Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

1 Mayıs 2003

PERŞEMBE

Sayı : 25095

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

— Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5475     Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Tasfiye Edilen Bağlı Ortaklıklarına Ait Bazı Kadroların İptal Edilmesi Hakkında Karar

2003/5485     Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2003/5489     Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında, Topluluğun Halk Sağlığı Alanındaki Eylem Programına (2003-2008) Türkiye’nin Katılımı Hakkındaki Mutabakat Zaptı’nın Türkçe Metninin Ekinin 1 inci Maddesinde Yer Alan “975.697 Euro”nun “957.697” Şeklinde Değiştirilmesi Hakkında Karar

2003/5493     Adıyaman İli, Merkez İlçesine Bağlı Karıcık Belediyesi’nin Adının “Atakent” Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma,Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/35)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/36)

— Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:ÖSG-2003/37)

— Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM - 2003/2)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/4)

— İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/5)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/17 Sayılı Kararı

— Balıkesir İli Sınırları İçerisindeki Bazı Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar (No: 2003/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

Anayasa Mahkemesi Kararı

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/30, K: 2003/2 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

30 Nisan 2003

B.02.0.PPG.0.12-305-6781

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Bilgi Toplumu Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere, 1 Mayıs 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi Güler’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

RecepTayyip ERDOĞAN

Başbakan          

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

30 Nisan 2003

B.01.0.KKB.01-06-71-2003-535

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30 Nisan 2003 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-6781 sayılı yazınız.

Bilgi Toplumu Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere, 1 Mayıs 2003 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5475

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tasfiye edilen bağlı ortaklıklarına ait ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı’nın 7/4/2003 tarihli ve 8158 sayılı yazısı üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Baka

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5485

Ekli listede adları yazılı mahalli idare birliklerinin kurulmasına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığı’nın 2/4/2003 tarihli ve 61224 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5489

6/3/2003 tarihli ve 2003/5344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında,Topluluğun Halk Sağlığı Alanındaki Eylem Programına (2003-2008) Türkiye’nin Katılımı Hakkındaki Mutabakat Zaptı”nın Türkçe metninin ekinin 1 inci maddesinde yer alan “975.697 Euro”nun “957.697 Euro” şeklinde değiştirilmesi; Dışişleri Bakanlığı’nın 31/3/2003 tarihli ve ABEY/120172 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Baka

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5493

Adıyaman İli, Merkez İlçesine bağlı Karıcık Belediyesi’nin adının “Atakent” olarak değiştirilmesinin tasdiki; Danıştay’ın görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 4/4/2003 tarihli ve 56726 sayılı yazısı üzerine, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. ŞENER

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 22/11/1993 tarihli ve 21766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinin değişik 7 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 23 yaşını bitirmiş olmak,”

Yürürlük

MADDE 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı görülen adayların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavı kazanan adayların, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına kabul edilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) TMO : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür : Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

c) Teftiş Kurulu Başkanlığı : Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Kurulu Başkanlığını,

d) ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

e) KPSS : (Kamu Personel Seçme Sınavı) : 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavı,

f) Giriş Sınavı : TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavını,

g) DPB : Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu Personel Seçme Sınavına İlişkin Esaslar

Kamu Personel Seçme Sınavı Usul ve Esasları

Madde 5 — KPSS usul ve esasları, yer ve zamanı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda DPB ve ÖSYM tarafından ortaklaşa belirlenerek ÖSYM tarafından uygulanır.

Kamu Personel Seçme Sınavı Sonuçlarına Göre Kurumca Yapılacak Sınava Çağrılacak Adaylarda Aranan Şartlar

Madde 6 — TMO Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına, ÖSYM tarafından yapılan KPSS’ye katılan ve 100 tam puan üzerinden Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilecek puan türünde 70 ve daha yukarı ağırlıklı puan alan adaylardan, Türkiye’deki Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Fakülteleri ile en az 4 akademik yıl eğitimle lisans diploması veren ve yukarıda belirtilen Fakültelere eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki benzeri eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilirler.

Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı şartları taşımaları ve Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir), sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmalarına elverişli olması ve denetim elemanlığının gerektirdiği yapı ve niteliklere sahip olmaları, erkek adaylar için askerlik hizmetlerini yapmış olmaları veya tecilli olmaları, herhangi bir daire ve kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin veya iş sözleşmelerinin bulunmaması, 5/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde özel şartları belirlenmiş olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına daha önce 2 defadan fazla girmiş olmamaları koşullarını taşımaları zorunludur.

Duyurma

Madde 7 — KPSS’ye girmiş olan adaylardan, TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacaklarda aranacak genel ve özel şartlar, başvuruların tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları, içeriği ve değerlendirme yöntemi, sınav gününden en az iki ay önce başlamak üzere Türkiye genelinde yayın yapan en az iki günlük gazetede ve Resmi Gazete’de ilan olunur.

Başvurular

Madde 8 — KPSS’ye girmiş olan adayların TMO tarafından yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuruları, sınav ilanlarında açıklanan tarihler arasında Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır. KPSS Sınav Sonuç Belgesi yanında, adayların istenen belgeler ile birlikte dolduracakları Sınava Başvuru/İş İstem Formunu son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar Teftiş Kurulu Başkanlığına vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav Başvuru/İş İstem Formları; Ankara’da TMO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından, İstanbul, İzmir, Afyon, Konya, İskenderun, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüklerinden sağlanabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Adayların Kurumca Yapılacak Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Çağrılması

Madde 9 — KPSS Sınav Sonuç Belgesinin doğruluğu kontrol edilir.

6 ncı maddede yer alan şartları taşıyan adaylardan başvurusu kabul edilenler, ÖSYM tarafından yapılan KPSS’de aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanırlar. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına açıktan atama izni alınmış Müfettiş Yardımcısı kadrosu kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere tespit edilen sayıda aday çağrılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı

Madde 10 — TMO Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, 9 uncu maddeye göre, Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylara, sınavların yeri, tarihi ve diğer şartlarını gösteren bir Sınav Giriş Belgesi verilir.

Giriş Sınavı Sonuçları adaylara yazılı olarak duyurulur.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 5/12/1993 tarihli ve 21779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 11 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 12 — 4/7/2001 tarihli ve 24452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

(PİGM - 2003/2)

Madde 1 — 25/6/1998 tarihli ve 23383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu’nun İşleyişi Hakkında Karar’ın Uygulanmasına Dair Tebliğ (PİGM-98/3)’in “A- Akaryakıtların Emsal Fiyatları” bölümünün 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“4- Gazyağı ve Jet Yakıtı CIF Fiyatı İçin: “Jet Aviation Fuel FOB MED Fiyatı + 8 $/Ton” formülü kullanılır.”

Madde 2 —Bu Tebliğ 1/5/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 —Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Balıkesir Valiliğinden:

Orman Alanlarına Giriş ve Çıkışların Yasaklanması Hakkında Karar

Karar No : 2003/2

Karar Tarihi : 18/3/2003

Balıkesir İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 18/3/2003 tarihinde almış olduğu kararın 13 üncü maddesine istinaden 1/5/2003-15/10/2003 tarihleri arasında aşağıda hudutları belirtilen ormanlara giriş çıkışlar 6831 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Balıkesir Valiliği tarafından yasaklanmıştır.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı alanlar.

A – BİGADİÇ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: Okçular Köyü Kız suyu, Namazlar dereyi takip eden Adalı Deposu arasında kalan Devlet ormanlarında, Aktuzla Kulat mevkilerinde ve Yağcılar - Zeki Çeşmesi, Nuri Değirmeni arası ormanlarda piknik yapmak, konaklamak, ateş yakmak ve izinsiz dolaşmanın yasaklanmasına,

B – DURSUNBEY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: Karaamca Dere Ortası, Düzçam, Alaçam, Deveboynu, Hacıkerim, Karaveli, Hacıveli, Geyik tepeleri (Dokuz mevkii) Kayabaşı, Gölcük, Çamaşırlık’la çevrili ormanlık alanlara izinsiz girilmesinin yasaklanmasına,

C – EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde Pınarbaşı, Hasan Boğuldu (Sütüven) günübirlik kullanım alanları, Talim alanı, Paşalimanı, Çamlık ve Şerif Çorbacıoğlu orman içi dinlenme yerleri haricinde; orman yangınlarına 1. derecede hassas Kazdağı Milli Parkı ve Ayvalık Tabiatı Koruma alanının tamamı ile Edremit İşletme Müdürlüğünün tüm ormanlık alanlarında, özelliklede yoğun trafik geçişi olan Edremit - Kalkım karayolunun her iki tarafında gecelemek, izinsiz dolaşmak, piknik yapmak, ateş yakmak ve orman içinden geçen ana yollarda park etmenin yasaklanmasına,

D – SINDIRGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: Sındırgı - Akhisar yolu kenarında Kertil (Çamurlu) mesire yeri dışında piknik yapılması, park edilmesi ve konaklama yapılması, Cüneyt Deresi havzası, Sındırgı - Simav yolunda Simav Çayı boyunca (Koca Körü - Küme Çınarlar) konaklamanın, piknik yapmanın yasaklanmasına,

E – BANDIRMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: Bandırma Merkez İşletme Şefliği Yenice Erikli, Dedeoba arasındaki Karadağ ormanlarında, Erdek İşletme Şefliği Kapıdağ yarımadası, Kirazlı Manastır piknik yeri dışındaki ormanlarda, Gönen İlçesi Aladağ Orman İşletme Şefliği Sarıköy - Denizkent arasındaki ormanlık alanda piknik yapmanın ve konaklamanın yasaklanmasına,

F – BALIKESİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ: Balıkesir - Edremit karayolunda bulunan piknik ve mesire yeri kullanım alanı dışında kalan ormanlarda, Soma - Savaştepe karayolu yol kenarındaki ormanlarda, Kepsut - Çataldağ İşletme Şefliği Yılanlı ve Suluca dere ağaçlandırma sahası içinde bulunan Tekkeışıklar, Dereli ve Yıldız Köyü arasındaki Simav Çayı, Merkez Kiraz Kaplıca mıntıkasında konaklama ve piknik yapılmasının yasaklanmasına, İvrindi İlçesi Korucu İşletme Şefliğinde ormandan kestane toplanmasının kontrollü yapılması ve kendilerine İşletme Şefliğince izin belgesi verilmesine, Korucu - Bergama yolunda piknik yapılması, Korucu Çetindere Dalaksuyu (Karasu Yaylası) yolu ve civarındaki ormanlarda piknik yapılmasının, konaklamanın, Balya - Gönen ve Balya - Çan karayolunun güzergahında kalan ormanlık alanlarda, Ilıca - Balya yolu güzergahındaki ormanlık alanlarda, Balıkesir -Susurluk yolu güzergahındaki ağaçlama sahalarında Balıkesir - İzmir karayolunun İkizcetepeler Barajı civarındaki ağaçlandırma sahalarında, Değirmenboğazı piknik mesire yeri hektarlık saha dışındaki ormanda gezmek, piknik yapmanın yasaklanmasına,

Karar verilmiştir.

Tebliğ olunur.

Sayfa Başı


Sayfa Başı