T.C.

Resmî Gazete

Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Kuruluşu : 7 Ekim 1920

24 Temmuz 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25178

Mükerrer

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5930

Ekli “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” ile “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; Dışişleri Bakanlığı’nın 19/6/2003 tarihli ve 3276 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

H. ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

GENEL İLKELER

Madde 1 “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, kısa ve orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmaları kapsamaktadır.

Söz konusu Ulusal Program, bu alanda yapılacak çalışmaların temel esas ve unsurlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 2 Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekli çalışmaları Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda ve belirlenen zamanda gerçekleştirmeleri esastır.

Ulusal Program, yıllık gerçekleşmeler, Katılım Ortaklığı Belgesi ve İlerleme Raporları da dikkate alınarak, ülkemizin ihtiyaç ve önceliklerine göre gerektiğinde güncelleştirilecektir.

Madde 3 Kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği müktesebatının ulusal mevzuata aktarılması ve uygulanması için Ulusal Programda yer alan gerekli idari düzenlemeleri ve personellerinin hizmet içi eğitimini yapacaklardır.

Madde 4 Ulusal Programda yer alan hedeflere uyum ve bunların uygulanması için gerekli finansmanın karşılanmasında öncelikle Ulusal Programda yer alan ihtiyaçlar esas alınacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları, Ulusal Programda yer alan hedeflerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duydukları finansmanın temininde Mali İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından verilen katılım öncesi hibelerden yararlanmaları durumunda:

Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki talepleri öncelikle karşılanacaktır.

Madde 5 Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde, Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak mevzuatı Avrupa Birliği hukukuna uyum açısından gözden geçirmek, Türk ve Avrupa Birliği mevzuatının çeviri işlemlerini koordine etmek ve sistematiğini sağlamak, bunlara ilişkin envanter çalışmalarını yürütmek ve yapılacak çevirilerin denetimini yapmak üzere Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde Avrupa Birliği Hukuku ve Tercüme Denetim Birimi kurulacaktır.

ULUSAL PROGRAMIN KOORDİNASYONU

Madde 6 Ulusal Programda yer alan hedeflerin belirlenen takvim içerisinde yerine getirilebilmesi için gerekli çalışmaların takip ve koordinasyonu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları bu koordinasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yapacaktır.

Madde 7 Kamu kurum ve kuruluşları, AB müktesebatına uyum çerçevesinde , görev alanlarına giren konuların gerçekleştirilebilmesi için Ulusal Programda yer alan tedbirler doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Kurumların idari düzenlemelerinde gerekli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu konuda yetkili kurumlarca azami gayret gösterilecektir.

Madde 8 Kamu kurum ve kuruluşlarınca, Ulusal Programda yer alan hedefler doğrultusunda mevcut mevzuatta değişiklik yapılması veya yeni mevzuat çıkarılması halinde mevzuat taslakları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda AB müktesebatına uyum açısından önceden incelenecek ve Genel Sekreterliğin görüşü alındıktan sonra Başbakanlığa sevk edilecektir.

ULUSAL PROGRAMIN İZLENMESİ

Madde 9 Türkiye’nin AB müktesebatına uyum sürecinde kat ettiği gelişmenin düzenli olarak izlenebilmesini ve Avrupa Komisyonuna iletilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşları, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinde oluşturulan “AB Müktesebatına Uyum Ulusal Veri Tabanı”na iki ayda bir düzenli olarak bilgi aktaracaktır.

Madde 10 Ulusal Programın Bakanlar Kurulunca kabulünün ardından, Ulusal Programda yer alan hukuki, idari ve kurumsal düzenlemelere ait tedbirlere ilişkin gerçekleşmeler, her ayın sonunda, kamu kurum ve kuruluşlarınca Genel Sekreterliğe bildirilecektir. Genel Sekreterlik, müteakip ayın ilk haftasında gelişmelere ilişkin olarak hazırlayacağı bir raporu Bakanlar Kuruluna arz edecektir.

I- GİRİŞ

 

Cumhuriyetin dayandığı temel ilkelere bağlı, ulusal bütünlük içinde, demokratik ve laik, bilgi çağını yakalamış, güçlü ve refah içinde yaşayan çağdaş bir hukuk devleti olmak, gelecek kuşaklara karşı tarihi bir sorumluluktur.

Çağdaşlaşmayı temel ilke olarak benimseyen Türkiye, aslında Cumhuriyetin kurulmasından bu yana siyasi, hukuki ve ekonomik alanlarda her zaman bir yenileme hareketinin içinde olmuştur. Modernleşme ve ileri görüşlü reformlarla somutlaşan bu hareket, Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini, her türlü dil, din, ırk, cinsiyet ve etnik ayırımın ötesine geçen yurttaşlık bağını ve vicdan özgürlüğüne dayalı laiklik ilkesinin pekiştirilmesi sayesinde güçlenmiştir.

Türkiye, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefi doğrultusunda, kalkınmasını en ileri aşamalara getirmeye kararlıdır. 21. yüzyılda Türkiye, dünya standartlarında üreten, gelirini adil paylaşan, insan haklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, katılımcı demokrasiyi, laikliği, din ve vicdan özgürlüğünü uluslararası standartlarda gerçekleştiren, etkili ve yaratıcı bir devlet olma yönünde çabalar harcamaktadır.

Türkiye’nin esenliğini belirleyecek hedeflere ulaşmasını sağlayacak en önemli proje Avrupa Birliğine tam üyeliktir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile bütünleşme emeli, her vatandaşımızın bugününü ve yarınını temelden etkileyen toplumsal bir dönüşüm projesidir. Üretimden tüketime, sağlıktan eğitime, tarımdan sanayie, enerjiden çevreye, adaletten güvenliğe, günlük yaşamın her alanında köklü değişiklikleri gerektiren, ülkeyi evrensel standart ve uygulamalara götürecek büyük bir reform hareketidir. Üyelik yolunda gerçekleştirilen siyasi, hukuki, ekonomik veya toplumsal her reform, bireyin hayat standardını yükseltirken, ülkemizin uluslararası ekonomik gücünü, demokratik saygınlığını ve güvenliğini de artırmaktadır.

Avrupa Birliğine üyeliğimiz, halkımızın büyük çoğunluğunun desteklediği ve ülkü birliğine vardığı ulusal bir hedeftir. Türkiye’nin stratejik vizyonunun da ayrılmaz bir parçası olan bu hedef, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve Atatürk’ün ulusumuz için çizmiş olduğu çağdaş uygarlıkla bütünleşme vizyonuyla birebir örtüşmektedir .

Tarih boyunca Avrupa kıtasının siyasi, ekonomik ve kültürel yapısının bir parçası olan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kırk yıldır devam eden ortaklık ilişkisi, 1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin adaylığının teyit edilmesiyle birlikte yeni bir sürece girmiştir. Anılan Zirveden günümüze kadar kaydedilen gelişmeler, Türkiye’yi tam üyeliğe en fazla yaklaştıran bir noktaya taşımıştır. 12-13 Aralık 2002 tarihindeki Kopenhag Zirvesinde Avrupa Birliği, 2004 Aralık ayında, Avrupa Komisyonunun hazırlayacağı rapor ve öneriler doğrultusunda Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiğine kanaat getirdiği takdirde, gecikmeksizin üyelik müzakerelerinin açılmasını taahhüt etmiştir.

Türkiye, Avrupa Birliğine üyelik yolunda hukuksal, siyasi ve ekonomik reformların gerçekleştirildiği dinamik bir süreç içinde bulunmaktadır. Bu süreçte amaç, demokratik sistemin tüm kurum ve kurallarıyla işlerliğinin sağlanmasıdır. Katılımcı demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler sadece birer yüce evrensel insanlık değeri değil, ekonomik ve siyasal istikrarın ve kalkınmanın en güvenilir dayanağıdır. Türkiye, Avrupa Birliğine üyeliğin şartı olan Kopenhag değerler sistemini benimseyerek bugüne kadar gerçekleştirdiği reformlar ve uyum çalışmalarıyla, daha özgürlükçü, daha katılımcı ve daha çağdaş demokrasiye ulaşma iradesini kanıtlamıştır.

Öte yandan, uygulanmakta olan ekonomik programın da etkisiyle, Türkiye serbest piyasa ekonomisinin kurallarıyla işlediği bir düzene sahiptir. Avrupa Birliği içindeki rekabete dayanıklılığını ise Gümrük Birliğindeki rekabet gücüyle ortaya koymuştur.

Büyük toplumsal projesini tamamlamış bir Türkiye’nin 21. Yüzyıla bir demokratik güç odağı olarak girmesi, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın tesisi için değeri biçilmez bir fırsat olduğu kadar, içinde yaşadığımız çalkantılı bölgede ve daha ötesinde çağdaşlaşma arayışı içinde olanlara da bulunmaz bir ilham kaynağıdır.

Uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı, ülkemizin strateji, güvenlik ve siyasal bağlamda konumunu güçlendirmektedir. Türkiye, bu doğrultuda, komşularıyla ve civar bölgelerle ilişkilerini, barışçı dış politika hedefleri temelinde geliştirmeye devam edecektir.  Türkiye bu çerçevede, Yunanistan’la olan ikili sorunlarını diyalog yoluyla çözmeye yönelik çabalarını ve inisiyatiflerini sürdürecektir.  Benzer biçimde, Avrupa Birliği ile güçlendirilmiş siyasi diyaloğun bir parçası olarak, Kıbrıs’taki gerçeklere ve her iki tarafın egemen eşitliğine dayanan yeni bir ortaklık ihdas etmeyi amaçlayan ve her iki tarafça kabul edilebilecek olan bir çözümün bulunması yönünde BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde gösterdiği çabaları desteklemeye devam edecektir.  Türkiye, güven ortamını geliştirerek kapsamlı bir çözüme imkan sağlamaya matuf olarak Kıbrıs Türk tarafının attığı adımları desteklemektedir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda atacağı adımlar, vatandaşlarımızın doğrudan doğruya daha gelişmiş demokrasi ve hukuk değerleri içinde yaşamlarını sürdürmeleri ve daha iyi ekonomik ve toplumsal şartlara sahip olmalarının hızlandırılmasına yönelik atılımlardır. Bu nedenledir ki Türkiye, tam üyelik müzakerelerine biran önce başlayabilmek ve Avrupa Birliğinin genişleme dinamiğinde yer almak için üzerine düşen yükümlülükleri, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkacak bir anlayışla, süratle yerine getirmek azminde ve kararlılığındadır. Ulusal Programla ortaya konan yükümlülüklerimiz, Türk halkının benimsediği bu yaklaşımı yansıtmaktadır.

II- SİYASİ KRİTERLER

 

 

Türkiye, 24 Mart 2001 tarihli Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programında öngörüldüğü şekilde temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıkların korunması ve saygı görmesi hususlarındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirmiştir.

Bu bağlamda, ölüm cezası kaldırılmıştır. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesine yönelik kapsamlı yasal ve idari düzenlemeler yapılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ışığında yeniden yargılama imkanı getirilmiştir. Gözaltı ve cezaevi koşullarına ilişkin düzenlemeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) normlarına ve Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi tavsiyelerine uygun hale getirilmiştir. Olağanüstü Hal uygulaması ülke genelinde kaldırılmıştır. Düşünce, ifade ve basın özgürlükleri genişletilmiştir. Dernekler ve vakıflar ile toplantı ve gösteri haklarına ilişkin düzenlemeler iyileştirilmiştir. Kadın-erkek eşitliğinin ihyasına, kültürel zenginliğin ve hakların güvence altına alınmasına, farklı dil ve lehçelerde öğrenim ve yayın hakkının kullanılmasına yönelik, gayrı-müslim cemaatlere ve yabancılara ilişkin mevzuatı iyileştiren düzenlemeler yapılmıştır. İnsan hakları alanında Devlet ile sivil toplum arasında güçlü diyalog platformu olan İnsan Hakları Danışma Kurulu faaliyete geçmiştir. Milli Güvenlik Kurulunun danışma organı rolü yeniden tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, siyasi kriterlerle ilintili çeşitli sözleşmeler imzalanmış veya onaylanmıştır. Bunlar arasında Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair AİHS’ye Ek 6. Protokol, BM Her Türlü Irk Ayrımının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, BM Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi, BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, 182 Sayılı ILO En Kötü Biçimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Sözleşmesi ve BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılması Sözleşmesi İhtiyari Protokolü de bulunmaktadır.

Gerçekleşen reformların aynı zamanda etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalar sürmektedir. Reformların ruhunu eksiksiz olarak uygulamaya yansıtmayı amaçlayan birçok idari düzenleme yapılmıştır. Bu bağlamda, farklı dil ve lehçelerde yayın ve öğrenime ilişkin yönetmelikler hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Cemaat vakıflarının taşınmaz mallar üzerindeki tasarrufları ve derneklerle ilgili yönetmelikler yürürlüğe konmuş, idari yapılanmalar tamamlanmıştır. İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi bağlamında kamu görevlilerinin bilinçlendirilmesi için genelgeler çıkarılmış, kanun uygulayıcıları başta olmak üzere, kamu görevlilerine yönelik insan hakları eğitim programları yoğunlaştırılmış ve yaygınlaştırılmıştır. Hakim ve savcıların özellikle AİHS hükümleri ve AİHM içtihadı konusunda eğitimleri için Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile işbirliği halinde geniş kapsamlı programlar uygulanmaktadır. Tüm bu alanlardaki uygulamalarda reformlara koşut somut ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, uyum yasama çalışmalarının daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir AB Uyum Komisyonu kurulmuştur.

Temel yasaların tümüyle değişmesi uzun süren bir yasama faaliyeti olup, bu süreç, katılım müzakereleri sırasında da devam edecektir. Hükümet, çeşitli yasalarda katılım müzakerelerinin başlaması için önşart niteliğindeki siyasi kriterlere uyum konusunda gerekli düzenlemeleri süratli bir şekilde “uyum yasa paketleri” marifetiyle gerçekleştirmeyi tercih etmiştir. Ancak, bununla beraber temel yasaların daha uzun vadede bir bütünlük içinde yenilenmesi hedeftir.

Hükümet, aşağıdaki başlıklar altında sıralanan yasal düzenlemeleri TBMM’nin 22. yasama dönemi 1. yasama yılı içinde tamamlamaya kararlıdır. Yapılan tüm reformların eşzamanlı olarak, lafzıyla ve ruhuyla uygulamadaki etkisinin ilke olarak Haziran 2004’e kadar görüleceği konusunda Hükümetin iradesi tamdır.

 

 

 

1- Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Hükümet, ifade özgürlüğünün evrensel değerlere dayalı Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin uygulamalarına koşut olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesi çerçevesindeki toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğin korunmasını da öngören ölçütler ile laik ve demokratik Cumhuriyeti, üniter devlet yapısını ve milli birliği koruma kriterleri temelinde bir yandan genişletilmesine, diğer yandan da sürdürülmesine öncelik ve önem vermektedir. Bu çerçevede,

- İfade özgürlüğünün sınırlarını belirleyen mevzuat Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve özellikle Sözleşmenin 10., 17. ve 18. maddelerinin lafzına ve ruhuna uygunluğu bakımından gözden geçirilecek,

- İfade özgürlüğü alanını genişleten yasal ve idari değişikliklerin etkin uygulaması sağlanacak,

- Basın özgürlüğünün evrensel standartlarda uygulanması için gerekli tedbirler alınacak,

- Türk vatandaşlarının günlük yaşamda geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması veya farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin hükümler hayata geçirilecek,

- Uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla, yargı mensuplarının insan hakları, AİHS ve AİHM içtihadı konusunda yürütülen eğitim programları yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

2- Dernek Kurma Özgürlüğü, Barışçı Toplantı Hakkı ve Sivil Toplum

Hükümet, sivil toplumun güçlenmesini ve demokratik yaşama katılımını desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede, ilgili mevzuatın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve özellikle Sözleşmenin 11., 17. ve 18. maddelerinin lafzına ve ruhuna uygunluk açısından gözden geçirilmesine devam edilecektir.

Bu bağlamda,

- Dernekler ve vakıflar ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin mevzuat gözden geçirilecek, çeşitli kanunlarda yer alan hükümler az sayıda kanunda toplanarak yeknesaklık sağlanacak,

- Dernekler ve vakıflar ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin yasal ve idari değişiklikler etkili uygulanacaktır.

3- İşkence ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Hükümet, işkence ve kötü muamele olaylarını önlemeye ve sıfır hoşgörü göstermeye kararlıdır. Adaletin biran önce tecelli etmesi için yürürlüğe konmuş olan yasal ve idari önlemler titizlikle uygulanacaktır. Hukuk ve ceza alanlarındaki değişiklikler dahil, yapılması öngörülen tüm yasal ve idari düzenlemelerde işkence ve kötü muameleye karşı hassasiyet gösterilecektir. Düzenlemelerin uygulanmasında özellikle AİHS’nin 3. maddesi ile Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesi Komitesi tavsiyeleri dikkate alınacaktır. İzleme, denetim ve rapor etme mekanizmalarının çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Bu amaca yönelik olarak,

- İşkence ve kötü muamele iddialarının derhal ve titizlikle soruşturulması ve ihlallerin faillerinin süratle cezalandırılmaları sağlanacak,

- Yakalanan, gözaltına alınan veya tutuklananların avukatlarıyla görüşme ve yakınlarına haber verme haklarına ilişkin yasal hükümler titizlikle uygulanacak,

- Modern soruşturma teknikleri ve insan hakları ile kötü muamele ihlallerini önlemeye yönelik tıbbi muayene sistemi etkili bir şekilde uygulanacak,

- Kanun uygulayıcılarının insan hakları eğitimi yoğunlaştırılacak ve yaygınlaştırılacak,

- Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde yeralan düzenlemelerin uygulanmasının etkin biçimde denetlenmesi ve ihlali görülenler hakkında derhal yasal işlem yapılması sağlanacak,

- İşkence ya da gayri insani veya haysiyet kırıcı muamele suçları nedeniyle AİHM kararları sonucunda ödenen tazminatların sorumlu personele rücu edilmesi konusundaki mekanizma etkin biçimde işletilecek,

- Yakalama, gözaltı, tutukluluk sırasındaki haklar ve bu hakların ihlali durumunda başvurulabilecek şikayet yolları konusunda kamuoyu bilinçlendirilecektir.

4- Kamu Görevlilerinin İnsan Hakları Konusunda Eğitimleri

Yargı mensupları ve kolluk kuvvetleri başta olmak üzere, kamu görevlilerinin insan hakları konusunda sürmekte olan eğitim programları yaygınlaştırılacak ve özellikle AİHS ve AİHM içtihadı ile AB hukuku alanlarında bilinçlendirecek eğitim programları Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile işbirliği içinde geliştirilecektir.

5- Yargının İşlevselliği ve Verimliliği

Devletimizin temel niteliklerinin başında gelen hukuk devleti ilkesinin evrensel hukuk değerlerini benimsemiş çağdaş toplumlardaki anlayışla ülkemizde de yerleştirilmesi, adalet hizmetlerinin modern toplumun gereklerine uygun şekilde etkili hale getirilmesi Hükümetin bu alandaki en önemli hedefi olup, bu bağlamda gerçekleştirilecek yargı reformu demokratikleşme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Bu alanda öncelikli olarak, uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla, insan hakları, AİHS ve AİHM içtihadı konusunda yürütülen eğitim programları, yüksek mahkeme üyeleri dahil, tüm yargı mensuplarını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılarak sürdürülecektir.

6- Cezaevleri, Tutukevleri ve Nezarethane Koşulları

Hükümet, ceza ve tutukevlerindeki koşulların iyileştirilmesi için alınan önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede, Avrupa Konseyi ve Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesinin tavsiyeleri dikkate alınarak, cezaevleri, tutukevleri ve nezarethanelerin uluslararası standartlarla uyumlaştırılması ile Ceza İnfaz Hakimliği kurumu ve Cezaevleri İzleme Kurullarının etkin çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca, cezaların infazına ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesine devam edilecektir.

7- Tüm Bireylerin, Ayırım Yapılmaksızın Tüm Temel Hak ve Özgürlüklerden Tam Olarak Yararlandırılması

Hükümet, tüm bireylerin herhangi bir ayırım yapılmaksızın tüm insan hakları, temel özgürlükler ve kültürel haklardan tam ve eşit olarak yararlanmalarını güvence altına almanın temel görevi olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecektir. Tüm bireylerin düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlükleri AİHS’nin 9. maddesi çerçevesinde titizlikle korunacaktır. Kadın-erkek eşitliğinin özellikle uygulamada sağlanması bir öncelik alanı olacaktır. Bu çerçevede,

- İbadet özgürlüğü ile ilgili olarak, AİHS ve Ek 1. Protokolü ışığında, değişik din ve inanç gereksinimleri dikkate alınacak şekilde uygulamalar kolaylaştırılacak,

- Türk vatandaşlarının günlük yaşamda geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde yayın yapılması veya farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin hükümler uygulanacak,

- Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istihdamları hakkında 159 No.lu ILO Sözleşmesine uygun önlemler alınacak,

- ILO En Kötü Biçimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Sözleşmesinin uygulanmasına önem verilecektir.

8- Yürütmenin İşlevselliği

Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) danışma organı niteliği, Anayasa ve ilgili yasa değişiklikleriyle yeniden tanımlanmıştır. MGK’nın ve MGK Genel Sekreterliğinin işlevleri bu niteliklerle uyumlaştırılacaktır.

9- Sözleşmeler

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 13. Protokolünün ve BM Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin İhtiyari Ek Protokolünün imzalanması için gerekli çalışmaların başlatılması öngörülmektedir.

 

III- EKONOMİK KRİTERLER

1- Ekonomi Politikasının Öncelikleri

 

Ekonomi politikasının temel amacı toplumun refah seviyesinin yükseltilmesidir. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle makroekonomik istikrarın sağlanması ve böylece sosyal politika uygulama imkanlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye’nin makroekonomik politikalarının temel öncelikleri; ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis etmek, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, kamu açıklarının ve kamu borç stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) oranını AB üye ülkeleri ortalamalarına yaklaştırmaktır.

AB’ye üyelik sürecinde Kopenhag kriterlerine uyum sağlama ve Maastricht kriterlerine yakınsanma, ekonomi politikalarının belirlenmesinde temel perspektifi oluşturmaktadır. Piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonominin rekabet gücünün artırılması öncelikli hedeflerdir. Bu bağlamda, özelleştirme yoluyla devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması, piyasa düzenleme işlevinin bağımsız düzenleyici kurumlara devredilmesi, özel girişimciliğin güçlendirilmesi ve serbest piyasa işleyişini olumsuz etkileyen hukuki engel ve iktisadi belirsizliklerin giderilmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, yatırım ortamının hem hukuki hem de iktisadi açıdan iyileştirilmesi, sermaye hareketlerinin tam serbestleştirilmesi ve yabancı sermaye yatırımlarının teşvik edilmesi doğrultusunda atılan adımlar sürdürülecektir. Ayrıca, mali sektör reformuna, kamunun tekel konumunda olduğu sektörlerin rekabete açılması çabalarına ve özelleştirme programının uygulanmasına devam edilecektir. Ekonomi politikasının önemli bir amacı da, Türkiye ve AB arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak olacaktır.

Makroekonomik politikaların belirlenmesi ve uygulanması sürecinde AB ile diyalogun güçlendirilmesine önem verilecektir. Bu kapsamda, Katılım Öncesi Mali İzleme Prosedürü çerçevesinde, kamu borçları, bütçe açıkları, GSYİH büyüklükleri ve diğer verileri içeren Mali Bildirim ve Avrupa Birliği üyeliği için gerekli ekonomik reformları ve üyelik sonrası Ekonomik ve Parasal Birliğe katılmaya yönelik olarak oluşturulacak ekonomi politikalarını içeren Katılım Öncesi Ekonomik Program çalışmalarına, ilgili kurum ve kuruluşlar ile etkin koordinasyon içinde devam edilecek ve çalışmalar her yıl güncelleştirilerek AB’ye iletilecektir. Aynı zamanda, AB ile diyalogun güçlendirilmesine yönelik yeni diyalog kanallarının oluşturulması da üzerinde durulan öncelikler arasındadır.

Diğer taraftan, 2002-2004 dönemini kapsayan ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile birlikte yürütülen ekonomik reform programı güçlendirilerek kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edilecektir. Bu programda öngörülen politikalar, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ulusal Program ve Katılım Öncesi Ekonomik Program ile uyumlu olup, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde gerekli dönüşümlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaktır.

 

Maliye Politikası

 

Maliye politikasının temel amaçları, kamu açıklarını kalıcı bir biçimde azaltarak işlevsel bir bütçe yapısına ulaşmak, kamu borç stokunu sürdürülebilir bir düzeye indirmek ve böylece sürdürülebilir bir büyüme ortamının oluşmasına katkıda bulunmak ve enflasyonla mücadeleyi desteklemektir.

Bu temel amaçlar doğrultusunda, önümüzdeki yıllarda da sıkı maliye politikası uygulamalarına devam edilecek ve mali disiplin korunacaktır. Bu çerçevede, vergi tabanının genişletilmesi suretiyle vergi gelirleri artırılacak ve kamu harcama reformu kapsamında, harcamalarda tasarruf ve etkinlik sağlanacaktır.

Piyasalarda güven ortamı yaratılarak reel faizlerin düşürülmesi, borçlanma vadesinin uzatılması ve piyasa yapıcılığı sisteminin uygulanmasına devam edilmesi suretiyle borçlanmanın kolaylaştırılmasına ve konsolide bütçe faiz giderlerinin azaltılmasına çalışılacaktır. Harcama azaltıcı önlemler ve enflasyonla mücadele hedefi kapsamında, kamu kesiminde maaş ve ücret artışları, 2000 yılından bu yana enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak belirlenmektedir. Ayrıca, 9 Nisan 2002 tarih ve 24721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile harcamalara, bütçe kanunlarıyla getirilen limit dışında, dolaylı bir sınırlama getirilmiştir. Söz konusu Kanun ile mali yıl içindeki net borç kullanımı limiti daraltılarak harcamaların borçlanma yoluyla artırılmasına önemli oranda sınırlama getirilmiştir. Kamu alımlarında etkinlik ve şeffaflığı artırmaya yönelik olarak çıkartılan Kamu İhale Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulamada ortaya çıkan aksaklıkları, ilgili AB mevzuatıyla uyumlu olmak kaydıyla, gidermeye dönük çalışmalar devam etmektedir.

Mali sistemin iyileştirilmesini ve şeffaflaşmasını sağlayacak olan Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu 2003 yılında yasalaşacaktır. Kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesi çalışmaları 2001 yılından bu yana düzenli olarak sürdürülmektedir. Sosyal güvenlik kuruluşlarının aynı çatı altında toplanmasını amaçlayan yeni Çerçeve Kanunu 2003 yılı sonuna kadar yürürlüğe konulacak, böylece sosyal güvenlik sistemi açıklarının azaltılması sağlanacaktır. Kanun ile aynı zamanda her bir fonun orta vadeli sürdürülebilirliğini temin edecek temel reformlar da yürürlüğe girecektir. Bu düzenlemelerin yanı sıra, ilaç ve tedavi harcamalarının etkinleştirilmesi ve prim tahsilat oranlarının artırılması yoluyla sosyal güvenlik sistemine bütçeden yapılan transferler azaltılacaktır. Kamu kesiminde personel alımlarını sınırlandırmaya yönelik politikalar sürdürülecektir.

2002 yılında, vergi idaresinin yeniden yapılandırılması ve vergi politikasının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, 2002-2004 yılları arasında vergi alanında yapılacak düzenlemeleri içeren vergi stratejisi hazırlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 2002 yılı Ağustos ayında yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi Kanunu (12 Haziran 2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete) ile, 16 adet vergi ve fon payı kaldırılarak vergi sistemi basitleştirilmiş ve AB mevzuatına önemli ölçüde uyum sağlanmıştır. 17 Temmuz 2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile AB mevzuatına paralel olarak 3 oranlı bir KDV sistemine geçilmiştir. Dolaysız vergi sisteminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla; yatırım indirimi sistemini basitleştiren, şirket kazançlarının ve kâr paylarının mevcut uygulamadaki mükerrer vergilendirilmesini ortadan kaldıran 4842 sayılı Kanun 24 Nisan 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Finansal araçlar üzerindeki vergilerin uyumlaştırılması ve istisna ve muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi ile, doğrudan vergilendirme daha rasyonel hale getirilecektir. Gelir idaresi, fonksiyonel yapıya uygun şekilde yeniden yapılandırılarak etkinliği artırılacaktır. Etkin ve kurumsallaşmış vergi denetimi için gerekli alt yapı oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, yıllık denetim planları hazırlamak üzere Maliye Bakanlığı düzeyinde “Denetim Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuş ve Kurul tarafından hazırlanan 2003 Yılı Vergi Denetim Genel Planı uygulamaya konulmuştur. Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak ve vergi denetimini etkin hale getirmek amacıyla, 3 Temmuz 1995 tarihinde sisteme giren vergi kimlik numarası uygulamasının kapsamı genişletilerek 1 Eylül 2001 tarihinden itibaren, finansal işlemlerde de vergi kimlik numarası kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Vergi kimlik numarasının kullanımında etkinliğin artırılmasını sağlayacak şekilde vergi idaresinin bütün birimlerinde tam otomasyona geçilmesi süreci orta vadede tamamlanacaktır1).

Kamu maliyesi alanında hedeflenen önemli dönüşümlerden biri de etkin ve şeffaf bir mali yapının oluşturulmasıdır. 2000 yılından bu yana bu doğrultuda önemli adımlar atılmıştır. Kamu ihaleleri alanında yeni bir kanun çıkartılması, Kamu İhale Kurumunun oluşturulması, 5 fon dışında tüm fonların kapatılıp döner sermaye uygulamalarının azaltılması atılan başlıca adımlardır. Kamu mali sisteminde etkinliğin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

 

Para ve Kur Politikası

 

5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, fiyat istikrarının sağlanması Merkez Bankasının öncelikli hedefi olarak belirlenmiş ve bankanın özerk bir para politikası uygulayabilmesi güvence altına alınmıştır. Para politikası, kısa dönemde enflasyonu düşürmeye, orta vadede ise fiyat istikrarını sağlamaya ve korumaya yönelik olarak sürdürülecektir. 2003 yılı enflasyon hedefi, Merkez Bankası ve Hükümet tarafından ortak bir şekilde % 20 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, enflasyon oranının 2004 yılında % 12’ye, izleyen yıllarda ise AB üyesi ülkelerin enflasyon oranı ortalamalarına düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, gerekli ön koşullar oluştuğunda, Merkez Bankası kısa dönem faiz oranının politika aracı olarak kullanılacağı enflasyon hedeflemesi politikasına geçecektir. Merkez Bankası, doğrudan enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş için teknik alt yapısını tamamlamıştır. Söz konusu alt yapı çerçevesinde, kısa ve orta dönem enflasyon tahmin modelleri oluşturulmuş, ekonomik birimlerin enflasyon ve genel ekonomik gidişata dair beklentilerinin ölçüldüğü anketler geliştirilmiş, enflasyon gelişmelerinin detaylı bir şekilde incelendiği çalışmalar yapılmış ve bunlar kamuoyuna sunulmuştur. Bu değişikliklerle, görev ve sorumlulukları bakımından Merkez Bankası, doğrudan enflasyon hedeflemesine kurumsal olarak hazır hale getirilmiştir.

Para politikasının bu şekilde belirlenmesi, AB’ye üyelik sürecinde Maastricht kriterlerine uyum sağlama hedefi ile de bağlantılıdır. Türkiye’deki makroekonomik istikrarsızlığın temel nedenlerinden biri olan yüksek kronik enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesi, makroekonomik istikrarın sağlanmasına ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu süreç, aynı zamanda enflasyonun AB ortalamasına yaklaştırılmasını da beraberinde getirecektir.

5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, enflasyon hedefleri hükümetle birlikte belirlenecek, ancak Merkez Bankası bu hedeflere ulaşmak doğrultusunda uygulayacağı para politikasında ve kullanacağı araçların seçiminde tam bağımsız olacaktır. Enflasyon hedefinin hükümetle birlikte belirlenmesi neticesinde, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün artırılması yoluyla daha etkin ve güvenilirliği yüksek bir politika çerçevesi oluşmaktadır. Ayrıca, kamu kesiminin gerek fiyatlar gerekse ücretler üzerinde doğrudan etkisinin yüksek olduğu Türkiye ekonomisinde hedefin hükümetle birlikte açıklanması, hükümetin enflasyon hedefini sahiplenmesini sağlamaktadır.

Merkez Bankası Kanununda yapılan değişiklikle Merkez Bankası’nın finansal bağımsızlığı da sağlanmış bulunmaktadır. Buna göre, Merkez Bankası’nın, Hazine ve kamu kurum/kuruluşlarına avans veremeyeceği, kredi açamayacağı veya bunların ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamayacağı hükme bağlanmıştır. Bunun yanı sıra, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, Merkez Bankası’nın TMSF’ye avans verebilmesine olanak verilmiştir. Şartları Merkez Bankası tarafından belirlenecek olan söz konusu avans imkânı, Merkez Bankası’nın borç veren son merci işlevi kapsamında, likidite sorunları nedeniyle mali kesimde sistematik sorunlara yol açabilecek, ancak borçlarını ödeme gücü bulunan bankalara kullandırılmak kaydıyla tanınabilmektedir. Böylelikle, tek bir finans kuruluşuna ait likidite sorununun mali sistemde tıkanıklığa sebep olmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca Merkez Bankası, 2002 yılında, finansal piyasaların derinleşmesi, gelişmesi ve bankaların risk değerlendirme yeteneklerinin yükseltilmesi amacıyla, para ve döviz piyasalarındaki aracılık faaliyetlerinden aşamalı olarak çekilmiştir. Yapılan düzenlemeler sonucunda, para politikası uygulamasında, şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından gelişmiş ülke merkez bankası uygulamalarına yakınlaşma sağlanmıştır.

Önümüzdeki dönemde dalgalı kur rejimi uygulaması sürdürülecektir. Döviz kuru piyasada arz ve talebe göre belirlenecek, ancak Merkez Bankası döviz kurunun uzun dönem seviyesini etkilemeden, sadece aşırı dalgalanmalara yönelik müdahalede bulunabilecektir. Makroekonomik istikrarın kalıcı hale gelmesi ile birlikte, TL’nin dalgalı kur politikası altında istikrarlı bir seyir kazanması hedeflenmektedir.

 

Gelirler Politikası

 

Gelirler politikası, enflasyonla mücadele politikasına destek sağlamak amacıyla, kısa vadede enflasyon hedefleri gözetilerek belirlenecektir. Orta vadede ise gelirler politikasının fiyat istikrarı, verimlilik ve kârlılık parametreleri göz önüne alınarak belirlenmesi hedeflenmektedir. Uygulanan ekonomik program çerçevesinde kamu kesimi ücret politikasında, geriye dönük endekslemeden vazgeçilerek ileriye dönük endeksleme sistemine geçilmesi öngörülmüştür. 2000 yılından bu yana, kamu kesiminde ücret artışları enflasyon hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlenmektedir. Bununla beraber, 2000-2002 döneminde enflasyonun ücret artışlarını aşması durumunda aradaki fark telafi edilmiştir. Ayrıca, gelir dağılımını düzeltmek amacıyla 2003 yılı başında, ağırlıklı olarak alt gelir grubunda yer alan emeklilerin maaşlarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Hükümet, özel sektörün de bu politikayı izlemesi doğrultusunda sosyal taraflar arasındaki uzlaşmanın temini için Ekonomik ve Sosyal Konsey ve benzeri zeminleri kullanmaya devam edecektir.

 

Yapısal Reform Politikaları

 

Yapısal reformlar, öngörülen ekonomik hedeflere ulaşılmasında ve makroekonomik istikrarın kalıcı bir şekilde sağlanmasında belirleyici bir rol oynayacaktır. Yapısal reformlar ile, sürdürülebilir bir büyüme ortamının tesis edilmesi, piyasa kurallarına dayalı ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulması ve böylece, Kopenhag kriterlerine uyum sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, özelleştirme yoluyla kamunun ekonomideki rolünün azaltılması ve ekonomik etkinliğin artırılması, şeffaf ve etkin bir kamu yönetiminin oluşturulması, bankacılık sisteminin reel sektörün kaynak ihtiyacını etkin bir şekilde karşılayacak yapıya kavuşturulması, çeşitli alanlarda oluşturulan düzenleyici kurumlarla piyasa mekanizmasının güçlendirilmesi ve ekonomide özel sektörün rolünün daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, tarım ve alt yapı hizmetleri alanlarındaki reformlar hızlandırılarak sürdürülecektir.

Kamu finansmanında sağlanacak iyileşme çerçevesinde eğitim, sağlık, Ar-Ge ve sosyal nitelikli harcamaların GSMH içindeki payı artırılarak, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, beşeri sermayenin niteliklerinin geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ve bölgesel gelişmişlik farkının azaltılması konularında iyileştirmeler sağlanması öngörülmektedir. Dünya Bankası ile yürütülen program kapsamında; eğitim, sağlık ve sosyal koruma harcamalarından oluşan sosyal harcamaların GSYİH’nın % 14,5’inin üstünde olması taahhüt edilmiştir. Bu kapsamda, 2000 yılında GSYİH’nın % 14,5’i olan sosyal harcamalar 2001 yılında % 16,5’e, 2002 yılında % 17,3’e yükselmiştir. 2003 yılında, sosyal harcamaların GSYİH’ya oranının % 18 olması programlanmıştır.

2- Makroekonomik Gelişmeler

 

Finansal krizler sonrasında uygulamaya konulan programı daha da güçlendirmek amacıyla 2002 yılı başında üç yıllık yeni bir program uygulamaya konulmuştur. Bu yeni program ile, güçlü bir mali sistemin inşasıyla ekonominin krizlere karşı kırılganlığının azaltılması, kamu borcunun sürdürülebilirliğinin sağlanması ve enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, yeni program sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlayacak yapısal reformları desteklemiştir.

2002 yılında GSYİH ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) % 7,8 oranında artış kaydetmiştir. Katma değer artış hızları, tarım sektöründe % 7,1, sanayi sektöründe % 9,4 ve hizmetler sektöründe ise % 7,2 oranında gerçekleşmiştir. Yurt içi talepte canlanma sınırlı düzeyde kalırken, büyüme temelde stok değişiminden ve dış talepten kaynaklanmıştır. 2002 yılında toplam nihai yurt içi talep % 1,7, özel tüketim % 2 oranında artarken, özel kesim sabit sermaye yatırımları % 7,2 oranında azalma göstermiştir.

2002 yılında kaydedilen ekonomik canlanmaya rağmen istihdam olanaklarında yeterli artış olmaması sonucunda işsizlik oranı, 2001 yılında % 8,4 seviyesinden 2002 yılında % 10,3’e ulaşmıştır.

2002 yılında Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) artış hızı % 30,8, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artış hızı ise % 29,7 olmuştur. Yıllık olarak TEFE’de hedeflenen düzey yaklaşık olarak gerçekleşmiş, TÜFE’de ise hedefin 5,3 puan altında kalınmıştır. 2001 yılına göre TEFE’de 57,8 puan, TÜFE’de ise 38,8 puan gerileme kaydedilmiş, böylece TEFE’de son onaltı yılın, TÜFE’de ise son yirmi yılın en düşük seviyelerine ulaşılmıştır. 2002 yılında enflasyonda kaydedilen önemli azalmanın başlıca nedenleri; yurt içi talebin yeterli ölçüde canlanmaması, döviz kurunun serbest piyasada istikrarlı olarak dalgalanması ve bununla birlikte TL’nin reel olarak değer kazanması sonucunda ithal girdi maliyetlerinin düşmesidir. Genel olarak mali disiplinin korunması, kamu kesiminde maaş ve ücret ayarlamalarının program hedefleri kapsamında yapılması ve Merkez Bankasının para politikasını kararlı bir şekilde uygulaması, enflasyon oranının ve ileriye dönük enflasyonist beklentilerin aşağı çekilmesinde etkili olmuştur.

Kamu sektöründe toplu iş sözleşmesi kapsamındaki net işçi ücretleri yıllık ortalama olarak 2002 yılında, bir önceki yıla göre, nominal olarak % 31,7 oranında artış göstermiş, ancak reel olarak % 9,2 oranında azalmıştır. Memur maaşları ise, aynı yılda nominal olarak % 53,3, reel olarak ise % 5,7 oranında artmıştır. Asgari ücret 2002 yılında nominal olarak % 56,6 ve reel olarak % 8 oranında artış kaydetmiştir.

2002 yılında ithalat (CIF), yüksek büyüme hızı nedeniyle bir önceki yıla göre % 22,8 oranında artarak 50,8 milyar ABD doları olmuştur. İhracat (fob) ise, 2001 yılında elde edilen rekabet gücünün korunması ve yurt içi talep canlanmasının sınırlı kalması nedeniyle, bir önceki yıla göre % 12 oranında artarak 35,1 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Buna göre, 2002 yılında dış ticaret açığı (ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle), bir önceki yıla göre 4,1 milyar ABD doları artarak 8,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. AB ülkelerinin ihracat içerisindeki payı bir önceki yıl seviyesi olan %51,5 oranını korumuş ve bu ülkelere yapılan ihracat 18.1 ABD milyar doları olmuştur. AB ülkelerinin ithalat içindeki payı ise bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak % 45,5’e yükselmiş ve 23,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığındaki artışın yanı sıra, diğer mal ve hizmet gelirleri ve karşılıksız transferlerden sağlanan net gelirlerdeki düşme nedeniyle, cari işlemler hesabı 2002 yılında 1,8 milyar ABD doları açık vermiştir. Cari işlemler açığının GSYİH’ya oranı % 1 olmuştur. 2002 yılında toplam dış borç stoku, IMF kredilerinin kullanımı nedeniyle bir önceki yıla göre 17,6 milyar ABD doları artarak 131,6 milyar ABD dolarına yükselmiş ve GSYİH’ya oranı % 71,7’ye ulaşmıştır.

2002 yılında uygulanan maliye politikasının temel hedefi, kamu kesiminin önemli miktarda faiz dışı fazla vererek kamu borç stokunun sürdürülebilirliğini sağlamak olmuştur. Bununla beraber yıl sonundaki genel seçim nedeniyle kamu harcamalarındaki artış ve sosyal güvenlik kuruluşlarına yapılan transferler nedeniyle faiz dışı bütçe fazlası, hedefin bir miktar altında kalmıştır. 2002 yılında konsolide bütçe açığının GSYİH’ya oranı % 14,5 olmuş, faiz dışı bütçe fazlasının GSYİH’ya oranı ise % 4,3 olarak gerçekleşmiştir.

2002 yılında kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYİH’ya oranının bir önceki yıla göre 3,9 puan azalarak % 12,4 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamu kesimi borçlanma gereğindeki azalmada, konsolide bütçe açığının GSYİH’ya oranındaki gerileme etkili olmuştur. Faiz ödemeleri hariç tutulduğunda, bir önceki yılda GSYİH'nın % 8’i oranında fazla veren kamu kesiminin, 2002 yılında % 7,3 oranında fazla vereceği tahmin edilmektedir.

İç borç stokunun GSYİH'ya oranı, 2001 yılında % 68,5 iken, 2002 yılı sonunda % 54,3 düzeyine gerilemiştir. Nakit borçlanmalarda ihale ve halka arz ortalama faiz oranı 2001 yılında bileşik bazda % 99 oranında gerçekleşirken, 2002 yılında % 57,2’ye gerilemiştir. Söz konusu borçlanmalarda, yıllık ortalama borçlanma vadesi 2001 yılında 4,8 ay olarak gerçekleşirken, 2002 yılında 9 aya yükselmiştir.

2002 yılında para politikası, enflasyonu düşürme hedefi doğrultusunda sıkı maliye politikaları ile uyumlu olarak yürütülmüştür. Merkez Bankası, temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranları yardımıyla, gelecek dönem enflasyonuna odaklı bir politika izlemiştir. Bu politika çerçevesinde Merkez Bankası’nın faiz kararları, enflasyon beklenti anketleri ve Merkez Bankası’nın içsel enflasyon tahminleri, döviz kurları, kamu fiyatları, istihdam ve ücretler, toplam arz ve talep, maliye ve para politikası göstergeleri ile dış konjonktür gelişmeleri göz önünde bulundurularak verilmektedir. Söz konusu etkenlerdeki olumlu gelişmelere paralel olarak 2002 yılı içinde, kısa vadeli faiz oranları 6 kez indirilerek, gecelik borçlanma faiz oranı % 59’dan % 44’e, 1 haftalık borçlanma faiz oranı ise % 62’den % 44’e düşürülmüştür. 2002 yılı Aralık ayı itibarıyla Parasal Taban, Net İç Varlıklar ve Net Uluslar Arası Rezervler için belirlenen hedeflere de ulaşılmıştır.

2002 yılında dalgalı döviz kuru uygulamasına başarıyla devam edilmiş ve Merkez Bankası kur dengesine yönelik müdahalelerde bulunmamıştır. Döviz kurları ve enflasyon oranlarındaki gelişmeler sonucunda, 1$+0,77 € ağırlıklı reel kur endeksine göre 2002 yılında TL’nin reel olarak bir önceki yıla göre % 17 oranında değer kazandığı gözlenmektedir.

3- Kopenhag Ekonomik Kriterlerine Uyum Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar

Türkiye, dünya konjonktüründeki gelişmelere paralel olarak 1980’li yılların başında piyasa ekonomisi ilkelerini benimseyerek rekabetçi ve dışa açık bir makroekonomik yapının oluşturulması amacıyla önemli adımlar atmıştır. Dış ticaretin önündeki engeller kaldırılmış, sermaye hareketleri serbestleştirilmiş ve devletin ekonomideki ağırlığını azaltmak amacıyla özelleştirme hızlandırılmıştır. Böylece, işleyen bir piyasa ekonomisinin temel dinamiklerini gerçekleştirme yolunda önemli mesafe kat edilmiştir. Bununla beraber, piyasa ekonomisinin benimsendiği son yirmi yılda ekonomik büyümede istikrarın sağlanamaması, kamu maliyesi açıklarının azaltılamaması ve yüksek enflasyonun düşürülememesi ciddi sorunlar olmaya devam etmiştir.

Katılım öncesi süreçte sürdürülebilir bir büyüme ortamının tesis edilmesi amacıyla başlatılan yapısal reformlar ile, piyasa kurallarına dayalı ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapı oluşturularak Kopenhag kriterlerine uyum sağlanması hedeflenmektedir.

3.1 İşleyen Bir Piyasa Ekonomisinin Varlığı

 

Özelleştirme

 

Ekonomik programın ana unsurlarından biri olan özelleştirmenin orta vadedeki temel amacı; dünya piyasalarına entegre olma, AB’ye tam üyelik hedefleri doğrultusunda ekonomide kamunun ağırlığı azaltılarak verimliliğin ve maliyet yapısının rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa koşullarının sağlanmasıdır. Devletin mal ve hizmet üreticisi konumundan uzaklaşarak asli görevlerinde yoğunlaşması ile, ekonomideki faaliyetlerinin gözetim ve düzenleme ile sınırlı tutulması amaçlanmaktadır.

2002 yılı sonu itibarıyla, petrol dağıtımı, hayvan yemi, süt ürünleri, havaalanı yer hizmetleri ve çimento sanayii gibi alanlardan devlet tamamen çekilmiş; tekstil, turizm, et ve balık ürünleri, deniz taşımacılığı alanlarında ise piyasadaki belirleyici konumunu özel sektöre devretmiştir. Diğer taraftan, kamu bankalarının özelleştirilmesi çalışmaları başlatılmış ve mali sektörde kamunun etkisinin azaltılması yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Özelleştirme programı kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) kısa vadede özelleştirilmesine yönelik bir plan 13 Ocak 2003 tarihinde Hükümet tarafından açıklanmıştır. Bu kapsamda, devletin dokuma, kağıt, gübre, petro-kimya, tütün, içki, ham petrol işlenmesi gibi alanlardan tamamen; madencilik, liman işletmeciliği, doğalgaz dağıtımı ve bankacılık gibi alanlardan kısmen çekilmesi öngörülmektedir.

Özelleştirme programında yer alan TEKEL ve TÜPRAŞ gibi sektöründe tekel niteliğini haiz kuruluşların özelleştirilmesi ile bu kuruluşların faaliyet gösterdiği piyasaların serbest bir biçimde işlemesi sağlanarak yerli ve yabancı yeni üreticilerin de bu piyasalara girişinin temin edilmesi ve böylece rekabetçi bir piyasa yapısının gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

Halk Bankasının özelleştirilmesinde bağımsız denetçilerle çalışmalar sürmektedir. Komisyon çalışmalarının 2003 yılı Eylül ayında sonuçlanması ve talep gelmesi halinde satışın 2004 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Vakıflar Bankasının başarılı olamayan satış denemesinin ardından bankada yeniden yapılandırmaya gidilmiştir. Satışın 2003 yılı Ekim ayında sonuçlandırılması hedefinde Dünya Bankası ile anlaşmaya varılmıştır.

 

Düzenleyici Reformlar

 

Devletin piyasanın işleyişine müdahale etmeksizin, piyasa ekonomisinde düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerde bulunmasını sağlamak üzere, son yıllarda kamu ihaleleri, radyo ve televizyon yayıncılığı, bankacılık, enerji, telekomünikasyon, tütün ve şeker gibi alanlarda bağımsız düzenleyici kurumlar oluşturulmuştur.

Bu kuruluşlar oluşturulurken, denetim ve düzenleme faaliyetlerinde bulunmak, piyasalarda tekelleşmeyi önlemek, rekabetin sınırlandırılmasını ya da rekabete zarar verilmesini engellemek ve piyasada faaliyet gösteren şirketlerce sağlanan hizmetlerde ayrımcılık yapılmamasını güvence altına almak, devletin tekel konumunda olduğu sektörlerde de özelleştirme sonrasında serbest piyasa kurallarının işleyişini sağlamak gibi temel amaçlar göz önüne alınmıştır.

2002 yılında düzenleyici kurumlar, temel amaçları doğrultusunda, ilgili oldukları piyasalara ilişkin olarak ek düzenleme ve yönetmelikler çıkarmıştır. Orta vadede düzenleyici kurumlar vasıtasıyla verimliliğin, ürün çeşitliliğinin, hizmet kalitesinin, rekabet gücünün ve yeniliklerin artırılması hedeflerinin yanı sıra, tekelci piyasa yapısının kırılmasıyla

fiyat oluşumunun piyasa dinamiklerine bırakılması, pazara girişin ve ortak tüketimin düzenlenmesi ve yasaklanmış davranışların kontrolü amaçlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde, uluslararası normlara uygun bir şekilde düzenleyici kurumların bağımsızlıkları korunarak şeffaflık ve hesap verebilirlikleri artırılacaktır.

 

Mali Sektör

Bankacılık

Mali sektör reformu kapsamında farklı kurum ve kuruluşlara dağılmış olan bankacılık düzenleme ve denetleme birimleri, 4389 sayılı Bankalar Kanunu gereğince 31 Ağustos 2000 tarihinde faaliyete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) toplanmıştır. Türk bankacılık sektörüne uluslararası standartlarda bir düzenleyici ve denetleyici otorite kazandırmak üzere kurulan BDDK, sektördeki yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programını Mayıs 2001’de uygulamaya koymuştur. Bu programın temel hedefi; etkin, uluslararası ölçekte rekabet edebilir ve sağlıklı bir bankacılık sistemine geçişi sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı, kamu bankalarının finansal ve operasyonel açıdan yeniden yapılandırılması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki bankaların en kısa sürede çözüme kavuşturulması, yaşanan krizlerden olumsuz yönde etkilenen özel bankaların sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve bankacılık sektöründe gözetim ve denetimin etkinliğini artıracak yasal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi olmak üzere dört temel unsura dayandırılmıştır.

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalarda öncelik, bu bankaların finansal yapılarının güçlendirilmesine verilmiştir. Söz konusu bankaların ticari kararlarına müdahalenin engellenmesini ve bu çerçevede, bütçeye ödenek konulmaksızın ve bankalara önceden ödeme yapılmaksızın sübvansiyonlu kredi sağlanmamasını temin eden yasal düzenlemeler yapılmıştır. Finansal yapının güçlendirilmesi ile eş zamanlı olarak operasyonel yeniden yapılandırma çalışmaları da başlatılmıştır. Kamu bankalarının operasyonel açıdan yeniden yapılandırılması kapsamında; bu bankaların organizasyon yapısının çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre yapılandırılması hedef alınmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasını müteakip, kamu bankalarının özelleştirilmesi süreci başlatılacaktır.

Program kapsamında, özel mevduat bankalarının sermaye ihtiyacının giderilebilmesi amacıyla, 2001 yılı Mayıs ayında Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı uygulamaya konmuştur. Ayrıca, 31 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4743 sayılı mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması hakkında Kanun ile bankacılık sektöründe kötü aktifler sorununun çözümlenmesi, finansal krizler sonucu ödeme gücünü yitiren reel sektör şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmeye devam ederek yeniden üretim ve geri ödeme gücü kazanmalarının sağlanması ve bankacılık sisteminin güçlendirilmesi için İstanbul Yaklaşımı hayata geçirilmiştir. 

Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından İcra ve İflas Kanununa ilişkin kapsamlı bir reform paketi hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmuştur. Söz konusu reform paketi ile, iyi niyetle oluşturulacak gönüllü çözüm planları için uygun teşvikleri sağlayacak etkin bir iflas sistemi oluşturulacaktır. Bu çerçevede oluşacak yasal ortam, gerek TMSF'nin alacak tahsilatı kabiliyetini artıracak gerekse varlık yönetimi şirketi gibi sorunlu aktiflerin çözümü kapsamında getirilmek istenen mekanizmaların teşvik edilmesini sağlayacaktır. Bunlara ilaveten, söz konusu değişiklik piyasa disiplininin oluşumuna da katkıda bulunacaktır.

Bankacılık sisteminde ciddi ölçüde konsolidasyon gerçekleştirilmiş ve 2002 yılında sektörde faaliyet gösteren banka sayısında belirgin bir azalma olmuştur. Nitekim, 1999 yılında 81 olan banka sayısı, 2002 yılı sonu itibarıyla 54’e gerilemiştir. TMSF bankalarının yeniden yapılandırılması kapsamında, son beş yılda TMSF’ye devredilmiş olan 20 bankadan 12 tanesi birleştirilmek suretiyle, 5 banka satış ve 1 banka ise tasfiye yoluyla çözüme kavuşturulmuştur. Aralık 2002 sonu itibarıyla kalan 2 bankadan biri varlık yönetimi işlevini yerine getirirken diğeri için ise satış süreci devam etmektedir.

Bankacılık kesiminin mali ve operasyonel anlamda yeniden yapılandırılması çalışmaları ile eş zamanlı olarak, gözetim ve denetim çerçevesini güçlendirecek, bankacılık sistemini daha etkin ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacak, sektörün dayanıklılığını geliştirecek ve sektöre güveni kalıcı kılacak yasal ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yasal çerçeve uluslararası standartlarla büyük ölçüde uyumlaştırılmıştır.

Gözetim ve denetim çerçevesine ilişkin düzenlemeler; sermaye yeterliliği, risk yönetimi, kredi ve iştirak sınırlamaları, kredi karşılıkları, uluslararası muhasebe standartlarına uyum, bağımsız denetim ve yabancı ülke denetim organları ile işbirliği alanlarında yoğunlaşmıştır.

Bankacılık sektöründe yeniden yapılandırmanın bundan sonraki hedefi, Türk bankacılık sisteminin güçlü sermaye yapısı ile piyasa disiplini içerisinde etkin bir aracılık faaliyeti göstererek, gerçek bankacılığa geçişin tamamlanmasıdır. Bu kapsamda, mevduat sigortası sisteminin gözden geçirilerek uluslararası normların yakalanması, sektörde aracılık maliyetlerinin azaltılması ve sektördeki düzenleme, gözetim ve denetim yapısının güçlendirilmesi hususları öncelik taşımaktadır.

Ayrıca, mevduat sigortası sisteminin iyileştirilmesi amacıyla, tam garanti uygulamasının, mali sistemde ve finansal göstergelerde istikrarın sağlanması ile, Hükümet tarafından önceden duyurulacak bir takvim dahilinde kaldırılması, risk bazlı gözetim uygulamasına geçilerek bankacılık gözetiminin güçlendirilmesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun alacak tahsilatının hızlandırılması konuları da ana hedefler arasında bulunmaktadır.

 

Sermaye Piyasası

Menkul kıymet piyasaları, 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının kurulmasından bugüne kadar önemli ilerleme kaydetmiştir. 1986 yılında Borsa kotundaki şirket sayısı 80 iken, 2002 sonu itibarıyla 288’e ulaşmış ve bunların piyasa değeri 938 milyon ABD Dolarından 2002 yılı sonunda 34.4 milyar ABD dolarına çıkarak GSMH içindeki payı %19 olmuştur. İMKB’de işlem gören şirketler daha çok büyük şirketler olup; 18 Mart 2003 tarih ve 25052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) menkul kıymetlerinin işlem göreceği ve bu şekilde KOBİ’lerin menkul kıymet piyasalarından finansal kaynak bulmalarına olanak sağlayacak piyasanın kurulması için ortam hazırlanmıştır.

Yatırımcıyı koruma temel prensibine dayalı sermaye piyasalarımızda, 2001 yılında kurulan Yatırımcıları Koruma Fonu faaliyetlerini sürdürmekte olup, sermaye piyasası yatırımcısının işlem yaptığı kuruluşların hisse senedi işlemlerinden doğan yükümlülüklerini karşılayamaması durumunda, sermaye piyasası yatırımcısının alacağının bir bölümünün Fon’dan tahsili imkanı getirilmiştir. Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesi, konsolide mali tablolara ilişkin AB direktifleriyle uyumlu düzenlemeler 2003 yılından itibaren uygulanacak olup, bu düzenlemeler sermaye piyasalarının şeffaflığına büyük katkıda bulunacaktır. Uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve piyasa katılımcılarının görüşüne açılan muhasebe standartlarının uygulamaya konulmasıyla mali tabloların karşılaştırılabilirliği sağlanacaktır. Ayrıca, 2002 yılında düzenlenen emeklilik yatırım fonlarının önümüzdeki dönem kurulup faaliyete geçmesiyle birlikte, sermaye piyasalarının talep yönünü güçlendirmek suretiyle piyasaya önemli katkı getirmesi beklenmektedir.

Sermaye piyasalarında değişen koşullar ve piyasa ihtiyaçları çerçevesinde yapılan düzenleme çalışmalarında, AB direktiflerinin yanı sıra Finansal Hizmetler Eylem Planının hedefleri doğrultusunda hazırlanan direktif taslakları ve çalışma dokümanları da dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda, yatırım hizmetleri, kamuyu aydınlatma, yatırımcıyı koruma, takas sistemleri gibi konulara ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılması çalışmaları önümüzdeki dönem de devam edecektir.

 

Banka Dışı Mali Kurumlar

Banka dışı mali kurumlara yönelik düzenleme ve denetleme çerçevesinin daha da güçlendirilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Halen, finansal kiralama, faktöring ve tüketici finansman şirketleri ile sigortacılık sektörü denetim sorumluluğu Hazine Müsteşarlığında bulunmaktadır. Banka dışı kredi kuruluşlarının düzenleme ve denetim sorumluluğunun Hazine Müsteşarlığından BDDK’ya geçmesine ilişkin kanunun 2003 yılı sonuna kadar TBMM’den geçmesi beklenmektedir. BDDK bu yapılanma değişikliğine yönelik yeniden örgütlenme çalışmasını sonuçlandırmıştır.

 

Sigortacılık

Sigorta şirketlerinin düzenleme ve denetiminin güçlendirilmesi ve sigortacılık mevzuatının AB müktesebatına uyum sağlamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Sigortacılık alanında Avrupa Birliği’nin sigortacılığa ilişkin direktifleriyle büyük ölçüde uyumlu olarak hazırlanan Sigortacılık Faaliyetlerini Düzenleme ve Denetleme Kanununun bu yıl içinde TBMM’den geçerek yasalaşması beklenmektedir. Buna bağlı olarak yürürlüğe girmesi öngörülen AB direktifleriyle uyumlu ikincil mevzuatın hazırlıkları da devam etmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-AB katılım öncesi işbirliği kapsamında sigortacılıkla ilgili AB müktesebatına uyum sağlanması ve Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme kurulunun idari kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin AB kaynaklarından karşılanacak kapsamlı bir proje hazırlanmıştır. Söz konusu projenin Nisan 2004 tarihinde uygulanmaya başlanması planlanmaktadır.

 

İdari Reform

 

Mali Kontrol

Türkiye, kamu iç mali denetim sisteminin Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara uyumunu gerçekleştirmek amacıyla çabalarını hızlandırmış bulunmaktadır. Bu çerçevede, Maliye Bakanlığınca, ilgili kamu idareleri ve uluslararası kuruluşların ve Avrupa Komisyonunun görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanmakta olan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun Tasarısı, kamu mali yönetiminde saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu artırmayı, harcama öncesi kontrol fonksiyonunun etkinliğini yükseltmeyi, harcama sonrası iç mali denetim ve dış denetim sistemlerini Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmeyi, harcamacı kuruluşların harcama öncesi kontrol ve harcama sonrası iç mali denetim konusundaki inisiyatiflerini genişletmeyi hedeflemektedir. Söz konusu Tasarının 2003 yılı içerisinde yasalaşması beklenmektedir.

 

Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlamaya Geçiş

Aşırı merkezi yapı içinde çalışan ve sık sık siyasi müdahalelere konu olan kamu kuruluşları, genel olarak politika üretme kapasitesinden yoksun hale gelmişlerdir. Kuruluş düzeyinde stratejik planların hazırlanması sonucunda kuruluşlar varlık nedenlerini (misyon), ulusal plan ve stratejiler çerçevesinde netleştirecek, politika ve önceliklerini ortaya koyabilecek, performans göstergeleri geliştirmek suretiyle başarılarını ölçebileceklerdir. Katılımcı bir anlayışla hazırlanacak olan bu planlarda dış (vatandaşlar) ve iç (çalışanlar) müşteri memnuniyeti esas alınacak, planlama sürecine ilgili tüm taraflar dahil edilecektir. Kuruluş stratejik planlarının hazırlanması sonrasında kuruluş bütçeleri bu planlara dayalı olarak oluşturulacaktır. Bir çok gelişmiş ülkede uygulanan bu yapının ülkemize uyarlanması pilot uygulamalar yapılarak sağlanacaktır.

Kamu kuruluşlarının stratejik planlama uygulamalarında yol gösterici olacak "Stratejik Planlama Kılavuzu"nun nihai taslağı, DPT Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından tamamlanmıştır. Stratejik Planlama Kılavuzu Nihai Taslağı DPT Müsteşarlığının internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuş; kamu kurum ve kuruluşlarından resmi yazı ile görüş talep edilmiştir. Toplanan görüşler değerlendirilerek Kılavuza son hali verilmiştir. Hazırlanan kılavuz, uygulama sonuçları çerçevesinde sürekli olarak gözden geçirilecektir. Stratejik yönetim yaklaşımı pilot uygulamalar gerçekleştirildikten sonra tüm kamu kuruluşlarına aşamalı olarak yaygınlaştırılacaktır. Pilot kuruluşların seçimi çalışması sonuçlandırılma aşamasında olup, seçilen pilot kuruluşların DPT Müsteşarlığı rehberliğinde hazırlayacakları stratejik planları bütçe tekliflerine baz oluşturacaktır.

 

Kamu Mali Yönetiminde “Performans Esaslı Bütçeleme”

Kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılması, kaynak kullanımında, etkinlik, verimlilik ve tasarrufun sağlanması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile saydamlığın geliştirilmesi, kamuda performans ve kalite yönetimi gibi yaklaşımlar son yıllarda giderek daha fazla kabul görmeye başlamıştır.

Performans esaslı bütçeleme, kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu harcama planlarının (bütçelerin) oluşturulması ve yine stratejik planlarda belirlenen performans kriterlerinin bu bütçe yapısıyla sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden bir bütçeleme tekniğidir.

Performans esaslı bütçeleme çalışmaları kapsamında yürütülen eğitim programları sonrasında, 2002 yılında altı kurumda pilot uygulama başlatılmış ve sözkonusu pilot kurumlar açısından 2003 yılı bütçe teklifleri performans esaslı bütçeleme esaslarına göre yapılmıştır.

Kamu mali yönetiminde performans esaslı bütçelemeye geçiş amacıyla kamu kuruluşlarının uymaları gereken esas, usul ve ilkeleri belirten Performans Esaslı Bütçeleme Kılavuzu çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir.

 

Bütçe Kapsamının Genişletilmesi ve Mali Saydamlık

Bütçe kapsamının genişletilmesi ve mali saydamlığın artırılması amacıyla, 5 fon hariç olmak üzere 2000 ve 2001 yıllarında toplam 69 adet fon tasfiye edilmiştir. Tarım reformu projesi kapsamında, Dünya Bankası kredilerinin kullandırılmasında ihtiyaç duyulan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu hariç tüm bütçe içi fonlar kaldırılmış, fon sistemi içerisinde daha verimli ve etkin çalışacağı düşünülen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, ve Özelleştirme Fonu dışındaki diğer bütçe dışı fonların faaliyetlerine ise son verilmiştir. Döner sermaye uygulamasının azaltılması doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, genel ve katma bütçeli idarelere bağlı döner sermaye sayısı 2001 yılında 2548 iken, 2002 yılı sonunda 1498’e, Mart 2003 itibarıyla 1457’ye düşürülmüştür.

Önümüzdeki dönemde, fon bütçelerinin TBMM tarafından onaylanmasına, fon hesaplarının dış denetime tâbi olmasına ve konsolide bütçe hesaplarıyla birlikte aylık raporlanmasına olanak verecek gerekli hukuki ve idari düzenlemelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Mali disiplini ve şeffaflığı sağlamayı, etkin bir borç ve alacak yönetimini gerçekleştirmeyi hedefleyen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanması öngörülen Kamu Borç Yönetim Raporu, 2003 yılı Nisan ayı sonunda çıkarılmıştır.

2002 yılında tahakkuk bazlı muhasebe ve kamuda muhasebe standartlarının oluşturulmasına yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirilmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 2003 yılı içinde, Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ile buna uygun olarak hazırlanan Genel ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin yayımlanarak gerekli yasal zeminin oluşturulması; yeni muhasebe sisteminin 2004 yılında Konsolide Bütçe kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda, 2005 yılında ise Genel Devlet kapsamındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya konulması programlanmıştır. Maddi duran varlıkların sayımı, muhasebeleştirilmesi, amortisman hesaplama ve yeniden değerleme yöntemlerinin belirlenmesine ilişkin esas ve usullerin ise 2006 yılı sonuna kadar tamamlanarak genel yönetim kapsamına dahil bütün kamu idarelerinde ortak muhasebe ve raporlama standartları ile çerçeve hesap planının uygulanması ve böylece sonuçların kolayca konsolide edilerek uluslararası standartlara uygun devlet mali istatistiklerinin üretilmesi, raporlanması ve saydamlık ve hesap verebilirlilik anlayışı çerçevesinde ilgililerin bilgisine sunulması planlanmaktadır.

Devletin yerine getirdiği faaliyetler ile bu faaliyetlerin milli ekonomi üzerindeki etkisinin analizine uygun bir bütçe sınıflandırmasına ihtiyaç duyulması üzerine Kamu Mali Yönetimi Projesi kapsamında fonksiyonel bütçe sınıflandırmasına (analitik bütçe kod sistemine) geçilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmış ve söz konusu bütçe kod sistemi 2002 yılı Ocak ayından itibaren, seçilen altı pilot kuruluşta uygulanmaya başlanmıştır. 2003 yılında pilot uygulamaların devamının yanında genel bütçeye dahil idareler ile katma bütçeli idarelerde seçilecek birimlerde paralel uygulamaya geçilmesine ve pilot uygulamanın sosyal güvenlik kuruluşları ile mahalli idareleri kapsayacak biçimde yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. 2004 yılında Konsolide Bütçe kapsamındaki kuruluşların tamamında, 2005 yılında ise Genel Devlet tanımındaki bütün kurum ve kuruluşlarda yeni bütçe kod yapısının uygulanması hedeflenmektedir. Analitik bütçe kod sistemi ile devletin mali istatistiklerinin daha düzenli, güvenilir, analiz ve uluslararası karşılaştırmaların yapılmasına elverişli şekilde tutulması hedeflenmektedir. Aynı kodlamanın konsolide bütçeli kuruluşlar dışındaki kuruluşlarda da uygulanabilir olması ve program sorumlularının tespitine imkan vermesi nedeniyle, analitik bütçe kod sistemi mali saydamlığın artırılmasına ve hesap verebilirliğin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetişiminin Güçlendirilmesi

KİT’lerin yeniden yapılandırılması ve yönetişim çerçevelerinin güçlendirilmesi kapsamında KİT’lerin hedeflerinin açıklığa kavuşturulması, yeni hesap verebilirlik standartları oluşturulması ve yönetimin özerkliğinin ve şirket iç yönetişiminin geliştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu hedefleri içeren yasal düzenlemenin 2003 yılı içerisinde TBMM tarafından kabul edilmesi beklenmektedir.

 

Kamuda Yönetişimin Güçlendirilmesi

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleriyle halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, özellikle bürokratik yapılar ve yönetim anlayışımızda köklü bir yeniden yapılanmayı gündeme getirmiştir. 58. ve 59. Hükümetlerin benimsediği Acil Eylem Planında ayrıntılı bir şekilde ortaya konan, takvime bağlanan ve sorumlulukları netleştirilen kamu yönetim reformu, etkinliğin artırılması ve demokratikleşme eksenine oturmaktadır.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu: Kamu hizmetlerinin etkin, şeffaf ve katılımcı bir şekilde sunulması için gerekli yasal ve kurumsal ortamın oluşturulmasına dönük olarak kapsamlı bir kamu yönetimi reformu gerçekleştirilecektir. İlk aşamada, kamu yönetiminde uyulacak temel ilkeleri ortaya koyan ve özellikle merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki görev, yetki ve kaynak dağılımını netleştiren bir çerçeve kanun çıkarılacaktır. İkinci aşamada, Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme çalışmalarının sağlayacağı veriler de değerlendirilerek ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş kanunları gözden geçirilecektir. Yapılacak olan yerel yönetim reformunun mali disiplini bozmaması için gereken tedbirler alınacaktır.

Kurumsal Gözden Geçirme: Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme çalışmasının temel amacı, kamu yönetimini vatandaş ve sektör odaklı olarak yeniden yapılandırmak ve kamudaki teşkilat yapısını sadeleştirerek karar alma sürecini hızlandırmak ve kamu harcamalarını azaltmaktır. Devletin değişen rolüne uygun olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev, yetki ve işlevlerinin gözden geçirilerek, kurumların asli görevlerini yerine getirmelerinin sağlanacağı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme çalışması DPT Müsteşarlığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına kapsamlı bir anket çalışması uygulanmış, belirlenen öncelikler ışığında çeşitli kuruluşlarla yüzyüze görüşmeler yapılmış ve taslak bir rapor hazırlanmasında nihai aşamaya gelinmiştir. Bu çalışmanın tamamlanması sonrasında, Devlette Genel Kurumsal Gözden Geçirme raporunun sonuçları çeşitli yasal ve kurumsal değişim ve düzenlemelere analitik girdi sağlayacaktır.

Devlet Personel Rejimi Reformu: Bu çalışma, Devlette Genel Kurumsal Yapının Gözden Geçirilmesi ile Merkez İdare ve Yerel Yönetim Reformu çalışmaları ile uyumlu olarak, Devlet Personel Rejimi reformu aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda hazırlanacaktır.

- Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına geçilecek,

- Göreve alma ve yükselmede objektif kriterler getirilecek, statüler azaltılacak ve benzer statüler arasındaki ekonomik ve sosyal farklılıklar giderilecek,

- Maaş ve ücret sistemi sadeleştirilecek ve dengesizlikler giderilecek, esnek çalışma usulleri getirilecek,

- Uzun vadede performansa dayalı ücret sistemine geçilecek,

- Devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu görevi yürütenlerin dışındakiler İş Kanununa göre çalıştırılacak, asli ve sürekli görevlerde çalışanlar tüm kamu çalışanlarının belli bir oranını geçemeyecek,

Yerel Yönetimler Reformu: Ağır bir merkezi vesayet ve yetersiz yerel kaynaklar ile çalışan yerel yönetimlerin, ülkemizin de imzalayarak taraf olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına uygun olarak yeniden yapılandırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda yerel yönetimlerin yetki ve görevleri tadadi olarak sayılmak yerine, merkezi idarenin görev ve fonksiyonları belirlenecek, geriye kalan her türlü mahalli ve müşterek nitelikli görev ve hizmetler yerel yönetimlerin uhdesine verilecektir.

Yapılacak reformlar sonrasında yerel yönetimler; merkezi idarenin belirleyeceği ilke ve standartlara, ulusal ve bölgesel planlara uygun olarak, mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçların karşılanması konularında kendi kararlarını alan, kaynaklarını oluşturan, projelerini uygulayan ve vatandaşların denetimine açık çağdaş idari birimler olarak yeniden yapılandırılacaktır.

Bölgesel Kalkınma Ajansları: Kaynakların merkezden dağılımı bu güne kadar bir yandan gereksiz ve verimsiz yatırımların yapılması yoluyla kaynak kullanımında israfa neden olurken, aynı zamanda bölgeler arasında ve iller arasında gelişmişlik farklılıklarının artmasına da yol açmıştır. Kaynakların yerinde ve daha etkin kullanılması, aynı bölge içindeki iller arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla AB normlarına uygun olarak ülkemiz için tanımlanmış olan İstatistiki Bölge Birimleri (NUTS) dikkate alınarak alt bölge düzeyinde yeni hizmet bölgeleri ve birimleri oluşturulacaktır.

Bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı politikalar merkezi yönetim tarafından, bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi ve iller arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar ise Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecektir.

Bölgesel Kalkınma Ajansları katılımcı yöntemler kullanarak ve bölgedeki bütün ilgili kesimleri bir araya getirerek “bölge gelişim stratejisi” oluşturacak, ulusal ve uluslararası fonların bölgesel stratejiye uygun olarak kullanımına aracılık edecektir.

Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı: Vatandaşın kamu tarafından üretilen bilgilere erişimini kolaylaştırmak, gerektiğinde kamunun yaptığı işlemlerin gerekçelerini öğrenmelerini sağlamak ve bilgi edinme hakkını düzenlemek amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Adalet Bakanlığı; kamu hizmetinden yararlananların bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı" hazırlamış ve 26 Şubat 2003 tarihinde Başbakanlığa sevk etmiştir. Bu taslak ilgili tüm tarafların görüşleri ile olgunlaştırılacak ve kısa zamanda yasalaşacaktır.

E-Dönüşüm Türkiye Projesi: Vatandaşın iş ve işlemlerini hızlandırmak, bilgi teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak kamu hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek ve bu hizmetlerde kırtasiyeciliği önlemek, şeffaflığı ve hızlılığı sağlamak üzere, kamu ve özel kesimi kapsayan E-Dönüşüm Türkiye Projesi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

E-Dönüşüm Türkiye projesinin amaçları, aşamaları ve kurumsal yapılanmasına ilişkin bir Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Proje kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere DPT Müsteşarlığı bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur. Ayrıca, projenin üst seviyede yönlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla Danışma Kurulu oluşturulması çalışmaları tamamlanmıştır. Çeşitli çalışma gruplarının katkıları ile bir Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanması için adımlar atılmaya başlanmıştır.

Kamuda Etik Kuralların Tanımlanması: Kamu Yönetiminde saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadele kapsamında yapılan çalışmalardan birisi de kamu görevlilerinin uyacakları mesleki ve etik ilke ve kuralları belirleyen bir düzenleme yapılmasıdır. Bu amaçla Başbakanlık tarafından bir Kanun tasarısı taslağı hazırlanmıştır. Taslağın 2003 yılı içinde yasalaşması beklenmektedir. Taslak ile kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken, ayrımcılık yapılmaması, vatandaşların memnuniyetinin gözetilmesi, saydamlığın artırılması, dürüstlük ve güvenilirlik gibi ilkelere uyulması amaçlanmaktadır.

 

Kamu Yatırım Programının Rasyonelleştirilmesi

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ve Yıllık Programlarda öngörüldüğü üzere, kamu yatırımlarının planlanması ve uygulamasında etkinliği artırmak ve bu suretle projelerin ekonomik büyümeye ve buna bağlı olarak sosyal refaha yapacağı katkının en yüksek düzeye çıkarılmasını sağlamak üzere yapılan rasyonelleştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda, sektörel, bölgesel ve proje bazındaki öncelikler göz önünde bulundurularak 2001 ve 2002 yılları yatırım programlarındaki devam eden projeler gözden geçirilmiş, önceliğini ve yapılabilirliğini yitirmiş projeler tespit edilmiştir.

2001 yılında, önceliğini ve yapılabilirliğini yitirmiş veya ödenek yetersizliği nedeniyle çok yakın gelecekte başlanılması mümkün görülmeyen ve proje tutarlarının toplamı 2001 yılı program fiyatlarıyla 12,4 katrilyon TL olan, 353’ü ana proje ve 649’u alt proje olmak üzere toplam 1.002 proje, 2001 Yılı Yatırım Programından çıkarılarak 2002 Yılı Yatırım Programındaki proje sayısı 4.414’e indirilmiştir. Yapılan düzenlemelerle ortalama tamamlanma süresinde 2001 yılına göre % 32 oranında azalma sağlanarak 2002 yılında 12,5 yıldan 8,5 yıla düşürülmüştür.

2002 yılında da kamu yatırım programının rasyonelleştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmiş ve 2002 yılı program fiyatlarıyla toplam tutarı 4,9 katrilyon TL olan, 230’u ana proje, 370’i alt proje olmak üzere toplam 600 proje, 2002 Yılı Yatırım Programından çıkarılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, 2002 yılında 4.414 olan proje sayısı 2003 yılında 3.851’e ve 2002 yılında yaklaşık 8,5 yıl olan kamu yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresi 2003 yılında yaklaşık 7,6 yıla düşürülmüştür.

Rasyonelleştirme çalışmalarına, yatırım programlarından proje çıkarılmasına ilave olarak, yatırım programlarının hazırlanması çerçevesinde gerçekleştirilen çeşitli iyileştirme işlemleriyle devam edilmiş ve mevcut ödenekler acil ve birinci derecede öncelikli projelere tahsis edilmeye çalışılmıştır.

Kamu yatırım programının etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan rasyonelleştirme çalışmalarına devam edilecektir.

Bu çerçevede, rasyonel bir yapıya kavuşan kamu yatırım programının bu niteliğinin sürdürülmesine dönük olarak teknik ve idari önlemler de alınacaktır.

3.2 AB İÇERİSİNDEKİ REKABET BASKISI İLE BAŞA ÇIKABİLME

 

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Makroekonomik istikrarı sağlamak için uygulanan politikaların yanı sıra, yerli ve yabancı yatırımların artırılması amacına yönelik olarak hazırlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı, 2001 yılında Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, yatırımların gerçekleştirilmesinde karşılaşılan idari engellerin ortadan kaldırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılarak, prosedürün hızlandırılması hedeflenmektedir.

Reform Programı çerçevesinde kurulan dokuz teknik komite şunlardır:

- şirket kuruluşu

- istihdam (yabancıların çalışma izinleri)

- sektörel lisanslar

- arazi temini ve arsa gelistirme

- vergi ve teşvikler

- gümrükler ve teknik standartlar

- fikri mülkiyet hakları

- doğrudan yabancı yatırım mevzuatı

- yatırım promosyonu

Reform Programı çerçevesinde, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu Kanun ile, çalışma izinlerinin tek bir otorite tarafından verilmesi sağlanarak bu alandaki dağınıklık giderilmiştir ve 2007 sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede tercümanlık, rehberlik, fotoğrafçılık, şoförlük, garsonluk gibi mesleklerin ifası için gereken Türk vatandaşlığı şartı kaldırılmış bulunmaktadır.

Yatırımları teşvik araçlarının en önemlilerinden biri olan yatırım indiriminin, yatırım teşvik belgesi olmaksızın, otomatik olarak yatırımcıya sunulmasına ilişkin 4842 sayılı Kanun 24 Nisan 2003 tarih ve 25088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca, daha önce toplam 19 aşamada iki aydan fazla süre gerektiren şirket kuruluşu sürecinin, standart şirket kuruluşu formu doldurularak 3 aşamaya ve bir güne indirmeyi amaçlayan 4884 sayılı Kanun TBMM tarafından kabul edilerek 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İş ortamının iyileştirilmesi reformu çerçevesinde, şirket yönetişimini geliştirmek ve bankacılık reformunu desteklemek amacıyla, Türk Muhasebe Standartları Kurulunun faaliyetlerine ilişkin gerekli yasal düzenlemenin hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca, daha önceden yürürlüğe konulan Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) ile uyumlu 30 muhasebe standardının uygulanmasına ilişkin genelgenin hazırlanmasında son aşamaya gelinmiştir. Türk Denetim Standartları Kurulunu oluşturan yasa tasarısının 2003 yılının Ekim ayına kadar TBMM tarafından kabul edilmesi beklenmektedir.

Türkiye’de kurulacak yabancı sermayeli şirketler için izin prosedürü ve asgari sermaye şartını kaldıran 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu TBMM tarafından kabul edilerek 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile, daha geniş bir yatırımcı ve uluslararası standartta doğrudan yabancı yatırım tanımı getirilmektedir. Bunun yanı sıra, Kanun, halen yürürlükte olan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunda yer alan milli muamele, kâr ve temettü transferi ile şirketin tasfiyesi veya satılması hallerinde sermaye payının yurtdışına transferi serbestisi ve yabancı teknik personel çalıştırılması serbestisi gibi ilkeleri korumakta; gayrimenkul edinimi, uluslararası tahkim ve kamulaştırmaya karşı koruma gibi konularda ise Anayasa ve diğer kanunlarda varolan hükümleri teyit etmektedir.

Reform Programı çerçevesinde, Türkiye’nin yatırım ortamı olarak imajını düzeltmeye, yabancı yatırımları artırmaya, mevcut yatırımları genişletmeye yönelik faaliyetleri yürütmek üzere bir Yatırım Promosyon Ajansı kurulması çalışmaları da son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Reform programı kapsamında kurulan Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi madencilik, gıda, kimya, ilaç ve turizm sektörlerinde alt komiteler oluşturmuş, bu sektörlerdeki sorunları tespit etmiş ve bunlara ilişkin çözüm önerileri getirmiştir. Bu kapsamda, madencilik sektöründe, yatırımcılara ruhsat verme sürecinin kısaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesi ile ilgili bazı öneriler “3213 sayılı Maden Kanunu ve Diğer Kanunların Bazı maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı”na yansıtılmıştır. Halen TBMM’de görüşülmekte olan Tasarının en kısa zamanda yasalaşması beklenmektedir.

Ayrıca, Reform Programı çerçevesinde oluşturulan dokuz teknik komiteye ek olarak, ekonomik ve sosyal gelişme bakımından büyük önem taşıyan KOBİ’lerin gelişmesinin önündeki engellerin giderilmesi amacıyla KOBİ Teknik Komitesi kurulmuş olup, Komite çalışmalarına başlamıştır. Söz konusu Teknik Komiteye bağlı olarak üç alt komite kurulmuş, bunların görevleri şu şekilde belirlenmiştir:

- KOBİ eşleştirmesinin geliştirilmesi

- AB kaynaklarının kullanımı konusunda Türk KOBİ’lerinin eğitimi

- KOBİ’lere sağlanan devlet yardımları konusunda KOBİ’lerin bilgilendirilmesi

KOBİ’lerin finansman kaynaklarının artırılması, vergi kolaylıkları, gibi konular, ilgili Teknik Komitelerde incelenmesi sebebiyle bu Komite altında bir daha ele alınmamaktadır.

Türkiye’yi bir yatırım bölgesi haline getirme amacı doğrultusunda, başlıca uluslararası şirketlerin üst düzey yetkililerinden oluşan Yatırımcı Konseyinin 2003 sonbaharında toplanması öngörülmektedir.

Ayrıca, AB KOBİ politikalarıyla uyumlu strateji ve eylemler gerçekleştirmeyi amaçlayan ve ülkemiz KOBİ’lerinin AB içindeki rekabet baskısı ile başa çıkabilmelerini sağlayacak tedbirlere yer veren KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

 

İş Gücü Piyasası

 

Türkiye’de iş gücü piyasasının temel özellikleri, çalışma çağı nüfusunun hızla artması, istihdamın önemli bir oranının tarım sektöründe yer alması ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin sınırlı kalmasıdır. Yaşanan mali krizlerin etkisiyle, Türkiye’de işsizlik oranları 2001-2002 yıllarında belirgin bir artış göstermiş ve işsizlikle mücadelenin önemi daha da artmıştır.

 

 

 

İş gücü piyasasına ilişkin sorunların çözümü, temel olarak istikrarlı bir makroekonomik ortamın yaratılması ve üretken yatırımların artırılmasına bağlıdır. Bununla birlikte, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin artırılmasını temin edecek düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda, öncelikle KOBİ’lerin istihdam yaratma kapasitesinden azami ölçüde yararlanılacaktır. Diğer taraftan, istihdam yapısının tarım dışı sektörler lehine değiştirilmesi ve tarım sektöründen ayrılan nüfusun diğer sektörlere geçişini kolaylaştıracak adımların atılması önem taşımaktadır.

İstihdamın yapısının tarım dışı sektörler lehine değiştirilmesi, ekonominin ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetiştirilmesi, bilgi çağının gerekleri doğrultusunda niteliğinin yükseltilmesi ve iş gücü piyasasında etkinliğin artırılması, istihdam politikasının temel amaçlarıdır.

İş gücü piyasasında kayıt dışı çalışmanın önlenmesi, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu esnekliklerin sağlanması ve yeni çalışma biçimlerinin düzenlenmesi hedefleri doğrultusunda TBMM tarafından 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilerek 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni İş Kanunu; küreselleşme ve bilgi toplumuna geçişin çalışma şekilleri ve iş organizasyonu üzerindeki etkileri dikkate alınarak, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi, iş paylaşımı modelleri, belirli süreli hizmet sözleşmeleri ve alt işveren uygulamasının yaygınlaşması gibi yeni çalışma biçimlerini yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. İş piyasasındaki esnekliği artırmak suretiyle işsizlikle mücadele ve istihdamı artırma hususlarında önemli bir yasal çerçeve oluşturan bu Kanunun, istihdam piyasasını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

İş gücü piyasası ve çalışma hayatı veri tabanının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilmekte, söz konusu veri tabanına katkı sağlayan veri üreticisi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi öngörülmektedir.

Özellikle gençlere, kadınlara ve özürlülere yönelik işsizliği önleyici tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması bakımından önem taşıyan ve sanayi sektörünün gelişmesine girdi sağlayan KOBİ’lerin istihdam yaratma kapasitesinden azami ölçüde yaralanılması için, KOBİ’lere yönelik eğitim, proje, finansman, organizasyon ve teknoloji alanındaki desteklerin artırılması hedeflenmektedir.

Meslek standartları, sınav ve belgelendirme sisteminin kurulması yönündeki yasal düzenleme çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir.

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu 5 Temmuz 2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, Türkiye İş Kurumunun aktif iş gücü piyasası politikaları geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesini ve Avrupa İstihdam Stratejisine uygun bir ulusal istihdam politikası geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Tarım ve Kırsal Kalkınma

 

Kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması ve gıda güvenliği yaklaşımı da gözetilerek artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesi temel amaçtır.

Tarım politikalarının; Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasının öngördüğü yükümlülükler ile AT Ortak Tarım Politikası ve uluslararası ticaretteki gelişmeler çerçevesinde oluşturulması öngörülmektedir.

Dünya Bankası tarafından desteklenen ve 2005 yılına kadar yürütülecek olan Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında tarımsal desteklerin fiyat ve girdi desteği yerine doğrudan gelir desteği (DGD) sistemi ile çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması, arz fazlası olan ürünlerin yerine alternatif ürünlerin üretimine geçişin sağlanması ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır.

Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanmasına İlişkin 12 Aralık 2000 tarih ve 2000/2172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmış ve doğrudan gelir ödemelerine 2001 yılında başlanmıştır. DGD ödemesinden faydalandırılacakların doğru şekilde saptanabilmesi ve eksik görülen çiftçi ile tarım arazisi kayıtlarının tamamlanması amacıyla, çiftçilerin çiftçi kayıt sistemine dahil olmaları gerekmektedir. Belirlenen koşullar çerçevesinde, ülke genelinde tarımsal üretimle iştigal ettiğini belgelendiren ve yılı içerisinde işlediği tarım arazisi toplamı en fazla 200 dekara kadar olan her çiftçi için, DGD uygulaması ile dekar başına ödeme yapılmıştır. 2001 yılı Aralık ayında başlayan ödemeler, Mayıs 2002’de tamamlanmıştır. 2002 yılında, çiftçi kayıt sistemine dahil olan üreticilere yapılacak dekar başına doğrudan ödeme miktarı beklenen enflasyon oranında artırılmış, işlenen tarım arazisi büyüklüğü de 500 dekara çıkarılmıştır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarımsal nitelikli KİT’lerin yeniden yapılandırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) küçültülerek piyasayı düzenleyecek şekilde yapılandırılması ve TMO dışındaki tarımsal KİT’lerin gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra özelleştirilmesi öngörülmektedir.

Kırsal alanda, tarım dışı sektörlere destek verilmesi, kırsal sanayinin yaygınlaştırılması, tarımdan çekilecek nüfusa yeni istihdam imkanları yaratılması ve kırsal alt yapının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hayvan hastalıklarının kontrolüyle ilgili olarak, hayvan kimlik sisteminin ve sınır kontrol noktalarının oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir.

 

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlaşma

 

2001 yılında sosyal sigorta programlarınca kapsanan nüfusun oranı % 85,1, sağlık hizmetleri bakımından sosyal sigorta kapsamındaki nüfusun oranı % 81'dir. Toplam sivil istihdamın % 56,9’u aktif sigortalı olarak sosyal sigorta programları kapsamında bulunmaktadır. Sosyal sigorta kuruluşlarının aktüeryal dengelerinin bozulması, mevcut sosyal sigorta sistemini sürdürülemez duruma getirmiştir. Sosyal sigorta kuruluşlarına 2002 yılında bütçeden yapılan transferlerin GSYİH'ya oranı % 4,1’e ulaşmıştır.

Sosyal sigorta risklerini asgari düzeyde karşılayan kamu sigorta programlarının bütün nüfusu kapsayacak şekilde genişletilmesi temel amaçtır.

Sosyal sigorta sistemi kapsamındaki aktif sigortalı nüfusun artırılması, sosyal sigorta kuruluşlarının idari ve mali etkinliğinin artırılması, norm ve standart birliğinin sağlanması için temel esasların belirlenmesi, sosyal sigorta kuruluşlarının teknolojik alt yapısının ve insan gücü imkanlarının iyileştirilmesi, genel sağlık sigortası sistemi ve kurumunun kurulması, uzun vadeli sigorta programları ile kısa vadeli sigorta programlarının birbirinden ayrılması, sosyal sigorta kuruluşlarının sağlık harcamalarının disiplin altına alınması bütünleştirilmiş bir sosyal hizmet ve yardım ağı ve kurumsal yapısı oluşturulması hedeflenmektedir.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını, uzun dönemli aktüeryal dengelerin kurulmasını, idari ve mali etkinliğin artırılmasını amaçlayan sosyal güvenlik reformu iki aşamalı bir süreç olarak tasarlanmış ve 1999 yılında uygulanmasına başlanmıştır. Sosyal güvenlik reformunun ikinci aşamasında, yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacak, idari ve mali önlemler alınacaktır.

59. hükümetin gündeminde olan Acil Eylem Planında 2003 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik sisteminden ayrılması ve herkese sağlık hizmeti sunacak olan Genel Sağlık Sigortası sistemine geçilmesi; Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığında norm ve standart birliğinin sağlanması, uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kollarının birbirinden ayrılması, bütün sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplanması, prim karşılığı olmayan ödemelerin kaldırılması öngörülmekte olup, konuyla ilgili komisyon çalışmaları devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda sürdürülen çalışmaların yanı sıra SSK, Bağ-Kur ve İş-Kur’a ilişkin kurumsal ve idari düzenlemeler ile gelir artırıcı, gider azaltıcı önlemlere dayanak oluşturacak hususların 2003 yılının ilk yarısında, diğer hususların ise belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra yasalaşması öngörülmektedir.

Sosyal yardımlaşmanın temel amacı, sosyal hizmet ve yardımların, hedef kitlelere daha etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak üzere yeni bir sisteme kavuşturulmasıdır.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Acil Eylem Planında yer alan yoksullukla mücadele kapsamında, ülke genelinde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kayıtlarına göre yoksulların tespit edilmesi çalışmaları son aşamaya getirilmiştir. Halen bu vakıfların kayıtlarında yer almayan diğer yoksul kitlelere ulaşmayı hedefleyen çalışmalar ise sürdürülmektedir. Diğer yandan, Sosyal Riskin Azaltılması Projesi kapsamında da yoksul ailelerin yüksek öğrenimdeki öğrencilerine burs verilmekte olup, ilk öğretimde bulunan dar gelirli aile çocuklarına da kitap-kırtasiye-giyim-süt gibi yardımlar yapılmaktadır.

Sosyal yardım ve hizmet imkanlarının ulaşılabilir olmasını sağlayacak tedbirlerin alınması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Yoksulluğun azaltılması, muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin bir sosyal koruma sağlanması ve kaynakların daha verimli bir biçimde kullanılması amacıyla Sosyal Hizmetler Ana Planı hazırlanması hedeflenmektedir.

Sosyal hizmet ve yardım sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal koruma bilgi sisteminin oluşturulması, böylelikle sosyal yardım ve hizmetlerden yararlanacak kişilerin objektif şekilde belirlenmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesi hedeflenmektedir.

AB'nin ayrımcılıkla mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik Ayrımcılıkla Mücadele (2001-2006) Programına ve  sosyal dışlanmayla mücadele konusunda yürütülen politikaların etkinliğinin artırılması için işbirliğinin desteklenmesine yönelik Sosyal Dışlanmanın Önlenmesi (2001-2005) Programına katılım sağlanması suretiyle bu alanda diğer taraf ülkelerle işbirliği yapılabilecektir.

 

Eğitim

 

Türk eğitim sistemi, dayandığı ilkeler itibarıyla AB üyesi ülkelerin eğitim sistemleriyle uyumludur. Ancak, Türkiye’de genel eğitim seviyesi henüz AB standartlarına ulaşamamıştır. Eğitim sisteminde standartların nicelik ve nitelik açısından yükseltilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Türkiye’nin en önemli ekonomik potansiyellerinden biri oldukça genç bir nüfus yapısına sahip olmasıdır. Ancak, bu potansiyelin değerlendirilebilmesi, genç nüfusa ekonominin ihtiyaç duyduğu niteliklerin kazandırılmasına bağlıdır. Bunun gerektirdiği en önemli adımlar ise eğitim düzeyinin yükseltilmesi, eğitim olanaklarına erişimdeki dengesizliklerin ortadan kaldırılması ve genç nüfusa ekonomik kalkınmayı destekleyecek nitelikte formasyon kazandırılmasıdır. Bu çerçevede, Türk eğitim sisteminin temel öncelikleri standartların nicelik ve nitelik açısından yükseltilmesi ve eğitim hizmetlerine erişimdeki dengesizliklerin giderilmesidir. Bu doğrultuda atılacak adımların, Türkiye’nin beşeri sermaye gelişimine katkı sağlayarak ekonomik gelişmeyi hızlandıracağı düşünülmektedir.

Eğitim hizmetlerine erişimde iller arasındaki dengesiz dağılımın giderilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir.

Sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimin erken yaşlarda başlaması nedeniyle, okul öncesi eğitimin yurt genelinde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, okul öncesi eğitimde okullaşma oranının, AB ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması öngörülmektedir. Diğer yandan, okul öncesi eğitimde birliğin sağlanması amacıyla okul öncesi eğitime ilişkin bir kanun çıkartılması hedeflenmektedir.

Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerin piyasada ara eleman olarak talep edilmelerini sağlamak üzere, sanayide staj yapmaları dışında uygulamalı eğitim almalarına yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, eğitimin içerik olarak özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilmesi yönünde düzenleme yapılması ve özel sektörün eğitim alanında yatırım yapmaya özendirilmesi hedeflenmektedir.

Yüksek öğretim sisteminde rekabetçi bir yapının geliştirilmesi, akademik özgürlüğü sağlam güvencelere bağlayan kurumsal ve mali özerkliğin sağlanması ve bilimsel özgürlüğün güçlendirilmesi amacıyla, Yüksek Öğretim Kanununda değişikliğe gidilmesi yönünde başlatılan çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir.

Yüksek öğretimde öngörülen temel yapısal düzenlemelerin tamamlanması halinde, yüksek öğretim kurumlarında Ar-Ge faaliyetlerinin güçlenmesi ve ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel faaliyet ve projelerin sayısının artması beklenmektedir. Diğer taraftan, yüksek öğretim kurumlarında idari ve mali özerkliğin sağlanması ile üniversiteler arasında rekabetçi bir yapının oluşması ve buna bağlı olarak kalitenin yükselmesi mümkün olabilecektir. Yüksek öğretimde kalitenin artırılması Türk üniversitelerinin yurtdışı üniversiteler ile de rekabet etmesini kolaylaştıracaktır. Özerklik ile sosyal talebe daha duyarlı hale gelecek olan üniversiteler çalışma hayatının taleplerini daha yakından izleyerek insan gücü arzını ve niteliğini bu talebe göre yönlendirebilecektir.

Türkiye’nin eğitim ve gençlik alanlarındaki Topluluk Programlarına katılımına ilişkin yasal süreç tamamlanmıştır. Söz konusu eğitim ve gençlik programlarının koordinasyonunu yürütmek üzere 29 Ocak 2002 tarih ve 24655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2002/3547 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, DPT Müsteşarlığı bünyesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire Başkanlığı adı altında Ulusal Ajans kurulmuştur. Ulusal Ajansın faaliyete geçmesini sağlayacak gerekli alt yapı hazırlanmış ve Ajansa idari ve mali açıdan özerklik sağlayacak olan kanun tasarısı Başbakanlığa gönderilmiştir. Ülkemizin 2004 yılında Topluluk Programlarına tam katılımını hedefleyen hazırlık çalışmaları hızla tamamlanmaktadır.

 

Sağlık

 

Toplumun genel sağlık düzeyinin ülkede yaşayan herkesi kapsayacak biçimde yükseltilmesi, yaşam sürelerinin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölgeler ve gelir grupları arasındaki sağlık düzeyi farklarının mümkün olduğu ölçüde azaltılması ve buna ilişkin gerekli alt yapının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığının yeniden yapılandırılması, devlet hastanesi, sigorta hastanesi ve kurum hastanesi ayırımının kaldırılarak tüm hastanelerin tek çatı altında toplanması ve hastanelerin idari ve mali yönden özerk bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak başlatılan çalışmaların tamamlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, aile hekimliği uygulamasına geçilmesi, sağlık hizmet kademeleri arasında etkili bir hasta sevk sistemi geliştirilmesi, anne ve çocuk sağlığına özel önem verilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

AB'nin bulaşıcı hastalıkların gözetimi ve kontrolü ağına katılım sonrasında, belirlenen hastalıkların takibi ve verilerin toplanmasına yönelik alt yapı oluşturulacak ve böylece söz konusu hastalıklarla mücadele daha etkin biçimde sürdürülebilecektir. Ayrıca, AB'nin 2003-2008 dönemini içeren Yeni Halk Sağlığı Programına katılım sağlanması ile, Programa taraf olan ülkelerle sağlık alanında işbirliği imkanından yararlanılacaktır.

 

IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ

1- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

 

8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi’nden bugüne kadar çıkan kanunlar aşağıda, diğer ulusal mevzuat Ek-1 de gösterilmiştir.

- 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun 11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 11 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 Ocak 2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 22 Ocak 2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- 4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu İhale Kanununun bazı maddelerini değiştirmiş ve 22 Haziran 2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

 

ÖNCELİK 1.1 Yeni Yaklaşım Direktifleri

ÖNCELİK 1.2 Motorlu Araçlar ve Tarım ve Orman Traktörleri

Ana Unsur 1.2.1 Motorlu Araçlar

Ana Unsur 1.2.2 Tarım ve Orman Traktörleri

ÖNCELİK 1.3 Gıda Ürünleri

Ana Unsur 1.3.1 Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen

Ana Unsur 1.3.2 Aroma Maddeleri

Ana Unsur 1.3.3 Gıda Ambalaj Maddeleri

Ana Unsur 1.3.4 Özel Amaçlı Gıdalar

Ana Unsur 1.3.5 Bulaşanlar

Ana Unsur 1.3.6 Yeni Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Etiketlenmesi

Ana Unsur 1.3.7 Hızlı Dondurulmuş Gıdalar

Ana Unsur 1.3.8 Mineral Sular

ÖNCELİK 1.4 Kimyevi Maddeler

Ana Unsur 1.4.1 Kimyasallar

Ana Unsur 1.4.2 Deterjanlar

Ana Unsur 1.4.3 Gübreler

Ana Unsur 1.4.4 Psikotrop Maddeler

Ana Unsur 1.4.5 İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU)

ÖNCELİK 1.5 Beşeri Tıbbi Ürünler (Eczacılık Ürünleri)

ÖNCELİK 1.6 Veteriner Tıbbi Ürünler

ÖNCELİK 1.7 Kozmetikler

ÖNCELİK 1.8 Diğer Ürünler

ÖNCELİK 1.9 Kültürel Mallar

ÖNCELİK 1.10 Yatay Yapılanma

Ana Unsur 1.10.1 Akreditasyon

Ana Unsur 1.10.2 Metroloji ve Hazır Ambalajlama

Ana Unsur 1.10.3 Standardizasyon

ÖNCELİK 1.11 Kamu Alımları

ÖNCELİK 1.12 Harmonize Edilmemiş Alan (Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma Madde 28-30)

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELIK 1.1 YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ

1- Kısa Bilgi

Ülkemiz, piyasaya sunulacak ürünlerde güvenliği sağlayan teknik mevzuata uyum mükellefiyetini 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile kabul etmiştir. Bu mevzuatın bir bölümünü oluşturan 20 adet yeni yaklaşım direktifinden 16 tanesi için mevzuat uyumu tamamlanmıştır.

Söz konusu direktiflerin uygulanabilmesi için piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirme sisteminin oluşturulması ve bu sistem içinde çalışacak akreditasyon, belgelendirme ve test kuruluşları ile laboratuvarların Avrupa Birliği gerekliliklerine göre yapılanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye-AB 2003 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında makineler, elektrikli cihazlar, basınçlı kaplar, oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarında piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirme işlemleri için fiziki alt yapının güçlendirilmesine yönelik bir proje hazırlanmıştır. Diğer ürünlerle ilgili proje hazırlanabilmesi için gerekli envanter çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla, Avrupa Komisyonundan uzman desteği talep edilmiştir.

Yeni yaklaşım direktifleri kapsamında kısa vadede;

- Mevzuat uyumunun tamamlanması,

- Uygulamaya başlanabilmesi için piyasa gözetimi ve uygunluk değerlendirme sistemi oluşturulması ve işletilmeye başlaması,

Orta vadede de ise;

- Gerekli tüm alt yapının tamamlanması ve sisteminin bütünüyle işletilmesi

hedeflenmektedir.

94/25/EC sayılı Direktife uyum sağlayan Gezi Tekneleri Yönetmeliği (Bakınız Ek 1.1) çerçevesinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği İçin Onaylanmış Kuruluş Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ hazırlanarak, 1 Nisan 2003 tarih ve 25066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki muhtemel yatırım ihtiyaçları daha sonra tespit edilebilecektir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.1.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

İnsan taşımak üzere tasarlanmış teleferik montajına ilişkin 20 Mart 2000 tarih ve 2000/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

İnsanları Taşımak Üzere Tasarımlanmış Teleferikler İle İlgili Yönetmelik (2000/9/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1 Aralık 2003

2- 1 Ocak 2005a)

2

In vitro teşhisine yönelik tıbbi cihazlarla ilgili 27 Ekim 1998 tarih ve 98/79/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı

30 Haziran 2003

2- 31 Aralık 2004 a)

3

Ambalaj ve ambalaj atıkları ile ilgili 20 Aralık 1994 tarih ve 94/62/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Çevre ve Orman Bakanlığı

30 Aralık 2003

2- 30 Nisan 2004

Tablo 1.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

4

Kişisel koruyucu donanımı hakkında Üye Devletlerin yaklaşımına ilişkin 21 Aralık 1989 tarih ve 89/686/EEC sayılı Konsey Direktifi

Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

31 Aralık 2003

2- Haziran 2004

5

Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlarının karşılıklı olarak uygunluğuna ilişkin 9 Mart 1999 tarih ve 1999/5/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik b)

Telekomünikasyon Kurumu

2003, III. Çeyrek

2- Haziran 2004

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları İçin Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik2

2003, III. Çeyrek

2- Haziran 2004

6

Üye Devletlerin, yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat, tüzük ve idari hükümlerinin yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1998 tarih 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifi

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu Piyasa Gözetim ve Denetiminin Öngördüğü Faaliyetler Açısından Değiştiren Kanun c)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

4708 sayılı Kanunun Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğini Piyasa Gözetim ve Denetiminin Öngördüğü Faaliyetler ve Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları Açısından Değiştiren Yönetmelik3

2003, IV. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

7

Yapı Malzemelerine İlişkin Komisyon Kararları:

94/23/EC,94/611/EC,95/467/EC,96/577/EC,96/578/EC,96/579/EC,96/580/EC,96/581/EC,96/582/EC,96/603/EC,97/161/EC,97/176/EC,97/176/EC,97/462/EC,97/463/EC,97/464/EC,97/555/EC,97/556/EC,97/571/EC,97/597/EC,97/638/EC,97/740/EC,97/808/EC,98/143/EC,98/213/EC,98/214/EC,98/279/EC,98/436/EC,98/437/EC,98/456/EC,98/457/EC,98/598/EC,98/599/EC,98/600/EC,98/601/EC,1999/89/EC,1999/90/EC,1999/91/EC,1999/92/EC,1999/93/EC,1999/94/EC,1999/454/EC,1999/455/EC,1999/469/EC,1999/470/EC,1999/471/EC,1999/472/EC2000/245/EC,2000/273/EC,2000/367/EC,2000/447/EC,2000/606/EC,2001/19/EC,2001/308/EC,2001/671/EC,2002/359/EC,2002/592/EC

89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili yapı malzemelerinin niteliklerine ilişkin söz konusu Komisyon Kararları karşılığı tebliğler yayımlanacaktır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

2003, II. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

a) Hazırlanan Yönetmelik Taslağının uygulamaya geçmesi için öngörülen geçiş süresi nedeniyle yürürlüğe giriş tarihi bu şekilde düzenlenmiştir.

b) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği 11 Mayıs 2003 tarih ve 25105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik, Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (R&TTE) kapsamındaki piyasa gözetimi ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarını düzenleyecektir.

c) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 8 Eylül 2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikler, yapı malzemeleri kapsamındaki piyasa gözetimi ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarını düzenleyecektir. Ayrıca, söz konusu değişikliklerle, yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve mühendislerine, piyasa gözetimine ilişkin olarak şantiyelerde denetçilik görevi verilecektir. Tüm temel gereklere ilişkin yapı mevzuatı da yapı denetimi kapsamına alınacaktır.

 

 

 

 

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Gerekli Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.1.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı a)

1

Onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesi

2003-2004

2

Piyasa gözetimi sisteminin kurulması

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisine göre, Bakanlık piyasa gözetimi ve denetimi stratejisini kısa, orta ve uzun vadeli öncelikler bazında belirlemiştir. Bu çerçevede kısa vade 1 yılı (1 Ocak 2003 – 31 Aralık 2003), orta vade 3 yılı (1 Ocak 2004 – 31 Aralık 2006), uzun vade ise 2006’dan sonraki dönemi ifade etmektedir.)

2003’ten itibaren

3

Piyasa gözetimine ilişkin olarak merkez teşkilatının ve il müdürlüklerinin fiziki ve idari alt yapılarının geliştirilmesi

(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisine göre, ilk olarak, sınai üretimin yoğunluğuna göre Türkiye çapında 15 tane pilot İl Müdürlüğü seçilmiştir. Bu İl Müdürlükleri, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Adana, Samsun, Gaziantep, Konya, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Eskişehir ve Yalova İl Müdürlükleridir. Bu Müdürlükler, başlangıçta kendi bölgelerinde piyasa gözetimini gerçekleştirecektir. Bakanlık, 3 icracı Genel Müdürlüğü (Sanayi Genel Müdürlüğü, Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) ve pilot İl Müdürlüklerini kalifiye personel ve ekipman açısından güçlendirecektir.)

2003-2006

4

Test, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi

2004 b)

5

Merkez birimler ile il müdürlükleri arasında ve Bakanlık birimleri ile Gümrük Müsteşarlığı arasında elektronik bağlantı kurulması

2003-2004 c)

6

Yeni yaklaşım direktifleri bazında sektör komitelerinin kurulması ve etkin işleyişinin sağlanması

2003

7

Bilgilendirme ve eğitim (Bakanlık personelinin eğitimi, sektörün bilgilendirilmesi, vb.)

2003’ten itibaren

8

Sanayi Bakanlığı merkez birimlerinde ve il müdürlüklerinde teknik mevzuat uyumu çalışmalarında, piyasa gözetimi işinde görevlendirmek üzere 100 yeni nitelikli teknik personel istihdamı

2003’ten itibaren

 

 

 

Tablo 1.1.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Sağlık Bakanlığı

1

Tıbbi cihazlara ilişkin olarak yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi

2003-2005

2

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde tıbbi cihazlar konusunda görev yapan personele yönelik olarak, tıbbi cihazların sınıflandırılması, birinci sınıf üreticilerin teknik dosyalarının değerlendirilmesi, klinik araştırmaların başlatılmasına izin verilmesi, denetlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi konularına yönelik eğitim

2003

3

Tıbbi cihazlar için piyasa gözetimi konusunda kullanılacak Refik Saydam Hıfzısıhha (RSHM) Başkanlığı Laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi, akreditasyonu ve laboratuvar çalışanlarının eğitimi

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Ek II listesinde yer alan ürünlerin kontrolü için Refik Saydam Hıfzısıhha Başkanlığı Laboratuvarlarının akreditasyonu, alt yapısının geliştirilmesi ve laboratuvar çalışanlarının eğitimi

2003-2004

 

2004-2005

4

Tıbbi cihazlara ilişkin piyasa gözetimi safhasında çalışacak denetçilerin eğitimi

2003-2004

5

Tüm Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri için merkezde denetlenebilir ve kolay ulaşılabilir bir kayıt sisteminin oluşturulması

2003-2004

6

Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik rehber dokümanların tercümesi

2003

7

Oyuncakların piyasa gözetimi konusunda Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi, akreditasyonu ve laboratuvar çalışanlarının eğitimi

2003-2005

8

Oyuncaklara ilişkin etkin bir piyasa gözetimi sağlanabilmesi için merkezdeki ve illerdeki kadroların eğitilmesi

2005

Çevre ve Orman Bakanlığı

1

Ambalaj atıkları için ayrı toplama sistemlerinin oluşturulması

2003-2004

2

Yerel otoritelerin (belediyeler) teknik açıdan güçlendirilmesi

2003-2004

3

Ambalaj atıklarının kontrolü konusunda Bakanlık personeli ve belediyelerin personelinin eğitimi

2003-2004

4

Ambalaj atıklarına ilişkin envanter sisteminin oluşturulması için bilgisayar ağı kurulması

2003-2004

Tablo 1.1.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

5

Geri kazanım tesislerine lisans verme işlemlerinin alt yapısının güçlendirilmesi ve bu konuda çalışan personelin eğitimi

2003-2004

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

1

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) test merkezinin kurulması ve akreditasyonu

2004-2005

2

KKD test merkezi personelinin teknik eğitimi

2004-2005

3

KKD yönetmeliğinin uygulanması ve CE İşaretlemesi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi

2004-2005

Telekomünikasyon Kurumu

a

Kurum personelince ilgili Teknik Komite (Telekomünikasyon Uygunluk Değerlendirmesi ve Piyasa Gözetimi Komitesi - TCAM) çalışmalarının takibi

2003-2006

b

Piyasa gözetimi

 

1

Mevcut laboratuvar binasının yenilenmesi ve ekipman tedariği

2003-2004

2

Piyasa gözetiminde kullanılacak laboratuvarın akreditasyonunun sağlanması

2003-2005

3

Piyasa gözetimi faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacak idari personelin eğitimi

Piyasa gözetimi faaliyetlerini yerine getirecek teknik ve idari personelin eğitimi

2003-2004

2003-2004

4

Kurum personelinin, Avrupa piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşlarının çalışmalarının (R&TTE-ADCO, CEPT/ECC/WG, RR/PT11) takibinin sağlanması

2003-2006

5

Ulusal uygulama ve çalışma talimatlarının hazırlanması ve geliştirilmesi

2003-2004

6

Üretici ve diğer ilgili tarafların bilgilendirilmesi

2003-2004

7

Piyasa gözetimi faaliyetleri kapsamında, Kurum, Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili yetkili kuruluşlarla bilgisayar ağının kurulması

2003-2004

8

Kurum personelinin diğer AB üyesi ülkelere piyasa gözetimi konusunda çalışma ziyaretlerinde bulunması

2003-2004

Tablo 1.1.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

c

Onaylanmış kuruluşlar

 
 

Kurum personelinin eğitimi: Onaylanmış kuruluş atama kriterlerinde yer alan EN 45000 seri standartları ile ilgili eğitim

2003-2004

d

Standartlar

 

1

ETSI/CEN/CENELEC çalışmalarının takibinin sağlanması

2003-2006

2

Standartlar konusunda Kurum personelinin eğitimi

2003-2004

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

1

Onaylanmış kuruluşların atanması ve Avrupa Komisyonuna bildirimi

2003, IV. Çeyrek

2

Yapı denetimine hizmet veren laboratuvarların alt yapılarının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri için geliştirilmesi

2004, II. Çeyrek

3

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesinde bir piyasa gözetimi otoritesi oluşturulması

2004, II. Çeyrek

4

Üreticilerin takibi açısından bir veri tabanı oluşturulması

2004, II. Çeyrek

5

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin uygulanması hakkında eğitim

2004, II. Çeyrek

a) Mevzuatın uyumu ve uygulanması için kurumsal yapılanma takvimi yalnız 2000/9/EEC sayılı Direktife karşılık gelen yönetmelik için değil, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda yer alan ve 2003 yılı itibarıyla yürürlüğe girmeye başlayacak olan tüm Yeni Yaklaşım Direktiflerinin uygulamasına yönelik olacaktır.

b) Türkiye-AB 2003 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programlamasına sunulan projelerin zamanında gerçekleşmesine bağlı olarak bu tarih değişebilecektir.

c) Hollanda’nın aday ülkelere sağladığı Katılım Öncesi İşbirliği Programı (MATRA) kapsamında 339/93/EEC sayılı Üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin kontrollerine ilişkin Konsey Tüzüğüne uyum çalışmaları çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülen proje kapsamında ilk pilot uygulamalar 2003 yılı sonunda başlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.1.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde makine, LVD, EMC ve basınçlı kap sektörleri için ilgili laboratuvarların geliştirilmesi ve cihaz temini

2003 - 2004

1.550.000 a)

2.650.000

 

4.200.000

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğundaki yeni yaklaşım direktifleri ile ilgili uygunluk değerlendirme altyapısının güçlendirilmesi b)

2004 - 2005

2.500.000 -3.750.000

7.500.000 – 11.500.000

 

10.000.000 – 15.250.000 c)

Bakanlığın sorumluluğundaki yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde kullanılmak üzere numune alma ekipmanı, test cihazı, tam donanımlı nakliye aracı, vb. temini

2004 - 2005

500.000

1.500.000

 

2.000.0009

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

         

98/37/EC, 95/12/EC ve 99/36/EC sayılı Direktifler kapsamındaki ürünlerin piyasa gözetimi konusunda eğitim (3 gün, 3 uzman)

2003 - 2004

 

10.000

 

10.000

Yeni yaklaşım direktifleri bazında onaylanmış kuruluşların atanması ve değerlendirilmesine ilişkin olarak İngiltere’ye çalışma ziyareti (4 kişi, 4 gün)

2003 - 2004

 

5.600

 

5.600

Bakanlık personelinin yeni yaklaşım direktifleri kapsamına hangi ürünlerin girdiği konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim (2’şer gün, 1’er uzman, 14 adet direktif)

2003 - 2004

 

35.000

 

35.000

Tablo 1.1.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Bakanlık personelinin yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünlere ilişkin risk analizi konusunda eğitilmesi (2’şer gün, 1’er uzman, 14 adet direktif)

2003 - 2004

 

35.000

 

35.000

Bakanlık personelinin yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan ürünlerin piyasa gözetiminin ne şekilde gerçekleştirileceği konusunda eğitilmesi (2’şer gün, 1’er uzman, 14 adet direktif)

2003 - 2004

 

35.000

 

35.000

Danışman İhtiyacı

         

İlgili mevzuatın uygulanması için 15 er günlük 4 danışman temini

2003

 

60.000

 

60.000

92/42/EEC sayılı sıcak su kazanları ile ilgili Direktifin uygulanması için danışman temini d) (1 danışman, 1 ay)

2003

 

30.000

 

30.000

Tercüme

5000 sayfa (x10 Euro/sayfa)

2003

 

50.000

 

50.000

Diğer

Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi konusunda eşleştirme (twinning) projesi

2003’ten itibaren

 

1.000.000

 

1.000.000

Toplam

 

4.550.000 – 5.800.000

12.910.600 – 16.910.600

 

17.460.600 – 22.710.600

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde uygunluk değerlendirme kuruluşu bulunmadığından, Bakanlık dışındaki imkanlardan yararlanılacaktır. Dolayısıyla, söz konusu yatırım harcamalarının ulusal katkı payı ilgili sektör tarafından karşılanacaktır.

b) Sivil amaçlı patlayıcılar, gaz yakan cihazlar, otomatik olmayan tartı aletleri, asansörler ve sıcak su kazanları için.

c) Söz konusu meblağ, AB’den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir.

d) 92/42/EEC sayılı sıcak su kazanları ile ilgili Direktife uyum amacıyla çıkarılan mevzuat Enerji başlığı altında, Ek 14.3’te yer almaktadır. Ancak, bir yeni yaklaşım Direktifi olan 92/42/EEC sayılı Direktifin uygulamaları için öngörülen danışman ihtiyacı bu bölümde gösterilmiştir.

 

Tablo 1.1.4 (Euro)

İhtiyaçlar – (Sağlık Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

Avrupa Birliği mevzuat uyumu çerçevesinde tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazlarına ilişkin mevcut direktiflerin Türk mevzuatı olarak benimsenmesi sonucu yayımlanan her tür kanun, yönetmelik ve tebliğin yürütülmesini sağlayacak Bakanlık bünyesinde yeni bir yapılanmanın oluşturulması

2003-2005

1.250.000 – 2.500.000

3.750.000 – 7.500.000

 

5.000.000 – 10.000.000 a)

Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde RSHM Başkanlığı Laboratuvarlarının tıbbi cihazlar, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazlarına ilişkin altyapısının geliştirilmesi

2004

51.750

155.250

 

207.000

Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde RSHM Başkanlığının oyuncaklarla ilgili laboratuvarlarının geliştirilmesi ve cihaz temini

2004

52.500

157.500

 

210.000

RSHM Başkanlığı Laboratuvarlarının akreditasyonu

2004-2005

5.000.000 – 10.000.000

   

5.000.000 – 10.000.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

         

RSHM Başkanlığı Laboratuvarları çalışanlarının Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri konularında eğitimi

(5’er günlük 3 Eğitim Faaliyeti, 2 Uzman)

2003- 2005

 

30.000

 

30.000

 

Tablo 1.1.4 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Sağlık Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki çalışanların eğitimi

(5 günlük 1 eğitim faaliyeti, 2 uzman)

2003 - 2005

 

10.000

 

10.000

Piyasa Gözetimi yapacak denetçilerin Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları ve Oyuncaklar Yönetmelikleri konularında eğitimi (5’er günlük 4 eğitim faaliyeti, 2 uzman)

2003 - 2005

 

40.000

 

40.000

Danışman İhtiyacı

Tıbbi Cihazlar, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik danışman temini (15’er günlük 2 danışman)

2003-2004

 

30.000

 

30.000

Oyuncaklar Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik danışman temini (15 günlük 1 danışman)

2003-2004

 

15.000

 

15.000

Tercüme

Vücut Dışı Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliklerinin uygulanmasına yönelik rehber dokümanların çevirisi

1000 sayfa (x10 Euro/sayfa)

2003 -

 

10.000

 

10.000

Diğer

         

Toplam

 

6.354.250 – 12.604.250

4.197.750 – 7.947.750

 

10.552.000 – 20.552.000

a) Söz konusu meblağ, AB’den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir.

 

 

 

 

Tablo 1.1.5 (Euro)

İhtiyaçlar – (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

Ambalaj atıkları için toplama sistemlerinin oluşturulması

Ambalaj atıkları için envanter sisteminin oluşturulması

Geri kazanım tesislerinin alt yapısının güçlendirilmesi

2004-2007

1.250.000 – 2.500.000

3.750.000 – 7.500.000

 

5.000.000 – 10.000.000 a)

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı b)

2004-2007

       

Eğitim

Ambalaj atıklarının toplanmasına ilişkin eğiticilerin eğitimi (5’er günlük 2 eğitim faaliyeti, 1 uzman)

2004-2007

 

10.000

 

10.000

Danışman İhtiyacı

Ambalaj atıklarının toplanması hakkında belediyelere yönelik danışmanlık hizmeti

(10’ar günlük, 3 danışman)

2004-2007

 

30.000

 

30.000

Tercüme

         

Diğer

         

Toplam

 

1.250.000 – 2.500.000

3.790.000 – 7.540.000

 

5.040.000 – 10.040.000

a) Söz konusu meblağ, AB’den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir.

b) Bu aşamada personel sayısına ve finansman ihtiyacına ilişkin ayrıntılı bilgi verilememektedir.

 

 

 

 

Tablo 1.1.6 (Euro)

İhtiyaçlar – (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Bu bölümle ilgili planlanan finansman ihtiyacı tablosu Sosyal Politikalar ve İstihdam başlığı altında Tablo 12.1.3’te İŞGÜM Projesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Tablo 1.1.7 (Euro)

İhtiyaçlar – (Telekomünikasyon Kurumu)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu laboratuvarlarının geliştirilmesi ve cihaz temini

2004-2005

1.647.000 a)

4.253.000

 

5.900.000

Gümrük Müsteşarlığı ve ilgili yetkili kuruluşlarla Kurum arasında bilgisayar ağı kurulması için AB kaynaklı fonlardan destek

2004-2005

250.000

750.000

 

1.000.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulaması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

2003-2006

 

500.000

 

500.000

Danışman İhtiyacı

2003-2006

 

500.000

 

500.000

Tercüme

2003 -

 

50.000

 

50.000

Diğer

Türkiye- AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde belirlenen ihtiyaçların yanında, kurumun önümüzdeki yıllarda ilave yatırım gereksinimleri ortaya çıkabilecektir

         

Toplam

 

1.897.000

6.053.000

 

7.950.000

a) Bu meblağ Telekomünikasyon Kurumu ve ilgili özel sektörün katkısı toplamı olarak öngörülmektedir.

Tablo 1.1.8 (Euro)

İhtiyaçlar – (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

- Yapı denetimine hizmet veren laboratuvarların alt yapılarının piyasa gözetimi faaliyetleri için geliştirilmesi

- Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesinde bir piyasa gözetimi otoritesi oluşturulması

- Üreticilerin takibi açısından bir veri tabanı oluşturulması

2004

2.500.000

7.500.000

 

10.000.000 a)

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

- Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bünyesinde bir piyasa gözetimi otoritesi oluşturulması (130 personel)

- İl teşkilatlarının denetçi personel açısından desteklenmesi (81 il x 10 = 810 personel)

2003-

       

Eğitim

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğe ilişkin Komisyon Kararlarının uygulanması hakkında eğitim (5’er günlük 2 eğitim faaliyeti, 2 uzman)

2004

 

20.000

 

20.000

Danışman İhtiyacı

         

Yapı denetimine hizmet veren laboratuvarlar ile onaylanmış kuruluşların alt yapılarının geliştirilmesi (15’er günlük 2 danışman temini)

2003

 

30.000

 

30.000

Piyasa gözetim sisteminin oluşturulması (15 günlük 1 danışman temini)

2003

 

15.000

 

15.000

Tercüme

         

Diğer

         

Toplam

 

2.500.000

7.565.000

 

10.065.000

a) Söz konusu meblağ, AB’den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir.

ÖNCELİK 1.2 Motorlu Araçlar ve Tarım ve Orman Traktörleri

1- Kısa Bilgi

Motorlu araçlar ve tarım ve orman traktörleri ile ilgili toplam 97 adet mevzuattan 91’ine uyum sağlanmış ve karşılık gelen Türk mevzuatı uygulamaya konulmuştur. Motorlu araçlar mevzuatı kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen teknik servislerin yaptığı deney ve kontroller sonucunda, araçlara ulusal Tip Onayı Belgesi verilmektedir. Motorlu araçlara ait mevzuat yürürlüğe girdikçe, araçlara takılacak olan aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerde AB direktifleri çerçevesinde “e” işareti aranmaktadır. Motorlu araçlara ilişkin tüm mevzuatına uyum sağlanmasını müteakip, aracın bütününe ilişkin Tip Onayı verilebilecektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 5 Ocak 1997 tarih ve 22868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Antlaşmaya taraf olmuştur. Bu Antlaşmaya uygulamada işlerlik kazandırılması ve Antlaşma çerçevesinde yayımlanmış bulunan AEK Regülasyonlarının Türk mevzuatına kazandırılması amacıyla, 11 Ocak 1997 tarihli ve 22874 sayılı Resmi Gazetede Tekerlekli Araçlar ve Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bugüne kadar toplam 113 adet regülasyondan 102 adedini Resmi Gazetede yayımlamış ve Avrupa Ekonomik Komisyonuna (Cenevre) bildirimlerini yapmıştır. AEK Regülasyonlarına göre verilen “E” işareti, AB direktiflerinin getirdiği “e” işaretine eşdeğer olduğundan, AB’de ve BM/AEK Antlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde kabul görmekte ve bu ürünlerin serbest dolaşımı sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, motorlu araçlar konusunda test ve belgelendirme alt yapısının güçlendirilebilmesi için 2002 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında 3 milyon Euro’luk bir proje onaylanmış olup, işlemlerin 2003 yılı içerisinde başlaması beklenmektedir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.2.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 1.2.1 Motorlu Araçlar

1

Üye Devletlerin, motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirlere yönelik mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Mart 1970 tarih ve 70/220/EEC sayılı Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (70/220/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Eylül 2003

2- 1 Ocak 2007 a)

Tablo 1.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

İki ya da üç tekerlekli motorlu araçların belli parçaları ve özelliklerine ilişkin 17 Haziran 1997 tarih ve 97/24/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Bazı Aksam ve Özellikleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/24/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Eylül 2003

2- 1 Ocak 2004

Emisyona ilişkin hükümler:

1 Ocak 2007 a)

3

Karayolu ile tehlikeli malların taşınması amaçlı motorlu araçların ön korumasıyla ilgili Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin ve 70/156/EEC Direktifini değiştiren 26 Haziran 2000 tarih ve 2000/40/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Ön Alttan Girişe Karşı Korunması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/40/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Eylül 2003

2- 1 Ocak 2004

4

Sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan taşıtlara ilişkin ve 70/156/EEC ve 97/27/EC direktiflerini değiştiren 20 Kasım 2001 tarih ve 2001/85/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Taşıtlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Aralık 2003

2- 1 Ocak 2004

5

İki ya da üç tekerlekli motorlu araçların tip onayına ilişkin ve 92/61/EEC sayılı Konsey direktifini iptal eden 18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onay Yönetmeliği (2002/24/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Aralık 2003

2- Ocak 2004

6

Motorlu araçların ısıtma sistemlerine ilişkin, 70/156 /EEC sayılı Konsey direktifini tadil eden ve 78/548/EEC sayılı Konsey direktifini iptal eden 27 Eylül 2001 tarih ve 2001/56/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/56/AT ile değişik 78/548/AT)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Aralık 2003

2- 31 Aralık 2003

Ana Unsur 1.2.2 Tarım ve Orman Traktörleri

AB’nin tarım ve orman traktörleri konusundaki bütün mevzuatına uyum sağlanmıştır.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.2.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1

Bakanlık AT Tip Onayı sisteminin kurulması (Tüm araç için tip onayı)

2003 – 2007 a)

2

Tip Onayı merci olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personelinin eğitimi

2003’ten itibaren

3

Üreticilerin ve diğer ilgili tarafların bilgilendirilmesi

2003

4

Sanayi Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması

2003

5

Sanayi Genel Müdürlüğü için 20 nitelikli yeni teknik personel istihdamı

2004

6

Ülkemiz ve diğer ülkeler tarafından verilen tip onay belgelerinin elektronik ortamda takibi

2005

a) Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) tarafından yapılacak akaryakıt kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlar nedeniyle uygulama takvimi geniş tutulmuştur.

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo.1.2.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2002 yılında önerilen proje çerçevesinde motorlu araçlar sektörü için ilgili laboratuvarların geliştirilmesi ve cihaz temini (Proje kesinleşmiştir – Ref. No. EuropeAid/114793/D/S/TR)

2003 – 2004

750.000

2.250.000

 

3.000.000

 

 

Tablo.1.2.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)-Otomotiv Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında motorlu araçlar tip onayı laboratuvarlarının ekipman ihtiyacına yönelik çalışmaların devamı niteliğinde kabul edilen projenin bir sonraki aşaması olarak Sakarya-Pamukova’da motorlu araçlar test ve muayene merkezinin kurulması

2004 – 2005

5.000.000 -6.500.000

15.000.000 – 18.750.000

 

20.000.000 – 25.250.000 a)

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

(20 nitelikli personel istihdamı)

2004

       

Eğitim

Tip Onayı uygulamaları ve piyasa denetimi konularında eğitim (5 günlük 1 eğitim faaliyeti, 2 uzman)

2003 - 2004

 

10.000

 

10.000

Tip Onayı Uygulamaları ve piyasa denetimi konularında AB Üyesi Devletlere çalışma ziyaretleri (5 personel x 10 gün)

2003 - 2004

 

11.500

 

11.500

Danışman İhtiyacı

Sakarya-Pamukova’da kurulması hedeflenen motorlu araçlar test ve muayene merkezine yönelik projenin hazırlanması için yapılacak bir çerçeve sözleşme için uzman temini

2003

 

100.000

 

100.000

Tercüme

1000 sayfa (x10 Euro/sayfa)

2003

 

10.000

 

10.000

Diğer

         

Toplam

 

5.750.000 – 7.250.000

17.381.500 – 21.131.500

 

23.131.500 – 28.381.500

a) Söz konusu meblağ, AB’den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir.

ÖNCELİK 1.3 Gıda Ürünleri

1- Kısa Bilgi

Ülkemizde gıda ürünlerinin kontrolü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Gıda ürünlerinin güvenliliğinin AB kriterleri ile paralel hale getirilmesi ancak bu konudaki AB düzenlemelerine uyum ve uygulama ile mümkün olabilecektir. Uygulamaların mevzuat uyumu ile paralel yürütülebilmesi için kontrol laboratuvarlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi, ürün güvenliğinin ülke çapında sağlanabilmesi için de Hızlı Alarm Sisteminin kurulması gerekmektedir.

İlgili Bakanlıkların fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi ve taşra teşkilatları ile merkezi otorite arasında hızlı bilgilendirme sisteminin kurulabilmesi için bir proje hazırlanmıştır. Ancak, projenin kabul edilebilmesi için uygulamadan sorumlu iki Bakanlığın katkılarıyla ortak bir “Gıda Güvenliği Koordinasyon Birimi” kurulması gerekmektedir.

Gıda güvenliği ile ilgili olarak kısa vadede;

- Gerekli tüm mevzuat uyumunun tamamlanması,

- Gıda güvenliği koordinasyon biriminin oluşturulması,

- Denetimler için gerekli alt yapının güçlendirilmesi

hedeflenmektedir.

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.3.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 1.3.1 Gıda Maddelerinin Resmi Kontrolü ve Hijyen

1

Gıda mevzuatının genel ilkelerini veren, AB Gıda Otoritesini kuran ve gıda güvenliği konularındaki işlemler üzerine 28 Ocak 2002 tarih ve 178/2002/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıda Kontrol ve Risk Analizi Unsurlarını Değiştiren Yönetmelik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

 

 

 

 

Tablo 1.3.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Gıdaların resmi kontrolüne ilişkin 14 Haziran 1987 tarih ve 89/397/EEC sayılı Konsey Direktifi

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik

Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

3

Gıdaların resmi kontrolüne ek önlemler getiren 29 Ekim 1993 tarih ve 93/99/EEC sayılı Konsey Direktifi

4

Gıdaların hijyeni üzerine 14 Haziran 1993 tarih ve 93/43/EEC sayılı Konsey Direktifi

Ana Unsur 1.3.2 Aroma Maddeleri

1

Gıda maddelerinde kullanılan aroma maddeleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak maddeler ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılması hakkında 22 Haziran 1988 tarih ve 88/388/EEC sayılı Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında, Aroma Maddeleri Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

2

İnsan tüketimine sunulan gıda maddelerinde kullanılan aroma maddeleri için AB prosedürü üzerine 28 Ekim 1996 tarih ve 2232/96/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

3

2232/96/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün uygulaması için değerlendirme programının adaptasyonuna yönelik gerekli önlemlere dair 18 Temmuz 2000 tarih ve 1565/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

Tablo 1.3.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 1.3.3 Gıda Ambalaj Maddeleri

1

Gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve materyaller üzerine 6 Ağustos 2002 tarih ve 2002/72/EC sayılı Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

2

Gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testi için temel kurallar üzerine 18 Ekim 1982 tarih ve 82/711/EEC sayılı Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallarına Dair Tebliğ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

3

Gıda maddeleri ile temasta bulunan plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerleri listesi üzerine 19 Aralık 1985 tarih ve 85/572/EEC sayılı Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

4

Elastomer ve kauçuktan yapılmış olan biberon başlığı ve emziklerde N-Nitrosamin ve N- Nitrosamine dönüşebilen maddelerin açığa çıkışının belirlenmesine dair 15 Mart 1993 tarih ve 93/11/EEC sayılı Komisyon Direktifi

Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-Nitrosamin ve N- Nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

 

 

 

Tablo 1.3.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 1.3.4 Özel Amaçlı Gıdalar

1

Üçüncü ülkelere ihraç edilecek bebek ve tamamlayıcı mamalar ile ilgili 18 Haziran 1992 tarih ve 92/52/EC sayılı Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Üçüncü Ülkelere İhraç Edilecek Bebek ve Tamamlayıcı Mamalar Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

2

Özel beslenme amaçlı gıda maddelerine eklenebilecek maddeler ile ilgili 15 Şubat 2001 tarih ve 2001/15/EC sayılı Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

Ana Unsur 1.3.5 Bulaşanlar

1

Gıdalarda bulunan bulaşanlarla ilgili prosedürler ile ilgili 8 Şubat 1993 tarih ve 315/93/EEC sayılı Konsey Tüzüğü

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Bulaşanlar Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

2

Gıda maddelerinde 3-MPCD, kurşun, cıva ve kadmiyum seviyelerinin resmi kontrolleri için örnek alma ve analiz metotlarına yönelik 8 Mart 2001 tarih ve 2001/22/EC sayılı Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Gıda Maddelerinde 3-MPCD, Kurşun, Cıva Ve Kadmiyum Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Örnek Alma ve Analiz Metotları Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

Ana Unsur 1.3.6 Yeni Gıdalar ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Etiketlenmesi

1

Yeni gıdalar ve yeni gıda bileşenleri ile ilgili 27 Ocak 1997 tarih ve 97/258/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Yeni Gıdalar ve Yeni Gıda Bileşenleri Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2005

2- Mayıs 2005 a)

 

Tablo 1.3.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

79/112/EEC sayılı Direktifte belirtilenler dışında genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen bazı gıda maddelerinin etiketlenmesinde zorunlu bildirimlere yönelik 26 Mayıs 1998 tarih ve 1139/98 sayılı Konsey Tüzüğü

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalardan Üretilen Bazı Gıda Maddelerinin Etiketlenmesi Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2005

2- Mayıs 2005 a)

3

Genetiği değiştirilmiş organizmalardan üretilen katkı maddeleri ve aroma maddeleri içeren gıda maddeleri ve gıda bileşenlerinin etiketlenmesi üzerine 10 Ocak 2000 tarih ve 2000/50/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

Ana Unsur 1.3.7 Hızlı Dondurulmuş Gıdalar

1

İnsan tüketimine sunulan hızlı dondurulmuş gıdalar üzerine Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına yönelik 21 Aralık 1988 tarih ve 89/108/EEC sayılı Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği kapsamında,

Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı- Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

Ana Unsur1.3.8 Mineral Sular

1

Doğal mineral suların pazarlanması ve kullanılması üzerine Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına yönelik 15 Temmuz 1980 tarih ve 80/777/EEC sayılı Konsey Direktifi

İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

Mayıs 2004

2- Mayıs 2004

a) Genetiği değiştirilmiş organizmaların analizi ile ilgili alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip uyumlaştırılacaktır. MEDA Gıda Denetim Hizmetleri Projesinin alt yapı çalışmalarına katkısı olacaktır.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.3.2

No

Yapılması Gerekenler – (Sağlık Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

Gıda Kontrolü ve Denetimi

1

Gıda güvenliği kontrollerinin güçlendirilmesi ve mevcut kontrol usullerinin, AB mevzuatında belirtilen gıda güvenliği standartlarına eriştirilmesi için gerekli çalışmaların devam ettirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi ve 850 Sağlık Bakanlığı gıda denetçisinin eğitilmesi

2004- 2005

2

Gıda kontrol ve denetim planlarının etkinleştirilmesi için danışman sağlanması

2004- 2005

3

Gıda kontrolörleri/gıda denetçilerinin etkin gıda kontrolü uygulamaları ve AB mevzuatının benimsenmesi; numune alma yöntemleri, risk analizleri ve HACCP, GMP, hijyen konularında 420 Sağlık Bakanlığı personelinin eğitilmesi

2004- 2005

Resmi Gıda Kontrol Laboratuvarları

1

İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) ve Standart İşlem Prosedürleri (SOP) ile ilgili çalışmaların etkinliğinin artırılması için danışman ihtiyacının sağlanması ve 50 Sağlık Bakanlığı personeli ile 15 Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı personelinin bu konularda eğitimi

2004- 2005

2

Resmi gıda kontrol laboratuvarlarında ISO 17025 çerçevesinde akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması

2005

3

10 İl Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı ve İzmir ile İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Gıda Kontrol Laboratuvarlarının alt yapılarının güçlendirilmesi

2004- 2005

Yeni Denetim Teknikleri

1

HACCP, GMP, GHP konularındaki mevzuat uyumu ve uygulamaları, denetlenmesi konularında 420 Sağlık Bakanlığı personelinin eğitimi

2004- 2005

2

HACCP’in sektöre tanıtımı ve yaygınlaştırılması için sektör organizasyonlarını bilgilendirme seminerleri

2003- 2005

3

Gıda zincirinde risk analizi çalışmalarının etkinleştirilmesi için 420 Sağlık Bakanlığı personelinin eğitimi

2004- 2005

4

Sektör spesifik hijyen kılavuzlarının hazırlanması amacıyla danışmanlık hizmeti alınması

2003- 2005

5

Genetik modifiye gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında 6 Sağlık Bakanlığı personeli için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyareti ve 20 personelin yurt içinde eğitimi

2004- 2005

Tablo 1.3.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler – (Sağlık Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

Diğer konular

1

Işınlanmış gıdalar ve organik gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında 4 Sağlık Bakanlığı personeli için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyareti;ve 35 personelin yurt içinde eğitimi

2004- 2005

Mineral Sular

1

Denetim ve eğitim planlarının etkinleştirilmesi için danışman sağlanması

2004- 2005

2

Numune alma metotlarının AB normları ile uyumlaştırılması ve denetçilerin bu konuda eğitilmesi

2004- 2005

3

Her parametre için uygulanan veya uygulanacak olan analiz metotlarının tespiti amacıyla danışman sağlanması

2004- 2005

4

Analiz metotları ile ilgili personel eğitim çalışmaları

2004- 2005

 

 

 

Tablo 1.3.3

No

Yapılması Gerekenler – (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

Gıda Kontrolü ve Denetimi

1

Gıda güvenliği kontrollerinin güçlendirilmesi, mevcut kontrol usullerinin AB mevzuatında belirtilen gıda güvenliği standartları ile uyumunda gerekli çalışmaların devam ettirilmesi amacıyla eğitimler düzenlenmesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 1000 gıda kontrolörünün eğitilmesi

2004- 2005

2

Gıda kontrol ve denetim planlarının etkinleştirilmesi için danışman sağlanması

2004- 2005

3

Gıda kontrolörleri/gıda denetçilerinin etkin gıda kontrolü uygulamaları ve AB mevzuatının benimsenmesi, numune alma yöntemleri, hijyen ve sınır kontrolleri konularında eğitilmeleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 500 gıda kontrolörünün eğitilmesi

2004- 2005

 

Tablo 1.3.3 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler – (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

Resmi Gıda Kontrol Laboratuvarları

1

Resmi gıda kontrol laboratuvarlarında ISO 17025 çerçevesinde akreditasyon çalışmalarının hızlandırılması

2005

2

Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait birer il kontrol laboratuvarının ışınlanmış gıda ve gıdalarla temasta bulunan madde ve malzemeler ile ilgili analizler konusunda güçlendirilmesi

2004-2005

Yeni Denetim Teknikleri

1

HACCP, GMP, GHP konularındaki mevzuat uyumu ve uygulamaları, denetlenmesi konularında personel eğitimi

2004- 2005

2

HACCP’in sektöre tanıtımı ve yaygınlaştırılması için sektör organizasyonlarını bilgilendirme seminerleri

2003- 2005

3

Gıda zincirinde risk analizi çalışmalarının etkinleştirilmesi için personelin eğitimi ve 500 gıda kontrolörünün eğitilmesi

2004- 2005

4

Sektör spesifik hijyen kılavuzlarının hazırlanması amacıyla danışmanlık hizmeti alınması

2003- 2005

5

Genetik modifiye gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların ülkeye kabulü ve yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ait 14 personel için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyareti, 30 personelin yurt içinde eğitimi

2004- 2005

Diğer Konular

1

Işınlanmış gıdalar ve organik gıdalar konusunda AB mevzuatı ve uygulamaları, bu gıdaların yurt içi denetimi, numune alma teknikleri ve analiz metotları konularında 10 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı personeli için eğiticilerin eğitimi ve yurt dışı çalışma ziyaret ve 65 personelin yurt içinde eğitimi

2004- 2005

 

 

 

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.3.4 (Euro)

İhtiyaçlar

(Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         
 

2003

14.500 a)

+

1.700.000 b)

+

4.016.000 c)

10.123.000 c)

 

6.654.500 (Sağlık Bakanlığı)

+

26.639.000 (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

 

(Toplam: 33.293.500)

 

2004-2005

440.000 d)

+

1.400.000 (2004) b)

+

1.400.000 (2005) b)

1.200.000 e)

+

5.000.000

+

8.000.000 f)

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

2004-2005

88.000 a)

+

580.000 b)

   

668.000

 

 

 

 

 

Tablo 1.3.4 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar

(Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Eğitim

2003-2005

Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+

68.000 g), h)

400.000 c), g)

+

50.000 (2003-2004)

+

50.000 (2005)

204.000 g), h)

Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+

272.000 h)

+

400.000 c), g)

+

100.000

Danışman İhtiyacı

2004-2005

Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

250.000

 

+

 

2.000.000 i)

 

Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+

2.250.0000

Tercüme

         

Tablo 1.3.4 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar

(Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Diğer

(Laboratuvar akreditasyon çalışmalarında kullanılmak üzere)

2003-2005

 

750.000

 

750.000

Toplam

 

9.706.500 + Sağlık Bakanlığı İl. Md. Bütçeleri+ Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

+ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

27.823.000

204.000

37.733.500 + Sağlık Bakanlığı İl. Md. Bütçeleri+ Sağlık Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı + Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kurum Bütçesinden ayrılan eğitim payı

a) Sağlık Bakanlığı kurum bütçesinden temin edilecektir (İl Müdürlüklerinin bütçesi bu rakama dahil değildir.)

b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kurum bütçesinden temin edilecektir.

c) MEDA Gıda Denetim Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesinden temin edilecektir (Ref. No. EuropeAid/110901/C/SV/TR).

d) Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı yatırım bütçesinden temin edilecektir..

e) Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarının alt yapısına için gerken meblağdır.

f) Türkiye’deki Gıda Güvenliği ve Kontrol Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve İyileştirilmesi Projesinden temin edilecektir.

g) Bu miktarlar, eğitim ve danışmanlık ihtiyacı için ayrılmış toplam miktarlardır.

h) FAO/TCP (Türkiye’de Gıda Kalite Kontrol ve Gıda Güvenliği Eğitimi)

i) İlgili kurumsal yapılanma ihtiyacı Ortak Tarım Politikası, 7.5 Gıda Güvenliği ve Kontrolü Önceliği altında belirtilmektedir.

 

 

 

 

 

 

ÖNCELİK 1.4 Kimyevi Maddeler

1-Kısa Bilgi

Ana Unsur 1.4.1 Kimyasallar

Kimyevi madde ve müstahzarlar konusunda ülkemizde mevcut Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi ve bağlantılı bazı tebliğlerin yayımlanması suretiyle AB’nin bu konudaki mevzuatının büyük bir kısmına uyum sağlanabilecektir. Ancak, yönetmeliğin gözden geçirilmesi sırasında, mevcut yönetmelikte bulunmayan bazı hükümlerin yer alabilmesi için mevcut ve yeni kimyasallar tanımlamalarının envanter çıkarılarak yapılması ve veri tabanı hazırlanması gerekmektedir.

Söz konusu maddelerin denetimi için idari yapının yeni sisteme göre hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, uygulamanın yürütülmesi sırasında izleme ve doğrulama işlemleri için İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) prensiplerinin oturtulması ve idari yapının buna göre düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

Kimyevi maddelerle ilgili olarak kısa vadede;

- Envanter çalışmasının tamamlanması ve kimyasallar ulusal veri tabanının oluşturulması,

Orta vadede ise,

- Mevzuat uyumunun tamamlanması ve idari yapının güçlendirilmesi,

  • Kimyevi madde ve müstahzarların denetimi için sistem oluşturulması ve idari yapının güçlendirilmesi,
  • İLU prensipleri altında izleme ve doğrulama işlemi yapacak kurumsal yapının hazırlanması,

hedeflenmektedir.

Ana Unsur 1.4.2 Deterjanlar

Deterjanlar için yürürlükte olan ön izin siteminin kaldırılarak bildirim sistemi ile etkin piyasa denetimi sistemine geçişi sağlamak amacıyla hazırlanan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzük Değişikliği Taslağının yürürlüğe girmesi hedeflenmektedir. Söz konusu Taslağın yürürlüğe girmesine bağlı olarak Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik , Amfolitik-Amfoterik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanma Oranı ve Anyonik ve Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanma Oranı Test Metotları Tebliğinin yayımlanması ve bunlara paralel olarak teknik ve idari alt yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Uygulamanın etkin bir şekilde başlayabilmesi için gerekli alt yapının güçlendirilebilmesi amacıyla 2003 yılı Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamındaki proje çerçevesinde destek sağlanmaktadır.

Ana Unsur 1.4.3 Gübreler

Gübreler ile ilgili AB mevzuatına uyumlaştırılmış Türk mevzuatı 2002 yılı içinde hazırlanarak, uygulamaya konulmuştur. Ancak, analizleri yapacak laboratuvarların fiziki altyapılarının yetersizliği nedeniyle etkin bir uygulama yapılamamaktadır. Bu nedenle, 2004 yılı Türkiye-AB Mali İşbirliği Programı kapsamında bir proje sunulması öngörülmektedir.

Ana Unsur 1.4.4 Psikotrop Maddeler

Psikotrop maddeler ile ilgili olarak kısa dönemde mevzuat uyumunun tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, bu maddelerin ticareti ve kullanımı ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile yakın işbirliği yürütülmektedir.

Ana Unsur 1.4.5. İyi Laboratuvar Uygulamaları

Kimyasallar, deterjanlar, gıda ürünleri ve tıbbi ürünler kapsamındaki AB uygulamaları paralelinde olan İyi Laboratuvar Uygulamalarına (İLU-GLP) uyum sağlanması öngörülmektedir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.4.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 1.4.1 Kimyasallar

1

Bazı tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılması hakkında 27 Haziran 1967 tarih ve 67/548/EEC sayılı Konsey Direktifi a)

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerini Değiştiren Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığı

2005, IV. Çeyrek

2- 31 Aralık 2006 b)

2

Tehlikeli müstahzarların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılması hakkında 31 Mayıs 1999 tarih ve 99/45/EC sayılı Konsey Direktifi a)

3

Bazı tehlikeli maddelerin ve müstahzarların pazarlanması ve kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1976 tarih ve 76/769/EEC sayılı Konsey Direktifi

 

 

 

Tablo 1.4.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

4

67/548/EEC sayılı Konsey Direktifine göre bildirimde bulunan maddelerin insan ve çevre üzerindeki risklerini değerlendirme prensiplerine ilişkin 20 Temmuz 1993 tarih ve 93/67/EEC sayılı Konsey Direktifi a)

Bildirimde Bulunulan Maddelerin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Risklerini Değerlendirme Prensiplerine İlişkin Yönetmelik

Çevre ve Orman Bakanlığı

2005, IV. Çeyrek

2- 31 Aralık 2006 b)

Ana Unsur 1.4.2 Deterjanlar

1

Üye Devletlerin deterjanlarla ilgili kanunlarının yaklaştırılmasına dair 22 Kasım 1973 tarih ve 73/404/EEC sayılı Konsey Direktifi

1- Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün Bazı Maddelerini Değiştiren Tüzük

2- Söz konusu Tüzüğe ilişkin Tebliğ

Sağlık Bakanlığı

2003, IV. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

2

Aniyonik Surfektanların biyolojik çözülebilirliğinin test edilmesi metotlarına ilişkin Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına dair 22 Kasım 1973 tarih ve 73/405/EEC sayılı Konsey Direktifi

3

Noniyonik Surfektanların biyolojik çözülebilirliğinin test edilmesi metotlarına ilişkin Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına dair 31 Mart 1982 tarih ve 82/242/EEC sayılı Konsey Direktifi

 

 

 

Tablo 1.4.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

4

Aniyonik Surfektanların biyolojik çözülebilirliğinin test edilmesi metotlarına ilişkin Üye Devletlerin kanunlarının yaklaştırılmasına dair 22 Kasım 1973 tarih ve 73/405/EEC sayılı Konsey Direktifini tadil eden 31 Mart 1982 tarih ve 82/243/EEC sayılı Konsey Direktifi

1- Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün Bazı Maddelerini Değiştiren Tüzük

2- Söz konusu Tüzüğe ilişkin Tebliğ

Sağlık Bakanlığı

2003, IV. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

5

Üye Devletlerin deterjanlarla ilgili kanunlarının yaklaştırılmasına dair 73/404/EEC sayılı Konsey Direktifini ikinci kez tadil eden 10 Mart 1986 tarih ve 86/94/EEC sayılı Konsey Direktifi

Ana Unsur 1.4.3 Gübreler

AB’nin gübreler konusundaki bütün mevzuatına uyum sağlanmıştır.

Ana Unsur 1.4.4 Psikotrop Maddeler c)

1

Narkotik ve psikotrop maddelerin yasa dışı üretiminde kullanılan belli maddelerin üretilmesi ve piyasaya sürülmesi ile ilgili 14 Aralık 1992 tarih ve 92/109/EEC sayılı Konsey Direktifi

Yasadışı Uyuşturucu ve Psikotrop İmalatında Kullanılan Maddelere Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

 

 

 

 

Tablo 1.4.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı üretiminde kullanılan belirli bazı maddelerin özel kullanımına ilişkin müşteri bildirimleri hakkındaki 92/109/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanması amacıyla ayrıntılı kurallar belirleyen 26 Haziran 1996 tarih ve 1485/96 sayılı Komisyon Tüzüğü

       

Ana Unsur 1.4.5. İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU)

1

İyi Laboratuvar Uygulaması (İLU) denetimi hakkında 9 Haziran 1998 tarih ve 88/320/EEC sayılı Konsey Direktifi

İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmalarının Kontrolüne Dair Yönetmeliğin Uygulama Tebliğleri

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

2005

2- 2005 d)

2

Kimyasal madde analizi yapan laboratuvarların ilke ve prensiplerine ilişkin mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin 18 Aralık 1986 tarih ve 87/18/EEC sayılı Konsey Direktifi

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmeliğin Uygulama Tebliğleri

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı

2005

2- 2005 d)

a) Söz konusu mevzuat Çevre, 22.8 Kimyasallar Yönetimi Önceliği altında da yer almaktadır.

b) Mevzuata tam uyum sağlanmasını teminen envanter ve veri tabanına bağlı olarak yapılacak tanımlamalar önem arz etmektedir. Veri tabanından elde edilecek veriler tamamlanmadan mevzuatın yürürlüğe konulması mümkün değildir. İlgili direktifleri kapsayan ve 2003 yılı AB-Türkiye Mali İşbirliği Programlaması içerisinde önerilen Eşleştirme (Twinning) Projesinin 31 Mayıs 2006 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.

c) Psikotrop maddelerle ilgili kurumsal yapılanma ve planlanan finansman ihtiyacı tabloları, Malların Serbest Dolaşımı, 1.5 Beşeri Tıbbi Ürünler Önceliği altında (Tablo 1.5.2 ve Tablo 1.5.3) verilmiştir.

d) İLU konusunda 2004 Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlamasına bir proje sunulması öngörüldüğü için bu tarih verilmiştir.

 

 

 

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.4.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Çevre ve Orman Bakanlığı

Aşağıda yer alan İLU ile ilgili kurumsal yapılanma tedbirleri dışındaki hususları içeren Gerekli Kurumsal Yapılanma Takvimi Çevre başlığı altında Tablo 22.8.1.2’de verilmektedir.

1

Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde İLU yönetmeliğindeki şartlara uygun laboratuvar kurulması için teknik şartların belirlenmesi, laboratuvar alt yapısının ve yerleşiminin belirlenmesi

2003-2006

2

İLU sistemi belgelendirmesi için gerekli prosedürlerin oluşturulması ve teknik yardım sağlanması

2003-2006

3

İLU izleme biriminde çalışacak personel için eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanması

2003-2006

4

İLU uygulayan AB Üye Devletleriyle çalışma ve eğitim programlarının yapılması

2003-2006

5

İletişim ve bilgi değişimi için veri ağı sistemi kurulması

2003-2006

6

İLU çalışmalarının nasıl planlanacağı, yürütüleceği, izleneceği, kaydedileceği, arşivleneceği ve raporlanacağına yönelik eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

2003-2006

7

Uygulama ve çalışma talimatlarının hazırlanması ve geliştirilmesi

2003-2006

Sağlık Bakanlığı

1

Etkin bir piyasa denetimi sağlanabilmesi için merkezdeki ve illerdeki kadroların eğitilmesi ve deterjanlara ilişkin laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi

2004, I. Çeyrek

2

İLU ile uyumlu çalışması gereken Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı (RSHM) laboratuvarlarının ihtiyaçlarının İLU teknik standartları bağlamında tanımlanması, laboratuvar altyapısının ve yerleşiminin belirlenmesi ve güçlendirilmesi

2003-2006

3

İLU kapsamında hayvan deneyleri yapılan tesislerin tasarımı için laboratuvarlara teknik yardım sağlanması

2003-2006

4

İLU teknolojisi alt yapısı için gerekli teknik şartların belirlenmesi

2003-2006

5

RSHM laboratuvarlarının malzeme eksikliğinin giderilmesi ve yeni malzemelere yönelik eğitim programı

2003-2006

Tablo 1.4.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

6

İLU ile uyumlu çalışması gereken RHSM laboratuvarında İLU sistemi belgelendirilmesi için gerekli işlemlerin oluşturulması ve teknik yardımın sağlanması

2003-2006

7

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak izleme ve denetleme birimi için AB’den teknik yardım ve danışmanlık sağlanması

2003-2006

8

Yeni kurulacak izleme ve denetleme biriminin ISO 9002 sertifikalı olmasının sağlanması

2003-2006

9

Yeni kurulacak izleme ve denetleme birimini oluşturmada görev alacak potansiyel ana denetçiler, potansiyel çalışma direktörleri ve kalite güvence yöneticileri için AB’den uygulamalı danışmanlık hizmeti ve eğitiminin alınması

2003-2006

10

Potansiyel ana denetçiler için AB’ye Üye Devletlere çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi

2003-2006

11

İletişim ve bilgi değişimi için veri ağı sisteminin kurulması

2003-2006

12

İlgili diğer otoritelerle işbirliğinin sağlanması

2003-2006

13

İLU çalışmalarının nasıl planlanacağı, yürütüleceği, izleneceği, kaydedileceği, arşivleneceği ve raporlanacağına dair eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi

2003-2006

14

Ulusal uygulama ve çalışma talimatlarının hazırlanması ve geliştirilmesi

2003-2006

15

İlgili sektör temsilcileri ve potansiyel sponsorlar için, bilinçlendirme seminerlerinin düzenlenmesi

2003-2006

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

1

Gübrelere ilişkin teknik mevzuatın uygulanması için teknik yardım alınması ve çalışma ziyaretleri

2003-2005

2

Gübre analizlerine ilişkin laboratuvarların alt yapısının güçlendirilmesi ve laboratuvar personelinin eğitimi

2003-2005

 

 

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Çevre ve Orman Bakanlığı için planlanan finansman ihtiyacı Çevre, 22.8 Kimyasallar Yönetimi Önceliği altında Tablo 22.8.1.2’de verilmiştir.

Tablo 1.4.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Sağlık Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde RSHM Başkanlığının deterjanlarla ilgili laboratuvarlarının geliştirilmesi ve cihaz temini

2004, I. Çeyrek

8.375

25.125

 

33.500

Türkiye-AB Mali İşbirliği Programlaması kapsamında 2003 yılında önerilen proje çerçevesinde İLU için RSHM ve İllerdeki Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarına cihaz temini

2004 – 2005

70.000

210.000

 

280.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı a)

İLU konusunda uyum sağlanan mevzuatın uygulanabilmesi için personel istihdamı

2003-2006

       

Eğitim

Deterjanlar mevzuatı ve piyasa denetimi konularında ilgili kadroların eğitimi (5 günlük, 2 Eğitim Faaliyeti, 1 Uzman)

2003-2004

 

10.000

 

10.000

Danışman İhtiyacı

2003

 

100.000

 

100.000

Deterjanlar alanında piyasa denetimi uygulamaları konusunda danışman temini (10 günlük 1 Danışman Temini)

2003-2004

 

10.000

 

10.000

İLU Yönetmeliklerinin Uygulanabilmesi için Eşleştirme (Twinning)

2003-2004

 

1.500.000

 

1.500.000

Tercüme

         

Deterjanlar mevzuatı 1000 sayfa (x10 Euro/sayfa)

2003-2004

 

10.000

 

10.000

Tablo 1.4.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Sağlık Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

İLU mevzuatı ile ilgili tercüme- 1500 Sayfa (x10 Euro/sayfa)

2003-2004

 

15.000

 

15.000

Diğer

         

Toplam

 

78.375

1.880.125

 

1.958.500

a) Bu aşamada personel sayısına ve finansman ihtiyacına ilişkin ayrıntılı bilgi verilememektedir.

Tablo 1.4.4 (Euro)

İhtiyaçlar – (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

Türkiye’nin AB Kimyasal Gübre Analizleri Uygulamaları ile Uyumunun Sağlanması İçin Destek Projesi Taslağı a)

2005

240.000

720.000

 

960.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

         

Tarımda Kullanılan Kimyevi Maddelere Dair Yönetmeliğin uygulanması için eğitim (5 gün, 1 uzman)

2003-2004

 

5.000

 

5.000

Gübrelere ilişkin mevzuatın uygulanması için çalışma ziyaretleri (3 kişi, 3 gün)

2003-2004

 

3.750

 

3.750

Tercüme

         

Diğer

         

Toplam

 

240.000

728.750

 

968.750

a) 2004 yılı Mali İşbirliği Programlaması çerçevesinde Komisyona sunulması planlanmaktadır.

ÖNCELİK 1.5 Beşeri Tıbbi Ürünler

1-Kısa Bilgi

Beşeri tıbbi ürünlerde, AB mevzuatına tam uyum sağlamak üzere, yeni mevzuat hazırlanmasının yanı sıra, mevcut mevzuatta AB mevzuatı ile uyumlu olmayan hükümlerin düzeltilmesi ve bu şekilde ilaçların piyasaya sürülmesinde sorun olarak kabul edilen uygulamaların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla kısa vadede;

- Mevzuat uyumunun tamamlanması,

- Fiyatlandırmada şeffaf bir sistemin uygulanması,

- Test verilerinin korunması ile ilgili gerekli düzenlemelerin hazırlanması

hedeflenmektedir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.5.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Bir tıbbi ürününün yetim tıbbi ürün olarak belirlenmesi ve “benzer tıbbi ürün” ile “klinik olarak üstün” kavramlarının tanımları için kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasına dair 27 Nisan 2000 tarih ve 847/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

Bir Tıbbi Ürününün Yetim Tıbbi Ürün Olarak Belirlenmesi ve “Benzer Tıbbi Ürün” ile “Klinik Olarak Üstün” Kavramlarının Tanımları İçin Kriterlerin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

2005, I. Çeyrek a)

2- 2005, II. Çeyrek a)

2

Yetim ilaçlar ile ilgili 16 Aralık 1999 tarih ve 141/2000/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

Yetim Tıbbi İlaçlara İlişkin Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

2005, I. Çeyrek a)

2- 2005, II. Çeyrek a)

3

Beşeri tıbbi ürünlerle ilgili 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/83/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi b)

İlaç Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

Beşeri ve Tıbbi Müstahzarların Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik

2003, III. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

 

Tablo 1.5.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

4

Beşeri tıbbi ürünler kullanılarak yürütülen klinik araştırmalarının yürütülmesinde İyi Klinik Uygulamaları ilkelerinin uygulanması ile ilgili 4 Nisan 2001 tarih ve 2001/20 EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

29 Ocak 1993 tarih ve 21480 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldıracak ve 2000/21/EC sayılı Direktif ile uyumu sağlayacak olan İlaç Araştırmaları Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı

2003, IV. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

5

2309/93 sayılı Konsey Tüzüğü kapsamında beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için verilmiş olan pazarlama ruhsatında değişikliklerin değerlendirilmesine ilişkin 27 Haziran 2003 tarih ve 1085/2003 sayılı Komisyon Tüzüğü

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırılma Başvurusu Yapılmış Tıbbi Farmasötik Ürünlerdeki Değişikliklere Ait Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

6

Bir Üye Devletin yetkili otoritesi tarafından beşeri ve veteriner tıbbi ürünler için verilmiş olan pazarlama ruhsatında değişikliklerin değerlendirilmesine ilişkin 27 Haziran 2003 tarih ve 1084/2003 sayılı Komisyon Tüzüğü

Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırılma Başvurusu Yapılmış Tıbbi Farmasötik Ürünlerdeki Değişikliklere Ait Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

7

2309/93 sayılı Konsey Tüzüğü hükümlerine göre ruhsatlandırılmış beşeri ve veteriner tıbbi ürünlerin Topluluk içinde ya da üçüncü bir ülkede şüpheli beklenmedik yan etkilerinin raporlanması ile ilgili uyarlamaları düzenleyen 10 Mart 1995 tarih ve 540/95 sayılı Komisyon Tüzüğü

İlaç Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

 

 

Tablo 1.5.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

8

Beşeri tıbbi ürünlerin iyi imalat uygulamaları ve kılavuzlarını düzenleyen 13 Haziran 1991 tarih ve 91/356/EEC sayılı Komisyon Direktifi

İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar İmalathaneleri Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı

2003, III. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

9

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasını düzenleyen önlemlere şeffaflık getirilmesi ve bunların ulusal sağlık sigorta sistemleri kapsamına alınması ile ilgili 21 Aralık 1988 tarih ve 89/105/EEC sayılı Konsey Direktifi

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasını Düzenleyen Önlemlere Şeffaflık Getirilmesi ve Bunların Ulusal Sağlık Sigorta Sistemleri Kapsamına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

10

Tıbbi ürünlere katılan renklendirici maddelerle ilgili olarak Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılmasına dair 12 Aralık 1977 tarih ve 78/25/EEC sayılı Konsey Direktifi

Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

a) Mevzuatın uygulanması için gereken süreç dikkate alınarak, bu tarihler öngörülmüştür.

b) 2001/83/EC sayılı Direktif; 65/65/EEC, 75/318/EEC, 75/319/EEC, 89/342/EEC, 89/343/EEC, 89/381/EEC, 92/25/EEC, 92/26/EEC, 92/27/EEC, 92/28/EEC, 92/73/EEC sayılı Direktifleri yürürlükten kaldırarak, söz konusu Direktifleri tek bir metin haline getirmiştir. Bu kapsamda 20 Mayıs 2002 tarih ve 24760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 89/381/EEC sayılı Direktifle uyumlu olan “Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik” gözden geçirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.5.2

No

Yapılması Gerekenler – (Sağlık Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

1

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması

2003 – 2004

2

Piyasa denetimi kapsamında uyum sağlanan mevzuatın uygulamasına yönelik olarak Ulusal Referans Laboratuvarı olan RSHM Başkanlığı Kozmetik -Laboratuvarlarının alt yapısının geliştirilmesi

2004 – 2005

3

Beşeri tıbbi ürünlerin ve kozmetik ürünlerin mevzuat uygulamaları için eğitim

2004-2005

4

Beşeri tıbbi ürünler ve kozmetiklere ilişkin mevzuatın etkin uygulanması için danışmanlık hizmeti

2004-2005

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.5.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Sağlık Bakanlığı) a)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

Tıbbi farmasötik ürünlerin ruhsatlandırılması ile ilgili analizlerin yapılmasına ve kozmetikler de dahil bu ürünlerin piyasa denetimi çerçevesinde, Ulusal Referans Laboratuvarı olarak hizmet verecek olan RSHM Başkanlığı İlaç, Kan Ürünleri ve Kozmetik Laboratuvarlarının alt yapısının geliştirilmesi ve cihaz temini

 

2004 – 2005

 

2.500.000

 

7.500.000

 

 

10.000.000 b)

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı c)

2004-2005

       

 

 

 

 

Tablo 1.5.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Sağlık Bakanlığı) a)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Eğitim

Beşeri Tıbbi Ürünler ve Kozmetikler alanlarında toplam 12 alt başlık için personel eğitimi

(5’er günlük 12 Eğitim Faaliyeti, 2’şer Uzman)

 

2004-2005

 

 

600.000

 

 

600.000

Danışman İhtiyacı

Mevzuatın uygulanması kapsamında uzman temini

Beşeri Tıbbi Ürünler (1’er aylık 2 danışman temini)

Kozmetikler (1 aylık 1 danışman temini)

 

2004-2005

 

 

90.000

 

 

90.000

Tercüme

3.000 sayfa (x10 Euro/sayfa)

 

2004-2005

 

 

30.000

 

 

30.000

Diğer

         

Toplam

 

2.500.000

8.220.000

 

10.720.000

a) Beşeri Tıbbi Ürünlere ilişkin planlanan finansman ihtiyacı, 1.7. Kozmetikler Önceliği altında yer alan mevzuat uyumu ve uygulamalarını da kapsamaktadır.

b) Söz konusu meblağ, AB’den sağlanacak teknik yardım sonrası netlik kazanabilecektir.

c) Bu aşamada personel sayısına ve finansman ihtiyacına ilişkin ayrıntılı bilgi verilememektedir.

 

 

ÖNCELİK 1.6 Veteriner Tıbbi Ürünler

1-Kısa Bilgi

Hayvan hastalıkları ile mücadeleye Avrupa Birliği tarafından büyük önem verilmektedir. Ülkemizdeki hayvancılık sektörü ve hayvan varlığı göz önüne alınacak olursa, veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili AB mevzuatının uyumu, ülkemiz açısından da önem arz etmektedir.

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.6.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Tıbbi ürünlere katılan renklendirici maddelerle ilgili olarak Üye Devletlerin mevzuatının yaklaştırılmasına dair 12 Aralık 1977 tarih ve 78/25/EEC sayılı Konsey Direktifi

Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlarda Kullanılan Renklendirici Maddelere İlişkin Talimat

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

2- Haziran 2004

2

Tıbbi veteriner ürünlerinin iyi üretim uygulaması ile ilgili prensiplerini ortaya koyan 23 Temmuz 1991 tarih ve 91/412/EEC sayılı Komisyon Direktifi

Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Üretim Yerleri Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

2- Aralık 2005 a)

3

İnsan ve veterinerlik kullanımına yönelik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve denetimine yönelik Topluluk prosedürlerini ortaya koyan ve tıbbi ürünlerin değerlendirilmesi için bir Avrupa Ajansı kuran 22 Temmuz 1993 tarih ve 2309/93 sayılı Konsey Tüzüğü

Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kontrol Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

2- Haziran 2004 b)

4

Veteriner tıbbi ürünler ile ilgili Topluluk kodu hakkında 6 Kasım 2001 tarih ve 2001/82 sayılı Konsey Direktifi

Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği

Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Müracaat Talimatı

Veteriner Homeopatik Müstahzarlar Talimatı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

2- Haziran 2004

a) Türkiye’de yeterli alt yapının hazırlanması süre alacağı için bu tarih verilmiştir.

b) Söz konusu mevzuatın Üye Devletleri ilgilendiren teknik hükümlerine öngörülen takvim ile Avrupa Ajansı gibi diğer ortak hükümlere üyelikle beraber uyum sağlanacaktır.

 

 

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.6.2

No

Yapılması Gerekenler – (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

1

Veteriner müstahzarlarının analizi ve kalite kontrol laboratuvarının alt yapısının güçlendirilmesi

2003-2006

2

Veteriner tıbbi ürünler ile ilgili idari birimlerde ve laboratuvarlarda çalışan personelin sayısının artırılması ve eğitimi

2003-2006

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.6.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) a)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

Veteriner müstahzarlarının analizi ve kalite kontrol laboratuvarının alt yapısının güçlendirilmesi

2003

90.000 b)

   

90.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

-Veteriner müstahzarlarının analizi ve kalite kontrol laboratuvarı için personel istihdamı

(1 eczacı, 1 kimya mühendisi, 2 kimyager, 6 veteriner hekim)

-Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner İlaç Şubesinde 16 veteriner hekim istihdamı

2003-2004

       

Eğitim

Veteriner tıbbi ürünlerle ilgili AB mevzuatı konusunda eğitim (5 gün, 1 uzman)

2003-2006

 

5.000

 

5.000

 

 

Tablo 1.6.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) a)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Danışman İhtiyacı

Veteriner müstahzarlarının analizi ve kalite kontrol laboratuvarının İLU’ya uygun hale getirilip uluslararası akreditasyonunun sağlanmasına yönelik danışman temini (15 gün, 1 danışman)

2003-2004

 

15.000

 

15.000

Tercüme

         

Diğer

         

Toplam

 

90.000

20.000

 

110.000

a) Veteriner tıbbi ürünlerin diğer finansman ihtiyaçlarını da kapsayan Veterinerlik Projesine, Tarım, 7.2 Veterinerlik Mevzuatına Uyum Önceliği altında yer verilmiştir.

b) İlaç Kalıntı ve Bakiyelerinin İzlenmesi Projesi.

 

 

ÖNCELİK 1.7 Kozmetikler

1-Kısa Bilgi

Kozmetik ürünlerde hazırlanan kanun tasarısı taslağı ile AB mevzuatına uyum sağlanarak, kozmetik ürünlerinin güvenilirliğinin artırılması, yeni ürünlerde kayıt sistemi ile etkili bir piyasa kontrol sistemine geçiş amaçlanmaktadır.

Hazırlanan mevzuatın kanunlaşmasına bağlı olarak yapılacak idari düzenlemeler ile kısa vadede;

- Kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılabilecek maddelerin belirlenmesi,

- Piyasada kontrol sistemi için gerekli alt yapının oluşturulması

için çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.7.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Kozmetik ürünlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılmasına dair 27 Temmuz 1976 tarih ve 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi

Kozmetik Kanunu

Sağlık Bakanlığı

2003, IV. Çeyrek

1- 2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

Kozmetik Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, III. Çeyrek

Tebliğler

Sağlık Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

2- 2004, III. Çeyrek

2

Kozmetik ürünlerinin etiketlenmesi için kullanılan listeyle ilgili Konsey Direktifinin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kuralların oluşturulduğu 19 Haziran 1995 tarih ve 95/17/EC sayılı Komisyon Direktifi

Kozmetik Kanunu

Sağlık Bakanlığı

2003, IV. Çeyrek

1- 2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

Kozmetik Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, III. Çeyrek

3

Kozmetik ürünlere uygulanan (yardımcı) maddelerin ortak nomenklatürünün oluşturulmasına dair 8 Mayıs 1996 tarih ve 96/335/EC sayılı Komisyon Kararı

Kozmetik Kanunu

Sağlık Bakanlığı

2003, IV. Çeyrek

1- 2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

Kozmetik Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, III. Çeyrek

Tebliğler

Sağlık Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

2- 2004, III. Çeyrek

4

Kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılması ile ilgili 22 Aralık 1980 tarih ve 80/1335/EEC sayılı ilk Komisyon Direktifi

Kozmetik Ürünlerin İçerdiği Maddelere Ait Birinci Analiz Yöntemleri Tebliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

 

Tablo 1.7.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

5

Kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılması ile ilgili 14 Mayıs 1982 tarih ve 82/434/EEC sayılı ikinci Komisyon Direktifi

Kozmetik Ürünlerin İçerdiği Maddelere Ait İkinci Analiz Yöntemleri Tebliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

6

Kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılması ile ilgili 27 Eylül 1983 tarih ve 83/514/EEC sayılı üçüncü Komisyon Direktifi

Kozmetik Ürünlerin İçerdiği Maddelere Ait Üçüncü Analiz Yöntemleri Tebliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

7

Kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılması ile ilgili 11 Ekim 1985 tarih ve 85/490 EEC sayılı dördüncü Komisyon Direktifi

Kozmetik Ürünlerin İçerdiği Maddelere Ait Dördüncü Analiz Yöntemleri Tebliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

8

Kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılması ile ilgili 9 Eylül 1993 tarih ve 93/73/EEC sayılı beşinci Komisyon Direktifi

Kozmetik Ürünlerin İçerdiği Maddelere Ait Beşinci Analiz Yöntemleri Tebliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

 

 

 

Tablo 1.7.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

9

Kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılması ile ilgili 7 Temmuz 1995 tarih ve 95/32/EC sayılı altıncı Komisyon Direktifi

Kozmetik Ürünlerin İçerdiği Maddelere Ait Altıncı Analiz Yöntemleri Tebliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

10

Kozmetik ürünlerinin kompozisyonlarının kontrolü için gerekli analiz ve yöntemlerle ilgili Üye Devletlerin yasalarının yaklaştırılması ile ilgili 2 Temmuz 1996 tarih ve 96/45/EC sayılı yedinci Komisyon Direktifi

Kozmetik Ürünlerin İçerdiği Maddelere Ait Yedinci Analiz Yöntemleri Tebliği

Sağlık Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, I. Çeyrek

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.7.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Sağlık Bakanlığı

1

Kozmetiklerin de dahil olduğu bir çerçevede, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün kurumsal olarak yeniden yapılandırılması

2004, I. Çeyrek

2

Kozmetikler mevzuatı uygulamaları hakkında personel eğitimi

2004-2005

3

Mevzuatın etkin olarak uygulanması için danışman ihtiyacı

2004-2005

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Sağlık Bakanlığı için kozmetiklere ilişkin planlanan finansman ihtiyacı Tablo 1.5.3’te verilmiştir.

ÖNCELİK 1.8 Diğer Ürünler

1-Kısa Bilgi

Malların serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik AB teknik mevzuatına uyum amacıyla pek çok alanda mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır. Belirli bazı sektörlerle ilgili AB mevzuatına uyuma yönelik çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.8.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Üye Devletlerin, beşeri ve veteriner hekimlikte kullanılan elektro-medikal teçhizat ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 17 Eylül 1984 tarih ve 84/539/EEC sayılı Konsey Direktifi a)

Veteriner Hekimlikte Kullanılan Elektro-Medikal Teçhizata İlişkin Talimat

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

2004, I. Çeyrek

2- 2004, II. Çeyrek

2

Ticari işlemlerde geç ödemelerle mücadeleye ilişkin 29 Haziran 2000 tarih ve 2000/35/EEC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

3

Silah satın alınması ve bulundurulması ile ilgili 18 Haziran 1991 tarih ve 91/477/EEC sayılı Konsey Direktifi

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik

İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı

(İlgili Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı)

2006

2- 2006

 

 

Tablo 1.8.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

4

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin güvenlik kontrolüne ilişkin 8 Şubat 1993 tarih ve 339/93 sayılı Konsey Tüzüğü

Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerin Güvenlik Kontrolüne Dair Yönetmelik

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ocak 2004 b)

2- Haziran 2004

a) Söz konusu direktifin beşeri tıbbi ürünlere ilişkin hükümleri 93/42/EEC Direktifi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 339/93/EEC sayılı Konsey Tüzüğünün 2004 yılı içerisinde ülkemiz mevzuatına aktarılarak uygulamaya geçirilebilmesi için, bu konuda henüz netlik arz etmeyen bazı hususların Avrupa Komisyonu nezdinde görüşülerek açıklığa kavuşturulması ve sonuca bağlanması planlanmaktadır.

 

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.8.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Dış Ticaret Müsteşarlığı

1

Üçüncü ülkelerden ithal edilecek mallarla ilgili olarak, piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoriteler ile gümrük idareleri arasında koordinasyon kurulması

2003-2004

2

Piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoritelerin denetim alt yapılarının güçlendirilmesi

2003-2004

3

Piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoritelerin personelinin eğitimi

2003-2004

4

İthalatçılar ve ilgili tüm tarafların bilgilendirilmesi

2003-2004

 

 

 

 

Tablo 1.8.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü

1

İlgili AB mevzuatı ve AB uygulamaları konusunda eğitim faaliyetleri düzenlenmesi

2005-2006

2

İlgili AB mevzuatının uygulanmasını yerinde görmek amacıyla Üye Devletlere çalışma ziyaretleri düzenlenmesi

2004-2005

3

AB mevzuatının etkin olarak uygulanması amacıyla danışman ve eğitmen ihtiyacı

2005-2006

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.8.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

         

Danışman İhtiyacı

         

Tercüme

         

Diğer

Üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünlerin güvenlik kontrolüne ilişkin 339/93 sayılı Konsey Tüzüğünün Uygulanmasına Yönelik olarak Hollanda’nın Katılım Öncesi Aday Ülkelere yönelik teknik yardımı (MATRA) kapsamındaki proje a)

2003-2004

   

482.500

482.500

Toplam

     

482.500

482.500

a) Proje kapsamında DTM, Gümrük Müsteşarlığı ve piyasa gözetimi ve denetiminde sorumlu kurum ve kuruluşlara teknik yardım ve danışmanlık desteği sağlanacaktır.

 

Tablo 1.8.4 (Euro)

İhtiyaçlar – (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

         

91/477/EEC sayılı AB Direktifi ve uygulanması konusunda eğiticilerin eğitimi

(5’er gün, 2 uzman)

2005

 

10.000

 

10.000

Mevzuatın uygulanması ile ilgili çalışma ziyareti

(5 gün, 10 personel)

2005

 

20.000

 

20.000

Danışman İhtiyacı

Mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak danışman temini

(15 gün, 1 danışman)

2005-2006

 

15.000

 

15.000

Tercüme

(10 Euro/sayfa)

2005

 

2.500

 

2.500

Diğer

         

Toplam

   

47.500

 

47.500

 

 

 

ÖNCELİK 1.9 Kültürel Mallar

1-Kısa Bilgi

Bu konuda hazırlanmakta olan kanun tasarısı taslağı ile bulunduğu ülkeden yasa dışı yollarla çıkartılan kültür objelerinin iadesi ve kültürel malların ihracatına ilişkin işlemler düzenlenmektedir. İlgili mevzuat üyelik aşamasında yürürlüğe girecek olmasına rağmen, gerekli kurumsal yapılanma ve finansman ihtiyaçları AB mevzuatına uyum çalışmaları başlatılarak tamamlanabilmesini teminen aşağıda verilmiştir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.9.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Bir Üye Devletten yasa dışı yollarla çıkarılan kültürel objelerin iadesi hakkındaki 15 Mart 1993 tarih ve 93/7/EEC sayılı Konsey Direktifi

Yasadışı Yollarla Ülke Dışına Çıkarılan Kültürel Varlıkların İadesi Hakkında Kanun

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

İlgili AB mevzuatının içeriği dikkate alınarak AB’ye üyelik aşamasında yürürlüğe girecektir.

2

Bir Üye Devletten yasa dışı yollarla çıkarılan kültürel objelerin iadesi hakkındaki 93/7/EEC sayılı Direktifin ekinde yapılan değişikliğe ilişkin 17 Şubat 2001 tarih ve 96/100/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

3

Bir Üye Devletten yasadışı yollarla çıkarılan kültürel objelerin iadesi hakkındaki 93/7/EEC sayılı Direktifte yapılan değişikliğe ilişkin 5 Haziran 2001 tarih ve 2001/38/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.9.2

No

Yapılması Gerekenler – (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan Avrupa Birliği ile İlişkiler Şube Müdürlüğünün güçlendirilmesi

2003-.2004

Tablo 1.9.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler – (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

2

Bakanlık personelinin, polisin ve INTERPOL Dairesi personelinin, gümrük ofisi uzmanlarının ve adli makam yetkililerinin, Kanunun uygulanmasına ilişkin eğitimleri

2005’ten sonra

3

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış kültürel malların iadesi konusunda adli işlemlerle ilgili eğitim verecek hukukçu temini

2004

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.9.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Yeni kurulan Avrupa Birliği ile İlişkiler Şube Müdürlüğüne personel alımı (arkeolog, sanat tarihçisi, etnolog, bilgisayar programcısı ve kullanıcısı)

2003-2004

200.000

   

200.000

Uluslararası hukukçu istihdamı

2003-2004

2.000

   

2.000

Eğitim

Avrupa Birliği kaynaklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmış kültürel malların iadesi konusunda adli işlemlerle ilgili 1 haftalık eğitim verecek hukukçu temini

2003-2004

 

5.000

 

5.000

Danışman İhtiyacı

         

 

Tablo 1.9.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Tercüme

Kültür ve tabiat varlıklarını koruma mevzuatının İngilizce’ye çevrilmesi

(10 Euro/sayfa)

2004

1.750

   

1.750

Diğer

         

Toplam

 

203.750

5.000

 

208.750

ÖNCELİK 1.10 Yatay Yapılanma

1- Kısa Bilgi

Ana Unsur 1.10.1 Akreditasyon

Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinde, uygunluk değerlendirmesi hizmetlerine nitelik kazandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 4 Kasım 1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4457 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Bu Kanun ile laboratuvar, belgelendirme ve muayene hizmetlerini yürütecek yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşları akredite etmek, bu kuruluşların belirlenen ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyetlerde bulunmalarını ve bu suretle ürün/hizmet, sistem, personel ve laboratuvar belgelerinin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek görevi TÜRKAK’a verilmiştir.

TÜRKAK, 2001 yılı Haziran ayı içerisinde tüm çalışma dokümanlarını tamamlayarak akreditasyon başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Şubat 2003 tarihi itibarıyla toplam 32 adet başvuru alınmış ve bunlardan 5 adedinin denetim süreci tamamlanarak akreditasyon sertifikaları verilmiştir. Yapılan bu çalışmalar, akreditasyon kuruluşlarının uymaları gereken ISO/IEC 17011 Standardının gereklerine uygun olarak, tarafsızlık ve bağımsızlık esaslarına göre tamamlanmıştır.

TÜRKAK’ın yapmış olduğu faaliyetlerin uluslararası düzeyde kabul görebilmesi, ülkemiz sanayicileri için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle TÜRKAK yönetimi ve çalışanları ISO/IEC 17011 Standardının talep ettiği şartları kuruluşundan bu yana yerine getirmiştir. Bunun neticesinde 27 Kasım 2002 tarihinde Danimarka’da toplanan Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) genel kurulunda yapılan değerlendirmeler ve oylama sonucunda TÜRKAK’ın tam üyeliği kabul edilmiştir. Yine 2002 yılı içerisinde Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Forumuna (ILAC) üyelik başvurusu ortak üyelik (associate membership) şeklinde kabul edilmiştir.

Ana Unsur 1.10.2 Metroloji ve Hazır Ambalajlama

Yasal metroloji ve hazır ambalajlama konusundaki toplam 25 adet direktifin tamamına uyum sağlanmış ve karşılık Türk mevzuatı yayımlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, aynı zamanda yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer alan otomatik olmayan tartı aletlerine ilişkin 90/384/EEC sayılı Direktife karşılık gelen mevzuat kapsamında yer alan ürünlerin piyasa gözetimine kısa dönemde başlayacaktır.

Ana Unsur 1.10.3. Standardizasyon

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine göre yönetilen ve 18 Kasım 1960 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olan 132 sayılı Kanunla kurulan bir kamu kurumu olup, her türlü Türk Standardını hazırlamak veya hazırlatmak, standartlar konusunda her türlü ilmi ve teknik araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzeri çalışmaları takip etmek, standartlarla ilgili araştırma maksadıyla ve ihtiyari standartların tatbikatında kontrol için laboratuvarlar kurmak, muayene ve deneyleri gerçekleştirmek ve rapor vermek, standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek, metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma çalışmalarını yaparak gerekli laboratuvarları kurmak, vb. gibi görevlerle yetkilendirilmiştir.

CEN (Avrupa Standardizasyon Kuruluşu) ve CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Kuruluşu) Genel Kurullarında 1991 yılında, AB ile ekonomik bir birliğe gitmek üzere anlaşması olan ülkelerin standart teşkilatlarının CEN/CENELEC’e bağlı üye (Affiliate Member) statüsü ile üye olabilmeleri için bir karar alınmıştır. Aynı dönemde CEN/CENELEC’e üyelik başvurusunda bulunan Türk Standartları Enstitüsüne bu çerçevede bağlı üye statüsü tanınmıştır. Bağlı üyeler oy kullanma hakkı dışında tüm üyelerin sahip olduğu hemen hemen bütün haklarına sahiptir. Günümüzde CEN/CENELEC’in aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 bağlı üyesi bulunmaktadır. TSE 1991 yılından itibaren başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde, 1 Mayıs 2001’de CEN/CENELEC’e tam üye olabilmek için resmi başvuruda bulunmuştur.

TSE, bağlı üye statüsüne sahip olsa da, CEN/CENELEC çalışmalarına aktif bir şekilde katılmaktadır. Özellikle şu ana kadar 8107 adet CEN standardının 6929’unu, 4395 adet CENELEC standardının 3903’ünü, 1794 adet ETSI standardının da 508’ine uyum sağlamak suretiyle, Avrupa Standartlarının % 81’i Türk Standardı haline getirilmiş ve Türk üreticisinin hizmetine sunulmuştur.

TSE, bir taraftan Avrupa standartlarını bire bir kabul ederken, diğer taraftan da bu standartların hazırlandığı Teknik Komite çalışmalarına Türk Sanayicisinin aktif katılımının sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu çerçevede konunun önemi dolayısı ile yazılı olarak ve internet ortamından ülkemizdeki tüm sektör temsilcilerine, Sanayi Odalarına, Ticaret Odalarına konu ile ilgili duyurular yapılmakta ve Türk Sanayicisinin söz konusu Teknik Komitelere aktif olarak katılımı yönünde büyük bir çaba sarf edilmektedir.

TSE, 187 CEN ve 44 CENELEC Teknik Komitesini aktif olarak izlemektedir. Söz konusu Teknik Komiteler aynı zamanda Avrupa Direktifleri ile ilgili standart hazırlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar yapılan başvurular sonucunda Türk sanayicisi 74 adet CEN Teknik Komitesine ve 9 adet CENELEC Teknik Komitesine katılım sağlayarak görüş vermektedir. Ayrıca 9 ayrı sektör temsilcisi CEN Teknik Komite çalışmalarına (13 Teknik Komite) aktif olarak katılmaktadır.

TSE’nin Kalite Sistem Belgelendirme faaliyetleri, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Hollanda’nın RVA kuruluşu tarafından, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı ise TÜRKAK ve Almanya’nın DKD kuruluşu tarafından akredite edilmiştir. Buna ilaveten, Laboratuvarlar Daire Başkanlığına bağlı laboratuvarlar ise TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

94/5822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (AEK), Tekerlekli Araçlarla, Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalara Ait Müşterek Teknik Düzenlemelerin Kabulü ve Bu Düzenlemeler Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşmaya dayalı olarak, 11 Ocak 1997 tarih ve 22874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Tekerlekli Araçlar ile Bu Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçalar ile İlgili Teknik Mevzuatın Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, TSE Onay Kuruluşu olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından teknik servis olarak görevlendirilmiştir. Halihazırda 91 adet Direktif ve 102 adet Regülasyona uyum sağlanmıştır. TSE, yayımlanan bütün bu mevzuat için teknik servis olarak görevlendirilmiştir. Bu çerçevede, bugüne kadar Tip Onayı verilmesine esas teşkil etmek üzere 13 adet Regülasyon kapsamında 389 adet, 31 adet Direktif kapsamında 458 adet, dönem içerisinde ise, 13 adet Regülasyon kapsamında 69 adet, 31 Direktif kapsamında 138 adet rapor düzenlenmiştir.

İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi işlemleri halen Dış Ticaret Müsteşarlığınca 27 Aralık 2002 tarih ve 24976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ve Müsteşarlığın uygulama kararlarına göre yürütülmektedir.

Diğer taraftan, 2003/1 sayılı Tebliğ gereğince, Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğunda serbest dolaşıma girmiş ürünler için bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.) Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla CE işaretli ürünler için uygunluk beyanı ve ürüne ilişkin teknik dosyanın, e işaretli ürünler için ise tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun ithalattan önce TSE’ye sunulması halinde, yapılan inceleme sonucu doğrudan Uygunluk Belgesi verilmektedir. Ayrıca, TSE Belgelendirme Merkezi ve Elektrik Laboratuvarı elektroteknik sektöründe uygunluk belge ve raporlarının milletlerarası alanda karşılıklı tanınması sistemi olan IEC/CB Sistemine dahildir. TSE, Avrupa Birliği Üye Devletleri bünyesinde, Belgelerin Karşılıklı Tanınması Anlaşmasına (CCA), Kablo ve Kordonların Belgelendirme Anlaşmasına (HAR) ve Avrupa Markası olarak adlandırılan KEY MARK Anlaşmalarına da taraftır. Bu organizasyonlar için, üye belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen belge ve raporlar karşılıklı olarak tanınmaktadır.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Bu öncelik kapsamında uyum sağlanacak AB mevzuatı bulunmamaktadır.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.10.1

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

1

Ölçü aletleri konusunda mevcut 7 il laboratuvarının yapılarının güçlendirilmesi

2003-2004

2

Ölçü aletleri konusunda 1 merkez laboratuvarı ve 7 ilde daha yeni laboratuvarların kurulması

2003-2004

3

Hazır ambalajlı ürünlerin piyasa denetiminin etkinliğinin sağlanması

2003-2004

4

Hazır ambalajlı ürünlerin piyasa denetimini yürütecek personelin eğitimi

2003-2004

5

Nitelikli teknik personel istihdamı

2004

6

Bağımsız bir yasal metroloji teşkilatının kurulması

2004

7

Ölçü aletleri AT Tip Onayı ve muayenesi ile ölçü aletleri mevzuatının uygulanması için personel eğitimi

2004

 

 

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.10.2 (Euro)

İhtiyaçlar – (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

Ölçü aletleri konusunda bir merkez laboratuvarı kurulması

2003-2005

1.250.000 – 2.500.000

3.750.000 – 7.500.000

 

5.000.000 – 10.000.000a)

Ölçü aletleri konusunda mevcut 7 il laboratuvarının güçlendirilmesi ve 7 ilde daha yeni laboratuvarların kurulması

2003-2005

600.000

1.800.000

 

2.400.000

Hazır ambalajlı ürünlerin piyasa denetimi için teçhizat seti alımı (80 il için)

2003-2005

100.000

300.000

 

400.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

Yayımlanan 25 adet mevzuatın uygulanması için nitelikli personel istihdamı

Kurulması öngörülen yasal metroloji teşkilatı için 50 nitelikli personel istihdamı

2004

       

Eğitim

         

Bakanlık personelinin 80/232/EEC sayılı Direktif kapsamına giren ürünler ve bu Direktifin uygulanması konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim (3 gün, 1 uzman)

2003-2004

 

3.320

 

3.320

Hazır ambalajlama konusunda piyasa denetimi uygulamalarına ilişkin çalışma ziyareti (10 kişi, 1 hafta)

2003-2004

 

18.500

 

18.500

 

Tablo 1.10.2 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Bakanlık personelin 71/316/EEC Direktifi çerçevesinde belgelendirme faaliyetlerine konusunda eğitim (AT Tip Onayı, AT İlk Muayenesi, e-işareti, ε-işareti, vs.)

(3 uzman, 3 gün)

2003-2004

 

9.960

 

9.960

Danışman İhtiyacı

Ölçü aletlerine ilişkin mevzuatın uygulanması ve piyasa denetimine ilişkin danışman temini

(15 günlük 1 danışman)

2003-2004

 

15.000

 

15.000

Tercüme

1000 sayfa

(x10 Euro/sayfa)

2003-2004

 

10.000

 

10.000

Diğer

         

Toplam

 

1.950.000 – 3.200.000

5.906.780 - 9.656.780

 

7.856.780 – 12.856.780

a) Söz konusu meblağ, AB’den sağlanacak teknik yardım sonrası kesinlik kazanabilecektir.

 

 

ÖNCELİK 1.11 Kamu Alımları

1- Kısa Bilgi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 22 Ocak 2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kanunlar 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kamu İhale Kanununun bazı maddelerini değiştiren 4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 22 Haziran 2002 tarih ve 24793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan bu mevzuat değişiklikleri ile AB mevzuatına büyük ölçüde uyum sağlanmıştır.

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.11.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Malzeme ihalelerinin verilmesine ilişkin usulleri koordine eden 14 Haziran 1993 tarih ve 93/36/EEC sayılı Konsey Direktifi

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

Kamu İhale Kurumu 

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

2

Hizmet ihalelerinin verilmesine ilişkin usulleri koordine eden 18 Haziran 1992 tarih ve 92/50/EEC sayılı Konsey Direktifi 

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

Kamu İhale Kurumu 

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

3

Yapım ihalelerinin verilmesine ilişkin usulleri koordine eden 14 Haziran 1993 tarih ve 93/37/EEC sayılı Konsey Direktifi 

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliği

Kamu İhale Kurumu 

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

4

Sırasıyla hizmet ihaleleri, malzeme ihaleleri ve yapım ihaleleri ile ilgili usullerin koordinasyonuna ilişkin 92/50/EEC, 93/36/EEC ve 93/37/EEC sayılı Direktifleri tadil eden 13 Ekim 1997 tarih ve 97/52/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi 

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Kurumu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

5

Su, enerji, taşıma ve telekomünikasyon sektörlerinde çalışan şirketlere ilişkin usulleri koordine eden 14 Haziran 1993 tarih ve 93/38/EEC sayılı Konsey Direktifi

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Kurumu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

Tablo 1.11.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

6

Su, enerji, taşıma ve telekomünikasyon sektörlerinde çalışan şirketlere ilişkin ihale usullerini koordine eden 93/38/EEC sayılı Direktifi değiştiren 16 Şubat 1998 tarih ve 98/4/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Su,Telekomünikasyon, Enerji,Ulaşım Sektörlerindeki Faaliyet Gösteren İdarelerin İhale Prosedürlerini Koordine Eden Kanun

Kamu İhale Kurumu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

7

Su, enerji, taşıma ve telekomünikasyon sektörlerinde çalışan şirketlere ilişkin ihale usullerinin Topluluk kurallarına göre uygulanmasına yönelik yasa, tüzük ve idari kararları koordine eden 25 Şubat 1992 tarih ve 92/13/EEC sayılı Konsey Direktifi 

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Kurumu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

8

Malzeme ve yapım ihalelerinde gözden geçirme usullerinin Topluluk kurallarına göre uygulanmasına yönelik kanun, tüzük ve idari kararları koordine eden 21 Aralık 1989 tarih ve 89/665/EEC sayılı Konsey Direktifi 

Kamu İhale Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Değişikliği

Kamu İhale Kurumu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005

2- Üyelikten Önce a)

a) “Üyelikten Önce” ifadesi, AB Mevzuatındaki hükümleri Türk mevzuatına aktarma aşamasının üyelikten önce gerçekleşebileceği, ancak bazı hükümlerin üyelikten önce uygulanmasının sorunlar yaratabileceği anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile, yasama süreci üyelikten önce tamamlanacak olmasına rağmen, mevzuatın yürürlüğe girme tarihi olarak üyelikten sonraki bir tarih verilebilecektir.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 1.11.2

No

Yapılması Gerekenler – (Kamu İhale Kurumu)

Uygulama Tarihi

1

AB mevzuatının uygulanmasına yönelik kurumsal alt yapının iyileştirilmesi

2004, II. Çeyrek – 2005, IV. Çeyrek

2

Mesleki yetenek ve kapasitenin güçlendirilmesi ve yeni kamu ihale sistemi hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi

2004, II. Çeyrek – 2005, IV. Çeyrek

Tablo 1.11.2 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler – (Kamu İhale Kurumu)

Uygulama Tarihi

3

Kurulacak entegre bilgi işlem sistemi ile Kamu İhale Kurumunun izleme ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi

2004, II. Çeyrek – 2005, IV. Çeyrek

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.11.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Kamu İhale Kurumu)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

Türkiye-AB 2003 yılı Mali İşbirliği Programlaması çerçevesinde önerilen proje kapsamında Kamu İhale Kurumunun uygulama ve izleme kapasitesini artırmak amacıyla entegre bilgisayar sistemi

2004-2005

130.000

390.000

 

520.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

         

Danışman İhtiyacı

         

Tercüme

         

Diğer

Türkiye-AB 2003 Yılı Mali İşbirliği Programlaması çerçevesinde önerilen proje kapsamında eşleştirme (twinning)

2004-2005

 

1.300.000

 

1.300.000

Toplam

 

130.000

1.690.000

 

1.820.000

ÖNCELİK 1.12 Harmonize Edilmemiş Alan (Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma - Madde 28-30)

1- Kısa Bilgi

Türkiye, adaylık perspektifinde Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın ticarette miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin 28-30. maddeleri çerçevesinde çalışmalarına başlamıştır. Bu amaçla bu konudaki ilgili kurumlarla irtibata geçilmiş bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’nin gerek harmonize edilmemiş alan ve gerek harmonize alanda yer almakla birlikte ortak düzenlemeye tabi kılınmamış hususları bulunan sektörler itibarıyla uygulama takvimi, AB yetkilileri ile gerçekleştirilecek görüşmelerin sonuçlarına bağlıdır. Avrupa Komisyonunun ilgili servisleri ile bu konuda 2003 yılı içerisinde bir teknik toplantı yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Görüşmelerin sonucuna göre oluşturulacak takvim çerçevesinde ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı da dikkate alınmak suretiyle, karşılıklılık esası doğrultusunda Türkiye üye oluncaya kadar bu mükellefiyetini yerine getirecektir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 1.12.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

AET Antlaşmasının ilgili diğer hükümleri kapsamında yer almayan, ithalatta miktar kısıtlamasına eşdeğer etki yaratan tedbirlerin kaldırılmasına yönelik 22 Aralık 1969 tarih ve 70/50/EEC sayılı Komisyon Direktifi

Mevzuatın yapısı bilahare kararlaştırılacaktır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Komisyon servisleri ile gerçekleştirilecek toplantı sonrası uyum takvimi belirlenecektir.

2

Üye Devletler arasında malların serbest dolaşımı bağlamında tek pazarın işleyişine ilişkin 7 Aralık 1998 tarih ve 2679/98/EC sayılı Konsey Tüzüğü

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Üyelikle birlikte işlerlik kazanacaktır.

3

Toplulukta malların serbest dolaşımını engelleyen ulusal önlemlerin bildirimine ilişkin 13 Aralık 1995 tarih ve 3052/95/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Kararı

Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetiminde Alınan Önlemlerin Türkiye ile AB Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Yönetmelik Taslağı Ocak 2004’te onaya sunulacak şekilde hazırdır ancak özellikle yürürlük tarihi Komisyon servisleri ile gerçekleştirilecek toplantı sonrası netlik kazanacaktır.

 

 

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

 

Tablo 1.12.2

No

Yapılması Gerekenler – (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

Uygulama Tarihi

1

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 28-30. maddeleri ve karşılıklı tanıma konusunda eğitim

2003

2

Ulusal önlemlere ilişkin Türk mevzuatının taranmasını da içerecek şekilde, karşılıklı tanıma ilkesinin uygulamaya geçirilmesine yönelik değerlendirme ve çalışmaların gerçekleştirilmesi

2003-2004

3

3052/95/EC sayılı Karar hakkında piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu otoritelerin eğitimi

2003-2004

4

Ulusal önlemlerin Avrupa Komisyonuna bildirimi ile ilgili olarak piyasa gözetim ve denetiminden sorumlu otoriteler ile bildirim merkezi arasında iletişim ağının kurulması

2003-2004

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 1.12.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

         

28-30’uncu Maddeler ve karşılıklı tanıma konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı ile piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu kurumların personeline yönelik eğitim

2003

 

10.000

 

10.000

 

Tablo 1.12.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

3052/95/EC sayılı Karar hakkında piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu otoritelerin eğitimi

2003-2004

 

2.500

 

2.500

Danışman İhtiyacı

         

Tercümea

         

Diğer

         

Toplam

   

12.500

 

12.500

a Bu aşamada ihtiyaç tespit edilememiştir. Gerekli görülmesi halinde ulusal mevzuatın İngilizce’ye çevrilmesi için kaynağa ihtiyaç duyulabilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 1.1

 

8 Mart 2001 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin Yayımlanmasından  Bugüne Kadar  Yapılmış Olan İdari Düzenlemeler

 

1.1 Yeni Yaklaşım Direktifleri

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

1

73/23/EEC: Üye Devletlerin, bazı voltaj limitleri dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizata ilişkin mevzuatın uyumlaştırılması ile ilgili 19 Şubat 1973 tarihli Konsey Direktifi

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik

11.01.2002, No. 24637

11.01.2003

2

89/336/EEC: Üye Devletlerin, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 3 Mayıs 1989 tarihli Konsey Direktifi

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

02.06.2002, No. 24773

02.06.2003 02.06.2003’ten itibaren zorunlu)

3

98/37/EC: Üye Devletlerin, makineler ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 22 Haziran 1998 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Makina Emniyeti Yönetmeliği

05.06.2002, No. 24776

05.06.2002

4

90/396/EEC: Üye Devletlerin, gaz yakıtlı aletler ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 29 Haziran 1990 tarihli Konsey Direktifi

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

01.04.2002, No. 24713

01.04.2003

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (90/396/AT)

19.03.2003, No.25053

19.03.2003 (01.01.2004'ten itibaren zorunlu)

5

95/16/EC: Üye Devletlerin, asansörler ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 29 Haziran 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Asansör Yönetmeliği

15.02.2003, No. 25021

15.02.2003 (15.08.2004'ten itibaren zorunlu)

 

 

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

6

97/23/EC: Üye Devletlerin, basınç ekipmanına ilişkin mevzuatının yaklaştırılması ile ilgili 29 Mayıs 1997 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

10.04.2002, No. 24722

01.07.2003

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (97/23/AT)

19.03.2003, No. 25053

19.03.2003

7

87/404/EEC: Üye Devletlerin basit basınçlı kaplarla ilgili mevzuatının uyumlaştırılmasına ilişkin 25 Haziran 1987 tarihli Konsey Direktifi

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

31.03.2002, No. 24712

31.03.2003

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

19.03.2003, No. 25053

19.03.2003 (01.01.2004'den itibaren zorunlu)

8

90/384/EEC: Üye Devletlerin, otomatik olmayan ölçüm aletlerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 20 Haziran 1990 tarihli Konsey Direktifi

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği

17.04.2002, No. 24729

01.06.2003

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

19.03.2003, No.25053

19.03.2003 (01.01.2004'ten itibaren zorunlu)

9

93/15/EEC: Sivil amaçlı patlayıcıların pazarlanması ve denetimine ilişkin kuralların uyumlaştırılmasına dair 5 Nisan 1993 tarihli Konsey Direktifi

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

15.10.2002, No. 24907

01.07.2003

10

94/9/EC: Üye Devletlerin, patlama potansiyeline ortamlarda kullanılacak olan teçhizat ve koruyucu sistemler ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 23 Mart 1994 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

27.10.2002, No. 24919

27.10.2002 (31.12.2003'ten itibaren zorunlu)

11

89/106/EEC: Üye Devletlerin, yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat, tüzük ve idari hükümlerinin yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1998 tarihli Konsey Direktifi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

08.09.2002, No 24870

08.03.2004

12

88/378/EEC: Üye Devletlerin, oyuncakların güvenliliği ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

17.05.2002, No. 24758

17.11.2003

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

13

90/385/EEC: Üye Devletlerin, aktif implant yapılabilir tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Haziran 1990 tarihli Konsey Direktifi

Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği

12.03.2002, No. 24693

12.09.2003

14

93/42/EEC: Tıbbi cihazlarla ilgili 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

13.03.2002, No. 24694

13.09.2003

15

94/25/EC: Üye Devletlerin, gezi amaçlı tekneler ile ilgili kanun, tüzük ve idari hükümlerinin yaklaştırılmasına ilişkin 16 Haziran 1994 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Gezi Amaçlı Tekneler Yönetmeliği

21.04.2002, No. 24714

02.12. 2003

16

1999/5/EC Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazlarının karşılıklı olarak uygunluğuna ilişkin 9 Mart 1999 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

97/486/EC, 97/487/EC, 97/520/EC, 97/521/EC, 97/522/EC, 97/523/EC, 97/524/EC , 97/525/EC, 97/544/EC, 97/545/EC, 97/639/EC, 97/751/EC, 98/482/EC, 98/515/EC, 98/516/EC, 98/517/EC, 98/519/EC, 98/520/EC, 98/521/EC, 98/522/EC, 98/533/EC, 98/534/EC, 98/535/EC, 98/542/EC, 98/543/EC, 98/574/EC, 98/575/EC, 98/576/EC, 98/577/EC, 98/578/EC, 98/734/EC, 99/303/EC, 99/304/EC, 99/310/EC, 99/497/EC, 99/498/EC, 99/511/EC, 99/645/EC, 2000/299/EC, 2000/373, 2000/637/EC, 2000/638/EC, 2001/148/EC

Sayılı Komisyon Kararları

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği

(99/5/EC Direktifinin adaptasyon metni ile yürürlüğe girmişlerdir.)

11.05.2003, No. 25105

11.05.2004

 

 

 

 

 

 

1.2 Motorlu Araçlar ve Tarım ve Orman Traktörleri

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Motorlu Araçlar

1

70/221/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araç ve römorklarının sıvı yakıt tankları ve arka kısmı koruyucu parçalara ilişkin mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Mart 1970 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçlar ve Römorklarının Sıvı Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.08.2002, No. 24848

(2000/8/EC ile değişik)

16.08.2002

2

70/222/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araç ve römorklarının montaj alanı ve arka kayıt plakaların yerleştirilmesine ilişkin mevzuatlarının yaklaştırılması hakkındaki 20 Mart 1970 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Kısmına Plaka Takılması Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.12.2001, No. 24616

20.12.2001

3

70/311/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araç ve römorklarının kumanda ekipmanlarına ilişkin mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 8 Haziran 1970 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Yönlendirme (Direksiyon) Tertibatı İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2001, No. 24440

22.06.2001

4

70/387/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araç ve römorklarının kapılarına yönelik mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1970 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.02.2002, No.24673

16.02.2002

5

72/245/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda bulunan kıvılcımlı ateşleme ile çalışan motorların radyolarda neden olduğu parazitlenmeyi gidermek için çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 20 Mart 1970 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

05.01.2002, No. 24631

01.10.2002

6

72/306/EEC: Üye Devletlerin, araçlarda kullanılan dizel motorların neden olduğu kirletici emisyonlara karşı aldığı tedbirlere ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 2 Ağustos 1971 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçlarda Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınan Önlemler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

03.07.2002, No 24804

03.10.2002

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

7

74/60/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda bulunan iç donanımına (dikiz aynası, kontrol tertibatı, tavan, açılan tavan, arka koltuk ve koltukların arka kısımlarının dışında kalan yolcu bölümünün iç kısımları) ilişkin 17 Aralık 1973 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların İç Donanımları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

10.01.2002, No. 24636

10.04.2002

8

74/61/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçların izinsiz kullanımını engelleyen alarm aygıtlarına yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 17 Aralık 1973 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

09.07.2001, No. 24457

09.10.2001

9

74/297/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda bulunan iç donanımına (etki anında kumanda mekanizmasının durumu) yönelik mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 4 Haziran 1974 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların İç Donanımları (Bir Çarpma Halinde Direksiyon Mekanizmasının Davranışı) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

02.08.2001, No. 24481

02.11.2001

10

74/408/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda bulunan iç donanımına (koltukların ve aksamının sağlamlığı) yönelik mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 22 Temmuz 1974 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Koltukları, Bağlantıları ve Koltuk Başlıları ile ilgili Tip Onayı Yönetmeliği

18.08.2001, No. 24497

18.11.2001

11

74/483/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda bulunan dış sinyal lambalarına yönelik mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 22 Temmuz 1974 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Dış Çıkıntıları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

13.01.2002, No. 24639

13.04.2002

12

75/443/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda bulunan geri vites ve takometreye yönelik mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 26 Haziran 1975 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Geri Vites ve Hız Ölçer Donanımları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

08.05.2001, No. 24396

08.08.2001

13

76/757/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda ve römorklarında bulunan refleks reflektörlere yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1976 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Geri Yansıtıcıları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

13.05.2001, No. 24401

13.08.2001

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

14

76/758/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda ve römorklarında bulunan arka far, ön far arka sinyal lambası ve stop lambalarına yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1976 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Uç Hat İşaret Lambaları, Ön Konum (Yan) Lambaları, Arka Konum (Yan) Lambaları, Fren Lambaları, Gündüz Yakılan Lambaları ve İşaret Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

13.11.2001, No. 24582

12.03.2002

15

76/760/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda ve römorklarında bulunan arka plaka lambasına yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1976 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plaka Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

24.03.2001, No. 24352

24.06.2001

16

77/389/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda ve römorklarında bulunan çekme tertibatına yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 17 Mayıs 1977 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Çekme Tertibatları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.03.2003, No. 25043

09.03.2003

17

77/540/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda ve römorklarında bulunan park lambalarına yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 28 Haziran 1977 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Park Lambaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

08.05.2001, No. 24396

08.08.2001

18

77/541/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda ve römorklarında bulunan emniyet kemerleri ve bastırma sistemine yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 28 Haziran 1977 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1.4.2003, No.25066

1.10.2003

19

77/649/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçların görme alanına yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Eylül 1977 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araç Sürücülerinin Ön Görüş Alanı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

14.05.2001, No. 24402

14.08.2001

20

78/316/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçların iç donanımına (kontrol sistemleri, sayıcılar ve göstergeler) yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1977 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların İç Donanımı Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.12.2001, No. 24622

26.12.2001

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

21

78/548/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçların yolcu bölümlerinin ısıtma sistemlerine yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 12 Haziran 1978 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Yolcu Bölümünün Isıtma Sistemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

12.11.2001, No. 24581

12.03.2002

22

80/1268/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçların yakıt tüketimine yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 16 Aralık 1980 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Karbon Dioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

Motorlu Araçların Karbon Dioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.11.2001, No. 24580

 

19.07.2002, No 24820

11.03.2002

 

19.07.2002

23

80/1269/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçların motor gücüne yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 16 Aralık 1980 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Motor Gücü ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Motorlu Araçların Motor Gücü ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.11.2001, No. 24581

 

19.07.2002, No. 24820

12.03.2002

 

19.07.2002

24

89/297/EEC: Üye Devletlerin, bazı motorlu araçlar ve römorklarında bulunan yan koruma tertibatlarına (yan koruma) yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 13 Nisan1989 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Yan Koruması (Yan Koruyucular) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

13.01.2002, No. 24639

13.10.2002

25

91/226/EEC: Üye Devletlerin, değişik kategorilerde motorlu araçlar ve römorklarında bulunan sprey baskı sistemlerine yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Mart 1991 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçlar ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

08.06.2002, No. 24779

08.06.2002

26

92/21/EEC: M1 kategorisindeki motorlu araçların kitle ve boyutlarına yönelik 31 Mart 1992 tarihli Konsey Direktifi

M1 Sınıfı Motorlu Araçların Kütleleri ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

29.05.2002, No. 24769

29.05.2003

 

 

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

27

92/22/EEC: Motorlu araç ve römorklarının koruyucu cila ve cila malzemesine ilişkin 31 Mart 1992 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Emniyet Camları ve Cam Malzemeleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

02.12.2001, No. 24601

02.03.2002

28

92/24/EEC: Değişik kategorilerdeki motorlu araçlarda hız sınırlandırıcı sistemlere ilişkin 31 Mart 1992 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

05.06.2002, No. 24776

05.06.2002

29

92/114/EEC: N kategorisindeki motorlu araçların arka panelindeki dış projeksiyonlara ilişkin 17 Aralık 1992 tarihli Konsey Direktif

N Sınıfı Motorlu Araçların Kabin Arka Panelinin Önündeki Dış Çıkıntılar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

08.06.2002, No. 24779

08.06.2002

30

93/14/EEC: İki ya da üç tekerli motorlu araçların fren tertibatına ilişkin 5 Nisan 1993 tarihli Konsey Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

22.11.2002, No. 24944

22.02.2003

31

93/29/EEC: İki ya da üç tekerli motorlu araçların kontrol sistemleri, sayıcılar ve göstergelerine ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktif

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kumandaları, İkazları ve Göstergelerinin Tanıtımı İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

14.11.2002, No. 24936

14.02.2003

32

93/30/EEC: İki ya da üç tekerlekli motorlu araçların sesli ikaz ekipmanına ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Sesli İkaz Cihazları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

22.11.2002, No. 24944

22.02.2003

33

93/31/EEC: İki tekerli motorlu araçların duracak yerlerine ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi

İki Tekerlekli Motorlu Araçların Park Ayarları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

14.11.2002, No. 24936

14.02.2003

34

93/32/EEC: İki tekerli motorlu araçlarda yolcuların tutacak yerlerine ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi

İki Tekerlekli Motorlu Araçların Yolcu El Tutamakları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

16.11.2002, No. 24938

16.02.2003

35

93/33/EEC:İki yada üç tekerlekli motorlu araçların yetkisiz kullanımının engellenmesine yönelik koruyucu cihazlara ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Yetkisiz Kullanımını Önlemek Amacıyla Tasarlanmış Koruyucu Tertibatlar İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

14.11.2002, No. 24936

14.02.2003

 

 

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

36

93/34/EEC: İki ya da üç tekerli motorlu araçların resmi işaretlerine ilişkin 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktif

İki ve Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar İçin Zorunlu İşaretlemeler İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

16.11.2002, No. 24938

16.02.2003

37

93/92/EEC: İki ya da üç tekerli motorlu araçların ışık ve ışıklı sinyal sistemine ilişkin 29 Ekim 1993 tarihli Konsey Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

20.11.2002, No. 24942

31.12.2003

38

93/93/EEC: İki ya da üç tekerli motorlu araçların ağırlık ve boyutlarına ilişkin 29 Ekim 1993 tarihli Konsey Direktif

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kütleleri ve Boyutları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

22.11.2002, No. 24944

22.02.2003

39

93/94/EEC: İki ya da üç tekerli motorlu araçların arka plakasının yeri konusuna ilişkin 29 Ekim 1993 tarihli Konsey Direktif

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

14.11.2002, No. 24936

14.02.2003

40

94/20/EC: Motorlu araçların ve römorklarının ve ilgili donanımlarının kavrama tertibatlarına ilişkin 30 Mayıs 1994 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Motorlu Araçlar ve Römorklarının Mekanik Bağlantı Tertibatları ve Bunların Araçlara Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

05.01.2002, No.24631

05.04.2002

41

95/1/EC:İki tekerli motorlu araçların öngörülen azami hız, azami çevirme gücü ve azami kesin motor gücüne ilişkin 2 Şubat 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Azami Tasarım Hızı, Azami Torku ve Azami Net Motor Gücü İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

22.11.2002, No. 24944

22.02.2003

42

95/28/EC: Bazı kategorilerdeki motorlu araçların iç kısmında kullanılan materyalin yanma özelliğine ilişkin 24 Ekim 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Motorlu Araçların Belirli Sınıflarının İç Yapılarında Kullanılan Malzemelerin Yanma Davranışı İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

21.01.2002, No.24647

21.10.2002

43

96/27/EC:Yandan çarpma esnasında motorlu araç sahibini korumaya yönelik olan ve 70/156/EEC Sayılı Direktifi değiştiren Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 20 Mayıs 1996 tarihli Direktifi

Motorlu Araçların Yandan Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

16.01.2002, No.24642

16.04.2002

 

 

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

44

96/79/EC: Çarpışma esnasında motorlu araç sahibini korumaya yönelik olan ve 70/156/EEC Sayılı Direktifi değiştiren Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 16 Aralık 1996 tarihli Direktifi

Motorlu Araçların Önden Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

17.01.2002, No.24643

17.04.2002

45

97/27/EC: 70/156/EEC sayılı Direktifi değiştiren ve belli kategorilerdeki motorlu araç ve römorkların ağırlık ve boyutlarına ilişkin 22 Temmuz 1997 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Bazı Sınıflarının Kütle ve Boyutları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

18.04.2003, No. 25083

31.08.2003

46

98/91/EC: Karayolu ile tehlikeli malların taşınması amaçlı motorlu araçlara ve römorklarına ilişkin olan ve 70/156/EEC Direktifini değiştiren 14 Aralık 1998 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Karayolunda Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Tasarlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

11.05.2003, No. 25105

11.08.2003

47

2000/7/EC: İki ya da üç tekerli motorlu araçlara yönelik hız ölçerlere ilişkin ve 92/61/EEC Direktifini değiştiren 20 Mart 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Hız Ölçerleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

17.11.2002, No. 24939

17.02.2003

48

71/320/EEC: Üye Devletlerin,değişik kategorilerde motorlu araç ve römorklarının fren tertibatlarına yönelik mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 26 Temmuz 1971 tarihli Konsey Direktifi

Belirli Motorlu Araç Sınıflarının ve Römorklarının Frenleme Düzenekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

30.01.2002, No. 24656

30.01.2002

49

76/759/EEC: Üye Devletlerin, motorlu araçlarda ve römorklarında bulunan uzun farlara yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1976 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Araçların ve Römorklarının Sinyal Lambaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

14.03.2001, No. 24342

14.06.2001

50

88/77/EEC: Üye Devletlerin, araçlarda kullanılan dizel motorların çıkardıkları kirletici gazlara karşı alınan tedbirlere yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 3 Aralık 1987 tarihli Konsey Direktifi

Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (88/77/AT)

24.06.2003, No. 25148

24.06.2003a)

a) Mevzuatın yürürlüğe giriş tarihi 24 Haziran 2003 olmakla birlikte, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketinin (TÜPRAŞ) tarafından akaryakıt kalitesinin artırılmasına yönelik yatırımlarına bağlı olarak emisyona ilişkin hükümler 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir..

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Tarım ve Orman Traktörleri

51

74/151/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerinin belli parçalarına ve özellikleri ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 4 Mart 1974 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

13.06.2002, No. 24784

13.09.2002

52

74/152/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 4 Mart 1974 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

02.06.2002, No. 24773

02.09.2002

53

74/346/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerinin arka dikiz aynaları ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 4 Mart 1974 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Geri Görüş Aynaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

04.07.2001, No. 24452

04.10.2001

54

77/311/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerinde şoför tarafından algılanan ses seviyesi ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 29 Mart 1977 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücüsü Tarafından Algılanan Gürültü Seviyesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

14.10.2002, No. 24906

14.01.2003

55

77/537/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerinde kullanılan dizel motorlardan çıkan zehirli gazlara yönelik tedbirler ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 28 Haziran 1977 tarihli Konsey Direktifi

Tarım veya Orman Traktörlerinde Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

18.04.2003, No. 25083

18.07.2003

56

78/933/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerine ışıklandırma ve ışıklı sinyal tertibatının yerleştirilmesine yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 17 Ekim 1978 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

15.10.2002, No. 24907

15.01.2003

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

57

79/532/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerine ışıklandırma ve ışıklı sinyal tertibatı ile ilgili parçaların tip onayına yönelik çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 17 Mayıs 1979 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları İle İlgili Aksam Tip Onayı Yönetmeliği

20.10.2002, No. 24912

20.01.2003

58

80/720/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerinin çalıştırma alanı, şoför mahalli ve kapı, pencerelerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 24 Haziran 1980 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

04.06.2002, No. 24775

04.09.2002

59

86/298/EEC: Üye Devletlerin, tekerlik aralığı dar olan tekerlekli tarım ve orman traktörlerinin arka tarafa monte edilmiş olan takla atmayı önleyici yapılara ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 26 Mayıs 1986 tarihli Konsey Direktifi

Dar İzli Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

02.06.2002, No. 24773

02.09.2002

60

86/415/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerinin kumandalarının montajı, yeri, çalışması ve tanımlanmasına ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 24 Temmuz 1986 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

15.01.2002, No. 24641

15.04.2002

61

87/402/EEC: Üye Devletlerin, tekerlek aralığı dar olan tekerlekli tarım ve orman traktörlerinde şoför koltuğunun ön tarafına monte edilmiş olan takla atmayı önleyici yapılara ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 25 Haziran 1987 tarihli Konsey Direktifi

Dar İzli Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Olan Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

02.08.2001, No. 24481

02.11.2001

62

2000/25/EC: tarım ve orman traktörlerinin motorlarından yayılan gaz ve partikül kirleticilere karşı alınacak tedbirlere ilişkin ve 74/150/EEC Direktifini tadil eden 22 Mayıs 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Partikül Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

29.12.2002, No. 24978

29.03.2003

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

63

76/432/EEC: Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerindeki fren tertibatı ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 6 Nisan 1976 tarihli Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Fren Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği

18.01.2002, No. 26644

18.04.2002

64

Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerindeki kıvılcım ateşlemeli motorların radyolarda neden olduğu parazitlenmenin giderilmesi ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Mayıs 1975 tarih ve 75/322/EEC sayılı Konsey Direktifi

Tarım veya Orman Traktörlerinin Ürettiği Radyo Parazitlerinin Giderilmesi (Elektromanyetik Uyumluluk) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (75/322/AT)

24.06.2003, No. 25148

24.09.2003b)

65

Üye Devletlerin, tekerlekli tarım ve orman traktörlerin bazı parça ve özelliklerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1988 tarih ve 89/173/EEC sayılı Konsey Direktifi

Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (89/173/AT)

25.06.2003, No.25149

25.09.2003

b) Mevzuatın yürürlüğe giriş tarihi 24 Eylül 2003 olmakla birlikte, Elektromanyetik Uygunluk (EMC) Direktifinin uygulamaya girmesine bağlı olduğundan zorunlu uygulama 2005 yılında başlayacaktır.

 

1.3 Gıda Ürünleri

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

1

94/54/EC: 79/112/EEC Direktifinde belirtilmeyen gıdaların etiketlenmesinde zorunlu uygulamalar üzerine 18 Kasım 1994 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

25.08.2002, No. 24857

25.08.2002

2

2000/13/EC: Üye ülkelerin gıdaların etiketlenmesi, sunumu ve reklamı ile ilgili kanunlarının yaklaştırılması üzerine Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

25.08.2002, No. 24857

25.08.2002

3

90/496/EC: Gıda maddelerindeki besin değerinin etiketlenmesine ilişkin 24 Eylül 1990 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği

25.08.2002, No. 24857

25.08.2002

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

4

89/396/EEC: Gıda maddelerinin parti numarasının belirtilmesine ilişkin 15 Haziran 1989 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin Parti Numaralarına Ait işaretlerin veya Sembollerin

Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

06.02.2002, No. 24663

06.02.2002

5

87/250/EEC :Alkollü içeceklerde hacmen alkol derecesinin belirtilmesine ait 15 Nisan 1987 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Alkollü İçkilerde Hacmen Alkol Miktarının Etikette Belirtilmesi Hakkında Tebliğ

26.02.2003, No. 25032

26.02.2003

6

96/77/EC: Gıda katkı maddelerinin boya ya da tatlandırıcılar dışındaki saflık kriterlerini belirleyen 2 Aralık 1996 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği

10.04.2002, No. 24722

10.04.2002

7

89/107/EEC: Üye Devletlerin gıda maddelerinde kullanılacak katkı maddelerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1988 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar ve Renklendiriciler Dışındaki Katkı Maddeleri Tebliği

25.08.2002, No. 24857

25.08.2002

8

94/35/EC: Gıda maddelerinde kullanılacak tatlandırıcılara ilişkin 30 Haziran 1994 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği

25.08.2002, No. 24857

25.08.2002

9

94/36/EC: Gıda maddelerinde kullanılacak boyalara ilişkin 30 Haziran 1994 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği

25.08.2002, No. 24857

25.08.2002

10

95/2/EC: Gıda maddelerinde kullanılan boya ve tatlandırıcıların dışındaki katkı maddelerine ilişkin 20 Şubat 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar ve Renklendiriciler Dışındaki Katkı Maddeleri Tebliği

25.08.2002, No. 24857

25.08.2002

11

81/712/EEC: Gıda maddelerinde bulunan katkı maddelerinin saflık ölçütüne uyduğunun belirlemeye ilişkin Topluluğun analiz yöntemlerinin yer aldığı 28 Temmuz 1981 tarihli ilk Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metotları

17.01.2002, No. 24643

17.01.2002

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

12

95/45/EC: Gıda maddelerinde kullanılan boyaların saflık kriterlerini belirleyen 26 Temmuz 1995 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği

10.04.2002, No. 24722

10.04.2002

13

93/45/EEC: Şeker ya da bal katkısı olmadan nektar üretimi ile ilgili 17 Haziran 1993 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

16.08.2002, No. 24848

16.08.2002

14

67/427/EEC: Turunçgillerin dış yüzeyini korumak için uygulanan bazı koruyucular ve meyvenin içinde ve yüzeyinde kullanılan koruyucuların nicelik ve nitelik açısından yapılacak analizlerine yönelik kontrol tedbirlerine ilişkin 27 Haziran 1967 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Turunçgillerde Yüzeyde Kullanılan Koruyucu Maddeler ve Bu Koruyucuların Kalitatif ve Kantitatif Analiz Metotları Tebliği

05.03.2002, No. 24690

05.03.2002

15

95/31/EC: Gıda maddelerinde kullanılan tatlandırıcıların saflık kriterlerini belirleyen 5 Temmuz 1995 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcıların Saflık Kriterleri

04.12.2001, No. 24603

04.12.2001

16

88/344/EEC: Üye Devletlerin gıda maddesi ve bileşenlerinin üretiminde kullanılan çözücülere dair mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 13 Haziran 1988 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği

13.02.2002, No. 24670

13.02.2002

17

89/109/EEC: Üye Devletlerin gıda maddeleri ile temas edecek madde ve ürünlere ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına yönelik 21 Aralık 1988 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemeler Tebliği

22.04.2002, No. 24734

22.04.2002

18

84/500/EEC: Üye Devletlerin gıda maddeleri ile temas edecek seramik ürünleri ile ilgili çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 15 Ekim 1984 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebliği

04.12.2001, No. 24603

04.12.2001

19

80/590/EEC Gıda maddeleri ile temas edecek olan maddelere konulacak işaretin belirlenmesine ilişkin 9 Haziran 1980 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri İle Temas Eden Madde ve Malzemelerde Bulunacak Sembolün Belirlenmesi Hakkında Tebliği

06.02.2002, No. 24663

06.02.2002

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

20

78/142/EEC Üye Devletlerin gıda maddeleri ile temas edebilecek vinil klorid monomer içerikli madde ve ürünler ile ilgili çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 30 Ocak 1978 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri İle Temas Eden ve Vinil Klorür Monomer İçeren Madde ve Malzemeler Tebliği

06.02.2002, No. 24663

06.02.2002

21

80/766/EEC Gıda maddeleri ile temas edecek olan maddelerin vinil klorid monomer seviyelerinin resmi denetimine yönelik analiz yöntemlerinin yer aldığı 8 Temmuz 1980 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Yöntemi Tebliği

22.03.2002, No. 24703

22.03.2002

22

81/432/EEC Gıda maddeleri ile temasta bulunan materyallerde vinil klorid monomer seviyelerinin resmi denetimine yönelik Topluluğun analiz yöntemlerinin yer aldığı 29 Nisan 1981 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği

22.03.2002, No. 24703

22.03.2002

23

93/10/EEC Gıda maddeleri ile temas edecek olan ve yeniden üretilen selüloz filmlerinden mamul maddelere ilişkin 15 Mart 1993 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Rejenere Selüloz Filmlerden

Yapılmış Madde ve Malzemeler Tebliği

04.12.2001, No. 24603

04.12.2001

24

89/398/EEC Özel amaçlı gıdalar ile ilgili Üye Ülkelerin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin 3 Mayıs 1989 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği

22.04.2002, No. 24734

22.04.2002

25

96/5/EC: İşlenmiş tahıl ağırlıklı gıda maddeleri ve bebek ve küçük çocuklar için mamalara ilişkin 16 Şubat 1996 tarihli Komisyon Direktifi (Metin AEA ile uyumludur)

Türk Gıda Kodeksi – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Besinleri Tebliği

02.09.2001, No. 24511

02.09.2001

26

96/8/EC: Kilo vermeye yönelik, enerji kısıtlayıcı diyetlerde kullanılacak gıda maddelerine ilişkin 26 Şubat 1996 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği

24.12.2001, No. 24620

24.12.2001

27

1999/21/EC: Özel tıbbi amaçlı diyet gıdalara ilişkin Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği

24.12.2001, No. 24620

24.12.2001

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

28

92/1EEC: Hızlı dondurulmuş ürünlerin taşınması, depolanması ve saklaması esnasındaki sıcaklıkların izlenmesine ilişkin 21 Aralık 1998 tarihli Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ

06.02.2002, No. 24663

06.02.2002

29

92/2/EEC: Gıda maddesi olarak tüketilecek hızlı dondurulmuş maddelerin ısılarının resmi olarak kontrolüne yönelik bir analiz metodu ve örnekleme prosedürüne ilişkin kurallar ile ilgili 13 Ocak 1992 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği

17.01.2002, No. 24643

17.01.2002

30

466/2001/EC: Gıda maddelerinde bulunan bazı bulaşanların maksimum seviyelerinin belirlenmesi hakkındaki 31 Ocak 1997 tarihli Komisyon Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

23.09.2002, No. 24885

23.09.2002

31

98/53/EC: Gıda Maddelerinde Bazı Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Yöntemlerine yönelik 16 Temmuz 1998 tarihli Komisyon Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddelerinde Bazı Bulaşanların Seviyelerinin Resmi Kontrolleri İçin Numune Alma ve Analiz Yöntemleri Tebliği

25.03.2002, No. 24706

25.03.2002

32

1999/2/EC: İyonize radyasyona maruz kalmış gıda muhteviyatı ile ilgili üye devlet mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 22 Şubat 1999 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Gıda Işınlama Yönetmeliği Değişikliği

15.10.2002, No. 24907

15.10.2002

33

1999/3/EC: İyonize radyasyona maruz kalmış gıda muhteviyatı ile ilgili Topluluk listesi oluşturulmasına ilişkin 22 Şubat 1999 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Gıda Işınlama Yönetmeliği Değişiklik

15.10.2002, No. 24907

15.10.2002

34

2000/36/EC: İnsan tüketimine sunulan kakao ve çikolata ürünlerine ilişkin 23 Haziran 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Türk Gıda Kodeksi – Çikolata ve Çikolata Ürünleri Tebliği

03.09.2001, No. 24512

03.09.2001

 

1.4 Kimyevi Maddeler

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

Kimyasallar

1

91/155/EEC: 88/379/EEC sayılı Direktifin onuncu maddesi uyarınca tehlikeli preparatlar hakkında spesifik informasyon sistemini tanımlayıp detaylandıran 5 Mart 1991 tarihli Komisyon Direktifi (93/112,2001/158)

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği’nde Değişiklik Öngören Yönetmelik

Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

06.11.2001, No. 24575

 

11.03.2002, No. 24692

06.11.2001

 

11.03.2003

Gübreler

2

76/116/EEC: Üye Devletlerin gübrelere ilişkin çıkardıkları yasaların yaklaştırılmasına yönelik 18 Aralık 1975 tarihli Konsey Direktifi

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

27.03.2002, No. 24708

27.10.2002

3

80/876/EEC: Üye Devletlerin yüksek nitrojen içerikli amonyum nitrat gübrelere ilişkin örnekleme ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak çıkardıkları yasaların yaklaştırılmasına yönelik 15 Temmuz 1980 tarihli Konsey Direktifi

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik

27.03.2002, No. 24708

27.10.2002

4

77/535/EEC: Üye Devletlerin gübrelere ilişkin örnekleme ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak çıkardıkları yasaların yaklaştırılmasına yönelik 22 Haziran 1977 tarihli Komisyon Direktifi

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği

25.04.2002, No. 24736

27.10.2002

5

87/94/EEC: Üye Devletlerin yüksek nitrojen içerikli amonyum nitrat gübrelerin niteliklerinin denetimine, patlamaya karşı sınır ve direncine ilişkin örnekleme ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak çıkardıkları yasaların yaklaştırılmasına yönelik 8 Aralık 1986 tarihli Komisyon Direktifi (79/138/EEC, 87/566/EEC Yüksek azot içeren amonyum nitrat gübrelerinin karakteristik özelliklerinin sınırlamaları ve patlamaya dayanaklıklarının kontrol İşlemleri)

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği

25.04.2002, No. 24736

27.10.2002

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

İyi Laboratuvar Uygulamaları

6

88/320/EEC: İyi Laboratuvar Pratiği denetimi hakkında 9 Haziran 1988 tarihli Konsey Direktifi

İyi Laboratuvar Uygulamalarının Denetlemesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik

25.06.2002, No. 24796

25.06.2002

7

87/18/EEC: Kimyasal madde analizi yapan laboratuvarların ilke ve prensiplerine ilişkin mevzuat uyumlaştırılmasına ilişkin 18 Aralık 1986 tarihli Konsey Direktifi

İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuvarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik

25.06.2002, No. 24796

25.06.2002

 

 

1.6 Veteriner Tıbbi Ürünler

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

1

81/851/EEC : Veteriner tıbbi ürünleri ile ilgili Üye Devlet kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin 28 Eylül 1981 tarihli Konsey Direktifi

Veteriner İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Ruhsat Yönetmeliği

23 .10.2002, No. 24915

23.10.2002

2

92/74/EEC: Homeopatik tıbbi veteriner ürünleri üzerine ilave hükümleri ortaya koyan ve tıbbi veteriner ürünleri ile ilgili kanun, tüzük veya idari düzenlemeler ile getirilen hükümlerin yaklaştırılmasına ilişkin 81/851/EEC sayılı Direktifin kapsamını genişleten 22 Eylül 1992 tarihli Konsey Direktifi

Veteriner Homeopatik Müstahzarlar Talimatı

09.02.2002

(Söz konusu mevzuat, talimat şeklinde düzenlendiği için Resmi Gazetede yayımlanmamıştır)

09.02.2002

 

 

 

 

1.8 Diğer ürün grupları

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

1

75/324/EEC: Üye Devletlerin, spreyler ile ilgili mevzuatının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Mayıs 1975 tarihli Konsey Direktifi

Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

03.05.2002, No.24744

30.05.2002

2

84/525/EEC: Üye Devletlerin, lehimsiz çelik gaz silindirleri ile ilgili mevzuatının yaklaştırılması hakkındaki 17 Eylül 1984 tarihli Konsey Direktifi

Dikişsiz Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 11 İnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

17.11.2001, No. 24586

01.07.2003

3

84/526/EEC: Üye Devletlerin, lehimsiz, alaşımsız alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz silindirleri ile ilgili mevzuatının yaklaştırılması hakkındaki 17 Eylül 1984 tarihli Konsey Direktifi

Dikişsiz, Alaşımsız Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

22.03.2002, No. 24703

01.03.2002

4

84/527/EEC: Üye Devletlerin, kaynaklı, alaşımsız çelik gaz silindirleri ile ilgili mevzuatının yaklaştırılması hakkındaki 17 Eylül 1984 tarihli Konsey Direktifi

Dikişli, Alaşımsız Çelik Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmeliğin 11 İnci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

12.01.2002, No. 24638

25.01.2003

5

87/404/EEC:Üye Devletlerin basit basınçlı kaplarla ilgili mevzuatının uyumlaştırılmasına ilişkin 25 Haziran 1987 tarihli Konsey Direktifi

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

 

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

31.03.2002, No .24712

 

19.03.2003, No. 25053

31.03.2003

 

19.03.2003 (01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

6

69/493/EEC: Üye Devletlerin kristal camla ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 15 Aralık 1969 tarihli Konsey Direktifi

Kristal Cam Yönetmeliği

19.03.2002, No. 24700

19.06.2002

7

96/74/EC: Tekstil adlarına ilişkin 16 Aralık 1996 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesi ve Etiketlendirilmesine İlişkin Tebliğ

06.11.2001, No. 24575

01.01.2002

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

8

96/73/EC: İkili tekstil lifleri karışımlarının kantatif analizi ile ilgili yöntemlere ilişkin 16 Aralık 1996 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Yöntemlerine Dair Yönetmelik

22.04.2001, No.24381

22.04.2002

9

73/44/EEC: Üye Devletlerin, belirli tekstil lifleri karışımlarının kantatif analizi ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılması ile ilgili 26 Şubat 1973 tarihli Konsey Direktifi

Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Yöntemleri

24.04.2001, No. 24382

24.04.2002

10

92/59/EEC: Genel ürün güvenliği ile ilgili 29 Haziran 1992 tarihli Konsey Direktifi

2001/3529 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

17.01.2002, No. 24643

11.01.2002

11

93/465/EEC: Teknik uyum direktiflerinde kullanılmak üzere, uygunluk değerlendirme prosedürlerinin değişik aşamalarına dair modüller ve CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanımına dair kurallar hakkında 22 Temmuz 1993 tarihli Konsey Kararı

2001/3530 "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik

17.01.2002, No. 24643

11.01.2002

12

Yeni yaklaşım ve küresel yaklaşım direktiflerinin uygulanması için rehber

2001/3531 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik

17.01.2002, No. 24643

11.01.2002

13

98/34/EEC: teknik standartlar ve düzenlemeler ile ilgili bilginin teminine yönelik prosedürün belirlenmesi ile ilgili 22 Haziran 1998 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye İle Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik

03.04.2002, No. 24715

03.04.2002

14

Üye Devletlerin, teller, zincirler ve kancalarla ilgili mevzuat, tüzük ve idari hükümlerinin yaklaştırılmasına ilişkin 19 Kasım 1973 tarih ve 73/361/EEC sayılı Konsey Direktifi

Tel Halatların, Zincirlerin ve Kancaların Belgelendirilmesi ve İşaretlenmesi ile İlgili Yönetmelik (73/361/AT))

01.07.2003, No.25155

01.01.2004

 

 

1.10.2 Yasal Metroloji

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

1

71/316/EEC: Üye Devletlerin, ölçüm aletleri ve metrolrgik denetim yöntemlerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 26 Temmuz 1971 tarihli Konsey Direktifi

Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik

03.06.2002, No. 24774

01.06.2003

2

71/317/EEC: Üye Devletlerin, orta hassasiyetteki, 5-50 kg’lık dikdörtgen çubuk ağırlıklar ile 1-10 kg’lık silindirik ağırlıklar ile ilgili mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 26 Temmuz 1971 tarihli Konsey Direktifi

5 Kg'dan 50 Kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1Kg'dan 10 Kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Silindir Ağırlıklara Dair Yönetmelik

10.04.2002, No. 24722

01.06.2003

5 Kg’dan 50 Kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar ve 1 Kg’dan 10 Kg’a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (71/317/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

3

71/318/EEC: Üye Devletlerin, gaz sayaçlarına ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 26 Temmuz 1971 tarihli Konsey Direktifi

Gaz Sayaçları Yönetmeliği

08.05.2002, No.24749

01.06.2003

Gaz Sayaçları Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (71/318/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

4

71/319/EEC: Üye Devletlerin, suyun dışındaki sıvı ölçeklerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 26 Temmuz 1971 tarihli Konsey Direktifi

Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçlara Dair Yönetmelik

08.05.2002, No.24749

01.06.2003

Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçlara Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (71/319/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

 

 

 

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5

71/347/EEC: Üye Devletlerin, tahılın depolanma hacmi başına standart kütle ölçümüne ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 12 Ekim 1971 tarihli Konsey Direktifi

Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmelik

27.07.2002, No. 24828

01.06.2003

Hububat Depolama Birim Hacmi İçin Standart Kütlenin Ölçümüne Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (71/347/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

6

71/348/EEC: Üye Devletlerin, suyun dışındaki sıvıları ölçmek için yardımcı donanıma ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 12 Ekim 1971 tarihli Konsey Direktifi

Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçların Yardımcı Donanımlarına Dair Yönetmelik

8.5.2002, No.24749

1.6.2003

Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Sayaçların Yardımcı Donanımlarına Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (71/348/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

7

71/349/EEC: Üye Devletlerin, gemilerin tanklarının kalibrasyonuna ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 12 Ekim 1971 tarihli Konsey Direktifi

Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmelik

11.04.2002, No. 24723

01.06.2003

Gemi Tanklarının Kalibrasyonuna Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (71/349/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

8

73/362/EEC: Üye Devletlerin, materyallerin uzunluk ölçümlerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 19 Kasım 1973 tarihli Konsey Direktifi

Uzunluk Ölçerlere Dair Yönetmelik

05.06.2002, No. 24776

01.06.2003

Uzunluk Ölçerlere Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (73/362/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

9

74/148/EEC: Üye Devletlerin, orta hassasiyet üzerindeki 1 mg ile 50 kg arasındaki ağırlıklara ilişkin mevzuatının yaklaştırılması ile ilgili 4 Mart 1974 tarihli Konsey Direktifi

1 Mg'dan 50 Kg'a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmelik

10.04.2002, No. 24722

01.06.2003

1 Mg’dan -50 Kg’a Kadar Üst-Orta Doğruluktaki Ağırlıklara Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (74/148/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren Zorunlu)

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

10

75/33/EEC: Üye Devletlerin, soğuk su sayaçlarına ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 17 Aralık 1974 tarihli Konsey Direktifi

Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliği

26.04.2002, No.24737

01.06.2003

Soğuk Su Sayaçları Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (75/33/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

11

75/106/EEC: Önceden paketlenmiş bazı sıvıların hacminin belirlenmesine ilişkin üye devlet mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 19 Aralık 1974 tarihli Konsey Direktifi

Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelik

10.04.2002, No. 24722

01.06.2003

Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

12

75/107/EEC: Üye Devletlerin, ölçek olarak kullanılan kaplara ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 19 Aralık 1974 tarihli Konsey Direktifi

Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelik

11.04.2002, No. 24723

01.06.2003

Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

13

75/410/EEC: Üye Devletlerin, aralıksız toplayarak tartan tartı makinelerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 24 Haziran 1975 tarihli Konsey Direktifi

Sürekli Tartım Yapan Bant Basküllerine Dair Yönetmelik

06.08.2002, No. 24838

01.06.2003

Sürekli Tartım Yapan Bant Basküllerine Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (75/410/AT)

01.06.2003, No. 25125

(01.01.2004’den itibaren zorunlu)

14

76/211/EEC: Önceden hacim veya ağırlık itibariyle paketlenmiş bazı ürünlerin hacminin belirlenmesine ilişkin üye devlet mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 20 Ocak 1976 tarihli Konsey Direktifi

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik

10.04.2002, No.24722

01.06.2003

Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/211/AT)

01.06.2003, No. 25125

(01.01.2004’den itibaren zorunlu)

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

15

76/765/EEC: Üye Devletlerin, alkol ve hidro alkol ölçeğine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1976 tarihli Konsey Direktifi

Alkolmetreler ve Alkol Hidrometrelerine Dair Yönetmeliğin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (76/765/AT)

03.03.2002,No. 24684

01.06.2003

16

76/766/EEC: Üye Devletlerin, alkol tablalarına ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 27 Temmuz 1976 tarihli Konsey Direktifi

Alkol Tablolarına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (76/766/AT)

03.03.2002, No. 24684

010.6.2003

17

76/891/EEC: Üye Devletlerin, elektrik sayaçlarına ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 4 Kasım 1976 tarihli Konsey Direktifi

Elektrik Sayaçları Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik (76/891/AT)

03.03.2002, No. 24684

01.06.2003

Elektrik Sayaçları Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (76/891/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

18

77/95/EEC: Üye Devletlerin, taksi metrelere ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 21 Aralık 1976 tarihli Konsey Direktifi

Taksimetre Yönetmeliği

14.04.2002, No. 24726

01.06.2003

Taksimetre Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (77/95/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

19

77/313/EEC: Üye Devletlerin, suyun dışındaki sıvılar için ölçüm sistemlerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 5 Nisan 1977 tarihli Konsey Direktifi

Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Ölçme Sistemlerine Dair Yönetmelik

08.05.2002, No.24749

01.06.2003

Su Haricindeki Sıvılar İçin Kullanılan Ölçme Sistemlerine Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (77/313/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

 

 

 

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

20

78/1031/EEC: Üye Devletlerin, otomatik kontrol tartımları ve ağırlık derecelendirme makinelerine ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 5 Aralık 1978 tarihli Konsey Direktifi

Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmelik

02.08.2002, No. 24834

01.06.2003

Otomatik Kontrol ve Sınıflandırma Terazilerine Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (78/1031/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

21

79/830/EEC: Üye Devletlerin, sıcak su sayaçlarına ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 11 Eylül 1979 tarihli Konsey Direktifi

Sıcak Su Sayaçları Yönetmeliği

05.05.2002, No.24746

01.06.2003

Sıcak Su Sayaçları Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (79/830/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

22

80/181/EEC: Üye Devletlerin, ölçü birimlerine ve 71/354/EEC sayılı direktifin kaldırılmasına ilişkin çıkardıkları kanunların yaklaştırılmasına ilişkin 20 Aralık 1979 tarihli Konsey Direktifi

Uluslar Arası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik

21.06.2002, No. 24792

01.06.2003

23

86/217/EEC: Motorlu araçlar için lastik basınç göstergeleri hakkındaki üye devlet mevzuatlarının yaklaştırılmasına ilişkin 26 Mayıs 1986 tarihli Konsey Direktifi

Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik

03.01.2002, No. 24629

03.01.2002 (1.6.2003)

Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik (86/217/AT)

01.06.2003, No. 25125

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

24

80/232/EEC: Önceden paketlenmiş ürünlerin izin verilen nominal miktar ve kapasiteleri hakkındaki üye devlet mevzuatlarının yaklaştırılmasına dair 15 Ocak 1980 tarihli Konsey Direktifi

Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelik

10.04.2002, No. 24722

01.06.2003

Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

01.06.2003, No. 25125

01.06.2003

(01.01.2004’ten itibaren zorunlu)

 

1.11 Kamu Alımları

No

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Yürürlüğe Giriş Tarihi

1

93/37/EEC: Yapım ihalelerinin verilmesine ilişkin usulleri koordine eden 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

20.11.2002, No. 24492

01.01.2003

2

93/36/EEC: Malzeme ihalelerinin verilmesine ilişkin usulleri koordine eden 14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi

Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

20.11.2002, No. 24492

01.01.2003

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği

24.12.2002, No. 24973

01.01.2003

3

92/50/EEC: İhalelerinin verilmesine ilişkin usulleri koordine eden 18 Haziran 1992 tarihli Konsey Direktifi

Hizmet Alımları İhaleleri Yönetmeliği

20.11.2002, No. 24492

01.01.2003

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

26.11.2002, No. 24948

01.01.2003

4

89/665/EEC: Malzeme ve yapım ihalelerinde gözden geçirme usullerinin topluluk kurallarına göre uygulanmasına yönelik yasa, tüzük ve idari kararları koordine eden 21 Aralık 1989 tarihli Konsey Direktifi

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik

17.01.2003, No. 24996

17.01.2003

 

 

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla bir mevzuat yayımlanmamıştır.

Bununla birlikte, 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin tek bir otorite tarafından verilmesi sağlanarak bu alandaki dağınıklık giderilmiştir. Yine bu Kanun ile, 2007 sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede tercümanlık, rehberlik, fotoğrafçılık, şoförlük, garsonluk gibi mesleklerin ifası için gereken Türk vatandaşlığı şartı kaldırılmış bulunmaktadır.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

ÖNCELİK 2.1. Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELİK 2.1. Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması

1- Kısa Bilgi

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde orta vadeli bir öncelik olarak öngörülen mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması konusundaki mevzuat uyumu, AB ile sürdürülmekte olan hizmetlerin ve kamu alımlarının serbestleştirilmesi müzakereleri çerçevesinde ülkemiz açısından kısa vadeli bir öncelik olarak değerlendirilmektedir.

Bu doğrultuda gerek sektörel, gerekse genel sistem direktifleri Türk mevzuatına kazandırılacak ve sistemin öngördüğü kurumsal yapı oluşturulacaktır.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu ve Konseyine sunulan taslak Direktife göre mesleki niteliklerin tanınması hakkındaki düzenlemelerin tek bir mevzuat altında toplanarak, 77/452/EEC, 77/453/EEC, 78/686/EEC, 78/687/EEC, 78/1026/EEC, 78/1027/EEC, 80/154/EEC, 80/155/EEC, 85/384/EEC, 85/432/EEC, 85/433/EEC, 89/48/EEC, 92/51/EEC, 93/16/EEC ve 99/42/EC sayılı Direktiflerin yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. Mesleki niteliklere ilişkin düzenlemelerin daha anlaşılabilir olması, herkes tarafından kolaylıkla erişilebilmesi ve uygulama kolaylığı sağlayabilmesi amacıyla ülkemizde de tek bir mevzuat yayımlanması öngörülmektedir. Bu amaçla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin yer alacağı bir çalışma grubu oluşturulacaktır.

Mesleki niteliklerin yanı sıra, yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın hükümleri karşısındaki potansiyel engellerin belirlenmesi amacıyla Türk mevzuatının taranması çalışmaları başlamıştır. Bu çerçevede hizmet müzakerelerinin seyrine bağlı kalmak kaydıyla, özel kanunlarla düzenlenmiş olan ve mesleğin icrasında “Türk Vatandaşlığı” şartı içeren hükümler, bazı meslek gruplarında, AB Üye Devletleri vatandaşları için karşılıklılık ilkesi çerçevesinde üyeliğe kadar aşamalı olarak, bazı meslek gruplarında ise yine karşılıklılık ilkesi çerçevesinde üye olduktan sonra kaldırılacaktır.

Diğer taraftan, kişilerin serbest dolaşımı bölümü altında yer alan ve mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması dışında kalan sosyal güvenliğin koordinasyonu, ikamet hakkı ile işçilerin serbest dolaşımı konularında AB mevzuatına uyum çalışmaları devam etmektedir. Bu düzenlemeler karşılığı hazırlanmakta veya hazırlanacak olan uyum mevzuatının, yürürlük tarihi de dahil olmak üzere nihai halinin, AB ile sürdürülmekte olan hizmetlerin serbestleştirilmesi müzakereleri de göz önünde bulundurularak karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tam üyeliğe kadar tamamlanması öngörülmektedir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 2.1.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2- Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

En az üç yıl mesleki eğitim ve öğretimin tamamlanması ile hak edilen yüksek okul diplomalarının tanınması için bir genel sisteme ilişkin 21 Aralık 1988 tarih ve 89/48/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

2

89/48 sayılı direktife ek olarak profesyonel eğitim ve öğretimin tanınmasına ilişkin ikinci genel sistem hakkındaki 18 Haziran 1992 tarih ve 92/51/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

3

Niteliklerin tanınmasına ilişkin genel sisteme ilave olarak liberalizasyon ve geçiş önlemleri hakkındaki Direktif tarafından kapsanan profesyonel aktivitelere ilişkin niteliklerin tanınmasına yönelik bir mekanizma oluşturulması hakkında 7 Haziran 1999 tarih ve 99/42/EC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

4

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya ilişkin tedbirler de dahil olmak üzere, genel sağlıktan sorumlu olan hemşirelerin diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 27 Haziran 1977 tarih ve 77/452/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

 

 

Tablo 2.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2- Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

5

Genel sağlıktan sorumlu olan hemşirelerin etkinlikleri ile ilgili olarak kanun, tüzük ya da idari karar ile getirilen hükümlerin koordine edilmesine ilişkin 27 Haziran 1977 tarih ve 77/453/EEC sayılı Konsey Direktifi

Hemşireler ve Türk Hemşireler Birliği Kanunu

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

6

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya ilişkin tedbirler de dahil olmak üzere, genel sağlıktan sorumlu olan hemşirelerin diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 77/452/EEC sayılı Konsey Direktifini ve genel sağlıktan sorumlu olan hemşirelerin etkinlikleri ile ilgili olarak yasa, tüzük ya da idari karar ile getirilen hükümlerin koordine edilmesine ilişkin 77/453/EEC sayılı Direktifi değiştiren 10 Ekim 1989 tarih ve 89/595/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

7

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya ilişkin tedbirler de dahil olmak üzere, ebelik mesleğinde diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 21 Ocak 1980 tarih ve 80/154/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

8

Ebelerin mesleğe girmelerine ve etkinliklerini sürdürmelerine ilişkin yasa, tüzük ya da idari karar ile konulan hükümlerin eşgüdümüne ilişkin 21 Ocak 1980 tarih ve 80/155/EEC sayılı Konsey Direktifi

Ebeler ve Türk Ebeler Birliği Kanunu

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

 

 

Tablo 2.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2- Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

9

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya ilişkin tedbirler de dahil olmak üzere, diş hekimlerinin diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 25 Temmuz1978 tarih ve 78/686/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

10

Eczacılık alanındaki etkinliklere ilişkin yasa, tüzük ya da idari karar ile konulan hükümlerin eşgüdümüne ilişkin 16 Eylül 1985 tarih ve 85/432/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

11

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya ilişkin tedbirler de dahil olmak üzere, eczacılık alanında diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 16 Eylül 1985 tarih ve 85/433/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

12

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya ilişkin tedbirler de dahil olmak üzere, veteriner hekimlerin diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 18 Aralık 1978 tarih ve 78/1026/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

 

 

 

Tablo 2.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2- Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

13

Veteriner cerrahların etkinliklerine ilişkin kanun, tüzük ya da idari karar ile konulan hükümlerin eşgüdümüne ilişkin 18 Aralık 1978 tarih ve 78/1027/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

14

Doktorların serbest dolaşımını ve diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını kolaylaştırmaya yönelik 5 Nisan 1993 tarih ve 93/16/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

15

Kazanılmış haklar ile ilgili olarak sırasıyla doktorların, genel sağlıktan sorumlu hemşirelerin, diş hekimlerinin ve veteriner cerrahların diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 75/362/EEC, 77/452/EEC, 78/686/EEC sayılı Kararları tamamlayan 14 Aralık 1981 tarih ve 81/1057/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

16

Doktorların, genel sağlıktan sorumlu hemşirelerin, diş hekimlerinin ve veteriner cerrahların ve ebelerin diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 75/362/EEC, 77/452/EEC, 78/686/EEC, 78/1026/EEC ve 80/154/EEC sayılı Direktifleri ve doktor, veteriner cerrah ile ebelerin etkinlikleri ile ilgili olarak kanun, tüzük ya da idari karar ile getirilen hükümlerin koordine edilmesine ilişkin 75/363/EEC, 78/1027/EEC ve 80/155/EEC sayılı Direktifleri değiştiren 30 Ekim 1989 tarih ve 89/594/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

 

Tablo 2.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2- Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

17

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya ilişkin tedbirler de dahil olmak üzere, mimarlık ile ilgili diploma, sertifika ya da mesleki ehliyeti belgeleyen başka resmi belgelerin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin 10 Haziran 1985 tarih ve 85/384/EEC sayılı Konsey Direktifi

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması sistemini oluşturacak Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Yüksek Öğretim Kurulu

2004, IV. Çeyrek

1- 2005, I. Çeyrek

18

Hukukçuların, hizmet sunma özgürlüğünü etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini kolaylaştırmaya yönelik 22 Mart 1977 tarih ve 77/249/EEC sayılı Konsey Direktifi

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Adalet Bakanlığı

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

19

Hukukçuluk mesleğinin kazanıldığı Üye Devletten başka bir Üye Devlette yerleşme halinde, mesleğin uygulanmasının kolaylaştırılması hakkında 16 Şubat 1998 tarih ve 98/5/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Adalet Bakanlığı

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 2.1.2

No

Yapılması Gerekenler – (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

1

Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasından sorumlu kurumun yapılandırılması çalışmalarının sonuçlandırılması

2005

2

Bu Kurumda istihdam edilecek personelin alınması

2005

3

Personelin eğitimi

2005

 

Tablo 2.1.3

No

Yapılması Gerekenler – (Diğer)

Uygulama Tarihi

1

Mesleki niteliklerin tanınması sistemi çerçevesinde görev alacak diğer otoritelerde yeniden yapılanma ve eğitim

2004-2005

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 2.1.4 (Euro)

İhtiyaçlar – (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) a)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I- Yatırım

Hizmet binası kirası ve donanımı, haberleşme, kırtasiye ve araç satın alımı ya da hizmet kiralanması

2005

227.820

227.820

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

Personel

14 teknik (sözleşmeli), 6 destek personeli olmak üzere toplam 20 personel

2005

233.515

233.515

Eğitim

20 personelin hizmet içi eğitimi ile 14 teknik personelin uluslar arası uzmanlarca yurt dışı ve yurt içi eğitimi

2005

4.556

21.000

 

25.556

Danışman İhtiyacı

2005

11.391

40.000

51.391

Tercüme

2005

11.391

   

11.391

 

 

 

Tablo 2.1.4 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) a)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Diğer

40 mesleğin yeterliliğini tespite ilişkin çalışma ve 40 sınav soru bankası çalışması için yapılacak harcama ile tanıtım-ağırlama vb. öngörülemeyen ihtiyaçlar

2005

56.955

90.000

 

146.955

Toplam

2005

545.628

151.000

 

696.628

a) Mesleki nitelikleri tanınması sistemi çerçevesinde görev alacak diğer otoritelerin finansman ihtiyaçları daha sonraki aşamalarda tespit edilebilecektir.

 

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü

6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin tek bir otorite tarafından verilmesi sağlanarak bu alandaki dağınıklık giderilmiştir. Yine bu Kanun ile 2007 sayılı Türkiye’deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede tercümanlık, rehberlik, fotoğrafçılık, şoförlük, garsonluk gibi mesleklerin ifası için gereken Türk vatandaşlığı şartı kaldırılmıştır.

Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

12 Mayıs 2001 tarih ve 4672 sayılı Kanun ile 4389 sayılı Bankalar Kanununda yapılan değişiklik neticesinde, 2000/12/EC sayılı kredi kuruluşlarının, kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifindeki özkaynak tanımına paralel olarak “konsolide özkaynak” tanımı getirilmiş ve konsolide esasa göre uygulanacak kredi sınırları ile standart oranların hesaplanmasında bu tanımın esas alınması sağlanmıştır.

23 Haziran 1999 tarih ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 2001/24/EC sayılı kredi kuruluşlarının yeniden organizasyonları ve tasfiyeleri hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi hükümleri arasında uyumsuzluk bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasaları

İlk Ulusal Programın yayımlanmasından bu yana, bu alandaki AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan ya da değiştirilen kanun bulunmamaktadır.

Sigortacılık

İlk Ulusal Programın yayımlanmasından bu yana, bu alandaki AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan ya da değiştirilen kanun bulunmamaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

İlk Ulusal Programın yayımlanmasından bu yana Bilgi Toplumu Hizmetleri altında yer alan konulara ilişkin, mevzuat uyumu gereken üç adet Direktif bağlamında bir mevzuat yayımlanmamıştır. Ancak bazı kanunlarda konu ile ilgili düzenlemelere dolaylı olarak yer verilmiştir. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda, elektronik ortamda yapılan sözleşmeler mesafeli sözleşmeler olarak tanımlanmış ve sözkonusu Kanuna dayanarak mesafeli sözleşmeler konusunda 13 Haziran 2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte de gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda, ihale duyurularının elektronik ortamda da ilan edilmesi hakkında düzenlemeler getirilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması

İlk Ulusal Programın yayımlanmasından bu yana, bu alandaki AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan ya da değiştirilen kanun bulunmamaktadır. AB mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan kanun dışındaki mevzuat ise karşılık geldiği AB mevzuatı ile birlikte Ek 3.1.’de sunulmaktadır.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

ÖNCELİK 3.1. Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin AT Antlaşması hükümleri karşısındaki potansiyel engellerin belirlenmesi, kaldırılması ve bu alandaki uyumlaştırılmış mevzuatın uygulanması

ÖNCELİK 3.2. Mali hizmetlerde mevzuat uyumunun tamamlanması ve düzenleyici organların bağımsızlıklarını da sağlayacak şekilde denetim yapılarının ve uygulamanın güçlendirilmesi

Ana Unsur 3.2.1. Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

Ana Unsur 3.2.2. Sermaye Piyasaları

Ana Unsur 3.2.3. Sigortacılık

ÖNCELİK 3.3. Bilgi toplumunda hizmet sunulmasına ilişkin AB mevzuatına uyumun sağlanması

ÖNCELİK 3.4. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB mevzuatına uyum ve mevzuatın etkili uygulanmasının sağlanması

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELİK 3.1 Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin AT Antlaşması hükümleri karşısındaki potansiyel engellerin belirlenmesi, kaldırılması ve bu alandaki uyumlaştırılmış mevzuatın uygulanması

1- Kısa Bilgi

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğüne ilişkin AT Antlaşması hükümleri karşısındaki potansiyel engellerin belirlenmesi amacıyla Türk mevzuatının taranması çalışmaları başlamıştır. Bu çerçevede hizmet müzakerelerinin seyrine bağlı kalmak kaydıyla, özel kanunlarla düzenlenmiş olan ve mesleğin icrasında “Türk Vatandaşlığı” şartı içeren hükümler, bazı meslek gruplarında, AB Üye Devletleri vatandaşları için karşılıklılık ilkesi çerçevesinde üyeliğe kadar aşamalı olarak, bazı meslek gruplarında ise yine karşılıklılık ilkesi çerçevesinde üye olduktan sonra kaldırılacaktır.

Yerleşme hakkı ve hizmet sunma özgürlüğü ile doğrudan ilgili olan mesleki niteliklerin tanınması alanındaki mevzuat uyum çalışmalarına ilişkin bilgi, 99/42/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini de içerecek şekilde “Kişilerin Serbest Dolaşımı” bölümünde verilmektedir.

AB içinde farklı Üye Devletlerde faaliyet gösteren bağımsız ticaret acentalarına dair mevzuatın koordinasyonu hakkında çıkarılmış olan 86/653/EEC sayılı Direktif, bu konuda değişik ülkelerde bulunan acentalara yönelik olarak her bir Üye Devletin gözetmesi gereken hususların altını çizmektedir. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonu çalışmalarına devam etmekte olup söz konusu Direktif çalışmalarda dikkate alınmak üzere Komisyona iletilmiştir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.1.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Niteliklerin tanınması genel sistemlerini tamamlayan ve serbestleştirme ve geçiş tedbirleri konusundaki direktifler kapsamında yer alan mesleki aktiviteler ile ilgili niteliklerin tanınması için bir mekanizma kurulması hakkında 7 Haziran 1999 tarih ve 99/42/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Bu mevzuatla ilgili bilgi “Kişilerin Serbest Dolaşımı” bölümünde verilmiştir.

Tablo 3.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Üye Devletlerin bağımsız ticaret acentalarına dair mevzuatına ilişkin 18 Aralık 1986 tarih ve 86/653/EEC sayılı Konsey Direktifi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

99/42/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında kurumsal yapılanma takvimi “Kişilerin Serbest Dolaşımı” bölümünde Tablo 2.1.2’de verilmiştir. 86/653/EEC sayılı Konsey Direktifi bağlamında bu aşamada kurumsal yapılanma öngörülmemektedir.

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

99/42/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi kapsamında planlanan finansman ihtiyacı Kişilerin Serbest Dolaşımı bölümünde Tablo 2.1.3’de verilmiştir.

ÖNCELİK 3.2 Mali hizmetlerde mevzuat uyumunun tamamlanması ve düzenleyici organların bağımsızlıklarını da sağlayacak şekilde denetim yapılarının ve uygulamanın güçlendirilmesi

1- Kısa Bilgi

Ana Unsur 3.2.1 Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

AB bankacılık mevzuatı ile Türk bankacılık mevzuatı büyük ölçüde uyumlu olmakla birlikte, kart hamili ile kart ihraç edenlerin ilişkileri hakkındaki AB mevzuatına uyum çalışmaları halen yürütülmektedir.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı Taslağı, bankalarca çıkarılan kredi kartları ve banka kartları ile kart çıkarma yetkisine sahip kuruluşlarca çıkarılan kredi kartlarının kullanımına ilişkin esasları, kredi kartı ve banka kartı kullanıcıları ile bankalar, kart çıkarma veya üye işyeri anlaşması yapma faaliyetinde bulunan kuruluşlar ve kartlı sisteme dahil olmak üzere kendileriyle üye işyeri anlaşması yapılan üye işyerlerinin, bu kartların verilişi ve kullanımından doğan hak ve yükümlülükleri ile kart çıkaracak veya üye işyeri anlaşması yapacak kuruluşların faaliyet esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu Taslak, kart hamili ile kart çıkaran kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen 88/590/EEC sayılı Avrupa Komisyonu Tavsiyesi ile uyumlu olarak hazırlanmış olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşülmesini teminen Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere 19 Mart 2003 tarihinde ilgili Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına gönderilmiştir.

86/635/EEC sayılı Konsey Direktifine uyum amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 2002 tarihi itibarıyla bankalar için uygulanmasına başlanılan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin, leasing, faktoring ve tüketici finansman şirketleri için de uygulanabilmesini teminen, anılan banka dışı mali kurumlara, Hazine Müsteşarlığı tarafından talimat verilecektir.

Ana Unsur 3.2.2 Sermaye Piyasaları

Sermaye piyasası mevzuatının uyumunun tamamlanması ve uygulamanın güçlendirilmesi, AB tarafından entegre bir mali hizmetler piyasası oluşturulması amacıyla ortaya konulan Mali Hizmetler Eylem Planının uygulanması doğrultusundaki önceliklerdir.

18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapılarak Yatırımcıları Koruma Fonu ile bu fonun yönetimi ve menkul kıymetlerin kaydileştirilmesinden sorumlu bir tüzel kişilik olarak Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurulması, AB’nin yatırımcıları koruma fonu düzenlemesi ile uyum sağlamak üzere atılan ilk adımlardır. 21 Haziran 2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazetede, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik, Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği yayımlanmıştır. Tedrici Tasfiye ile Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmelikleri, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Eylül 2001’de kurulması ile yürürlüğe girmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcıları Koruma Fonunun görevlerini yerine getirmektedir. Üç aracı kurumun tedrici tasfiye işlemleri yürütülerek, tasfiye edilen aracı kurumların müşterilerine Yatırımcıları Koruma Fonundan ödeme yapılmaktadır. Menkul kıymetlerin kaydileştirilmesine henüz başlanmamakla birlikte, teknik alt yapıyı da içerecek şekilde konuya ilişkin hazırlık projelerinde büyük ilerleme kaydedilmiştir.

18 Şubat 2003 tarih ve 25024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2001/34/EC sayılı Direktife göre minimum halka açıklık oranları artırılmıştır. Ayrıca, 89/298/EEC ve 2001/34/EC sayılı Direktiflere uygun olarak izahname standartlarında değişiklikler yapılmış ve İzahname Direktif Tasarısı dikkate alınarak raf kayıt sistemi getirilmiştir. İzahname standartlarında tam uyum Komisyon tarafından önerilmiş bulunan yeni İzahname Direktifi dikkate alınarak tamamlanacaktır. Söz konusu değişikliklerin yanı sıra, sermaye piyasası araçlarının halka arzında satış yöntemlerinde, CESR’nin (Avrupa Menkul Kıymetler Otoriteleri Komitesi) stabilizasyon ve dağıtım ilkelerine uygun değişiklikler yapılarak, yatırımcı grupların tanımı yapılmış, kamuyu daha iyi aydınlatma yönünde zorunluluklar ve pro-rata dağıtım sistemi getirilmiştir.

Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı ve bireylere emeklilik döneminde ek gelir sağlamaya yönelik olarak gönüllü katılıma ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi amacıyla, 7 Nisan 2001 tarihinde 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu yayımlanmış ve 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bireysel emeklilik sisteminde birikimlerin yönetilmesinden sorumlu emeklilik şirketleri tarafından kurulacak olan emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar, basiretlilik ilkesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan ve 28 Şubat 2002 tarih ve 24681 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile; emeklilik fonlarının bağımsız denetimi ise 18 Şubat 2003 tarih ve 25024 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile düzenlenmiştir.

Medya ve elektronik ortamda yatırım tavsiyesinde bulunacak kişileri kapsayacak hükümler getiren Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, 22 Nisan 2002 tarih ve 24734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile, 2003/6/EC sayılı içeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon (piyasanın kötüye kullanımı) hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinde olduğu gibi, profesyonel gazetecilik davranışı, piyasayı yanıltıcı kişisel davranışlardan ayrıştırılmaktadır.

21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği ile mali kurumların yanı sıra yerli ve yabancı profesyonel gerçek ve tüzel kişilerin portföy yönetim şirketlerine ortak olmaları olanağı tanınmış, söz konusu şirketlerin aracı kurumlar gibi sermaye yeterliliği düzenlemelerine tabi olmaları sağlanmıştır.

Gözetim yapısını güçlendirmek üzere, Mart 2001’de öz düzenleyici bir kuruluş olarak Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği kurulmuş bulunmaktadır. Birlik, üyelerinin davranış kurallarını belirlemekte ve mesleki davranış kurallarının uygulanmasını denetleme yetkisine sahip bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunanlara mesleki bilgilerini ve mesleki yeterliliklerini gösteren sertifika verilmesine ilişkin düzenleme yapılarak, hizmet sunan kişilerin profesyonel kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İlk lisanslama sertifikaları 2002 yılında verilmiştir.

Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunuyla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde menkul kıymetler piyasalarında düzenleyici ve denetleyici kurumdur.

Ana Unsur 3.2.3 Sigortacılık

Sigorta şirketlerinin düzenleme ve denetiminin güçlendirilmesi ve sigortacılık mevzuatının AB mevzuatına uyum sağlamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, Sigortacılık alanında Avrupa Birliğinin sigortacılığa ilişkin direktifleriyle büyük ölçüde uyumlu olarak hazırlanan ve 2 Mayıs 2003 tarihinde Başbakanlığa sevk edilen Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 2003 yasama yılı içinde TBMM’den geçerek yasalaşması beklenmektedir. Buna bağlı olarak yürürlüğe girmesi öngörülen AB direktifleriyle uyumlu idari düzenlemelerin hazırlıkları da devam etmektedir. Sigorta şirketlerinin muhasebe sistemi hakkında bir yönetmelik taslağı çalışmaları sürdürülmekte olup, bu yönetmeliğin Aralık 2004 tarihine kadar sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının TBMM’den geçerek yasalaşmasını müteakip AB Direktiflerine uyumlu olarak hazırlanacak idari düzenlemelere ilişkin diğer çalışmaların da 2005 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye-AB katılım öncesi mali işbirliği kapsamında, sigortacılıkla ilgili AB mevzuatına uyum sağlanması ve bu mevzuatı uygulamak üzere Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulunun idari yapısının güçlendirilmesine ilişkin, AB kaynaklarından desteklenecek olan ve Nisan 2004 tarihinde başlatılması öngörülen kapsamlı bir proje çalışması gündemdedir. Diğer yandan, sigortacılık sektörünün denetim ve düzenleme fonksiyonlarının güçlendirilmesi çerçevesinde, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Sigorta Denetleme Kurulunun yeniden yapılandırılması doğrultusunda, mevcut örgütlenme çerçevesinde yapılacak yeni düzenlemelere ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, düzenleme ve denetleme işlevinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili seçeneklerden biri olarak, ülkemiz şartlarında etkin şekilde çalışacak bağımsız bir otoriteye ilişkin AB Üye Devlet modelleri de etüt edilmektedir.

Kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı ve bireylere emeklilik döneminde ek gelir sağlamaya yönelik olarak gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 7 Nisan 2001 tarihinde yayımlanmış olup, 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 31 Ekim 2001 tarihinde Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. İdari düzenlemeleri oluşturan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından çıkarılan üç yönetmelik (Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik, Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik) 28 Şubat 2002 tarihinde yayımlanmıştır. Uygulamaya ilişkin 2002/1 Nolu Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ 6 Nisan 2002 tarihinde, 2003/1 Nolu Emeklilik Planları Hakkında Tebliğ, 2003/2 Nolu Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ ile Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Uyarınca Faaliyet Ruhsatı Başvurularında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin 2003/1 Nolu Genelge ve Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin 2003/2 Nolu Genelgeler 13 Mayıs 2003 tarihinde yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatında henüz bireysel emeklilik sistemine ilişkin yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Mali Hizmetler Eylem Planı uyarınca düzenlenen işyeri esaslı emeklilik fonlarına ilişkin Emeklilik Fonları Direktifiyle ilgili yasal sürecin tamamlanması beklenmektedir. 4632 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin idari düzenlemelerde yer verilen bireysel emeklilik sistemi, gönüllü katılıma dayalı bireysel emeklilik fonları hakkında olmakla birlikte, bireylerin bireysel hesaplarına katkıda bulunacak kişilere ilişkin düzenlemeleri de kapsanmakta olup, özellikle işverenlerin gönüllü olarak katkıda bulunabilecekleri, gönüllü katılıma dayalı işyeri esaslı grup emeklilik sözleşmelerinin düzenlenebilmesini de öngörmüştür. Bu çerçevede, bireysel emeklilik sisteminde yer alan emeklilik yatırım fonlarına ilişkin düzenlemede, henüz yayımlanmamış olan Emeklilik Fonları Direktifinde de yer aldığı üzere, emeklilik fonlarına katkıda bulunanların haklarının korunmasına yönelik gerekli gözetim ve denetim unsurlarına yer verilmiştir

 

 

 

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.2.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 3.2.1 Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

1

Ödeme sistemleri ve özellikle kart hamili ile kart çıkaran kuruluşlar arasındaki ilişki hakkında 17 Kasım 1988 tarih ve 88/590/EEC sayılı Komisyon Tavsiyesi

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Ocak 2004

1- Aralık 2004

2- Ocak 2005

2

Bankaların ve diğer mali kurumların yıllık hesapları ve konsolide hesapları hakkında 8 Aralık 1986 tarih ve 86/635/EEC sayılı Konsey Direktifi

Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin banka dışı mali kurumlar için de geçerli olacağına ilişkin Müsteşarlık talimatı

Hazine Müsteşarlığı

 

Ocak 2004 tarihi itibarıyla uygulamaya geçilmek üzere Temmuz 2003’e kadar talimat verilecektir.

   

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

3

Merkez büroları yurtdışında bulunan kredi kuruluşları ile mali kurumların Üye Devletteki şubelerinin, yıllık muhasebe belgelerinin yayımlanmasıyla ilgili yükümlülükleri hakkında 13 Şubat 1989 tarih ve 89/117/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

4

Kredi kuruluşları ve yatırım şirketlerinin sermaye yeterliliği hakkında 15 Mart 1993 tarih ve 93/6/EEC Konsey Direktifi

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

5

Kredi kuruluşları ve yatırım şirketlerinin sermaye yeterlilikleri hakkındaki 93/6/EEC sayılı Konsey Direktifini değiştiren 22 Haziran 1998 tarih ve 98/31/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 3.2.2 Sermaye Piyasaları

6

Yatırımcı tazmin sistemlerine ilişkin 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

1- Aralık 2005

2- Aralık 2005

Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

2- Aralık 2005

7

Menkul kıymetlerin halka arzı sırasında yayımlanacak olan izahnamenin hazırlanması, incelenmesi ve dağıtımı ile ilgili şartların koordinasyonuna yönelik 17 Nisan 1989 tarih ve 89/298/EEC sayılı Konsey Direktifi

Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Haziran 2004

2- Haziran 2004

İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Haziran 2004

2- Haziran 2004

8

Menkul kıymetlere yatırım yapmak suretiyle portföy işleten kolektif yatırım şirketleriyle ilgili 20 Aralık 1985 tarih ve 85/611/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

1- Aralık 2005

2- Aralık 2005

 

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

 

Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Mali Tablo ve Raporlarına İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

 

 

 

 

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

9

İhtiyatlı denetim amacıyla, kredi kuruluşlarıyla ilgili 77/780/EEC ve 89/646/EEC sayılı Direktifleri, hayat dışı sigortalara ilişkin 73/239/EEC ve 92/49/EEC sayılı Direktifleri, hayat sigortası alanındaki 79/267/EEC ve 92/96/EEC sayılı Direktifleri, yatırım firmaları ile ilgili 93/22/EEC sayılı Direktifi ve menkul kıymetlere yatırım yapmak suretiyle portföy işleten kollektif yatırım şirketleriyle (UCITS) ilgili olarak 85/611/EEC sayılı Direktifi değiştiren 29 Haziran 1995 tarih ve 95/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

1- Aralık 2005

2- Aralık 2005

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

10

İçeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon (piyasanın kötüye kullanımı) hakkında 28 Ocak 2003 tarih ve 2003/6/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

1- Aralık 2005

2- Aralık 2005

11

Menkul kıymetler alanında yatırım hizmetlerine ilişkin 10 Mayıs 1993 tarih ve 93/22/EEC sayılı Konsey Direktifi

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005

 

 

 

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

12

Menkul kıymetlerin resmi borsa kotuna alınması ve bu menkul kıymetlere ilişkin bilgilerin yayımlanması hakkında 28 Mayıs 2001 tarih ve 2001/34/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

1- Aralık 2005

2- Aralık 2005

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Haziran 2004

2- Haziran 2004

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Haziran 2004

2- Haziran 2004

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Haziran 2004

2- Haziran 2004

Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Tebliğlerde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Haziran 2004

2- Haziran 2004

Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

2- Aralık 2005

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmeliğinde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

2- Aralık 2005

Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

2- Aralık 2005

 

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 3.2.3 Sigortacılık

Hayat Sigortası

13

Hayat sigortacılığı faaliyetlerine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında 5 Mart 1979 tarih ve 79/267/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Hayat Sigortaları Yönetmeliği

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

14

Hayat sigortası alanındaki kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında ve hizmet sunma serbestisinin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacak tedbirleri koyan ve 79/267/EEC sayılı Direktifi tadil eden 8 Kasım 1990 tarih ve 90/619/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003a)

Hayat Sigortaları Yönetmeliği

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

15

Hayat sigortası ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında ve 79/267/EEC ve 90/619/EEC (Üçüncü Hayat Sigortası Direktifi) sayılı Direktifleri tadil eden 10 Kasım 1992 tarih ve 92/96/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Hayat Sigortaları Yönetmeliği

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

16

Hayat sigortası ile ilgili 5 Kasım 2002 tarih ve 2002/83/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003 a)

Hayat Sigortaları Yönetmeliği

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

 

 

 

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Hayat Dışı Sigortalar

17

Hayat dışı sigortacılık faaliyetlerinde başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında 24 Temmuz 1973 tarih ve 73/239/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

18

Hayat dışı sigorta işlerinde şirket kurma serbestisine konulan kısıtlamaların kaldırılması hakkında 24 Temmuz 1973 tarih ve 73/240/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004 a)

19

Hayat dışı sigortacılık faaliyetlerinde başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkındaki 73/239/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifinde değişiklik yapan 29 Haziran 1976 tarih ve 76/580/EEC Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

20

Hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine başlama ve yürütme ile ilgili kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin eşgüdümüne ilişkin 73/239/EEC Sayılı Birinci Direktifi, özellikle turistik yardım edime yönelik olarak tadil eden 10 Aralık 1984 tarih ve 84/641/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003b)

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

21

73/239/EEC sayılı Konsey Direktifinde, hayat dışı sigortacılık alanında hizmet sunma serbestisinin etkin kullanımının sağlanmasına ilişkin değişiklik yapan 22 Haziran 1988 tarih ve 88/357/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003 a)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004 a)

22

İhtiyatlı denetim amacıyla, kredi kuruluşlarıyla ilgili 77/780/EEC ve 89/646/EEC sayılı Direktifleri, hayat dışı sigortalara ilişkin 73/239/EEC ve 92/49/EEC sayılı Direktifleri, hayat sigortası alanındaki 79/267/EEC ve 92/96/EEC sayılı Direktifleri, yatırım firmaları ile ilgili 93/22/EEC sayılı Direktifi ve menkul kıymetlere yatırım yapmak suretiyle portföy işleten kollektif yatırım şirketleriyle (UCITS) ilgili olarak 85/611/EEC sayılı Direktifi değiştiren 29 Haziran 1995 tarih ve 95/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

23

Direkt sigorta işlemlerine ilişkin hukuk ve yönetim kurallarının (hayat sigortası hariç) eşgüdümü ile 73/239/EEC ve 88/357/EEC (Üçüncü Hayat Dışı Sigortalar Direktifi) sayılı Direktiflerde değişiklik yapılması hakkında 18 Haziran 1992 tarih ve 92/49/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003 a)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004 a)

24

73/239/EEC sayılı Konsey Direktifinde değişiklik yapan kredi ve kefalet sigortalarına ilişkin 22 Haziran 1987 tarih ve 87/343/EEC sayılı Konsey Direktifi

Kredi ve Kefalet Sigortaları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2005

2- Aralık 2005

25

Hukuksal koruma sigortasına ilişkin 22 Haziran 1987 tarih ve 87/344/EEC sayılı Konsey Direktifi

Hukuksal Koruma Sigortası Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2005

2- Aralık 2005

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Muhasebe, Mali Tablolar ve Denetim

26

Sigorta şirketlerinin yıllık hesaplarına ve konsolide hesaplarına ilişkin 19 Aralık 1991 tarih ve 91/674/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigorta Şirketlerinin Muhasebe Sistemi Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

Yükümlülük Karşılama Yeterliliği

27

Hayat sigortası şirketlerinin yükümlülük karşılama yeterliliği ile ilgili 79/267/EEC Direktifini tamamlayıcı nitelikteki 5 Mart 2002 tarih ve 2002/12/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sigorta Şirketlerinin Yükümlülük Karşılama Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

28

Hayat dışı sigortası şirketlerinin yükümlülük karşılama yeterliliği ile ilgili 73/239/EEC Direktifini tamamlayıcı nitelikteki 5 Mart 2002 tarih ve 2002/13/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sigorta Şirketlerinin Yükümlülük Karşılama Yeterliliği Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

İstatistikler

29

Sigorta hizmetleri istatistikleri özelliklerinin tanımlarına dair 27 Mayıs 1999 tarih ve 1225/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İstatistikleri Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

30

Sigorta hizmetleri istatistiği için verilecek derogasyonlar ile ilgili 28 Mayıs 1999 tarih ve 1226/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İstatistikleri Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

31

Sigorta hizmetleri istatistiklerinin iletilmesinin teknik formatına dair 28 Mayıs 1999 tarih ve 1227/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İstatistikleri Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

 

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

32

Sigorta hizmetleri istatistikleri için veri serisi oluşturulmasına ilişkin 28 Mayıs 1999 tarih ve 1228/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İstatistikleri Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

Tasfiye ve Yeniden Yapılanma

33

Sigorta şirketlerinin yeniden yapılandırılması ve tasfiyesine ilişkin 19 Mart 2001 tarih ve 2001/17/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

Aracılar

34

Sigorta acente ve brokerlerine ilişkin yerleşme ve hizmet sunma serbestisinin etkin bir biçimde sağlanabilmesine yönelik tedbirler, özellikle bu faaliyetler konusundaki geçiş dönemi tedbirleri hakkında 13 Aralık 1976 tarih ve 77/92/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigorta Aracıları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

35

Sigorta Aracılarına İlişkin 18 Aralık 1991 tarih ve 92/48/EEC sayılı Komisyon Tavsiye Kararı

Sigorta Aracıları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

36

Sigorta Aracılığına İlişkin 9 Aralık 2002 tarih ve 2002/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sigorta Aracıları Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

 

 

 

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Reasürans

37

Reasürans ve retrosesyon alanlarında yerleşme ve hizmet sunma serbestisine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin 25 Şubat 1964 tarih ve 64/225/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Hazine Müsteşarlığı

Kasım 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Ek Denetim

38

Bir sigortacılık grubundaki sigorta şirketlerinin tamamlayıcı denetimi hakkındaki 27 Ekim 1998 tarih ve 98/78/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Bir Sigortacılık Grubundaki Sigorta Şirketlerinin Tamamlayıcı Denetimi Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2005

2- Aralık 2005

Elektronik Ticaret

39

Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Bazı Hukuki Yönleri ve Özellikle İç Pazarda Elektronik Ticaret Konusunda 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/31/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (elektronik ticaret konusunda Direktif)

Sigortacılığa İlişkin Elektronik Ticaret Hakkında Yönetmelik

Hazine Müsteşarlığı

Aralık 2005

2- Aralık 2005

Motorlu Taşıtlar

40

Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 24 Nisan 1972 tarih ve 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifi

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

41

Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması hakkında 30 Aralık 1983 tarih ve 84/5/EEC sayılı İkinci Konsey Direktifi

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

42

Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması hakkında 14 Mayıs 1990 tarih ve 90/232/EEC sayılı Üçüncü Konsey Direktifi

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

43

Özellikle motorlu taşıt mali sorumluluk konusunda olmak üzere, hayat sigortası dışında kalan sigortacılık faaliyetine ilişkin kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu ile ilgili 73/239/EEC sayılı Direktifi ve 88/357/EEC sayılı Direktifi değiştiren 8 Kasım 1990 tarih ve 90/618/EEC sayılı Konsey Direktifi

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

44

Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına ilişkin 30 Mayıs 1991 tarih ve 91/323/EEC Komisyon Kararı

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

45

Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına ilişkin 27 Ekim 1997 tarih ve 97/828/EC sayılı Komisyon Kararı

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

46

Motorlu taşıt mali sorumluluk sigortasına ilişkin hukuk kurallarının Üye Devletler arasında yaklaştırılması ve bu sigorta yükümlülüğünün denetimi hakkında 72/166/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına ilişkin 21 Aralık 1992 tarih ve 93/43/EC sayılı Komisyon Kararı

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

 

 

Tablo 3.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

47

73/239/EEC ve 88/357/EEC Direktiflerini Tamamlayan, Üye Devletlerin Motorlu Araç Kullanımında Sosyal Sorumluluğa Karşı Sigorta Yasalarının Uyumlaştırılmasına Dair 16 Mayıs 2000 tarih ve 2000/26/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (Dördüncü Motorlu Araç Sigortası Direktifi)

Karayolları Trafik Kanununda değişiklik

İçişleri Bakanlığı

2004, III. Çeyrek

1- 2004, IV.Çeyrek

2- 2004, IV. Çeyrek

a) Hizmet sunma serbestisine dair hükümler hizmetlere ilişkin müzakereler sırasında görüşülecektir.

b) Bu Direktife üyelikten sonra uyum sağlanacaktır.

Yukarıdaki tablolarda yer almamakla birlikte, aşağıda gösterilen mevzuatla ilgili uyumlaştırma çalışmaları devam edecektir.

Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

- 94/19/EC: Mevduat Garantisi Hakkında 30 Mayıs 1994 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Mevduat sigortasına tabi mevduat tutarı, Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primler Hakkında 2000/682 sayılı Karar ile 50 milyar TL olarak belirlenmiş olup, söz konusu miktar asgari 20.000 Euro olarak belirlenen AB normları ile uyumludur. Ancak, tam garanti uygulaması, yasal bir düzenlemeye dayanmamakla birlikte, Kasım 2000’de ortaya çıkan krizin etkisini sınırlamak amacıyla, 57. Hükümet tarafından 6 Aralık 2000 tarihinde yapılan açıklama ile başlatılmıştır. Söz konusu uygulama, mali sistemde ve finansal göstergelerde istikrarın sağlanması ile önceden duyurulacak bir takvim dahilinde kaldırılabilecektir. Diğer taraftan, Direktif, mevduat garantisinin Birlik içindeki bir kredi kuruluşunun tüm şubelerini kapsaması ve yurt dışında bulunan şubeye orijin ülkenin garanti sisteminin uygulanması bakımından, ülkemiz uygulamasından farklılaşmaktadır. Bu çerçevede, anılan Direktife tam uyum, ancak üye olduktan sonra sağlanacaktır.

- 89/117/EEC: 5 Nisan 2003 tarihli IMF Niyet Mektubundaki taahhütlerimiz çerçevesinde “banka dışı mali kurumların” düzenleme ve denetleme yetkisinin bir kanunla BDDK’ya devredilmesi öngörülmektedir. Devrin gerçekleşmesi durumunda bu kurumlara ilişkin mevzuat çalışması BDDK tarafından yapılacaktır.

Sigortacılık

- 78/473/EEC Topluluk düzeyinde koasürans alanındaki kanun, tüzük ve idari düzenlemelerin koordinasyonu hakkında 30 Mayıs 1978 tarihli Konsey Direktifi (hayat dışı)

- 91/370/EEC: Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmanın sonuçlanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Kararı

- 91/371/EEC: Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili bir Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Direktifi

- 91/675/EEC:Sigortacılık komitesi kurulmasına ilişkin 19 Aralık 1991 tarihli Konsey Direktifi

- 2155/91/EEC: Avrupa Ekonomik Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında yapılan hayat sigortası dışında doğrudan sigortalama ile ilgili Anlaşmanın özellikle 37., 39. ve 40. maddelerinin uygulanmasına yönelik hükümlerin yer aldığı 20 Haziran 1991 tarihli Konsey Tüzüğü

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 3.2.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Ana Unsur 3.2.1 Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

1

BDDK’nın insan kaynakları planının ve kurum içi eğitim programının geliştirilmesi

2003-2005

2

BDDK bünyesinde ortak bir veri tabanı oluşturulması, analitik araçların geliştirilmesi ve “Yönetim Bilgi Sisteminin” oluşturulması

2003-2005

Ana Unsur 3.2.2 Sermaye Piyasaları

3

Menkul kıymet işlemlerini izlemek, işlem anında manipülasyon, spekülasyon, içerden öğrenenlerin ticareti gibi anormallikleri belirlemek ve soruşturmak amacıyla SPK ve İMKB’nin bilgisayara dayalı piyasa gözetim sisteminin güçlendirilmesi

2004

4

Halka açık ortaklıkların ve aracı kuruluşların mali tablolarının ve özel durumlara ilişkin bilgilerin internet yoluyla toplanması ve kamuya açıklanmasının sağlanması (güvenliği sağlamak amacıyla bu projede elektronik imza kullanılacaktır)

2004

5

Yatırımcıları korumak ve piyasalarda şeffaflığı artırmak amacıyla menkul kıymetlerin kaydileştirilmesi

2007

6

Vadeli işlem ve opsiyon borsalarının menkul kıymetler piyasalarını tamamlamak üzere faaliyete geçmesi

2005

7

Mevzuatın uyumlaştırılması amacıyla SPK uzmanlarının eğitimi ve danışmanlık hizmeti alınması

2003-2006

Ana Unsur 3.2.3 Sigortacılık

8

Mali tabloların, hesap planının ve istatistiki tabloların Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatına uygun olarak oluşturulması

2003

9

Mevzuat ve idari yapılanma ile hizmet içi eğitime yönelik eşleştirme (twinning) projesi

2004-2006

10

Mali izleme ve istatistiki düzenlemelerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumu

2004-2006

 

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 3.2.3 (Euro)

İhtiyaçlar

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Ana Unsur 3.2.1 Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

I- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Eğitim

BDDK bünyesinde insan kaynakları planının ve kurum içi eğitim programının geliştirilmesi

2003-2005

 

200.000

 

200.000

Diğer

BDDK bünyesinde ortak bir veri tabanı oluşturulması, analitik araçların geliştirilmesi ve “Yönetim Bilgi Sisteminin” oluşturulması

2003-2005

 

250.000

 

250.000

Toplam

   

450.000

 

450.000

Ana Unsur 3.2.2 Sermaye Piyasaları

I-Yatırım – Sermaye Piyasası Kurulu

Bilgisayara dayalı piyasa gözetim sisteminin geliştirilmesi

2003-2004

650.000

   

650.000

İnternet yoluyla bilgi toplanması ve kamuya açıklanması

2003-2004

1.300.000

   

1.300.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması- Sermaye Piyasası Kurulu

Eğitim

2003-2006

 

300.000

 

300.000

Danışman İhtiyacı

2003-2006

 

1.500.000

 

1.500.000

Tablo 3.2.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Tercüme

2003-2006

 

15.000

 

15.000

Toplam

 

1.950.000

1.815.000

 

3.765.000

Ana Unsur 3.2.3 Sigortacılık

I-Yatırım– Hazine Müsteşarlığı

Mali izleme ve istatistik raporları için teknolojik alt yapının kurulması (yazılım ve donanım)

2004-2006

275.000

825.000

 

1.100.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması - Hazine Müsteşarlığı

Danışmanlık

2003

 

147.000

 

147.000

Diğer

Eşleştime (Twinning)

2004-2006

 

2.000.000

 

2.000.000

Toplam

 

275.000

2.972.000

 

3.247.000

ÖNCELİK 3.3 Bilgi toplumunda hizmet sunulmasına ilişkin AB mevzuatına uyumun sağlanması

1- Kısa Bilgi

Hizmetlerin Serbest Dolaşımı başlığı altında yer alan 2000/31/EC sayılı Direktif, bilgi toplumu hizmetlerinin sunumunda; servis sağlayıcıların kurulması, ticari iletişim, elektronik sözleşmeler, aracıların yükümlülükleri ve anlaşmazlıkların mahkemeye intikal ettirilmeden çözüme kavuşturulması, anlaşmazlıkların mahkemede çözülmesi ve mesleki davranış ilkelerine ilişkin hükümler içermektedir.

Elektronik Ticaret Direktifi olarak bilinen bu Direktifin 9. maddesi, elektronik yollarla akdedilen sözleşmelere ilişkin olup; 12. maddesi aracı olarak hizmet sağlayanların hangi hallerde sorumlu olmayacağına; 18. maddesi de yargı davaları başlığı altında bu konunun yargıda ele alınışına dair hükümler içermektedir. Bu itibarla, bilhassa bu yönlerden dikkate alınması için, 2000/31/EC sayılı Direktif, çalışmaları devam eden Borçlar Kanunu Tasarısı Hazırlama Komisyonuna gönderilmiştir. Söz konusu Direktifin sayılan maddeleri dışında kalan hususlarıyla ilgili olarak, elektronik belge ve elektronik veri hakkındaki mevzuat çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Şartlı erişime dayalı veya bunu içeren hizmetlerin yasal olarak korunması hakkındaki 98/84/EC sayılı Direktifin konusu, şartlı erişime (şifreli ve ücretli) dayalı hizmetlerin (televizyon, radyo ve internet üzerinden verilen hizmetler) izinsiz kullanımına olanak veren yasa dışı teçhizata karşı alınacak önlemlerin düzenlenmesidir. Konunun, yayıncılık ve internete ait teknik yönü olmakla beraber; ithalat, ihracat ve adli takibat gibi yönleri de mevcuttur. Bu Direktife paralel olarak, Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ETS 178 sayılı Şartlı Erişime Dayalı veya Bunu İçeren Hizmetlerin Yasal Olarak Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 24 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Sözleşmeye Türkiye henüz taraf olmamakla birlikte, yakın bir tarihte Sözleşmenin Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak, TBMM’ye sevk edilmesi beklenmektedir.

Teknik standartlar ve düzenlemeler konusunda bilgi teminine ilişkin 98/34/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi, 98/48/EC sayılı Direktifle tadil edilmiştir. Bu tadilat ile AB’nin mallar konusunda düzenleme getirmediği hususlarda hazırlanan ulusal teknik düzenlemeler ve standartlar için tesis ettiği bildirim mekanizması, benzer özelliği gösteren bilgi toplumu hizmetlerine yönelik teknik düzenlemeler ve standartların bildirimini de içine alacak şekilde genişletilmiştir. Buna paralel olarak, 98/34/EC sayılı Direktifin başlığı da “Teknik standartlar ve düzenlemeler ile bilgi toplumu hizmetleri konusunda bilgi teminine ilişkin Direktif” şeklinde değiştirilmiştir.

98/34/EC sayılı Direktife, 11 Temmuz 2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun uygulama yönetmeliklerinden biri olan ve 3 Nisan 2002 tarih ve 24714 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 3 Mayıs 2002 tarihinde yürürlüğe giren, Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik ile uyum sağlanmıştır. Söz konusu uyum sırasında, 2/97 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararının, 98/34/EC sayılı Direktifi Türkiye’ye uyarlayan hükümleri dikkate alınmıştır.

98/48/EC sayılı Direktif ile getirilen tadilatın, Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğe yansıtılabilmesine yönelik koşullar henüz açıklığa kavuşturulamadığı için, bu kapsamda devam eden bir mevzuat çalışması yoktur. Bu çerçevede, Avrupa Komisyonu ile görüşmeler devam etmektedir.

Elektronik imza için Topluluk çerçevesi hakkında 13 Aralık 1999 tarih ve 1999/93/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınmak suretiyle hazırlanan Elektronik İmza Kanunu Tasarısıyla, belirli nitelikleri taşıyan elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağı hususu hükme bağlanmaktadır. Ayrıca elektronik imzanın hangi hukuki işlem ve sözleşmelerde uygulanmayacağı, elektronik imzayla ilgili işlemler ile elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine de bu tasarıda yer verilmiştir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.3.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Bilgi toplumu hizmetlerinin bazı hukuki yönleri ve özellikle iç pazarda elektronik ticaret konusunda 8 Haziran 2000 tarih ve 2000/31/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (elektronik ticaret konusunda Direktif)

Borçlar Kanunu Tasarısıa)

Adalet Bakanlığı

Aralık 2005

1- Aralık 2005

2- Aralık 2005

Elektronik belge ve elektronik veri hakkında mevzuat

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Ekim 2005

1- Ekim 2005

2- Ekim 2005

 

Tablo 3.3.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Şartlı erişime dayalı veya bunu içeren hizmetlerin yasal olarak korunması hakkındaki 20 Kasım 1998 tarih ve 98/84/ EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Şartlı erişim hakkında mevzuat

Telekomünikasyon Kurumu

Aralık 2005

1- Aralık 2005

2- Aralık 2005

3

98/34/EC sayılı teknik standart ve düzenleme alanında bilgi sağlanmasına ilişkin prosedür hakkındaki Direktifte değişiklik yapan 20 Haziran 1998 tarih ve 98/48/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Öngören Yönetmelik

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Aralık 2004

1- Aralık 2004

2- Aralık 2004b)

4

Elektronik imza için topluluk çerçevesi hakkında 13 Aralık 1999 tarih ve 1999/93/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Elektronik İmza Kanunu Tasarısı

Adalet Bakanlığı

12 Haziran 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

a) Borçlar Kanunu Tasarısı ile 2000/31/EC sayılı Direktifin 9, 12 ve 18. maddeleri açısından uyum sağlanacaktır.

b) Söz konusu tadilatın öngörülen 2004 tarihi itibarıyla gerçekleştirilebilmesi için, 98/48/EC sayılı Direktife Türkiye tarafından uyum sağlanabilmesine yönelik koşulların açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 3.3.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

1

Elektronik imzanın sertifikasyonu konusunda, Telekomünikasyon Kurumunun insan kaynağı yönünden güçlendirilmesi amacıyla kurum içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi

2004-2005

2

Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde e-ticaret istatistiklerinin oluşturulması

2004

3

Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde mevzuat ve idari yapılanma ile hizmet içi eğitime yönelik eşleştirme (twinning) projesi

2005-2006

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 3.3.3 (Euro)

İhtiyaçlar

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I- Yatırım

Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde e-ticaret bilgi havuzu ve istatistiklerinin oluşturulması

2005-2006

200.000

600.000

800.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

Elektronik imzanın sertifikasyonu konusunda, Telekomünikasyon Kurumunun insan kaynağı yönünden güçlendirilmesi amacıyla kurum içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi

2004-2005

200.000

200.000

Eşleştirme (Twinning) projesi

Mevzuatın uyumlaştırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı uzmanlarının e-ticaret Direktifi ile ilgili eğitimi ve danışmanlık hizmeti alması

2005-2006

1.500.000

1.500.000

Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde e-ticaretin özendirilmesi için finansal ve idari destek araçlarına ilişkin mevzuat konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti alınması

2005

 

150.000

 

150.000

Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde e-finans hizmetleri ve standart kriterlerin oluşturulması konusunda eğitim alınması

2005

 

200.000

 

200.000

Adalet Bakanlığı bünyesinde elektronik imza mevzuatının uyum ve uygulamalarına yönelik eğitim , tercüme ve danışmanlık hizmeti alınması

2004-2005

 

200.000

 

200.000

Toplam

 

200.000

2.850.000

 

3.050.000

ÖNCELİK 3.4 Kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB mevzuatına uyum ve mevzuatın etkili uygulanmasının sağlanması

1- Kısa Bilgi

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin AB mevzuatına uyum sağlanması, Avrupa Komisyonunun yayımladığı 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde kısa vade altında, üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme yeteneği bölümünde, özellikle “Adalet ve İçişleri” ile “Hizmet Sunumu Serbestisi” başlıkları altında yer alan önceliklerden birisidir. Konu, ayrıca Katılım Ortaklığı Belgesinde orta vade altında, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın etkili uygulanmasının sağlanması şeklinde yer almaktadır.

Uyum için kanun tasarısı taslağı hazırlama çalışmaları son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Çalışmaları yürütülen Avrupa Konseyi-Avrupa Birliği-Türkiye Ortak Projeleri içerisinde yer alan Yasal Reformlara Destek Alt Komitesi kapsamında, bu kanun tasarısı taslağı üzerinde Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi uzmanlarının desteği de sağlanmaktadır.

Tasarı taslağı ile belirli veya kimliği belirlenebilir kişiye ilişkin bilgilerin bir işleme tabi tutulmasında; kişiliğin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, verilerin belirli, açık, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun amaçlar için kaydedilmesi, kullanılması ve bu amacın aşılmaması, verilerin doğru ve güncel olması, gerektiğinde yenilenmesi ve silinmesi, kişilerin ırk, siyasi düşünce, din, sağlık, cinsel yaşam gibi gizli verilerinin güvence altına alınması ve ilgili kişilere kendi verileri hakkında bilgi edinme hakkı tanınması gibi konular bir düzenleme altına alınacaktır.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 3.4.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı bağlamında kişilerin korunması hakkında 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı

Adalet Bakanlığı

Aralık 2004

1- Aralık 2004

2- Aralık 2004

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin tamamlayıcı mevzuat

a)

İçişleri Bakanlığıb)

Telekomünikasyon Kurumuc)

Aralık 2005

2- Aralık 2005

2

95/46/EC sayılı Direktif kapsamında kişisel verilerin üçüncü ülkelere transferi için standart akdi kurallara ilişkin 15 Haziran 2001 tarih ve 2001/497/EC sayılı Komisyon Kararı

Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı

Adalet Bakanlığı

Aralık 2004

1- Aralık 2004

2- Aralık 2004

a) Kişisel Verileri Koruma Kurumu oluşturulduktan sonra, bu kurum uygulamaya yönelik tamamlayıcı mevzuatı kendi görev ve yetki sahası çerçevesinde çıkaracaktır.

b) İçişleri Bakanlığı, görev ve yetki sahasına giren hususlarda tamamlayıcı mevzuat çıkaracaktır.

c) Telekomünikasyon Kurumu görev ve yetki sahasına giren hususlarda tamamlayıcı mevzuat çıkaracaktır.

Yukarıdaki tablolarda yer almamakla birlikte aşağıda gösterilen mevzuatla ilgili uyumlaştırma çalışmaları devam edecektir :

- 2000/518/EC: 95/46/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi bağlamında, İsviçre’de sağlanan kişisel verilerin yeterli korunduğuna ilişkin 26 Temmuz 2000 tarihli Komisyon Kararı, Topluluğa üyelikle beraber dikkate alınmayı gerektirmektedir. Bu Kararın gereği, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısında 95/46/EC sayılı Direktifin 25. maddesine uyumlu bir hüküm vaz’edilerek yerine getirilmektedir.

- 2000/519/EC: 95/46/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi bağlamında, Macaristan’da sağlanan kişisel verilerin yeterli korunduğuna ilişkin 26 Temmuz 2000 tarihli Komisyon Kararı Topluluğa üyelikle beraber dikkate alınmayı gerektirmektedir. Bu Kararın gereği, Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısında 95/46/EC sayılı Direktifin 25. maddesine uyumlu bir hüküm vaz’edilerek yerine getirilmektedir.

- 2001/45/EC: 18 Aralık 2000 tarihli Topluluk kurumları ve organları tarafından kişisel verilerin işlenmesi bakımından kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımına ilişkin Tüzükte, Topluluk düzeyindeki düzenleme ve Üye Devletlerin söz konusu edilmesi nedeniyle, bu mevzuata üyelikle birlikte uyum sağlanacaktır.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 3.4.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

1

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kurulması

2005

2

Kişisel Verileri Koruma Yüksek Kurulu ve hizmet birimlerinin oluşturulması

2005

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 3.4.3 (Euro)

İhtiyaçlar

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Kişisel Verileri Koruma Kurumua)

I-Yatırım

Gerekli fiziki alt yapının kurulması

2005-2006

       

 

 

Tablo 3.4.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

Personel Alımı

(248 kişi)

2005-2006

       

Eğitim

2005-2006

       

Danışman İhtiyacı

2005-2006

       

Tercüme

2005-2006

       

a) Kurulacak olan Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kurumsal yapılanmasına ilişkin olarak tabloda belirtilen başlıklarda gerekli aktivitelerin gerçekleştirilmesi öngörülmekle birlikte, bu aşamada bütçe tespiti yapılamamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 3.1

 

8 Mart 2001 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin Yayımlanmasından Bugüne Kadar Yapılmış Olan İdari Düzenlemeler

AB Mevzuatı

Karşılık Gelen Türk Mevzuatı ve Yayımlanma Tarihi

Bankacılık ve Diğer Mali Kurumlar

Kredi kuruluşlarının kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin 20 Mart 2000 tarih ve 2000/12/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (27 Haziran 2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazete)

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (31 Ocak 2002 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazete)

Yatırım şirketleri ve kredi kuruluşlarının sermaye yeterliliği hakkında 15 Mart 1993 tarih ve 93/6/EEC sayılı Konsey Direktifi

Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (31 Ocak 2002 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazete)

Merkez büroları yurtdışında bulunan kredi kuruluşları ile mali kurumların Üye Devletteki şubelerinin, yıllık muhasebe belgelerinin yayımlanmasıyla ilgili yükümlülükleri hakkında 13 Şubat 1989 tarih ve 89/117/EEC sayılı Konsey Direktifi

Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve İlgili 18 adet Tebliğ (22 Haziran 2002 tarih ve 24793 mükerrer sayılı Resmi Gazete)

Bankaların ve diğer mali kurumların yıllık hesapları ve konsolide hesapları hakkında 8 Aralık 1986 tarih ve 86/635/EEC sayılı Konsey Direktifi

Muhasebe Uygulama Yönetmeliği ve İlgili 18 adet Tebliğ (22 Haziran 2002 tarih ve 24793 mükerrer sayılı Resmi Gazete)

Sermaye Piyasaları

Yatırımcı tazmin sistemlerine ilişkin 3 Mart 1997 tarih ve 97/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik (21.6.2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete)

Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (21.6.2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete)

Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği (21.6.2001 tarih ve 24439 sayılı Resmi Gazete)

AB Mevzuatı

Karşılık Gelen Türk Mevzuatı ve Yayımlanma Tarihi

Menkul kıymetlerin halka arzı sırasında yayımlanacak olan izahnamenin hazırlanması, incelenmesi ve dağıtımı ile ilgili şartların koordinasyonuna yönelik 17 Nisan 1989 tarih ve 89/298/EEC sayılı Konsey Direktifi

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete)

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.2.2003 tarih ve 25024 sayılı Resmi Gazete)

Menkul kıymetlerin resmi borsa kotuna alınması ve bu menkul kıymetlere ilişkin bilgilerin yayımlanması hakkında 28 Mayıs 2001 tarih ve 2001/34/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete)

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.2.2003 tarih ve 25024 sayılı Resmi Gazete)

İçeriden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon (piyasanın kötüye kullanımı) hakkında 28 Ocak 2003 tarih ve 2003/6/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (22.4.2002 tarih ve 24734 sayılı Resmi Gazete)

Menkul kıymetler alanında yatırım hizmetlerine ilişkin 10 Mayıs 1993 tarih ve 93/22/EEC sayılı Konsey Direktifi

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (21.1.2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete)

Sigortacılık

Sigorta acente ve brokerlerine ilişkin yerleşme ve hizmet sunma serbestisinin etkin bir biçimde sağlanabilmesine yönelik tedbirler, özellikle bu faaliyetler konusundaki geçiş dönemi tedbirleri hakkında 13 Aralık 1976 tarih ve 77/92/EEC sayılı Konsey Direktifi

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ( 13 Eylül 2001 tarih ve 24522 sayılı Resmi Gazete)

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (19 Mart 2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete)

Sigorta aracılarına İlişkin 18 Aralık 1991 tarih ve 92/48/EEC sayılı Komisyon Tavsiye Kararı

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ( 13 Eylül 2001 tarih ve 24522 sayılı Resmi Gazete)

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (19 Mart 2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete)

Sigorta aracılığına İlişkin 9 Aralık 2002 tarih ve 2002/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ( 13 Eylül 2001 tarih ve 24522 sayılı Resmi Gazete)

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (19 Mart 2002 tarih ve 24700 sayılı Resmi Gazete)

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

ÖNCELİK 4.1 Türkiye’deki bütün sektörlerde (AB menşeli) yabancı yatırımların önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılması

ÖNCELİK 4.2 Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve tüzel kişilerinin gayrimenkul ediniminin önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılması

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELİK 4.1 Türkiye’deki bütün sektörlerde (AB menşeli) yabancı yatırımların önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılması

1- Kısa Bilgi

Türk yabancı sermaye mevzuatının AB mevzuatıyla uyumu ileri düzeyde olmasına rağmen, birtakım kısıtlamalar hala devam etmektedir. Yabancı sermayeli şirketler, kuruluş öncesi izin almak ve şirket kurmak için gerçek veya tüzel kişi başına 50.000 ABD Doları karşılığı sermayeyi Türkiye’ye getirmek zorundadır. Yabancı sermaye payı konusunda ise, sivil havacılık, deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği ve radyo televizyon yayıncılığı gibi bazı stratejik sektörler haricinde, kısıtlama bulunmamaktadır.

Yabancı sermaye mevzuatından kaynaklanan kısıtlamaların (izin prosedürü ve asgari sermaye şartı) kaldırılmasını öngören yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, yabancı yatırımların önündeki - ilgili kanunlardan kaynaklanan sektörel kısıtlamalar - dışındaki bütün kısıtlamalar kaldırılmış olacaktır.

Sektörel kısıtlamalar konusunda bazı istisnalar tanınmıştır. Buna göre, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 27. ve 29. maddeleri ve Yat Turizmi Yönetmeliği, gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılan yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar için 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyat, Bahriye (Kabotaj) ve Limanlaşma Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanuna bir istisna getirmiştir. Aynı şekilde, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3. ve 27. maddeleri ve Yat Turizmi Yönetmeliğinin 21. maddesi yurt dışında kurulu işletmelerin, turizm hizmet sektöründe serbestçe çalışmalarına izin vermektedir.

Ülkemizde özel radyo ve televizyon yayıncılığı sektörünü düzenleyen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunda yabancı sermayeye ilişkin kısıtlamalar bulunmaktadır. 3984 sayılı Kanun, AB mevzuatına uyum gerekçesiyle, 21 Mayıs 2002 tarih ve 24761 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4756 sayılı ve 9 Ağustos 2002 tarih ve 24841 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4771 sayılı Kanunlarla değişikliğe uğramıştır. Bu çerçevede, özel radyo ve televizyon kuruluşlarında sahipliği belirleyen “Kuruluş ve Hisse Oranları” başlıklı 29. maddenin yabancı sermaye oranını belirleyen (h) fıkrası “Bir özel radyo ve televizyon yayın kuruluşunda yabancı sermayenin payı ödenmiş sermayenin % 25’ni geçemez” olarak değiştirilmiştir. Bu oran daha önce % 20 ile sınırlandırılmıştı.

Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de menkul kıymet alım ve satımı yapmaları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 15. maddesi çerçevesinde serbest bulunmaktadır.

Yabancı menkul kıymetlerin Türk sermaye piyasalarında halka arzı ve işlem görmesi ile yabancı finansal hizmet sağlayacıların doğrudan yatırımlarının önündeki engellerin kaldırılması, Türk mali sektörünün AB’ye entegrasyonunu kolaylaşacaktır.

Sınır ötesi kredi transferleri hakkındaki 27 Ocak 1997 tarih ve 97/5/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine AB’ye üyelik ile uyum sağlanacaktır.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 4.1.1

No

AB Mevzuatının adı ve numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kurul

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Antlaşmanın 67. maddesinin uygulanması için 24 Haziran 1988 tarih ve 88/361/EEC sayılı Konsey Direktifi

KHK/91 Sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

Aralık 2005

84/8581 Karar Sayılı Menkul Kıymet Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

Aralık 2005

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

Aralık 2005

Seri: III No: 20 Sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

Aralık 2005

Seri: VII No 14 Sayılı Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

Aralık 2005

Seri:V No:46 Sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

Aralık 2005

Tablo 4.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının adı ve numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

   

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Ulaştırma Bakanlığı

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

815 sayılı Kabotaj Kanunu

Denizcilik Müsteşarlığı

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu

Telekomünikasyon Kurumu

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

2

98/26/EC: Ödemeler ve Menkul Kıymet Takas İşlemlerinde İşlemlerin Kesin Hüküm İfade Etmesi Hakkında 19 Mayıs 1998 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005

Aralık 2005

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması için Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 4.1.2

No

Yapılması Gerekenler-SPK

Uygulama Takvimi

1

Mevzuatın uyumlaştırılması amacıyla uzmanların eğitimi ve danışmanlık hizmeti alınması

2003-2006

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 4.1.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (SPK)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

2003-2006

 

80.000

-

80.000

Danışman İhtiyacı

2003-2006

 

500.000

 

500.000

Tercüme

         

Diğer

         

Toplam

   

580.000

 

580.000

ÖNCELİK 4.2 AB vatandaşları ve tüzel kişilerinin gayrimenkul ediniminin önündeki bütün kısıtlamaların kaldırılması

1- Kısa Bilgi

Türkiye’de yabancı gerçek kişilerin gayrimenkul edinimi, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi uyarınca karşılıklı olmak ve kanuni kısıtlayıcı hükümlere uymak koşullarına göre düzenlenmiştir.

Kanuni kısıtlayıcı hükümler şunlardır: Tapu Kanununun 36. maddesi, 442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesi, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 9/b ve 28. maddeleri ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 9/2 ve 27. maddeleri.

2644 sayılı Tapu Kanununun 36. maddesine göre “Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmayan müstakil çiftliklere ve köy dışında kalan arazinin 30 hektardan çoğuna ancak Hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükmün dışındadır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin 30 hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mansup mirasçı sıfatıyla yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de Hükümetin iznine bağlı olup, izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir”.

442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunmayan gerek şahıslar, gerekse şahıs hükmünde olan cemiyet ve şirketlerin (eşhas-ı hususiye ve hükmiye) köylerde arazi ve emlak almaları memnudur”.

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 9/b ve 28. maddeleri ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 9/2 ve 27. maddeleri gereğince, yabancılar askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri ile stratejik bölge sınırları içinde kalan taşınmaz malları edinemez. Bu kısıtlama, tüm iktisap yolları için geçerlidir.

Yabancı sermaye mevzuatına göre, Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli şirketler için gayrimenkul ediniminde bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 3 Temmuz 2003 tarihnde TBMM tarafından kabul edilen, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi değiştirilerek, gerçek kişiler konusundaki karşılıklılık esasına dayanan temel ölçüt korunmakta ve yabancı sermaye mevzuatında düzenlenmemiş olan yurt dışında yerleşik şirketlerin gayrimenkul edinimi, gerçek kişilerle aynı ölçüte bağlanmaktadır.

Buna göre, karşılıklılık ilkesine ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile ticaret şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz mal edinebilirler. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz mal ediniminde kendi vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya şirketlerine de tanınması esastır.

4916 sayılı Kanunun 35. maddesi, 442 sayılı Köy Kanununun 87. maddesini yürürlükten kaldırmaktadır. Aynı şekilde, Tasarının 18. maddesi ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesi yeniden düzenlenerek, Tapu Kanununun 36. maddesinde yer alan hükümlere de yer verildiğinden, 36. madde yürürlükten kaldırılmaktadır.

4916 sayılı Kanuna göre, yabancı ülkelerde kayıtlı ticaret şirketleri Türkiye’de otuz hektara kadar mal alma ve satma hakkına kavuşacaklardır. Eğer yabancı gerçek ve ticaret şirketleri otuz hektardan fazla bir taşınmazı almak isterlerse, Bakanlar Kurulunun iznini almaları gerekecektir. Bakanlar Kurulu, güvenlik ve kamu yararı gerekçesi ile yabancı gerçek kişiler ile ticaret şirketlerinin Türkiye’de gayrimenkul satın alamayacakları yerleri belirlemeye yetkilidir. Dolayısıyla, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, AB vatandaşları ve ticaret şirketleri de Türkiye’de gayrimenkul satın alabileceklerdir.

Turizm Teşvik Kanununun 8/e maddesinde “Turizm bölgelerinde ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu ve 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan, yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden, Bakanlar Kurulu Kararı ile istisna edilebilir” hükmü yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 4.2.1

No

AB Mevzuatının adı ve numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Antlaşmanın 67. maddesinin uygulanması için 24 Haziran 1988 tarih ve 88/361/EEC sayılı Konsey Direktifi

Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

Maliye Bakanlığı

3.7.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir

Temmuz 2003

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu

Milli Savunma Bakanlığı

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması için Kurumsal Yapılanma Takvimi

Kurumsal yapılanma öngörülmemektedir.

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Planlanan finansman ihtiyacı bulunmamaktadır.

5- ŞİRKETLER HUKUKU

 

8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 5.1’de gösterilmiştir.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

 

ÖNCELİK 5.1 Şirketler Hukuku

Ana Unsur 5.1.1 Şirketler Alanında Mevzuat Uyumu

Ana Unsur 5.1.2 Muhasebe ve Denetim

ÖNCELİK 5.2 Fikri Mülkiyet Hakları

ÖNCELİK 5.3 Sınai Mülkiyet Hakları

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELİK 5.1 Şirketler Hukuku

1- Kısa Bilgi

Şirketler Hukuku önceliği şirketlerle ilgili mevzuat uyumu ile muhasebe ve denetim olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bu alandaki uyum çalışmaları ağırlıklı olarak hazırlanmakta olan yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında sürdürülmektedir. Bu çalışmalara ilaveten Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) da kendi sorumluluk alanları itibarıyla bazı düzenlemeler yapacaktır.

SPK halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumlarının muhasebe standartlarını belirlemekte ve bu şirketler ile söz konusu kurumların bağımsız denetim standartlarını düzenlemektedir. SPK tarafından 2001 yılında konsolide mali tablolara ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine ve yüksek enflasyon dönemlerinde hazırlanacak mali tablolara ilişkin esaslar hakkında iki tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğlere göre, hisse senetleri borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören, sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde bağlı ortaklığı ve/veya müşterek yönetime tabi ortaklığı bulunan şirketler, konsolide mali tablolarını 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan itibaren yayımlamak zorundadır. Benzer şekilde, halka açık şirketler, aracı kuruluşlar ve yatırım ortaklıkları ve bu üç grubun bağlı ortaklık ve iştirakleri de 1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren yıllık ve bundan sonra gelecek ilk ara mali tablolardan itibaren mali tablolarını yüksek enflasyon döneminde uygulanacak muhasebe esaslarına göre hazırlamak zorundadır. Bu tarihten önce, yukarıda sayılan şirketler ve sermaye piyasası kurumları için bu mali tabloların hazırlanması ihtiyaridir. Sermaye Piyasası Kurulu 2002’de bağımsız denetim standartları ile ilgili olarak da değişiklikler yapmıştır. Bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsızlığı; bağımsız denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin ayrılması, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerde denetimden sorumlu komitelerin kurulması ve zorunlu bağımsız denetim kuruluşu rotasyonlarına ilişkin bu değişikliklerle güçlendirilmiştir. Ayrıca, mali tabloların hazırlanması, sunulması ve doğruluğu ile ilgili kurumsal sorumluluk ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve bağımsız denetim standartları ile ilgili iki proje üzerinde çalışmaktadır. UMS’ye uygun olarak hazırlanan taslaklar, SPK’nın web sayfasında görüşe açılmıştır. AB UMS Tüzüğü uyarınca, düzenlenmiş piyasalarda kote AB şirketlerinin tümünün konsolide mali tablolarını 2005 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe Standartlarını kullanarak hazırlamaları gerektiğinden, borsada kote şirketler için SPK tarafından belirlenen muhasebe standartları, planlanan döneme kadar AB düzenlemeleri ile uyumlu hale gelecektir.

Diğer taraftan, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa ilave Ek Madde 1 uyarınca kurulan idari ve mali özerkliğe sahip TMSK, finansal tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağlamak, kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve yayımlamakla görevlidir. Mart 2002 tarihinde faaliyete geçen TMSK, halen teşkilatlanmasını tamamlama çalışmalarını sürdürmektedir. TMSK halihazırda 13 adet muhasebe standardı taslağını “Türkiye Muhasebe Standardı Taslak Metni” olarak kamuoyunun görüşlerine açmış bulunmaktadır. Kurul, teşkilatlanmasının tamamlanmasını müteakip, Uluslararası Muhasebe Standartları ile tamamen uyumlu Türkiye Muhasebe Standartlarını yayımlamaya başlayacaktır.

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 5.1.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 5.1.1. Şirketler Alanında Mevzuat Uyumu

1

Kurucu Antlaşmanın 58. maddesinin 2. paragrafı kapsamındaki şirketlerin ortaklarının ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için Üye Devletlerce talep edilen teminatlar benzeri teminatların Topluluk aracılığıyla talep edilmesi amacıyla işbirliği hakkında 9 Mart 1968 tarih ve 68/151/EEC sayılı Birinci Konsey Direktifi

Türk Ticaret Kanunu

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Mart 2005a)

2- Mart 2005

 

 

 

 

Tablo 5.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Anonim şirketlerin kuruluşu ve sermayenin korunması ve değiştirilmesi hakkında, Kurucu Antlaşmanın 58. maddesinin 2. paragrafı kapsamındaki şirketlerin ortaklarının ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için Üye Devletlerce talep edilen teminatların eşdeğer kılınması amacıyla bu tür teminatların uyumlaştırılması hakkında 13 Aralık 1976 tarih ve 77/91/EEC sayılı İkinci Konsey Direktifi

Türk Ticaret Kanunu

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Mart 2005a)

2- Mart 2005

Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Sermaye Piyasası Kurulu b)

Eylül 2005 c)

2- Aralık 2005

 

3

Kurucu Antlaşmanın 54(3) (g) maddesi temelinde, halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin birleşmesi hakkında 9 Ekim 1978 tarih ve 78/855/EEC sayılı Üçüncü Konsey Direktifi

Türk Ticaret Kanunu

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Mart 2005 a)

2- Mart 2005

Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005c)

2- Aralık 2005

4

Bir başka devletin yasalarına tabi belirli şirket türlerinin bir Üye Devlette şube açması için gereken şartların tespiti hakkında 21 Aralık 1989 tarih ve 89/666/EEC sayılı Onbirinci Konsey Direktifi

Türk Ticaret Kanunu

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

 

Tablo 5.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

5

Tek ortaklı sınırlı sorumlu özel şirketler hakkında 21 Aralık 1989 tarih ve 89/667/EEC sayılı Onikinci Konsey Direktifi

Türk Ticaret Kanunu

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

6

Kurucu Antlaşmanın 54(3) (g) maddesi temelinde, halka açık sınırlı sorumlu şirketlerin bölünmesi hakkında 17 Aralık 1982 tarih ve 82/891/EEC sayılı Altıncı Konsey Direktifi

Türk Ticaret Kanunu

Adalet Bakanlığı

2004, II. Çeyrek

1- 2004, IV. Çeyrek

Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Mart 2005 a)

2- Mart 2005

Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

Sermaye Piyasası Kurulu

Eylül 2005 c)

2- Aralık 2005

7

Avrupa şirketi statüsüne ilişkin 8 Ekim 2001 tarih ve 2157/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü

Adalet Bakanlığı

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

Ana Unsur 5.1.2. Muhasebe ve Denetim

1

Kurucu Antlaşmanın 54 (3) (g) maddesi temelinde, belirli şirket tiplerinin yıllık muhasebeleri hakkında 25 Temmuz 1978 tarih ve 78/660/EEC sayılı Dördüncü Konsey Direktifi

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005 d)

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005d)

 

 

 

 

Tablo 5.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Kurucu Antlaşmanın 54 (3) (g) maddesi temelinde Konsolide Hesaplar hakkında 13 Haziran 1983 tarih ve 83/349/EEC sayılı Yedinci Konsey Direktifi

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005d)

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005d)

3

Uluslararası Muhasebe Standartlarının uygulanmasına ilişkin 19 Temmuz 2002 tarih ve 1606/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005 d)

Türkiye Muhasebe Standartlarına İlişkin Tebliğ

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Aralık 2005

2- Aralık 2005d)

a) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık şirketlerle ilgili düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu değişikliklerinin yürürlüğe girmesini müteakip bu değişikliklere paralel olarak yapılacaktır.

b) 1999 yılındaki Sermaye Piyasası Kanunu değişiklikleri ile halka açık şirketlerin temettü avansı dağıtmaları olanaklı hale gelmiştir. 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) temettü avansı dağıtım prensiplerinin belirlendiği bir Tebliğ yayımlamıştır ve sistem 77/91/EEC Direktifinin prensipleri ile uyumludur. Hisse senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde yapılan değişiklikle, esas sermaye sistemindeki halka açık anonim ortaklıkların yönetim kurulunun, yeni pay alma haklarının sınırlandırılması durumunda genel kurula yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının nedenlerini ve önerilen satış fiyatını açıkladığı bir rapor sunması zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu değişiklik 77/91/EEC Direktifi ile uyumludur. Bu değişikliklere ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından genel kurul yeter sayıları, kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili düzenlemelerde değişiklikler yapılacaktır.

c) Sermaye Piyasası Kanunu değişiklikleri sadece şirketler hukukunu değil, diğer AB düzenlemelerini de ilgilendirmektedir. Kanun AB’ye uyum bağlamında diğer değişiklikleri de ilgilendirdiğinden onay tarihi buna göre belirlenmiştir.

d) Avrupa Birliğinin muhasebeye ilişkin düzenlemelerinde değişiklik yapan Direktif, AB Bakanlar Konseyinin onayını müteakiben Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Ocak 2003’te Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan değişiklikler (IP/03/47), AB’nin mevcut düzenlemelerini mevcut en iyi uygulamalar ile uyumlu hale getirmektedir. Haziran 2002’de yayımlanan düzenleme ile (IP/02/417 ve IP/01/200), hisse senetleri borsalar veya diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören tüm AB şirketlerince, 2005 yılından itibaren UMS’nin kullanılması zorunlu tutulmuş ve bu düzenlemenin Üye Devletlerdeki tüm şirketlere yaygınlaştırılması hususunda Üye Devletlere izin verilmiştir. Bu değişiklikler aynı zamanda; ülkedeki tüm şirketlerce UMS’nin kullanılmasını zorunlu tutmayan Üye Devletlerde de benzer ölçüde yüksek kaliteli finansal raporlama sisteminin kullanılmasına izin vermiştir. AB’de muhasebe ve denetim düzenlemeleri ile ilgili çalışmaların 2005 sonuna kadar bitirilmesi öngörüldüğünden, muhasebe ve denetimle ilgili düzenlemelerimizin AB düzenlemelerine uyumlaştırılmasına ilişkin tarihler Aralık 2005 olarak alınmıştır.

 

 

 

 

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 5.1.2

No

Yapılması Gerekenler

Uygulama Tarihi

Sermaye Piyasası Kurulu

1

AB düzenlemelerinin uygulaması ile ilgili olarak çalışanların eğitimi

2003-2006

2

Mevzuat tercümesi

2003-2006

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

1

TMSK’nın teşkilatlanmasının ve bilgi işlem alt yapısının tamamlanması

2003-2006

2

Müktesebatın uygulanmasına yönelik olarak personele eğitim verilmesi

2003-2006

3

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle, TMSK’nın çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile Kurulca belirlenecek standartların uygulama, nitelik ve kapsamına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi

2003-2006

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 5.1.3 (Euro)

İhtiyaçlar – (Sermaye Piyasası Kurulu)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

         

Eğitim

- Şirketler hukuku alanında AB mevzuatı uygulamaları ile ilgili eğitim (3 gün, 3 uzman)

- Muhasebe ve denetim alanında AB mevzuat uygulamaları ile ilgili eğitim (3 gün, 3 uzman)

2003-2006

 

(2x10.000) 20.000

 

20.000

 

Tablo 5.1.3 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Sermaye Piyasası Kurulu)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Danışman İhtiyacı

         

Tercüme

2003-2006

2.500

7.500

 

10.000

Diğer

         

Toplam

 

2.500

27.500

 

30.000

 

 

Tablo 5.1.4 (Euro)

İhtiyaçlar – (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I- Yatırım

TMSK ile diğer kamu kurumları ve özel sektör arasında muhasebe standartları konusunda bilgi akışının sağlanmasını teminen bilgisayar ağı kurulması

2003-2006

60.000

180.000

 

240.000

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı

50 personel (kurum yeni oluşturulmuş olduğu cihetle)

2003-2006

50.000

   

50.000

Eğitim

UMS’deki 41 standardın uygulanması amacıyla eğitim (3 gün, 7 faaliyet, 1 uzman)

2003-2006

 

25.000

 

25.000

 

Tablo 5.1.4 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar – (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Danışman ihtiyacı

TMSK tarafından 41 adet uluslararası muhasebe standardının uygulanması için oluşturulacak komisyonların çalışma usul ve esaslarının tespitine yönelik danışman temini (3 danışman, 10 gün)

   

30.000

 

30.000

Tercüme (2000 sayfa x 10 Euro)

2003-2006

5.000

15.000

 

20.000

Diğer

         

Toplam

 

115.000

250.000

 

365.000

 

 

ÖNCELİK 5.2 Fikri Mülkiyet Hakları

1- Kısa Bilgi

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bu Kanunda değişiklikler yapan 4630 sayılı Kanun ile fikri mülkiyet hakları alanındaki AB mevzuatına önemli ölçüde uyum sağlanmıştır. Bununla birlikte, geneli itibarıyla uyum sağlanmış olunan yeniden satış ve bilgi toplumunda telif ve bağlantılı haklara ilişkin Topluluk düzenlemelerine tam uyum sağlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Yine bu kapsamda, veri tabanlarının içeriği ve yapımcısının haklarının korunmasına ilişkin mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

Fikri mülkiyet hakları alanındaki düzenlemelerin etkin olarak uygulanabilmesi için korsan faaliyetlerle mücadele büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 4630 sayılı Kanun ile organize bir suç niteliği taşıdığı kabul edilen korsan faaliyetlerde caydırıcılık sağlamaya yönelik etkin mekanizmalar içeren önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler kısaca:

- Eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin haklarının ihlal edilmemesi, sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilmesi maksadıyla zorunlu ve isteğe bağlı kayıt-tescil sisteminin oluşturulması,

- Hak ihlallerinde verilen para ve hapis cezalarının artırılması,

- Korsan çoğaltımların en fazla yapıldığı sinema ve müzik eserleri ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu bandrol uygulamasına ilişkin yeni tedbirler getirilmesi, bandrol uygulamasına ilişkin denetim komisyonları oluşturulması,

- Gümrüklerde korsan malların girişinin engellenmesi,

- İzinsiz çoğaltım yapılan yerlerin kapatılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış olması

şeklinde özetlenebilir.

Bu alanda sürdürülmekte olan faaliyetlerin yanı sıra farklı ulusal mevzuat arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunundaki para ve hapis cezalarının 5846 sayılı Kanundaki hükümlere göre düzenlenmesine yönelik bir Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmıştır.

Ayrıca, 30 Ocak 2003 tarihli Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanmasını Sağlayacak Usul ve Tedbirlere İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Taslağı incelenmiş ve Taslağın 22. maddesi çerçevesinde ilk aşamada Taşıyıcı Boş Materyal Üreten Tesisler ile Fikir ve Sanat Eserlerini Çoğaltan Dolum Tesislerinin Uymaları Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ Tasarısı hazırlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile korsanlıkla mücadele kapsamında, SID (Source Identification Code), ISRC (International Standard Recording Code) gibi uygulamalarla uluslararası kodların CD, VCD, DVD üzerinde tespiti sağlanacak ve böylelikle üretim ve dolum tesisleri disiplin altına alınabilecektir.

Uluslarararası sözleşmeler kapsamında, kısa vadede Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO Telif Hakları ile WIPO İcracılar ve Fonogramlar Antlaşmalarına taraf olunacak, İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 1961 Tarihli Roma Sözleşmesi1) ile Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesine2) katılım prosedürleri tamamlanacaktır.

Diğer taraftan, Türkiye’nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan fikrî-sınaî haklara dair yükümlülüklerini yerine getirmesini ve mahkemelerin konu ile ilgili mevzuatı hızlı ve etkili uygulamalarını sağlamak amacıyla, MEDA kapsamında yürütülmekte olan ve toplam maliyeti 2.289.450 Euro olan proje çerçevesinde (Fikri Hakların Etkin Uygulanmasına İlişkin Proje, Ref. No. DG1A-D/MEDTQ/02.99) 7 yerde ihtisas mahkemesi kurulması, 7 hâkim ve 1 savcının konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim alması, mahkemelerin bilgisayar alt yapısının tamamlanarak, Türk Patent Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Ankara Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezine (FİSAUM) bir elektronik ağ ile bağlanması ve konu ile ilgili Türkiye’nin ilk referans kütüphanesinin kurulması ve bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi öngörülmüştür.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 5.2.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Özgün bir sanat eserinin yazarının faydalanabilmesi için yeniden satış hakkına ilişkin 27 Eylül 2001 tarih ve 2001/84/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

4630 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mayıs 2004

1- Mayıs 2004

 

Tablo 5.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Veri tabanlarının yasal korunmasına ilişkin 11 Mart 1996 tarih ve 96/9/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

4630 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mayıs 2004

1- Mayıs 2004

3

Bilgi toplumunda telif hakkı ve bağlantılı hakların bazı yanlarının uyumlaştırılmasına İlişkin 22 Mayıs 2001 tarih ve 2001/29/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

4630 sayılı Kanunla değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mayıs 2004

1- Mayıs 2004

4

Fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını sağlayacak usul ve tedbirlere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Taslağı (COM(2003) 46(01))

Taşıyıcı Boş Materyal Üreten Tesisler ile Fikir ve Sanat Eserlerini Çoğaltan Dolum Tesislerinin Uymaları Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ b)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ağustos 2003

2 -Ağustos 2003

a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 4630 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler çerçevesinde yeniden tadil edilmiş haliyle, 96/9/EEC sayılı Direktife genel olarak uyumludur. Kanunla eser sahibine tanınan mali ve manevi haklara ilişkin bütün yetkiler ve hakların ihlali halinde uygulanması öngörülen hapis ve para cezaları veri tabanları için de geçerlidir. Söz konusu Kanunda, veri tabanları için nevi şahsına münhasır (sui generis) koruma öngörülmemekle birlikte, konuya ilişkin düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Yapılması planlanan düzenlemelerde veri tabanının içeriği ve veri tabanı yapımcısının haklarının korunmasına ilişkin hususların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

b) Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi Taslağının 22. maddesinin 1. fıkrası, (b) bendi (30 Ocak 2003)

 

Tablo 5.2.2

No

Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair 1961 Tarihli Roma Sözleşmesi

4116 sayılı Kanunla Katılımımız Uygun Bulunan İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamız Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Eylül 2003

 

Tablo 5.2.2 (Devamı)

No

Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi

4117 sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesinde Değişiklik Yapan ve 1979’da Tadil Edilen Paris Metnine Katılmamız Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Eylül 2003

 

3

WIPO Telif Hakları Antlaşması

WIPO Telif Hakları Antlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ekim 2003

1- Aralık 2003

Katılım Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ocak 2004

 

4

WIPO İcracılar ve Fonogramlar Antlaşması

WIPO İcracılar ve Fonogramlar Antlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ekim 2003

1- Aralık 2003

Katılım Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Dışişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ocak 2004

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 5.2.3

No

Yapılması Gerekenler - (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

1

Mevcut Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması

2004 - 2005

2

Bakanlık personeline AB uygulamaları hakkında eğitim verilmesi

2003 - 2005

 

Tablo 5.2.3 (Devamı)

No

Yapılması Gerekenler - (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

3

Bakanlık personeli için eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlenmesi

2004 - 2005

4

Fikri mülkiyete konu ürünlerin elektronik ortamda arşivlenmesi

2004 - 2005

5

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve mahkemeler arasında bilgisayar ağı kurulması

2004 - 2005

6

Bakanlık merkez birimleri ile taşra teşkilatı arasında bilgisayar ağının kurulması

2004 - 2005

7

Tescilli ürünlere sanal ortamda erişim sağlanması

2004 - 2005

8

Meslek birliklerinin teknik ve idari alt yapılarının güçlendirilmesi

2004 - 2005

9

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerin sürdürülmesi

2003 -

10

AB düzenlemelerinin ve hazırlanan uyum mevzuatının tercümesi

2003 - 2004

 

 

Tablo 5.2.4

No

Tespit Edilen Öncelik Çerçevesinde Yapılması Gerekenler - (Adalet Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

1

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemesine ilaveten diğer ihtisas mahkemelerinin kuruluşlarının tamamlanması

2003 – 2005

2

Yasal uygulamalar konusunda hakim ve savcıların eğitimi

2003 -

 

Ayrıca, fikri mülkiyet hakları konusundaki sorumluluk alanları itibarıyla polis, zabıta, maliye ve gümrük personelinin eğitimleri sürdürülerek ihtisaslaşma sağlanacaktır.

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 5.2.5 (Euro)

İhtiyaçlar – (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

2004-2005

1.250.000

3.750.000

5.000.000a)

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı b)

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılması kapsamında uzman olarak yetiştirilmek üzere 50 yeni personel alınması

2004 -2005

   

 

Eğitim

         

Bakanlık personeline AB uygulamaları hakkında seri eğitim verilmesi (3’er günlük 6 seminer)

2003-2005

 

21.000

 

21.000

Bakanlık personeline eğiticilerin eğitimi seminerleri düzenlenmesi (5’er günlük 3 seminer)

2004-2005

 

15.000

 

15.000

Danışman İhtiyacı

         

Fikri mülkiyet ürünlerinin elektronik ortamda arşivlenmesi, ilgili kurumlar ve taşra teşkilatı ile bilgisayar ağının oluşturulması, tescilli ürünlere sanal ortamda ulaşılması, meslek birliklerinin alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik bir proje hazırlanabilmesi amacıyla uzman desteği

2003-2004

 

100.000

 

100.000

Elektronik arşiv sistemi ve tescilli ürünlerin sanal ortama aktarılması konularındaki uygulamalarda destek olunması amacıyla kısa dönemli eşleştirme (twinning light) ihtiyacı

2005

 

500.000

 

500.000

Tercüme

2003-2004

 

10.000

10.000

Diğer

         

Toplam

 

1.250.000

4.396.000

 

5.646.000

a) 2004 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programına bir proje teklif edilmesi öngörülmektedir.

b) Bu aşamada personel alımına ilişkin ayrıntılı finansman ihtiyacı tespit edilememektedir.

ÖNCELİK 5.3 Sınai Mülkiyet Hakları

1- Kısa Bilgi

Türkiye’nin, Sınai Mülkiyet Hakları başlığı altında yer alan AB mevzuatına uyumunun büyük kısmı, Gümrük Birliği çerçevesinde yerine getirilmiş olup, bunların eksik kısımları için de belirli bir çalışma programı sürdürülmektedir. AB mevzuatına uyum çalışmalarının yanı sıra, Marka Kanunu Antlaşması (TLT) ve Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasına katılım çalışmaları son aşamaya gelmiştir.

Sınai mülkiyet sisteminin önemli bir parçası olan vekillik müessesinin kurumsallaştırılması amacıyla, patent ve marka vekilleri birliği kurulmasına ilişkin bir Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanmış ve ilgili tarafların görüşüne açılmıştır. Ayrıca, Türk Patent Enstitüsünün çalışma usul ve esaslarını belirleyen mevzuatın geçen zamana bağlı olarak güncelleştirilmesi ve uygulama aşamasında karşılaşılan bazı aksaklıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyonlarında görüşülmektedir. Tasarının en kısa zamanda yasalaşması beklenmektedir.

Bununla birlikte, sektörün henüz hazır olmaması sebebiyle, ek koruma sertifikaları konusundaki AB düzenlemeleri karşılığı Türk mevzuatının uygulama tarihi müzakere sürecinde belirlenecektir.

İlaveten, ilaçlardaki test verilerinin korunması (veri imtiyazı) konusunda Mart 2003 tarihinde Avrupa Komisyonuna bir eylem planý verilmiþtir. Buna göre, ülkemizin yol haritasının belirlenmesinde ilk adımı teşkil edecek olan ve bu yükümlüğünün getireceği mali yükün boyutlarını ortaya koymayı hedefleyen sektör raporu tamamlanmıştır. Sektör raporu, Avrupa Komisyonu uzmanları ile değerlendirilecek ve bu çerçevede mevzuat yönünden ihtiyaç duyulan değişiklik çalışmaları başlatılacaktır. Bu çalışmaların 2003-2004 yasama döneminde tamamlanması öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Türkiye’nin Gümrük Birliğinden kaynaklanan fikri-sınai haklara dair yükümlülüklerini yerine getirmesini ve mahkemelerin konu ile ilgili mevzuatı hızlı ve etkili uygulamalarını sağlamak amacıyla, MEDA kapsamında yürütülen ve toplam maliyeti 2.289.450 Euro olan proje çerçevesinde (Fikri Hakların Etkin Uygulanmasına İlişkin Proje, Ref. No. DG1A-D/MEDTQ/02.99), 7 yerde ihtisas mahkemesi kurulması, 7 hakim ve 1 savcının konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim alması, mahkemelerin bilgisayar alt yapısının tamamlanarak, Türk Patent Enstitüsü, Gümrük Müsteşarlığı, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezine (FİSAUM) bir elektronik ağ ile bağlanması ve konu ile ilgili Türkiye’nin ilk referans kütüphanesinin kurulması ve bir uluslararası sempozyum düzenlenmesi öngörülmüştür.

Ayrıca, Dünya Bankası ile yürütülen Endüstriyel Teknoloji Projesi kapsamında 1999-2003 yılları için sınai mülkiyet sisteminin geliştirilmesi amacıyla 19 milyon ABD Doları tutarında kaynak ayrılmıştır. Halihazırda sürdürülmekte olan bu proje başlıca, Türk Patent Enstitüsünün fiziki alt yapısı güçlendirilmesi, Enstitüye teknik yardım sağlanması, sınai haklar sistemi konusunda gerekli bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla bilgi merkezleri oluşturulması ve yargı da dahil olmak üzere uygulamadan sorumlu personele ve sektöre eğitim verilmesi unsurlarından oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 5.3.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasına ilişkin 16 Aralık 1986 tarih ve 87/54/EEC sayılı Konsey Direktifia)

Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Türk Patent Enstitüsü

31 Aralık 2003

1- Mayıs 2004

2

Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasının Kanada’dan gelenlere açılması hakkında 24 Ekim 1994 tarih ve 94/700/EC sayılı Konsey Kararı

Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Türk Patent Enstitüsü

31 Aralık 2003

1- Mayıs 2004

3

Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasının Dünya Ticaret Örgütü Üyesi kişilere yayılması hakkında 22 Aralık 1994 tarih ve 94/824/EC sayılı Konsey Kararı

Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Türk Patent Enstitüsü

31 Aralık 2003

1- Mayıs 2004

4

Yarı iletken ürünlerin topografyalarının yasal korunmasının Amerika Birleşik Devletleri ve onun himayesindeki belli bölgelere açılmasına ilişkin 27 Eylül 1993 tarih ve 93/520/EEC sayılı Konsey Kararı

Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Türk Patent Enstitüsü

31 Aralık 2003

1- Mayıs 2004

5

Yarı iletken ürünlerin topografyasının yasal korunmasının Isle of Man adasında oturanlara açılmasına ilişkin 11 Kasım 1996 tarih ve 96/644/EC sayılı Konsey Kararı

Entegre Devre Topografyalarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Türk Patent Enstitüsü

31 Aralık 2003

1- Mayıs 2004

6

Tıbbi ürünler için ek bir koruma sertifikası hazırlanması ile ilgili 18 Haziran 1992 tarih ve 1768/92/EEC sayılı Konsey Tüzüğü

 

Türk Patent Enstitüsü

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

 

 

Tablo 5.3.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

7

Topluluk markaları hakkında 20 Aralık 1993 tarih ve 40/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü

 

Türk Patent Enstitüsü

 

İlgili Topluluk mevzuatı AB’ye üye olduktan sonra doğrudan geçerlilik kazanacaktır. Mevcut Türk mevzuatında herhangi bir düzenleme gerekmemektedir.

8

Topluluk markaları hakkındaki 40/94/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin 13 Aralık 1995 tarih ve 2868/95/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

 

Türk Patent Enstitüsü

 

İlgili Topluluk mevzuatı AB’ye üye olduktan sonra doğrudan geçerlilik kazanacaktır. Mevcut Türk mevzuatında herhangi bir düzenleme gerekmemektedir.

9

Biyoteknolojik buluşların hukuki korunması hakkında 6 Temmuz 1998 tarih ve 98/44/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname

Türk Patent Enstitüsü

Nisan 2004

2- Mayıs 2004

10

Tasarımların hukuki korunması hakkında 13 Ekim 1998 tarih ve 98/71/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname

Türk Patent Enstitüsü

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

11

Topluluk tasarımları hakkında 12 Aralık 2001 tarih ve 6/2002/EC sayılı Konsey Tüzüğü

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararname

Türk Patent Enstitüsü

Aralık 2003

2- Mayıs 2004

 

 

Tablo 5.3.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

12

6/2002 sayılı Topluluk tasarımları hakkında Konsey Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin 21 Ekim 2002 tarih ve 2245/2002/EC sayılı Komisyon Tüzüğü

 

Türk Patent Enstitüsü

 

İlgili Topluluk Mevzuatı AB’ye üye olduktan sonra doğrudan geçerlilik kazanacaktır.

13

Bitki koruma ürünleri için ek koruma sertifikasına ilişkin 23 Temmuz 1996 tarih ve 1610/96/EC sayılı Konsey Tüzüğü

 

Türk Patent Enstitüsü

 

Müzakere sürecinde belirlenecektir.

14

Topluluk bitki çeşidi hakları hakkında 27 Temmuz 1994 tarih ve 2100/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısıb)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

30.03.2003

1- 01.06.2004

2- 15.06.2004

a) 87/54/EEC sayılı Konsey Direktifine uyum sağlandığında, 94/700/EC, 94/824/EC, 93/520/EEC ve 96/644/EC sayılı Direktiflere de doğrudan uyum sağlanmış olacaktır.

b) Bu Kanuna ilişkin uygulama yönetmelikleri ile kurumsal yapılanma ve finansman bilgileri Tarım başlığı altında Tablo 7.3.2 ve Tablo 7.3.3’te verilmektedir. Bu Kanunun yasalaşmasını müteakip, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeye (UPOV Sözleşmesi) katılım çalışmaları başlatılacaktır.

 

Tablo 5.3.2

No

Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Marka Kanunları Antlaşması (TLT)

Marka Kanunları Antlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Dışişleri Bakanlığı

Türk Patent Enstitüsü

Ocak 2003

1- Ekim 2003

Katılım Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Dışişleri Bakanlığı

Türk Patent Enstitüsü

Kasım 2003

 

 

Tablo 5.3.2 (Devamı)

No

Uluslararası Sözleşmenin Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

2

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Cenevre Metnine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Dışişleri Bakanlığı

Türk Patent Enstitüsü

Ocak 2003

  1. Ekim 2003

Katılım Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Dışişleri Bakanlığı

Türk Patent Enstitüsü

Kasım 2003

 

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 5.3.3

No

Yapılması Gerekenler - (Türk Patent Enstitüsü)

Uygulama Tarihi

1

Personel alımı ile kurumun güçlendirilmesi

30 Temmuz 2003

2

AB düzenlemelerinin uygulaması ile ilgili olarak çalışanların eğitimi

30 Kasım 2003

3

Mevzuat hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin danışman ihtiyacı

30 Aralık 2003

4

AB mevzuatının ve uyum için hazırlanan Türk mevzuatının tercümesi

2003 - 2004

Tablo 5.3.4

No

Yapılması Gerekenler - (Adalet Bakanlığı)

Uygulama Tarihi

1

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemesine ilaveten diğer ihtisas mahkemelerinin kuruluşlarının tamamlanması

2003 - 2005

2

Yasal uygulamalar konusunda hakim ve savcıların eğitimi

2003 -

Ayrıca, sınai mülkiyet hakları konusundaki sorumluluk alanları itibarıyla polis, zabıta, maliye ve gümrük personelinin eğitimleri sürdürülerek ihtisaslaşma sağlanacaktır.

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 5.3.5 (Euro)

İhtiyaçlar - (Türk Patent Enstitüsü)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

         

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

         

Personel Alımı a)

Özellikle patent, marka ve tasarım konularında yetiştirilmek üzere, kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla 50 personel istihdamı

2004

       

Eğitim

Patent, Tasarım ve Marka Uzman Yardımcılarının kendi konuları ile ilgili olarak AB Üye Devletlerine çalışma ziyaretinde bulunmaları (7 günlük 5’er kişilik gruplar halinde 7 ayrı çalışma ziyareti)

2004

 

50.000

 

50.000

Entegre devreler, Topluluk marka sistemi, Lahey Anlaşması, itiraz prosedürleri ve patentlenebilme kriterleri konularındaki uygulamaların yerinde görülebilmesi amacıyla AB Üye Devletlerine çalışma ziyaretinde bulunulması

2004

100.000 b)

100.000 b)

Uluslararası anlaşmalar konusunda eğitim (5 gün, 1 uzman)

2004

   

5.000 b)

5.000 b)

Topluluk tasarım sistemi konusunda eğitim ( 3 gün, 1 uzman)

2004

   

3.500 b)

3.500 b)

Kurumda istihdam edilecek aday personele mesleki oryantasyon eğitimi verilmesi (10 gün 2 uzman)

2004

   

20.000 b)

20.000 b)

Danışman İhtiyacı

         

Internet başvuruları ile ilgili teknik yardım (10 gün, 1 uzman)

2004

 

10.000

 

10.000

Veri tabanları uygulamaları ile ilgili danışman ihtiyacı

     

12.500 b)

12.500 b)

Tablo 5.3.5 (Devamı) (Euro)

İhtiyaçlar - (Türk Patent Enstitüsü)

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

Tercüme

2003

 

5.000

 

5.000

Diğer

2004 -2005

       

Toplam

   

65.000

141.000

206.000

a) Bu aşamada personel alımına ilişkin ayrıntılı finansman ihtiyacı tespit edilememektedir.

b) Dünya Bankası ile yürütülmekte olan 2. Endüstriyel Teknoloji Projesi kaynaklarından alınan meblağdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 5.1

 

8 Mart 2001 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin Yayımlanmasından  Bugüne Kadar  Yapılmış Olan İdari Düzenlemeler

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

1

Anonim şirketlerin kuruluşu ve sermayenin korunması ve değiştirilmesi hakkında, Kurucu Antlaşmanın 58. maddesinin 2. paragrafı kapsamındaki şirketlerin ortaklarının ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin korunması için Üye Devletlerce talep edilen teminatların eşdeğer kılınması amacıyla bu tür teminatların uyumlaştırılması hakkında 13 Aralık 1976 tarih ve 77/91/EEC sayılı İkinci Konsey Direktifi

Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ

Sermaye Piyasası Kurulu

13 Kasım 2001, No. 24582

2

Telif haklarına ve uydu yayınlarına ve kablo yeniden iletimine uygulanabilen telif hakları ile ilgili haklara dair belirli kuralların koordinasyonu hakkında 27 Eylül 1993 tarih ve 93/83/EEC sayılı Konsey Direktifi

Fikir ve Sanat Eserlerinin Radyo ve Televizyon Yayınlarında Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kültür ve Turizm Bakanlığı

15 Eylül 2001, No. 24524

6- REKABET POLİTİKASI

 

8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1’de gösterilmiştir.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

 

ÖNCELİK 6.1 Rekabet Politikası

ÖNCELİK 6.2 Devlet Yardımları

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELİK 6.1 Rekabet Politikası

1- Kısa Bilgi

Rekabet Kurumunun faaliyete geçtiği günden bugüne elde edilen tecrübeler ışığında özellikle bilgi toplama ve yerinde inceleme konularında karşılaşılan sorunların giderilmesi için, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda yapılması gerekli değişiklik ve ilavelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu Kanunla düzenlenen para cezalarının etkin olarak uygulanması hedeflenmektedir.

Rekabet Politikasındaki mevzuat uyumu, “Rekabet Mevzuatı Uyumu”, “Özel ve İnhisari Haklar” ve “Devlet Tekelleri” unsurları altında değerlendirilmiştir.

“Özel ve İnhisari Haklar”’la ilgili bir Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, derlenebilen AB mevzuatı ile bu alandaki Türk mevzuatının karşılaştırılarak, uyum çerçevesinde yapılması gerekenlerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yine bu kapsamda değerlendirilebilecek olan ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon sektörlerindeki liberalizasyona ilişkin bilgilere Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji başlıkları altında değinilmektedir.

“Ticari Nitelikli Devlet Tekelleri” alanında uyum çalışmaları sürdürülmektedir. Bu alanda en öncelikli konulardan birini oluşturan alkollü içkiler konusundaki çalışmalara özel bir önem verilmektedir.

4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun1) ile TEKEL’in monopol statüsü kaldýrýlmýþ ve tütün, alkol ve alkollü içkiler piyasasýndaki faaliyetlerin düzenleyici bir otorite eliyle yürütülmesi amacýyla Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkiler Piyasasý Düzenleme Kurumu kurulmuþtur. 2003 yýlý Mart ayýnda alkollü içkiler sektöründe yapýlmasý düþünülen liberalizasyon çalýþmalarýna iliþkin olarak Avrupa Komisyonuna bir eylem planý verilmiþtir.

Kurumun faaliyete geçmesini müteakip, 4619 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2) uygulama yönetmeliği çalışmaları başlamıştır. Bu çerçevede hazırlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik 6 Haziran 2003 tarih ve 25130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik, ancak mevcut Kanun çerçevesindeki uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu itibarla, AB’nin gerek teknik mevzuatına, gerekse rekabet politikalarına, daha ileri seviyede uyum sağlamaya yönelik çalışmalar da başlatılmıştır. Bu çalışmalardan şaraplarla ilgili olanlar kapsamlı olarak Tarım başlığı altında ele alınmaktadır.

 

 

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 6.1.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

13 Ekim 2000 tarihli Komisyon Bildirisi - Dikey Kısıtlamalar Hakkında Kılavuz (32000Y1013(01))

2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Uygulama Kılavuzu

Rekabet Kurumu

31 Aralık 2003

2- 31 Aralık 2003

2

Araştırma ve geliştirme anlaşmalarının kategorilerine Kurucu Antlaşmanın 81(3). maddesinin uygulanması hakkında 29 Kasım 2000 tarih ve 2659/2000 Komisyon Tüzüğü

Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği

Rekabet Kurumu

31 Aralık2003

2- 31 Aralık 2003

3

Motorlu araç sektöründeki dikey anlaşma ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 81(3). maddesinin uygulanması hakkında 31 Temmuz 2002 tarih ve 1400/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü

Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyet Tebliği

Rekabet Kurumu

31 Aralık2003

2- 31 Aralık 2003

 

 

 

Tablo 6.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

4

Tarımsal ürünlerin üretimi ve ticaretine belirli rekabet kurallarını uygulayan 20 Nisan 1962 tarih ve 26/62/EEC sayılı Konsey Tüzüğü

 

Rekabet Kurumu

 

4-17. sırada yer alan ve kısa vadede (2003/2004) uyum sağlanması öngörülen mevzuata yönelik olarak, Türkiye AB Tek Pazar ve Rekabet Alt Komitesinin 2003 yılı toplantısından önce Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü ile Rekabet Kurumu uzmanlarının/yetkililerinin bir araya gelerek yapacakları toplantı sonrasında uyumlaştırmaya ilişkin kesin bir yargıya varılması beklenmektedir.

5

Belirli fason üretim anlaşmalarının Kurucu Antlaşmanın 85(1). maddesi bağlamında değerlendirilmesi hakkında 18 Aralık 1978 tarihli Komisyon Bildirisi (31979Y0103(01))

       

6

Deniz taşımacılığına, Kurucu Antlaşmanın 85. ve 86. maddelerinin uygulanmasının ayrıntılı kurallarını düzenleyen 22 Aralık 1986 tarih ve 4056/86 sayılı Konsey Tüzüğü

7

Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelere rekabet kurallarının uygulanması usulünü düzenleyen 14 Aralık 1987 tarih ve 3975/87 sayılı Konsey Tüzüğü

 

Tablo 6.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

8

Programların ortaklaşa planlanması ve koordinasyonu, ortak faaliyetler, programlı hava hizmetlerinde yolcu ve kargo tarifeleri hakkında danışma ve havaalanlarında slot tahsisi ile ilgili belirli kategorideki anlaşma ve uyumlu eylemlere Antlaşmanın 85(3) maddesinin uygulanması hakkında 25 Haziran 1993 tarih ve 1617/93 sayılı Komisyon Tüzüğü

       

9

Belirli Kategorideki Teknoloji Transferi Anlaşmalarına Anlaşmanın 85(3) maddesinin uygulanması hakkında 31 Ocak 1996 tarih ve 240/96 sayılı Komisyon Tüzüğü

10

Topluluk rekabet hukuku amaçları bakımından ilgili pazar tanımı hakkında Komisyon Bildirisi (31997Y1209(01))

11

Düzenli hatlarda deniz taşımacılığı yapan şirketler arasındaki belirli kategorideki anlaşma ve uyumlu eylemler hakkında 19 Nisan 2000 tarih ve 823/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü

12

Uzmanlaşma Anlaşmaları kategorisine Anlaşmanın 81(3) maddesinin uygulanması hakkında 29 Kasım 2000 tarih ve 2658/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü

 

 

Tablo 6.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı/Kurul Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

13

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 81. maddesinin yatay işbirliği anlaşmalarına uygulanması hakkında Kılavuz (32001Y0106(01))

       

14

Konsantrasyonlarla doğrudan ilgili ve gerekli sınırlamalar hakkında Komisyon Bildirisi (52001XC0704(01))

15

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 81. maddesi çerçevesinde rekabeti sınırlayabilecek ölçekte olmayan anlaşmalara ilişkin Komisyon Bildirisi (52001XC1222(03))

16

Kartel davalarında cezalardan bağışıklık ve cezaların indirilmesi hakkında Komisyon Bildirisi (52002XC0219(02))

17

Sigorta sektöründeki belirli anlaşma, karar ve uyumlu eylemler hakkında 27 Şubat 2003 tarih ve 358/2003 sayılı Komisyon Tüzüğü

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Rekabet Kurumu için bu aşamada kurumsal yapılanma öngörülmemektedir. “Özel ve İnhisari Haklar” ile “Devlet Tekelleri” konusunda çalışmalar sürdüğü cihetle ihtiyaç belirlenememektedir.

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Rekabet Kurumu için bu aşamada planlanan finansman ihtiyacı bulunmamaktadır. “Özel ve İnhisari Haklar” ile “Devlet Tekelleri” konusunda çalışmalar sürdüğü cihetle ihtiyaç belirlenememektedir.

ÖNCELİK 6.2 Devlet Yardımları

1- Kısa Bilgi

İlgili AB mevzuatına uyum, devlet yardımlarını izleme ve denetlemeden sorumlu olacak otoritenin 2003 yılında oluşturulmasını müteakip başlayacaktır. Otoritenin mevzuat uyumu ve uygulamasına yardımcı olmak üzere 2002 yılı Katılım Öncesi Mali İşbirliği Projesi kapsamında eşleştirme (twinning) projesi kabul edilmiştir.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 6.2.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1

Antlaşmanın 93. maddesinin uygulanmasına ilişkin detaylı kuralları belirleyen 22 Mart 1999 tarih ve 659/1999 sayılı Konsey Tüzüğü

Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkındaki Kanun

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının altında kurumsal bir yapılanma oluşturulacaktır.

2003

1- 2003

2

Antlaşmanın 87. ve 88. maddelerinin eğitim yardımlarına uygulanmasına ilişkin 12 Ocak 2001 tarih ve 68/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü

Devlet yardımlarını izleme ve denetlemeden sorumlu otoritenin oluşturulmasını müteakiben ilk altı ay içerisinde yayımlanacaktır.

Devlet yardımlarını izleme ve denetlemeden sorumlu otoritenin oluşturulmasını müteakiben ilk altı ay içerisinde yayımlanacaktır.

3

Antlaşmanın 87 ve 88. maddelerinin de minimis yardımlara uygulanmasına ilişkin 12 Ocak 2001 tarih ve 69/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü

4

Antlaşmanın 87. ve 88. maddelerinin küçük ve orta boyutlu işletmelere verilen devlet yardımlarına uygulanmasına ilişkin 12 Ocak 2001 tarih ve 70/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü

5

Gemi inşa sanayiine yardımları düzenleyen 22 Aralık 1995 tarih ve 3094/95 sayılı Konsey Tüzüğü

6

Gemi inşa sanayiine uygulanacak devlet yardımlarına ilişkin yeni kuralları belirleyen 29 Haziran 1998 tarih ve 1540/98 sayılı Konsey Tüzüğü

Tablo 6.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

7

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 92 ve 93. maddelerinin bazı yatay devlet yardımlarına uygulanmasına ilişkin 7 Mayıs 1998 tarih ve 994/98 sayılı Konsey Tüzüğü

8

Çelik sanayiine Topluluk yardım kurallarını belirleyen 18 Aralık 1996 tarih ve 2496/96/ECSC sayılı Komisyon Kararı

9

Kamu teşebbüsleri ile Üye Devletler arasındaki mali ilişkilerin şeffaflığı hakkında 25 Haziran 1980 tarih ve 80/723/EEC sayılı Komisyon Direktifi

10

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 87. ve 88. maddelerinin istihdam için verilen devlet yardımlarına uygulanmasına ilişkin 12 Aralık 2002 tarih ve 2204/2002 sayılı Komisyon Tüzüğü

11

Kömür sanayii alanındaki devlet yardımlarına ilişkin 28 Aralık 1993 tarih ve 3632/93/ECSC sayılı Komisyon Kararı

12

Araştırma-Geliştirme alanındaki devlet yardımlarına ilişkin Topluluk Çerçevesini tadil eden 10 Mart 2001 tarihli Komisyon Bildirisi (C2001/078/15)

13

Çevrenin korunmasına yönelik devlet yardımları için Topluluk Kılavuzu (2001/C37/03)

 

Tablo 6.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

13

Çevrenin korunmasına yönelik devlet yardımları için Topluluk Kılavuzu (2001/C37/03)

     

14

Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşmanın 87. ve 88. maddelerinin garantiler şeklindeki devlet yardımlarına uygulanmasına ilişkin 11 Mart 2000 tarihli Komisyon Bildirisi (32000Y0311(03))

15

Zor durumdaki şirketleri kurtarma ve yeniden yapılandırmaya yönelik devlet yardımları hakkındaki kılavuz (1999/C 288/02)

16

AT Antlaşmasının 93 (1) maddesine göre AT Antlaşmasının 92. ve 93. maddelerini kısa dönemli ihracat kredisi sigortasına uygulayan bildiride değişiklik yapan Komisyon Bildirisi (2001/C217/02)

17

Doğrudan vergilere ilişkin tedbirler alanındaki devlet yardımları hakkındaki 10 Aralık 1998 tarihli Komisyon Bildirisi (31998Y1210(01))

18

Ulusal bölgesel yardım hakkındaki ilkelerde yapılan değişiklikler (2000/C 258/06)

19

Büyük yatırım projelerine yönelik bölgesel yardımlara ilişkin çok sektörlü çerçeve hakkındaki Komisyon Bildirisi (2002/C 70/04)

20

Devlet yardımı kurallarının kamu hizmeti yayınlarına uygulanması hakkında Komisyon Bildirisi (2001/C 320/04)

Tablo 6.2.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu Kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

21

Devlet yardımı ve risk sermayesine ilişkin Komisyon Bildirisi (2001/ C 235/ 03)

     

22

Motorlu taşıtlar endüstrisine devlet yardımları için topluluk çerçevesinin geçerlilik süresinin uzatılması hakkında 9 Eylül 2000 tarihli Komisyon Bildirisi (32000Y0909(05))

23

Kamu arazilerinin satışındaki yardım unsuruna ilişkin 10 Temmuz 1997 tarih ve 97/C 209/03 sayılı Komisyon Bildirisi

24

Çelik sektöründe kurtarma, yeniden yapılandırma ve kapatma yardımları hakkındaki 19 Mart 2002 tarih ve 2002/C 70/05 sayılı Komisyon Bildirisi

3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Kurumsal Yapılanma Takvimi

Tablo 6.2.2

No

Yapılması Gerekenler a)

Uygulama Tarihi

1

Mevzuat uygulamaları konusunda bilgi verebilecek katılım öncesi danışman ve hukuk danışmanlarının sağlanması

2003 - 2004

2

Bilgi-işlem sistemi oluşturulmasında destek sağlayacak uzman sağlanması

2003 - 2004

3

AB uygulamalarının yerinde görülebilmesi için çalışma ziyaretleri yapılması

2003 - 2004

a) Personel ve tabloda belirtilenler dışındaki ihtiyaçlar devlet yardımlarını izleme ve denetlemeden sorumlu olacak otoritenin oluşturulmasını müteakip belirlenecektir.

 

 

4- Planlanan Finansman İhtiyacı

Tablo 6.2.3 (Euro)

İhtiyaçlar

Yıl

Ulusal Bütçe

AB Kaynakları

Diğer

Toplam

I-Yatırım

II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması

Personel Alımı

         

Eğitim

- Yeni devlet yardımları sistemi hakkında eğitim

- AB uygulamalarının yerinde görülebilmesi için çalışma ziyaretleri

2003-2004

 

 

245.000

 

25.000

 

 

 

270.000

Danışman İhtiyacı

- Katılım Öncesi Danışman

- Hukuk danışmanları

- Bilgi-işlem uzmanları

- Münferit uzmanlar

2003-2004

 

 

400.000

115.000

80.000

60.000

 

 

655.000

Tercüme

2003-2004

 

60.000

 

60.000

Diğer

- Öngörülemeyen masraflar

 

2003-2004

 

 

15.000

 

 

15.000

Toplam

   

1.000.000

 

1.000.000

 

 

 

Ek 6.1

 

8 Mart 2001 Tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin Yayımlanmasından Bugüne Kadar Yapılmış Olan İdari Düzenlemeler

AB Mevzuatı

Ulusal Mevzuat

Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Dikey Anlaşma ve Uyumlu Eylemlere Anlaşmanın 81(3) maddesinin uygulanması hakkında 22 Aralık 1999 tarih ve 2790/1999 sayılı Komisyon Tüzüğü

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Tebliği (No: 2002/2)

14.07.2002, No. 24815

7- TARIM

24 Mart 2001 tarihinde yayımlanan ilk Ulusal Programdan günümüze kadar Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan kanunlar aşağıda, kanunlar dışında yayımlanan mevzuat ise karşılık geldiği AB mevzuatı ile birlikte Ek-7.1’de sunulmuştur:

- 10 Mart 2001 tarih ve 24338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile, zootekni konusundaki AB mevzuatına uyum sağlamak için gerekli yasal dayanak oluşturulmuştur.

- 19 Nisan 2001 tarih ve 24378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile pancar üretiminde sözleşmeli sisteme, şeker üretiminde de kota sistemine geçilmiştir.

- 26 Nisan 2001 tarih ve 24384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4648 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile hayvan hastalığı nedeniyle bir ülkeden yapılacak tüm ithalatlara ilişkin yasaklamanın, o ülkenin sadece hastalığın bulunduğu bölgesi ile sınırlandırılmasına olanak tanıyan düzenlemeler yapılmıştır.

- 9 Ocak 2002 tarih ve 24635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile tütün satışlarının açık artırma usulü, üretimin ise sözleşmeli olarak gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

ÖNCELİK 7.1 Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere Uyum

Ana Unsur 7.1.1 Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (IACS) Temel Unsurlarının Oluşturulması

Ana Unsur 7.1.2 Çiftlik Muhasebe Veri Ağının (FADN) Kurulması

Ana Unsur 7.1.3 Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonuna (EAGGF) Yönelik İdari Yapıların Oluşturulması

Ana Unsur 7.1.4 Organik Tarım

ÖNCELİK 7.2 Veterinerlik Mevzuatına Uyum

Ana Unsur 7.2.1 Veterinerlik Çerçeve Kanununun Çıkarılması ve Bunun Uygulanmasına Yönelik AB ile Uyumlu İdari Yapılanmanın Oluşturulması

Ana Unsur 7.2.2 Sınır Kontrol Noktaları

Ana Unsur 7.2.3 Veterinerlik Bilgi Sistemi

Ana Unsur 7.2.4 Hayvan Hastalıklarının Kontrolü ve İzlenmesi ile Acil Eylem Planları

Ana Unsur 7.2.5 Hayvan Refahı

Ana Unsur 7.2.6 Veteriner Halk Sağlığı

Ana Unsur 7.2.7 Yem

ÖNCELİK 7.3 Bitki Sağlığı Mevzuatına Uyum ve Gerekli Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması

Ana Unsur 7.3.1 Bitki Pasaportu Uygulamaları ve Sınır Kontrol Noktaları Dahil Zararlı Organizmalar

Ana Unsur 7.3.2 Bitki Koruma Ürünleri (Pestisitler)

Ana Unsur 7.3.3 Bitki Çeşidi Hakları

Ana Unsur 7.3.4 Tohum ve Fide Kalitesi

ÖNCELİK 7.4 Ulusal Kırsal Kalkınma ve Ormancılık Stratejilerinin Oluşturulması

Ana Unsur 7.4.1 Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin ve Programının Oluşturulması

Ana Unsur 7.4.2 Ulusal Ormancılık Stratejisinin Oluşturulması

ÖNCELİK 7.5 Gıda Güvenliği ve Kontrolü

Ana Unsur 7.5.1 Bitkisel Kökenli Gıda Maddelerinde Gıda Güvenliği

Ana Unsur 7.5.2 Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenliği

Ana Unsur 7.5.3 Et ve Et Ürünlerinde Gıda Güvenliği

Ana Unsur 7.5.4 Diğer Tarımsal Ürünlerde Gıda Güvenliği

Ana Unsur 7.5.5 Alkollü İçkilerde Gıda Güvenliği

Ana Unsur 7.5.6 Dikey Mevzuat

ÖNCELİK 7.6 Ortak Piyasa Düzenlerinin Kurulması ve Tarım Piyasalarının Etkin Biçimde İzlenmesine Yönelik Yasal Dayanak, İdari Yapılar ve Uygulama Mekanizmalarının Oluşturulması

Ana Unsur 7.6.1 Hububat ve Çeltik

Ana Unsur 7.6.2 Sığır ve Dana Eti

Ana Unsur 7.6.3 Süt ve Süt Ürünleri

Ana Unsur 7.6.4 Taze Meyve ve Sebze

Ana Unsur 7.6.5 İşlenmiş Meyve ve Sebze

Ana Unsur 7.6.6 Zeytinyağı

Ana Unsur 7.6.7 Şarap

Ana Unsur 7.6.8 Şeker

Ana Unsur 7.6.9 Tütün

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

ÖNCELİK 7.1. Yatay Konulara İlişkin Düzenlemelere Uyum

1- Kısa Bilgi

Bu öncelik altında ele alınan ve aşağıda belirtilen unsurlar, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2001 ve 2002 İlerleme Raporlarında özel olarak dikkat çekilen konuları içermektedir.

Ana Unsur 7.1.1 Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin (IACS) Temel Unsurlarının Oluşturulması

2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde (KOB), Türkiye’nin “Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin kilit unsurlarından biri olan hayvan kimlik sistemini tamamlaması ve arazi-parseli tanımlama sistemi gibi diğer unsurlar için hazırlık çalışmalarına başlaması” kısa vadeli; “Entegre İdare ve Kontrol Sistemini (IACS) oluşturması” da orta vadeli öncelikler arasında belirtilmiştir.

IACS’a doğrudan karşılık gelen Türk mevzuatı bulunmamakla birlikte, 2001 yılında başlatılan Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği- Arazi ve Çiftçi Kayıt Sistemi Projesi kapsamında, değişik kararname ve tebliğler ile çiftçilere doğrudan gelir desteği uygulamasına başlanmıştır. Uygulama kapsamında başvuruda bulunan çiftçilerin kaydı, çiftçi başvuruları ve bu başvuruların idari çapraz kontrolleri gibi bazı düzenlemeler, IACS’nin temel unsurları ile benzerlikler taşımaktadır. Bu benzerliklere rağmen, doğrudan gelir desteğinin, başvuruda bulunulan arazinin ekili olması koşuluyla, başvuruda bulunan bütün çiftçilere verilmesi, yardım oranlarında ürüne göre herhangi bir ayrıma gidilmemesi ve başvuruda bulunulan arazide beyan edilen ürünün gerçekte yetiştirilip yetiştirilmediğinin kontrol edilmemesi gibi AB’deki IACS uygulamalarından ayrılan noktalar da bulunmaktadır.

IACS’ın diğer temel unsurlarından olan hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı konusunda, ilk olarak 4 Haziran 2000 tarihinde yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında bir veri tabanı kurulmuş, hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydına başlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik 2002 yılında AB mevzuatına daha ileri uyumu sağlamak üzere revize edilmiştir. Uygulamanın başladığı 2001 yılından, Haziran 2003’e kadar 8 milyon hayvan küpelenmiş, 6,8 milyon sığır ve 1,2 milyon hayvancılık işletmesi veri tabanına kaydedilmiştir.

Küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve kaydı konusundaki mevzuat uyum çalışmalarına ise, ilgili AB mevzuatının değiştirilmekte olması yapılan ve değişikliklerin alt yapı yatırımlarında ve uygulamada ciddi farklılıklar ortaya çıkarabilecek nitelikte olması nedeniyle henüz başlanmamıştır.

Bu bağlamda öncelik kapsamında, Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin kurulmasına ilişkin olarak 3508/92 sayılı Konsey Tüzüğü ve 2419/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü uyumlaştırılacaktır. Bu çerçevede, mevcut kanunlardaki sistemin kurulması ve uygulanmasını engelleyen unsurlar, yapılacak değişiklikler ile ortadan kaldırılacaktır. Böylece, kısa vadede sistemin kurulması amacıyla gerekli unsurların oluşturulması için çalışmalar başlatılarak, orta vadede işleyen bir sistemin tamamlanması hedeflenmektedir.

Öncelik kapsamında kurumsal yapılanmada; doğrudan gelir desteği ve diğer destek mekanizmalarının AB’dekine benzer bir yapıya dönüştürülebilmesi için, başta tarımsal arazi parseli olmak üzere, arazi parseli tanımlama sisteminin oluşturulması, Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin arazi parseli tanımlama sistemi verileriyle ilişkilendirilerek arazi esaslı yardımlara ilişkin başvuruların kontrolünde sadece idari çapraz kontrollerin değil, aynı zamanda saha kontrollerinin kullanılması; sığır türü hayvanlara yönelik veri tabanında yer alan bilgilerin, IACS kapsamında oluşturulacak tek bir veri tabanında kullanılabilmesine olanak tanıyacak çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve tanımlanmasına ilişkin AB mevzuatında yapılacak değişiklik sonrasında, bu konudaki mevzuat uyum çalışmaları sonuçlandırılarak, IACS’yle entegre bir veri tabanı oluşturulacaktır.

Ana Unsur 7.1.2 Çiftlik Muhasebe Veri Ağının (FADN) Kurulması

Türkiye’de 1998 yılından bu yana bazı bölgelerde ve işletmelerde uygulanan tarımsal yapı inceleme metodu ile Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) mevzuatı uygulamaları arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. FADN ile ilgili olarak, 2001 yılı anket çalışması 78 ilde tamamlanmıştır. 2003 yılında tekrarlanacak olan anket çalışmasında, FADN değişkenlerine uygun olarak yeniden belirlenen değişkenlerin kullanılması planlanmaktadır.

Yapılan incelemede, sistemin uygulanması için gerekli alt yapının bulunduğu; ancak, ulusal bazda uygulamanın ciddi mali kaynak gerektirdiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, Katılım Ortaklığı Belgesinde orta vadede gerçekleştirilmesi öngörülen “tarımsal piyasaların etkili gözetimi ve ortak piyasa düzenlerinin oluşturulmasına ilişkin yasal esasların, idari yapıların ve uygulama mekanizmalarının benimsenmesi” önceliği kapsamında ele alınan Çiftlik Muhasebe Veri Ağı, tarım işletmelerinden ekonomik büyüklük ve tiplerine göre ayrıntılı veri elde edilmesi yoluyla, Türkiye’nin, tarım politikalarını oluşturmakta etkin bir biçimde kullanabileceği bir sistem olduğundan, bu konuda mevzuat uyumunun sağlanması ve kurumsal kapasitenin oluşturulması hedeflenmektedir.

Ana Unsur 7.1.3 Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonuna (EAGGF) Yönelik İdari Yapıların Oluşturulması

Katılım Ortaklığı Belgesinde, “Ortak Piyasa Düzenlerinin oluşturulması ve tarım piyasalarının etkin biçimde izlenmesine yönelik yasal dayanak, idari yapılar ve uygulama mekanizmalarının ortaya konulması” orta vadeli öncelikler arasında gösterilmiştir.

Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonunun (EAGGF) Garanti Bölümünden, ortak piyasa düzenleri kapsamında oluşturulan piyasa mekanizmalarına (doğrudan gelir desteği, depolama yardımları ve ihracat geri ödemeleri vb.) yönelik harcamalar finanse edilmektedir. Yönlendirme bölümü ise, esas itibarıyla üye devletlerdeki kırsal kalkınma tedbirlerinin finansmanında kullanılmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında, EAGGF mevzuatına tam uyum üyelikle gerçekleştirilebilecektir. Ancak, katılım öncesinde bu fonların kullanımı ve yönetimini sağlayacak idari yapıların ve uygulama mekanizmalarının ortaya konulması; bu amaçla da, EAGGF konuları kapsamında gerekli harcama ve düzenlemeleri gerçekleştirecek bir Ödeme Kuruluşunun (Paying Agency) kurulması ve bu kuruluşun uygulama kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Diğer aday ülkelerde bu konudaki yapılanma, Tarım ve Kırsal Kalkınma Özel Katılım Programı (SAPARD) çerçevesinde verilen fonların idaresinden sorumlu bir SAPARD kuruluşu kurma şeklinde olmuştur. Bu kuruluşların, üyelikle birlikte Ödeme Kuruluşuna dönüştürülmesi planlanmıştır.

Türkiye henüz Tarım ve Kırsal Kalkınma Özel Katılım Programı (SAPARD) kapsamında yer almamaktadır. Bununla birlikte EAGGF’ye yönelik kurumsal yapılanma ele alınırken, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde SAPARD veya benzeri bir programdan faydalandırılması kararı alınması ihtimali göz önünde bulundurularak, söz konusu programın gerektirdiği mekanizmaların oluşturulması için çalışmaların başlatılması öngörülmektedir.

Bu bağlamda, ödeme kuruluşunun, Türkiye’nin SAPARD Programına dahil edilmesi durumunda, SAPARD kuruluşu olarak da faaliyette bulunabilmesini sağlayacak biçimde yapılandırılması hedeflenmiştir.

Ana Unsur 7.1.4 Organik Tarım

Türkiye’de organik tarım uygulamaları 1986 yılında ihracata yönelik olarak başlatılmıştır. Başlangıçta ithalatçı ülkelerin mevzuatına göre yapılan üretim ve ihracat, 1991 yılında 2092/91 sayılı Konsey Tüzüğünün yürürlüğe girmesiyle, söz konusu Tüzük esas alınarak yapılmaya başlanmıştır. 2092/91 sayılı Konsey Tüzüğünün 14 Ocak 1992 tarihinde yayımlanan 94/92 sayılı ekinde, Topluluğa ekolojik ürün ihraç eden ülkelerin kendi mevzuatını oluşturmaları zorunluluğu getirildiğinden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile Yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlamış ve Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik, 24 Aralık 1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

z konusu Yönetmelik daha sonra Topluluk mevzuatında 1991 yılından sonra yapılan değişiklikleri içerecek şekilde güncellenmiş ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 11 Temmuz 2002 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Organik tarım uygulamalarına yönelik uyum böylece sağlanmış olmakla birlikte, bu uygulamaların henüz bir kanuna dayanmaması, bu konudaki en önemli eksikliği oluşturmaktadır. Bu nedenle, Organik Ürün ve Girdilerin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanunun çıkarılması, bu konuya ilişkin önceliklerin başında gelmektedir. Kanun taslağının yıl sonunda yasalaşması öngörülmektedir.

Kanunun yasalaşmasından sonra, AB Mevzuatında yapılan son değişiklikler doğrultusunda, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte gerekli değişiklikler yapılacak ya da söz konusu yönetmeliğe ek yönetmelikler çıkarılacaktır.

Kurumsal alt yapı hazırlıkları çerçevesinde, Tarım İl Müdürlüklerinde “organik tarım birimleri”nin kurulması planlanmaktadır. Bu birimlerde gerekli ekipman ve elektronik haberleşme alt yapısı kurulacak ve ilgili personel mevzuatın uygulanması konusunda eğitilecektir. Bu birimler tarafından, çiftçilerin ve işletmelerin denetimleri yapılacaktır.

Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarıyla bilgi akışı kurmak, mevzuatın uygulanmasını takip etmek ve denetimlerini gerçekleştirmek üzere internet üzerinde kullanılan bir yazılım programı geliştirilmiştir. Bu programa, organik hayvancılık, organik ürünlerin işlenmesi, ithalatı ve ihracatı ile ilgili bilgi akışı ve denetimi için ilave yazılım programı geliştirilecektir.

Organik tarım birimleri ile bilgi akışı ve denetim sonuçlarını takip için bilgisayar ağı ve veri tabanı kurulacaktır.

2- Mevzuat Uyum Takvimi

Tablo 7.1.1

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Ana Unsur 7.1.1 Entegre İdare Kontrol Sisteminin (IACS) Temel Unsurlarının Oluşturulması

1

3508/92/EC: Topluluk yardım programları için Entegre İdare Kontrol Sisteminin kurulması hakkında 27 Kasım 1992 tarihli Konsey Tüzüğü

2419/2001/EC: 3508/92 sayılı Konsey Tüzüğü ile oluşturulan belirli Topluluk yardım programları için Entegre İdare Kontrol Sisteminin uygulanması hakkında detaylı kurallar belirleyen 11 Aralık 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü

Tarım Çerçeve Kanunu

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Temmuz 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

Ortak Piyasa Düzeni Çerçeve Kanunu, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı

Mart 2004

1- Aralık 2004

2- Ocak 2005

Katılımı müteakip tam olarak uygulanacaktır.

Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Aralık 2004

2- Aralık 2004

2

92/102/EEC: Hayvanların tanımlanması ve kaydına ilişkin 27 Kasım 1992 tarihli Konsey Direktifi

Koyun, Keçi ve Domuzların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Aralık 2005

2- Mart 2006

 

Tablo 7.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

 

93/317/EEC : Küçükbaş hayvanlara uygulanan kulak işaretine ilişkin kodun içeriği ile ilgili 21 Nisan 1993 tarihli Komisyon Kararı

       
 

2000/678/EC : 64/432/EEC Sayılı Konsey Direktifi tarafından öngörüldüğü üzere domuzlar için ulusal veri tabanlarında işletmelerin kaydı için detaylı kuralları belirleyen 23 Ekim 2000 tarihli Komisyon Kararı

       

Ana Unsur 7.1.2 Çiftlik Muhasebe Veri Ağının Kurulması

1

79/65/EEC: Avrupa Ekonomik Topluluğunda tarımsal işletmelerin gelirlerine ve iş faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplanması için bir veri ağı kurulmasına ilişkin 15 Haziran 1965 tarihli Konsey Tüzüğü

Tarım Çerçeve Kanunu

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Temmuz 2003

1- Aralık 2003

2- Aralık 2003

İlgili Bakanlar Kurulu Kararları ve Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Devlet İstatistik Enstitüsü

Temmuz 2003

2- Aralık 2003

2237/77/EEC: Tarımsal işletmelerin gelirlerini belirlemek amacıyla kullanılan tarım hasılatına ilişkin 118/66/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren 23 Eylül 1977 tarihli Komisyon Tüzüğü

1859/82/EEC: Tarımsal işletmelerin gelirlerini tayin etmek amacıyla karlı işletmelerin seçimi ile ilgili 12 Temmuz 1982 tarihli Komisyon Tüzüğü

 

 

Tablo 7.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

1915/83/EEC: Tarımsal işletmelerin gelirlerinin belirlenmesi amacıyla muhasebe tutulmasına ilişkin bazı detaylı uygulama kurallarına ilişkin 13 Temmuz 1983 tarihli Komisyon Tüzüğü

90/36/EEC: Tarımsal işletmeler için Topluluk tipolojisi ile paralel olarak Avrupa ölçü ünitesinin belirlenmesi için kullanılacak agro-ekonomik eğilim katsayısını belirleyen 16 Temmuz 1990 tarihli Komisyon Kararı

85/377/EEC: Tarımsal işletmeler için bir Topluluk tipolojisi oluşturan 7 Haziran 1985 tarihli Komisyon Kararı

113/2003/EEC: 2003 yılında Tarım İşletmeleri Muhasebe Kayıtları Veri Ağı Sistemi için yapılan standart ödeme miktarını belirleyen 22 Ocak 2003 tarihli Komisyon Tüzüğü

Ana Unsur 7.1.3 Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGGF)

1

1258/1999/EEC: Ortak Tarım Politikasının finansmanına ilişkin 17 Mayıs 1999 tarihli Konsey Tüzüğü

Ödeme Kuruluşunun Oluşturulması ve Görevleri Hakkında Kanun

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Kasım 2005

1- Ocak 2006

2- Ocak 2006

 

 

 

 

Tablo 7.1.1 (Devamı)

No

AB Mevzuatının Adı ve Numarası

Karşılık Gelen Taslak Türk Mevzuatının Adı

Sorumlu kuruluş

Bakan Oluru/Bakanlar Kurulu Kararı (Beklenen Tarih)

1- Meclis Kabulü

2-Yürürlüğe Giriş (Beklenen Tarih)

Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (EAGGF) Garanti Bölümü

1

1883/78/EEC: Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu, Garanti Bölümü tarafından gerçekleştirilen müdahalelerin finansmanı hakkında genel kurallar belirleyen 2 Ağustos 1978 tarihli Konsey Tüzüğü

Ödeme Kuruluşunun Oluşturulması ve Görevleri Hakkında Kanun

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Kasım 2005

1 -Ocak 2006

2- Ocak 2006

Ortak Piyasa Düzeni Çerçeve Kanunu, ilgili Bakanlar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı