Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

9 Haziran 2003

PAZARTESİ

Sayı : 25133

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

— Işık Üniversitesi Yönetim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kamu İhale Kurulu Kararları

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-103 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-104 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-105 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-106 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-107 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-109 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-110 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-111 Sayılı Kararı

— Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.Z-112 Sayılı Kararı

Tebliğ

— Yozgat İli Sınırları İçerisinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

Işık Üniversitesinden:

Işık Üniversitesi Yönetim Bilimleri Araştırma

ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 — Işık Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Işık Üniversitesi Yönetim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Merkez), işletme, ekonomi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında araştırma yapmak ve bu alanlarda yurt içinde ve yurt dışında yapılan araştırmaların ürünlerini ve sağlanan birikimlerini Türkiye’nin kamu ve özel sektörlerindeki kuruluşlara ve kişilere aktararak bunların çağdaş yöneticilik doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Faaliyet Alanı

Madde 2 — Merkez, işletme, ekonomi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında:

a) Uygulamalı araştırmalar yapar,

b) Araştırma ürünlerini ve birikimlerini yaymak için bilimsel toplantılar, seminerler, kurslar düzenler ve benzeri eğitim programları geliştirip uygular,

c) Danışmanlık hizmetleri sunar,

d) Çalışmaları ile ilgili yayınlar yapar,

e) Benzer amaçlı kuruluşlar ile işbirliği yapar.

Merkez, bu çalışmalarını yürütebilmek için gerekli örgütlenmeleri yapar.

Organlar

Madde 3 — Merkez’in organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Danışma Kurulu,

c)Yönetim Kurulu,

d) Müdür.

Genel Kurul

Madde 4 — Işık Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevli tam zamanlı öğretim üyeleri, diğer fakülte dekanları ve fakülte yönetim kurullarınca 3 yıl için seçilen tam zamanlı birer öğretim üyesi, Merkez Genel Kurulu’nun doğal üyesidir. Işık Üniversitesinin diğer fakültelerinde görevli tam zamanlı öğretim üyeleri de, Genel Kurul kararı ile üye olabilirler.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

c) MERKEZ’in çalışma ilkelerini belirlemek,

d) MERKEZ’in yıllık çalışma programını görüşüp onaylamak,

e) MERKEZ’in yıllık faaliyet raporunu görüşüp değerlendirmek,

f) MERKEZ çalışmalarının gerektirdiği örgütlenmeyi gerçekleştirmektir.

Danışma Kurulu

Madde 5 —Danışma Kurulu, Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanının ve MERKEZ Yönetim Kurulunun önereceği Fevziye Mektepleri Vakfı ve Işık Üniversitesi camiası mensupları, mezunları ve MERKEZ’in çalışmaları ile ilgili özel ve kamu kuruluşları temsilcileri arasından genel Kurulca üç yıl için seçilen en çok on kişiden oluşur.

Danışma Kurulu yılda en az bir kez MERKEZ Müdürünün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanır; MERKEZ çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

MERKEZ ile iş, ekonomi ve kamu dünyası arasında köprü görevi yapacak Danışma Kurulu, MERKEZ’in araştırma, yayın, yönetici eğitimi ve benzeri çalışma alanları için kendi üyeleri arasından veya dışardan seçeceği kişilerle çeşitli danışmanlık komiteleri oluşturabilir.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — MERKEZ Yönetim Kurulu, Müdür ve Genel Kurulca kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üç üyenin katılımıyla toplanır ve oybirliğiyle karar verilir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) MERKEZ’in idari, teknik ve akademik eleman ihtiyaçlarını belirlemek ve Müdürden gelen atama önerilerini inceleyip Rektörlük Makamına sunmak,

b) MERKEZ’in yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, gerekli düzenlemeleri yapmak,

c) Yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

d) MERKEZ’in yürüteceği projeleri ve projelerde görev alacak ekibi oluşturarak Rektörün onayına sunmak,

e) MERKEZ’den talep edilecek projeleri ve işleri değerlendirmek, uygun gördüğü proje ekibini oluşturarak Rektörün onayına sunmak,

f) MERKEZ Müdürünün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

 

Müdür

Madde 7 — Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanının Fakültesinin mensubu tam zamanlı öğretim üyeleri arasından göstereceği iki adaydan birisi Rektör tarafından Mütevelli Heyetine önerilir. Heyetin uygun görmesi halinde Müdürün görevlendirilmesi yapılmış olur. Müdürün görev süresi 2 yıldır. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilir.

Müdür, Genel Kurul Üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir.

Müdürün görevleri şunlardır:

a) MERKEZ’i temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu Kararlarını uygulamak,

c) MERKEZ personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak,

d) MERKEZ’ce yürütülen projelerin gelişmesini izlemek ve projelerin planlanan zamanda bitmesi ve Işık Üniversitesince hedeflenen üstün kalitede olması için gerekli önlemleri almak,

e) Yönetim Kurulunun uygun bulduğu yıllık çalışma programı ile faaliyet raporlarını, Genel Kurulun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak,

Müdür, gerekli hallerde yardımcısını vekil olarak görevlendirebilir. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği görevleri yapar ve oya katılmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

Projeler

Madde 8 — MERKEZ’de her araştırma, uygulama, eğitim ve danışmanlık çalışması bir proje çerçevesinde yürütülür.

Proje yürütücüsü ve projede görev alacak diğer öğretim elemanları ve uzmanlar MERKEZ Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile belirlenir.

Proje yürütücüsü, proje bütçesinin ve proje çalışma programının hazırlanıp uygulanmasından, projenin Işık Üniversitesince benimsenen kalitede ve zamanında tamamlanmasından MERKEZ Müdürüne karşı birinci derecede sorumludur.

Proje tamamında ise projenin kapsamı, bölümleri, aşamaları, takvimi, ekibi ve ekip içindeki görev dağılımı gösterilir.

Genel Esaslar

Madde 9 — MERKEZ’ce yürütülecek projelerde görev alacaklara yapılacak ödemelerin tabi olacağı genel esaslar Işık Üniversitesi Mütevelli Heyetince belirlenir.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğ

Yozgat Valiliğinden :

Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması

Gereken Tedbirler Hakkında Karar

Karar Sayısı : 1

Karar Tarihi : 23/5/2003

“Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik” gereğince; Yozgat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu 23/5/2003 tarihinde Vali Gökhan SÖZER başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 — Orman İşletme Müdürlükleri yangın gözetleme kulelerini ve ilk müdahale ekiplerini 1/6/2003-31/10/2003 tarihleri arasında her türlü alet ve edevatları ile birlikte 24 saat müddetle göreve hazır biçimde tutacaklardır.

2 — Orman içi piknik alanları dışında piknik yapılmayacak ve ateş yakılmayacaktır. Piknik alanında ise piknik ocakları dışında ateş yakılmayacaktır.

3 — Yozgat Çamlığı Milli Parkının piknik için ayrılan sahası dışında, Kirazlı Göleti Ağaçlandırma sahasında, Cevdet Dündar göleti bitişiğindeki ağaçlandırma sahasında ve Sorgun Üçtepeler Ağaçlandırma sahasına giriş - çıkış, ateş yakmak ve piknik yapmak yasaktır.

Tel örgü ile koruma altına alınan ve piknik yapmanın, ateş yakmanın ve avlanmanın yasak olduğunu belirten tabelaların bulunduğu orman ve ağaçlandırma sahalarına görevliler dışında her ne maksatla olursa olsun hiçbir şekilde giriş - çıkış yapılmayacaktır.

Orman yangınları konusunda her türlü ihbarlar ALO177 (Ücretsiz) yangın hattına bildirilecektir.

4 — Yozgat İli sınırları içinde, doğal dengeyi bozan, tabiata ve çevreye zarar veren, orman yangınlarına neden olan, Türk Telekom ve TEDAŞ gibi kamu kurumları nakil hatlarına zarar veren anız yakımları yasaklanmıştır.

5 — Orman içi ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama işletmecileri orman yangınına karşı gerekli tedbirleri alacaklar, duman gördüklerinde haber verecekler ve gerektiğinde müdahale edeceklerdir.

6 —Orman yangınlarının çıkma ihtimalinin fazla olduğu bölgelerde ormanlara giriş ve çıkışları kısıtlayan 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi gerekirse mülki amirler tarafından kullanılacaktır.

7 — Yozgat İlindeki tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar arasında “OrmanYangınları ile Mücadele” konusunda yardımlaşma ve işbirliği mümkün olan en yüksek seviyede tutulacaktır.

Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı