Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

3 Temmuz 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25157

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5714 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Kilis Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/5716 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2003/5735 Türkiye ile Azerbaycan Arasında Vize Muafiyetine İlişkin 92/3042 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan Anlaşmanın 1 inci Maddesinin Uygulanmasının Durdurulması ve 95/7758 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan Anlaşmanın Sona Erdirilmesi Hakkında Karar

2003/5742 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Teknik Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/5745 Türk Ticaret Bankası Emeklilik Sandığı Vakfının, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna Devredilmesi Hakkında Karar

2003/5753 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

2003/5782 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2003/5813 Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Antalya İli Alanya İlçesinde İşletme Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

Yönetmelikler

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) Eğitim-Öğretim Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

— Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

— Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt - Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

— Fırat Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/41 Sayılı Kararı

— Isparta İli Sınırları İçerisinde Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ile Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2003/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-10036

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Avrupa Birliği Ulaştırma Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 3 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan              

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-135-2003-827

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-10036 sayılı yazınız.

Avrupa Birliği Ulaştırma Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’na katılmak üzere, 3 Temmuz 2003 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5714

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak filis Fen-Edebiyat Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 28/5/2003 tarihli ve 13347 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

K.UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5716

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait;

1 — Ekli (I) sayılı listenin (B) sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması,

2 — Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması;

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 30/5/2003 tarihli ve 9064 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5735

Türkiye ile Azerbaycan arasında vize muafiyetine ilişkin,

1 — 28 Şubat 1992 tarihinde mektup teatisi yoluyla imzalanan ve 14/4/1992 tarihli ve 92/3042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Anlaşmanın 1 inci maddesinin uygulanmasının durdurulması;

2 — 28 Kasım 1995 tarihinde mektup teatisi yoluyla imzalanan ve 26/12/1995 tarihli ve 95/7758 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Anlaşmanın uygulanmasının sona erdirilmesi;

Dışişleri Bakanlığı’nın 22/5/2003 tarihli ve KOVD/209075 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5742

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Teknik Eğitim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 4/6/2003 tarihli ve 14088 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5745

Türk Ticaret Bankası Emeklilik Sandığı Vakfının, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/6/2003 tarihli ve 16834 sayılı yazısı üzerine, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5753

Ekli “Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; ilgili kurumların görüşlerine dayanan Maliye Bakanlığı’nın 17/4/2003 tarihli ve 6448 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

M. V. GÖNÜL

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5782

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi ile İletişim Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 9/6/2003 tarihli ve 14407 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

E. MUMCU

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5813

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Antalya İli Alanya İlçesinde İşletme Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 1/4/2003 tarihli ve 8669 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Mehmet Ali ŞAHİN

     

Başbakan V.

     

M. V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

M. AYDIN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

B. YILDIRIM

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme

Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve

Yetki Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 25/5/2001 tarihli ve 24412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kontrolörlüğe, kontrolör yardımcısı olarak girilir. Kontrolör yardımcılığına atanabilmek için giriş sınavı itibariyle geriye doğru 2 yıl içinde 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" e göre, yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda A grubu kadrolarla ilgili en az 70 taban puanını almış olmak ve daha sonra Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve/veya sözlü "Giriş Sınavını" kazanmak gerekir. Giriş sınavına, açıktan atanma izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere aday çağrılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 17 nci maddede belirtilen A grubu kadrolarla ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) en az 70 taban puanını almış olmak,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Giriş Sınavına girmek isteyenler Genel Müdürlüğe 2 fotoğraf, aday formu ve yüksek öğrenim durumu diploma veya bitirme belgesi ile 17 nci maddede belirtilen A grubu kadrolarla ilgili Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veyahut da bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla belgelerin suretiyle müracaat ederler."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 — 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" in geçici 2 nci maddesi hükümleri saklıdır."

Yürürlük

MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 28/2/2003 tarihli ve 25034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 37 nci maddesinde yer alan “Ancak bu madde çerçevesinde tarife belirleme yetkisi 3 Temmuz 2003 tarihine kadar geçerlidir.” hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——

Akdeniz Üniversitesinden:

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı

Birim (Lise Devresi) Eğitim-Öğretim Sınıf Geçme ve

Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) Eğitim-Öğretim ve Sınıf Geçme ile ilgili esas ve usûlleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) öğrencilerinin kabul, kayıt, eğitim-öğretim, sınıf geçme ve sınavlar ile devam devamsızlıklarına ilişkin esasları içerir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 3 ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

c) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

d) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

e) Senato: Akdeniz Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

g) Konservatuvar: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarını,

h) Konservatuvar Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Bölüm Başkanları ve Ana Sanat-Ana Bilim Dalı Başkanlarından oluşan kurulunu,

ı) Konservatuvar Yönetim Kurulu: Konservatuvar Müdürü başkanlığında Konservatuvar Kurulu tarafından seçilen üyelerden oluşan Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

i) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

j) Hazırlayıcı Birim: Lise Devresini,

k) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

1) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

m) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

n) Ölçme Araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ile ödev ve projeleri,

o) Ortalama Yükseltme Sınavı: Öğrencilerin genel kültür derslerinden yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacı ile yapılan sınavı,

ö) Not Yükseltme Sınavı: Öğrencilerin, başarısız oldukları alan ve alan seçmeli derslerinden notlarını yükseltme amacı ile yapılan sınavı,

p) Sınıf Danışman Öğretim Elemanı: Konservatuvar Müdürü/Bölüm Başkanı tarafından kendisine verilen sınıf öğrencilerinin yönlendirilmesine yardımcı olan, öğrenci velileri ile yakın iş birliği yapan, öğrencilerin konservatuvar yönetimi, öğretim elemanları, öğretmen ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenleyip yürüten öğretim elemanını,

r) Sınıf Öğretim Elemanları Kurulu: Aynı sınıfta ders okutan öğretim elemanı ve öğretmenlerden oluşan kurulu,

s) Öğretim Elemanları Kurulu: Konservatuvarın Lise Devresinde ders okutan bütün öğretim elemanlarından oluşan kurulu,

ş) Ortak Kültür Dersleri: Alan ve alan seçmeli dersleri dışındaki dersleri,

t) Alan ve Alan Seçmeli Dersleri: Hazırlayıcı Birimin sanat derslerini,

anlatır.

Hazırlayıcı Birimin Amacı

Madde 5 — Hazırlayıcı Birimin amacı öğrencilerin;

a) Çalgı çalımında metotlu, Türk ve uluslararası sanat müziğinin eserlerini gerektiği gibi icra edebilen, ileri icra bilgi ve becerilerini kazanmış,

b) Hedeflenen müzik bilgisi ve kültürü yanında, müzik ile ilişkili disiplinlere ait davranışları kazanmış, Türk ve uluslararası sanat müziğinin temel karakterini kavramış ve müzik kültürünü gereği gibi anlamış,

c) Eserleri Türk ve uluslararası sanat müziğinin klâsik ve genel tarzı içinde, kişisel üslubu da dikkate alarak, icra edebilme yeteneğini kazanmış,

d) Yorum bilinci ve kavramı yeterli derecede gelişmiş ve eserlerin özünü kavrayabilmiş,

e) Genel kültür yanında araştırma teknikleri ile ilgili temel davranışları kazanmış,

f) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleğe ve alanında yüksek öğretime hazırlanmış,

g) Genel müzik eğitimini özümseyip kültürün ‘değerli’ öğelerini koruyan takdir eden, benimseyen ve genel müzik kültürü ile Türk toplumunun sosyo - kültürel gelişimine katkıda bulunabilen,

h) Sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı, yorumcu ve araştırmacı olarak yetişmiş kişiler olarak,

gelişmelerine yardımcı olmaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

İlkeler

Madde 6 — Eğitim-öğretim sistem ve sürecine ilişkin tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi anlayışına uygun olarak yeni bilimsel ve çağdaş yaklaşımları da içeren aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

a) Her öğrencinin alanında gelişmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır.

b) Bölüm ve bölüm seçmeli derslerinin her birinden başarılı olmak esastır. Başarı çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir.

c) Öğrencilerce alınacak alan seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin seçiminde sınıf danışman öğretim elemanının rehberliğinde öğrenci ve velisinin ortak görüşü alınır.

d) Sınıf danışman öğretim elemanının Konservatuvar rehberlik servisi ile yakın iş birliği içinde çalışması esas alınır.

e) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı alan ve alan seçmeli derslerinden ayrı ayrı başarılı olmasına genel kültür derslerinin tümünden başarılı olmasına veya yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.

f) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.

g) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlar; geçerli, güvenilir, objektif, örnekleyici, kullanışlı ve ayırt edici özelliklere sahip olmalıdır.

h) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

ı) Ölçme ve değerlendirmede, okul ve yurt düzeyinde birlik, beraberlik ön planda tutulur.

i) Eğitim-öğretim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Notlar

Not Düzeni

Madde 7 — Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Beşli not düzeni" kullanılır. Dersler iki ayrı kategoride değerlendirilir. Puanların aritmetik ortalaması alınırken, yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

a) Genel Kültür Dersleri

Bütün sınavlar ile ödev ve projeler yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dönem notu, o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

Puanların not değerleri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

 

Puan

Not

Derece

 

85-100

5

Pekiyi

 

70-84

4

İyi

 

55-69

3

Orta

 

45-54

2

Geçer

 

25-44

1

Geçmez

 

0-24

0

Etkisiz

 

b) Alan ve Alan Seçmeli Dersleri

Alan ve alan seçmeli derslerinde öğrenci başarısı, yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Puanların not değerleri ve derecesi aşağıdaki gibidir:

 

Puan

Not

Derece

 

90-100

5

Pekiyi

 

80-89

4

İyi

 

70-79

3

Orta

 

60-69

2

Geçer

 

25-59

1

Geçmez

 

0-24

0

Etkisiz

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programlar ile İlgili Esaslar

 

Program Çeşitleri

Madde 8 — Hazırlayıcı Birimde, piyano, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar ve bale eğitiminde yüksek öğretim devresine hazırlayan programlar uygulanır. Hazırlayıcı Birim Lise Devresinde tam zamanlı olarak üç yıllık eğitim ve öğretim verilir.

Öğrenciler, orta öğretimleri ile müzik alanlarında bu düzeydeki mesleki öğrenimlerini Konservatuvarda sürdürürler. Konservatuvar Kurulunca "Çalışma Takvimi"ne uygun olarak belirlenen eğitim programlarında öngörülen genel kültür dersleri, alan dersleri alan ve seçmeli derslerine ait programlar ve haftalık ders çizelgeleri, Bakanlığın uygun bulmasından sonra yürürlüğe girer.

a) Genel Kültür Dersleri; Bu derslerde öğrencilere;

1) Asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavratmak, ekonomik, sosyo kültürel kalkınmaya katkıda bulunma bilinç ve gücünü kazandırmak,

2) Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda Türk Ulusunun milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini özümseyerek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını taşıyabilme bilinci kazandırmaktır.

b) Alan Dersleri; Alan dersleri, öğrencileri mesleğe ve bölümün yüksek öğretim programlarına hazırlayan ve onlara bu yönde gelişme olanağı sağlayan derslerdir.

c) Alan Seçmeli Dersleri; Alan seçmeli dersleri, öğrencilere yöneldiği alanda gelişme ve derinleşme olanağı sağlayan derslerdir.

d) Seçmeli Dersler; Seçmeli dersler, genel kültür, alan dersleri ile alan seçmeli dersleri dışında, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda ders seçerek kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayıcı derslerdir.

Derslerin Duyurusu ve Seçimi

Madde 9 — Konservatuvar Müdürlüğünce ders yılı sonunda okulun derslik sayısı ve kullanılabilme durumları ile mevcut dal öğretim elemanlarının aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler göz önünde bulundurularak, izleyen ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli dersler ile alan seçmeli derslerinin tümü ilan edilir. Ders kesiminin on gün öncesinden on gün sonrasına kadarki yirmi gün içinde, ilân edilen bu dersler arasında sınıf danışman öğretim elemanı, veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği alan seçmeli dersleri ve seçmeli dersler belirlenir. Belirlenen dersler öğrenci velisi tarafından Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Alan seçmeli ve seçmeli derslerin seçiminde;

a) Gelişim dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, öğrencinin önceki yıllara ait başarı durumu,

b) Yöneldiği alanda alması gereken derslerin seçimi,

c) Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı göz önünde bulundurulur.

Bu değerlendirmeler her sınıf için tekrar edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Öğrenci Kabul Koşulları

Madde 10 — Hazırlayıcı Birime alınacak öğrencilerde aranacak genel ve özel koşullar, Bölüm Kurulunun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulunun kabul edeceği Yönerge ile belirlenir ve ilan edilir.

Alınacak Öğrenci Sayılarının Saptanması

Madde 11 — Hazırlayıcı Birime alınacak öğrencilerin sayısı, Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından saptanır.

Aday Kaydı

Madde 12 — Hazırlayıcı Birime başvuruda bulunan öğrenciler için saptanacak aday kayıt süreleri ve sınav tarihleri, Konservatuvar Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektörlük tarafından ilan edilir.

Adaylar ilan edilen süre içinde "Hazırlayıcı Birime Alınacak Öğrencilerde Aranacak Genel ve Özel Koşullara İlişkin Yönerge" de belirtilen esaslara göre başvurularını yapmak, istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp süresi içinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar.

İstenen belgeler;

a) Öğrenci adayı kayıt formu,

b) Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği (aslı aday kayıt sırasında gösterilecektir.),

c) Yeni çekilmiş 4.5x6 boyutlarında 12 adet vesikalık fotoğraf.

İstenen belgeleri süresi içinde teslim eden adaylara sınava giriş belgesi verilir. Bu belge olmadan öğrenci kabul sınavına alınmaz.

Adaylar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar, Piyano ve Bale Ana Sanat Dallarından birine ya da birkaçına aday kayıtlarını yaptırabilirler. Adayların, ana sanat dalları ve sanat dallarına seçme ve seçilmeleri, bu Yönetmeliğin ilk kabul sınavlarına ilişkin 12 nci ve 13 üncü maddeleri hükümlerine bağlıdırlar.

Devamsızlık ve sağlık nedeni dışında, başarısızlık nedeni ile Konservatuvar ile ilişkisi kesilenler yeniden başvuramazlar.

Öğrenci aday kayıt formunda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin kayıtları silinir. Bu durumda öğrenci sayısı açığı yedek listeden tamamlanır.

Kabul Sınavları

Madde 13 — Hazırlayıcı Birime öğrenci olarak kabul edilebilmek için kabul ve kayıt koşullarını taşıdıklarını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulunun saptayacağı komisyonlar tarafından yapılacak "Eleme Sınavı" ile "Kesin Kabul Sınavı" nda başarılı olmak zorundadırlar.

Adaylar Müdürlükçe ilân edilen gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadırlar. Sınava girmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Kesin Kabul Sınavı için sınav komisyonları, Eleme Sınavında başarılı olan adayın yeteneğini, fiziki uygunluğunu ve alınacak öğrenci sayılarını dikkate alarak en uygun sanat dalını tespit eder. Adaylar, sınav komisyonları kararına uymak ve saptanan sanat dalına göre ilgili ana sanat dalına kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Kaydını yaptırmayanlar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Kabul Sınavlarının Özellikleri

Madde 14 — Kabul sınavları, Eleme Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

Konservatuvara öğrenci olarak kabul edilebilmek için öngörülen kayıt koşullarını taşıyan adaylar, önce Eleme Sınavına girmek zorundadırlar.

Bu sınavlarda; müzik yeteneği, zekâ, refleks ve fiziksel uygunluk değerlendirmesi yapılır.

Eleme Sınavında başarı gösteren adaylar Kesin Kabul Sınavına alınırlar. Bu sınavda, sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel uygunluk değerlendirmesi yapılır.

Eleme Sınavı ve Kesin Kabul Sınavında başarı puanı; yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandır. Kesin Kabul Sınavında başarılı olan adaylar, puan durumuna göre o yıl için belirlenen öğrenci sayısına göre sıralanarak öğrenci sayısı ve puan sıralamasına göre adayların kayıtları yapılır. Alınacak öğrenci sayısı açığı bulunduğu takdirde yedek sıralamaya göre adayların kayıtları yapılır.

Kayıt

Madde 15 — Kabul sınavları sonuçlarına göre Konservatuvarın Hazırlık Birimine girme hakkını kazanan öğrenciler ile Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre ileri sınıflara girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları sınav sonuçlarının Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra yapılır. Belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt olma hakkını yitirirler. Bunların yerine not sırasına göre yedekler çağrılır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciden aşağıdaki belgeler istenir.

a) En son öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı,

b) Resmi onaylı nüfus cüzdanı örneği (aslı kayıt sırasında gösterilir),

c) Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu,

d) Yeni çekilmiş 4.5x6 boyutlarında 12 adet vesikalık fotoğraf,

e) Veli kayıt bildirim formu,

f) İkametgah belgesi,

g) Müdürlükçe istenecek diğer belgeler.

Öğrenci Nakilleri

Madde 16 — Diğer konsevatuvarlardan ya da eşdeğer eğitim yapan okullardan gelen öğrencilerin kabulü ve kaydı:

Eğitim-Öğretim başlamadan en geç 30 gün içinde Müdürlüğe yazılı olarak başvurması halinde ve

a) Ayrıldığı konservatuvarda ya da eşdeğer birimde bir üst sınıfa öğrenim hakkı kazanmış olması,

b) Ayrıldığı konservatuvarda ya da eşdeğer birimde; ana sanat ve sanat dalı programlarının Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarında var olması,

c) Yönetim Kurulu tarafından isteğinin kabul edilmiş olması,

Kuralları ile yapılır.

Öğrencinin ana ve babasının memuriyet tayin durumunda (a) ve (b) bentleri uygulanmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Takvimi ve Eğitim Programları

 

Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi

Madde 17 — Hazırlayıcı Birimde ders yılı süresi en az 180 iş günüdür. Öğretim yılının başlangıç - bitiş ve sınav dönem tarihlerinin yeraldığı "Çalışma Takvimi", Konservatuvar Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senato tarafından onaylandıktan sonra Konservatuvar Yönetimi tarafından duyurulur.

Eğitim Programları

Madde 18 — Eğitim programları, ilgili Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Konservatuvar Kurulunca belirlenerek, Bakanlığa gönderilmek üzere Rektörlüğe sunulur. Alan dersleri ve Alan Seçmeli derslerinde öngörülebilecek değişiklikler, Bakanlığın uygun bulmasından sonra yürürlüğe girer.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme

Madde 19 — Hazırlayıcı Birim’de her dönem sonunda öğrenci başarısının belirlenmesi ders gruplarına göre aşağıdaki biçimde yapılır.

a) Genel Kültür derslerinde öğrencilerin her dönemde ulaşmaları amaçlanan genel başarı düzeyi dikkate alınır. Her dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla varsa ödev veya projelere verilen puanlara göre dersin öğretim elemanı tarafından verilir.

Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, varsa ödev ve projeler ile ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleri değerlendirilerek saptanır.

Öğretim elemanı ve öğretmen her türlü sınav, ödev, proje, ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleriyle öğrencilerin programlarda amaçlanan bilgi, beceri ve davranışları kazanıp kazanamadıklarını sürekli olarak izler.

Yapılacak yazılı ve sözlü sınav sayısı, haftalık ders saati sayısı üç (3) ve daha çok olan dersler için üçten az, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. Zorunlu hallerde bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir.

b) Alan derslerinde, öğrenciler her dönemde, bu gruba giren her dersten en az iki ara sınavına ve bir dönem sonu sınavına alınır. Ara sınavlar, dersin öğretim elemanı tarafından, dönem sonu sınavları ise Konservatuvar Yönetim Kurulunun belirleyeceği komisyonlar tarafından yapılır. Lise son sınıfların ikinci dönem sonu sınavları, "Bitirme Sınavı" biçiminde ve dinleyiciye açık olarak yapılabilir.

c) Alan seçmeli derslerinde, öğrencinin bu gruba giren her hangi bir dersten dönemdeki başarısı, her dönemde iki defadan az olmamak koşuluyla dersin öğretim elemanı ya da Yönetim Kurulu kararı ile Komisyon tarafından, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı ya da bunlardan yalnızca biri ile yapılacak sınavlara göre belirlenir.

Sınavların Niteliği ve Zamanı

Madde 20 — Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez.

Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu kısa cevaplı ölçme araçları ile yapılır. Derslerin özelliklerine göre gerektiğinde az sorulu uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.

Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.

Soruların Yıllık Plan ve Öğretim Programlarına Uygunluğu

Madde 21 — Öğretim elemanları ve öğretmenler yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık plânlarındaki ders konularını ve amaçlarını göz önünde bulundururlar.

Dönem Notu

Madde 22 — Bir dersin dönem notu, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak ve nota çevrilerek belirlenir.

Bir dönemde, öğrenciye her dersten bir dönem notu verilir.

Verilen not; yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelere verilen puanlarla açıklanabilmeli ve bu puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile elde edilen nottan aşağı olmamalıdır.

Ancak;

a) Kompozisyon ayrı, dil ve edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not verilir. Bu notun nasıl saptanacağı dersin programında belirtilir.

b) Yabancı dil dersinde yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu takdir edilir.

c) Öğretim elemanı ve öğretmenin raporlu, izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri olağanüstü durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanır. Ders yılının uzatılması yönüne gidilmez. Bu programlarda ayrılacak ders saati sayısı, dönem içinde devam edilmeyen ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir.

Dönem Notlarının Belirlenmesi

Madde 23 — Birinci ve ikinci dönemlerde her öğrenciye değişik ders gruplarındaki derslerden ayrı ayrı dönem sonu notu verilir.

Dönem notlarının belirlenmesi, ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir.

a) Alan derslerinde bir dersin dönem notu, o döneme ait ara sınav notlarının % 40'ı ile dönem sonu sınav notunun % 60'ının toplanmasından elde edilen nottur.

b) Alan Seçmeli derslerinde bir dersin dönem sonu notu, o dönem içinde alınan notların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

c) Genel Kültür derslerinde bir dersin dönem sonu notu, o dönem içinde alınan puanların aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

Sınava Katılmayanlar

Madde 24 — Öğrenciler, ders yılı içinde yapılan bütün sınavlara katılmak zorundadır. Sınavlara özürsüz olarak katılamayan öğrenciye sıfır (0) verilir ve öğrenci bu sınav hakkını kullanmış sayılır. Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından özürü kabul edilmiş olan öğrenci dersin öğretim elemanı veya öğretmeni tarafından sınava alınır. Bu sınav önceki sınavla denk olabilecek sorularla öğretim elemanının belirteceği bir zamanda yapılır. Bu yöntem, ara sınavlar için geçerli olup yıl sonu sınavlarının özrü yoktur.

Ancak, yatak istirahatını gerektirecek hastalığının olması veya sınavlarda başarısını engelleyecek sakatlık durumunu, resmî tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacağı raporla belgelendiren öğrencilerden, özürleri Yönetim Kurulunca kabul edilenler ile ülkeyi uluslar arası düzeyde temsil edenler, komisyonca tespit edilen ve müdürlükçe de onaylanan günde özür sınavına alınırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yıl Sonu Sınavları ve Derslerde Başarının Belirlenmesi

 

Ders Yılı Sonunda Öğrenci Başarısının Belirlenmesi

Madde 25 — Öğretim yılı süresince okutulan derslerde ders yılı sonunda öğrenci başarısının tespiti değişik ders gruplarına göre aşağıda gösterilmiştir.

a) Alan derslerinde, bir dersin yıl sonu başarı notu, devam koşulunu yerine getirmiş olmak ve ikinci dönem notunun en az "geçer" olması koşulu ile birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu not, o derse ait sınıf geçme notudur.

İkinci dönem notu ve aritmetik ortalaması en az "geçer" olmayan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

b) Alan Seçmeli derslerinde, bir dersin yıl sonu notu, koşulunu da yerine getirmiş olmak koşuluyla öğrencinin birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.

Öğrencinin herhangi bir dersten yıl sonunda başarılı sayılması için, bu derse ait iki dönem notu aritmetik ortalamasının en az "geçer" olması gerekir.

Bir sınıfın alan ve alan seçmeli derslerinden başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edemez. Ancak, sınıfında bulunan alan derslerinin tümünden başarılı olup da sadece alan seçmeli derslerinin birinden başarılı olamayanlar, başarısız bulundukları bu dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilirler. Öğrenciler, izleyen yıl sonunda sorumlu bulundukları o dersten başarılı olmak zorundadırlar.

Bu sorumluluk, başarısız olunan dersin bir üst sınıfta devamı varsa ve öğrenci üst sınıfta aynı dersi başarırsa kalkar.

Başarısız olunan dersin bir üst sınıfta devamı ders yoksa, öğrenciye iki sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonucunda başarılı olamayan öğrencinin okul ile ilişkisi kesilir.

c) Genel kültür derslerinde, öğrencinin, ders yılı sonunda her hangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;

1) İkinci dönem notunun en az "geçer", ancak birinci dönem notu "etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "orta",

2) Yalnız bir dönem notu aldığı derste dönem notunun en az "geçer",

olması gerekir.

Ders Yılı Sonunda Bir Dersten Başarılı Sayılma

Madde 26 — Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir genel kültür dersinden başarılı sayılması için ikinci dönem notunun en az "geçer", ancak birinci dönem notu "etkisiz" ise ikinci dönem notunun en az "orta" olması gerekir.

Ders Yılı Sonunda Doğrudan Geçme

Madde 27 — Ders yılı sonunda;

a) Her dersten başarılı sayılan,

b) Alan ve Alan Seçmeli ders veya dersleri ile Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışındaki ders veya derslerden başarısızlığı olanların yıl sonu başarı ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrenciler,

doğrudan sınıf geçer.

Eleme Sınavı

Madde 28 — Konservatuvarın dokuzuncu sınıfına (lise I) alınan öğrenciler, alan derslerinden birinci yılın sonunda eleme sınavına alınırlar.

Eleme sınavları, yıl sonu sınavları sırasında müdürlükçe ilân edilen gün ve saatlerde, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından yapılır.

Öğrenciler, belirtilen gün ve saatlerde sınavlara girmek zorundadırlar. Eleme sınavlarında alan derslerinin birinden başarılı olamayan öğrencinin Konservatuvar ile ilişkisi kesilir.

Eleme sınavlarında alan dersleri başarı puanı, yüz (100) tam puan üzerinden yetmiş (70) puandır.

Not Yükseltme Sınavı

Madde 29 — Not Yükseltme sınavları, yıl sonu sınavlarını izleyen en erken on beş (15) gün içinde müdürlükçe belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için başarısız olduğu alan ve alan seçmeli derslerinden en az yetmiş (70) puan alması zorunludur.

Bu sınavlara özürsüz olarak girmeyen öğrenciye sıfır (0) puan verilir.

Not Yükseltme Sınavları Sonuçlarına Göre Öğrencinin Durumu

Madde 30 — Not Yükseltme sınavları sonunda alan derslerinin herhangi birinden veya birden çok alan seçmeli dersten başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa devam edemez ve aynı sınıfı tekrar eder.

Bir üst sınıfa devam etmek hakkını kazanamayan öğrenciler, aynı sınıfı bir defaya mahsus olmak üzere daha önce başarılı oldukları alan ve alan seçmeli derslerini de kapsamak koşuluyla tekrar etmek zorundadırlar.

Öğrencilerin tekrarladıkları sınıftaki başarı durumu, bir yıllık öğrenciler gibi belirlenir. Aynı sınıfta iki yıl üst üste başarısız duruma düşen öğrencilerin Konservatuvar ile ilişkileri kesilir.

Genel Kültür Derslerinde Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme

Madde 31 — Ortalama yükseltme sınavı sonunda; başarısız olduğu derslerin her birinden en az "geçer" not alan veya bu sınavlar sonunda bu derslere ait ağırlıklı yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olanlar bu derslerden başarılı sayılırlar.

Ortalama Yükseltme Sınavı

Madde 32 — Ders bitiminde, yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den aşağı olan öğrenciler, ders bitimini izleyen on beş (15) gün içinde istedikleri en çok üç (3) genel kültür dersinden ortalama yükseltme sınavına girebilirler.

Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrenci, sınava gireceği ders veya dersleri velisi ve sınıf danışman öğretim elemanı ile birlikte belirler, yazılı olarak Konservatuvar Müdürlüğü’ne bildirir.

Lise son sınıfta okuyan ve genel kültür derslerinden başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere, ayrıca ders yılının başlamasından önceki hafta içinde aynı koşullarda ikinci bir ortalama yükseltme sınavı yapılır.

Sınıf Tekrar Etme

Madde 33 — Ortalama yükseltme ve not yükseltme sınavları sonunda;

a) Dokuzuncu (lise I) sınıflarda;

1) Ortalama yükseltme sınavı sonunda, yıl sonu başarı ortalaması 2.00'ın altında olanlardan birden fazla dersten; 2.00-2.49 arasında olanlardan ikiden fazla dersten başarısız genel kültür dersi bulunan,

2) Not Yükseltme Sınavı sonunda birden fazla başarısız alan seçmeli dersi bulunan,

3) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan.

b) Diğer sınıflarda;

1) Not Yükseltme sınavı sonunda başarısız olduğu alan dersi bulunan,

2) Not Yükseltme Sınavı sonunda birden fazla alan seçmeli dersten başarısızlığı bulunan,

3) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan,

öğrenciler sınıf tekrar ederler.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

Madde 34 — Dokuzuncu sınıfta (lise I); genel kültür derslerinden, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere;

a) Başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler, bu dersten,

b) Yıl sonu başarı ortalaması 2.00 - 2.49 arasında olanlardan başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler, bu derslerden sorumlu olarak onuncu (lise 2) sınıfa geçerler.

Diğer sınıflarda; başarısız olduğu genel kültür dersi bulunmasına rağmen yıl sonu başarı ortalaması 2.50'den aşağı olanlar ile alan seçmeli derslerin birinden başarısızlığı bulunanlar, başarısız oldukları bu ders/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçerler.

Sorumluluk sınavları, şubat ayı içinde ve ders bitiminden sonra olmak üzere yılda iki defa yapılır. Sorumluluk sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı çalışma takviminde belirlenir.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Başarılı Sayılmayacak Dersler

Madde 35 — Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile programda belirtilen Alan ve Alan Seçmeli derslerinden başarılı olmadıkça yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar.

Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu

Madde 36 — Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağırlıklı notudur.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

Madde 37 — Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı öğrencinin "Yıl Sonu Başarı Ortalaması" dır.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. "Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile başarılı sayıldı" yazılır.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterine yazılır ve bitirme notunun hesaplanmasında esas alınır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Devam - Devamsızlık

Ders Yılı Süresi ve Devamsızlığın Hesaplanması

Madde 38 — Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, Hazırlayıcı Birimin açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmi ve yerel bayram günleri sayılarak hesaplanır.

Hazırlayıcı Birimde tam zamanlı eğitim-öğretim yapılır. Sabah veya öğleden sonraki derslere katılan öğrencilerin devamı yarım gün sayılır.

Geç kalan öğrenci, birinci ders süresince okul yönetiminden alacağı izin belgesi ile derse alınır.

Birinci dersten sonra derse gelen öğrenci, yönetimden alacağı izin belgesi ile derse alınır; ancak devamı yarım gün sayılır.

Birinci derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır ve 40 ıncı maddeye göre işlem yapılır.

Devam Zorunluluğu

Madde 39 — Öğrenciler Hazırlayıcı Birime devam etmek zorundadırlar.

a) Bir ders yılı içinde toplam on (10) gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

b) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı otuz (30) günü aşamaz. Özürlerin, resmi ya da özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alınan ve süresi içinde okul yönetimine verilen belge ile belirlenmiş olması; özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir.

c) Bir ders yılı içinde her Alan dersi ile Alan Seçmeli dersinin % 90'ına, özürsüz olarak girmeyen öğrenciler, o dersten yıl sonu notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar ve o yıl için sınav haklarını kaybederek sınıf tekrarı yaparlar.

d) Yurt içinde ve yurt dışında, müzik, spor, folklor ve benzeri eğitici kültürel etkinliklere Rektörlükçe katılmaları uygun görülen öğrenciler okula devam edemedikleri süre için izinli sayılırlar.Yurt içindeki etkinliklere katılan öğrencilere o ilin Milli Eğitim Müdürlüğünce, yurt dışındaki etkinliklere katılanlara ise Valilikçe izin verilir. Uluslararası, yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin bu etkinlik süresince izinli sayıldıkları günler, devamsızlıktan sayılmaz.

Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu almış olmaları gerekir.

Geç Gelme

Madde 40 — Derslere zamanında gelmeyen öğrenciler, özürleri Bölüm Yönetimi tarafından kabul edildiğinde derslere alınırlar. Geç gelmeyi alışkanlık edinenler ile izinsiz olarak sınıftan ve Bölümden ayrılanlar için disiplin işlemi yapılır.

Özel Durumlar

Madde 41 — Okula devam ederken, yangın, deprem gibi doğal afet veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi nedenlerle kendilerine izin verilenler, sürekli tedaviyi gerektiren bir hastalıktan dolayı yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören ve sonrasında tedavisi devam ettiğinden sağlık kurulu raporuna dayalı olarak devam edemeyen öğrenciler ile tutuklanıp serbest bırakılan veya tutuklandıktan sonra serbest bırakılarak yargılaması devam eden veya beraat eden öğrenciler;

a) Devam süresinin en az yarısını doldurmuş ve bir dönem notu almış bulunmak,

b) Özürleri resmi tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış ve zamanında yönetime verilmiş bir belge ile belirlenmiş ve bu belgenin, özrün sona erdiği tarihten yedi (7) gün içinde vermiş olması koşulu ile, devam süresini dolduran öğrenciler gibi işlem görürler. Ancak; kaza, ölüm, yangın ve benzeri durumlarda yedi (7) günlük süre yönetimin takdirine bırakılır.

Özürler

Madde 42 — Yönetmeliğin 23 üncü maddesi dışında, genel kural olarak sınavlara girmemenin özrü yoktur. Ancak, Ortalama Yükseltme ve Not Yükseltme sınavları sırasında yatakta tedavi gerektiren bir hastalık nedeniyle bu sınavlara girecek durumda olmadıklarını tam teşekküllü bir hastaneden alacakları raporla belirleyenlere ve yangın, deprem ve benzeri afet ya da ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ölümü nedeniyle sınavlara giremeyenlere Yönetim Kurulu tarafından "Özür Sınavı" hakkı tanınır. Özür sınavı, Ortalama Yükseltme ve Not Yükseltme sınavlarının bitiminden itibaren en geç on beş (15) gün içinde müdürlükçe belirlenen günde yapılır. Bu sürenin dışında özür sınavı yapılamaz.

Ana Sanat Dalı Değiştirme

Madde 43 — Sonradan ortaya çıkan sağlık koşulları nedeniyle, devam ettiği ana sanat dalını başaramayacağı anlaşılan ve bu durumu tam teşekküllü bir hastaneden almış olduğu sağlık kurulu raporu ile belgeleyen Hazırlayıcı Birim öğrencisi hakkında kurulacak komisyonun hazırlayacağı rapor, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Sınav Komisyonu

Madde 44 — Alan ve Alan Seçmeli derslerinin dönem ve yıl sonu sınav komisyonları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Her komisyon en az üç (3) asil, iki (2) yedek üyeden oluşur.

ONUNCU BÖLÜM

Öğretim Elemanı, Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi

 

Öğretim Elemanı ve Öğretmen Not Defteri

Madde 45 — Her öğretim elemanı, bir not defteri tutar ve deftere bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre belirlediği puanları ve dönem notlarını yazar.

Öğretim yılı başında Konservatuvar yönetimi tarafından sağlanan not defterleri, imza karşılığında öğretim elemanına verilir.

Puan ve notlar mürekkepli kalemle yazılır. Silinti ve kazıntı yapılmaz.

Öğretim elemanı ve öğretmen, not defterini ve not cetvellerini istendiği zaman Konservatuvar Müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür.

Ders yılı sonunda not defterleri Yönetime teslim edilir. Bu defterler Yönetimce bir öğretim yılı saklanır. Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle Konservatuvardan ayrılan öğretim elemanları da not defterlerini tutanak karşılığında yönetime teslim ederler.

Not defterlerinde, dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla, varsa ödev ve projelere verilen puanlar ve bu puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır.

Öğrenci Karnesi

Madde 46 — Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere başarı, gelişme ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir.

Karneler, Yönetim tarafından düzenlenir ve Konservatuvar Müdürü ile Bölüm Başkanı tarafından imzalanır.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Diploma Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar

 

Diploma

Madde 47 — Hazırlayıcı Birim (Lise Devresi) eğitim-öğretim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere ilgili ana sanat dalının sanat dalında "Lise Diploması" verilir.

Öğrenim Belgesi

Madde 48 — Diploma almaya hak kazanan öğrenciye kimliğini, diploma bilgilerini, öğrenim boyunca aldığı dersleri, ders notlarını ve bitirme notunu gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

Bitirme Notu

Madde 49 — Bitirme notu; öğrenim süresince alınan yıl sonu başarı not ortalamalarının aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

Bitirme notu belirlenirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Diploma Tarihi

Madde 50 — Diplomaların tarihi;

a) Doğrudan mezun olanlarla, ders kesimini izleyen on beş (15)gün içinde yapılan "Ortalama Yükseltme Sınavı" nda mezun olanlar için derslerin bittiği tarih,

b) Ders yılının başlama tarihinden önceki haftada yapılan "Ortalama Yükseltme Sınavı"nda mezun olanlar için, bu sınavın sona erdiği tarih,

c) Not yükseltme sınavı sonunda mezun olanlar için bu sınav veya sınavların sona erdiği tarih,

olarak belirlenir.

Diplomaların Düzenlenmesi ile İlgili Diğer Hususlar

Madde 51 — Diplomaların düzenlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Okul Birincisi, Not Çizelgeleri ve Karne Verilme Zamanı

 

Okul Birincilerinin Seçimi

Madde 52 — Konservatuvarın son sınıflarında, her ders yılı sonunda Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak alan ayırımı yapılmaksızın bitirme notu en yüksek olan öğrenciler arasında Öğretim Elemanları ve Öğretmenler Kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, "Kısa Süreli Uzaklaştırma" ve daha ağır ceza almış öğrenciler okul birincisi seçilemezler.

Bitirme notlarının eşit olması halinde, son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa; son ders yılından başlanarak derslerin dönem notlarına esas olan puanlarının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde Öğretim Elemanları Kurulunda, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kura çekilerek Okul Birincisi belirlenir.

Belirlenen okul birincileri, Konservatuvar Müdürlüğü’nce zamanında "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne bildirilir.

Not Çizelgelerinin Teslimi

Madde 53 — Birinci döneme ait not çizelgeleri dönem sona ermeden en geç üç (3) gün önce, ikinci döneme ait not çizelgeleri ise dönemin son gününde öğretim elemanları tarafından bilgisayar ortamına aktarılır ve alınan çıktı imzalanarak Bölüm Başkanlığına verilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla ödev ve projelere verilen puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenen dönem notu rakamla yazılır.

Karnelerin Verilme Zamanı

Madde 54 — Birinci döneme ait karneler dinlenme tatilinden önce verilir ve öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra, dinlenme tatili sonunda Sınıf Danışman Öğretim Elemanına geri verilir. İkinci dönem sonunda verilen karneler öğrencide kalır.

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 55 — Konservatuvarda;

a) Genel Kültür ve diğer derslerde Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen öğretim programları ve ders kitapları ile eğitim araçları kullanılır. Bölüm derslerinde okutulacak kitap ve diğer eğitim araçları ise Hazırlayıcı Birimin bünyesinde dal elemanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyona inceletilerek hazırlatılacak raporla birlikte Başkanlık’a gönderilir. Bu kitaplar Başkanlıkça onandıktan sonra kullanılır.

b) Hazırlayıcı Birimde disiplin işleri Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür.

c) Bu Yönetmelikte yer almayan konularda, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

d) Ders ve uygulama ile görevlendirilen kişilerin 2547 sayılı Kanundaki öğretim elemanı niteliğini taşımaları gerekir. Genel Kültür dersleri için atanacak öğretim elemanları ile yöneticiliğe atanacaklar, en az Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerinde ve benzeri kurumların yöneticilerinde öngörülen nitelikleri taşırlar.

e) Denetim görevi Milli Eğitim Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülür.

f) Kullanılan diploma, karne, öğrenim belgesi ve benzeri basılı evrak, Bakanlık’a bağlı ortaöğretim kurumlarında kullanılan standartlara uygun olarak hazırlanır. Kitaplar, Başkanlıkça onandıktan sonra kullanılır.

Yürürlük

Madde 56 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57 — Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Ankara Üniversitesinden:

Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci

Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 2/8/2002 tarihli ve 24834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 — Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenciler bütün derslere devam etmek zorundadırlar. Devam koşulunu yerine getirmeyenler, sınavlara alınmaz; ancak muafiyet sınavına girebilirler. Toplam ders saatinin %10’una girmeyen öğrenciler devam koşulunu yerine getirmiş sayılırlar.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Atılım Üniversitesinden :

Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt - Kabul Önlisans ve Lisans

Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 24 üncü Maddesinin

Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 13/8/2000 tarihli ve 24139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mezuniyet Durumundaki Öğrenciler

Madde 24 — Mezuniyet durumundaki öğrenci, mezuniyet için gerekli bütün dersleri başarı ile tamamlamış ve programını bitirme aşamasına gelmiş öğrencidir. Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alan ancak son iki dönemde en çok iki dersten "FF", "FD" alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten "U" notu alarak başarısız olan öğrencilere bu derslerin herbiri için ek bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar en geç izleyen dönem başına kadar yapılır. Bu süre içinde sınavlarda alınan not, dönem sonu notu yerine geçer ve öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Son dönemde "FF" veya "FD" notu almadıkları halde genel not ortalaması veya dönem not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrencilere "DD", "DC" veya "CC" notu aldıkları en çok iki dersten yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler dönem sonu sınav sonuçları ilan edldikten sonra bir hafta içerisinde Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Bölüm Başkanı, öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim elemanlarına hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir.

Ek sınav hakkı öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere tanınır.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Atılım Üniversitesinden:

Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

 

MADDE 1 — 12/9/1998 tarihli ve 23461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Özel öğrenci statüsünde kabul edilenler her dönem en çok dört derse kayıt yaptırabilirler."

“f) Özel öğrencinin, bu statüsünün sona ermesinden en çok dört yarıyıl içinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre asıl öğrencilik hakkını kazanması halinde, özel öğrenci olarak geçer not aldığı derslerden, yazılı müracaatları üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü çalışmalarında muafiyet tanınabilir.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 — Öğrencilere, belgeye dayalı veya haklı mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli bulunmak koşuluyla iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir programdan diğerine geçiş, programlardaki dersler arasındaki eşdeğerlik ve derslerden muafiyet konularında Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 — a) Enstitünün başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından en az bir yarıyıl bütün derslerden geçer not alarak tamamlamış olan öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

b) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü halinde lisansüstü programlardaki derslerden muafiyet, ilgili anabilim dalının yazılı görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.”

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin (a), (b), (c), (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Yüksek lisans programının Türkçe eğitim yapan anabilim dallarına lisans başarı düzeyi, mülakat ve LES sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. Giriş başarı notunun hesaplanmasında LES sonucuna yüzde 50, lisans mezuniyet notuna yüzde 20 ve mülakat sonucuna yüzde 30 ağırlık verilir.

b) Enstitünün yabancı dilde eğitim yapan anabilim dallarına lisans başarı düzeyi, mülakat, LES sınavı sonucu, ilgili anabilim dalı tarafından yapılacak yabancı dil sınavı sonucu veya varsa GMAT, TOFEL, KPDS ve IELTS puanları değerlendirilerek öğrenci alınır. Giriş başarı notunun hesaplanmasında LES sonucuna yüzde 50, lisans mezuniyet notuna yüzde 20, yabancı dil sınav sonucuna yüzde 20 ve mülakat sonucuna yüzde 10 ağırlık verilir.

c) Yabancı dil sınavı kural olarak İngilizcedir. İngilizce dışındaki dillerde yabancı dil sınavı açmak Enstitü Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

d) Kontenjanlar giriş başarı notu en yüksek olan öğrencilerden başlanarak doldurulur. Başarı notlarının eşit olması halinde mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.”

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dönem sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, Enstitü tarafından ilan edilen tarihte dönem sonu sınavına alınır. Dönem sonu sınavı Enstitünün Tez Yazım Yönergesine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Dönem sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

b) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersin başarı notunun, tam notun yüzde 65’inden aşağı olmaması gerekir.”

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 — Dönem sonu sınavları 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Notların karşılıkları aşağıdaki gibidir.

 

89-100

Pekiyi

4

AA

 

83-88

İyi

3.5

BB

 

77-82

İyi

3.0

BC

 

70-76

Orta

2.5

CB

 

65-69

Orta

2.0

CC

 

0-64

Geçmez

0.0

FF”

 

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 31 — Başarısız olunan dersler daha sonraki yarıyıllarda tamamlanır. Öğrencilerin tekrar edecekleri derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Tekrar alınan dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak, ikinci yarıyılın sonunda tekrar edilen ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir.”

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Tez Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Tez bu dillerden hangisinden yazılmış ise diğer dilde bir özetinin bulunması gerekir.”

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu ve 42 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44 — Başarısız olunan dersler daha sonraki yarıyıllarda tamamlanır. Öğrencilerin tekrar edecekleri derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Tekrar alınan bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak, üçüncü yarıyılın sonunda tekrar edilen ders sayısının bire indirilmesi halinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin ikinci kez tekrarına karar verebilir.”

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim Ücreti

Madde 45 — Sosyal Bilimler Enstitüsünde eğitim-öğretim ücretlidir. Programlara devam edebilmek için ödenecek eğitim-öğretim ücreti ve ödenme şekli Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Eğitim- öğretim ücretinin zamanında ve usulüne uygun ödenmemesi halinde mazeretin geçerliliğine ve gecikme faizi veya cezai şart uygulamasına Mütevelli Heyet karar verir.

Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Kayıt sildirme isteğinde bulunan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca izinli sayılan öğrenciler izinli sayıldıkları süreler için dönem başına eğitim-öğretim ücretlerinin dörtte birini öder.

Kayıt süresi içerisinde belirlenen öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları silinerek Enstitü ile ilişkileri kesilir.”

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Dumlupınar Üniversitesinden:

Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim

Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine dayalı Dumlupınar Üniversitesinde Rektörlüğe bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 — DPÜSEM’in amacı, Dumlupınar Üniversitesinin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. DPÜSEM topluma hizmet amacıyla çeşitli bilgi düzeyindeki katılımcılara yönelik eğitim programları düzenler.

Çalışma Alanı

Madde 3 — DPÜSEM amaçları doğrultusunda; kamu, özel sektör, uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.

Organlar

Madde 4 — DPÜSEM aşağıdaki organlardan oluşur.

a) Yönetim Kurulu

b) Müdür

Yönetim Kurulu

Madde 5 — Yönetim Kurulu; her fakülte, yüksekokul ve ilgili enstitülerden önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı Müdürdür.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden yönetim kurulunda görevlendirilebilirler. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere ilgili birimce yenileri önerilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

Yönetim Kurulu, Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler ve bütçe tasarısını hazırlar.

Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir.

Müdür

Madde 7 — Müdür, Rektör tarafından Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8 — Müdür, Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular. Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli koordinasyonu sağlar. Takvim yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve yönetim kuruluna sunar.

Müdür Yardımcısı

Madde 9 — Müdür, en fazla iki müdür yardımcısı atayabilir.

Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı başkanlık yapar.

Müdür yardımcıları, yönetim kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür yardımcısının Müdüre vekaleten katıldığı toplantılarda oy hakkı vardır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Fırat Üniversitesinden:

Fırat Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 5/11/1996 tarihli ve 22808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her yarıyıl derslerin bitiminde, süresi üç hafta olan bir sınav dönemi vardır. Sınav programları, anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, saat ve yerde yapılır."

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/5/2001 tarihli ve 24406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hacettepe Üniversitesi Yaz Dönemi Hazırlık Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulunda yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarına devam ederek, yıl sonu genel başarı puanı, 100 tam puan üzerinden 40’ın üzerinde olan başarısız öğrenciler isterlerse yaz dönemi programına devam edebilirler."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yaz döneminde devamsızlığı toplam ders saatinin % 10’unu geçen öğrenciler yaz dönemi sonu genel (yeterlik) sınavına kabul edilmezler ve bu öğrencilere "F1" notu verilir."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11 – a) Yaz dönemi süresince iki kısa, bir ara ve bir genel (yeterlik) sınav yapılır. Başarının değerlendirilmesinde ve not verme işlemlerinde Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 7 ve 8 inci maddeleri uygulanır. Öğrencilerin yaz döneminde aldıkları not transkriptlerinde "Yaz Dönemi" başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.

b) Yaz dönemi ara sınav puanlarının ortalamasının % 50’si ile yaz dönemi genel sınav puanının % 50’si toplanarak genel başarı notu bulunur. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yaz dönemi genel sınavından, 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla genel başarı notunun (C1) olması gerekir."

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

 

—— • ——

Isparta Valiliğinden :

Sokakta Yaşayan ve Sokakta Çalıştırılan Çocukların Korunması ile

Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelikli Uçucu ve Bağımlılık Yapan

Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının

Yasaklanmasına Dair Karar

Karar No      : 2003/1

Karar Tarihi : 28/5/2003

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca, Isparta İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocukların beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

Madde 1 — Her anne-baba, dünyaya getirdiği çocuklarının ihtiyaçlarını ve geçimini temin etmekle yükümlüdür.

Madde 2 —Aileleri ile ilişkileri kopmuş olup sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekanlar, ibadethane ve müştemilatı, terkedilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerler barınmak amacı ile kullanılmayacaktır.

Madde 3 — 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklar; tren, otobüs gibi toplu taşım araçlarında, mezarlıklarda, nikah salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yerlerde ve benzeri yerlerde çalıştırılmayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocuklar yukarıda belirtilen yerlerde çalıştırılmak yerine her türlü imkan ve destek yapılarak okula devamları sağlanacaktır. Sokakta yaşayan veya sokakta çalıştırılan çocukların korunması ile suç işlemelerinin önlenmesine ilişkin olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının imkan ve kabiliyetleri mevzuatına uygun olarak mutlaka kullanılacaktır.

Bu hususların gerçekleştirilmesinde ve takibinde veli aile bireyleri, okul yönetimleri, öğretmenler ile ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlanacaktır.

Madde 4 — 2 ve 3 üncü maddeler kapsamındaki yerlerde barındıkları, yaşadıkları veya çalıştırıldıkları bilinen veya anlaşılan reşit olmayan küçüklerden herhangi bir eşya, mal (kağıt mendil, çiçek ve benzeri) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Madde 5 — 18 yaşın altındaki reşit olmayan çocuklara, her ne suretle olursa olsun alışkanlık yapan bali-tiner, derby gibi yapıştırıcı veya boya çözücü olarak kullanılan kimyevi, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin amacı dışında satışı veya kullanılması yasaklanmıştır.

Madde 6 — 18 yaşından küçük çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler; yetki verilmiş kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü prosedürün tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı merkezlerde muhafaza veya kontrol altında bulundurulacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlar İlçe Kaymakamlıkları, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün görev ve sorumluluğunda; ilgili tüm Kamu Kurumları (Mahalli İdareler, Emniyet,Jandarma, Sağlık gibi) ve gönüllü kuruluşlar ile mahallin en büyük Mülki İdare Amirinin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturacakları heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek veya takip ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Madde 7 —Alınan Kararlara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesine göre eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 8 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9 —Bu Kararı Isparta Valisi yürütür.

Sayfa Başı