Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

29 Temmuz 2003

SALI

Sayı : 25183

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4950 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4951 15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

4952 Ticarî İşletme Rehni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4953 Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5932 Gümrük Müsteşarlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Gümrükler Başmüdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüklerinin Kaldırılması ve Bunların Yerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Hatice DEMİRER’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/115)

Atama Kararı

2003/5949 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Yusuf TUNA’nın Atanması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/14)


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4950                                                                                                                               Kabul Tarihi : 22.7.2003

MADDE 1. — 22.3.1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetiştiricilik

Madde 13. — Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurmak isteyenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak zorundadır.

Su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ilişkin izinler; bu tesislere ait projenin sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahzur taşımaması halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilir.

Kurulacak yetiştiricilik tesisleri için 4 üncü maddenin son fıkrası hükümleri uygulanır.

Yetiştiricilikle ilgili usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2. — 1380 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Türk vatandaşı olmayan kişilerin su ürünleri avcılığı yapmak üzere 2674 sayılı Karasuları Kanununun 1 inci maddesinde yazılı karasularına veya 4 üncü maddesinde yazılı içsulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri avcılığında bulunmaları yasaktır.

MADDE 3. — 1380 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (b) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve bilimsel yönlerden bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflar bakımından konulacak yasak, sınırlama ve yükümlülükler yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 4. — 1380 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 32. — Bu Kanunda yer alan mahkemece yerine getirilecek görevler zaruret görülmeyen hallerde sulh ceza mahkemelerince onbeş gün içerisinde evrak üzerinden inceleme yapılarak karara bağlanır.

MADDE 5. — 1380 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Koruma ve kontrol

Madde 33. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve içsuların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adlî mercilere teslim etmek; ek madde 3'te yer alan hükümler çerçevesinde idarî para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

MADDE 6. — 1380 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları.

Madde 34. — Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.

Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adlî mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.

Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.

b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur.

Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.

c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır.

Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 7. — 1380 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 36. — Bu Kanundaki ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir.

a) 3 üncü maddenin;

1. İkinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal edenler ikiyüzelli milyon lira,

2. Üçüncü fıkrası gereğince, gemisi için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleri veya donatanları bir milyar lira,

3. Beşinci fıkrası gereğince, ruhsat tezkerelerini ilgililere göstermeyenler ikiyüzelli milyon lira,

4. Altıncı fıkrası gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler yüzelli milyon lira,

5. Yedinci fıkrasına göre çıkarılacak yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edenler yüzelli milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca üçüncü madde ile zorunlu kılınan ruhsat tezkeresini almadan elde edilen su ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir. Yedinci fıkraya göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırılık durumunda da aynı işlem uygulanır.

Eylemin ruhsatsız gemilerle tekrarı halinde avcılıkta kullanılan ağ, olta ve benzeri istihsalin gerçekleştirildiği araçlar zapt ve mahkemece müsadere edilir.

b) 7 nci maddede belirtilen fiilleri ilgili mercilerden izin almaksızın yapanlara, fiilin içsularda gerçekleşmesi halinde bir milyar lira, denizlerde vuku bulması halinde ise iki milyar lira idarî para cezası verilir. Çıkarılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddelerin zapt ve mahkemece müsaderesi ile ilmî ve teknik bakımlardan istihsal yerlerinin eski şekline döndürülmesinin mümkün olduğu durumlarda, masrafları yapanlara ait olmak üzere eski şekline döndürülmesine karar verilir.

c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak kurulduğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilen tesis sahiplerine bir milyar lira idarî para cezası verilir. Tesisin yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi için altmış gün süre tanınır. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmesi durumunda iki milyar lira idarî para cezası verilir. Aykırılığın giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi için otuz gün daha süre verilir. Bu süre sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda üç milyar lira idarî para cezası ve tesisin mahkemece kapatılmasına karar verilir.

13 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere bir milyar lira idarî para cezası verilir.

d) 19 uncu maddeye aykırı hareket edenler bir milyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır. İstihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçhizat zapt ve mahkemece müsadere edilir.

e) 20 nci maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenler bir milyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Suç; fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sahipleri ve bunların sorumlu kıldığı kişiler tarafından işlenildiği takdirde, on milyar lira idarî para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine mahkemece karar verilir.

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun kalktığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerince tespit edilerek mahkemeye bildirildiği veya tesis sahiplerinin talebi üzerine mahkemece belirlendiği takdirde, aynı mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin verilir.

f) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler beş milyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları, zapt ve mahkemece müsadere edilir.

g) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler beşyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri mahkemece durdurulur ve masrafları kendilerine ait olmak üzere engellerin kaldırılmasına karar verilir.

h) 23 üncü maddenin (a) bendi ile (b) bendinin birinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, beşyüz milyon lira idarî para cezası verilir, istihsal olunan su ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir. Aykırılığın gırgır ağları ile avlanan balıkçı gemileri kullanılarak yapılması halinde, bu gemilerin sahip veya donatanlarına ceza iki misli olarak uygulanır. Suçta kullanılan gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir.

Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar bakımından konulacak düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve mahkemece müsadere edilir.

23 üncü maddenin (b) bendinin ikinci fıkrasına göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere bir milyar lira idarî para cezası verilir.

i) 24 üncü maddenin (a) bendinde belirtilen alanlarda trol ile su ürünleri istihsalinde bulunanlar üç milyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtaları zapt ve mahkemece müsadere edilir.

24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenler iki milyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır, istihsal olunan su ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir. Suçta kullanılan gemiler ile gerçek ve tüzel kişilerin ruhsat tezkereleri; suçun ilk defa işlenmesi halinde bir ay, ikinci defa işlenmesi halinde üç ay süre ile geri alınır, tekrarlanması halinde iptal edilir. Aykırılığın bu Kanuna istinaden bölgeler, mevsimler ve zamanlar bakımından konulacak düzenlemelere uyulmayarak işlenmesi halinde, gemiler haricindeki istihsal vasıtaları da zapt ve mahkemece müsadere edilir.

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordaya alınmış durumda tespit edilenler, göz açıklıkları tayin olunan asgarî ölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar ile orta su trolünü veya kombine trolü dip trolü olarak kullananlar hakkında, ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

j) 23 ve 24 üncü madde ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen su ürünleri ile 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su ürünlerini satanlar, nakledenler veya bunları imalatta kullananlar, işleyenler, muhafaza edenler ve ihraç edenler beşyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca suç konusu su ürünleri ile yapılan imalatlar zapt ve mahkemece müsadere edilir.

k) 26 ncı maddeye göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, yediyüzelli milyon lira idarî para cezası verilir. Ayrıca, suç konusu su ürünleri zapt ve mahkemece müsadere edilir.

l) 28 inci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ilgililere zamanında ve doğru olarak vermeyenler, ikiyüz milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır.

m) 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler, ikiyüzelli milyon lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Suç konusu yasak vasıtalar zapt ve mahkemece müsadere edilir.

Bu maddede yazılı idarî para cezaları, tam boyu oniki metre dahil yirmiiki metreye kadar olan gemiler için iki katı, yirmiiki metre ve daha uzun gemiler için üç katı olarak uygulanır.

Bu maddede sayılan suç konusu fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları iki misli olarak uygulanır.

Suç konusu fiillerin tekrarı, suçun tespit edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde ilk cezaya konu suçun tekrar işlenmesini ifade eder.

MADDE 8. — 1380 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 3. — Bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan idarî para cezaları mahallin en büyük mülkî amiri ile denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı bot komutanları tarafından kesilir ve mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılır. Mülkî amirler ceza kesme yetkilerini 33 üncü maddede belirtilen görevlilere önceden ilân etmek şartıyla devredebilirler.

Cezaların kesilme usulleri, makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü hususundaki usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Cezalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

İdarî para cezalarına karşı cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idare tarafından verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinden inceleme yapılarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/7/2003

—— • ——

15.5.2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanunun Geçici

1 inci Maddesinin Değiştirilmesi

Hakkında Kanun

Kanun No. 4951                                                                                                                       Kabul Tarihi : 22.7.2003

MADDE 1. — 15.5.2002 tarihli ve 4756 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1. — Halen görevde bulunan Üst Kurul üyeleri, bu Kanuna göre seçilecek yeni Üst Kurul üyelerinin seçim sonucunun, Resmî Gazetede yayımlanması tarihine kadar 3984 sayılı Kanunda belirlenen yetki, görev ve işlemleri yerine getirmek üzere görevlerine devam ederler.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/7/2003

—— • ——

Ticarî İşletme Rehni Kanununda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun

 

Kanun No. 4952                                                                                                                      Kabul Tarihi : 23.7.2003

MADDE 1. - 21.7.1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticarî İşletme Rehni Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ikiyüzelli" ibaresi "iki milyar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2. - 1447 sayılı Kanunun numarasız olan ek maddesi "Ek Madde 1" olarak numaralandırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 2. - Sanayî işletmelerinde 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerinde yer alan unsurlardan bir veya daha fazlası rehnin konusu yapılabilir, ticarî işletme rehnine konu kredilerle satın alınan makine, ekipman, araç, alet ve cihazlar rehnedilebilir. Rehinli mallar alacaklının belirleyeceği muhtemel rizikolara karşı sigorta ettirilir. Sigorta masraflarının hangi tarafa ait olacağı rehin sözleşmesinde belirtilir.

Sanayî işletmelerinde rehne konu olan varlıkların bir listesi işletmenin yasal defterlerinden işletme veya yevmiye defterinin son sayfasına noter tarafından onaylanarak eklenir. Bu listelerde, rehinli malların özellikleri açıkça belirtilir. Bu işlem rehnin devamı süresince her yıl yenilenir.

Ticarî işletme rehnine ilişkin hükümler bu maddeye göre sanayî işletmelerinde yapılan rehinlerde de uygulanır.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/7/2003

—— • ——

 

Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına

4 üncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4953                                                                                                                   Kabul Tarihi : 23.7.2003

MADDE 1. — 11 Aralık 2002 tarihinde Roma’da imzalanan "Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına 4 üncü Ek Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/7/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

28 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-11391

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Türkiye; 3 Büyük İmparatorluk: Hitit-Bizans-Osmanlı” adlı serginin açılışına katılmak üzere, 29 Temmuz 2003 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

28 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-155-2003-947

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 28 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11391 sayılı yazınız.

“Türkiye; 3 Büyük İmparatorluk: Hitit-Bizans-Osmanlı” adlı serginin açılışına katılmak üzere, 29 Temmuz 2003 tarihinde Japonya’ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5932

Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatında yer alan Ek-1 sayılı listede gösterilen gümrükler başmüdürlükleri ile Ek-2 sayılı listede gösterilen gümrükler muhafaza başmüdürlüklerinin kaldırılması ve bunların yerine Ek-3 sayılı listede gösterilen gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerinin kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 7/7/2003 tarihli ve 13451 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

EK-1

KURUMU     : Gümrük Müsteşarlığı

TEŞKİLATI : Taşra

KALDIRILAN GÜMRÜKLER BAŞMÜDÜRLÜKLERİ

1 - Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü

2 - Antalya Gümrükleri Başmüdürlüğü

3 - Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğü

4 - Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğü

5 - Gaziantep Gümrükleri Başmüdürlüğü

6 - Gürbulak Gümrükleri Başmüdürlüğü

7 - Habur Gümrükleri Başmüdürlüğü

8 - Hakkari Gümrükleri Başmüdürlüğü

9 - Hopa Gümrükleri Başmüdürlüğü

10 - İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğü

11 - İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü

12 - İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğü

13 - İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü

14 - Malatya Gümrükleri Başmüdürlüğü

15 - Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğü

16 - Samsun Gümrükleri Başmüdürlüğü

17 - Sinop Gümrükleri Başmüdürlüğü

18 - Trabzon Gümrükleri Başmüdürlüğü

EK-2

KURUMU     : Gümrük Müsteşarlığı

TEŞKİLATI : Taşra

KALDIRILAN GÜMRÜKLER MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜKLERİ

1 - Ankara Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

2 - Antalya Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

3 - Bursa Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

4 - Edirne Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

5 - Gaziantep Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

6 - Gürbulak Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

7 - Habur Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

8 - Hakkari Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

9 - Hopa Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

10 - İskenderun Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

11 - İstanbul Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

12 - İzmir Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

13 - İzmit Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

14 - Malatya Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

15 - Mersin Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

16 - Samsun Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

17 - Sinop Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

18 - Trabzon Güm. Muhafaza Başmüdürlüğü

EK-3

KURUMU    : Gümrük Müsteşarlığı

TEŞKİLATI : Taşra

KURULAN GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜKLERİ

1 - Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

2 - Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

3 - Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

4 - Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

5 - Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

6 - Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

7 - Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

8 - Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

9 - Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

10 - İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

11 - İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

12 - İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

13 - İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

14 - Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

15 - Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

16 - Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

17 - Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

18 - Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından :

Karar Sayısı : 2003/115

Silâhlı terör örgütünün sair efradı olmak suçundan; Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 16.11.1993 günlü, Esas No: 1992/73, Karar No: 1993/118 sayılı ilâmıyla; Türk Ceza Yasası’nın 168/2. ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddesi gereğince 15 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Çorum İl’i, Mecitözü İlçesi, Sülüklü Köyü, Cilt No: 56, Hane No: 19 Birey Sıra No: 56’da nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Cemile’den olma 02.05.1968 doğumlu, 33640273626 T.C. Kimlik Numaralı Hatice DEMİRER’in kalan cezası, Adli Tıp Kurumu’nun 27.12.2002 günlü, A.T.No:130/20122002/63884/7970-7646 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

28 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararı

Karar Sayısı : 2003/5949

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğine, Yusuf Tuna’nın atanması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 24/6/2003 tarihli ve 2224 sayılı yazısı üzerine, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanunun 3 üncü ve 12/5/2001 tarihli ve 4672 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddelerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A. AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Dicle Üniversitesinden:

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü Zorunlu 

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınavlarını kapsar.

Amaç

Madde 2 — Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimin amacı, öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretimin öngördüğü yabancı dilde kendi konularında okuduklarını ve duyduklarını anlayabilme, kavrayabilme, metinleri Türkçeye çevirebilme, yazı ve sözle kendilerini yeterince ifade edebilme ve kültürel ve sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır.

Eğitim-Öğretim Süresi, Şekli ve Sınavlar

Madde 3 — Hazırlık eğitimi bulunan Yabancı Diller (İngilizce, Fransızca, Almanca) programına kabul edilen öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlilik sınavına girerler. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler kabul edildikleri Lisans programına doğrudan kayıt yaptırırlar. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler ise, Destek Eğitimine devam ederler. 1 (Bir) yıl süreli Destek Eğitimi sonunda yapılacak olan yıl sonu ya da bütünleme sınavında başarılı olan öğrenciler, kabul edildikleri Lisans programına kayıt hakkı kazanırlar, bu sınavlarda da başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişkileri kesilir.

Hazırlık sınıfı ve Destek Eğitiminde başarı notu, 100 üzerinden en az 60’dır. Bu not öğrencinin yıl sonu ya da bütünleme sınavı dikkate alınarak verilir.

Dönem sonu ve bütünleme sınavları iki aşamalıdır.

İlk aşama; Dilbilgisine Giriş+Çeviriye Giriş+Sözcük Öğr.Yöntemi+Fonetik’den oluşan yazılı,

İkinci aşama ise, Konuşma Yöntemlerinden oluşan sözlüdür.

Birinci aşamadan 60 ve üzeri not alan öğrenci ikinci aşamaya girmeye hak kazanır. İkinci aşamada da 60 ve üzeri not alan öğrenciler Hazırlık Sınıfını başarmış sayılırlar.

Devam Koşulu

Madde 4 — İngilizce, Fransızca ve Almanca hazırlık sınıfı ve destek eğitiminde öğrenciler ders ve laboratuarların en az %70’ine devam etmek zorundadırlar.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 5 — Bu Yönetmelikte değinilmeyen hususlara Dicle Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi hükmü gereğince hazırlanan bu Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim – öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını kapsar.

Öğrenci Kabulü

Madde 2 — a) Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 LES puanına sahip olması gerekir. Yüksek Lisans Programlarına başvurabilmek için gerekli olan lisans not ortalaması Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde LES puanıyla birlikte lisans not ortalaması ve sözlü sınav sonucu da değerlendirmeye alınabilir. Ancak bu değerlendirmede LES puanı en az % 50 oranında etki eder. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile adaydan istenebilecek diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası sınavlar ve benzeri) aranan Yabancı Dil Düzeyi ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılıp yapılmayacağı, Üniversite Senatosunca belirlenir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların Lisans veya Yüksek Lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi Lisans veya Yüksek Lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45, lisans diplomasıyla başvuranların en az 55 puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına başvurabilmek için gerekli olan Yüksek Lisans not ortalaması Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde LES puanıyla birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve sözlü sınav sonucu da değerlendirmeye alınabilir. LES puanı en az % 50 oranında değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile adaydan istenebilecek diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası sınavlar ve benzeri) aranan Yabancı Dil Düzeyi ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılıp yapılmayacağı Senatoca belirlenir. LES’e eş değer kabul edilen ve Yüksek Öğrenim Kurumunca ilan edilen eş değer puanlar, üniversitenin senato kararıyla yükseltilebilir.

c) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sözel kısmından en az 45 puana sahip olmaları gerekir. Sanatta Yeterlilik programlarına başvurabilmek için gerekli olan Yüksek Lisans not ortalaması Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Sanatta Yeterlilik Programlarına öğrenci kabulünde LES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve sözlü/yetenek sınavı/portfolyö sonucu da değerlendirmeye alınabilir. LES puanı en az % 50 oranında değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile adaydan istenebilecek diğer belgeler (referans mektubu, neden sanatta yeterlilik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası sınavlar ve benzeri) aranan Yabancı Dil Düzeyi ve Yabancı Dil Yeterlik Sınavı yapılıp yapılmayacağı Senatoca belirlenir.

d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans/tıp diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek Temel Tıp puanına veya Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenen LES standart puana sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise, yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (LES) sayısal kısmından 45 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek, LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri I. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.7; Temel Tıp Bilimleri II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpılarak, toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya LES puanı yanısıra gerekirse, lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalaması ve sözlü sınav sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği Senatoca belirlenir. Temel Tıp Puanının veya LES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Üniversite Senatosunca kararlaştırılır. Üniversite yalnız Temel Tıp Puanı veya LES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

e) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak ilgili Senato, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.

f) Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, Enstitü Yönetim Kurulunca aranan şartları yerine getirmek kaydıyla, başvurdukları enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanının olumlu görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Lisansüstü programlarına kabul edilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe öğrenimi gördükleri ve başarılı olduklarına dair bir belge ile başvururlar. Enstitülerce gerekli görüldüğü taktirde, kaydedildiği lisansüstü eğitim programlarının takibi için Türkçeleri yeterli olmayanlara Türkçe öğrenmeleri için en fazla bir yıl ek süre tanınabilir.

g) Öğrenci kabul edecek lisansüstü programlarının adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar ilan verilerek duyurulur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

h) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin esaslar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

i) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yaptırmak maksadıyla alınan araştırma görevlileri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi, öğretim üyesi veya araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeniden sınav yapılmasına gerek kalmaksızın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Enstitülerinde lisansüstü öğretim yapmak üzere görevlendirilebilir.

Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından verilmek suretiyle desteklenir.

j) Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından veya yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavından Senato tarafından belirlenen düzeyde not alanlar doğrudan ilgili programa devam ederler. Aranan Yabancı Dil yeterliliğine sahip olmayan öğrenciler Yabancı Dil hazırlık programına kaydedilirler veya yabancı dil öğrenmek üzere bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre öğrenim sürelerine dahil edilmez. Bu sürede başarılı olamayan öğrencilerin enstitüsünce ilişiği kesilir.

k) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından önerilen (varsa çoğunluğu ilgili anabilim dalından) ve Rektör tarafından onaylanan üç veya beş kişilik jüri, adayların sözlü sınavlarını yapar ve başarı durumlarını değerlendirerek en geç üç iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Sonuçlar ilgili Enstitü tarafından ilan edilir.

l) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmaz.

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

Madde 3 — a) Yüksek lisans ve doktora-sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

1 — Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora-sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2 — Lisans derecesini OMÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3 — Lisans ve yüksek lisans derecelerini OMÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora-sanatta yeterlik adayları,

4 — Lisans veya Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora-sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar.

b) Bilimsel Hazırlık Programına 2 nci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

d) Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilen öğrenciler için lisans seviyesinde aldıkları dersler için lisans; yüksek lisans seviyesinde aldıkları dersler için, yüksek lisans ve doktora-sanatta yeterlik seviyesinde aldıkları dersler için, doktora-sanatta yeterlik ders yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak hazırlık dersinin tekrarı mümkün değildir. Başarısız öğrencilerin kayıtları silinir.

e) Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili ana bilim-ana sanat dalının önerisi üzerine Enstitü Kurulunda görüşülerek kesinleşir.

f) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre; dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora-sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 4 — Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler kayıt yaptırmak zorunda olup bu Yönetmeliğin derslerle ilgili hükümlerine tabidirler.

Özel öğrenci konumunda ders alması kabul edilenlerden alınacak ücret ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

Madde 5 — a) Yatay geçişler için, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü ana bilim-ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış;

1 — Her yarıyıl için en az 7 birim saatlik ders almış,

2 — Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış,

3 — Başardığı derslerin not ortalaması 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 ve doktora - sanatta yeterlik için en az 80 veya eşdeğerleri olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

b) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır. Enstitü ana bilim-ana sanat dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri öğrenci kontenjanlarını, Enstitü Müdürlüğüne bildirirler. Öğrenci kontenjanları Enstitü Kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

c) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını yarıyıl başından 15 gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne dilekçelerine ekleyecekleri bir transkriptle yaparlar.

d) Enstitü ana bilim-ana sanat dalınca, adaylar, lisans, yüksek lisans başarı notu ile alınan lisansüstü ders sayısı kredisi ve başarı notu değerlendirilerek sıralanır. Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

Lisansüstü Programlara Kayıt

Madde 6 — Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından duyurulur. Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır. Zamanında kaydını yaptıramayan adaylar, öğrencilik haklarını kaybeder. Lisansüstü öğrenciler ders ve tez aşamasında her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemek zorundadır.

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Madde 7 — a) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu yüksek lisansta 100 üzerinden 65, doktora-sanatta yeterlikte 75’dir.

 

GEÇER NOTLAR

              Yüksek Lisans

 

Puan

Not

Katsayı

 

90-100

AA

4.00

 

80-89

BA

3.50

 

70-79

BB

3.00

 

65-69

CC

2.50

 

-

G

 

 

"G" notu kredisiz dersler içindir.

                             Doktora

 

Puan

Not

Katsayı

 

90-100

AA

4.00

 

80-89

BB

3.50

 

75-79

CC

3.00

 

-

G

 

 

"G" Notu kredisiz dersler içindir

GEÇMEZ NOTLAR

E: Çalışması eksik

F1: Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok

F2: Sınavlara girmedi

F3: Yarıyıl/bütünleme sınavlarına girdi, başarısız

Ders Saydırma

Madde 8 — Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ilgili ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans Programı

Madde 9 — a) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü ana bilim-ana sanat dallarında ve nasıl yürütüleceği, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

b) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 10 — a) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

Süre

Madde 11 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının görüşü doğrultusunda, ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda programı tamamlayabilirler.

Tez Danışmanının Atanması

Madde 12 — a) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir tez danışmanı ve en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanın önereceği tez konusunu ilgili enstitüye teklif eder. Tez danışmanı önerisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Tez konusu, çalışmalarda denek olarak hayvan veya insan kullanılıyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, enstitü yönetim kuruluna sunulur.

c) Tez danışmanı, öğretim üyeleri ve yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmayan ana bilim-ana sanat dallarındaki doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir.

d) Danışman, atandığı yarıyılı izleyen yarıyıl başından itibaren kredisiz, özel konulu ders açabilir. Açıldığı taktirde, bu dersi öğrenci almak zorundadır. Bu dersin başarı notu, enstitüye başarılı ise G, başarısız ise F3 notu olarak bildirilir. Öğrenci özel konular dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu taktirde, enstitü ile ilişiği kesilir. Özel konulu derse ilişkin ilkeler, Senatoca belirlenir ve enstitü tarafından uygulanır.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 13 — a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü Tez Yazım Yönergesi kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanının görüşü de alınarak ilgili enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içinde başka bir ana bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı en az 45, en çok 90 dakika süren tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye kişisel jüri raporları ile birlikte, tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

e) Tezlerin Enstitüye ilk teslim edilen orijinal bir nüshası, enstitü arşivinde saklanır.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 14 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

b) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim-ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvanı bulunur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 15 — a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının önerisi ile biri danışman olmak üzere üç kişilik bir jüri oluşturularak aday yeterlik sınavına tabi tutulur, başarısızlık durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.

Lisansüstü İkinci Öğretim Programlarında, sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Danışmanın Atanması

Madde 16 — a) Tezsiz Yüksek Lisans programında, enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktoralı bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

b) Danışman, atandığı yarıyılı izleyen yarıyıl başından itibaren kredisiz, özel konulu ders açabilir. Açıldığı taktirde, bu dersi öğrenci almak zorundadır. Bu dersin başarı notu, enstitüye başarılı ise G, başarısız ise F3 notu olarak bildirilir. Öğrenci özel konular dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu taktirde enstitü ile ilişiği kesilir. Özel konulu derse ilişkin ilkeler, Senatoca belirlenir ve enstitü tarafından uygulanır.

Süre

Madde 17 — Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 18 — a) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans diploması verilir.

b) Yüksek Lisans Diploması, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim-ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora -Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 19 — a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1 — Bilime yenilik getirme,

2 — Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3 — Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

b) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla 14 adet ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisizdir.

c) Doktora-sanatta yeterlik dersleri, danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

d) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

e) Sanatta yeterlik programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

f) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora-sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, derslerin en çok iki tanesi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, derslerin en çok dokuz tanesi, yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

g) Doktora-sanatta yeterlik programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora-sanatta yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları Üniversitenin teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

Madde 20 — a) Doktora-sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için, sekiz yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için, on yarıyıldır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilenlerden dördüncü yarıyıl sonunda, lisans derecesi ile kabul edilenlerden altıncı yarıyıl sonunda, kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini, seminer ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez, sergi veya proje çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar, sekizinci, lisans derecesi ile kabul edilmiş olanlar, onuncu yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez-sanatta yeterlik sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının önerisi, ana bilim-ana sanat dalı başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını, jüri önünde savunması için, en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu ek süre sonunda da başarısız olan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri durumunda, yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, altıncı yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler ise, sekizinci yarı yıl sonunda programı tamamlayabilirler.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 21 — a) Enstitü ana bilim-ana sanat dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını en geç birinci yarıyıl sonuna kadar ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu, en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışman haklı ve geçerli nedenler sunulmak koşuluyla, atandığı yol izlenerek görevden alınabilir.

b) Tez konusu, çalışmalarda denek olarak hayvan veya insan kullanılıyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra, enstitü yönetim kuruluna sunulur .

c) Tez danışmanı, öğretim üyeleri ve yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmayan ana bilim-ana sanat dallarındaki doktoralı-sanatta yeterlikli öğretim görevlileri arasından seçilir.

d) Danışman, atandığı yarıyılı izleyen yarıyıl başından itibaren kredisiz, özel konulu ders açabilir. Açıldığı takdirde, öğrenci bu dersi almak zorundadır. Bu dersin başarı notu, enstitüye başarılı ise G, başarısız ise F3 notu olarak bildirilir. Öğrenci özel konular dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu taktirde, enstitü ile ilişiği kesilir. Özel konulu derse ilişkin ilkeler, Senatoca belirlenir, ilgili Enstitüce uygulanır.

Yeterlik Sınavı

Madde 22 — a) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile, her yarıyılda bir defa olmak üzere, yılda iki kez yapılır.

b) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci, en geç beşinci, Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları, Enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, üç veya beş kişilik sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri başka bir ana bilim dalı veya başka bir üniversitenin ilgili ana bilim dalından da seçilebilir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı, Senatoca belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan doktora öğrencileri, esasları Üniversite Senatosunca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu program süresi en çok bir akademik ders yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin, enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilmez.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav bir saatten az, üç saatten fazla; sözlü sınav bir saatten az, iki saatten fazla olamaz. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü ana bilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye bildirilir.

f) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Arada geçen süre öğrenim süresinden sayılır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin, doktora programı ile ilişiği kesilir.

g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 20 nci maddenin (a) bendinde öngörülen duruma düşmemesi koşuluyla, dördüncü yarıyıldan sonra da, fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar, başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Lisans derecesiyle kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları, Senatoca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 23 — a) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile, bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili enstitü ana bilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın önerisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 24 — a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde , yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce, komite üyelerine dağıtır.

b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise, altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için; Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 25 — a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü tarafından belirlenen Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde yazarak, danışmanın sunuş yazısı ile birlikte enstitüye teslim eder.

b) Doktora tez jürisi, tez danışmanının görüşü doğrultusunda, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, adayın sunduğu doktora tezini bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek, hazırladıkları kişisel raporları tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 21 gün içerisinde ve tez sınavından önce enstitü müdürlüğüne ulaştırırlar. Süresi içerisinde kişisel raporunu enstitüye göndermeyen üye, Jüriden çekilmiş sayılır.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı en az 45, en çok 90 dakika süren tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "ret" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye kişisel jüri raporları ile birlikte tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Tezlerin Enstitüye ilk teslim edilen orijinal bir nüshası, enstitü arşivinde saklanır.

Doktora Diploması

Madde 26 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

Madde 27 — a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az elli puan almış olmak, ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Yabancı Dil Sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden ve Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı, Senatoca belirlenir.

Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlik öğrencileri, esasları Üniversite Senatosunca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu program süresi en çok bir akademik ders yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin, enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre, öğrenim süresine dahil edilmez.

b) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Enstitü Tez Yazım Yönergesine uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

c) Jüri, danışmanın görüşü doğrultusunda ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi sınava alır. Sınav, en az 45, en çok 90 dakika süren, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

e) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi, proje, resital, konser,temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye kişisel jüri raporları ile birlikte tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 28 — Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanat dalının özelliğine göre, verilecek unvanı belirleyen bir diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mazeret ve İzinli Sayılma

Madde 29 — Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde enstitü yönetim kurulunca ilgili ana bilim dalının görüşü alınarak en fazla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

Tez Yazım Yönergesi

Madde 30 — Bu Yönetmelikte öngörülen tezlerin yazım şekli, sunuluşu ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, "Tez Yazım Yönergesi"nde belirtilir.

Yetki

Madde 31— Enstitülerde eğitim - öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan eğitim - öğretim ve sınavlara ilişkin diğer konular, ilgili Enstitü Kurulu ve Senatonun kararı, Rektörün onayı ile düzenlenebilir. Ayrıca, Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeleri doğrudan yapabilir.

Ek Madde 1— Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetişmesine Yönelik programlar 26/3/1997 tarihli ve 22945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik" "Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik Programlar" başlıklı ek maddesine uygun olarak açılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 32 — 29/11/1995 tarihli ve 22478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktora programına kayıtlı olup da, yeterlik sınavına girmemiş veya girip de, başaramamış olan öğrenciler ile, 1/7/1996 tarihinde sanatta yeterlik programının 4 üncü yarıyılını tamamlamamış ve bu sürenin sonunda kredili derslerinde ve uygulamalarında başarılı olmamış öğrenciler, yabancı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelikte getirilen hükümlere tabidirler.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2003-2004 öğretim yılından itibaren lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır. Geçici birinci madde hükümleri saklıdır.

Geçici Madde 3 — Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte, Üniversitemizde öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar ile, Enstitülerimizde yüksek lisansa başlamış veya yüksek lisansını bitirmiş olanların, doktoraya başvurularında bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin öngördüğü lisans not ortalamasına ilişkin şartları aranmaz.

Yürürlük

Madde 33 — Bu Yönetmelik 2003-2004 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğ

 

Sayfa Başı