Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Haziran 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25135

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2003/5645 "Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan Türkiye’de Yerel Demokratik Yönetişimi Teşvik Amacıyla Sürdürülebilir İlişkiler Ağı Kurulması” Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5599 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli’nde Yeni Yerleşim Birimleri Kurulması ve Söz Konusu Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

Yönetmelikler

— Muay Thai Khan Derece ve Sınav Yönetmeliği

— Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

— Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/2)

— Ankara İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2003/1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı : 2003/5645

Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında hazırlanan ve Hükümetimiz adına 3/2/2003 tarihinde imzalanan TUR/03/M01 sayılı ve “Türkiye’de Yerel Demokratik Yönetişimi Teşvik Amacıyla Sürdürülebilir İlişkiler Ağı Kurulması” konulu ekli Proje Belgesinin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 28/4/2003 tarihli ve ÇEGY/166026 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

M.V.GÖNÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K. UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

C. ÇİÇEK

Z. ERGEZEN

M. BAŞESGİOĞLU

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı V.

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı V.

Ulaştırma Bakanı

B. ATALAY

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

B. YILDIRIM

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Sayfa Başı


Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

 

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

10 Haziran 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-8957

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2003 tarihinden itibaren Belçika ve Fransa’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan             

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

10 Haziran 2003

B.01.0.KKB.01-06-113-2003-702

 

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10 Haziran 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-8957 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Haziran 2003 tarihinden itibaren Belçika ve Fransa’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5599

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca 5/6/1986 tarihli ve 86/10730 sayılı Kararname ile uygulama alanı ilan edilmiş bulunan Şanlıurfa İli’nde yeni yerleşim birimleri kurulması ve söz konusu yerleşim birimlerinin uygulama alanı olarak tespit edilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 29/4/2003 tarihli ve 1393 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 3 ve 14 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

B. ATALAY

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

DevletBakanı

A. BABACAN

M.A. ŞAHİN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

A. AKSU

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Muay Thai Khan Derece ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; muay thai spor dalının uluslararası alanda başarılı olması, stil, teknik ve yöntemlerle yüksek performanslı sporcular yetiştirilmesi için yapılacak sınavlar ile sınava girecek sporcular ve sınavı yapacak üyelerle ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, muay thai sporunu yapan sporcular ile sınav yapacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon: Karate Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Karate Federasyon Başkanını,

İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Temsilcisi: Federasyon il spor dalı temsilcisini,

IMTF: Uluslararası Muay Thai Federasyonunu,

EMTF: Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

Sınav Kurul Üyeleri: Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi ve master derecesi yüksek, aktif, öncelikle Federasyon kurullarında görevli kişileri,

Antrenör: Muay thai spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,

Özel Okullar: İl müdürlüğünce ruhsat verilmiş özel ve tüzel kişilerce çalıştırılıp yönetilen muay thai spor çalışma yerlerini,

Sınav: Tüm khan sınavlarını,

Khan: Sporcuların kuşak derecesini,

Pradjead: Takılacak mongonk rengini,

Kru: Nitelikli usta muay thai antrenörünü,

Kru Yai: Kıdemli usta muay thai antrenörünü,

Arjarn Master: Baş kıdemli usta derecesine sahip muay thai eğiticisini,

Grand Master: En üst seviye usta muay thai eğiticisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Khan Sınavlarında Uygulanacak Temel İlkeler

Madde 5 — Khan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler şunlardır:

a) Türkiye’de yapılan tüm muay thai khan sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılmaz.

b) Sınav kurulunu oluşturacak veya sınav yetkisi verilecek kişiler üstün teknik bilgi sahibi, yüksek dereceli aktif öğretmenler arasından seçilir.

c) Kru sahibi olmayanlar ile Federasyonun sınav yetkisi vermediği öğretmenler sınav yapamazlar. Verdikleri khan Federasyonca geçerli kabul edilmez.

d) Federasyon, kru sahibi bulunmayan illere, sınav kurulunu diğer illerden gönderir.

e) Özel muay thai okullarındaki khan sınavları, Federasyonun yetkili kıldığı öğretmenlerce il temsilcisinin yönetim ve kontrolünde yapılır. Bu sınavlarda, il temsilcisi veya il tertip kurul üyelerinden biri gözlemci olarak bulunur.

f) Sınav kurulu, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder.

g) Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.

h) Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılarlar.

i) Sınavlarla ilgili ücretler ve sınav dönemi, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir ve Genel Müdürlük hesabına yatırılır.

j) Federasyonca görevlendirilen sınav kurul üyelerinin harcırahları, Harcırah Kanununa göre Federasyonca ödenir.

k) İlinde sınav yetkisine sahip öğretmen bulunmayan il müdürlükleri sınav yetkisini haiz öğretmeni sınav döneminden bir ay önce Federasyondan ister. Bunların harcırahları o il müdürlüğünce karşılanır.

l) İl müdürlüklerince istenen sınav yetkilileri, teknik ve eğitim kurullarınca belirlenir.

Khan Derece Sınavları

Madde 6 — Khan derece sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır;

a) Khan derece sınavlarında, en az 2 nci kademe antrenörlük (12 khan kru) belgesine sahip antrenörler görev alırlar. 2 nci kademe antrenör (12 khan kru) bulunmayan illerde Federasyonun izniyle en az 1 inci kademe antrenöre (11 Khan) görev verilebilir.

b) Sınavlar her okulda ayrı ayrı yapılabileceği gibi, yeknesaklığın sağlanması yönünden belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu husus, o sınav dönemi için tüm okullara il temsilcisi tarafından duyurulur.

c) Sınavlar; ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere yılda dört kez yapılır.

d) Kendi kulüp veya okulu dışında başka bir yerde sınava girmek isteyenler, kendi okul idarecisi veya antrenöründen izin belgesi alırlar. Üç ayı doldurmadan ikinci bir sınava girilmez ve girenlerin sınavları iptal edilir.

e) Sınav kurulu veya sınav öğretmeni, sınav listelerine sınava gireceklerin adını, soyadını, baba adını, doğum tarihini, doğum yerini, khan derecesini, öğrenim durumunu ve sınav tarihini kayıt eder. Bu yazılanlar, muay thai bilgi defteri ve kimlik kartlarındaki bilgilere uygun olmalıdır. Aynı listeye sınav sonuçları da yazılır ve sınav kurulunca imza altına alınır. Khan derecesine yükselenler Federasyona bildirilir.

f) Sınavlardaki başarıda, başarısızlıkta listeye ve kimlik kartlarına işlenir.

g) Sınavlarda başarılı olan sporcuların kimlik kartlarındaki khan derecesi il temsilcisi ve Federasyon Başkanı tarafından onaylanır.

Sınava giren sporcular muay thai kimlik kartlarını yanlarında bulundururlar. Bu kart müsabakalara lisansla birlikte ilgililere teslim edilir. Müsabaka sonuçları gerektiğinde kimlik kartlarına işlenir.

Muay thai sporuna başlangıç için, khan durumu, muay thai sporunun özel kültür fiziği, düşme, esneme, gerdirme, sıçrama ve özel teknikleri ile tıbbi yönden dengeli ve süratli bir gelişim sağlaması açısından lisans çıkarma yaşı 7 olarak kabul edilir.

Buna göre sporcular aşağıdaki tabloya uygun olarak sınava girerler.

 

Khan

Pradjead Tablosu

 

1

Beyaz pradjead

 

2

Sarı pradjead

 

3

Sarı-beyaz pradjead

 

4

Yeşil pradjead

 

5

Yeşil-beyaz pradjead

 

6

Mavi pradjead

 

7

Mavi-beyaz pradjead

 

8

Kahverengi pradjead

 

9

Kahverengi-beyaz pradjead

 

10

Kırmızı pradjead

İki sınav arasında en az üç ay geçmelidir. Bu üç ay içinde devamlı çalışmış olanlar sınava alınır.

Federasyon, görevini yapmayan veya kötüye kullanan öğretmenlerin yetkilerini geri alır.

Sınavların Şekli ve Düzeni

Madde 7 — Sınavların şekli ve düzeni aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Sınavlarda Federasyonun teknik ve eğitim kurullarının hazırlamış olduğu sınav teknik ve hareketleri sorulur.

b) Khan yükselmesi için teknik bilgi yanı sıra, yaş, fizik yapı ile okul ve kulüp içinde ve dışındaki kişilik, davranış ve karakter yapısı da göz önünde bulundurulur.

c) Sporcuların muay thai kıyafetleri çok temiz ve usulüne uygun olmalıdır.

d) Sınav, en düşük khan dan başlayıp en yükseğe doğru gidilir.

Tekniklerin uluslararası kabul edilmiş orijinal Tayland’ça isimlerinin yanı sıra Türkçe isimleri de bilinmelidir. İstenilen teknikler başarılı bir şekilde devam ediyorsa, sınav kısa sürdürülür. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarı puanı 60’dır. Her teknik grubundan ayrı ayrı ortalama başarı sağlama esastır.

Belgelerin Denkliği

Madde 8 — Federasyon isteği ile Spor Eğitim Daire Başkanlığının açmış olduğu antrenör yetiştirme kurslarında başarılı olup antrenörlük belgesi alanlar ile IMTF veya EMTF’nin açmış olduğu kurslardan alınan khan belgeleri Federasyonca, IMTF veya EMTF’in belirlediği aşağıdaki kademelere göre denkliği yapılır ve adlandırılır.

a) 11 inci khan kırmızı-beyaz pradjead: 1 inci kademe (yardımcı antrenör),

b) 12 nci khan kırmızı-sarı pradjead kru: 2 nci kademe (antrenör),

c) 13 üncü khan kırmızı-gümüş pradjead kru yai:3 üncü kademe (kıdemli antrenör),

d) 14 üncü arjarn gümüş pradjead master: 4 üncü kademe (başantrenör),

e) Grand master gold pradjead g.master: 5 inci kademe (teknik direktör).

Yabancı ülkelerde muay thai sporu ile ilgilenmiş Türk sporcuların yabancı ülke resmi federasyonlarından almış oldukları khan ve antrenörlük belgeleri Federasyon Teknik Kurulunca incelenir, usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra kişiye denklik belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 9 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, IMTF veya EMTF’nin çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Millî Savunma Bakanlığından:

Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri

Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin Bazı

Maddelerinin Değiştirilmesi

Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 — 12/7/1984 tarihli ve 18456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 21/1/1995 tarihli ve 22178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik, 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 — Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı eğitim hastahaneleri döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanı aşağıda belirtilmiştir:

1) Yatak adedinin % 5’ine kadar sivil kişilerin muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak,

2) Türk Silâhlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığına yurt içinden veya yurt dışından Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek oran veya sayıda kabul edilecek sivil hastaların muayene ve tedavilerini ayakta veya yatırarak yapmak,

3) Tıbbî faaliyet alanı ile sınırlı olmak ve Genelkurmay Başkanlığının izni alınmak kaydı ile mal ve hizmet üretiminde bulunmak.”

MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 10/5/1999 tarihli ve 23691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişik (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Kadro personelinden olup, kadro vazifesine ek olarak döner sermaye işlerinde çalışanlara (tabipler hariç), Gülhane Askerî Tıp Akadamesi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye Yönetim Kurulu tarafından 2000 ilâ 4000 arasında tespit edilecek gösterge rakamının, her yıl Bütçe Kanununda gösterilen aylık katsayı ile çarpılmasından elde edilecek miktar, aylık ek görev ücreti olarak ödenir.”

Yürürlük

MADDE 3 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

—— • ——

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından:

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 2 — 2003-2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere resmî ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere, seçmeli ders kitapları dışında, Bakanlıkça satın alınarak parasız dağıtılacak ders kitapları için bu okullarda seçim yapılmaz.

2003-2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere ders kitaplarının fiyatları, Haziran ayının son haftasında Tebliğler Dergisinde yayımlanır.”

Yürürlük

MADDE 2 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 —Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Ankara Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar No      : 2003/1

Karar Tarihi : 9/5/2003

Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; mevsim gereği vukuu muhtemel orman yangınlarının önlenmesi, mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66 ncı maddelerinin verdiği yetkiye istinaden Ankara İli dahilinde; 1 Haziran - 31 Ekim 2003 tarihleri arasında, aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 1 — Pikniğe ayrılan orman içi dinlenme yerleri Atatürk Orman Çiftliği (Gazi Piknik Alanı), Yenimahalle Söğütözü,Güdül Sorgun Göleti ve Yaylası,Bala Beynam Ormanı, Çamlıdere Çamkoru, Çubuk Karagöl, Nallıhan Hoşebe,Beypazarı Tekkedağı ve Eğriova, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı dışında koruma altına alınan orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun, hiçbir şekilde giriş ve çıkış yapılmayacak, ateş yakılmayacaktır. Ateşli maddeler ile dolaşılması ve yol kenarlarında piknik yapılması yasaklanmıştır.

Madde 2 — Vatandaşlar; kendilerine tahsis edilmiş piknik alanlarında gösterilen yerlerde mangal yakarak faydalanabileceklerdir. Ayrılırken yakılan ateşi tamamen söndürdükten ve çöplerini çöp bidonuna attıktan sonra piknik yerini terk edecektir.

Madde 3 —Ankara Valiliğince Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri kanalıyla duyurusu yapılan, anız ve bitki örtüsü yakılması yasaklanmıştır.

Madde 4 —Piknik yerleri ve orman alanı civarındaki konaklama yerleri ile sanayi tesisleri yangına karşı gerekli tedbirleri alarak kendi söndürme ve koruma ekiplerini oluşturacaklardır. Yangına müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacaklardır.

Madde 5 —Yüksek gerilim hatlarının bakım ve yapımı ile mükellef kuruluşlar, TEDAŞ Genel Müdürlüğü yetkililerince sürekli kontrol edilerek, enerji nakil hattı altında kalan ağaç ve otların temizliğine dikkat edeceklerdir.

Madde 6 —Belediyeler, orman civarındaki çöp alanlarında muhtemel orman yangınlarına karşı tedbir alacaklardır.

Madde 7 —Orman İşletme Müdürlükleri,Şeflikler,Polis ve Jandarma işbirliği ile yangın mevsimi süresince kontrol ve devriye hizmetleri gerçekleştirilecektir.

Madde 8 —Yangını gören ve haber alan herkes, resmi ve özel kuruluşlar en yakın orman teşkilatına veya 177 nolu Alo Yangın İhbar telefonuna bildireceklerdir. Ulaşılamayan kör noktalardan 112 Hızır Acil, 154 Trafik, 155 Polis, 156 Jandarma aranacaktır.

Madde 9 —Orman İşletme Müdürlükleri tüm imkanları ile orman yangınlarına müdahale edecekler, gerekirse kamu kuruluşları ve özel sektör imkanları seferber edilerek, yangının büyüklüğüne göre gerektiğinde Valilik kanalıyla Askeri Birliklerden yardım istenecektir.

Madde 10 — Yangın mıntıkalarındaki enerji nakil hatları yangına hassas günlerde; Orman,Jandarma ve Emniyet ekiplerince talep edilmesi halinde BEDAŞ yetkililerince enerjiye kapatılacaktır.

Madde 11 — Birinci maddede belirlenen piknik alanları dışında,Ankara Şehir Merkezi Yeşil Kuşak sahalarında piknik amacı ile orman içine girmek, karayolu güzergahında ve Atatürk Orman Çiftliği, Devlet Mezarlığı çevresinde araç park edilmesi yasaklanmıştır.

Madde 12 —İş bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında başka bir suç oluşturmadığı takdirde 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

Yürürlük

Madde 13 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 —Bu Kararı Ankara Valisi yürütür.

Sayfa Başı