Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

16 Temmuz 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25170

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5866 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Adıyaman İli'nde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/5867 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Erzincan İli'nde Fen - Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/5868 Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

2003/5883 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere Aynı Kanunun 3 üncü Maddesine Göre Ödenmek Üzere, 15/1/2002 Tarihli ve 2002/3581 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Ödeme Tarihleri 2003 Yılına Ertelenen İlave Tediyenin 31/7/2003 Tarihine Kadar Ödenmesi Hakkında Karar 

 

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

— Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Avukat Özdemir ÖZOK’un Seçilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

Rekabet Kurulu Kararları

— Rekabet Kurulunun 01-51/512-125 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-43/503-208 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 02-66/814-332 Sayılı Kararı

— Rekabet Kurulunun 03-21/237-102 Sayılı Kararı

 

Tebliğler

— Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

— İstanbul Valiliğine Ait Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair 2000/2 Sayılı Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Karar (2003/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2001/346 (4638 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/4 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/22 (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İlgili) K: 2003/34 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/46 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/46 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5866

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Adıyaman İli’nde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 1/4/2003 tarihli ve 8670 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M.A. ŞAHİN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. AYDIN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5867

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Erzincan İli’nde Fen - Edebiyat Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 25/6/2003 tarihli 16135 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. AYDIN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5868

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/6/2003 tarihli ve 028061 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Abdüllatif ŞENER

 

 

 

Başbakan V.

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

M. A. ŞAHİN

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. AYDIN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

1/7/2003 Tarihli ve 2003/5868 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Madde 1 — Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

Madde 2 —Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

Madde 3 —Bu Kararın 1 inci maddesinin, belirlenen esaslar dahilinde uygulanmasını Denizcilik Müsteşarlığı takip ve kontrol eder.

Madde 4 —Bu Karar 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5883

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere aynı Kanunun 3 üncü maddesine göre ödenmek üzere, 15/1/2002 tarihli ve 2002/3581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödeme tarihleri 2003 yılına ertelenen ilave tediyenin 31/7/2003 tarihine kadar ödenmesi; Maliye Bakanlığının 14/7/2003 tarihli ve 13968 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

A. AKSU

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/109

Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 146. maddesi ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa’nın 3., 4. ve 10. maddeleri uyarınca, Avukat Özdemir ÖZOK seçilmiştir.

15 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin, görevde yükselme ve sınıf değişikliklerinin liyakat,kariyer, kıdem, sicil durumları ve değerlendirme form bilgilerini dikkate alarak düzenlemek,hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta olup, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarına atanacak personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 28 inci ve 30 uncu maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ve değişikliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

Birim: Merkez teşkilatı ana hizmet,danışma ve denetim,yardımcı hizmet birimleri, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile taşra teşkilatında bölge müdürlükleri,kadastro müdürlükleri,tapu sicil müdürlüklerini,

Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

Personel: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanları,

Meslek Kursu: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce açılan iki yıl süreli meslek kursunu,

ÖSYM: Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ÖDYM: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Yerleştirme Merkezini,

KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların yer aldığı grupları,

Aynı Düzeyde Görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada aynı grup içinde gösterilen aynı alt görev gruplarında ve aynı düzeyde yer alan kadro unvanlarını,

Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyararşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

Alt Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

Görevde Yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan kadrolara aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavı

ifade eder.

Görev Grupları

Madde 5 — Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmeliğe tabi kadrolar dokuz ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

a) Yönetim Grubu;

1)Döner Sermaye İşletme Müdürü, Kadastro Müdürü,Tapu Sicil Müdürü, Kurs Müdürü,Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü, Bilgi İşlem Müdürü, Şube Müdürü,

2) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Okul Müdür Yardımcısı,

3) Şef, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru, Ayniyat Saymanı,

b) Hukuk Grubu;

1) Hukuk Müşaviri

c) Teknik Grup;

1) Kontrol Mühendisi,Mühendis, Mimar,

2) Pilot,

3) Rasıt,

4) Uçak Kontrol Makinisti, Uçak Telsizcisi,Kadastro Teknisyeni, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni, Kartograf, Teknisyen,

d) Araştırma ve Planlama Grubu;

1) APK Uzmanı, Uzman,

2) Araştırmacı,

e) Eğitim-Öğretim Grubu;

1) Öğretmen,

f) Bilgi İşlem Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı,

g) İdari Grup;

1) Bilgisayar İşletmeni,Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru,Sicil Katibi,Tapu Arşiv Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Memur,Sekreter,

2) Şoför,

h) Koruma ve Güvenlik Grubu;

1) Koruma Güvenlik Şefi,

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

ı) Meslek Grubu;

1) Mütercim,

2) Tapu Tetkik Memuru,

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Genel Esaslar

Öğrenim Düzeyi

Madde 6 — Personelin öğrenim düzeyi aşağıda belirtilen seviyede olmalıdır.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a/1,2); (b/1); (c/1); (d/1,2); (e/1); (f/1); (ı/1,2) bentlerindeki kadrolara atanabilmek için, en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a/3); (c/2,3); (f/2); (h/1); bentlerindeki kadrolara atanabilmek için en az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c/4); (g/1,2); (h/2) bentlerinde belirtilen kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak şarttır.

d) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin 3, 6, 7 nci bentlerinde sayılan kadrolara atanmaya ilişkin öğrenim düzeyinin belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu ile diğer meslek yüksekokullarının harita ve kadastro bölümünden mezun olanlar için bu maddenin (a) bendi; 24 üncü maddesinin 6, 7, 8, 12 nci bentlerinde sayılan kadrolara atanmaya ilişkin öğrenim düzeyinin belirlenmesinde ise iki yıl süreli mesleki kurs görenler için bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde öngörülen öğrenim şartı aranmaz.

Hizmet Süresi

Madde 7 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Genel Müdürlük teşkilatında çalışılan süreler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen sürelerdir.

Ayrıca, Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışma şartı aranır.

Sicil ve Disiplin

Madde 8 — Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şarttır.

Görevde Yükselme Eğitimine Alınma

Madde 9 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde eğitime alınacaklar EK-1 değerlendirme formundaki esaslara göre değerlendirmeye tabi tutularak başvuru sayısı boş kadro sayısının iki katına indirilir.

İki katından az başvuru olması halinde başvuruda bulunanlardan genel ve özel şartları taşıyanların tamamı görevde yükselme eğitimine alınırlar.

Eğitimler, Eğitim Dairesi Başkanlığının yönetiminde, Personel Dairesi Başkanlığı ve kadrosu boşalan birimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.

Görevde Yükselme Eğitim Süresi

Madde 10 — Görevde yükselme eğitimine alınanlar atama yapılacak ortak ders konularında en az 30 (günde en fazla 7 saat), 11 inci maddenin (g) ve (h) bentlerinde belirlenen konularda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olmak üzere düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır. Bu eğitimi tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme sınavına katılacakların eğitime devamı zorunludur. Eğitime devamsızlık gösterenler başarısız sayılarak görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınava alınmazlar.

Görevde Yükselme Eğitiminin Konuları

Madde 11 — Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

a) T.C. Anayasası,

1) Genel Esaslar,

2) Temel Hak ve Ödevler,

3) Devletin Temel Organları.

b) Atatürk İlkeleri, İnkılap Tarihi ve Ulusal Güvenlik,

c) Devlet Teşkilatı ile İlgili Mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat,

e) Türkçe Dilbilgisi ve Yazışma ile İlgili Kurallar,

f) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları,

g) İnsan Hakları,

h) Atanılacak Görevin Alanı ve Niteliği ile İlgili Konular,

Eğitimin % 40 ı yukarıdaki (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, % 60 ı ise (g) ve h bentlerinde belirtilen konulardan oluşur.

Duyuru

Madde 12 — Görevde yükselme eğitimi için yapılacak duyuru, eğitim tarihinden en az bir ay önce, eğitim yeri ve zamanı ise en az on beş gün önce bütün birimlere ve birimlerce personele aşağıdaki bilgilere de yer verilecek şekilde yapılır.

a) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, sayısı, birimi ve derecesi,

b) Eğitime katılacak personelde aranacak şartlar,

c) Son başvuru tarihi,

d) Eğitimin yapılacağı yer ve süresi ile başlama ve bitiş tarihleri.

Başvuru ve Değerlendirilmesi

Madde 13 — Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, durumları aranılan şartlara uyan personelin duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisine ilişkin dilekçesi birimleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları incelenir ve eğitime katılıp katılmayacakları yazılı olarak birim amirleri aracılığıyla kendilerine bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Sınav Şartı

Madde 14 — Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınavın Şekli

Madde 15 — Görevde yükselme sınavları yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavlar Kurum tarafından ÖSYM veya ÖDYM ye yaptırılır.

Sınav Kurulunun Teşekkülü

Madde 16 — Görevde Yükselme Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; aralarında Eğitim Dairesi Başkanı ve Personel Dairesi Başkanının da bulunduğu Genel Müdür tarafından belirlenen beş asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun Başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkarılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz.

Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17 — Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen asgari eğitim sürelerini dikkate alarak görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

b) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları incelemek ve karara bağlamak,

d) Sınavların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak ve sınavlarla ilgili diğer işleri sonuçlandırmak.

Sınavların Geçersiz Sayılması

Madde 18 — Sınavlar sırasında aşağıdaki durumları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır.

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek, adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar 5 yıl süre ile hiçbir görevde yükselme sınavına alınmazlar.

Sınav salonuna sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

Yazılı Sınav Yaptırılması

Madde 19 — Genel Müdürlük Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip 1 ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezine başvurur.

Yazılı sınavların yaptırılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir sözleşme ile belirlenir.

Sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler katılımcılar tarafından karşılanır.

Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 20 — Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme suretiyle atanacakların başarılı sayılabilmesi için yazılı sınav notunun en az 70 olması şarttır.

Sınav kurulları tarafından yapılan sınav değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek nottan başlamak üzere belirlenen sayı kadar asıl ve yedek başarı listesi hazırlanarak Sınav Kurulu tarafından imzalanır, Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 21 — Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

İtirazlar ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 22 — Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 23 — Görevde yükselme sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına göre atamaya yetkili amir tarafından tercihler değerlendirilerek 1 ay içinde boş kadroya atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde, (EK – 1) değerlendirme formu puanındaki sıralamaya göre, değerlendirme formu puanının aynı olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşit olması halinde son üç yılın sicil notu ortalaması fazla olana öncelik tanınır. Boşalan kadrolara aynı görev için müteakip sınav açılıncaya kadar yedek listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanlardan atandıkları göreve başlamayanlar bu haklarını kaybederler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel Şartlar

Sınıf ve Unvan Değişikliğinde Aranan Şartlar

Madde 24 — Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki unvanlara yapılacak atamalarda genel esaslar dışında aşağıdaki özel şartlar aranır.

1) Hukuk Müşaviri kadrolarına atanabilmek için;

a) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

b) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) Döner Sermaye İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe veya dengi eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak.

3) Kadastro Müdürü ve Tapu Sicil Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) Tapu Sicil veya Kadastro Müdür Yardımcısı kadrolarında 2 yıl, Kontrol Mühendisi, Mühendis, APK Uzmanı, Uzman, Araştırmacı kadrolarında 3 yıl, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru, Şef kadrolarında 4 yıl çalışmış olmak.

4) Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) Tapu Sicil veya Kadastro Müdür Yardımcısı kadrolarında 2 yıl, Kontrol Mühendisi, Mühendis, APK Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Mimar, Mütercim, Çözümleyici, Programcı kadrolarında 3 yıl, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru, Şef, Ayniyat Saymanı kadrolarında 4 yıl çalışmış olmak.

5) Ayniyat Saymanı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

6) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

b) Kontrol Mühendisi, Mühendis, APK Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru, Şef, Ayniyat Saymanı, Tapu Tetkik Memuru kadrolarında 2 yıl, Rasıt, Uçak Kontrol Makinisti, Uçak Telsizcisi, Kadastro Teknisyeni, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni, Kartograf, Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni,Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Tapu Arşiv Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Memur, Sekreter kadrolarında 3 yıl çalışmış olmak.

7) Kadastro Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

b) Kontrol Mühendisi kadrolarında çalışıyor olmak.

8) Şef kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

b) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Kadastro Teknisyeni, Uçak Kontrol Makinisti, Uçak Telsizcisi, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni, Kartograf, Teknisyen kadrolarında çalışmış olmak, Tapu Arşiv Memuru, Mutemet, Santral Memuru, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Memur, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında 2 yıl çalışmış olmak.

9) Kontrol Mühendisi kadrolarına atanabilmek için;

a) 4 yıllık fakültelerin Harita –Kadastro (Jeodezi-Fotogrametri) ve dengi bölümlerinden mezun olmak,

b) En az 2 yıl Mühendis (Harita-Kadastro veya Jeodezi-Fotogrametri) kadrosunda çalışmış olmak.

10) Mühendis (taşra) kadrolarına atanabilmek için;

a) 4 yıllık fakültelerin Harita-Kadastro veya Jeodezi-Fotogrametri bölümünden mezun olmak.

11) Mimar veya Mühendis (merkez) kadrolarına atanabilmek için;

a) 4 yıllık yükseköğrenim veren fakültelerin mimarlık veya mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

12) Kadastro Üyesi ve Kontrol Memuru kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 6 yıl hizmeti bulunmak, b) Kadastro Teknisyeni, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni, Kartograf kadrolarında çalışmış olmak.

13) Pilot kadrosuna atanabilmek için;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot diploması veya uçuş bonservisi almış olmak,

b) Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık S.H.D-T-33 pilot lisans ve sertifika talimatındaki koşullara haiz olmak,

c) En az uçak kategorisi (Ticari Pilot) lisansı almış olmak,

d) Çift motorlu uçakta en az 700 saatlik 1 inci pilotluk veya çok motorlu uçakta uçmuş olduğu halde 700 saati doldurmamışların çok ve tek motorlu uçaklarda toplam 1500 saatlik uçuş yapmış olmak ve bu uçuşlarını belgelemek,

e) Sağlık, sertifika ve lisans geçerlilik süresini geçirmemiş olmak.

14) Rasıt kadrosuna atanabilmek için;

a) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

b) Üniversitelerin harita-kadastro ( jeodezi-fotogrametri ) bölümü veya meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümü mezunu olmak,

c) Mühendis kadrolarında 2 yıl, Kadastro Teknisyeni, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni, Kartograf kadrolarında 4 yıl çalışmış olmak.

15) Uçak Kontrol Makinisti kadrosuna atanabilmek için;

a) Yüksek okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

b) Hava Kuvvetleri veya onarım servislerinde yetişmiş ve elinde sivil havacılık tarafından verilmiş sertifikası olmak.

16) Uçak Telsizcisi kadrosuna atanabilmek için;

a) Yüksek okullarının ilgili bölümünden mezun olmak,

b) Uçaklarda ve kameralarda bulunan telsiz sistemlerinin bakım ve onarımlarını yapabilecek düzeyde mesleki eğitim almış olduğunu belgelemek.

17) Kadastro Teknisyeni, Nirengi Teknisyeni, Stereo Kıymetlendirme Teknisyeni ve Kartograf kadrolarına atanabilmek için;

a) Meslek yüksekokullarının harita-kadastro bölümü ya da tapu ve kadastro meslek lisesi veya meslek liselerinin harita-kadastro bölümlerinden mezun olmak.

18) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

a) Meslek yüksekokulları veya meslek liselerinden mezun olmak.

19) APK Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 10 yıl hizmeti bulunmak.

20) Mütercim kadrolarına atanabilmek için;

a) KPDS sınavında en az (B) düzeyinde puan almış olmak.

21) Tapu Tetkik Memuru kadrolarına atanabilmek için;

a) Osmanlıca dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek.

22) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

a) Genel Müdürlükçe düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak. (Kadastro Teknisyeni kadroları hariç)

23) Tapu Arşiv Memuru Kadrolarına atanabilmek için;

a) Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında 5 yıl çalışmış olmak.

24) Kurs Müdürü, Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) Okul Müdür Yardımcısı kadrolarında 2 yıl, Öğretmen kadrolarında 4 yıl çalışmış olmak.

25) Okul Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen kadrolarında 3 yıl çalışmış olmak.

26) Öğretmen kadrolarına atanabilmek için;

a) Hukuk ve meslek dersleri öğretmen kadroları hariç, öğretmenlik formasyonuna sahip olmak.

27) Bilgi İşlem Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

b) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

c) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

d) KPDS sınavından en az (60) puan veya eşdeğer sınavlarda eşit puan almış olmak.

28) Çözümleyici kadrolarına atanabilmek için;

a) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

b) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

c) KPDS sınavından en az (60) puan veya eşdeğer sınavlarda eşit puan almış olmak,

29) Programcı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

b) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

c) KPDS sınavından en az (60) puan veya eşdeğer sınavlarda eşit puan almış olmak.

30) Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

a) Genel Müdürlükçe düzenlenecek bilgisayar kursunda başarılı olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler,Yürürlük ve Yürütme

Görev Grupları Arasında Geçişler

Madde 25 — Ana ve alt görev grupları arası ile aynı alt görev grubu içinde kalan kadrolara atanma işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Ana görev grupları arasında veya aynı ana görev grubunun alt görev grupları arasındaki geçişler; genel şartlar yanında atanılacak unvan için Yönetmelikte belirlenen özel şartların da taşınması kaydıyla, görevde yükselme sınavının kazanılması halinde mümkündür.

b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan ana görev gruplarının aynı alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, bu alt görev grubundaki diğer kadrolara, genel şartlar ile atanılacak unvan için belirtilen özel şartları taşıyan personel; Genel Müdürlükteki hizmeti, sicil durumu ve performans gibi kriterlerle değerlendirmeye tabi tutularak görevde yükselme sınav şartı aranmaksızın atanabilir.

c) Personelin alt kadrolara atanması; atanacağı kadro için Yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşıması kaydıyla görevde yükselme sınav şartı aranmaksızın isteğe bağlı olarak yapılabilir.

Naklen Geçişler

Madde 26 —Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar (Kadastro Müdürü,Tapu Sicil Müdürü, Kadastro Müdür Yardımcısı, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadroları hariç), aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara atanabilirler.

Yukarıdaki fıkra uyarınca İdaremize naklen geçiş yapanlar atandıkları kadrolarda 2 yıl çalışmadan diğer kadrolara sınavlı veya sınavsız geçemezler.

Özelleştirilen Kuruluşlardan Atama

Madde 27 — 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış Haklar

Madde 28 — Bu Yönetmelikte belirtilen görev unvanlarına Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır. 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevli personel hakkında unvanlar itibariyle belirlenmiş bulunan öğrenim düzeylerinin bir alt öğrenim düzeyi uygulanır.

18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Özürlülerin Eğitim ve Sınavı

Madde 29 — Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 30 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 31 — 12/3/2000 tarihli ve 23991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin; 1 inci maddesindeki "görevde yükselme ve", 2 nci maddesindeki "görevde yükselme suretiyle atanmaları ve", 3 üncü maddesindeki "ile 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci ve geçici 1 inci maddelerine" ifadeleri, 4 üncü maddesinin a,e,f,g,i,j,k bentleri, 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,40,41,42 nci maddeleri, 43 üncü maddesindeki "ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18/4/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" ifadeleri, Geçici Madde 1 ile 15 Ocak 2001 tarihli ve 24288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmeliğin 1,2,6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 32 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 14/4/2001 tarihli ve 24373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Kurum personelinin, görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalar için 11 inci maddenin (a-g) alt bentlerindeki ders konularında en az (30) (günde en fazla 7 saat), kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere, toplam en az (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları şarttır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 – Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgiler, eğitim tarihinden en az (1) ay önce, görevde yükselme eğitiminin tarihi ve yeri en az (15) gün önce Genel Müdürlükçe birimlere ve personele duyurulur."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10 — Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, boş kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla olamaz. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Başvuru sayısının atama yapılacak kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla olması halinde öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil, disiplin ve benzeri nitelikler göz önünde tutularak, ekte yer alan (EK-1) Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya göre değerlendirilmek suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının (2) katı kadar personel eğitime alınır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme sınav sonucuna göre atandığı göreve başlamayanlar son sınav tarihinden itibaren aynı görev için açılan eğitim programına iki takvim yılı geçmedikçe yeniden katılamazlar."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik l5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde l5 — Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sıralamasına göre boş kadro/pozisyon sayısı kadar, en geç üç ay içerisinde atama yapılır. Alınan puanların eşit olması halinde ataması yapılacak personel Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanma talebinde bulunan personel, Genel Müdürlükteki aynı unvanlı kadro/pozisyonlara veya aynı grup yada daha alt gruptaki diğer unvanlı kadro/pozisyonlara atanabilir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik l6 ncı maddesinin (A) bendinin (b) alt bendinin (6) numaralı, (d) ve (e) alt bentlerinin, (B) bendinin (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerinin, (C) bendinin (b) ve (c) alt bentlerinin, (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinin ve (E) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinin (3) numaralı, (F) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinin (5) numaralı, (G) bendinin (3) numaralı alt bendleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı maddenin (A) bendinin (a), (b), (c), (d) ve (e) alt bentlerinin, (B) bendinin (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerinin, (C) bendinin (b), (c) alt bentlerinin, (D) bendinin (a), (b) ve (c) alt bentlerinin, (E) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinin (2) numaralı, (F) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinin (4) numaralı, (G) bendinin (2) numaralı alt bendleri "Son sicil ve başarı değerlemesi notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 70 puandan aşağı olmamak," şeklinde, (A) ve (B) bentlerinin (c) alt bentlerinin (1) numaralı alt bendleri "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde sayılan şartları taşımak," şeklinde, (A) bendinin (a) alt bendine (4) üncü alt bend olarak "4) Kurumda en az üç yıllık hizmeti bulunmak," ibaresi eklenmiş, (b) alt bendinin (4) ve (c) alt bendinin (3) numaralı alt bendleri "Kurumda en az üç yıllık hizmeti bulunmak," şeklinde, (d) alt bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan "altı" ve "on" ibareleri "iki" ve "sekiz" şeklinde, (e) alt bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan "üç" ve "sekiz" ibareleri "iki" ve "beş" şeklinde (C) bendinin (b) alt bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan "beş" ve (c) alt bendinin (1) numaralı alt bendinde bulunan "üç" ibareleri "iki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin değişik l7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendi (b) bendi olarak, " b) Özel Güvenlik Teşkilatında görevli personelden bu görevi yapamayacakları tam teşekküllü Üniversite veya Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile tespit edilenler ile bu teşkilatta İl Koordinasyon Kurullarının belirlediği sayıdan fazla olan personel varsa, bunlardan istekli olanlar ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (E) bendinin (c) alt bendinde sayılanlar talepleri halinde ve Genel Müdürlükçe uygun görülmek kaydıyla 6 ncı maddenin (H) bendine dahil görevlere görevde yükselme usul ve esaslarına bağlı kalınmaksızın atanabilirler." şeklinde düzenlenmiştir.

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin l9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19 — Açıktan atamalarda genel hükümler uygulanır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 -— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 21 inci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 21 — 1 Eylül 2003 tarihine kadar, mevcut sözleşmelerinde yer alan ve Kanunda öngörülen piyasa yapısına aykırılık teşkil eden haklarından, 10 uncu madde uyarınca inceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunduğu takdirde feragat edeceğini yazılı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kuruma bildiren tüzel kişilere, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde lisans almak üzere Kuruma başvurmaları halinde, 7 nci maddede öngörülen ilan ve duyuru yapılmaksızın başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansları verilir."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Telekomünikasyon Kurumundan:

GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 27/9/2002 tarihli ve 24889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Aboneler, abone oldukları işletmeciyi değiştirdiklerinde; eski abone oldukları numaradan arandıklarında, talep etmeleri halinde hat iptali işlemini yapan işletmeci, abonenin yeni numarasını, arayanlara Kurum tarafından belirlenen şekilde sesli anons vasıtasıyla duyurur. Sesli anons, hat iptali işleminin gerçekleşmesinden itibaren 60 gün süre ile verilir. Bu süre Kurum tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. İşletmeci abonelikten ayrılmak isteyen aboneye sesli anons hizmeti hakkında bilgi verir ve bu hizmetten yararlanmak isteyen eski aboneden bunun karşılığında bir ücret talep edilmez."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden :

Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci ve 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l — 1/7/1997 tarihli ve 23036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, "Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 15 — Sınava girme koşullarını yerine getiren öğrencilerin başarı durumlarını belirlemek üzere yarıyıl sonunda o yarıyıla ait derslerin yarıyıl sonu sınavı yapılır. İlgili birimlerin akademik takvimine uygun olarak güz ya da bahar yarıyılı derslerinden bir sınav hakkı daha verilir. Mezun olmak için tek dersten beklemeli öğrencilere; sınava girme hakkını kazanmış olma koşuluyla o öğretim yılında bir sınav hakkı verilir. Bu sınavın tarihi, yeri ve zamanı birim Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Entegre sistemi uygulayan birimlerde yapılacak sınav şekilleri kendi yönergelerinde belirtilir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil, Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar dallarındaki dersler zorunlu derslerdendir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili dersleri için yalnız lisans öğretimi yapan birimlerimizde ara sınav yapılmaz ve sınavlarında başarı notu başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Ayrıca Güzel Sanatlar/Beden Eğitimi dersleri (1+1)2 kredi/saat olarak "Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar-Müzik Dersleri Koordinatörlüğü İşleyiş-Eğitim -Öğretim Yönergesi" ne göre okutulur. Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar derslerinin kredisi programın açıldığı Fakültenin/Yüksekokulun o yarıyıla ait öngörülen kredisinin dışında tutulur. Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili Yönetmeliğine uygun şekilde hazırlanan "Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi" hükümlerine göre kredili olarak okutulur. Üniversiteye bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili yönetmeliğine uygun biçimde hazırlanan, "Akdeniz Üniversitesi Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE l —12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, ''Akdeniz Üniversitesi Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği"nin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 — Hazırlık eğitim-öğretimi programları, Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir.

Hazırlık eğitim-öğretimine devam edecek öğrenciler, seviyelerine uygun bir hazırlık eğitim-öğretimi programına alınırlar.

Hazırlık eğitim-öğretimi her biri en az 16 hafta süreli güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve yıl esasına göre yürütülür. Bir yarıyılda ve/veya yılda eğitim-öğretim süresi Yabancı Diller Bölümü Bölüm Kurulunun önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından kararlaştırılır ve Üniversite Akademik Takviminde ayrıca belirtilir. Bu sürenin hesabında hafta sonu tatilleri ile Resmi Bayram tatilleri dikkate alınmaz.

Hazırlık eğitim-öğretimi süresince dersler, öğrencilerin yabancı dil seviyelerine göre haftada en az 24 (yirmidört) saat olarak düzenlenir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a) ve (c) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yeterlik Sınavı

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını veya önkaydını yaptıran, hazırlık eğitim-öğretiminden muaf olmak isteyen, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ancak hazırlık eğitim-öğretiminde başarısız olan veya kayıt donduran öğrenciler yeterlik sınavına girebilirler.

Yeterlik sınavı eğitim-öğretim yılı başında iki aşamalı (yazılı ve sözlü) olarak yapılır. Birinci aşama yazılı olup okuma, kelime bilgisi, dil bilgisini kapsar. Sınavın ikinci aşaması sözlü olup, bu sınava birinci aşamadan 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) - 59 (ellidokuz) arası puan alan öğrenciler katılır. Bu öğrencilerin muafiyet hakkını kazanabilmeleri için sözlü sınavdan en az 60 (altmış) puan almaları ve ortalamalarının da en az 60 (altmış) olması gereklidir. Yazılı sınavdan 100 (yüz) üzerinden 60 (altmış) ve üzeri alanlar zorunlu hazırlık programından muaf olurlar ve birinci sınıfa kayıtları yapılır.

Yeterlik sınavı aynı zamanda hazırlık eğitim-öğretimine kayıt olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerini tespit eden bir sınavdır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve öğrenciler başarı düzeylerine göre A (İleri), B (Orta ) ve C (Başlangıç) olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Ayrıca bu gruplar kendi içlerinde farklı gruplara ayrılabilirler.

Yeterlik sınavına girmeyen bir öğrenci doğrudan doğruya hazırlık eğitim-öğretimi programının C grubuna kayıt olur.

Yeterlik sınavı eğitim-öğretim yılının başında yapılır ve bu sınavın genel başarı notuna herhangi bir etkisi yoktur.

Gerektiğinde hazırlık eğitim-öğretimi programında yeterlik sınavından başka seviye tespit sınavları da yapılabilir."

"c) Yıl Sonu Genel Sınavı

Yıl sonu genel sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi not ortalaması en az 40 olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılır.

Yıl sonu genel sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Birinci aşama yazılı olup okuma, kelime bilgisi, dil bilgisini kapsar. Sınavın ikinci aşaması sözlü olup, bu sınava birinci aşamadan 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) -59 (ellidokuz) arası puan alan öğrenciler katılır. Bu öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavdan yüz üzerinden en az 60 (altmış) puan almaları ve ortalamalarının da en az 60 (altmış) olması gerekir. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan ve üzerinde not alan öğrenciler başarılı sayılır ve 1. Sınıfa kayıtları yapılır. Yıl sonu genel sınavının genel başarı notuna etkisi %40'dır."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

İstanbul Valiliğinden:

Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair 2000/2 Sayılı Kararın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Karar (2003/2)

MADDE 1 — 14/9/2000 tarihli ve 24170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair 2000/2 sayılı Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir.

"Ayrıca, statlarda su ve meşrubat satışı, sahaya atılması mümkün olmayan kağıt ve benzeri bardaklarla yapılacaktır."

MADDE 2 — Aynı Kararın 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1 ve 2 nci maddelerde belirtilen yasaklara uymayan kişilerin yanı sıra statta ve müştemilatında olay çıkartanlar, bu sebepten dolayı haklarında adli tahkikat yapılanlar, sahaya yabancı madde atanlar ile izinsiz olarak saha içine girenlerin de kimlik bilgileri müsabakanın veya ihlalin yapıldığı İlçenin Emniyet Müdürlüğünce fotoğraflı olarak özel bir kayıt işlemine tabi tutulacak ve bu kayıtlardaki kişiler iki yıl boyunca devamlı olarak bu konuda takip edilecektir."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve bu yayım tüm ilgililere ve İstanbul İli sınırları içindeki tüm kişi ve kuruluşlara tebliğ yerine geçecektir.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Kararı İstanbul Valisi yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı