Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

21 Temmuz 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25175

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/5832 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması” ile “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Geçiş Yönetimi Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Milletlerarası Sözleşme

2003/5851 Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin İlişik Beyanlar ve Çekince ile Onaylanmasına Dair Karar

 

Yönetmelikler

— Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci ve 9 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Yönetmelik

 

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kuruluna Ait 17 Adet Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Danıştay Kararı

— Danıştay 3 üncü Dairesine Ait Bir Adet Karar

 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 9 Adet Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Gazi Üniversitesinden:

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 15/1/1997 tarihli ve 22878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her yarıyıl, açılacak lisansüstü dersler ve bunları verecek öğretim elemanları Enstitü Anabilim Dallarının görüşü alınarak, Enstitü Müdürünün teklifi ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü dersler ilke olarak, öğretim üyeleri veya doktoralı öğretim görevlilerince verilir.

Öğrenci, kendi tez danışmanınca her yarıyıl açılabilecek bir uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Bu derslerle ilgili ilkeleri Enstitü Yönetim Kurulu belirler.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci Maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Danışman, atandığı yarıyılı izleyen yarıyıl başından itibaren kredisiz, uzmanlık alan dersi açabilir. Açıldığı takdirde öğrenci bu dersi almak zorundadır. Sonuç Enstitüye "Başarılı" veya "Başarısız" olarak bildirilir. Öğrenci, uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Öğrenci, uzmanlık alan dersini, danışmanın atandığı yarıyıl itibariyle kredisiz olarak alır.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Danışman, atandığı yarıyılı izleyen yarıyıl başından itibaren kredisiz, uzmanlık alan dersi açabilir. Açıldığı takdirde, öğrenci bu dersi almak zorundadır. Sonuç "Başarılı" veya "Başarısız" olarak Enstitüye bildirilir.”

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden:

Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci ve 9 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 —23/5/2003 tarihli ve 25116 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ;

Madde 8 – “a) Merkez müdürü, Gazi Üniversitesinin Kırşehir’de bulunan fakülte veya yüksekokullarında görevli olup uzmanlık alanı itibariyle merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilecek bilim dallarından birine (Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler gibi) mensup öğretim üyeleri arasından Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanının önerisiyle Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Madde 9 — a) Kuruluşu : Merkez Yönetim Kurulu, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanının başkanlığında, Dekanın bulunmadığı zamanlarda Dekan’ın yetki vereceği Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında; Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen ve Gazi Üniversitesinin Kırşehir’de bulunan fakülte ve yüksekokullarında görev yapan Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Eğitim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler gibi anabilim dallarına mensup öğretim elemanları arasından seçilmiş toplam 9 kişiden oluşur. Gerekli görüldüğünde, Kırşehir’de ve diğer illerde faaliyet gösteren meslek odalarından bir veya en fazla iki temsilci alınabilir.”

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden:

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 —15/1/1997 tarihli ve 22878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 17 —Enstitü Yönetim Kurulu, anabilim dalı kurulunun kararı ve anabilim dalı başkanının görüşünü alarak, lisansüstü programlardan birine kayıt yaptıran öğrenciye ders ve tez çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir danışman tayin eder. Danışman lisansüstü programında görevli profesör, doçent, yardımcı doçentler, zorunlu hallerde en yakın anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya o anabilim dalındaki doktora yapmış bulunan öğretim elemanlarından da seçilebilir. Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü program için Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri belirler. Danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür. Bir Danışman öğretim üyesinin danışmanlık yapacağı en fazla öğrenci sayısı o anabilim dalındaki Danışman / öğrenci sayısı dikkate alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Tez aşamasına gelen öğrenciye gerekirse yeni bir danışman atanacağı gibi bir yardımcı danışmanda atanabilir. Yardımcı danışman ataması, danışmanın önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır.

Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu tez dönemindeki yüksek lisans ve doktora öğrencileri için, diğer tüm akademik ve idari yük ve ödevlerine ek olarak üç dersi geçmemek kaydı ile "Uzmanlık Alan Dersi" adlı kredisiz bir ders açılmasını öğrencinin kayıtlı olduğu programın anabilim dalı başkanlığına önerebilir. Önerilen bu dersin açılması anabilim dalı başkanının görüşü alınarak yönetim kurulunca karara bağlanır. Her öğrenci kendisi için açılan ve yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eden bu dersi kredisiz olarak almakla yükümlüdür. Bu derse ait sonuçlar "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitüye bildirilir. Uzmanlık alan derslerinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu dersle ilgili uygulama esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Gazi Üniversitesinden:

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 —16/11/1998 tarihli ve 23525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 – Diğer taraftan tez safhasında danışman, danışmanlığına atandığı öğrenci; yüksek lisansta derslerini başarıyla tamamladıktan sonra, doktorada ise yeterlilik sınavını başardıktan sonra üç dersi geçmemek kaydıyla kredisiz "Uzmanlık Alan Dersi" açabilir. Bu ders danışmanlık görevinin sona ermesine kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Açıldığı takdirde öğrenci bu dersi almak zorundadır. Sonuç, Enstitüye "Başarılı" veya "Başarısız" olarak bildirilir. Öğrenci Uzmanlık Alan Dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olduğu takdirde Enstitü ile ilişiği kesilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" b) Öğrenci kendi tez danışmanınca her yarıyıl açılabilecek bir "Uzmanlık Alan Dersi"ni almakla yükümlüdür. Bu derslerle ilgili ilkeleri Enstitü Yönetim Kurulu belirler."

MADDE 3 —Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 —Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 —Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararı

Danıştay Üçüncü Dairesinden:

Esas No : 2003/890

Karar No : 2003/3199

Kanun Yararına Temyiz Eden : Danıştay Başsavcılığı

Davacı : Fatih Deniz Kaynak

Vekili : Av. Emine Günaştı-Av. Adil Paşa

Çakmak Cad. Çukurova İş Hanı K:5-ADANA

Davalı : Karataş Vergi Dairesi Müdürlüğü-ADANA

İstemin Özeti : Otopark işleten, 85 kişiye otopark fişi düzenleyip perakende satış fişi düzenlemediğinden bahisle davacı adına 2001 takvim yılı için kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353'üncü maddesinin 2'nci bendinde; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde herbir belge için 2000/1697 sayılı B.K.K. ile 1.1.2001 tarihinden itibaren 35.000.000.-lira, takip eden fıkrada ise, herbir belge nevine ilişkin olarak kesilen özel usulsüzlük cezasının toplamının herbir tespit için 1.700.000.000.-lirayı, bir takvim yılı içinde ise 17.000.000.000.-lirayı aşamayacağının hükme bağlandığı, davacının 85 otopark fişi karşılığı perakende satış fişi düzenlemediğinin tespiti üzerine her bir fiş için ayrı ve üst tutar olan 1.700.000.000.-liralık özel usulsüzlük cezası kesildiğinin anlaşıldığı, olayın tek bir tespite dayanması nedeniyle tespit sayısı esas alınarak ceza kesilmesi gerekirken ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesinde kanuna uygunluk görülmediği gerekçesiyle kesilen cezanın 35.000.000.-lirayı aşan fazla kısmını kaldıran Adana Birinci Vergi Mahkemesinin 5.2.2002 gün ve E:2001/1101, K:2002/251 sayılı kararına karşı davalı idare tarafından yapılan itirazı kabul ederek mahkeme kararını bozan ve davayı reddeden Adana Bölge İdare Mahkemesinin 12.6.2002 gün ve E:2002/1140, K:2002/1219 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesinde, bölge idare mahkemesi kararlarından niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenlerin kanun yararına temyiz olunabileceğinin belirtildiği, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353'üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin tespiti halinde her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtildiğine göre tek bir yoklama tutanağıyla 85 ayrı belgenin düzenlenmediğinin tespiti halinde 85 ayrı tespitten söz edilemeyeceği ileri sürülerek Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun yararına bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi : Berent Araslı

Düşüncesi : 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 4108 sayılı Kanunla değişik 2'nci fıkrasında perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin, düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 35.000.000.- lira özel usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür. Maddede sözü edilen "her bir belge" ifadesi, belge nev'i için getirilmiş bir hüküm olduğundan aynı nev'i belgenin düzenlenmediğinin tespiti halinde, tespit sayısı dikkate alınarak ceza kesilebilir. Dava konusu olayda, bir tespitle 85 adet perakende satış fişi düzenlenmediği saptandığından, bir defa özel usulsüzlük cezası kesilebileceğinden Adana Bölge İdare Mahkemesi kararına yönelik kanun yararına temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince Adana Bölge İdare Mahkemesince verilen 12.6.2002 gün ve E:2002/1140, K:2002/1219 sayılı kararın, Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenmesi üzerine Tetkik Hakimi Berent Araslı'nın açıklamaları dinlenildikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Uyuşmazlık, otopark işleten davacının 85 müşterisine düzenlediği otopark fişi karşılığında perakende satış fişi düzenlemediğinin tutanakla saptanması üzerine kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin bulunmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353'üncü maddesinin 4108 sayılı Kanunla değişik 2'nci fıkrasında; perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için ihtilaflı dönemde 35.000.000.-lira özel usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür. Maddede her bir belge için özel usulsüzlük cezası kesileceği şeklinde yapılan düzenleme belge nev'ini belirlemek için yapılmış olup, aynı nev'i belgenin düzenlenmediğinin tespiti halinde tespit sayısının esas alınması gerekmektedir.

Olayda; 12.8.2001 günlü tutanakla 85 ayrı müşteriye verilen otopark hizmeti için perakende satış fişi düzenlenmediği tespit edilmiş, düzenlenmeyen perakende satış fişi sayısı dikkate alınarak (85x35.000.000)2.975.000.000 yerine 213 sayılı Kanunun 353'üncü maddesinin 2'nci bendinin 2'nci fıkrasında yer alan her bir belge nev'ine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 1.700.000.000.-lirayı aşamayacağına ilişkin hükmü uyarınca 1.700.000.000.-lira özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır. Ceza kesilmesine dayanak alınan tutanakta aynı nitelikte birden fazla belgenin düzenlenmemesine ilişkin tek bir tespit bulunduğundan, sadece yapılan bir tek tespite göre bir özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken, 85 ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği kabul edilerek ceza tutarının toplamı üzerinden kesilen cezada hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Danıştay Başsavcılığı temyiz isteminin kabulü ile Adana Bölge İdare Mahkemesinin 12.6.2002 günlü ve E:2002/1140, K:2002/1219 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın birer örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmî Gazete'de yayımlanmasına 22.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı


Sayfa Başı