Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

26 Temmuz 2003

CUMARTESİ

Sayı : 25180

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

 

Yönetmelik

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Tebliğler

— 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 13)

— Sığır Somatotropin Hormonunun Yasaklanması Hakkında Tebliğ (No: 2003/21)

— Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/24)

— Türk Gıda Kodeksi Mercimek Tebliği (No: 2003/25)

— Türk Gıda Kodeksi Siyah Çay Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/26)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararları

— Danıştayın 4 üncü ve 5 inci Dairelerine Ait 2 Adet Karar

 

DÜZELTME : (Anayasa Mahkemesinin E: 2003/48, K: 2003/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı ile İlgili)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

25 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-11334

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ : a) 23.07.2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11203 sayılı yazımız.

b) 23.07.2003 gün ve B.01.0.KKB.01-06-153-2003-921 sayılı yazınız.

Dr. Sadık Ahmet’in 8. ölüm yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu program değişikliği nedeniyle, Yunanistan’a gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arzederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan         

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

25 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06/C-8-2003-946

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : a) 23.07.2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11203 sayılı yazınız.

b) 23.07.2003 gün ve B.01.0.KKB.01-06-153-2003-921 sayılı yazımız.

c) 25.07.2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-11334 sayılı yazınız.

Dr. Sadık Ahmet’in 8. ölüm yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek anma törenine katılmak üzere, 24 Temmuz 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekalet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU program değişikliği nedeniyle, Yunanistan’a gidemediğinden, ilgili (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarına öğrenci kabul ve kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre yürütülür.

Eğitim-Öğretim Düzeyi ve Esasları

Madde 2 — Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı yükseköğretim programlarında önlisans, lisans, veteriner hekimliği, diş hekimliği ve tıp doktorluğu düzeylerinde eğitim-öğretim yapılır.

Madde 3 —Üniversite birimlerinde örgün eğitim-öğretim uygulanır. Eğitim ve öğretim yarıyıl ve/veya yıl esasına göre düzenlenir. İlgili kurullarca bir dersin bir yıl okutulmasına karar verilebilir. Gerektiğinde, akademik birimlerin önerileri dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yaygın ve açık öğretim yapılabilir.

ÖğretimYılı

Madde 4 — Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş iş günüdür. Yarıyıl/yıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır. Tıp Doktorluğu, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği düzeyinde öğretim yılı en az 32 haftalık dönemlerden oluşur. Fakülte/yüksekokul kurullarının kararı ve senatonun onayı ile gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir.

Madde 5 — Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özellikleri de dikkate alınarak, bir önceki öğretim yılının en geç Haziran ayı içinde üniversite senatosu tarafından kararlaştırılır.

Eğitim-Öğretim Süresi ve Ek Süre

Madde 6 — Normal eğitim-öğretim süresi; Tıp Fakültesinde 6 yıl, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi ile Eğitim Fakültesinin ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerinde 5 yıl, diğer fakülte ve yüksekokullarda 4 yıl ve meslek yüksekokullarında 2 yıldır.

Madde 7 — Azami eğitim-öğretim süreleri; 2 yıllık önlisans öğrenimi için 4 yıl, 4 yıllık fakülte ve yüksekokullar için 7 yıl, 5 yıllık fakülteler için 8 yıl ve 6 yıllık fakülteler için 9 yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında, hazırlık sınıfı ve öğrencilerin fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler, dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri hariç, tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler, sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınavların bitimini izleyen ilk üç iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, fakülte/yüksekokul/konservatuar yönetim kurulu kararıyla, bir hafta içerisinde tek ders sınavına alınırlar. Bu sınavın başarı notunun belirlenmesinde, yarıyıl içi notu dikkate alınır. Başarılı olamayanlar, kanuni süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler.

Azami süreler sonunda öğrencinin sınava girme koşulunu sağlayarak, başarısız olduğu bütün dersler için, iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda alınan not, tam notun % 60’ı ise öğrenci başarılı sayılır. Öğrenciler, ek sınav haklarını azami öğrenim süresini doldurduğu ders yılı sonunda, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içerisinde yazılı başvuruda bulunmak kaydıyla, akademik takvimde belirlenen sınav döneminde kullanırlar.

Haklı ve geçerli mazereti olmaksızın, bu sınavlar sonunda öğrenimini tamamlamayan ya da tamamlayamayacağı belirlenen öğrencilerin, ilgili yönetim kurulu kararıyla üniversite ile ilişiği kesilir. Azami öğrenim süreleri sonundaki ilişik kesme işlemleri, aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür:

a) Hiç almadığı ve/veya alıp ta devam koşulunu yerine getirmediği için sınav hakkı elde edemediği ders sayısı toplamı, beşten fazla olan öğrencinin ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda (a) bendi dışında kalan ve devam koşulunu yerine getirerek, başarısız olduğu tüm dersler için iki ek sınav hakkını kullandıktan sonra, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, ders kaydı yaptırmadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, beşe indiremiyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

c) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını beşe indiren öğrenciye üç yarıyıl ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda, ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısını beşe indiren öğrenciye, dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

e) Azami öğrenim süresi sonunda, ya da yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ek süreleri kullanarak, mezun olması için başarması gereken ders sayısını üçe indiren öğrencinin ilişiği kesilmez, bu üç ders için sınırsız sınav hakkı verilir. Sınav hakları, ancak bu derslerin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir.

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, bu haklarını, derslerin ilk açıldığı yarıyıl/yıldan başlayarak, yarıyıl sonu sınavlarında, diğer öğrencilerle birlikte girerek, kullanır. Bu öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci bu sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak, toplam üç öğretim yılı girmezse sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

f) Bu Yönetmelikte öngörülen süreler içerisinde, hazırlık sınıfı ile sınıf geçme esasına tabi yükseköğretim kurumlarının birinci sınıf derslerinden en fazla bir, dönem II, III, IV ve V’ten en fazla üç ders ve/veya stajdan dönem sonu ve bütünleme sınavlarında F2, F3, F4 notu alarak, başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilen öğrencilere, başvuruda bulunmaları halinde, üç yıl içerisinde başarısız olunan ders ve stajların her biri için üç sınav hakkı tanınır. Bu sınav hakkı, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretim yılı başlamadan önce kullandırılır. Sınavlarda, gerekli başarıyı sağlayan öğrencilerin yönetim kurulu kararı ile öğrencilik hakları iade edilerek, kaldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olanların sınava girdikleri süre öğrenim süresinden sayılmaz. Sınav haklarını kullanırken bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiç bir şekilde yararlanamazlar.

Sınıf geçme esası uygulanan Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği 5 inci sınıf ile Tıp Fakültesi dönem VI öğrencilerinden azami öğrenim süresi sonunda, başarısız olunan staj sayısının beşten fazla olması halinde, öğrenciye bu stajları bir öğretim yılı içinde kullanmak şartıyla birer kez tekrar hakkı verilir. Bu tekrar hakkının kullanılması sonunda, başarısız olduğu staj sayısını beş ya da daha aza indirenlere birer kez, tekrar hakkını kullanmadan azami öğretim süresi sonunda en fazla beş stajdan başarısız olanlara ise, iki öğretim yılı içinde kullanmak üzere, ikişer kez stajları tekrar hakkı verilir. Üç veya daha az stajdan başarısız olanlara ise, sınırsız staj tekrarı hakkı tanınır. Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı stajları tekrar etmeyenler, sınırsız olan bu haktan vazgeçmiş sayılarak, bu haktan yararlanamazlar ve üniversite ile ilişikleri kesilir. Sınırsız hak kullanma durumunda olanlar, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak staj tekrarı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

g) Ders geçme esası uygulanan yükseköğretim programlarının, birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Bir yarıyıla/yıla ait ders programlarında başarılamayan dersler, o derslerin açıldığı yarıyılda/yılda öncelikle tekrarlanmak şartıyla bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde öngörülen birim-saat sınırı içinde ders alınabilir.

Tıp doktorluğu ile Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve pratik dersler, bir önceki dönemin tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine, bağlı ön şartlı derslerdir. Tıp Doktorluğu ile Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği öğretiminde, sınıf geçme esası uygulanır ve bir dönemi başaramayan öğrenci, bir üst döneme devam edemez. Devam zorunluluğunu yerine getirmesi koşuluyla ön şart olmayan derslerden başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edebilir.

h) Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayacakların önlisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kesin Kayıt-Ders Kaydı/Kayıt Yenileme

Öğrenci Kesin Kaydı

Madde 8 — Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına öğrenci kabul işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili dekanlık/yüksekokul/konservatuar müdürlüklerince yürütülür.

Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Kaydolan öğrenciye, eğitim-öğretim süresince geçerli olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartı verilir. Öğrenciliğin sona ermesi ile kimlik kartı öğrencinin bağlı olduğu dekanlığa/müdürlüğe iade edilir.

Üniversitede, tam zamanlı öğrencilik esastır. Derslere dinleyici öğrenci alınmaz. Yazılı isteği üzerine kaydını alan öğrenci, üniversiteye tekrar kaydolamaz.

Ders Kaydı/Kayıt Yenileme

Madde 9 — 0ndokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, her yarıyıl veya ders yılı başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yarıyılda veya yılda almak zorunda oldukları derslere kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır ve bu işlemden öğrenci sorumludur. Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği Fakültelerinde, döneme kayıt esastır.

Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl/yıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapamayan/kaydını yeniletemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak şartıyla, mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu, ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, kayıtları yenilenebilir.

Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi üzerine dekanlık/müdürlükçe her sınıfa yeterli sayıda danışman/koordinatör görevlendirilir. Danışmanların/koordinatörlerin görevlerini belirleyen esaslar, ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak, dekanlık/müdürlükçe belirlenir. Rektör onayladıktan sonra uygulamaya girer.

Öğrenciler, bağlı oldukları birimin yönetim kurulundan önceden izin almak koşuluyla, diğer üniversitelerden ders alabilirler ve bunları transfer edebilirler. Ders transferlerinde, Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede getirilen notun katsayısı, bu Yönetmelikteki katsayılardan hangisine daha yakınsa o katsayı ve karşılık gelen not esas alınır. Diğer üniversite öğrencilerinden Üniversitemiz birimlerinden ders alan öğrenciler de aynı esaslara tabidir.

Yatay Geçişler

Madde 10 — Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversiteye geçiş ''Yükseköğretim Kurumları Arası Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik'' hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulunun aldığı ilke kararlarına göre yürütülür. Fakülte/yüksekokul/konservatuar yönetim kurullarınca belirlenecek yatay geçiş kontenjanları, akademik ders yılının başlamasından en geç üç ay önce, üniversite senatosundan geçirilmek üzere, Rektörlüğe sunulur. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler, Üniversite yönetim kurulunca belirlenen ilkelere ve anılan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, fakülte/yüksekokul/konservatuar yönetim kurullarınca yapılır.

Dikey Geçişler

Madde 11 — Meslek yüksekokulları ile diğer önlisans düzeyindeki yüksekokul mezunlarının lisans programları için öğrenci kabulleri ve intibak programları ''Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik'' ile ''Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkındaki Yönetmelik'' hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır.

Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

Madde 12 —Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı birimlerde öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır. Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırmayan öğrencinin ders kaydı yapılmaz. Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince; usulüne uygun olarak tespit edilen katkı payı/öğrenim ücretlerini ödeyemeyenlerin kayıtlarının yenilenmemesi veya silinmesi, öğrencilerin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Her ne sebeple olursa olsun kayıt silme halinde, alınan katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları

Madde 13 — Eğitim-öğretim programları ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat dalı kurulunun önerisi üzerine, ilgili kurullarca karara bağlanarak, senatoya sunulur. Öğretim programında yer alan derslerin kodu, adı, haftalık teorik, pratik saatleri ile birim-saatleri gösterilir. Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler, her yılın en geç Haziran ayı içinde aynı yolla belirlenir.

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki okutulması öngörülen dersler dışında lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programının en az 120, önlisans düzeyindeki meslek yüksekokullarında en az 60, birim-saatlik dersi içermesi zorunludur.

Öğretim programı teorik dersler ve/veya uygulamalardan (seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma, arazi uygulaması ve benzeri) oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi derslerin yalnızca uygulama biçiminde olacağı ilgili kurullarca kararlaştırılır. Staj zorunluluğu olan programlarda stajlar, fakülte/yüksekokul kurullarınca belirlenecek staj programı ve esaslarına göre yapılır. Stajlar üniversitenin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara eşdeğerliği ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen özel kuruluşlarda da yapılabilir. Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde ilgili kurullarca derslerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde kabul edilen ve öğretim elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılması kararlaştırılan ders ve uygulamalar yalnızca üniversitede yapılır.

Staj süresince, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam Hakkının Kazanılması

Madde 14 — Ondokuz Mayıs Üniversitesine kayıt olan her öğrenci ders kaydını yaptırmak koşuluyla birinci yarıyıl derslerine devam hakkına sahip olur. Bir öğrenci bir yarıyılda devam şartı bulunan en fazla 26 birim-saatlik derse kayıt yaptırabilir. Önceki yarıyıllardan ders tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri alırlar. Öğrenci devam şartını yerine getirdiği tekrar derslerine 26 birim-saat sınırına bakılmaksızın kayıt yaptırabilir. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki öngörülen dersler ile METEB Programının uygulandığı yüksekokullardaki zorunlu seçmeli dersler, 26 birim-saatlik sınırın dışındadır.

Kayıt olduğu yükseköğretim programında bulunduğu yarıyılda alması öngörülen derslerin tümünden başarılı olan öğrenciler, ağırlıklı not ortalaması 3.00 ve üzerinde olması durumunda, danışmanının önerisi ve bölüm/program başkanının onayı ile bir üst sınıftan ders alabilirler.

Ön şartlı ders, öğretim planındaki bir dersin alınabilmesi için, alt yarıyıllarda belirli ders veya derslerin başarılması şartı aranan ders veya derslerdir. Bir dersin varsa ön şartları öğretim programlarında belirtilir. Diş Hekimliği,Veteriner Hekimliği ve Tıp Fakültesinde bir önceki dönemi başaramayan, bir üst döneme devam edemez, sınıf geçme esası uygulanan bu yükseköğretim kurumlarında, Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendindeki derslerle, ön şart olmayan derslere ders geçme esası uygulanır.

Madde 15 — Derslere devam durumu, dersin öğretim elamanınca yapılan yoklamalarla tespit edilir. Öğrencilerin; bir dersin yarıyıl/yıl sonu veya staj sonu sınavına girebilmeleri için teorik derslerin en az yüzde yetmişine, ders uygulamaları, staj ve laboratuarların yüzde seksenine devamları zorunludur. Derslerin özelliği ve ilgili birimin isteği halinde ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla laboratuar ve uygulamaların devam yüzdeleri artırılabilir. Devamsızlıkların hesaplanmasında ders, staj veya uygulamaların o yarıyıl/yıldaki toplam saati esas alınır. Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda üniversiteyi temsilen görevlendirilen öğrencilerin, görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre, devamsızlık süresinin içindedir. Ancak, bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıl/yıldaki toplam saatinin % 50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci devamsız sayılır.

Ders geçme esası uygulanan birimlerde; daha önce devam koşulunu yerine getirmiş olan derslere yeniden devam koşulu aranmaz. Ancak, bu derslerin uygulama ve ara sınavlarına girmek esastır.

Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, derslerin bitiminde dekanlık/yüksekokul/konservatuar müdürlüğüne, öğrencilere duyurulmak üzere teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Ara Sınav

Madde 16 — Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Tıp Fakültesinde entegre eğitim sistemi uygulanan programlarda ara sınavlar komite sınavı olarak adlandırılır. Komite sınavları, ders kurulu sayısı kadar olmak üzere, ders kurullarının sonunda yapılır. Ara sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde, ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine, fakülte dekanlığı/yüksekokul/konservatuar müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılabilir.

Öğrencilerin ara sınavlara katılmaları esastır. Ancak, izinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde baş vurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır almış sayılır.

Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde, ilgili öğretim elemanı/koordinatör tarafından bölüm/program başkanlığı/koordinatörlük aracılığı ile dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sonuçlar, teslim tarihinden itibaren iki gün içerisinde ilan edilir ve ilgili birimlerce arşivlenir.

Uygulama ve laboratuvarları olan derslerin uygulama ve laboratuvarlarından yapılacak sınavlar ile teorik derslerin ödev notları, o dersin ara sınavı ile birlikte değerlendirilerek, yarıyıl içi notu hesaplanır.

Yarıyıl/Yılsonu-Bütünleme ve Ek Sınav

Madde 17 — Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak şarttır. Bütünleme sınavı, sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda yapılır. Ders geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullarda bütünleme sınavı yapılmaz.

Bütünleme sınavı uygulanan yükseköğretim kurumlarında bütünleme sınavına yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. Tıp Fakültesinde Dönem I, II ve III’te dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavı arasında en az 15 gün ara verilir.

Sınav sonuçları, ilgili dekanlık/müdürlükçe duyurulur.

Ek sınav, yükseköğretim programlarında azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere, yazılı başvuruları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsam ve koşullarında kullanılan iki sınav hakkıdır. Ek sınavlarda alınan not, tam notun en az yüzde atmışı ise, öğrenci başarılı sayılır. Uygulamalı ve uygulaması olan derslerle ilgili ek sınav şartlarının nasıl yerine getirileceği, ilgili yönetim kurullarınca belirlenir.

Madde 18 — Haklı ve geçerli mazeretleri yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, giremedikleri yarıyıl/yıl sonu sınav hakkını o dersin açıldığı sınav döneminde kullanırlar. Sınav ve benzeri çalışmalar, sınav dönemi içerisinde değerlendirilir. Her ne sebeple olursa olsun, akademik takvimde belirlenen sınav dönemleri dışında mazeret sınavları açılmaz. Mazeret sınavına giremeyen öğrenciye, yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Gerekli hallerde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapılabilir. Öğrencinin girmeye hakkı olmadığı halde girdiği dersin sınav notu geçersiz sayılarak, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

Başarı Notu

Madde 19 — Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı notu; ara sınav notunun yüzde kırkı ile, yarıyıl sonu sınavından alınan notun yüzde altmışının, Tıp Fakültesinde entegre eğitimin uygulandığı sınıflar ile Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği Fakültesinde ise ara sınav notunun yüzde altmışı ile, yıl sonu veya bütünleme sınav notunun yüzde kırkının toplamıdır. Hesaplama sonucu çıkacak buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notu en az elli, başarı notunun en az altmış olması zorunludur. Ancak ders geçme sistemi uygulanan birimlerde yarıyıl/yıl sonu sınav döneminde bir yarıyıl/yılda alınan tüm derslere ait başarı notlarının ağırlıklı ortalaması (F-1 notu dışında başarısız olunan dersler dahil) altmış ya da üstünde olan öğrenciler o yarıyılda/yılda başarı notu 50-59 olan derslerden de ilgili yönetim kurulu kararıyla başarılı olmuş sayılırlar.

Tıp Fakültesinde entegre eğitim-öğretim yapıldığı sınıflarda komite sınavı, yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavlarından ders gurubunu meydana getiren derslerin her birinden, ağırlıklarına göre alınan notların toplamı o sınavın notunu tayin eder. Bir ders gurubundaki derslerin bir veya daha fazlasından % 50'den daha aşağı not alan öğrencilerin, o dersten aldığı not ile, o dersin toplam notunun % 50'si arasında kalan fark, ders gurubu sınavı toplam notundan düşülerek, o sınavın notu belirlenir. Tıp Fakültesinde probleme dayalı öğretim programı uygulanan dönemlerde, başarı notunun en az yetmiş olması şarttır. Bu notun hesaplanmasında temel alınacak bileşenler, yönerge ile düzenlenir. Tıp Fakültesinde her dönem için belirlenmiş mesleksel becerilerden başarılı olmak, bir üst döneme devam etmek için zorunludur.

Tıp Fakültesi dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, dönem VI’da ise stajlardan başarılı sayılabilmek için, alınan notun en az altmış olması gerekir. Dönem notunu; dönem I, II ve III' de başarı notu, dönem IV, V , VI' da ise staj notlarının ortalamasıdır. Dönem geçme notu öğrenciye sadece not olarak bildirilir. Mezun olan öğrencilerin mezuniyet başarı derecelerinin tespitini bütün dönemlerin notlarının ortalaması belirler. Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen ortak zorunlu dersler, ortalamaya yansıtılmaz.

Dönem IV ve V' teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar da göz önüne alınır. Dönem VI' da başarı notu, öğrencinin ana bilim dalında yapmış olduğu klinik, poliklinik, laboratuar, saha çalışmaları ve genel davranışları göz önüne alınarak hesaplanır ve sonuçlar, Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki esaslara göre nota çevrilir.

Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (ı) bendinde öngörülen ortak zorunlu dersler ile, seçmeli dersler kredili olarak okutulur ve bu derslerin alınışı ve değerlendirilmesi ders geçme sisteminin uygulandığı yükseköğretim kurumlarında diğer derslere uygulanan kurallara göre yapılır.

Yükseköğretim programına yeni kayıt olan öğrenciler, zorunlu yabancı dil dersinden akademik takvimde belirlenen tarihte, kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/konservatuarca Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına tabi tutulur. Sınavların değerlendirilmesinde Yönetmeliğin 24 üncü maddesi hükmü uygulanır. Gerekli başarıyı sağlamış olan öğrenciler, yabancı dil dersleri için öğretim planında öngörülen birim-saati kazanmış sayılarak, bu dersten muaf tutulurlar.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına katılmayan, katıldığı halde gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, altmış saatten az olmamak üzere, en az iki yarıyıl yabancı dil dersini okumak zorundadırlar. Ayrıca, fakülte/yüksekokul/konservatuar kurullarınca öğretim planlarında üst düzeyde seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

Ders Tekrarı

Madde 20 — Öğrenimine yeni başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Bir yarıyıla/yıla ait ders programında başarılamayan dersler, o dersin verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlanmak koşuluyla, o yarıyılın programından da bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen, birim-saat sınırı içinde ders alınabilir.

Tıp Fakültesinde, dönem I, II ve III öğrencileri kanuni süreler içinde kalmak şartıyla başarısız oldukları dönemi tekrar ederler. Dönem IV, V'teki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrenci bu stajların bütünleme sınavlarına, o dönemin son stajının bitiminden itibaren en erken 7, en geç 21 gün sonra alınır. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayanlar, aynı süreler içerisinde kalmak koşuluyla başarısız olduğu stajı tekrar ederler.

Dönem VI'daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Veteriner Hekimliği ve Diş Hekimliği öğretiminde stajlar, 4 üncü ve 5 inci sınıflarda yapılır. Bunların uygulamaları ve sınavları, ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendinin ikinci fıkrasında öngörülen ve son sınıf öğrencilerine tanınan ilave haklar, sadece Tıp Fakültesi dönem VI, Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimliği V’inci sınıf öğrencilerine uygulanır.

Sınav Programı ve Şekli

Madde 21 — Sınav programları, iki haftalık süreye düzenli bir biçimde dağıtılarak, fakülte/yüksekokul/konservatuar yönetim kurullarınca hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

Madde 22 — Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölüm ve/veya anabilim dalı önerisi ile ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde en fazla iki dersin sınavına alınabilir.

Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri, yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sınav kağıtları iki yıl süreyle saklanır, sınav belgelerinin saklanmasıyla ilgili gerekli kararlar, ilgili birimin yönetim kurulunca alınır.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 23 — Öğrenci, sınav sonuçlarına dekanlık/yüksekokul/konservatuar müdürlüğünce duyurulduktan sonra, bir hafta içinde maddi hata yönünden incelenmek üzere, yazılı olarak, sözü edilen birimlere itirazda bulunabilir.

İtiraz, ilgili bölüm/ana bilim/ana sanat dalı başkanı/koordinatörü kanalıyla ilgili dersin öğretim elemanına iletilir ve görüşü alınarak, sınav kağıtlarında ve sınav cetvellerinde bir hata belirlenirse bu hata düzeltilir ve öğrenciye en geç on beş gün içerisinde bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme

Madde 24 — 0ndokuz Mayıs Üniversitesi birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye sadece not olarak bildirilir.

 

 

GEÇER NOTLAR

TIP FAKÜLTESİ PROBLEME DAYALI İÇİN

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN

PUAN

NOT

KATSAYI

DERECE

PUAN

NOT

KATSAYI

DERECE

90-100

AA

4,00

PEKİYİ

90-100

AA

4.00

PEKİYİ

85-89

BA

3,50

PEKİYİ

85-89

BA

3.50

PEKİYİ

80-84

BB

3,00

İYİ

75-84

BB

3.00

İYİ

75-79

CB

2,50

İYİ

70-74

CB

2.50

İYİ

70-74

CC

2,00

ORTA

60-69

CC

2.00

ORTA

G

-

GEÇER

 

50-59

DC

1.50

ORTA

 

 

 

 

-

G

-

GEÇER

"DC" notu, o dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir.

"G " notu, Birim-Saatsiz dersler içindir.

GEÇMEZ NOTLAR

E: Mazeretli, geçmez.

F1: Mazeretsiz, devamsız; yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok.

F2: Devam etti, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavına girmedi.

F3: Devam etti, yarıyıl/yıl sonu sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

F4: Bütünleme sınavına girdi, ancak sınav notu veya ders başarı notu öngörülen düzeyin altında olduğu için başarısız.

Birim-Saat

Madde 25 — Birim-Saat; eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili, çalışmaların karşılığını ifade eden, bir ölçü birimidir.

a) Bir yarıyıl boyunca verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati; bir birim-saat,

b) Bir derse bağlı olan veya olmayan uygulama, laboratuar, seminer, klinik stajı, staj, proje, lisans tezi bir yarıyıl süre ile haftada 1 ila 4 saati; bir birim-saat,

c) Haftada iki saat Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar dersi; bir birim-saat,

d) Haftada 5 ila 8 saat laboratuar, atölye uygulaması; iki birim-saat,

olarak değerlendirilir.

Ders Puanı ve Ağırlıklı Ortalama

Madde 26 — Ağırlıklı ortalama, öğrencinin fakülte/yüksekokul/konservatuara yazılmasından itibaren, başardığı her bir dersin birim-saati ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı sonucu bulunan toplam rakamın, aynı derslerin birim-saati toplamına bölünmesiyle elde edilir. Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında, bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, F ve E notu aldığı dersler dikkate alınmaz.

Diploma

Madde 27 — Öğretim programlarındaki öğrenimi tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans, mühendislik/lisans ve tıp doktorluğu, diş hekimliği ve veteriner hekimliği diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir, varsa diplomada unvan belirtilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili fakülte dekanı/yüksekokul/konservatuar müdürü tarafından imzalanır.

Genel not ortalaması, 3.00-3.49 olan öğrenciler Onur, 3.50 ve daha yukarı olan öğrenciler Yüksek Onur listesine geçerek, mezun olurlar. Onur ve Yüksek Onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere birimlerince mezuniyet belgesi verilir. Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde, yenisi verilmez. Ancak, diploma yerine geçecek, kayıptan dolayı verildiğini içeren bir belge, öğrenci işleri daire başkanlığınca tanzim edilir. Belge, Rektör ve adı geçen birim amirlerince imzalanır.

Madde 28 — Bu Yönetmeliğin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan konularda, ilgili kurullar, bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla üniversite senatosundan geçirmek koşuluyla yönerge düzenleyebilirler.

Madde 29 — Yabancı dil hazırlık sınıfı olan yükseköğretim programlarına kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi hükümlerine göre, birimince düzenlenen ve tarihi ilan edilen Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına alınırlar. Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, bir yıl süreli Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına kaydedilirler. Başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesilmeden birinci sınıfa kayıtları yapılır, ancak bu öğrencilerin öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için, mezun oluncaya kadar üniversitelerince açılacak yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olmaları zorunludur.

Mazeret ve İzinli Mazeret

Madde 30 — Öğrencilere, belgelendirecekleri önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkanların ortaya çıkması halinde, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl izin verilebilir. Bu şekilde izin alan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez. İzinle ilgili yazılı başvuru, ekleriyle birlikte ders kaydı/kayıt yenileme süresinden önce bağlı olduğu birime yapılmalıdır.

Öğrenimini uzun süre engelleyecek önemli bir hastalık veya ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir neden dolayısıyla, resmi belgelere dayanılarak verilen izin yönetmeliğin 7 nci maddesindeki süreye eklenir. Öğrenci yönetim kurulunca kabul edilen mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyıl/yıl başından öğrenimine devam eder.

Mazeretle ilgili her türlü müracaat, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç, bir hafta içinde, ilgili dekanlık/yüksekokul/konservatuar müdürlüğüne yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar, sınav tarihlerine isabet eden bir günlük tedavi amaçlı sevkler, geç sunulan raporlar işleme konulmaz. Sağlık raporu yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

Haklı ve Geçerli Mazeretler

1) Öğrencinin Üniversite hastaneleri veya resmi tedavi kurumlarından belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretleri,

2) 2547 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendinin üçüncü fıkrası uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi,

3) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşuluyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

4) Birinci derecede akrabalarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması ve bu durumu belgelemesi,

5) Öğrencinin ekonomik nedenle öğrenimine devam edemeyeceğini belgelendirmesi halinde,

6) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

7) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

8) Öğrencinin tutukluluk hali,

9) Fakülte/yüksekokul/konservatuar yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulunca tasdik edilecek diğer hallerdir.

Kayıt Silme

Madde 31 — Aşağıdaki hallerde öğrencinin, Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın fakülte/yüksekokul/konservatuar yönetim kurulu kararıyla;

a) Yükseköğretim Kanununun ve bu Yönetmeliğin öngördüğü süreler içerisinde, gerekli başarıyı sağlayamamak,

b) Özürsüz olarak süresi içerisinde yarıyıl/yıla üst üste veya aralıklı iki kez ders kaydını yaptırmamak/kaydını yenilememek,

c) İkinci öğretim öğrencileri için, süresi içinde öğrenim ücretini ödememek,

d) Geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girme ve başarı sağlama şartlarını yerine getirmeyerek, öğrenimlerini bitirmeyen veya bitiremeyecekleri anlaşılmış olmak,

e) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olmak,

f) Yükseköğretim Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde,

g) Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine 18 aydan daha fazla ara vermek zorunda kalan ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelenenlerin, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca öğrenime devam edemeyeceklerine karar verilenlerin, üniversite ile ilişkileri kesilir.

Tebligat ve Adres Bildirme

Madde 32 — Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kesin kayıt sırasında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

Öğrencilerin yükseköğretim kurumuna kesin kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bağlı oldukları birimlere kayıt ettirmemiş bulunan veya yanlış ve eksik adres vermiş olan öğrencilerin, yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin İşleri

Madde 33 — Disiplin soruşturma ve cezaları, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza süresi içinde hiçbir eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve üniversitenin tesislerine giremezler. Öğrencinin genel görünüşü ve giyinişi üniversite öğrencisine yakışır bir şekilde fakülte/yüksekokul/konservatuar eğitiminin özelliklerinin gerektirdiği şartlara uygun olmalıdır. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında, bu maddenin birinci cümlesinde belirtilen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 34 — 28/8/2001 tarihli ve 24507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Öğrencilerin bu Yönetmeliğe uymaları, birimlerin yönetim kurullarınca sağlanır. Bu Yönetmelikte yer almayan sorunların çözümü aynı kurullarca karara bağlanır.

Geçici Madde 2 — Tıp Fakültesine 2003-2004 öğretim yılında yeni kayıt yaptıranlarla, 2002-2003 öğretim yılında birinci sınıfta başarısız olan öğrenciler, probleme dayalı öğretim programına tabidir ve probleme dayalı öğrenim ile ilgili hükümler uygulanır.

Yürürlük

Madde 35 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Sığır Somatotropin Hormonunun Yasaklanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/21)

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Tebliğ, süt verimini artırmak amacıyla süt sığırlarına uygulanabilen, fakat sözkonusu hayvanları bazı hastalıklara karşı predispoze hale getirdiği ve istenmeyen etkileri sebebiyle hayvan refahını olumsuz yönde etkilediği için; Sığır Somatotropin Hormonu’nun yasaklanmasına dair hükümleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 2 —Bu Tebliğ, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’na Yeniden Bazı Hükümler İlavesine Dair 3940 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılmıştır.

Sığır Somatotropin Hormonu’nun Yasaklanması

Madde 3 —Sığır somatotropin hormonunun sığırlara uygulanması ve piyasaya arz edilmesi yasaktır. Bu maddeyi içeren ve sığırlarda süt verimini arttırmak amacıyla daha önce alınan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzar ruhsatları iptal edilmiş sayılır.

İstisnai Hüküm

Madde 4 —Bakanlığın izni ile bu hormonun test ve araştırmalarda kullanılması ve yurt içinde piyasaya arz edilmemek üzere imali, ihracı veya ithali bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Cezalar

Madde 5 —Bu Tebliğ hükümlerine uymayanlar hakkında; bu Tebliğin “Hukuki Dayanak” başlıklı Maddesinde bahsedilen mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 6 —Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 —Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Sayfa Başı


DÜZELTME

Anayasa Mahkemesi’nin 23.7.2003 günlü, Esas: 2003/48, Karar: 2003/9 (Yürürlüğü Durdurma) sayılı olup, 25.7.2003 günlü, 25179 sayılı Resmî Gazete’nin 115. sayfasında yayımlanan kararının 115. sayfasına ilişkin düzeltme,

Satır

Yanlış Biçimi

Doğru Biçimi

Alttan 3

19.6.2001

23.7.2003

Sayfa Başı