Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

18 Haziran 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25142

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanunlar

4865 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun

4867 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4868 Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4891 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4892 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4895 Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Milletlerarası Andlaşma

2003/5661 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan “Dışişleri Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Merkezi’nin Güçlendirilmesi” Konulu Proje’ye Ait Nihai Revizyon Belgesi ile Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

 

Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5664 3034 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve 9 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

2003/5649 Mustafa Parlak’ın Rekabet Kurulu Başkanı Olarak Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Gülderen SAN (BARAN)’ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/90)

 

Atama Kararları

— Başbakanlık, Maliye, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelikler

— Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim  ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

 

Tebliğ

— Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 87)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararları

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/8 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/9 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2002/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/10 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/12 Sayılı Kararı

 

Yargıtay Kararları

— Yargıtay 2., 14. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 3 Adet Karar


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun

Kanun No. 4865

Kabul Tarihi : 4.6.2003

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kuruluş ve Tanımlar

Amaç ve kuruluş

MADDE 1. — Türkiye'de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kısa adı "BOREN" dir. Enstitünün merkezi Ankara'dadır.

Enstitünün ilişkili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığıdır. Enstitü, bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2. — Bu Kanunda adı geçen;

a) Bakanlık : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,

b) Bakan : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını,

c) Enstitü : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,

d) Yönetim Kurulu : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

e) Başkanlık : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığını,

f) Başkan : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Görevleri ve Organları

Enstitünün görevleri

MADDE 3. — Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün, 10.6.1983 tarihli ve 2840 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevleri şunlardır:

a) Türkiye'nin, bor kimyasalları konusunda dünya pazarında, sahip olduğu cevher zenginliğine koşut bir konuma gelebilmesi için kısa, orta ve uzun dönem bor uç ürünleri pazar ve teknolojilerine ilişkin politika ve strateji kararlarını almaya ışık tutacak bilgileri oluşturmak.

b) Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla temel ve uygulamalı araştırma yapmak, yaptırmak, yapmayı özendirmek, değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı ve alt yapıyı sağlamak, bunun için laboratuvarlar kurmak, laboratuvarların kurulmasına destek vermek, mevcut ve/veya kurulacak laboratuvarları teçhizat ile desteklemek, Eti Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları ile bor konusunda araştırma altyapısı olan üniversitelerde araştırma merkezleri kurmak, kurulmasına destek olmak, bor ve ürünlerini kullanan ve bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak koordinasyonu sağlamak.

c) Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi alanındaki bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere süratle dönüşebilmesi için yöntemler geliştirmek, bu alandaki teknolojilerin yurt dışından transferi için gerekli çalışmaları yürütmek, özel sektörün bor ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımını sağlayacak programlar yapmak, sanayi sektörünün Enstitü ile işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek, mevcut ve geliştirilecek yeni bor ürünlerinin çevre ve insan sağlığı üzerine etkilerinin saptanıp, anlaşılmasına yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve işbirliğini verimli kılacak ortamı oluşturmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile gerçek ve tüzel kişilerin bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirmek, Ar-Ge sonuçlarını piyasaya sunmak, bu konularda araştırma yapan gerçek ve tüzel kişileri finansman, personel ve teçhizat ile desteklemek.

e) Türkiye'nin taraf olacağı bor ve ürünleri ile ilgili Ar-Ge işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresinde Eti Holding A.Ş. ile birlikte Hükümete yardımcı olmak ve bu anlaşmaların izlenmesinde ve uygulanmasında 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun ile 5.5.1969 tarihli ve 1173 sayılı Kanun çerçevesinde görev almak.

f) Eti Holding A.Ş.'nin talep edeceği Ar-Ge projelerini öncelikle ve ücretsiz olarak gerçekleştirmek.

g) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantılara bilimsel ve maddi katkı sağlamak, desteklemek, düzenlemek ve bunlara katılmak.

h) Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve periyodik yayınlarda bulunmak ve bu tür yayınları desteklemek.

ı) Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak.

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Organ ve birimleri

MADDE 4. — Enstitü aşağıdaki organ ve birimlerden oluşur:

a) Yönetim Kurulu.

b) Başkanlık.

c) Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü.

d) Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü.

e) Bilgi Toplama, İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğü.

Yönetim Kurulu

MADDE 5. — Yönetim Kurulu Enstitünün en üst karar organıdır.

Yönetim Kurulu;

- Enstitü Başkanı,

- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca önerilecek altı aday arasından seçilecek üç üye (bu üyelerden biri Eti Holding Yönetim Kurulu tarafından önerilecek iki aday arasından),

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye,

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun Bilim Kurulu tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye,

- Yükseköğretim Kurulunun üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği iki aday arasından seçilecek bir üye,

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye,

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye,

Olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri; hukuk, siyasal bilgiler, idarî bilimler ve mühendislik dallarında eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında ve/veya özel sektörde toplam en az on yıl deneyim sahibi ve Enstitünün amacına uygun birikimi olan ve mesleğinde temayüz etmiş kişiler arasından Başbakan tarafından atanır.

Yönetim Kurulu olağan olarak iki ayda bir toplanır. Ancak, Başkanlığın önerisi ile gerekli sıklıkta toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları Enstitü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Enstitü Başkanı hariç üç yıl olup, görev süresi dolan üyeler bir dönem daha atanabilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Enstitü Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilemez.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliği için aynı usulle atama yapılır, atanan üye önceki üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son verilemez. Bu Kanun ile kendilerine verilen görevleri ile ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkûmiyet kararı kesinleşen Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memuru olmak için aranan şartları kaybettikleri tespit edilen veya üç aydan fazla süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev süresinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile tevsik edilen Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolmadan atandığı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 6. — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Enstitünün kuruluş amacına uygun çalışmalar ile hükümet programı, kalkınma planı ve yıllık programlarla belirlenecek hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

b) Enstitünün idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girmesini sağlamak.

c) Enstitünün personel politikasını oluşturmak.

d) Enstitünün yıllık çalışma programını görüşüp karara bağlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek, yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve bütçe taslağını onaylamak.

e) Enstitünün vereceği hizmetler ve ücretlerin belirlenmesi ile Enstitünün sürekli ve süreli personeli tarafından yürütülen araştırma projeleri gelirlerinin masraflar dışında kalan kısmının Başkanın teklifi ile dağıtımına karar vermek.

f) Enstitünün yaptıracağı veya katkıda bulunacağı araştırmaların bütçe ve programlarını Başkanın teklifi üzerine onaylamak.

g) Enstitünün ihtiyaçları için taşınır ve taşınmaz malların, yazılım ve diğer ürünlerin satın alınmasına, satılmasına veya kiralanmasına karar vermek.

h) Enstitü personelinin atanması ve diğer işlemleri hususunda karar almak.

ı) Enstitünün çalışma alanı ile ilgili olarak en az üçer yıllık stratejik ve birer yıllık performans planı hazırlamak ve yayınlamak.

i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık ve başkanın görev ve yetkileri

MADDE 7. — Başkanlık, Enstitü başkanı ve üç grup koordinatöründen oluşur ve Enstitünün görevlerinin yerine getirilmesinde icra kurulu olarak hareket eder.

Başkan, Enstitünün ita amiri olup, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan özelliklere sahip kişiler arasından, Bakanın teklifi üzerine, Başbakan tarafından atanır.

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Enstitünün işlevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli taslak çalışma programını ve bütçeyi hazırlamak, yönetim kuruluna sunmak, onaylandıktan sonra uygulamak.

b) Enstitünün gelir gider kesin hesabını ve yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak ve Enstitü bütçesinin uygulanmasını, gelirlerinin toplanmasını, harcamaların yapılmasını ve denetimini sağlamak.

c) Enstitü personelinin atama ve diğer işlemleri için yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

d) Yönetim Kurulu kararına istinaden Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü altında Enstitü temel çalışmaları ve piyasadan gelen talepler için Enstitü bünyesinden ya da dışından yerli ve yabancı danışman ve uzmanlardan oluşan Ar-Ge grupları kurmak, kaldırmak ve Enstitünün sürekli ve süreli personeli tarafından yapılan proje gelirlerinin dağıtımı hakkında önerilerde bulunmak.

e) Hizmet birimlerinin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalışmasını temin etmek, Yönetim Kurulu ile hizmet birimleri arasındaki organizasyonu ve koordinasyonu sağlamak.

f) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, gününü ve saatini belirlemek ve toplantılara katılmak, raportörlüğünü yapmak, Yönetim Kurulu kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak ve bu kararların uygulanmasını izlemek.

g) Enstitüyü resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.

Hizmet birimleri

MADDE 8.—- Enstitünün hizmet birimleri;

a) Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü,

b) Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü,

c) Bilgi Toplama, İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğü,

Olmak üzere koordinatörlükler şeklinde teşkilatlanmış hizmet birimlerinden oluşur. Her bir hizmet biriminin başında Grup Koordinatörü bulunur.

Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü

MADDE 9. — Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü, bor ve ürünlerinin kullanımı hakkında Türkiye'nin bor ve ürünleri sanayi, araştırma ve teknoloji politikaları, hedef, ilke ve yöntemlerine uygun olarak Enstitünün yıllık ve revize edilebilir, beş yıllık Ar-Ge programlarını hazırlar.

Bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürünleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında temel ve uygulamalı araştırma yapar, yaptırır ve değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlar ve bilimsel araştırmaların teknolojik yeniliklere dönüşebilmesi için çalışmalar yürütür.

Enstitünün bünyesinde hangi konularda araştırma ve geliştirme yapılması hususuyla kurulması gerekli Ar-Ge grupları ve personel, finans ve teçhizata ilişkin önerilerini Başkana sunar.

Türkiye'nin taraf olacağı bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürünleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili Ar-Ge çalışma ve işbirliği anlaşmalarının hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütür.

Araştırma ve Geliştirme gruplarının üye sayısı, bu gruplarda çalışacakların nitelikleri ile çalışma usul ve esasları Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü

MADDE 10. — Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, gerçek ve tüzel kişilerin bor ve ürünlerinin geniş bir şekilde kullanımı, yeni bor, ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında araştırma isteklerini değerlendirir, sonuçlandırılmasını sağlar ve piyasaya sunar.

Bor ve ürünlerinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılması yeni bor, ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi hakkında ara8ler, sanayi sektörünün Enstitü ile işbirliği yapmasını sağlayacak programları geliştirir ve bu işbirliğini verimli kılacak ortamı sağlar. Özel sektörün bor ve ürünlerinin kullanımı hakkındaki çalışmalara katılımını, özel sektörün yaptığı çalışmalara da Enstitünün katılımını sağlayacak programlar yapar ve Başkana önerir.

Ar-Ge çalışması sonuçlarının uygulamaya geçmesi ve yurt dışından teknoloji transferi için gerekli çalışmaları yürütür ve Enstitünün gelirlerinin artırılması için öneriler hazırlar.

Bilgi Toplama, İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğü

MADDE 11. — Bilgi Toplama, İdarî ve Malî İşler Koordinatörlüğü, Enstitünün bütçesinin hazırlanması, gelir ve giderlerinin gerçekleştirilmesi, takibi, denetimi ve değerlendirilmesi, Enstitünün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer gibi bilimsel toplantılar ile ilgili çalışmaları yürütür.

Muhasebe, ücret ödemeleri, Enstitü varlık ve imkânları ile personelinin idarî işlemlerinin yapılmasını ve takibini yerine getirir, bu konularda Başkana önerilerde bulunur ve yıllık faaliyet raporunu hazırlar.

Enstitünün görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde kitap ve periyodik yayınlarda bulunması ve bu tür yayınları desteklemesi hakkında çalışmalar yapar.

Bilgi toplama ve yayma, bilgi bankaları, kütüphane ve arşiv gibi bilimsel destek hizmetlerinin verilmesi işlemlerini, mevcut ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapılması çalışmalarını yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Atanma Şartları, Statüsü ve Malî Hakları

Personelin atanma şartları ve statüsü

MADDE 12. — Enstitü hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idarî hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen sürekli personel eliyle yürütülür. Enstitü personelinin pozisyon unvan ve sayıları ekli Cetvelde gösterilmiştir. Söz konusu unvanların birimlere dağılımını yapmaya Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu yetkilidir. Personelin pozisyon unvan ve sayılarında mevcut pozisyon sayılarının iki katını aşmamak kaydıyla değişiklik yapılmasına, mevcut hizmet birimlerinin kaldırılmasına ve yeni hizmet birimlerinin kurulmasına, Enstitünün teklifi, Bakanın onayı üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir.

Enstitü personeli ücret ve malî haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir.

Enstitüde proje ve araştırmaların gerektirdiği niteliklere sahip proje ve araştırma süresi ile sınırlı olarak yeterli sayıda süreli personel istihdam edilebilir. Enstitüde süreli olarak görevlendirilen personelin çalıştıkları süre zarfında ücretleri ile sosyal güvenlik ve benzeri yükümlülükleri Enstitü tarafından ödenir. Enstitüde bu şekilde istihdam edilen kamu kurum ve kuruluşları personeli kurumlarından izinli sayılırlar. Bu kişilerin statüleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri saklı tutulur. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

Enstitüde yabancı danışman ve uzmanlar da istihdam edilebilir.

Enstitü personelinin nitelikleri ile sözleşme usul ve esasları, Enstitünün önerisi ve Bakanın onayı üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile tespit edilir. Enstitüde istihdam edilecek yabancı danışman ve uzmanların nitelikleri ile sayısı, ücretleri ve sözleşme usul ve esasları da bu yönetmelikte düzenlenir.

Yabancı danışman ve uzmanlar hariç, Enstitü personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Enstitünün amaçlarının gerektirdiği nitelikleri taşımaları zorunludur.

Malî hakları

MADDE 13. — Enstitü Başkanı ve Enstitünün sürekli personeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabidir. Başkanın Enstitüde görevli olacağı sürede eski görevleri ile ilişkileri kesilir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel mevzuatla düzenlenmiş personel rejimine tabi ise, Enstitüdeki görevi sona erdikten sonra, başvurması halinde Başbakan tarafından müktesebine uygun bir kadroya atanır.

Emeklilik açısından, Enstitü Başkanı genel müdür, koordinatörler Başbakanlık başkanları, uzmanlar bakanlık daire başkanına denk statüde kabul edilir. Diğer personele, 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 48 inci maddesinin (b) bendi hükümlerine göre işlem yapılır.

Yabancı danışman ve uzmanlar hariç, Enstitü Başkanı ile sürekli ve süreli personelin aylık ücret ve diğer mali hakları, 13.7.2001 tarihli 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, ayda ikiden fazla olmamak üzere uhdesinde kamu görevi bulunanlara (2000) gösterge rakamının, uhdesinde her herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Enstitü Başkanı, sürekli ve süreli personel ile vekalet ve istisna akdi ile hizmet verenlerin ve yabancı danışman ve uzmanların görevlerinin ifası sırasında yaptıkları masrafların hangilerinin Enstitü bütçesinden karşılanabileceğine dair usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim, Gelirler ve Bütçe

Denetim

MADDE 14. — Enstitü, 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescil hükümleri hariç, Sayıştay denetimine tabidir.

Gelirler ve bütçe

MADDE 15. — Enstitünün gelirleri şunlardır:

a) Eti Holding A.Ş.'nin bor ürünlerinin satışından % 0,2 oranında pay.

b) Bor madenleri işletmelerinden alınan Devlet hakkının % 15'i.

c) Enstitüye yapılacak yardımlar, bağışlar ve vasiyetler.

d) Enstitünün ücret karşılığı verdiği hizmet gelirlerinin tamamı ile sürekli ve süreli personel tarafından yapılacak Ar-Ge projeleri karşılığı alınan ücretlerin % 20'si.

e) Yayın gelirleri.

f) Patent gelirleri ve sair gelirler.

Enstitünün gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır. Enstitü gelirleri, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bankalarda açılacak hesaplarda tutulur. Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan paralar Maliye Bakanlığına bildirildikten sonra Enstitünün ertesi yıl gelir hesabına aktarılır. Enstitünün gelirleri bu Kanunda belirtilen görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için yeterli düzeye gelinceye kadar, gerekli malî kaynak Genel Bütçeden karşılanır.

Enstitünün giderleri Yönetim Kurulunca onaylanan bütçeden karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Malvarlığı

MADDE 16. — Enstitünün mal ve varlıkları Devlet malı sayılır, haczedilemez, rehnedilemez.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 17. — Enstitü, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 21.2.1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vize ve tescile ilişkin hükümlerine tabi değildir.

Muafiyetler

MADDE 18. — Enstitü ve Enstitünün gelirleri damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Enstitü, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname ve imtiyaz almak zorunda değildir. Enstitü tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz.

Eti Holding A.Ş.'nin, yaptıracağı Ar-Ge projeleri kapsamında alınan patentlerin kullanımı Eti Holding A.Ş.'ye ait olup bunlardan ücret alınmaz.

Yönetmelikler

MADDE 19. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları gösteren yönetmelikler, Yönetim Kurulunun oluşumundan itibaren altı ay içinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

Bilgi isteme ve gizliliğe uyma

MADDE 20. — Enstitü, araştırma ve inceleme konuları için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler. Enstitü Yönetim Kurulu üyeleri ve her türlü personeli gizlilik taşıyan bilgileri açıklayamaz, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

GEÇİCİ MADDE 1. — Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin atandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle grup koordinatörü dışındaki unvanlara, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden çalışan ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesindeki şartları taşıyan personel de atanabilir.

Yürürlük

MADDE 21. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2003

POZİSYON CETVELİ

 

 

UNVANLAR

SAYISI

Başkan

1

Grup Koordinatörü

3

Uzman

13

Laborant

2

Tekniker/Teknisyen

2

Savunma Uzmanı

1

Sekreter

2

Büro Görevlisi

2

Şoför

2

TOPLAM

28

—— • ——

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4867

Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Ağustos 2000 tarihinde New York’ta imzalanan "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin, beyanlar ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2003

—— • ——

Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No. 4868

Kabul Tarihi : 4.6.2003

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler tarafından 16 Aralık 1966 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye Cumhuriyeti adına 15 Ağustos 2000 tarihinde New York’ta imzalanan "Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme"nin, beyanlar ve çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2003

—— • ——

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4891

Kabul Tarihi : 12.6.2003

MADDE 1. — 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3.7.1975 tarihli ve 1923 sayılı Kanun ile değişik 199 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, maddeye birinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar teselsül ettirilmiştir.

V - Madalya ve nişanların geri alınması ve mirasçılara intikali:

Devlet aleyhine işlenen suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle mahkûm olup, bu cezaları kesinleşen kişilerin madalya ve nişanları geri alınır.

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 29.7.1998 tarihli ve 4376 sayılı Kanun ile değişik ek 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bursla gidenler de dahil, yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle yurt dışına gönderilen personel kanunlarına tâbi kamu personelinin; Türk Silâhlı Kuvvetlerinde subay, astsubay veya Devlet memuru olarak görevli eşlerine, hizmet safahatları süresince her defasında bir yıldan az olmamak üzere en çok dört yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2003

—— • ——

Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 4892

Kabul Tarihi : 12.6.2003

MADDE 1. — 28.5.1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan "ortaokul" ibaresi "lise" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — 3466 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6. — Uzman jandarma adayları ve uzman jandarmalar, ihtiyaca göre düzenlenecek kurslar ile ihtisas eğitimine tâbi tutulabilir. Uzman jandarmalar, eğitim aldıkları ihtisas kollarında istihdam edilebilir. Tâbi tutulacakları kurslar ile ihtisas eğitimlerinin süre ve şekli yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 3. — 3466 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mecburî Hizmet ve Yedeklik

Uzman jandarmaların mecburî hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa nasıp tarihinden itibaren on yıl olup, yaş hadleri 56’dır. Bunun beş yıl fazlası ise askerlik çağı sonudur. Barışta ve seferde bu süreye kadar yedeğe ayrılmış uzman jandarmalar en genç olanlarından başlanmak üzere hizmete çağrılabilirler.

MADDE 4. — 3466 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9. — Uzman jandarmalar, çavuş rütbesi taşıyan asker kişi sayılırlar. Bunlar muvazzaflık hizmetinde ve yedeklik döneminde iken hizmete çağrıldıklarında uzman erbaş, erbaş ve erlerin üstü olup, disiplin ve cezaî müeyyideler ile yargılama usulü bakımından erbaşlarla aynı hükümlere tâbi tutulurlar. Askerî öğrencilerle astlık ve üstlük münasebetleri yoktur.

Uzman jandarmalar, terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda 1111 sayılı Askerlik Kanununun ilgili hükümlerine tâbidirler.

Uzman jandarmalar, mülkî görevlerin ifası sırasında işledikleri suçlardan dolayı 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine tâbidirler.

MADDE 5. — 3466 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (f) bendi ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

f) Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş, affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, Askerî Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen az vahim hali hariç, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hüküm giyenler.

15 inci maddeye göre meslekten çıkarılan veya bu madde gereğince ilişikleri kesilen uzman jandarmalar yedekte, er kaynağına alınırlar.

MADDE 6. — 3466 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Uzman jandarma okulunu başarı ile bitirenler altı ay süre ile stajyer olarak görev başı eğitimine tâbi tutulmak üzere kura ile atanırlar. Stajyer olarak görev başı eğitiminde geçen süreler garnizon hizmet süresinden sayılmaz. Sağlık durumu, idarî, asayiş ve diğer zarurî sebepler dışında atandıkları görev yerlerinde asgarî iki yıl kalmayanlar yeniden atamaya tâbi tutulmazlar. İl içindeki yer değiştirme işlemleri bu kayda tâbi değildir.

MADDE 7. — 3466 sayılı Kanunun 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman jandarmalara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.

MADDE 8. — 3466 sayılı Kanunun 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak, uzman jandarma okullarından mezun olanlardan yeni görev yerlerine ataması yapılan uzman jandarmaların, takip eden aybaşına kadar olan döneme ait kıst aylıkları peşin ödenir.

MADDE 9. — 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3. — 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin uygulanmasına, personel muvazenesinin sağlanması amacıyla Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ilk atama yılından başlamak üzere kademeli olarak dört yıl içinde geçilir.

GEÇİCİ MADDE 4. — 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin uygulanmasına başlandığı tarihten önce ve dört yıllık kademeli uygulamaya ilişkin geçiş döneminde II nci coğrafî bölgede iki yıldan fazla hizmet yapanların, bu fazla hizmetleri garnizon dereceleri dikkate alınarak bir sonraki II nci coğrafî bölge hizmetlerinden sayılır.

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2003

—— • ——

Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 4895

Kabul Tarihi : 12.6.2003

MADDE 1. — 16.6.1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1. — Disiplin mahkemesi; tugay ve daha büyük (Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) kıt’a, karargâh ve askerî kurumlar ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı teşkilâtında kurulur. Sahil Güvenlik Komutanının, Jandarma Genel Komutanının, kuvvet komutanlarının ve Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının göstereceği lüzum üzerine veya doğrudan doğruya Genelkurmay Başkanlığınca, diğer komutanlıklar, karargâhlar veya askerî kurum amirlikleri teşkilâtında da disiplin mahkemesi kurulabilir.

Aynı garnizonda; birden fazla disiplin mahkemesi kurulması gereken kıt’a komutanlığı, karargâh ve askerî kurum amirlikleri bulunursa, Genelkurmay Başkanlığınca yeteri kadar disiplin mahkemesi kurulması ile yetinilebilir.

MADDE 2. — 477 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Teşkilâtında disiplin mahkemesi kurulan komutanlıklar veya askerî kurum amirlikleri ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığında; yardımcılığı kaldırılan askerî hâkim sınıfına mensup subaylar arasından atanmış bir disiplin subayı bulunur. Askerî hâkim sınıfına mensup disiplin subayları, komutanlık ve askerî kurum amirliklerinin aynı zamanda hukuk müşaviridirler.

Askerî hâkim sınıfına mensup subaylar arasından atanmış olan disiplin subayının veya bu görevi yapan adlî müşavir veya yardımcısının bulunmaması yahut görevini yapmasını engelleyici sebeplerin var olması hâlinde disiplin subaylığı görevini diğer bir sınıf subayı yapabilir.

Disiplin subaylıklarında ve disiplin mahkemelerinde tutanak kâtipliği yapmak üzere yeteri kadar asker kişi kullanılır. Kolordu ve daha büyük (Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığında eşidi) kıt’a, karargâh ve askerî kurumlar ile Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı teşkilâtında kurulan disiplin subaylıklarında birer yazı işleri müdürü görev yapar.

MADDE 3. — 477 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tugay veya eşidi komutanlıkları veya askerî kurum amirlikleri teşkilâtındaki disiplin mahkemeleri erden yüzbaşıya kadar (yüzbaşı dahil) askerler ile diğer asker kişileri,

MADDE 4. — 477 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 1.7.1982 tarihli ve 2688 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu Kanunun 52 nci maddesinde yazılı disiplin suçlarından doğan ve ikiyüzellimilyon lirayı geçmeyen istirdat ve maddî tazminat davalarına da disiplin mahkemelerinde bakılır.

MADDE 5. — 477 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Subay ve astsubay dışındaki asker kişiler hakkında açılan disiplin hazırlık soruşturması sonunda, birinci fıkrada belirtilen işlemler ile ilgili olarak, askerî hâkim sınıfına mensup disiplin subaylarına yazılı yetki verilebilir.

MADDE 6. — 477 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Subay ve astsubaylar dışındaki asker kişilerin davalarında, disiplin mahkemesini toplama yetkisi, askerî hâkim sınıfından olan disiplin subaylarına yazılı olarak verilebilir.

MADDE 7. — 477 sayılı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 37. — Disiplin mahkemelerince verilen hükümlerden süresi içinde itiraz olunmayan veya itiraz olunup da üst disiplin mahkemesince hakkındaki itiraz sonuçlanan hükümler kesinleşir. Bu hükümlerin yerine getirilmesi lüzumu, disiplin mahkemesi başkanı tarafından hüküm altına alınır ve imza edilir.

MADDE 8. — 477 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

A) Subaylar, astsubaylar, sivil personel, uzman jandarma ve uzman erbaşlar hakkında:

I. Göz hapsi cezalarında:

a) Resmî daire, kışla, eğitim alanları ile sair yerlerdeki hizmetlerine devam ederler.

b) Hizmetin bitiminden sonra hiçbir yere gidemezler. Kışlada veya resmî odalarda kalırlar.

c) Hizmete ilişkin olanlar dışında hiçbir ziyaret kabul edemezler.

II. Oda hapsi cezalarında:

a) Mümkün olduğu takdirde, cezayı tek başlarına belirli bir hapis odasında geçirirler.

b) Emir veremezler.

c) Genel hizmet yapamazlar.

MADDE 9. — 477 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hakkında, rütbenin geri alınması hususunda, özel kanunlarının hükümleri uygulanır.

MADDE 10. — 477 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 46. — Oda hapsi bütün asker kişilere; göz hapsi ise subaylara, astsubaylara, sivil personele, uzman jandarmalara ve uzman erbaşlara verilir.

MADDE 11. — 477 sayılı Kanunun 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 50. — Kıt’asından veya görev yerinden kaçanlardan altı gün içinde kendiliğinden gelenler on günden bir aya kadar oda hapsi cezası ile cezalandırılır. Bu eylem görevli iken işlenmiş veya silâh, mühimmat, donatım veya bir askerî taşıma aracı birlikte götürülmüş yahut mükerrer olarak işlenmiş ise yirmi günden iki aya kadar oda hapsi cezası verilir.

İzin süresini özürsüz altı güne kadar geçirenler yedi günden bir aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır. Bu eylem mükerrer olarak işlenmiş ise yirmi günden iki aya kadar oda hapsi veya göz hapsi cezası verilir.

MADDE 12. — 477 sayılı Kanunun 1.7.1982 tarihli ve 2688 sayılı Kanunla değişik 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 52. — Hizmete mahsus ve değeri ikiyüzellimilyon lirayı geçmeyen eşyayı özürsüz kaybedenler veya harap olmasına sebebiyet verenler, eşyanın değeri de göz önünde bulundurularak iki aya kadar oda veya göz hapsi cezası ile cezalandırılır.

MADDE 13. — 477 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen ", askerî memur" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 14. — Bu Kanun yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 15. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Sayfa Başı


Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

17 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06/B-3-2003-703

 

BAŞBAKANLIĞA

18-20 Haziran 2003 tarihlerinde Ukrayna’ya resmi bir ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 106. maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ vekâlet edecektir.

Gereğini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5649

Rekabet Kurulu’nca önerilen üç aday arasından, Mustafa Parlak’ın Rekabet Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesi; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 23/5/2003 tarihli ve 5068 sayılı yazısı üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B.ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A.AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

K.UNAKITAN

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/90

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir ve tebdil veya ilgaya ve bu Yasa ile teşekkül etmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisini iskata veya vazifesini yapmaktan men’e cebren teşebbüs etmek suçundan, İstanbul 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 02.03.2000 günlü, Esas No: 1998/158, Karar No: 2000/37 sayılı ilâmıyla Türk Ceza Yasası’nın 146/1. ve 59/1. maddeleri gereğince müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Yasa’nın 31., 33., 36. ve 40. maddelerine dayanılarak ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına, cezası süresince yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına, suç eşyasının zoralımına, gözetimde ve tutuklulukta geçirdiği sürenin cezasından düşülmesine karar verilen ve cezası kesinleşen, Yozgat İl’i, Boğazlıyan İlçesi, Belören Köyü, Cilt No: 13, Hane No: 31, Birey Sıra No: 127’de nüfusa kayıtlı, Hamit ve Selver’den olma, 10.05.1973 doğumlu, 55969300456 T.C. Kimlik Numaralı Gülderen SAN (BARAN)’ın kalan cezası, Adlî Tıp Kurumu’nun 21.04.2003 günlü, A.T.No: 130/09042003/020147/2550-2467 sayılı raporuyla saptanan sürekli hastalığı nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

17 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Başbakanlıktan :

Karar Sayısı : 2003/4367

1 — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Başkan Yardımcılığına, Başbakanlık Müşaviri Zeki DİLEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Başbakan yürütür.

17 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

—— • ——

Maliye Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4443

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Maliye Başmüfettişi Dr. Hasan GÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

17 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

K.UNAKITAN

Başbakan

Maliye Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4408

1 — Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Köksal AKTEPE’nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

17 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4427

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Nursen AYDIN’ın atanması 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

17 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z.ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4417

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne,İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Ecz. Hayriye MIHÇAKİLERİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

17 Haziran 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R.AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ile Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan "Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" esas alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı bütün Enstitülerde lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

Tanım ve Kısaltmalar

Madde 2 — Bu Yönetmelikte sözü edilen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

a) Üniversite: Hacettepe Üniversitesi,

b) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosu,

c) Enstitü: Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüler,

d) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurul; bu kurula ilgili fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ve Devlet Konservatuarı müdürü oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurul.

f) Anabilim/Anasanat Dalı: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitü’de eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı.

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanı.

h) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık 2-6 saatlik uygulama, alan ya da atölye çalışması ya da laboratuar/klinik çalışması karşılığının toplam sayısal ağırlık birimi. Lisansüstü düzeydeki bir dersin kredisi dörtten çok olamaz.

i) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi.

j) Sanat Eseri Raporu (SER): Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans tezi yerine hazırlayabilecekleri yazılı rapor.

k) Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması (SYEÇ): Sanatta yeterlik programları öğrencilerince, sanatta yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışma.

l) Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu (SYEÇR): Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri yazılı rapor.

Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı

Madde 3 — Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanı.

Anabilim/anasanat dalı başkanı; lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini, jüriler ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen öneriler ile komite ve jüri karar ve raporlarını enstitüye bildirir.

Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu

Madde 4 — Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu; anabilim ya da anasanat dalının, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması yöneten, üniversitedeki tam zamanlı bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim veya anasanat dalı kurulu, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim Programları

Öğretim Düzeyleri

Madde 5 — Lisansüstü öğretim, yüksek lisans (bilim uzmanlığı/yüksek mühendislik/sanatta yüksek lisans), doktora (bilim doktorluğu) ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

a) Yüksek Lisans Programı: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları dört yarıyıl süreli öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

b) Doktora Programı: Yüksek lisansa veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunlarının ise yasalara göre bir laboratuar dalında kazandıkları uzmanlığa dayalı sekiz yarıyıl süreli bir programdır.

c) Sanatta Yeterlik Programı: Lisansa dayalı altı yıllık, yüksek lisansa dayalı sekiz yarıyıllık öğrenim ile bilimsel araştırma ya da sanatta yeterlik eseri çalışmasını ve bu çalışmaya ilişkin yazılı rapor hazırlama ve uygulama faaliyetlerini kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir programdır.

Öğretim Programlarının Açılması

Madde 6 — Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeni programlar açılabilir.

Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

Anabilim/anasanat dallarınca önerilen programlar ile değişiklik önerileri enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, staj ve yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Öğretim Dili

Madde 7 — Enstitülerde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler, sanat eseri ve sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar da Türkçe yazılır. İlgili akademik kurulun önerisi ve enstitü yönetim kurulu’nun onayı ile bir tezin/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitim-öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, yeterlik ve tez/SER/SYEÇR savunma sınavları ile raporları yabancı dilde yazılır. Ancak ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin /SER/SYEÇR’nun Türkçe yazılmasına, Senatonun her akademik yıl başında seçeceği beş kişilik komisyon raporunun Senatoda onaylanması ile karar verilebilir.

Anabilim/Anasanat Dalı Yönergeleri

Madde 8 — Anabilim/anasanat dalı akademik kurulları, lisansüstü eğitim programlarını, programlara giriş ve mezuniyet koşullarını, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredilerini ve benzeri konuları içeren birer yönerge hazırlarlar. Bu yönergeler, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlan Edilmesi

Madde 9 — Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmayacağını, alınacaksa kontenjanlarını, anabilim/anasanat dalı akademik kurulu belirler; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu, ilgili fakültenin/yüksekokulun/Devlet Konservatuarının görüşlerini de alarak önerisini karara bağlamak üzere Üniversite Yönetim Kuruluna sunar. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Üniversite Rektörlüğünce ilan edilir.

Derslerin Açılması ve Ders Sorumluları

Madde 10 — Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca belirlenerek, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

Tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersleri de kredisiz olarak aynı yöntemle açılır. Tez önerisinin kabul edilmesi ve tez danışmanının ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren öğrenciler, bu dersleri almak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci danışman tarafından açılır.

Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğretim görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışmanlar

Madde 11 — En geç birinci yarıyılın sonuna kadar ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşleri alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından, yüksek lisans öğrencileri için ders/tez danışmanı, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için ders danışmanı, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için dönem projesi dersinin açıldığı yarıyılın başında dönem projesi danışmanı atanır. Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için en geç dersler başarıyla tamamlanıncaya kadar da, tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması danışmanı atanır. Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci bir danışman atanabilir.

Danışman ilke olarak öğretim üyesidir ve o anabilim/anasanat dalında görevli kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçentler; bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde Üniversitenin en yakın anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu hallerde yüksek lisans öğrencileri için o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim elemanları; doktora öğrencileri için, doktoralı öğretim görevlileri; sanatta yüksek lisans/sanatta yeterlik öğrencileri içinde, doktoralı veya sanatta yeterlik almış sanatçı öğretim elemanları arasından seçilebilir. Ayrıca, diğer kurum ve kuruluşlarda görevli doktoralı elemanlar da ikinci danışman olarak atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görev anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜBÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Madde 12 — Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı yönergesinde uygun görülen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olmaları.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) başvurduğu programın puan türünde 50 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda LES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınav sonuçları da kabul edilebilir.

Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına Başvuru Koşulları

Madde 13 — Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı yönergesinde uygun görülen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim ya da sanat dalında yüksek lisans diplomasına; hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya yasalara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (LES) baş vurduğu programın puan türünde 50 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Doktora/sanatta yeterlik programlarına yapılacak başvurularda LES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınav sonuçları da kabul edilebilir.

c) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvuracak adaylardan, Tıp Fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) en az 55 puan ve üzerinde temel tıp puanına (temel tıp bilimleri bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ile temel tıp bilimleri II. bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir) ya da Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sayısal kısmından en az 60 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Dişhekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına) ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (LES) sayısal kısmından 60 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Giriş Sınavları

Madde 14 — Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü, yabancı dil giriş sınavı ile mülakat/yetenek değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır. Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili işlemler, anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve enstitü müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yabancı Dil Giriş Sınavı

Madde 15 — a) Lisansüstü programlara başvuru koşullarını yerine getiren adaylar, ilanda belirtilen yer ve zamanda, her yıl anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından kabul edilen yabancı dil/dillerden yeterlik sınavına alınırlar. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavında adayın başarılı olabilmesi için yüksek lisans programlarına başvuracak adayların en az C1, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların da en az B1 notu almış olmaları gerekir.

Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan (KPDS, TOEFL, IELTS vb.) dil sınavlarında başarılı olan adaylar yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulurlar.

Enstitülere bağlı anabilim/anasanat dalları Senatonun onayı ile yabancı dil lisansüstü giriş sınavlarında taban puanlarını ve eşdeğerliliği kabul edilen diğer sınavların puanlarını değiştirebilirler.

b) Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına başka bir yabancı dilden girerler.

c) Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da Türkçeden yeterlik derecesi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavla değerlendirilir.

Genel Başarının Değerlendirmesi

Madde 16 — a) Adayların mülakat/yetenek değerlendirmesi mülakat jürileri tarafından yapılır. Mülakat jürisi anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az 3 asıl, 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim/anasanat dalında yürütülen lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulur.

b) Yükseklisans programlarına başvuran ve mülakat/yetenek değerlendirmesine alınan adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen LES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde alınan tam notun % 30'u alınarak hesaplanır.

c) Yüksek lisans öğrencilerinin mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden en az % 50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az % 60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, mülakat jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.

d) Yüksek lisans programının kontenjan durumu da dikkate alınarak yabancı dil sınavında başarılı olamayan ancak genel başarı notu tam notun % 60'ı ve üzerinde olan adaylar için mülakat jürisi, yabancı dil geliştirme programı önerebilir. Bu öneri anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşleri alınarak enstitü yönetim kurulu’nca karara bağlanır.

e) Doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, yabancı dil sınavında başarısız olan adaylar mülakata alınmazlar. Adayların genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen LES puanının ya da TUS temel tıp puanının % 50'si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden alınan notun % 30'u alınarak hesaplanır.

f) Doktora/sanatta yeterlik programlarında mülakat/yetenek değerlendirmesinde tam not üzerinden en az % 60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az % 70'ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, mülakat jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların mülakat/yetenek değerlendirmesi notu dikkate alınır.

g) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil giriş sınavları ve genel başarı değerlendirme sonuçlarına göre, mülakat jürileri yükseklisans adayları için yabancı dil geliştirme ve/veya bilimsel hazırlık/sanatsal hazırlık programı, doktora/sanatta yeterlik adayları için de bilimsel/sanatsal hazırlık programı önerebilir. Bu öneriler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü de alınarak, enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Yabancı Dil Geliştirme Süresi

Madde 17 — Yüksek lisans programlarında kontenjanların dolmaması halinde, yüksek lisans genel başarı değerlendirmesinde başarılı, ancak yabancı dil sınavında başarısız olan ve yabancı dil geliştirme süresi verilmesi önerilen yükseklisans adayları için yüksek lisans öğrenimine başlamadan; doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu olan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) başarısız olan öğrencilere, öğrencinin talebi danışmanın onayı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca doktora/sanatta yeterlik sınavından önce yabancı dil bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek amacıyla bir yıl süre verilir. Bu süre sonunda, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) ya da Üniversitelerarası Kurul ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen herhangi bir yabancı dil sınavında (KPDS, TOEFL, IELTS vb.) başarılı olduklarını belgelemeleri ya da sadece yüksek lisans öğrencileri için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca yapılacak yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yabancı dil yeterlik sınavı yerine kabul edilebilecek sınavlar ile bu sınavların en düşük başarı puanları Senato tarafından belirlenir. Yabancı dilini geliştirmek amacıyla verilen bir yıllık süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

Yabancı dilini geliştirmek amacıyla verilen bir yıllık süre içinde yüksek lisans öğrencileri kredili başka ders alamazlar.

Bilimsel/Sanatsal Hazırlık Programları

Madde 18 — Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarında yabancı dil giriş sınavı ve mülakat değerlendirmesinde başarılı olanlardan lisans ya da yüksek lisans öğrenimini başvurdukları alanın dışında bir alanda ya da Hacettepe Üniversitesi dışında bir yükseköğretim kurumunda tamamlayanlar için mülakat jürisinin önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen en çok bir yıl süreli programdır.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devamı gerekli görülenler, ilgili derslere ve uygulama çalışmalarına kayıt yaptırarak devam etmek ve bu programda başarılı olmak zorundadırlar. Bu programda başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile hazırlık derslerine ek olarak ilgili program derslerinden de alabilirler.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı kapsamında alınan dersler asıl programın öngördüğü dersler yerine sayılamaz.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programını izlemek için geçirilen süre normal öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz.

Enstitüye Kayıt

Madde 19 — Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitüye girmeye hak kazanan adayların kayıtları, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen Enstitü Akademik Takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü

Madde 20 — Hacettepe Üniversitesinin ya da başka bir üniversitenin enstitülerinden birisinden Hacettepe Üniversitesinin bir enstitüsüne yatay geçiş yapmak isteyenlerin enstitü’ye kabul edilebilmeleri için; enstitü’nün ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması; öğrencinin ilk girdiği enstitü’de en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görmüş ve aldığı bütün derslerin her birinden en az % 75 başarılı olması, ayrıca lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim programlarına, yalnız ders alma aşamasında olan öğrenciler yatay geçiş için başvurabilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 21 — Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Yurt Dışında İkamet Eden ya da Yabancı Uyruklu Adayların Kabulü

Madde 22 — Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim – Öğretim Tezli/Sanat Eseri Raporlu Yükseklisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 23 — a) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma ya da sanatsal bir çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenciler, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine geçebilecek Sanat Eseri Raporu hazırlarlar.

b) Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer dersi ve uzmanlık alan dersleri ile tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersleri kredisiz olup başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre

Madde 24 — Tezli/Sanat eseri raporlu yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre aşağıda belirtilen koşullarda iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da başarılı olduğu halde akademik ortalaması 2.50’nin altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini ve seminer dersini dördüncü yarıyıl sonuna kadar başarıyla tamamlayan ve akademik ortalaması 2.50’nin üzerinde olan, ancak tez çalışmasını bitiremediği için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile yapacağı gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre içinde de tezini/SER bitirip savunma sınavına giremeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yüksek Lisans Tezi/Sanat Eseri Çalışması Önerisi

Madde 25 — Öğrencinin tez/SER konusu ve bunun muhtemel başlığı, öğrencinin kendisi, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak bir "tez/SER önerisi", ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendirildikten sonra, öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Öneride ya da tez/SER konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Tez/SER Savunma Sınavı Jürisinin Oluşturulması ve Toplanması

Madde 26 — a) Yüksek lisans tezi/SER savunma sınavı jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı ya da sanatta yeterlik almış öğretim elemanlarından oluşur. Zorunlu hallerde, yüksek lisans tez/SER savunma sınavı jürisi üç asıl, iki yedek üyeden oluşabilir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

b) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini/SER’nu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez/SER dokuz kopya halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce teslim edilir. İlke olarak tez/SER ciltlenmemiş şekliyle jüri üyelerine sunulur.

Yüksek Lisans Tezi/Sanat Eseri Raporu Savunma Sınavı

Madde 27 — a) Jüri üyeleri tezin/SER’nun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/SER savunma sınavına alır. Tez/SER savunma sınavı tez çalışmasının/SER’nun sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tarihi önceden ilan edilen savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok 90 dakika sürelidir.

b) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/SER hakkında salt çoğunlukla "kabul", "düzeltme" veya "ret" kararı verir. Jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

c) Tezi/SER hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini/SER’nu jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/SER kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

d) Tezi/SER reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 28 — a) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır.

b) Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup "başarılı" ya da "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans döneminde alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

c) Tezsiz/sanat eseri raporsuz bir yüksek lisans programını tamamlayanların bir doktora programına kabulüne ilişkin esaslar ilgili programın yönergesinde belirtilir.

d) Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programları uygulanacağına, anabilim/ anasanat dalının isteği, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

Süre

Madde 29 — Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans dersleri, birbirini izleyen dört yarıyıl içinde tamamlanır. Başarısız olduğu dersleri olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde akademik ortalaması 2.50’nin altında olan öğrenciye iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz/Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Yeterlik Sınavı

Madde 30 — Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans yeterlik sınavı jürisi, anabilim/anasanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen, biri danışmanı, biri başka üniversiteden ya da ilgili enstitünün başka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere beş asıl, iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı ya da sanatta yeterlik almış öğretim elemanlarından oluşur. Zorunlu hallerde ilgili jüri, üç asıl, iki yedek üyeden oluşabilir.

Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans öğrencisi, yüksek lisans dersleri ile dönem projesi dersini başarıyla tamamladığı yarıyılın sonunda, ilgili enstitünün akademik takviminde belirtilen o yarıyıl derslerinin bitirildiği tarihi izleyen bir ay içinde "yüksek lisans yeterlik sınavı"na alınır. Yeterlik sınavı sözlü ve açık olarak yapılır. Jüri, yüksek lisans öğrencisine bilim/sanat alanındaki bilgisini ve bu bilgileri uygulamada nasıl kullanacağını/uygulama becerilerini belirleyecek nitelikte genel sorular sorar. Yeterlik sınavı en az 45 dakika en çok 90 dakika sürelidir. Jüri kararını, salt çoğunlukla "başarılı" ya da "başarısız" şeklinde verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilir. Üç ay içinde yapılacak tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora/Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 31 — a) Doktora/sanatta yeterlik programının amacı, öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini sağlaması için olanak sağlama, araştırma yapma, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak ya da özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye yönelik bir sanat eseri yaratmasını sağlamaktır. Doktora/sanatta yeterlik programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da Üniversite dışında (yurtiçinde/yurtdışında) diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenip entegre programlar şeklinde de yürütülebilir.

Doktora/sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez/SYEÇ önerisi, tez çalışması/SYEÇ ve tez/SYEÇ savunma sınavından oluşur.

b) Sanatta yeterlik eğitimi "tezli" ya da "sanatta yeterlik eseri çalışması" şeklinde olabilir. Bir anasanat dalında, Senato tarafından onaylanan program ve yönergede belirtilmek kaydıyla, yalnız tezli ya da yalnız sanatta yeterlik eseri çalışması gerektiren program yürütülebileceği gibi bunların karması da yürütülebilir.

c) Doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, öğrenim süresi içinde yedi dersten az olmamak koşuluyla toplam en az 21 kredi değerindeki ders yükünü başarıyla tamamlamak zorundadır.

d) Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin alacağı lisans dersleri, doktora/sanatta yeterlik ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Süre

Madde 32 — a) Doktora/sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Ders dönemi ve tez/SYEÇ dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur.

b) Doktora/sanatta yeterlik programı derslerinin birbirini izleyen dört yarıyıl içinde başarıyla tamamlanması gerekir. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da tüm derslerden başarılı olduğu halde akademik ortalaması 3.00’ın altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Kredili derslerini ve kredisiz olarak alınan seminer derslerini başarıyla bitiren, doktora/sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez/SYEÇ önerisi kabul edilen öğrenci, "Tez/SYEÇ İzleme Komitesi" gözetiminde bir tez/SYEÇR hazırlamak ve tez/SYEÇR savunma sınavına girmek zorundadır. Ancak tez çalışmalarını/SYEÇ/SYEÇR’nu, doktora/sanatta yeterlik öğrenimine başladığı tarihten itibaren sekizinci yarıyılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez/SYEÇR savunma sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim/ anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezini jüri önünde savunması için en çok dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Yabancı Dil Yeterlik Koşulu

Madde 33 — a) Doktora/sanatta yeterlik derslerini ve kredisiz olarak alınan seminer derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin doktora/sanatta yeterlik sınavına girebilmeleri için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) yüz üzerinden en az 50 puan almaları ya da eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen (KPDS, TOEFL, IELTS vb.) sınavların birinde başarılı olmaları gerekir.

Yabancı uyruklu öğrenciler kendi anadilleri dışındaki bir yabancı dilden ya da Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

b) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında (ÜDS) başarısız olan doktora öğrencilerine yabancı dillerini geliştirebilmeleri için en çok bir yıl süre verilebilir ve bu süre sonunda tekrar girecekleri ÜDS’ da başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı

Madde 34 — a) Öğrenciler yabancı dil yeterlik koşulunu yerine getirdiklerini belgeledikleri takdirde doktora/sanatta yeterlik sınavına alınırlar. Doktora/sanatta yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora/SYEÇ ile ilgili konularda kapsamlı bilgiye ve sentez gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Doktora/sanatta yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Öğrenciler, kredili dersleri ile kredisiz olarak alınan seminer derslerini ve ÜDS sınavını başarıyla tamamladıkları yarıyılı izleyen Haziran-Temmuz ya da Aralık-Ocak aylarında doktora/sanatta yeterlik sınavına alınırlar.

b) Doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, programa kaydolduğu tarihten itibaren en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu süre, zorunlu hallerde, enstitü yönetim kurulu kararıyla en çok bir yarıyıl uzatılabilir. Belirtilen süreler sonunda doktora/sanatta yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

c) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik "Doktora/SYEÇ Yeterlik Komitesi" tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurulmasını önerebilir.

d) Doktor/Sanatta Yeterlik Komitesi yeterlik sınavında başarılı olan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa da, fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders(ler)i altıncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan ya da bu derslerden başarılı olamayan ya da akademik ortalaması 3.00’ın altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Doktora/Sanatta Yeterlik Sınavı Jürisi: Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesince önerilen ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen biri tez danışmanı ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

f) Doktora/sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora/sanatta yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin "başarılı" ya da "başarısız" olduğuna çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

g) Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması

Madde 35 — Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez/SYEÇ önerisi kabul edilen öğrenci;

1- Bilime yenilik getirme,

2- Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3- Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini ya da

1- Özgün bir sanat eseri oluşturma,

2- Özgün bir proje geliştirme,

3- Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme; ya da bir sahne eserini üstün bir uygulama ve yaratıcılıkla sahnede sergileme/yönetme

niteliklerinden en az birini taşıyan bir sanat eseri çalışması ile bu çalışmayı belgeleyen ve açıklayan sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu bu Yönetmelikte belirtilen sürede ve tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

Tez/SYEÇ İzleme Komitesi

Madde 36 — a) Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunca belirlenip anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir "Tez/SYEÇ İzleme Komitesi" oluşturulur.

b) Tez/SYEÇ izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez/SYEÇ danışmanından başka, biri ilgili anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri anabilim/anasanat dalı içinden ve/veya dışından olmak üzere iki üye daha yer alır. İkinci tez danışmanı olması durumunda bu danışman, dilerse, komite toplantılarına katılır.

c) Tez/SYEÇ izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez/SYEÇ Önerisi Savunması

Madde 37 — a) Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan "Tez/SYEÇ Önerisi"ni Tez/SYEÇ izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az 15 gün önce doktora tez/SYEÇ danışmanına verir; bu öneri danışman tarafından komite üyelerine dağıtılır.

b) Tez/SYEÇ izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/SYEÇ önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sınav sonunda komite öneriyi "kabul" ya da "ret" eder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gönderilir.

c) Tez/SYEÇ önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez/SYEÇ konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez/SYEÇ izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez/SYEÇ konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/SYEÇ önerisi savunma sınavına alınır. Tez/SYEÇ önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tez/SYEÇ önerisi kabul edilen öğrenci için Tez/SYEÇ izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince "başarılı" ya da "başarısız" olarak belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir.

Tez/SYEÇ Savunma Sınavı Jürisinin Oluşturulması ve Toplanması

Madde 38 — a) Doktora tezi/SYEÇ savunma sınavı jürisi anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü de alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Tez/SYEÇR savunma sınavı jürisi, öğrencinin Tez/SYEÇ izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az birinin başka bir üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünden olduğu beş asıl iki yedek üyeden oluşur.

b) Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları "Enstitü Tez Yazım Kılavuzu"na uygun biçimde yazmak ve tezini/SYEÇR’nu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez/SYEÇR dokuz kopya halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce teslim edilir. İlke olarak tez/SYEÇR ciltlenmemiş şekliyle jüri üyelerine sunulur.

Tez/SYEÇR Savunma Sınavı

Madde 39 — a) Tez/SYEÇR jürisi tezin/SYEÇR’nun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez/SYEÇR savunma sınavına alır. Tez/SYEÇR savunma sınavı tezin/SYEÇR’nun sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tarihi önceden ilan edilen savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye(ler) yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üye(ler) davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenir. Enstitü müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

b) Tez/SYEÇR savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/SYEÇR hakkında salt çoğunlukla "kabul", "düzeltme" veya "ret" kararı verir. Jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

c) Tezi/SYEÇR hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini/SYEÇR’nu jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/SYEÇR kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

d) Tez/SYEÇR reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Ders Sınavları ve Değerlendirme

Kayıt Yenileme

Madde 40 — a) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde program yaptırıp kayıt yenilemek zorundadır. Bunun için öğrenciler, bir yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde o yarıyıl için enstitü kurulu’nca açılması kararlaştırılan dersler arasından, danışmanlarıyla birlikte belirleyecekleri dersleri program fişine işleyip öğrenci katkı payının ödendiğini gösteren belge ile birlikte enstitüye teslim ederler. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

b) Yüksek lisans öğrencileri bir yarıyılda en çok 16 kredilik, doktora/sanatta yeterlik öğrencileri ise en çok 12 kredilik ders alabilirler.

c) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

d) Enstitü yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa öğrenci programını bizzat kendisi yaptırmak zorundadır. Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirtilen süre içinde yaptıramayan öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma-bırakma günlerinde program yaptırabilir. Bu süre içinde de programını yaptırmayan öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere, bunu izleyen yarıyıl başında programını yaptırır. Aksi halde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Program yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

Ders Alma ve Bırakma

Madde 41 — Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alarak program yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders alma-bırakma günlerinde de danışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri programlarına ekleyebilir ya da programlarına aldıkları bazı dersleri bırakabilirler.

Kredi Transferi

Madde 42 — a) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce son beş yıl içinde bir enstitüden özel öğrenci olarak ya da yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı sayılacağı lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Bu şekilde transfer edilecek kredi miktarı, programın gerektirdiği toplam kredinin yarısını geçemez.

b) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak bu program için geçerli sayılan krediler doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

Devam Zorunluluğu

Madde 43 — Teorik ve uygulamalı derslere, ilke olarak, devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz, öğrenciye "F1" notu verilir.

Sınavlar

Madde 44 — Sınavlar: Ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere üç türdür.

a) Ara Sınav: Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

b) Genel Sınav: Bir dersin genel sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Dersi programına alarak devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin genel sınavına girmek zorundadır. Genel sınava girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.

c) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı ara ve genel sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde; genel sınav haklarını genel sınavların bitiminden itibaren bir ay içinde kullanırlar. Mazeret sınavı tarihi anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Ders Başarı Notu

Madde 45 — Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar v.b.) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi en çok %50 olabilir.

a) Notlar: Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir.

Puanlar

Notlar

Katsayılar

90-100

A1

4.00

85-89

A2

3.50

75-84

B1

3.00

70-74

B2

2.50

65-69

C1

2.00

60-64

C2

1.50

55-59

D1

1.00

50-54

D2

0.50

0-49

F3

0.00

G: Kredisiz derslerde başarılı.

K: Kredisiz derslerde başarısız.

F1: Devamsızlık nedeniyle genel sınava girme hakkı yok, başarısız.

F2: Genel sınava girme hakkı olduğu halde girmedi, başarısız.

F3: Genel sınava girdi, başarısız.

H (Mazeretli): Enstitü yönetim kurulunca geçerli görülen mazereti nedeni ile genel sınava girmeyen öğrenciler için enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydedilen not.

E: Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere E notu verilir. Öğrenci eksiğini, genel sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır kabul edilerek not verilir.

b) Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B1 notu almış olmaları gerekir.

c) Bir dersten C1’in altında not alan yüksek lisans öğrencisi ile bir dersten B1’in altında not alan doktora/sanatta yeterlik öğrencisi o dersi başarmamış sayılır ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

d) Gerekli hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve danışmanın ortak önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 46 — Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç iki hafta içinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak enstitü müdürlüğüne bildirilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Akademik Ortalamanın Hesaplanması

Madde 47 — Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa yazılmasından itibaren aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin aldığı "G" ve "H" notları akademik ortalama hesaplanırken dikkate alınmaz.

İlişik Kesme

Madde 48 — a) İki kez üst üste veya aralıklı olarak kaydını yenilemeyen,

b) Bilimsel hazırlık programlarının süresi sonunda başarılı olamayan,

c) Lisansüstü programlarında belirlenen en az ders yükünü tezli/SER yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında dört; tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programlarında altı yarıyılda başarıyla tamamlayamayan ya da bu süreler sonunda yüksek lisans programlarında en az 2.50, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 3.00 akademik ortalamayı tutturamayan,

d) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tez çalışmalarıyla ilgili uzmanlık alan derslerinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan,

e) Yabancı dil geliştirme süreleri sonunda: yeterlik sınavında başarılı olamayan yüksek lisans ve ÜDS sınavında başarılı olamayan doktora/sanatta yeterlik,

f) Doktora/sanatta sınavında ikinci kez başarısız olan,

g) Tez/SYEÇ önerisi jüri tarafından ikinci kez reddedilen doktora/sanatta yeterlik,

h) Tezi/SER’u ve SYEÇR’u jüri tarafından reddedilen,

i) Düzeltilmiş tezini/SER’nu ve SYEÇR’nu jüriye zamanında teslim etmeyen ve bu nedenle savunma sınavına girmeyen,

j) Programları süresi içinde tamamlayamayan,

öğrecilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet ve Diploma

Madde 49 — Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin de enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora savunma sınavı ya da yüksek lisans yeterlik sınavı jüri raporları ve tutanakları,

b) Enstitünün tez yazım ve basım yönergesine uygun olarak hazırlanan Tez/SER/SYEÇR’nun basılmış ve ciltlenmiş dokuz kopyası,

c) Tezin bilgisayar disketi ya da CD üzerine kaydedilmiş elektronik kopyası,

d) Yükseköğretim Kurulunca istenen tez/SER/SYEÇR için doldurulmuş "Tez Veri Giriş Formu" ile Türkçe ve yabancı dilde özet bilgi içeren bilgisayar disketi,

e) Enstitü tarafından istenen ve tezin/SER/SYEÇR’nun Türkçe ve yabancı dilde yazılmış ve danışmanı tarafından onaylanmış özetlerini içeren bilgisayar disketi.

İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen,

f) Yüksek lisans öğrencilerine "Yüksek Lisans" veya "Sanatta Yüksek Lisans",

g) Doktora öğrencilerine "Doktora/Bilim Doktorluğu",

h) Sanatta Yeterlik öğrencilerine "Sanatta Yeterlik"

diplomalarından biri verilir.

Lisansla aynı dalda yüksek lisans yapan öğrencilerin varsa ünvanlarına "Yüksek ….." ibaresi eklenir. Lisans ve yüksek lisans programlarının farklı olması durumunda "Yüksek Lisans" diploması verilir.

Diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve varsa verilen ünvan belirtilir. Diplomalar, enstitü müdürü ve Rektör’ün imzasını taşır.

ALTINCI BÖLÜM

Mazeretler ve İzinler

Mazeretler

Madde 50 — Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için, hastalığın Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinden; bunun mümkün olmadığı zorunlu hallerde herhangi bir resmi tedavi kurumundan alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi ve bu raporun enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Sağlık mazereti yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Raporlu sayılan sürede girilen sınavların notları ya da sonuçları geçersizdir.

Öğrenci, raporunun/mazeretinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde durumunu açıklayan dilekçesini ve raporunu/mazeretini kanıtlayan belgelerini enstitü müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Kabul edilen raporun/mazeretin öğrencinin eğitim süresine etkisi, enstitü yönetim kurulunca, bu süreye ihtiyaç duyulduğu zaman değerlendirilir.

İzinler

Madde 51 — Kabul edilebilir bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi olanakların ortaya çıkması halinde öğrenciye, danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıla kadar izin verilebilir. Anabilim dalı başkanlığı ve danışmanın önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde, enstitü yönetim kurulu kararıyla bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, enstitü yönetim kurulunun olumlu kararıyla kaydını yenilemek zorundadır.

Lisansüstü eğitim görmek üzere yurtdışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamadan geri dönenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulunun kararıyla öğrenciliklerine devam edebilirler. Askerlik görevleri nedeniyle enstitü’lerden geçici olarak ayrılan öğrenciler, izinli sayılırlar.

İzin süresi sonunda dönmeyenlerin ya da kaydını yenilemeyenlerin enstitü ile ilişiği kesilir.

İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yetki ve Yürürlük

Yetki

Madde 52 — Enstitülerde, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konular; ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile düzenlenebilir. Ayrıca Senato uygulamaya ilişkin düzenlemeleri doğrudan yapabilir.

Madde 53 — Tabi oldukları yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan hükümleri nedeniyle 2002-2003 öğretim yılı sonuna kadar ilişiği kesilmiş olanlara, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.

Madde 54 — Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerden doğrudan uygulanabilir nitelikte olanlar, bu Yönetmelikte değişiklik yapılmadan uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 55 — 27 Aralık 1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 56 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 57 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

Harran Üniversitesinden:

Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 16/5/2002 tarihli ve 24757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 — Yatay ve dikey geçiş kontenjanları, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

Meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabul, kayıt ve intibakları “Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” esas alınarak, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.

Harran Üniversitesine bağlı birimlere, Üniversite içinden veya diğer üniversitelerden yapılacak yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca, ilgili birimin yönetim kurulunca düzenlenir.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, her yarıyıl/yıl eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içerisinde, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları dersler için muaf olma isteği ile başvuruda bulunabilirler. Bu konuda ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2003/5752

Karar

: 2003/7013

İncelenen Kararın

 

Mahkemesi

: Eskişehir 3. S.H.

Tarihi

: 7/9/2000

Numarası

: 2000/856-2000/990

Davacı

: Salih Korkmaz ve Nilüfer Korkmaz

Davalı

: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve

 

Kayyım Şeyda Arslan

Dava Türü

: Evlat Edinmeye İzin

Temyiz Eden

: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacıların 26/6/2000 tarihli dava dilekçesi ile, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün izni ile 22/10/1999 doğumlu Barış Türkcan’a 11/11/1999 tarihinden itibaren baktıklarından bahisle, küçük Barış’ı evlat edinmelerine izin verilmesini istediği ve kayyım aleyhine açtıkları davanın, mahkemece kabul edildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dosya içeriğinden, Uşak İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün yazısı ile buluntu çocuk olarak nüfusa tescil edilen Barış Türkcan’ı davada temsil etmek üzere, Şeyda Arslan’ın kayyım olarak atandığı görülmektedir.

Dava ve hüküm tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 353/son maddesinde, "Kanunda hilafına sarahat olmadıkça vasiye ait hükümler, kayyım hakkında da caridir" hükmü mevcuttur.

Aynı Kanunun 406. maddesi gereğince, vesayet altındaki kimsenin evlatlığa alınması için Sulh Hukuk Mahkemesinin izin vermesi ve Asliye Hukuk Hakimliğinin de bunu tasvip etmesi zorunludur. Geçerlilik şartı olan bu hususun mahkemece re’sen gözetilmesi gerekirken, kayyım tayininden sonra, Asliye Hukuk Mahkemesince verilmiş tasvip kararı olmadığı halde işin esasına gidilerek, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 12/5/2003

——• ——

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden:

Esas

: 2003/2212

Karar

: 2003/3027

Mahkemesi

: Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk

Tarih

: 21/11/2002

Numarası

: 2002/929-2002/1709

Davacı

: Mustafa Aslantürk vd.

Davalı

: Fatma Aydın

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 11/6/2002 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 21/11/2002 günlü temyiz edilmeden kesinleşen hükmün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20/3/2003 gün 2002036071 sayılı tebliğnamesi ile H.U.M.K.nun 427/6. maddesi gereğince kanun yararına bozulması istenilmiş olmakla, dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü.

KARAR

Dava, 1371 parsel sayılı 1681916 metrekare miktarında tapuda tarla niteliğinde 5000/1681916 hisse ile davalı adına kayıtlı taşınmazda davalı payının davacılar tarafından haricen davalıdan satın alımına dayalı tapu iptali ve 28 davacı adına eşit payla iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, tapu maliki davalının duruşmadaki kabul beyanı gereğince davanın kabulüne dair verilen karar, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, davada İmar Kanununun 18/son maddesi gereğince inceleme yapılmadan verilen hükmün H.U.M.K. 427/6. maddesi gereğince kanun yararına bozulmasını, Adalet Bakanlığının gösterdiği lüzum üzerine istemiştir.

Dava, harici satın almaya dayalı tapu iptali ve davacılar adına tescil isteğine ilişkindir. 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin son fıkrasına göre "Veraset yolu ile intikal eden, bu kanun hükmüne göre şuyulandırılan, Kat Mülkiyeti Kanununun uygulaması, tarım ve hayvancılık, sanayi ve depolama amacı için yapılan hisselendirmeler ile cebri icra yolu ile satılanlar hariç imar planı olmayan yerlerde, her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz" hükmü getirilerek, imar planı olmayan yerlerde yapılaşma amacına yönelik olarak arsa ve parsellerin hisselere ayrılarak satışı ve satış vaadi yapılması kamu düzeni gereğince yasaklanmıştır. Yine bu hükme göre imar planı dışında olsa da taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmakta ise yapılaşma amacı yok ise satış vaadi sözleşmeleri yapılabilir. Bu hükmün amacı imar planı uygulanmasına geçilmeyen yerlerde çarpık yapılaşmayı önlemeye yöneliktir.

Dava konusu parsel büyük arazi parçası olup içersinde çok miktarda bina yapılabilecek nitelikte olduğu, tapuda tarla niteliğinde gözüktüğü halde, İmar Kanununun belirtilen hükmüne göre satışı yasaklanan yerlerden olup olmadığı araştırılmadan ve neticesine göre satışı yasaklanan yerlerden ise davalının kabul beyanının H.U.M.K. 95/2. maddesi gereğince, hukuki sonuç doğurmayacağının, Mahkemece resen gözetilerek neticesine göre bir karar verilmesi gerektiği dikkate alınmadan, davalının davayı kabul beyanına itibar edilerek tesis edilen hüküm kanuna aykırı görüldüğünden bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Mahkeme hükmünün, H.U.M.K.nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak üzere Kanun yararına BOZULMASINA, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına gönderilmesine, Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayınlatılmasına, 14/4/2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

—— • ——

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas : 2003/1967

Karar : 2003/3701

Davacı Dursun Erdinç ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Refahiye Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 25/7/2002 günlü ve 2002/31-238 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Başsavcılığının 12/3/2003 gün ve Hukuk-2003030551 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacı dava dilekçesinde, ölmüş olan babasının nüfus kütüğünde yazılı adının değiştirilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Özel hukuk açısından ad, kişiyi tanıtan ve onu diğer bireylerden ayırmaya yarayan bir kavramdır. Kendine özgü kişiliği ve özvarlığı olan her birey, başkalarından adıyla ayırt edilir, toplum ve ailesi içinde bununla yer alır. Onun içindir ki her kişinin bir adının olması ve adının nüfus siciline yazılması yasayla zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk aynı zamanda kişinin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir öğesini oluşturan adını özgürce seçmesi ve onunla tanınması için kendisine tanınmış bir temel kişilik hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınmış olan adın, kişilik hakları içerisinde taşıdığı önemi gözönünde bulunduran 4721 Sayılı Türk Medeni Yasasında kişiliği korumaya ilişkin hükümlerle yetinilmeyip (m. 23-25), onu ayrıca düzenlemek yoluna gidilmiştir (m. 26-27). Buna göre anılan Yasanın 27. maddesi hükmü uyarınca adın değiştirilmesi, ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir ise de kişiye sıkı sıkıya bağlı olan ad üzerindeki bu hakkı, kişinin kendisinden başkası kullanamaz.

O halde somut olayda, yaşamı süresince nüfus kütüğünde yazılı adını taşıyıp bu adla öldüğü anlaşılan kişinin (babanın) adının değiştirilmesi istemiyle davacı (oğlu) tarafından açılan davanın aktif husumet ehliyeti yokluğundan reddi gerekirken, mahkemece işin esasına girilerek istem gibi hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı görülmüştür.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.’nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 5/5/2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Sayfa Başı