Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

4 Temmuz 2003

CUMA

Sayı : 25158

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşmalar

2003/5717 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Eki “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3’ü Değiştiren Ek Protokol 2’ye Ek Protokol 3’ün II No’lu Ekinde Yapılan Değişikliğin ve Bununla İlgili Notaların Onaylanması Hakkında Karar

2003/5718 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü Arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Uluslararası Sekreteryası İçin Evsahibi Ülke Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/5771 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye’nin Gümrükler 2007 Topluluk Programına Katılımına Dair Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/5797 Türkiye’nin Fiscalis 2003-2007 Topluluk Programına Katılımı Hakkında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

2003/5809 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Otoritesi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5730 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eczacılık Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Amasya İlinde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/5733 Türkiye Kredi Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfının, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna Devredilmesi Hakkında Karar

2003/5734 Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı’nın Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna Devredilmesi Hakkında Karar

 

Yönetmelik

— Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 320)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (No: 321)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/12)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/13)

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/2)


3/7/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete'de; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ait 

(No: 1083 ve 1084) sayılı kararlar yayımlanmıştır.


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5730

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Amasya İlinde Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 4/6/2003 tarihli ve 14092 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S. GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5733

Türkiye Kredi Bankası A.Ş. Memur ve Müstahdemleri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfının, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/6/2003 tarihli ve 15919 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5734

Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. Memur ve Hizmetlileri Sosyal Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfının, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2/6/2003 tarihli ve 15918 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Baka

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelik

Uludağ Üniversitesinden:

Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise Devresi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Müzik ve Sahne Sanatları alanında eğitim-öğretim yapan Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Lise devresi eğitim-öğretimiyle ilgili ilke ve yöntemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise devresi öğrencilerinin kayıt-kabul, eğitim-öğretim, sınıf geçme, sınavlar ve devam-devamsızlıklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini,

e) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

g) Konservatuvar: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

h) Okul: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lise devresini,

ı) Müdür: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

i) Konservatuvar Kurulu: Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

j) Yönetim Kurulu: 2547 sayılı Kanunda belirlenen Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

k) Lise Devresi: Müzik ve Sahne Sanatları Alanında tam zamanlı statüde verilen lise eğitimini,

l) Alan Dersleri: Ders çizelgelerinin alan/bölüm dersleri kısmında yer alan müzik bölümü anasanat dallarıyla ilgili esas meslek derslerini,

m) Alan Seçmeli Dersleri: Ders çizelgelerinin alan/bölüm seçmeli ve seçmeli dersler kısmında yer alan müzik alanıyla ilgili yardımcı meslek derslerini,

n) Genel Kültür Dersleri: Ders çizelgelerinin alan dersleri ve alan seçmeli dersleri dışında kalan dersleri,

o) Veli: Öğrencinin anne veya babası, vasisi veya ailece yetkilendirilen kişiyi,

ö) Öğretim Elemanı: 2547 sayılı Kanunun belirtilen nitelikleri taşıyan eğitim-öğretim görevlilerini,

p) Dönem: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

r) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

s) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

ş) Yıl Sonu Sınavı: 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda alanıyla ilgili meslek derslerinden ders yılı sonunda yapılan kapsamlı sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Okulun Amacı

Kuruluş

Madde 5 — Konservatuvarda Müzik ve Sahne Sanatları olmak üzere iki bölümde öğretim yapılır.

a) Müzik Bölümü; Yaylı çalgılar, üfleme ve vurma çalgılar, piyano-harp ve teori-kompozisyon Anasanat Dallarından oluşur.

Bu dallar;

1) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı: Keman, viyola, viyolonsel, kontrabası,

2) Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı: Flüt, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, trombon ve vurma çalgıları,

3) Piyano ve Harp Anasanat Dalı: Piyano ve harpı,

4) Teori ve Kompozisyon Anasanat Dalı: Teori-kompozisyon sanatını,

içerir.

b) Sahne Sanatları Bölümü; Bale Sanatçılığı Anasanat Dalını içerir.

Okulun Amacı

Madde 6 — Okulun amacı, öğrencilerin;

a) Eserleri, müziğin genel tarzı içinde özelliklerine uygun olarak icra edebilme yeteneğini kazanmış,

b) Hedeflenen müzik bilgisi ve kültürü yanında, müzikle ilişkili disiplinlere ait bilgileri almış, müziğin temel karakterini kavramış ve müzik kültürünü gereği gibi anlamış,

c) Çalgısını çalışında metodlu, müzik eserlerini gerektiği gibi icra edebilen, ileri icra bilgi ve becerilerini kazanmış,

d) Yorum bilinci ve kavramı yeterli derecede gelişmiş ve eserlerin özünü kavrayabilmiş,

e) Genel kültür yanında araştırma teknikleri hakkında bilgi edinmiş,

f) İlgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe ve alanında yüksek öğretime hazırlanmış,

g) Genel müzik eğitimini özümseyip millî kültürünü koruyan, takdir eden, benimseyen ve genel müzik kültürü ile Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen,

h) Sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı, yorumcu ve araştırmacı olarak yetişmiş,

kişiler olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlkeler

İlkeler

Madde 7 — Eğitim-öğretim sistem ve sürecine ilişkin tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi anlayışına uygun olarak yeni, bilimsel ve çağdaş yaklaşımları da içeren aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Her öğrencinin alanında gelişmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır,

b) Alan ve Alan Seçmeli derslerinin her birinden başarılı olmak esastır. Başarı, çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir,

c) Seçmeli ve alan seçmeli dersler konusunda danışman öğretim elemanı, öğrenci ve velinin görüşünü alarak öğrencinin ders seçimini yönlendirir,

d) Danışman öğretim elamanının Konservatuvar rehberlik servisi ile yakın işbirliği içinde çalışması esas alınır,

e) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı alan ve alan seçmeli derslerinden ayrı ayrı başarılı olmasına, genel kültür derslerinde ise bu derslerin tümünden başarılı olmasına veya yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir,

f) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır,

g) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerli, güvenilir, objektif, örnekleyici, kullanışlı ve ayırt edici özelliklere sahip olmalıdır,

h) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir,

ı) Ölçme ve değerlendirmede, okul ve yurt düzeyinde birlik, beraberlik ön planda tutulur,

i) Eğitim-öğretim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Kontenjanlar, Ön Kayıt, Kabul Sınavları ve Kesin Kayıt

Başvuru

Madde 8 —- Konservatuvarın Lise Devresine alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar, Konservatuvar Kurulunun görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.

Kontenjanların Belirlenmesi

Madde 9 — Sanat dallarına göre Konservatuvarın Lise Devresine alınacak öğrenci kontenjanı, Konservatuvar Kurulunca saptanır ve Senato onayı ile kesinleşir.

Ön Kayıt

Madde 10 — Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenerek Rektörlük tarafından en az 1 ay önceden ilân edilir.

Adaylar, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi doğrultusunda belirlenen esaslara göre başvurularını yapmak ve başvurdukları bölümlere ait Öğrenci Aday Kayıt Formu ile istenilen diğer belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak kayıt süresi içinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Gerekli belgeleri Müdürlüğe teslim eden ve kayıtları yapılan adaylara Sınava Giriş Belgesi verilir. Bu belge, öğrencinin sınavına kabul edileceği bölüm için geçerlidir. Belgesi olmayan aday sınava alınmaz.

Aday, aynı dönemde başvurdukları bölümün iki ana sanat dalına ön kayıt yaptırabilir ve Öğrenci Aday Kayıt Formunda, başvurduğu anasanat dalının varsa sanat dallarını tercih sırasına göre belirtir. Adayların bölüm, ana sanat dalı ve sanat dallarına seçme ve seçilmeleri konusunda bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin hükümleri uygulanır.

Öğrenci Aday Kayıt Formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ve belgelerinde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olanların durumlarının sonradan anlaşılması durumunda kayıtları silinir.

Kabul Sınavları

Madde 11 — Konservatuvarın Lise Devresine öğrenci kabul edilebilmek için kayıt ve kabul koşullarını taşıdığını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından saptanacak bir komisyonun yapacağı Eleme Sınavı ile Kesin Kabul Sınavında başarılı olmak zorundadır. Konservatuvar İlköğretim Okulu veya dengi bir okul mezunu olan öğrenci eleme sınavından muaf tutularak kesin kabul sınavına alınır.

Adaylar, Rektörlükçe ilân edilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadır. Sınava girmeyenler, o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılır.

Adaylar, aynı sınav döneminde başvurdukları iki ana sanat dalının kabul sınavlarına girebilir. Ancak, devamsızlık ve sağlık nedeni dışında başarısızlık nedeniyle Konservatuvarla ilişkisi kesilenler, aynı ana sanat dalının Kabul Sınavına iki defadan fazla giremezler.

Her iki ana sanat dalının sınavını başaran adaylar, öğrenci kontenjanı dikkate alınarak bunlardan yalnız birine kesin kayıtlarını yaptırabilirler.

Kabul Sınavlarının Özellikleri

Madde 12 — Kabul Sınavları, Eleme Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

a) Eleme Sınavı: Lise Devresine öğrenci kabul edilebilmek için öngörülen kayıt ve kabul koşullarını taşıyan, ancak Konservatuvar İlköğretim Okulu veya dengi bir okul mezunu olmayan adaylar, önce eleme sınavına girmek zorundadır. Bu sınavlarda bölüm ve ana sanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, zekâ, refleks ve fizikî yapı değerlendirmesi yapılır.

b) Kesin Kabul Sınavı: Eleme sınavlarında başarı gösteren adaylar ile Konservatuvar İlköğretim Okulu veya dengi bir okul mezunu olan öğrenciler Kesin Kabul Sınavına alınır. Bu sınavda sanat dallarının gerektirdiği performans, fizikî yapı ve yeterlik değerlendirmesi yapılır.

Eleme Sınavı ve Kesin Kabul Sınavında başarı puanı yüz (100) puan üzerinden yetmiş (70) puandır. Kesin Kabul Sınavında başarılı olan her aday puan durumuna göre ana sanat dalları için sıraya konularak kontenjan ve puan sıralamasına göre kayıtlarını yaptırır. Yetmiş (70) puandan az alanlar sıralamaya giremez. Yetmiş (70) ve daha yüksek puan alanlar yedek listeye girer. Kontenjan bulunduğu taktirde bu adayların da kayıtları yapılabilir.

İlk Kayıt

Madde 13 — Kabul sınavları sonuçlarına göre Lise Devresinin birinci ve diğer üst sınıflarına girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlükçe ilân edilen tarihlerde yapılır.

Yatay Geçiş

Madde 14 — Konservatuvarın ilk sınıfına yatay geçiş yapılmaz. Diğer sınıflara geçiş için öğrencinin;

a) Eğitim - öğretim yılı başlamadan en geç 30 gün önce Müdürlüğe yazılı olarak başvurması,

b) Ayrılacağı Konservatuvar veya dengi bir okulun bir üst sınıfında öğrenim hakkını kazanmış bulunması,

c) Ayrılacağı Konservatuvar veya dengi okulda başarmış olduğu sınıflardaki eğitim-öğretim programının Konservatuvardaki dengi sınıflarda uygulanan eğitim-öğretim programı ile en az % 70 eşdeğerliliğe sahip olduğunun Konservatuvar Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması,

d) Oluşturulacak sınav komisyonu tarafından yapılacak sınavda isteklerinin uygun görülmüş olması gerekir.

Kayıt Yenileme

Madde 15 — Akademik Takvime göre eğitim-öğretim başlamadan, bütün öğrencilerin önceki yıla ait başarı durumları da göz önüne alınarak kayıtlarının yenilenmesi zorunludur.

Kayıt İşlemleri

Madde 16 — Öğrencilerin derslere devam edebilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri için bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen süre içinde Konservatuvara kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim

Öğretim Yılı ve Ön Koşul

Madde 17 — Konservatuvarda bir öğretim yılı, iki ayrı dönemden oluşur.

Ders yılı süresi, 180 (yüz seksen) iş günü esas alınarak Akademik Takvimde belirtilir. Ders yılı süresi, derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldığı resmî ve yerel bayram günleri sayılarak hesaplanır. Resmî tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler hesaplamada göz önünde bulundurulmaz.

Akademik takvim ile günlük ders ve sınav programlarının düzenlenmesinde, diğer öğretim kurumlarının çalışma takvimleri göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük ders ve sınav programları, Konservatuvarın fizikî kapasitesi ve öğretim kadrosu esas alınır. Gerektiğinde bazı dersler, cumartesi günleri ve mesaî saatleri dışında da yapılabilir.

Konservatuvarda her öğretim yılında okutulan alan dersleri, bir önceki yılın tamamlayıcısı ve o yılın eğitimine bağlı ön koşullu dersleri olarak kabul edilir. Bu nedenle ders geçme değil sınıf geçme sistemi uygulanır.

Öğretim Programları

Madde 18 — Öğretim programları, ilgili Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Kurulunca belirlenerek Rektörlüğe sunulur ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandıktan sonra uygulanır. Öğrencilerin uzun süreli ve devamlı meslekî eğitim, çalışma ve etkinlikler yapmaları ya da okulun fizikî kapasitesi ve eğitim-öğretim kadrosundan en üst düzeyde yararlanabilmesi için haftalık ders saati sayısı değişmemek koşulu ile yoğunlaştırılarak iki dönem yerine bir dönem veya bütün bir dönem yerine daha kısa bir zaman süresi içinde verilebilir.

Yetiştirme Programları

Madde 19 — Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle boş geçen genel kültür dersleri ile alan ve alan seçmeli dersleri için ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde yetiştirme programları düzenlenir.

Yetiştirme programlarında işlenecek konular ve programın süresi Okul Müdürü ile programı verecek öğretim elemanı tarafından saptanır. Yetiştirme programının süresi, o dersin bir dönemdeki ders saati toplamından az olamaz. Programda, dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Yıl sonu notu, genel kültür derslerinde verilecek yazılı ve sözlü puanlara göre, alan ve alan seçmeli derslerinde ise bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre takdir edilir.

Devam Zorunluluğu

Madde 20 — Öğrencilerin okula devamı zorunludur.

a) Alan ve alan seçmeli dersleri devamsızlık toplamı 10 (on) günü aşan ve bir ders yılı içinde en fazla 10 (on) gün özürsüz devamsızlık ile okul yönetimince verilen izinler ve özürlü devamsızlıkların toplamı 30 (otuz) günü aşan öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

Bu durumda olan öğrenciler gelecek öğretim yılında ders yılı başından itibaren ayrıldıkları sınıfa devam etme hakkına sahiptir. Ancak, izleyen öğretim yılı sonunda da devamsızlığı otuz (30) günü aştığı taktirde bu öğrencilerin Konservatuvar ile ilişikleri kesilir.

Devamsızlık hesaplanırken sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün sayılır. İlk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saatinden sonra okula gelenlerin devamsızlığı da yarım gün sayılır. Geç gelmeyi alışkanlık hâline getirenlerle izinsiz olarak sınıftan ayrılan veya okuldan ayrılanlar için disiplin işlemi yapılır.

b) Yurt içinde ve yurt dışında, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve kültürel faaliyetler için okul yönetimince görevlendirilen bir öğrenci okula devam edemediği süre için izinli sayılır. Bu etkinliklere katılan öğrencilere Rektörlükçe izin verilir. Bu izinlerin toplamı ile diğer devamsızlıkların toplamı devam süresinin yarısını aşamaz. Ancak, uluslararası yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin, bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldığı süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.

c) Yetiştirme programına devam zorunludur. Yetiştirme programında devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ya da özürsüz olarak altıda biri kadarına devam etmeyen öğrenci, notu ne olursa olsun başarısız sayılır.

Ders Dışı Çalışmalar

Madde 21 — Konservatuvarda öğrencilere, farklı ders saatleri arasında bulunan boş zamanlarında kütüphane, müzik salonu ve benzeri salon ya da dersliklere alınarak görevlendirilecek öğretim elemanlarının sorumluluğunda toplu ve bireysel çalışma (etüt) yaptırılabilir. Bu durumda olan öğrenci, bireysel ve toplu çalışmalara katılmak zorundadır. Öğretim elemanlarının bu konudaki çalışmalara rehberlik etmeleri, nöbet göreviyle düzenlenir.

Bu tür çalışmalara katılacak öğrencilerin, çalışma saatlerine girmedikleri taktirde, okulun eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmaları nedeniyle haklarında disiplin işlemi yapılır.

Ders dışı bireysel ve toplu çalışma programları anasanat dalı başkanlıklarınca hazırlanır. Bu programların hazırlanmasında uyulacak esaslar ile öğrencilerin devam ve takiplerine ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Sınavlar

Madde 22 — Her dönem sonunda öğrenci başarısının saptanması ders gruplarına göre aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Alan Dersleri : Öğrenciler birinci dönemde bu gruba giren her dersten, en az iki ara ve bir dönem sonu sınavına alınır.

Öğrenciler ikinci dönemde, bu gruba giren her dersten en az iki ara sınava, enstrüman dersinden ise iki ara sınavın yanısıra bir dönem sonu sınavına alınır.

Her ders yılı sonunda öğrenciler bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslara göre her dersin genel sınavına girer. Son sınıflarda bu sınav, Mezuniyet Sınavı şeklinde ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

Ara sınavı, öğrencinin dönem içinde katıldığı uygulamalı veya teorik çalışmalar ve sınavlar, ödevler değerlendirilerek dersin öğretim sorumlusu tarafından verilen notlar ara sınav notu olarak alınır. Bu değerlendirmeler yüz (100) puan üzerinden yapılır.

Dönem sonu sınavları, Okul Müdürünün başkanlığında ilgili sanat dalı başkanı ile dersin öğretim sorumlusunun yer aldığı en az üç kişilik komisyon tarafından yapılır. Müdürün bulunmadığı durumlarda ilgili bölüm veya anasanat dalı başkanı bu görevi yapar.

Dönem sonu sınavlarında öğrencilerin o dönem içinde ulaşmaları amaçlanan genel başarı düzeyi dikkate alınır. Bu sınavlarda da değerlendirmeler yüz (100) puan üzerinden yapılır.

Dönem sonu sınavları, her dönemin son üç haftası içinde ilgili anasanat dalı başkanının önerisi üzerine bölüm başkanı tarafından saptanan ve Konservatuvar Kurulunun kararıyla kesinleşen gün ve saatte yapılır.

b) Alan Seçmeli Dersleri : Öğrencilere, her dönemde bu gruba giren her dersten, dönem içinde yapılan uygulamalı veya teorik çalışma, sınavlar ve ödevler değerlendirilerek dersin öğretim sorumlusu tarafından en az iki ara sınav notu verilir. Ayrıca her ders yılı sonunda öğrenci, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslara göre her dersin genel sınavlarına girer.

c) Genel Kültür Dersleri: Öğrencilerin genel kültür derslerindeki başarılarının saptanması, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak yapılır.

Sınav Tarihleri

Madde 23 — Ana sanat dalı başkanının önerisi üzerine veya doğrudan Yönetim Kurulu kararı ile yıl içinde bir veya birkaç ana sanat dalı tarafından düzenlenen konser, temsil, kurs, seminer, tören ve benzeri etkinlikler ile bu etkinlikler için gereken hazırlık süresi içinde yazılı ve sözlü sınav yapılamaz. Sınav günlerinin saptanması için, ilgili birim başkanı, ana sanat dalı başkanları ile sürekli ilişki kurar ve aynı sınıfta dersi olan öğretim elemanları arasında bu konuda işbirliği yapılmasını sağlar. Bu işbirliğinin esasları ve ortaya çıkacak problemler Müdürlük tarafından saptanır ve çözülür.

Dönem Notlarının Saptanması

Madde 24 — Her dönemde her öğrenciye değişik ders gruplarındaki her dersten bir dönem notu verilir.

Dönem notlarının ders gruplarına göre saptanması aşağıda gösterilmiştir:

a) Alan Dersleri : Bu gruptaki bir dersin dönem notu, o döneme ait ara sınav puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem sonu sınav puanı toplamının aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

b) Alan Seçmeli Dersleri: Bu gruptaki bir dersin dönem notu, o dönem içinde yapılan sınavlarda alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

c) Genel Kültür Dersleri: Bu gruptaki bir dersin dönem notu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri esas alınarak belirlenir.

Genel Sınavlar ve Yıl Sonu Notunun Saptanması

Madde 25 — Ders yılı sonunda öğrenci başarısının saptanması, değişik ders gruplarına göre aşağıda belirtilmiştir.

a) Alan ve Alan Seçmeli Dersleri : Her ders yılı sonunda öğrenciler, sınıflarının alan ve alan seçmeli derslerinin her birinden Genel Sınava alınır. Ancak, öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için:

1) Devam koşulunu yerine getirmiş,

2) Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasının en az 3.00 veya birinci dönem notu ne olursa olsun bu derslerin ikinci dönem notunun en az 3.00,

olması gerekir.

Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, o yıl için genel sınav hakkını kaybeder ve başarısız sayılır. Devam zorunluluğunu yerine getirdiği halde diğer koşulları uymadığı için genel sınavlara giremeyen öğrenci bu dersten/derslerden not yükseltme sınavlarına alınır.

Ders yılı sonunda gerekli koşulları sağlayan öğrenci genel sınava alınır. Bu sınavlarda başarı notu yüz (100) üzerinden en az yetmiş (70) puandır. Öğrencinin bu sınavlarda aldığı notun % 60’ı, birinci ve ikinci dönem not ortalamasının % 40’ı alınarak yıl sonu notu belirlenir. Yıl sonu notu yetmiş (70) puandan az olan öğrenci o dersten not yükseltme sınavına alınır.

b) Genel Kültür Dersleri: Bu gruptaki bir dersin yıl sonu notu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği esaslarına uyularak belirlenir.

Ders Yılı Sonunda Başarının Saptanması ve Doğrudan Sınıf Geçme

Madde 26 — Ders yılı sonunda;

a) Bütün derslerden başarılı,

b) Alan derslerinden başarılı, alan seçmeli derslerinden Genel Sınavlarda 60-69 arasında puan alarak başarısız dersi/dersleri bulunanların, alan ve alan seçmeli derslerine ait yıl sonu genel sınav puanlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doğrudan sınıf geçer.

Genel Kültür derslerinden sınıf geçme esasları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği doğrultusunda belirlenir. Sözkonusu Yönetmeliğin değişik 33 üncü maddesi uyarınca, başarısız dersleri bulunan öğrencinin sınıf geçebilmesi için, yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

Not Yükseltme Sınavı

Madde 27 — Öğrenci ders yılı sonunda başarısız olduğu alan dersleri ile alan seçmeli derslerinden not yükseltme sınavlarına girer. Not yükseltme sınavları, genel sınavların bitiminden en az 15 gün sonra müdürlükçe belirlenecek gün, saat ve yerde yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için, alan ve alan seçmeli derslerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.

Not yükseltme sınavları sonuçlarına göre, bir sınıfın alan ve alan seçmeli derslerinden başarılı olmayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin (b) bendinde belirlenen koşulları yerine getiren öğrenci başarılı sayılır.

Genel kültür derslerinin not yükseltme sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre yapılır.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

Madde 28 — Yıl sonu genel sınavları veya not yükseltme sınavları sonucunda sınıfını geçemeyenlerden, alan seçmeli derslerinin sadece birinden başarısız durumda olan bir öğrenci, başarısız bulunduğu bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir. Öğrencinin sorumlu olduğu dersten sorumluluğunun kalkması için, sorumluluk sınavı sonunda o dersten başarılı olması gerekir. Sorumluluk sınavları her ders yılının ikinci döneminin başında ve yıl sonu genel sınavları içinde olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır.

Son sınıfta alan seçmeli derslerinin sadece birinden başarısız durumda olanlara, bu iki sınava ek olarak Yönetim Kurulunca birinci dönem içinde saptanacak bir tarihte bir sınav hakkı daha verilir.

Mazeret Sınavları

Madde 29 — Dönem sonu sınavlarının mazereti, önceki sınavla denk olabilecek sorularla, öğretim elemanının belirleyeceği bir zamanda yapılır. Yıl sonu genel sınavlarının mazereti yoktur. Ancak sağlık nedeniyle sınavlarda başarısını engelleyecek herhangi bir hastalık veya sakatlık durumunu resmi bir hastaneden alacakları raporla belgelendiren öğrenci, mazeretin sınav komisyonunca kabul edilmesi durumunda ilgili komisyonca saptanan günde mazeret sınavına alınır.

Sınıf Tekrar Etme

Madde 30 — Bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamayan öğrenci aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlar. Bu durumdaki öğrenci, aynı sınıfta daha önce başarılı olduğu alan ve alan seçmeli derslerini de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin tekrar ettiği derslerdeki başarı durumu bir yıllık öğrenci gibi saptanır.

Aynı sınıfta iki yıl başarısız duruma düşen öğrencinin Konservatuvarla ilişiği kesilir.

Not Verme

Madde 31 — Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "beşli not düzeni" kullanılır.

Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

Alan ve alan seçmeli dersleri ile genel kültür derslerinde puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

a) Alan ve Alan Seçmeli Dersleri

Puan

Not

Derece

90-100

5

Pekiyi

80-89

4

İyi

70-79

3

Orta

 

 

 

60-69

2

Başarısız

0-59

1

Geçmez

b) Genel Kültür Dersleri

 

 

Puan

Not

Derece

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

__________________________

 

 

0-44

1

Geçmez

YEDİNCİ BÖLÜM

Başarının Derecelenmesi, Karne ve Diplomalar

Öğrenci Karnesi

Madde 32 — Öğrenciye her dönem sonunda o döneme ait başarı, gelişme, devam ve disiplin durumlarını belirten karne verilir.

Karneler sınıf danışman öğretim elemanları tarafından doldurulur ve karnedeki bilgiler öğrencinin kişisel dosyasındaki ilgili bölüme yazılır. Karneler, sınıf danışman öğretim elemanları, ana sanat dalı başkanları ile müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı tarafından imzalanır.

Mezuniyet Derecesi ve Bölümü

Madde 33 — Mezuniyet derecesi, üç yılın yıl sonu başarı ortalamasının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Mezuniyet bölümü ve ana sanat dalı diplomada gösterilir.

Diplomalar

Madde 34 — Öğrenimlerini başarıyla tamamlayanlara Lise Diploması verilir. Diplomalar, Okul Müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

Diploma tarihi,

a) Doğrudan mezun olanlar için derslerin kesildiği,

b) Not yükseltme sınavları sonucunda mezun olanlar için bu sınavın sona erdiği,

c) Sorumluluk veya ek sınav sonucunda mezun olanlar için de bu sınavın sona erdiği,

tarih olarak saptanır.

Okul Birincilerinin Seçimi

Madde 35 — Okulların son sınıflarında, her ders yılı sonunda, disiplin kurulunun da görüşü alınarak bölüm ve ana sanat dalı ayırımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek olan öğrenciler arasından Konservatuvar Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, "kısa süreli uzaklaştırma" ve daha ağır ceza almış öğrenci okul birincisi seçilemez.

Öğrencilerin mezuniyet notlarının eşit olması durumunda son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı taktirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi saptanır. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa, yine son sınıftan başlanarak alan ve alan seçmeli dersleri ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Bu değerlendirme sonunda da eşitlik bozulmuyorsa Konservatuvar Kurulunda ilgili öğrenci ve velilerin katılımı ile kur’a çekilerek okul birincisi saptanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mazeretler

Madde 36 — Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi dışında genel kural olarak sınavların mazereti yoktur. Ancak, not yükseltme sınavları sırasında sağlık nedeniyle bu sınavlara girecek durumda olmadığını resmî bir hastaneden alacağı raporla belirleyerek, mazeretlerinin devam ettiği süre içinde başvuranlar ile yangın, deprem ve benzeri gibi afetler yüzünden ya da ana, baba kardeş gibi yakınlarından birinin ölümü üzerine Yönetim Kurulu tarafından mazereti kabul edilenlere mazeret sınavı hakkı tanınır. Mazeret sınavı, not yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde Müdürlükçe tespit edilecek günlerde yapılır. Bu sürenin dışında mazeret sınavı yapılmaz.

Sınıf Yükseltme

Madde 37—– Okumakta olduğu sınıfın genel sınavları bitiminde alan seçmeli ve genel kültür derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "iyi", alan derslerinin her birinden yıl sonu notu "pekiyi" olan öğrenciler, Konservatuvar Yönetim Kurulunun da uygun bulması halinde bir üst sınıfı bitirme sınavlarına alınırlar.

Bu sınavlar sonucunda bu Yönetmelik esaslarına göre başarılı olan öğrenciler sınavlarına girdikleri söz konusu sınıfı başarmış sayılırlar. Sınıf yükseltme sınavı, not yükseltme sınavı tarihleri içinde bütün derslerden ve not yükseltme sınavları esaslarına göre yapılır.

Bu öğrenci için yaz tatilinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre atlayacağı sınıfın dersleri için, gerektiğinde Yetiştirme Programları düzenlenir. Program sonunda başarının saptanması öğretim yılı içindeki gibi yapılır.

Anasanat Dalı veya Sanat Dalı Değiştirme

Madde 38 — Öğrenci ikinci yılından itibaren, aynı ana sanat dalı içinde dal değiştirmek veya diğer bir ana sanat dalına bağlı herhangi bir sanat dalına geçmek isteyebilir. Ana sanat dalı veya sanat dalı değiştirme sınavları not yükseltme sınavları tarihleri içinde ve not yükseltme sınavları esaslarına göre yapılır.

Öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için genel sınavların sonuçlarının ilanından en geç 15 gün içinde Müdürlüğe başvurması gerekir. Gireceği sanat veya ana sanat dalının farklı derslerinden yapılacak sınavlarda başarılı olması zorunludur.

Bu sınavlarda 100 puan üzerinden yetmiş (70) puan alan öğrenci başarılı sayılır.

İki Ana Sanat Dalına Devam

Madde 39 — Bir öğrenci, aynı zamanda iki ayrı ana sanat dalına devam edebilir.

Bu öğrencinin bulunduğu ana sanat dalında sınıfını geçmiş olması, devam edeceği ikinci ana sanat dalının genel ve özel koşullarını taşıması ve gireceği anasanat dalının farklı derslerinden yapılacak sınavlarda başarılı olması gerekir. Bu sınavlar Yönetmeliğin 38 inci madde hükümlerine göre yapılır.

Sınav Komisyonları

Madde 40 — Alan ve alan seçmeli derslerinin genel, not yükseltme, sınıf atlama ve dal değiştirme sınavlarının sınav komisyonları, ilgili bölüm başkanı, sanat dalı öğretim elemanları, ilgili ana sanat dalı ve sanat dalı başkanları ile Yönetim Kurulu tarafından ilgili ana sanat dalı, yoksa en yakın sanat dalı öğretim elemanları arasından seçilecek en az üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle komisyona katılmayan asil üyelerin yerine yedek üyeler alınır. Müdür, komisyonların başkanıdır. Müdürün bulunmadığı durumlarda sırasıyla ilgili bölüm, ana sanat veya sanat dalı başkanı bu görevi yerine getirir.

Diğer Hükümler

Madde 41 — Konservatuvarın Lise Devresinde;

a) Genel Kültür derslerinde Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen öğretim programları, ders kitapları ve diğer eğitim araçları kullanılır.

b) Öğrenci davranışlarını izleme, değerlendirme ve geliştirme, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür.

c) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Kullanılan diploma, karne, öğrenim belgesi ve benzeri basılı evrak, Bakanlığa bağlı ortaöğretim kurumlarında kullanılan standartlara uygun olarak hazırlanır.

e) Denetim görevi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük-Yürütme

Yürürlük

Madde 42 — Bu Yönetmelik, 2002-2003 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43 — Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı