Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Temmuz 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25163

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4911 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortasının Ticarî Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/5822 Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşma’ya Ek 6 Numaralı Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Atama Kararları

— Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necat Akdeniz AKGÜN'ün Atanması Hakkında Karar (No: 2003/104)

— Milli Savunma, Ulaştırma Bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

Sınır Tespit Kararları

— Sınır Tespitine Dair 2 Adet Karar

Tebliğler

— Şehit Olan ve Malul Kalan Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Devlet Övünç Madalyası Verilmesi Hakkında Tebliğ

— Mecburi Standard ÖSG-2003/58 Sayılı Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin, E : 2003/30 (Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlgili), K : 2003/38 Sayılı Kararı

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 3 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet

Sigortasının Ticarî Olarak Temin Edilemeyen

Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması

Hakkında Kanun 

Kanun No. 4911

 

Kabul Tarihi : 26.6.2003

 

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının terör eylemlerine, savaş haline ve bunlara bağlı risklere maruz kalmaları durumunda üçüncü şahısların uğrayacağı zararları teminat altına alan sigortanın, uluslararası sivil havacılık ve havalimanı otoritelerince yeterli görülen asgarî sınırının, uluslararası sigorta piyasalarından ticarî olarak temin edilemeyen kısmının 31.12.2005 tarihine kadar vuku bulacak olaylar için 6 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere Devlet garantisi verilmesi suretiyle karşılanmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2.- Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen Devlet garantisinin geçerli olduğu durumlara, Devlet garantisi verilen şahıslara, Devlet garantisine ilişkin üst sınıra, süreye, istisnalara, bedele ve bu bedelin yatırılacağı hesaba ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3.- Bu Kanunda geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

c) Terör eylemleri, savaş hali ve bunlara bağlı riskler: Uluslararası sigorta ve reasürans piyasalarında verilen savaş teminatı kapsamında, sigorta edilen riskleri,

d) Üçüncü şahıs: Hava aracının dışında bulunan şahısları,

e) Sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet sigortası: Sivil hava aracının veya sivil hava aracından düşen parçaların, üçüncü şahısların ölümüne, yaralanmasına ve mal veya eşyalarının zarar görmesine sebebiyet vermesi hallerini teminat altına alan sigortayı,

f) Yer hizmet kuruluşları: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak havaalanlarında yer hizmeti vermek üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları,

g) İkram kuruluşları: 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümlerine uygun olarak havaalanlarında ikram hizmeti vermek üzere çalışma ruhsatı alan özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki kuruluşları,

h) Terminal işleticileri: Havaalanlarındaki yolcu terminallerini işletmekten sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

ı) Yerleşik servis sağlayıcıları: Havaalanlarında havayolu taşıyıcılarına hizmet sunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

j) Ücretli yolcu: Uluslararası anlaşmalara istinaden geçerli bir bileti olan ve havayolu taşıyıcısının ücret tarifesinde yer alan ücreti ödeyen yolcuyu,

k) Ücretsiz yolcu: Uluslararası anlaşmalara istinaden geçerli bir bileti olan ve havayolu taşıyıcısının ücret tarifesinde yer alan ücretten muaf olan yolcuyu,

l) Sub-charter: Uluslararası anlaşmalara istinaden uçak, mürettebat, bakım ve sigorta kapsamında kısa süreli olarak kiralanan uçakları,

m) Wet-lease: Kiraya verenin işletme ruhsatı kapsamında işletilen hava aracının kira anlaşmasını,

n) Her bir olayda kullanılabilir senelik toplam limit: Devlet garantisinin verilmeye başlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde meydana gelecek olaylar sonucu uğranılan toplam zarar için verilen Devlet garantisinin her bir olay ve her bir yıl itibarıyla üst sınırını,

o) Hesap: Hazine Müsteşarlığı adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde oluşturulan Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabını,

İfade eder.

Devlet garantisinin kapsamı

MADDE 4.- 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında işletme ruhsatına sahip ticarî hava taşıma işletmeleri adına işletilen ve bunların işlettiği hava araçlarının iç ve dış hat seferlerini kapsayan tüm uçuşlarının veya geçici süre ile yurt dışında sub-charter ve wet-lease olarak uçuşuna müsaade edilen Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının Ulaştırma Bakanlığından onay alınmış olan bölgelerdeki tüm uçuşlarının ya da Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki havaalanlarında, yer hizmet kuruluşları, ikram kuruluşları ve terminal işleticileri gibi yerleşik servis sağlayıcılarının faaliyetleri de dahil olmak üzere havaalanı hizmetlerinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen; terör eylemleri ile söz konusu hava araçlarının ve yer hizmet kuruluşlarının maruz kalacağı savaş hali ve bunlara bağlı riskler dolayısıyla üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar Devlet garantisi kapsamındadır.

Devlet garantisi kapsamında olup da terör eylemlerine, savaş haline ve bunlara bağlı risklere maruz kalan hava aracının gövde hasarı, yolcu ve personelinin maruz kalacağı zararlar, üçüncü şahısların uğradığı kâr kaybı ve kira kaybı zararları ile diğer dolaylı zararlar ve Ulaştırma Bakanlığından yalnızca ön izin almış olan ticarî hava taşıma işletmelerine ait hava araçlarının üçüncü şahıslara verdiği zararlar Devlet garantisi kapsamı dışındadır. Ancak, yurt dışından tescile esas işlemlerin yapılması için geçici tescil veya uçuşa elverişlilik belgeleri ile yurda getirilen bir hava aracının sebep olabileceği zararlar, bahse konu seferi kapsamak ve bir defaya mahsus olmak üzere Devlet garantisi kapsamındadır.

Devlet garantisinin üst sınırı

MADDE 5.- Devlet garantisinin her bir Türk ticarî hava taşıma işletmesi ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki havaalanlarında yerleşik her bir servis sağlayıcısı için ayrı ayrı olmak üzere, her bir olayda kullanılabilir senelik toplam limit esasına göre belirlenen üst sınırı 1.5 milyar ABD Dolarıdır. Bu sınırın, Devlet garantisinin verilmeye başlandığı tarih itibarıyla bir yıl içinde herhangi bir zamanda aşılması halinde, aşan kısım için Devlet garantisi verilmez.

Devlet garantisinin üst sınırını aşmamak kaydıyla, Türk ticarî hava taşıma işletmelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki havaalanlarında yerleşik servis sağlayıcılarının her biri için verilen Devlet garantisi, Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakan tarafından belirlenir.

Devlet garantisinin durdurulması

MADDE 6.- Devlet garantisinin, terör eylemlerini, savaş halini ve bunlara bağlı diğer riskleri teminat altına alan sigortanın ticarî olarak temin edilebilir hale gelmesi durumunda veya gerekli görülen diğer hallerde durdurulmasına ve durdurma sonrası tekrar başlatılmasına veya Devlet garantisi verilmesinden tümüyle vazgeçilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Devlet garantisi bedeli

MADDE 7.- Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarıyla ücretli ve ücretsiz olarak seyahat eden yolcuların ve havaalanlarında yerleşik servis sağlayıcılarının ödeyeceği Devlet garantisi bedeli, Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Bakan tarafından belirlenir veya değiştirilebilir. Devlet garantisi bedeli, katma değer vergisi hariç olmak üzere her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

6 ncı madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Devlet garantisinin durdurulmasına veya Devlet garantisi verilmesinden tümüyle vazgeçilmesine karar verilmesi halinde Devlet garantisi bedeli alınmaz.

Hesap

MADDE 8.- Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçlarının terör eylemlerine, savaş haline ve bunlara bağlı risklere maruz kalmaları durumunda üçüncü şahısların uğrayacağı zararların teminat altına alınması amacıyla, Müsteşarlık adına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Devlet Garantisi Hesabı oluşturulmuştur. Devlet garantisi bedeli, ait olduğu ay sonundan itibaren yirmibeş gün içinde bu Hesaba yatırılır. Söz konusu bedelin süresi içinde yatırılmaması halinde Devlet garantisi durdurulur ve Hesaba yatırılmayan Devlet garantisi bedeli, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Hesabın ita amiri Bakandır.

Hesaptan, risk transferi ve gerekli görülen hizmetlerin alımı için ödeme yapılabilir.

Rizikonun gerçekleşmesi halinde ihtiyaç duyulacak nakit, öncelikle söz konusu Hesapta bulunan tutardan, yeterli olmaması halinde genel bütçeden karşılanır.

Devlet garantisi bedelinin tahsil edilmesi, süresi içinde ve gerçeğe uygun olarak Hesaba yatırılıp yatırılmadığının tespit edilmesi, Hesaptan yapılan ödemeler ve Hesapla ilgili iş ve işlemlere ilişkin denetim Ulaştırma Bakanlığı ve Müsteşarlık tarafından müştereken yapılır.

Hesap, Bakanlar Kurulunca Devlet garantisi verilmesinden tümüyle vazgeçilmesine karar verilmesi halinde, Bakanlar Kurulu kararı ile tasfiye edilir ve Hesapta kalan tutar genel bütçeye gelir kaydedilir.

Yönetmelik

MADDE 9.- 8 inci madde uyarınca oluşturulan Hesabın idaresi, Devlet garantisi bedelinin tahsil edilmesi, toplanan kaynakların nemalandırılması, bu Kanun kapsamındaki ödemelerin yapılması, risk transferi için yapılabilecek ödemeler ve gerekli görülen hizmetlerin ve hizmet bedelinin belirlenmesi, rizikonun gerçekleşmesi halinde uğranılan zararın beyan ve tespiti ve Hesabın tasfiye sürecine girmesi halinde, tasfiyeye ilişkin usul ve esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Müsteşarlık tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 10.- Bu Kanunun 8 inci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/7/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5822

Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Şubat 1999’da Strazburg’da imzalanan ve 4/6/2003 tarihli ve 4869 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşma’ya Ek 6 Numaralı Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 12/6/2003 tarihli ve AKGY/238808 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

A. ŞENER

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

H.ÇELİK

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

8 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10458

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanları Gayrıresmi Toplantısı”na katılmak üzere, 9 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

8 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-141-2003-845

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 8 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10458 sayılı yazınız.

“Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanları Gayrıresmi Toplantısı”na katılmak üzere, 9 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’nun dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/104

Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Necat Akdeniz AKGÜN yeniden atanmıştır.

8 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Milli Savunma Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2003/4554

1 — Bu kararda kimlikleri yazılı sekiz (8) Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 —Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

 

8 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                      M. V. GÖNÜL

            Başbakan                             Milli Savunma Bakanı

 

1 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav.lığından ESKİŞEHİR, Hv.Hak.Yb., Ş. Ümit GÜL, ÇANKIRI, 1981-103, 30/08/2000, Hv.Eğt.K.As.Mah.As.Hak.liğine Güzelyalı-İZMİR

As.Yargıtay Bşk.As. Yargıtay D. Tetkik Hak.liğinden ANKARA, Hv.Hak.Bnb., Mustafa BOZKURT, AYDIN, 1988-Y-02, 30/08/2002, As. Yargıtay Bşk.As.Yargıtay Başsavcı Yrdc.lığına ANKARA

Hv.K.K.As.Mah.As.Hak.liğinden ANKARA, Hv.Hak.Bnb., E.Hakan ÖZBEK, YOZGAT, 1987-036, 30/08/2002, As.Yük.İd.Mah.Bşk.Başsavcılık Sav.lığına ANKARA

Hv.H.Ok.K.Dis.Mah.Disiplin Sb.lığından Yeşilyurt-İSTANBUL, Hv.Hak.Yzb., Erol ER, ORDU, 1991-Y-01, 30/08/1997, 1 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Sav.lığına ESKİŞEHİR

1 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav.lığından ESKİŞEHİR, Hv.Hak.Ütğm., A. Mithat ACAR, AKSARAY, 1997-Y-03, 30/08/1999, As. Yargıtay Bşk.As. Yargıtay D. Tetkik Hak.liğine ANKARA

MSB As.Adl.İşl.Bşk.Em. (Staj) ANKARA, Hv.Hak.Tğm., Bayram AYAZMA, SİVAS, 2001-F-18, 30/06/2001, 1 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ESKİŞEHİR

MSB As.Adl.İşl.Bşk.Em. (Staj) ANKARA, Hv.Hak.Tğm., Ali YILMAZ, BURSA, 2001-F-19, 30/09/2001, 1 nci Tak.Hv.Kv.K.As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına ESKİŞEHİR

MSB As.Adl.İşl.Bşk.Em. (Staj) ANKARA, Hv.Hak.Tğm., Fırat ACİL, ELAZIĞ, 2001-F-21, 31/10/2001, Hv.K.K.lığı As.Mah.As.Hak.Yrdc.lığına ANKARA

—— • ——

Ulaştırma Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4483

1 — Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Taner ÇİFTÇİ’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Ulaştırma Bakanı yürütür.

8 Temmuz 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN                   B. YILDIRIM

           Başbakan                              Ulaştırma Bakanı

—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

 

 

—— • ——

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

 

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı