Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

10 Temmuz 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25164

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4917 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Edibe TOZLU’nun Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/105)

Atama Kararları

— Devlet, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

Yönetmelikler

— Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği

— Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 3 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4917                                                                                                                               Kabul Tarihi : 3.7.2003

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 14. — En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren bayan veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi yaşından, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise otuziki yaşından büyük olmamak, yedek subay olma koşullarını taşımak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla Genelkurmay Başkanlığınca gösterilecek lüzuma göre Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.

En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip Türk Silâhlı Kuvvetlerinde askerlik hizmetine başladıklarında düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmiyedi yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuziki yaşından büyük olmayanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, birinci fıkrada yazılı şartlar dahilinde muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler.

Bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askerî eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan; askerî eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümleri ile sözleşmeli subay istihdamına ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 6.5.1993 tarihli ve 3909 sayılı Kanun ile değişik 30 uncu maddesindeki 3.10.1996 tarihli ve 4185 sayılı Kanun ile değişik asteğmen rütbesine ait normal bekleme süresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Rütbeler

Normal Bekleme Süresi

 

Asteğmen

8 Ay

 

MADDE 3. — 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 109. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler :

a) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az üstçavuş rütbesinde ve astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış, dokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olmak.

b) Subaylık için sınava müracaat tarihinde astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.

c) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.

d) Yapılacak seçme sınavlarında başarılı olmak ve seçilmelerini müteakip gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek.

Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.

Bunlardan; okul ve kurslardaki öğrenim ve eğitimi başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Söz konusu personelin okul ve kurslarda geçen süreleri, nasıp tarihine eklenerek, teğmenlik bekleme süresinden sayılır. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustosudur. Ancak, nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

Bu personel, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilâve edilerek subay nasbedilir. Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar, daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hâle gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar. Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır.

Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.

Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar da subay olamazlar:

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrî tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmak.

b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmibir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.

Açığa alınmayı gerektiren veya yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar ya da tutuklananlar yahut haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.

MADDE 4. — 926 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 26.3.1982 tarihli ve 2642 sayılı Kanun ile değişik 112 nci maddesine 28.5.2003 tarihli ve 4861 sayılı Kanun ile eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri’nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri’nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen; askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler. Öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının hangi unsurlardan oluşacağı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar; Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından müştereken yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenir.

MADDE 6. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 80. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin yükselebilecekleri rütbe, rütbe bekleme süreleri ve yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

 

Rütbeler

Normal Bekleme Süreleri

Yaş Haddi

 

Teğmen

3 yıl

41

 

Üsteğmen

6 yıl

46

 

Yüzbaşı

6 yıl

55

 

Bunlar astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay nasbedilirler. Müteakip yıllarda ulaşabilecekleri rütbelere ait ilk derece ve kademeleri ile aylık gösterge tablosu EK-VII sayılı cetvelde düzenlenmiştir. Rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri dışında kalan hususlar için bunlara subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bunlardan nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

Bunlardan subay nasbedildikten sonra fakülte veya yüksekokul bitirenlerin intibakı; personelin fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirdiğine dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine, iki yıl süreli yüksek öğrenim için bir kademe, üç yıl süreli yüksek öğrenim için iki kademe, dört yıl süreli yüksek öğrenim için bir derece ilave edilerek yapılır. İki ve üç yıl süreli yüksek öğrenimini tamamlayarak intibakları yapılmış olanların daha sonra lisans öğrenimlerini tamamlamaları halinde intibak işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere tekrar yapılır. Yüksek öğrenimden dolayı bir defadan fazla yapılan intibak işlemleri toplamı bir dereceden fazla olamaz. Beş yıl ve üzerindeki öğrenimlerin dört yıldan fazlası için kademe verilmez.

Bunlardan en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenler, ihtiyaca göre kendi sınıflarında veya öğrenimleriyle ilgili sınıflarda istihdam edilebilirler. Bunlara; rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil olmak üzere diğer hususlar için, muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Bu Kanunun yayımı tarihinde en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okul bitirenlerden yüzbaşı rütbesinde bulunup, normal rütbe bekleme süresini tamamlamış olanlar, 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları dahilinde binbaşı rütbesine terfi ettirilirler. Bunların terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, yüzbaşı rütbesinde normal rütbe bekleme süresini tamamladıkları takvim yılının 30 Ağustosudur. Ancak, nasıp düzeltmesinden dolayı, maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük hakları verilmez.

EK GEÇİCİ MADDE 81. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra; yüzbaşı rütbesinde rütbe bekleme süresini tamamlamayı müteakip, en az dört yıl süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlar, 38 inci maddede belirtilen terfi şartları ve esasları dahilinde, mezun oldukları tarihin takvim yılının 30 Ağustosundan geçerli olarak binbaşı rütbesine terfi ettirilirler.

EK GEÇİCİ MADDE 82. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerden; nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hale gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.

EK GEÇİCİ MADDE 83. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa nasbedildikten sonra en az dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlara, emekli oldukları tarihte yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

9/7/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4514

1 — Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürü Ahmet TOPSAKAL’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                         Prof. Dr. B. ATALAY

          Başbakan                                              Devlet Bakanı

—— • ——

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2003/4538

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Daire Başkanlığına, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Hasibe İnci RÖSCH’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 4587 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                                    A. GÜL

           Başbakan                        Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4519

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne Bakanlık Başmüfettişi Remzi KAYA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                       Doç. Dr. H. ÇELİK

         Başbakan                                        Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4522

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Mersin Bölge Müdürü Yusuf ZENBİLCİ’nin, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      B. YILDIRIM

          Başbakan                                   Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4523

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Çanakkale Bölge Müdürü Alparslan KAYA’nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                             B. YILDIRIM

           Başbakan                                        Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4524

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yayın Dairesi Başkanı Muammer GÖKTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

        Başbakan                                 Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4551

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 7600 ek göstergeli Müsteşarlığa Enis YETER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                        M. BAŞESGİOĞLU

         Başbakan                            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4429

1 — Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ’ın atanması,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

9 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                      Dr. M. H. GÜLER

          Başbakan                        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Adalet Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Memur Sınav,

Atama ve Nakil Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarında görev yapan memurların naklen atanmalarına ve ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların seçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları, hâkim adayları ile icra müdür ve yardımcıları, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç olmak üzere Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanır.

Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır.

Hukukî Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik;

a) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi,

b) 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi,

c) 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi

uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Merkez teşkilâtı personeli: Merkez teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

c) Taşra teşkilâtı personeli: Taşra teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

d) Bağlı kuruluş: Adlî Tıp Kurumunu,

e) Yazılı sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavı,

f) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî bilgi ve becerinin ölçüldüğü sınavı,

g) Mülâkat: İlgilinin davranışı, genel ve fizikî durumu ile bir konuyu kavrama ve ifade etme niteliklerinin değerlendirilmesini,

h) Sınav Değerlendirme Komisyonu: Biri her türlü özlük işlemleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülen personel için olmak üzere Bakanlık merkezindeki iki ayrı komisyonu ve Adlî Tıp Kurumunda oluşturulacak komisyonu

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Memurluğuna Atanabilme Şartları

Genel Şartlar

Madde 5 — Devlet memuru olabilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yazılı sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak

gerekir.

Özel Şartlar

Madde 6 — Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

1) Memur, ambar memuru, sekreter, satınalma memuru, emanet memuru, tebligat memuru, veznedar, tahsildar, silah muayene memuru ve santral memuru kadrolarına atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Mütercim, biyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, mühendis, mimar, istatistikçi, pedagog, antropolog, psikolog, kimyager, eczacı, öğretmen, doktor, cezaevi tabibi, daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, tekniker, çocuk eğitimcisi, eğitim uzmanı, kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için, fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Programcı yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

b) En az bir programlama dili bilmek,

c) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

d) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

4) Çözümleyici yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik mühendislikleri ile fakültelerin matematik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) Diğer fakülte veya yüksek okulların en az dört yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olup en az iki yıllık programcı veya çözümleyici deneyimine sahip olduğunu belgelemek,

c) En az bir programlama dilini bilmek,

d) En az orta derecede meslekî İngilizce bilmek,

e) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bilmek,

5) Koruma güvenlik görevlisi ile infaz ve koruma memuru kadrolarına atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

c) Yazılı sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

g) Boyu ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

6) Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,

7) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için,

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

8) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

9) Kaloriferci ve aşçı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

10) Hemşire, lâborant, sağlık memuru, hayvan sağlığı memuru kadrolarına atanabilmek için, bu unvanları veren yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

11) Teknisyen ve teknik ressam kadrolarına atanabilmek için, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

12) Teknisyen yardımcısı, otopsi teknisyen yardımcısı, lâborant yardımcısı ve sağlık teknisyen yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Atanılacak kadronun özelliğine göre resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

13) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

b) Kaptan veya gemi adamı olduğuna dair belge sahibi olmak,

14) Mübaşir kadrosuna atanabilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

15) Hizmetli ve bekçi kadrolarına atanabilmek için, en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak,

16) İdare memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim, eğitim bilimleri, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sosyoloji, psikoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yabancı fakülte veya yüksek okulların adı geçen bölümlerinden mezun olmak,

b) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boyu ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,

17) Cezaevi öğretmenlik kadrosuna atanabilmek için;

a) Fakülte ve yüksek okulların sınıf öğretmenliği bölümü mezunu olmak veya eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri fakültesinin herhangi bir öğretmenlik bölümü ile bu fakültelerin eğitimde psikolojik hizmetler, eğitim programları ve öğretim, özel eğitim, eğitim yönetimi ve plânlaması, halk eğitimi, psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden, dil ve tarih-coğrafya fakültesi veya fen-edebiyat fakültelerinin Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, dilbilim, felsefe, sosyoloji, psikoloji bölümlerinden, fen fakültesi veya fen-edebiyat fakültelerinin biyoloji, kimya, matematik, fizik bölümleri ile ilâhiyat fakültesinin ilköğretim veya ortaöğretim din kültürü ve ahlâk bilgisi bölümlerinden mezun olup sınıf öğretmenliği sertifikası bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

18) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde görev alacak bütün unvanlardaki personel için ayrıca aranacak şartlar;

a) Cezaevi tabipleri hariç, erkek adaylar için, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin (9) nolu bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere onay tarihinde askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olmak,

b) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

c) Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

19) Adlî ve idarî yargıda görev yapmak üzere atanacak tüm personel hakkında yapılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

2802 Sayılı Kanunun 114 üncü Maddesi Kapsamı

Dışında Kalan Personelin İlk Defa Atanmaları

Genel Esaslar

Madde 7 — 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan personelin ilk defa Devlet memurluğuna atanmaları yazılı sınav sonucunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yerleştirmeye göre gerçekleştirilir.

ÖSYM tarafından yerleştirilip süresi içinde gerekli belgelerle birlikte başvuranlar, ilgili değerlendirme komisyonunca aranılan nitelikler yönünden incelenir. Nitelikleri uygun olanlar, ilgili değerlendirme komisyonunun teklifi üzerine başka bir sınav veya mülâkat yapılmaksızın ilân edilmiş kadrolara Bakanlıkça ya da Adlî Tıp Kurumunca doğrudan atanırlar.

ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmakla birlikte bu Yönetmelikte aranılan şartları taşımadığı anlaşılanlar ile gerekli belgeleri süresi içerisinde getirmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavsız girilebilecek memuriyetler için müracaat gününden en az onbeş gün önce merkez ve bağlı kuruluşta Türkiye genelinde yayınlanan günlük gazetelerden en az birinde bir defa, taşra teşkilâtında ise Cumhuriyet başsavcılıklarınca uygun görülen yerlerde ve varsa mahallî gazetelerin en az birinde bir defa veya mutat vasıtalarla ilân yapılır.

Bu ilân sonunda ihtiyaç sayısından fazla istekli çıkması hâlinde yarışma sınavı yapılabileceği gibi ilk defa Devlet memurluğuna girebilmek için merkezî sınavlarda alınan puanlar da esas alınabilir. Yapılacak ilânlarda bu husus belirtilir.

Yarışma sınavı yapılması kararlaştırılmış ise bu sınav gerektiğinde konusunda uzman resmî kurum ve kuruluşlara yaptırılabilir.

Sınav Değerlendirme Komisyonlarının Oluşumu

Madde 8 — Bakanlık merkezinde, biri her türlü özlük işlemleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce yürütülen personel için olmak üzere Bakanlık makamının görevlendireceği bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşan iki ayrı komisyon kurulur.

Adlî Tıp Kurumuna atamaları yapılacak memurlarla ilgili sınav değerlendirme komisyonu, kurum başkanının görevlendireceği bir başkan, dört asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin ve eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda sınav komisyonlarında görev alamazlar. Bu durumda sınav komisyonlarına merkezde Bakanlık makamı tarafından, Adlî Tıp Kurumunda başkan tarafından belirlenecek üye katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

2802 Sayılı Kanunun 114 üncü Maddesi Kapsamındaki

Personelin İlk Defa Atanmaları

Genel Esaslar

Madde 9 — Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

Bu kadrolara ilk defa atanacaklar, yazılı sınavda başarılı olanlar arasından adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav ve mülâkat sonucuna göre seçilirler.

Sözlü sınav ve mülâkata girebilmek için yazılı sınavdan en az yetmiş puan almış olma şartı aranır.

İlân

Madde 10 — Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre belirlenen kadrolar, adalet komisyonlarınca başvuru süresinin bitiminden en az onbeş gün önce olmak üzere merkez ve mülhakatında mutat vasıtalarla ilân edilir.

Gerekli görülen hâllerde Bakanlık tarafından da, Türkiye genelinde günlük yayınlanan tirajı en yüksek beş gazeteden birinde bir defa ilân yapılır.

Bu ilânda;

1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve yeri,

2) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

3) Başvuru yeri ve şekli,

4) Başvuruda aranacak şartlar,

5) Sınavın yeri ve zamanı,

6) Sınavın şekli,

gösterilir.

Başvuru

Madde 11 — Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sözlü sınav ve mülâkata, adalet komisyonu başkanlıklarından temin edecekleri EK-1 Başvuru Formunu doldurup, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgesi, sınav sonuç belgesi, son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca aynı gün acele posta servisi ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilir.

Başvuruların İncelenmesi

Madde 12 — Başvurular ilgili adalet komisyonunca incelenir.

Başvurusu uygun görülenler için EK-2 Sınava Giriş Belgesi düzenlenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ilişkin karar ilgilisine bildirilir.

Adaylar, sınava giriş belgesini sınavdan bir gün öncesine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığından alırlar.

Adalet Komisyonlarının Görevleri

Madde 13 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan merkezî sınavda başarılı olanlar arasından, atamaları adalet komisyonu tarafından teklif edilecek memurların sözlü sınav ve mülâkatları ile ilgili her türlü işlemler adalet komisyonlarınca yapılır.

Adalet komisyonlarının başkan ve üyeleri, kendilerinin ve eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda sınav komisyonlarında görev alamazlar. Bu durumda sınav komisyonuna yedek üye katılır.

Sözlü Sınav ve Mülâkat

Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerindeki şartları taşıyan adayların; adalet komisyonlarınca sözlü sınav ve mülâkatları birlikte yapılır ve Ek-3 Değerlendirme Formu’na uygun olarak değerlendirilir.

Adayların başarılı olabilmeleri için sözlü sınav ve mülâkatın her birinden 100 tam puan üzerinden 70 puan alarak başarılı olmaları gerekir.

Nihaî Başarı Listesi

Madde 15 — Nihaî başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav ile mülâkatta aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 16 — Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden üç gün içinde ilgili adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde asılmak suretiyle ilân edilir.

Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili adalet komisyonu başkanlığına başvurmaları gerektiği tebliğ edilir.

Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 17 — Adaylar sınav sonuçlarına 16 ıncı maddeye göre yapılacak olan ilân tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar adalet komisyonlarınca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınavı Kazananların Atanması

Madde 18 — Sınavı kazananların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Madde 19 — Sınav belgelerinin saklanması ve imhası, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile Bağlı Kuruluşları Arşiv Yönetmeliği hükümlerine tâbidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak Hükümler

Atama Sırasında İstenilecek Belgeler

Madde 20 — Devlet memurluğuna atanacakların;

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

b) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya komisyon başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği,

c) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

d) Adlî sicil kaydı,

e) Askerlik durumlarını gösteren belge,

f) Bu Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen sağlık kurulu raporu,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim,

h) 6x9 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

ı) Mal bildirimi,

i) Sınav sonuç belgesi,

vermeleri gerekir.

Özel Düzenlemeler

Madde 21 — Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük, Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik ve Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Olan veya Çalışamayacak Derecede Malûl Kalan Kamu Görevlileri ile Er ve Erbaşların Yakınlarının Malûl Olup da Çalışabilir Durumda Olanların İstihdamı Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Naklen Atama

Naklen Atama Esasları

Madde 22 — Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın naklen atanabilmeleri için;

a) Görev yaptıkları yerde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

b) Atanmak istedikleri yerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması,

gerekir.

Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli için birinci fıkrada belirtilenlere ilâve olarak;

a) Son iki yıllık sicil raporlarının iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil raporları ortalamasının, olumsuz notu bulunmamak ve en fazla bir orta notu bulunmak şartıyla en az 80 puan olması ve denetim elemanlarınca düzenlenen raporların zayıf olmaması,

b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

c) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması

şartları da aranır.

Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin naklen atamaları her yılın mayıs ayında toplu olarak yapılır. Ancak gerek görülmesi durumunda bu personelin ataması her zaman yapılabilir.

Merkez Kadrolarındaki Personelin Ataması

Madde 23 — Bakanlık ve Adlî Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapmakta olan personel, durumlarına uygun taşra kadrolarına talepleri veya kadro ve ihtiyaç durumuna göre atanabilirler.

Mazerete Dayalı Naklen Atamalar

Madde 24 — Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, eş durumu, öğrenim durumu ve can güvenliği nedenleri ile 22 nci maddedeki şartlar aranmaksızın istekleri üzerine naklen atanabilirler.

Sağlık Durumu Nedeniyle Atama

Madde 25 — Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya yakınındaki bir yere naklen atanabilirler.

Bu suretle atananlar, iki yılda bir mazeretlerinin devam ettiğini aynı şekilde alacakları sağlık kurulu raporuyla belgelendirirler.

Eş Durumu Nedeniyle Atama

Madde 26 — Eş durumu mazeretine dayanarak memurun naklen atama isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi bir kurumda memur statüsünde bulunması gerekir.

Eşi başka kurumda çalışanların nakil isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmamasına bağlıdır.

Eş durumu nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, eş durumu nedeniyle yeniden atanamazlar.

Öğrenim Durumu Nedeniyle Atama

Madde 27 — Çocukları, eşi veya kendisi yüksek öğretim kurumlarında okuyanlar ile bulunduğu yerde çocukları, eşi veya kendisinin öğrenim düzeyine uygun ilk veya orta öğretim kurumu bulunmayanlar, kadro durumunun elverişli olması şartıyla öğretim kurumlarının bulunduğu yere veya yakınına atanabilirler.

Yukarıdaki fıkraya göre atananlar, öğretim kurumları ile ilişkilerinin devam ettiğini her öğretim yılı başında öğretim kurumlarından sağlayacakları belge ile kanıtlamak zorundadırlar. Bunların öğrenimlerini tamamlamaları veya öğretim kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi hâlinde önceki görev yerine veya başka bir yere ataması yapılabilir.

Can Güvenliği Nedeniyle Atama

Madde 28 — Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesi hayatî yönden ciddî tehlike oluşturanların, başka bir yere atamaları yapılabilir.

Can güvenliği nedeniyle naklen atama taleplerine, bu yönetmelikte belirtilen atamalara ilişkin belgeler ile görev yaptığı yerde çalışmasının hayatî yönden ciddî tehlike oluşturduğuna dair;

Cezaevi personeli için cezaevi müdürü, cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı ile Cumhuriyet başsavcısının gerekçeli yazıları,

Ataması adalet komisyonlarınca teklif edilen adliye personeli için adalet komisyonu, diğerleri için ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı, Adlî Tıp Kurumu Başkanı veya okul müdürünün gerekçeli yazısı,

Ayrıca, zabıta araştırması sonucu ve varsa bu konudaki adlî ve idarî soruşturmalar ile diğer bilgi ve belgeler eklenir.

Gerektiğinde bu konuda ilgili birim tarafından araştırma yaptırılabilir.

Hizmet Gereği Atama

Madde 29 — Adlî veya idarî soruşturma ya da sicil raporları sonuçları veya denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar veya tutum ve davranışları nedeniyle o yerde kalmaları, ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı, bölge idare mahkemesi başkanı veya Adlî Tıp Kurumu Başkanınca uygun görülmeyip gerekçeli olarak atanmaları teklif edilenler, bu yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan hizmet gereği olarak başka bir yere atanabilirler.

Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler komisyonlarca komisyon merkez veya mülhakatlarına atanabilecekleri gibi komisyonların teklifi üzerine Bakanlık onayı ile başka yerlere de atanabilirler.

Bakanlık ve Adlî Tıp Kurumu merkez kadrolarında görev yapan personel birinci fıkrada belirtilen nedenlerle durumlarına uygun taşra kadrolarına atanabilirler.

Yüksek mahkemelerde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel, ilgili yüksek mahkemenin teklifi üzerine iktisap ettikleri kadro ve aylığa uygun taşra teşkilâtı kadrolarına Bakanlıkça atanabilirler.

Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar,

a) Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,

b) Atandığı yerdeki son üç yıla ait sicil raporları ile denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarının iyi olması,

c) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

d) Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,

e) Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması

şartıyla kendi isteği ile naklen atanma talebinde bulunabilirler. Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.

Hizmet gereği olarak atananlardan; aynı komisyon içinde bir yere atananlar önceki görev yerine, komisyon dışı bir yere atananlar önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına, atamaları komisyonlarca teklif edilenler dışında kalanlar önceki görev yerinin il ve ilçelerine on yıl dolmadan atanamazlar.

Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

Madde 30 — Unvan ve sınıf değişikliği olmadan yapılan nakil taleplerinde istenecek belgeler:

1- Dilekçe,

2- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Önceki atama kararlarıyla birlikte hizmet cetveli,

4- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

7- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

istenir.

Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Naklen Atamalarda İstenecek Belgeler

Madde 31 — Ataması adalet komisyonlarınca teklif edilen memurların sağlık, eş durumu, öğrenim durumu, can güvenliği ve hizmet gereği sebepleriyle yapılacak naklen atamalarında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlık durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Dilekçe,

2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Sağlık kurulu raporu,

4- Hizmet cetveli,

5- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

6- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

7- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

8- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

b) Eş durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Dilekçe,

2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Eşine ait görev belgesi ile eşinin çalıştığı meslek veya kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkân bulunmadığına dair belge,

4- Aile nüfus kayıt örneği,

5- Hizmet cetveli,

6- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

7- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

8- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

9- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

c) Öğrenim durumu nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Dilekçe,

2- Bağlı olduğu adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Öğrenim belgesi ile görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin veya çocuklarının öğrenim düzeyine uygun okul bulunmadığına dair belge,

4- Hizmet cetveli,

5- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

6- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

7- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

8- Son iki yıl içerisindeki askerlik, aylıksız izin, raporlu ve açıkta geçen süreleri gösteren belge,

d) Can güvenliği nedeniyle naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Dilekçe,

2- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun muvafakat kararı,

3- Hizmet cetveli,

4- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri,

7- Görevli bulunduğu yerde çalışmaya devam etmesinin can güvenliği yönünden ciddî tehlike oluşturduğuna dair belgeler,

e) Hizmet gereği naklen atamalarda istenecek belgeler;

1- Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen memurlar için ilgili adalet komisyonunun teklif kararı,

2- Bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinde gösterilen belgeler,

3- Önceki atama kararları ile birlikte hizmet cetveli,

4- Adlî ve idarî soruşturma ve cezalar ile sair bilgileri kapsayan sicil özeti,

5- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli için son beş yıl, diğerleri için son üç yıla ait sicil ve denetim elemanı raporları,

6- Varsa disiplin cezalarına dair karar, iddianame veya kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı örnekleri.

Atamaları Adalet Komisyonlarınca Teklif Edilenler Dışındaki Memurların Atamalarında İstenecek Belgeler

Madde 32 — Atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler dışındaki memurların atamalarında, adalet komisyonu muvafakat kararı, hizmet cetveli, sicil özeti, önceki atama kararları ile sicil ve denetim elemanları raporları hariç bu Yönetmeliğin 30 ve 31 inci maddelerinde sayılan diğer belgeler istenir.

Bölgeler

Madde 33 — Görevde bulunan memurların naklen atanmalarında bölge esası uygulanmaz. Ancak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri, bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı listede gösterilen birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerdeki müdürlük teşkilâtı olan ceza infaz kurumları ve tutukevlerine naklen atanarak bölge esasına göre çalışırlar.

Bölge esasına göre atamaya tâbi olanlar;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddî ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine,

atanamazlar.

Ancak merkez nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır.

Bölge Esasının Uygulandığı Hallerde Hizmet Süreleri

Madde 34 — Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürleri için en az hizmet süreleri; üçüncü bölgede dört, ikinci bölgede altı, birinci bölgede sekiz yıldır.

Atamalar üçüncü bölgeden başlanmak suretiyle yapılır. Ancak herhangi bir sebeple bu bölgeye ataması yapılmayıp da, birinci veya ikinci bölgeye ataması yapılmış olanlar, bu bölgelerde en az iki yıl görev yaptıktan sonra alt bölgelere atanabilirler.

Bölgelerde hizmet süresini bitirenler, sicilleri ile denetim elemanları raporlarının olumlu olması halinde, üst bölgelere atanmaya hak kazanırlar.

Hizmet gereği ve mazerete dayalı atamalarda, zorunlu hizmet süreleri tamamlanmadan her zaman naklen atama yapılabilir. Hizmet gereği atamalar alt bölgelere de yapılabilir.

Bulunduğu bölgedeki hizmet süresinden fazla geçen süreler, bir üst bölgedeki zorunlu hizmet süresinden indirilir.

Bölgelerden herhangi birinde iki yılını dolduranlar istekleri ile aynı veya alt seviyedeki bölgelere ya da Bakanlıkça resen aynı bölge seviyesinde başka bir yere atanabilirler.

Yılda toplam 90 günü geçen geçici görev süreleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi kapsamına girmeyen görevden uzakta geçen süreler ile aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ile cezaevlerindeki toplu isyan, firar gibi asayişi bozan durumlar ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın naklen atamalar yapılabilir. Bu suretle geçirilen sürelerin değerlendirilmesinde yukarıdaki hükümler uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre nakledilen yerdeki hizmet süreleri, üçüncü bölgeden başlanmak suretiyle alt bölgelerde geçmiş sayılır.

Geçici görevlendirmelerde çalışılan süre, geçici görevli oldukları yere ait bölge hizmetinden sayılır.

Mazeret nedenleriyle ataması yapılanlar, mazeretlerinin kalkmasından sonra durumlarına uygun ve eksik kalan bölge hizmetlerini tamamlayacakları yerlere atanabilirler.

İdare memuru kadrosuna açıktan atamalar, ikinci veya üçüncü bölgedeki ceza infaz kurumları ve tutukevlerine yapılır. Ancak birinci bölgelerdeki açık cezaevlerinde ihtiyaç duyulması hâlinde öğrenim ve meslek durumları dikkate alınmak suretiyle bu cezaevlerine de atama yapılabilir. Atandıkları yerde en az iki yıl görev yapan idare memurları, istekleri de dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç durumuna göre müdürlük teşkilâtı bulunmayan ilçe cezaevlerine atanırlar.

Cezaevi ikinci müdürlüğünden ilk defa birinci müdür olarak atamalar üçüncü bölgelere yapılır. İhtiyaç halinde başarısı tespit edilen ve alt bölgelerdeki hizmetini tamamlayarak birinci ve ikinci bölgelerde görev yapan ikinci müdürler, ikinci bölgedeki birinci müdürlük görevine atanabilirler. Birinci bölgelerdeki birinci müdürlük görevlerine, ilk defa birinci müdür olarak atama yapılamaz.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Şube Müdürlüğüne Atama

Madde 35 — Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde şube müdürlüğüne atanabilmek için,

a) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde en az on yıl müdür olarak görev yapmış olmak,

b) Tüm sicillerinin ortalaması ve son iki yıl sicili iyi olmak,

c) Son beş yıl içinde uyarma hariç disiplin cezası almamış olmak,

d) Son beş yıl içinde taksirli suçlar hariç, paraya çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile mahkûmiyeti ile halen devam etmekte olan adlî veya idarî tahkikatı bulunmamak,

e) Son beş yıl içinde denetim elemanlarınca düzenlenen gizli raporlarında zayıf almamış olmak

gerekir.

Bu koşulları taşıyanlar arasından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürünün teklifi ve Bakan Onayı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerine şube müdürü ataması yapılabilir.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Müdürlük Kadrosuna Açıktan Yeniden, Naklen Atama

Madde 36 — Ceza infaz kurumları ve tutukevleri müdürlüklerine açıktan ve başka kurumlardan naklen atama yapılamaz. Ancak ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde müdür olarak görev yapmış olup da kendi istekleriyle bu görevden ayrılanlar müdür olarak açıktan yeniden atanabilirler.

Müdürlük teşkilâtı bulunan ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerine bir adet birinci müdür ile yeteri kadar ikinci müdür atanır.

İkinci müdürler arasından bu görevde en az iki yıl çalışmış olmaları şartıyla hizmetleri ve sicil durumlarına göre başarılı bulunanlar, Bakanlıkça birinci müdür olarak atanabilecekleri gibi, birinci müdürler arasından bu görevde kalmasında sakınca görülenler ile hizmetleri ve sicil durumlarına göre başarısız bulunanlar veya meslek onuruyla bağdaşmayan tutum ve davranış içerisinde olanlar, ikinci müdür olarak atanabilirler.

Bu Yönetmelik Kapsamındaki Kadrolara Başka Kurumlardan Naklen veya Açıktan Yeniden Atama

Madde 37 — İdare memurları ile infaz koruma memurları hariç bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atanabilmek için,

a) Adaylığının kaldırılmış olması,

b) Muvafakat alınmış olması,

c) Bütün sicil raporları not ortalamasının iyi olması,

d) Son beş yıl içinde uyarma ve kınama hariç disiplin cezası almamış olması,

e) Taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile herhangi bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması,

f) İlgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,

h) Cezaevi öğretmenliği için sınıf öğretmenliği yapmış olması

gerekir.

Daha önce zabıt kâtipliği kadrosunda çalışmış olanların, zabıt kâtipliği kadrosuna açıktan yeniden atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 6 ncı bendindeki şartlar aranmadan, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli kabul edilir.

Cezaevi Saymanlık Kadrolarına Atama

Madde 38 — Görevde Yükselme Yönetmeliği uyarınca görevde yükselme eğitimine çağrılma şartlarını taşıyan cezaevi kâtibi, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru veya ambar memurları; cezaevi müdürünün görüşü ve Cumhuriyet başsavcılığının teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 175 inci maddeleri uyarınca, boş bulunan saymanlık kadrosuna Bakanlık tarafından vekâleten atanabilirler.

Bakanlık dışındaki kurumlarda çalışan saymanlar, bu Yönetmelikte belirtilen ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde görev yapacak personelde aranacak şartları taşımaları kaydı ile cezaevi saymanlığı kadrosuna naklen atanabilirler.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri saymanlığı kadrolarına, isteğiyle görevden ayrılanlar hariç, açıktan veya saymanlık dışında başka bir görevden naklen atama yapılamaz.

Müdürlük Teşkilâtı ve İdare Memuru Bulunmayan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Cezaevi Kâtipliği Kadrosuna Atama

Madde 39 — Müdürlük teşkilâtı ve idare memuru bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevleri cezaevi kâtipliği kadrosuna atanabilmek için en az iki yıl cezaevi kâtibi olarak görev yapmış olma şartı aranır. Atama Bakanlık onayı ile tamamlanır. Bu kadrolara açıktan atama yapılmaz.

Aynı Düzey Görev Olarak Kabul Edilen Unvanlar Arası Atama

Madde 40 — Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamı dışında kalan; memurluk ve zâbıt katipliği ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, cezaevi kâtipliği ile ambar memurluğu gibi aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen şartların bulunması hâlinde, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilenler için ilgili komisyonun uygun görüşü üzerine Bakanlık onayıyla unvan değişikliği yapılmak suretiyle naklen atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Görev Yapan Memurların Başka Bir Görevi Yürütmek Üzere Görevlendirilmeleri veya Atanmaları

Madde 41 — Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışan memurların bulundukları görevde başarısız olmaları veya o görevi yapmalarında sakınca görülmesi veya ihtiyaç duyulması veya başarılı olup da diğer şartlardan birini veya birkaçını taşımamaları hâllerinde aynı unvan, kadro, sınıf ve maaşını muhafaza etmek kaydıyla bulundukları yerde başka bir görevi yürütmek üzere görevlendirilmeleri veya başka bir yere bu maksatla atamaları yapılabilir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, Cumhuriyet başsavcısının uygun görüşü ve ilgili Adalet Komisyonunun kararı ile, komisyonun merkez ve mülhakatında bulunan adliyelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile hâkimevlerinde ve ihtiyaç duyulması hâlinde mülhakat dışı ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık oluru ile geçici olarak görevlendirilebilir.

Kadro Nakil Yasağı

Madde 42 — Taşra için tahsis edilmiş kadrolar merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taşra teşkilâtına tahsisi ve taşra teşkilâtı kadrolarının başka yerlere tahsisi Bakanlık onayı ile yapılır.

Muvazzaf Askerliğe Ayrılan Memurların Terhislerinde Göreve Başlatılmaları

Madde 43 — Bu Yönetmelik kapsamında bulunup askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgisine göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarına başvurmaları ve başvurma tarihinden itibaren azamî otuz gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur.

Bakanlık Onayına Tâbi Olan Adalet Komisyonu Kararları

Madde 44 — Adalet komisyonlarının;

a) 657 sayılı Kanunun 56, 57 ve 58 inci maddelerine göre; adaylık devresi içinde göreve son verme, adaylık süresinin sonunda başarısız sayılma ve aslî memurluğa atanmaya ilişkin kararları,

b) 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca; Devlet memurluğundan çekilme isteğinin kabulüne ve çekilme isteğinde bulunulmuş sayılmasına ilişkin kararları,

c) 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi uyarınca; Devlet memurlarının, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi hâllerinde ilgilinin memurluğunun sona erdirilmesine ilişkin kararları,

d) 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi gereğince; ilk defa Devlet memurluğuna atanmaya ilişkin teklif kararları ile açıktan yeniden atama teklif kararları,

e) Müdürlük teşkilâtı ve idare memuru bulunmayan ceza infaz kurumları ve tutukevlerine, adalet komisyonu merkez ve mülhakatından naklen atanacak cezaevi kâtipleriyle ilgili atama kararları,

f) İnfaz ve koruma başmemurluğu kadrolarına, adalet komisyonu merkez ve mülhakatından naklen ve terfian atanan memurlarla ilgili atama kararları,

g) Ambar memuru, satınalma memuru, tahsildar, veznedar gibi para, alım satım, ayniyat işleri ve çeşitli malların muhafazası ile ilgili görevli memurların, adalet komisyonu merkez ve mülhakatında bir göreve naklen atanmalarına ilişkin kararları,

h) Adalet komisyonları merkez ve mülhakatında unvan veya sınıf değişikliği yapılmak suretiyle gerçekleştirilen naklen atama kararları,

onaylanmak üzere ilgisine göre, Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Yukarıda sayılan adalet komisyonu kararları Bakanlıkça onaylanmadıkça ilgilinin görevi ile ilişkisi kesilmez ve yeni görevine başlatılamaz.

Bakanlık Onayına Tâbi Olmayan Adalet Komisyonları Kararları

Madde 45 — Adalet komisyonlarınca yargı çevresi içinde unvan veya sınıf değişikliği olmadan yapılan naklen atama ve kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin verilen kararlar Bakanlık onayına tâbi olmayıp Bakanlıktaki kayıtlara işlenmek üzere ilgilinin dilekçesi ve hizmet cetveli ile birlikte ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Adalet Komisyonlarının Merkez ve Mülhakatı Dışına Yapılacak Naklen Atamalar

Madde 46 — 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesine göre personelin ilgili adalet komisyonlarının teklifi üzerine veya gerekli görülmesi hâlinde bulundukları komisyon merkez ve mülhakatı dışında bir göreve naklen atama yetkisi resen Adalet Bakanlığına aittir.

Adlî Teşkilât ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin Kapatılması Nedeniyle Atama

Madde 47 — Adlî teşkilât veya ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin kapatılması halinde bu yerlerde görevli personel, Bakanlıkça kadro, ihtiyaç ve ilgilinin sicil durumuna göre başka yerlere resen atanırlar.

Bu Yönetmelik Kapsamındaki Memurlar ile İlgili Bilgiler ve Münhal Kadroların Bildirilmesi

Madde 48 — Adalet komisyonları ile Adlî Tıp Kurumu Başkanlığına bağlı olarak çalışan personelin görev yaptığı yer, adı soyadı, unvanı, tahsili, kadrosu, kazanılmış hak aylık derecesi ile o yerdeki münhal kadroları gösterir liste, bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı, bölge idare mahkemesi başkanlığı veya Adlî Tıp Kurumu Başkanlığınca Bakanlık kayıtlarıyla karşılaştırılmak üzere her yıl Aralık ayı sonunda ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Diğer Hükümlerin Uygulanması

Madde 49 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ve "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1— Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce atama işlemleri başlatılmış olanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 50 — 15/10/1991 tarihli ve 21022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 51 — Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 52 — Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (c) bendinde belirtilen teşhis merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin istihdam ettikleri personel, eğitim ve öğretim kurumlarının personel ve öğrencilerine yönelik olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere doğrudan işlettikleri kurum hekimliği, sağlık merkezi, mediko-sosyal merkezi ve benzeri nitelikteki birimler bu Yönetmelik kapsamına dahil değildir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ı) Tıp dalı: Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş tıpta uzmanlık alanlarını kapsayan tıp disiplinlerini,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin, 23/6/2001 tarihli ve 24441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Muayenehaneler ve poliklinikler birinci basamak sağlık kuruluşları, merkezler ise ikinci basamak sağlık kuruluşlarıdır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 6 — Merkezler; asgari standart donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır. Merkezler; tıp merkezleri, özel dal merkezleri ve teşhis merkezlerinden oluşur.

a) Tıp merkezi: Asgari olarak bünyesinde iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve genel cerrahi tıp dallarında birer uzman hekim olmak üzere asgari dört uzmanlık dalında faaliyet gösteren ve bünyelerindeki bu uzmanlardan iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından bir kadrolu hekim ile kadın hastalıkları ve doğum veya genel cerrahi tıp dallarında bir kadrolu hekim olmak üzere en az iki kadrolu uzman hekim çalıştıran, ağız ve diş sağlığı alanında hizmet vermek amacıyla en az bir diş ünitesi ve diş hekimi ile hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli olan Bakanlık tarafından ruhsatlı biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuarları ve radyoloji ünitesi bulunan, sürekli ve düzenli olarak gelişmiş donanım ve personel desteği ile 24 saat süre ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

b) Özel dal merkezi: Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tabi tutulanlara veya bir organ veya grubu hastalara yönelik hizmet vermek üzere, biri kadrolu olmak kaydıyla ilgili uzmanlık dalında en az iki uzman hekim çalıştıran, hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dalları için gerekli olan, Bakanlık tarafından ruhsatlı radyoloji ve/veya biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuarları bulunan ve personel desteği ile 24 saat süre ile ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır.

c) Teşhis merkezi: Yalnızca 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu çerçevesinde birden fazla ilgili uzman hekimlerce açılan ve özel donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarıdır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Poliklinikler, tıpta uzmanlık alanlarının dağılımına bakılmaksızın, temel olarak muayenehane ve diğer gerekli asgari destek hizmetleri ile bir veya birden çok tıpta uzmanlık dalı ve/veya genel pratisyenlik ve/veya diş hekimliği olarak en az iki hekimlik hizmetinin bir araya gelmesi ile kurulan özel sağlık kuruluşlarıdır."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

"h) Sağlık kuruluşu bünyesinde sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tanı hizmetleri sunulacak ise, söz konusu hekime ait 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikanın ve gücü 100 miliamper veya altında olan röntgen cihazı için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nca sağlık kuruluşu sahibi veya mesul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği,

i) Sağlık kuruluşunda hasta nakli için kullanılmak üzere tam donanımlı ambulans bulunduruluyor ise 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ambulanslar İle Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre verilmiş olan Ambulans Uygunluk Belgesinin mes'ul müdürce onaylı örneği, sağlık kuruluşu söz konusu hizmeti sunan kuruluş ile hizmet sözleşmesi yapmış ise Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin mes'ul müdürce onaylı örneği ile noter onaylı hizmet sözleşmesinin örneği,"

"p) Sağlık kuruluşu müstakil binada değil ise, kat maliklerinden alınacak muvafakat belgesi."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Mesul müdürün tam gün çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"k) Hasta gözlem odası: Merkezlerde ilgili dal uzmanının hastayı müşahede altına alarak takip edebileceği yatak başına en az 8 m2 alan olacak büyüklükte, yatakların başında sabit cıvalı tansiyon aleti, seyyar oksijen tüpü ve lavabosu bulunan hasta gözlem odası bulunur. Burada en az 3 en fazla 8 adet hasta gözlem yatağı bulundurulur. Burada hasta bulunduğu sürece sabit bir hemşire görev yapar. Hemşire çalışma diski ve acil ilaçların bulunduğu bir ilaç dolabı olmalıdır. Polikliniklerde hasta gözlem odası bulundurulması ihtiyari olmakla birlikte en fazla 4 hasta gözlem yatağı bulundurulabilir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tıp merkezleri uygunluk belgelerinde belirtilen tıp dallarında düzenli ve sürekli olarak faaliyet göstermek zorundadırlar. Tıp merkezlerinde kadrolu hekimlerin çalışma saatleri resmi çalışma günlerinde Valiliklerce belirlenen resmi mesai saati ile uyumlu olacaktır. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman hekimin bulunduğu mesul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir şekilde belirtilir. Mesai saatleri dışında, en az bir hekim nöbetçi hekim olarak, faaliyet gösterilen tıp dallarındaki hekimler ise "icapcı" konumda görev yapar. Merkezlerde, mes’ul müdür tarafından onaylı nöbetçi hekim resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen hekimlerin de nöbet tutması mümkündür. Ayrıca nöbetçi hekim listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak saklanır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 27 — Özel dal merkezleri, uygunluk belgelerinde belirtilen tıp dallarında düzenli ve sürekli olarak faaliyet göstermek zorundadırlar. Özel dal merkezlerinde kadrolu hekimin çalışma saatleri resmi çalışma günlerinde Valiliklerce belirlenen resmi mesai saati ile uyumlu olacaktır. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman hekimin bulunduğu mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir şekilde belirtilir. Mesai saatleri dışında, en az bir hekim nöbetçi hekim olarak, faaliyet gösterilen tıp dallarındaki hekimler ise "icapcı" konumda görev yapar. Özel dal merkezlerinde, mes’ul müdür tarafından onaylı nöbetçi hekim resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen hekimlerin de nöbet tutması mümkündür. Ayrıca nöbetçi hekim listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak saklanır.

Özel dal merkezleri istenirse faaliyet gösterdikleri daldaki hizmetlerini desteklemek amacıyla uzmanlık dalına yakın bir veya birden çok ilgili diğer uzmanlık dallarını da bünyelerinde bulundurabilirler."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28 — Polikliniklerin günün 24 saatinde hizmet vermeleri ihtiyaridir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini başvuruları esnasında Müdürlüğe bildirirler ve çalışma uygunluk belgesine bu saatler yazılır ve faaliyet gösterdikleri süre boyunca hizmet verdikleri tıp dallarının herhangi birinden uzman hekim veya pratisyen hekim bulundurmak zorundadır. Hizmet verdiği uzmanlık dallarında gün içinde hangi saatlerde o dalda uzman hekimin bulunduğu mes’ul müdür tarafından onaylanan bir liste ile belirlenir ve bekleme salonunda hastaların rahat okuyabileceği bir şekilde belirtilir.

Günün 24 saatinde hizmet veren polikliniklerde gece nöbetleri için poliklinikte, mes’ul müdür tarafından onaylı nöbetçi hekim resimli kimlik kartı düzenlenmek ve hastaların görebileceği şekilde üzerinde bulundurmak kaydıyla adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen hekimlerin de nöbet tutması mümkündür. Ayrıca nöbetçi hekim listesi haftalık olarak hazırlanır ve mes’ul müdür tarafından onaylanarak saklanır.

Bu tür kuruluşlar, istedikleri takdirde Bakanlıkça ruhsatlandırılmış laboratuarlar ile hizmet sözleşmesi yapabilirler."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Merkezler acil durumlarda hasta naklinde kullanmak üzere 8/7/2001 tarihli ve 24456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ambulanslar İle Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre verilmiş olan Ambulans Uygunluk Belgesine sahip bir ambulans bulundurmak veya Ambulans Servisi Uygunluk Belgesine sahip kuruluş ile bir ambulansın 24 saat süre ile sağlık kuruluşunda bulundurulacak şekilde hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar. 24 saat faaliyet gösteren poliklinikler, bünyelerinde ambulans bulundurmaları ihtiyari olmakla birlikte Ambulans Servisi Uygunluk Belgesine sahip kuruluş ile acil durumlarda hasta nakli için hizmet sözleşmesi yapmış olmak zorundadırlar. Bir ambulansın, günün saatlerine göre ulaşılabilirliği, uzaklığı göz önünde bulundurularak kaç sağlık kuruluşu ile sözleşme yapacağı Müdürlük tarafından belirlenir."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tıp merkezi haricindeki sağlık kuruluşlarında sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tetkiklerde kullanılmak üzere 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikaya sahip hekim tarafından kullanılmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nca sağlık kuruluşu sahibi veya mes’ul müdür adına düzenlenmiş lisans belgesine sahip ve gücü 100 miliamper veya altında olan röntgen cihazı bulundurulabilir. Yapılan bütün tetkikler ile ilgili bilginin radyoloji laboratuvar kayıt defterine işlenmesi şarttır."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35 — Cerrahi müdahale birimleri; genel veya lokal anestezi altında cerrahi müdahalenin uygulanabildiği, asgari standart donanım ve personel desteği ile sürekli ve düzenli olarak ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarındaki birimlerdir.

Cerrahi müdahale birimleri, Yönetmelikte tanımlanan özel sağlık kuruluşlarından müstakil binada kurulan veya bina dışına açılan ve sedye ile hasta nakline imkan sağlayacak şekilde girişinden itibaren tüm alanların sağlık kuruluşu tarafından kullanıldığı tıp merkezleri ve özel dal merkezleri bünyesinde kurulur."

MADDE 15 — Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (d) bendi, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendi yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"d) Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre verilmiş olan Ambulans Uygunluk Belgesinin mes'ul müdürce onaylı örneği veya sağlık kuruluşu, söz konusu hizmeti sunan kuruluş ile hizmet sözleşmesi yapmış ise Ambulans Servisi Uygunluk Belgesinin mes'ul müdürce onaylı örneği ile noter onaylı hizmet sözleşmesinin örneği,"

"h) Cerrahi müdahale hizmeti sunulacak dal veya dallar ile ilgili Bakanlıkça ruhsatlandırılmış laboratuvar veya laboratuvarların ruhsatname örnekleri,"

"l) Cerrahi müdahale biriminde yapılacak müdahaleler için mutlak bulundurulması gerekli temel araç, gereç ve cihazların dışında ayrıca yapacakları müdahalelere ait her türlü araç, gereç, cihaz ve sarf malzemeleri ile acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli olan ilaçları bulunduracaklarına dair sağlık kuruluşunun mes’ul müdür, sahip/sahipleri ve cerrahi birim sorumlusu tarafından imzalı bir taahhütnamenin yaş imzalı bir örneği,

m) Cerrahi müdahale biriminde görev yapan personelin isimleri ve görevlerini belirtir cerrahi müdahale birim sorumlusunca imzalı listesinin örneği,

n) Cerrahi müdahale biriminde yapılacak müdahaleler için bulundurulması gerekli araç, gereç, cihaz ve sarf malzemelerini belirtir cerrahi müdahale birim sorumlusunca imzalı listenin örneği."

MADDE 16 — Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 42 — Cerrahi müdahale biriminde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:

a) Ameliyathane: Genel veya lokal anestezi altında cerrahi müdahale uygulanan, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda olan, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu, hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş bulunan, kısa kenarı en az 400 cm ve yüzölçümü en az 20 m2 olan, duvar, tavan ve zemini dezenfeksiyona uygun antibakteriyel malzemeden yapılmış oda.

b) Preoperatif hasta hazırlık odası: Hastaların soyunma ve giyinmelerine uygun, yeterli büyüklükte ve dizaynda oda. Sağlık kuruluşunda sedye ile hasta taşımaya uygun asansör var ise bu oda başka bir katta bulunabilir.

c) Postoperatif (faz I derlenme) odası: Ameliyat salonuna yakın mesafede, yarı steril veya steril alana açılan, hastaya rahatlıkla müdahale edilmesine izin verecek şekil ve büyüklükte, her ameliyat masası için bir adet yatak bulunan, merkezi sistem oksijen uygulanacak donanımı bulunan oda. Bu odada kullanıma hazır aspiratör, yeter sayıda serum askısı, laringoskop takımı, entübasyon tüpleri, ambu cihazı, mönitörlü EKG cihazı ve en az bir adet infüzyon pompası bulundurulur.

d) Gözlem (faz II derlenme) odası: Cerrahi müdahale sonrası hastanın gözlem altında tutulduğu, merkezi sistem oksijen uygulanacak donanımı, pozisyon verilebilir hasta yatağı, hasta taşıma arabası ve serum askısı bulunan hastaya rahatlıkla müdahale edilmesine izin verecek şekil ve büyüklükte oda. Sağlık kuruluşunda sedye ile hasta taşımaya uygun asansör var ise bu oda başka bir katta bulunabilir.

e) Soyunma birimi: Cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık personelinin müdahale öncesi ameliyat kıyafetlerini giydiği ve kıyafet dolabı bulunan birim.

f) Yıkanma Birimi: Ameliyat öncesi gerekli cerrahi sterilizasyon işleminin gerçekleştirildiği, akar suyu bulunan birim.

g) Yarı steril alan: Soyunma biriminden sonra geçilen, tabanı antibakteriyel malzeme ile döşeli alan.

h) Sterilizasyon birimi: Cerrahi müdahalede kullanılan malzemelerin sterilizasyon işlemi için uygun araç ve gereçlerin bulunduğu birim.

ı) Soyunma ve yıkanma birimi: Kirli malzemelerin biriktirildiği kirli malzeme deposu."

MADDE 17 — Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin (f), (h), (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"f) Cerrahi müdahale hizmeti almış ve taburcu edilmiş hastaların cerrahi müdahale ile ilgili olabilecek sorunlarını karşılamak üzere 24 saat süre ile nöbetçi danışman hekim bulunur."

"h) Sağlık kuruluşunda hasta nakli için kullanılmak üzere 24 saat hizmet verecek şekilde ambulans bulundurulması,"

"ı) Cerrahi müdahale hizmeti sunulacak sağlık kuruluşunda gözlem amacıyla en fazla 10 hasta yatağı bulundurulması,"

"i) Ameliyathane sağlık kuruluşunda, bina dışına açılan ve sedye ile hasta nakline imkan sağlayacak giriş katında ise asansör aranmaz ancak diğer katlarda ise sedye ile hasta taşımaya uygun asansör bulunması,

j) Cerrahi Müdahale Birimlerinde merkezi oksijen sistemlerinin olması,

k) Kadın hastalıkları ve doğum dalında faaliyet gösteriliyorsa yeni doğanlar için resüstasyon seti bulunması."

MADDE 18 — Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ö) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"b) Bu sağlık kuruluşlarında, nöbetçi hekim hariç olmak üzere adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen hekimler ve diğer sağlık personeli çalıştırılamaz."

"y) Cerrahi müdahale biriminde o birim için yapılmasına izin verilen ameliyatlar dışındaki ameliyatlar yapılamaz.

z) Cerrahi müdahale birimi de dahil sağlık kuruluşlarında hasta 24 saatten uzun süreli gözlem altında tutulamaz."

MADDE 19 — Aynı Yönetmeliğin EK-6 da bulunan "Özel Sağlık Kuruluşu Denetleme Formu" ile EK-7 de bulunan "Özel Sağlık Kuruluşlarındaki Cerrahi Müdahale Birimi Denetleme Formu" ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş olan sağlık kuruluşları, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde, fizik yüzölçümleri hariç olmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Yapılan denetimler sonucunda uygunluğu sağlamamış olduğu anlaşılan sağlık kuruluşlarının faaliyetleri, eksiklikleri veya aykırılıkları giderilinceye kadar Müdürlükçe durdurulur.

Yürürlük

MADDE 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/3114

Karar : 2003/5106

Davacı Ayşegül Özkapı ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Cihanbeyli Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 27/12/2002 günlü ve 2002/1428-1350 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 15/4/2003 gün ve Hukuk-051138 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Ayşegül ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 19/7/1985 doğumlu Emre arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece iki ay oniki günlük zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapması tıbben mümkün olmadığından hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bunların bir diğeri ile çelişki yaratmamasına özen göstermelidir. Bu hususa uyulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 16/6/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/3115

Karar : 2003/5107

Davacı Zeynep Kızılkaya ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Eskişehir 5. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 15/6/2000 günlü ve 2000/36-436 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 11/4/2003 gün ve Hukuk-046120 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı; dava dilekçesinde; 1/8/1977 tarihinde doğduğu halde nüfus kütüğüne kaydının yapılmadığını, 1/6/1971 tarihinde doğup daha sonra ölen kardeşinin adı ve doğum tarihi ile yaşadığını, bu nedenle 1/8/1977 doğumlu olarak nüfusa yeniden tesciline ve sağ gözüken kardeşinin kaydının da ölü olarak düzeltilmesini istemiştir. Bu istek dikkate alındığında, doğum ve ölüm vukuatının nüfus kütüğüne tescilinin nüfus idaresine verilmiş idari bir görev olduğu cihetle; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esasına girilerek kabulü doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 16/6/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas   : 2003/3117

Karar : 2003/5110

Davacı Ali Yılmaz ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Nizip Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 5/3/2002 günlü ve 2001/1058-2002/175 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 11/4/2003 gün ve Hukuk -43159 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

1 — Davacının açtığı mükerrer kaydın iptali davası sonunda verilecek karar sebebiyle hukukları etkilenecek kişilerin belirlenip çağırılarak davaya karşı diyeceklerinin tespit edilmemesi,

2 — Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Ali Yılmaz ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 10/2/1943 doğumlu Şerif arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece 1 ay 7 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır.

Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapması tıbben mümkün olmadığından, mahkemece bu hususa uyulmadan kayıtlar arasında çelişki meydana getirecek şekilde doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilmesi,

Usul ve yasaya aykırıdır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C. Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C. Başsavcılığına gönderilmesine, 16/6/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı