Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

27 Haziran 2003

CUMA

Sayı : 25151

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM Kararı

776 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Hüseyin ERTEM’in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/92)

 

Yönetmelikler

— Uçak Mürettebatı Belgelerinin Düzenlenmesine Ait Esaslar Hakkında Yönetmelik

— Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği

— İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

 

Genelgeler

— 2003/38 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

— 2003/39 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

Tebliğ

— Adana İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (2003/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararları

—  Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

Karar No. 776

Karar Tarihi: 25.6.2003

Anayasanın 93 üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 5 inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2003 Salı günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesi ve çalışmalarına devam etmesi, Genel Kurulun 25/6/2003 tarihli 98 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştır.

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9826

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

“2003 Küresel Kadın Zirvesi Kadın Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı”na katılmak üzere, 27 Haziran 2003 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Güldal Akşit’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-127-2003-791

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9826 sayılı yazınız.

“2003 Küresel Kadın Zirvesi Kadın Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı”na katılmak üzere, 27 Haziran 2003 tarihinde Fas’a gidecek olan Devlet Bakanı Güldal AKŞİT’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9827

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Haziran 2003 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-128-2003-792

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9827 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Haziran 2003 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

26 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9828

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Haziran 2003 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

26 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-129-2003-793

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 26 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9828 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Haziran 2003 tarihinde Bosna-Hersek’e gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU’nun dönüşüne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/92

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’ya aykırılıktan, Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15.12.2000 günlü, Esas No: 2000/697, Karar No: 2000/854 sayılı ilâmıyla 6136 sayılı Yasa’nın 13/2. ve Türk Ceza Yasası’nın 59/2. maddeleri gereğince 4 yıl 2 ay hapis ve 76.050.000.- TL ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Türk Ceza Yasası’nın 36. ve 40. maddelerine dayanılarak suç eşyasının zoralımına ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Şanlıurfa İl’i, Akçakale İlçesi, Ortaviran Köyü, Cilt No: 51, Hane No: 4, Birey Sıra No: 25’de nüfusa kayıtlı, Esvet ve Miryem’den olma, 01.01.1974 doğumlu, 68113140914 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin ERTEM’in kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 30.05.2003 günlü, A.T.No: 130/14052003-027606-3423/3401 sayılı raporuyla saptanan sürekli sakatlığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

25 Haziran 2003

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelikler

İçişleri Bakanlığından;

Uçak Mürettebatı Belgelerinin Düzenlenmesine Ait Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik ile uçak mürettebatı belgelerinin düzenlenmesine dair esasların tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik, uçak mürettebatı belgelerinin müracaat, onaylama, tahkikat, basım-tanzim, tasdik, teslim, tanıtım, eş ve çocukların durumu, geçerlilik süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, hamilinden geri alınışı, geri alınamayan belgeler ve zayi işlemlerine ait esas ve usulleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesi ile Şikago’da 7 Aralık 1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması ile Sivil Havacılık Geçici Sözleşmesi ve Bunların Eklerinin Onanması Hakkındaki 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanuna istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü (International Civil Aviation Organization),

Uçak Mürettebatı: Pilot, uçuş mühendisi, kabin memuru, uçuş/uçak teknisyeni, uçak yükleme uzmanını,

Uçak Mürettebatı Belgesi: (Crew Member Certificate)

Uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünce tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçerli vesikayı,

THY A.O.: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünü,

ICAO Doc 9303: Makina ile okunabilir. (Machine Readable Travel Documents) pasaport ve seyahat belgelerinin standartlarını açıklayan dökümanı,

S.H.G.M.: Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uçak Mürettebatı Belgelerinin Şekli ve Muhtevası

Protokol

Madde 5 — Uçak mürettebatı belgelerinin şekli ve muhtevası ile bu belgelere basım ve tanzim aşamalarında konulacak güvenlik unsurları Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve THY A.O. arasında yapılacak bir protokolle belirlenir.

Uçak mürettebatı belgelerinde yer alacak güvenlik unsurlarına ilişkin bu protokol; ICAO Doc 9303 te belirtilen standartların değişmesi ve/veya gelişen teknoloji dikkate alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, aynı kurumlar arasında yeniden tespit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uçak Mürettebatı Belgeleri, Müracaat, Onaylama, Tahkikat, Basım-Tanzim, Tasdik, Teslim, Tanıtım Esas ve Usulleri ile Eş ve Çocukların Durumu

Müracaat

Madde 6 — Uçucu personeline uçak mürettebatı belgesi verilmesini talep eden havacılık işletmeleri, uçucu personelin adı, soyadı, nüfusa kayıtlı olduğu İl, İlçe, Mahalle/Köy, anne ve baba adı, doğum yeri ve tarihi, lisans tipi ve numarası, uçaktaki görevi ve görevli olduğu uçak tipi bilgilerini içeren liste/listeler ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce belirlenecek form ile yazılı ve elektronik ortamda bu Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

Uçak mürettebatı belgesi talep olunan uçucu personelin noter tasdikli nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi veya son altı ay içerisinde düzenlenmiş nüfus idarelerinden alacakları nüfus kayıt örneğinin müracaat evrakına eklenmesi lazımdır.

Müracaat sırasında, firmalarca/havacılık işletmelerince, uçak mürettebatı belgesinin kart ve basım bedelinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bildirilecek banka hesabına yatırıldığına dair (kendisine belge talep edilen) ilgilinin adı ve soyadının yazılı bulunduğu banka dekontunun müracaat formuna eklenmesi zorunludur.

Onaylama

Madde 7 — Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilgilerinin doğruluğu onaylanan listeler, en seri vasıta ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

Tahkikat

Madde 8 — İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, söz konusu listede adı geçenlerin uçak mürettebatı belgesi almasına kanunen mani halleri bulunmayanların bilgileri en seri vasıta ile THY A.O.’na bildirilir.

Basım ve Tanzim

Madde 9 — Kanunen mani hali bulunmadığı bildirilenlerin uçak mürettebatı belgeleri, ICAO’nun 9303 numaralı standartlarına ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hazırlanan protokole uygun olarak basım-tanzim işlemleri THY A.O. tarafından yapılarak, tasdik işlemi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilir.

Tasdik

Madde 10 — İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, THY A.O. tarafından basım-tanzim işlemleri tamamlanmış olan bu belgeler, hologram yapıştırılması suretiyle tasdik edilir.

Söz konusu hologramlar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre hazırlanan protokolde belirtilen özellikleri haiz olarak THY A.O. tarafından yeteri kadar temin edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğüne önceden zimmetle teslim edilir.

Teslim

Madde 11 — Hologram yapıştırmak suretiyle tasdik edilmiş olan uçak mürettebatı belgeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bizzat hamillerine ya da firmalarınca/havacılık işletmelerince yetki verilmiş görevlilerine imza karşılığı teslim edilir.

Tanıtım

Madde 12 — Dışişleri Bakanlığınca, uçak mürettebatı belgelerinin şekli ile pasaport yerine geçerli vesika olarak kullanılmaya başlanıldığı tarih diğer ülkelerin Bakanlıklarına, ilgili makamlarına ve Türkiye’deki temsilciliklerine bildirilerek tanıtımı yapılır.

Yeni tanzim edilen uçak mürettebatı belgeleriyle eski belgelerin geçerlilik sürelerinin sonuna kadar birlikte kullanılacağı da duyurulacaktır.

Eş ve Çocukların Durumu

Madde 13 — Uçak mürettebatı belgesi alacak olan kişinin hakkından faydalanarak eş ve çocukları bu nevi belgeyi alamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uçak Mürettebatı Belgelerinin Geçerlilik Süresi, Yenilenmesi, Değiştirilmesi, Hamilinden Geri Alınması, Geri Alınamayan Belgeler ve Zayi İşlemlerine Ait Esas ve Usuller

Geçerlilik Süresi ve Yenileme

Madde 14 — Uçak mürettebatı belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.

Geçerlilik süresi sonunda uçak mürettebatı belgesinin yenilenmesi için her defasında Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usulde başvuru yapılmalıdır. Yenileme işlemi için yapılacak başvuru, belge geçerlilik tarihinin sona ermesinden üç ay önce yapılabilir.

Müracaat sırasında eski belgenin evraka eklenerek iade edilmesi veya zayi ise buna dair belgenin evraka eklenmesi zorunludur.

Değiştirme

Madde 15 — Uçak mürettebatı belgesindeki bilgilerin herhangi birinin değişmesi halinde, belgenin de değiştirilmesi zorunludur. Bu durumda uçak mürettebatı belgesinin değiştirilmesi için Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki usulde en geç 15 iş günü içinde THY A.O.’na başvuru yapılmalıdır.

Belgenin Hamilinden Geri Alınışı

Madde 16 — Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Uçak Mürettebatı Belgesi verilmiş olan personel, herhangi bir sebeple uçak mürettebatı statüsünden çıkması halinde, bu belgeyi ilgili havacılık işletmesine iade etmekle yükümlüdür. Belge ilgili havacılık işletmesi tarafından 15 iş günü içinde THY A.O.’na yazı ile gönderilir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne de bilgi verilir.

THY A.O.’na iade edilen Uçak Mürettebatı Belgeleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce herhangi bir görüş bildirilmediği takdirde THY A.O. tarafından imha edilir.

Hamilinden Geri Alınamayan Belgeler

Madde 17 — Uçak mürettebatı belgesi almış olan kişinin görevinden herhangi bir sebeple ayrılması veya uçak mürettebatı statüsünden çıkması halinde, ilgili firma/havacılık işletmesi tarafından hamilinden belgesini iade etmesi istenilmesine rağmen 3 iş günü içinde geri verilmemesi halinde, bu belgenin kullanılmasının önlenmesini teminen zayi işlemi yapılması için, belgenin seri-sayısı, tanzim ve geçerlilik tarihi, hamilinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.

Zayi İşlemleri

Madde 18 — Kaybedilen veya çalınan uçak mürettebatı belgeleri hakkında zayi işlemi yapılması için bu belgelerin seri-sayısı, tanzim ve geçerlilik tarihi, hamilinin adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi belgenin hamili tarafından veya ilgili firma/havacılık işletmesince İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.

Kaybedilen, çalınan veya görevinden ayrıldığı halde belgesini iade etmeyenlerin uçak mürettebatı belgelerinin amaç dışı kullanılmasının önlenmesini teminen zayi işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, hudut kapılarıyla bağlantılı Polis Bilgisayar Ağı Programına veri girişlerinin yapılması, bulunan, sonradan iade edilen belgelerin ise verilerinin bu bilgisayar programından düşüm-güncelleme işleminin yapılması suretiyle gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici Madde 1 — Eski tip uçak mürettebatı belgeleri geçerlilik sürelerinin sonuna kadar Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkışta pasaport ile birlikte kullanılabilir.

Yürürlük

Madde 19 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanları ile Gümrük Müsteşarı yürütür.

—— • ——

İçişleri Bakanlığından :

Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerde aranacak sağlık şartlarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel güvenlik görevlisi olacak kişilerde ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerde aranacak sağlık şartlarına, sağlık kurulu raporu alınması ve bu rapora göre yapılacak diğer işlemlere ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Aranacak Sağlık Şartları İle Raporlarının Değerlendirilmesi

Genel Sağlık Şartları

Madde 4 — Özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişiler bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen tetkikler yönünden tam ve sağlam olacaktır. Aranacak sağlık şartları uzmanlık dallarına göre aşağıda belirtildiği şekildedir.

a) Genel Dahiliye Bölümü Sağlık Şartları;

1) Hematoloji, onkoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, immünoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

2) Müracaatta sağlık kurulu raporu aldırılması sırasında akut enfeksiyon geçirmekte olanlar o dönem için özel güvenlik görevliliğine kabul edilmez. Ancak daha sonra enfeksiyonlarının sekelsiz tam şifa ile sonuçlandığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenler özel güvenlik görevliliğine kabul edilir.

3) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi konulmuş olanlar özel güvenlik görevliliğine kabul edilmezler. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler özel güvenlik görevliliğine kabul edilir.

4) Hepatit C taşıyıcılarının karaciğer fonksiyon testleri normal olacaktır ve ayrıca karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA sı pozitif olanlar, HIV taşıyıcıları ile sekelsiz olarak iyileşmiş olsalar da postprimer tbc. geçirmiş olanlar özel güvenlik görevliliğine kabul edilmezler.

5) Şifa ile sonuçlanmış, fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

b) Kardiyoloji Bölümü Sağlık Şartları;

1) Kardiyolojik yönünden sağlam olacaktır.

2) Şifa ile sonuçlanmış, fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

c) Solunum Sistemi Bölümü Sağlık Şartları;

1) Solunum sistemi yönünden sağlam olacaktır.

2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

d) Nöroloji Bölümü Sağlık Şartı;

Tam ve sağlam olacaktır.

e) Ruh Sağlığı Bölümü Sağlık Şartları;

1) Tam ve sağlam olacaktır.

2) Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal rahatsızlık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır.

f) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü Sağlık Şartları;

1) Sağlam olacaktır.

2) İşitme kaybı bulunmayacaktır.

3) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

g) Ağız ve Diş Yapısı Bölümü Sağlık Şartları;

1) Ağız yapısını ve konuşma işlevini bozucu nitelikte ağız ve diş hastalığı bulunmayacaktır.

2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

h) Göz Hastalıkları Bölümü Sağlık Şartları;

1) Gözler ve çevresi haricen normal olacaktır.

2) İschihara kitabı ile yapılan muayenesinde diskromatopsi bulunmayacaktır.

3) Her iki gözde görme güçleri toplamı, düzeltmeden önce ve/veya sonra en az 16/20 olacaktır. Sadece gözlerden birinin en az görmesi 7/10 dan daha az olamaz.

4) En az bir gözün görmesi 7/10, diğer gözün görmesi 9/10 olabilir.

5) En az bir gözün görmesi 8/10, diğer gözün görmesi 8/10 olabilir.

6) Gözlerde en çok 3.00 diyoptriye kadar miyopi, 1.50 diyoptriye kadar miyopik astigmatizma bir arada bulunabilir.

7) Gözlerde en çok 2.00 diyoptriye kadar hipermetropi, 1.00 diyoptriye kadar hipermetropik astigmatizma bir arada bulunabilir.

8) Sadece astigmatı olanlarda silindirik değer, miyop astigmatlarda 2.50 diyoptriyi, hipermetropik astigmatlarda 1.75 diyoptiriyi geçemez.

9) Mikst astigmatlarda hipermetropiye transpozisyon sonrası toplam değer +1.50 diyoptiriden fazla olamaz.

10) Binoküler vizyon bulunmalıdır ve binoküler görme alanı 45-60 derece olmalıdır.

11) Fonksiyonel aktivitede zaaf yaratmayan şifa ile sonuçlanmış tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

i) Ürogenital Sistem Bölümü Sağlık Şartları;

1) Üriner ve genital sistemler yönünden sağlam olacaktır.

2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

j) Genel Cerrahi Bölümü Sağlık Şartları;

1) Sağlam olacaktır.

2) Şifa ile sonuçlanmış fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

k) Cilt Hastalıkları Bölümü Sağlık Şartları;

1) Deri ve eklerine ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı bulunmayacaktır.

2) Fiziksel aktiviteyi kısıtlayacak kalıtsal veya edinsel bir anomalisi bulunmayacaktır. Yerleşim yeri itibariyle organ fonksiyon bozukluğuna yol açan keloid, skatris ve benzeri hastalıklar bulunmayacaktır.

3) Fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan tıbbi ve cerrahi tedaviler kabule engel değildir.

l) Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Sağlık Şartları;

Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmasına engel kalıcı sekel bırakmamış, fiziksel aktiviteyi kısıtlamayan geçirilmiş ortopedik hastalık veya ameliyatlar engel değildir.

m) Boy, Kilo ve Yaş Şartları;

1) Boyu erkeklerde 165 cm. bayanlarda 160 cm. den kısa olanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar.

2) Beden kitle indeksi 15 in altında ve 30 un üstünde olanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar.

3) Bayanlarda 18 yaşını, erkeklerde 22 yaşını doldurmayanlar özel güvenlik görevlisi olamazlar.

Özel Şartlar

Madde 5 — Kurum ve kuruluşlar bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarına ilave olarak işyeri çalışma ortamları ile ilgili mevzuatında aranan özel sağlık şartlarını da isteyebilir. Aday görev yapacağı işyeri ile ilgili varsa mevzuatlarında aranan özel sağlık şartlarına da sahip olmalıdır.

Yapılacak Tetkikler

Madde 6 — Yapılacak tetkikler şunlardır;

a) Tam kan sayımı,

b) Sedimantasyon,

c) Tam İdrar tetkiki,

d) Serum biyokimyası,

1) AKŞ,

2) Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri.

e) Seroloji,

1) VDRL veya RPR,

2) HbsAg,

3) HIV I - II Ag,

4) Anti HCV,

f) EKG,

g) Mikrofilm veya ön – arka akciğer grafisi.

Rapor Aldırılması

Madde 7 — Özel güvenlik görevlisi adaylarının göreve başlamadan önce tam teşekküllü resmi hastanelerin sağlık kurullarından bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sağlık şartlarına uygun ve sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olmasında sakınca yoktur kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekir. Önceden Askerliğe Elverişli Değildir kararlı rapor almış olanlar müracaat dilekçelerinde bu hususu ayrıca belirtirler. Sağlık kurulu raporu aldırmak üzere hastaneye sevk eden kurum, şahsın geçmişinde askerliğe engel olan rahatsızlığını da belirtir. Askerliğe Elverişli Değildir raporu almış olanlar müracaat dilekçelerinde bu hususu ayrıca belirtmemişler ise sonuçta sağlık şartları özel güvenlik görevlisi olmaya uygun olsa dahi yanlış beyanda bulunmaktan dolayı göreve kabul edilmez. Alacakları sağlık kurulu raporu göreve başlayıncaya kadar 6 (altı) ay geçerli kabul edilir. Bu süreyi aşmış olan raporlar valilikler tarafından kabul edilmez.

Raporların Değerlendirilmesi

Madde 8 — Özel güvenlik görevlisi adaylarının bu yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince alınan sağlık kurulu raporları Valiliklerce incelenir. Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun olarak aldıkları sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olmasında sakınca yoktur kararlı sağlık kurulu raporu sahipleri için göreve başlatma işlemleri yapılır.

Valilikler; tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporundaki teşhise katılmadığı yada teşhis için ilgilinin sağlık durumunun daha detaylı incelenmesini istediği takdirde yada herhangi bir nedenle sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olamaz raporuna itiraz edilmesi halinde, bu kişiler Valiliklerce danışman hastanelere sevk edilir.

Danışman hastaneden verilen sağlık kurulu raporu kararına göre bu kişilerin işlemleri devam ettirilir.

Özel Güvenlik Görevlisi Olarak Çalışanların Raporlarının Ve Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Madde 9 — Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin koruyucu hekimlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşun işyeri hekimince verilir. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin sağlık durumları bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşun işyeri hekimince takip edilir. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin hastalık, kaza, yaralanma, Askerliğe Elverişli Değildir kararlı raporları ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları istirahat raporlarının incelemesi işyeri hekimince yapılır.

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kişilerin, rapordaki teşhisin önemine ve görevli olunan yerin çalışabilirliliğine göre yada sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olarak çalışma şartlarını kaybettikleri kanaati oluşan özel güvenlik görevlilerine bağlı bulunduğu kurum veya kuruluş tarafından sağlık kurulu raporu aldırılır ve resmi kanaldan Valiliğe gönderilir. Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki şartlarından herhangi birini kaybettiği, sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olamaz tanımlı sağlık kurulu raporu ile belirlenen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik görevine Valilik Olur’u ile son verilir.

Rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kurulu raporu alan özel güvenlik görevlisi hakkında; azami sıhhi izin süreleri içinde tedavisi yapıldıktan sonra aldırılacak son durumunu bildirir sağlık kurulu raporu resmi kanaldan Valiliğe gönderilir. Bu yönetmeliğin 4 üncü ve gerektiğinde 5 inci maddesindeki şartlarından herhangi birini kaybettiği, sağlık yönünden özel güvenlik görevlisi olamaz tanımlı sağlık kurulu raporu ile belirlenen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik görevine Valilik Olur’u ile son verilir.

Vazife malulü olanlar hakkında ayrıca Madde 10 a göre işlem yapılır.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Vazife Malullüğü

Madde 10 — Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza ve saldırı sebebiyle yada görevin sebep ve tesiriyle yaralanan veya sakat kalanlar ile bir meslek hastalığına yakalananların tedavileri sağlanır. Tedavileri bitiminde son durumunu bildirir sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu yönetmeliğin 4 üncü yada gerektiğinde 5 inci maddesinde düzenlenen sağlık şartlarını kaybettikleri sağlık kurulu raporu ile tespit edilenlerin sağlık kurulu raporları Valiliğin özel güvenlik görevlisi olarak çalışamayacağı görüşü ile birlikte, vazife malullüğü yönünden incelenmek üzere ilgili emeklilik kuruluşuna gönderilir.

Vazife malullüğüne ve görevlerini yapabileceklerine karar verilenlerden, çalıştığı kurum veya kuruluşta özel güvenlik görevlisi yada diğer görevlerinden birine vazife malulü olarak atanmalarını talep etmeleri halinde, çalıştığı kurum veya kuruluşta özel güvenlik görevlisi olarak yada durumuna uygun başka bir görevde istihdam edilir.

Vazife malulü olarak atanmayı talep etmeyenler, daha önce vazife malullüğüne karar verilip de vazife malulü olarak istihdam edilenlerden emekliğe ayrılmak isteyenler, ilgili emeklilik kuruluşunca vazife malullüğüne ve de görev yapamayacaklarına karar verilenler; vazife malulü olarak emeklilik işlemleri yapılmak üzere kişinin sağlık dosyası ilgili emeklilik kuruluşuna gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hastaneler

Hastanelerde Yapılacak İşlemler

Madde 11 — Adaylar istihdam edilecekleri kurum veya kuruluş tarafından tam teşekküllü resmi hastanelere sevk edilirler. Bu işlemler sırasında her türlü masraf ilgili kurum, kuruluş veya ilgili kişi tarafından karşılanır. Tam teşekküllü resmi hastaneler dışında özel sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporları ancak tam teşekküllü resmi hastanelerin uygun görüşü ile geçerli kabul edilir.

Tam teşekküllü resmi hastanelerde bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde düzenlenen muayeneler ve 6 ncı maddesinde düzenlenen radyolojik inceleme ve laboratuar tetkikleri ile 5 inci maddesinde düzenlenen varsa işyeri ile ilgili özel sağlık şartlarına ait muayene ve tetkikler yapılır. Muayene sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilir ve karar kısmı mutlaka doldurulur. Sonuçlar resmi kanaldan Valiliklere intikal ettirilir.

Danışman Hastane

Madde 12 — Valilikler; illerinde bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini yada gerektiğinde, illeri dışında bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini Danışman Hastane olarak belirleyebilirler. İlgili kişinin sağlık kurulu raporu aldığı hastaneler, danışman hastane olarak belirlenemez. Danışman hastanelere sevk yetkisi ilgili valiliklerine aittir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel Güvenlik Görevliliğine Geri Dönüş

Madde 13 — Özel güvenlik görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlardan 6 (altı) ay dan sonra özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince sağlık kurulu raporu aldırılır.

Malulen emekli olanların özel güvenlik görevliliğine dönme talepleri; ilgili emeklilik kurumu tarafından incelendikten sonra alınan karar doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Valiliklere gönderilir.

Sağlık Dosyası

Madde 14 — Bağlı bulunduğu kurum veya şirketin İşyeri Hekimince her özel güvenlik görevlisi için sağlık dosyası tutulur. Bu dosyada kan gurubu, ilaç ve benzeri alerjiler, özel güvenlik görevliliğine ilk girişte alınmış olan sağlık kurulu raporları, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalık ve tedavilerine ait bilgiler bulunur.

Geçici Silah Muhafazası

Madde 15 — Silah taşıma ehliyetini kaybeden özel güvenlik görevlilerinin silahı, hastalığı düzelip silah taşıma ehliyetini kazanana kadar çalıştığı kurum veya kuruluşça geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Ayrıca varsa diğer ruhsatlı silahlarının da muhafazası için ilgili birimlere konu intikal ettirilir.

Yürürlük

Madde 16 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 18/10/1997 tarihli ve 23144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçilebilir Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, tüketime sunulan doğal kaynak, işlenmiş kaynak, doğal maden, içme, işlenmiş maden, işlenmiş içme ve tıbbi sular ile yapay sodaların teknik ve hijyenik şartlara uygun şekilde istihsali, ambalajlanması, satışı ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik, doğal kaynak, doğal maden, içme, işlenmiş içme, işlenmiş kaynak, işlenmiş maden suyu ve tıbbi sular ile yapay sodaların niteliklerini, hidrojeolojik, fiziki, kimyevi, mikrobiyolojik ve tıbbi özelliklerini, kaptaj, isale, depo, dolum yeri gibi ünitelerinin haiz olacağı teknik ve hijyenik şartlar ile izin, ambalajlama, satış ve denetim esaslarını kapsar."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (r) ve (ş) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (t) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"r) İşlenmiş maden suyu: Doğal maden suyunun mineral değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması sureti ile Ek-2 deki parametrelerde elde edilen suları,"

"ş) Yapay soda: Ek-1 veya Ek-3 deki nitelikleri sağlayan sodyum bikarbonat ve/veya mineral tuzları eklenmek suretiyle, tekniğine göre hazırlanan, Ek-2 deki parametrelerde elde edilen ve karbondioksit ile gazlandırılmış suları,"

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Kap, kapak ve etiketlerde tüketiciyi yanıltıcı bilgi ve sembollere yer verilemez. Tüketicinin yanıltılması ve aldatılmasını önlemek, ürün güvenliğini sağlamak için; kap ile kapak arası hava ve su sızdırmayacak şekilde su işleticilerince shiringlenir ve shiring üzerine okunacak şekilde suyun adı ve cinsi yazılır."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İşletmeciler doğal kaynak, doğal maden ve içme sularını Ek-4 ve Ek-5 de yer alan parametreler yönünden altı ayda bir, Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan parametreler yönünden ise yılda bir 7 nci madde de belirtilen laboratuvarlarda analiz ettirmek ve alacakları raporları her yıl için ayrı dosyalarda saklamakla; işlenmiş içme suyunu Ek-3’te, işlenmiş kaynak suyunu Ek-1’de ve işlenmiş maden suyu ile yapay sodaları Ek-2’de yer alan parametreler yönünden her üç ayda bir 7 nci madde de belirtilen laboratuvarlarda analiz ettirmek ve alacakları raporları dosyalarda saklamakla mükelleftir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İzinli suya ait bütün tesisler ve tesiste uygulanan proses sağlık teşkilatının denetimine tabidir. İşletme prosesinin tehlike arz eden kaptaj, maslak, depo ve imlahane gibi kritik kontrol noktalarına yönelik tedbirler alınır ve kontrolleri yapılır."

"Ayrıca tesislerin sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılarak kritik kontrol noktalarından bakteriyolojik ve kimyevi analizler için numune alınır. Alınan numuneler ile ilgili kuruluşların denetim amacıyla alacağı numuneler 7 nci maddede belirtilen laboratuvarlarda analiz ettirilir. Gerekli görülen hallerde de tesislerin kontrolleri yapılabilir ve bunlardan numune alınabilir."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin ekindeki Ek-2’de yer alan (a) bendinin üçüncü ve beş numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

"3) Şişelenmiş doğal maden suyunun yapısı, değişken özellikleri, sıcaklık elektrik iletkenliği içerdiği oksijen ve karbondioksit gazları ve Bakanlığın izni ile arıtımı uygun görülen demir, nikel, bor, mangan, arsenik ve kükürt miktarları hariç suyun kaynak yerindeki yapısı ile aynı olmalıdır."

"5) Maden suyunun doğal yapısında bulunan demir, nikel, bor, mangan, arsenik ve kükürt karışımları Bakanlığın izni ve suyun diğer niteliklerini bozmamak kaydı ile ayrılabilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin ekindeki Ek-2’de yer alan "nikel"e ait değer "0.5 mg/litre", "çinko"ya ait olan değer "6 mg/litre", Ek-3’te yer alan "bor"a ait değer de "3 mg/litre" olarak değiştirilmiş ve Ek-2, Ek-5 ve Ek-7’de yer alan "amonyum" metinlerden çıkartılmıştır.

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 25/10/2002 tarihli ve 24917 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Ek 1 inci maddesi ile 18/5/2002 tarihli ve 24759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle eklenen Geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre aroma maddesi kullanılarak tesis ve işletme izni alan işlenmiş maden suyu tesisleri, bir yıl içerisinde izinlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığından "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Alkolsüz İçecekler Tebliği" hükümleri doğrultusunda yenilemek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——

Sermaye Piyasası Kurulundan:

Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 21/6/2001 tarihli ve 24439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hakkında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumların bütün ödemeleri durur ve aracı kuruma yapılan tüm ödemeler sadece Fona yapılır. Fona yapılan ödemeler dışındaki ödemeler borcu sona erdirmez. Karar tarihi itibariyle tüm malvarlığı üzerinde sadece Fon tarafından tasarruf edilebilir. Aracı kurumun Takasbank nezdindeki müşteri hesaplarında bu müşteriler tarafından tesis edilmiş blokajlar Fonun talebi üzerine Takasbank tarafından kaldırılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 — Tedrici tasfiye kararı verildikten sonra, aracı kurumun genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu gibi yasal organlarının görev ve yetkileri, tasfiye sonuçlanıncaya kadar Fon tarafından temsilen yerine getirilir. Fon tarafından aracı kurumun yönetim ve denetim kurullarına üye ataması yapılmaz ve tedrici tasfiye süresince genel kurul toplanmaz. Tedrici tasfiyenin sonuçlandığının ilan edildiği tarihte başkaca bir merasime gerek kalmadan, aracı kurumun tedrici tasfiye kararı tarihinden önceki yasal organları görev ve yetkilerini yeniden üstlenirler."

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiş, altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Hakkında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumun, Kurulun farklı bir kararı olmadıkça, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan bağımsız denetim yükümlülüğü sona erer. Bağımsız denetim ve uzmanlık gerektiren nitelikteki sair hizmetlere ilişkin aracı kurumun mevcut sözleşmeleri feshedilerek Kurula bilgi verilir. Tedrici tasfiye amaç ve süresi ile sınırlı olmak üzere aracı kurum adına Fon tarafından yeni sözleşmeler akdedilebilir."

"Tasfiye işlemlerinde görev alacakların 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurulun Seri: V, No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki koşulları taşımaları ve mali piyasalarda en az 3 yıl tecrübe sahibi olmaları gerekir. Aracı kurum çalışanı olup, geçmiş tecrübelerinden yararlanmak üzere tedrici tasfiye işlemleri için istihdam edilecek personelde bu tecrübe şartı aranmaz."

"Tedrici tasfiye işlemlerinin yürütülmesi nedeniyle yapılan giderler, sözleşmelerde aracı kurumun taraf olması şartı aranmaksızın doğrudan Fon varlığından yapılır ve tasfiye bakiyesinden Fona yapılacak ödemelerde Fon alacağının tespitinde tedrici tasfiye gideri olarak dikkate alınır."

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra eklenmiştir.

"Tedrici tasfiye kararını takiben mevzuat uyarınca verilmiş teminatlar Fonun talebi üzerine ilgili kuruluş tarafından 10 iş günü içinde nakde çevrilerek Fona ödenir. Ancak tedrici tasfiye kararı ile sonuçlanan faaliyet durdurma kararı tarihinde Borsa mevzuatı kapsamında incelemesi devam eden uyuşmazlıklar için, İMKB tarafından, sermaye piyasası faaliyetleri kapsamındaki müşteri alacakları ile sınırlı olarak uyuşmazlık konusu müşteri alacağının, Kanunun 46/B maddesinin aracı kurumların yükümlülüklerinin tespitine ilişkin hükümleri uyarınca belirlenmiş tutarı kadar teminat bloke edilerek kalan kısım Fona ödenir.

Aracı Kurumun İMKB’de gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle oluşan, diğer İMKB üyelerinin ve müşterilerinin teminat kapsamındaki alacakları da İMKB tarafından nezdindeki teminatlardan karşılanarak Takasbanka ödenir. Teminatların iadesinde, 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin bu düzenlemeye aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu madde uyarınca İMKB tarafından nezdindeki teminatlardan yapılan ödemeler Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık teşkil etmez."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 11/A maddesi eklenmiştir.

"Kısmi Alacaklılar Cetveli ve Kısmi Dağıtım

Madde 11/A — Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca alacaklılar cetvelinin hazırlanmasından önce, incelemenin sürdürülmesinde yarar görülmediği durumlarda Fon tarafından alacaklı oldukları tespit edilen sermaye piyasası araçları kendi adlarına mevcut saklama hesaplarında saklanmakta olan ve Fona yaptıkları başvuruda Fon tarafından belirlenen alacak miktarı ile tamamen veya kısmen uyumlu talepte bulunan alacaklılara ilişkin olarak kısmi bir alacaklılar listesi hazırlanabilir. Bu liste Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir. Sözkonusu sermaye piyasası araçları, ilanı izleyen 30 gün süresince alacaklılara dağıtılır. Aracı kuruma borçlu olanlara bu şekilde ödeme yapılmaz. Bu cetvele yapılacak itirazlar 13 üncü madde uyarınca hazırlanacak alacaklılar cetveline itirazlar ile birlikte değerlendirilir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 12 — Fon, aracı kurumun tasfiye kapsamında yer alan gerçek hak sahiplerini, alacak ve borç tutarlarını; Kurul, MKK, Takasbank, aracı kurum ve ilgili diğer resmi ve özel kurumların kayıtları ile alacaklıların başvurularında sunulan belgeler ve güvenilir bulunan diğer bilgi ve belgelere dayanarak tespit eder. İcra ve İflas Kanununun 278, 279 ve 280 inci maddelerinde yazılı hallerin varlığı halinde, Fon tarafından iptal davası açılabilir.

Aynı kişiye ait tasfiye kapsamındaki alacak ve borçlar, bu Yönetmeliğin 11/A maddesi saklı kalmak kaydıyla mahsup edilir. Ödenecek avans tutarlarının hesabında mahsuptan sonraki net alacak tutarı esas alınır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılacak nakit ödemelere ve sermaye piyasası aracı teslimlerine esas olmak üzere, tedrici tasfiye kararından itibaren en geç 6 ay içinde Fon tarafından alacaklılar ile alacak miktarını gösteren bir alacaklılar cetveli hazırlanır. Bu cetvelde aracı kuruma sermaye piyasası işlemleri nedeniyle borçlu olanlar ile borç miktarları da yer alır. Alacaklılar cetveli hazırlama süresi gerektiğinde Fonun önerisi ve Kurulun onayı ile uzatılabilir. Alacaklılar cetvelinin veya içerdiği bilgilerin temin edilebileceği yerlere, itiraz süresine ve usullerine, saklama hesaplarındaki sermaye piyasası araçlarının dağıtımı ile fon kapsamındaki nakit ödemelerin esaslarına ve başlangıç tarihlerine, borçlu müşterilerin bu borçlarını ödeme esaslarına ilişkin bilgiler Fon tarafından bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilir."

MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14 — Bu Yönetmeliğin 11/A maddesi saklı kalmak üzere, alacaklılar cetvelinin ilanı tarihini takip eden 30 uncu günden itibaren müşteri hesabına saklanan sermaye piyasası araçlarının dağıtımına başlanır. Bu amaçla müşteri hesabına saklanan sermaye piyasası araçları, münferit hesaplar itibariyle karşılaştırılır ve münhasıran bu hesap sahiplerine olan yükümlülüklerin karşılanması amacıyla hak sahiplerine verilir ya da talepleri doğrultusunda virman edilir. Bu dağıtım sırasında aracı kurumun faaliyette olduğu dönemde operasyonel maddi hata ve eksiklikler nedeniyle müşteri saklama hesaplarında oluşan hata ve eksiklikler düzeltilir.

Kaynağına bakılmaksızın, aracı kurumun havuz hesabı ve gerçek hak sahibi adına olmayan saklama hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçları hakkında bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

Bu madde uyarınca aynen teslimi yapılacak hisse senetlerinin, tedrici tasfiye kararından sonra dağıtım tarihine kadar gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinden kaynaklanan hisse senedi ve temettü işlemlerinden kaynaklanan nakitler de aynen teslim edilir.

Alacaklılar cetveline kendi alacakları için itiraz eden müşterilerin itirazlarının Fon tarafından uygun görülmemesi halinde, itiraza konu olup kendi saklama hesaplarında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları, alacaklılar cetvelinin ilanını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar aynı hesapta bloke tutulur. Bu süre içinde bloke sermaye piyasası araçlarına ilişkin yargı yoluna başvurulduğu yönünde Fona bir bilgi ulaşmadığı takdirde, sözkonusu sermaye piyasası araçları hakkında bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uygulanır. Yargıya başvurulduğu yönünde Fona bilgi ulaşması halinde blokaj yargı kararının kesinleşmesine kadar devam eder.

Dağıtıma başlama süresi gerektiğinde Fonun önerisi ve Kurulun onayı ile uzatılabilir. Aracı kuruma borçlu olanlara dağıtım yapılmaz. Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi çerçevesinde yapılan ilanda belirtilen sürede borcunu ödemeyen müşterilere ait sermaye piyasası araçlarının borca yetecek kadar kısmı, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Fon tarafından belirlenecek öncelik sırasına göre satılır. Satılacak sermaye piyasası araçlarını belirten bir talimatın süresi içinde borçlu tarafından Fona iletilmesi halinde, satış bu talimat doğrultusunda yapılır. Bakiye sermaye piyasası araçları ilgiliye verilir veya talepleri doğrultusunda virman edilir.

Fon tarafından, hesaplarında sermaye piyasası aracı bulunan ve alacaklılar cetvelinde yer alan, fakat dağıtımın başlamasını müteakip 30 gün içerisinde başvurmamış alacaklıların Fona başvurmalarını sağlamak amacıyla, söz konusu alacaklılara iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunulur."

MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri, imzaya yetkili personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarına, Fondan avans ödemesi yapılmaz. Aracı Kuruma tedrici tasfiye kapsamı dışında herhangi bir nedenle borcu bulunan müşterilerin bu borçları tahakkuk eden avans alacaklarından mahsup edilir ve avansın borca tekabül eden kısmı alacaklısına ödenmeksizin aracı kurum malvarlığına dahil edilir."

"Avans limitinin hesabında Fonun ödemeye hazır olduğu tarih esas alınır."

MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18 — Fon, avans ödemelerini yaptıktan sonra aracı kurumun tedrici tasfiyesine devam eder. Tasfiye bakiyesi, tasfiyenin amacı kapsamında yer alan hak sahiplerinden alacağının tamamı karşılanamayanların alacağının ödenmesinde kullanılır. Ancak, tasfiye bakiyesi bu alacakların tamamının karşılanmasına yetmezse; ödemeler, tasfiye bakiyesinin söz konusu alacaklar toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak oran dikkate alınarak garameten yapılır. Yapılacak ödemelerde ihtilaf konusu alacaklara ilişkin olarak sadece kesinleşmiş yargı kararları dikkate alınır. Şu kadar ki, alacak cetveline itiraz etmiş olup, itirazı Fon tarafından uygun görülmeyenler için alacaklılar cetvelinin ilanını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar, garameten yapılacak ödemelerden itiraz konusu alacağa isabet eden miktar bloke edilir. Bu süre içinde sözkonusu alacağa ilişkin yargı yoluna başvurulduğuna dair Fona bilgi ulaşmaması halinde bloke edilen tutar aracı kurum malvarlığına dahil edilir. Fona yargı yoluna başvurulduğuna ilişkin bilgi ulaştığı durumda blokaj yargı kararının kesinleşmesine kadar tutulur.

İMKB nezdinde devam eden uyuşmazlıklara ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde bloke edilen teminatların yetersiz kalması halinde, garameten yapılacak ödemelerden alacağın teminatları aşan tutarına isabet eden miktar ihtilafın çözümüne kadar bloke edilir. Bu alacaklar tamamen karşılandıktan sonra artan kısımdan, öncelikle kamu alacakları ve kalandan Fonun yaptığı avans ve tasfiye giderleri nedeniyle doğan alacağı ödenir. Bakiye, diğer alacaklılara tahsis edilir.

Aynı kişiye ait alacak ve borçlar bulunması halinde borcunu ödemeyenlere alacakları ödenmez."

MADDE 11 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Yönetmelikte yer alan sürelerin hesaplanmasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan ilan tarihi esas alınır."

MADDE 12 — Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25 — Tedrici tasfiyeye tabi tutulmayan ve haklarında iflas kararı verilen aracı kurumların, sıra cetvelinde yer alan hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ve hisse senedi alacaklılarına, Fondan, Fon yönetiminin onayı ile bu cetvelde görünen alacak tutarları gözetilerek ödeme yapılır. İlgili mevzuat uyarınca faaliyetleri durdurulan bankaların, hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ve hisse senedi alacaklısı gerçek hak sahipleri ve alacak tutarları ise, bankanın yönetiminin ilgili mevzuat uyarınca devredildiği kuruluş tarafından tespit edilir ve Fon yönetiminin onayı ile Fondan yapılacak ödemelerde esas alınır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelerdeki, avans limitinin hesabında Fonun ödeme yapmaya hazır olduğu tarih esas alınır. Sıra cetvelinin Fona iletilmesini müteakip Fon tarafından avans ödeme cetveli hazırlanarak bu cetvel Yönetmeliğin 23 üncü madde hükümleri çerçevesinde ilan edilir. İlanı takip eden otuzuncu günden itibaren avans ödemelerine başlanır. İflas idaresince Fondan ödeme yapılmasından evvel yapılmış ödemeler öncelikle alacaklıların Fon kapsamı dışında kalan alacaklarına karşılık yapılmış kabul edilir. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelerde tedrici tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumların alacaklılarına bu Yönetmelik uyarınca ödeme yapılması esasları uygulanır."

Yürürlük

MADDE 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——

Özel Finans Kurumları Birliğinden:

Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 18/9/2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Güvence Fonu prim tutarları, özel finans kurumlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Temel prim oranı üçer aylık dönemler itibarıyla, özel finans kurumlarının yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan ve Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan güvenceye tabi hesaplar toplamının onbinde onbeşidir.

Bu orana;

a) Konsolide ve konsolide edilmemiş malî tablolar esas alınarak hesaplanan Sermaye Yeterliliği Standart Oranlarından en düşük olanı dikkate alınmak suretiyle, sözkonusu oranları;

1- Yüzde sekiz veya yüzde sekizden büyük ancak yüzde onikiden küçük olan özel finans kurumları için onbinde iki,

2- Yüzde sekizden küçük olan özel finans kurumları için onbinde beş,

b) İlgili üç aylık dönemdeki konsolide olmayan haftalık Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranlarının basit aritmetik ortalaması mutlak değer olarak yüzde yirmiden büyük olan özel finans kurumları için onbinde birbuçuk,

c) İlgili dönem bilançosunda görülen iştirakler, bağlı ortaklıklar, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde kiralayan sıfatıyla edinilenler hariç olmak üzere maddi duran varlıklar, peşin ödenen giderler ve vergi aktifi tutarlarının net toplamı özkaynak tutarına eşit ya da bu tutardan büyük olan özel finans kurumları için onbinde iki,

eklenir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, mali bünyesini etkileyen diğer etkenleri de dikkate alarak, her bir özel finans kurumunun temel prim oranını bir katına kadar artırmaya yetkilidir. Kurul tarafından alınan bu husustaki kararlar gereği yapılmak üzere Birliğe ve ilgili özel finans kurumuna bildirilir.

Fon’a ödenecek güvence primlerinin katılma hesaplarına isabet eden kısmı kâra katılma oranlarında söz konusu hesaplara yansıtılır."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Prim hesaplamalarına esas teşkil eden mali tablolar ile güvence kapsamındaki hesaplara ait dökümler üçer aylık dönemleri izleyen ikinci ayın son iş gününe kadar Birliğe gönderilir ve güvence primleri de aynı süre içinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir banka veya özel finans kurumu nezdinde Güvence Fonu için açılacak müstakil bir hesaba yatırılır. Süresinde yatırılmayan primler ile prim hesaplamasına esas teşkil eden oran ve sınırların özel finans kurumlarınca beyan edilenlerden ilave prim yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun tespiti halinde doğacak prim farkları Birlik tarafından tahsil olunur."

Yürürlük

MADDE 3 — Bu Yönetmelik 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 — Bu Yönetmelik hükümlerini Özel Finans Kurumları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak Üniversitelerarası Kurulca hazırlanarak 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitülerinde Lisansüstü Öğretim İlkelerini düzenlemektir.

2547 sayılı Kanun uyarınca üniversitelerin üst kuruluşları olan Yükseköğretim Kurulunun ve Üniversitelerarası Kurulun alacağı kararlar, bu Yönetmeliğin ayrılmaz ve tamamlayıcı kısımları olarak yönetmelik değişikliğini gerektirmeden kararlaştırıldığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer ve uygulanır. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda Enstitü Kurulları Üniversitelerarası Kurulca hazırlanan Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla düzenlemeler yapabilir.

Madde 2 —Lisansüstü öğretim, Yüksek Lisans, Doktora ve Sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlilik programlarından oluşur.

Kontenjanların Tespiti ve İlanı

Madde 3 —Öğrenci kabul edilecek ve lisansüstü programları ve kontenjanları Enstitüyü oluşturan Anabilim/Anasanat Dallarının görüşü alınarak Enstitü Kurulu; başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihi, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler ve diğer hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir.

YÜKSEK LİSANS

Madde 4 —Bir lisans öğretimine dayalı bilim ve sanat uzmanlığını içeren Yüksek Lisans öğretimi "Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olmak üzere iki programdan oluşur.

Öğrenci Kabulü

Madde 5 —a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için lisans programını bitirmiş ve başvurduğu program türüne göre LES’ten en az 45 (Kırkbeş) puan almış olmak gereklidir. Yüksek Lisans Programlarına lisans başarı düzeyi ile yazılı olarak yapılacak yabancı dil, yazılı, sözlü ve uygulamalı veya yalnız yazılı yapılacak bilim sınavı ve LES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 (yüz) tam not üzerinden en az 60 (Altmış) almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200 ± 10 kelimeden oluşan bir parçanın sözlük yardımıyla 2 saatte Türkçe’ye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar bilim-sanat sınavına alınarak, bu sınavda en az 50 (Elli) almak koşuluyla aldıkları notun % 40’ı ile lisans dönemi not ortalamasının % 10’u ve LES puanının % 50’si toplanarak başarı notları hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 (Altmışbeş) ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilirler.

b) Lisans öğretimi süresince aldığı meslek derslerinin en az üç tanesinin başvurduğu bilim dalındaki yüksek lisans eğitimi dersleriyle uyumlu olan ve sınavı kazanan adaylar, ilgili enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yüksek lisans programına alınırlar. Lisans eğitiminden farklı alanda Yüksek Lisans yapmak isteyen ve lisans öğretimi süresince aldığı meslek derslerinin en az üç tanesi başvurduğu bilim dalındaki yüksek lisans öğretimi dersleriyle uyumlu olmayan sınavı kazanan adaylar ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Bilimsel/Sanatsal Hazırlık Programına kabul edilirler.

c) Yabancı ülkelerde lisans öğretimi yapmış Türk uyruklu ve yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek lisans giriş sınavlarına katılabilmek için lisans diplomalarının eşdeğerliğinin yasaların öngördüğü yetkili kuruluşlarca onaylanmış olması gerekir. Yabancı ülkelerde lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe yeterlilik belgesi istenir.

d) Giriş sınavlarıyla ilgili işlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve Enstitü Müdürü tarafından yürütülüp denetlenir.

e) Giriş sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere, Enstitü Yönetim Kurulu, Anabilim/Anasanat Dallarının görüşünü de alarak ilgili Anabilim/Anasanat Dallarından üç asil, bir yedek öğretim üyesinden oluşan birer jüri seçer. Eğer ilgili Anabilim/Anasanat Dalında yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili Anabilim/Anasanat Dalından olmak koşulu ile diğer iki üye yakın Dallardan seçilir. Jüri başkanları sınav sonuçlarını sınavı izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

f) Yüksek Lisans giriş sınavını kazanan öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Öğrenci kayıt işlemleri Yüksek Lisans programlarının özellikleri dikkate alınarak Enstitü Müdürü tarafından düzenlenip, denetlenir.

g) Öğrenci, yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise, bunu kanıtlayan belgeler en geç ders kaydı sırasında Enstitüye verilir ve danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir.

Eğitim- Öğretim

Madde 6 —a) Yüksek Lisans Öğretimi, Anabilim/Anasanat Dallarının görüşü alınarak her Anabilim/Anasanat Dalı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen "Çerçeve Öğretim Programı" na göre yürütülür.

b) Yüksek Lisans dersleri ile varsa ön şart dersleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üye veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili Anabilim /Anasanat Dalının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır.

c) Yüksek Lisans öğretimine kabul edilen öğrenciler herhangi bir kadro içinde bu eğitimi alabilecekleri gibi kadrosuz olarak da programa katılabilirler. Kadrolu veya kadrosuz olarak öğrenim gören tüm öğrencilerin teorik derslerin % 70’ine, uygulamaların %80’ ine devamları zorunludur.

d) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak, öğretim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tercihen doktoralı / sanatta yeterlikli öğretim görevlilerine de Lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

e) Lisansüstü bir dersin kredisi dört krediden çok olamaz. Bir dersin kredisi, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

f) (b) bendi uyarınca açılan dersleri verecek öğretim elemanları her yarıyıl başlamadan önce Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilir.

g) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı ya da hem yazılı hem sözlü hem uygulamalı yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersin başarı notunun 100 tam not üzerinden en az 65 (Altmış beş) olması gerekir. Başarı notu yarıyıl ve bütünleme sınavında en az 50 (Elli) olmak koşuluyla o dersin ara sınav notunun % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60’ının toplanması sonunda elde edilen nottur. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır.

Öğrenciler, derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar. Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır.

Derslerin sınavlarında kopya yaptığı saptanan öğrenciler, o dersten sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

h) Öğrenci her yarıyıl Enstitüce yayınlanan akademik takvime uyar, kaydını yeniler. Akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremezler.

ı) Mazereti nedeniyle kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptırmayan veya kaydını yaptırdığı halde programına devam etmeyen öğrenciler, mazeretlerini belgeleriyle mazeretin başlama tarihinden itibaren yedi gün içinde Enstitü Yönetim Kuruluna sunarlar. Mazeretlerin kabulüne Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.

j) Öğrenciler yüksek lisans öğrenimi boyunca her akademik yılda bir seminer vermekle yükümlüdürler.

k) Üniversite Senatosunca İngilizce hazırlık sınıfı açılmasına karar verilirse, öğrenciler, ancak İngilizce yeterlilik sınavını başardıktan sonra Yüksek Lisans ders programına başlarlar. Hazırlık sınıfı uygulamasına başlandığı zaman giriş için yabancı dil sınavı yapılmaz.

A) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Madde 7 —a) Toplam 21 (Yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşan bu program en az dört en fazla altı yarıyıl süreli bir yükseköğretimdir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler ilgili Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Madde 8 —a) Tezli yüksek lisans öğretiminin dersleri birbirini izleyen iki yarıyıl içinde tamamlanır. Ancak derslerden sınava girme hakkı elde edemeyen veya başarısız not alan öğrenciye bu dersleri tekrar edip, başarması için en çok iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Başarısız olunan ders, zorunlu nedenlerle açılmazsa, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yeni bir ders alınabilir.

b) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilen azami öğrenim süresini aşmayacak şekilde ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 9 —a) Tezli yüksek lisans programında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için kayıt tarihinden itibaren danışmanlık yapmak üzere bir tez danışmanını ve en geç üçüncü yarıyılın başında tez konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşir. Derslerini normal süresinde tamamlayamayan öğrencilerin tez konusu derslerin tamamlanmasından sonra önerilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

b) Tez danışmanı, yüksek lisans programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve bunlar bulunmadığı takdirde doktoralı veya sanatta yeterliliği olan öğretim görevlileri ile üniversitenin diğer fakültelerindeki veya diğer üniversitelerin ilgili Anabilim/Anasanat Dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Anabilim /Anasanat veya bilim dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılırlar.

c) Tez danışmanı, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için, çerçeve eğitim programını temel alarak, Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı ders programını her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir. Bu program Enstitünün ilgili kurullarında görüşülüp kabul edildikten sonra, öğrenci iki yarıyılda ders yükünü ve sınavlarını tamamlamak üzere derslere katılır. Danışman her yarıyılda öğrencilerin çalışmaları hakkında kısa bir raporu Enstitü Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.

d) Öğrenciler derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar.

e) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç bir ay içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve Anabilim/Anasanat Dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 10 —Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, tez danışmanı yönetiminde, birbirini izleyen en çok iki yarıyıl içinde bir tez hazırlamak zorundadır. Gerekli hallerde bu iki yarıyıllık süreye Enstitü Yönetim Kurulu 2 yarıyıl daha ekleyebilir. Ancak 8 inci maddenin (a) bendinde öngörülen ek süreden yararlanmış olanlara bu maddede öngörülen 2 yarıyıllık ek süre tanınmaz.

Tez danışmanı, ilgili öğrenci ile birlikte tez konusu ve programını hazırlar ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı kanalıyla 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtilen süreler içinde Enstitüye gönderir. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin durumunu kontrol ederek, teze başlamasının uygun olup olmadığına karar verir.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

Madde 11 —a)Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Tezini tamamlayan öğrenci tezini yedek üye dahil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç onbeş gün içinde atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Anabilim/Anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 45 (kırkbeş), en fazla 90 (doksan) dakikalık soru- cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul" "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim/Anasanat dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 12 —a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin jüri üye sayısından 5 fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir. Diploma Üniversite Rektörü ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

B) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Madde 13 —a) Toplam 30 (otuz) krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesinden oluşan bu program en az dört, en fazla altı yarıyıl süreli bir yükseköğretimdir. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır. Dönem projesi öğrencinin eğitimiyle ilgili herhangi bir konuda ayrıntılı bilgi toplama olabileceği gibi, alınan teorik bilgilerin uygulanması veya bir ya da iki yarıyıllık deneme şeklinde ya da sanat alanlarında bir sergi, konser, resital, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Dönem projesinden iki defa üst üste veya aralıklı olarak üç defa başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Altı yarıyıllık süre sonunda derslerini ve dönem projesini bitiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramaz.

Madde 14 —Tezsiz Yüksek Lisans Programı İkinci Lisansüstü Öğretimde de yürütülebilir. Enstitü bünyesinde Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına Enstitü Kurulu Kararı doğrultusunda Üniversite Senatosunca karar verilir.

Danışman Atanması

Madde 15 —a) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için kayıt tarihinden itibaren ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını Enstitüye önerir. Danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

b) Danışman, Yüksek Lisans Programında görevli profesörler, doçentler, yardımcı doçentler ve bunlar bulunmadığı takdirde doktoralı veya sanatta yeterliliği olan öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Anabilim/Anasanat Dallarında birden çok öğretim üyesi bulunuyorsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılırlar.

c) Danışman, öğrencinin girdiği yüksek lisans programı için çerçeve eğitim programını temel alarak, Enstitü Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan dersler arasından, öğrencinin alacağı ders programını her yarıyıl öğrencisiyle birlikte belirler ve Anabilim / Anasanat Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye bildirir. Bu program Enstitünün ilgili kurullarında görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

d) Öğrenci, yüksek lisans öğretiminde alacağı bazı dersleri daha önce almış ve sınavda başarılı olmuş ise, bunu kanıtlayan belgeler en geç ders kaydı sırasında Enstitüye verilir ve danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve öğrenci söz konusu dersten muaf sayılabilir. Kesin karar için bu gibi durumlarda, öğrenci söz konusu dersten tekrar sınava da alınabilir.

e) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar.

f) Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin, diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin öğrenime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç bir ay içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve Anabilim/Anasanat Dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yeterlik Sınavı

Madde 16 —Derslerini başarı ile tamamlayan Tezsiz Yüksek Lisans Programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda, bir sınava tabi tutulur. Sınava girmesi danışmanı tarafından uygun görülen öğrenci Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en geç bir ay içerisinde jüri önünde sınava tabi tutulur. Öğrenci biri danışmanı ve biri Enstitü bünyesindeki başka bir Anabilim /Anasanat Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç kişilik bir jüri tarafından en az 45 (Kırkbeş) , en fazla 90 (Doksan) dakika olmak üzere sözlü, yazılı, uygulamalı veya hem sözlü hem yazılı, hem uygulamalı olarak yeterlik sınavına tabi tutulur. Jürinin kararı çoğunlukla alınır. Sınav sonucu bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız olma halinde üç ay içinde yeterlik sınavı aynı jüri ile tekrarlanır. Başarısızlık tekerrür ederse öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Diploması

Madde 17 —a) Kredili derslerini tamamlayarak, yeterlik sınavında başarılı olan Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir. Diploma Üniversite Rektörü ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

C) ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ AMACINA YÖNELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Madde 18 —Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik olarak iki tür program düzenlenebilir.

a) Birleştirilmiş Lisans Artı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İlgili alanın bulunduğu fakülte (alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili Enstitü Anabilim Dallarınca ortak yürütülen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıldaki derslerini alan fakültesinden alır. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını eğitim fakültesinden alırlar ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını anadal, eğitimi de yandal olarak belirten lisans diploması verilir.

Lisans kademesini tamamlayan öğrenciler ilgili Enstitüye bağlı bir Enstitü Anabilim Dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans kademesine doğrudan geçirilirler. En çok iki yarıyıla eşdeğer bir süre içinde mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

b) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlardan lisans diploması almış öğrenciler, lisans diploması almış oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirilmek amacıyla en çok üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen birleştirilmiş lisans artı tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet şartları ile bu programların yürütülmesi Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen ilkelere göre düzenlenir.

DOKTORA PROGRAMI

Madde 19 —a) Toplam 21 (Yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşan bu program sekiz yarıyıllık bir yükseköğretimdir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans derecesine Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi – 1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinde elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar doktora programına başvuramazlar.

Öğrenci Kabulü

Madde 20 —a) Doktora programlarına başvurabilmek için yüksek lisans programını bitirmiş olmak gerekir. Doktora programlarına lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi ile yazılı olarak yapılacak yabancı dil ve yazılı ve sözlü veya yalnız yazılı yapılacak bilim sınavı ve LES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 (yüz) tam not üzerinden en az 70 (yetmiş) almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200 ± 10 kelimeden oluşan bir parçanın sözlük yardımıyla 2 saatte Türkçe'ye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar, bilim sınavına alınarak, bu sınavdan en az 50 (Elli) almak koşuluyla aldıkları notun % 40’ı ile lisans dönemi not ortalamasının %5’i, yüksek lisans not ortalamasının %5’i, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türüne göre en az 45 standart puan alması ve bu puanın %50'si toplanarak başarı notları hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 (Altmışbeş) ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilir.

b) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora programına başvurmak için mezuniyet notunu en az 65 (Altmışbeş) olması gerekir. Bu durumdaki öğrencilerin doktora bilim sınavında başarı notu hesaplanırken mezuniyet notunun %10’u dikkate alınır.

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış ve sınavı kazanan adaylar ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilirler.

d) Aday öğrenciler başvuru süresi içinde yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi, LES Belgesi ve başvuru ilanında belirtilen diğer belgelerle birlikte başvurdukları programı ve hangi yabancı dilden sınava gireceklerini belirttikleri dilekçeyle ilgili Enstitüye başvururlar.

e) Yabancı ülkelerde Yüksek Lisans öğrenimi yapmış olanlardan Türk uyruklu öğrencilerin, yüksek lisans diplomalarının eşdeğerliğinin onaylatılmış olması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencilerden "Türkçe Yeterlilik Belgesi" istenir.

f) Enstitünün herhangi bir anabilim dalında yabancı bir dilde doktora öğretimi açılmasına, Anabilim Dalının önerisi ile, Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar.

g) Öğrencilerin seçme sınavına girecekleri yabancı diller, bilim dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

h) Doktora adaylarının yabancı dil sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere, her yabancı dil için öğretim üyelerinden oluşan üç asil bir yedek üyeye sahip bir yabancı dil jürisi, yabancı dil sınavında başarılı adayların bilim sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere de her Anabilim Dalı için üç asil bir yedek üyeden oluşan bir bilim jürisi ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kurulur. Eğer ilgili Anabilim Dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi, ilgili Anabilim Dalından olmak koşuluyla diğer iki üye yakın Anabilim Dallarından seçilebilir.

ı) Doktora öğrenciliği hakkını kazanan adayın kayıt işlemleri Enstitü tarafından yürütülür.

Eğitim ve Öğretim

Madde 21 —a) Doktora öğrencisinin alacağı dersler lisansüstü düzeyde olup, bu derslerin tümü kendi Anabilim Dalından alınabileceği gibi, diğer Anabilim Dallarından da seçilebilir. Dersler Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Teorik derslerin % 70 ‘ine, uygulamaların % 80’ine devam zorunludur.

b) Zorunlu durumlarda aldırılan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ancak bu derslerden başarılı olmak zorunludur.

c) Doktora öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya araştırma kurumlarından almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmaması öğrencinin eğitime başladığı yarıyıl başlangıcından en geç bir ay içinde öğrenci danışmanının yazılı görüşü ve Anabilim Dalının önerisi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

d) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanının uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar.

e) Doktora öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az 75 (Yetmiş beş) olması gerekir.

Başarı notu, o dersin ara sınavının % 40’ı ile yarıyıl sonu sınavının % 60’ ının toplanması sonunda elde edilen nottur.

f) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi laboratuar, proje veya bir konunun incelenmesi şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavına giren ve başarılı olamayan öğrenciler için ilgili sınavdan sonra bütünleme sınavı yapılır.

g) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

h) Öğrenciler derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar.

Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirilmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır.

ı) Sınavlarda kopya yaptığı saptanan öğrenciler, o dersten sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

j) Doktora öğrencisi, öğrenim gördüğü her akademik yıl boyunca ve ders yükü dışında danışmanı ile birlikte kararlaştıracakları konuda en az bir seminer vermek zorundadır.

k) Çerçeve öğretim programı (Doktora dersleri, ders saatleri, okutulacakları yarıyıllar) ve bu derslerden sorumlu öğretim üye ve görevlileri Enstitüyü oluşturan ilgili Anabilim Dallarının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonraki öğretim döneminde uygulanır.

Madde 22 —a) Dört yarı yıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Kredili derslerini başarıyla bitiren yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 19 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 23 —a) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ilk yarıyıl başında ders kaydı sırasında ilgili Enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

b) Tez danışmanı ilgili Anabilim Dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent, bunlar bulunmadığı takdirde Üniversitenin diğer fakülteleri veya diğer Üniversitelerin ilgili Anabilim Dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim Dalında birden çok öğretim üyesi varsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılır. Danışman, öğrencinin doktora programı için, Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve eğitim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrenci ile birlikte alacağı dersleri saptar. Bu dersler ilgili Anabilim Dalınca Enstitüye her yarıyıl başlamadan önce bildirilir. İkinci tez danışmanının da en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

Yeterlik Sınavı

Madde 24 —a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci derslerin bitimini izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Çeşitli nedenlerden dolayı yeterlik sınavına giremeyen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesinin önereceği yeterlik sınav jürisi öğrencinin tez danışmanının doğal üyesi olacağı en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından öğretim üyesi olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora adayları Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler veya en fazla bir yıl süreyle yabancı dillerini geliştirmek için kayıtları dondurulur. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.

e) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak en az 45 (Kırkbeş) en fazla 90 (Doksan) dakikalık iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

g) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi

Madde 25 —a) Yeterlik Sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez Önerisi Savunması

Madde 26 —a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

c) Tez İzleme Komitesi, Öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından " Başarılı " ve " Başarısız " olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 27 —a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Tezini tamamlayan öğrenci tezini yedek üye dahil jüri üye sayısından bir fazla sayıda hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Doktora tez jürisi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç on beş gün içinde atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 45 (Kırkbeş) en fazla 90 (Doksan) dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora Diploması

Madde 28 — a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından 5 fazla kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Doktora Diploması almaya hak kazanır. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

b) Doktora Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

SANATTA YETERLİK ÇALIŞMASI

Madde 29 —a) Toplam 21 (Yirmibir) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital konser, temsil gibi çalışmalardan oluşan bu program sekiz yarıyıllık bir yükseköğretimdir.

b) Sanatta Yeterlik programına başvurabilmek için adayların bir Anasanat Dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması gerekir.

Madde 30 —a) Sanatta Yeterlik Programlarına başvurabilmek için yüksek lisans programını bitirmiş olmak gereklidir. Sanatta Yeterlik programlarına lisans ve yüksek lisans başarı düzeyi ile yazılı olarak yapılacak yabancı dil ve yazılı, sözlü ve uygulamalı yapılacak sanatbilim sınavı + dosya değerlendirmesi ve LES sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. Yabancı dil sınavı baraj olup, bilim sınavına katılabilmek için 100 (Yüz) tam not üzerinden en az 70 (Yetmiş) almak zorunludur. Yabancı dil sınavı 200±10 kelimeden oluşan bir parçanın sözlük yardımıyla 2 saatte Türkçe'ye tercümesi şeklinde yapılır. Yabancı dil sınavında başarılı olan adaylar sanatbilim sınavına alınarak, bu sınavda en az 50 (Elli) almak koşuluyla aldıkları notun %40'ı ile lisans dönemi not ortalamasının %5’i, yüksek lisans dönemi not ortalamasının %5’i, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavında (LES) başvurduğu programın puan türüne göre en az 45 standart puan alması ve bu puanın %50'si toplanarak başarı notu hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan başarı notları 65 (Altmışbeş) ve daha fazla olanlar başarı notu sıralamasına göre Enstitüye kabul edilirler.

b) Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Sanatta Yeterlik programından farklı alanlarda almış ve sınavı kazanan adaylar, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla Bilimsel/Sanatsal Hazırlık programına kabul edilirler.

c) Aday öğrenciler son başvuru tarihine kadar Yüksek Lisans çıkış belgesi ve dilekçe ile Enstitüye başvururlar. Aday öğrenciler hangi yabancı dilden sınava gireceklerini başvurduklarında bildirirler. Aday öğrencilerin kayıtları Enstitü tarafından düzenlenir.

d) Yabancı ülkelerde Yüksek Lisans öğrenimi yapmış olanlardan Türk uyruklu öğrencilerin, yüksek lisans diplomalarının eşdeğerliğinin onaylatılmış olması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrencilerden "Türkçe Yeterlik Belgesi" istenir.

e) Enstitünün herhangi bir Anasanat Dalında yabancı bir dilde sanatta yeterlik programı öğretimi açılmasına, Anasanat Dalının önerisi ile, Enstitü Kurulu karar verir. Bu durumda giriş sınavları o yabancı dilde yapılır. Bu konudaki gerekli düzenlemeleri Enstitü Yönetim Kurulu yapar.

f) Öğrencilerin seçme sınavına girecekleri yabancı diller, sanat dalları ve bunlara ait sınav tarihlerine ilişkin düzenlemeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

g) Sanatta yeterlik programı adaylarının yabancı dil sınavını yapmak ve değerlendirmek üzere, her yabancı dil için öğretim üyelerinden oluşan üç asil bir yedek üyeye sahip bir yabancı dil jürisi, yabancı dil sınavında başarılı adayların bilim/sanat sınavlarını yapmak ve değerlendirmek üzere de her Anasanat Dalı için üç asil bir yedek üyeden oluşan bir bilim/sanat jürisi kurulur. Eğer ilgili anasanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa en az bir jüri üyesi, ilgili Anasanat Dalından olmak koşuluyla diğer iki üye yakın Anabilim/Anasanat Dallarından seçilebilir.

h) Sanatta yeterlik programı öğrenciliği hakkı adayın kayıt işlemleri Enstitü tarafından yürütülür.

Madde 31 —a) Sanatta yeterlik programı öğrencisinin alacağı dersler lisansüstü düzeyde olup, bu derslerin tümü kendi Anasanat Dalından alınabileceği gibi, diğer Anabilim/Anasanat Dallarından da seçilebilir. Dersler Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların % 80'ine devam zorunludur.

b) Zorunlu durumlarda aldırılan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Ancak bu dersleri başarmak zorunludur.

c) Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin diğer yükseköğretim veya eşdeğer kurumlardan almış oldukları lisansüstü derslerin, ders olarak sayılıp sayılmamasına ilişkin belgeler en geç ders kaydı sırasında Enstitüye verilir ve danışman ve Anasanat Dalı başkanlığının görüşü alınarak iki hafta içinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

d) Öğrenciler, derslere başladıktan sonra en çok üç hafta içinde danışmanın uygun görüşünü almak koşuluyla devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar.

e) Sanatta yeterlik programı öğreniminde alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersin başarı notunun en az 75 (Yetmişbeş) olması gerekir.

Başarı notu, yarıyıl veya bütünleme sınavlarında en az 50 (elli) almak koşuluyla o dersin ara sınavının %40'ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının %60'ının toplanması sonunda elde edilen nottur.

f) Bir dersten en az bir ara sınavı ile bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabileceği gibi uygulamalar şeklinde de yaptırılarak değerlendirilebilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

g) Sınavlar 100 (Yüz) tam not üzerinden değerlendirilir.

h) Öğrenciler derslerde alınan notlara ilişkin maddi hata itirazlarını notların ilanından itibaren 15 gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yaparlar.

Maddi hata itirazlarını Enstitü Yönetim Kurulu inceler ve karara bağlar. İnceleme bütün cevapların değerlendirmeye alınıp alınmadığı ve not toplamının doğruluğu ile sınırlıdır.

ı) Sınavlarda kopya yaptığı saptanan öğrenciler, o dersten sıfır almış sayılırlar. Bu öğrenciler hakkında ayrıca disiplin soruşturması açılır.

j) Sanatta yeterlik programı öğrencisi, öğrenim gördüğü her akademik yıl boyunca ve ders yükü dışında danışmanı ile birlikte kararlaştıracakları konuda en az bir seminer vermek zorundadır.

k) Çerçeve öğretim programı (Sanatta yeterlik programı dersleri, ders saatleri, okutulacakları yarıyıllar) ve bu derslerden sorumlu öğretim üye ve görevlileri Enstitüyü oluşturan ilgili Anasanat Dallarının önerisi üzerine her yıl Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun kabulünden sonraki öğretim döneminde uygulanır.

Madde 32 —a) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını 29 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Danışman Atanması

Madde 33 —a) Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilk yarıyıl başında ilgili Enstitüye önerir. Danışman önerisi ile ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

b) Danışman ilgili Anasanat Dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent, bunlar bulunmadığı takdirde Üniversitenin diğer fakülteleri veya diğer üniversitelerin ilgili Anabilim/Anasanat Dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Anasanat dalında birden çok öğretim üyesi varsa öğrenciler mümkün olduğu ölçüde eşit olarak dağıtılır. Danışman, öğrencinin sanatta yeterlik programı için, Enstitü Kurulu Kararı ile belirlenen çerçeve öğretim programı uyarınca ve yine belirlenen dersler arasından öğrenci ile birlikte alacağı dersleri saptar. Bu dersler ilgili Anasanat Dalınca Enstitüye her yarıyıl başlamadan önce bildirilir.

Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlanması

Madde 34 —a) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek Üniversitelerarası Kurul yabancı Dil Sınavında (ÜDS) 100 (Yüz) üzerinden en az 50 (Elli) puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinde başarılı olmak gerekir.Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan doktora adayları Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezinin yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilirler veya en fazla bir yıl süreyle yabancı dillerini geliştirmek için kayıtları dondurulur. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen merkezi yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişkileri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dahil edilmez.

b) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu ilgili yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

c) Öğrenci tezini veya sergi veya projesi ile ilgili çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir raporu Enstitüye yedek üye dahil jüri üyesinden bir fazla kopyasını teslim eder. Jüri, ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en geç onbeş gün içinde atanır. Jüri, bir öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen en az 45 (Kırkbeş) en fazla 90 (Doksan) dakikalık soru-cevap bölümünden oluşur.

e) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Bu karar, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 35 —a) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez hazırlayan öğrenci, tezinin ciltlenmiş; sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise, çalışmaları ile ilgili raporu yazım kurallarına uygun biçimde jüri üye sayısından 5 fazla kopya olarak bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder ve sunulan tez ve metinleri şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Sanatta Yeterlik Diploması almaya hak kazanır. Diploma Rektör ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.

b) Sanatta yeterlik programı diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

GENEL HÜKÜMLER

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 36 —a) Belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyen bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

b) Özel öğrenci olmak isteyenler, en geç yarıyıl başlamadan bir hafta öncesine kadar bir dilekçe ile hangi Anabilim/Anasanat Dalının hangi programında (Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Programı) kaç yarıyıl süreyle özel öğrenci olmak istediklerini belirterek Enstitüye başvururlar. Bu istek ilgili Anabilim/Anasanat Dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Özel öğrencilik süresi bir veya iki yarıyıl olarak programlanır.

c) Özel öğrenci olarak kabul edilenlere ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından kabul edildiği programın çerçeve eğitim programı içinden alacağı dersleri içeren bir program hazırlanır ve Enstitünün ilgili kurullarında onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

d) Özel öğrencilerin derslere devamı, sınavları ve başarı durumları kabul edildiği programın genel ilkelerine tabidir. Derslere devam edip sınavlardan başarısız olan öğrenciler, dersin okutulduğu yarıyılda o derse tekrar kayıt yaptırarak sınavlarına girerler. Tekrar başarısızlık durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Anabilim/Anasanat Dallarına alınacak özel öğrenci kontenjanları her Anabilim/Anasanat Dallarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunda kararlaştırılarak ilan edilir. Müracaatların belirlenen kontenjanlardan fazla olması durumunda yüksek lisans programı için lisans düzeyindeki, doktora ve sanatta yeterlik programları için yüksek lisans düzeyindeki başarı not ortalamasına göre yapılacak sıralama ile öğrenci kabul edilir.

f) Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her yarıyıl öğrenci katkı paylarını ödemek ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

g) Özel öğrenci statüsünde kabul edilenler, derslere başladıktan en çok üç hafta içinde Anabilim Dalının görüşünü almak koşuluyla, devam etmekte oldukları dersleri bırakabilirler. Yerine başka ders alamazlar.

h) Yüksek lisans programlarında özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için en az bir lisans düzeyine sahip olmak veya Enstitünün herhangi bir Anabilim/Anasanat Dalında veya diğer bir yükseköğretim kurumu enstitüsünde öğrenci olmak gerekir;

Doktora/sanatta yeterlik programlarında en az bir yüksek lisans düzeyine sahip olmak veya Enstitünün herhangi bir Anabilim/Anasanat Dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun Enstitüsünde doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak gerekir.

ı) Özel öğrenci olarak öğrenimini tamamlayanlara devam ettiği programı, aldığı dersleri, yarıyılları ve başarı durumlarını belirten Enstitü Müdürünce imzalanan bir belge verilir.

Bilimsel Hazırlık Programı

Madde 37 —a) Yüksek Lisans ve Doktora programlarının giriş sınavlarını kazanan ancak, 5 inci maddenin (b) bendinde ve 19 uncu maddenin (b) bendinde belirtilen durumlar nedeni ile Bilimsel Hazırlık Programlarına alınması uygun görülen öğrenciler bu programa kaydedilirler.

b) Bilimsel Hazırlık Programı, her Anabilim/Anasanat Dalının Yüksek Lisans ve Doktora programları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programının süresi en fazla bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans ve doktora sürelerine dahil edilemez.

d) Bilimsel Hazırlık Programına kaydedilen öğrenciler için ilgili Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı alınması zorunlu dersleri ve sürelerini belirten bir programı Enstitüye iletir. Bu programda belirtilen dersler genel olarak güz ve bahar yarıyıllarında okutulur. Bu esaslar çerçevesinde başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Bilimsel Hazırlık Programlarında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programlarındaki bir öğrenci zorunlu derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

f) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları ve başarılı sayılma koşulları başvurulan lisansüstü öğretimin genel ilkelerine tabidir.

g) Bilimsel Hazırlık Programındaki öğrenciler Enstitünün diğer öğrencileri gibi öğrencilik haklarından yararlanırlar ve öğrencilik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

h) Bilimsel Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ilgili lisansüstü programlara kaydedilirler. Bu öğrenciler kayıt dönemindeki kontenjanlara kaydedilmezler.

Yatay Geçişler

Madde 38 —a) Yatay geçişler eşdeğer öğretim programları uygulayan Enstitülerin Anabilim/Anasanat dalları veya aynı Enstitünün Anabilim/Anasanat Dalları ya da aynı Anabilim/Anasanat Dalının programları arasında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak koşuluyla yarıyıl başlarında Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

b) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayısı öğrencinin kabul edileceği ilgili Anabilim/Anasanat Dalının ilgili programlarındaki toplam öğrenci sayısının % 10’undan fazla olmaz. Bu hesaplamada bulunan küsuratlar bir üste tamamlanır.

c) Yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci sayıları yarıyıl başlamadan ilgili Anabilim/Anasanat Dallarının görüşleri alınarak Enstitü Kurulunda belirlenir ve ilan edilir.

d) Yatay geçiş için başvurularının en geç yarıyıl başlangıcından bir hafta öncesine kadar Enstitüye yapılması zorunludur. Başvuran adaylar arasından kabuller, ilgili Anabilim/Anasanat Dalının görüşleri de alınarak başarı sıralamasına göre Enstitü Yönetim Kurulunca yapılır. Başarı sıralamasında eşitlik halinde, lisans düzeyindeki başarı notları dikkate alınır.

e) Tez dönemlerinde yatay geçiş yapılamaz. Ayrıca, geçmek istenilen programda alınması zorunlu ders yükünü doldurmuş öğrencilerin de geçişleri yapılamaz.

f) Yatay geçişlere müracaat edebilmek için, 38 inci maddenin (a) bendinde belirtilen kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalına en az bir yarıyıl devam etmiş ve alınan tüm dersleri başarmış olmak ayrıca, yüksek lisans programlarına geçiş için tüm derslerin başarı notunun en az % 65, doktora/sanatta yeterlik programları için % 75 olması şarttır.

g) Yabancı ülkelerdeki eşdeğer kurumlardan geçişlerde de öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve 30 uncu maddenin (f) bendinde belirtilen şartları yerine getirmiş olması gerekir. Ancak bu şekildeki geçişler için belirlenecek kontenjanlar 38 inci maddenin (b) bendinde belirtilen kontenjanların 1/3’ünü geçemez.

h) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasındaki geçişlerde de burada belirtilen esaslar uygulanır.

Kayıt Silme ve Sildirme

Madde 39 —Aşağıdaki hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim süreleri içinde öğrenimlerini tamamlayamamış veya tamamlayamayacağı anlaşılmış olmak,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

c) Üst üste üç yarıyıl kayıt yenilememiş ve/veya ders almamış olmak.

d) Kendi isteği ile kaydının silinmesini istemiş olmak.

Mazeretler ve İzinli Sayılma

Madde 40 —Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü öğrencilerin kayıtlarını aşağıda belirtilen nedenlerle belirli süreler için durdurabilir ve bu süreler azami öğrenim süresine eklenir. Askerlik dışındaki nedenlerle izinli sayılma süresi en fazla 2 yarıyıldır.

a) Zorunlu olarak askere alınma,

b) Meslekleri veya lisansüstü çalışmalarıyla ilgili olarak yurt dışına gitme veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirme,

c) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki sebeplerle aksaması,

d) Hastalık, anne, baba, eş veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü gibi nedenler,

e) Öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

f) Öğrencinin zorunlu ekonomik nedenlerle öğrenime ara vermek zorunda kalması,

g) Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer zorunlu sebepler.

Tez Danışmanlığı veya Danışmanlık Dağılımı

Madde 41 —Bir Anabilim/Anasanat Dalında görevli öğretim üyelerinin alacağı en fazla tez danışmanlığı ve danışmanlık sayıları Enstitü Kurulu kararıyla belirlenir.

Mezuniyet Notu

Madde 42 —Öğrencilerin mezuniyet notu aldığı derslerin başarı notlarının ders kredileriyle çarpımları toplamının derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 43 — 28/9/1996 tarihli ve 22771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 —Bu Yönetmelik hükümleri 2003-2004 Öğretim Yılı girişlilerden itibaren uygulanır. Bu öğretim yılından önce başlamış öğrenciler tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre öğrenimlerini tamamlarlar.

Yürürlük

Madde 44 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 —Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitü Müdürleri yürütür.

Sayfa Başı


Genelgeler

Başbakanlıktan:

2003/38

Uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politikalarla, sürdürülebilir yüksek oranlı bir büyüme için gerekli ortamın oluşturulmasında ve AB’ye üyelik hedefi doğrultusunda önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Bu çerçevede, (2001/24) sayılı Genelgeyle ileri bir tarihe ertelenen Türkiye İktisat Kongresi, 17-20 Şubat 2004 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi planlanan 2004 Türkiye İktisat Kongresinde; Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesinin daha ileri aşamalara ulaştırılmasına ve Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda öngörülen doğrultuda hızla bilgi toplumuna dönüştürülmesine yönelik öneriler geliştirilmesi beklenilmektedir.

Kongreden beklenen yararların elde edilebilmesi amacıyla, öğretim üyelerinin, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve yurt dışından uzmanların katılımı sağlanacaktır.

Kongrenin hazırlık çalışmaları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yürütülecektir.

Kongreye ilişkin İzmir’de yapılacak çalışmalar İzmir Valiliğince koordine edilecektir. Kongre’nin düzenlenmesinde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir’de yerleşik Üniversite Rektörlükleri ile Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası Başkanlıkları başta olmak üzere, İzmir’de bulunan tüm kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının katkılarından azami ölçüde yararlanılacaktır.

Kongrenin gerek hazırlık ve gerekse toplantı aşamasında kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü işbirliği ve yardım sağlanacaktır.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğ

Adana Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No : 2003/1

Karar Tarihi : 1/5/2003

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Kamu Görevlilerinin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmeliğin 32 nci maddesi gereğince Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 1/5/2003 tarihinde Vali Yardımcısı Nevzat ERGÜN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1) Adana ili hudutları dahilinde, 6831 sayılı Orman Kanununun 31 ve 32 nci maddeleri kapsamına giren köylerin hudutları içerisinde ve ormanlara 4 km. mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakılmasının yasaklanmasına,

2) Yangına hassas bölgelerde 1/6/2003 tarihinden, 31/10/2003 tarihine kadar mahalli köylülerin iş gereği ormana giriş ve çıkışları dışında, yabancıların ve avcıların ormana giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

3) Orman içerisinde bulunan su kaynaklarından 1/6/2003 tarihinden, 31/10/2003 tarihine kadar balık avcılığı yapılmasının yasaklanmasına,

4) Orman Bakanlığınca ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında, ateş yakmanın, piknik yapmanın ve izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmenin yasaklanmasına,

5) Piknik yerlerinde; saat 20.00’den sonra piknik yapılmasının yasaklanmasına,

6) Ormana yakın veya orman bitişiğindeki tesislerde çalışan elemanların, tesis yetkililerince yangın konusunda uyarılmasına,

7) TEDAŞ Dağıtım Müessese Müdürlüğü tarafından enerji nakil hatlarının geçtiği orman alanlarında, orman yangınına sebebiyet teşkil edecek her türlü yanıcı maddelerin temizlenmesine;

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2003/6478

Karar

: 2003/7585

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: İzmir 5.A.H.

Tarihi

: 21.10.2002

Numarası

: 2002/613-2002/804

Davacı

: İsmet Kazankaya ve Coşkun Kazankaya

Davalı

: Özcan Esmer

 

  Evlat Edinmek İstenen Serap Esmer

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacılar vekilinin Özcan Esmer aleyhine açtığı dava ile davalının eşi Serap Esmer'i davacıların evlat edinmelerine izin verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Özcan Esmer aleyhine açılan davanın evlat edinmek istenilen kişinin Serap Esmer olması nedeniyle sıfat yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 313. maddesinde, evlat edinenin alt soyu bulunmaması koşuluyla, ergin veya kısıtlının üç bentte sayılan hallerde evlat edinilebileceği düzenlenmiştir.

Aynı Kanunun 7. maddesine göre "Resmi Sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur".

Nüfus kaydının tashihi olunduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamasına rağmen, davacıların çocuğu olarak nüfusa kayıtlı Taner'in, evlat edinilmek istenilen Serap'ın ikiz kardeşi olduğu, davacıların alt soyu bulunmadığı kabul edilerek, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.05.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2003/6476

Karar

: 2003/7621

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Yozgat S.H.

Tarihi

: 20.4.2001

Numarası

: 2001/155-2001/231

Davacı

: Hanife Kayhan

Davalı

: Ahmet ve Didem Albayrak

Dava Türü

: Vasi Tayini

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dosyada mevcut nüfus kaydından, çocukların 28 Mayıs 1998 tarihinde Yaşar Albayrak'ın nüfusuna tanıma sureti ile kaydedildikleri, babalarının 8 Mart 2001 günü vefat ettiği ve annelerinin bekar olan davacı olduğuna dair kayıt düşüldüğü anlaşılmaktadır.

743 Sayılı Türk Medeni Kanununun 264. (4721 Sayılı Yasanın 337 ve devamı) maddesine göre, karı kocadan birinin vefatı halinde velayet sağ kalan eşe geçer. 743 Sayılı Medeni Kanunun 354. maddesinde de asıl olan küçüklerin velayet altında bulunması olup ancak velayet altında bulunmayan küçüklere vasi tayin edilebileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda; babaları ölmüş olan küçüklerin velayetlerinin öncelikle annelerine verilmesi gerektiği; bu takdirde görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olacağı, velayet altına alınmalarının mümkün bulunmaması halinde vesayet altına alınabilecekleri konusuna dikkat etmeden çocukların annenin vesayeti altına alınması, usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.05.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2003/5751

Karar

: 2003/7696

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Cumayeri S.H.

Tarihi

: 22.5.2001

Numarası

: 2001/4 - 2001/82

Davacı

: Ekrem Fiş

Davalı

: Hasımsız

Dava Türü

: Veraset İptali

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekilinin hasımsız açtığı dava ile, Cumayeri Sulh Hukuk Mahkemesinin 1996/117-110 sayılı veraset kararının iptalini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava veraset ilamının iptali olarak açılmış ve mahkemece de bu şekilde kabul edilerek hüküm kurulmuştur.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesi gereğince, "Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim her iki tarafı istima ve yahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekilleri tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremez."

İptali istenen veraset ilamında davacıdan başka mirasçılarda bulunmakta olup verilecek karar bu kişilerin de miras hakkını ilgilendirdiğinden, veraset ilamında mirasçı olarak görülen kişiler davaya dahil edilerek, taraf teşkili sağlandıktan sonra sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, hasımsız açılan davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.05.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2003/6477

Karar

: 2003/7734

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Yozgat A.H.

Tarihi

: 18.5.2000

Numarası

: 2000/202 - 2000/308

Davacı

: Arslan Murat

Davalı

: Resmiye Uslu ve Nüfus Müdürlüğü

Dava Türü

: Nesep Tashihi

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Arslan Murat'ın açtığı davada, davalı Resmiye Uslu ile evlilik dışı beraberliğinden olan Mehtap'ın nesebinin tashihi ile nüfusuna tescilini istediği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava niteliği itibarıyla, babalığın tespitine ilişkindir.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 295. maddesi hükmüne göre, "Evlilik haricinde doğan çocuğun anası, babanın hükmen tayini için ikamei dava edebilir. Çocuk da bu hakkı haizdir. Dava, baba veya mirasçıları aleyhine ikame olunur."

Anılan madde ile, babalık dava açma hakkı ana ve çocuğa tanınmış olup babanın babalık davası açabileceğinden söz edilmemiş, aksine baba ve mirasçıları, aleyhlerine dava açılabilecek kişiler olarak gösterilmiştir.

Diğer taraftan aynı Kanun'un 291. maddesi babaya tanıma imkanı vermiştir. Bu imkan tüm sonuçlarıyla babalık hükmüne eşdeğer nitelikte olduğundan yasada bir boşluk bulunduğundan da söz edilemez.

Mahkemece, baba olduğu iddia edilen kişinin aktif dava ehliyeti olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 27.05.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No

: 2003/6479

Karar No

: 2003/7859

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Alanya 1. A.H.

Tarihi

: 28.9.2001

Numarası

: 2001/450 -2001/600

Davacı

: Hasan Çiçek

Davalı

: Adalet Ünver

Dava Türü

: Nesep Düzeltilmesi

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 295. maddesi hükmüne göre, "Evlilik haricinde doğan çocuğun anası, babanın hükmen tayini için ikamei dâva edebilir. Çocuk da bu hakkı haizdir. Dâva, baba veya mirasçıları aleyhine ikame olunur."

Anılan madde ile babalık davası açma hakkı ana ve çocuğa tanınmış olup, babanın babalık davası açabileceğinden söz edilmemiş, aksine baba ve mirasçıları, aleyhlerine dava açabilecek kişiler olarak gösterilmiştir.

Diğer taraftan, aynı Kanun'un 291. maddesi babaya tanıma imkanı vermiştir. Bu imkan tüm sonuçlarıyla babalık hükmüne eşdeğer nitelikte olduğundan yasada bir boşluk bulunduğundan da söz edilemez.

Mahkemece, baba olduğu iddia edilen kişinin aktif dava ehliyeti olmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 29.05.2003

—— • ——

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No

: 2003/6480

Karar No

: 2003/7586

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: İzmir 4. S.H.

Tarihi

: 4.1.2002

Numarası

: 2001/2085 - 2002/3

Davacı

: Hüsamettin Eren ve Kanime Eren

Davalı

: ---------

Dava Türü

: Evlenmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacıların 12.12.2001 tarihli dava dilekçesi ile kızları Zehre Eren'in evlenmesine izin verilmesini istedikleri mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Karar tarihinde yürürlükte olan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 124/2. maddesi hükmüne göre, "Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce anne ve baba veya vasi dinlenir."

Yasal temsilci tarafından açılan davada, anılan madde gereğince, mümeyyiz küçük dinlenecek, evlenme için gerekli kişiliğe bedeni ve fikri olgunluğa erişip erişmediği hâkim tarafından gözlemlenerek, gerekirse bu konularda uzman bilirkişiden rapor alınacaktır.

Dosya'da mevcut nüfus kaydından evlenmesi için izin istenen Zehra Eren'in 3.10.1987 doğumlu olup, 16 yaşını bitirmediği görülmesine rağmen ve kendisi de dinlenilmeden evlenme izni verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 26.05.2003

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2003/2744

Karar No : 2003/4627

Davacı Dursun Eniş ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Refahiye Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 23.9.2002 günlü ve 2002/45-269 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 28.3.2003 gün ve Hukuk-41246 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı dava dilekçesinde, ölmüş olan babasının nüfus kütüğünde yazılı adının değiştirilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Özel hukuk açısından ad, kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Kendine özgü kişiliği ve özvarlığı olan her birey, başkalarından adıyla ayırt edilir, toplum ve ailesi içinde bununla yer alır. Onun içindir ki her kişinin bir adının olması ve adının nüfus siciline yazılması yasayla zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk aynı zamanda kişinin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir öğesini oluşturan adını özgürce seçmesi ve onunla tanınması için kendisine tanınmış bir temel kişilik hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış olan adın, kişilik hakları içerisinde taşıdığı önemi gözönünde bulunduran 4721 sayılı Türk Medeni Yasasında kişiliği korumaya ilişkin hükümlerle yetinilmeyip (m.23-25), onu ayrıca düzenlemek yoluna gidilmiştir (m.26-27). Buna göre anılan Yasanın 27. maddesi hükmü uyarınca adın değiştirilmesi, ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir ise de kişiye sıkı sıkıya bağlı olan ad üzerindeki bu hakkı, kişinin kendisinden başkası kullanamaz.

O halde somut olayda, yaşamı süresince nüfus kütüğünde yazılı adını taşıyıp bu adla öldüğü anlaşılan kişinin (babanın) adının değiştirilmesi istemiyle davacı (oğlu) tarafından açılan davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddi gerekirken, mahkemece işin esasına girilerek istem gibi hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı görülmüştür.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 2.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı