirde; vergi bu işlemin yapılmasından önce ödenir.

3.4.2003 tarihli ve 4837 sayılı Kanun hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisi taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, ödenecek taşıt vergisine mahsup edilmiş sayılır. Mahsup edilemeyen kısım iade olunur. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ise terkin edilir.

Bu maddeye göre tahsil edilen taşıt vergileri üzerinden, 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.

Taşıt vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Bu maddeye göre ödenen taşıt vergisi, ticarî, ziraî ve meslekî kazançların tespitinde gider olarak kabul edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.   

MADDE 22. - Bu Kanunun;

a) 5 inci maddesi 1.6.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 6 ncı maddesi 1.1.2004 tarihinde,

c) 18 inci  maddesi 16.6.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinden çıkarılarak,

aynı listenin (B) cetveline eklenen  G.T.İ.P. numaraları ile isimleri yazılı ürünleri gösteren liste.)

6/8/2003

 

 

 

G.T.İ.P. NO.

 

 

Mal İsmi

Vergi

Tutarı

(TL)

 

 

Birimi

 

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Özel bir işleme tâbi tutulacak olanlar

 

255.000

 

Kilogram

 

 

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen

işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tâbi tutulacak  olanlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

255.000

 

 

 

Kilogram

2710.19.81.00.11

Benzinli motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.81.00.12

Deniz diesel motor yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.81.00.13

Kompresör yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.81.00.14

Türbin yağlama yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.81.00.19

Diğer yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.85.00.11

Beyaz yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.85.00.12

Sıvı parafin (Pirinç yağı)

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp

çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

 

255.000

 

Kilogram

 

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

255.000

 

Kilogram

2710.19.99.00.11

Kızak yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.99.00.12

Soğutma yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.99.00.13

Otomatik şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.99.00.14

Diğer şanzuman yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.99.00.15

Diferansiyel yağları

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

255.000

Kilogram

2710.19.99.00.19

Diğerleri

(Yalnız baz yağlar)

255.000

Kilogram

—— • ——

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun

Kanun No. 4963       

 

   Kabul Tarihi : 30.7.2003      

MADDE 1.- 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 159 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir seneden" ibaresi "altı aydan" şeklinde ve son fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın, sadece eleştirmek maksadıyla yapılan düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez.

MADDE 2. - 765 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde yer alan "eder veya her ne suretle olursa olsun hareketlerini teshil " ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 3. - 765 sayılı Kanunun 426 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bilim ve sanat eserleri ile edebî değere sahip olan eserler bu madde kapsamı dışındadır.

MADDE 4. - 765 sayılı Kanunun 427 nci maddesinin ikinci fıkrasında geçen "ve imha" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 5. - 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 7. - 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddelerinde yazılı suçları işleyenler hakkında soruşturma ve kovuşturmalar acele işlerden sayılır, öncelik ve ivedilikle ele alınır. Bu suçlarla ilgili davalarda duruşmalara zorunluluk olmadıkça otuz günden fazla ara verilemez, bu davalara adlî tatilde de bakılır.

MADDE 6. - 25.10.1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Askerî Ceza Kanununun 58 inci maddesinde yazılı suçların, barış zamanında asker olmayan kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, bu suçlara ilişkin davalar askerî mahkemelerde görülmez.

MADDE 7. - 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 12. - Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine Sayıştay, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tâbi olup olmadığına bakılmaksızın özelleştirme, teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan kamu kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket, kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleyebilir. Denetim sonuçları, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

Silâhlı Kuvvetlerin elinde bulunan Devlet mallarının denetlenmesi, millî savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak yapılır. Bu denetimin yapılmasına ilişkin esas ve usuller, Genelkurmay Başkanlığının ve Sayıştayın görüşü  alınmak suretiyle Millî Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca kabul edilen "GİZLİ" gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir.

Sayıştay Birinci Başkanı, Sayıştay Kanunu gereğince yapılacak denetimler sırasında gerekli görmesi halinde, meslek mensuplarıyla birlikte Sayıştay dışından uzman çalıştırmaya yetkilidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelen denetim taleplerine Sayıştayca öncelik verilir. Bu taleplerin Sayıştayca ne şekilde karşılanacağına ilişkin esas ve usuller ile Sayıştay dışından Birinci Başkanca uzman görevlendirilme esas ve usulleri Sayıştayca düzenlenecek yönetmeliklerde tespit edilir.

Cumhurbaşkanlığı bu madde kapsamı dışındadır.

MADDE 8. - 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "15" ibaresi "onsekiz" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 9. - 23.4.1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli (1) sayılı cetvelden "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri;" ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 10. - 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 1 inci maddesinde geçen "en az yedi gerçek kişinin" ibaresi "gerçek veya tüzel en az yedi kişinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11.- 2908 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. - Fiil ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak;

1. Türk Silâhlı Kuvvetleri ile genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmeti görevlileri sürekli olarak,

2. a) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçların birinden mahkûm olanlar,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu eylemleri tahrik ve teşvik  suçlarından biriyle mahkûm olanlar,

c) Türk Ceza Kanununun 316, 317 ve 318 inci maddelerinde yazılı suçlardan biriyle mahkûm olanlar,

İki yıl süre ile,

3) Kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle mahkemece kapatılmasına karar verilen  derneklerin yöneticileri kapatma kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl süre ile,

Dernek kuramazlar.

MADDE 12. - 2908 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. Dernek kurucularının ad ve soyadları veya unvanları, meslek veya sanatları ya da faaliyet konuları, ikametgâhları ve tâbiiyetleri,

MADDE 13. - 2908 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "doksan" ibaresi "altmış" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14. - 2908 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  beşinci fıkrasında yer alan "bu Kanunun 39 uncu maddesinde gösterilen derneklere," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Diğer kanunların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri dernek üyesi olamazlar.

MADDE 15. - 2908 sayılı Kanunun 17  nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "39 uncu maddeye göre" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 16. - 2908 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, unvanı, meslek veya sanatı, faaliyet konuları, ikametgâhı ve tâbiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

MADDE 17. - 2908 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan "dinlenme" kelimesinden sonra gelmek üzere "sanat, kültür, bilim" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 18. - 6.10.1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 15 inci maddesinde geçen "otuz" ibaresi "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19. - 2911 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan "otuz" ibareleri "on" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20. - 2911 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin başlığı "Toplantının ertelenmesi veya bazı hâllerde yasaklanması" olarak ve madde metninde yer alan "yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir." ibaresi "bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21. - 2911 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin başlığı "Erteleme veya yasaklama kararının tebliği" olarak ve maddenin birinci fıkrasında geçen "yasaklanan veya ertelenen" ibareleri "ertelenen veya yasaklanan", "yasaklama veya erteleme" ibaresi "erteleme veya yasaklama"; ikinci fıkrasında geçen "yasaklanabileceği veya ertelenebileceği" ibaresi "ertelenebileceği veya yasaklanabileceği" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22. - 2911 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin başlığı "İl veya ilçelerde bütün toplantıların ertelenmesi veya yasaklanması", maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "üç" ibaresi "bir" şeklinde ve birinci fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ve suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde; ile bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere yasaklayabilir.

MADDE 23. - 14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanunun   2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçeden başka hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi için, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi olmak üzere özel kurslar açılabilir; bu kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı maksatla dil dersleri oluşturulabilir. Bu kurslar ve derslerde, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel niteliklerine, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı öğretim yapılamaz. Bu kursların ve derslerin açılmasına ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

c) Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir.

MADDE 24. - 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 4. - Millî Güvenlik Kurulu, 2 nci maddede belirtilen millî güvenlik ve Devletin millî güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder; bu tavsiye kararlarını ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen  görevleri yerine getirir. Başbakan, Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi için bir Başbakan yardımcısını görevlendirebilir.

MADDE 25. - 2945 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kurul, Başbakanın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır.

MADDE 26. - 2945 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri

Madde 13. - Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği;

a)  Millî Güvenlik Kurulunun sekreterlik hizmetlerini yürütür,

b) Millî Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.

MADDE 27. - 2945 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 15.- Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanır. Söz konusu atamanın, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi hâlinde Genelkurmay Başkanının olumlu görüşü alınır.

MADDE 28. - 2945 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. - Bu Kanunla 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda öngörülen düzenlemelere uygun olarak, 2945 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde gösterilen esaslar çerçevesinde bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yönetmelik çıkarılır.

MADDE 29. - 8.6.1984 tarihli ve 227 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 3.- Türkiye'de kurulan vakıflar, amaçları doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilirler.

Türkiye'de kurulan vakıfların, vakıf senedinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette bulunması ve yurt dışında şube açması ile yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlarla işbirliği yapması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.

Yabancı ülkelerde kurulmuş vakıflar, uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde, karşılıklı olmak koşulu ile, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilirler, temsilcilik kurabilirler, şube açabilirler, üst kuruluşlar kurabilirler, kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler veya kurulmuş vakıflarla işbirliği yapabilirler.

Bu vakıflar, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında uygulanan mevzuata tâbidir.

MADDE 30. - 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca oluşturulan örgüt mensuplarına yardım edenlere veya şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yapanlara fiilleri başka bir  suç oluştursa bile ayrıca bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşyüzmilyon liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

MADDE 31. - 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "en az yedi gerçek kişinin" ibaresi "gerçek veya tüzel en az yedi kişinin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32. - 4721 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gerçek kişi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tüzel kişiler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33. - 4721 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinde yer alan "altı ay önceden" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 34. - 4721 sayılı Kanunun 82 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 35. - Aşağıdaki kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

a) 7.11.1979 tarihli ve 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası,

b) 6.10.1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası, 31 inci maddesinin son fıkrası ve 83 üncü maddesi,

c) 9.11.1983 tarihli ve 2945 sayılı Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 9, 14 ve 19 uncu maddeleri,

d) 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenmesi öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkarılır.

MADDE 36. - Bu Kanunun 7 nci maddesi yayımı tarihinden altı ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/8/2003

—— • ——

Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının

Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun

 

Kanun No. 4966       

 

Kabul Tarihi : 31.7.2003      

MADDE 1. - 28.6.2001 tarihli ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve geçici 1 inci maddeleri ile aynı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2. - 29.4.1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 4. - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenen Hazineye ait arsa ve arazilerin mülkiyeti Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne veya talebi halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

MADDE 3. - 2.3.1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması.

MADDE 4. - 2985 sayılı Kanunun 9.4.1990 tarihli ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen ek 1 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (i) bendi (m) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

e) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

ı) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,

j) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak,

k) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kâr amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak,

l) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, alt yapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek,

MADDE 5. - 2985 sayılı Kanunun 29.5.2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddesinde yer alan “Bu birimlerde Başkanlık personeli görevlendirilebilir.” cümlesi “Bu birimlerde Başkanlık teşkilâtı kadrolarındaki personel çalıştırılır; hangi kadroların bu birimlere tahsis edileceği 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki usule tâbidir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6. - 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi” ibaresi “yirmibeş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7. - Konut Müsteşarlığına ait (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Konut Müsteşarlığına tahsis edilmiş olup, bu Kanun ile iptal edilerek ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadrolar, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda kullanılır.

GEÇİCİ MADDE 1. - Konut Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığında durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tâbi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Bu Kanunun yayımı tarihinde Konut Müsteşarlığına ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler, bu Kanunla ihdas edilen aynı unvan ve dereceli Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait kadrolara bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Kadro unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kuruluna atanacak olan müfettişlerin, müfettişlik kıdemlerine esas hizmet süreleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulunda geçmiş sayılır.

MADDE 8. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 6/8/2003

                                                                                            

(1) SAYILI LİSTE

İPTAL EDİLEN KADROLAR

 

Kurumu : Konut Müsteşarlığı

 

 

 

Teşkilâtı : Merkez

 

 

 

Serbest Kadro

 

Tutulan

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Kadro Adedi

Toplam

 

GİH

Müsteşar

1

1

–

1

 

GİH

Müsteşar Yardımcısı

1

3

–

3

 

GİH

Teftiş Kurulu Başkanı

1

1

–

1

 

GİH

APK Daire Başkanı

1

1

–

1

 

GİH

I. Hukuk Müşaviri

1

1

–

1

 

GİH

Daire Başkanı

1

3

–

3

 

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

–

1

 

GİH

Hukuk Müşaviri

3

4

–

4

 

GİH

Müfettiş

1

11

–

11

 

GİH

Müfettiş

3

3

–

3

 

GİH

Müfettiş

4

1

–

1

 

GİH

Müfettiş

5

2

–

2

 

GİH

Uzman

1

5

–

5

 

GİH

Uzman

2

3

–

3

 

GİH

Uzman

3

3

–

3

 

GİH

Uzman

6

3

–

3

 

GİH

Araştırmacı

1

2

–

2

 

GİH

Araştırmacı

2

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

3

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

4

1

–

1

 

GİH

Şef (Özelleştirme)

3

2

–

2

 

GİH

Ayniyat Saymanı

3

1

–

1

 

GİH

Çözümleyici

1

1

–

1

 

GİH

Programcı

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

2

–

2

 

GİH

V.H.K.İ.

5

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

7

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

8

4

–

4

 

GİH

Sekreter

5

4

–

4

 

GİH

Sekreter

7

1

–

1

 

GİH

Şoför

5

2

–

2

 

GİH

Şoför

7

2

–

2

 

GİH

Şoför

9

1

–

1

 

TH

Mühendis

1

3

–

3

 

TH

Mühendis

5

2

–

2

 

TH

Mimar

1

1

–

1

 

TH

Mimar

5

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

1

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

3

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

5

5

–

5

 

TH

İstatistikçi

1

1

–

1

 

TH

İstatistikçi

6

1

–

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

91

 

91

 

 

(2) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

 

Kurumu : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

 

 

 

Teşkilâtı : Merkez

 

 

 

Serbest Kadro

 

Tutulan

 

 

Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Kadro Adedi

Toplam

 

GİH

Bakanlık Müşaviri

1

4

–

4

 

GİH

APK Uzmanı

1

5

–

5

 

GİH

Hukuk Müşaviri

1

1

–

1

 

GİH

Hukuk Müşaviri

3

4

–

4

 

GİH

Başmüfettiş

1

12

–

12

 

GİH

Müfettiş

3

3

–

3

 

GİH

Müfettiş

4

1

–

1

 

GİH

Müfettiş

5

2

–

2

 

GİH

Uzman

1

5

–

5

 

GİH

Uzman

2

3

–

3

 

GİH

Uzman

3

3

–

3

 

GİH

Uzman

6

3

–

3

 

GİH

Araştırmacı

1

2

–

2

 

GİH

Araştırmacı

2

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

3

1

–

1

 

GİH

Araştırmacı

4

1

–

1

 

GİH

Şef (Özelleştirme)

3

2

–

2

 

GİH

Ayniyat Saymanı

3

1

–

1

 

GİH

Çözümleyici

1

1

–

1

 

GİH

Programcı

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

1

–

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

2

–

2

 

GİH

V.H.K.İ.

5

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

7

1

–

1

 

GİH

V.H.K.İ.

8

4

–

4

 

GİH

Sekreter

5

4

–

4

 

GİH

Sekreter

7

1

–

1

 

GİH

Şoför

5

2

–

2

 

GİH

Şoför

7

2

–

2

 

GİH

Şoför

9

1

–

1

 

TH

Mühendis

1

3

–

3

 

TH

Mühendis

5

2

–

2

 

TH

Mimar

1

1

–

1

 

TH

Mimar

5

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

1

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

3

1

–

1

 

TH

Şehir Plancısı

5

5

–

5

 

TH

İstatistikçi

1

1

–

1

 

TH

İstatistikçi

6

1

–

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

91

 

91

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5925

28 Nisan 2000 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 10/6/2003 tarihli ve 4877 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Arasında Merkez Anlaşması”nın Onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 30/6/2003 tarihli ve ESGY/264500 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5970

1 — Çevre ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan; il müdürlükleri ve bu müdürlüklere bağlı şube müdürlüklerinin ekli (1) sayılı listede, doğrudan merkeze bağlı müdürlüklerin ise ekli (2) sayılı listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesi,

2 — 4856 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca kaldırılan Orman Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bölge müdürlüklerine bağlı ekli (3) sayılı listede belirtilen müdürlüklerin ve başmühendisliklerin kapatılması,

3 — Çevre ve Orman Bakanlığının bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan ekli (4) sayılı listede adları ve bağlı oldukları orman bölge müdürlükleri belirtilen orman işletme müdürlüklerinin kapatılması,

4 — Mülga Orman Bakanlığının taşra teşkilatında yer alıp; kaldırılan, kapatılan, birleştirilen ve bağlantıları değiştirilen birimlerdeki personelin nakline ilişkin hususlarda Çevre ve Orman Bakanının yetkili kılınması;

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Çevre ve Orman Bakanlığının 10/7/2003 tarihli ve 1828 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ile 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Atama Kararları

Karar Sayısı : 2003/5974

Boş bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına, kalan süreyi tamamlamak üzere, Ahmet Şirin’in atanması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 2/6/2003 tarihli ve 1976 sayılı yazısı üzerine, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4625

1 — Askeri Yargıtay Başsavcısı Tuğamiral Ferhat FERHANOĞLU (Dz.As.Hak.1971-0002) Askeri Yargıtay Başkanlığına (ANKARA) katıldığı tarihten geçerli olarak atanmıştır.

2 — Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

4 Ağustos 2003

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                M. V. GÖNÜL

        Başbakan                           Millî Savunma Bakanı

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4664

1 — Bu Kararda kimliği yazılı (15) Askeri Hakim Subayın hizalarında belirtilen görev yerlerine atanması 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

5 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                  M. V. GÖNÜL

            Başbakan                         Millî Savunma Bakanı

 

Kuzey Dz.Saha K.As.Mah.As.Hak. İSTANBUL, As.Hak.Kd.Alb., Mehmet YENİGÜN, Malatya, 1975-0002, 30.08.1996, Kuzey Dz. Saha K.As.Sav.As. Savcı, İSTANBUL

Kuzey Dz. Saha K.As.Sav.As. Savcı İSTANBUL, As.Hak.Kd.Alb., Nuh YILMAZ, Sivas, 1977-0001, 30.08.1999, Kuzey Dz. Saha K. Adli Müşavir, İSTANBUL

Dz.K.K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir ANKARA, As.Hak.Yb., Cengiz ŞİRİN, Bandırma, 1983-0003, 30.08.2002, Dz.K.K.As. Savcılık As. Savcı, ANKARA

Kuzey Dz. Saha K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir İSTANBUL, As.Hak.Yb., Nurkan KAYA, Balıkesir, 1983-0005, 30.08.2002, Kuzey Dz. Saha K.As.Mah.As. Hakim, İSTANBUL

M.S.B.As. Yargıtay Bşk., Başsavcı Yrdc. ANKARA, As.Hak.Bnb., Haluk ULUGÖL, Niğde, 1987-0001, 30.08.2000, Dz.K.K. Adli Müşavir, ANKARA

S.G.K.Dis.Mah.Dis.Sb. ANKARA, As.Hak.Bnb., Turgut SÖNMEZ, Düzce, 1987-0002, 30.08.2000, M.S.B.As. Yargıtay Bşk.Başsavcı Yrdc., ANKARA

Dz.Eğt. ve Öğt.K.Dis.Mah.Dis.Sb. ALTINOVA-YALOVA, As.Hak.Bnb., İ. Nuri TEZEL, Sakarya, 1985-5768, 30.08.2000, Dz.Eğt. ve Öğt.K.Dis.Mah.Dis.Sb., İSTANBUL

Donanma K.As.Sav.As. Savcı Yrdc. GÖLCÜK-KOCAELİ, As.Hak.Bnb., Ruşen KARAAHMETOĞLU, Giresun, 1987-0101, 30.08.2002, Donanma K.As.Sav.Yrdc.As. Savcı, GÖLCÜK-KOCAELİ

Aksaz Dz. Üs K.Dis.Mah.Dis.Sb. MARMARİS-MUĞLA, As.Hak.Yzb., Taner GÜÇLÜ, İzmir, 1994-0002, 30.08.2002, Güney Dz.Saha K.As.Mah.As. Hakim, İZMİR

Güney Dz.Saha K.As.Mah.As. Hakim İZMİR, As.Hak.Kd.Ütğm., M. Erhan YÜKSEL, Burdur, 1996-0004, 30.08.1997, Aksaz Dz.Üs.K.Dis.Mah.Dis.Sb., MARMARİS-MUĞLA

Dz.K.K.As.Sav.As. Savcı Yrdc. ANKARA, As.Hak.Ütğm., Bülent KARDEŞ, Ardahan,1998-0001, 30.08.2000, SGK.Dis.Mah.Dis.Sb., ANKARA

Dz.K.K.As.Mah.As.Hak.Yrdc. ANKARA, As.Hak.Ütğm., Güven TAŞDEMİR, Erzurum, 1998-0004, 30.08.2000, Dz.K.K.As.Mah.As. Hakim, ANKARA

Güney Dz. Saha K.As.Sav.As. Savcı Yrdc. İZMİR, As.Hak.Ütğm., İ. Bahadır ÜSTÜNEL, İzmir, 1999-0001, 30.08.2001, Güney Dz. Saha K.As.Sav.Yrdc.As. Savcı, İZMİR

Kuzey Dz. Saha K.As.Mah.As.Hak.Yrdc. İSTANBUL, As.Hak.Ütğm., Yalçın DİLSİZOĞLU, Karaman, 1999-0003, 30.08.2001, Kuzey Dz. Saha. K.As.Mah.As. Hakim, İSTANBUL

M.S.B.As.Adl.İşl.Bşk. Emrine (Staj) ANKARA, As.Hak.Tğm., İ. Volkan ŞAHİN, İzmir, 2001-0020, 30.08.2001, Dz.K.K.As.Sav.As. Savcı Yrdc., ANKARA

Sayfa Başı


Sınır Tespit Kararı

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4665

1 — Kocaeli İli Gölcük İlçesine bağlı Şirinköy’ün tamamı ile Saraylı Köyünün kalıcı konutların bulunduğu kısmının Gölcük Belediyesi sınırları içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

2 — Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

5 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                  A. AKSU

            Başbakan                             İçişleri Bakanı 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/5928

Ekli “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” İn yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 18/6/2003 tarihli ve 015973 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 10/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

R. AKDAĞ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5959

Ekli “Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 14/7/2003 tarihli ve 14889 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2 ve 72 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

S.GÜÇLÜ

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı V.

 

 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına

İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

Madde 1 — 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 3 — Kültür ve Turizm Bakanlığınca il müdürlüğü kadrolarına yapılacak atama işlemlerinde 31/12/2003 tarihine kadar bu Yönetmeliğin Ek-1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.”

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve

Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 4 ve 7 nci

Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 6/1/1999 tarihli ve 23575 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Hasılatının Oluşumu ve Dağıtım Şekli Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

"Risk Yönetim Merkezi : Oynatılacak futbolda sabit ihtimalli bahis oyunları ile ilgili ihtimalleri derleyecek olan ve bu ihtimaller üzerine oynanacak müşterek bahis oyunlarında oluşacak hasılatın Teşkilatın iştirakçi payı olarak ayırdığı meblağı geçmesi halinde bu miktarı karşılayan merkezi,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Futbolda sabit ihtimalli bahis oyunlarının oynatılması durumunda Teşkilat tarafından dağıtılması gereken ikramiyenin, Teşkilatın iştirakçi payı olarak ayırdığı meblağı geçmesi halinde bu miktar risk yönetim merkezince karşılanır."

Yürürlük

MADDE 3 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde

Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —17/4/2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği"nin değişik 6 ncı maddesinin;

-(b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri,

-(e) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri,

-(f) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri,

-(h) bendinin (3) numaralı alt bendi,

-(l) bendinin (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri,

yürürlükten kaldırılmış,

-(b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) Bağlı Ortaklık Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin genel hükümlerine göre atama yapılır."

-(g), (h) ve (ı) bentlerinin (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak."

-(ı) bendinin (3) numaralı alt bendindeki "4" ibaresi "2" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin;

(1) numaralı bendinin (e) ve (f) alt bentleri,

(2) numaralı bendinin (e) ve (f) alt bentleri,

(3) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(4) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(5) numaralı bendinin (d) ve (e) alt bentleri,

(6) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(7) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(8) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(9) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(10) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(11) numaralı bendinin (d) ve (e) alt bentleri,

(12) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(13) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(14) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(15) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(16) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(17) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(18) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(19) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(20) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(21) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(22) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri,

(23) numaralı bendinin (d) ve (e) alt bentleri,

(25) numaralı bendinin (c) ve (d) alt bentleri

yürürlükten kaldırılmış;

-(4) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (21) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"En az 2 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak."

-(9) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (18) numaralı bendin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"En az 4 yıllık Yüksek Okul mezunu olmak."

-(4) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunları için Teknisyen olarak 11 yıl" ibaresi,

-(9) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "2-3 yıllık Teknik Okul mezunları için Tekniker olarak 6 yıl hizmeti bulunmak" ibaresi,

-(18) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "2-3 yıllık Yüksek Okul mezunlarının 7 yıl, Lise ve dengi okul mezunlarının 9 yıl" ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) numaralı bendinin (b) ve (d) alt bentlerindeki "12" ibaresi "10"; (2) numaralı bendinin (c) alt bendindeki "6" ibareleri "4"; (4) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "3" ibareleri "2"; (5) numaralı bendinin (b) ve (c) alt bentlerindeki "9" ibareleri "7", "7" ibaresi "5"; (8) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "4" ibaresi "3"; (9) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "4" ibaresi "3"; (13) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "11" ibaresi "8"; (15) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "6" ibaresi "5"; (18) numaralı bendinin (b) alt bendindeki "5" ibaresi "4" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kapsamda bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30 (günde en fazla 7 saat), atanılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konularda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır. Atama yapılacak boş kadrolara/pozisyonlara ilişkin bilgiler bütün Teşkilata ve personele eğitim tarihinden en az (1) ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az (15) gün önce bildirilir."

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9- Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Bu eğitime katılacakların sayısı, sınava girecekleri boş kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla olması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir komisyon tarafından, görevler için gerekli olan öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikleri esas alınarak ek-1’deki değerlendirme formunda belirtilen puanlamaya göre değerlendirilmek suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro/pozisyon sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Eğitimini tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Daha önce Görevde Yükselme Eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup ta müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer unvanları için düzenlenecek müteakip Görevde Yükselme Sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlara ilgili düzenlenecek Görevde Yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir."

MADDE 5 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine başvuruda bulunulur. Sınavda 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır."

MADDE 6 —Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavı kazananlar başarı sırasına göre; öncelikle bağlı bulundukları birimlerde bulunan boş kadrolara 30 gün içerisinde atanırlar. Diğerlerinin atamaları, kadro boşaldıkça yine başarı sırasına göre 30 gün içerisinde yapılır. Görevde Yükselme Sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde ataması yapılacak personel ek-1 formdaki puanlama esas alınarak tespit edilir."

MADDE 7 —Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen geçişleri mümkündür; Ancak görevde yükselme eğitimi ve görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır."

MADDE 8 —Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Genel Müdürlük Merkez Teşkilatındaki münhal kadro ve pozisyonlara yapılacak açıktan atamalarda 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce yapılacak sınavda başarılı olanlar arasından söz konusu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır."

MADDE 9 —Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Görevde Yükselmeye İlişkin Genel Şartlar

Ek Madde 1- Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek için;

a) Üst görev yerine ait kullanılabilir kadro ve pozisyon bulunması,

b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerine haiz bulunulması,

c) Atama yapılacak unvan ve görevler için uygulanacak disiplin hükümleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen unvanlar için uygulanır.

d) Teşekkül veya Bağlı Ortaklık bünyesinde (I) sayılı cetvelde görev yapan personelin son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,

(II) sayılı cetvelde görev yapan personelin son sicil ve başarı notunun olumlu olması kaydıyla, son üç yıllık sicil başarı değerlemesi not ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hizmet gruplarına atanabilmek için Teşekkül veya Bağlı Ortaklık bünyesinde en az 2 yıl hizmetinin bulunması ve görevde yükselme eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olmak gerekir."

Yürürlük

MADDE 10 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 —Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

—— • ——

Uludağ Üniversitesinden:

Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve

Lisans Öğretim Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesi (UÜ) kredili önlisans ve lisans öğretimi ve sınavlarıyla ilgili ilkeleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Uludağ Üniversitesinde kredili önlisans ve lisans öğretimi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren kanunlar ile yükseköğretim üst kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerine ve kararlarına dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Organlar ve Nitelikler

Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrenci Sayıları

Madde 4 — Önlisans ve lisans öğretiminin ilk yarıyılına alınacak öğrenci sayıları ve giriş koşulları, ilgili kurumun önerisi ve Senatonun kararıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

İlk Kayıt İşlemi

Madde 5 — İlk yarıyıla kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt işlemlerinin tarihleri, gerekli koşullar ve istenen belgeler, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Kayıt olan aday UÜ öğrencisi olur ve öğrencilik haklarından yararlanır.

Süresi içinde ilgili kuruma kayıt yaptırmayanlar, UÜ öğrencisi olma hakkını kaybederler. Ancak geçerli mazeretini belgelendiren adayların kesin kayıtları, yukarıdaki ilkelere uymak koşuluyla 18 yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, 18 yaşından büyük olanların noter veya yurtdışı temsilciliklerimizden alacakları resimli vekaletname ile yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile yapılabilir.

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan öğrenciler UÜ'ye kayıt yaptıramazlar.

Başka bir üniversitenin veya Uܒnin bir bölüm ya da programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlara girerek Uܒde aynı veya farklı bir bölüm ya da programı kazanan ve yeniden kaydını yaptıran öğrenciler, ya da bir yükseköğretim kurumundan herhangi bir nedenle ayrılıp UÜ'ye kayıt yaptıran öğrenciler, ders muafiyeti isteğinde bulunabilir. Ders muafiyeti isteğinde bulunan öğrenciler, intibak başvurularını UÜ'ne kesin kayıt tarihinin bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapmak zorundadırlar. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri, ayrıldığı yükseköğretim kurumunda başardığı dersler de göz önüne alınarak, ilgili kurullarca karara bağlanır. Ancak öğrencinin muaf olacağı her yarıyıldaki başarılı ders kredi saatleri toplamı, 17 kredi saatten fazla olamaz.

Kayıt Yenileme İşlemi

Madde 6 — Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önceki 5 ve yarıyıl başladıktan sonraki ilk 5 iş günü içinde, kurum yönetimi tarafından düzenlenen takvime ve ilkelere göre katkı paylarını da yatırdıktan sonra kayıt yaptıracakları derslere yazılarak kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur.

Öğrenci, yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren ikinci 5 iş günü içinde danışmanının onayı ile ders değiştirebilir, kayıt olduğu herhangi bir dersi bırakabilir ve böylece kaydını kesinleştirir.

Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, Yükseköğretim Kanununda belirlenen en çok öğrenim süresinden sayılır.

Katkı Payı ve Kayıt Ücretleri

Madde 7 — Öğrenciler, her yıl Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen esaslara göre Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği katkı payını öderler. Her ne sebeple olursa olsun, öğrencinin kaydının silinmesi halinde, alınan katkı payı geri ödenmez.

Katkı payları dışında öğrencilerden alınacak kayıt ile ilgili giderlerin karşılıkları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Katkı payını ve diğer giderlerin karşılıklarını süresi içinde ödemeyen öğrenciler, hakkında yapılacak işlemleri Üniversite Yönetim Kurulu belirler.

Kimlik Kartı

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre katkı payını yatırarak UÜ'ne ilk kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, UÜ öğrencisi olduğunu belirten kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, her Akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir.

Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilan ve yazılı başvuruya dayalı olarak, her eğitim-öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere, yeniden kimlik kartı verilir.

İzinli Ayrılmak

Madde 9 — İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere, mazeretlerinden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, öğrenimleri süresince toplam dört yarıyıl süre ile izin verilebilir. Böyle bir durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesiyle birlikte, yarıyıl başlangıcından itibaren 10 iş gününde yapılması zorunludur. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez. Bu izin süresi, Kanunda verilen en çok öğrenim süresinden sayılmaz.

Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenlerle, yarıyıl süresi içinde izin verilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin, nedenin ortaya çıkmasından başlayarak en geç 10 iş günü içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurması ve olguyu gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur. Yarıyıl içinde izin verilmesi durumunda öğrenci, yarıyıl başından başlayarak izinli sayılır. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması durumunda, aynı işlem yapılır. Ancak, sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin verilmesi durumunda izin, yarıyıl başından geçerli olarak uygulanamaz. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin, verildiği tarihten başlayarak geçerli olur ve öğrencinin izin aldığı tarihi izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen, o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.

Bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen nedenlerin devamı halinde ilgili Yönetim Kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

Yatay-Dikey Geçiş İşlemleri

Madde 10 — Başka bir yükseköğretim kurumundan Uܒnin bağlı kurumlarına yatay ve dikey geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenci sayıları fakülte veya yüksekokul yönetim kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayına sunulur. Yatay geçiş işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre, dikey geçiş işlemleri "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yürütülür.

Bölümler-Programlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri

Madde 11 — Kurumların birinci veya ikinci yarıyılları sonunda, bütün derslerinden başarılı olan öğrenciler, kurumun ilgili kurullarının belirleyeceği bölümler veya programlar arasında yatay geçiş yapabilirler. Bölümler veya programlar arasında yatay geçiş yapabilecek öğrenci sayıları, bölüm veya programın önerisi ve ilgili yönetim kurulunun teklifi üzerine, senatonun onayına sunulur. Bölümler veya programlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin sıralamasına ilişkin ölçütler bölümün veya programın önerisi ile fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen öğrenci sayıları 2547 sayılı Kanunda yer alan, "Yüksek-öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik"in 3 üncü maddesinde yer alan kontenjandan bağımsızdır. Bölüm veya programlar arası yatay geçiş yapan öğrenci, yeni kayıt yaptırdığı bölümün/programın belirleyeceği birinci veya ikinci yarıyıllara ait dersleri almakla yükümlüdür.

Öğrenci İşleri

Madde 12 — Öğrencilerin yarıyıllara kayıt işlemlerine, devamının izlenmesine, izinli ayrılmasına, yatay ve dikey geçişine, öğretim ve sınavlara ilişkin diğer işlemlerine, gerektiğinde bölüm veya programın görüşlerini de alarak, ilgili yönetim kurulları karar verir. Yönetim kurulu kararlarına itiraz, 7 gün içinde Rektörlüğe yapılabilir.

Disiplin İşleri

Madde 13 — Öğrenci disiplin işlemleri, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" ne göre yürütülür.

Danışmanlık Hizmetleri

Madde 14 — Bölüm veya program kurulları her öğrenci için, bir danışman öğretim elemanı belirler. Danışman, ders programlarının düzenlenmesinde, derslere yazılmasında, ders bırakmasında ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili sorunlarında, öğrenciye yardımcı olur.

Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri

Madde 15 — Öğrencilerin sağlık sorunlarına, rehberlik hizmetleri ile boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin hizmetler, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri tarafından yürütülür.

Kültür, sanat ve spor etkinliklerinde, Üniversiteyi veya Ülkeyi temsil için Üniversite Yönetimi tarafından görevlendirilen öğrencilerin, devam ve sınav hakları saklı tutulur.

Öğretim Türü

Madde 16 — Kredili öğretim yapan kurumlarda öğretim, örgün öğretim türünde yapılır.

Akademik Takvim

Madde 17 — Üniversitenin Akademik takvimi, ilgili kurumların önerileri göz önüne alınarak her yıl eğitim öğretim başlamadan önce, Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Akademik Yıl

Madde 18 — Akademik yıl güz ve bahar yarıyılları olmak üzere, 14’er haftalık iki yarıyıldan ibarettir. Dersler ve ara sınavlar yarıyıl içinde, yarıyıl sonu sınavları ise yarıyılın bitimini izleyen en çok üç haftalık sürede yapılır. Resmi tatillere rastlayan günlerdeki dersler 14 üncü haftanın sonuna eklenen mesai günlerine planlanır. Gerekli görüldüğü taktirde Senato yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. "Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği" esaslarına göre, kurumların önerisi üzerine Senato yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir.

Ders Planları

Madde 19 — İlgili bölüm veya program kurulları, derslerin yarıyıllara dağılımını; ders, uygulama, staj, klinik, proje ve benzeri çalışmaların kredi saatlerini gösteren ders planlarını düzenler.

Ders planları, fakülte veya yüksekokul kurullarının da görüşü alındıktan sonra Senato tarafından onaylanır.

Zorunlu Dersler, Seçmeli Dersler, Ön Şartlı Dersler ve Ön Şart Dersleri

Madde 20 — a) Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki türdür. Bölümler veya programlar tarafından zorunlu ve seçmeli dersler belirlenir. Zorunlu dersler, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdir.

Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli dersler, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az yüzde yirmisi ve en çok yüzde kırkını oluşturacak biçimde düzenlenir. Seçmeli dersler, lisans öğrencileri için herhangi bir fakültenin, meslek yüksekokulu öğrencileri için herhangi bir meslek yüksekokulunun bir başka bölümünün veya programının dersi de olabilir. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanan fakülte veya yüksekokulların bölüm veya programlarında seçmeli dersler % 30’u geçmemek koşuluyla İngilizce yapılabilir ve bu derslerin sınavları da İngilizce yapılır. Seçmeli derslerin en az kaç öğrenci ile açılacağı, her yarıyıl başında Senato tarafından belirlenir.

b) Ön Şartlı Ders ve Ön Şart Dersi: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; önceden başarılması gereken derse veya derslere bağlı ise, bu ders ön şartlı derstir. Öğrencinin ön şartlı dersi almadan önce başarması gereken ders ise ön şart dersidir. Ön şartlı dersin ön şartı olan dersi veya dersleri, bu dersleri açan bölüm veya program önerir. Fakülte veya yüksekokul kurulu inceler ve Senatonun onayına sunar.

c) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, kredili ders olarak en az ikişer yarıyıl olmak üzere 2 kredi-saat/hafta olacak şekilde tercihan ilk dört yarıyıl için planlanan derslerdir. Eğitim Öğretim Dili Türkçe olan ve Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulayan Fakülte, Yüksekokul, Bölüm ve Programa kayıtlı öğrencilerin, Yabancı Dil Hazırlık eğitiminde başarılı olmaları halinde 5 inci maddesinin (ı) bendindeki yabancı dil dersinden muaf olurlar. Bu derslerden alınan notlar YANO ve GANO hesaplamasına katılmaz.

Derslerin Kredi Saat Değerleri

Madde 21 — Kuramsal dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. Not ortalamalarına katılmayan kuramsal ve uygulamalı dersler, "kredisiz dersler" olarak ders planlarında belirtilir.

Ders Yükü ve Derslere Yazılma

Madde 22 — a) Ders Yükü: Bir öğrencinin, her dönemde alacağı ders yükü, öğrencinin ait olduğu bölümün veya programın ders planlarında belirtilen kredi yüküdür.

b) Derslere Yazılma: Yeni kayıt yaptıran bir öğrenci, seçmeli dersi olmaması koşulu ile, ilk iki yarıyıl derslerine kendiliğinden kayıtlı sayılır. Seçmeli ders olduğunda 6 ncı madde hükümleri uygulanır.

31 inci maddede tanımlanan GANO’sı 1.80’nin altında olan öğrenciler, yeni ders alamazlar. Ancak, başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.

GANO’sı 1.80 ile 1.99 arası olan öğrencilerin, alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıllardaki derslerin kredilerinin toplamı, o bölüm veya programda en son kayıt yaptıracağı yarıyıl ders planında yer alan, ders yüklerinden fazla olamaz. Bu durumda olan öğrenciler, ancak danışmanın onayı ile, o yarıyılın ders planındaki derslerden en fazla ikisini bırakabilir. Böyle durumlarda bırakılan dersler, tekrar açıldığı ilk yarıyılda alınır.

GANO’sı 2.00 ile 2.49 arasında olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları dersler ile kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredileri toplamı, danışmanın onayı ile, o yarıyılın ders yükünden bir ders fazla olabilir.

GANO’sı 2.50’den fazla olan öğrenci, isterse ve danışmanı onaylarsa, ders planındaki o yarıyılın ders yükünü en fazla iki ders artırabilir.

Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

c) Derslerin Tekrar Alınması: Daha önceki yarıyıllarda kayıt yaptırılan ve (FF), (FD), (D) veya (K) alınan dersler; açıldıkları ilk yarıyılda tekrarlanır. Eğer bu dersler seçmeli ders ise veya ders planlarından kaldırılan dersler ise, öğrencinin ilgili bölümün belirlediği başka bir eşdeğer dersi almasına izin verilir.

Öğrenci, GANO’sunu yükseltmek amacı ile, tekrar kayıt, devam, sınav ve benzeri zorunlulukları yerine getirmek şartı ile muaf olduğu dersler de dahil, dilediği derslerini tekrar alabilir. Böyle durumlarda GANO tekrar edilen derslerden alınan en son notların değerlendirilmesi ile hesaplanır.

Kredi-Saat Sınırları

Madde 23 — Ders planları bölümlerin veya programların ilgili kurullarınca, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler, zorunlu İngilizce Hazırlık programı gereği üçüncü yarıyıldan itibaren ders programlarında yer alacak yabancı dil dersleri ve kredisiz dersler hariç olmak üzere, her yarıyılın normal kredi yükü, en az 15, en çok 20 kredi saat/hafta olacak şekilde önerilir. Kredi sınırları, toplam mezuniyet kredi miktarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla, Senato tarafından değiştirilebilir.

Çift Anadal Lisans Programı

Madde 24 — Çift anadal lisans programı yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili yönergeye göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir. Bu tür öğretim programı, "Çift Anadal Lisans Programı" olarak isimlendirilir.

Yan Alan Lisans Programı

Madde 25 — Yan alan lisans programı yönergesinde belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili yönergeye göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir. Bu tür öğretim programı, "Yan Alan Lisans Programı" olarak isimlendirilir.

Özel Uygulamalar

Madde 26 — Eğitim-öğretim programı, özellik gösteren Tıp Fakültesinde kredili sistemin uygulanma şekli ile, ders planlarında staj, bitirme çalışması ve benzeri etkinliklerin yer aldığı fakülte ve yüksekokulların bu etkinliklerinin yapılış şekli yönergeler ile belirlenir.

Devam Zorunluluğu

Madde 27 — Kuramsal derslere en az % 70, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalara en az % 80 oranında devam zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim çalışması için devamsız kabul edilir ve öğrencinin not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanın belirleyeceği yöntemle izlenir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 28 — a) Ara Sınav ve Yarıyıl Sonu Sınavı: Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ara sınavlar, yarıyılın başlangıcını izleyen 20 iş günü içinde bölümün veya programın önerisi dikkate alınarak, dersin kodunun ait olduğu bölümün veya programın ilgili yönetimi tarafından düzenlenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından duyurulur. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın öğretim planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.

Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve haberli küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl belirleneceği, önce bölüm veya programın akademik kurulunda, daha sonra fakülte veya yüksekokul kurulunda görüşüldükten sonra, bölüm veya program başkanlıkları tarafından yarıyılın başlangıcını izleyen 15 iş günü içinde ilan edilir. Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar, 100 üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir.

Belirlenen ilkelere göre, yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de % 50'dir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırının (BDKS) altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve dönem sonu başarı notu olarak doğrudan (FF) notu verilir.

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak ve ayrı kod numarasıyla belirlenmeyen, derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ayrı kod numarası ile belirlenmeyen uygulamalar için, ayrıca sınav tarihi ilan edilmez ve bu uygulamaların değerlendirilmesi, sözlü, yazılı, uygulamalı veya yarıyıl içindeki farklı çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.

Yarıyıl sonu sınavları, dersin kodunun ait olduğu ilgili bölüm veya program başkanlığınca düzenlenir. Fakülte veya yüksekokul yönetimi tarafından onaylanır. Yarıyıl bitiminden en geç 15 iş günü önce yeri, tarihi ve saati ilan edilir. Yarıyıl sonu sınavları, en çok üç hafta sürer.

Sınavdan sorumlu öğretim elemanı, yaptığı her sınavın soru ve cevaplarını sınavı izleyen bir hafta içinde öğrencilere duyurur.

Öğretim elemanı gerek ara sınavlar, gerekse yarıyıl sonu sınavlarının kağıtlarını, sorular ve cevapları ile birlikte fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre düzenleyerek bölüm veya program başkanlığına teslim eder.

İlgili öğretim elemanları, bir ders için öğrencilerin 100 üzerinden verilen notlarla belirlenen yarıyıl sonu ham başarı notlarını, ortalamalarını, standart sapmalarını ve 29 uncu maddeye göre belirledikleri harf notu cinsinden dönem sonu başarı notlarını bölüme veya programa kayıtlı öğrencilere ders veren öğretim elemanlarından oluşan, bölüm veya program akademik kurulunda açıklar. Bölümün veya programın tüm derslerinin dönem sonu başarı notları, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra, sınavların bitimini izleyen en geç 10 iş günü içinde ilan edilir.

b) Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli nedenlerden ya da heyet raporu ile belgelediği sağlık sorunlarından dolayı sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretinin bitim tarihini izleyen 7 iş günü içinde, bir dilekçe ile dersi veren fakültenin veya yüksekokulun yönetimine başvurmak zorundadır.

Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın son haftasında, mazeret ara sınavları yapılır.

Yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler için, yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihini izleyen 10 iş günü içinde, yarıyıl sonu mazeret sınavları yapılır.

Dönem Sonu Başarı Notları

Madde 29 — Her öğretim yılı başında Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırı (BDKS), Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS) ve Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek özellikteki dersler, Üniversite Senatosunca belirlenir.

Dersi veren öğretim elemanı, belirlenen bu sınırlara ve 28 inci maddedeki ilkelere göre saptadığı yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımını, ortalamasını ve standart sapmasını kullanarak her bir öğrenci için, dersi alan tüm öğrenciler arasındaki bağıl başarı derecesine göre aşağıdaki tablodan yararlanarak harf notu cinsinden dönem sonu başarı notu verir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için, öğretim elemanı kendi insiyatifine göre başarı derecelerinin karşılığı harf notlarını takdir eder.

Başarı Dereceleri, Harf Notları, Ağırlık Katsayıları ve Diğer İşaretler:

 

Başarı Derecesi

Harf Notu

Ağırlık Katsayısı

Diğer İşaretler

 

Mükemmel

AA

4.00

D Devamsız

 

Pekiyi

BA

3.50

S Süren Çalışma

 

İyi

BB

3.00

E Eksik

 

Orta

CB

2.50

G Geçer

 

Geçer

CC

2.00

M Muaf

 

Koşullu Geçer

DC

1.50

K Kalır

 

Koşullu Geçer

DD

1.00

 
 

Başarısız

FD

0.50

 
 

Başarısız

FF

0.00

 

(D) derse devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir. (D) not ortalaması hesabına (FF) olarak dahil edilir.

(S) not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

(E) yarıyıl sonu sınavına girdiği halde, belgelenmiş makul ve geçerli nedenle laboratuvar, proje, ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. (E) alan öğrenci, notların öğrenci işlerine teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (E) kendiliğinden (FF) notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm veya program başkanlığının önerisi ve fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile (E) işaretinin süresi daha sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

(G) kredisiz derslerde başarılı olan öğrenciye verilir. (G) ortalamalara katılmaz.

(M) yatay veya dikey geçiş intibak işlemini tamamlayan öğrencinin muaf olduğu derslere veya ilgili bölüme ÖSYM sınavı ile kayıt yaptıran fakat daha önce eşdeğer veya benzer bölümden bazı dersleri alan ve başarılı olan ve bu derslerin denkliği bölüm veya program başkanlığının önerisi üzerine, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca tanınan derslere verilir. Bu derslerin notları, harf notuna çevrilerek ortalamaya dahil edilir.

(K) kredisiz derslerde başarısız olan öğrenciye verilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 30 — Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının sayısal notlarındaki maddi hatanın düzeltilmesi için öğrenci, sınav sonucunun ilanını takip eden 3 iş günü içinde dersin kodunun ait olduğu birime yazılı olarak başvurabilir. Bu başvuru öğretim elemanına iletilir. Öğretim elemanı eğer maddi hata mevcut ise, bölüm veya program kuruluna sunar. Not, ancak bölüm veya program kurulunun kararı ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile düzeltilebilir.

Akademik Not Ortalaması

Madde 31 — Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda hesaplanan Yarıyıl Akademik Not Ortalaması (YANO) ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. Bu ortalamalar her yarıyılın sonunda ilgili birim tarafından hesaplanır ve ilan edilir.

YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.

Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)’dan (FF)’ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.

Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.

Başarılı Öğrenci

Madde 32 — GANO değeri en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (D) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı kabul edilir.

Onur Öğrencileri

Madde 33 — Bir yarıyıl sonunda, en az normal ders yükü kadar derse kayıt yaptıran ve bu derslerde başarılı olan ve YANO 3.00-3.49 arasındaki öğrenci yarıyıl onur öğrencisi listesinde, 3.50-4.00 arasındaki öğrenci ise yarıyıl yüksek onur öğrenci listesinde yer alır.

Onur öğrencilerinin listesi, her yarıyıl sonunda fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü tarafından ilan edilir ve bu öğrencilere belgeleri verilir.

Başarısız Öğrenci

Madde 34 — GANO’sı 2.00'nin altında olan öğrenci başarısızdır. İkinci yarıyılın sonundan itibaren öğrencinin üst yarıyıllardaki dersleri alabilmesi için, GANO'sının en az 1.80 olması gerekir. GANO’sı 1.80’den düşük olan öğrenci 38 inci maddede tanımlanan azami süre dahilinde öğrenimine devam eder. GANO’sı 1.80 den yüksek olan başarısız öğrenci, başarısız olduğu dersleri ile birlikte üst yarıyıl derslerine 22 nci maddenin (b) bendi hükümlerine göre kayıt yaptırabilir.

Kayıt Silme

Madde 35 — İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki durumlarda öğrencilerin kayıtları silinir:

1) Öğrenimlerini, 9 uncu maddede belirtilen izinli ayrılmanın dışında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen öğrenim süresinde bitiremeyenler,

2) Birbirini izleyen iki yarıyıl, geçerli mazereti olmadan kaydını yenilemeyen ve katkı payını ödemeyenler,

3) Bahar yarıyıllarına kayıt yenileyecek olan ikinci öğretim öğrencilerinden, öğrenim ücretinin ikinci taksitini kendilerine tanınan bir aylık ek süre içerisinde de kanuni faiziyle birlikte ödemeyenler,

4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası alanlar,

5) Ağır ruhsal bozuklukları, üniversite hastanesi veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış rapor ile belgelenen öğrencilerden; bu hastalığı nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşanlarda, yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyeceklerine, ilgili yönetim kurulunca karar verilenler,

Ek Sınav Hakkı

Madde 36 — Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek sınavlara giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir.

Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.

Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için, gerekli GANO 2.00'den az olan öğrencilere, GANO’sını 2.00'ye yükseltmeleri için, (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.

Ek sınava giren öğrencinin ara sınav notları göz önüne alınmadan, ek sınav notu başarı notu olarak değerlendirilir.

Bu maddede belirtilen koşullardaki öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 gün içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, bölüm veya program başkanı, ek sınav hakkından yararlanacak öğrenci isimlerini, birimin ilgili kurulunun onayına sunar. Bu maddede açıklanan ek sınav hakları, her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Diploma Verilme Koşulları

Madde 37 — a) Lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili bölümünün -öğretim planında öngörülen ve Senato tarafından belirlenen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO'sının en az 2.00 olması gerekir.

Lisans öğrenimine kayıtlı öğrencilerden; öğretim planındaki ilk dört yarıyılın derslerinden başarılı olan ve lisans öğrenimine devam etmek istemeyenlere GANO’sı 2.00 olmak koşuluyla önlisans diploması verilir.

b) Önlisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ilgili programının öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve GANO’sının en az 2.00 olması gerekir.

Mezuniyet, genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir.

Genel akademik not ortalamaları 3.00-3.49 olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olanlar, yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durumlar, diplomalarında belirtilir.

Diplomada öğrencinin adı, numarası, doğum yılı ve yeri, ana ve baba adı, bitirdiği öğretim yılı, bölümü ve/veya programı, öğretim süresi, önlisans/lisans derecesi ve sahip olduğu yasal haklar gibi bilgiler bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları rektör ve dekan, yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör ve müdür, fakültelere bağlı yüksekokul mezunlarının diplomaları rektör, dekan ve müdür tarafından imzalanır.

Diplomalar UÜ soğuk damgası ile mühürlenir. Öğrencilerin mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bitimini izleyen ilk iş günüdür.

Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı yüksek bir gazetede yayımlanacak bir kayıp ilanı ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya dayanarak, gerekli kayıt düşülerek, öğrenciye ilgili fakülte ve yüksekokullar tarafından düzenlenen bir belge verilir.

UÜ'den önlisans veya lisans derecesi alabilmek için, başka üniversitelerden yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin, en az son iki yarıyıllarını, UÜ'de geçirmiş olmaları gerekir.

Öğrenim Süresi

Madde 38 — UÜ'de kredili öğrenim süresi; lisans düzeyinde en az dört, önlisans düzeyinde en az iki akademik yıldır, ancak 37 nci maddenin (a) bendindeki koşulları yerine getiren öğrenci, daha kısa sürede mezun olabilir.

İki yıllık önlisans öğrenimi için tanınan azami süre, dört akademik yıl, dört yıllık lisans öğrenimi için tanınan azami süre ise, yedi akademik yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise, dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda (UÜ) nin ilgili düzenlemelerinde belirtilen makul ve geçerli sebeplerin dışında kalan ve kabul edilemeyen nedenlerden dolayı mezun olamayan öğrencilere, daha önce kayıt yaptırdığı ve başarılı olamadığı derslerin her biri için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar, öğretim yılı başında yapılmak üzere fakülteler veya yüksekokullar tarafından planlanır ve ilan edilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere, bu beş ders için 3 yarıyıl, yukarıda belirtilen ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere 4 yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır.

Azami süreler sonunda, mezuniyet için gerekli tüm derslerini alan ve bu derslerden başarılı oldukları halde GANO’sı 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, ortalamalarını yükseltmeleri için lisans düzeyinde son dört yarıyıl, önlisans düzeyinde son iki yarıyılın ders planlarındaki derslerden, sınırsız sınav hakkı verilir.

Üçüncü ve dördüncü fıkralarda sözü edilen durumdaki öğrencilerin alan çalışması ve/veya uygulama gerektiren veya ilk kez aldıkları dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Devam gerektirmeyen derslerin başarı notları, dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları göz önünde tutularak, öğretim üyesi tarafından takdir edilir. Sınırsız hak kullanma durumuna gelen öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler ve sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Katkı payını yatırdıkları halde açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı

Madde 39 — Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı uygulanmasına karar verilen Fakülte/Yüksekokul öğrencilerine Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda iki yarıyıl süreli yabancı dil eğitim-öğretimi yapılır.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi esasları "Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Eğitimi Yönergesi" ile düzenlenir.

Yeterlik sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır.

Bu programın hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Bu durumda da başarısız olanlardan:

a) Türkçe eğitim-öğretim yapılan bölüm veya programlardaki öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin lisans eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri yabancı dil yeterlik sınavından başarılı olmalarına bağlıdır,

b) Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde (İngilizce, Almanca ve Fransızca) kayıtlı öğrenciler, açılması halinde yaz öğretimi haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde kayıtları silinir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 40 — Bu Yönetmeliğin, yürürlüğe girmesi ile 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Kredili Önlisans ve Lisans Öğretim yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — 1997 ve daha önceki girişli kredili sistem öğrencilerine mezun oluncaya kadar ait oldukları yönerge veya yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımlanmadan önce UÜ nin kredili sistem uygulanan fakülte ve yüksekokullarında kredili sistemde öğrenim gören 1998, 1999 ve 2000 girişli öğrencilerin ait oldukları yönetmelik hükümleri ile kazanılmış hakları öğretim bütünlüğünü bozmayacak şekilde uygulanır.

Uygulamaya yönelik ayrıntılar, Fakülte veya Yüksekokul Kurulu Kararı ve Senato onayı ile düzenlenir.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2001-2002 öğretim yılından itibaren Uܒde kredili sistem uygulanan kurumların birinci sınıflarına kayıt yaptıracak olan öğrenciler ile, kredili sistemi ilk kez birinci sınıflarında veya tüm sınıflarında uygulayacak olan kurumlarda öğrenim görecek öğrencilere ve halen kredili sisteme göre öğrenim gören tüm öğrencilere, geçici l inci ve 2 nci madde hükümleri saklı kalmak koşuluyla uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 41 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 42 — Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Yaz Yarıyılı Öğretimi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — a) Yaz yarıyılının amaçları Özellikle başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan sağlaması,

b) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

c) Öğrenci yığılmalarının önlenmesi ve öğretimde verimliliğin arttırılması,

d) Öğrencilerin normal yarıyıllarda alarak başarısız oldukları ve/veya almadıkları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle öğrencilere olanak sağlamasıdır.

Kapsam

Madde 2 — Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin önlisans ve lisans öğretim programlarında yer alan derslerin verilmeleri gereken güz ve bahar yarıyıllarında açılması zorunludur. Bu derslerin açılması yaz yarıyılına ertelenemez.

Tanım

Madde 3 — Yaz yarıyılı, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının (güz-bahar) dışında kalan, yaz tatili içerisinde uygulanan bir öğretim programıdır.

Yaz Yarıyılı Öğretimi ile İlgili Esaslar

Madde 4 — Yaz yarıyılının başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından sonra olacak şekilde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenir. Yaz yarıyılının öğretim süresi, sınavlar hariç 7 haftadır. Yaz yarıyılında açılan her ders için, normal, güz veya bahar yarıyılında yapılan toplam ders saatine eşdeğer ders yapılır.

Madde 5 —Yaz yarıyılında ders alacak öğrenciler, kayıt işlemlerini yaz yarıyılı dersleri başlamadan önce Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler içinde tamamlar. Yaz yarıyılında bir öğrenci, varsa ön şartını sağlamış olmak koşuluyla, toplam 12 ders saatini aşmamak üzere ders alabilir. Yaz yarıyılın ilk haftası içinde ders ekleme ve bırakma yapılabilir. Ancak bırakılan dersin öğrenim ücreti, öğrenciye iade edilmez.

Madde 6 — Yaz yarıyılında açılacak dersler, tercihen dersi normal yarıyılında vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün uygun görmesi ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunun kararı ile belirlenir. Bir dersin açılabilmesi için, o derse kayıtlı öğrenci sayısı, ön lisans ve lisans programlarında en az (15) olmalıdır. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’den fazla ise, bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar ilgili yönetim kurulunca değiştirilebilir. Derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının 15’den az olması ve dersin açılmaması durumunda dersin öğrenim ücreti öğrencilere iade edilir.

Devam ve Başarı Değerlendirmesi

Madde 7 — Yaz yarıyılında ders alan öğrencilerin başarı durumları "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre yürütülür.Yaz yarıyılında kayıtlı tüm öğrencilerin, derslere en az % 70, uygulamalara ise en az % 80 oranında devamları ve derslerin ara sınavlarına girmeleri zorunludur.

Madde 8 — a) Yaz yarıyılında ilk kez alınan derslerin başarı notları, izleyen eğitim-öğretim yılında söz konusu derslerin okutuldukları yarıyılların yarıyıl sonu sınav dönemlerinde kütüğe işlenerek, DNO ve GNO hesabında kullanılır. Tekrar olarak alınan dersin başarı notu, öğrencinin o dersi aldığı en son yarıyıldaki yarıyıl sonu başarı notu gibi değerlendirilerek, DNO ve GNO hesabında kullanılır.

b) Normal öğrenim süresini tamamlayarak yaz yarıyılı sonunda mezun olabilecek öğrencilerin, ilk kez aldıkları derslerin başarı notları, en son öğretim yılının ilgili dönemine işlenerek mezun olmalarına olanak tanınır.

c) Normal yarıyıllar sonunda ilişiği kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olan öğrenciler, yaz yarıyılından yararlanamazlar.

Madde 9 — Yaz yarıyılı sonu sınavlarının başarı notlarının girişi, güz yarıyılı ders kayıtlarından önce yapılmak zorundadır.

Mazeret Sınavları

Madde 10 —Yaz yarıyılında mazeret nedeniyle ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilerin durumları, 9 uncu maddeye uymak kaydıyla "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne göre değerlendirilir.

Diğer Bölümler/Programlar veya Üniversitelerden Ders Alma

Madde 11 — a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde/programda ders açılmadığı taktirde, öğrenci bu dersi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içinde veya dışında başka bir bölümden/programdan alabilir. Bunun için diğer bir bölümden/programdan alınacak dersin denkliğinin içerik, dil, kredi ve saat açısından, ilgili bölüm/program ve Yönetim Kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gereklidir.

b) Yaz yarıyılında farklı bir Üniversiteden ders alabilmek için, o dersin veya ona eşdeğer bir dersin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde açılmamış olması ön şarttır. Diğer Üniversitelerden alınacak derslerin başarı notlarının girişi, 9 uncu maddede belirtilen süre içinde yapılır.

c) Başka Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin yaz yarıyılı uygulayan bölümlerinde/programlarında açılan derslere kayıt yaptırmaları mümkündür.

Öğretim Elemanlarının Hakları

Madde 12 — Yaz yarıyılında ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Yaz Yarıyılı Ücreti

Madde 13 — Yaz yarıyılı ücreti, ilgili Kanun ve mevzuat gereği Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 14 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri, YÖK mevzuatı ve ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

Madde 15 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olarak, yeni kayıt olacak öğrencilere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

—— • ——

 

 

Sayfa Başı