Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

19 Haziran 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25143

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/5618 Serbest Ticaret Alanı Tesisine İlişkin “Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşma”ya Ek Protokol C’nin A ve B Eklerinin Değiştirilmesine İlişkin 2003/1 Sayılı Ortak Komite Kararı ile “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodlarına İlişkin Protokol D’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 2003/2 Sayılı Ortak Komite Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Yönetmelik

2003/5495 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine ve Bu Üreticilere Teknik Yardım Sağlanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

Tebliğler

— Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2003/18)

— Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2003/20)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/34 Sayılı Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

 

Sayfa Başı


Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9379

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2003 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan            

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-121-2003-762

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9379 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2003 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

17 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-9380

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’nün dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-122-2003-763

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 17 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9380 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Haziran 2003 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLܒnün dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Yönetmelik

 

Sayfa Başı


Tebliğler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003 /18 )

Amaç

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı; hayvanlarda anabolizan amaçla kullanılmaya müsait hormon ve benzeri etkiye sahip maddeleri belirtmek ve bunların insan gıdası elde edilebilen hayvanlara uygulanması kurallarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Tebliğ, hormon ve benzeri etkiye sahip olan ve hayvanlarda anabolizan etki meydana getirmek amacıyla kullanılabilecek olan maddeler ile bu maddeleri içeren müstahzarları kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 — Bu Tebliğ, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Gıda değeri olan hayvanlar: Kırmızı et, beyaz et, balık eti, süt, yumurta ve bal gibi insan gıdası elde etmekte kullanılan hayvanları,

c) Hayvansal kökenli gıdalar: Gıda değeri olan hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta, bal gibi insan gıdası olan maddeleri,

d) Tedavi amacıyla uygulama: Bu Tebliğ kapsamındaki maddelerin ilaç tanımına uygun olarak ve zootekni amacı dışında uygulanmasını,

e) Zootekni amacıyla uygulama: Bu Tebliğ kapsamındaki östrojenik, androjenik ve gestajenik etkili maddelerin östrus sinkronizasyonu, embriyo implantasyonu gibi üreme sisteminin (genital sistem) fizyolojik fonksiyonlarını istenen yönde değiştirmek amacıyla gıda değeri olan hayvanlara uygulanmasını,

f) Anabolik etki: Vücut hücrelerinin sentez metabolizmasını arttırarak kilo veya büyüme artışının sağlanması durumunu,

g) Tokolizis: Doğumu geciktirmek veya pozisyon bozukluğunu düzeltmek gibi amaçlarla gebe uterusun kontraksiyonlarının durdurulması veya uterus serviksinin gevşetilmesi durumunu,

ifade eder.

Anabolik etki amacıyla uygulanması yasak maddeler

Madde 5 — Aşağıda belirtilen hormon ya da hormon benzeri etkiye sahip maddelerin, gıda değeri olan hayvanlara anabolik amaçla uygulanması yasaktır. Bu maddeler şunlardır:

a) Stilbenler, stilben türevleri, tuzları ve esterleri,

b) Antitiroidal etkili maddeler,

c) Anabolizan amaçla kullanıma uygun steroidler,

d) Zeranol da dahil olmak üzere rezorsilik asit laktonlar,

e) Beta agonist etkili maddeler.

Adı geçen maddeleri içeren hayvansal kökenli gıdaların insan tüketimine sunulması da yasaktır.

Bakanlıkça ruhsatlı olmak kaydıyla, adı geçen maddeleri içeren müstahzarlar veteriner hekim reçetesine tabi olarak satılacaktır. Bu maddeler için düzenlenen reçeteler yeniden kullanılamaz. Bu sebeple satış yeri sorumlusu tarafından "Reçete karşılığı teslim edilmiştir" ifadesi eklenerek imzalanacak ve tarih atılacaktır.

Tedavi amacıyla kullanılmasına izin verilenlerin uygulanması prospektüs bilgilerine uygun olarak sadece veteriner hekim tarafından gerçekleştirilecektir.

Zooteknikal amaçla kullanılmasına izin verilenlerin uygulanması veteriner hekimin sorumluluğu altında olmak kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Adı geçen maddelerin gıda değeri olan hayvanlara yemden yararlanmanın arttırılması veya kilo artışının sağlanması amacıyla ya da buna sebep olacak olan hayvanların yağlanma dönemi içinde veya üreme dönemi dışında uygulanması yasaktır.

Stilbenler

Madde 6 — Stilbenler, stilben türevleri, tuzları ve esterlerinin imali, ithali, piyasaya ve kullanıma arz edilmeleri, bulundurulmaları ve tüm hayvan türlerine uygulanmaları yasaktır.

Antitroidaller

Madde 7 — Antitiroidal maddelerin gıda değeri olan hayvanlara uygulanması ile bu amaçla imali, ithali, piyasaya veya kullanıma arz edilmeleri yasaktır.

Streroidler

Madde 8 — Östrojenik, androjenik, gestajenik etkili maddeler veteriner hekim tarafından gıda değeri olan hayvanlara sadece tedavi ve zooteknikal amaçla uygulanabilir. Bu maddelerin uygulandığı hayvanlar ancak ilaç kalıntı arınma süreleriyle ilgili tahditlere uyulduktan sonra kesime sevk edilebilirler.

17 - ß östradiol, testesteron ve progesteron sadece veteriner hekim tarafından olmak kaydıyla gıda değeri olan hayvanlara uygulanabilir. Bu durumda müstahzarın farmasötik şekli tedavi amacına yönelik olduğunu gösterecek formda olmalıdır. Bu sebeple müstahzar; enjeksiyonluk likit, vajinal sünger veya spiraller formunda olabilir. Fakat, implant şeklinde olamaz.

Östrojenik, androjenik ve gestajenik etkili maddeler östrus sinkronizasyonu, emriyo implantasyonu gibi üreme sistemiyle ilgili olarak zooteknikal amaçla gıda değeri olan hayvanlara veteriner hekimin sorumluluğunda uygulanabilir. Yine 3 aylıktan genç balıklara seks inversiyonu amacıyla androjenik etkili maddeler de zooteknikal amaçla uygulanabilir.

Sadece oral kullanıma mahsus formdaki allyl trenbolon, kayıt altına alınmak kaydıyla, tektırnaklılar ile kedi ve köpeklere veteriner hekim tarafından uygulanabilir.

Rezorsilik asit laktonlar

Madde 9 — Zeranol dahil olmak üzere rezorsilik asit laktonların imali, ithali, piyasaya ve kullanıma arz edilmeleri, bulundurulmaları ve tüm hayvan türlerine uygulanmaları yasaktır.

ß-agonistler

Madde 10 — Enjeksiyona uygun farmasötik şekildeki ß-agonistler (beta adreno reseptör agonistleri) sadece veteriner hekim tarafından olmak kaydıyla; sadece ineklere tokoliz amacıyla uygulanabilir, fakat tokoliz amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Bu maddelerin uygulandığı hayvanlar ancak ilaç kalıntı arınma süreleriyle ilgili tahditlere uyulduktan sonra kesime sevk edilebilirler.

ß-agonistler tektırnaklılar ile kedi ve köpeklere ancak veteriner hekim tarafından uygulanır ve yapılan uygulama kayıt altına alınır.

Çiftçiler ve hayvan sahipleri tesislerinde ß-agonistleri hiçbir amaç için bulunduramaz ve uygulayamaz.

Kayıt bilgileri

Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamındaki maddelerden tedavi veya zootekni amacıyla kullanımına izin verilenlerin gıda değeri olan hayvanlara uygulanması durumunda; bu maddeleri uygulayan veya reçete eden veteriner hekim gerekli tüm kayıtları tutacaktır. Kayıtlarda yer alacak asgari bilgiler şunlardır:

a) Hayvanın kimlik bilgisi,

b) İlacın ticari adı, gücü ve farmasötik şekli ile seri numarası,

c) Tedavinin şekli,

d) Uygulama tarihi.

Bu Tebliğ kapsamında olmak üzere; bu Tebliğde bahsedilen maddeler ve bunları içeren ürünleri satın alan, tavsiye eden ve hayvanlarına uygulatanlar da ilgili tüm bilgileri kayıt altına almak, talep edildiğinde derhal Bakanlığa sunmak zorundadır.

Aynı şekilde, Bakanlık izniyle bu maddelerin veya bu maddeleri içeren ürünlerin üretimi, ithalatı ve ticareti yetkisine sahip olanlar da bu maddelerle ilgili olarak; her türlü üretim, ithalat, satış ve miktarlarıyla ilgili bilgileri tarih bilgileriyle birlikte kayıt altında tutmak istendiğinde yazılı ve elektronik ortamda sunmak zorundadırlar.

Müstahzar ruhsatları

Madde 12 — Hormonal maddeler ve ß-agonistlerin uygulanması izni veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların ruhsatlandırılması mevzuatına bağlı olup ilaveten aşağıdaki şartlara bağlıdır:

a) Farmasötik şekilleri anabolizan amaçla kullanılmaya müsait olmayacaktır. Bu sebeple implant şeklinde olan müstahzarlar ruhsatlandırılamaz.

b) Depo etkili olamazlar.

c) Steroidal hormonların gıdalardaki ilaç kalıntı arınma süreleri 15 günden fazla olamaz, ß-agonistlerin kalıntı arınma süresi ise 28 günden fazla olamaz.

d) Kullanım şartları belli olacaktır.

e) Sözkonusu maddelerin gıdalardaki kalıntılarının varlığı ve seviyesinin tespiti için yapılacak analitik testlerde kullanılacak kimyasal madde, çözücüler ve ekipmanın mevcut ve belli olması gerekir.

Yasaklanmış uygulama

Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında izin verilmiş maddeler ve izin verilmiş uygulamalar Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar için geçerlidir. Bu sebeple Bakanlıkça ruhsatlı olmayan ürünlerin imali, ithali, kullanıma ve piyasaya arz edilmesi ile hayvanlara uygulanması yasaktır.

Bu Tebliğ kapsamındaki maddelerin gıda değeri olan hayvanlara, Bakanlıkça izin verilmiş amaçlar dışında, uygulanması yasaktır. Bu sebeple; sözkonusu maddeleri içeren ruhsatlı müstahzarların etiket dışı kullanımı da yasaktır.

Test ve tahlillerde ihtiyaç

Madde 14 — Bu Tebliğ'de yer alan maddelerin test ve araştırma amacıyla gıda değeri olan hayvanlara uygulanması veya tahliller için kullanılması Bakanlığın iznine tabidir.

İstisnai durum

Madde 15 — İnsan gıdası elde edilmesi amacıyla değerlendirilmeyecek olan yarış atları, mania atları (atlama atları), gösteri atları veya bunların damızlıkları gibi yüksek değerdeki atlara tedavi veya zootekni amacıyla "steroidler" veya "ß-agonistler" uygulanırsa; ilaç kalıntı arınma sürelerinin bitmesinden önce bu atların ticarete arz edilmelerine izin verilebilir. Ancak, bu durumda sözkonusu hayvanların sertifikaları ya da hayvan pasaportlarına yapılan ilaç uygulamasının şekli ve tarihi hakkındaki bilgilerin kaydedilmesi şarttır.

Fakat, bu madde hükümlerine göre ilaç uygulaması yapılmış ve gerekli kayıtları tutulmuş hayvanlar eğer gıda elde edilmesi amacıyla değerlendirilecekse; ancak ilaç kalıntı arınma sürelerinin tamamlanması ve ihraç amaçlı olmak şartıyla kesime sevk edilebilirler.

Takip

Madde 16 — Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla bu Tebliğ ile yasaklanmış maddelerin var olup olmadığı ya da gıda değeri olan hayvanlara uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla kontroller yapar. Hayvansal kökenli gıdalardaki kalıntı kontrolleri sonucunda bu maddelerin gıda değeri olan hayvanlara uygulandığı ya da bu amaçla kullanılabilecek maddelerin veya ürünlerin var olduğu tespit edilirse, Bakanlık; sözkonusu maddelerin menşei ile imali, ithali, depolanması, dağıtımı, satışı ve uygulanması konularında sorumluların tespiti amacıyla gerekli tüm araştırmaları yapar. Sözkonusu maddeler veya bu maddeleri içeren ürünler idari ve adli işlemlere mesned olması amacıyla yed-i emine alınır.

Cezalar

Madde 17 — Bu Tebliğ'in 5 inci maddesinde belirtilen farmakotoksikolojik etkin maddeleri ya da bunları içeren ürünleri gıda değeri olan hayvanlara uygulamak, uygulanmasına izin vermek, bu etkin maddeleri ya da bu maddeleri içeren ürünleri gıda değeri olan hayvanların yetiştirildiği çiftliklerde bulundurmak, ilgili Bakanlıkların izni olmaksızın bu maddeleri imal veya ithal etmek, dağıtmak veya satmak, ayrıca bu konuda araştırma veya denetim yapan ilgili kamu personeline engel olmak yasaktır. Bu fiilleri işleyenler hakkında mesleki ve idari cezalar saklı kalmak kaydıyla bu Tebliğin "Hukuki Dayanak" başlıklı maddesinde bahsedilen mevzuat ve genel cezai hükümler gereğince işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

—— • ——

 

—— • ——

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından :

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı

TARİH : 30/05/2003

KARAR NO : 2003/34

KONU : Elektrik üretim tesisleri ile dağıtım bölgelerinin özelleştirme kapsamına alınması,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 30/5/2003 tarih ve 4625 sayılı yazısına istinaden; 4046 sayılı Kanun’un 3. Maddesi gereğince;

1. a) Elektrik Üretim A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları ve termik üretim tesislerinden;

— Hamitabat

— Soma A ve B

— Çatalağzı,

— Orhaneli,

— Seyitömer,

— Ambarlı Doğalgaz,

— Ambarlı FuelOil,

— Hopa,

— Aliağa K.Ç.G.T.,

— Bursa Doğalgaz,

—Jeotermal’in

b) Elektrik Üretim A.Ş. ve DevletSu İşleri (DSİ)’ye ait hidroelektrik üretim tesislerinden;

— Altınkaya,

— Hirfanlı,

— Kesikköprü,

—Derbent,

—Kapulukaya,

—Hasanuğurlu,

—Suatuğurlu,

—Kılıçkaya,

— Çamlıgöze,

— Ataköy,

— Köklüce,

—Almus,

—Sarıyar,

— Gökçekaya,

— Yenice,

— Beyköy’ün

c)Akarsu Santralları ve

d) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgelerinden;

— 3. Görev Bölgesi (Tekirdağ,Kırklareli,Edirne),

— 4. Bölgesi (Bursa,Yalova),

— 5. Görev Bölgesi (Çanakkale),

— 6. Görev Bölgesi (Isparta),

— 8. Görev Bölgesi (Eskişehir, Bilecik),

— 9. Görev Bölgesi (Afyon, Uşak, Burdur),

— 14. Görev Bölgesi (Konya, Karaman),

— 15. Görev Bölgesi (Amasya,Kastamonu,Çorum),

— 16. Görev Bölgesi (İstanbul ili Anadolu yakasında batıda İstanbul Boğazı, kuzeyde Karadeniz, doğuda İstanbul-İzmit il sınırı, güneyde Marmara denizi sahilleri ve Büyükada ile Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef Adaları sınırları içinde kalan bölge),

— 20.Görev Bölgesi (Trabzon, Rize,Artvin,Gümüşhane,Giresun),

— 21. Görev Bölgesi (Erzurum,Ağrı,Iğdır,Kars,Ardahan, Bayburt, Erzincan),

— 24.Görev Bölgesi (Gaziantep, Kilis),

— 26. Görev Bölgesi (Diyarbakır, Mardin),

— 27.Görev Bölgesi (Van, Hakkari,Muş,Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman),

— 29. Görev Bölgesi (İstanbul Rumeli Yakası),

— 30.Görev Bölgesi (İzmir),

— 31. Görev Bölgesi (Kütahya),

— 32. Görev Bölgesi (Balıkesir),

— 33.Görev Bölgesi (Manisa)’nın,

Özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulmalarına,

2. Elektrik üretim tesisleri ile dağıtım bölgelerine ilişkin hazırlık işlemlerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Üretim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile işbirliği yapılmak suretiyle 12 (oniki) ay içerisinde tamamlanmasına,

3.Özelleştirmeye hazırlık çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde işin gereğine uygun danışman veya danışmanlardan hizmet alınmasına,

karar verilmiştir.

Sayfa Başı