Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Haziran 2003

PAZAR

Sayı : 25146

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Manisa İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler ve Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/2)

— Uşak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Yargıtay Kararı

— Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Amaç

Madde l — Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KTÜ-SEM)'nin amacı, genellikle Üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında, sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, bunlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 numaralı alt bendi gereğince, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün uygun gördüğü alanlarda yapacağı, sürekli eğitim hizmetlerine ilişkin esasları kapsar.

Çalışma Alanı

Madde 3 — KTÜ-SEM, amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlara ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda uygun eğitim programları planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenler.

Kuruluş ve Yönetim

Madde 4 — KTÜ-SEM, aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

Madde 5 — KTÜ-SEM Müdürü, Rektör tarafından üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün 6 aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer, yerine yenisi görevlendirilir.

Rektör, SEM müdürüne yardımcı olmak amacıyla en fazla iki kişiyi, müdürün önerisi ile müdür yardımcılığı için görevlendirebilir. Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve gerektiğinde müdüre 6 aya kadar vekalet edebilir.

Müdürün Yetki ve Sorumlulukları

Madde 6 — KTÜ-SEM Müdürü yönetim kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular ve aşağıdaki görevleri yapar;

1- Yönetimi altındaki birimleri SEM amaçları doğrultusunda yönetir.

2- Her faaliyet dönemi sonunda, SEM faaliyetlerini içeren raporu düzenler ve yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — KTÜ-SEM yönetim kurulu, SEM Müdürü ve yardımcıları ile her fakülteden, Rektör tarafından görevlendirilecek birer temsilciden oluşur. SEM Müdürü yönetim kurulu başkanıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden atanabilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine yenileri atanır.

Yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

Madde 8 — Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine her ay en az bir kere toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Kurul ayrıca, SEM Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tesbit eder, sunulan raporu değerlendirir ve bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler. Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önerir. SEM müdürü ile birlikte SEM bütçesini hazırlar.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmeliği Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

Manisa Valiliğinden:

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler ve Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar

Karar No : 2003/2

Karar Tarihi : 3/4/2003

Manisa İli mülki hudutlar dahilinde kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden l Haziran - 31 Ekim 2003 tarihleri arasında aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Manisa Valiliğinin 3/4/2003 tarihli ve 2003/1 sayılı kararıyla koruma altına alınan ve herkesin görebileceği şekilde tabela ve levhalar işaretlenmiş etrafı dikenli tel ihata edilmiş orman ve ağaçlandırma sahalarına ne maksatla olursa olsun hiçbir şekilde giriş ve çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacak ve ateşli maddeler ile dolaşılmayacaktır.

Madde 2 — Orman sınırları içinden geçen devlet karayolu, köy yolu ve orman yolları kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır.

Madde 3 — Vatandaşlar yalnızca kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarından gerekli tedbirleri alarak faydalanacaklar; bu piknik alanlarında; yakılan ateşler tamamen söndürüldükten ve kullanılan alan temizlendikten sonra piknik yeri terk edilecektir.

Madde 4 — Orman Kanununun 31 inci ve 32 nci maddeleri kapsamında kalan orman içi köyler başta olmak üzere ve orman bitişiği köyler ile orman ilişiği bulunmayan köyler de dahil olmak üzere anız ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır.

Madde 5 — Orman alanı civarındaki konaklama tesisleri ile sanayi işletmeleri; ormanı etkileyebilecek yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alarak söndürme ve koruma ekiplerini kuracaklar ve orman ile aralarında koruma bandı oluşturacaklardır.

Madde 6 — Yüksek gerilim hatlarının yapım ve bakımı ile mükellef kuruluşlar (TEDAŞ,TEİAŞ) tarafından orman alanlarından geçişler sürekli kontrol edilerek hatların gerekli bakımları yapılacak geçiş ve güzergahları hat nakil hattı altının ölü ve diri örtü (bitki) temizliği gerçekleştirilecektir.

Madde 7 — Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturulacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, lastik tekerlekli kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 8 — Orman yangını tehlikesi ile karşı karşıya olan orman içi ve bitişiği orman köylerinde muhtarlıklarca düzenlenecek nöbet çizelgesine göre varsa köy bekçileri veya gönüllü vatandaşlarla en az 3 kişi olarak gözetim ve devriye hizmeti yürütülecektir. Görevlendirilen kişilerce orman sürekli kontrol altında tutulacak ve yabancı kişilerin kimlikleri tespit edilerek ormandan çıkartılacaktır.

Madde 9 — Orman işletme müdürlükleri, şeflikleri, polis ve jandarma işbirliğiyle yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetleri aralıksız gerçekleştirilecektir.

İlçe kaymakamlarının talimatları doğrultusunda ihtiyaca göre tüm kamu personel ve imkanlarından önleyici hizmetlerde (devriye, kontrol ve benzeri) orman yangınlarına karşı müdahale edebilecektir.

Madde 10 — Yangını gören ve haberi alan, resmi ve özel kişi veya kuruluşlar, en yakın orman teşkilatına, güvenlik kuvvetlerine ve 177 nolu Alo Yangın ücretsiz telefona bildireceklerdir. 177 nolu telefona ulaşılamaması halinde 112 Hızır, 155 Polis, 156 Jandarma telefonları aranarak orman yangınları bildirilecektir.

Madde 11 — Orman işletme müdürlükleri tarafından tüm imkanları ile orman yangınlarına müdahale edilecek ve gerekirse askeri birliklerden yardım talebinde bulunulacaktır.

Madde 12 — Yangın vukuunu müteakip enerji hatları orman, jandarma ve emniyet birimlerince talep edilmesi halinde TEİAŞ ve TEDAŞ yetkililerince enerjiye kapatılacaktır.

Madde 13 — Gönüllü kuruluşlarca ve mahalli her türlü imkanlar kullanılarak orman yangınları ile mücadele konusunda yardımlaşma ve işbirliği en geniş ölçüde sağlanacaktır.

Madde 14 — Aşağıdaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır.

 

TEDBİR ALINACAK ORMANLAR

 

1-Ormanın Adı

: SABUNCUBELİ - DEDEDAĞ

İlçesi

: Manisa – Merkez

Hudutları Kuzeyi

: Manisa – Akmescit Mahallesi, Uncubozköy, Keçili, Kayapınar, Emlakdere, Gürle, Evkaftepe.

Doğusu

: Mutludere Mahallesi, Domuzalan Tepe, Eskidamkar, Poyrazoğlu Tepe, Büyükkır Tepe, Küçükkıt Tepe.

Güneyi

: Temelli Tepe, Fazla Tepe, Ada Tepe, Sabuncubeli, Kayışdede Tepe, Kocagedik Tepe, Dağüstü Tepe, Oluk Tepe, İmamlar Tepe.

Batısı

: Sarıçiçek Tepe, Dibekli Tepe, Yanık Tepe, Sivritaş Tepe, 334 Rakımlı Tepe.

Köyler

: Evkaftepe, Keçili, Kayapınar, Uncubozköy, Karakoca, Turgutalp, Emlakdere.

2-Ormanın Adı

: KARATEPE – SARIÇAM

İlçesi

: Saruhanlı

Hudutları

 

Kuzeyi

: Alantepe, Orman tarla sınırı, Manav Tepe.

Doğusu

: Kayapınar Tepe, Sivri Tepe, Zeytinlidağ, Çamlıtel, Yaren Tepe.

Güneyi

: Sarıçam Köyü, Gevenlik Dere, İnce Tarla Deresi.

Batısı

: Gökbel Köyü, Çamurluk Sırtı, Dedekıran Tepe, Sirnikli Tepe, Çatal Tepe, Ören Tepe.

İçindeki ve çevre köyler

: Hatipler, Çataltepe, Gökbel, Bahadırlı, Sarıçam, Seyitoba.

3-Ormanın Adı

: BEYDERE

İlçesi

: Manisa - Merkez

Hudutları

 

Kuzeyi

: Türkmen Köyü, Küçüksümbüller.

Doğusu

: Küçüksümbüller, Manisa köy yolu, Tarla Tepe, Çakal Dere, Somaklı Tepe.

Güneyi

: Beydeğirmen Deresi, Sarunasuhlar Köyü.

Batısı

: Göztepeden başlayarak Yaylayurdu Tepeye kadar olan İşletme hududunu teşkil eden sırt.

İçindeki ve çevre köyler

: Sarunasuhlar, Büyüksümbüller, Avdal, Türkmenköy, Küçüksümbüller, Yağcılar.

4-Ormanın Adı

: EĞRİGÖL - SAKARKAYA

İlçesi

: Saruhanlı

Hudutları

 

Kuzeyi

: Alibeyli, Bedeller, Heybeli, Büyükbelen.

Doğusu

: Canbazlı ve Büyükbelen köyleri ziraat arazisi.

Güneyi

: Akköy, Sarniç Tepe, Musulcalı, Koçar, Araplıtepe Köyü, Zeytinköy, Yeniköy.

Batısı

: Gümülceli, Koldere, Çınaroba.

İçindeki ve çevre köyler

: Büyükbelen, Heybeli, Gümülceli, Deynekler, Alibeyli, Çınaroba, Yakuplar, Tom, Çampınar, Derici Mandallı, Cambazlı, Sinirli, İzzettin.

5-Ormanın Adı

: BENLİ AĞAÇLANDIRMA

İlçesi

: Gördes

Hudutları

 

Kuzeyi

: Güneşli Çayı.

Doğusu

: Benliali köyü ziraat arazileri, Kepez Tepe, Taşlıbağ Tepe,

 

Akgedik Tepe.

Güneyi

: Akgedik Tepe , Kartal Tepe sırtı.

Batısı

: Kartal Tepe, Sığran Tepe, Aktuzla Tepe, Çatalarmut.

İçindeki ve çevre köyler

: Benliali, Çatalarmut.

 

 

6-Ormanın Adı

: DEĞİRMEN AĞAÇLANDIRMASI

İlçesi

: Akhisar

Hudutları

: Alifakı, Selcikli, Selvili, Çobanhasan, Milinge, Gökçe, Gökçeahmet köyleri ile gördük çayı arasındaki Ağaçlandırma sahaları.

İçindeki ve çevre köyler

: Selvili , Selcikli , Çobanhasan , Kadıdağı , Milinge , Gökçeahmet.

7-Ormanın Adı

: MIDIKLI GENÇLEŞTİRME SAHASI

İlçesi

: Selendi

Hudutları

: Mıdıklı Köyü ile Şehitlioğlu Mahallesi arasında kalan sahalar.

İçindeki ve çevre köyler

: Mıdıklı, Kınık.

8-Ormanın Adı

: ÇANŞA – AYVAALAN

İlçesi

: Selendi

Hudutları

 

Kuzeyi

: Alaağaç – Marmacık yolu.

Güneyi

: Çanşa Köyü.

Batısı

: Durhasan ziraat arazileri.

İçindeki ve çevre köyler

: Alaağaç, Ayvaalan, Marmacık, Çanşa, Durhasan.

9-Ormanın Adı

: ESENYAZI AĞAÇLANDIRMASI

İlçesi

: Kula

Hudutları

: Esenyazı Köyü çevresindeki ağaçlandırma alanları.

İçindeki ve çevre köyler

: Esenyazı.

10-Ormanın Adı

: HIRKALI AĞAÇLANDIRMA SAHASI

İlçesi

: Demirci

Hudutları

: Hırkalı Köyü çevresindeki ağaçlandırma alanları.

İçindeki

: Hırkalı , Çataloluk.

11-Ormanın Adı

: İCİKLER

İlçesi

: Demirci

Hudutları

: İcikler Köyü ile deliinişçayı arasındaki gençleştirme sahaları. Çevresindeki ağaçlandırma alanları.

İçindeki

: İcikler , Gümüle.

12-Ormanın Adı

: ENCİKLER

İlçesi

: Kula

Hudutları

: Deliinişçayı, Çayköy, Topuzdamları ve Encikler köyleri arasındaki gençleştirme sahaları

İçindeki

: Topuzdamları, Encikler, Çayköy.

13-Ormanın Adı

: TÜRKOĞLU AĞAÇLANDIRMA SAHASI

İlçesi

: Akhisar

Hudutları

: Akhisar – Gördes karayolu ile Çamönü Köyü arasında kalan ağaçlandırma sahaları.

İçindeki

: Hasköy, Çamönü , Dingiller, Sarnıç, Karabörklü, Karaveliler , Kobaşkıran, Çaldağ, Doğankaya.

14-Ormanın Adı

: KAYDIRAN ORMANI

İlçesi

: Akhisar

Hudutları

 

Kuzeyi

: Kırkağaç hududu.

Doğusu

: Süleyman Köy yolu.

Güneyi

: Erdelli – Büknüş – Arabacı – Bozköy yolu.

Batısı

: Eynas sırtları, Arabacı Bozköy sırtları.

Madde 15 — Manisa Valiliğince yukarıda alınmış tertip ve tedbirlere tüm ilgililerin hassasiyetle uymalarını, iş bu Karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi delaleti ile Türk Ceza Kanununun 526’ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 16- — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 — Bu Kararı Manisa Valisi yürütür.

—— • ——

Uşak Valiliğinden:

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar No: 2003/2

Karar Tarihi: 31/3/2003

Mahalli Çevre Kurulu 31/3/2003 tarihinde Vali Ali Fuat GÜVEN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8 inci maddesi gereğince Tıbbi Atık Üreticileri, ürettikleri atıkların bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kuruluşa ödemekle yükümlü olduğundan, ilimizde 2003 yılında uygulanacak Tıbbi Atık bertaraf ücretlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

Tıbbi Atık Üreticisi:

2003 Yılı Bertaraf Ücreti:

Hastaneler

900.000.000 TL

Özel Tıp Merkezleri

450.000.000 TL

Tıbbi Tahlil Laboratuvarları

225.000.000 TL

Özel Muayenehaneler

75.000.000 TL

Sağlık Ocakları

22.500.000 TL

Oy birliği ile Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2003/3116

Karar : 2003/4170

Davacı Şefik Ayyıldız ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 25.4.2002 günlü ve 2002/8-228 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 11.4.2003 gün ve Hukuk 2003/43160 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

İkiz olan Hasan Ayyıldız ve Hüseyin Ayyıldız'ın 10.09.1985 olan doğum tarihleri 10.09.1986 olarak düzeltilmişse de adı geçen kişiler nüfusa 17.09.1985 tarihinde kaydedilmişlerdir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle yapılan düzeltmeler nüfus kayıtlarında çelişki yaratmaktadır.

Hakim nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamaya ya da hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle C.Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın C.Başsavcılığına gönderilmesine, 20.5.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı