Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

5 Ağustos 2003

SALI

Sayı : 25190

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

778 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

779 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

780 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/5876 Türk-Yunan Karma Ulaştırma Komitesi 11. Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

2003/5878 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Gümrük Konularında Karşılıklı İdari ve Teknik Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

Cezanın Kaldırılması Kararları

— Hükümlü Hüsamettin ÖZDEM’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/118)

— Hükümlü Keskin Hasan BÖLÜCEK’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/119)

— Hükümlü Abbas ALKAN’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/120)

— Hükümlü Cihan ARKAN’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/121)

Yönetmelikler

— Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt (Pectinophora Gossypiella Saund.) (Lepidoptera: Gelechiidae) Hakkında Yönetmelik

— Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Kocaeli Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık, Yabancı Dil Destek ve Yabancı Dil Tamamlama Programları Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genelge

— Başbakanlığın (2003/43) Sayılı Genelgesi

Tebliğler

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/17)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/18)


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet

Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar No. 778                                                                                                                                     Karar Tarihi: 29.7.2003

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 29.7.2003 tarihli 112 nci Birleşiminde karar verilmiştir.

—— • ——

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine

İlişkin Karar

Karar No. 779                                                                                                                                    Karar Tarihi: 31.7.2003

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1 Ağustos 2003 Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim 2003 Çarşamba günü saat 15.00’de toplanmak üzere tatile girmesi, Genel Kurulun 31 Temmuz 2003 tarihli 113 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.

—— • ——

Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin

Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

Karar No. 780                                                                                                                                   Karar Tarihi: 31.7.2003

Dilekçe Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurulun 31.7.2003 tarihli 114 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

Karar Sayısı : 2003/5876

14 Mayıs 2003 tarihinde Atina’da imzalanan ekli “Türk-Yunan Karma Ulaştırma Komitesi 11. Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 17/6/2003 tarihli ve EİGY/224696 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

M. H. GÜLER

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

M. V.GÖNÜL

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

R. AKDAĞ

K. UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M. H. GÜLER

H. ÇELİK

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5878

13 Mayıs 2003 tarihinde Rabat’ta imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari ve Teknik Yardım Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 3/6/2003 tarihli ve İEGY/226805 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

M.H.GÜLER

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V.GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

K.UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

H. ÇELİK

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı V.

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararları

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/118

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Diyarbakır 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 23.03.1996 günlü, Esas No:1995/508, Karar No:1996/115 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ye tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşü1mesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Kırıkkale İl’i, Delice İlçesi, Karabekir Mahallesi, Cilt No: 4, Hane No:6, Birey Sıra No: 114’de nüfusa kayıtlı, İhsan ve Sultan’dan olma 02.11.1970 doğumlu, 44372008042 T.C. Kimlik Numaralı Hüsamettin ÖZDEM’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 16.06.2003 günlü, A.T.No: 130/04062003-031108-4070/3875 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

 

4 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/119

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Ankara 1 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 14.09.1999 günlü, Esas No: 1998/149, Karar No: 1999/125 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 168/2., 55/3.ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri gereğince 10 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Sivas İl’i, Gürün İlçesi, Güldede Köyü, Cilt No: 37, Hane No: 3, Birey Sıra No: 108’de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Gülzar’dan olma, 04.02.1977 doğumlu, 46831792998 T.C. Kimlik Numaralı Keskin Hasan BÖLÜCEK’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 10.01.2003 günlü, A.T.No: 130/08012002/002119/0261-224 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

 

4 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/120

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olarak Devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya matuf silâhlı eylemlere katılmak suçundan, Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 20.07.1993 günlü, Esas No: 1992/85, Karar No: 1993/145 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 125. ve 59/1. maddeleri gereğince müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Mardin İl’i, Merkez İlçesi, Ahmetli Köyü, Cilt No: 15, Hane No: 5, Birey Sıra No: 27’de nüfusa kayıtlı, Şeyhmus ve Hamdiye’den olma, 29.05.1971 doğumlu, 19421567566 T.C. Kimlik Numaralı Abbas ALKAN’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 30.05.2003 günlü, A.T.No:130/14052003/027508/3515-3510 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

 

4 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/121

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 22.07.1994 günlü, Esas No: 1993/161, Karar No: 1994/113 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri gereğince 15 yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Çankırı İl’i, Şabanözü İlçesi, Çaparkayı Köyü, CiltNo: 9, Hane No: 57, Birey Sıra No: 75’de nüfusa kayıtlı, Ali ve Huriye’den olma, 08.08.1973 doğumlu, 22054640148 T.C. Kimlik Numaralı, Cihan ARKAN’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 25.12.2002 günlü, A,T.No:130/13122002/62677/7789-7553 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

 

4 Ağustos 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt (Pectinophora

gossypiella Saund.) (Lepidoptera: Gelechiidae)

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik; pamuk yetiştiriciliği yapılan yerlerde Pembekurt zararını önlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik; pamuk yetiştiriciliği yapılan yerlerde Pembekurdun (Pectinophora gossypiella Saund.) zararını önlemek için çırçır fabrika ve evleri ile pamuk yetiştiricilerini, ayrıca kütlü pamuk, küspelik pamuk ile çiğit ticaretini yapan özel ve tüzel kişi ve kuruluşların uymaya mecbur oldukları hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ile 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerini,

d) Fenni temizlik: Kütlü pamukların sawginden geçirilmesi ve çiğitlerin ısıl işleme veya delintasyona ya da fümigasyona tabi tutulmasını,

e) Fümigasyon: Bitki, bitkisel ürün , bitkisel sanayi ve orman ürünlerinde bulundukları veya yetiştirildikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemini,

f) Delintasyon: Pamuk çiğitlerinin üzerindeki hav tabakasının seyreltik sülfürik asitle muamele edilerek alınması işlemini,

g) Isıl işlem: Pamuk çiğitlerinin tohumun çimlenme gücüne zarar vermeyecek ve aynı zamanda Pembekurdu öldürecek şekilde, 66-72° C arasında 1-2,5 dakika süre ile işleme tabi tutulmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Fenni Temizlik

Madde 5 — Yurdumuzda pamuk yetiştirilen ve ticareti yapılan her yerde çırçır fabrika ve evlerinde fenni temizlik yapılması zorunludur.

Fenni Temizlikte Uyulması Gereken Hususlar

Madde 6 — Tohumluk ve yağlık çiğitlerin tabi tutulacağı ve üçüncü bölümde bahsi geçen fenni temizlik işlerini yapmakla yükümlü bulunanlar;

a) Bakanlıkça kabul edilmiş fenni temizlik usullerinden birini uygulamaya ve Müdürlüklerin vereceği talimat dahilinde faaliyetlerini sürdürmeye,

b) Her yıl faaliyete geçmeden önce, Müdürlüklerden izin almaya ve değişiklikleri bildirmeye,

c) Her yıl en geç 31 Mart’ta faaliyetlerini sona erdirmeye, bu tarihten sonra en geç bir hafta içerisinde çırçır fabrika veya evlerinde genel temizlik ve dezenfekte işlerini yapmaya,

d) Rollegin ve sawgine ile çalışan çırçır fabrikaları, her türlü kalıntı ve süprüntülerinin yakılmasına mahsus özel bir ocak veya imha yeri yapmaya, kalıntı ve süprüntüleri buralarda yakmaya veya imha etmeye,

mecburdurlar.

Değişikliklerin Bildirilmesi Zorunluluğu

Madde 7 — Bir yıl önceki belirlemelere göre, çırçır fabrika ve evlerinin sayıları ve durumlarında meydana gelen değişiklikler, bu değişiklikleri yapan yükümlülerce zamanında Müdürlüklere, yıl içerisinde Müdürlüklerce tespit edilen değişiklikler 31 Mart’a kadar Genel Müdürlüğe bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kütlü Pamuklar, Çiğitlerin Temizliği ve Tarla Temizlik İşleri

Kütlü Pamuklar

Madde 8 — Kütlü pamukların tamamının 31 Mart’a kadar çırçırlanması mecburidir. Bu tarihten sonra kesinlikle çırçırlanma işlemi yapılamaz ve bu süre uzatılamaz. Kütlü pamukların çiftçi, tüccar ve çırçır fabrika ve evleri sahipleri ellerinde bulundurulmaları, gerek bunlarca ve gerekse borsalarca alım, satım ve nakilleri yasaktır.

Tohumluk Çiğitler

Madde 9 — Tohumluk çiğit sahipleri aşağıdaki işlemleri yapmaya mecburdurlar.

a) Sertifikasyon Kuruluşunca görevlendirilen elemanlar tarafından orijinal, anaç ve sertifikalı sınıflardan birine namzet olarak tespit edilen tohumluk pamuk çiğitleri , kontrolleri yapıldıktan sonra fenni temizliğe tabi tutulur. Selektörden geçirme işlemi fenni temizlikten evvel veya sonra yapılabilir.

b) Tohumluk çiğit işleyen çırçır fabrika ve evleri, bu Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde gösterilen esaslar dahilinde çalıştırmaya ve bunun için özel personel, akaryakıt, kurşun mühür ve benzeri gerekli bütün masrafları karşılamaya mecburdurlar.

c) Müdürlükler, Yönetmelik esaslarına uyulup uyulmadığı yönünden çırçır fabrika ve evlerini kontrol eder, aksaklık gördükleri takdirde 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu gereğince gerekli işlemi yaparlar.

d) Pamuk çiğitleri, tohumluk sertifikasyon kuruluşu tarafından sertifikalandırılıp etiketlendirme işlemi yapılmadıkça, Müdürlüklerce; fenni temizliği yapılıp, mühürlense dahi, tohumluk olarak piyasaya arz edilemez ve tohumluk olarak kullanılamaz.

e) Pamuk çiğitleri; ısıl işlemden geçmiş ise "Isıl işlemli", Sawgine’den geçirilmiş ise "Sawgine" , fümigasyona tabi tutulmuş ise "Fümige", delintasyon işlemine tabi tutulmuş ise "Delinte" ibaresini taşıyan kurşun mühürle mühürlenmelidir.

f) Fenni temizliğe tabi tutulmuş pamuk çiğitleri ve tohumlukları sertifikasyon talimatında belirtilen esaslar çerçevesinde depolanmalıdır.

Yağlık Çiğitler

Madde 10 — 31 Mart’a kadar fenni temizliğe tabi tutulmuş olan yağlık çiğitlerin nakline izin verilir. 31 Mart ‘tan sonra yağhanelerde işlenecek yağlık çiğitler için, bulundukları depolarda gerekli koruyucu tedbirler alınmalı ve nakil yapılan araçta Müdürlüklerden alınmış "Taşıma Belgesi" bulundurulmalıdır.

Tarla Temizlik İşleri

Madde 11 — Pamuk yetiştiren üreticiler aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar.

a) Bizzat pamuk eken veya ektiren çiftçilerin hasat sonunda, gerek münferiden ve gerekse mıntıka olarak pamuk tarlalarındaki pamuk saplarını keserek toplayıp yakmaları veya sap keserlerle parçalayıp kör koza ve her türlü pamuk bitki aksamını 12-15 cm derinlikte sürerek toprağa gömmeleri mecburidir.

b) Pamuk saplarının tarla, yol kenarları ile hendek içlerine atılması veya pamuk tarlalarının sürmek veya münavebe yapmak maksadıyla hububat veya başka bir mahsul ekerek sapların toprak sathına bırakılması yasaktır.

c) Pamuk saplarını, yakacak ihtiyacını karşılamak üzere kullanacak çiftçiler, bunların kör kozalarını elle toplamak suretiyle, sapların temizlenmesinden sonra, Müdürlüklerden izin alarak, Ocak ayı sonuna kadar istedikleri mahallere nakledebilirler. Bunun dışında her ne şekilde olursa olsun kör kozalı veya kozasız pamuk saplarının tarladan başka yerlere nakli yasaktır.

d) Evlerde, avlularda, damlarda bulunan kör kozalı sapların ve yığın artıklarının 31 Mart’a kadar yakılarak tüketilmesi mecburidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Cezai Hükümler

Madde 12 — Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerine uymayanlar 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 52, 57 ve 58 inci maddeleri hükümlerine göre cezalandırılırlar. Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerine uymayan üreticilerin kör kozalı sapları ve yığın artıkları, masrafı üreticiye ait olmak üzere toplatılarak imha ettirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 13 — 29/3/1984 tarihli ve 18356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Pamuk Ekilişlerinde Zararlı Olan Pembekurt (Pectinophora gossypiella) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sakarya Üniversitesinden:

Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin

4 üncü ve 28 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 5/12/1996 tarihli ve 22838 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin, 2/11/2001 tarihli ve 24571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesinin (e) bendi, 13/11/2002 tarihli ve 24935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik (b) bendi, 14/2/2002 tarihli ve 24671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yüksek lisans programına giriş için başarı sıralaması LES sınav notunun %’50 si ve lisans mezuniyet notunun % 50’si dikkate alınarak saptanır. Yüksek lisans programına kabul edilen ve kesin kayıtları yapılan öğrencilerden; ÜDS (50), KPDS (50), TOEFL (153) olanlar ile SAÜ Rektörlüğü tarafından yapılacak Merkezi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 60 puan alanlar, yüksek lisans dersi almaya hak kazanırlar. Bu sınavdan yeterli not alamayanlar SAÜ Rektörlüğü Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kaydedilir. Öğrencilerin bir yıllık süre içerisinde hazırlık sınıfında ve/veya Rektörlükçe yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında başarılı olmaları şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir."

"d) Doktora programına kabul edilen ve kesin kayıtları yapılan öğrencilerden; ÜDS (50), KPDS (50), TOEFL (153) olanlar ile SAÜ Rektörlüğü tarafından yapılacak Merkezi Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az 60 puan alanlar, doktora dersi almaya hak kazanırlar. Bu sınavdan yeterli not alamayanlar SAÜ Rektörlüğü Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kaydedilir. Öğrencilerin bir yıllık süre içerisinde hazırlık sınıfında ve/veya SAÜ Rektörlüğünce yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olmaları şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir."

"e) Doktora programına öğrenci kabulünde başarı sıralaması LES Sınav notunun % 50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %30’u ve ilgili enstitü anabilim dallarınca yapılacak bilim sınavı notunun %’20 si alınarak yapılır. Bilimsel değerlendirme sınavının yapılış biçimi ilgili enstitü dalları tarafından belirlenir. Giriş notu minimum 60’tır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

—— • ——

Kocaeli Üniversitesinden:

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık, Yabancı Dil Destek ve Yabancı

Dil Tamamlama Programları Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 7/7/2002 tarihli ve 24808 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık, Yabancı Dil Destek ve Yabancı Dil Tamamlama Programları Yönetmeliğinin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Devamsızlık veya kademeli başarısızlık nedeniyle Tamamlama Programına katılmak zorunda olan öğrencilerin bu programda tekrar devamsız veya kademeli başarısız olmaları durumunda ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır. Ancak bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar eğitim-öğretim yılı başında yapılan Yabancı Dil Yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Genelge

Başbakanlıktan:

2003/43

Ülkemizle diğer ülkeler arasında Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantılarında uyulacak usul ve esaslar 17 Şubat 2003 tarihli ve 2003/8 sayılı Genelge ile belirlenmiş ve Hükümet üyelerinin Türk heyeti başkanlığını üstlenmeleri uygun görülen ülkeler, 5 Haziran 2003 tarihli ve 25129 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2003/34 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

2003/34 sayılı Genelge eki listenin aşağıda belirtilen Hükümet Üyelerine ait bölümleri, karşılarında belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan               

 

 

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

Sayfa Başı