Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Temmuz 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25184

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4949 İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4955 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Mustafa Kerim OKATAN’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/116)

Atama Kararı

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

Yönetmelik

— Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tebliğler

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun (2003/ÖİB-K-17) Sayılı Kararı

— 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili  Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen ve Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

İcra ve İflâs Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4949                                                                                                                          Kabul Tarihi : 17.7.2003

MADDE 1. — 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra tetkik mercii hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca icra tetkik merciinin birden fazla dairesi kurulabilir. Bu durumda icra tetkik mercii daireleri numaralandırılır. İcra tetkik merciinin birden fazla dairesi bulunan yerlerde iş dağılımı ve buna ilişkin esaslar, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Her icra tetkik mercii hâkimi, kendisine Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine yönelik şikâyetleri ve itirazları inceler, bu dairelerin gözetim ve denetimlerini yapar, idarî işlerine bakar.

MADDE 2. — 2004 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İcra ve iflâs daireleri, 4 üncü maddedeki esaslara göre tetkik mercii hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır.

MADDE 3. — 2004 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin esaslar Yargıtay tarafından yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 4. — 2004 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aksine hüküm bulunmayan hâllerde tetkik mercii, şikâyet konusu işlemi yapan icra dairesinin açıklama yapmasına ve duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını takdir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü takdirde ilgilileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Duruşma yapılmayan işlerde tetkik mercii, işin kendisine geldiği tarihten itibaren en geç on gün içinde kararını verir. Duruşmalar, ancak zorunluluk hâlinde ve otuz günü geçmemek üzere ertelenebilir.

MADDE 5. — 2004 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Taşınır rehni) tabiri, teslime bağlı rehinleri, Türk Medenî Kanununun 940 ıncı maddesinde öngörülen rehinleri, ticarî işletme rehnini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehinleri,

MADDE 6. — 2004 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "takip tarihindeki" ibaresi "haczin yapıldığı tarihteki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7. — 2004 sayılı Kanunun 25/a maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/b maddesi eklenmiştir:

Çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrasında uzman bulundurulması:

MADDE 25/b. — Çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilâmların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.

MADDE 8. — 2004 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır.

MADDE 9. — 2004 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin başlığı "Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâmlar" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki son fıkra eklenmiştir.

Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilâm hükmü yerine getirildikten sonra borçlu, ilâm hükmünü ortadan kaldıracak bir eylemde bulunursa, mahkemeden ayrıca hüküm almaya gerek kalmadan, önceki ilâm hükmü tekrar zorla yerine getirilir.

MADDE 10. — 2004 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "hapis ile tazyik olunacağı ve" ibaresi "hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11. — 2004 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil daireleri ile Türk Patent Enstitüsüne bildirir. Bu bildiri üzerine sicile, temlik hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir. Keyfiyet ayrıca Türkiye Bankalar Birliğine de bildirilir.

MADDE 12. — 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

MADDE 13. — 2004 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.

Borçlu veya vekili, dava ve takip işlemlerine esas olmak üzere borçluya ait yurt içinde bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorundadır. Adresini değiştiren borçlu yurt içinde yeni adres bildirmediği ve tebliğ memurunca yurt içinde yeni adresi tespit edilemediği takdirde, takip talebinde gösterilen adrese çıkarılacak tebligat borçlunun kendisine yapılmış sayılır.

MADDE 14. — 2004 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 63. — İtiraz eden borçlu, itirazın kaldırılması duruşmasında, alacaklının dayandığı senet metninden anlaşılanlar dışında, itiraz sebeplerini değiştiremez ve genişletemez.

MADDE 15. — 2004 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin üst başlığı, başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6- İtirazın hükümden düşürülmesi:

a) İtirazın iptali:

Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.

MADDE 16. — 2004 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin başlığı, birinci fıkrası ve son fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) İtirazın kesin olarak kaldırılması:

Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.

İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi hâlinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.

MADDE 17. — 2004 sayılı Kanunun 68/a maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) İtirazın geçici olarak kaldırılması:

Takibin dayandığı senet hususî olup, imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilmişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyebilir. Bu hâlde icra hâkimi iki taraftan izahat alır.

MADDE 18. — 2004 sayılı Kanunun 68/b maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "aldığı" ibaresi "gönderilen" şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasında yer alan "hesap özetleri ile" ibaresinden sonra "ihtarnameler ve" ibaresi ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur; yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi hâlinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır.

Krediyi kullanan tarafın kredi hesabının kesilmesine veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarname içeriğine itiraz etmiş olması, kredi hesabının kesilmesi ve borcun ödenmesine ilişkin ihtarnameden önce tebliğ edilen ve itiraz edilmeyerek kesinleşmiş bulunan faiz tahakkuk dönemlerine ilişkin hesap özetlerinin muhtevasına itiraz edilmemiş olmasının sonuçlarını ortadan kaldırmaz. Bu durumda, önceki dönemlere ilişkin kesinleşmiş hesap özetleri hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

MADDE 19. — 2004 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir.

MADDE 20. — 2004 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Borçlu" kelimesinden sonra gelmek üzere "yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıslar" ibaresi ve "borçluyu" kelimesinden sonra "yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahısları" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21. — 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedilince, alacaklının muvafakatı ve üçüncü şahsın kabulü hâlinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır.

Ticarî işletme rehni kapsamındaki taşınırlar ise, icra dairesince satılmalarına karar verilmesinden sonra muhafaza altına alınabilir.

Adalet Bakanlığı, mahcuz malların muhafazası için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi; Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir.

İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine hacizli malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere re'sen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü tetkik merciinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilâflar tetkik mercii tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.

MADDE 22. — 2004 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

MADDE 23. — 2004 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Hacizli taşınmazın el değiştirmesi hâlinde 148/a maddesi uygulanır.

MADDE 24. — 2004 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Daire, taşınmazın idare ve işletmesi ile eklentinin korunması için gerekli tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanında icra dairesi, eğer taşınmazda kiracı varsa bu kiracıya, işleyecek kiraları icra dairesine ödemesini emreder. Zarar görme ihtimali bulunan eklenti, rehin alacaklısının talebi üzerine, işletmenin faaliyetine engel olmayacak şekilde muhafaza altına alınır. İdare ve muhafaza masrafları satış bedelinden öncelikle ödenir.

MADDE 25. — 2004 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi madde metninden çıkarılmış ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

Anonim şirketlerde paylar için pay senedi veya pay ilmühaberi çıkarılmamışsa, borçlunun şirketteki payı icra dairesi tarafından şirkete tebliğ olunarak haczedilir. Bu haczin şirket pay defterine işlenmesi zorunludur; ancak haciz, şirket pay defterine işlenmemiş olsa bile şirkete tebliğ tarihinde yapılmış sayılır. Haciz, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. Bu durumda haczedilen payların devri, alacaklının haklarını ihlâl ettiği oranda batıldır. Haczedilen payların satışı, taşınır malların satışı usulüne tâbidir. Diğer taşınırlarda icra dairesi başkasına devre mâni tedbirleri alır.

MADDE 26. — 2004 sayılı Kanunun 111 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması hâlinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.

MADDE 27. — 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilân edilir.

İlânın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde bu ilân satış talebi tarihinde yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden biriyle yapılır.

MADDE 28. — 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "% 75 ini" ibaresi "yüzde altmışını" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29. — 2004 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İkinci artırma, ilk artırmayı izleyen beşinci gün yapılır. Beşinci günün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde ikinci artırma resmî tatili izleyen ilk iş günü yapılır. Bu hâlde de 114 üncü madde hükmü uygulanır.

MADDE 30. — 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz.

MADDE 31. — 2004 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinin (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5- Mahcuz malın tahmin edilen değeri birmilyar lirayı geçmezse.

MADDE 32. — 2004 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan "yüzde yetmişbeşini" ibaresi "yüzde altmışını" olarak; aynı bendin içinde yer alan parantez içindeki ifade de "Onuncu günün resmî tatile rastlaması hâlinde ikinci artırma tarihi olarak tatilin bitimini izleyen ilk iş gününün belirlenmesi ve bu ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saatin ilânda açıkça gösterilmesi zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33. — 2004 sayılı Kanunun 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ile ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Taşınmazın önceden takdir edilen kıymetini etkileyen mükellefiyetlerin ortaya çıkması hâlinde, icra dairesi satışa esas olmak üzere taşınmazın kıymetini yeniden takdir ettirir.

Satışa çıkarılan taşınmazda eklenti niteliğinde teşvikli mal varsa icra müdürlüğü bu malların kıymetini ayrıca takdir ettirir. Satıştan önce ilgili kurumlardan bu mallar üzerindeki vergi, resim, harç gibi yükümlülükler sorulur. Satış isteyen alacaklının talebi üzerine bu mallar satış dışında tutulabileceği gibi, üzerlerindeki vergi, resim, harç gibi malın aynından kaynaklanan kamu alacakları dikkate alınarak 129 uncu madde hükümlerine göre taşınmazla birlikte ihale de edilebilir.

MADDE 34. — 2004 sayılı Kanunun 128 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 128/a maddesi eklenmiştir.

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet:

MADDE 128/a — Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki tetkik merciinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir.

Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz tetkik merciine yapılırsa, tetkik mercii evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir.

Bu madde gereğince icra tetkik merciinin verdiği kararlar kesindir.

MADDE 35. — 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yetmişbeşini" ibaresi "altmışını" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36. — 2004 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "yirmi günü" ibaresi "on günü" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 37. — 2004 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "ilk fıkrasına" ibaresi "aradığı şartlara" ve beşinci cümlesinde yer alan "maddenin ikinci fıkrasındaki" ibaresi "maddedeki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38. — 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ile ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "iştirak edenler" ibaresinden sonra "yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar üçüncü ve dördüncü fıkra olarak eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır.

Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde para cezasına hükmolunamaz.

İhalenin feshine ilişkin şikâyet görevsiz veya yetkisiz tetkik mercii veya mahkemeye yapılırsa, tetkik mercii veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir.

Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhâl veya 130 uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar. İcra müdürü, ödenen ihale bedeli ile ilgili olarak, ihalenin feshine yönelik şikâyet sonucunda verilecek karar kesinleşinceye kadar para bankalarda nemalandırılır. İhalenin feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine, ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir.

MADDE 39. — 2004 sayılı Kanunun 142 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 142/a maddesi eklenmiştir.

Teminat karşılığı ödeme:

MADDE 142/a. — Sıra cetveline karşı 142 nci madde uyarınca şikâyet veya itiraz yapılmışsa, tebligatı alan ve sıra cetvelinde hak sahibi görünen her alacaklı, bir bankanın kesin teminat mektubunu dosyaya ibraz ederek payına düşen meblâğı tahsil edebilir. 36 ncı maddenin ikinci fıkrası burada da uygulanır.

Teminat mektubunda, alacaklının dosyadan tahsil ettiği meblâğ ile bu meblâğın kısmen veya tamamen icra dosyasına iadesinin gerekmesi hâlinde iade tarihine kadar geçecek süreye ait olan faizin, icra dairesinin ilk yazılı talebi üzerine dosyaya ödenmesi taahhüt edilmelidir. Bu esaslar dahilinde teminat mektubuyla garanti edilecek miktar icra dairesince belirlenir.

MADDE 40. — 2004 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenleyip alacaklıya ve bir suretini de borçluya verir; bu belgeler hiçbir harç ve vergiye tâbi değildir. Aciz vesikasının bir nüshası da her il merkezinde Adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilir. Aciz vesikası sicili aleni olup ne şekilde tutulacağı ve hangi hususları içereceği Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın açılmasından itibaren bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa, borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler.

Borçlu, aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine borcunu işlemiş faizleriyle birlikte her zaman ödeyebilir. İcra dairesi ödenen parayı alacaklıya verir veya gerektiğinde 9 uncu madde hükümleri dahilinde bir bankaya yatırır. Borcun bu şekilde tamamının ödenmesinden sonra aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya borcunu ödeyerek aciz vesikasını sicilden terkin ettirdiğine dair bir belge verilir. Aynı şekilde, icra takibi batıl ise veya iptal edilirse yahut borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla sabit olursa ya da alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası sicilden terkin edilir ve borçluya buna ilişkin bir belge verilir.

MADDE 41. — 2004 sayılı Kanunun 148 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 148/a maddesi eklenmiştir.

Adres gösterme zorunluluğu:

MADDE 148/a. — İpotek sözleşmesinin tarafları veya ipotekli taşınmazı daha sonra satın alanlar ya da bunların halefleri, tapu sicili müdürlüğüne yurt içinde bir tebligat adresi bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde ilgililerin tescil talebi, tapu sicili müdürlüğünce reddolunur.

Adresin değiştirilmesi tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi hâlinde sonuç doğurur. Yeni adresin bildirilmemesi hâlinde tebligatların eski adrese ulaştığı tarih tebellüğ tarihi sayılır.

MADDE 42. — 2004 sayılı Kanunun 150/b maddesinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Şu kadar ki, bu şekilde işlem yapılması 132 ve 135 inci maddelerdeki hakları ortadan kaldırmaz.

MADDE 43. — 2004 sayılı Kanunun 150/ı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 150/ı. — Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî veya gayrinakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine ilişkin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürüne ibraz ederse icra müdürü 149 uncu madde uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki, krediyi kullanan tarafın hesap özetine ve borcun ödenmesine ilişkin ihtara ya da gayrinakdi kredi nedeniyle tazmin talebine, kendisine tebliğ edildiği veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu ispat etmek suretiyle tetkik merciine şikâyette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf alacağını 68/b maddesi çerçevesinde diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan tarafın şikâyeti reddedilir. Tetkik merciinde yapılan inceleme sırasında, borçlu, borcun sona erdiğine veya ertelendiğine ilişkin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge sunmadıkça takibin durdurulmasına karar verilemez. Hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli taşınmaz maliki üçüncü kişiye tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması Türk Medenî Kanununun 887 nci maddesinde öngörülen ödeme istemi yerine geçer.

MADDE 44. — 2004 sayılı Kanunun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "kararı," kelimesinden sonra "karar tarihinde," ibaresi eklenmiş; ikinci ve üçüncü cümlesinde yer alan "trajı" kelimeleri "tirajı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 45. — 2004 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6. İtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde on gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapisle tazyik edileceği, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursa ayrıca hapisle cezalandırılacağı ihtarı.

MADDE 46. — 2004 sayılı Kanunun 169/a maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tetkik mercii hâkimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hâkim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı hâlinde itirazı kabul eder. Tetkik mercii hâkimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir.

Tetkik mercii hâkimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmadığı kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir.

Borçlunun itirazının tetkik merciince esasa ilişkin nedenlerle kabulü hâlinde kötü niyeti veya ağır kusuru bulunan alacaklı, takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere; takip muvakkaten durdurulmuş ise bu itirazın reddi hâlinde borçlu, diğer tarafın isteği üzerine takip konusu alacağın yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilir.

MADDE 47. — 2004 sayılı Kanunun 170 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tetkik mercii, 68/a maddesinin dördüncü fıkrasına göre yapacağı inceleme sonunda, inkâr edilen imzanın borçluya ait olmadığına kanaat getirirse itirazın kabulüne karar verir. İtirazın kabulü kararı ile takip durur. Alacaklının genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır. İnkâr edilen imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa ve itiraz ile birlikte takip ikinci fıkraya göre durdurulmuşsa, borçlu sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına ve takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edilir ve itiraz reddedilir. Borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarsa, hükmolunan tazminatın ve para cezasının tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve davanın borçlu lehine sonuçlanması hâlinde daha önce hükmedilmiş olan tazminat ve para cezası kalkar.

Tetkik mercii, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder.

MADDE 48. — 2004 sayılı Kanunun 170/b maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 170/b. — 61 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ve 62 ilâ 72 nci maddeler bu fasıl hükümlerine aykırı olmadıkça, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip hakkında da uygulanır.

MADDE 49. — 2004 sayılı Kanunun 179 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflâsı:

Madde 179. — Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye hâlinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflâsın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddî ve inandırıcı bulursa, iflâsın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddî ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.

Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflâsın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır.

MADDE 50. — 2004 sayılı Kanunun 179 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 179/a ve 179/b maddeleri eklenmiştir.

Erteleme tedbirleri:

MADDE 179/a. — İflâsın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır.

Mahkeme erteleme kararı ile birlikte kayyım atanmasına karar verir. Mahkeme, yönetim organının yetkilerini tümüyle elinden alıp kayyıma verebileceği gibi yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılmakla da yetinebilir.

İflâsın ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir.

Mahkeme erteleme kararının hüküm fıkrasını 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar.

Erteleme kararının etkileri:

MADDE 179/b. — Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticarî işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği rapor dikkate alınarak bir yıl daha uzatılabilir. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir.

İflâsın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin malî durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflâsına karar verebilir.

MADDE 51. — 2004 sayılı Kanunun 185 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Ancak, rehin sahibi alacaklı, istediği takdirde iflâstan sonra da masaya karşı rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

MADDE 52. — 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Teminatlı olup da rehinle karşılanmamış olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satış tutarından, aşağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur:

Birinci sıra:

A) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflâsın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflâs nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,

B) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,

C) İflâsın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.

İkinci sıra:

Velâyet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu ilişki nedeniyle doğmuş olan tüm alacakları;

Ancak bu alacaklar, iflâs, vesayet veya velâyetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz.

Üçüncü sıra:

Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar.

Dördüncü sıra:

İmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar.

Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aşağıdaki süreler hesaba katılmaz:

1. İflâsın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi.

2. İflâsın ertelenmesi süresi.

3. Alacak hakkında açılmış olan davanın devam ettiği süre.

4. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre.

MADDE 53. — 2004 sayılı Kanunun 222 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Toplantı veya karar nisabının oluşmaması:

Madde 222. — Alacaklılar toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu hâlde daire, ikinci alacaklılar toplanmasına kadar masayı idare eder ve tasfiyeye başlar.

MADDE 54. — 2004 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İflâs idaresi toplantıları, idare memurlarının veya herhangi bir alacaklının gündem belirlemek suretiyle yapacağı talep üzerine iflâs dairesi müdürünün toplantı gününden en az yedi gün önce göndereceği çağrı üzerine yapılır. İflâs idaresi, kararlarını çoğunlukla alır; ancak toplantıya her üç iflâs idare memurunun da katılmaması hâlinde iflâs dairesi müdürü iflâs idaresinin görevini yüklenir ve iflâs idaresi adına tek başına karar alır. Toplantıya iflâs idaresi memurlarından birinin veya ikisinin iştiraki hâlinde iflâs dairesi müdürü de bu toplantıya katılır. Karar alınamaması hâlinde iflâs dairesi müdürünün oyu doğrultusunda işlem yapılır. İflâs masasına alacaklı olarak müracaat eden alacaklılar, tebligata elverişli adres göstermek ve Adalet Bakanlığınca çıkarılacak tarifede gösterilecek yazı ve tebliğ masrafları için avans vermek suretiyle iflâs idaresince alınacak kararların kendilerine tebliğini isteyebilirler. Bu muameleyi yaptırmış alacaklılar hakkında iflâs idare memurunun kararlarına karşı kanun yolları kendilerine tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar.

MADDE 55. — 2004 sayılı Kanunun 226 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ikiyüzbin" ibaresi "ikimilyar" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 56. — 2004 sayılı Kanunun 239 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Toplantı ve karar nisabının oluşmaması:

Madde 239. — Alacaklıların toplanması mümkün olmazsa veya karar nisabı oluşmazsa durum tespit olunur. Bu halde iflâs idaresi tasfiye kapanıncaya kadar işe devam eder.

MADDE 57. — 2004 sayılı Kanunun 250 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 250. — Dağıtıma yukarıdaki maddede yazılı bırakılma müddeti bittikten sonra başlanır. Şikâyet vaki olmuşsa, dağıtım bu şikâyet üzerine verilecek kararın dağıtıma etkili olabileceği oranda ertelenebilir. 144 üncü madde hükümleri burada da uygulanır. Tâlikî bir şarta veya belirli olmayan bir vadeye bağlı alacaklar için ayrılan paylar hakkında 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

MADDE 58. — 2004 sayılı Kanunun 251 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

196 ncı madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, aciz vesikası 143 üncü maddede yazılı olan hukukî sonuçları doğurur.

Müflise yeni mal iktisap etmediği itirazında bulunma imkânını sağlamak niyetiyle üçüncü kişinin hak sahibi kılındığı ama müflisin fiilen tasarruf ettiği mallar, üçüncü kişi bu durumu biliyor veya bilmesi gerekiyorsa, yeni mal sayılır.

MADDE 59. — 2004 sayılı Kanunun 257 nci maddesinin başlığı "İhtiyatî haciz şartları", birinci fıkrasında yer alan "borcun" ibaresi "para borcunun" olarak ve ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan "kaçarsa" ibaresi "kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli işlemlerde bulunursa;" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 60. — 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

İhtiyatî haciz talebinin reddi hâlinde alacaklı kanun yoluna başvurabilir.

MADDE 61. — 2004 sayılı Kanunun 261 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

İhtiyatî haczin infazı ile ilgili şikâyetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu tetkik merciine yapılır.

MADDE 62. — 2004 sayılı Kanunun 264 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur.

MADDE 63. — 2004 sayılı Kanunun 265 inci maddesinin başlığı "İhtiyatî haciz kararına itiraz ve temyiz" olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar ikinci ve son fıkra olarak eklenmiştir.

Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

İtiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Yargıtay bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. Temyiz, ihtiyatî haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.

MADDE 64. — 2004 sayılı Kanunun 268 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

261 inci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar, ihtiyatî haciz kesin hacze dönüşmeden önce diğer bir alacaklı tarafından bu Kanuna veya diğer kanunlara göre haczedilirse, ihtiyatî haciz sahibi alacaklı, bu hacze 100 üncü maddedeki şartlar dairesinde kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder. Rehinden önce ihtiyatî veya icrai haciz bulunması hâlinde âmme alacağı dahil hiçbir haciz rehinden önceki hacze iştirak edemez.

MADDE 65. — 2004 sayılı Kanunun 269/a maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 269/a. — Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde alacaklının talebi üzerine tetkik merciince tahliyeye karar verilir.

MADDE 66. — 2004 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin başlığı "Zarar verme kastından dolayı iptal" olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu malî durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hâllerde iptal edilebilir. Şu kadar ki, işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içinde borçlu aleyhine haciz veya iflâs yoluyla takipte bulunulmuş olmalıdır.

MADDE 67. — 2004 sayılı Kanunun 285 inci maddesinin başlığından önce gelmek üzere "I. ADÎ KONKORDATO" üst başlığı eklenmiş, 285 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, tetkik merciine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir. Bu projeye ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, özellikle Türk Ticaret Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir.

İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, tetkik merciinden borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.

Konkordato talebi üzerine tetkik mercii, gerekli gördüğü takdirde, borçlunun malvarlığının muhafazası için 290 ıncı maddenin ikinci fıkrasındaki tedbirleri emreder.

MADDE 68. — 2004 sayılı Kanunun 286 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tetkik mercii borçluyu ve talepte bulunmuş ise alacaklıyı dinledikten sonra borçlunun durumunu, malvarlığı ve gelirlerini, taahhütlerini yerine getirmesine engel olan sebepleri ve konkordatonun başarı ihtimalini göz önünde tutarak, projenin alacaklıları zarara sokmak kastından âri olup olmadığına göre konkordato talebinin uygun olup olmadığına karar verir.

Konkordato talebinin reddine ilişkin kararı, tefhiminden itibaren on gün içinde borçlu veya talep sahibi alacaklı temyiz edebilir.

MADDE 69. — 2004 sayılı Kanunun 287 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 287. — Konkordato talebi 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usule göre ilân edilir. Konkordato talebinin ilânından itibaren on gün içinde alacaklılar itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını ileri sürerek tetkik merciinden konkordato talebinin reddini isteyebilir.

Talep uygun görülürse tetkik mercii borçluya en fazla üç aylık bir mühlet verir ve aynı zamanda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip Türk vatandaşlarından bir veya birkaç komiser tayin eder. Birden fazla komiser tayin edilmesi hâlinde tetkik mercii bu kişilerin görev ve yetki alanlarını belirler.

Konkordato komiseri, kusurundan doğan zararlardan sorumludur.

Komiser, borçlunun faaliyetine nezaret eder ve 290 ve devamı maddelerde verilen görevleri yapar. Ayrıca komiser, tetkik merciinin talebi hâlinde ara raporlar verir ve alacaklıları konkordato süreci hakkında bilgilendirir.

8, 10, 11, 16, 21 ve 359 uncu maddeler hükümleri kıyas yoluyla komiserler hakkında da uygulanır.

İşin niteliği gerekli kılıyorsa komiserin teklifi üzerine mühlet, alacaklılar da dinlendikten sonra en fazla iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

Borçlunun malvarlığının muhafaza edilmesi için gerekli ise veya konkordatonun gerçekleşmeyeceği açıkça anlaşılıyorsa, konkordato mühleti komiserin talebi üzerine mühletin sona ermesinden önce kaldırılabilir. Bu takdirde borçlu ve alacaklılar dinlenir. 299, 300 ve 301 inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır.

İhtiyatî tedbir yoluyla da olsa, borçluya karşı başlamış olan takiplerin konkordato mühletinin bitiminden sonraki dönem içinde durdurulmasına veya borçluya karşı yeni takip yapılamayacağına karar verilemez.

MADDE 70. — 2004 sayılı Kanunun 288 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 288. — Tetkik merciince mühlet, karar tarihinde yurt düzeyinde tirajı en yüksek beş gazeteden birinde ilân olunur ve icra dairesi ile tapu dairesine bildirilir. Borçlu bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meşgul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir. Borçlunun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, konkordato mehli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk Ticaret Kanununun 879 uncu maddesindeki şerhin hukukî neticesini meydana getirir. Mühlet kararı ayrıca diğer lazım gelen yerlere bildirilir.

MADDE 71. — 2004 sayılı Kanunun 289 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mühletin alacaklılar bakımından sonuçları:

Madde 289. — Mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

Mühlet sırasında taşınır veya taşınmaz rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.

Konkordato aksine hüküm içermediği takdirde mühlet, rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesini durdurur.

Takas bu Kanunun 200 ve 201 inci maddelerine tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasında konkordato mühletinin veya iflâsın ertelenmesi kararının ilânı tarihi esas alınır.

MADDE 72. — 2004 sayılı Kanunun 290 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mühletin borçlu bakımından sonuçları:

Madde 290. — Borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, tetkik mercii bazı işlemlerin geçerli olarak ancak komiserin katılımı ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, tetkik merciinin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez ve takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler hükümsüzdür.

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa veya iyi niyetinden şüpheyi haklı gösterir bir harekette bulunursa tetkik mercii komiserin raporu üzerine, mümkün ise borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları dinledikten sonra borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini veya mühleti kaldırabilir.

299, 300 ve 301 inci maddeler hükmü kıyas yoluyla uygulanır.

MADDE 73. — 2004 sayılı Kanunun 291 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Defter tutulması ve rehinli malların kıymetinin takdiri:

Madde 291. — Komiser, tayinini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve malların kıymetlerini takdir eder. Borçlunun başka yerlerde malları varsa bu muamele o yer icra dairesi marifetiyle yaptırılabilir.

Komiser rehinli malların kıymetinin takdirine ilişkin kararını alacaklıların incelemesine hazır tutar; kıymet takdiri kararı alacaklılar toplantısından önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve borçluya bildirilir.

İlgililer, on gün içinde ve masrafları önceden vermek kaydıyla, tetkik merciinden rehinli malların kıymetini yeniden takdir etmesini isteyebilir. Eğer yeni kıymet takdiri bir alacaklı tarafından istenmiş ve takdir edilen kıymet, kayda değer bir şekilde değişmişse alacaklı borçludan masraflarının ödenmesini talep edebilir.

MADDE 74. — 2004 sayılı Kanunun 292 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Alacaklıları davet ve alacakların bildirilmesi:

Madde 292. — Alacaklılar, komiser tarafından ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde alacaklarını bildirmeye mühlet kararının yayımlandığı gazetede yapılacak ilânla davet olunur. Ayrıca, ilânın birer sureti adresi belli olan alacaklılara posta ile gönderilir. İlânda, hilafına hareket eden alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato müzakeresine kabul edilmeyecekleri ihtarı da yazılır.

Aynı ilânda komiser; yukarıdaki fıkrada yazılı müddet geçtikten sonra olmak üzere, konkordato teklifini müzakere etmek için alacaklıları muayyen bir gün ve saatte toplanmaya davet eder ve toplantıdan önceki on gün içinde belgeleri inceleyebileceklerini bildirir.

MADDE 75. — 2004 sayılı Kanunun 296 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Konkordatonun mahkemede incelenmesi:

Madde 296. — Toplanmayı takip eden on gün bittikten sonra komiser konkordatoya ilişkin bütün belgeleri ve bu süre içinde iltihak eden olmuşsa bunları da dikkate alarak, konkordatonun kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu ticaret mahkemesine tevdi eder ve durumu ilgili tetkik merciine bildirir.

Mahkeme, komiseri dinledikten sonra ve her hâlde mühlet içinde kısa bir zamanda kararını verir. Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, mühlet kararının yayımlandığı gazetede ilân edilir. İtiraz edenlerin haklarını müdafaa için duruşmada bulunabilecekleri de ilâna yazılır.

MADDE 76. — 2004 sayılı Kanunun 297 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Konkordato, kaydedilmiş olan alacaklıların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

MADDE 77. — 2004 sayılı Kanunun 298 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 298. — Yukarıdaki hükümler dairesinde yapılan konkordato teklifinin tasdiki aşağıdaki şartların tahakkukuna bağlıdır:

1- Teklif edilen meblağın borçlunun kaynakları ile orantılı olması (Mahkeme borçluya intikâl edebilecek malları da dikkate alabilir.).

2- Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, paraya çevirme hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi tarafından teklif edilen meblağın, iflâs yoluyla tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden fazla olacağının öngörülmesi.

3- Konkordato işlemlerinin yerine getirilmesini, alacakları kabul edilmiş olan imtiyazlı alacakların tamamen ödenmesini ve mühlet sırasında komiserin onayıyla akdedilmiş borçların ifasını sağlamak için, bu alacaklılardan her biri özel olarak ve açıkça kendi alacağı bakımından vazgeçmedikçe, yeterli teminatın gösterilmesi.

4- Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği yargılama masrafları ve ilâm harçlarının tasdik kararından önce, borçlu tarafından mahkeme veznesine depo edilmiş olması.

Hâkim, konkordato teklifini yetersiz bulması hâlinde re'sen veya talep üzerine gerekli gördüğü düzeltmeyi yapabilir.

MADDE 78. — 2004 sayılı Kanunun 298 inci maddesinden sonra gelmek üzere 298/a maddesi eklenmiştir.

Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesinin ertelenmesi:

MADDE 298/a. — Konkordatoyu tasdik eden hâkim, borçlunun talebi üzerine, tasdik kararından itibaren en fazla bir yılı geçmemek ve erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayan faizler teminatlandırılmak kaydıyla, rehinli taşınır veya taşınmazın konkordato talebinden önceki bir alacak nedeniyle satışını erteleyebilir. Ancak, bu ertelemenin yapılabilmesi için rehinli alacağın konkordato talebinden önceki yıla ait faizlerinin ödenmiş olması lazımdır. Borçlu ayrıca taşınmazın veya ticarî işletme rehni konusu unsurların işletmenin çalışması için kendisine gerekli olduğunu ve paraya çevirmenin ekonomik varlığını tehlikeye sokacağını gerçeğe yakın bir şekilde ispat etmelidir.

İlgili rehinli alacaklılar yazılı görüşlerini konkordatonun tasdikine ilişkin görüşmelerden önce sunmaya davet edilirler; bu alacaklılar ayrıca tasdik duruşmasına bizzat çağırılırlar.

Borçlu, rehinli taşınır veya taşınmazı rızasıyla devreder, iflâs eder veya ölürse, paraya çevirmenin ertelenmesi kendiliğinden hükümsüz hâle gelir.

İlgili alacaklının talebi üzerine ve borçluyu dinledikten sonra, konkordatoyu tasdik eden hâkim paraya çevirmenin ertelenmesi kararını, alacaklı şu hâllerden birinin mevcudiyetini gerçeğe yakın bir şekilde ispat ederse iptal eder:

1- Borçlu paraya çevirmenin ertelenmesini yanlış bilgiler vermek suretiyle elde etmişse.

2- Serveti ve gelirleri artmış ve borcu ekonomik varlığını tehlikeye sokmadan ödeyebilecekse.

3- Rehinli taşınır veya taşınmazın paraya çevrilmesi borçlunun ekonomik varlığını artık tehlikeye sokmayacaksa.

MADDE 79. — 2004 sayılı Kanunun 300 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "yurt sathında trajı en yüksek beş gazeteden birinde" ibaresi "mühlet kararının yayımlandığı gazetede" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 80. — 2004 sayılı Kanunun 301 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Konkordato tasdik olunmaz yahut mühlet kaldırılırsa, borçlu iflâsa tâbi kişilerden olmasa bile, alacaklılardan birinin 300 üncü maddeye göre yapılacak ilândan itibaren on gün içinde vuku bulacak talebi üzerine borçlunun derhâl iflâsına karar verilir.

MADDE 81. — 2004 sayılı Kanunun 302 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "yedi" ibaresi "on" olarak değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

İcra takibi sonucunda kesinleşmiş alacaklar ile ilâma bağlı alacaklara ilişkin haklar saklıdır.

MADDE 82. — 2004 sayılı Kanunun 303 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 303. — Tasdik edilen konkordato, alacakları mühlet kararından önce veya komiserin onayı olmaksızın konkordatonun tasdikine kadar doğmuş bütün alacaklar için mecburidir. Rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ile bu Kanunun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan Devlet alacakları müstesnadır.

Mühlet içinde komiserin onayıyla akdedilmiş borçlar, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta masa borcu sayılır.

Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği, borçlunun borçlarını nasıl ödeyeceği ve gerekirse sağlanacak teminatlar belirtilir. Kararda komiser veya uzman bir kişi tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevlendirilebilir. Bu takdirde görevlendirilen kişi, borçlunun işletmesinin durumu ve borçlarını konkordato projesi uyarınca ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor tevdi eder; alacaklılar bu raporu inceleyebilirler.

MADDE 83. — 2004 sayılı Kanunun 309 uncu maddesinin "İflâstan sonra konkordato" başlığı "Şartları ve hükümleri" şeklinde değiştirilmiş, üst başlık olarak "II. İFLÂSTAN SONRA KONKORDATO" ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Paraya çevirme ticaret mahkemesi tasdik hakkında bir karar verinceye kadar ertelenir.

MADDE 84. — 2004 sayılı Kanuna 309 uncu maddesinden sonra gelmek üzere "III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO" üst başlığı altında 309/a ilâ 309/l maddeleri eklenmiştir.

III. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

Genel olarak:

MADDE 309/a. — Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile alacaklılara, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarruf etmek veya bu malların tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişiye devretmek yetkisi verilir.

Alacaklılar haklarını konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu aracılığıyla kullanırlar. Konkordato tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu konkordato talebi hakkında karar veren alacaklılar tarafından seçilir. Konkordato tasfiye memuru tetkik merciinin seçime ilişkin kararı onaylamasından sonra göreve başlar. Konkordato komiseri de tasfiye memuru olabilir.

Zorunlu içeriği:

MADDE 309/b. — Malvarlığının terki suretiyle konkordato aşağıdaki hususları içerir:

1- Alacaklıların malların tasfiyesi ya da üçüncü kişiye devri suretiyle karşılanamayan alacaklarından feragat edip etmedikleri, feragat etmiyorlarsa borçlunun sorumluluğunun ne olduğu.

2- Konkordato tasfiye memurları ile alacaklılar kurulu üyelerinin belirlenmesi ve bunların yetkileri.

3- Kanun tarafından belirlenmemişse, malların tasfiye usulü ve eğer mallar üçüncü kişiye devredilecekse, bu devrin şekli ve teminatlandırılması.

4- Alacaklılara yönelik ilânların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanında tasdik tarihinde yurt düzeyinde yayınlanan tirajı en yüksek beş gazeteden biriyle yapılacağı.

Konkordato kapsamı dışında kalan mallar varsa bunlar açıkça belirtilir.

Tasdikin sonuçları:

MADDE 309/c. — Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, borçlu malları üzerinde tasarruf edemez ve bu mallar hakkında tasarruf yetkisine sahip kişilerin imza yetkisi sona erer.

Borçlu ticaret siciline kayıtlı ise ticaret unvanına "konkordato tasfiyesi hâlinde" sözcükleri eklenir. Konkordato masası, konkordato kapsamına girmeyen borçlardan dolayı bu unvan altında takip edilir.

Konkordato tasfiye memurları konkordato masasının muhafazası ve paraya çevrilmesi veya lüzumu hâlinde malların devri için gerekli bütün işlemleri yerine getirir.

Konkordato tasfiye memurları mahkemelerde konkordato masasını temsil eder. 228 inci madde kıyas yoluyla uygulanır.

Konkordato tasfiye memurlarının hukukî durumu:

MADDE 309/ç. — Konkordato tasfiye memurları alacaklılar kurulunun nezaret ve denetimine tâbidir. Konkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına karşı öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde alacaklılar kurulu nezdinde itiraz edilebilir ve bu kurulun kararlarına karşı da şikâyet yoluna başvurulabilir.

8, 9, 10, 11, 21 ve 359 uncu maddeler konkordato tasfiye memurlarının işlemlerinde de kıyas yoluyla uygulanır.

Paylaştırmaya katılacak alacaklıların belirlenmesi:

MADDE 309/d. — Tasfiyeden elde edilen hasılatın paylaşımına katılacak olan alacaklıları ve sıralarını belirlemek üzere konkordato tasfiye memurları, alacaklılara yeni bir davet yapmaya gerek kalmaksızın, sadece ticarî defterlere ve yapılan alacak kayıtlarına dayanarak bir sıra cetveli hazırlar ve bu sıra cetvelini alacaklıların incelemesine hazır tutar.

230 ilâ 236 ncı maddeler kıyas yoluyla uygulanır.

Paraya çevirme:

MADDE 309/e. — Konkordato masasını oluşturan malvarlığı ayrı ayrı veya bir bütün hâlinde paraya çevrilir. Paraya çevirme, eğer bir alacak söz konusu ise bu alacağın tahsili veya talep hakkının satılması, diğer mallar için pazarlık veya açık artırma yoluyla gerçekleştirilir.

Paraya çevirmenin usulü ve zamanı konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine alacaklılar kurulunca kararlaştırılır.

Rehinli taşınmazlar:

MADDE 309/f. — Malların üçüncü kişiye devredildiği hâller dışında, rehinli taşınmazların konkordato tasfiye memurları tarafından pazarlık suretiyle satışı ancak, rehinli taşınmazın satış bedelinden alacağını tahsil edemeyen rehinli alacaklıların muvafakatıyla mümkündür. Aksi takdirde, söz konusu taşınmazlar ancak açık artırma yoluyla paraya çevrilebilir. Taşınmaz üzerindeki irtifaklar, taşınmaz yükleri, ipotekler ve şerh edilmiş kişisel hakların varlığı ve sırası, sıra cetveline göre belirlenir.

Taşınır rehinleri:

MADDE 309/g. — Alacağı taşınır rehniyle temin edilmiş olan alacaklılar rehinli taşınırları konkordato tasfiye memurlarına tevdi etmek zorunda değildirler. Konkordatoda başka bir süre öngörülmedikçe, rehinli alacaklılar rehinli taşınırı uygun gördükleri zamanda, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla veya rehin sözleşmesinde yetki verilmişse pazarlık yoluyla ya da borsada satmak suretiyle paraya çevirebilirler.

Ancak, rehnin paraya çevrilmesi konkordato masasının yararına ise, konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya rehinli malı altı ay içinde paraya çevirmesi için yetki verebilir. Konkordato tasfiye memurları rehinli alacaklıya, aynı zamanda 336/a maddesinde öngörülen cezayı da hatırlatarak, bu süre içinde paraya çevirme işlemini gerçekleştirmediği takdirde rehinli malı kendilerine teslim etmesini, haklı bir sebep olmaksızın teslim etmezse rüçhan hakkından mahrum kalacağını ihtar eder.

Tahsili güç ve ihtilaflı hakların alacaklılara devri:

MADDE 309/ğ. — Alacaklılar kurulu, konkordato tasfiye memurlarının teklifi üzerine ihtilaflı veya tahsili güç bir alacaktan, özellikle bir iptal davasından, borçlunun organlarına veya çalışanlarına karşı sorumluluk davasından vazgeçerse, alacaklıları yazıyla veya ilân yoluyla haberdar eder ve 245 inci maddeye uygun olarak bu iddiaların takibi hakkını devretmeyi teklif eder.

Paraların paylaştırılması:

MADDE 309/h. — Konkordato tasfiye memurları, geçici de olsa her dağıtımdan önce, bir pay cetveli düzenler ve payının miktarını her alacaklıya bildirir; konkordato tasfiye memurları pay cetvelini on gün süreyle iflâs dairesinde alacaklıların incelemesine hazır tutar. Pay cetveline karşı şikâyet yoluna başvurulabilir.

Konkordato tasfiye memurları, pay cetveli ile birlikte masrafları da içeren son hesabı iflâs dairesine tevdi ederler.

Rehin açığı:

MADDE 309/ı. — Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehni paraya çevrilmiş bulunan rehinli alacaklılar, alacaklarının açık kalan kısmı için geçici dağıtıma katılırlar. Açık kalan kısım konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenir ve bu karara karşı şikâyet yoluna gidilebilir.

Geçici pay cetvelinin tevdii sırasında rehin paraya çevrilmemişse, rehinli alacaklı komiser tarafından açık kalacağı öngörülmüş olan miktar için dağıtıma katılır. Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen bedelin öngörülen miktarın altında kaldığını ispatlayan rehinli alacaklı, buna tekabül eden ödemelere hak kazanır.

Rehnin paraya çevrilmesinden elde edilen bedel ile o zamana kadar yapılan geçici ödemeler toplamı alacak tutarını aşarsa, rehinli alacaklı fazlayı iade etmek zorundadır.

Tevdi:

MADDE 309/i. — Konkordato tasfiye memurları tarafından belirlenen sürede hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar 9 uncu madde hükümlerine göre bankaya yatırılır.

Beş yıl içinde hak sahipleri tarafından tahsil edilmeyen paylar iflâs dairesi tarafından dağıtılır; 255 inci madde kıyas yoluyla uygulanır.

Faaliyet raporu:

MADDE 309/j. — Tasfiye sona erince konkordato tasfiye memurları bir nihaî rapor düzenler. Bu nihaî rapor alacaklılar kurulunun onayına sunulur. Kurul onayladığı nihaî raporu tasdik makamı olan ticaret mahkemesine gönderir ve tasdik makamı da alacaklıların incelemesine hazır tutar.

Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi hâlinde konkordato tasfiye memurları, her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar, tasfiye edilen malvarlığının ve henüz paraya çevrilmemiş malların durumunu belirten bir cetvel ve faaliyetleri hakkında bir rapor düzenleyip alacaklılar kuruluna tevdi eder. Bu cetvel ve rapor, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar alacaklıların incelemesine hazır bulundurulmak üzere alacaklılar kurulu aracılığıyla tasdik makamına sunulur.

Hukukî işlemlerin iptali:

MADDE 309/k. — Borçlu tarafından konkordatonun tasdikinden önce yapılmış hukukî işlemler 277 ilâ 284 üncü maddelere göre iptale tâbidir.

Konkordato mühletinin verilmesi veya mühletten önce bu Kanuna göre vuku bulan iflâsın ertelenmesi tarihleri, iptal davası açma sürelerinin hesaplanmasında haczin veya iflâsın açılmasının yerini tutar.

Konkordato masasına yöneltilen taleplerin tasarrufun iptali yoluyla kısmen veya tamamen reddini sağlamak mümkün ise konkordato tasfiye memurları, def'î yoluyla iptal talebinde bulunmaya yetkili ve yükümlüdürler.

Uygulanacak ortak hükümler:

MADDE 309/l. — Niteliğine aykırı düşmedikçe 285 ilâ 308 inci maddeler malvarlığının terki suretiyle konkordatoda da uygulanır.

MADDE 85. — 2004 sayılı Kanunun 318 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Dilekçenin verilmesinden sonra tetkik mercii, 326 ncı maddede öngörülen alacaklar hariç, tedbir yoluyla derdest takipleri durdurabilir. Tetkik mercii, takiplerin durdurulması süresinin fevkalâde mühletten indirilip indirilmeyeceğini ve indirilecekse ne ölçüde indirileceğini belirler.

MADDE 86. — 2004 sayılı Kanunun 323 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 323. — Mühlet içinde borçluya karşı takip yapılabilir ve bu takiplere hacze veya depo emrine kadar devam edilebilir. Haczedilen ücretler mühlet sırasında da tahsil edilir; mühlet sırasında veya mühletten önce başlatılmış bir takip çerçevesinde aynî teminat kapsamına girdiği takdirde kiralar için de aynı kural geçerlidir. Buna mukabil, rehnin paraya çevrilmesi talebi, haciz veya depo emri mühletin verilmesinden önce vuku bulmuş olsa bile, satış yapılamaz veya iflâsa karar verilemez.

106, 150/e, 156, 206, 278, 279 ve 280 inci maddelerde öngörülen süreler mühlet süresince uzatılır. Aynı kural, aynî teminatlarda, taşınmaz rehni ile temin edilmiş alacakların faizleri için de geçerlidir.

MADDE 87. — 2004 sayılı Kanunun 326 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mühlet, beşyüzmilyon liradan aşağı alacaklara ve 206 ncı maddenin birinci sırasındaki alacaklara uygulanmaz.

MADDE 88. — 2004 sayılı Kanunun 329 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 329/a maddesi eklenmiştir.

İflâsın ertelenmesi ile ilişki:

MADDE 329/a. — Bir sermaye şirketi veya kooperatif fevkalâde mühlet elde ettiği takdirde, mühletin bitiminden itibaren bir yıllık süre içinde 179 ve devamı maddeleri uyarınca iflâsın ertelenmesinden yararlanamaz.

Bir sermaye şirketi veya kooperatifin iflâsı 179 ve devamı maddeleri uyarınca ertelendiği takdirde, bu ertelemenin bitiminden itibaren bir yıllık süre içinde fevkalâde mühlet verilemez.

MADDE 89. — 2004 sayılı Kanunun 331 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 331. — Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, altı aydan üç yıla kadar hapis ve birmilyar liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.

İflâs takibinden veya doğrudan doğruya iflâs hallerinde iflâs talebinden önce birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da, bu fiiller başka bir suç oluştursa dahi bu hükümler uygulanır.

Konkordato mühleti veya iflâsın ertelenmesi talebinden önceki iki yıl içinde ya da konkordato mühleti talebi veya iflâsın ertelenmesi süresinden sonra birinci fıkradaki fiilleri işleyen borçlu hakkında da bu hükümler uygulanır.

Taşınmaz rehni kapsamında bulunan eklentinin rehin alacaklısına zarar vermek kasdı ile taşınmaz dışına çıkarılması hâlinde, eklentinin zilyedi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve birmilyar liradan yüzmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Zararın miktarına göre Türk Ceza Kanununun 522 nci maddesi hükümleri dahi uygulanır.

Bu suçlar alacaklının şikâyeti üzerine takip olunur.

Borçlu lehine bilerek yardımda bulunanlar ile bu maddede yazılı fiillere iştirak edenler de aslî fail gibi cezalandırılırlar.

MADDE 90. — 2004 sayılı Kanunun 333 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 333/a maddesi eklenmiştir.

Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu:

MADDE 333/a. — Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastıyla ticari işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara soktukları takdirde, bu işlem ve eylemlerin başka bir suç oluşturmaması hâlinde altı aydan iki yıla kadar hapis ve dörtmilyar liradan dörtyüz milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Birinci fıkradaki suç taksirle işlendiği takdirde, faile zararın ağırlığına göre, ikimilyar liradan ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para cezası verilir.

Bu maddede yazılı suçların takibi alacaklının şikâyetine bağlıdır.

MADDE 91. — 2004 sayılı Kanunun 334 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Konkordatoda yetkili kimseleri hataya düşüren veya konkordato koşullarına uymayan borçlunun cezası:

Madde 334. — Konkordato mühleti elde etmek veya konkordatoyu tasdik ettirmek için gerçeğe aykırı hesap veya bilanço göstererek malî durumu hakkında alacaklıları, komiseri veya yetkili memuru hataya düşürmek veya konkordato projesine uymamak suretiyle kasten zarara sebebiyet veren borçlu, ilgilinin tetkik merciine yapacağı şikâyet üzerine altı aydan bir yıla kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 92. — 2004 sayılı Kanunun 334 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 334/a maddesi eklenmiştir.

Konkordato komiserinin sorumluluğu:

MADDE 334/a. — Konkordato komiserleri, işledikleri eylemler bakımından Türk Ceza Kanununun 279 uncu maddesi anlamında memur sayılırlar.

MADDE 93. — 2004 sayılı Kanunun 336 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 336/a maddesi eklenmiştir.

Kendisine teslim edilen malları vermeyenler hakkındaki cezalar:

MADDE 336/a. — Bu Kanun uyarınca, muhafaza edilmek üzere kendisine rehin, haciz veya diğer herhangi bir sebeple teslim olunan malları icra dairesinin talebine rağmen yedi gün içinde icra dairesine teslim etmeyen kimse, alacaklının şikâyeti üzerine tetkik merciince iki aydan altı aya kadar hafif hapisle cezalandırılır.

MADDE 94. — 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Müddeti içinde beyanda bulunmak üzere mazereti olmaksızın icra dairesine gelmeyen veya yazılı beyanda bulunmayan borçlular, alacaklının şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından on günden bir aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Borçlunun haczi kabil mallarını alacaklının bildiği veya bilmesi lâzım geldiği takdirde yahut borcu karşılayacak miktarda malın haczedilmesi hâlinde borçluya ceza verilmez.

MADDE 95. — 2004 sayılı Kanunun 338 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir seneye" ibaresi "altı aya" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 96. — 2004 sayılı Kanunun 341 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 341. — Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının icrası sırasında çocuğu gizleyen ya da ilâmın veya ara kararının icrasından sonra tekrar kaçıran borçlu ile bu fiillere bilerek iştirak edenler, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, tetkik mercii tarafından, iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

MADDE 97. — 2004 sayılı Kanunun 344 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:

Mahkemece ara kararı ile hükmedilen nafakayı ödemeyen borçlular hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

MADDE 98. — 2004 sayılı Kanunun 345/b maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hapis" ibaresi "hafif hapis" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 99. — 2004 sayılı Kanunun 352 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Takibi şikâyete bağlı suçlarda dava ve cezanın 354 üncü maddede yazılı sebeplerle düşeceği kararda belirtilir.

MADDE 100. — 2004 sayılı Kanunun 352 nci maddesinden sonra gelmek üzere 352/a maddesi eklenmiş ve mevcut 352/a maddesinin numarası 352/b olarak değiştirilmiştir.

Ceza kararnamesi:

Madde 352/a. — Bu Kanunda yazılı olup cezasının üst sınırı altı aya kadar hafif hapis veya yalnızca hafif veya ağır para cezası veya bunlardan biri veya ikisi olan suçların failleri hakkında duruşma yapılmaksızın ceza kararnamesiyle karar verilebilir.

Şikâyet dilekçesini veya dava beyanını alan tetkik mercii, işin ceza kararnamesiyle sonuçlandırılabileceği kanısına varırsa 349 uncu madde hükmünü uygulamaz. Bu takdirde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 386 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 387, 388, 389 uncu maddeleri ve 390 ıncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 391 inci maddesi hükümleri uygulanır. Tetkik mercii, şikâyet konusu ile ilgili dosyayı, sanığın nüfus kayıt örneğini ve sabıka kaydını getirtir.

Hâkim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 388 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ek olarak borcun ödenmesi hâlinde 354 üncü maddeye göre bütün sonuçlarıyla birlikte cezanın düşeceği hususunu ceza kararnamesine yazar.

Hafif hapis cezası içeren ceza kararnamesine itiraz hâlinde bu Kanun hükümlerine göre yargılama yapılır.

Ceza kararnamesiyle sadece para cezasına hükmolunduğu hâllerde itiraz, tetkik merciinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesi başkanı tarafından incelenir. İtiraz dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan ceza kararnamesinin yerine getirilmesini durdurur. Hâkim evrak üzerinde yapacağı inceleme sonucunda itirazı yerinde görürse itiraz konusu hakkında karar verir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

MADDE 101. — 2004 sayılı Kanunun 363 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yüzmilyon" ibaresi "ikimilyar" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 102. — 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 1. — Bu Kanunun 119, 226, 326 ve 363 üncü maddelerindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların onmilyon lirayı aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

363 üncü maddenin yukarıdaki fıkra uyarınca her takvim yılı başından geçerli olmak üzere uygulanan parasal sınırın artışına ilişkin hükmü, artışın yürürlüğe girdiği tarihten önce icra tetkik merciince nihaî olarak karara bağlanmış olan davalar ile Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden bakılan davalarda uygulanmaz.

MADDE 103. — 2004 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 128 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, 134 üncü maddesinin son fıkrası, 280 inci maddesinin ikinci fıkrası, 285 inci maddesinin son fıkrası, 354 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 363 üncü maddesinin (12) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 104. — 2004 sayılı Kanunun 309/a ilâ 309/l maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.

MADDE 105. — 2004 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir

GEÇİCİ MADDE 3. — 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununda yer alan "icra reisi", "icra hâkim yardımcısı" ve "icra hâkimliği" ibareleri "icra tetkik mercii hâkimi"; "ikametgâh", "menkul", "gayrimenkul" ve "teferruat" ibareleri sırasıyla "yerleşim yeri", "taşınır", "taşınmaz" ve "eklenti" olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu Kanun ile değiştirilen 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun;

1- 4, 13, 26 ve 250 nci maddeleri ile 88 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay sonra,

2- 14 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay sonra,

3- 18 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak şikâyetler hakkında,

4- 24, 79, 85, 92 ve 94 üncü maddeleri ile 88 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak hacizlerde,

5- 25/b maddesi, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilâm hükmünün zorla icra edileceği çocuk teslimlerinde ve çocukla şahsi münasebet tesislerinde,

6- 30 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilâm hükmünü ortadan kaldıracak borçlu eylemlerinde,

7- 32 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra gönderilecek icra emirlerinde,

8- 44 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra verilecek mal beyanlarında,

9- 58 ve 269/a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak takiplerde,

10- 62, 67, 68/a ve 170 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak itirazlarda,

11- 63 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak itirazın kaldırılması duruşmalarında,

12- 68 inci maddesinin son fıkrasının ilk cümlesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak itirazın kaldırılması taleplerine,

13- 68/b maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra tesis edilen kredi işlemlerinden kaynaklanan takiplerde,

14- 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte eski düzenlemeye göre ikinci ihbarnamenin henüz gönderilmemiş ya da gönderilmiş ama menfi tespit davası açma süresinin dolmamış bulunduğu hacizlerde; beşinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü, eski düzenlemeye göre ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmiş ve menfi tespit davası açma süresi sona ermişse açılacak davalarda,

15- 91 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra vuku bulacak el değiştirmelerde,

16- 111 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan sözleşmelerde,

17- 114, 115, 116, 126 ve 129 uncu maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ve ilan metni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Basın-İlan Kurumuna henüz gönderilmemiş bulunan satışlarda,

18- 118, 119, 130 ve 133 üncü maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak satışlarda,

19- 128 ve 128/a maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan kıymet takdirlerinde,

20- 134 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan ihalenin feshi taleplerinde,

21- 142/a maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen sıra cetvellerinde veya Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest bir şikâyet ve/veya itiraza konu teşkil etmiş olan sıra cetvellerinde,

22- 143 üncü maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapan hükmü ve 143 üncü maddeye bu Kanunla eklenen yedinci fıkra, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay sonra, 143 üncü maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren,

23- 148/a maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra akdedilecek ipotek sözleşmelerinin tapu siciline tescilinde,

24- 150/b ve 150/ı maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra başlatılacak rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde,

25- 166 ncı maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra verilen iflâs kararlarında,

26- 168 ve 170/b maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde,

27- 169/a maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest itiraz yargılamalarında,

28- 179 uncu maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak iflâsın ertelenmesi taleplerinde,

29- 179/a ve 179/b maddeleri, Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest iflâsın ertelenmesi taleplerinde,

30- 185 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanun yürürlüğe girdiği sırada devam eden iflâs tasfiyelerinde,

31- 206 ncı maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenecek sıra cetvellerinde,

32- 222 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk alacaklılar toplanmalarında,

33- 223 üncü maddesinde değişiklik yapan hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak iflâs idaresi toplantılarında,

34- 226 ncı maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak sulh ve tahkimlerde,

35- 250 nci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen pay cetvellerinde veya Kanun yürürlüğe girdiği sırada derdest bir şikâyete konu teşkil etmiş olan pay cetvellerinde,

36- 251 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde değişiklik yapan hükmü, yollama yaptığı 143 üncü maddenin birinci fıkrası ve yedinci fıkrası bakımından Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay sonra, yollama yaptığı 143 üncü maddenin altıncı fıkrası bakımından Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren; 251 inci maddenin ikinci fıkrasına eklenen dördüncü cümlesi ise Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren,

37- 257, 258, 261, 264, 265 ve 268 inci maddelerinde değişiklik yapan hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihtiyatî haciz taleplerinde,

38- 280 inci maddesinde değişiklik yapan hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve derdest olan iptal davalarında,

39- 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303 ve 309 uncu maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile bu Kanunla getirilen 298/a ve 309/a ilâ 309/l maddeleri hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak konkordato taleplerinde,

40- 318, 323 ve 326 ncı maddelerinde değişiklik yapan hükümleri ile 329/a maddesi hükmü, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak fevkalâde mühlet taleplerinde,

Uygulanır.

MADDE 106. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 107. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/7/2003

—— • ——

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün

Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç

ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi

Hakkında Kanun

 

Kanun No. 4955                                                                                                                 Kabul Tarihi : 24.7.2003 

MADDE 1. — 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 2002 yılı ürünü ekici tütünlerinden, bu Kanunun 6 ncı maddesi çerçevesinde yazılı sözleşme yapılmaksızın üretilip, açık artırma merkezlerinde alıcısı çıkmadığı için açık artırma yöntemiyle satılma imkânı da bulunamayan tütünler, bir defaya mahsus olmak üzere ve Kurul tarafından belirlenip tebliğ edilmiş açık artırma başlangıç fiyatlarının % 50’sinden aşağı olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe satın alınabilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

29/7/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

 

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/116

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 06.02.1997 günlü, Esas No: 1994/295, Karar No: 1997/21 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddeleri ile Türk Ceza Yasası’nın 59/2. maddesi gereğince 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Sivas İl’i, Yıldızeli İlçesi, Cami Mahallesi, Cilt No: 2, Hane No: 188, Birey Sıra No: 92’de nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Ayhan’dan olma, 27.11.1973 doğumlu, 35410624072 T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Kerim OKATAN’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 16.06.2003 günlü, A.T.No: 130/06062003/032234/4106-3863 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

29 Temmuz 2003

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4601

1 — Açık bulunan Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman KADAKAL’ın atanması,

2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

28 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        Dr. M. H. GÜLER

        Başbakan                             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Dicle Üniversitesinden:

 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı Tıp doktoru yetiştirmek üzere Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanan öğrenci kayıt-kabul, eğitim-öğretim, staj, sınav ve yatay geçişlerle ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerin tanımları aşağıda belirlenmiştir.

a) Fakülte: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini,

b) Bölüm: Fakültede amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim dallarından oluşan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimi,

c) Anabilim Dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürüten birimi,

d) Bilim Dalı: Bir anabilim dalına bağlı eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

e) Öğretim Yılı: Her yıl eğitim-öğretimin başlangıcından bütünleme sınavlarının yapılmasına kadar devam eden süreyi,

f) Dönem: Temel Tıp Bilimleri, Klinik Tıp Bilimleri ve Aile Hekimliği gibi eğitim- öğretim kademelerinden her birini,

g) Ders Kurulu: 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim-öğretimin bilimsel bütünlük içinde verildiği birden fazla dersten oluşan eğitim-öğretim sürecini,

h) Ders Kurulu Başkanı: 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda verilecek olan her bir ders kurulunda, dersi bulunan anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından, sınıf koordinatörünün görüşü alınarak Fakülte Dekanı tarafından atanan öğretim üyesini,

i) Koordinatör: Her bir sınıf için, eğitim-öğretim koordinasyonunu sağlamak üzere, Fakülte Yönetim Kurulunca görevlendirilmiş olan öğretim üyesini,

j) Eğitim Komisyonu: Eğitim-öğretimde koordinasyonu sağlamak için Fakülte Dekanı başkanlığında dekan yardımcıları ve koordinatörlerden oluşan Komisyonu,

k) Tıp Eğitimi Kurulu: Fakültede akademik ve sosyal etkinliği artırmak amacıyla çalışan; Eğitim Komisyonu üyeleri ve çalışma grupları başkanlarından oluşan Kurulu,

l) Ders Kurulu Sınavı: Eğitim-öğretim yılı içersinde, her ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

m) Yıl Sonu Genel Sınavı: Eğitim-öğretim yılı sonunda tüm ders kurullarını kapsayan pratik ve teorik sınavlar,

n) Staj Sonu Sınavı: Fakültede 4 üncü ve 5 inci sınıflardaki her bir stajın sonunda yapılan pratik ve teorik sınavları,

o) Bütünleme Sınavı: Yıl sonu genel sınavından veya staj sonu sınavından başarısız olan öğrencilerin girmesi gereken sınavı,

p) Mazeret Sınavı: Mazereti nedeniyle ders kurulları sınavına giremeyen öğrencilerin girmesi gereken sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetki

Ders Kurulu Başkanı

Madde 5 — Başkanı bulunduğu ders kurulunda ders programının nitelik ve nicelik yönünden düzenlenmesinde, devam düzeninin sağlanmasında, ders kurulu sınavının hazırlanmasında, sınav evrakının muhafazasında ve sınav neticesinin değerlendirilmesinde, Koordinatörle işbirliği içinde çalışır.

Staj Yöneticisi

Madde 6 — Stajın yapıldığı anabilim dalının başkanıdır. Staj Yöneticisi, sınıf koordinatörüyle işbirliği halinde çalışır ve stajın programa uygun şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Koordinatör

Madde 7 — Ders Kurulu Başkanları ile birlikte ders programına son şeklini vererek, Eğitim Komisyonunun inceleme ve kabulüne sunar. Sınavların yapılması aşamasında gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. Yıl sonu genel sınavı ve bütünleme sınavlarında soruların toplanmasını, basılmasını, okutulmasını düzenler. Gerektiğinde sınav evrakının maddi hata açısından incelenmesini sağlar. Eğitim Komisyonuna, Tıp Eğitimi Kuruluna ve ders kurulları ile ilgili toplantılara katılır. Sınıfındaki öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili sorunlarının çözümü için ilgililerle ilişki kurar.

Koordinatörün herhangi bir nedenle görev yerinden ayrılması halinde yerine yardımcılarından birisi, Eğitim Komisyonu Başkanının onayı ile vekalet eder. İki aydan fazla süren ayrılmalarda yeni bir Koordinatör görevlendirilir.

Eğitim Komisyonu

Madde 8 — Fakülte Dekanı, dekan yardımcıları ve koordinatörlerden oluşur. Eğitim Komisyonunun Başkanı Fakülte Dekanıdır. Fakülte Dekanı tarafından Komisyona sunulan ders programlarını inceler, aksaklık varsa düzeltir ve kesin şeklini vermek üzere Fakülte Kuruluna sunar. Dekanlıkça gönderilen eğitim-öğretim ile ilgili konuları, öğrenci kabul ve nakil işlerini inceler; eğitim-öğretim yılı sonunda öğrencilerin başarı ve başarısızlık nedenlerini araştırır; eğitim-öğretime ilişkin Dekanlık, Koordinatörlük, ders kurulu öğretim üyeleri ve öğrencilerden gelen konuları görüşür ve sonuçlarını Dekana sunar. Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Tıp Eğitimi Kurulu

Madde 9 — Tıp Fakültesinde bilimsel, kültürel ve sosyal aktiviteyi artırmak amacıyla çalışır. Çalışma Grupları, bunların oluşturulma ve çalışma şekilleri Fakülte Kurulunca hazırlanacak bir yönerge ile belirlenir.

Danışman

Madde 10 — Öğrenciye, eğitim-öğretim konularında karşılaşacağı sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, ders yılı başında Dekan tarafından, Fakülte öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim–Öğretim Dönemleri, Eğitim-Öğretim Süresi, Öğretim Yılı ve Şekli,

Eğitim-Öğretim Programları

 

Eğitim – Öğretim Dönemleri

Madde 11 — Fakültede Tıp Doktorluğu eğitim-öğretimi üç kademede yapılır.

a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi : 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıfların eğitim-öğretim yıllarını kapsayan, Temel Tıp ve Klinik Bilimleri öğretiminin ilk kademesini oluşturan eğitim-öğretim dönemidir.

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi : Temel Tıp Bilimleri eğitim-öğretimine dayalı 4. ve 5. eğitim-öğretim yıllarını kapsayan eğitim-öğretim dönemidir.

c) Aile Hekimliği Dönemi : 6. sınıfı kapsayan; Klinik Tıp Bilimleri eğitim-öğretimine dayalı, hekimlik eğitimini tamamlayan ve 12 ay süren eğitim-öğretim dönemidir.

Eğitim-Öğretim Süresi

Madde 12 — Fakültede eğitim-öğretim süresi toplam 6 yıldır. Öğrenciler bu süreyi azami 9 yılda tamamlamak zorundadır. Ancak bu süre sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (2 öğretim yılı), üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt dondurma süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Yukarıda öngörülen eğitim süreleri içerisinde Fakülteyi bitirmeyeceği kesin olarak anlaşılan öğrencilerin Fakülte ile ilişkisi Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile kesilir.

Öğretim Yılı ve Şekli

Madde 13 — Her eğitim-öğretim yılı en az 32 haftalık sürelerden oluşur. Fakültede eğitim-öğretim 1., 2. ve 3 üncü sınıflarda ders kurulları, 4., 5. ve 6 ncı sınıflarda ise staj esasına göre yapılır.

Eğitim-Öğretim Programı

Madde 14 — Fakültede eğitim-öğretim biçimi "entegre sistem" dir. 1., 2. ve 3 üncü sınıflarda "Ders Kurulları", 4. ve 5. sınıfta "Teorik ve Pratiğe dayalı stajlar" şeklinde eğitim-öğretim yaptırılır. 6 ncı Sınıf ise pratiğe dayalı stajlardan oluşan "Aile Hekimliği" dönemidir.

Her yıl, en geç Haziran ayı sonuna kadar bir sonraki öğretim yılının eğitim-öğretim programı ders kurulları başkanları ile birlikte, sınıf koordinatörlerince hazırlanıp Eğitim Komisyonuna iletilmek üzere Fakülte Dekanlığına verilir. Eğitim Komisyonunca üzerinde gerekli görülen düzeltmeler yapılan program, Fakülte Kurulunda onaylandıktan sonra, ders yılı başlamadan önce, öğretim elemanları ve öğrencilere duyurulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Statüsü, Öğrenci Kayıt ve Kabul Şartları, Kayıt Yenileme ve

Yatay Geçiş Şartları

 

Öğrenci Statüsü

Madde 15 — Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl başında kaydını yaptırmış ve öğrenim harcını zamanında yatırmış olması şarttır.

Öğrenci Kayıt ve Kabul

Madde 16 — Fakülteye Kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Kayıt Yenileme

Madde 17 — Bir öğrencinin öğrencilik haklarından yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yarıyıl/öğretim yılı başından itibaren en geç bir hafta içinde harcını yatırmış ve kaydını yaptırmış olması gerekir. Bu süre içerisinde haklı ve geçerli bir nedenle kaydını yenileyemeyenlere, kayıt süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde mazeretlerini Dekanlığa bildirmeleri ve mazeretlerinin Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi koşuluyla, ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da kaydını yenilemeyen öğrenci hiçbir ders ve sınava alınamaz ve devamsız sayılır.

Yatay Geçiş

Madde 18 — Fakülteye yapılacak yatay geçişler yürürlükteki "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları"na ilişkin Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Kararları uyarınca düzenlenir.

Üst Sınıfa İntibak

Madde 19 — Başka bir tıp fakültesinden Fakülteye yatay geçiş yaparak kesin kaydını yaptıran öğrencilerin önceden devam almış ve başarmış oldukları eğitim-öğretim programları, Eğitim Komisyonu tarafından, Fakülte eğitim-öğretim programına uygunluğu ve eşdeğerliği açısından incelenir. Eğitim Komisyonunun olumlu görüşünün Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda, bu öğrencilerin intibakları yapılarak bir üst sınıfa geçişleri sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam, Mazeret ve İzinler

Devam

Madde 20 — Pratik (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları) ve teorik derslere devam zorunlu olup, yoklama derse katılan öğrencilerin imzası alınarak yapılır. Pratik derslerin % 15’ inden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınamaz ve "F1" notu alır.

Pratik derslerin % 15’ inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınamaz ve "E" notu alır.

Devamsızlık oranının % 15’i geçmediği durumlarda; öğrenci devam etmediği pratik çalışmaları, Anabilim Dalı Başkanı gerekli gördüğü takdirde, ilan edilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır.

Teorik derslerin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Teorik derslerin % 25’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve "E" notu alır.

"E" notu alarak sınıfta kalan öğrencinin kaybettiği süre Fakülteden mezun olmak için zorunlu olan l2 nci maddede belirtilmiş sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Öğrencilerin 1., 2. ve 3. sınıflarda yapılan ders kurulu sınavlarına girebilmesi için o ders kurulunda, Yönetmelikte yer alan şekli ile, devam şartını yerine getirmiş olması zorunludur

1., 2. ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin Yıl Sonu Genel ve Bütünleme Sınavlarına girebilmesi için, yıl içerisinde devam etmiş olduğu ders kurullarındaki toplam ders saati dikkate alınarak, bu Yönetmelikte yer alan şekli ile devam koşullarına uymuş olmaları gerekir.

Makul Sayılan Mazeretler ve Öğrenime Ara Verme İzni

Madde 21 — Öğrencilerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerinin askıya alınmasına, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilebilir.

a) Sağlık nedeniyle ders kurulu sınavına veya bir dersin ara sınavına giremeyen öğrencinin açılacak olan mazeret sınavına alınabilmesi için; Fakülteye bağlı anabilim dallarında görevli bir öğretim üyesinden, 25 yaşını geçmemiş olan öğrencinin ailesinden dolayı bağlı bulunduğu ve resmi olarak sevk edildiği Sosyal Güvenlik Kuruluşuna ait hastanedeki bir uzman hekimden veya öğrencinin öğrenim görmekte olduğu kentin dışında bulunduğu esnada hastalanması halinde bulunduğu mahallin en yüksek sağlık kuruluşundan sağlık raporu almış olması ve bunu katılamadığı sınavından sonra en geç bir hafta içinde beyan etmesi zorunludur. Raporlu öğrenci, raporlu olduğu sürece, devam edemediği derslerden devamsız sayılır.

b) Öğrenime Ara Verme İzni

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendinin 3 üncü paragrafı uyarınca eğitim-öğretim aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi dışında :

1) Mahallin en yüksek mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

2) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, Fakülte Yönetim Kurulunca izinli olarak eğitim-öğretimine ara verilmiş olması,

3) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği hükümleri itibariyle, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya okuldan çıkarılmayı gerektirmeyen mahkumiyet hali,

4) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması ile askere alınması,

5) Öğrencinin tutukluluk hali,

6) Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerde öğrencinin talebi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile mazeret belirten öğrencinin öğrenimine ara vermesine karar verilebilir. Öğrenci mazereti nedeniyle ara verdiği öğrenimine mazeretinin bitiminde ayrıldığı yerden devam eder, devam edemediği süre Fakülteyi bitirmek için 12 nci maddede belirtilen zorunlu sürelerin hesaplanmasında kullanılmaz.

Kayıt Dondurma

Madde 22 — Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular birinci yarı yılın ilk on beş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedenleriyle yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, kayıt eğitim-öğretim süresince en çok iki yıl süreyle dondurulabilir.

Bu haklardan ancak kayıt yaptıranlar yararlanabilirler. 1., 2. ve 3 üncü sınıf öğrencilerinin kayıt dondurma isteği bir yıldan az olamaz. İlgili kurullarca raporu geçerli sayılan 4., 5. ve 6 ncı sınıf öğrencilerinin kayıt veya eğitimlerini dondurma istekleri ise rapor süresince uygulanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Puan ve Derece

Madde 23 — Tıp Fakültesinde sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunların derece karşılığı aşağıda gösterilmiştir.

 

Puanlar

Dereceler

 

85 -100

Pekiyi

 

75 - 84

İyi

 

60 - 74

Orta

 

0 - 59

Başarısız

 ÖZEL DURUMLARI BELİRTEN NOTLAR:

F1 : Mazeretsiz devamsız, Yıl Sonu Genel ve Bütünleme Sınavlarına girme hakkı yok.

F2 : Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

F3 : Kopya

E : Mazeretli devamsız, geçmez.

G : Geçer (Başarılı, Yeterli)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Ders Kurulu Sınavı

Madde 24 — 1., 2. ve 3 üncü sınıfların ara sınavlarına Ders Kurulu Sınavı adı verilir. Bu sınavlar her ders kurulunun sonunda yapılır.

Yıl Sonu Genel Sınavı

Madde 25 — Bir öğretim yılı sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 15 gün en geç 21 gün sonra yapılan, bütün ders kurullarını kapsayan ve adına " Yıl Sonu Genel Sınavı" denilen sınavdır. Ara sınavlarda uygulanan kurallar Yıl Sonu Genel Sınavı için de geçerlidir.

Bütünleme Sınavı

Madde 26 — Yıl Sonu Genel Sınavının bitiminden veya 4. ve 5. sınıflarda son stajın bitim tarihinden en erken 15 gün en geç 21 gün sonra yapılan sınavdır.

Staj Sonu Sınavı

Madde 27 — 4. ve 5. sınıflarda her staj sonunda teorik ve pratik olarak yapılan sınavdır. Teorik sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

Değerlendirme

Madde 28 — a) 1., 2. ve 3 üncü sınıfların sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu öğrencinin ders kurullarından almış olduğu notların ortalamasının % 60‘ına Yıl Sonu Genel Sınavı veya Bütünleme Sınavı notunun % 40’nın eklenmesi ile hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 60 olması zorunludur.

1., 2. ve 3 üncü sınıfların teorik ve pratik sınav uygulanarak yapılan sınavlarında; teorik ve pratik sınavları, teorik ve pratik derslerin ders programı içindeki ağırlıkları dikkate alınarak, toplam 100 puan üzerinden, puanlandırılır.

b) Ders kurulları sınavlarından alınan notlarının ortalaması 75 ve üzeri olan öğrenciler istedikleri takdirde yıl sonu genel sınavından muaf tutulur ve başarılı kabul edilirler. Bu öğrencilerin ders kurulları sınavlarından aldıkları notların ortalaması başarı notu olarak kabul edilir.

c) Dördüncü ve Beşinci Sınıf öğrencileri, yaptıkları stajların sonunda, teorik ve pratik olarak yapılan sınavların ortalamasından en az 60 puan almak zorundadır. Teorik sınavdan en az 50 alamayan öğrenci pratik sınavına giremez. Staj başarı notu, teorik ve pratik sınavlardan alınan puanların ortalamasının alınmasıyla hesaplanır.

d) Altıncı sınıf öğrencileri devam ettikleri staj sonunda ilgili anabilim dalı akademik kurulu tarafından 34 üncü maddenin (c) bendinde belirtilen kriterler göz önüne alınarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda öğrencinin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verilir.

Sınav Kapsamındaki Her Bir Derste Sağlanan Başarının Sınav Sonucuna Etkisi

Madde 29 — 1., 2. ve 3 üncü sınıflarda yapılan bir sınav kapsamındaki bütün branşlardan elde edilen puanların toplamı o sınavın başarı notunu tayin eder. Ancak Ders Kurulu, Yıl Sonu Genel Sınavı veya Bütünleme sınavında öğrenci sınav kapsamındaki derslerin bir veya birkaçından % 50’nin altında not alırsa o dersten elde ettiği puan ile, o dersin toplam puanının % 50’si arasındaki puan farkı, sınav toplam puanından düşülür.

Sınıf Tekrarı

Madde 30 — Bütünleme Sınavında da başarısız olan öğrenci 12 nci maddede belirtilen süre elverdiği takdirde o sınıfı tekrarlar.

Ortak ve Zorunlu Dersler

Madde 31 — a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, 60 saatten az olmamak koşuluyla, 1. sınıfta verilir. Her yarıyılda en az bir ara sınavı ve öğretim yılı sonunda, Yıl Sonu Genel Sınavı yapılır. Bu sınavdan itibaren en erken 15 en geç 21 gün sonra Bütünleme Sınavı yapılır.

Beden Eğitimi ve Bilgisayar dersleri, zorunlu olmamak ve 30 saatten az olmamak üzere, 1. sınıfta verilir. Bu dersler için ara sınav, yıl sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı yapılır.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinde ara sınav notları ortalamasının % 50’si ile yıl sonu genel sınavı veya bütünleme sınavı notunun % 50’sinin toplamı başarı notunu tayin eder. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 60 olması gerekir. Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Kütüphane ve Dokümantasyon derslerinde ise değerlendirme ilgili öğretim elemanı tarafından "Başarılı" veya "Başarısız" olarak yapılır.

Staj Bütünleme Sınavı

Madde 32 — 4. ve 5 inci sınıflarda yapılan staj sınavlarından bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci o yılın son stajının bitiminden en erken iki hafta sonra Bütünleme Sınavına/Sınavlarına alınır. Bütünleme Sınav veya Sınavlarında başarılı olamayan öğrenciye 6. maddedeki süreler elverdiği taktirde bu staj veya stajları tekrarlama hakkı verilir.

Madde 33 — 4. ve 5 inci sınıflarda başarılı öğrencilerin staj başarı notlarının tespiti için staj notlarının ortalaması 28 inci maddede gösterildiği şekilde staj başarı notuna çevrilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Aile Hekimliği Dönemi

 

Aile Hekimliği Dönemi (6. Sınıf, İnternlik Dönemi)

Madde 34 — İlk beş sınıfın bütün derslerini başarı ile geçen öğrenci 6. sınıfta "Aile Hekimliği" adayı olur ve ayın ilk günü veya on beşinde; bugünlerin tatile rastlaması halinde müteakip ilk iş gününde, stajlara başlar. Bu dönem Klinik ve Poliklinik Uygulamaları ile saha çalışmalarının yaptırıldığı stajlardan oluşan 12 aylık (tam yıl) bir süreyi kapsar.

Aile Hekimliği dönemindeki eğitim programının amacı: öğrencinin daha önceki yıllarda edindiği teorik ve pratik bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırmak, öğrenciye hekimlik sanatının uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak ve hekim adayını, yalnız başına kaldığında, bu sanatı en iyi biçimde uygulayabileceği düzeye getirmektir.

a) Aile Hekimliği Dönemi 12 ay süre ile devam eder.

b) Öğrenciler, eğitim-öğretim gördüğü tüm kurum ve kuruluşların koşullarına uymak, her türlü sağlık hizmetlerini yapmak, poliklinik, ameliyat, laboratuvar çalışması, vaka takdimi, konferans, seminer ve benzeri tüm klinik aktivitelere katılmak ve denetim altında bunları bizzat yapmak zorundadır. Öğrenciler uygulanan program içinde her staj diliminde haftada en az bir nöbet tutarlar. Nöbet sırasında klinik nöbetçi hekimine karşı doğrudan sorumludurlar. Öğrencinin bu aktiviteleri eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için olanaklar dahilinde gerekli koşullar sağlanır.

c) Öğrenci, ilgili sorumlu öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanınca devam, akademik başarı, entelektüel kapasite, hasta müşahedeleri, epikrizler, seminerlere katılma başarısı, hastalara karşı ilgisi, klinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, sorumluluk duygusu ve dürüstlük gibi kriterler bakımından değerlendirilir. Sorumlu öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanının yapacağı bu değerlendirme sonucunda yeterli görülen öğrencilere yeterlik belgesi verilir. Anabilim dalı başkanı, sorumlu öğretim üyesinin de görüşünü alarak, öğrencinin stajının, o stajın 1/4’ünden az olmamak üzere, uzatılmasına karar verebilir. Yetersiz olduğuna karar verilen öğrenci o staj diliminden yeterlik belgesi alamaz.

d) Bir staj diliminden yeterlik belgesi almayan öğrenci o dilimin tümünü yıllık programın sonunda tekrarlar. Yeterli olduğuna karar verilinceye kadar da o staj dilimini tekrar eder.

e) Aile Hekimliğinin gerek görülen dilimleri Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile, (yurt içi-yurt dışı diğer) tıp fakülteleri veya eğitim kuruluşlarında yapılabilir. Fakülte dışındaki eğitim süresi Aile Hekimliği dönemi eğitiminin toplam süresinin 1/4‘ünü (3 ay) geçemez.

f) Yurdumuzdaki diğer tıp fakülteleri ile yabancı tıp fakülteleri Aile Hekimliği dönemi öğrencileri, fakültesinin müsaadesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun Kararı ile eğitim dilimlerinden bir yada birkaçını Fakültede yapabilirler. Fakültede Aile Hekimliği dönemi eğitimi yapmak isteyen diğer tıp fakülteleri öğrencilerinin, internlik eğitimi başlamadan 2 ay önce bağlı bulundukları tıp fakültesinin resmi yazısı ve kendi dilekçeleri ile, Fakülte Dekanlığına başvurmaları gerekir. Aile Hekimliği dönemi eğitiminin bir yada birden fazla dilimini (tanınan süreyi aşmamak koşuluyla) diğer bir tıp fakültesinde yapmak isteyen öğrencinin isteği; eğitimin başlamasından 2 ay önce bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına başvurması, Fakülte Yönetim Kurulunun olumlu kararı ve karşı tıp fakültesinin kabulü ile gerçekleştirilir.

Aile Hekimliği (İntörnlük) Başarı Notu

Madde 35 — 6 ncı sınıftaki öğrencilerin başarıları 34 üncü maddenin (c) bendinde gösterildiği şekilde saptanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Diplomalar

Madde 36 — Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir.

a) Temel Tıp Bilimleri Önlisans Diploması

Tıp öğrenimini tamamlayamayanların veya tamamlayamayacakları anlaşılanların Önlisans Diploması almaları Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

b) Tıp Doktorluğu Diploması

Tıp Doktorluğu için öngörülen 6 yıllık eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayanlara "Tıp Doktoru Diploması" verilir. Ancak Diplomalar hazırlanıncaya kadar, diploma verilirken geri alınmak üzere, "Mezuniyet Belgesi" verilir.

Diploma bir defaya mahsus olarak verilir. Kayıp edilmesi halinde diploma yerine geçen ve kayıptan dolayı verildiği belirtilen bir belge düzenlenir.

 

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli Genel Hükümler

Ön Şart ve Sınıf Tekrarı

Madde 37 — Tıp Doktorluğu eğitiminde bir sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır. Bu nedenle bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Öğrenci 1., 2. ve 3 üncü sınıfta takıldığı sınıfı, 4., 5. ve 6 ncı sınıfta kaldığı staj veya stajları aynen tekrarlar. 4. sınıfta bütün stajlarının devamını almış ve en az 2 stajdan başarılı olmuş olan öğrenci, öncelikli olarak kaldığı stajları almak koşuluyla, sürenin elvermesi halinde 5 inci sınıf stajlarından da staj alabilir. Ortak zorunlu dersler, ön şartlı dersler kapsamında değildir.

Sınav Günleri ve Şekli

Madde 38 — a) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilemez. Ancak zorunlu hallerde Fakülte Yönetim Kurulunca en az 7 gün önceden ilan edilmek şartıyla değiştirilebilirler.

b) 1., 2. ve 3 üncü sınıflarda sınavlar teorik veya hem teorik hem pratik olarak yapılabilir. Teorik sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir.

c) Öğrenciler, sınavlara saptanan gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava zamanında gelmeyen, sınavın teorik veya pratik kısımlarından birine girmeyen öğrencinin notu "F2" olur.

d) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye "F3" notu verilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav Sonuçlarının İlan Edilmesi

Madde 39 — Fakültede her türlü sınav sonucu 100 tam puan üzerinden ilan edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 40 — Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç bir hafta içerisinde Fakülte Dekanlığına yaparlar. Bu itirazlar, ilgili ders kurulu başkanı ve koordinatör tarafından gözden geçirilir, maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılır. Başka herhangi bir nedenle not değiştirilemez.

Mazeret Sınavı

Madde 41 — a) Mazereti nedeniyle herhangi bir ders kurulu sınavına veya bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenci, bir hafta içinde mazeretini Fakülte Dekanlığına bildirmesi ve Fakülte Yönetim Kurulunun kabul etmesi halinde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavı bir defada ve Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen bir tarihte yapılır.

b) Yıl Sonu Genel ve Yıl Sonu Bütünleme Sınavları ile Staj Sonu ve Staj Bütünleme Sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. Sınav tarihinde, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilmiş olan öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.

Mezuniyet Başarı Notu ve Derecesi

Madde 42 — a) Ortak ve Zorunlu Dersler dikkate alınmadan; 1., 2. ve 3 üncü sınıflarda, Yıl Sonu genel sınavı veya bütünleme sınavından elde edilen başarı notu o yıla ait başarı notu olarak değerlendirilir.

b) 1., 2. ve 3 üncü sınıflarda, ders kurulları sınavları not ortalaması 75 veya üzeri olan, bu nedenle Yıl Sonu Genel Sınavına girmeyen öğrencilerin bu notları o yıl/lara ait başarı notu olarak değerlendirilir.

c) 4. ve 5 inci sınıflarda, öğrencilerinin her bir yıla ait stajlardan aldıkları notların toplamının o yıl içindeki staj sayısına bölünmesiyle ilgili yıla ait başarı notu elde edilir.

d) Her sınıf için geçerli olan başarı notlarının toplanıp beşe bölünmesiyle Mezuniyet Başarı Notu belirlenir.

e) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim süresince disiplin cezası almamış, mazeretsiz olarak yıl kaybetmemiş ve bütünlemeye kalmamış öğrenciler arasından Mezuniyet Başarı Notuna göre ilk üç dereceye girerek mezun olan öğrenciler belirlenir.

f) 4 üncü sınıftan itibaren (4. sınıf dahil) Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirmeye alınmazlar.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Yürürlükten Kaldırma,Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 43 — 11/11/1989 tarihli ve 20339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkacak sorunları çözmeye Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1 — 2003-2004 öğretim yılından önce Fakülteye kayıt yaptırmış olan ve halen Fakültede kayıtlı bulunan öğrenciler 43 üncü maddede belirtilen yönetmelik hükümlerine tabidirler. 2002-2003 öğretim yılında başarısız olan 1 inci sınıf öğrencilerine Bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 45 — Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 46 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH           : 16/07/2003

KARAR NO  : 2003/ÖİB-K-17

KONU           : Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Arsa Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

Bakanlar Kurulu’nun 27.05.1992 tarih ve 92/3088 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden özelleştirme programa alınmış sayılan Et ve Balık Ürünleri A.Ş. (Şirket)’ye anılan Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde Şirket tarafından gerçekleştirilen ve Yönetim Kurulu’nca onaylanan ihaleler sonucunda;

1 — İstanbul Ataköy’de, 59 ada, 52 parsel, 50 no ve 2 paftada bulunan 62 m2 mağazası ve 60 m2 deposu bulunan dükkanın, 151.600.-(yüzellibirbinaltıyüz) ABD Doları bedelle Nihat KARABIYIK’a satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Özlem YILMAZ’a 151.500.-(yüzellibirbinbeşyüz) ABD Doları bedelle satılmasına,

2 —Balıkesir İli, Merkez İlçesi, Plevne Mahallesi, 5899 ada, 13 numaralı parselde bulunan 273,04 m2 arsanın 875.-(sekizyüzyetmişbeş) ABD Doları bedelle, 5899 ada, 14 numaralı parselde bulunan 273,29 m2 arsanın 213/273 hissesinin 770.-(yediyüzyetmiş) ABD Doları bedelle ve 5900 ada, 6 numaralı parselde bulunan 371 m2 arsanın 321/371 hissesinin 910.-(dokuzyüzon) ABD Doları bedelle Remzi ALATAŞ’a satılmasına,

3 — İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Rumeli Feneri, Papazburnu Mevkii, 7 pafta, 532 numaralı parselde bulunan 2.388 m2 arsanın 6.500.-(altıbinbeşyüz) ABD Doları bedelle Lütfü AĞGÜL’e satılmasına,

4 —Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Köyü, Köyiçi Mevkii, 22 pafta, 2860 numaralı parselde bulunan 1.770 m2 arsanın 1/2 hissesinin 300.-(üçyüz) ABD Doları bedelle Mustafa KARAKURT’a satılmasına,

5 — Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kavisiçi Mevkii, 2503 ada, 11 numaralı parselde bulunan 223 m2 hisseli arsasının 29/223 hissesinin 34,8.-(otuzdörtdolarsekizcent) ABD Doları bedelle Rasim GUGUŞ’a satılmasına,

6 — Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kavisiçi Mevkii, 2503 ada, 2 numaralı parselde bulunan 106 m2 hisseli arsanın 32/106 hissesinin 34,8.-(otuzdörtdolarsekizcent) ABD Doları bedelle İrfan ÖZTÜRK’e satılmasına,

7 — Kütahya İli, Merkez İlçede Dekovil Hattı olarak bilinen alanda, 8 ayrı parselde bulunan toplam 10.905 m2 arsanın 4.000.-(dörtbin) ABD Doları bedelle Sait ÖZAKŞEHİR’e satılmasına,

8 — Kütahya İli, Merkez İlçesi, İn Köyü Suluöz Mevkiinde Kil sahası olarak bilinen 32 ayrı parselde bulunan toplam 175.860 m2 arsanın 37.000.-(otuzyedibin) ABD Doları bedelle Ali BERBER’e satışının yapılmasına, anılan kişinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi halinde teminatının irat kaydedilerek açık artırmada 2 nci olarak en yüksek teklifi veren Bekir KARAAYTAǒa 36.000.-(otuzaltıbin) ABD Doları bedelle satılmasına,

9 — HAVELSAN Hava Elektronik San. Tic. A.Ş. sermayesindeki Şirkete ait % 0.038 oranındaki hissenin 150.000.-(yüzellibin) ABD Doları bedelle Aspilsan Askeri Pil San. ve Tic. A.Ş.’ye satışının yapılmasına,

10 — Satış bedellerinin peşin tahsil edilmesine,

11 — Alıcıların satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi ve/veya ihale şartlarının öngördüğü yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatlarının Şirket tarafından irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine,

12 — Satış sözleşmelerinin imzalanması ve taşınmazların alıcılara devri hususunda Şirketin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı