Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

30 Nisan 2003

ÇARŞAMBA

Sayı : 25094

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2003/5440     İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2003/5512     Şeker Pancarı Üretimi Kotalarının Daraltılmasıyla Oluşacak Alanlarda Şeker Pancarı Yerine Alternatif Olarak Mısır, Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Yem Bitkisi Ekimi Yapan Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Karar

 

Atama Kararları

— İçişleri, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Yönetmelik

— İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararları

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 135 Sayılı Kararı

— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 136 Sayılı Kararı

 

Tebliğler

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 315)

— Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi

— 2002 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/10)

— 2002 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/11)

— 2002 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/12)

— 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— 2003 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

— Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/1)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/6)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/7)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/16 Sayılı Kararı


29/4/2003 tarih 25093 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de; 

Devlet Bakanlığına Güldal AKŞİT'in, Kültür ve Turizm Bakanlığına Erkan MUMCU'nun 

Atanmalarına Dair İşlem ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı yayımlanmıştır.


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

Karar Sayısı : 2003/5440

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

B. ATALAY

A. ŞENER

A. ŞENER

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

A. AKSU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2003/5512

Şeker pancarı üretimi kotalarının daraltılmasıyla oluşacak alanlarda şeker pancarı yerine alternatif olarak mısır, ayçiceği, soya fasulyesi ve yem bitkisi ekimi yapan üreticilerin desteklenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/4/2003 tarihli ve 2158 sayılı yazısı üzerine, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/4/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B ATALAY

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

A. ŞENER

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı V.

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

B YILDIRIM

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

S. GÜÇLÜ

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı V.

Çevre Bakanı

 

28/4/2003 Tarihli ve 2003/5512 Sayılı Kararnamenin Eki

 

KARAR

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4220

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Personel Genel Müdürlüğüne Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Celalettin LEKESİZ’in atanması,

657 Sayılı Kanununun 68/B, 76 ve 2451 Sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

 

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. AKSU

Başbakan

İçişleri Bakanı

—— • ——

Milli Eğitim Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4222

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı İbrahim BARBAROS’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Doç. Dr. H. ÇELİK

Başbakan

Milli Eğitim Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4224

1 — Adana Bayındırlık ve İskan Müdürü Ahmet TAŞ ve Giresun Bayındırlık ve İskan Müdürü Yılmaz ŞAHİN’in başka bir göreve atanmak üzere, görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4225

1 — Konya Bayındırlık ve İskan Müdürü Mustafa ŞİRİN ve Muğla Bayındırlık ve İskan Müdürü Murat KUL’un başka bir göreve atanmak üzere, görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4226

1 — Şırnak Bayındırlık ve İskan Müdürü Tuğrul ÖZTURAN ve Isparta Bayındırlık ve İskan Müdürü Hasan DEMİREL’in başka bir göreve atanmak üzere, görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Z. ERGEZEN

Başbakan

Bayındırlık ve İskan Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4210

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Dr. Erol AFŞİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R. AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4223

1 — Personel Genel Müdür Yardımcısı Abdullah YAVUZ’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. R. AKDAĞ

Başbakan

Sağlık Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4227

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet ERDURMUŞ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4228

1 — Tokat İl Müdürü Bayram YILDIZ’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Prof. Dr. S. GÜÇLÜ

Başbakan

Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4229

1 — Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SÜMERHALI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Haşim ŞENYİĞİT’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4230

1 — Afyon İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Mustafa ÇUBUKÇU’nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4231

1 — Gaziantep İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Neşet SEREN’in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4232

1 — Diyarbakır İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Ramazan KAYAR’ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2003/4233

1 — Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Dursun MEYDANLI’nın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması; 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

29 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

A. COŞKUN

Başbakan

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Sayfa Başı


Yönetmelik

Sermaye Piyasası Kurulundan:

İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı;

a) İstanbul Altın Borsasının kanun, kararname, tebliğ ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri daha kısa zamanda ve kolaylıkla yerine getirmesini,

b) İstanbul Altın Borsasının birimleri arasında koordinasyonun sağlanmasını, işbirliği olanaklarının artmasını,

c) İstanbul Altın Borsasına verilmiş bulunan görevlerin çeşitli yönetim kademeleri arasında bölünüşünün ve bu görevlerin yerine getirilmesinde ilgililerin yetki ve sorumluluklarının belirgin hale gelmesini, verilmiş olan yetkilerin kullanılmasını ve yetkilerin kullanılmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesini,

d) İstanbul Altın Borsasının organizasyonunu, çeşitli hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarını, Borsa personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını,

düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik ile İstanbul Altın Borsasının görev, yetki ve sorumlulukları, iç teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri düzenlenmiştir.

Borsanın teşkilat şeması bu Yönetmeliğe eklidir.

Yönetmeliğin Bütünlüğü

Madde 3 — İstanbul Altın Borsasının faaliyetlerini düzenlemek amacı ile çıkarılmış bulunan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik, İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği ve diğer Yönetmelikler ile İstanbul Altın Borsası Personel Yönetmeliği ile Personel Yönetmeliğini tamamlayan Fon Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile Harcırah Yönetmeliği, Sağlık Yardımları Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin yukarıda belirtilen amaç ve kapsamı çerçevesinde ileride çıkarılacak diğer yönetmelikler bu Yönetmeliğin ayrılmaz birer parçası olup, bu Yönetmeliklerin hepsi bir bütünü oluştururlar.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Borsa : İstanbul Altın Borsasını,

Başkan : İstanbul Altın Borsası Başkanını,

Yönetim Kurulu : İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulunu,

Genel Kurul : İstanbul Altın Borsası Genel Kurulunu,

SPK : Sermaye Piyasası Kurulunu,

Genel Yönetmelik : Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğini,

İAB Yönetmeliği : İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İstanbul Altın Borsasına İlişkin Genel Hükümler

Borsanın Kuruluş Amacı

Madde 5 — Borsa, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanun ile değişik 40’ıncı ve 29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun ile değişik 40/A maddesi hükmüne dayanarak ve Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca kıymetli madenlerin ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının; açık, düzenli, serbest rekabet şartları ile güven ve istikrar içinde alınıp satılmasını sağlamak, fiyatları tespit ve ilan etmek, yönetmeliklerle verilen diğer işleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Borsanın Hukuki Yapısı

Madde 6 — Borsa, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanun ile değişik 40’ıncı ve 29/4/1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun ile değişik 40/A maddesi hükmüne dayanarak, Genel Yönetmelik ve İAB Yönetmeliği ile öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimine tabi olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurumdur.

Borsanın Görev ve Yetkileri

Madde 7 — Borsanın görev ve yetkileri; İAB Yönetmeliğinin 3’üncü maddesinde belirtildiği üzere;

a) Borsada Hazine Müsteşarlığı tarafından tanımlanan ve standartları belirlenen kıymetli madenlerin işlem göreceği kıymetli maden piyasalarını oluşturmak,

b) Teşekkül ettirilecek piyasalarla ilgili hukuki düzenlemeleri ve organizasyonu yapmak,

c) Borsada yapılan alım, satım işlemlerinin güven ve istikrar içinde serbest rekabet şartları altında kolayca ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bu kuralların dışına çıkan Borsa üyelerine İAB Yönetmeliğinde belirtilen müeyyideleri uygulamak,

d) Borsada, olağan dışı menfi gelişmelerin meydana gelmesi halinde, mevzuatın verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almak,

e) Kıymetli madenlere dayalı ve bunların ödünç verilmesini konu alan sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği piyasaları oluşturmak,

f) Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine Müsteşarlığı tarafından tevdi edilen görevleri yapmaktır.

Diğer Kuruluşlarla İşbirliği

Madde 8 — Borsa, görevlerinin yerine getirilmesinde Bakanlıklardan, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, Hazine Müşteşarlığı’ndan, T.C. Merkez Bankasından, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş, bilgi ve yardım isteyebilir. Borsa, kanunen başka merciler tarafından takibi ve sonuçlandırılması gereken hususları ilgili mercilere intikal ettirir.

Borsanın Organları ve Teşkilatı

Madde 9 — Borsanın organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Borsa Başkanından oluşur.

Borsa Genel Kurulu, Borsa üyelerinden meydana gelir ve Borsanın üst karar organıdır.

Yönetim Kurulu, SPK’nın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanan Borsa Başkanı ile Genel Yönetmeliğin 13’üncü maddesindeki esaslara göre seçilen 4 üyeden oluşan karar organıdır. Borsa Başkanı, Yönetim Kurulunun ve yürütme teşkilatının başıdır.

Borsanın idari yapısı Başkan ve Başkanlık Teşkilatından oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurulun Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10 — Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan borsa yönetmelikleri ve tebliğlerini onaylamak,

b) Borsanın genel politikasını belirlemek ve yönetim kuruluna yetki tanınan haller dışında yönetime ilişkin kararlar almak,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetçi raporunu inceleyip karara bağlamak,

d) Borsanın bilançosunu ve gelir ve gider kalemlerini inceleyerek karara bağlamak, gelir kalemlerini, personel kadrosunu ve kesin hesabı onaylamak,

e) Yönetim Kurulu üyelerini seçmek ve ibra etmek; ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri ve bunların göreve devam edip etmeyeceklerini karara bağlamak; seçimi Genel Kurula ait olan komitelerin üyelerini seçmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,

f) Gündemde yer alan diğer hususları görüşüp karara bağlamak.

Davet ve Gündem

Madde 11 — Genel Kurul; her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte olağan olarak toplanır. Genel Kurul gerekli hallerde, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun daveti veya gereğinde SPK’nın daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanır.

Genel Kurulun gündemi, Yönetim Kurulunca hazırlanarak ilan edilir. Gündem ve davet mektubu Genel Kurul üyelerine ve bu Yönetmelikte oy hakkı olmaksızın toplantıya katılması öngörülenlere, toplantı tarihinden en az 15 gün önce taahhütlü olarak gönderilir.

Toplantı Usulü

Madde 12 — Genel Kurul toplantısı, Borsa Başkanı tarafından açılır. Başkanlık divanına, Genel Kurulca bir başkan ile 2 katip üye seçilir. Toplantı, divan başkanı tarafından, gündem çerçevesinde yönetilir.

Üyeler, oylarını bizzat veya vekilleri aracılığı ile kullanabilirler. Genel Kurulda bir kişi birden fazla üyeyi temsil edemez.

Oy sayımı ve tasnifi başkanlık divanınca yapılır. Divan gerekli gördüğü takdirde oy tasnifi için bir kurul oluşturabilir.

Toplantıya katılan üyelerin veya vekillerinin, ad ve soyadları ile temsil ettikleri üyenin, unvan ve adresini gösteren ve Genel Kurul başkanı tarafından imza edilen bir cetvel düzenlenerek ilk oyların toplanmasından önce, hazır bulunanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvel, toplantıya davete ait diğer belgelerle birlikte Genel Kurul tutanağına eklenir.

SPK temsilcisi oy hakkı olmaksızın Genel Kurula katılabilir.

Nisaplar

Madde 13 — Genel Kurul, üye tam sayısının yarısından fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, genel kurul, usulünce tekrar toplantıya davet olunur. İkinci toplantıda, en az üye tam sayısının dörtte birinin hazır bulunması zorunludur.

Gündem sırasının değiştirilmesi, katılanların salt çoğunluğu ile mümkündür. Gündeme yeni hususların ilave edilebilmesi için üye tam sayısının üçte ikisinin oyu gerekir.

Genel Kurulda üyelerin sahip oldukları oy miktarı, son üç yılda borsadaki pazar ve piyasalarda yaptıkları işlem hacminin parasal tutarının, işlem yaptıkları toplam iş gününe bölünmesi suretiyle bulunan ortalamaya göre hesaplanır. En yüksek ortalamaya sahip üyeden başlanarak, azalan ortalama esasına göre sıralama yapılır. Genel Kurulda ilk on üyenin her birinin on oy, on birinci sıradan yirminci sıraya kadar olan üyelerin her birinin yedi oy, yirmi birinci sıradan otuzuncu sıraya kadar olan üyelerin her birinin beş oy, otuz birinci sıradan kırkıncı sıraya kadar olan üyelerin her birinin üç oy, kırk birinci sıradan sonraki üyelerin her birinin bir oy hakkı vardır.

Üyelerin oy ağırlığı, Genel Kurul toplantısından önceki otuzuncu gün itibariyle Borsa Başkanlığınca hesaplanır ve toplantıdan en az yirmi gün önce Borsa Bülteninde ilan edilir. Borsada işlem yapmaya başladığı süre üç yıldan daha kısa olan üyelerin, oy ağırlığı mevcut işlem yaptıkları süre itibariyle hesaplanır. Üyeler, olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, bir önceki olağan Genel Kurul toplantısında sahip oldukları kadar oy kullanırlar.

Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Oylar, esas itibariyle el kaldırma suretiyle verilir. Ancak katılanların kararına göre, yazılı ya da gizli oya başvurulabilir.

Kararlar

Madde 14 — Genel Kurulda verilen kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları ve üyelerin beyanları bir tutanağa geçirilir. Borsa başkanlığı bu tutanağın düzenlenmesi için başkanlık divanına yardımcı olur.

Genel Kurul tutanakları, başkanlık divanı tarafından imzalandıktan sonra, izleyen ilk iş günü SPK'ya gönderilir.

Genel Kurul kararları, SPK'ya tebliğinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer. SPK, kendisine sunulan Genel Kurul kararında herhangi bir aykırılık tespit ettiği takdirde, bu süre içinde, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır ve gerekçelerini de bu çağrıda bildirir.

Borsa Genel Kurulu kararlarına karşı, yürürlüğe girmesinden itibaren idari yargı yoluna başvurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulunun Teşekkülü

Madde 15 — Borsada, bir başkan ve dört üyeden teşekkül eden beş kişilik bir Yönetim Kurulu bulunur.

Borsa Başkanı Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer üyelerden ikisi, Genel Kurulda en yüksek oya sahip grubu oluşturan on üyenin; birisi bankaların ve menkul kıymet aracı kurumlarının, birisi de kıymetli madenler aracı kurumlarının ve yetkili müesseselerin temsilcilerinden oluşur. Her grup temsilcisini ve temsilcisinin görevinin sona ermesi halinde onun süresini tamamlamak üzere görev alacak yedek üyeyi, Genel Kurulda kendi arasından gizli oyla seçer. Üyeliğe seçilecek temsilcilerin ve yedek üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlarda imzaya yetkili olması zorunludur. İmza yetkisinin kalkması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyenin ve temsil ettiği kuruluşun durumu derhal Yönetim Kuruluna bildirmesi zorunludur. Aksi halde doğacak zararlardan, bildirimde geciken üye ve temsil ettiği kuruluş sorumlu olur.

Yönetim Kurulu üyeleri dört yıl için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısında yenilenir. Aynı üyenin temsilcileri ile farklı kuruluşları temsil etseler bile aynı kişiler en fazla iki dönem üst üste Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Borsa Yönetim Kurulu üyeliklerinin süre dolmadan boşalması halinde, yerine aynı grubun yedek üyesi geçer ve görevi sona eren üyenin süresini tamamlar. Süre dolmadan bu üyeliğin de boşalması halinde, ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulunca üye seçimi yapılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16 — Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Borsaya ilişkin her türlü iç mevzuatı hazırlamak,

b) Kıymetli madenlerin, borsada işlem görme esaslarını belirlemek,

c) Borsa işlerinin mevzuata ve kurallara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Genel Kurulca kurulanlar dışında yönetmeliklerle belirlenmiş veya ihtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını düzenlemek,

e) Borsa işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak,

f) Borsa bültenini çıkarmak, Borsa tarafından açıklanması gereken bilgilerin ve borsada teşekkül eden fiyatların muntazam olarak yayınlanmasını sağlamak,

g) Borsa işlemleriyle ilgili istatistikler düzenleyerek yayımlamak,

h) Borsanın bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

ı) Borsanın kadrosunu ve kesin hesabını hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

j) Borsa gelirlerinin tahsilini ve giderlerinin yapılmasını sağlamak,

k) Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını belirlemek,

l) Her türlü personel atamalarını yapmak ve bu atama yetkisini, gerektiğinde borsa başkanına devretmek,

m) Mevzuatla verilen sair görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuata göre yetki alanına giren konularda tam yetkilidir. Bu yetkiler Genel Kurul tarafından kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Madde 17 —Yönetim Kurulu üyelerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler:

1) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, gündem konuları hakkında görüş bildirmek ve karar oluşturmak,

2) Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

3) Yönetim Kurulu çalışmalarının uyumlu, verimli ve düzenli yürütülmesini sağlamak konusunda Yönetim Kurulu Başkanına yardımcı olmak.

b) Yönetim Kurulu üyeleri;

1) Borsa işleri hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerini Borsa Başkanlığına bildirirler.

2) Yönetim Kurulu kararı alınmasına gerekli görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanması veya Yönetim Kurulunca verilen kararların uygulanması ile ilgili olarak Başkanlığa öneri getirirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hizmet Birimleri ile İlişkileri

Madde 18 — Yönetim Kurulu üyelerinin Borsa Teşkilatının ana ve yardımcı hizmet birimleri ile ilişkileri yalnızca Başkanlık aracılığı ile sağlanır.

Gündem ve Toplantılar

Madde 19 — Borsa Başkanı tarafından belirlenen gündem ve toplantı günü ile saati Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından üyelere duyurulur. Başkanın teklifi ve üyelerin kararı ile toplantı gündeminde değişiklik veya ilaveler yapılabilir. Gündem dışı olarak üyeler tarafından yapılacak önerilerin aynı toplantıda görüşülmesi toplantıya katılanların oy birliği ile olur.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 20 — Borsa Yönetim Kurulu, Borsa başkanının daveti üzerine ayda en az bir defa başkan dahil en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanır. Denetçiler, oy sahibi olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Kararlar, katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyeleri kendileri veya temsilcisi oldukları şirketler hakkında alınacak kararlara iştirak edemezler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, alınacak kararlarda taraf olan kimselerle son iki yılda istihdam, sermaye veya ticari anlamda bir ilişki kurmuş olmaları ya da aralarında eş dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlık bulunması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işlenmesini sağlamakla yükümlüdürler.

Kararlar

Madde 21 — Toplantıda alınan kararlar, ilgili önergelerin toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanması ile uygulamaya konulur ve en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp Başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Karara aykırı görüşte olan üye, farklı görüşlerinin gerekçelerini kararda belirtmek zorundadır.

Yönetim Kurulunun kararları, aralarında açık bırakılmamak ve satır aralıklarında çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı ciltli bir deftere, metnin sağlığından hiçbir şekilde şüpheyi gerektirmeyecek bir biçimde tarih ve numara sırasıyla yazılır.

Karar defterine her toplantıya ait kararların yazılmasında aşağıdaki hususlar gözetilir:

a) Toplantıya katılanların adları,

b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,

c) Karar metni,

d) Var ise ayrı görüş açıklaması.

Kararın her sayfası Başkan ve üyeler tarafından paraf edilir. Kararın son sayfası Başkan ve üyelerin adları yazılarak toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Kararların Uygulanması

Madde 22 — Yönetim Kurulu kararları ilgili hizmet birimlerine duyurulur ve Başkan tarafından gerekli talimatların verilmesi ile ilgili hizmet birimleri tarafından uygulanır. Gerekli görülen hallerde Başkan, Başkan Yardımcılarını da kararların uygulanması için görevlendirebilir.

Karar Defteri, karar örnekleri ve Yönetim Kurulu kararının alınmasına dayanak teşkil eden belgeler Borsa Başkanlığı nezdinde saklanır. Karar örneklerinin aslına uygunluğu Borsa Başkanı tarafından onaylanır.

Görüşmelerin Gizliliği ve Toplantıya Katılabilecek Olanlar

Madde 23 — Yönetim Kurulunun toplantıları gizlidir. Yönetim Kurulunca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri yada belli dosyaların raportörlüğünü yapmaları istenen Borsa Teşkilatı mensupları kişi veya kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilebilirler.

Ancak Yönetim Kurulu kararları toplantıya dışarıdan katılanların yanında alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Kurulunun Seçimi, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulunun Seçimi

Madde 24 — Borsanın hesap ve işlemleri, Genel Kurulca seçilecek iki denetçiden oluşan Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim kurulu, Genel Kurulda en yüksek oya sahip grubu oluşturan on üye tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilecek bir denetçi ile diğer adaylar arasından seçilecek bir denetçiden oluşur. Genel Kurulda en yüksek oya sahip grubu oluşturan on üye, denetçi ve denetçinin görevinin sona ermesi halinde onun süresini tamamlamak üzere görev alacak yedek denetçi adaylarını Genel Kurula sunar. Bu aday veya adaylar arasından bir denetçi ile yedek denetçi, diğer adaylar arasından da bir denetçi ve yedek denetçi Genel Kurulca seçilir. Denetçiliğe seçilecek temsilcilerin ve yedek denetçilerin, temsil ettikleri kuruluşlarda imzaya yetkili olması zorunludur. İmza yetkisinin kalkması halinde, denetçilik görevi kendiliğinden sona erer. Denetçinin ve temsil ettiği kuruluşun durumu derhal, diğer denetçiye ve Yönetim Kuruluna bildirmesi zorunludur. Aksi halde doğacak zararlardan, bildirimde geciken denetçi ve temsil ettiği kuruluş sorumlu olur.

Denetçilerden biri, her yıl olağan Genel Kurul toplantısında yenilenir. Aynı kuruluşun temsilcileri ile farklı kuruluşları temsil etse bile aynı kişiler, üst üste iki dönem denetçilik yapamaz. Denetçiliklerden birisinin boşalması halinde, boşalan denetçiliğin görev süresi, yerine geçen aynı gruptan yedek denetçi tarafından tamamlanır.

Görev ve Yetkileri

Madde 25 — Denetçiler, Borsanın hesap ve işlemlerini, kanun, kararname, tebliğ ve Genel kurul kararları çerçevesinde denetlemekle görevli ve yükümlüdürler.

Denetçiler yönetime müdahale edemez; görüşlerini yazılı olarak Borsa Başkanlığına bildirir. Bu raporlardaki işlemlerle ilgili hususlarda yönetim kurulu gerekli tedbirleri alır.

Borsa başkanlığı, denetçilerin talep edeceği bütün bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Denetçiler, her yıl sonunda borsanın işlem ve hesapları hakkında hazırlayacakları raporu Genel kurula sunarlar. Denetçiler, gerekli gördükleri takdirde ara raporlar hazırlayıp görüşlerini ilgili mercilere duyururlar.

Denetçiler oy sahibi olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Komiteler Teşekkülü ve Görevleri

Uyuşmazlık Komitesi ve Görevleri

Madde 26 — Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Uyuşmazlık Komitesi kurulur.

Uyuşmazlık Komitesi, Borsa üyeleri adına olağan Genel Kurulda gösterilecek Hukuk veya İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yüksek öğrenim görmüş, Borsa işlemleri konusunda uzman niteliğini taşıyan adaylar arasından ikişer yıl için Yönetim Kurulunca seçilecek bir başkan ve iki üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek ayrıca en çok üç yedek üye tayin edilir.

Uyuşmazlık Komitesi Borsa işlemlerine ilişkin olarak, üyeler ve üyelerle müşterileri arasında çıkan uyuşmazlıkların idari yoldan çözümü için Borsa Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

Komite Yönetim Kurulu adına her türlü incelemeyi yapmaya, tarafları ve tanıkları dinlemeye, Borsa Başkanlığından bilirkişi tayini istemeye yetkili olup, gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra, uyuşmazlık konusundaki görüşünü, dayanağını teşkil eden belgelerle birlikte yazılı olarak Borsa Başkanlığına sunar.

Komite görevlerini kurul halinde yerine getirir. Komitenin yönetiminde ve üyeler arasındaki iş bölümünde Komite Başkanı yetkili ve sorumludur.

Borsanın Hukuk İşleri Müdürlüğü Komitenin raportörlüğünü yapar.

Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır ve Komite görüşü için en az iki üyenin olumlu oyu gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

Üyeliği düşen veya sona eren üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere ilk yedek üye asil üyeliğe atanır.

Komitenin çalışma usul ve esasları İAB Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Disiplin Komitesi ve Görevleri

Madde 27 — Borsada bir başkan ve iki üyeden oluşacak bir Disiplin Komitesi kurulur.

Disiplin Komitesi olağan Genel Kurulda gösterilecek yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından ikişer yıl için Yönetim Kurulunca seçilecek bir başkan ve iki üyeden meydana gelir. Komiteye seçilecek kişilerin Borsanın diğer organlarında görev almamış olmaları şarttır. Yönetim Kurulunca sıra belirtilerek en çok üç yedek üye tayin edilir.

Komite en az iki üyenin hazır bulunması ile toplanır. Disiplin Komitesi Borsada düzeni ve dürüstlüğü bozan ve Borsa işlerine hile karıştıran, Borsa işlerinin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlarla ilgili disiplin kararlarının verilmesinde Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

Disiplin Komitesinin görevi bu Yönetmelikte öngörülen disiplin suçlarıyla ilgili incelemeleri yapmak, bu Yönetmelikte yer alan disiplin kurallarına göre karara bağlamak ve bu kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmaktır.

Komite kararları için en az iki olumlu oy gerekir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, görüşünün gerekçesini kararda belirtmek zorundadır.

Asil üyenin görevden ayrılması veya üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde ilk yedek üye kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliğe atanır.

Borsa Hukuk İşleri Müdürlüğü, Komitenin raportörlüğünü yapar.

Komitenin çalışma usul ve esasları İAB Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Başkanlık Teşkilatı ve Genel Yönetim İlkeleri

Başkanlık Teşkilatı

Madde 28 — Borsanın İdari Teşkilatı aşağıda gösterilmiştir:

1) Borsa Başkanlığı,

2) Başkan Yardımcılıkları,

3) Hizmet Birimleri.

Borsa Başkanı

Madde 29 — Borsa Başkanı Genel Yönetmelikte belirlenen şartları haiz kişiler arasından SPK’nın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. Borsa Başkanının görev süresi 4 yıldır.

Borsa Başkanı Borsanın en üst amiri olup aynı zamanda Borsa Yönetim Kurulu Başkanıdır. Borsa Başkanı, Borsanın Genel yönetimi ve temsilinden sorumludur.

Bu sorumluluk, Borsanın çalışmalarının Genel çerçevede düzenlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde kamuya yansıtılması görev ve yetkilerini kapsar.

Başkan, görevlerinin yerine getirilmesinde yeteri kadar danışman hizmetinden yararlanabilir.

Başkan Yardımcıları

Madde 30 — Başkan Yardımcıları, Genel Kurul tarafından onaylanan kadro cetvelinde belirtilen sayıda, Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Başkan Yardımcıları, kendi sorumluluğundaki hizmet birimlerinin Borsa Başkanı adına Genel yönetimi ve temsilinden sorumludur. Başkan Yardımcılarının, Borsa Personel Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımaları zorunludur.

Başkan Yardımcıları; kendi sorumluluğu altındaki hizmet birimlerinin;

a) Kanun, kararname, tebliğ ve yönetmelikler ile Yönetim Kurulu kararları ve Başkan talimatları çerçevesinde yönetmek,

b) Kendisine bağlı birimlere gereken talimatları vermek ve bunların uygulanmasını talep ve temin etmek,

c) Kademeler arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon ve koordinasyonunu sağlamak,

d) Borsanın yıllık bütçe önerisi içinde kendi sorumluluğuna giren kısımları hazırlayarak Borsa Başkanına sunmak,

e) Araştırma ve izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçları, yapılan başvurulara ilişkin olarak hizmet birimlerinden gelen dosyaları hazırlanan görüş ve önerilerle gerekirse kendi görüşünü de ekleyerek Borsa Başkanına sunmak,

f) Kendi sorumluluk alanına giren Borsa gelirlerinin toplanmasını ve giderlerinin yapılmasını sağlamak, çalışanların özlük haklarına ve personel hukukuna ilişkin olarak kendi yetkisine bırakılan işlemleri yürütmek,

g) Başkanın verdiği yetki çerçevesinde Borsayı ilgili resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek, bu kuruluşlarla ilgili ilişkileri yürütmek,

ile görevli ve yetkilidirler.

Başkan Yardımcılarının görev alanları ve bağlı olan hizmet birimlerini belirlemeye ve değiştirmeye Borsa Başkanı yetkilidir.

Borsa Başkanı tarafından bu konuda, aynı kişide birleşemeyecek görevler ilkesi gözetilmek suretiyle yapılan belirlemeler ve bu belirlemelerdeki değişiklikler bir Genelge ile düzenlenir. Bu Genelgelerden ve Genelgelerde yapılan değişikliklerden SPK’ya ivedilikle birer örnek gönderilir.

Borsanın Hizmet Birimleri

Madde 31 — Doğrudan Başkana veya Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görev yapan Borsanın hizmet birimleri, müdürlükler ile bunlara bağlı olarak çalışan uzman personel, özel ihtisas personeli, teknik personel, servis personeli ve diğer çalışanlardan oluşur.

Borsanın ana hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

b) Baş Hukuk Müşaviri,

c) Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,

d) Güvenlik ve Koruma Amirliği,

e) Hukuk İşleri Müdürlüğü,

f) Mali ve İdari İşler Müdürlüğü,

g) Personel Müdürlüğü,

h) Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü,

ı) Bilgi Teknolojileri - Enformasyon ve Araştırma Müdürlüğü,

i) Haberleşme-Evrak ve Arşiv Müdürlüğü.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Baş Hukuk Müşaviri, Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Güvenlik ve Koruma Amirliği doğrudan Borsa Başkanına bağlıdır. Borsa Başkanı kendisine doğrudan bağlı hizmet birimlerini belirleme ve değiştirme hususunda yetkilidir.

Borsa Personeli

Madde 32 — Borsa Başkanı dışındaki Borsa personelinde aranacak şartlar, personelin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, nitelikleri, sayıları, işe alınmaları, özlük hakları ve disiplin konularına ilişkin esaslar Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile İAB Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca çıkarılmış ve halen yürürlükte bulunan Borsa Personel Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Borsa personeli, borsa üyeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat ilişkisi kuramaz.

Kamu haklarından yasaklı, yüz kızartıcı bir suçtan, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma suçlarından, sermaye piyasası mevzuatına aykırılıktan dolayı hükümlü bulunanlar, iflas etmiş olanlar, Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kendisi veya ortak veya yöneticisi olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmiş olanlar, yetki belgesi ve borsa üyelik belgesi iptal edilmiş kuruluşların yöneticileri ve bu iptalde sorumluluğu bulunanlar, borsaya başkan olarak atanamaz, borsa organlarına seçilemez, borsada görevlendirilemezler. Bu şartlardan birisinin sonradan ortaya çıkması halinde, daha önceden borsaya başkan olarak atanan, organlara seçilen ve borsada görevlendirilenlerin görevleri sona erer.

Borsa personeli özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiç bir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamaz. Borsada kıymetli madenler üzerinde işlem yapma amacıyla emir veremez. Kanun ve diğer mevzuat gereğince resmi bir göreve ilişkin olarak verilen işler ile hayır dernekleri, amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır.

Borsanın hissedarı olduğu veya ileride hissedar olabileceği şirketlerde Borsa personelinin Yönetim veya Denetim Kurulu üyeliği yapabilmesi veya benzer görevleri üstlenmesi ve bu görevler için ücret alabilmesi Borsa Başkanının teklifi ve Sermaye Piyasası Kurulunun onaylaması ile mümkündür.

Borsa personelinin kanun ve diğer mevzuat gereğince resmi bir göreve ilişkin olarak verilen işleri yürütmesi, Borsanın iştigal konusu ile ilgili olmak kaydı ile bilirkişilik veya hakemlik yapması her defasında Borsa Başkanının yazılı onayını almak ve bu görevler için alacağı ücreti Borsanın Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne bildirerek, tahsil edeceği ücretin yarısını Borsaya devretmek suretiyle mümkündür.

Müdür

Madde 33 — Başkan veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak kendi biriminin Borsa Başkanı adına Genel yönetimi ve temsilinden sorumludur. Müdür, kendi biriminin yıllık çalışma programını hazırlar ve onaylandıktan sonra bu programın uygulanmasını ister ve denetler. Müdürlüğün bütçe önerisini, yıllık çalışma raporunu bağlı olduğu mercie sunar. Müdür, görevli olduğu birime, kanun, kararname, tebliğ, yönetmelik ve Borsa kararları ile verilmiş görevlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini, biriminin alt kademeleri arasında uyum ve işbirliğini, çalışmanın organizasyon koordinasyonunu sağlamakla görevlidir.

Müdür, uzman personelin sıfat ve yetkilerini taşır.

Her Müdür; planlama, uygulama ilkelerinin belirlenmesi, işin organizasyonu, Borsada eğitim ve geliştirme konularında görev ve sorumluluk taşır.

Müdürler, bu yükümlülüklerini yerine getirmek için;

a) Yönetimleri altındaki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini planlar ve düzenler,

b) Mevcut uygulamanın doğruluk ve yeterliliğini diğer görevlilerle işbirliği anlayışı içinde sürekli olarak izler,

c) Çeşitli önerileri değerlendirip ilgili makama sunar,

d) Yönettikleri faaliyetleri organize eder ve amiri bulundukları birim görevlilerine işleri dağıtarak yetki ve sorumlulukların sınırlarını belirler,

e) Kendi birimi için hizmete uygun personelin seçiminde, işe alınmasında, terfisinde ve görevine son verilmesinde idareye görüş bildirir,

f) Kendi biriminin Görev ve Çalışma Esasları önerisini düzenler,

g) Verimliliği sağlamak amacıyla, yerleşme ortamının uygunluğunu ve gerekli araç ve gereçlerin sağlanması girişimlerinde bulunur,

h) İşlerin süresinde, doğru ve tam olarak yürütülmesini sağlamak üzere tüm faaliyetleri kontrolü altında tutar,

i) Diğer birimlerle ilgili işlem ve kararlarda koordinasyonu sağlar ve iş akışını hızlandırıcı önlemleri alır,

j) Personelin birim içindeki tüm faaliyetler ve işlemler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar,

k) İş yeteneklerini dikkate alarak, uyumlu iş dağıtımı yaparken, personele daha iyi yetişme olanağı yaratmaya çaba gösterir,

l) Kanun, kararname, yönetmelik ve tebliğlerle Borsaya verilmiş bulunan görevlerden, kendi birimlerini ilgilendirenlerin zamanında ve en iyi bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli çabayı gösterir ve önlemleri alır.

Müdür Yardımcısı

Madde 34 — Bir birimdeki iş hacminin gerektirmesi halinde, birim müdürünün talimatı çerçevesinde çalışmak ve görevlerinde ona yardımcı olmak amacıyla müdür yardımcısı atanabilir.

Borsa Uzmanı

Madde 35 — Borsanın hizmet birimlerinde görev almak üzere İAB Personel Yönetmeliğinde uzman personel için aranan şartları taşıyan personeldir.

Kendi birim müdür ve müdür yardımcılarının talimatları çerçevesinde kendilerine verilen işleri yaparlar.

Borsanın asli görevlerinde çalıştırılmak üzere, yarışma sınavı ile hizmete alınan, yeterlik sınavına tabi tutulan ihtisas sahibi personeldir.

Uzman personeli borsa eksperleri, uzmanlar ve bunların yardımcıları oluştururlar.

Programcılar, sistem analistleri mühendisler, mimarlar ve avukatlar da özlük hakkı bakımından uzman personel statüsüne tabi tutulurlar.

Uzman personelin yönetme ve yürütme, çalışma ve yetiştirme gibi faaliyetlerinin organizasyonu ile protokol ve temsil konularında "meslek kıdemi" ilkesi uygulanır.

Meslek kıdemi, personelin yeterlik sınavı tarihleri ve bu sınavdaki derecelerine göre belli edilir.

Uzman personel Genel olarak;

a) Borsa Başkanlığının talimatları doğrultusunda üyelerinin her türlü hesap, kayıt ve defterlerini denetlemek,

b) Borsaya yapılan başvurulara, alınan, derlenen ve tevdi edilen bilgi ve belgelere, denetim ve izleme sonuçlarına ilişkin dosyaları inceleyip Borsaca alınacak idari kararların dayanak ve gerekçesini oluşturmak, raportörlüğünü yapmak,

c) Mevzuat ve uygulama ile ilgili olarak karşılaşılan ya da Başkanlıkça gerekli görülen değişik konular hakkında etüt, araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, öneride bulunmak,

d) Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Borsa içi ya da kuruluşlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, konferans vermek, kurs ve seminerler yapmak,

e) Borsa mevzuatı, kıymetli madenler, para, altın ve döviz işlemleri, aracılık faaliyetleri, işletmecilik, muhasebe ve mali analiz gibi mesleki konulurda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dökümanı toplamak ve Başkanlıkça bu konularda öngörülen çalışma ve incelemeleri yapmak,

f) Uzman personel yardımcılarının yeterli biçimde yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, Borsanın sınav komisyonlarına, diğer çalışma komisyon, komite ve toplantılarına katılmak,

ile görevlidirler.

Uzman personel, görev konularına giren işler yanında mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verir. Başkanlık, bu tür çalışmaları, Kıymetli Madenler Borsası yönünden yararlı görülen konulara ağırlık vermek suretiyle ve gerektiğinde programa bağlayarak düzenler ve özendirir. Personel akademik kariyer çalışmalarına başlamadan önce yazılı olarak Başkanlıktan onay alır.

Başarılı inceleme ve araştırma sonuçlarının Borsa tarafından yayınlanması sağlanır.

Yapılacak işin niteliği, hacmi ve süresinin birden fazla uzman elemanın birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde Başkanlık tarafından yazılı olarak çalışma ekip ve komisyonları oluşturulur. Ekip başkanı da ayrıca belirtilir.

Ekip veya komisyonların çalışma sonuçları ortak bir raporda toplanır. Hazırlanacak ortak raporda çalışmaya katılanların adı, rapor sayısı ve imzası yer alır. Ekip çalışmalarında, personelin bilgi, görgü ve tecrübelerinin geliştirilmesine özen gösterilir.

Ekiplerin görevi rapor düzenleninceye kadar devam eder.

Ekip veya komisyon çalışmalarının biçimi ve özü, iş bölümü, bilgi alma, yazışma ve raporun hazırlanmasına ilişkin hususlar, ekip veya komisyona katılanların görüşleri de alınarak ekip veya komisyon başkanı tarafından belirlenir.

Ekip başkanı, çalışmaların gidişi hakkında, talep edildiğinde Başkanlığa özet bilgi verir.

Uzman Yardımcısı

Madde 36 — Hizmet birimlerinde göreve almak ve uzman personel olarak yetiştirilmek üzere Borsa Personel Yönetmeliğinde düzenlenmiş bulunan şartları taşıyan personeldir.

Uzman yardımcıları görevli oldukları hizmet birimlerinde bağlı oldukları uzmanların vereceği meslek ve görevleri ile ilgili her türlü işi yaparlar.

Uzman yardımcıları en az iki yıl uzman refakatinde çalıştıktan sonra Borsa Personel Yönetmeliğinin 35 inci maddesine göre yapılacak yeterlilik sınavına alınır. Sözlü ve yazılı sınav notu ve yeterlilik etüdü değerlendirmesi ortalaması 100 üzerinden en az 70 olan uzman yardımcıları, uzman kadrosuna alınır.

Şef, Şef Yardımcısı, Memur, Servis ve Güvenlik Personeli

Madde 37 — Yönetim mensubu personel ve uzman personel dışında Borsa Personel Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyan ve kadro cetvelinde yer alan servis personeli ve güvenlik personeli, kendi hizmet birimlerinde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Servis ve güvenlik personelinin görevde yükselmeleri Borsa Personel Yönetmeliğinde düzenlenen esaslara tabidir.

Görev ve Yetki İlişkisi

Madde 38 — Bir görevin yerine getirilmesi bu göreve ilişkin yetkilerin de ilgiliye tanınmasını gerektirir. Her personel, ilgili mevzuat ve yetkili amirlerince kendine verilen yetki çerçevesinde görevlerin yapılmasında gerekli dikkat ve özeni göstermek zorundadır.

Görev ve Yetkilerin Kullanılışı

Madde 39 — Görev ve yetkiler etkin bir biçimde sürat, güven içerisinde ülke ekonomisi ve toplum yararları gözetilerek yerine getirilir ve kullanılır. Görevler, Borsa topluluğunda iş ahengini yaratacak ve personelin sorumluluk payını belirtecek bir iş bölümüne göre ve verimlilik ilkesine bağlı olarak verilir ve yerine getirilir.

Yetki Devri

Madde 40 — Yönetici personel yetkilerinden uygun gördüklerini astlarına devredebilir. Devredilen yetkilerin kapsam ve sınırları, işin gereğine göre, yetkiyi devreden amir tarafından yazılı olarak belirlenir.

Amirler tarafından devredilmiş olan yetkiler, amirin değişmesi halinde, yeni amirce aksine bir talimat verilmediği sürece aynen devam eder.

Bir göreve vekaleten atananlar, o görev için verilmiş olan yetkiyi tam olarak kullanırlar ve buna göre de o görevden sorumlu tutulurlar.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, doğrudan doğruya Başkanlıkça emir ve yetki verilmesini, Genel uygulamaya ilişkin karar alınmasını gerektiren hallerde, yetki sahipleri yetkilerini kendiliklerinden alt kademelere devredemezler. Başkan devredeceği yetkileri ve bunların kullanışını ilgili mevzuat uyarınca kendi takdirine göre yazılı olarak düzenler.

Vekalet

Madde 41 — Boş olan bir kadroya veya geçici olarak görevinden ayrılan personelin yerine Borsa içinden aynı düzeyde veya bir alt kademedeki personeli vekil olarak görevlendirmeye ve görevlendirilen personelde gerektiğinde değişiklik yapmaya Borsa Başkanı yetkilidir.

Sorumluluk

Madde 42 — Tüm personelin sorumluluğu görevlerinden doğan yetkileri ile orantılıdır. Görevlerin yerine getirilmesinde iş gereklerine, çalışma esaslarına, gizlilik ilkelerine, mevzuatta ve verimlilik ölçülerine aykırı hareket ve kararları ile kasıt, hata ve ihmallerinden meydana gelen olumsuz sonuçlardan görevli amir ve memurlar sorumludur.

Personel, Borsaya verdikleri zararları Genel Yönetmelik ve diğer mevzuat uyarınca tazminle yükümlüdür.

Müdür ve Personeli

Madde 43 — Müdürler, kendilerine doğrudan doğruya bağlı bulunan personele mevzuat hükümleri içinde emir verme yetkisine sahiptirler. Müdüre başvurmaya olanak bulunmayan acele hallerde personel, kendi sorumluluğu altında inisiyatif kullanarak gereken önlemi alır ve durumu derhal Müdürüne bildirir.

İşlerin Sürekliliği

Madde 44 — Borsadaki görevler yerine getirilirken, görülen hizmetin bir bütünün parçası, tamamlayıcısı, başlangıcı veya devamı olduğu gözden uzak tutulamaz.

Bu nedenle görülen her hizmet, görev ve iş, zaman, nitelik ve nicelik bakımlarından öteki hizmet, görev ve işlere aykırı düşecek ya da onları aksatacak özellik taşıyamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çalışma Birimlerinin Teşkilatı ve Görev Tanımları

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 45 — Borsa Başkanlığınca, tespit olunacak esaslar çerçevesinde borsa üyelerinin işlemlerinin teftiş ve denetimi ile Borsa içi işlemlerin denetlenmesi, Başkanlık tarafından gerekli görülen hallerde Borsa çalışanları hakkında soruşturma yapmakla yükümlüdür. Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan doğruya Başkana karşı sorumludur.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, yönetim ve hizmet bakımından Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı ve servis personelinden oluşur.

Bu Kurulun görev ve çalışma esasları özel bir Yönetmelik ile düzenlenir.

Başkanlık Danışmanları

Madde 46 — Gerekli görülen hallerde öngörülecek hizmetlerin yürütülmesini teminen yeterli sayıda başkanlık danışmanı görevlendirilmesine Borsa Başkanı yetkilidir.

Baş Hukuk Müşaviri

Madde 47 — Baş Hukuk Müşaviri hukuki konularda Başkana görüş sunmak, gerektiğinde Başkan adına ve Başkanın talimatları doğrultusunda Borsayı adli, idari ve diğer kurumlar nezdinde temsil etmek, Borsa ve ilgili mevzuatlarda günün ihtiyaçlarına göre yapılması gerekli yeni düzenleme çalışmalarına destek vermek, yardımcı olmak ve Başkana seçenekli görüş bildirmekle yükümlüdür.

Baş Hukuk Müşaviri ayrıca;

a) Hukuk İşleri Müdürlüğünün koordinasyonunu ve bu Müdürlükçe yapılan çalışmaları takip ve yönlendirmek,

b) Yönetim Kurulu toplantılarının yapılmasını ve kararların yazılmasına yardımcı olmak,

c) Genel Kurul Toplantılarının usulüne uygun olarak, zamanında yapılması için tüm çalışmalara nezaret edip sonuçlandırmak,

d) Disiplin Komitesinin çalışmalarının hazırlık safhasını koordine etmek,

e) Uyuşmazlık Komitesi çalışmalarının ön hazırlıklarını koordine etmek ve bunlarla ilgili kararların yazılıp uygulanmasına yardımcı olmak,

f) Borsanın hizmet birimlerine gerekli hallerde müşavirlik hizmeti sunmak,

g) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

ile görevli ve yetkilidir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Madde 48 — Hukuk İşleri Müdürlüğü, Borsa tarafından tespit olunacak esaslar çerçevesinde çalışmaları yürütmek, Başkanlığa ve diğer hizmet birimlerine hukuki danışma yardımı yapmak, görüş bildirmek, Borsaya ilişkin her türlü uyuşmazlığın mercilerinde takibi ve çözümlenmesi amacıyla Borsayı adli, idari ve ilgili diğer kurumlar nezdinde temsil etmek, Başkanlık tarafından hukuki konularda verilen diğer çalışmaları yapmak ve gerektiğinde Baş Hukuk Müşavirinden görüş alıp, bu görüş doğrultusunda hareket etmek; Uyuşmazlık ve Disiplin Komitelerinin Raportörlüğünü yapmak, üyelik başvuruları sırasında gerekli belgelerin tamamlanması ve Başkanlık onayına sunulmasını sağlamak, üyelik teminatlarının tesis ve takibini sağlamak, temerrütlerin takibini, üyelerle ve temsilcileri ile ilgili uyuşmazlık kararlarının takibini, üyeler ve temsilcilerle ilgili disiplin kararlarının, geçici veya süresiz çıkarma işlemlerinin takibini sağlamak, üye temsilci başvurularının ön incelenmesinin yapılarak Başkanlık onayına sunulmasını, yetki verilen ve yetkisi kaldırılan temsilcilerin ilgili birimlere bildirilmesini, üyelerin Borsa salonlarında kontenjan dahilinde temsilci bulundurmasını, üyelerin Borsa içinde verimli çalışması için gereken ortamı sağlamak, üye ve temsilcilerine ilişkin veri tabanı oluşturma işlerini yürütmek, mevzuat hükümleri gereği istenen üye ve temsilcilere ait bilgi ve belgelerin saklanmasını sağlamak, Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri mümkün olan titizlik ve özenle yapmakla görevli ve yükümlüdür.

Hukuk İşleri Müdürlüğü, gerektiğinde dışarıdan danışmanlık hizmeti alabilir.

Baş Hukuk Müşavirinin atanmadığı veya görevi başında bulunamadığı zamanlarda görevlerini Hukuk İşleri Müdürü yürütmekle yükümlüdür.

Hukuk İşleri Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yardımcısı ile yeter sayıda özel ihtisas personeli ile servis personelinden oluşur.

Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Madde 49 — Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Borsa Başkanına doğrudan bağlı olarak özel kalem, basın ve halkla ilişkiler görevlerini ve Başkanlığın sekreterya işlemlerini yürütür.

Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Borsanın basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini planlamak ve yürütmek, basında borsa ve ekonomik gelişmeler ile ilgili çıkan haberlerin derlenmesini ve ilgililere sunulmasını sağlamak, borsanın basın yayın organlarına açıklamalarının yapılmasını sağlamak, borsanın kamuoyuna tanıtılması ile ilgili çalışmaları yapmak; Borsanın Basın Kuruluşları ile koordinasyonunu, Başkanlık tarafından gerekli görülen konularda basın duyuruları ve basın toplantılarının düzenlenmesini ve Borsanın tanıtımını ve diğer kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, Başkanın yurtiçi ve yurtdışına yapacağı seyahat, görüşme ve konuşmaları organize etmek, Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek, kararların saklanmasını sağlamak, görevi ile ilgili diğer yazışma, dosyalama ve diğer işleri yapmakla görevlidir.

Özel Kalem ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; müdür, uzman, uzman yardımcısı, başkanlık sekreteri, başkanlık şoförü, hizmetli ve servis personelinden oluşur.

Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü

Madde 50 — Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü, kıymetli madenlerin, kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem göreceği piyasalar ile Borsa ile ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler çerçevesinde açılacak yeni pazar ve piyasalar ile ilgili çalışmaları yapmak, işlem esaslarını düzenleyerek ilgili makama sunmak, alım satım işlemleri ile kıymetli maden ödünç işlemlerini yürütmek; üyelerden biri tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili yönetmelikler uyarınca gerekli bildirimleri ve işlemleri yapmak ile yükümlüdür.

Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü bünyesinde bulunan Takas Merkezi, Borsa üyelerinin Borsa işlemlerinden doğan borç ve alacak yükümlülüklerini yerine getirebilmelerinin sağlanması amacıyla, üyeler arasındaki kıymetli maden ve nakit takasını kendi takas merkezi veya Borsanın takas işlemlerini sürdüren takas bankası aracılığı ile sağlar.

Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü, üyeler ve üyeler dışında kalan kişi ve kuruluşlar adına Saklama Merkezinde kıymetli madenleri saklamak, kıymetli madenlerin hak sahibi üyelerin hesaplarına aktarma ve teslimat işlerini yapmakla yükümlüdür.

Borsa İşlem ve Takas Müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı ve hizmet bakımından kendisine bağlı, yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ile başveznedar, veznedar ve diğer servis personelinden oluşur.

Bilgi Teknolojileri – Enformasyon ve Araştırma Müdürlüğü

Madde 51 — Bilgi Teknolojileri - Enformasyon ve Araştırma Müdürlüğü;

a) Borsada kendi görev alanlarına giren ve hizmet birimlerinin daha etkin çalışabilmesini sağlamak,

b) Borsanın bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek, gerekli yerlere gerekli bilginin doğru, kesin, eksiksiz ve zamanında iletilmesini sağlamak,

c) Borsanın hizmet verimliliğini arttırmak ve işlerin yürütülmesini sağlamak üzere gerekli bilgi sistemleri altyapı ve teknolojilerini araştırmak, kurmak, geliştirmek ve işletmek,

d) Teknolojik altyapı ve içeriğindeki bilgilerin güvenliği, denetimi, tüm bilgi teknolojileri yapısının işlerliğinin ve devamlılığını sağlamak,

e) Kıymetli madenler ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçları ile ilgili teknik gelişmeleri izlemek ve gerekli önerilerde bulunmak, yeni veya geliştirilmiş sistemler kanalıyla Borsanın çalışmalarında gelişmeler planlamak,

f) Geliştirilmiş yöntemler, teknikler ve kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayan bilgi işlem hizmetlerini kullanan kullanıcılarla işbirliği yaparak Borsanın çalışmalarının geliştirilmesine destek vermek,

görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

Bilgi Teknolojileri - Enformasyon ve Araştırma Müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı, sistem analisti, programcı, uzman, uzman yardımcısı, şef, şef yardımcısı ve hizmet bakımından kendisine bağlı yeter sayıda servis personelinden oluşur.

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü

Madde 52 — Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, İstanbul Altın Borsası Fon Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde Borsanın yönetimi için gerekli muhasebe, kayıt, bütçe, gelir, gider, vaziyet ve bilanço çalışmaları ile Borsa gelirlerinin tahsili ve giderlerinin düzenli yapılması görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Muhasebe Birimi; Borsa mali tablolarının hazırlanması, Genel muhasebe planının uygulanması, Borsanın her Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık bütçe taslaklarının birleştirilmesi, tutarlı bir bütün haline getirilmesi, Başkanlığa sunulması, varsa değişikliklerin yapılması, Bütçe ödeneklerinin usulüne uygun kullanılmasının izlenmesi, haftalık, aylık ve yıllık vaziyetlerin çıkarılması, bilançonun hazırlanması, muhasebe belge ve fişlerin düzenlenmesi, muhasebe kayıtlarına ilişkin defterlerin tutulması, muhasebe kayıt ve belgelerinin saklanması, hesapların incelenmesi ve tahlili görevleri ile yükümlüdür.

Fon Birimi; Borsanın gelirlerinin tahsilinin ve giderlerinin düzenli yapılmasının sağlanması ve bunlarla ilgili raporların hazırlanması görevleri ile yükümlüdür.

İdari İşler Birimi; Borsanın günlük çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin teminini ve dağıtımını, Borsanın dış ve iç haberleşmesi ile arşiv hizmetlerini, Borsa binasının bakım ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü; müdür, müdür yardımcısı ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ile servis personelinden oluşur.

Personel Müdürlüğü

Madde 53 — Personel Müdürlüğü, Borsa İç Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde personelin işe giriş ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek, personel işlerini yürütmek, Borsanın yıllık kadro ve personele ilişkin "gider bütçesi" önerilerini hazırlamak, personelin derece, kademe ve katsayı ilerlemelerini izlemek ve sonuçlandırmak, yurt içi veya yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek personele ilişkin onay ve kararları hazırlamak, personelin göreve devamını izin ve hastalık gibi nedenlerle görevden ayrılışlarını izlemek, özlük, mal beyanı ve sicil dosyalarını tutmak ve saklamak, personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek, çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatı takip etmek, Sağlık Yardımları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlık işlerini yürütmek, personeli motive edecek ve iş verimini arttıracak çalışmalarda ve sosyal faaliyetlerde bulunmak ve Başkanlık tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Personel Birimi, görevin ifası sırasında oluşan bilgi ve belgelerin gizliliğinden sorumludur.

Personel Müdürlüğü, müdür, müdür yardımcısı ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ile servis personelinden oluşur.

Haberleşme - Evrak ve Arşiv Müdürlüğü

Madde 54 — Haberleşme-Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, Borsanın iç ve dış haberleşmesini düzenli ve süratli bir biçimde gerçekleştirmek, telefon santrali ve faks servisinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, arşiv hizmetlerini yürütmek ve saklanmasına gerek kalmayan evrakın yok edilmesini sağlamak ve Borsa ile ilgili pratik bilgiler alabilmek amacıyla yapılan her türlü başvuruyu karşılamak ve ilgililerle işbirliği yaparak başvuruları cevaplamak için danışma hizmetlerini yürütmekle yükümlüdür.

Haberleşme - Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, müdür, müdür yardımcısı ve yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı ile servis personelinden oluşur.

Güvenlik ve Koruma Amirliği

Madde 55 — Güvenlik ve Koruma Amirliği, Borsanın, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca güvenliğinin sağlanması ve korunması ile yükümlüdür.

Güvenlik ve Koruma Amirliği;

a) Borsa hizmet binası ve kıymetli madenlerin bulunduğu kasayı sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma ve benzeri tehlikelere karşı korumak,

b) Borsa ve personelini zorla işten alıkoyma gibi tehdit ve tehlikelere karşı korumak,

c) Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Genel kolluk kuvvetlerine bildirmek ve Genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,

d) Delilleri muhafaza etmek,

e) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak,

f) Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak,

ile görevli ve yükümlüdür.

Güvenlik ve Koruma Amirliği, nitelikleri İstanbul İli Özel Güvenlik Teşkilatı ve Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir Güvenlik Amiri ve güvenlik personelinden oluşur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Borsada Haberleşme İşlemleri, İş Akımı ve Çalışmaların Sonuçlandırılması

Haberleşme ve Evrak İşlemleri

Madde 56 — Borsaya gelen ve Borsadan giden her türlü haberleşme evrakı için ayrı ayrı müteselsil sıra numaralı kayıt defteri tutulur ve bu kayıtlar Başkanlık tarafından hazırlanan "Evrak Kayıt Duyurusu"na göre defterlere işlenir.

Gelen Evrak

Madde 57 — Borsa Başkanlığına gelen yazılar, Haberleşme - Evrak ve Arşiv Müdürlüğünce alınır. Yazılar aynı gün servis tarafından üzerine "Gelen Yazılar Defteri"nin kayıt sıra numarası ve geldiği tarih yazıldıktan sonra Başkan tarafından konusuna göre ilgili birimin bağlı olduğu Başkan Yardımcısına gönderilir. Başkan Yardımcısı evrakı ilgililere havale eder.

Giden Evrak

Madde 58 — Borsa tarafından gönderilecek yazılar, Haberleşme - Evrak ve Arşiv Müdürlüğü tarafından "Giden Yazılar Defterine" kaydedilir ve numaraları verildikten sonra niteliklerine göre posta veya diğer yollarla ilgililerine ulaştırılır.

Demirbaş Kullanımı

Madde 59 — Borsanın demirbaş defterine kaydedilmiş olan makam aracı, bilgisayar, cep ve araç telefonu, yazı ve hesap makinası gibi demirbaşların tahsis ve kullanım esasları objektif kriterlere göre Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak belirlenir.

Kayıtların Kapatılması ve İzlenmesi

Madde 60 — Gelen ve giden yazılar, müdürlüklerde niteliklerine göre verilen veya alınan cevaplara ait kayıtlarla, cevapsız olan işlemlere ait yazılar da doğrudan doğruya dosyalarıyla irtibatlandırılarak kayıtlara kapatılır.

Giden yazılardan cevabı beklenenler tekit defterine, gelen yazılardan servise havale edilenler ise gelen kayıtlarla irtibatlandırılarak kaydedilir ve izlenir. Borsaya gelen tekitler kayda alınıp, dosyası ile ilgilendirilir.

Çalışma Sonuçları

Madde 61 — Borsa personeli, yaptıkları, inceleme, araştırma, denetleme, teftiş ve diğer çalışma sonuçlarını düzenleyecekleri raporlarda gösterirler. Borsa personeli tarafından düzenlenecek raporlar konularına göre Etüd - Araştırma Raporları, Denetim Raporları ve Soruşturma Raporları olarak üçe ayrılırlar.

Etüd - Araştırma Raporları

Madde 62 — Etüd-Araştırma Raporları, yürürlükteki mevzuat ve uygulanmasında görülen aksaklık ve noksanlıklar ile bunların düzeltilmesi yollarına, bu alanda yeniden konulması gereken hüküm ve yöntemlere ilişkin görüş ve önerilerin; Borsa mensuplarının mesleki ve bilimsel alandaki çalışmalarının; Başkanlıkça incelenmesi istenen çeşitli konulara ilişkin maddi veriler, bunların analiz sonuçları, görüş, düşünce ve önerilerin belirtildiği raporlardır.

Denetim Raporları

Madde 63 — Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili kişi ve kuruluşlar hakkında yapılan inceleme ve denetimler sonucu düzenlenen raporlardır. İncelemeden elde edilen sonuçlara göre mevzuat veya bilgi raporu niteliğinde düzenlenebilirler.

Soruşturma Raporları

Madde 64 — Borsanın hizmet birimleri, personeli ve üyeler hakkında Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine yapılan inceleme soruşturma sonuçlarını içeren raporlardır. Bu raporlar, soruşturmadan elde edilen sonuçlara göre mevzuat veya bilgi raporu niteliğinde düzenlenebilirler.

Rapor Dili

Madde 65 — Raporların düzenli cümleler kullanılarak sade ve memuriyet vakarına uygun bir üslupla ve adları raporda geçen kişi ve kuruluşları rencide edebilecek sıfat ve sözler kullanılmaksızın yazılmasına, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık ve anlaşılır olmasına, konuyla ilgili olmayan ayrıntıdan kaçınılarak düzenlenmesine özen gösterilir.

Raporlarla İlgili Diğer Hususlar

Madde 66 — Raporlar, Borsa Başkanlığına hitaben inceleme işinin bitimini izleyen en kısa sürede ve en az 4 nüsha olarak yazdırılarak 3 nüshası birim müdürlüğüne verilir, bir nüshası düzenleyenin dosyasında saklanır.

Raporun dayanağını oluşturan belgeler bir dizi pusulasına bağlanarak raporun birinci nüshasına eklenmelidir.

Raporun birinci nüshası Başkanlık arşivinde üçüncü nüshası birim müdürlüğünde saklanır.

Raporlar, Borsa Başkanlığınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve görüşlerine başvurulacak yerler dikkate alınarak yeter sayıda çoğaltılabilir.

Yönetmeliklerin Hazırlanması

Madde 67 — Yönetmelik ve Genel hukuki karar önerilerinin doğrudan doğruya ilgili olduğu çalışma birimleri tarafından hazırlanması esastır.

Ancak, Başkanlıkça uygun görülenler ile Borsanın çeşitli birimlerini ilgilendiren konularda hazırlanacak olanlar, ilgili birimlerinde görüşü alınarak, değişik birim ve servislere veya gerektiğinde Borsa dışındaki uzmanlara hazırlatılabilir.

Hazırlanan öneriler, ilgili birimlere gönderilip görüşleri alındıktan sonra Başkanlıkça gerektiğinde kurulacak komite veya komisyonlara da inceletilebilir.

Başkanlığın Yapacağı İşler

Madde 68 — Başkan, çalışma birimlerinden tevdi edilen dosyaları inceler. Başkanın yetkisi kapsamına giren konulara ilişkin dosyalardaki öneriler, olumlu ya da olumsuz Başkanlık onayına bağlanarak sonuçlandırılır. Borsa Başkanının yetkisini aşan konuları içeren dosyalar, Yönetim Kurulunun gündemine alınır.

Yönetim Kurulu kararına ya da Başkanlık onayına bağlanan öneriler, buna ilişkin dosya ile birlikte ilgili çalışma birimine gönderilerek karar ya da onayın gereğinin yerine getirilmesine ilişkin işlemler yürütülür.

Kararların Yürürlüğe Konulması

Madde 69 — Borsaca alınan ve derhal icra edilebilir nitelik taşıyan kararlar aşağıdaki usule göre yürürlüğe konulur:

a) Borsanın bir konuyu ya da gerçek ve tüzel kişiyi ilgilendiren özel nitelikli kararları;

1) İlgililere yazılı olarak tebliğ edilir.

2) Görüş ya da cevap alınmasına ilişkin kararlarda, ilgilinin cevabı üzerine oluşturulan nihai karar,

gerekli görülüyorsa ilgiliye yeniden tebliğ edilir.

Yargı merciinde takibi gerekiyorsa Baş Hukuk Müşavirliğine gönderilir.

İdari makamlarda sonuçlandırılması gerekiyorsa, gerekçeleri ile birlikte bu kuruluşlara gönderilir.

b) Borsanın Genel hukuki nitelikli kararlarının basın ve yayın organları aracılığıyla ilgililere ve kamuya duyurulması sağlanır. Bu nitelikteki kararlar hakkında SPK’ya ivedilikle bilgi verilir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Borsa Teşkilatının Yükümlülükleri

Madde 70 — Borsa teşkilatının yükümlülükleri;

a) Sır Saklama Yükümlülüğü:

Borsanın Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, Komite üyeleri, Başkan Yardımcıları ve tüm Borsa çalışanları, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, Borsaya ve Borsa ile ilişkisi olan ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve bu sırları kanunen yetkili kılınmış kişi mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklamamak, görevlilerin veya üçüncü kişilerin yarar veya zararına kullanmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, ilgililerin Borsadaki görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

b) Borsa Mal Varlığından Sorumluluk:

Borsanın para, evrak ve her çeşit malları, devlet malı hükmündedir. Bunlara karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan veya ihmal eden Borsa Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri ile personeli, devlet memurları gibi cezalandırılırlar. Bu kişilerin Borsada yürüttükleri görevlerde yetki aşımı, ihmal ve ağır hata gibi kusurlu davranışlarında doğacak zararlar, kimler tarafından yapılmış ise sorumluluk yalnız onlar üzerinde kalır. Bu sorumluluk, ortaya çıkan maddi ve gerçek zararı aşamaz.

Borsa Teşkilatının Mesleki Yükümlülükleri ve Meslek İlkeleri

Madde 71 — Borsa Personeli;

a) Görevlerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve evrensel hukuk kurallarına bağlı; dürüstlük, adalet, hakkaniyet, objektiflik, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık, ketumiyet ve sırların saklanmasına ilişkin temel ilkeler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler,

b) Görevlerini yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet ve uyruk ayrımı yapamazlar,

c) Siyasi partilere üye olamazlar, görevlerini yerine getirirken herhangi bir siyasi partinin veya siyasi görüşün, kişinin, derneğin veya vakfın yararını veya zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar,

d) Görevlerini yerine getirirken düşünce ve kanaatlerinin oluşmasında ve uygulanmasında toplumun yararları ile ekonominin gereklerini bağdaştırmayı esas tutarlar, kararlarını başkalarına bağlı kalmadan, başkalarının yönlendirmesinden etkilenmeden hukuka ve vicdani kanaatlerine göre alır ve uygularlar,

e) Mesleki haysiyetinin ve görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içi ve dışındaki davranışlarıyla gösterirler,

f) Mesleki ilkelerinin önemini, zaman ve mekandan bağımsızlığını ve evrensel değerini ve bunların Borsada yerleştirilmesi ve yaşatılmasının önde gelen sorumlulukları olduğunu kabul ederler,

g) Borsa üyeleri nezdinde tavassutta bulunamazlar,

h) Görevleriyle ilgili olarak yapılacak düzenleme ve denetlemeler konusunda başkalarına herhangi bir vaat veya taahhütte bulunamazlar,

i) Üye kuruluşlar nezdinde kendileri, eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri adına Borsada işlem gören kıymetli maden ve kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının alımı, satımı, ödünç alınması veya verilmesi ve ileride açılabilecek yeni piyasalarda işlem görebilecek yeni finansal emtia ve araçların alım satımı amacıyla hesap açtıramazlar,

j) Borsa personeli üye kuruluşlarda görevli bulunanlar ile Borsanın güven ve itibar duygusunu sarsacak nitelikte özel münasebet tesis edemezler,

k) Borsa personeli, kendileriyle ilgili Borsa içi görevlendirme, atama ve terfi işlemleri için hiç bir kişi, kurum veya kuruluş nezdinde girişim ve telkinde bulunamazlar,

l) Borsa personeli görevleri dolayısıyla elde ettikleri ve üye kuruluşların durumunu etkileyebilecek tüm bilgi, bulgu ve belgeleri Borsaya iletmek zorundadırlar,

m) Borsa personelinin, Borsa ile ilgili her türlü resmi evrak, kayıt ve belgeyi veya örneklerini Borsa Hizmet binası dışına çıkarmaları Başkanın yazılı iznine tabidir,

n) Yetkilendirilmeksizin, Borsa çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak 5680 sayılı Basın Kanununda belirtilen basın araçları ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın ve elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarına açıklamalarda bulunamazlar,

o) Eğitmen olarak görevlendirilmeleri, akademik çalışmalara katılmaları,basında yazı yazmaları,Borsa ile ilgili toplantılarda konuşma yapma, tebliğ verme ve benzeri eğitici faaliyetlerde bulunmaları ve 32’nci maddede belirlenmiş bulunan diğer görevleri yapmaları ve gelir elde etmeleri aynı maddede belirtilen şartlara uymak kaydı ile Başkanın yazılı iznine tabidir,

p) Borsadan ayrılmak isteyenler iş ararken herhangi bir avantaj sağlamak için Borsadan elde ettikleri bilgileri kullanamazlar. Borsa’da çalışırken Borsa’nın bilgisi dışında iş bulmak amacıyla Borsa üyesi kuruluşlarla görüşemezler. Borsa üyesi kuruluşlardan iş teklifi aldığı takdirde, teklif ret edilmiş olsa dahi bu teklif hakkında Borsaya bilgi vermek zorundadırlar,

r) Mesleki ilkelerle ilgili olarak Borsaya verilmesi gereken bütün belgelerde gerçeğe uygun beyanda bulunmak zorundadırlar. İşe başlarken meslek ilkelerine uygun davranışta bulunacaklarını taahhüt eder ve üç ay içinde durumlarını ilkelere uygun hale getirirler.

Borsa personelinin yukarıda sıralanan mesleki yükümlülüklere ve meslek ilkelerine aykırı davranmaları halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

Mesleki yükümlülük ve meslek ilkelerinin uygulanmasında karşılaşılan tereddütleri yorumlamaya ve gidermeye Borsa Yönetim Kurulu yetkilidir.

Temsil Esasları

Madde 72 — Temsil esaslarının kapsamı bütçe rakamı ve objektif kriterler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak belirlenir.

Kimlik Kartı ve Resmi Mühür

Madde 73 — Personele, Başkanlıkça fotoğraflı ve onaylı birer kimlik kartı verilir. Unvan değişikliğinde yeni kimlik kartı düzenlenir. Kimlik kartında silinti ve kazıntı yapılamaz. Kartını kaybeden kimse, dilekçe ile yenisini isteyebilir. Borsadan ayrılanların kimlik kartları geri alınarak iptal edilir.

Borsanın yazışma ve raporlarda Borsa Başkanının talimatı ile kullanılabilecek resmi mühürü Borsa Başkanlığı nezdinde bulunur ve kullanılış şekli Borsa Başkanı tarafından belirlenir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 74 — Bu Yönetmelikte yer almayan yada açıklık bulunmayan konularda Borsa Personel Yönetmeliği, Genel Yönetmelik, İAB Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler uyarınca karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye, yönlendirmeye Borsa Başkanı yetkilidir.

Yürürlük

Madde 75 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 76 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Altın Borsası Başkanı yürütür.

Sayfa Başı


—— • ——

Sayfa Başı


—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

—— • ——

Sayfa Başı