Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

6 Temmuz 2003

PAZAR

Sayı : 25160

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/5812 Türkiye-Arnavutluk Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

— Santranç Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Zirai Karantina Yönetmeliği

Tebliğler

— Kamu Görevlileri Sendikalarının Üye Sayıları ile İlgili Tebliğ

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/8)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5812

9 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Arnavutluk Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 22/5/2003 tarihli ve EİGY/207735 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

     

Başbakan V.

     

M. V. GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. AYDIN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10281

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2003 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali Babacan’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-137-2003-835

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10281 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2003 tarihinde İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

4 Temmuz 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10282

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2003 tarihinden itibaren İtalya ve Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan              

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

5 Temmuz 2003

B.01.0.KKB.01-06-138-2003-836

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4 Temmuz 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10282 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Temmuz 2003 tarihinden itibaren İtalya ve Rusya Federasyonu’na gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Satranç Hakem Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 29/1/1994 tarihli ve 21833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Satranç Hakem Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi ve Federasyon Yönetim Kurulunun kararı,"

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (n) ve (o) bentleri eklenmiştir.

"k) Norm çeşit ve sayılarını göz önünde bulundurarak yarışmalarda görev alacak hakemlerin atamasını yapmak,"

"n) Turnuvalarda görev alan hakemleri denetlemek üzere gözlemci hakem atamak,"

"o) İl ve İlçe Hakem Kurullarını onaylamak."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Mazeretsiz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek veya Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen geliştirme seminerlerine katılmamak,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 — Lisanslı hakem sayısı (en az beşi il hakemi olma şartı ile) on veya daha fazla olan il ve ilçelerde hakem kurulu kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde bu hizmet, il müdürlüğünce yürütülür."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İl ve İlçe Hakem Kurullarının başkanı, il temsilcisidir. Kurul, başkan hariç üç kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir asbaşkan ve bir sekreter seçerler."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümleri ve FIDE Kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulunca verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da yapmayan, yarışmaların akışını bozan hakemler hakkında; başhakemden, İl Hakem Kurulundan veya Merkez Hakem Kuruluna gelen şikayetler üzerine; Merkez Hakem Kurulu gereken incelemeyi yapar. Ayrıca, Federasyon Başkanının teklifi ile Merkez Hakem Kuruluna sevk edilen konuları inceleyerek karara bağlar. Merkez Hakem Kurulu hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle yazılı uyarı verebilir. Hakemlerin benzer hataları kasıtlı olarak yapması ya da devam etmesi durumunda Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (e) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Yarışmalarda masalar aynı hizada dizilir. Benzer renkli taşlar aynı yönde dizilir. (Takım turnuvalarında tersi uygulanır.) Saatlerin nereye konacağına hakem karar verir."

"l) Hakem, yarışma özel kurallarını oyunculara okur ve duyuru panosuna asar. Yarışmaya katılan her oyuncu yarışma kurallarının tümünü kabul etmiş sayılır."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (d), (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"d) Hamlelerin notasyon kağıtlarına doğru olarak kaydedilmesini sağlar."

"f) Turnuva sırasında oyuncuların davranışlarını ve karşılıklı ilişkilerini inceler, dürüstlük ve spor anlayışına uygun bir şekilde yarışıp yarışmadıklarını denetler."

"g) Yardımcılarını, yarışma yöneticisini, turnuva organizasyonunu kurallara uymaları açısından denetler."

"h) Oyunların sonuçlarını düzenli olarak yarışma tablosuna ve eşlendirme kartlarına işlenmesini sağlar."

"Yarışmada görevli olan hakemler, yarışma süresince başhakemin kararlarına tümüyle uymak ve verdiği görevleri yapmak zorundadır. Alınan kararların sorumluluğu başhakem veya onun yetkilendirdiği hakemlere aittir."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Hakem; dilekçeleri, ceza kararlarını ve yarışma sonuçlarının bir örneğini Ulusal Kuvvet Derecesi Hesaplama Sistemine göre istenen şekilde düzenleyerek il hakem kuruluna teslim eder. Federasyonun faaliyet programında yer alan ulusal veya ülkemizde yapılan uluslararası turnuva sonuçları Merkez Hakem Kuruluna gönderilir."

"d) Başhakem; Hakem Değerlendirme Formu (MHK-F02), Döner Turnuva Raporu (MHK-FO3), İsviçre Turnuva Raporu (MHK-FO4) ve Hakem Turnuva Raporunu (MHK-FO7) yarışmanın bitiminden itibaren bir hafta içinde Federasyona gönderir.

Hakem Değerlendirme Formunun (MHK-FO2) doldurulmasında; Turnuva Kategorileri ve Kontenjanları Belgesi (MHK-BO1) dikkate alınır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 26 — Hakemler kendilerinin veya başka hakemlerin yönettikleri yarışmalar hakkında yazılı veya sözlü eleştiride bulunamaz, verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak haklı gördükleri konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler yarışma süresince davranışlarına dikkat ederek oyuncu, antrenör ve idarecilere örnek olmalıdır."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda en az İlköğretim mezunu olmak.)"

"c) 21 yaşından gün almış olmak,"

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakem Sınıflamaları

Madde 28 — Hakemlik sınıflamaları ve aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Aday hakem olabilmek için;

1) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesindeki şartları taşımak,

2) Aday hakemlik kursuna katılmak,

3) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda ortalama 100 puan üzerinden 70 puan almak,

b) İl hakemi olabilmek için;

1) Aday hakem olmak,

2) Son üç yıl içinde en az altı yarışmada başarı ile görev yapmış olmak,

3) Hakem Sınav Prosedürüne (MHK-PO2) göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

c) Ulusal hakem olabilmek için;

1) İl hakemi olmak,

2) İl hakemi olarak görev yaptığı turnuvaların en az dördünde ulusal hakem normu almış olmak,

3) Hakem Sınav Prosedürüne (MHK-PO2) göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

d) FIDE Hakemi olabilmek için;

1) Ulusal hakem olmak,

2) FIDE tarafından kabul edilen dillerden en az birini yeter derecede bilmek,

3) Satranç kuralları ve satranç yarışmalarıyla ilgili FIDE kuralları hakkında bilgi sahibi olmak,

4) Hakem olarak görev yaptığı süre içinde tam tarafsızlığını başhakem veya gözlemci raporuyla belgelemek,

5) FIDE Rating hesaplarına dahil edilmiş ulusal veya uluslararası en az dört yarışmada başhakem veya yardımcısı olarak görev yapmak,

6) Hakem Sınav Prosedürüne (MHK-PO2) göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

e) Uluslararası hakem olabilmek için;

1) Ulusal hakem veya FIDE hakemi olmak,

2) Kamu Personeli Dil Sınavında (KPDS) FIDE tarafından kabul edilen dillerin birinden en az 50 puan almak,

3) Ulusal hakem olarak görev yaptığı turnuvaların en az dördünde FIDE kurallarına uygun olarak uluslararası hakem normu almış olmak,

4) Satranç kuralları ve satranç yarışmalarıyla ilgili FIDE kuralları hakkında bilgi sahibi olmak."

MADDE 13 — Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin (c), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) İllerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışmaların başhakem ve hakemlerini İl Hakem Kurulları belirler."

"e) Yarışma başhakemleri gerek gördükleri durumlarda, yarışmada görev alan hakemlerin bir veya birkaçını görevden alabilir. Merkez Hakem Kurulu kararı ile yarışmada ek hakem görevlendirilmesi yapılabilir. Merkez Hakem Kurulu toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda Federasyon temsilcisinin kararı yeterli olur. Yarışmalar sırasında başhakem değiştirilemez."

"f) Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı; yarışmanın türü, önemi ve katılan oyuncu sayısına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir."

MADDE 14 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) Satranç camiası aleyhinde yazılı, görsel basın veya internet aracılığı ile yayın yapmak."

Yürürlük

MADDE 15 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Zirai Karantina Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan mevzuat hükümlerine göre; Türkiye’yi bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler ve diğer maddelerin ithali ve transit geçişi ile ithale mani teşkil eden zararlı organizmalarla ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve 6/8/1964 tarihli ve 6/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Zirai Karantina Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir:

 

 

a) Bakanlık

:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’dır.

     
 

b) Müdürlük

:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zirai Karantina Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğüdür.

     
 

c) İnspektör

:İthal ve ihraç edilen, transit geçen bitki ve bitkisel ürünlerin kontrollerini ve işlemlerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere; yürürlükte olan "Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği" gereği eğitilen ve yetkilendirilen teknik personeldir.

     
 

ç) Bitki

:Her türlü bitkilerle, bunların ürünleri olan tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçalarıdır.

     
 

d) Bitkisel ürün

:Tane dahil, bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş üründür.

     
 

e) Meyve ve sebze

:Besin amaçlı bitkilerin, tüketim veya işleme amacıyla kullanılan çiğ veya işlenmemiş, yenilebilir parçasıdır.

     
 

f) Dikim amaçlı bitki

:Dikili olarak veya dikilmek üzere getirilen bitkilerdir.

   
 

g) Tohum

:Üretim amacı taşımayan tohumlar hariç, etrafı çimlenmesi için gerekli besin dokusuyla kaplı olgunlaşmış embriyoya sahip üretim amaçlı generatif bitki parçalarıdır.

 

h) Yumru

:Üzerinde uygun şartlarda yeni bitkiler meydana getirebilme yeteneği olan, dikim amaçlı toprak altı bitki parçasıdır.

     
 

ı) Rizom

:Kısmen veya tamamen toprak altında gelişen ve üst kısmında sürgün, alt kısmında kök oluşturan yatay, genellikle kalınlaşmış köke benzeyen toprak altı gövdesidir.

     
 

i) Soğan

:Uygun olmayan iklim koşulları süresince bitkisel özelliğini koruyan, altında kökleri olan, tabakalar halinde üst üste dizilmiş kalın, etli yapraklara sahip olan toprak altı bitki parçasıdır.

     
 

j) Doku kültürü

:Bitkinin herhangi bir dokusundan alınan canlı bir parçasının, kapalı ve şeffaf bir kapta bulunan sıvı veya katı steril ortamda yetiştirilmesidir.

     
 

k) Stolon

:Toprak yüzeyinde uzanan ve boğumlardan köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövdedir.

     
 

l) Rootstok

:Aşılamada kullanılan ve kök kısmını oluşturan güçlü bitkidir.

     
 

m) Yonga

:Mekanik, kimyasal veya her ikisini birleştiren yöntemlerle selüloz hamuru elde edilmesinde veya lif levha, yonga levha üretiminde kullanılan mekanik yöntemlerle küçük yonga, ya da parçacıklar haline getirilmiş odundur.

     
 

n) Odun

:Endüstriyel odun ve yakacak odun dahil kabuklu ve kabuksuz tüm odunlardır.

     
 

o) Endüstriyel odun

:Tomruk, tel direği, maden direği ve sırık ile yuvarlak yada yarılmış haldeki sanayi odunu, lif-yonga odunu ve kağıtlık odundur.

   
 

ö) Yakacak odun

:Boyut ve görünüş özellikleri itibariyle endüstriyel odun standartlarında aranan özellikleri taşımayan ve ısınma ya da başka şekilde enerji üretimi amacıyla kullanılan yuvarlak ve yarılmış haldeki odundur.

     
 

p) Diri odun

:Kabuklu veya kabuksuz yuvarlak odunun kabuk tabakası ile öz odunu arasında kalan açık renkli kısmıdır.

 

r) Faydalı organizma

:Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren ve bu organizmanın populasyonunu sınırlayabilen parazitoit, parazit, predatör ve patojenlerdir.

     
 

s) Zararlı organizma

:Bitkilerde ve bitkisel ürünlerde zarar yapan, bütün biyolojik dönemlerdeki tüm hayvanları, bitkiler alemine bağlı canlı organizmalar ile fungus, bakteri, virüs, fitoplazma ve diğer patojenleri ifade eder.

     
 

ş) Toprak

:Yeryüzünün hava ile teması sonucu değişikliğe uğrayan, içerisinde bitkilerin yetişebildiği mineral ve organik maddeler ile bitkisel materyal içeren en üst tabakasıdır.

     
 

t) Torf

:Özellikle, sfagnum genusuna dahil yosunların ve bazı bitkilerin su içersinde kısmen dekompoze olması sonucunda meydana gelen, bir ölçüde kömürleşmiş bitkisel dokuların oluşturduğu, yerine göre gübre ya da yetiştirme ortamı olarak yararlanılan organik kökenli maddedir.

     
 

u) Fümigasyon

:Bitki, bitkisel ürünlerde bulundukları veya yetiştikleri ortamlarda ve boş binalarda bulunan zararlı organizmaların herhangi bir biyolojik dönemine karşı gaz halinde etkili olan katı, sıvı veya gaz formundaki pestisitlerin kullanılmasıyla yapılan imha işlemidir.

     
 

ü) Transit

:Bitki ve bitkisel ürünlerin bir ülkeden gelip, Türkiye topraklarını ve gümrüklerini kullanarak üçüncü bir ülkeye geçiş işlemidir.

     
 

v) İthal permisi

:Bir örneği bu Yönetmeliğin VII No’ lu ekinde yer alan, dış ülkelerden ekim, dikim ve çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edeceklerin, ithalattan önce Bakanlıktan alacağı izin belgesidir.

     
     
 

y) Bitki Sağlık Sertifikası

:Bir örneği bu Yönetmeliğin V No’ lu ekinde yer alan 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen forma göre düzenlenen belgedir.

     
     
 

z) Re-export Bitki Sağlık Sertifikası

:Bir örneği bu Yönetmeliğin VI No’ lu ekinde yer alan, uluslararası kabul edilmiş forma göre, orijin ülkeden ithal edilen bitki ve bitkisel ürünleri tekrar ihraç eden ülke tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasıdır.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yasak Bitki ve Maddeler

 

İthali Yasak Bitkiler ve Maddeler

Madde 4 — Bu Yönetmeliğin III’no lu ekinde yer alan, "Özel Şartlar" bölümünde belirtilen topraklı bitki, kültür ortamı torf ve perlit hariç olmak üzere zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, ot, tabii gübre, yaprak, sap ve samanın ithali yasaktır.

Canlı hayvanlarla gelen yataklık ve kaba yemler inspektörlerce giriş gümrüğünde yakılarak imha edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şarta Bağlı İthalat

 

İthali Şarta Bağlı Bitkiler ve Maddeler

Madde 5 — İthal edilmek istenen bitkiler ve bitkisel ürünler bu Yönetmeliğin I ve II No’lu ekinde yer alan zararlı organizmalardan ari olmak ve bu Yönetmeliğin III No’lu ekinde belirtilen şartlara uymak zorundadır. Ayrıca, bu bitki ve bitkisel ürünler; bu Yönetmelikte yer almadığı halde bitki gelişmesini engelleyecek ve bitki veya bitkisel ürünün pazar değerini düşürecek seviyede herhangi bir zararlı organizmayı taşıyamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Amaçlı İthalat

 

Bitki İthalatı

Madde 6 — Araştırma, deneme ve çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitkisel üretim materyali ithali Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde yapılır.

Faydalı Organizma İthalatı

Madde 7 — Araştırma amacıyla ithal edilecek faydalı organizmaların canlı olarak ithali Bakanlığın iznine tabidir.

Zararlı Organizma İthalatı

Madde 8 — Yasak olmasına rağmen, araştırma amacıyla mukayese materyali olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan zararlı organizmalar Bakanlığın izni ile getirtilir.

Zararlı organizmaların kültürleri; yolda parçalanmayacak, kolayca açılmayacak tarzda sağlam ve özel hazırlanmış ambalaj içerisinde ithal edilir.

Kültürleri ihtiva eden koli üzerine organizmanın bilimsel ismi yazılır.

Bu kültürlere ait koliler araştırma kuruluşunun sorumlu personeli tarafından bitki ithal kapılarında teslim alınır. Bu kültürler araziye çıkarılmaz, yalnızca kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılır.

Bakanlık, araştırma amaçlı zararlı organizma ithalatında gerektiği hallerde ilave şartlar koyabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Transit Geçiş

 

Transit Olarak Geçecek Bitkiler ve Diğer Maddeler

Madde 9 — Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek her türlü bitki ve bitkisel ürünün gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması ve serbest bölgelere geçirilmesi ile bu bölgelerden çıkarılması transit işlemine tabidir.

Bitkiler ve bitkisel ürünler; zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış ve nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçer.

Kontrol ve Muayene

Madde 10 — İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol ve muayene ederler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bitki İthal Kapıları

Madde 11 — Bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmeliğin IV No’ lu ekinde belirtilen giriş gümrüklerinden ithal edilir, ihtiyaç duyulduğunda yeni ithal kapıları açılır.

Posta ile İthalat

Madde 12 — Posta ile gelen bitkilerden, üretim amaçlı olanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre muayene edilerek, Bakanlık izni ve Bitki Sağlık Sertifikası ile ithal edilir.

Posta yolu ile gelen ekim, dikim veya çoğaltımda kullanılmamak üzere en çok bir kilogram ağırlığındaki bitki ve bitkisel ürünlere, Bitki İthal Permisi ve Bitki Sağlık Sertifikası aranmadan inspektörlerce muayene edildikten sonra, Müdürlükçe ithaline izin verilir.

İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe’ye ilave olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biriyle de " BİTKİ " kelimesi yazılır.

Bitki Sağlık Sertifikası ve Re-export Bitki Sağlık Sertifikası

Madde 13 — Bitki ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince verilen ve bir örneği bu Yönetmeliğin V No’ lu ekinde yer alan Bitki Sağlık Sertifikası veya bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır. Diğer dillerden biriyle yazılmış olan Bitki Sağlık Sertifikalarına, yetkili mercilerce onaylı Türkçe tercümesinin eklenmesi şarttır.

Tüm Bitki Sağlık Sertifikaları, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü ile yetkilinin adı, soyadı ve imzasını içermelidir.

Bitkiler ve bitkisel ürünlerin ithalinde bu Yönetmeliğin III’no lu ekinde yer alan, "Özel Şartlar" Bitki Sağlık Sertifikasının açıklamalar bölümünde belirtilmelidir.

Bitki Sağlık Sertifikaları sevkıyat tarihinden en fazla 20 gün önce düzenlenir. Üzerinde herhangi bir silinti ve kazıntı bulunmaz.

Bitki Sağlık Sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki ve bitkisel ürünlerin sahibi bu belgeyi Müdürlükçe verilen süre içerisinde getirmediği taktirde malın tamamı ilgili ülkeye iade edilir veya imha edilir.

İthal edilen üretim materyali ihracatı yapan ülkede üretilmemişse beraberinde orijin ülkece verilmiş Bitki Sağlık Sertifikasının aslı veya tasdikli bir sureti ile son ihracatçı ülkenin, bu Yönetmeliğin VI No’ lu ekinde gösterilen örneğe uygun Re-export Bitki Sağlık Sertifikası da bulunur.

Bitki Sağlık Sertifikasının Aranmayacağı Durumlar

Madde 14 — Yolculuk esnasında yolcu beraberinde tüketim amacıyla getirilen ve üç kilogramı geçmeyecek miktardaki taze ve kuru meyve ve sebzeler, Bitki Sağlık Sertifikası aranmadan giriş kapılarında muayeneye tabi tutularak temiz olanların girişine izin verilir.

Konserve edilmiş veya bitki özelliğini kaybedecek kadar bir işleme tabi tutulmuş, zararlı organizma taşıma riski bulunmayan, bitkisel kökenli mamul veya yarı mamul hale getirilmiş maddelerle, bitkiler ve bitkisel ürünler dışında zararlı organizma taşıma riski bulunmayan mamul ve yarı mamul maddelerin ithalinde Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz.

Bu gibi maddeler inspektörler tarafından muayene edildikten sonra, olumsuz bir durum tespit edilmez ise girişine izin verilir.

Ticari amaç dışında gelen, çiçek buketleri ile çelenklerden Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz. Ancak, bunlar girişte muayene edilir. Zararlı organizmaların tespiti halinde, bunlardan arındırılması için, masrafları ilgilisinden alınmak kaydıyla teknik temizleme işlemi yapılır, temizlenmesi mümkün olmayanlar imha edilir.

Türkiye sınırları dışında arazisi olup da özel izinle gidip gelenlerin beraberinde getirecekleri tüketim amaçlı bitkiler ve bitkisel ürünlerin yurda girişinde Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz ancak bunlar muayeneye tabi tutulur, temiz olanların girişine izin verilir, aksi halde imha edilir.

Bitki İthal Permisi İçin Başvuru

Madde 15 — İthali yapılacak üretim amaçlı bitkiler için bir örneği bu Yönetmeliğin VIII No’lu ekinde verilen "Bitki İthal Permisi Başvuru Formu" ile başvurularak, Bakanlıktan veya ilgili Müdürlükten bu Yönetmeliğin VII No’lu ekinde verilen örneğe uygun "Bitki İthal Permisi " alınır.

Giriş ve İthal Kapısında Kontrol

Madde 16 — Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak ön zirai karantina kontrolleri sonunda ithal kapısına kadar yurda girişine izin verilen bitki ve bitkisel ürünlerin fiili ithalatın yapılacağı ithal kapısında Ek I ve Ek II’ deki zararlı organizmaları taşımaması ve Ek III’deki özel şartların da Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması durumunda ithaline izin verilir. Gerekli görüldüğünde laboratuvar testleri de yapılır.

İthal materyalinin laboratuvar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri veya Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer Araştırma Enstitülerince yapılır.

Yapılan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki ve bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine uygun değilse imha edilir veya gönderici ülkeye iade edilir. İadeye karar verildikten itibaren 2 gün içinde gönderici ülkenin resmi bitki sağlık servisi, Bakanlıkça bu Yönetmeliğin IX No’ lu ekinde yer alan iade formu ile bilgilendirilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Bitkiler

Madde 17 — Bu Yönetmelikte yer almayan ve Türkiye’de üretimleri yapılmayan yeni bitkilerin ithaline, önceden Bakanlıktan izin almak ve konu ile ilgili araştırma kuruluşlarının kontrolünde olmak şartıyla izin verilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 18 — 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Zirai Karantina Yönetmeliği " ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin Ek III’te istenen şartlarının 3 ay sonra Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması istenir.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı